Tarkistettu , muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.5.2013 Tarkistettu 30.5.2013, muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI Tarkistettu , muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin Alla mainitut sopijapuolet ovat tänään [päiväys täydennetään] 2013 tehneet seuraavansisältöisen aiesopimuksen Helsinkiin rakennettavan uuden lastensairaalan toteuttamista koskevan hankkeen osalta ( Aiesopimus ). 1. SOPIJAPUOLET Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö [yhteystiedot ym. täydennetään] (jäljempänä Säätiö ) HUS-kuntayhtymä [yhteystiedot ym. täydennetään] (jäljempänä HUS ) Säätiö ja HUS jäljempänä yhdessä myös Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli. 2. TAUSTA JA TARKOITUS 2.1 Tausta HYKS:n Lastenklinikka on vuosikymmenien saatossa muodostunut sairaalaksi, jonka vastuulla on monien vakavien ja monimutkaisten lastensairauksien hoito koko Suomessa. Samalla sairaala vastaa suuresta osasta pääkaupunkiseudun lasten sairaanhoitoa. Lastenklinikan toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös Lastenlinnan sairaala. Jo vuosikymmenien ajan on ollut selvää, että lääketiede kehittyy nopeammin ja vaativammaksi Lastenklinikan kiinteistön käytön näkökulmasta. Tehdyistä korjauksista ja lisärakentamisesta huolimatta tilanne on entisestään heikentynyt tilojen ahtauden, niiden toiminnallisen soveltumattomuuden ja ylivoimaiseksi käyvän rakennuksen kunnon heikkenemisen vuoksi. Perheiden, henkilöstön, asiantuntijoiden, sairaanhoitopiirin johdon ja poliittisten päättäjien joukossa on syntynyt yksimielisyys kokonaan uuden lastensairaalan kiireellisestä tarpeesta. Samanaikaisesti sairaanhoitopiirin koko rakennuskannan laaja-alainen vanhentuminen ja siitä johtuvat investointitarpeet estävät uuden lastensairaalan rakentamisen HUS:n omana hankkeena tilanteen edellyttämällä nopeudella ja laajuudessa. Uhkana on lastensairaanhoidon tason aleneminen niin hoidon, tutkimuksen kuin opetuksenkin osalta. Kyse on kansallisen osaamispääoman rapautumisriskistä. Vakavassa tilanteessa on oma-aloitteisesti kehittynyt kansalaisaktiivisuutta, joka on johtanut Uusi Lastensairaala 2017 nimisen tukiyhdistyksen syntyyn. Tukiyhdistykseen on liittynyt joukko laaja-alaisesti yhteiskunnallisesti verkostoituneita ja asiaan sitoutuneita kansalaisia. Eräiden muun muassa lääketieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden aloitteesta on perustettu Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö. Säätiön tarkoituksena on valtakunnan molemmilla virallisilla kielillä edistää lastenlääketieteen alaan liittyvää tutkimusta,

2 koulutusta ja kehitystyötä sekä erikoistumista lastenlääketieteeseen ja lastenlääketieteen harjoittamista ensisijaisesti perustamalla ja ylläpitämällä tähän tarkoitukseen soveltuvia laitoksia ja edistämällä lastenlääketieteellistä tutkimusta. Säätiön sääntöjen mukaan Säätiö toteuttaa tarkoitustaan keräämällä varoja ja käyttämällä näitä varoja sekä joko suoraan tai kiinteistöyhtiöiden välityksellä hankittavia vuokra- ja muita tuloja lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoon tarkoitettujen laitosten ylläpitoon sekä alan yliopistotasoiseen tutkimukseen. Lisäksi säätiö toteuttaa tarkoitustaan tekemällä lahjoituksia ja tukemalla lastenlääketieteen tutkimusta ja koulutusta. Säätiö on perustanut Lastensairaalan rakennuttamista varten Kiinteistöyhtiön. Lastensairaalan rakentaminen rahoitetaan HUS:n ja valtion lahjoituksilla ja avustuksilla sekä yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä kerättävillä lahjoituksilla jotka kaikki kanavoidaan Säätiön kautta. Lisäksi Kiinteistöyhtiö päättää yhteisymmärryksessä HUS:n kanssa tarvittavan vieraan pääoman ottamisesta. Säätiön käsityksen mukaan Säätiön ja Tukiyhdistyksen toiminta on yleishyödyllinen. Tukiyhdistykselle on lisäksi myönnetty rahankeräyslupa. Mainitut asiat on huomioitava tässä Aiesopimuksessa tarkoitetun yhteistyön ja hankkeen suunnittelussa. Säätiön ja Tukiyhdistyksen yleishyödyllisyys sekä Hankkeen lahjoitusten ja avustusten verovapaus Säätiölle on Sopijapuolten välisen lopullisen sopimuksen olennainen edellytys. Edellä kuvatun yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi Sopijapuolet ovat ryhtyneet neuvottelemaan periaatteista ja reunaehdoista, joiden puitteissa ne ryhtyvät toteuttamaan Helsinkiin rakennettavan uuden lastensairaalan rakennuksen ( Uusi Lastensairaala ) rakentamista koskevaa hanketta ( Hanke ). 2.2 Tarkoitus Tällä Aiesopimuksella Sopijapuolet määrittelevät yhteisen tahtotilansa toimia parhaansa mukaan Hankkeen toteuttamiseksi tavoitteenaan sopia yhdessä ja yhteistyöhakuisesti Hankkeeseen mahdollisesti liittyvistä haasteista ja esteistä siten, että Uusi Lastensairaala voi aloittaa toimintansa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia joulukuussa Keskeiset lähtökohdat Edellä kohdassa 2.1 kuvatun tavoitteen ja kohdassa 2.2 kuvatun tarkoituksen toteuttamiseksi Sopijapuolet sopivat tällä Aiesopimuksella periaatteista, joita sovelletaan Sopijapuolten välisessä yhteistyössä ja sopimuksissa Hankkeen osalta. 2 Ryhtyessään tähän Aiesopimukseen HUS: - sitoutuu toiminnallaan käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan Hankkeen toteutumiseen Meilahden sairaala-alueelle. Ryhtyessään tähän Aiesopimukseen Säätiö: - tunnustaa HUS:n ja jatkossa sen mahdollisen seuraajatahon itseään sitovaksi sopimuskumppaniksi Uuden Lastensairaalan yksinomaisena toiminnan järjestäjänä; - sitoutuu omalta osaltaan kaikin käytettävissä olevin keinoin myötävaikuttamaan Hankkeen toteuttamiseen Meilahden sairaala-alueelle; sekä - sitoutuu omassa toiminnassaan noudattamaan, merkittävän yhteiskunnallisen vastuunsa tunnustaen, erityistä säädyllisyyttä ja hyvän hallinnon periaatteita siten, että kaikinpuolinen yleinen luottamus Säätiön ja sen hallintoelimien toimintaan säilyy.

3 Sopijapuolet sitoutuvat yhdessä tarkastelemaan Hankkeen toteuttamiseen liittyviä kokonaisuuksia ensisijaisesti potilaiden ja hoidon ja lastensairauksien opetuksen ja tutkimuksen vaatimusten kannalta sekä noudattamaan keskinäisessä toiminnassaan avoimuutta, luottamuksellisuutta ja yhteistyöhakuisuutta YLEISKUVAUS HANKKEESTA JA UUDESTA LASTENSAIRAALASTA Uudella Lastensairaalalla tarkoitetaan Meilahden sairaala-alueelle rakennettavaa, yksinomaan lasten ja nuorten sairaanhoidon tarpeisiin suunniteltavaa ja rakennettavaa sairaalarakennusta, jonka on suunniteltu sijaitsevan nykyisten HYKS:n Lastenklinikan ja HYKS:n Naistenklinikan väliin jäävällä tonttialueella. Uuden Lastensairaalan sijainti tarkentuu valmisteltavana olevassa asemakaavamuutoksessa. Asemakaavamuutoksen odotetaan valmistuvan syyskaudella Tämän Aiesopimuksen allekirjoittamisajankohdan mukaisen yhteisen näkemyksen mukaan rakennuksen tavoitteellinen koko on noin hym2 ja noin Brm2. Rakennuksen lopullinen koko tarkentuu Hankkeen suunnittelun edetessä. Rakennuksen tulee sisältää hankeselvityksessä esitetyt tilat, jotka ovat tarpeen Uuden Lastensairaalan toimintojen tuottamiseksi, kuten poliklinikka, vuodeosasto, päivystys, tehohoito, leikkaussali ja heräämötilat. Lisäksi rakennuksen tulee mahdollistaa ja edistää tutkimuksen ja opetuksen toteuttamista. Rakennuksen tulee kokonaisvaltaisesti ottaa huomioon vuotiaiden potilaiden kehitykselliset ja muut psykososiaaliset tarpeet osana kokonaisvaltaista sairauden hoitoa. Tähän sisältyy perheiden huomioiminen sekä leikin ja koulunkäynnin tarpeista huolehtiminen. Rakennukseen sijoittuvat em. tilat ja toiminnot määritellään Hankkeen hankeselvityksessä ja niitä voidaan täsmentää vielä hankesuunnittelun aikana HUS:n hyväksymällä tavalla. HUS:n hallitus on hyväksynyt hankeselvityksen ja päättää laadittavan hankesuunnitelman hyväksymisestä ja niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Rakennuksen tulee olla fyysisesti ja toiminnallisesti liitettävissä rakennettuun ja toiminnalliseen infrastruktuuriin, kuten Meilahden sairaala-alueen tunneliverkostoon, putkipostijärjestelmään sekä HUS:n liikelaitosten tuottamien tukipalveluiden vastaanottamiseen vaadittaviin rakenteisiin. 4. LASTENSAIRAALAN TOTEUTTAMINEN 4.1 Rakennuttaja Uuden Lastensairaalan rakennuksen rakennuttajana toimii Säätiön perustama kiinteistöosakeyhtiö ( Kiinteistö Oy ). Uusi Lastensairaalan rakennus kirjataan Kiinteistö Oy:n taseeseen. 4.2 Kiinteistö Oy:n omistus Kiinteistö Oy on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja sen koko osakekannan omistaa Säätiö. 4.3 Maanomistus ja maanvuokra Uusi Lastensairaala rakennetaan HUS:n omistamalle myöhemmin yksilöitävälle maa-alueelle. Maanomistajana HUS vastaa käytettävissään olevin keinoin kaavoituksellisesta ja rakennusoikeuteen liittyvistä lupa- ja muista viranomaisasioista siten, että Säätiön ja Kiinteistö Oy:n ottaessa edellä kohdassa 4.1 kuvatulla tavalla vastatakseen Uuden Lastensairaalan rakentamisesta,

4 sillä on riittävät maankäyttöön liittyvät edellytykset Hankkeen toteuttamiseksi. Vuokrasopimuksella HUS vuokraa maa-alueen Kiinteistö Oy:lle 30 vuoden määräajaksi Lastensairaalan rakennuksen toteuttamista varten. Maanvuokrasopimus tulee voimaan viimeistään silloin kun rakennustyöt käynnistyvät. Maanvuokrasopimuksen keskeiset ehdot ovat: - HUS perii Uuden Lastensairaalan maa-alueesta vuokraa, joka on määrältään nimellinen. - Kiinteistö Oy:llä on etuoikeus vuokra-ajan päättyessä saada vuokra-alue uudelleen vuokralle 30 vuodeksi lähtökohtaisesti samoilla ehdoilla. Ellei Kiinteistö Oy halua jatkaa vuokrasuhdetta, lunastaa kiinteistönomistaja (HUS) vuokra-ajan päättyessä rakennukset, laitteet ja laitokset perustuksineen ja maksaa niistä teknistä nykyarvoa vastaavan korvauksen. Korvaus määrätään siten, että kulumaton osuus on 20 % uushankinta-arvosta ja tekninen poistoaika on 30 vuotta. Poisto on lineaarinen. Tekniset perusparannukset korottavat arvoa vastaavasti; - HUS vastaa asemakaavamuutokseen liittyvistä toimenpiteistä; - Maa-alueelle jäävät säilytettävät rakenteet ja rakennusosat katselmoidaan Hankkeen suunnittelun yhteydessä; - Maa-alueelle jäävät purettavat rakennukset, niiden osat tai rakenteet sisältyvä Hankkeeseen ja niiden purkamiskustannukset sisältyvät Hankkeen kustannuksiin; - Mikäli Hankkeeseen liitetään olemassa olevia rakennuksia tai niiden osia, tilat vuokrataan Säätiölle 30 vuoden vuokrasopimuksella; vuokra määräytyy HUS:n sisäisiä tilavuokria koskevien periaatteiden mukaisesti Uuden Lastensairaalan vuokra HUS:n ja Säätiön välillä solmitaan hankesuunnittelun yhteydessä pääomavuokrasopimus, jolla HUS vuokraa rakennuksen Säätiöltä 30 vuoden määräajaksi. Vuokrasopimusta koskevat neuvottelut käynnistetään välittömästi tämän Aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Koska Hanke toteutetaan voittoa tavoittelematta ja edellä sopimuskohdissa 2.1, 2.2 ja 2.3 kuvattujen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisella tavalla, vuokrasopimuksen keskeiset ehdot perustuvat seuraaviin lähtökohtiin: - HUS maksaa Säätiölle vuotuista omakustannusperusteista vuokraa, jolla katetaan seuraavat kustannukset ja kulut: (i) jäljempänä kohdassa 5.4 kuvatun Hankkeeseen käytettävän vieraan pääomanehtoisen rahoituksen rahoituskustannukset ja (ii) Kiinteistö Oy:n kiinteistöja muihin vakuutuksiin liittyvät vakuutusmaksut. Osapuolet toteavat kuitenkin, että edellä mainitun vuokran lisäksi Säätiöllä ja Kiinteistö Oy:llä ei ole muita tuloja, joilla voidaan kattaa Kiinteistö Oy:n yleiskustannuksia, poistoja ja muita kuluja. Osapuolten välisissä neuvotteluissa lopullisesta sopimuksesta HUS:n Säätiölle maksettavasta vuokrasta huomioidaan myös nämä asiat. Vuokra on käytettävissä vain tässä kohdassa tarkoitettujen sekä muiden Kiinteistö Oy:n normaaliin toimintaan liittyvien kustannusten ja kulujen kattamiseksi. Kiinteistö Oy:n talous rakennetaan siten, että se ei tuota voittoa, jollei Sopijapuolten kesken yhteisesti muuta sovita. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokratuloja ei voi käyttää Säätiön (muun kuin sairaalarakennukseen ja Kiinteistö Oy:n toimintaan liittyvän) hallinnon taikka Säätiön mahdollisesti harjoittaman tutkimus-, koulutus- tai kehitystyön taikka vastaavan toiminnan kulujen kattamiseen;

5 - HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista Lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla; - Toiminnan edellyttämästä lisärakentamisesta ja muutostöistä ja niihin liittyvästä kustannusten jakamisesta sovitaan Säätiön ja HUS:n välillä erikseen; - HUS ja Säätiö sopivat vuokrasuhteeseen liittyvästä vastuunjaosta yksityiskohtaisesti tässä mainittujen periaatteiden mukaisella tavalla; - Säätiö ei saa luovuttaa Kiinteistö Oy:n osakkeitaan kolmannelle osapuolelle ilman HUS:n nimenomaista suostumusta; - Kiinteistö Oy:llä ei ole oikeutta ilman HUS:n lupaa myydä tai muutoin luovuttaa Lastensairaalarakennusta kolmannelle, Kiinteistö Oy saa kuitenkin pantata lastensairaalarakennusta ja siihen liittyvää maavuokrasopimusta vieraan pääoman takaisinmaksun vakuudeksi; - Hankesuunnitelman valmistuttua laaditaan yksityiskohtainen vuokrasopimusluonnos, joka hyväksytään yhdessä hankesuunnitelman kanssa HUS:n ja Säätiön hallituksessa. Hankesuunnitelman perusteella laadittu kustannusarvio sitoo hankkeen myöhempiä vaiheita. Jos kustannukset ylittävät Haahtela -indeksillä korjatun hyväksytyn kustannustason, tulee asia viedä uudestaan HUS:n ja Säätiön hallituksien päätettäväksi Uuden Lastensairaalan suunnittelu ja rakentaminen Sopijapuolten roolit Hanketta koskeva HUS:n hallituksen hyväksymä hankeselvitys on tämän Aiesopimuksen liitteenä Hankeselvitys on hankesuunnittelua sitova asiakirja ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset edellyttävät HUS:n ja Säätiön hyväksynnän. Hankkeen edetessä laadittavan hankesuunnitelman vahvistaminen edellyttää HUS:n ja Säätiön hallitusten hyväksynnän. Hankesuunnitelma ja toteutussuunnitelma laaditaan HUS:n noudattamien käytäntöjen mukaisella tavalla. Yksityiskohtainen prosessikuvaus Hankkeen eri vaiheista, aikataulusta, päätöksenteosta ja eri osapuolten rooleista ja vastuualueista laaditaan erikseen. Menettelytavoista Hankkeeseen liittyvissä hankinnoissa sovelletaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaista menettelyä siltä osin kuin kyseistä lainsäädäntöä on sovellettava Hankkeen toteuttamisessa. Lastensairaala rakennetaan osaksi Meilahden sairaala-aluetta sen ollessa kuitenkin osittain itsenäinen rakennus. Rakennus on tarkoitus liittää Helsingin Energian kaukokylmäjärjestelmään. Sähkön, veden, kaukolämmön, tietojärjestelmien ja muun infrastruktuurin osalta rakennus liitetään ja integroidaan Meilahden sairaala-alueen ao. verkkoihin ja järjestelmiin. Rakennus voidaan liittää myös Meilahden sairaala-alueen happiverkkoon. Rakennukseen tulee omat varavoima- ja UPS- järjestelmät. Hanke sisältää Uuden Lastensairaalan rakennuksen rakentamisen lisäksi hankesuunnitelmassa esitetyt sairaalan toiminnan kannalta tarpeellisten toimintojen rakentamisen ja järjestämisen. Tällaisia ovat muun ohella liikennejärjestelyt, tietoverkot, mahdollisesti pysäköintihalli ja muu tarpeellinen aineellinen ja aineeton infrastruktuuri. Hankkeen teknisten valintojen ja ratkaisujen toteuttamisessa tulee aina huomioida HUS:n noudattamat käytännöt.

6 Hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon Meilahden sairaala-alueen toiminnan keskeytymättömyys siten, että Hankkeen toteuttaminen ei saa aiheuttaa katkoksia taikka keskeytyksiä Meilahden sairaala-alueen kriittisille toiminnoille. Mikäli Lastensairaala rakennetaan nykyisen keskusvaraston paikalle ja pysäköintihalli P2 ajotien päälle, tulee rakentamisessa huomioida ja varmistaa ympärivuorokautinen esteetön kulku ja pääsy pysäköintihalli P2:n, sairaala-alueen keskuskeittiöön ja varaston lastauslaiturialueelle sekä muihin sairaala-alueen tiloihin ja toimintoihin Hankkeen koko rakennusvaiheen aikana. Myöskään keskuskeittiön ja ruokasalin toimintaan ei saa tulla keskeytyksiä eikä merkittäviä häiriöitä. Kiinteistö Oy vastaa kustannuksista, joita aiheutuu tilapäisistä liikennejärjestelyistä, Meilahden sairaala-alueen suojaamisesta ja sen käytettävyyden turvaamisesta Hankkeen koko rakennusvaiheen aikana HANKKEEN RAHOITUS Sopijapuolten yhteinen Hankkeen alustavaan laajuuteen perustuva näkemys Hankkeen kustannusarviosta on euroa (+ALV). Näkemys perustuu vuoden 2012 rakentamisen hintatasoon Helsingissä. Hankkeen rahoitus muodostuu Säätiölle tehtävistä avustuksista sekä lahjoituksista ja Säätiön sen perusteella tekemistä sijoituksista Kiinteistö Oy:n omaan pääomaan sekä vieraan pääomanehtoisesta rahoituksesta. Rahoitus jakautuu neljään kokonaisuuteen seuraavasti: 5.1 Suomen valtion avustus Tämän Aiesopimuksen allekirjoitushetkellä Sopijapuolilla on perusteltu syy uskoa Suomen valtion osallistuvan Hankkeeseen, koska Hankkeen kokonaiskustannusarvio sisältyy tasavallan hallituksen ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tahdonilmausten mukaisesti valtion budjettikehyksen valmisteluun. Tavoitteellinen valtion avustuksen osuus kokonaisrahoituksesta on euroa. Valtion edellä mainittu rahoitusosuus suoraan Säätiölle on Sopijapuolten välisen lopullisen sopimuksen olennainen edellytys. 5.2 HUS:n lahjoitus HUS osallistuu Hankkeeseen lahjoittamalla Säätiölle euroa. 5.3 Säätiön sijoitus Yleisen rahankeräyksen avulla on tavoitteena saada kerättyä euroa Uuden Lastensairaalan rakentamista varten. Kerääjänä toimii sääntöjensä ja tarkoituksena mukaisesti Uusi Lastensairaala 2017 ry ( Tukiyhdistys ). Tämän Aiesopimuksen allekirjoitushetkellä Sopijapuolilla on perusteltu syy uskoa merkittävän keräystuoton kertymistä Tukiyhdistyksen saatua rahankeräysluvan ja ammattimaisen rahankeräyskampanjan ollessa jo käynnissä. Tukiyhdistys kanavoi rahankeräyksen avulla saamansa varat Säätiölle. Säätiö osallistuu Hankkeeseen sijoittamalla Kiinteistö Oy:n omaan pääomaan Tukiyhdistykseltä, Valtiolta sekä HUS:lta vastaanottamat, kohdissa 5.1, 5.2 ja 5.3 tarkoitetut varat yhteensä vähintään euroa. Poistettu lause.

7 7 Säätiö vakuuttaa, että sen toiminta on yleishyödyllistä. 5.4 Vieras pääoma Hankkeen kokonaiskustannusten kattaminen edellyttää edellä kohdissa 5.1, 5.2 ja 5.3 mainitun rahoituksen lisäksi vieraan pääomanehtoista rahoitusta. Kiinteistö Oy ottaa vieraan pääomanehtoista rahoitusta Hankkeen toteuttamista varten. Rahoitus hankitaan lähtökohtaisesti institutionaalisilta sijoittajilta. Vakuutena käytetään ensisijaisesti Lastensairaalarakennusta maa-alueeseen liittyvine vuokraoikeuksineen. Tämän Aiesopimuksen perusteella solmittavat lopulliset sopimukset laaditaan siten, että mainitut vakuusjärjestelyt voidaan toteuttaa. Tavoitteellinen vieraan pääoman ehdoin hankittavan rahoituksen osuus on euroa. 5.5 Rahoituksen aikataulu Tämän Aiesopimuksen allekirjoitushetkellä Säätiöllä on varoja peruspääoman muodossa euroa. Näiden varojen (sekä alla arvioitujen Tukiyhdistykseltä saatavien lahjoitusten), turvin Säätiö voi ryhtyä suorittamaan sen vastuulla olevia Hanketta koskevia valmistelevia toimia. Tukiyhdistyksen keräystuottotavoite vuodelle 2013 on 5 miljoona euroa, 7 miljoona euroa vuodelle 2014 ja tämän jälkeen 6 miljoonaa euroa kunakin vuonna. Keräysvarojen tilitykset tehdään Säätiölle kuukausittain. Valtion rahoitusosuutta koskeva maksatus toteutunee seuraavasti: 25 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 15 miljoonaa euroa vuonna HUS:n rahoitusosuuden toteuttamisaikatauluksi on suunniteltu vv , 10 miljoonaa euroa kunakin vuonna. Vieraan pääomanehtoinen rahoitus toteutetaan Hankkeen kustannuskehityksen mukaisesti ja ylläkuvatun aikataulutoteuman puitteissa. 6. YHTEISTYÖN PERIAATTEET JA HANKEORGANISAATIO 6.1 Säätiön hallitus Säätiön hallitus solmii HUS:n kanssa aiesopimuksen, lopullisen sopimuksen Hankkeen toteuttamisesta ja Lastensairaalan vuokrasopimuksen. Muut Säätiön hallituksen tehtävät ja toimivaltuudet Hankkeen osalta sopijapuolet sopivat erikseen. 6.2 Kiinteistö Oy Säätiö on perustanut Kiinteistö Oy:n, joka toimii Lastensairaalan rakennuttajana ja omistajana. Kaikki rakentamiseen liittyvät sopimukset tehdään Kiinteistö Oy:n nimiin ja Hankkeen rakentamisvaiheen rahaliikenne kulkee Kiinteistö Oy:n kautta. Aiesopimusta, lopullista sopimusta Hankkeen toteuttamisesta ja Lastensairaalan vuokrasopimusta lukuun ottamatta HUS:n sopimuskumppanina Hankkeessa toimii Kiinteistö Oy. Tätä Aiesopimusta täydentävät erikseen laadittavat periaatteet koskien Kiinteistö Oy:n tehtäviä, toimivaltuuksia ja päätöksentekoa. Kiinteistö Oy:n omistus on selvitetty edellä kohdassa 4.2

8 8 6.3 Rakennustoimikunta Säätiö on perustanut rakennustoimikunnan, jonka keskeisenä tehtävänä on ohjata, koordinoida ja valvoa Hankkeen toteutumista. Rakennustoimikuntaan kuuluu 6 jäsentä, johon Säätiöllä ja HUS:lla on kummallakin oikeus nimetä 3 jäsentä. Säätiö nimeää toimikunnan puheenjohtajan. Rakennustoimikunta sopii HUS:n kanssa Hankkeen toiminnallisesta suunnittelusta, sisällöstä ja laajuudesta sekä valmistelee Kiinteistö Oy:n kaikki päätökset rakennuksen teknisen ja arkkitehtonisen suunnittelun osalta. Rakennustoimikunta valmistelee HUS:n, Kiinteistö Oy:n ja Säätiön hallituksille myös Hankkeeseen kuuluvat muut kuin suunnitteluun liittyvät aineistot päätöksenteon tueksi. Kuvaukset Rakennustoimikunnan tehtävistä, toimivaltuuksista ja päätöksentekoa koskevista periaatteista laaditaan erikseen. 6.4 Projektin johtoryhmä Projektin johtoryhmä vastaa Hankeen operatiivisesta ja käytännön toteuttamisesta. Johtoryhmään kuuluu [määrä täydennetään] jäsentä, johon Säätiöllä on oikeus nimetä [määrä täydennetään] jäsentä ja HUS:lla on oikeus nimetä [määrä täydennetään] jäsentä. HUS nimeää Projektijohtoryhmään kiinteistöhallinnan (HUS-Tilakeskus ja HUS-Kiinteistöt Oy) edustajat sekä Lastensairaalan hankkeen toiminnallisen suunnittelun projektipäällikön. Johtoryhmän alaisuudessa toimi Kiinteistö Oy:n projektitoimisto, johon kuuluu koko Hankkeen ajaksi riittävä määrä ao. kompetenssin omaavia Hankkeeseen palkattuja työntekijöitä (kuten pääarkkitehti, valvoja, taloushallinto jne.) sekä tarvittava määrä työvaihekohtaisia konsultteja/asiantuntijoita, jotka voivat toimia toimeksiantoperusteisesti. Kuvaukset koskien Projektijohtoryhmän tehtäviä, toimivaltuuksia ja päätöksenteon periaatteita laaditaan erikseen. 6.5 Projektin johtaja Kiinteistö Oy:n palkkaama projektinjohtaja toimii projektitoimiston esimiehenä ja projektiryhmän puheenjohtajana. Työmaaorganisaation suhteen projektinjohtaja toimii rakennuttajan asemassa. 6.6 Kustannusten jako Lähtökohtaisesti Osapuolet vastaavat tämän Aiesopimuksen mukaisten velvoitteidensa toteuttamiseen liittyvistä omista kuluistaan. 7. MUUT EHDOT Hankkeessa noudatetaan kaikkia valtionavustuspäätöksen ja HUS:n rahoituspäätöksen sisältämiä, mainittuun valtionavustuspäätökseen perustuvia ehtoja. 8. SALASSAPITO JA TIEDOTTAMINEN HUS noudattaa viranomaisten toiminnasta julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muusta lainsäädännöstä johtuvia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty salassa pidettäviksi, ei julkisiksi (laki viranomaistoiminnan julkisuudesta) tai luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän

9 Aiesopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvoite ei kuitenkaan koske mahdollisia asioita, jotka Sopijapuolen tulee lain tai toimivaltaisen viranomaisen antamien sääntöjen, määräysten tai ohjeiden mukaisesti luovuttaa eikä Hankkeen tai Sopijapuolten neuvonantajille, tilintarkastajille ja rahoittajille luovutettavia tietoja. Sopijapuolet sopivat Hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta yhdessä VOIMASSAOLO JA SOPIMUKSEN RAUKEAMINEN Tämä Aiesopimus tulee voimaan sen allekirjoituksin. Aiesopimus on voimassa niin kauan kuin sen ehdot korvautuvat kokonaan tai osaksi muilla Hankkeeseen liittyvillä sopimuksilla. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolia sitovan aiesopimuksen edellytyksenä on, että HUS:n valtuusto hyväksyy aiesopimuksen ja sen ehdot sekä että valtuuston päätös saa lainvoiman, ja lisäksi että Säätiön hallitus hyväksyy aiesopimuksen. Tämä Aiesopimus raukeaa , mikäli siihen mennessä Sopijapuolet eivät ole solmineet sitovaa sopimusta Hankkeen toteuttamisesta Uuden Lastensairaalan rakentamisen osalta sekä ja/tai mikäli HUS ja Säätiö eivät ole solmineet vuokrasopimusta Uuden Lastensairaalan toiminnan aloittamiseksi rakennuksen valmistuttua ja /tai HUS ja Kiinteistö Oy eivät ole solmineet kiinteistövuokrasopimusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että sitova sopimus edellyttää, että siitä on lainvoimainen HUS:n valtuuston päätös sekä Säätiön hallituksen päätös. Niin ikään Sopimus raukeaa, jos avustus ja lahjoitukset olisivat verollisia Säätiölle. Aiesopimus raukeaa myös siinä tapauksessa, että kohdan 5.1 valtion avustus ei toteudu Sopijapuolten otaksuman mukaisesti. Aiesopimus raukeaa siinäkin tapauksessa, etteivät kaavapäätökset tai viranomaisluvat saa lainvoimaa. Aiesopimuksen rauetessa tässä sopimuskohdassa tarkoitetulla tavalla Sopijapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan neuvottelukustannusten tai Hankkeen aiheuttamien kustannusten osalta. Sopimuksen rauetessa Säätiö on velvollinen palauttamaan kaikki HUS:lta vastaanottamansa lahjoitusvarat HUS:lle, siltä osin kuin näillä varoilla ei ole katettu Hankkeen kustannuksia. Sopijapuolella on oikeus purkaa tämä Aiesopimus välittömin vaikutuksin ennen sen edellä mainittua päättymistä, mikäli Sopijapuoli olennaisella tavalla rikkoo valtionavustuspäätöstä tai tämän Aiesopimuksen ehtoja eikä ole kohtuullisessa ajassa korjannut menettelyään. Osapuoli vastaa toiselle Osapuolelle aiheuttamastaan tämän aiesopimuksen rikkomiseen perustuvasta vahingosta. Sopijapuolet eivät kuitenkaan ole vastuussa toiselle Sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei sopimusrikkomusta ole aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. 10. AIESOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN Aiesopimusta voidaan muuttaa molempien Sopijapuolten hyväksynnällä edellyttäen, että kaikki muutokset ja lisäykset sovitaan kirjallisesti. Säätiöllä ei ole oikeutta siirtää Aiesopimusta kolmannelle. HUS:lla on oikeus siirtää Aiesopimus sellaiselle kolmannelle seuraajataholle, jolle HUS:n tehtävät poistettu sana ovat siirtyneet tai siirtyvät, edellyttäen, että asianomainen seuraajataho sitoutuu toimimaan Aiesopimuksen mukaisesti.

10 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Kaikki tästä Aiesopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse ottamalla huomioon tämän Aiesopimuksen tarkoitus. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan sovinnollisesti, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. päiväykset ja allekirjoitukset täydennetään

Aiesopimuksessa sovitaan muun muassa, että

Aiesopimuksessa sovitaan muun muassa, että HALLITUS 50 24.03.2014 MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY UUSI LASTENSAIRAALAN JA HUONEENVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN STIFTELSEN NYA BARNSJUKHUSETS STÖD - UUDEN LASTENSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖN KANSSA

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

UUDEN LASTENSAIRAALAN TOTEUTTAMINEN JA LAHJOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN UUDEN LASTENSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖLLE

UUDEN LASTENSAIRAALAN TOTEUTTAMINEN JA LAHJOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN UUDEN LASTENSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖLLE HALLITUS 90 03.06.2013 UUDEN LASTENSAIRAALAN TOTEUTTAMINEN JA LAHJOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN UUDEN LASTENSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖLLE 697/10/03/02/00/2011 HALL 90 Valtuusto päätti 13.12.2012 40 ehdollisesti, että

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilojen Parvis 418 424 9 636 ja Kiila 418 424 9 637 omistaja: THH Palvelut Oy (2128195

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

E S I S O P I M U S OSAPUOLET

E S I S O P I M U S OSAPUOLET Sivu 1/5 E S I S O P I M U S OSAPUOLET 1. Joensuun Pesäpallon Tukisäätiö sr c/o Ari Mononen Rantakatu 25 c, 80100 Joensuu Yhteyshenkilö: Ari Mononen Puh. 0400 803040 Y-tunnus: (jäljempänä Vuokranantaja)

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana.

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä maanomistajana,

Lisätiedot

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ( Osapuolet ). 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y 0186002-9 Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo (jäljempänä myös Kunta ) 1.2 Leif Fredriksson S-tunnus 100344-4890 Stadsviksvägen 127, 01150 Söderkulla (jäljempänä

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Juhani Topias Tuomi (xxxxxx xxxx) Mäkikatu 12 B 11, TAMPERE

Juhani Topias Tuomi (xxxxxx xxxx) Mäkikatu 12 B 11, TAMPERE MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Niittyhaka 418 424 3 94 omistajat: Liisa Kaarina Tuomi (xxxxxx xxxx), osuus 1/4

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Liite 1 65

Kaupunginvaltuusto Liite 1 65 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 65 AIESOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy (jälj. Mamk ) Yritys- ja yhteisötunnus: 2189312-7 Kotipaikka ja postiosoite: Mikkeli, PL 181, 50101

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Koipijärvi 418 424 3 67 omistajat: Mirja Helena Suikkanen (xxxxxx xxxx) Vanha

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET. (1.1) Hailuodon kunta ( ) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy ( ) (jäljempänä Rakennusteho )

SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET. (1.1) Hailuodon kunta ( ) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy ( ) (jäljempänä Rakennusteho ) SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET (1.1) Hailuodon kunta (0184918-8) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy (1000124-2) (jäljempänä Rakennusteho ) (1.3) Kiinteistö Oy Marjaniemen Helmi (2438766-8) (jäljempänä

Lisätiedot

2. ESISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, VOIMASSAOLO JA VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

2. ESISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, VOIMASSAOLO JA VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN tekninen lautakunta 18.10.2016 Vesialueen vuokraamista koskeva ESISOPIMUS 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tuleva vuokranantaja: Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä KAUPUNKI)

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1145 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätös päätti hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 1. Saimaan talous ja tieto Oy (y-tunnus 2245148-6) Valto Käkelän Katu 3b, 53130 Lappeenranta jäljempänä Saita Oy 2. Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe 2. KIINTEISTÖN LUOVUTUS Raahepolis

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus 1 Sopijapuolet 1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä Helsingin kaupunki ) 2. Forum Virium

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala. VUOKRANANTAJA Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö

Uusi Lastensairaala. VUOKRANANTAJA Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö Hallitus 24.3.2014, LIITE 2 VUOKRASOPIMUS 18.3.2014 LUONNOS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRAKOHTEEN KÄYTTÖTARKOITUS Julkisen terveydenhuollon palveluihin käytettävä sosiaalija

Lisätiedot

LISÄYS SOPIMUKSEEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA SUOMEN VALTION VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ HELSINGIN OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUSHANKKEEN RAHOITTAMISESSA

LISÄYS SOPIMUKSEEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA SUOMEN VALTION VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ HELSINGIN OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUSHANKKEEN RAHOITTAMISESSA LISÄYS SOPIMUKSEEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA SUOMEN VALTION VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ HELSINGIN OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUSHANKKEEN RAHOITTAMISESSA 1 Sopijapuolet Allekirjoittaneet sopijapuolet Helsingin

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Tilan Vuorenala omistajat: Aili Helena Lehtosen (xxxxxx xxxx, k ) jakamattoman kuolinpesän oikeudenomistajat:

Tilan Vuorenala omistajat: Aili Helena Lehtosen (xxxxxx xxxx, k ) jakamattoman kuolinpesän oikeudenomistajat: MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Vuorenala 418 424 9 1015 omistajat: Aili Helena Lehtosen (xxxxxx xxxx, k. 10.4.2011)

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot