Tarkistettu , muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.5.2013 Tarkistettu 30.5.2013, muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI Tarkistettu , muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin Alla mainitut sopijapuolet ovat tänään [päiväys täydennetään] 2013 tehneet seuraavansisältöisen aiesopimuksen Helsinkiin rakennettavan uuden lastensairaalan toteuttamista koskevan hankkeen osalta ( Aiesopimus ). 1. SOPIJAPUOLET Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö [yhteystiedot ym. täydennetään] (jäljempänä Säätiö ) HUS-kuntayhtymä [yhteystiedot ym. täydennetään] (jäljempänä HUS ) Säätiö ja HUS jäljempänä yhdessä myös Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli. 2. TAUSTA JA TARKOITUS 2.1 Tausta HYKS:n Lastenklinikka on vuosikymmenien saatossa muodostunut sairaalaksi, jonka vastuulla on monien vakavien ja monimutkaisten lastensairauksien hoito koko Suomessa. Samalla sairaala vastaa suuresta osasta pääkaupunkiseudun lasten sairaanhoitoa. Lastenklinikan toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös Lastenlinnan sairaala. Jo vuosikymmenien ajan on ollut selvää, että lääketiede kehittyy nopeammin ja vaativammaksi Lastenklinikan kiinteistön käytön näkökulmasta. Tehdyistä korjauksista ja lisärakentamisesta huolimatta tilanne on entisestään heikentynyt tilojen ahtauden, niiden toiminnallisen soveltumattomuuden ja ylivoimaiseksi käyvän rakennuksen kunnon heikkenemisen vuoksi. Perheiden, henkilöstön, asiantuntijoiden, sairaanhoitopiirin johdon ja poliittisten päättäjien joukossa on syntynyt yksimielisyys kokonaan uuden lastensairaalan kiireellisestä tarpeesta. Samanaikaisesti sairaanhoitopiirin koko rakennuskannan laaja-alainen vanhentuminen ja siitä johtuvat investointitarpeet estävät uuden lastensairaalan rakentamisen HUS:n omana hankkeena tilanteen edellyttämällä nopeudella ja laajuudessa. Uhkana on lastensairaanhoidon tason aleneminen niin hoidon, tutkimuksen kuin opetuksenkin osalta. Kyse on kansallisen osaamispääoman rapautumisriskistä. Vakavassa tilanteessa on oma-aloitteisesti kehittynyt kansalaisaktiivisuutta, joka on johtanut Uusi Lastensairaala 2017 nimisen tukiyhdistyksen syntyyn. Tukiyhdistykseen on liittynyt joukko laaja-alaisesti yhteiskunnallisesti verkostoituneita ja asiaan sitoutuneita kansalaisia. Eräiden muun muassa lääketieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden aloitteesta on perustettu Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö. Säätiön tarkoituksena on valtakunnan molemmilla virallisilla kielillä edistää lastenlääketieteen alaan liittyvää tutkimusta,

2 koulutusta ja kehitystyötä sekä erikoistumista lastenlääketieteeseen ja lastenlääketieteen harjoittamista ensisijaisesti perustamalla ja ylläpitämällä tähän tarkoitukseen soveltuvia laitoksia ja edistämällä lastenlääketieteellistä tutkimusta. Säätiön sääntöjen mukaan Säätiö toteuttaa tarkoitustaan keräämällä varoja ja käyttämällä näitä varoja sekä joko suoraan tai kiinteistöyhtiöiden välityksellä hankittavia vuokra- ja muita tuloja lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoon tarkoitettujen laitosten ylläpitoon sekä alan yliopistotasoiseen tutkimukseen. Lisäksi säätiö toteuttaa tarkoitustaan tekemällä lahjoituksia ja tukemalla lastenlääketieteen tutkimusta ja koulutusta. Säätiö on perustanut Lastensairaalan rakennuttamista varten Kiinteistöyhtiön. Lastensairaalan rakentaminen rahoitetaan HUS:n ja valtion lahjoituksilla ja avustuksilla sekä yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä kerättävillä lahjoituksilla jotka kaikki kanavoidaan Säätiön kautta. Lisäksi Kiinteistöyhtiö päättää yhteisymmärryksessä HUS:n kanssa tarvittavan vieraan pääoman ottamisesta. Säätiön käsityksen mukaan Säätiön ja Tukiyhdistyksen toiminta on yleishyödyllinen. Tukiyhdistykselle on lisäksi myönnetty rahankeräyslupa. Mainitut asiat on huomioitava tässä Aiesopimuksessa tarkoitetun yhteistyön ja hankkeen suunnittelussa. Säätiön ja Tukiyhdistyksen yleishyödyllisyys sekä Hankkeen lahjoitusten ja avustusten verovapaus Säätiölle on Sopijapuolten välisen lopullisen sopimuksen olennainen edellytys. Edellä kuvatun yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi Sopijapuolet ovat ryhtyneet neuvottelemaan periaatteista ja reunaehdoista, joiden puitteissa ne ryhtyvät toteuttamaan Helsinkiin rakennettavan uuden lastensairaalan rakennuksen ( Uusi Lastensairaala ) rakentamista koskevaa hanketta ( Hanke ). 2.2 Tarkoitus Tällä Aiesopimuksella Sopijapuolet määrittelevät yhteisen tahtotilansa toimia parhaansa mukaan Hankkeen toteuttamiseksi tavoitteenaan sopia yhdessä ja yhteistyöhakuisesti Hankkeeseen mahdollisesti liittyvistä haasteista ja esteistä siten, että Uusi Lastensairaala voi aloittaa toimintansa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia joulukuussa Keskeiset lähtökohdat Edellä kohdassa 2.1 kuvatun tavoitteen ja kohdassa 2.2 kuvatun tarkoituksen toteuttamiseksi Sopijapuolet sopivat tällä Aiesopimuksella periaatteista, joita sovelletaan Sopijapuolten välisessä yhteistyössä ja sopimuksissa Hankkeen osalta. 2 Ryhtyessään tähän Aiesopimukseen HUS: - sitoutuu toiminnallaan käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan Hankkeen toteutumiseen Meilahden sairaala-alueelle. Ryhtyessään tähän Aiesopimukseen Säätiö: - tunnustaa HUS:n ja jatkossa sen mahdollisen seuraajatahon itseään sitovaksi sopimuskumppaniksi Uuden Lastensairaalan yksinomaisena toiminnan järjestäjänä; - sitoutuu omalta osaltaan kaikin käytettävissä olevin keinoin myötävaikuttamaan Hankkeen toteuttamiseen Meilahden sairaala-alueelle; sekä - sitoutuu omassa toiminnassaan noudattamaan, merkittävän yhteiskunnallisen vastuunsa tunnustaen, erityistä säädyllisyyttä ja hyvän hallinnon periaatteita siten, että kaikinpuolinen yleinen luottamus Säätiön ja sen hallintoelimien toimintaan säilyy.

3 Sopijapuolet sitoutuvat yhdessä tarkastelemaan Hankkeen toteuttamiseen liittyviä kokonaisuuksia ensisijaisesti potilaiden ja hoidon ja lastensairauksien opetuksen ja tutkimuksen vaatimusten kannalta sekä noudattamaan keskinäisessä toiminnassaan avoimuutta, luottamuksellisuutta ja yhteistyöhakuisuutta YLEISKUVAUS HANKKEESTA JA UUDESTA LASTENSAIRAALASTA Uudella Lastensairaalalla tarkoitetaan Meilahden sairaala-alueelle rakennettavaa, yksinomaan lasten ja nuorten sairaanhoidon tarpeisiin suunniteltavaa ja rakennettavaa sairaalarakennusta, jonka on suunniteltu sijaitsevan nykyisten HYKS:n Lastenklinikan ja HYKS:n Naistenklinikan väliin jäävällä tonttialueella. Uuden Lastensairaalan sijainti tarkentuu valmisteltavana olevassa asemakaavamuutoksessa. Asemakaavamuutoksen odotetaan valmistuvan syyskaudella Tämän Aiesopimuksen allekirjoittamisajankohdan mukaisen yhteisen näkemyksen mukaan rakennuksen tavoitteellinen koko on noin hym2 ja noin Brm2. Rakennuksen lopullinen koko tarkentuu Hankkeen suunnittelun edetessä. Rakennuksen tulee sisältää hankeselvityksessä esitetyt tilat, jotka ovat tarpeen Uuden Lastensairaalan toimintojen tuottamiseksi, kuten poliklinikka, vuodeosasto, päivystys, tehohoito, leikkaussali ja heräämötilat. Lisäksi rakennuksen tulee mahdollistaa ja edistää tutkimuksen ja opetuksen toteuttamista. Rakennuksen tulee kokonaisvaltaisesti ottaa huomioon vuotiaiden potilaiden kehitykselliset ja muut psykososiaaliset tarpeet osana kokonaisvaltaista sairauden hoitoa. Tähän sisältyy perheiden huomioiminen sekä leikin ja koulunkäynnin tarpeista huolehtiminen. Rakennukseen sijoittuvat em. tilat ja toiminnot määritellään Hankkeen hankeselvityksessä ja niitä voidaan täsmentää vielä hankesuunnittelun aikana HUS:n hyväksymällä tavalla. HUS:n hallitus on hyväksynyt hankeselvityksen ja päättää laadittavan hankesuunnitelman hyväksymisestä ja niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Rakennuksen tulee olla fyysisesti ja toiminnallisesti liitettävissä rakennettuun ja toiminnalliseen infrastruktuuriin, kuten Meilahden sairaala-alueen tunneliverkostoon, putkipostijärjestelmään sekä HUS:n liikelaitosten tuottamien tukipalveluiden vastaanottamiseen vaadittaviin rakenteisiin. 4. LASTENSAIRAALAN TOTEUTTAMINEN 4.1 Rakennuttaja Uuden Lastensairaalan rakennuksen rakennuttajana toimii Säätiön perustama kiinteistöosakeyhtiö ( Kiinteistö Oy ). Uusi Lastensairaalan rakennus kirjataan Kiinteistö Oy:n taseeseen. 4.2 Kiinteistö Oy:n omistus Kiinteistö Oy on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja sen koko osakekannan omistaa Säätiö. 4.3 Maanomistus ja maanvuokra Uusi Lastensairaala rakennetaan HUS:n omistamalle myöhemmin yksilöitävälle maa-alueelle. Maanomistajana HUS vastaa käytettävissään olevin keinoin kaavoituksellisesta ja rakennusoikeuteen liittyvistä lupa- ja muista viranomaisasioista siten, että Säätiön ja Kiinteistö Oy:n ottaessa edellä kohdassa 4.1 kuvatulla tavalla vastatakseen Uuden Lastensairaalan rakentamisesta,

4 sillä on riittävät maankäyttöön liittyvät edellytykset Hankkeen toteuttamiseksi. Vuokrasopimuksella HUS vuokraa maa-alueen Kiinteistö Oy:lle 30 vuoden määräajaksi Lastensairaalan rakennuksen toteuttamista varten. Maanvuokrasopimus tulee voimaan viimeistään silloin kun rakennustyöt käynnistyvät. Maanvuokrasopimuksen keskeiset ehdot ovat: - HUS perii Uuden Lastensairaalan maa-alueesta vuokraa, joka on määrältään nimellinen. - Kiinteistö Oy:llä on etuoikeus vuokra-ajan päättyessä saada vuokra-alue uudelleen vuokralle 30 vuodeksi lähtökohtaisesti samoilla ehdoilla. Ellei Kiinteistö Oy halua jatkaa vuokrasuhdetta, lunastaa kiinteistönomistaja (HUS) vuokra-ajan päättyessä rakennukset, laitteet ja laitokset perustuksineen ja maksaa niistä teknistä nykyarvoa vastaavan korvauksen. Korvaus määrätään siten, että kulumaton osuus on 20 % uushankinta-arvosta ja tekninen poistoaika on 30 vuotta. Poisto on lineaarinen. Tekniset perusparannukset korottavat arvoa vastaavasti; - HUS vastaa asemakaavamuutokseen liittyvistä toimenpiteistä; - Maa-alueelle jäävät säilytettävät rakenteet ja rakennusosat katselmoidaan Hankkeen suunnittelun yhteydessä; - Maa-alueelle jäävät purettavat rakennukset, niiden osat tai rakenteet sisältyvä Hankkeeseen ja niiden purkamiskustannukset sisältyvät Hankkeen kustannuksiin; - Mikäli Hankkeeseen liitetään olemassa olevia rakennuksia tai niiden osia, tilat vuokrataan Säätiölle 30 vuoden vuokrasopimuksella; vuokra määräytyy HUS:n sisäisiä tilavuokria koskevien periaatteiden mukaisesti Uuden Lastensairaalan vuokra HUS:n ja Säätiön välillä solmitaan hankesuunnittelun yhteydessä pääomavuokrasopimus, jolla HUS vuokraa rakennuksen Säätiöltä 30 vuoden määräajaksi. Vuokrasopimusta koskevat neuvottelut käynnistetään välittömästi tämän Aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Koska Hanke toteutetaan voittoa tavoittelematta ja edellä sopimuskohdissa 2.1, 2.2 ja 2.3 kuvattujen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisella tavalla, vuokrasopimuksen keskeiset ehdot perustuvat seuraaviin lähtökohtiin: - HUS maksaa Säätiölle vuotuista omakustannusperusteista vuokraa, jolla katetaan seuraavat kustannukset ja kulut: (i) jäljempänä kohdassa 5.4 kuvatun Hankkeeseen käytettävän vieraan pääomanehtoisen rahoituksen rahoituskustannukset ja (ii) Kiinteistö Oy:n kiinteistöja muihin vakuutuksiin liittyvät vakuutusmaksut. Osapuolet toteavat kuitenkin, että edellä mainitun vuokran lisäksi Säätiöllä ja Kiinteistö Oy:llä ei ole muita tuloja, joilla voidaan kattaa Kiinteistö Oy:n yleiskustannuksia, poistoja ja muita kuluja. Osapuolten välisissä neuvotteluissa lopullisesta sopimuksesta HUS:n Säätiölle maksettavasta vuokrasta huomioidaan myös nämä asiat. Vuokra on käytettävissä vain tässä kohdassa tarkoitettujen sekä muiden Kiinteistö Oy:n normaaliin toimintaan liittyvien kustannusten ja kulujen kattamiseksi. Kiinteistö Oy:n talous rakennetaan siten, että se ei tuota voittoa, jollei Sopijapuolten kesken yhteisesti muuta sovita. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokratuloja ei voi käyttää Säätiön (muun kuin sairaalarakennukseen ja Kiinteistö Oy:n toimintaan liittyvän) hallinnon taikka Säätiön mahdollisesti harjoittaman tutkimus-, koulutus- tai kehitystyön taikka vastaavan toiminnan kulujen kattamiseen;

5 - HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista Lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla; - Toiminnan edellyttämästä lisärakentamisesta ja muutostöistä ja niihin liittyvästä kustannusten jakamisesta sovitaan Säätiön ja HUS:n välillä erikseen; - HUS ja Säätiö sopivat vuokrasuhteeseen liittyvästä vastuunjaosta yksityiskohtaisesti tässä mainittujen periaatteiden mukaisella tavalla; - Säätiö ei saa luovuttaa Kiinteistö Oy:n osakkeitaan kolmannelle osapuolelle ilman HUS:n nimenomaista suostumusta; - Kiinteistö Oy:llä ei ole oikeutta ilman HUS:n lupaa myydä tai muutoin luovuttaa Lastensairaalarakennusta kolmannelle, Kiinteistö Oy saa kuitenkin pantata lastensairaalarakennusta ja siihen liittyvää maavuokrasopimusta vieraan pääoman takaisinmaksun vakuudeksi; - Hankesuunnitelman valmistuttua laaditaan yksityiskohtainen vuokrasopimusluonnos, joka hyväksytään yhdessä hankesuunnitelman kanssa HUS:n ja Säätiön hallituksessa. Hankesuunnitelman perusteella laadittu kustannusarvio sitoo hankkeen myöhempiä vaiheita. Jos kustannukset ylittävät Haahtela -indeksillä korjatun hyväksytyn kustannustason, tulee asia viedä uudestaan HUS:n ja Säätiön hallituksien päätettäväksi Uuden Lastensairaalan suunnittelu ja rakentaminen Sopijapuolten roolit Hanketta koskeva HUS:n hallituksen hyväksymä hankeselvitys on tämän Aiesopimuksen liitteenä Hankeselvitys on hankesuunnittelua sitova asiakirja ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset edellyttävät HUS:n ja Säätiön hyväksynnän. Hankkeen edetessä laadittavan hankesuunnitelman vahvistaminen edellyttää HUS:n ja Säätiön hallitusten hyväksynnän. Hankesuunnitelma ja toteutussuunnitelma laaditaan HUS:n noudattamien käytäntöjen mukaisella tavalla. Yksityiskohtainen prosessikuvaus Hankkeen eri vaiheista, aikataulusta, päätöksenteosta ja eri osapuolten rooleista ja vastuualueista laaditaan erikseen. Menettelytavoista Hankkeeseen liittyvissä hankinnoissa sovelletaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaista menettelyä siltä osin kuin kyseistä lainsäädäntöä on sovellettava Hankkeen toteuttamisessa. Lastensairaala rakennetaan osaksi Meilahden sairaala-aluetta sen ollessa kuitenkin osittain itsenäinen rakennus. Rakennus on tarkoitus liittää Helsingin Energian kaukokylmäjärjestelmään. Sähkön, veden, kaukolämmön, tietojärjestelmien ja muun infrastruktuurin osalta rakennus liitetään ja integroidaan Meilahden sairaala-alueen ao. verkkoihin ja järjestelmiin. Rakennus voidaan liittää myös Meilahden sairaala-alueen happiverkkoon. Rakennukseen tulee omat varavoima- ja UPS- järjestelmät. Hanke sisältää Uuden Lastensairaalan rakennuksen rakentamisen lisäksi hankesuunnitelmassa esitetyt sairaalan toiminnan kannalta tarpeellisten toimintojen rakentamisen ja järjestämisen. Tällaisia ovat muun ohella liikennejärjestelyt, tietoverkot, mahdollisesti pysäköintihalli ja muu tarpeellinen aineellinen ja aineeton infrastruktuuri. Hankkeen teknisten valintojen ja ratkaisujen toteuttamisessa tulee aina huomioida HUS:n noudattamat käytännöt.

6 Hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon Meilahden sairaala-alueen toiminnan keskeytymättömyys siten, että Hankkeen toteuttaminen ei saa aiheuttaa katkoksia taikka keskeytyksiä Meilahden sairaala-alueen kriittisille toiminnoille. Mikäli Lastensairaala rakennetaan nykyisen keskusvaraston paikalle ja pysäköintihalli P2 ajotien päälle, tulee rakentamisessa huomioida ja varmistaa ympärivuorokautinen esteetön kulku ja pääsy pysäköintihalli P2:n, sairaala-alueen keskuskeittiöön ja varaston lastauslaiturialueelle sekä muihin sairaala-alueen tiloihin ja toimintoihin Hankkeen koko rakennusvaiheen aikana. Myöskään keskuskeittiön ja ruokasalin toimintaan ei saa tulla keskeytyksiä eikä merkittäviä häiriöitä. Kiinteistö Oy vastaa kustannuksista, joita aiheutuu tilapäisistä liikennejärjestelyistä, Meilahden sairaala-alueen suojaamisesta ja sen käytettävyyden turvaamisesta Hankkeen koko rakennusvaiheen aikana HANKKEEN RAHOITUS Sopijapuolten yhteinen Hankkeen alustavaan laajuuteen perustuva näkemys Hankkeen kustannusarviosta on euroa (+ALV). Näkemys perustuu vuoden 2012 rakentamisen hintatasoon Helsingissä. Hankkeen rahoitus muodostuu Säätiölle tehtävistä avustuksista sekä lahjoituksista ja Säätiön sen perusteella tekemistä sijoituksista Kiinteistö Oy:n omaan pääomaan sekä vieraan pääomanehtoisesta rahoituksesta. Rahoitus jakautuu neljään kokonaisuuteen seuraavasti: 5.1 Suomen valtion avustus Tämän Aiesopimuksen allekirjoitushetkellä Sopijapuolilla on perusteltu syy uskoa Suomen valtion osallistuvan Hankkeeseen, koska Hankkeen kokonaiskustannusarvio sisältyy tasavallan hallituksen ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tahdonilmausten mukaisesti valtion budjettikehyksen valmisteluun. Tavoitteellinen valtion avustuksen osuus kokonaisrahoituksesta on euroa. Valtion edellä mainittu rahoitusosuus suoraan Säätiölle on Sopijapuolten välisen lopullisen sopimuksen olennainen edellytys. 5.2 HUS:n lahjoitus HUS osallistuu Hankkeeseen lahjoittamalla Säätiölle euroa. 5.3 Säätiön sijoitus Yleisen rahankeräyksen avulla on tavoitteena saada kerättyä euroa Uuden Lastensairaalan rakentamista varten. Kerääjänä toimii sääntöjensä ja tarkoituksena mukaisesti Uusi Lastensairaala 2017 ry ( Tukiyhdistys ). Tämän Aiesopimuksen allekirjoitushetkellä Sopijapuolilla on perusteltu syy uskoa merkittävän keräystuoton kertymistä Tukiyhdistyksen saatua rahankeräysluvan ja ammattimaisen rahankeräyskampanjan ollessa jo käynnissä. Tukiyhdistys kanavoi rahankeräyksen avulla saamansa varat Säätiölle. Säätiö osallistuu Hankkeeseen sijoittamalla Kiinteistö Oy:n omaan pääomaan Tukiyhdistykseltä, Valtiolta sekä HUS:lta vastaanottamat, kohdissa 5.1, 5.2 ja 5.3 tarkoitetut varat yhteensä vähintään euroa. Poistettu lause.

7 7 Säätiö vakuuttaa, että sen toiminta on yleishyödyllistä. 5.4 Vieras pääoma Hankkeen kokonaiskustannusten kattaminen edellyttää edellä kohdissa 5.1, 5.2 ja 5.3 mainitun rahoituksen lisäksi vieraan pääomanehtoista rahoitusta. Kiinteistö Oy ottaa vieraan pääomanehtoista rahoitusta Hankkeen toteuttamista varten. Rahoitus hankitaan lähtökohtaisesti institutionaalisilta sijoittajilta. Vakuutena käytetään ensisijaisesti Lastensairaalarakennusta maa-alueeseen liittyvine vuokraoikeuksineen. Tämän Aiesopimuksen perusteella solmittavat lopulliset sopimukset laaditaan siten, että mainitut vakuusjärjestelyt voidaan toteuttaa. Tavoitteellinen vieraan pääoman ehdoin hankittavan rahoituksen osuus on euroa. 5.5 Rahoituksen aikataulu Tämän Aiesopimuksen allekirjoitushetkellä Säätiöllä on varoja peruspääoman muodossa euroa. Näiden varojen (sekä alla arvioitujen Tukiyhdistykseltä saatavien lahjoitusten), turvin Säätiö voi ryhtyä suorittamaan sen vastuulla olevia Hanketta koskevia valmistelevia toimia. Tukiyhdistyksen keräystuottotavoite vuodelle 2013 on 5 miljoona euroa, 7 miljoona euroa vuodelle 2014 ja tämän jälkeen 6 miljoonaa euroa kunakin vuonna. Keräysvarojen tilitykset tehdään Säätiölle kuukausittain. Valtion rahoitusosuutta koskeva maksatus toteutunee seuraavasti: 25 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 15 miljoonaa euroa vuonna HUS:n rahoitusosuuden toteuttamisaikatauluksi on suunniteltu vv , 10 miljoonaa euroa kunakin vuonna. Vieraan pääomanehtoinen rahoitus toteutetaan Hankkeen kustannuskehityksen mukaisesti ja ylläkuvatun aikataulutoteuman puitteissa. 6. YHTEISTYÖN PERIAATTEET JA HANKEORGANISAATIO 6.1 Säätiön hallitus Säätiön hallitus solmii HUS:n kanssa aiesopimuksen, lopullisen sopimuksen Hankkeen toteuttamisesta ja Lastensairaalan vuokrasopimuksen. Muut Säätiön hallituksen tehtävät ja toimivaltuudet Hankkeen osalta sopijapuolet sopivat erikseen. 6.2 Kiinteistö Oy Säätiö on perustanut Kiinteistö Oy:n, joka toimii Lastensairaalan rakennuttajana ja omistajana. Kaikki rakentamiseen liittyvät sopimukset tehdään Kiinteistö Oy:n nimiin ja Hankkeen rakentamisvaiheen rahaliikenne kulkee Kiinteistö Oy:n kautta. Aiesopimusta, lopullista sopimusta Hankkeen toteuttamisesta ja Lastensairaalan vuokrasopimusta lukuun ottamatta HUS:n sopimuskumppanina Hankkeessa toimii Kiinteistö Oy. Tätä Aiesopimusta täydentävät erikseen laadittavat periaatteet koskien Kiinteistö Oy:n tehtäviä, toimivaltuuksia ja päätöksentekoa. Kiinteistö Oy:n omistus on selvitetty edellä kohdassa 4.2

8 8 6.3 Rakennustoimikunta Säätiö on perustanut rakennustoimikunnan, jonka keskeisenä tehtävänä on ohjata, koordinoida ja valvoa Hankkeen toteutumista. Rakennustoimikuntaan kuuluu 6 jäsentä, johon Säätiöllä ja HUS:lla on kummallakin oikeus nimetä 3 jäsentä. Säätiö nimeää toimikunnan puheenjohtajan. Rakennustoimikunta sopii HUS:n kanssa Hankkeen toiminnallisesta suunnittelusta, sisällöstä ja laajuudesta sekä valmistelee Kiinteistö Oy:n kaikki päätökset rakennuksen teknisen ja arkkitehtonisen suunnittelun osalta. Rakennustoimikunta valmistelee HUS:n, Kiinteistö Oy:n ja Säätiön hallituksille myös Hankkeeseen kuuluvat muut kuin suunnitteluun liittyvät aineistot päätöksenteon tueksi. Kuvaukset Rakennustoimikunnan tehtävistä, toimivaltuuksista ja päätöksentekoa koskevista periaatteista laaditaan erikseen. 6.4 Projektin johtoryhmä Projektin johtoryhmä vastaa Hankeen operatiivisesta ja käytännön toteuttamisesta. Johtoryhmään kuuluu [määrä täydennetään] jäsentä, johon Säätiöllä on oikeus nimetä [määrä täydennetään] jäsentä ja HUS:lla on oikeus nimetä [määrä täydennetään] jäsentä. HUS nimeää Projektijohtoryhmään kiinteistöhallinnan (HUS-Tilakeskus ja HUS-Kiinteistöt Oy) edustajat sekä Lastensairaalan hankkeen toiminnallisen suunnittelun projektipäällikön. Johtoryhmän alaisuudessa toimi Kiinteistö Oy:n projektitoimisto, johon kuuluu koko Hankkeen ajaksi riittävä määrä ao. kompetenssin omaavia Hankkeeseen palkattuja työntekijöitä (kuten pääarkkitehti, valvoja, taloushallinto jne.) sekä tarvittava määrä työvaihekohtaisia konsultteja/asiantuntijoita, jotka voivat toimia toimeksiantoperusteisesti. Kuvaukset koskien Projektijohtoryhmän tehtäviä, toimivaltuuksia ja päätöksenteon periaatteita laaditaan erikseen. 6.5 Projektin johtaja Kiinteistö Oy:n palkkaama projektinjohtaja toimii projektitoimiston esimiehenä ja projektiryhmän puheenjohtajana. Työmaaorganisaation suhteen projektinjohtaja toimii rakennuttajan asemassa. 6.6 Kustannusten jako Lähtökohtaisesti Osapuolet vastaavat tämän Aiesopimuksen mukaisten velvoitteidensa toteuttamiseen liittyvistä omista kuluistaan. 7. MUUT EHDOT Hankkeessa noudatetaan kaikkia valtionavustuspäätöksen ja HUS:n rahoituspäätöksen sisältämiä, mainittuun valtionavustuspäätökseen perustuvia ehtoja. 8. SALASSAPITO JA TIEDOTTAMINEN HUS noudattaa viranomaisten toiminnasta julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muusta lainsäädännöstä johtuvia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty salassa pidettäviksi, ei julkisiksi (laki viranomaistoiminnan julkisuudesta) tai luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän

9 Aiesopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvoite ei kuitenkaan koske mahdollisia asioita, jotka Sopijapuolen tulee lain tai toimivaltaisen viranomaisen antamien sääntöjen, määräysten tai ohjeiden mukaisesti luovuttaa eikä Hankkeen tai Sopijapuolten neuvonantajille, tilintarkastajille ja rahoittajille luovutettavia tietoja. Sopijapuolet sopivat Hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta yhdessä VOIMASSAOLO JA SOPIMUKSEN RAUKEAMINEN Tämä Aiesopimus tulee voimaan sen allekirjoituksin. Aiesopimus on voimassa niin kauan kuin sen ehdot korvautuvat kokonaan tai osaksi muilla Hankkeeseen liittyvillä sopimuksilla. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolia sitovan aiesopimuksen edellytyksenä on, että HUS:n valtuusto hyväksyy aiesopimuksen ja sen ehdot sekä että valtuuston päätös saa lainvoiman, ja lisäksi että Säätiön hallitus hyväksyy aiesopimuksen. Tämä Aiesopimus raukeaa , mikäli siihen mennessä Sopijapuolet eivät ole solmineet sitovaa sopimusta Hankkeen toteuttamisesta Uuden Lastensairaalan rakentamisen osalta sekä ja/tai mikäli HUS ja Säätiö eivät ole solmineet vuokrasopimusta Uuden Lastensairaalan toiminnan aloittamiseksi rakennuksen valmistuttua ja /tai HUS ja Kiinteistö Oy eivät ole solmineet kiinteistövuokrasopimusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että sitova sopimus edellyttää, että siitä on lainvoimainen HUS:n valtuuston päätös sekä Säätiön hallituksen päätös. Niin ikään Sopimus raukeaa, jos avustus ja lahjoitukset olisivat verollisia Säätiölle. Aiesopimus raukeaa myös siinä tapauksessa, että kohdan 5.1 valtion avustus ei toteudu Sopijapuolten otaksuman mukaisesti. Aiesopimus raukeaa siinäkin tapauksessa, etteivät kaavapäätökset tai viranomaisluvat saa lainvoimaa. Aiesopimuksen rauetessa tässä sopimuskohdassa tarkoitetulla tavalla Sopijapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan neuvottelukustannusten tai Hankkeen aiheuttamien kustannusten osalta. Sopimuksen rauetessa Säätiö on velvollinen palauttamaan kaikki HUS:lta vastaanottamansa lahjoitusvarat HUS:lle, siltä osin kuin näillä varoilla ei ole katettu Hankkeen kustannuksia. Sopijapuolella on oikeus purkaa tämä Aiesopimus välittömin vaikutuksin ennen sen edellä mainittua päättymistä, mikäli Sopijapuoli olennaisella tavalla rikkoo valtionavustuspäätöstä tai tämän Aiesopimuksen ehtoja eikä ole kohtuullisessa ajassa korjannut menettelyään. Osapuoli vastaa toiselle Osapuolelle aiheuttamastaan tämän aiesopimuksen rikkomiseen perustuvasta vahingosta. Sopijapuolet eivät kuitenkaan ole vastuussa toiselle Sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei sopimusrikkomusta ole aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. 10. AIESOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN Aiesopimusta voidaan muuttaa molempien Sopijapuolten hyväksynnällä edellyttäen, että kaikki muutokset ja lisäykset sovitaan kirjallisesti. Säätiöllä ei ole oikeutta siirtää Aiesopimusta kolmannelle. HUS:lla on oikeus siirtää Aiesopimus sellaiselle kolmannelle seuraajataholle, jolle HUS:n tehtävät poistettu sana ovat siirtyneet tai siirtyvät, edellyttäen, että asianomainen seuraajataho sitoutuu toimimaan Aiesopimuksen mukaisesti.

10 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Kaikki tästä Aiesopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse ottamalla huomioon tämän Aiesopimuksen tarkoitus. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan sovinnollisesti, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. päiväykset ja allekirjoitukset täydennetään

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ( Osapuolet ). 2.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo (jäljempänä myös Kunta ) 1.2 Leif Fredriksson S-tunnus 100344-4890 Stadsviksvägen 127, 01150 Söderkulla (jäljempänä

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

SOPIMUS ÖSTERSUNDOMIN YHTEISEN YLEISKAAVAN LAATIMISEKSI Luonnos

SOPIMUS ÖSTERSUNDOMIN YHTEISEN YLEISKAAVAN LAATIMISEKSI Luonnos LIITE 3 ykp:n asia nro 1 1kslk 19.8.2010 SOPIMUS ÖSTERSUNDOMIN YHTEISEN YLEISKAAVAN LAATIMISEKSI Luonnos 19.8.2010 1. Osapuolet Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Sipoon kunta 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö.

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö. SOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 Iso Kylätie 18 04130 Sipoo (jäljempänä Kunta ) 1.2 Rudus Oy Y-tunnus 1628390-6 Pronssitie 1 00440 Helsinki (jäljempänä Rudus ) 1.3 Murskauskolmio

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Kauppatie II/Tuusulan kunta LUONNOS 16.7.2013 1(2) SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI A. Sopijapuolet Tuusulan kunta y 0131661-3 PL 60 04301 Tuusula jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja.

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja. 11.5.2016 OSAKASSOPIMUS Mustankorkea Oy 1. Osapuolet Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Jäljempänä kaikki yhdessä ovat osapuolet tai osakkaat. Mustankorkea Oy:n osakkaaksi myöhemmin tuleva

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESISOPIMUS (PT-talon tontti )

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESISOPIMUS (PT-talon tontti ) LUONNOS 2.1.201 MAANKÄYTTÖSOPMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESSOPMUS (PT-talon tontti 1-2-2-) Sopijapuot: Joensuun kaupunki, Y-tunnus 02424-2 PL 01 Joensuu myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki (kaupunkirakennelautakunnan

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: RASITESOPIMUS Osapuolet Sopimuksen tausta ) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0- ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 90/, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA 1(6) Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Alustava Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus 1913642-6 Harjukuja 6 59100 PARIKKALA 2.

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry

HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry AVUSTUSSOPIMUS2 Perusopetuksen aamu- ja 2013-2015 iltapäivätoiminta Perusopetuspalvelut

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU 1 (7) KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I O S A K A S S O P I M U S Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ) osakkaat (jäljempänä Osakkaat ) ovat tänään

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS Kaupunginhallitus 22.8.2016 liite nro 2 (1/7) AIESOPIMUS 1 (4) ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Finanssineliö

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot