UUDEN LASTENSAIRAALAN TOTEUTTAMINEN JA LAHJOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN UUDEN LASTENSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN LASTENSAIRAALAN TOTEUTTAMINEN JA LAHJOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN UUDEN LASTENSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖLLE"

Transkriptio

1 HALLITUS UUDEN LASTENSAIRAALAN TOTEUTTAMINEN JA LAHJOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN UUDEN LASTENSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖLLE 697/10/03/02/00/2011 HALL 90 Valtuusto päätti ehdollisesti, että 1. uusi lastensairaalahanke toteutetaan säätiö -mallin mukaisena, jolla mahdollistetaan laajamittainen ulkopuolisen rahoituksen kerääminen ja saadaan korkean luokan asiantuntemusta mukaan hankkeeseen; 2. edellyttää yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa selvitystä Lastensairaala -hankkeesta, sen rahoituksesta sekä sairaalarakennuksesta maksettavasta vuokrasta; kohdan edellytysten täyttyessä perustetulle säätiölle lahjoitetaan vuosien aikana 40 miljoonaa euroa lastensairaalan rakentamista varten edellyttäen, että säätiö saa merkittävää rahoitusta kansalaiskeräyksellä ja valtionrahoituksella; ja 4. valtuusto tekee asiassa lopullisen päätöksensä saatuaan edellä edellyttämänsä selvitykset. Valtuusto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen uuden lastensairaalan toteuttamishankkeesta; tässä vaiheessa ehdollisena, että HUS:n rahoitusosuus 40 milj. euroa kannetaan jäsenkunnilta vuosien aikana erikseen päätettävän aikataulun mukaisesti. Erillisrahoitus perustuu jäsenkuntakohtaisesti kunkin kunnan kolmen vuoden keskimääräiseen käyttöön Lastenklinikassa ja Lastenlinnan sairaalassa (ilman lastenpsykiatrian osuutta); ja että tarkoituksena on, että valtuusto voisi tehdä asiassa lopullisen päätöksen valtion rahoitusosuuden varmistuttua kesäkuun 2013 kokouksessaan. HYKS:n Lastenklinikan vastuulla on monien vakavien ja vaativien lastensairauksien hoito koko Suomessa. Sairaala vastaa myös suuresta osasta pääkaupunkiseudun lasten sairaanhoitoa. Lastenklinikan toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös Lastenlinnan sairaala. Molemmat sairaalat ovat nykyaikaiseen sairaalatoimintaan soveltumattomia ja erittäin huonokuntoisia ja osa niiden tiloista on jouduttu poistamaan käytöstä. Tehdyistä korjauksista ja lisärakentamisesta huolimatta tilanne on nopeasti heikentynyt. Toimintayksiköitä on siirretty väliaikaisiin, epätarkoituksenmukaisiin tiloihin. Tilannetta voidaan pitää sekä lasten tutkimuksen ja hoidon myös sairaiden lasten perheiden kannalta hyvin huonona.

2 HUS:n omaan investointiohjelmaan uutta lastensairaalaa ei lukuisista muista kiireellisistä hanketarpeista, julkisen talouden näkymistä ja investointiraamin karsintatarpeista johtuen ole mahdollista saada lähivuosien aikana. Muita kriittisiä, useaan kertaan lykättyjä investointeja kuten Töölön sairaalan korvaava ja Syöpätautien klinikan lisätilat mahdollistava hanketta tai lukuisat HYKS-alueen ulkopuolisten sairaaloiden peruskorjauksia ei voida enää toistuvasti siirtää useita vuosia eteenpäin. Lastensairaaloiden vakavassa tilanteessa on kehittynyt laajaa kansalaisaktiivisuutta, joka on johtanut Uusi Lastensairaala tukiyhdistyksen syntyyn Tukiyhdistykseen on liittynyt joukko laaja-alaisesti yhteiskunnallisesti verkostoituneita ja asiaan sitoutuneita kansalaisia. Uusi Lastensairaala tukiyhdistykselle on myönnetty varainkeräyslupa. Valtakunnallinen varainhankinta on aloitettu helmikuussa Tähän mennessä Tukiyhdistys on saanut lahjoituksia yli 3 milj. euroa. Tukiyhdistyksen aloitteesta on perustettu Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö. Säätiön tarkoituksena on molemmilla virallisilla kielillämme edistää lastenlääketieteen alaan liittyvää tutkimusta, koulutusta ja kehitystyötä sekä erikoistumista lastenlääketieteeseen ja lastenlääketieteen harjoittamista ensisijaisesti perustamalla ja ylläpitämällä tähän tarkoitukseen soveltuvia laitoksia ja edistämällä lastenlääketieteellistä tutkimusta. Sääntöjensä mukaan säätiö toteuttaa tarkoitustaan keräämällä varoja ja käyttämällä näitä varoja sekä joko suoraan tai kiinteistöyhtiöiden välityksellä hankittavia vuokra- ja muita tuloja lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoon tarkoitettujen laitosten ylläpitoon sekä alan yliopistotasoiseen tutkimukseen. Lisäksi säätiö toteuttaa tarkoitustaan tekemällä lahjoituksia ja tukemalla lastenlääketieteen tutkimusta ja koulutusta. Lastensairaalan poikkeuksellisen toteutus- ja rahoitusmallin taustalla on siis HUS:n ulkopuolella virinnyt halukkuus edesauttaa uuden valtakunnallisen lastensairaalan nopeaa rakentamista yksityisten kansalaisten tuen avulla. Sairaalan kansallinen merkitys halutaan kytkeä Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 ja saada myös valtio mukaan yhdeksi rahoittajaksi. Rahoitusmallia ja hankkeen ajankohtaa itsenäisen tasavallan 100-vuotisjuhlaan liitettynä voidaan pitää ainutkertaisena tilaisuutena edistää korkeatasoista suomalaista lasten erikoissairaanhoitoa ja sen opetusta ja tutkimusta. Uuden lastensairaalan rakennus rahoitetaan pääosin julkisin varoin ja toiminta on jatkossakin HUS:n tehtäviin kuuluvaa, kuntien järjestämisvastuulla olevaa erikoissairaanhoitoa. Hankkeen sisältö HUS:n hallitus on hyväksynyt sairaalan hankeselvityksen, joka ohjaa sitovasti rakennusinvestoinnin jatkovalmistelua. Hankeselvitys esiteltiin valtuuston edellisessä kokouksessa. Hankeselvityksessä kuvataan sairaalaan

3 Aiesopimus ja hankkeen rahoitus suunniteltu toiminta, tärkeimmät prosessimuutokset, potilasmääräennusteet perusteluineen ja mm. yksikkökohtaiset tilatarpeet, hankkeen taloudelliset vaikutukset ja asetettavat tuottavuustavoitteet. Hankeselvitys ohjaa myöhempää suunnittelua ja osana sitä on voitu tehdä rakennuksen laajuuteen perustuva kustannusarvio. Lastensairaalan uudet, monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi suunniteltavat tilat mahdollistavat hankeselvityksessä yksityiskohtaisesti kuvatut potilasprosessien muutokset. Niiden avulla tavoitellaan merkittävää tilatehokkuuden ja henkilötyön tuottavuuden kasvua. Kun hajallaan lukuisissa toimintapisteissä olevia palveluja kuten anestesiasta heräävien lasten valvontaa voidaan keskittää, lyhyiden vuodeosastojaksojen osuutta vähentää ja mm. vakanssipohjan käyttöperiaatteita tarkistaa, uusi sairaala antaa edellytykset kehittää palvelujen laatua, tehokkuutta ja hintakilpailukykyä. Tavoitteena on kattaa pääosa kasvavista tilakustannuksista tuottavuuden nousulla. Lastensairaalan kokoa säätelee toiminnallisten tarpeiden lisäksi Meilahden sairaala-alueen asemakaava. Hankeselvityksen valmistellut työryhmä esitti, että uuden lastensairaalan yhteensä noin hyötyneliön tilatarvearviosta vajaa neliötä sijoitetaan nykyiseen Lastenklinikan kiinteistöön peruskorjattaviin tiloihin ja uuteen sairaalaan suunnitellaan hym2. Tämä tilamäärä, joka vastaa bruttoneliön rakentamistarvetta, on alustavien arvioiden mukaan mahdollista sijoittaa Lastenklinikan ja Naistenklinikan väliselle alueelle Meilahden kampuksella. Kaavamuutos on käynnistetty virallisesti tammikuun 2013 lopussa. HUS pyrkii kaikin keinoin edistämään asemakaavamuutoksen nopeaa valmistelua, koska lastensairaalahankkeen koko aikataulu on sidottu kaavamuutoksen etenemiseen. Asia tarkentuu meneillään olevan asemakaavamuutoksen myötä. Hyksin Lastenklinikan toiminnasta on laskutusmääriin perustuen tällä hetkellä noin kolmannes valtakunnallisia, maan koko lapsiväestölle tarjottavia ja tuotettavia palveluja. HUS:n ulkopuolelta tulevan kysynnän arvioidaan jatkossa kasvavan, koska sairaalan roolia kansallisena palvelujen tuottajana vahvistetaan. Tämän seurauksena HUS:n ulkopuolisten kuntien ja sairaanhoitopirien osuus sairaalan vuotuisen toiminnan rahoituksesta lisääntyy vastaavasti. Lastensairaalahankkeen rakennuttamisprojektin valmistelua ohjaa säätiön perustama rakennustoimikunta, jossa on myös HUS:n edustus. Hankkeen projektiorganisaatio on parhaillaan muodostumassa ja lähiaikoina on tarkoitus käynnistää arkkitehtija muut suunnittelijavalinnat. Työ etenee hallituksen hyväksymän hankeselvityksen mukaisesti. Kevään aikana on yhdessä säätiön kanssa valmisteltu Hanketta

4 koskevaa aiesopimusta. Aiesopimus on oheismateriaalina 1. Koska kysymyksessä on lahjoituksen antaminen, päätösvalta asiassa kuuluu HUS:n osalta valtuustolle. Aiesopimuksessa sovitaan muun muassa maanvuokrauksen, Uuden lastensairaalan tilavuokran sekä sairaalan suunnittelusta ja rakentamisesta sekä yhteistyön periaatteista ja hankeorganisaatiosta. Aiesopimuksessa sovitaan hankkeen rahoituksesta. Myös aiesopimuksen voimassaoloa ja sen raukeamista koskevat kohdat ovat sopimuksen olennaisia osia. Käsiteltävänä oleva aiesopimus on luonteeltaan sitova ja siten ohjaa lopullisen yhteistyösopimuksen ja vuokrasopimusten valmistelua ja sisältöä. Hyväksyessään aiesopimuksen valtuusto päättää muun muassa siitä, että HUS lahjoittaa 40 milj. euroa säätiölle. Uuden Lastensairaalan laajuusarvioon perustuva kustannusarvio on 160 milj. euroa. Bruttoneliön hinnaksi vuoden 2012 hintatasossa Helsingissä (ilman ALV) arvioidaan euroa/ bm2. Hankkeen rahoitus on tarkoitus kattaa siten, että valtio osallistuu siihen 40 milj. eurolla, HUS 40 milj. eurolla, kansalaiskeräyksen tuottona 30 milj. euroa ja 50 milj. euron vieraan pääomanehtoisella rahoituksella. Valtion kehysriihipäätöksen mukaan "valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin myönnetään kehyskaudella 40 milj. euroa". Valtionavustus maksetaan Uuden lastensairaalan tukisäätiölle. Virallinen valtionavustuspäätös tehdään myöhemmin, mutta asiaa on tässä hengessä viety eteenpäin virkamiesvalmistelussa. Valtion kehysriihipäätöksen perusteella uuden lastensairaalan rahoittamiseen saadaan vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 40 milj. euroa valtionavustusta. Valtionavustuspäätöksen ehdoksi tulee vähintään vastaavan suuruinen HUS:n rahoitusosuus. Myös talouspoliittinen ministerivaliokunta on kokouksessaan ottanut myönteisen kannan asiaan. Valtio on siis em. kehysriihen päätökseen viitaten valmis myöntämään erillisrahoitusta 40 milj. euroa ja Tukiyhdistys ja Säätiö uskovat vakaasti saavansa lahjoituksilla kerättyä 30 milj. euroa. Tämä merkitsee HUS:lle ja sen jäsenkunnille 70 milj. euron hyötyä kyseisen hankkeen toteuttamiseen. Säätiön lahjoituksina ja avustuksina saamat rahoituserät alentavat koko määrällään sairaalasta säätiölle maksettavia vuokria. Lastensairaalan valtakunnallisesta roolista johtuen hyötyjiä ovat tämän vuoksi myös muut sairaanhoitopiirit, joiden alueelta lähetetään lapsia uuteen lastensairaalaan. Hanke on ainutlaatuinen paitsi toteutusmalliltaan ja kansalaiskeräyksen osalta, niin myös siltä osin, että valtio osoittaa ensimmäisen kerran yli 10 vuoteen erillisrahoitusta kunnalliselle sairaalahankkeelle. Tämä on ainutkertainen tilaisuus, joka tuskin

5 tulevaisuudessa toistuu. Turvatakseen hankkeen toteutumisen hallitus esittää, että valtuusto päättää, että HUS sitoutuu osallistumaan 160 milj. euroa maksavan Uuden Lastensairaalan rakentamiseen lahjoittamalla 40 milj. euroa säätiölle. Hallitus katsoo, että em. kehysriihen päätös ja talouspoliittisen ministeripoliittisen valiokunnan päätös ovat riittäviä HUS:n päätöksenteon kannalta vaikkakin varsinainen valtionapupäätös tehtäneen loppuvuodesta 2014 tai tammikuussa 2015 alussa eikä sitä ole siitä syystä nyt käytettävissä. Aiesopimuksessa todetaan, että "HUS:n rahoitusosuuden toteuttamisaikatauluksi on suunniteltu vv , 10 miljoonaa euroa kunakin vuonna." Hankkeen edistyminen on kiinni monesta asiasta ja aikataulu tarkentuu kuluvan vuoden aikana. Samalla tarkentuu myös Hankkeen vuosittainen rahoitustarve. HUS:n lahjoituksesta ja rahoittamisesta tehdään erilliset päätökset asianomaisen vuoden talousarvioon liittyen. Lahjoitus kasvattaa edellä mainittuina vuosina HUS:n toimintakuluja. Todettakoon vielä erikseen, että valtuusto vahvisti kokouksessaan HUS:n vuosien investointiohjelman yhteensä 580 milj. euron suuruisena. Kyseisen valtuuston kokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallitus vahvisti investointiohjelman uuden lastensairaalan säätiö-mallilinjauksen vuoksi lastensairaalaa varten alkuperäisessä suunnitelmassa ja budjettiesityksessä varattua 57,3 milj. euroa pienempänä. Nyt on valmistelun ja päätöksenteon alaisena vielä 35 milj. euron leikkaaminen tästä tasosta. Päätösesitys Hallitus esittää, että valtuusto päättää 1. hyväksyä oheismateriaalin 1 mukaisen aiesopimuksen tehtäväksi Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön kanssa; 2. että HUS sitoutuu myöntämään 40 milj. euroa 1. kohdassa mainitulle säätiölle Uuden Lastensairaalan rakennuttamista varten. Lahjoituksen maksamisesta ja sen ehdoista valtuusto päättää erikseen; 3. että hankkeen etenemisestä informoidaan valtuustoa säännöllisin väliajoin. Asian käsittely Merkittiin, että pöydälle jaettu tarkistettu aiesopimus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1, esittelijä muutti päätösesitystään ensimmäisen ranskalaisen kohdan osalta: 1. hyväksyä osaltaan pöydälle jaetun tarkistetun aiesopimuksen tehtäväksi Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön

6 kanssa; pöydälle jaettu STM:n päivätty kirje "Lastensairalaan valtionavustus" otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2 jäsen Heinämäki ehdotti, että hallitus päättäisi lisätä uuden, seuraavasti kuuluvan päätöskohdan: "Osapuolet pikaisesti varmistavat säätiön yleishyödyllisyyden ja täsmentävät aiesopimuksen kohdassa 4.4 olevat vuokran määräytymisperusteet". Esittelijä muutti päätösesitystään Heinimäen ehdottamalla tavalla. klo 9.24 saapui kokouksen sihteerin matkapuhelimeen tekstiviesti, jossa investointijohtaja Anne Priha toteaa aamulla klo 8.00 alkaneen STM:n ja eräiden muiden ministeriöiden sekä säätiön ja HUS:n edustajien kokouksen juuri päättyneen. Viestissään hän toteaa: "STM haluaa kommentoida jatkossa kaikkia sopimuksia ja pääministerin aloitteesta tulee yhteistyöryhmä. Aiesopimus voinee edetä, koska siinä valtionapuehdot hyväksytään." Päätös Hallitus esittää, että valtuusto päättää 1. hyväksyä osaltaan pöydälle jaetun tarkistetun aiesopimuksen tehtäväksi Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön kanssa; 2. että HUS sitoutuu myöntämään 40 milj. euroa 1. kohdassa mainitulle säätiölle Uuden Lastensairaalan rakennuttamista varten. Lahjoituksen maksamisesta ja sen ehdoista valtuusto päättää erikseen; 3. että hankkeen etenemisestä informoidaan valtuustoa säännöllisin väliajoin. Lisäksi hallitus edellyttää, että osapuolet pikaisesti varmistavat säätiön yleishyödyllisyyden ja täsmentävät aiesopimuksen kohdassa 4.4 olevat vuokran määräytymisperusteet. Esitys valtuustolle Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p ,

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA 16.03.2015 klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON,

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET HALLITUS 12.05.2014 9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET 238/02/02/00/01/2014 HALL Yleistä Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja Pöytäkirja Kokousajankohta: Torstai klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Läsnä: Huomautus: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Ks. liite (läsnäolijat) Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksia varten klo 15.30

Lisätiedot

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Lusto Sarka työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot