Opettajan oikeudet ja velvollisuudet ajankohtaisia teemoja ja oikeuskäytäntöä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan oikeudet ja velvollisuudet ajankohtaisia teemoja ja oikeuskäytäntöä"

Transkriptio

1 Opettajan oikeudet ja velvollisuudet ajankohtaisia teemoja ja oikeuskäytäntöä OAJ Varsinais-Suomi, Turun YSI, , työmarkkinalakimies, OAJ 1 Aiheita tänään: Koulujen työrauha Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Kodin ja koulun välinen yhteistyö TVT opetuksessa Oikeusturvavakuutus 2 1

2 Koulujen työrauha 3 Ojentamiskeinot Kotitehtävien suorittaminen koulun jälkeen (PO) Kasvatuskeskustelu (PO puuttumiskeino) Liatun tai epäjärjestykseen saatetun koulun omaisuuden tai tilan puhdistaminen tai uudelleen järjestäminen (kasvatuksellinen toimi, PO) Jälki-istunto (hiljaa istuminen/kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevat kirjalliset, suulliset tai muut tehtävät, PO) Luokasta/opetustilasta poistumaan määrääminen Esineiden ja aineiden poisotto-oikeus Tavaroiden, säilytystilojen tai vaatteiden (päällisin puolin) tarkastaminen (turvaamistoimi) Opiskeluoikeuden epääminen (turvaamistoimi) Kirjallinen varoitus (kurinpitorangaistus valitusoikeus) Määräaikainen erottaminen (kurinpitorangaistus valitusoikeus) 4 2

3 Oppilashuolto kurinpidon ja ojentamisen yhteydessä Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen tai joka on poistettu jäljellä olevan opetuksen ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa poistettu jäljellä olevan opetuksen ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi 5 Vahingonkorvaus ja sotkujen siivoaminen Vahinkoon sovelletaan vahingonkorvauslakia. PERUSOPETUKSESSA vahingoista ja siivoamisesta ilmoitettava huoltajalle koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan siivoamaan sotkun, jonka hän on tahallaan tai huolimattomuuttaan liannut tai saattanut epäjärjestykseen Valvottava, kesto enintään 2 tuntia. Tehtävä ei saa olla iän ja kehitystason huomioon ottaen oppilaalle vaarallinen tai raskas. Ei saa jäädä pois opetuksesta. Otettava huomioon jos määrätään rangaistus tai vahingonkorvaus. 6 3

4 Vaaralliset esineet ja aineet Kielletään tuomasta tai hallussa pitämästä 1. Laissa kiellettyjä esineitä tai aineita: alaikäiseltä kielletty alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet kaikilta kielletty vahingoittamiseen tai lyömiseen soveltuvat esineet tai aineet, syövyttävät sekä lamauttamiseen soveltuvat aineet, ampumiseen soveltuvat esineet 2. Omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai erityisesti omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita ellei hallussapidolle ole hyväksyttävää syytä. Näistä sekä niiden säilytyksestä koulupäivän aikana voidaan määrätä koulun järjestyssäännöissä. 7 Poisotto-, voimankäyttö- ja tarkastusoikeus (ei velvollisuus!) Eivät velvoita opettajia ja rehtoreita toimimaan. Käytä vain, jos välttämätöntä sekä riittävän turvallista. Pois ottaminen, tarkastaminen ja voimakeinojen käyttö ovat viimesijaisia ja poikkeuksellisia keinoja. Ensin käytettävä kaikki mahdolliset lievemmät keinot. Pääsääntöisenä menettelynä uhkaavissa tilanteissa poliisin hälyttäminen paikalle. 8 4

5 Poisotto-, voimankäyttö- ja tarkastusoikeus Ohjeistettava ja suunniteltava Haltuun ottamisessa ja oppilaan tai opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava hienotunteisuutta. Käytettäessä voimakeinoja on annettava kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Oppilaan tai opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen oppilaan tai opiskelijan huoltajille. Suositeltavaa on olla yhteydessä huoltajaan ennen toimenpidettä, jos se on mahdollista. 9 Opettajan ja rehtorin oikeus tarkastaa MITÄ? Oppilaan tai opiskelijan mukana olevat tavarat (mm. kassit, penaalit), hallinnassaan olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat (mm. kaapit, pulpetti) ja päällisin puolin vaatteet (mm. taskut, lompakko) MILLOIN? sellaisen kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä JA oppilas tai opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. 10 5

6 Opettajan ja rehtorin oikeus tarkastaa Tarkastamisessa ei saa käyttää voimakeinoja. Ilmoitettava tarkastuksen syy ja sen perustelu. Näistä vaatimuksista voi poiketa, mikäli asian kiireellinen luonne ja turvallisuus ehdottoman välttämättömästi sitä vaativat: Tarkastajan oltava samaa sukupuolta. Läsnä oltava myös oppilaan valitsema toinen täysi-ikäinen koulun tai oppilaitoksen henkilö. Tarkastusoikeus ei ulotu häiritsevän esineen tai aineen etsintään. 11 Opettajan ja rehtorin oikeudet pois ottamisissa Pyydä kielletty tai vaarallisena pidetty esine itselle. Jos ei esinettä tai ainetta anneta, sen voi ottaa pois. Jos turvallisuutta vaarantavan esine tai aineen poisottamista vastustetaan tekemällä vastarintaa, voidaan käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Välttämättömien voimakeinojen on oltava oikeassa suhteessa oppilaan tai opiskelijan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen tai vastarinnan vakavuuteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin. Käytä esim. kiinnipitoa. Mikäli vastarinta on voimakasta ja poisottaminen välttämätöntä on suositeltavaa pyytää poliisi paikalle. Poisottaminen on aina voitava toteuttaa turvallisesti. Ei saa käyttää voimankäyttövälineitä 6

7 Oppimista tai opetusta häiritsevä esine tai aine perusopetuksessa Opettaja tai rehtori voi ottaa pois oppilaalta, jos ei pyynnöstä anna. Voidaan käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Häirinnän on oltava tosiasiallista, pois ei voi ottaa mahdollisesti häirintää aiheuttavaa esinettä tai ainetta. Palauta oppilaalle oppitunnin päätyttyä. Vain jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, voidaan palauttaa työpäivän päättyessä. Toisella asteella häiritsevän esineen poisotto-oikeutta ei ole: pyydettävä häiritsevää opiskelijaa poistumaan esineineen ja aineineen. 13 Kännykät saako kieltää vai ei? ESAVI/1166/ /2014 Kantelija arvosteli sitä, että koulussa on oppilaiden puhelimet kerätty massakeräyksellä pois oppitunnin ajaksi Avi toteaa, että perusopetuksessa voidaan esine tai aine ottaa haltuun yksittäiseltä oppilaalta silloin kun tämä määrätyssä yksittäisessä tapauksessa käyttää hallussaan olevaa esinettä tai ainetta häiriön tuottamiseen ja haltuunottoa voidaan lisäksi pitää välttämättömänä toimenpiteenä Avi katsoo, että järjestely, jossa oppilailta kerätään esineet mahdollisten järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi voi perustua vain aitoon vapaaehtoisuuteen ja ettei tällaisesta järjestelystä voida määrätä järjestysäännössä tai muulla määräyksellä 14 7

8 Haltuun otettujen kiellettyjen ja vaarallisten esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen Mahdollisimman pian, viimeistään työpäivän lopuksi. Huoltajalle: alaikäiseltä pois otetut tupakkatuotteet ja alkoholi sekä tuotteet, joiden luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista alaikäiselle. Poliisille: huumausaineista, ampuma-aseista, aseen osista tai muusta vastaavasta, kuten lainsäädännössä julkisella paikalla tai muutoin kielletyksi säädetyistä aineista ja esineistä. Säilyttää huolellisesti. Kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta voidaan todisteellisesti hävittää. Luovuttaminen ja hävittäminen tulee aina kirjata. Lukioon 3 päivän epäämisoikeus Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä vastaavasti lukiossa voidaan opiskelijan osallistuminen opetukseen evätä turvaamistoimena enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 16 8

9 Lisäksi perusopetuksessa vielä nämä 17 Tiedon kuljettava kotiin häirinnästä Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Koulumatkalla: ei toimivaltaa määrätä rangaistuksia, eivätkä järjestyssäännöt ole voimassa Suositeltavaa, että huoltajat ratkovat tapahtuneen Koulun henkilökunta voi tukea huoltajia tarjoamalla esimerkiksi psykologin tai kuraattorin osaamista tueksi asian kokonaisvaltaiseen selvittämiseen, jos koulu arvioi sen tarpeelliseksi. 18 9

10 Ensisijainen puuttumiskeino kasvatuskeskustelu Käyttö: jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä enintään 2 tunniksi suoritus osissa tai kerralla mahdollisimman pian tapahtuneesta koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen. Yksilöitävä teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. Selvitettävä tarvittaessa laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot, joilla käyttäytymistä ja oppilaan hyvinvointia voidaan koulussa parantaa. Keskusteluun voivat osallistua myös muut oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt. Keskustelu tulee kirjata, ja siitä on ilmoitettava oppilaan huoltajille, joille varataan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 19 Jälki-istunto Voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, jotka ovat kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia Voidaan edelleen velvoittaa istumaan hiljaa Jälki-istuntoa ei voida miltään osin järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muiden koulun suunnitelmien mukaisesta opetuksesta

11 Seurantavelvoite Opetuksen järjestäjän tulee seurata kasvatuskeskustelun, kurinpidollisten toimien, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisen, esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeuden sekä oppilaan tavaroiden haltuunotto-oikeuden käyttöä ja toimien kehittymistä. Koulukohtaiset tiedot suositellaan käsiteltäväksi määräajoin koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. 21 Erikoissairaanhoidon oppilaan opetus Sairaalassa potilaana oleva oppilas saa opetusta sairaalassa. Avohoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään pääsääntöisesti oppilaan omassa koulussa. Jos se ei ole koulun omista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta ja oppilaan opetuksen järjestäjä sekä oppilaan kotikunta sopivat yhdessä oppilaan opetuksen järjestämisestä. Pääsääntönä on, että tällöin hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta järjestää oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua. Myös kunnat, joissa sijaitsee erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voivat järjestää opetusta avohoidossa olevalle oppilaalle. Ennen päätöstä on kuultava oppilasta, tämän huoltajia, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä oppilaan oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. Jos ei päästä sopimukseen, päätöksen tekee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella ja kunnallisvalituksella

12 OPETTAJAN TYÖ OPETTAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET KURINPITOSÄÄDÖKSET JA VOIMANKÄYTTÖ 23 Työelämäasiamies Riina Länsikallio 12

13 Opettajan oikeus fyysiseen voimankäyttöön Rajaveto sallitun kurinpidon ja pahoinpitelyn välillä Perusopetuslaki 36 b, lukiolaki 26 b ja laki ammatillisesta koulutuksesta 35 b Oikeuskäytäntö osoittaa, että pahoinpitelyrima on matalalla Hätävarjelu Voimankäytön oikea arviointi Maltin säilyttäminen Todistajien merkitys Kädet pois korvilta Opettaja moitti oppilasta ohjeiden vastaisesta käytöksestä, mutta tämä ei kuunnellut, vaan laittoi sormet korviinsa Saadakseen viestin perille opettaja tarttui oppilasta ranteista ja veti sormet korvilta. Oppilas riuhtaisi kädet irti opettajan otteesta. Oppilas: opettajan teko aiheutti hetkellistä kipua sekä punoitusta kädessä Opettaja: myönsi ottaneensa ranteesta kiinni, mutta ei sitä, että olisi tehnyt tällöin ruumiillista väkivaltaa oppilaalle Hanna Haanpää 26 13

14 Näyttö Oppilas meni oppitunnin jälkeen terveydenhoitajalle Kertoi ranteeseen sattuneen osin oman riuhtaisun seurauksena Ranteessa kaksi pientä punoittavaa aluetta, selkeää aristamaa ei ollut n. 1 h tapahtuman jälkeen Punaisen jäljen olivat nähneet muutkin, joille sitä oppilas oli näyttänyt Hanna Haanpää 27 Käräjäoikeuden tuomio Opettaja syyllistyi lievään pahoinpitelyyn Punaiset jäljet tukevat riittävästi syytteen teonkuvausta hetkellisestä kivusta. Mahdollinen oppilaan oma riuhtaisu voinut myötävaikuttaa, mutta ei poista opettajan vastuuta kivun aiheuttamisesta Rangaistukseen tuomitsematta jättämistä puoltaisi oppilaan oma provosoiva käytös ja teon vähäisyys. Kyseessä oppilas ja lapsi, vaikkakin teini-ikäinen, eikä provosoinnille siten voida antaa samaa merkitystä kuin täysi-ikäisten kohdalla Ei voida jättää rankaisematta, vaikka teko ollut lievä. 8 päiväsakkoa = kivusta (asteikko , mustelmasta asteikko ) 28 14

15 Hovioikeuden päätös Opettaja valitti hovioikeuteen. Hänen mielestään vamma ei tullut ko. tilanteessa, vaan oppilas oli itse hangannut punoituksen käteensä ennen terveydenhoitajalle menoa. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden oikeudellisen arvioinnin ja hylkäsi valituksen Hovioikeus otti kuitenkin huomioon oppilaan provosoinnin tilanteessa ja katsoi, että opettajan teko oli noissa olosuhteissa varsin ymmärrettävää. Hovioikeus katsoi, että rikosta oli sen tahallisuuteen ja siitä ilmenevään tekijän syyllisyyteen nähden pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä ja jätti opettajan rangaistukseen tuomitsematta. Hanna Haanpää 29 Ei katso silmiin ja virnuilee Poikajoukko käyttäytyi huonosti kouluavustajaa kohtaan ja joutui rehtorin puhutteluun. Poikajoukon palattua puhuttelusta poikajoukkoa puhutteli vielä noin 50-vuotias opettaja. Yksi pojista virnisteli eikä katsonut opettajaa kohti. Opettaja nosti tämän pojan päätä etutukasta ja sai näin pojan nostamaan katseensa. Äiti: pojalle aiheutui kipua ja päänsärkyä. Opettaja myönsi ottaneensa kevyesti kiinni pojan tukasta, mutta ei katsonut syyllistyneensä rikokseen. Hanna Haanpää 30 15

16 Tuomio Opettaja syyllistyi lievään pahoinpitelyyn. Ei syyttäjän vaatimaa sakkorangaistusta, koska hän oli saanut kunnalta kirjallisen huomautuksen. Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin, koska teko katsottiin kokonaisuudessaan vähäiseksi. Käräjäoikeus otti huomioon myös pojan oman käyttäytymisen. Opettaja määrättiin maksamaan oppilaalle 50 euron korvaus + oikeudenkäyntikuluja Hanna Haanpää 31 Poistaminen penkkaritilaisuudesta Koulun väki oli viettänyt penkkareita monitoimitalossa ja poistunut tilaisuuden loputtua koululle Yksi oppilaista ei suostunut lähtemään, eikä rehtorin poistumiskehotus tehonnut Rehtori tarttui oppilasta kädestä ja vaatteista poistotilanteessa Oppilaan mukaan hänelle aiheutui voimakasta kipua rehtorin menettelystä 32 16

17 Satakunnan käräjäoikeus Syyttäjä katsoi, että rehtori oli tahallaan tehnyt ruumiillista väkivaltaa oppilaalle tarttumalla oppilasta voimakkaasti toisen käden kyynärpäästä kiinni ja puristamalla voimakkaasti siitä tarttunut oppilasta vaatteista ja kauluksesta kiinni työntäen tai tönien samalla oppilasta eteenpäin sekä pitänyt oppilaan päätä hallintaotteessa kainalossaan kiinni aiheuttanut oppilaalle kipua ja särkyä Syyte hylättiin Voimakeinot olivat olleet laissa tarkoitettuja välttämättömiä ja puolustettavia Perusopetuslain mukaan rehtorilla on oikeus poistaa koulun tilaisuudesta oppilas joka ei noudata poistumismääräystä Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä kokonaisarvio 33 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 34 17

18 Mistä tietoa? Tietoa OAJ:n sivuilla: > jäsensivut > opettajan ammatti > opettajan vastuut ja velvollisuudet > oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Koulutusvideo oppilas- ja opiskelijahuoltolaista (n. 14 min.) sekä Tiivistelmä lain keskeisestä sisällöstä Työnantaja tiedottaa ja ohjeistaa työntekijät Oppilaiden/opiskelijoiden/huoltajien tiedottaminen 35 Lain tarkoitus Edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä; Edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; Turvata vahainen tuki sitä tarvitseville; Turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu; Vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä 36 18

19 Opiskeluhuollon kokonaisuus Opiskeluhuoltoon sisältyvät Koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut Psykologi- ja kuraattoripalvelut Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona lisäksi opiskelijoilla oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon 37 Opetus ei ole opiskeluhuoltoa Opetukseen liittyvien asioiden käsittelyyn laki ei tuo muutosta: opetuksen järjestäminen ja toteuttaminen ei ole opiskeluhuoltoa Kurinpito koulussa ja oppilaan yleinen ja tehostettu tuki sekä niihin liittyvä päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö ovat osa opetuksen järjestämistä eivätkä siis osa vapaaehtoista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Ryhmä, jossa käsitellään kolmiportainen tuki yhdessä oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki EI muuta kolmiportaisen tuen käsittelyä 38 19

20 Opiskeluhuoltoasioiden käsittely oppilaitoksessa Yhteisöllinen opiskeluhuolto (ei oppilaiden nimiä): Opiskeluhuoltoryhmä: Koulutuksen järjestäjä nimeää jäsenet ja linjaa toimintatavat mm. kuinka usein ryhmä kokoontuu Vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista 39 Yhteisöllinen opiskeluhuolto - ei herätä vielä kysymyksiä Lain tavoitteena siirtää opiskeluhuollon painopiste ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltoon Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma: Tarkoitus hyödyntää kouluterveyskyselyitä, laajojen terveystarkastusten luokkayhteenvetoja, oppilaitoksen turvallisuudesta ja terveellisyydestä kolmen vuoden välein kerättävää tietoa Toimien painotus siellä missä haasteet 40 20

21 Opiskeluhuoltoasioiden käsittely oppilaitoksessa Yksittäisen oppilaan/opiskelijan asian käsittely: Asiantuntijaryhmä: Kootaan tapauskohtaisesti EI nimetty etukäteen kiinteästi kenenkään velvollisuudeksi, vaan Ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu joka havaitsee tarpeen Käsittelyyn voi osallistua myös tarvittavia yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä opiskelijan/huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella 41 Asiantuntijaryhmän työskentely Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa Yhteinen menettelytapa asiantuntijaryhmän toiminnan käynnistämiseen, jolla varmistetaan Suostumus että asiaa käsitellään opiskeluhuollossa Suostumus asiantuntijaryhmän kokoonpanoon Asiantuntijaryhmä voi pyytää neuvoa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta Ei edellytä suostumusta Esim. opettaja, jos ei asiantuntijaryhmän jäsen 42 21

22 Opiskelijan / huoltajan asema Laissa korostetaan opiskelijan itsenäistä asemaa suhteessa huoltajaansa, jos opiskelija on riittävän kehittynyt arvioimaan käsiteltävänä olevaa asiaansa ja ottamaan siitä itsenäisesti vastuuta. Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaa osallistumasta opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen, jollei se selvästi ole hänen etunsa vastaista Arvion edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö Mikäli suostumusta käsittelyyn ei saada: Kielto kirjataan ylös > jotta voidaan jälkeenpäin osoittaa oppilaitoksen ottaneen asian esiin Lastensuojeluilmoitus? 43 Opetushenkilöstölle uusi velvollisuus: yhteydenotto psykologiin/kuraattoriin Oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijän on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin, jos hän arvioi, että opiskelija tarvitsee psykologi- tai kuraattori palveluja opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi Yhteydenotto tehdään yhdessä opiskelijan kanssa Jos tämä ei mahdollista, opiskelijalle tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä laissa säädetyn määräajan puitteissa Huoltajalle tieto yhteydenotosta, jollei laista muuta johdu 44 22

23 Opiskeluhuoltokertomus Asiantuntijaryhmän keskuudestaan nimeämä vastuuhenkilö kirjaa tiedot opiskeluhuoltokertomukseen Myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tehdä kirjauksia Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä ja siihen kirjataan opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen osalta huoltajan yhteystiedot asian aihe ja vireillepanija, opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot; toteutetut toimenpiteet; Kirjauksen pvm sekä kirjauksen tekijä ja hänen asemansa. Jos opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja annetaan sivullisille, merkitään mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella on luovutettu 45 Rekisterit Opiskeluhuoltorekisteri koostuu opiskeluhuoltokertomuksista Rekisterinpitäjä nimeää rekisterille vastuuhenkilön, joka Määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet Päättää tietojen luovuttamisesta tilanteissa, joissa pyytäjällä lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin Opiskeluhuolto-, potilas- ja kuraattorin asiakasrekisteriin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla Tietojen suojaamisesta huolehdittava asianmukaisesti Tarvittaisiinko kirjaamiskäytännöistä yleisempää valtakunnallista ohjeistusta? 46 23

24 Rehtorin asema Sivistysvaliokunta: Rehtori ei jäävi toimimaan monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenenä pelkästään rehtoriutensa perusteella Perusopetuslain muutos: rehtorilla oikeus saada oppilashuoltotyöhön osallistuvilta salassapitosäännösten estämättä opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto 47 Salassapito ja siitä poikkeaminen Opiskelijan yksilökohtainen opiskeluhuolto: osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen opiskeluhuollon järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot Tietojen luovuttaminen muille vain jos opiskelijan/huoltajan yksilöity kirjallinen suostumus tai jos luovuttamiseen oikeuttava lain säännös 48 24

25 Opetuksen kannalta välttämätön tieto Perusopetuslaki: Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksesta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot Opiskeluhuollon salassa pidettävä tieto voidaan luovuttaa siltä osin kuin tarpeen opetuksen järjestämisen kannalta Opetuksen järjestäjällä oikeus saada salassapitosäännösten estämättä opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaalija terveydenhuollon viranomaiselta, palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä Alle 18-vuotiaan osalta voidaan toimittaa uudelle opetuksen/koulutuksen järjestäjälle 49 Psykologi- ja kuraattori: lähipalvelua Sivistysvaliokunta painotti seuraavaa: Koulupsykologin ja kuraattorin palvelut järjestetään oppilaitoksissa siten, että palvelut ovat lähellä oppilaita ja siten helposti ja nopeasti nuorimpienkin oppilaiden savutettavissa. Oppilashuollon keskeiset toimijat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja kouluterveydenhuollon henkilöstö, toimivat kouluissa ja että Nämä oppilashuollon keksiset toimijat ovat kiinteä osa kouluyhteisöä. Käytäntö ei saa johtaa siihen, että esim. psykologin palvelut hoidetaan kouluissa päivystysluonteisina

26 Koulun ja kodin välinen yhteistyö 51 26

27 YHTEYDENPIDON VÄLINEET MUUTTUNEET Tärkeää muistaa, että rehtori ja opettajakin ovat ammatteja. He tekevät työtä. Heillä on oma elämä ja vapaa-aika. AVIn ratkaisu: opettajan tavoitettavuus (dnro ISAVI /OP-13) Tapahtuma: Oppilaan huoltaja oli soittanut lehtorin työajan päätyttyä keskustellakseen oppilaaseen kohdistuneista kurinpitotoimista. Lehtori oli sulkenut puhelimensa. Myöhemmin vanhemmat olivat päässeet keskustelemaan asiasta. Aluehallintoviraston ratkaisu: Opetushenkilökunnalle ei ole asetettu yleistä velvollisuutta päivystää oppilaiden vanhempien puheluita työajan ulkopuolella kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Koulun tehtävä tiedottaa oppilaiden vanhemmille niistä keinoista, joilla vanhemmat voivat ottaa yhteyttä oppilaiden opettajiin. Näitä keinoja voivat olla mm. koulun yhteinen puhelinpalvelu, sähköposti sekä koulun verkkosivut, joihin vanhemmille myönnetään käyttäjätunnukset 54 27

28 AOKA: Sähköpostiin vastaaminen Opettaja ei vastannut sähköpostiviesteihin, koska viestien lähettäjä siirsi saamiaan vastauksia internetiin esitti niitä netissä henkilökohtaisuuksiin menevällä tavalla piti viestejä epäasiallisina opettajalle ja sivistystoimenjohtajalle yhteisesti lähetettyyn viestiin sivistystoimenjohtaja vastasi Päätöksessään apulaisoikeuskansleri korosti hyvän hallinnon vaatimukset edellyttävät asialliseen kansalaiskirjeeseen vastaamista ilman aiheetonta viivytystä. Toimitetuista selvityksistä ei käynyt päätöksen mukaan ilmi, että jokainen opettajalle lähetetty viesti olisi ollut siinä määrin asiaton, että mihinkään niistä ei olisi ollut tarpeen vastata. Menettelyä, jossa opettaja oli kieltäytynyt vastaamasta viesteihin yleensä, ei pidetty hyvän hallinnon mukaisena menettelynä. Päätöksen mukaan vastaus olisi voitu rajoittaa lyhyeen toteamukseen siitä, miksi asiallista vastausta ei voitu tai haluttu antaa. Sivistystoimenjohtajan vastauksen ei katsottu tapahtuneen viiveettä, kuten hallintolaki edellyttää, koska kysyttyyn asiaan vastattiin vasta miltei vuoden kuluttua. SALASSAPIDETTÄVÄ TIETO JA SÄHKÖPOSTI TSV Asiaa tietosuojasta 1/2007: ohje sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa salassa pidettävät tiedot suojaamattomassa sähköpostissa: ei suojaa sivullisilta OAM (Dnro 3438/4/09): sairaanhoitopiiristä ei olisi saanut lähettää avoimessa verkossa sähköpostiviestiä, josta käy ilmi salassa pidettävä tieto henkilön asiakkuudesta terveydenhuollon palveluissa. Asiaan ei vaikuttanut se, että henkilö oli itse lähettänyt tällaisia tietoja sisältävän viestin sairaanhoitopiiriin. Opetustoimi: koulusta ei voi lähettää suojaamattomassa sähköpostissa mitään salassa pidettäviä tietoja oppilaalle, huoltajalle tai muille tahoille. Vaikka huoltaja lähettäisi sähköpostin, jossa salassa pidettäviä tietoja, opettajalle ei oikeutta toimia samoin Tärkeää, että tieto sähköisten viestimien ja -alustojen käyttämisestä sekä suojauksen tasosta on ohjeistettu ja tiedotettu kaikille 56 28

29 JULKISUUSLAKI: EHDOTON SALASSAPITO Oppilas- ja opiskelijahuollon asiakirjat Tieto erityisen tuen saamisesta Pedagoginen arvio ja selvitys Tieto, että on erityiskoulun oppilas Oppilaan koesuoritukset ja niiden arviointi Arvosana julkinen Opintosuoritusrekisterin arvosanat julkisia ( ei ilmoitustaululle!) Arvosanatodistus julkinen, paitsi * numerot Asiakirjat, jotka koskevat oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia 57 JULKISUUSLAKI: EHDOTON SALASSAPITO Yksityiselämä, perhe-elämä Harrastukset Poliittinen vakaumus (ei poliittisessa toiminnassa) Terveydentila, vammaisuus Seksuaalinen suuntautuneisuus Tiedot suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta ja niiden tuloksista 58 29

30 TVT opetuksessa 60 30

31 Tietoyhteiskunta kaikille on tasa-arvokysymys European Schoolnet -tutkimus: (http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=9920) Suomessa laitteet vähintään keskitasoa, käyttö vähäistä Opettajien luottamus omiin tietoteknisiin taitoihin heikkoa Opettajien mukaan suurin este tvt:n opetuskäytölle on pedagogisten mallien puute, vähäinen täydennyskoulutus ja digitaalisten oppimateriaalien puute 61 TVT opetuksessa Perusopetuksen ops uudistus käynnissä, Tieto- ja viestintätekninen osaaminen nostetaan nykyistä vahvemmin esille. Opetushallitus asettanut Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä TVT-kehittämistyön seuraaminen ja tukeminen sekä kansallisten suositusten ja ohjeistuksen valmistelu OKM:ssä käynnissä Pilviväylä-projekti, jonka tavoitteena on helpottaa pilvipalveluiden syntymistä, hankintaa ja käyttöönottoa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on näin uudistaa ja monipuolistaa oppimisen ja opettamisen tapoja sekä antaa opettajille paremmat ja monipuolisemmat työvälineet opetukseen

32 Opettajien osaaminen ja työvälineet Opettajankoulutus ja opettajien täydennyskoulutus ei vain tekninen vaan myös pedagoginen Tekninen ja pedagoginen tuki oppilaitosten arjessa Jokaisella opettajalla tulisi olla työnantajan tarjoama henkilökohtainen tietokone OAJ:n lukiokysely 2011: vastaajista 57 %:lla ei ollut työnantajan tarjoamaa henkilökohtaista tietokonetta Laadukkaan sähköisen oppimateriaalin saatavuus 63 32

33 Opettajien valtakunnallinen tekijänoikeuspäivä Tiistai klo Tarkempaa tietoa Aiheina mm. Koulutuksen pilviväylä Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Kopioston luvat Kuvat, tekijänoikeus ja henkilön suoja Verkko-opetus 65 Digilupa Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut Digiluvan peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille alkaen. Lisätietoa Digiluvan sisällöstä

34 Digilupa uusia mahdollisuuksia opetukseen ja tutkimukseen Digiluvalla saa Kopioida verkosta aineistoja Skannata osia painetuista julkaisuista Välittää aineistoja opetusryhmälle suljetussa verkossa Tehdä tallenteita etäopetusta varten Ainoa luparatkaisu, joka mahdollistaa tämän kaiken yhdellä luvalla Digilupa mahdollistaa Aina tuoreimman aineiston käytön opetuksessa Uusimmat artikkelit verkkolehdistä Oman esityksen elävöittämisen Aineiston jakamisen opetusryhmälle sähköisesti Suljetussa verkossa, esimerkiksi Moodle tai muu oppimisympäristö Aineisto saa olla opetusryhmän saatavilla kurssin tai muun opintokokonaisuuden ajan Verkko-opetuksen monipuolisen toteuttamisen Aineiston ja tallenteiden välittäminen opetusryhmälle 34

35 Digilupa Yksinkertaista ja helppoa Verkkoaineiston käyttö Tarkista, koskeeko aineistoa Erillinen lisenssi tai sopimus Vaatiiko sivusto kirjautumista / rekisteröitymistä Ei av-aineisto, musiikki, maksullinen sähköinen oppimateriaali 1. Kopioi max. 20 sivua Oppimisympäristöön Osaksi omaa esitystä, oppimateriaalia tmv. 2. Käytä Kurssin tai opintokokonaisuuden ajan opetuksessa Digilupa Yksinkertaista ja helppoa Digitointi (Skannaus) Ei työkirja, nuotti, näytelmä 1.Digitoi: 5 sivua (peruskoulut), max 50 % julkiasusta / 15 sivua (lukiot ja ammatilliset), max. 15 % julkaisusta Oppimisympäristöön Osaksi omaa esitystä, oppimateriaalia tmv. 2. Käytä Kurssin tai opintokokonaisuuden ajan opetuksessa 35

36 Oikeusturvavakuutus 71 Opettajan pykäläpankki Laillisuusopas opettajan ja opiskelijan toiminnan rajoista Opettajan psyykkisen koskemattomuuden loukkaaminen Fyysinen väkivalta, väkivallalla uhkaaminen ja voimakeinojen käyttö Toimintaohjeita Opettajan poisotto-oikeus Järjestyssäännöt Koulun kurinpitokeinot Rikosoikeudellinen vastuu Opetustoimen salassapitovelvollisuudesta Vahingonkorvausvastuu Opettaja tuomioistuimessa todistajana, asianosaisena ja vastaajana Ohjeita väkivaltatilanteiden ehkäisemiseen ja uhkatilanteissa toimimiseen 72 36

37 Mitä OAJ:n jäsenilleen ottama oikeusturvavakuutus korvaa? Omat ja vastapuolen asianajo- ja oikeudenkäyntikulut Työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa (tuottamukselliset rikossyytteet) Ei korvaa, jos Vakuutetulle vähäinen merkitys Virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa (mm. pahoinpitelyrikokset) tai törkeää huolimattomuutta 73 Korvaukset ja omavastuu Korvauksen enimmäismäärä euroa Jos käyttää OAJ:n ohjaamana ulkopuolista lakimiestä, korvausmäärä euroa Omavastuu oikeudenkäyntikuluista on 15 %, jos OAJ:n juristien ohjaamana, muuten 20 % Kuitenkin vähintään 200 euroa 74 37

38 Jos tarvitse oikeusturvaa toimi näin! Ota ensimmäiseksi yhteys järjestön lakimiehiin Järjestön lakimiehet selvittävät, hoidetaanko juttu järjestön juristien voimin vai annetaanko asia ulkopuolisen asianajajan ajettavaksi Tarpeen vaatiessa lakimiehet opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa 75 Uusi vakuutussopimus Uusi vakuutussopimus vakuutusyhtiö Turvan kanssa alkaen Jäsenen ammatillinen oikeusturva-ja vastuuvakuutus siirtyi Turvaan alkaen Jäsenen vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkavakuutus siirtyy Turvaan alkaen

39 Puheenjohtajalla suora chattiyhteys jäseniin Jäsenille uudenlainen mahdollisuus kysyä, kertoa ja vaikuttaa, olla yhteydessä suoraan puheenjohtajaan Chatit kestävät tunnin ja sovellus toimii oaj.fi-etusivulla chattiaikoina Seuraavat sovitut chatit ovat ja Edunvalvontaosasto 77 39

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 Työrauhan ja sen häiriön käsitettä ei ole laissa määritelty: - opiskelun esteetön sujuminen, - asianmukainen käyttäytyminen,

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 1.8.2014 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet... 1 2. Opiskeluhuollon järjestäminen... 2 3. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI Päivitetty 2011 SISÄLTÖ JOHDANTO 7 MITÄ ON HYVÄ OPPILASHUOLTO? 8 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 9 Esimerkkejä hyviksi koetuista kodin ja koulun

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014

KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014 KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014 Sisällys 1. Opiskeluhuolto... 5 1.2.Opiskeluhuollon tukiryhmät... 5 1.2.1. Opiskeluhuollon kuntatasoinen suunnittelu ja koordinointi... 5

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Esiopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Sisältö 1. SISÄLLYS...2 2. JOHDANTO...5 3. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO...5 3.1. Osallisuuden vahvistaminen...5 3.2. Turvallisuuden, terveyden

Lisätiedot