Opettajan oikeudet ja velvollisuudet ajankohtaisia teemoja ja oikeuskäytäntöä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan oikeudet ja velvollisuudet ajankohtaisia teemoja ja oikeuskäytäntöä"

Transkriptio

1 Opettajan oikeudet ja velvollisuudet ajankohtaisia teemoja ja oikeuskäytäntöä OAJ Varsinais-Suomi, Turun YSI, , työmarkkinalakimies, OAJ 1 Aiheita tänään: Koulujen työrauha Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Kodin ja koulun välinen yhteistyö TVT opetuksessa Oikeusturvavakuutus 2 1

2 Koulujen työrauha 3 Ojentamiskeinot Kotitehtävien suorittaminen koulun jälkeen (PO) Kasvatuskeskustelu (PO puuttumiskeino) Liatun tai epäjärjestykseen saatetun koulun omaisuuden tai tilan puhdistaminen tai uudelleen järjestäminen (kasvatuksellinen toimi, PO) Jälki-istunto (hiljaa istuminen/kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevat kirjalliset, suulliset tai muut tehtävät, PO) Luokasta/opetustilasta poistumaan määrääminen Esineiden ja aineiden poisotto-oikeus Tavaroiden, säilytystilojen tai vaatteiden (päällisin puolin) tarkastaminen (turvaamistoimi) Opiskeluoikeuden epääminen (turvaamistoimi) Kirjallinen varoitus (kurinpitorangaistus valitusoikeus) Määräaikainen erottaminen (kurinpitorangaistus valitusoikeus) 4 2

3 Oppilashuolto kurinpidon ja ojentamisen yhteydessä Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen tai joka on poistettu jäljellä olevan opetuksen ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa poistettu jäljellä olevan opetuksen ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi 5 Vahingonkorvaus ja sotkujen siivoaminen Vahinkoon sovelletaan vahingonkorvauslakia. PERUSOPETUKSESSA vahingoista ja siivoamisesta ilmoitettava huoltajalle koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan siivoamaan sotkun, jonka hän on tahallaan tai huolimattomuuttaan liannut tai saattanut epäjärjestykseen Valvottava, kesto enintään 2 tuntia. Tehtävä ei saa olla iän ja kehitystason huomioon ottaen oppilaalle vaarallinen tai raskas. Ei saa jäädä pois opetuksesta. Otettava huomioon jos määrätään rangaistus tai vahingonkorvaus. 6 3

4 Vaaralliset esineet ja aineet Kielletään tuomasta tai hallussa pitämästä 1. Laissa kiellettyjä esineitä tai aineita: alaikäiseltä kielletty alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet kaikilta kielletty vahingoittamiseen tai lyömiseen soveltuvat esineet tai aineet, syövyttävät sekä lamauttamiseen soveltuvat aineet, ampumiseen soveltuvat esineet 2. Omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai erityisesti omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita ellei hallussapidolle ole hyväksyttävää syytä. Näistä sekä niiden säilytyksestä koulupäivän aikana voidaan määrätä koulun järjestyssäännöissä. 7 Poisotto-, voimankäyttö- ja tarkastusoikeus (ei velvollisuus!) Eivät velvoita opettajia ja rehtoreita toimimaan. Käytä vain, jos välttämätöntä sekä riittävän turvallista. Pois ottaminen, tarkastaminen ja voimakeinojen käyttö ovat viimesijaisia ja poikkeuksellisia keinoja. Ensin käytettävä kaikki mahdolliset lievemmät keinot. Pääsääntöisenä menettelynä uhkaavissa tilanteissa poliisin hälyttäminen paikalle. 8 4

5 Poisotto-, voimankäyttö- ja tarkastusoikeus Ohjeistettava ja suunniteltava Haltuun ottamisessa ja oppilaan tai opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava hienotunteisuutta. Käytettäessä voimakeinoja on annettava kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Oppilaan tai opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen oppilaan tai opiskelijan huoltajille. Suositeltavaa on olla yhteydessä huoltajaan ennen toimenpidettä, jos se on mahdollista. 9 Opettajan ja rehtorin oikeus tarkastaa MITÄ? Oppilaan tai opiskelijan mukana olevat tavarat (mm. kassit, penaalit), hallinnassaan olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat (mm. kaapit, pulpetti) ja päällisin puolin vaatteet (mm. taskut, lompakko) MILLOIN? sellaisen kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä JA oppilas tai opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. 10 5

6 Opettajan ja rehtorin oikeus tarkastaa Tarkastamisessa ei saa käyttää voimakeinoja. Ilmoitettava tarkastuksen syy ja sen perustelu. Näistä vaatimuksista voi poiketa, mikäli asian kiireellinen luonne ja turvallisuus ehdottoman välttämättömästi sitä vaativat: Tarkastajan oltava samaa sukupuolta. Läsnä oltava myös oppilaan valitsema toinen täysi-ikäinen koulun tai oppilaitoksen henkilö. Tarkastusoikeus ei ulotu häiritsevän esineen tai aineen etsintään. 11 Opettajan ja rehtorin oikeudet pois ottamisissa Pyydä kielletty tai vaarallisena pidetty esine itselle. Jos ei esinettä tai ainetta anneta, sen voi ottaa pois. Jos turvallisuutta vaarantavan esine tai aineen poisottamista vastustetaan tekemällä vastarintaa, voidaan käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Välttämättömien voimakeinojen on oltava oikeassa suhteessa oppilaan tai opiskelijan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen tai vastarinnan vakavuuteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin. Käytä esim. kiinnipitoa. Mikäli vastarinta on voimakasta ja poisottaminen välttämätöntä on suositeltavaa pyytää poliisi paikalle. Poisottaminen on aina voitava toteuttaa turvallisesti. Ei saa käyttää voimankäyttövälineitä 6

7 Oppimista tai opetusta häiritsevä esine tai aine perusopetuksessa Opettaja tai rehtori voi ottaa pois oppilaalta, jos ei pyynnöstä anna. Voidaan käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Häirinnän on oltava tosiasiallista, pois ei voi ottaa mahdollisesti häirintää aiheuttavaa esinettä tai ainetta. Palauta oppilaalle oppitunnin päätyttyä. Vain jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, voidaan palauttaa työpäivän päättyessä. Toisella asteella häiritsevän esineen poisotto-oikeutta ei ole: pyydettävä häiritsevää opiskelijaa poistumaan esineineen ja aineineen. 13 Kännykät saako kieltää vai ei? ESAVI/1166/ /2014 Kantelija arvosteli sitä, että koulussa on oppilaiden puhelimet kerätty massakeräyksellä pois oppitunnin ajaksi Avi toteaa, että perusopetuksessa voidaan esine tai aine ottaa haltuun yksittäiseltä oppilaalta silloin kun tämä määrätyssä yksittäisessä tapauksessa käyttää hallussaan olevaa esinettä tai ainetta häiriön tuottamiseen ja haltuunottoa voidaan lisäksi pitää välttämättömänä toimenpiteenä Avi katsoo, että järjestely, jossa oppilailta kerätään esineet mahdollisten järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi voi perustua vain aitoon vapaaehtoisuuteen ja ettei tällaisesta järjestelystä voida määrätä järjestysäännössä tai muulla määräyksellä 14 7

8 Haltuun otettujen kiellettyjen ja vaarallisten esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen Mahdollisimman pian, viimeistään työpäivän lopuksi. Huoltajalle: alaikäiseltä pois otetut tupakkatuotteet ja alkoholi sekä tuotteet, joiden luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista alaikäiselle. Poliisille: huumausaineista, ampuma-aseista, aseen osista tai muusta vastaavasta, kuten lainsäädännössä julkisella paikalla tai muutoin kielletyksi säädetyistä aineista ja esineistä. Säilyttää huolellisesti. Kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta voidaan todisteellisesti hävittää. Luovuttaminen ja hävittäminen tulee aina kirjata. Lukioon 3 päivän epäämisoikeus Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä vastaavasti lukiossa voidaan opiskelijan osallistuminen opetukseen evätä turvaamistoimena enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 16 8

9 Lisäksi perusopetuksessa vielä nämä 17 Tiedon kuljettava kotiin häirinnästä Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Koulumatkalla: ei toimivaltaa määrätä rangaistuksia, eivätkä järjestyssäännöt ole voimassa Suositeltavaa, että huoltajat ratkovat tapahtuneen Koulun henkilökunta voi tukea huoltajia tarjoamalla esimerkiksi psykologin tai kuraattorin osaamista tueksi asian kokonaisvaltaiseen selvittämiseen, jos koulu arvioi sen tarpeelliseksi. 18 9

10 Ensisijainen puuttumiskeino kasvatuskeskustelu Käyttö: jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä enintään 2 tunniksi suoritus osissa tai kerralla mahdollisimman pian tapahtuneesta koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen. Yksilöitävä teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. Selvitettävä tarvittaessa laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot, joilla käyttäytymistä ja oppilaan hyvinvointia voidaan koulussa parantaa. Keskusteluun voivat osallistua myös muut oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt. Keskustelu tulee kirjata, ja siitä on ilmoitettava oppilaan huoltajille, joille varataan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 19 Jälki-istunto Voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, jotka ovat kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia Voidaan edelleen velvoittaa istumaan hiljaa Jälki-istuntoa ei voida miltään osin järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muiden koulun suunnitelmien mukaisesta opetuksesta

11 Seurantavelvoite Opetuksen järjestäjän tulee seurata kasvatuskeskustelun, kurinpidollisten toimien, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisen, esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeuden sekä oppilaan tavaroiden haltuunotto-oikeuden käyttöä ja toimien kehittymistä. Koulukohtaiset tiedot suositellaan käsiteltäväksi määräajoin koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. 21 Erikoissairaanhoidon oppilaan opetus Sairaalassa potilaana oleva oppilas saa opetusta sairaalassa. Avohoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään pääsääntöisesti oppilaan omassa koulussa. Jos se ei ole koulun omista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta ja oppilaan opetuksen järjestäjä sekä oppilaan kotikunta sopivat yhdessä oppilaan opetuksen järjestämisestä. Pääsääntönä on, että tällöin hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta järjestää oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua. Myös kunnat, joissa sijaitsee erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voivat järjestää opetusta avohoidossa olevalle oppilaalle. Ennen päätöstä on kuultava oppilasta, tämän huoltajia, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä oppilaan oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. Jos ei päästä sopimukseen, päätöksen tekee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella ja kunnallisvalituksella

12 OPETTAJAN TYÖ OPETTAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET KURINPITOSÄÄDÖKSET JA VOIMANKÄYTTÖ 23 Työelämäasiamies Riina Länsikallio 12

13 Opettajan oikeus fyysiseen voimankäyttöön Rajaveto sallitun kurinpidon ja pahoinpitelyn välillä Perusopetuslaki 36 b, lukiolaki 26 b ja laki ammatillisesta koulutuksesta 35 b Oikeuskäytäntö osoittaa, että pahoinpitelyrima on matalalla Hätävarjelu Voimankäytön oikea arviointi Maltin säilyttäminen Todistajien merkitys Kädet pois korvilta Opettaja moitti oppilasta ohjeiden vastaisesta käytöksestä, mutta tämä ei kuunnellut, vaan laittoi sormet korviinsa Saadakseen viestin perille opettaja tarttui oppilasta ranteista ja veti sormet korvilta. Oppilas riuhtaisi kädet irti opettajan otteesta. Oppilas: opettajan teko aiheutti hetkellistä kipua sekä punoitusta kädessä Opettaja: myönsi ottaneensa ranteesta kiinni, mutta ei sitä, että olisi tehnyt tällöin ruumiillista väkivaltaa oppilaalle Hanna Haanpää 26 13

14 Näyttö Oppilas meni oppitunnin jälkeen terveydenhoitajalle Kertoi ranteeseen sattuneen osin oman riuhtaisun seurauksena Ranteessa kaksi pientä punoittavaa aluetta, selkeää aristamaa ei ollut n. 1 h tapahtuman jälkeen Punaisen jäljen olivat nähneet muutkin, joille sitä oppilas oli näyttänyt Hanna Haanpää 27 Käräjäoikeuden tuomio Opettaja syyllistyi lievään pahoinpitelyyn Punaiset jäljet tukevat riittävästi syytteen teonkuvausta hetkellisestä kivusta. Mahdollinen oppilaan oma riuhtaisu voinut myötävaikuttaa, mutta ei poista opettajan vastuuta kivun aiheuttamisesta Rangaistukseen tuomitsematta jättämistä puoltaisi oppilaan oma provosoiva käytös ja teon vähäisyys. Kyseessä oppilas ja lapsi, vaikkakin teini-ikäinen, eikä provosoinnille siten voida antaa samaa merkitystä kuin täysi-ikäisten kohdalla Ei voida jättää rankaisematta, vaikka teko ollut lievä. 8 päiväsakkoa = kivusta (asteikko , mustelmasta asteikko ) 28 14

15 Hovioikeuden päätös Opettaja valitti hovioikeuteen. Hänen mielestään vamma ei tullut ko. tilanteessa, vaan oppilas oli itse hangannut punoituksen käteensä ennen terveydenhoitajalle menoa. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden oikeudellisen arvioinnin ja hylkäsi valituksen Hovioikeus otti kuitenkin huomioon oppilaan provosoinnin tilanteessa ja katsoi, että opettajan teko oli noissa olosuhteissa varsin ymmärrettävää. Hovioikeus katsoi, että rikosta oli sen tahallisuuteen ja siitä ilmenevään tekijän syyllisyyteen nähden pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä ja jätti opettajan rangaistukseen tuomitsematta. Hanna Haanpää 29 Ei katso silmiin ja virnuilee Poikajoukko käyttäytyi huonosti kouluavustajaa kohtaan ja joutui rehtorin puhutteluun. Poikajoukon palattua puhuttelusta poikajoukkoa puhutteli vielä noin 50-vuotias opettaja. Yksi pojista virnisteli eikä katsonut opettajaa kohti. Opettaja nosti tämän pojan päätä etutukasta ja sai näin pojan nostamaan katseensa. Äiti: pojalle aiheutui kipua ja päänsärkyä. Opettaja myönsi ottaneensa kevyesti kiinni pojan tukasta, mutta ei katsonut syyllistyneensä rikokseen. Hanna Haanpää 30 15

16 Tuomio Opettaja syyllistyi lievään pahoinpitelyyn. Ei syyttäjän vaatimaa sakkorangaistusta, koska hän oli saanut kunnalta kirjallisen huomautuksen. Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin, koska teko katsottiin kokonaisuudessaan vähäiseksi. Käräjäoikeus otti huomioon myös pojan oman käyttäytymisen. Opettaja määrättiin maksamaan oppilaalle 50 euron korvaus + oikeudenkäyntikuluja Hanna Haanpää 31 Poistaminen penkkaritilaisuudesta Koulun väki oli viettänyt penkkareita monitoimitalossa ja poistunut tilaisuuden loputtua koululle Yksi oppilaista ei suostunut lähtemään, eikä rehtorin poistumiskehotus tehonnut Rehtori tarttui oppilasta kädestä ja vaatteista poistotilanteessa Oppilaan mukaan hänelle aiheutui voimakasta kipua rehtorin menettelystä 32 16

17 Satakunnan käräjäoikeus Syyttäjä katsoi, että rehtori oli tahallaan tehnyt ruumiillista väkivaltaa oppilaalle tarttumalla oppilasta voimakkaasti toisen käden kyynärpäästä kiinni ja puristamalla voimakkaasti siitä tarttunut oppilasta vaatteista ja kauluksesta kiinni työntäen tai tönien samalla oppilasta eteenpäin sekä pitänyt oppilaan päätä hallintaotteessa kainalossaan kiinni aiheuttanut oppilaalle kipua ja särkyä Syyte hylättiin Voimakeinot olivat olleet laissa tarkoitettuja välttämättömiä ja puolustettavia Perusopetuslain mukaan rehtorilla on oikeus poistaa koulun tilaisuudesta oppilas joka ei noudata poistumismääräystä Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä kokonaisarvio 33 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 34 17

18 Mistä tietoa? Tietoa OAJ:n sivuilla: > jäsensivut > opettajan ammatti > opettajan vastuut ja velvollisuudet > oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Koulutusvideo oppilas- ja opiskelijahuoltolaista (n. 14 min.) sekä Tiivistelmä lain keskeisestä sisällöstä Työnantaja tiedottaa ja ohjeistaa työntekijät Oppilaiden/opiskelijoiden/huoltajien tiedottaminen 35 Lain tarkoitus Edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä; Edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; Turvata vahainen tuki sitä tarvitseville; Turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu; Vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä 36 18

19 Opiskeluhuollon kokonaisuus Opiskeluhuoltoon sisältyvät Koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut Psykologi- ja kuraattoripalvelut Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona lisäksi opiskelijoilla oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon 37 Opetus ei ole opiskeluhuoltoa Opetukseen liittyvien asioiden käsittelyyn laki ei tuo muutosta: opetuksen järjestäminen ja toteuttaminen ei ole opiskeluhuoltoa Kurinpito koulussa ja oppilaan yleinen ja tehostettu tuki sekä niihin liittyvä päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö ovat osa opetuksen järjestämistä eivätkä siis osa vapaaehtoista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Ryhmä, jossa käsitellään kolmiportainen tuki yhdessä oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki EI muuta kolmiportaisen tuen käsittelyä 38 19

20 Opiskeluhuoltoasioiden käsittely oppilaitoksessa Yhteisöllinen opiskeluhuolto (ei oppilaiden nimiä): Opiskeluhuoltoryhmä: Koulutuksen järjestäjä nimeää jäsenet ja linjaa toimintatavat mm. kuinka usein ryhmä kokoontuu Vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista 39 Yhteisöllinen opiskeluhuolto - ei herätä vielä kysymyksiä Lain tavoitteena siirtää opiskeluhuollon painopiste ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltoon Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma: Tarkoitus hyödyntää kouluterveyskyselyitä, laajojen terveystarkastusten luokkayhteenvetoja, oppilaitoksen turvallisuudesta ja terveellisyydestä kolmen vuoden välein kerättävää tietoa Toimien painotus siellä missä haasteet 40 20

21 Opiskeluhuoltoasioiden käsittely oppilaitoksessa Yksittäisen oppilaan/opiskelijan asian käsittely: Asiantuntijaryhmä: Kootaan tapauskohtaisesti EI nimetty etukäteen kiinteästi kenenkään velvollisuudeksi, vaan Ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu joka havaitsee tarpeen Käsittelyyn voi osallistua myös tarvittavia yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä opiskelijan/huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella 41 Asiantuntijaryhmän työskentely Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa Yhteinen menettelytapa asiantuntijaryhmän toiminnan käynnistämiseen, jolla varmistetaan Suostumus että asiaa käsitellään opiskeluhuollossa Suostumus asiantuntijaryhmän kokoonpanoon Asiantuntijaryhmä voi pyytää neuvoa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta Ei edellytä suostumusta Esim. opettaja, jos ei asiantuntijaryhmän jäsen 42 21

22 Opiskelijan / huoltajan asema Laissa korostetaan opiskelijan itsenäistä asemaa suhteessa huoltajaansa, jos opiskelija on riittävän kehittynyt arvioimaan käsiteltävänä olevaa asiaansa ja ottamaan siitä itsenäisesti vastuuta. Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaa osallistumasta opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen, jollei se selvästi ole hänen etunsa vastaista Arvion edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö Mikäli suostumusta käsittelyyn ei saada: Kielto kirjataan ylös > jotta voidaan jälkeenpäin osoittaa oppilaitoksen ottaneen asian esiin Lastensuojeluilmoitus? 43 Opetushenkilöstölle uusi velvollisuus: yhteydenotto psykologiin/kuraattoriin Oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijän on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin, jos hän arvioi, että opiskelija tarvitsee psykologi- tai kuraattori palveluja opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi Yhteydenotto tehdään yhdessä opiskelijan kanssa Jos tämä ei mahdollista, opiskelijalle tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä laissa säädetyn määräajan puitteissa Huoltajalle tieto yhteydenotosta, jollei laista muuta johdu 44 22

23 Opiskeluhuoltokertomus Asiantuntijaryhmän keskuudestaan nimeämä vastuuhenkilö kirjaa tiedot opiskeluhuoltokertomukseen Myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tehdä kirjauksia Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä ja siihen kirjataan opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen osalta huoltajan yhteystiedot asian aihe ja vireillepanija, opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot; toteutetut toimenpiteet; Kirjauksen pvm sekä kirjauksen tekijä ja hänen asemansa. Jos opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja annetaan sivullisille, merkitään mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella on luovutettu 45 Rekisterit Opiskeluhuoltorekisteri koostuu opiskeluhuoltokertomuksista Rekisterinpitäjä nimeää rekisterille vastuuhenkilön, joka Määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet Päättää tietojen luovuttamisesta tilanteissa, joissa pyytäjällä lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin Opiskeluhuolto-, potilas- ja kuraattorin asiakasrekisteriin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla Tietojen suojaamisesta huolehdittava asianmukaisesti Tarvittaisiinko kirjaamiskäytännöistä yleisempää valtakunnallista ohjeistusta? 46 23

24 Rehtorin asema Sivistysvaliokunta: Rehtori ei jäävi toimimaan monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenenä pelkästään rehtoriutensa perusteella Perusopetuslain muutos: rehtorilla oikeus saada oppilashuoltotyöhön osallistuvilta salassapitosäännösten estämättä opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto 47 Salassapito ja siitä poikkeaminen Opiskelijan yksilökohtainen opiskeluhuolto: osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen opiskeluhuollon järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot Tietojen luovuttaminen muille vain jos opiskelijan/huoltajan yksilöity kirjallinen suostumus tai jos luovuttamiseen oikeuttava lain säännös 48 24

25 Opetuksen kannalta välttämätön tieto Perusopetuslaki: Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksesta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot Opiskeluhuollon salassa pidettävä tieto voidaan luovuttaa siltä osin kuin tarpeen opetuksen järjestämisen kannalta Opetuksen järjestäjällä oikeus saada salassapitosäännösten estämättä opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaalija terveydenhuollon viranomaiselta, palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä Alle 18-vuotiaan osalta voidaan toimittaa uudelle opetuksen/koulutuksen järjestäjälle 49 Psykologi- ja kuraattori: lähipalvelua Sivistysvaliokunta painotti seuraavaa: Koulupsykologin ja kuraattorin palvelut järjestetään oppilaitoksissa siten, että palvelut ovat lähellä oppilaita ja siten helposti ja nopeasti nuorimpienkin oppilaiden savutettavissa. Oppilashuollon keskeiset toimijat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja kouluterveydenhuollon henkilöstö, toimivat kouluissa ja että Nämä oppilashuollon keksiset toimijat ovat kiinteä osa kouluyhteisöä. Käytäntö ei saa johtaa siihen, että esim. psykologin palvelut hoidetaan kouluissa päivystysluonteisina

26 Koulun ja kodin välinen yhteistyö 51 26

27 YHTEYDENPIDON VÄLINEET MUUTTUNEET Tärkeää muistaa, että rehtori ja opettajakin ovat ammatteja. He tekevät työtä. Heillä on oma elämä ja vapaa-aika. AVIn ratkaisu: opettajan tavoitettavuus (dnro ISAVI /OP-13) Tapahtuma: Oppilaan huoltaja oli soittanut lehtorin työajan päätyttyä keskustellakseen oppilaaseen kohdistuneista kurinpitotoimista. Lehtori oli sulkenut puhelimensa. Myöhemmin vanhemmat olivat päässeet keskustelemaan asiasta. Aluehallintoviraston ratkaisu: Opetushenkilökunnalle ei ole asetettu yleistä velvollisuutta päivystää oppilaiden vanhempien puheluita työajan ulkopuolella kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Koulun tehtävä tiedottaa oppilaiden vanhemmille niistä keinoista, joilla vanhemmat voivat ottaa yhteyttä oppilaiden opettajiin. Näitä keinoja voivat olla mm. koulun yhteinen puhelinpalvelu, sähköposti sekä koulun verkkosivut, joihin vanhemmille myönnetään käyttäjätunnukset 54 27

28 AOKA: Sähköpostiin vastaaminen Opettaja ei vastannut sähköpostiviesteihin, koska viestien lähettäjä siirsi saamiaan vastauksia internetiin esitti niitä netissä henkilökohtaisuuksiin menevällä tavalla piti viestejä epäasiallisina opettajalle ja sivistystoimenjohtajalle yhteisesti lähetettyyn viestiin sivistystoimenjohtaja vastasi Päätöksessään apulaisoikeuskansleri korosti hyvän hallinnon vaatimukset edellyttävät asialliseen kansalaiskirjeeseen vastaamista ilman aiheetonta viivytystä. Toimitetuista selvityksistä ei käynyt päätöksen mukaan ilmi, että jokainen opettajalle lähetetty viesti olisi ollut siinä määrin asiaton, että mihinkään niistä ei olisi ollut tarpeen vastata. Menettelyä, jossa opettaja oli kieltäytynyt vastaamasta viesteihin yleensä, ei pidetty hyvän hallinnon mukaisena menettelynä. Päätöksen mukaan vastaus olisi voitu rajoittaa lyhyeen toteamukseen siitä, miksi asiallista vastausta ei voitu tai haluttu antaa. Sivistystoimenjohtajan vastauksen ei katsottu tapahtuneen viiveettä, kuten hallintolaki edellyttää, koska kysyttyyn asiaan vastattiin vasta miltei vuoden kuluttua. SALASSAPIDETTÄVÄ TIETO JA SÄHKÖPOSTI TSV Asiaa tietosuojasta 1/2007: ohje sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa salassa pidettävät tiedot suojaamattomassa sähköpostissa: ei suojaa sivullisilta OAM (Dnro 3438/4/09): sairaanhoitopiiristä ei olisi saanut lähettää avoimessa verkossa sähköpostiviestiä, josta käy ilmi salassa pidettävä tieto henkilön asiakkuudesta terveydenhuollon palveluissa. Asiaan ei vaikuttanut se, että henkilö oli itse lähettänyt tällaisia tietoja sisältävän viestin sairaanhoitopiiriin. Opetustoimi: koulusta ei voi lähettää suojaamattomassa sähköpostissa mitään salassa pidettäviä tietoja oppilaalle, huoltajalle tai muille tahoille. Vaikka huoltaja lähettäisi sähköpostin, jossa salassa pidettäviä tietoja, opettajalle ei oikeutta toimia samoin Tärkeää, että tieto sähköisten viestimien ja -alustojen käyttämisestä sekä suojauksen tasosta on ohjeistettu ja tiedotettu kaikille 56 28

29 JULKISUUSLAKI: EHDOTON SALASSAPITO Oppilas- ja opiskelijahuollon asiakirjat Tieto erityisen tuen saamisesta Pedagoginen arvio ja selvitys Tieto, että on erityiskoulun oppilas Oppilaan koesuoritukset ja niiden arviointi Arvosana julkinen Opintosuoritusrekisterin arvosanat julkisia ( ei ilmoitustaululle!) Arvosanatodistus julkinen, paitsi * numerot Asiakirjat, jotka koskevat oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia 57 JULKISUUSLAKI: EHDOTON SALASSAPITO Yksityiselämä, perhe-elämä Harrastukset Poliittinen vakaumus (ei poliittisessa toiminnassa) Terveydentila, vammaisuus Seksuaalinen suuntautuneisuus Tiedot suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta ja niiden tuloksista 58 29

30 TVT opetuksessa 60 30

31 Tietoyhteiskunta kaikille on tasa-arvokysymys European Schoolnet -tutkimus: (http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=9920) Suomessa laitteet vähintään keskitasoa, käyttö vähäistä Opettajien luottamus omiin tietoteknisiin taitoihin heikkoa Opettajien mukaan suurin este tvt:n opetuskäytölle on pedagogisten mallien puute, vähäinen täydennyskoulutus ja digitaalisten oppimateriaalien puute 61 TVT opetuksessa Perusopetuksen ops uudistus käynnissä, Tieto- ja viestintätekninen osaaminen nostetaan nykyistä vahvemmin esille. Opetushallitus asettanut Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä TVT-kehittämistyön seuraaminen ja tukeminen sekä kansallisten suositusten ja ohjeistuksen valmistelu OKM:ssä käynnissä Pilviväylä-projekti, jonka tavoitteena on helpottaa pilvipalveluiden syntymistä, hankintaa ja käyttöönottoa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on näin uudistaa ja monipuolistaa oppimisen ja opettamisen tapoja sekä antaa opettajille paremmat ja monipuolisemmat työvälineet opetukseen

32 Opettajien osaaminen ja työvälineet Opettajankoulutus ja opettajien täydennyskoulutus ei vain tekninen vaan myös pedagoginen Tekninen ja pedagoginen tuki oppilaitosten arjessa Jokaisella opettajalla tulisi olla työnantajan tarjoama henkilökohtainen tietokone OAJ:n lukiokysely 2011: vastaajista 57 %:lla ei ollut työnantajan tarjoamaa henkilökohtaista tietokonetta Laadukkaan sähköisen oppimateriaalin saatavuus 63 32

33 Opettajien valtakunnallinen tekijänoikeuspäivä Tiistai klo Tarkempaa tietoa Aiheina mm. Koulutuksen pilviväylä Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Kopioston luvat Kuvat, tekijänoikeus ja henkilön suoja Verkko-opetus 65 Digilupa Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut Digiluvan peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille alkaen. Lisätietoa Digiluvan sisällöstä

34 Digilupa uusia mahdollisuuksia opetukseen ja tutkimukseen Digiluvalla saa Kopioida verkosta aineistoja Skannata osia painetuista julkaisuista Välittää aineistoja opetusryhmälle suljetussa verkossa Tehdä tallenteita etäopetusta varten Ainoa luparatkaisu, joka mahdollistaa tämän kaiken yhdellä luvalla Digilupa mahdollistaa Aina tuoreimman aineiston käytön opetuksessa Uusimmat artikkelit verkkolehdistä Oman esityksen elävöittämisen Aineiston jakamisen opetusryhmälle sähköisesti Suljetussa verkossa, esimerkiksi Moodle tai muu oppimisympäristö Aineisto saa olla opetusryhmän saatavilla kurssin tai muun opintokokonaisuuden ajan Verkko-opetuksen monipuolisen toteuttamisen Aineiston ja tallenteiden välittäminen opetusryhmälle 34

35 Digilupa Yksinkertaista ja helppoa Verkkoaineiston käyttö Tarkista, koskeeko aineistoa Erillinen lisenssi tai sopimus Vaatiiko sivusto kirjautumista / rekisteröitymistä Ei av-aineisto, musiikki, maksullinen sähköinen oppimateriaali 1. Kopioi max. 20 sivua Oppimisympäristöön Osaksi omaa esitystä, oppimateriaalia tmv. 2. Käytä Kurssin tai opintokokonaisuuden ajan opetuksessa Digilupa Yksinkertaista ja helppoa Digitointi (Skannaus) Ei työkirja, nuotti, näytelmä 1.Digitoi: 5 sivua (peruskoulut), max 50 % julkiasusta / 15 sivua (lukiot ja ammatilliset), max. 15 % julkaisusta Oppimisympäristöön Osaksi omaa esitystä, oppimateriaalia tmv. 2. Käytä Kurssin tai opintokokonaisuuden ajan opetuksessa 35

36 Oikeusturvavakuutus 71 Opettajan pykäläpankki Laillisuusopas opettajan ja opiskelijan toiminnan rajoista Opettajan psyykkisen koskemattomuuden loukkaaminen Fyysinen väkivalta, väkivallalla uhkaaminen ja voimakeinojen käyttö Toimintaohjeita Opettajan poisotto-oikeus Järjestyssäännöt Koulun kurinpitokeinot Rikosoikeudellinen vastuu Opetustoimen salassapitovelvollisuudesta Vahingonkorvausvastuu Opettaja tuomioistuimessa todistajana, asianosaisena ja vastaajana Ohjeita väkivaltatilanteiden ehkäisemiseen ja uhkatilanteissa toimimiseen 72 36

37 Mitä OAJ:n jäsenilleen ottama oikeusturvavakuutus korvaa? Omat ja vastapuolen asianajo- ja oikeudenkäyntikulut Työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa (tuottamukselliset rikossyytteet) Ei korvaa, jos Vakuutetulle vähäinen merkitys Virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa (mm. pahoinpitelyrikokset) tai törkeää huolimattomuutta 73 Korvaukset ja omavastuu Korvauksen enimmäismäärä euroa Jos käyttää OAJ:n ohjaamana ulkopuolista lakimiestä, korvausmäärä euroa Omavastuu oikeudenkäyntikuluista on 15 %, jos OAJ:n juristien ohjaamana, muuten 20 % Kuitenkin vähintään 200 euroa 74 37

38 Jos tarvitse oikeusturvaa toimi näin! Ota ensimmäiseksi yhteys järjestön lakimiehiin Järjestön lakimiehet selvittävät, hoidetaanko juttu järjestön juristien voimin vai annetaanko asia ulkopuolisen asianajajan ajettavaksi Tarpeen vaatiessa lakimiehet opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa 75 Uusi vakuutussopimus Uusi vakuutussopimus vakuutusyhtiö Turvan kanssa alkaen Jäsenen ammatillinen oikeusturva-ja vastuuvakuutus siirtyi Turvaan alkaen Jäsenen vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkavakuutus siirtyy Turvaan alkaen

39 Puheenjohtajalla suora chattiyhteys jäseniin Jäsenille uudenlainen mahdollisuus kysyä, kertoa ja vaikuttaa, olla yhteydessä suoraan puheenjohtajaan Chatit kestävät tunnin ja sovellus toimii oaj.fi-etusivulla chattiaikoina Seuraavat sovitut chatit ovat ja Edunvalvontaosasto 77 39

Työrauha ja osallisuus

Työrauha ja osallisuus Työrauha ja osallisuus 1 PERUSOPETUS LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS Osallisuus ( ei aikuiskoulutus) oppilaskunta ja opiskelijakunta oltava: Kuultava ennen OPS:n ja siihen liittyvien

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin.

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin. Sivistyslautakunta 80 14.10.2014 Koulujen työrauhapaketti SLTK 80 14.10.2014 Eduskunta on hyväksynyt koulujen työrauhauudistuksen. Uudistuksen taustalla pyritään mm. seuraaviin uudistuksiin: Osallistumiseen

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

1 (10) TYÖRAUHAUUDISTUS JA MUUT ALKUVUODEN MUUTOKSET

1 (10) TYÖRAUHAUUDISTUS JA MUUT ALKUVUODEN MUUTOKSET 1 (10) TYÖRAUHAUUDISTUS JA MUUT ALKUVUODEN MUUTOKSET PERUSOPETUSLAISSA, LUKIOLAISSA, AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUSSA LAISSA JA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUSSA LAISSA 1.1.2014 VOIMAAN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. perusopetuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1267/2013 Laki perusopetuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista

1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista 1 Suunnitelma ojentamis ja kurinpito ja turvaamismenettelyjen toteuttamista (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet s. 36 37) Perusopetuslaki säätää keinoista, joilla voidaan puuttua erilaisiin häiriö

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Työntekijän oikeuksista - virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työehdot o OVTES tai KVTES - sopimuksen mukainen työterveyshuolto - työnantajalla velvollisuus

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE Työrauhan ylläpito koulussa ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet SISÄLTÖ Sisältö Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Oppilaan velvollisuudet Huoltajan

Lisätiedot

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN 4/001/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Opetusministeri Jukka Gustafssonin suullinen toimeksianto ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN

PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN PERUSOPETUKSEN REHTOREIDEN YHTEINEN PÄIVÄ 30.1.2014 LAKIMIES KAARINA HELIN Lait perusopetuslain muuttamisesta 1267, 1296 ja 1263 / 2013 HE 66/2013 Perusopetus ja toinen aste POL 4 A : ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet Sisältö: Turvallinen koulu 2 Oppilaan velvollisuudet 2 Huoltajan velvollisuudet 2 Kasvatuskeskustelu, ojentamis-

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa 1. Johdanto Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö on edellytys sille, että oppilaat voivat

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Tekijänoikeusilta Opettajan tekijänoikeudet

Tekijänoikeusilta Opettajan tekijänoikeudet Tekijänoikeusilta Opettajan tekijänoikeudet 10.11.2014 OAJ Pääkaupunkiseutu ja OAJ Uusimaa, työmarkkinalakimies, OAJ 1 Tekijänoikeudet ajankohtainen aihe - Sähköinen oppimateriaali - Opetuksen digitalisoituminen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia

Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Liite 19 Opetus- ja kasvatuslautakunta 27.9.2016 Kurinpitomenettely Toimintatapa/kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta Tarkennuksia Kasvatuskeskustelu Yksilöidään teko tai laiminlyönti yhdessä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Liite 2 HE 206/2016 vp lausuntoon 1 (5) Eduskunta Sivistysvaliokunta Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp Luonnos pykälämuutoksiksi Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Muutetaan perusopetuslain 36

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma

Työrauha koulussa. ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet. Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Työrauha koulussa ojentaminen ja kurinpito sekä kielletyt esineet ja aineet Perusopetuksen kasvatuskeskustelua ja kurinpitoa koskeva suunnitelma Päivitetty 5.7.2016 Sisällys 1. OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN...

Lisätiedot

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 1287/2013 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus moniammatillisen yhteistyön kompastuskivenä Kommenttipuheenvuoro 6.10.2015 Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Lähtökohtia Yksittäisen toimijan usein vaikea hahmottaa,

Lisätiedot

Mitä opettajan tulee tietää oikeuksistaan? Kuopio 3.4.2014. Erkki Mustonen Johtava lakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Mitä opettajan tulee tietää oikeuksistaan? Kuopio 3.4.2014. Erkki Mustonen Johtava lakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Mitä opettajan tulee tietää oikeuksistaan? Kuopio 3.4.2014 Erkki Mustonen Johtava lakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aiheita tänään: Virka- ja työsuhde Opettajan tavoitettavuus Koulun keinot (lakimuutokset

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua Tulevaisuuden koulu Kun unelmat on kohdallaan, voi jatkaa omia touhujaan. Vilma 3. lk Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015 MITEN TOIMIA JURIDISESTI OIKEIN? voiko koulu olla hankkimatta oppikirjoja, esim. kielten työkirjoja? mitä jos

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Työrauhaa koskeva suunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Ilmajoen

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2015-2016 Järjestyssääntöjen tarkoitus Säännöt ovat tarpeelliset päivittäisen koulutyön rauhallisen sujumisen sekä koulussa työskentelevien viihtyvyyden ja turvallisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan 1.8.2014 Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä 2006:33) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmässä (STM

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalvelut Lahti 9.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO LIITE 1 21.5.2003 MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö 7.10.2014 Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa. Opetus- ja kulttuuritoimi

Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa. Opetus- ja kulttuuritoimi Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa Opetus- ja kulttuuritoimi 13.11.2015 1 Aluehallintovirastossa käsitellään koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia Työsuojeluvastuualue Oikeusturva

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 553 8654 tai

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS OPPILASHUOLLON NYKYTILAAN; LAINSÄÄDÄNTÖ, KOLMIPORTAISEN TUEN TUTKIMUSTULOKSIA. Jussi Pihkala

TILANNEKATSAUS OPPILASHUOLLON NYKYTILAAN; LAINSÄÄDÄNTÖ, KOLMIPORTAISEN TUEN TUTKIMUSTULOKSIA. Jussi Pihkala TILANNEKATSAUS OPPILASHUOLLON NYKYTILAAN; LAINSÄÄDÄNTÖ, KOLMIPORTAISEN TUEN TUTKIMUSTULOKSIA Jussi Pihkala 21.11.2013 1 AJANKOHTAISTA Valtionosuusjärjestelmä uusitaan Hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Kurinpitokeinot ja menettelytavat. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja menettelytavoista

Kurinpitokeinot ja menettelytavat. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja menettelytavoista Kurinpitokeinot ja menettelytavat Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja menettelytavoista Sisällysluettelo Kurinpitokeinojen käyttö ja menettelytavat 2 1. Yhteistyö eri viranomaisten kanssa 3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto lukiossa

Opiskeluhuolto lukiossa Opiskeluhuolto lukiossa Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa kansalliset kehittämispäivät XIV 27. 28.11.2014, Helsingin Messukeskus Opiskeluhuolto

Lisätiedot