Perus- ja viivästyskorko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perus- ja viivästyskorko"

Transkriptio

1 3/2003 Kesäkuu Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös Verotus Valtionosuudet v Perus- ja viivästyskorko

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2003 Lehti ilmestyy n. 6 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 6 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1400 kpl Upplaga 1400 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kauppapaikka> Katsaukset ja selvitykset > Handelsplats > Informationsblad och utredningar Vastuuhenkilöt / Ansvarspersoner Martti Kallio Jan Björkwall SISÄLLYSLUETTELO Sivu Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös vuosille Vuoden 2003 lisätalousarvio Valtiontalouden kehykset Kuntatalous ja peruspalveluohjelma Verotus 5 Vuoden 2004 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Vuoden 2003 lisätalousarviossa kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan ja progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja alennetaan Palkkojen ennakonpidätysprosenttia alennetaan 1 %-yksiköllä alkaen Valtionosuudet v Yleistä Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Vuoden 2003 valtionosuuden määräytyminen julkaisu on ilmestynyt Valtionosuusseminaari Harkinnanvaraiset rahoitusavustukset Kuntien talouden tunnuslukutiedosto 14 Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot ja maksuunpanotilastot 15 Perus- ja viivästyskorko Liitteet: Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys (liite 1) Kokonaistaloudelliset ennusteet ja oletukset vuosina (liite 2) Valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tuloista ja tasapainosta vuosina (liite 3) Kuntatalouden kehitys vuosina , kuntien tilinpidon mukaan, milj. euroa (käyvin hinnoin) (liite 4) Kuntien valtionavut valtiontalouden kehyksissä, milj. euroa (kehysvuodet, vuodet vuoden 2004 hintatasossa) (liite 5) Julkaisutilauslomake (liite 6) Kuntien talouden tunnuslukutiedoston tietosisältö (liite 7) Kuntien palvelutoiminnan kustannuksia kuvaavan tiedoston tietosisältö (liite 8) Kunnan vuoden 2001 maksuunpanon tilastotiedot ja verotulojen ennusteet - kehikon tilauslomake (liite 9) Toimittaneet / Sammanställt av Raija Haaja 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

3 Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös vuosille Vuoden 2003 lisätalousarvio Kuntien kannalta on myönteistä, että hallitusohjelman mukaisesti kunnallisveroon valtion päätöksin tehtävät verokevennykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Veromenetykset korvataan korottamalla jo tämän vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia 1,05 prosenttiyksikköä. Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuuslisäys on 113 miljoonaa euroa, joka vastaa myös vuositason verotulomenetystä. Kokonaisrahoituksen näkökulmasta päätökset eivät kuitenkaan paranna kuntien rahoitusasemaa. Valtionosuusprosentin korotus vaikuttaa pienentävästi kuntien omaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusosuuteen, jolloin valtionosuuslisäys on kaikille kunnille yhtä suuri asukasta kohden. Päätökset kohtelevat eri kuntia varsin tasapuolisesti. Kuntakohtainen kompensoituminen toteutuu kohtuullisen tarkasti heti tai viimeistään, kun vaikutukset verotulotasaukseen alkavat kahden vuoden viiveellä, eli varainhoitovuonna Välivuosina esimerkiksi Helsingin kaupunki jää jossain määrin tappiolle. Valtiontalouden kehykset Kehyspäätöksen (VM 3/214/ ) kirjauksissa on teknisenä oletuksena pidetty sitä, että myös kehyskaudella päätösperäisesti tehtävät muut verokevennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksia lisäämällä. On tärkeätä, että tältäkin osin hallitusohjelmasta pidetään kiinni. Todennäköisesti edelleen ansiotulovähennysten ja mahdollisesti tulonhankkimisvähennysten korottamisen kautta tapahtuva verotulojen lisämenetys on kehysten mukaan kunnille 257 milj. euroa vuonna Myös tämän kompensointi on perusteltua toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. Veropäätökset ja niiden kompensointi eivät ymmärrettävästi paranna kuntien rahoitusasemaa, vaan tilanne pysyy ennallaan. Kehyslinjauksissa on tietoisesti lähdetty siitä, että verokevennykset toteutetaan huolimatta valtion budjettitalouden alijäämäisyydestä. Yhteisten arvioiden mukaan myös kuntien talous on alijäämäinen (vuosikate poistot tai vuosikate nettoinvestoinnit) koko kehyskauden ajan. Tämä siitä huolimatta, että valtionosuuksia lisätään ja päätösperäiset veromenetykset kompensoidaan. Kunnallistalouden taloudenpidossa toisin kuin valtion ei lähtökohtana voi olla alijäämäisyys. Jo kuntalainkin mukaan alijäämät on katettava. Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/03 3

4 On myönteistä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisätään kansallisen terveyshankkeeseen tukeutuen valtion kehyksissä 200 miljoonaa euroa jo edellisen kehyspäätöksen lisäksi. Terveyshankkeen linjausten mukaan myös kunnilta edellytetään lisäpanostusta. Myös kotihoidon tukea korotetaan, mihin sekä valtio että kunnat joutuvat antamaan lisärahoitusta. Kuntien kannalta on myönteistä, että eräitä muitakin ensisijaisia etuuksia (kuten lapsilisät, sairasvakuutuksen päivärahat, kansaneläkkeiden taso) parannetaan, mikä toivottavasti alentaa kuntien toimeentulotuen menoja. Kuntien kannalta ilmeisesti merkittävimmät tehtävälisäykset ovat 1. ja 2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoidon kehittäminen ja esiopetuksen kuljetusetuus. Kysymys aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisen velvoittavuudesta ei ole vielä täysin seljennyt. Järjestämistapaa tai velvoittavuutta koskevalla ratkaisulla tulee olemaan erittäin suuri kunnallistaloudellinen merkitys. Valtion taholta on todettu, ettei kysymys ole subjektiivisesta oikeudesta. Opetustoimen valtionosuuksien kehyskauden lisäykseksi on esitetty 120 milj. euroa. Mitoitus perustuu pääosin edellä mainittuihin lisätehtäviin, jolloin kuntien nettomääräiset menot kasvavat. Pelkästään kuntien rahoitusedellytysten näkökulmasta ja taloudellisen kehitysarvion perusteella uusien tehtävien antaminen kunnille alijäämätilanteessa ei olisi perusteltua. Valtion ja erityisesti valtiovarainministeriön kehyslinjaus on se, ettei vieläkään kunnille makseta valtionosuutena täyttä kustannustason nousun edellyttämää ns. indeksitarkistusta. Vajaa indeksitarkistus merkitsee sitä, että kustannustason nousun lisätessä kuntien menoja, ei valtio tee edes omaan rahoitusosuuteensa (valtionosuuksiin) kustannustason nousun edellyttämää täyttä tarkistusta. Menettely on ristiriidassa rahoituksen lisäämistavoitteen kanssa ja peruspalveluohjelman ja -budjetin periaatteiden vastainen. Kustannustason noususta valtion rahoitusosuuksissa luvataan kehyksissä ottaa huomioon vain 75 % vaikka täysi indeksitarkistus on perusteltu valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon säilyttämiseksi. Kunnat joutuvat vastaamaan oman rahoitusosuutensa kasvusta kustannusten noustessa ja rahoittamaan myös kustannustason noususta johtuvan valtion rahoitusosuuden vajauksen. Kuntatalous ja peruspalveluohjelma Valtiovarainministeriön kehyspäätöksen mukaan sekä Kuntaliiton ja valtion yhteisen arvion mukaan (VM 3/214/2003; liite 4) liite 4 kuntatalouden vuotuinen alijäämä tulee olemaan miljoonaa euroa vuosina Pelkistettynä tämä johtuu siitä, että kustannustaso nousee (mm. kuntien ansiotaso) ja samalla verotulot supistuvat vuonna 2003 jo ilman lisätalousarviossa tehtyjä verokevennyksiäkin. Valtionosuuksien lisäykset eivät riitä kattamaan syntyvää vajausta. Kehyspäätökseen liittyy kohta Peruspalvelubudjettitarkastelu. Tarkastelu ei kuitenkaan vielä vastaa sitä menettelyä, mitä on tarkoitettu hallitusohjelmassa, sisäasiainministeriön linjauksissa tai Kuntaliiton kannanotoissa. Peruspalvelubudjettitarkasteluksi nimetyssä osiossa on esitetty lähinnä vain se, miten valtionosuuksia lisätään eri tarkoituksiin ei esim. sitä paljonko 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

5 kustannustaso nousee kunnista riippumatta ja paljonko kuntien menot uusista tehtävistä johtuen lisääntyvät ja edelleen miten verotulot ja muut tulot kehittyvät. Toisaalta lähtökohtana varmaan on ollutkin, että peruspalveluohjelmatarkasteluun voidaan palata myöhemmin vuoden 2004 budjetin laadinnan yhteydessä ja erityisesti syksyllä ja sen jälkeen tapahtuvassa kehystarkastelussa vuodesta 2004 eteenpäin. Nyt käytettävissä ollut aika ei tähän riittänyt. Peruspalveluohjelmaan ja budjettiin liittyvän ajattelun mukaisesti jo eduskunnankin päätöksenteon pohjaksi on saatava kokonaisvaltainen kuva kuntien tehtävien ja niiden rahoituksen kehityksestä, veroperusteista ja muista asioista jotka vaikuttavat tehtävien ja rahoituksen tasapainoon. Tämä on tärkeää mm. päätettäessä uusista tehtävistä tai verokevennyksistä. Lisätiedot: Martti Kallio, p. (09) , Verotus Vuoden 2004 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Verotusmenettelylain 91 a :n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Näin ollen veroprosentit tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kuntaliitto lähettää veroprosenttien ilmoittamisesta myöhemmin syksyllä yleiskirjeen, jossa selvitetään tarkemmin ilmoittamismenettelyä. Vuoden 2003 lisätalousarviossa kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan ja progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja alennetaan Hallitus on antanut eduskunnalle HE:n 10/2003 laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamiseksi. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Vuoden 2003 veroasteikkolain progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja ehdotetaan alennettavaksi kaikissa tuloluokissa 0,5 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys on 37 prosenttia ansiotulojen euroa ylittävältä osalta tulojen euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 12,5 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on nyt euroa. Vähennyksen ensimmäistä kertymäprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 37 prosentista 40 prosenttiin, toista kertymäprosenttia 14 pro- Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 5

6 senttiin ja enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi eurosta euroon. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon rajaa, jonka jälkeen vähennyksen määrä alkaa pienentyä, ehdotetaan nostettavaksi eurosta euroon (ks. liite 1). Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen vaikutus on kunnille -113 miljoonaa euroa. Kuntien veromenetykset näkyvät Verohallituksen elokuun kuukausitilityksessä. Veromenetykset korvataan kunnille korottamalla tämän vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentteja 1,05 prosenttiyksikköä. Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuuslisäys on 113 miljoonaa euroa, joka vastaa vuositason verotulomenetystä. Valtionosuuksiin tulevista muutoksia selvitetään yksityiskohtaisemmin tämän tiedotteen sivuilla 11. Tuloverolain muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa. Vuoden 2003 veroperusteiden mukaisia palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennetaan prosenttiyksiköllä 1. päivästä heinäkuuta alkaen. Alennuksen tekemisestä työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin selvitetään tämän tiedotteen sivuilla 6-8. Palkkojen ennakonpidätysprosenttia alennetaan 1 %-yksiköllä alkaen Hallitus sopi vuoden 2003 lisätalousarviosta, jonka yhtenä painopisteenä on ansiotulojen verotuksen keventäminen. Muutos toteutetaan siten, että työnantajat alentavat palkkojen pidätysprosenttia 1 prosenttiyksiköllä alkaen. Alennus tehdään työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin, eikä työntekijöiden siis tarvitse hakea uutta verokorttia verotoimistosta. Pidätysprosentin alennus koskee palkkoja sekä työja käyttökorvauksia. Alennusta ei tehdä pidätysprosenttiin maksettaessa eläkkeitä, työttömyys- ja sairauspäivärahoja. Työnantajat alentavat alkaen maksamiensa palkkojen sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätystä 1 prosenttiyksiköllä. Suorituksen kertymisajankohdalla ei ole merkitystä vaan maksuajankohdalla. Alennus tehdään työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin seuraavasti: Verokortti Perus % Lisä % Päätulon verokortti (perus- ja muutosverokortti) alennetaan alennetaan Sivutuloverokortti, jossa yksi tuloraja (esim. 20 % :n asti ja ylimenevästä 50 %) alennetaan alennetaan Sivutuloverokortti, ilman tulorajaa alennetaan Muutosverokortti, jossa yksi tuloraja alennetaan alennetaan Freelancer-verokortti alennetaan Portaikkoverokortti alennetaan alennetaan Eläkkeensaajan palkkaverokortti alennetaan Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

7 Alennus tehdään olipa verokortti annettu ennen tai jälkeen Kaavamaista 60 %:n ennakonpidätystä (ennakonpidätys ilman verokorttia) ei alenneta. Perus- ja muutosverokortti Perusverokortti on verohallinnon vuodenvaihteessa hakemuksetta lähettämä verokortti. Muutosverokortilla tarkoitetaan verotoimiston erityisestä hakemuksesta annettavaa verokorttia. Portaikkoverokorttia ei käytetä muutosverokorttina. Muutosverokortti on joko samanlainen kuin perusverokortti tai siinä on yksi ainoa tuloraja, joka perustuu asiakkaan arviomaan loppuvuoden tuloon. Muutosverokorttina voi saada myös sivutulo-, freelancer- ja eläkkeensaajan palkkaverokortin. Portaikkoverokortti Portaikkoverokortilla tarkoitetaan vain verokorttia, joka on lähetetty lähinnä opiskelijoille ja koululaisille. Kortissa lukee portaikkoverokortti ja siinä on 3 pidätysprosenttia ja tulorajat; ja Jos portaikkoverokortin pidätysprosentti on 0 %, pidätysprosenttia ei alenneta. Jos pidätysprosentti on 0,5 %, alennetaan pidätysprosentti 0 %:iin. Portaikkoverokortissa olevia muita pidätysprosentteja alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Tuloseurannan katkaisu Jos työnantaja käyttää kumulatiivista ennakonpidätyksen laskentaa, tuloseuranta on katkaistava ja aloitettava alusta Portaikkoverokortin ja vuositulorajallisen verokortin (yksi tuloraja) tuloseurantaa ei katkaista Muutosverokorttilaskenta Koska työnantajat alentavat pidätysprosentteja 1 prosenttiyksiköllä, verotoimistot eivät ota huomioon veroperusteiden muutoksia muutosverokorttilaskennassa. Alennus koskee palkkoja, työkorvauksia ja ansiotulona pidettäviä käyttökorvauksia Alennusta ei tehdä pidätysprosenttiin maksettaessa eläkkeitä, työttömyys- ja sairauspäivärahoja tai muita vastaavia etuuksia, koska veroperusteiden muutokset pääasiallisesti kohdistuvat palkkoihin sekä työ- ja käyttökorvauksiin. Työkorvauksena pidetään korvausta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka maksetaan muun kuin työsuhteen perusteella. Käyttökorvaus on tekijänoikeuden käyttämisestä ja luovuttamisesta maksettavaa korvausta. Työja käyttökorvauksen pidätysprosenttiin tehdään alennus silloin, kun suoritus maksetaan ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalle luonnolliselle henkilölle. Alennusta ei tehdä ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) ja Verohallituksen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä antaman päätöksen (53/2003) mukaisiin kaavamaisiin pidätysprosentteihin. Näin ollen alennus ei koske ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömille yhteisöille (esim. osakeyhtiölle), yhteisetuuksille (esim. tiekunnalle) ja yhtymille (esim. Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 7

8 avoimelle yhtiölle) maksettavia työkorvauksia. Alennus ei myöskään koske ennakonkantoa. Veroperusteiden kevennykset Alennus perustuu vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen. Tuloveroasteikon marginaaliveroveroprosentit laskevat 0,5 prosenttiyksikköä kaikissa tuloluokissa. Lisäksi kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Arvonlisäveroasiaa KHO /1376 Arvonlisävero - Verovelvollisuus - Liiketoiminnan harjoittaja - Vähennettävä vero - Yleinen vähennysoikeus - Projektien hallinnointi A Oy harjoitti eräällä paikkakunnalla elinkeinoelämän kehittämistoimintaa hallinnoimalla erilaisia kehittämisprojekteja. Projektien kustannuksista osa perittiin projekteihin osallistuvilta yrityksiltä ja osa katettiin julkisilla tuilla. Julkiset tuet olivat A Oy:lle arvonlisäverottomia tuloja. A Oy luovutti projektien hallinnoinnin yhteydessä projekteihin osallistuville yrityksille erilaisia kehittämis-, koulutus-, konsultointi- ja markkinointipalveluja, jotka olivat arvonlisäverolaissa tarkoitettuja verollisia palveluja. Palvelujen myynti oli jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja toiminnalla kokonaisuutena oli ansiotarkoitus. Kun otettiin huomioon myös arvonlisäverotuksessa noudatettava kilpailuneutraalisuuden vaatimus ja veron kertaantumisen estäminen, A Oy:n katsottiin harjoittavan projektien hallinnoinnin osalta arvonlisäverolain 1 :ssä tarkoitettua liiketoimintaa. Projektien hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset olivat näin ollen A Oy:n verollisesta liiketoiminnasta aiheutuvia kustannuksia ja projekteja varten tapahtuvat hankinnat vähennyskelpoisia. Projekteja varten saatavat verottomat tuet eivät rajoittaneet A Oy:n vähennysoikeutta. Palautushakemus joulukuulta Vrt. KHO T 1645 (KHO:1999:35). Arvonlisäverolaki 1 1 mom. 1 kohta ja ja 2 mom. Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

9 Valtionosuudet (katso: <Kuntaliiton asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Valtionosuudet > Valtionosuudet 2004) Yleistä Alustavia tietoja vuoden 2004 valtionosuuksista oli Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Tässä yhteydessä kerrotaan vain ne lisätiedot, jotka liittyvät annettuun Jäätteenmäen hallituksen kehyspäätökseen (VM 3/214/2003). Kehyspäätöksen sisältöä on selostettu myös tämän tiedotteen alussa. Kehyspäätös, valtioneuvoston tiedote 149/2003 kehyspäätöksestä ja valtioneuvoston tiedote 146 vuoden 2003 lisäbudjetista ovat osoitteessa: kohdasta Tietoarkisto/Tiedotteet. Yksityiskohtaisemmin valtionosuutta koskevat tiedot tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on antanut ehdotuksena vuoden 2004 talousarvioksi Samalla tulevat julkisiksi myös ministeriöiden omat talousarvioehdotukset. Talousarvioehdotus annetaan budjettiriihen jälkeen Kehyspäätöksestä tämän tiedotteen liitteiksi on otettu: - kokonaistaloudelliset ennusteet ja oletukset vuosina (liite 2) - valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tuloista ja tasapainosta vuosina (liite 3) - kuntatalouden kehitys vuosina (liite 4) - kuntien valtionavut valtiontalouden kehyksissä (liite 5) Valtionosuuksien indeksitarkistuksena on kehyspäätöksen mukaan 1,8 prosenttia, joka on kolme neljäsosaa täydestä määrästä. Valtionosuuksien pohjana ensi vuoden arviointia varten on lisäbudjetilla korjattu tilanne, jossa kunnallisverotuksen vähennysten aiheuttamat menetykset on täysimääräisesti kompensoitu lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia noin 113 miljoonaa euroa, joka nostaa kuluvan vuoden valtionosuusprosentin 27,01 prosentista 28,06 prosenttiin. Kompensointia jatketaan vuonna 2004 palauttamalla kunnille aiheutuva verotulojen menetys 257 miljoonaa euroa todennäköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttiin, joka olisi tarkistuksen jälkeen arvion mukaan noin 31 prosentin tasolla. Vähennysten kompensointi kuluvan ja ensi vuoden osalta ei ole aitoa valtionosuuden lisäystä. Kompensoinnin kuntakohtaista vaikutusta vuodelle 2003 on arvioitu sisäasiainministeriön laskelmassa vuoden 2001 verotuloihin perustuen. Tulos näyttää varsin tasaiselta. Muutokset vaikuttavat verotulojen tasaukseen vuonna 2005, jolloin vasta nähdään lopullinen tulos vuoden 2003 osalta. Vuotta 2003 koskeva sisäasianministeriön laskelma on nähtävissä osoitteessa: kohdassa Kuntaasiat/Tilastot/Valtionosuudet Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 9

10 Kehyksen mukaan laskennalliset valtionosuudet lisääntyvät vuodesta 2003 vuoteen 2004 indeksitarkistukset ja kompensaatio mukaan lukien seuraavasti: Milj. euroa - sisäasiainministeriö 1 - opetusministeriö 95 (kuntayhtymien yksikkö hintarahoitus mukana) - sosiaali- ja terveysministeriö 398 Yhteensä 494 Verovähennysten kompensaatio tästä on 257 milj. euroa, joten aitoa valtionosuuden lisäystä on 237 miljoonaa euroa, josta indeksitarkistuksen osuus on lähes puolet noin 90 miljoonaa euroa (kuntien ja kuntayhtymien osuus indeksitarkistuksesta). Verotuloihin perustava valtionosuuksien tasaus 2004 Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen perusteet ja ennakkotiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Tasaukseen ei tässä vaiheessa ole esitettävissä muutoksia. Kuntakohtaiset tiedot ovat osoitteessa kohdassa Kunta-asiat/Tilastot/Valtionosuudet. Yleinen valtionosuus 2004 Yleistä valtionosuutta koskevat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Esitettyihin tietoihin ei ole tullut mainittavia muutoksia. Kuntakohtaiset ennakkotiedot ilman tasauksia ovat osoitteessa kohdassa Kunta-asiat/Tilastot/Valtionosuudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus 2004 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia koskevat alustavat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Kuntakohtaiset tiedot ilman tasausta ovat osoitteessa kohdassa Kuntaliiton asiantuntijapalvelut/kuntatalous/valtionosuudet/valtionosuudet Tässä tilastossa on otettu huomioon 1,8 prosentin indeksitarkistus, helmikuun alustavassa kehyksessä kansalliseen terveysprojektiin varattu 50 miljoonaa euroa, uudet asukaslukutiedot ja muut perusteet paitsi työssäkäynti- ja sairastavuuskertoimet, jotka ovat nykyisen maksatuksen mukaiset. Tämän laskelman mukainen valtionosuusprosentti on 27,47 prosenttia ja kunnan rahoitusosuus 1558 euroa asukkaalta. Uuden kehyksen mukaan ( ) sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset valtionosuudet vuodelle 2004 lisääntyvät 398 miljoonaa euroa, jossa ovat mukana edellisten lisäksi verotulojen vähennyksen kompensaatio 257 miljoonaa euroa ja uusitun kehyksen tuomat lisät hieman yli 40 miljoonaa euroa (keskeisimmät ovat lisärahoitus kansalliseen terveysprojektiin ja vanhustenhuollon kehittämiseen). Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korotetaan vuoden 2003 lisäbudjetin takia jo kuluvalle vuoden kuntien verotulojen vähentymi- 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

11 sen kompensoimiseksi noin 113 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden valtionosuusprosentti nousee 1,05 prosenttiyksikköä 27,01 prosentista 28,06 prosenttiin ja rahoitusosuus putoaa noin euroon (kompensaation alentava vaikutus). Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (HE 20/2003) esitetään muutettavaksi niin, että korotettua valtionosuusprosenttia sovelletaan takautuvasti vuoden 2003 alusta lukien siten, että puuttuva valtionosuus tilitetään tasasuuruisina erinä lain voimaan tulon jälkeen jäljellä olevien kuukausierien yhteydessä. Vaikutus otettaneen huomioon valtionosuuden elokuun tilityksistä alkaen. Vuodeksi 2004 valtionosuusprosentti noussee lähelle 31 prosenttia, kun otetaan kaikki vaikutukset huomioon (myös tekninen verotulomenetyksen kompensaatio). Arvio kunnan asukaskohtaiseksi rahoitusosuudeksi on tällöin noin euroa asukkaalta (kompensaation alentava vaikutus). Arviot ovat alustavia eikä tässä vaiheessa esitetä uusia kuntakohtaisia laskelmia. Suuntaa antava vaikutus on laskettavissa edellä esitetyn kuntakohtaisen laskelman perusteella. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2004 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin liittyvät alustavat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Uuden kehyksen mukaan ( ) opetus- ja kulttuuritoimen laskennalliset valtionosuudet lisääntyvät vuodelle 2004 noin 95 miljoonaa euroa. Tällöin on valtionosuutena otettu huomioon kuntayhtymien yksikköhintarahoitus. Valtionosuuden lisäys sisältää indeksitarkistuksen, 1-2 vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoiminnan aloittamisen syksyllä 2004, esiopetuksen kuljetusetuuden syksystä 2004 sekä eräitä muita vähäisempiä tehtäviä ja niihin liittyvä valtionapuja. Opetus- ja kulttuuritoimesta ei ole mahdollista esittää kuntakohtaisia laskelmia. Yksinkertaisin tapa laskea kunnan valtionosuus vuodelle 2004 on korottaa kuluvan vuoden yksikköhintoja 1,8 prosenttia ja arvioida kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus. Muutoin voi soveltaa edellisen tiedotteen mukaista menettelyä. Rahoitusosuudeksi arvioitiin tuolloin 590 euroa (Kuntatalous -tiedote 2/2003). Nyt arvioidaan, että rahoitusosuus voi nousta tästä tasoon euroa. Arvio on vielä epävarma, koska keskimääräiset yksikköhinnat vahvistetaan vasta syyskuun lopussa. Indeksitarkistusta ei tehtäne entiseen tapaan seuraaviin yksikköhintoihin, koska hinnat ovat määräytyneet valtion talousarvion perusteella: Peruste vuonna asukaskohtainen taiteen perusopetus 1,40 euroa/asukas - kulttuuritoimi 4,20 euroa/asukas Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

12 - nuorisotyö 12,30 euroa/alle 29-vuotias kunnan asukas - liikuntatoimi 10,80 euroa/asukas - oppisopimuksen lisäkoulutus - tutkintoon valmistava 3 027,38 euroa/opiskelija - muu lisäkoulutus 2 186,44 euroa/opiskelija Lisäksi tulisi arvioida valtionosuus iltapäivätoimintaan ja esiopetuksen kuljetukseen, jotka toteutunevat syksystä 2004 alkaen. Saatujen tietojen mukaan iltapäivätoiminnasta ei tule subjektiivista oikeutta. Tämä tarkoittanee myös sitä, että kunta ei saa valtionosuutta kaikkeen mahdollisesti 1-2 vuosiluokille järjestämäänsä iltapäivätoimintaan. Talousarviota ja kehystä varten arvion valtionosuudesta voi tehdä esim. muutaman toimintatunnin mukaan päivää kohti puolelta vuodelta. Tällöin valtionosuus olisi 57 prosenttia palkasta ja sen sivukuluista yms. (nyrkkisääntönä noin 2 kertaa ohjaajan palkan määrä tunnilta). Tämä arvio lisätään normaalisti arvioidun valtionosuuden päälle (ei vaikutusta kunnan rahoitusosuuteen). Koska kunnille tullee oikeus maksujen perimiseen, voi lähteä siitä, että loput menot pyritään peittämään maksutuloilla. Tiedot tarkentuvat myöhemmin. Esiopetuksen kuljetusetuuden yksikköhinnan vuositasolla vuonna 2004 voi arvioida lisäämällä pari prosenttiyksikköä esiopetuksen yksikköhinnan määräytymisperusteeseen. Esiopetuksen yksikköhinta on nyt 85 prosenttia kuntakohtaisesta perusopetuksen yksikköhinnasta. Tiedot sijoitetaan valtionosuuslaskelmaan (6VOS) esiopetuksen tilalle. Oppilasmääränä käytetään vuositason esiopetuksen oppilaiden määrää normaaliin tapaan. Tiedot tarkentuvat myöhemmin Vireillä on myös kansalaisopistojen sekä kesäyliopistojen valtionosuusperusteiden muuttaminen vuoden 2004 alusta lukien siten, että nykyisestä asutusrakenneryhmitykseen perustuvasta rahoituksesta luovuttaisiin. Käytettävissä ei ole vielä esitystä uusista rahoituksen määräytymisperusteista. Kuntaliitto ei ole kannattanut siirtymistä yhden tuntihinnan järjestelmään, vaan pitää tarpeellisena tuntihinnan porrastamista. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p.(09) Päivi Rajala, p. (09) , Vuoden 2003 valtionosuuden määräytyminen julkaisu on ilmestynyt Julkaisu on lähinnä tarkoitettu kuntatalouden ammattilaisille, joilla on tarve tietää miten oman kunnan kaikki valtionosuudet määräytyvät. Julkaisun sisältö keskittyy vuoden 2003 valtionosuuksiin ja niiden määräytymisen perusteisiin yksityiskohtaisesti. 12 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

13 Kaikista laskennallisista valtionosuuksista ja niiden perusteista löytyvät kuntakohtaiset tiedot. Julkaisussa on 39 tekstisivua ja liiteaineistoa 255 sivua. Julkaisu sisältää tiedot verotulojen tasauksesta, siirtymätasauksesta, yleisestä valtionosuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. Julkaisusta löytyvät kaikki laskennallisten valtionosuuksien laskemisessa tarvittavat perustiedot, kerroinmäärittelyt, kertoimet ja kaavat sekä eri tehtävien yksikköhinnat yksissä kansissa viimeisimpien tietojen mukaan. Laskennallisen järjestelmän tärkeimpiä muutoksia on seurattu vuoden 1997 alusta lukien. Julkaisun loppuun on liitetty taulukko valtionosuuksista kunnittain vuodesta 1997 lähtien tasauserät eriteltyinä. Julkaisun ennakkotilaukset on toimitettu tilaajille. Nopeimmat voivat vielä tilata julkaisua hintaan 45 euroa kappale lisättyinä toimituskuluilla. Julkaisun tilausnumero on Tilaaminen käy liitteenä olevalla lomakkeella (liite 6) tai suoraan verkkokirjakaupasta kuntaliiton verkkokirjakauppa. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Valtionosuusseminaari Kuntakoulutus järjestää yhdessä Kuntaliiton kuntatalousyksikön kanssa valtionosuusseminaarin laivalla HELSINKI-TUKHOLMA-HELSINKI marraskuussa Uuteen hallitusohjelmaan on sisällytetty valtionosuusjärjestelmän tarkistus. Tällöin pyritään saamaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: - Mitkä ovat linjaukset? - Tuleeko muutoksia jo vuoden 2004 alusta? - Kuinka kuntasi valtionosuus muuttuu? - Miten valtionosuudet määräytyvät muissa Pohjoismaissa? Näitä ja muita valtionosuuksiin liittyvä asioita pohditaan järjestettävässä seminaarissa. Seminaarissa esitellään myös Kuntaliiton kuntakohtaisia valtionosuustietoja. Seminaariin pyritään saamaan alustajiksi ja puheenvuorojen käyttäjiksi ministeriöiden, Kuntaliiton ja kuntien parhaimpia asiantuntijoita. Yksityiskohtainen ohjelma valmistuu kesäkuun aikana. Varmista ajoissa osallistumisesi seminaariin, niin olet varmasti mukana vuoden huipputapaamisessa. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , , Pertti Laitinen, Kuntakoulutus Oy, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

14 Harkinnanvaraiset rahoitusavustukset 2003 Harkinnanvaraista rahoitusavustusta on haettava tänä vuonna viimeistään elokuun loppuun mennessä (SM:n kirje SM /Ha-43). Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia on pyydetty toimittamaan hakemukset jo kesäkuun loppuun osoitteella: Sisäasiainministeriö Kuntaosasto PL VALTIONEUVOSTO Aikaisemmin lähetettyjä hakemuksia voi täydentää vielä elokuun loppuun saakka. Hakemukset voi toimittaa sisäasianministeriöön myös sähköisesti osoitteella: Paperikopio hakemuksesta tulisi toimittaa samanaikaisesti Kuntaliittoon liiton lausunnon valmistelemiseksi osoitteella: Suomen Kuntaliitto Kuntatalousyksikkö PL Helsinki Katso myös Kuntatalous -tiedotetta 2/2003. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p.(09) , Sisäasiainministeriö: Ville Salonen, p. (09) Markku Nissinen, p. (09) Kuntien talouden tunnuslukutiedosto Kuntatalouden yksikössä ylläpidettävää kuntien talouden tunnuslukuaikasarjaa päivitetään kesä-/heinäkuussa Tilastokeskuksen keräämillä vuoden 2002 tilinpäätöstiedoilla. Samalla Excel-tiedostoa on kehitetty niin, että kunnan tietoja voidaan verrata maakunnan ja saman kokoluokan kuntien sijasta myöskin haluttuihin vertailukuntiin. Uutena tietona sovellukseen on viety vuoden 2002 tulos- ja rahoituslaskelmat. 14 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

15 Tiedosto sisältää kuntakohtaisia aikasarjoja vuosilta Tiedot perustuvat pääosin kuntien tilinpäätöstietoihin. Tiedosto sisältää valmiita tulostusmalleja, joissa esitetään kunnan tiedot verrattuina koko maan, maakunnan tai vertailukunnan sekä saman kokoluokan kuntien tai vertailukunnan tietoihin. Perustaulukoiden lisäksi tiedosto sisältää kuvioina kuntien toimintakatteet, käyttötalouden palkat, maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, verotulot, käyttötalouden valtion-osuudet (tilinpäätösten mukaan ja muokatut), vuosikatteet, vuosikatteet prosentteina poistoista, investointien omahankintamenot, kassan riittävyyden, kassavarat, lainakannan, konsernin lainakannan, omavaraisuusasteen, suhteellisen velkaisuuden, rahoitusvarallisuuden sekä taseen mukaisen yli- tai alijäämän. Sovelluksen tietosisältö on esitetty liitteessä 7. Uutena sovelluksena on valmistunut tehtäväkohtaisia nettokustannuksia kuvaava Excel-tiedosto. Sovellus toimii samalla periaatteella kuin kuntien talouden tunnuslukutiedosto. Tässä vaiheessa tiedosto sisältää kuntakohtaisia aikasarjoja vuosilta Vuoden 2002 tiedot saadaan marraskuussa, kun Tilastokeskus julkistaa tehtäväkohtaisia menoja kuvaavat tiedot. Tiedosto sisältää kuvioina mm. seuraavat nettokäyttökustannukset: käyttökustannukset yhteensä (pl. liiketoiminta), sosiaali- ja terveystoimi, lasten päivähoito, vanhusten laitoshuolto, kotipalvelu, muut vanhusten ja vammaisten palvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, opetus- ja kulttuuritoimi, omat peruskoulut, kulttuuritoimi yhteensä, urheilu ja ulkoilu, kirjasto, yhdyskuntapalvelut yhteensä, liikenneväylät sekä palo- ja pelastustoimi. Koko tietosisältö on esitetty liitteessä 8. Tiedostoja voi tilata sähköpostilla osoitteella Tilauksesta tulee ilmetä laskutusosoite. Tiedosto toimitetaan vastauslähetyksenä sähköpostin liitteenä. Yhden sovelluksen hinta on kunnille alv. Kunnille, jotka tilaavat molemmat sovellukset hinta on alv. Hintoihin sisältyvät myös vuoden 2003 lopussa tehtävät päivitykset. Lisätietoja: Heikki Pukki, p. (09) , Mikael Enberg, p. (09) , Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot ja maksuunpanotilastot Verovuoden 2001 verotuksen maksuunpanotietoja koskevat tilastot ovat saatavilla. Kunnittaiset tiedot saa joko paperitulosteena tai disketillä. Paperitulosteet toimitetaan suoraan Verohallituksesta. Disketit toimitetaan Kuntaliitosta. Maksuunpanotilastot ovat valtiovarainministeriön maksuperustelain nojalla verohallinnon maksullisista suoritteista antaman päätöksen perusteella maksullisia. Paperitulosteena maksuunpanotilastot maksavat 45 euroa Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

16 + arvonlisävero/kunta. Lisäksi peritään lähetyskulut. Disketin, joka sisältää paitsi kuntakohtaisen maksuunpanotilaston taulukot myös verotulojen ennustekehikon, hinta on 100 euroa + arvonlisävero/kunta. Kuntakohtaiseen kehikon osaan on tulostettu kunnan maksuunpanotiedot verovuosilta Tiedot on tallennettu Excel-tiedostona 3,5" HDdisketille. Diskettejä voi tilata Kuntaliitosta faksilla (09) tai sähköpostilla osoitteella: Tilauslomake on liitteenä 9. Paperitulosteena maksuunpanotilastot voi tilata Verohallituksesta Kim Ammondtilta, p. (09) Lisätiedot: Mikael Enberg, p. (09) , Perus- ja viivästyskorko Peruskorko Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 2,5 prosenttia ajalle Peruskorko on alkaen ollut 3,25 prosenttia. Peruskorko vahvistetaan puolivuosittain, ja se määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden Euriborkorkojen keskiarvosta. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan. Viivästyskorko Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on ollut 3,0 %. Viivästyskorko samana ajanjaksona on siten ollut 10,0 %. Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron. Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä. Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on nyt Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan. Tietoa viitekorosta (2,5 %) ja viivästyskorosta (9,5 %) ajalle saa nopeimmin Suomen Pankin Internet-sivulta, osoitteesta: asiakohdasta korot. Koroista tiedotetaan luonnollisesti myös tiedotusvälineissä. Lisätiedot: Jan Björkwall, p. (09) , Mikael Enberg, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

17 Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys Kuntatalous -tiedote 3/2003, Liite 1 Vähennyksen määrä, Maks Maks Maks Maks. 336 Vähennys v Vähennys v. 2003, esitys Vähennys v Vähennys v. 2003, nykyinen Veronalainen tulo, 1000 /v (Puhdas ansiotulo) Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund /J. Turkkila/hp

18 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja oletukset vuosina Kuntatalous -tiedote 3/2003, Liite BKT, muutos 1,6 1,8 2,9 2,5 2,4 2,4 Kuluttajahintaindeksi, muutos 1,6 1,6 1,0 2,0 2,0 2,0 Ansiotasoindeksi, muutos 3,3 3,7 3,3 3,5 3,5 3,5 Rakennuskustannusindeksi, muutos 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Työttömyysaste 9,1 9,4 9,1 8,8 8,3 8,0 Palkkasumman kasvu 3,3 3,6 3,9 3,7 3,7 3,6 Työttömyysvakuutusmaksu työnantaja, keskimäärin 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 työntekijä 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Valtionosuusindeksi Kustannustason muutos 1 2,4 2,7 2,4 3,4 3,4 3,4 Kustannustason muutos, TAE 2 1,5 1,4 1,8 2,6 2,5 2,5 sisältää indeksin korjauksen 0,3 0,0 TEL-maksu 21,1 21,4 21,6 21,8 22,2 22,6 työnantaja 16,7 16,8 16,9 17,0 17,2 17,4 työntekijä 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 Valtion työnantajamaksut 25,9 25,7 25,6 25,5 25,3 25,1 sotu 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 eläkemaksu (VEL) 19,1 18,9 18,8 18,7 18,5 18,3 Kuntien työnantajamaksut 30,6 30,5 30,6 30,8 30,9 31,0 sotu 4,2* 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 muut sosiaalivakuutusmaksut 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 työttömyysvakuutusmaksu 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 eläkemaksu (KVTEL) 22,5 22,8 22,9 23,1 23,2 23,3 1 Toteutunut ja ennuste. 2 Talousarvioesityksessä käytetty kustannustason muutos. Kustannustason muutos sisältää indeksin korjauksen, joka tehdään kahden vuoden viipeellä toteutuneen kustannustason muutoksen ja talousarvioesityksessä käytetyn kustannustason muutoksen erotuksen suuruisena. * efektiivinen maksu (= keskimäärin vuodessa kassaperusteisena)

19 Kuntatalous -tiedote 3/2003, Liite 3 Valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tuloista ja tasapainosta vuosina Arvio valtion budjettitalouden tuloista vuosina , mrd. euroa Muutos-%, keskimäärin vuodessa /2003 Verotuloarviot yhteensä 30,2 29,7 29,9 30,7 31,4 32,2 2,0 tulo- ja varallisuusvero 12,5 12,0 12,1 12,3 12,5 12,6 1,2 muut verotulot 17,6 17,7 17,8 18,3 18,9 19,6 2,6 Sekalaiset tulot 5,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,7 2,9 yksityistämistulot 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 Korkotulot ja voitontuloutukset 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0-2,2 Tulot yhteensä* 36,4 35,2 35,2 36,0 36,8 38,1 2,0 *Sisältää myös valtion antamien lainojen takaisinmaksut. Arvio budjettitalouden tasapainosta peruslaskelmassa, mrd. euroa, käyvin hinnoin Budjettitalouden tulot 35,2 36,0 36,8 38,1 Budjettitalouden määrärahat 37,5 38,5 39,4 40,3 Budjettitalouden tasapaino -2,3-2,5-2,6-2,2 Valtionvelka suhteessa BKT:een, %

20 Kuntatalous -tiedote 3/2003, Liite 4 Kuntatalouden kehitys vuosina , kuntien tilinpidon mukaan, milj. euroa (käyvin hinnoin) Toimintakate Verotulot* Käyttötalouden valtionosuudet* Muut rahoituserät, netto Vuosikate Satunnaiset erät, netto Investoinnit, netto Ylijäämä (= VK + satunnaiset erät - INV) Poistot käyttöomaisuudesta Vuosikate - poistot Lainakanta Kassavarat Nettovelka (lainakanta - kassavarat) * Laskelmaan sisältyy vuonna 2003 veronkevennysten vaikutuksena 113 milj. euron vähennys kuntien verotuloihin ja vastaava lisäys käyttötalouden valtionosuuksiin. Vähennyksestä ja kompensaatiosta päätetään lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Vuonna 2004 laskelmassa on teknisenä oletuksena laskettu veronkevennysten vaikutuksen kuntatalouteen kasvavan 257 milj. euroa, jolloin veronkevennysten vuositasovaikutus on 370 milj. euroa. Veronkevennyksiä vastaavat kuntien verotuottomenetykset on laskelmassa teknisenä oletuksena kompensoitu käyttötalouden valtionosuuksissa.

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuuspäätökset 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014 Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009. Tilastoaineistoa

Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009 Tilastoaineistoa ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus 12.4.2010 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

HE 83/2007 vp. huomioon eräitä sosiaalialan kehittämishankkeiden

HE 83/2007 vp. huomioon eräitä sosiaalialan kehittämishankkeiden HE 83/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Kuntatalous mitä luottamushenkilön on hyvä tietää? Jan Björkwall Pietarsaari, 25.3.2013 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

HE 37/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 37/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset V. 2015 kunnallisveron tuottoja vähentää n. -78 milj. hallituksen päätös osittaisesta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014 Verotus Jukka Hakola veroasiantuntija Hallitusohjelman tavoitteet kuntien verotuloihin liittyen Hallitusohjelmaan on kirjattu kuntien verotuloihin liittyviksi

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 5 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Budjetin menolinjauksia Vaalikauden sopeutustoimet yht. (veronkiristykset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009 Julkinen talous 2010 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009 Kuntien taloustilanne heikkeni huomattavasti viime vuonna Kuntien menojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Suomen vaihtoehdot Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Talouskasvu vaisua Euroalue USA Kiina Japani Brasilia 6 BKT:n neljännesvuosimuutos, % 4 2 0-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Kuntatalous tänään. Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupunki 24.3.2014. Kuntatalousyksikkö, johtaja Ilari Soosalu Suomen Kuntaliitto 24.3.

Kuntatalous tänään. Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupunki 24.3.2014. Kuntatalousyksikkö, johtaja Ilari Soosalu Suomen Kuntaliitto 24.3. Kuntatalous tänään Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupunki 24.3.2014 Kuntatalousyksikkö, johtaja Ilari Soosalu Suomen Kuntaliitto 24.3.2014 IS Sisältö Vuoden 2013 verotiedot ja taustatekijöitä Vuoden 2013

Lisätiedot

Valtionosuudet vuonna 2005. Valtionosuus vuonna 2004. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita

Valtionosuudet vuonna 2005. Valtionosuus vuonna 2004. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita 3/2004 kesäkuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet vuonna 2005 Valtionosuus vuonna 2004 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2004 Lehti ilmestyy

Lisätiedot

Kuntatalous 6/2004. joulukuu

Kuntatalous 6/2004. joulukuu Kuntatalous 6/2004 joulukuu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 6/2004 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 29.4.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 29.4.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Ennakonpidätyksen muutokset Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen 4/2003 Lokakuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet v. 2004 Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2007 SISÄLLYSLUETTELO. Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous vuosina 2007 2008 Verotulojen kehitys

Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2007 SISÄLLYSLUETTELO. Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous vuosina 2007 2008 Verotulojen kehitys 4/2007 syyskuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtion talousarvioesitys ja peruspalvelubudjetti 2008 Verotus Vuoden 2008 valtionosuudet Kuntakohtaiset valtionosuudet vuonna 2008 Varhe-maksu muuttuu v. 2008

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Toimeentulo työstä ja eläkkeestä hyvä keksintö, mutta miten se toimii?

Toimeentulo työstä ja eläkkeestä hyvä keksintö, mutta miten se toimii? Toimeentulo työstä ja eläkkeestä hyvä keksintö, mutta miten se toimii? Telan seminaari Kommenttipuheenvuoro Minna Punakallio Suomen Kuntaliitto 23.1.2015 2.6.2014/hp Mikä merkitys eläkkeillä ja eläkeläisillä

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011 Julkinen talous 2012 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011 Kuntien taloustilanne heikkeni vuonna 2011 Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004)

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 17.8.2005/AT KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 7.12.2004, että kuntien talouden kehitys selvitetään viimeisten 10 vuoden ajalta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kuntatalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 1(3) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 31/2015 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 6/2007 Opintokeskukset 6.3.2007 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus

Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus Kuntien valtionosuusuudistus: VATT:n tutkijaryhmän ehdotus Antti Moisio GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) VM:n työryhmä Tausta: valtionosuusuudistus 2010 Esitys uudesta valtionosuusjärjestelmästä

Lisätiedot

Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA

Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA VEROVUOSI 2012 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** VÄESTÖ ikäryhmitttäin, 31.12. 0-24 vuotiaat 1 858 1 805 1 763 1 721 1 677 1 642 Muutos % -1,8-2,9-2,3-2,4-2,5-2,1

Lisätiedot