Perus- ja viivästyskorko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perus- ja viivästyskorko"

Transkriptio

1 3/2003 Kesäkuu Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös Verotus Valtionosuudet v Perus- ja viivästyskorko

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2003 Lehti ilmestyy n. 6 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 6 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1400 kpl Upplaga 1400 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kauppapaikka> Katsaukset ja selvitykset > Handelsplats > Informationsblad och utredningar Vastuuhenkilöt / Ansvarspersoner Martti Kallio Jan Björkwall SISÄLLYSLUETTELO Sivu Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös vuosille Vuoden 2003 lisätalousarvio Valtiontalouden kehykset Kuntatalous ja peruspalveluohjelma Verotus 5 Vuoden 2004 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Vuoden 2003 lisätalousarviossa kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan ja progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja alennetaan Palkkojen ennakonpidätysprosenttia alennetaan 1 %-yksiköllä alkaen Valtionosuudet v Yleistä Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Vuoden 2003 valtionosuuden määräytyminen julkaisu on ilmestynyt Valtionosuusseminaari Harkinnanvaraiset rahoitusavustukset Kuntien talouden tunnuslukutiedosto 14 Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot ja maksuunpanotilastot 15 Perus- ja viivästyskorko Liitteet: Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys (liite 1) Kokonaistaloudelliset ennusteet ja oletukset vuosina (liite 2) Valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tuloista ja tasapainosta vuosina (liite 3) Kuntatalouden kehitys vuosina , kuntien tilinpidon mukaan, milj. euroa (käyvin hinnoin) (liite 4) Kuntien valtionavut valtiontalouden kehyksissä, milj. euroa (kehysvuodet, vuodet vuoden 2004 hintatasossa) (liite 5) Julkaisutilauslomake (liite 6) Kuntien talouden tunnuslukutiedoston tietosisältö (liite 7) Kuntien palvelutoiminnan kustannuksia kuvaavan tiedoston tietosisältö (liite 8) Kunnan vuoden 2001 maksuunpanon tilastotiedot ja verotulojen ennusteet - kehikon tilauslomake (liite 9) Toimittaneet / Sammanställt av Raija Haaja 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

3 Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös vuosille Vuoden 2003 lisätalousarvio Kuntien kannalta on myönteistä, että hallitusohjelman mukaisesti kunnallisveroon valtion päätöksin tehtävät verokevennykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Veromenetykset korvataan korottamalla jo tämän vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia 1,05 prosenttiyksikköä. Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuuslisäys on 113 miljoonaa euroa, joka vastaa myös vuositason verotulomenetystä. Kokonaisrahoituksen näkökulmasta päätökset eivät kuitenkaan paranna kuntien rahoitusasemaa. Valtionosuusprosentin korotus vaikuttaa pienentävästi kuntien omaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusosuuteen, jolloin valtionosuuslisäys on kaikille kunnille yhtä suuri asukasta kohden. Päätökset kohtelevat eri kuntia varsin tasapuolisesti. Kuntakohtainen kompensoituminen toteutuu kohtuullisen tarkasti heti tai viimeistään, kun vaikutukset verotulotasaukseen alkavat kahden vuoden viiveellä, eli varainhoitovuonna Välivuosina esimerkiksi Helsingin kaupunki jää jossain määrin tappiolle. Valtiontalouden kehykset Kehyspäätöksen (VM 3/214/ ) kirjauksissa on teknisenä oletuksena pidetty sitä, että myös kehyskaudella päätösperäisesti tehtävät muut verokevennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksia lisäämällä. On tärkeätä, että tältäkin osin hallitusohjelmasta pidetään kiinni. Todennäköisesti edelleen ansiotulovähennysten ja mahdollisesti tulonhankkimisvähennysten korottamisen kautta tapahtuva verotulojen lisämenetys on kehysten mukaan kunnille 257 milj. euroa vuonna Myös tämän kompensointi on perusteltua toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. Veropäätökset ja niiden kompensointi eivät ymmärrettävästi paranna kuntien rahoitusasemaa, vaan tilanne pysyy ennallaan. Kehyslinjauksissa on tietoisesti lähdetty siitä, että verokevennykset toteutetaan huolimatta valtion budjettitalouden alijäämäisyydestä. Yhteisten arvioiden mukaan myös kuntien talous on alijäämäinen (vuosikate poistot tai vuosikate nettoinvestoinnit) koko kehyskauden ajan. Tämä siitä huolimatta, että valtionosuuksia lisätään ja päätösperäiset veromenetykset kompensoidaan. Kunnallistalouden taloudenpidossa toisin kuin valtion ei lähtökohtana voi olla alijäämäisyys. Jo kuntalainkin mukaan alijäämät on katettava. Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/03 3

4 On myönteistä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisätään kansallisen terveyshankkeeseen tukeutuen valtion kehyksissä 200 miljoonaa euroa jo edellisen kehyspäätöksen lisäksi. Terveyshankkeen linjausten mukaan myös kunnilta edellytetään lisäpanostusta. Myös kotihoidon tukea korotetaan, mihin sekä valtio että kunnat joutuvat antamaan lisärahoitusta. Kuntien kannalta on myönteistä, että eräitä muitakin ensisijaisia etuuksia (kuten lapsilisät, sairasvakuutuksen päivärahat, kansaneläkkeiden taso) parannetaan, mikä toivottavasti alentaa kuntien toimeentulotuen menoja. Kuntien kannalta ilmeisesti merkittävimmät tehtävälisäykset ovat 1. ja 2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoidon kehittäminen ja esiopetuksen kuljetusetuus. Kysymys aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisen velvoittavuudesta ei ole vielä täysin seljennyt. Järjestämistapaa tai velvoittavuutta koskevalla ratkaisulla tulee olemaan erittäin suuri kunnallistaloudellinen merkitys. Valtion taholta on todettu, ettei kysymys ole subjektiivisesta oikeudesta. Opetustoimen valtionosuuksien kehyskauden lisäykseksi on esitetty 120 milj. euroa. Mitoitus perustuu pääosin edellä mainittuihin lisätehtäviin, jolloin kuntien nettomääräiset menot kasvavat. Pelkästään kuntien rahoitusedellytysten näkökulmasta ja taloudellisen kehitysarvion perusteella uusien tehtävien antaminen kunnille alijäämätilanteessa ei olisi perusteltua. Valtion ja erityisesti valtiovarainministeriön kehyslinjaus on se, ettei vieläkään kunnille makseta valtionosuutena täyttä kustannustason nousun edellyttämää ns. indeksitarkistusta. Vajaa indeksitarkistus merkitsee sitä, että kustannustason nousun lisätessä kuntien menoja, ei valtio tee edes omaan rahoitusosuuteensa (valtionosuuksiin) kustannustason nousun edellyttämää täyttä tarkistusta. Menettely on ristiriidassa rahoituksen lisäämistavoitteen kanssa ja peruspalveluohjelman ja -budjetin periaatteiden vastainen. Kustannustason noususta valtion rahoitusosuuksissa luvataan kehyksissä ottaa huomioon vain 75 % vaikka täysi indeksitarkistus on perusteltu valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon säilyttämiseksi. Kunnat joutuvat vastaamaan oman rahoitusosuutensa kasvusta kustannusten noustessa ja rahoittamaan myös kustannustason noususta johtuvan valtion rahoitusosuuden vajauksen. Kuntatalous ja peruspalveluohjelma Valtiovarainministeriön kehyspäätöksen mukaan sekä Kuntaliiton ja valtion yhteisen arvion mukaan (VM 3/214/2003; liite 4) liite 4 kuntatalouden vuotuinen alijäämä tulee olemaan miljoonaa euroa vuosina Pelkistettynä tämä johtuu siitä, että kustannustaso nousee (mm. kuntien ansiotaso) ja samalla verotulot supistuvat vuonna 2003 jo ilman lisätalousarviossa tehtyjä verokevennyksiäkin. Valtionosuuksien lisäykset eivät riitä kattamaan syntyvää vajausta. Kehyspäätökseen liittyy kohta Peruspalvelubudjettitarkastelu. Tarkastelu ei kuitenkaan vielä vastaa sitä menettelyä, mitä on tarkoitettu hallitusohjelmassa, sisäasiainministeriön linjauksissa tai Kuntaliiton kannanotoissa. Peruspalvelubudjettitarkasteluksi nimetyssä osiossa on esitetty lähinnä vain se, miten valtionosuuksia lisätään eri tarkoituksiin ei esim. sitä paljonko 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

5 kustannustaso nousee kunnista riippumatta ja paljonko kuntien menot uusista tehtävistä johtuen lisääntyvät ja edelleen miten verotulot ja muut tulot kehittyvät. Toisaalta lähtökohtana varmaan on ollutkin, että peruspalveluohjelmatarkasteluun voidaan palata myöhemmin vuoden 2004 budjetin laadinnan yhteydessä ja erityisesti syksyllä ja sen jälkeen tapahtuvassa kehystarkastelussa vuodesta 2004 eteenpäin. Nyt käytettävissä ollut aika ei tähän riittänyt. Peruspalveluohjelmaan ja budjettiin liittyvän ajattelun mukaisesti jo eduskunnankin päätöksenteon pohjaksi on saatava kokonaisvaltainen kuva kuntien tehtävien ja niiden rahoituksen kehityksestä, veroperusteista ja muista asioista jotka vaikuttavat tehtävien ja rahoituksen tasapainoon. Tämä on tärkeää mm. päätettäessä uusista tehtävistä tai verokevennyksistä. Lisätiedot: Martti Kallio, p. (09) , Verotus Vuoden 2004 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Verotusmenettelylain 91 a :n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Näin ollen veroprosentit tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kuntaliitto lähettää veroprosenttien ilmoittamisesta myöhemmin syksyllä yleiskirjeen, jossa selvitetään tarkemmin ilmoittamismenettelyä. Vuoden 2003 lisätalousarviossa kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan ja progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja alennetaan Hallitus on antanut eduskunnalle HE:n 10/2003 laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamiseksi. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Vuoden 2003 veroasteikkolain progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja ehdotetaan alennettavaksi kaikissa tuloluokissa 0,5 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys on 37 prosenttia ansiotulojen euroa ylittävältä osalta tulojen euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 12,5 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on nyt euroa. Vähennyksen ensimmäistä kertymäprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 37 prosentista 40 prosenttiin, toista kertymäprosenttia 14 pro- Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 5

6 senttiin ja enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi eurosta euroon. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon rajaa, jonka jälkeen vähennyksen määrä alkaa pienentyä, ehdotetaan nostettavaksi eurosta euroon (ks. liite 1). Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen vaikutus on kunnille -113 miljoonaa euroa. Kuntien veromenetykset näkyvät Verohallituksen elokuun kuukausitilityksessä. Veromenetykset korvataan kunnille korottamalla tämän vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentteja 1,05 prosenttiyksikköä. Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuuslisäys on 113 miljoonaa euroa, joka vastaa vuositason verotulomenetystä. Valtionosuuksiin tulevista muutoksia selvitetään yksityiskohtaisemmin tämän tiedotteen sivuilla 11. Tuloverolain muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa. Vuoden 2003 veroperusteiden mukaisia palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennetaan prosenttiyksiköllä 1. päivästä heinäkuuta alkaen. Alennuksen tekemisestä työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin selvitetään tämän tiedotteen sivuilla 6-8. Palkkojen ennakonpidätysprosenttia alennetaan 1 %-yksiköllä alkaen Hallitus sopi vuoden 2003 lisätalousarviosta, jonka yhtenä painopisteenä on ansiotulojen verotuksen keventäminen. Muutos toteutetaan siten, että työnantajat alentavat palkkojen pidätysprosenttia 1 prosenttiyksiköllä alkaen. Alennus tehdään työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin, eikä työntekijöiden siis tarvitse hakea uutta verokorttia verotoimistosta. Pidätysprosentin alennus koskee palkkoja sekä työja käyttökorvauksia. Alennusta ei tehdä pidätysprosenttiin maksettaessa eläkkeitä, työttömyys- ja sairauspäivärahoja. Työnantajat alentavat alkaen maksamiensa palkkojen sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätystä 1 prosenttiyksiköllä. Suorituksen kertymisajankohdalla ei ole merkitystä vaan maksuajankohdalla. Alennus tehdään työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin seuraavasti: Verokortti Perus % Lisä % Päätulon verokortti (perus- ja muutosverokortti) alennetaan alennetaan Sivutuloverokortti, jossa yksi tuloraja (esim. 20 % :n asti ja ylimenevästä 50 %) alennetaan alennetaan Sivutuloverokortti, ilman tulorajaa alennetaan Muutosverokortti, jossa yksi tuloraja alennetaan alennetaan Freelancer-verokortti alennetaan Portaikkoverokortti alennetaan alennetaan Eläkkeensaajan palkkaverokortti alennetaan Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

7 Alennus tehdään olipa verokortti annettu ennen tai jälkeen Kaavamaista 60 %:n ennakonpidätystä (ennakonpidätys ilman verokorttia) ei alenneta. Perus- ja muutosverokortti Perusverokortti on verohallinnon vuodenvaihteessa hakemuksetta lähettämä verokortti. Muutosverokortilla tarkoitetaan verotoimiston erityisestä hakemuksesta annettavaa verokorttia. Portaikkoverokorttia ei käytetä muutosverokorttina. Muutosverokortti on joko samanlainen kuin perusverokortti tai siinä on yksi ainoa tuloraja, joka perustuu asiakkaan arviomaan loppuvuoden tuloon. Muutosverokorttina voi saada myös sivutulo-, freelancer- ja eläkkeensaajan palkkaverokortin. Portaikkoverokortti Portaikkoverokortilla tarkoitetaan vain verokorttia, joka on lähetetty lähinnä opiskelijoille ja koululaisille. Kortissa lukee portaikkoverokortti ja siinä on 3 pidätysprosenttia ja tulorajat; ja Jos portaikkoverokortin pidätysprosentti on 0 %, pidätysprosenttia ei alenneta. Jos pidätysprosentti on 0,5 %, alennetaan pidätysprosentti 0 %:iin. Portaikkoverokortissa olevia muita pidätysprosentteja alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Tuloseurannan katkaisu Jos työnantaja käyttää kumulatiivista ennakonpidätyksen laskentaa, tuloseuranta on katkaistava ja aloitettava alusta Portaikkoverokortin ja vuositulorajallisen verokortin (yksi tuloraja) tuloseurantaa ei katkaista Muutosverokorttilaskenta Koska työnantajat alentavat pidätysprosentteja 1 prosenttiyksiköllä, verotoimistot eivät ota huomioon veroperusteiden muutoksia muutosverokorttilaskennassa. Alennus koskee palkkoja, työkorvauksia ja ansiotulona pidettäviä käyttökorvauksia Alennusta ei tehdä pidätysprosenttiin maksettaessa eläkkeitä, työttömyys- ja sairauspäivärahoja tai muita vastaavia etuuksia, koska veroperusteiden muutokset pääasiallisesti kohdistuvat palkkoihin sekä työ- ja käyttökorvauksiin. Työkorvauksena pidetään korvausta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka maksetaan muun kuin työsuhteen perusteella. Käyttökorvaus on tekijänoikeuden käyttämisestä ja luovuttamisesta maksettavaa korvausta. Työja käyttökorvauksen pidätysprosenttiin tehdään alennus silloin, kun suoritus maksetaan ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalle luonnolliselle henkilölle. Alennusta ei tehdä ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) ja Verohallituksen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä antaman päätöksen (53/2003) mukaisiin kaavamaisiin pidätysprosentteihin. Näin ollen alennus ei koske ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömille yhteisöille (esim. osakeyhtiölle), yhteisetuuksille (esim. tiekunnalle) ja yhtymille (esim. Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 7

8 avoimelle yhtiölle) maksettavia työkorvauksia. Alennus ei myöskään koske ennakonkantoa. Veroperusteiden kevennykset Alennus perustuu vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen. Tuloveroasteikon marginaaliveroveroprosentit laskevat 0,5 prosenttiyksikköä kaikissa tuloluokissa. Lisäksi kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Arvonlisäveroasiaa KHO /1376 Arvonlisävero - Verovelvollisuus - Liiketoiminnan harjoittaja - Vähennettävä vero - Yleinen vähennysoikeus - Projektien hallinnointi A Oy harjoitti eräällä paikkakunnalla elinkeinoelämän kehittämistoimintaa hallinnoimalla erilaisia kehittämisprojekteja. Projektien kustannuksista osa perittiin projekteihin osallistuvilta yrityksiltä ja osa katettiin julkisilla tuilla. Julkiset tuet olivat A Oy:lle arvonlisäverottomia tuloja. A Oy luovutti projektien hallinnoinnin yhteydessä projekteihin osallistuville yrityksille erilaisia kehittämis-, koulutus-, konsultointi- ja markkinointipalveluja, jotka olivat arvonlisäverolaissa tarkoitettuja verollisia palveluja. Palvelujen myynti oli jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja toiminnalla kokonaisuutena oli ansiotarkoitus. Kun otettiin huomioon myös arvonlisäverotuksessa noudatettava kilpailuneutraalisuuden vaatimus ja veron kertaantumisen estäminen, A Oy:n katsottiin harjoittavan projektien hallinnoinnin osalta arvonlisäverolain 1 :ssä tarkoitettua liiketoimintaa. Projektien hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset olivat näin ollen A Oy:n verollisesta liiketoiminnasta aiheutuvia kustannuksia ja projekteja varten tapahtuvat hankinnat vähennyskelpoisia. Projekteja varten saatavat verottomat tuet eivät rajoittaneet A Oy:n vähennysoikeutta. Palautushakemus joulukuulta Vrt. KHO T 1645 (KHO:1999:35). Arvonlisäverolaki 1 1 mom. 1 kohta ja ja 2 mom. Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

9 Valtionosuudet (katso: <Kuntaliiton asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Valtionosuudet > Valtionosuudet 2004) Yleistä Alustavia tietoja vuoden 2004 valtionosuuksista oli Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Tässä yhteydessä kerrotaan vain ne lisätiedot, jotka liittyvät annettuun Jäätteenmäen hallituksen kehyspäätökseen (VM 3/214/2003). Kehyspäätöksen sisältöä on selostettu myös tämän tiedotteen alussa. Kehyspäätös, valtioneuvoston tiedote 149/2003 kehyspäätöksestä ja valtioneuvoston tiedote 146 vuoden 2003 lisäbudjetista ovat osoitteessa: kohdasta Tietoarkisto/Tiedotteet. Yksityiskohtaisemmin valtionosuutta koskevat tiedot tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on antanut ehdotuksena vuoden 2004 talousarvioksi Samalla tulevat julkisiksi myös ministeriöiden omat talousarvioehdotukset. Talousarvioehdotus annetaan budjettiriihen jälkeen Kehyspäätöksestä tämän tiedotteen liitteiksi on otettu: - kokonaistaloudelliset ennusteet ja oletukset vuosina (liite 2) - valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tuloista ja tasapainosta vuosina (liite 3) - kuntatalouden kehitys vuosina (liite 4) - kuntien valtionavut valtiontalouden kehyksissä (liite 5) Valtionosuuksien indeksitarkistuksena on kehyspäätöksen mukaan 1,8 prosenttia, joka on kolme neljäsosaa täydestä määrästä. Valtionosuuksien pohjana ensi vuoden arviointia varten on lisäbudjetilla korjattu tilanne, jossa kunnallisverotuksen vähennysten aiheuttamat menetykset on täysimääräisesti kompensoitu lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia noin 113 miljoonaa euroa, joka nostaa kuluvan vuoden valtionosuusprosentin 27,01 prosentista 28,06 prosenttiin. Kompensointia jatketaan vuonna 2004 palauttamalla kunnille aiheutuva verotulojen menetys 257 miljoonaa euroa todennäköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttiin, joka olisi tarkistuksen jälkeen arvion mukaan noin 31 prosentin tasolla. Vähennysten kompensointi kuluvan ja ensi vuoden osalta ei ole aitoa valtionosuuden lisäystä. Kompensoinnin kuntakohtaista vaikutusta vuodelle 2003 on arvioitu sisäasiainministeriön laskelmassa vuoden 2001 verotuloihin perustuen. Tulos näyttää varsin tasaiselta. Muutokset vaikuttavat verotulojen tasaukseen vuonna 2005, jolloin vasta nähdään lopullinen tulos vuoden 2003 osalta. Vuotta 2003 koskeva sisäasianministeriön laskelma on nähtävissä osoitteessa: kohdassa Kuntaasiat/Tilastot/Valtionosuudet Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 9

10 Kehyksen mukaan laskennalliset valtionosuudet lisääntyvät vuodesta 2003 vuoteen 2004 indeksitarkistukset ja kompensaatio mukaan lukien seuraavasti: Milj. euroa - sisäasiainministeriö 1 - opetusministeriö 95 (kuntayhtymien yksikkö hintarahoitus mukana) - sosiaali- ja terveysministeriö 398 Yhteensä 494 Verovähennysten kompensaatio tästä on 257 milj. euroa, joten aitoa valtionosuuden lisäystä on 237 miljoonaa euroa, josta indeksitarkistuksen osuus on lähes puolet noin 90 miljoonaa euroa (kuntien ja kuntayhtymien osuus indeksitarkistuksesta). Verotuloihin perustava valtionosuuksien tasaus 2004 Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen perusteet ja ennakkotiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Tasaukseen ei tässä vaiheessa ole esitettävissä muutoksia. Kuntakohtaiset tiedot ovat osoitteessa kohdassa Kunta-asiat/Tilastot/Valtionosuudet. Yleinen valtionosuus 2004 Yleistä valtionosuutta koskevat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Esitettyihin tietoihin ei ole tullut mainittavia muutoksia. Kuntakohtaiset ennakkotiedot ilman tasauksia ovat osoitteessa kohdassa Kunta-asiat/Tilastot/Valtionosuudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus 2004 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia koskevat alustavat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Kuntakohtaiset tiedot ilman tasausta ovat osoitteessa kohdassa Kuntaliiton asiantuntijapalvelut/kuntatalous/valtionosuudet/valtionosuudet Tässä tilastossa on otettu huomioon 1,8 prosentin indeksitarkistus, helmikuun alustavassa kehyksessä kansalliseen terveysprojektiin varattu 50 miljoonaa euroa, uudet asukaslukutiedot ja muut perusteet paitsi työssäkäynti- ja sairastavuuskertoimet, jotka ovat nykyisen maksatuksen mukaiset. Tämän laskelman mukainen valtionosuusprosentti on 27,47 prosenttia ja kunnan rahoitusosuus 1558 euroa asukkaalta. Uuden kehyksen mukaan ( ) sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset valtionosuudet vuodelle 2004 lisääntyvät 398 miljoonaa euroa, jossa ovat mukana edellisten lisäksi verotulojen vähennyksen kompensaatio 257 miljoonaa euroa ja uusitun kehyksen tuomat lisät hieman yli 40 miljoonaa euroa (keskeisimmät ovat lisärahoitus kansalliseen terveysprojektiin ja vanhustenhuollon kehittämiseen). Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korotetaan vuoden 2003 lisäbudjetin takia jo kuluvalle vuoden kuntien verotulojen vähentymi- 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

11 sen kompensoimiseksi noin 113 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden valtionosuusprosentti nousee 1,05 prosenttiyksikköä 27,01 prosentista 28,06 prosenttiin ja rahoitusosuus putoaa noin euroon (kompensaation alentava vaikutus). Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (HE 20/2003) esitetään muutettavaksi niin, että korotettua valtionosuusprosenttia sovelletaan takautuvasti vuoden 2003 alusta lukien siten, että puuttuva valtionosuus tilitetään tasasuuruisina erinä lain voimaan tulon jälkeen jäljellä olevien kuukausierien yhteydessä. Vaikutus otettaneen huomioon valtionosuuden elokuun tilityksistä alkaen. Vuodeksi 2004 valtionosuusprosentti noussee lähelle 31 prosenttia, kun otetaan kaikki vaikutukset huomioon (myös tekninen verotulomenetyksen kompensaatio). Arvio kunnan asukaskohtaiseksi rahoitusosuudeksi on tällöin noin euroa asukkaalta (kompensaation alentava vaikutus). Arviot ovat alustavia eikä tässä vaiheessa esitetä uusia kuntakohtaisia laskelmia. Suuntaa antava vaikutus on laskettavissa edellä esitetyn kuntakohtaisen laskelman perusteella. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2004 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin liittyvät alustavat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Uuden kehyksen mukaan ( ) opetus- ja kulttuuritoimen laskennalliset valtionosuudet lisääntyvät vuodelle 2004 noin 95 miljoonaa euroa. Tällöin on valtionosuutena otettu huomioon kuntayhtymien yksikköhintarahoitus. Valtionosuuden lisäys sisältää indeksitarkistuksen, 1-2 vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoiminnan aloittamisen syksyllä 2004, esiopetuksen kuljetusetuuden syksystä 2004 sekä eräitä muita vähäisempiä tehtäviä ja niihin liittyvä valtionapuja. Opetus- ja kulttuuritoimesta ei ole mahdollista esittää kuntakohtaisia laskelmia. Yksinkertaisin tapa laskea kunnan valtionosuus vuodelle 2004 on korottaa kuluvan vuoden yksikköhintoja 1,8 prosenttia ja arvioida kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus. Muutoin voi soveltaa edellisen tiedotteen mukaista menettelyä. Rahoitusosuudeksi arvioitiin tuolloin 590 euroa (Kuntatalous -tiedote 2/2003). Nyt arvioidaan, että rahoitusosuus voi nousta tästä tasoon euroa. Arvio on vielä epävarma, koska keskimääräiset yksikköhinnat vahvistetaan vasta syyskuun lopussa. Indeksitarkistusta ei tehtäne entiseen tapaan seuraaviin yksikköhintoihin, koska hinnat ovat määräytyneet valtion talousarvion perusteella: Peruste vuonna asukaskohtainen taiteen perusopetus 1,40 euroa/asukas - kulttuuritoimi 4,20 euroa/asukas Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

12 - nuorisotyö 12,30 euroa/alle 29-vuotias kunnan asukas - liikuntatoimi 10,80 euroa/asukas - oppisopimuksen lisäkoulutus - tutkintoon valmistava 3 027,38 euroa/opiskelija - muu lisäkoulutus 2 186,44 euroa/opiskelija Lisäksi tulisi arvioida valtionosuus iltapäivätoimintaan ja esiopetuksen kuljetukseen, jotka toteutunevat syksystä 2004 alkaen. Saatujen tietojen mukaan iltapäivätoiminnasta ei tule subjektiivista oikeutta. Tämä tarkoittanee myös sitä, että kunta ei saa valtionosuutta kaikkeen mahdollisesti 1-2 vuosiluokille järjestämäänsä iltapäivätoimintaan. Talousarviota ja kehystä varten arvion valtionosuudesta voi tehdä esim. muutaman toimintatunnin mukaan päivää kohti puolelta vuodelta. Tällöin valtionosuus olisi 57 prosenttia palkasta ja sen sivukuluista yms. (nyrkkisääntönä noin 2 kertaa ohjaajan palkan määrä tunnilta). Tämä arvio lisätään normaalisti arvioidun valtionosuuden päälle (ei vaikutusta kunnan rahoitusosuuteen). Koska kunnille tullee oikeus maksujen perimiseen, voi lähteä siitä, että loput menot pyritään peittämään maksutuloilla. Tiedot tarkentuvat myöhemmin. Esiopetuksen kuljetusetuuden yksikköhinnan vuositasolla vuonna 2004 voi arvioida lisäämällä pari prosenttiyksikköä esiopetuksen yksikköhinnan määräytymisperusteeseen. Esiopetuksen yksikköhinta on nyt 85 prosenttia kuntakohtaisesta perusopetuksen yksikköhinnasta. Tiedot sijoitetaan valtionosuuslaskelmaan (6VOS) esiopetuksen tilalle. Oppilasmääränä käytetään vuositason esiopetuksen oppilaiden määrää normaaliin tapaan. Tiedot tarkentuvat myöhemmin Vireillä on myös kansalaisopistojen sekä kesäyliopistojen valtionosuusperusteiden muuttaminen vuoden 2004 alusta lukien siten, että nykyisestä asutusrakenneryhmitykseen perustuvasta rahoituksesta luovuttaisiin. Käytettävissä ei ole vielä esitystä uusista rahoituksen määräytymisperusteista. Kuntaliitto ei ole kannattanut siirtymistä yhden tuntihinnan järjestelmään, vaan pitää tarpeellisena tuntihinnan porrastamista. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p.(09) Päivi Rajala, p. (09) , Vuoden 2003 valtionosuuden määräytyminen julkaisu on ilmestynyt Julkaisu on lähinnä tarkoitettu kuntatalouden ammattilaisille, joilla on tarve tietää miten oman kunnan kaikki valtionosuudet määräytyvät. Julkaisun sisältö keskittyy vuoden 2003 valtionosuuksiin ja niiden määräytymisen perusteisiin yksityiskohtaisesti. 12 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

13 Kaikista laskennallisista valtionosuuksista ja niiden perusteista löytyvät kuntakohtaiset tiedot. Julkaisussa on 39 tekstisivua ja liiteaineistoa 255 sivua. Julkaisu sisältää tiedot verotulojen tasauksesta, siirtymätasauksesta, yleisestä valtionosuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. Julkaisusta löytyvät kaikki laskennallisten valtionosuuksien laskemisessa tarvittavat perustiedot, kerroinmäärittelyt, kertoimet ja kaavat sekä eri tehtävien yksikköhinnat yksissä kansissa viimeisimpien tietojen mukaan. Laskennallisen järjestelmän tärkeimpiä muutoksia on seurattu vuoden 1997 alusta lukien. Julkaisun loppuun on liitetty taulukko valtionosuuksista kunnittain vuodesta 1997 lähtien tasauserät eriteltyinä. Julkaisun ennakkotilaukset on toimitettu tilaajille. Nopeimmat voivat vielä tilata julkaisua hintaan 45 euroa kappale lisättyinä toimituskuluilla. Julkaisun tilausnumero on Tilaaminen käy liitteenä olevalla lomakkeella (liite 6) tai suoraan verkkokirjakaupasta kuntaliiton verkkokirjakauppa. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Valtionosuusseminaari Kuntakoulutus järjestää yhdessä Kuntaliiton kuntatalousyksikön kanssa valtionosuusseminaarin laivalla HELSINKI-TUKHOLMA-HELSINKI marraskuussa Uuteen hallitusohjelmaan on sisällytetty valtionosuusjärjestelmän tarkistus. Tällöin pyritään saamaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: - Mitkä ovat linjaukset? - Tuleeko muutoksia jo vuoden 2004 alusta? - Kuinka kuntasi valtionosuus muuttuu? - Miten valtionosuudet määräytyvät muissa Pohjoismaissa? Näitä ja muita valtionosuuksiin liittyvä asioita pohditaan järjestettävässä seminaarissa. Seminaarissa esitellään myös Kuntaliiton kuntakohtaisia valtionosuustietoja. Seminaariin pyritään saamaan alustajiksi ja puheenvuorojen käyttäjiksi ministeriöiden, Kuntaliiton ja kuntien parhaimpia asiantuntijoita. Yksityiskohtainen ohjelma valmistuu kesäkuun aikana. Varmista ajoissa osallistumisesi seminaariin, niin olet varmasti mukana vuoden huipputapaamisessa. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , , Pertti Laitinen, Kuntakoulutus Oy, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

14 Harkinnanvaraiset rahoitusavustukset 2003 Harkinnanvaraista rahoitusavustusta on haettava tänä vuonna viimeistään elokuun loppuun mennessä (SM:n kirje SM /Ha-43). Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia on pyydetty toimittamaan hakemukset jo kesäkuun loppuun osoitteella: Sisäasiainministeriö Kuntaosasto PL VALTIONEUVOSTO Aikaisemmin lähetettyjä hakemuksia voi täydentää vielä elokuun loppuun saakka. Hakemukset voi toimittaa sisäasianministeriöön myös sähköisesti osoitteella: Paperikopio hakemuksesta tulisi toimittaa samanaikaisesti Kuntaliittoon liiton lausunnon valmistelemiseksi osoitteella: Suomen Kuntaliitto Kuntatalousyksikkö PL Helsinki Katso myös Kuntatalous -tiedotetta 2/2003. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p.(09) , Sisäasiainministeriö: Ville Salonen, p. (09) Markku Nissinen, p. (09) Kuntien talouden tunnuslukutiedosto Kuntatalouden yksikössä ylläpidettävää kuntien talouden tunnuslukuaikasarjaa päivitetään kesä-/heinäkuussa Tilastokeskuksen keräämillä vuoden 2002 tilinpäätöstiedoilla. Samalla Excel-tiedostoa on kehitetty niin, että kunnan tietoja voidaan verrata maakunnan ja saman kokoluokan kuntien sijasta myöskin haluttuihin vertailukuntiin. Uutena tietona sovellukseen on viety vuoden 2002 tulos- ja rahoituslaskelmat. 14 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

15 Tiedosto sisältää kuntakohtaisia aikasarjoja vuosilta Tiedot perustuvat pääosin kuntien tilinpäätöstietoihin. Tiedosto sisältää valmiita tulostusmalleja, joissa esitetään kunnan tiedot verrattuina koko maan, maakunnan tai vertailukunnan sekä saman kokoluokan kuntien tai vertailukunnan tietoihin. Perustaulukoiden lisäksi tiedosto sisältää kuvioina kuntien toimintakatteet, käyttötalouden palkat, maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, verotulot, käyttötalouden valtion-osuudet (tilinpäätösten mukaan ja muokatut), vuosikatteet, vuosikatteet prosentteina poistoista, investointien omahankintamenot, kassan riittävyyden, kassavarat, lainakannan, konsernin lainakannan, omavaraisuusasteen, suhteellisen velkaisuuden, rahoitusvarallisuuden sekä taseen mukaisen yli- tai alijäämän. Sovelluksen tietosisältö on esitetty liitteessä 7. Uutena sovelluksena on valmistunut tehtäväkohtaisia nettokustannuksia kuvaava Excel-tiedosto. Sovellus toimii samalla periaatteella kuin kuntien talouden tunnuslukutiedosto. Tässä vaiheessa tiedosto sisältää kuntakohtaisia aikasarjoja vuosilta Vuoden 2002 tiedot saadaan marraskuussa, kun Tilastokeskus julkistaa tehtäväkohtaisia menoja kuvaavat tiedot. Tiedosto sisältää kuvioina mm. seuraavat nettokäyttökustannukset: käyttökustannukset yhteensä (pl. liiketoiminta), sosiaali- ja terveystoimi, lasten päivähoito, vanhusten laitoshuolto, kotipalvelu, muut vanhusten ja vammaisten palvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, opetus- ja kulttuuritoimi, omat peruskoulut, kulttuuritoimi yhteensä, urheilu ja ulkoilu, kirjasto, yhdyskuntapalvelut yhteensä, liikenneväylät sekä palo- ja pelastustoimi. Koko tietosisältö on esitetty liitteessä 8. Tiedostoja voi tilata sähköpostilla osoitteella Tilauksesta tulee ilmetä laskutusosoite. Tiedosto toimitetaan vastauslähetyksenä sähköpostin liitteenä. Yhden sovelluksen hinta on kunnille alv. Kunnille, jotka tilaavat molemmat sovellukset hinta on alv. Hintoihin sisältyvät myös vuoden 2003 lopussa tehtävät päivitykset. Lisätietoja: Heikki Pukki, p. (09) , Mikael Enberg, p. (09) , Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot ja maksuunpanotilastot Verovuoden 2001 verotuksen maksuunpanotietoja koskevat tilastot ovat saatavilla. Kunnittaiset tiedot saa joko paperitulosteena tai disketillä. Paperitulosteet toimitetaan suoraan Verohallituksesta. Disketit toimitetaan Kuntaliitosta. Maksuunpanotilastot ovat valtiovarainministeriön maksuperustelain nojalla verohallinnon maksullisista suoritteista antaman päätöksen perusteella maksullisia. Paperitulosteena maksuunpanotilastot maksavat 45 euroa Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

16 + arvonlisävero/kunta. Lisäksi peritään lähetyskulut. Disketin, joka sisältää paitsi kuntakohtaisen maksuunpanotilaston taulukot myös verotulojen ennustekehikon, hinta on 100 euroa + arvonlisävero/kunta. Kuntakohtaiseen kehikon osaan on tulostettu kunnan maksuunpanotiedot verovuosilta Tiedot on tallennettu Excel-tiedostona 3,5" HDdisketille. Diskettejä voi tilata Kuntaliitosta faksilla (09) tai sähköpostilla osoitteella: Tilauslomake on liitteenä 9. Paperitulosteena maksuunpanotilastot voi tilata Verohallituksesta Kim Ammondtilta, p. (09) Lisätiedot: Mikael Enberg, p. (09) , Perus- ja viivästyskorko Peruskorko Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 2,5 prosenttia ajalle Peruskorko on alkaen ollut 3,25 prosenttia. Peruskorko vahvistetaan puolivuosittain, ja se määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden Euriborkorkojen keskiarvosta. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan. Viivästyskorko Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on ollut 3,0 %. Viivästyskorko samana ajanjaksona on siten ollut 10,0 %. Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron. Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä. Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on nyt Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan. Tietoa viitekorosta (2,5 %) ja viivästyskorosta (9,5 %) ajalle saa nopeimmin Suomen Pankin Internet-sivulta, osoitteesta: asiakohdasta korot. Koroista tiedotetaan luonnollisesti myös tiedotusvälineissä. Lisätiedot: Jan Björkwall, p. (09) , Mikael Enberg, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

17 Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys Kuntatalous -tiedote 3/2003, Liite 1 Vähennyksen määrä, Maks Maks Maks Maks. 336 Vähennys v Vähennys v. 2003, esitys Vähennys v Vähennys v. 2003, nykyinen Veronalainen tulo, 1000 /v (Puhdas ansiotulo) Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund /J. Turkkila/hp

18 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja oletukset vuosina Kuntatalous -tiedote 3/2003, Liite BKT, muutos 1,6 1,8 2,9 2,5 2,4 2,4 Kuluttajahintaindeksi, muutos 1,6 1,6 1,0 2,0 2,0 2,0 Ansiotasoindeksi, muutos 3,3 3,7 3,3 3,5 3,5 3,5 Rakennuskustannusindeksi, muutos 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Työttömyysaste 9,1 9,4 9,1 8,8 8,3 8,0 Palkkasumman kasvu 3,3 3,6 3,9 3,7 3,7 3,6 Työttömyysvakuutusmaksu työnantaja, keskimäärin 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 työntekijä 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Valtionosuusindeksi Kustannustason muutos 1 2,4 2,7 2,4 3,4 3,4 3,4 Kustannustason muutos, TAE 2 1,5 1,4 1,8 2,6 2,5 2,5 sisältää indeksin korjauksen 0,3 0,0 TEL-maksu 21,1 21,4 21,6 21,8 22,2 22,6 työnantaja 16,7 16,8 16,9 17,0 17,2 17,4 työntekijä 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 Valtion työnantajamaksut 25,9 25,7 25,6 25,5 25,3 25,1 sotu 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 eläkemaksu (VEL) 19,1 18,9 18,8 18,7 18,5 18,3 Kuntien työnantajamaksut 30,6 30,5 30,6 30,8 30,9 31,0 sotu 4,2* 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 muut sosiaalivakuutusmaksut 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 työttömyysvakuutusmaksu 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 eläkemaksu (KVTEL) 22,5 22,8 22,9 23,1 23,2 23,3 1 Toteutunut ja ennuste. 2 Talousarvioesityksessä käytetty kustannustason muutos. Kustannustason muutos sisältää indeksin korjauksen, joka tehdään kahden vuoden viipeellä toteutuneen kustannustason muutoksen ja talousarvioesityksessä käytetyn kustannustason muutoksen erotuksen suuruisena. * efektiivinen maksu (= keskimäärin vuodessa kassaperusteisena)

19 Kuntatalous -tiedote 3/2003, Liite 3 Valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tuloista ja tasapainosta vuosina Arvio valtion budjettitalouden tuloista vuosina , mrd. euroa Muutos-%, keskimäärin vuodessa /2003 Verotuloarviot yhteensä 30,2 29,7 29,9 30,7 31,4 32,2 2,0 tulo- ja varallisuusvero 12,5 12,0 12,1 12,3 12,5 12,6 1,2 muut verotulot 17,6 17,7 17,8 18,3 18,9 19,6 2,6 Sekalaiset tulot 5,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,7 2,9 yksityistämistulot 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 Korkotulot ja voitontuloutukset 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0-2,2 Tulot yhteensä* 36,4 35,2 35,2 36,0 36,8 38,1 2,0 *Sisältää myös valtion antamien lainojen takaisinmaksut. Arvio budjettitalouden tasapainosta peruslaskelmassa, mrd. euroa, käyvin hinnoin Budjettitalouden tulot 35,2 36,0 36,8 38,1 Budjettitalouden määrärahat 37,5 38,5 39,4 40,3 Budjettitalouden tasapaino -2,3-2,5-2,6-2,2 Valtionvelka suhteessa BKT:een, %

20 Kuntatalous -tiedote 3/2003, Liite 4 Kuntatalouden kehitys vuosina , kuntien tilinpidon mukaan, milj. euroa (käyvin hinnoin) Toimintakate Verotulot* Käyttötalouden valtionosuudet* Muut rahoituserät, netto Vuosikate Satunnaiset erät, netto Investoinnit, netto Ylijäämä (= VK + satunnaiset erät - INV) Poistot käyttöomaisuudesta Vuosikate - poistot Lainakanta Kassavarat Nettovelka (lainakanta - kassavarat) * Laskelmaan sisältyy vuonna 2003 veronkevennysten vaikutuksena 113 milj. euron vähennys kuntien verotuloihin ja vastaava lisäys käyttötalouden valtionosuuksiin. Vähennyksestä ja kompensaatiosta päätetään lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Vuonna 2004 laskelmassa on teknisenä oletuksena laskettu veronkevennysten vaikutuksen kuntatalouteen kasvavan 257 milj. euroa, jolloin veronkevennysten vuositasovaikutus on 370 milj. euroa. Veronkevennyksiä vastaavat kuntien verotuottomenetykset on laskelmassa teknisenä oletuksena kompensoitu käyttötalouden valtionosuuksissa.

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu Päivitetty 19.6.2013 (seuraava päivitys 9/2013) Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014: 8,67 + 0,98 + 0,95

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2005

Talousarvioesitys 2005 6.2. Peruspalvelujen järjestäminen Vuonna 2005 kuntien toimintamenoiksi arvioidaan 25,9 mrd. euroa. Tästä noin 80 % muodostavat pääosin peruspalvelujen järjestämiseen kuuluvat valtionosuustehtävien menot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 5 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 14.9.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2012

Talousarvioesitys 2012 7.6. Kuntien valtionavut v. Kuntien valtionavut ovat pääosin laskennallisia ja yleiskatteisia. Laskennalliset valtionavut muuttuvat automaattisesti asukasluvun ja ikärakenteen sekä kustannustason muutoksen

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Vuoden 2015 valtionosuudet Kuntamarkkinat Jouko Heikkilä kehittämispäällikkö

Vuoden 2015 valtionosuudet Kuntamarkkinat Jouko Heikkilä kehittämispäällikkö Vuoden 2015 valtionosuudet Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jouko Heikkilä kehittämispäällikkö Valtionosuusjärjestelmän tehtävä Valtionosuusjärjestelmällä varmistetaan kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen

Lisätiedot

HE 83/2007 vp. huomioon eräitä sosiaalialan kehittämishankkeiden

HE 83/2007 vp. huomioon eräitä sosiaalialan kehittämishankkeiden HE 83/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus ja kuntatalouden näkymät

Kilpailukykysopimus ja kuntatalouden näkymät Kilpailukykysopimus ja kuntatalouden näkymät Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntatalouteen Kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus kuntataloutta vahvistava Hillitsee kuntatalouden menojen kasvua Työnantajamaksualennukset

Lisätiedot

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 Verot, tulot ja ostovoima ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 1 TAUSTA: HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET 1,1 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 30.9.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 30.9.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin 2017 20.9.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Valtion talousarvioesitys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

Vuoden 2014 valtionosuudet ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Vuoden 2014 valtionosuudet ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Vuoden 2014 valtionosuudet ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö, kuntatalous Valtionosuusjärjestelmän tehtävä Valtionosuusjärjestelmällä

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Ennakonpidätyksen muutokset Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM:n ehdotus valtion talousarviosta 2017 17.8.2016 Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 11.8.2016 ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM: Talouden tilannekuvassa ei merkittävää käännettä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 29.4.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 29.4.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Hallituksen vuoden 2014 budjettiriihen tulemat ja rakenneohjelma

Hallituksen vuoden 2014 budjettiriihen tulemat ja rakenneohjelma Hallituksen vuoden 2014 budjettiriihen tulemat ja rakenneohjelma Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 klo 9.00-9.15 Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, kuntatalous Valtion- ja kuntien neuvottelujärjestelmä - vuosisuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

HE 149/2012 vp. tilityksiin.

HE 149/2012 vp. tilityksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 9.11.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 valtionosuus osana kuntien valtionosuusjärjestelmää Kuntien valtionavut ovat 10,3 mrd.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE

VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE Lausunto 1 (5) 19.4.2012 Dnro 1516/90/2012 Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto EDUSKUNTA Lausuntopyyntönne 18.4.2012 VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE

Lisätiedot