Perus- ja viivästyskorko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perus- ja viivästyskorko"

Transkriptio

1 3/2003 Kesäkuu Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös Verotus Valtionosuudet v Perus- ja viivästyskorko

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2003 Lehti ilmestyy n. 6 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 6 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1400 kpl Upplaga 1400 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kauppapaikka> Katsaukset ja selvitykset > Handelsplats > Informationsblad och utredningar Vastuuhenkilöt / Ansvarspersoner Martti Kallio Jan Björkwall SISÄLLYSLUETTELO Sivu Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös vuosille Vuoden 2003 lisätalousarvio Valtiontalouden kehykset Kuntatalous ja peruspalveluohjelma Verotus 5 Vuoden 2004 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Vuoden 2003 lisätalousarviossa kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan ja progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja alennetaan Palkkojen ennakonpidätysprosenttia alennetaan 1 %-yksiköllä alkaen Valtionosuudet v Yleistä Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Vuoden 2003 valtionosuuden määräytyminen julkaisu on ilmestynyt Valtionosuusseminaari Harkinnanvaraiset rahoitusavustukset Kuntien talouden tunnuslukutiedosto 14 Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot ja maksuunpanotilastot 15 Perus- ja viivästyskorko Liitteet: Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys (liite 1) Kokonaistaloudelliset ennusteet ja oletukset vuosina (liite 2) Valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tuloista ja tasapainosta vuosina (liite 3) Kuntatalouden kehitys vuosina , kuntien tilinpidon mukaan, milj. euroa (käyvin hinnoin) (liite 4) Kuntien valtionavut valtiontalouden kehyksissä, milj. euroa (kehysvuodet, vuodet vuoden 2004 hintatasossa) (liite 5) Julkaisutilauslomake (liite 6) Kuntien talouden tunnuslukutiedoston tietosisältö (liite 7) Kuntien palvelutoiminnan kustannuksia kuvaavan tiedoston tietosisältö (liite 8) Kunnan vuoden 2001 maksuunpanon tilastotiedot ja verotulojen ennusteet - kehikon tilauslomake (liite 9) Toimittaneet / Sammanställt av Raija Haaja 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

3 Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös vuosille Vuoden 2003 lisätalousarvio Kuntien kannalta on myönteistä, että hallitusohjelman mukaisesti kunnallisveroon valtion päätöksin tehtävät verokevennykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Veromenetykset korvataan korottamalla jo tämän vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia 1,05 prosenttiyksikköä. Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuuslisäys on 113 miljoonaa euroa, joka vastaa myös vuositason verotulomenetystä. Kokonaisrahoituksen näkökulmasta päätökset eivät kuitenkaan paranna kuntien rahoitusasemaa. Valtionosuusprosentin korotus vaikuttaa pienentävästi kuntien omaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusosuuteen, jolloin valtionosuuslisäys on kaikille kunnille yhtä suuri asukasta kohden. Päätökset kohtelevat eri kuntia varsin tasapuolisesti. Kuntakohtainen kompensoituminen toteutuu kohtuullisen tarkasti heti tai viimeistään, kun vaikutukset verotulotasaukseen alkavat kahden vuoden viiveellä, eli varainhoitovuonna Välivuosina esimerkiksi Helsingin kaupunki jää jossain määrin tappiolle. Valtiontalouden kehykset Kehyspäätöksen (VM 3/214/ ) kirjauksissa on teknisenä oletuksena pidetty sitä, että myös kehyskaudella päätösperäisesti tehtävät muut verokevennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksia lisäämällä. On tärkeätä, että tältäkin osin hallitusohjelmasta pidetään kiinni. Todennäköisesti edelleen ansiotulovähennysten ja mahdollisesti tulonhankkimisvähennysten korottamisen kautta tapahtuva verotulojen lisämenetys on kehysten mukaan kunnille 257 milj. euroa vuonna Myös tämän kompensointi on perusteltua toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. Veropäätökset ja niiden kompensointi eivät ymmärrettävästi paranna kuntien rahoitusasemaa, vaan tilanne pysyy ennallaan. Kehyslinjauksissa on tietoisesti lähdetty siitä, että verokevennykset toteutetaan huolimatta valtion budjettitalouden alijäämäisyydestä. Yhteisten arvioiden mukaan myös kuntien talous on alijäämäinen (vuosikate poistot tai vuosikate nettoinvestoinnit) koko kehyskauden ajan. Tämä siitä huolimatta, että valtionosuuksia lisätään ja päätösperäiset veromenetykset kompensoidaan. Kunnallistalouden taloudenpidossa toisin kuin valtion ei lähtökohtana voi olla alijäämäisyys. Jo kuntalainkin mukaan alijäämät on katettava. Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/03 3

4 On myönteistä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisätään kansallisen terveyshankkeeseen tukeutuen valtion kehyksissä 200 miljoonaa euroa jo edellisen kehyspäätöksen lisäksi. Terveyshankkeen linjausten mukaan myös kunnilta edellytetään lisäpanostusta. Myös kotihoidon tukea korotetaan, mihin sekä valtio että kunnat joutuvat antamaan lisärahoitusta. Kuntien kannalta on myönteistä, että eräitä muitakin ensisijaisia etuuksia (kuten lapsilisät, sairasvakuutuksen päivärahat, kansaneläkkeiden taso) parannetaan, mikä toivottavasti alentaa kuntien toimeentulotuen menoja. Kuntien kannalta ilmeisesti merkittävimmät tehtävälisäykset ovat 1. ja 2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoidon kehittäminen ja esiopetuksen kuljetusetuus. Kysymys aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisen velvoittavuudesta ei ole vielä täysin seljennyt. Järjestämistapaa tai velvoittavuutta koskevalla ratkaisulla tulee olemaan erittäin suuri kunnallistaloudellinen merkitys. Valtion taholta on todettu, ettei kysymys ole subjektiivisesta oikeudesta. Opetustoimen valtionosuuksien kehyskauden lisäykseksi on esitetty 120 milj. euroa. Mitoitus perustuu pääosin edellä mainittuihin lisätehtäviin, jolloin kuntien nettomääräiset menot kasvavat. Pelkästään kuntien rahoitusedellytysten näkökulmasta ja taloudellisen kehitysarvion perusteella uusien tehtävien antaminen kunnille alijäämätilanteessa ei olisi perusteltua. Valtion ja erityisesti valtiovarainministeriön kehyslinjaus on se, ettei vieläkään kunnille makseta valtionosuutena täyttä kustannustason nousun edellyttämää ns. indeksitarkistusta. Vajaa indeksitarkistus merkitsee sitä, että kustannustason nousun lisätessä kuntien menoja, ei valtio tee edes omaan rahoitusosuuteensa (valtionosuuksiin) kustannustason nousun edellyttämää täyttä tarkistusta. Menettely on ristiriidassa rahoituksen lisäämistavoitteen kanssa ja peruspalveluohjelman ja -budjetin periaatteiden vastainen. Kustannustason noususta valtion rahoitusosuuksissa luvataan kehyksissä ottaa huomioon vain 75 % vaikka täysi indeksitarkistus on perusteltu valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon säilyttämiseksi. Kunnat joutuvat vastaamaan oman rahoitusosuutensa kasvusta kustannusten noustessa ja rahoittamaan myös kustannustason noususta johtuvan valtion rahoitusosuuden vajauksen. Kuntatalous ja peruspalveluohjelma Valtiovarainministeriön kehyspäätöksen mukaan sekä Kuntaliiton ja valtion yhteisen arvion mukaan (VM 3/214/2003; liite 4) liite 4 kuntatalouden vuotuinen alijäämä tulee olemaan miljoonaa euroa vuosina Pelkistettynä tämä johtuu siitä, että kustannustaso nousee (mm. kuntien ansiotaso) ja samalla verotulot supistuvat vuonna 2003 jo ilman lisätalousarviossa tehtyjä verokevennyksiäkin. Valtionosuuksien lisäykset eivät riitä kattamaan syntyvää vajausta. Kehyspäätökseen liittyy kohta Peruspalvelubudjettitarkastelu. Tarkastelu ei kuitenkaan vielä vastaa sitä menettelyä, mitä on tarkoitettu hallitusohjelmassa, sisäasiainministeriön linjauksissa tai Kuntaliiton kannanotoissa. Peruspalvelubudjettitarkasteluksi nimetyssä osiossa on esitetty lähinnä vain se, miten valtionosuuksia lisätään eri tarkoituksiin ei esim. sitä paljonko 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

5 kustannustaso nousee kunnista riippumatta ja paljonko kuntien menot uusista tehtävistä johtuen lisääntyvät ja edelleen miten verotulot ja muut tulot kehittyvät. Toisaalta lähtökohtana varmaan on ollutkin, että peruspalveluohjelmatarkasteluun voidaan palata myöhemmin vuoden 2004 budjetin laadinnan yhteydessä ja erityisesti syksyllä ja sen jälkeen tapahtuvassa kehystarkastelussa vuodesta 2004 eteenpäin. Nyt käytettävissä ollut aika ei tähän riittänyt. Peruspalveluohjelmaan ja budjettiin liittyvän ajattelun mukaisesti jo eduskunnankin päätöksenteon pohjaksi on saatava kokonaisvaltainen kuva kuntien tehtävien ja niiden rahoituksen kehityksestä, veroperusteista ja muista asioista jotka vaikuttavat tehtävien ja rahoituksen tasapainoon. Tämä on tärkeää mm. päätettäessä uusista tehtävistä tai verokevennyksistä. Lisätiedot: Martti Kallio, p. (09) , Verotus Vuoden 2004 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen Verotusmenettelylain 91 a :n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Näin ollen veroprosentit tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kuntaliitto lähettää veroprosenttien ilmoittamisesta myöhemmin syksyllä yleiskirjeen, jossa selvitetään tarkemmin ilmoittamismenettelyä. Vuoden 2003 lisätalousarviossa kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan ja progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja alennetaan Hallitus on antanut eduskunnalle HE:n 10/2003 laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamiseksi. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Vuoden 2003 veroasteikkolain progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja ehdotetaan alennettavaksi kaikissa tuloluokissa 0,5 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys on 37 prosenttia ansiotulojen euroa ylittävältä osalta tulojen euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 12,5 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on nyt euroa. Vähennyksen ensimmäistä kertymäprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 37 prosentista 40 prosenttiin, toista kertymäprosenttia 14 pro- Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 5

6 senttiin ja enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi eurosta euroon. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon rajaa, jonka jälkeen vähennyksen määrä alkaa pienentyä, ehdotetaan nostettavaksi eurosta euroon (ks. liite 1). Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen vaikutus on kunnille -113 miljoonaa euroa. Kuntien veromenetykset näkyvät Verohallituksen elokuun kuukausitilityksessä. Veromenetykset korvataan kunnille korottamalla tämän vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentteja 1,05 prosenttiyksikköä. Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuuslisäys on 113 miljoonaa euroa, joka vastaa vuositason verotulomenetystä. Valtionosuuksiin tulevista muutoksia selvitetään yksityiskohtaisemmin tämän tiedotteen sivuilla 11. Tuloverolain muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa. Vuoden 2003 veroperusteiden mukaisia palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennetaan prosenttiyksiköllä 1. päivästä heinäkuuta alkaen. Alennuksen tekemisestä työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin selvitetään tämän tiedotteen sivuilla 6-8. Palkkojen ennakonpidätysprosenttia alennetaan 1 %-yksiköllä alkaen Hallitus sopi vuoden 2003 lisätalousarviosta, jonka yhtenä painopisteenä on ansiotulojen verotuksen keventäminen. Muutos toteutetaan siten, että työnantajat alentavat palkkojen pidätysprosenttia 1 prosenttiyksiköllä alkaen. Alennus tehdään työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin, eikä työntekijöiden siis tarvitse hakea uutta verokorttia verotoimistosta. Pidätysprosentin alennus koskee palkkoja sekä työja käyttökorvauksia. Alennusta ei tehdä pidätysprosenttiin maksettaessa eläkkeitä, työttömyys- ja sairauspäivärahoja. Työnantajat alentavat alkaen maksamiensa palkkojen sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätystä 1 prosenttiyksiköllä. Suorituksen kertymisajankohdalla ei ole merkitystä vaan maksuajankohdalla. Alennus tehdään työntekijän voimassa olevan verokortin pidätysprosenttiin seuraavasti: Verokortti Perus % Lisä % Päätulon verokortti (perus- ja muutosverokortti) alennetaan alennetaan Sivutuloverokortti, jossa yksi tuloraja (esim. 20 % :n asti ja ylimenevästä 50 %) alennetaan alennetaan Sivutuloverokortti, ilman tulorajaa alennetaan Muutosverokortti, jossa yksi tuloraja alennetaan alennetaan Freelancer-verokortti alennetaan Portaikkoverokortti alennetaan alennetaan Eläkkeensaajan palkkaverokortti alennetaan Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

7 Alennus tehdään olipa verokortti annettu ennen tai jälkeen Kaavamaista 60 %:n ennakonpidätystä (ennakonpidätys ilman verokorttia) ei alenneta. Perus- ja muutosverokortti Perusverokortti on verohallinnon vuodenvaihteessa hakemuksetta lähettämä verokortti. Muutosverokortilla tarkoitetaan verotoimiston erityisestä hakemuksesta annettavaa verokorttia. Portaikkoverokorttia ei käytetä muutosverokorttina. Muutosverokortti on joko samanlainen kuin perusverokortti tai siinä on yksi ainoa tuloraja, joka perustuu asiakkaan arviomaan loppuvuoden tuloon. Muutosverokorttina voi saada myös sivutulo-, freelancer- ja eläkkeensaajan palkkaverokortin. Portaikkoverokortti Portaikkoverokortilla tarkoitetaan vain verokorttia, joka on lähetetty lähinnä opiskelijoille ja koululaisille. Kortissa lukee portaikkoverokortti ja siinä on 3 pidätysprosenttia ja tulorajat; ja Jos portaikkoverokortin pidätysprosentti on 0 %, pidätysprosenttia ei alenneta. Jos pidätysprosentti on 0,5 %, alennetaan pidätysprosentti 0 %:iin. Portaikkoverokortissa olevia muita pidätysprosentteja alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Tuloseurannan katkaisu Jos työnantaja käyttää kumulatiivista ennakonpidätyksen laskentaa, tuloseuranta on katkaistava ja aloitettava alusta Portaikkoverokortin ja vuositulorajallisen verokortin (yksi tuloraja) tuloseurantaa ei katkaista Muutosverokorttilaskenta Koska työnantajat alentavat pidätysprosentteja 1 prosenttiyksiköllä, verotoimistot eivät ota huomioon veroperusteiden muutoksia muutosverokorttilaskennassa. Alennus koskee palkkoja, työkorvauksia ja ansiotulona pidettäviä käyttökorvauksia Alennusta ei tehdä pidätysprosenttiin maksettaessa eläkkeitä, työttömyys- ja sairauspäivärahoja tai muita vastaavia etuuksia, koska veroperusteiden muutokset pääasiallisesti kohdistuvat palkkoihin sekä työ- ja käyttökorvauksiin. Työkorvauksena pidetään korvausta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka maksetaan muun kuin työsuhteen perusteella. Käyttökorvaus on tekijänoikeuden käyttämisestä ja luovuttamisesta maksettavaa korvausta. Työja käyttökorvauksen pidätysprosenttiin tehdään alennus silloin, kun suoritus maksetaan ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalle luonnolliselle henkilölle. Alennusta ei tehdä ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) ja Verohallituksen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä antaman päätöksen (53/2003) mukaisiin kaavamaisiin pidätysprosentteihin. Näin ollen alennus ei koske ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömille yhteisöille (esim. osakeyhtiölle), yhteisetuuksille (esim. tiekunnalle) ja yhtymille (esim. Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 7

8 avoimelle yhtiölle) maksettavia työkorvauksia. Alennus ei myöskään koske ennakonkantoa. Veroperusteiden kevennykset Alennus perustuu vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen. Tuloveroasteikon marginaaliveroveroprosentit laskevat 0,5 prosenttiyksikköä kaikissa tuloluokissa. Lisäksi kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Arvonlisäveroasiaa KHO /1376 Arvonlisävero - Verovelvollisuus - Liiketoiminnan harjoittaja - Vähennettävä vero - Yleinen vähennysoikeus - Projektien hallinnointi A Oy harjoitti eräällä paikkakunnalla elinkeinoelämän kehittämistoimintaa hallinnoimalla erilaisia kehittämisprojekteja. Projektien kustannuksista osa perittiin projekteihin osallistuvilta yrityksiltä ja osa katettiin julkisilla tuilla. Julkiset tuet olivat A Oy:lle arvonlisäverottomia tuloja. A Oy luovutti projektien hallinnoinnin yhteydessä projekteihin osallistuville yrityksille erilaisia kehittämis-, koulutus-, konsultointi- ja markkinointipalveluja, jotka olivat arvonlisäverolaissa tarkoitettuja verollisia palveluja. Palvelujen myynti oli jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja toiminnalla kokonaisuutena oli ansiotarkoitus. Kun otettiin huomioon myös arvonlisäverotuksessa noudatettava kilpailuneutraalisuuden vaatimus ja veron kertaantumisen estäminen, A Oy:n katsottiin harjoittavan projektien hallinnoinnin osalta arvonlisäverolain 1 :ssä tarkoitettua liiketoimintaa. Projektien hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset olivat näin ollen A Oy:n verollisesta liiketoiminnasta aiheutuvia kustannuksia ja projekteja varten tapahtuvat hankinnat vähennyskelpoisia. Projekteja varten saatavat verottomat tuet eivät rajoittaneet A Oy:n vähennysoikeutta. Palautushakemus joulukuulta Vrt. KHO T 1645 (KHO:1999:35). Arvonlisäverolaki 1 1 mom. 1 kohta ja ja 2 mom. Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

9 Valtionosuudet (katso: <Kuntaliiton asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Valtionosuudet > Valtionosuudet 2004) Yleistä Alustavia tietoja vuoden 2004 valtionosuuksista oli Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Tässä yhteydessä kerrotaan vain ne lisätiedot, jotka liittyvät annettuun Jäätteenmäen hallituksen kehyspäätökseen (VM 3/214/2003). Kehyspäätöksen sisältöä on selostettu myös tämän tiedotteen alussa. Kehyspäätös, valtioneuvoston tiedote 149/2003 kehyspäätöksestä ja valtioneuvoston tiedote 146 vuoden 2003 lisäbudjetista ovat osoitteessa: kohdasta Tietoarkisto/Tiedotteet. Yksityiskohtaisemmin valtionosuutta koskevat tiedot tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on antanut ehdotuksena vuoden 2004 talousarvioksi Samalla tulevat julkisiksi myös ministeriöiden omat talousarvioehdotukset. Talousarvioehdotus annetaan budjettiriihen jälkeen Kehyspäätöksestä tämän tiedotteen liitteiksi on otettu: - kokonaistaloudelliset ennusteet ja oletukset vuosina (liite 2) - valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tuloista ja tasapainosta vuosina (liite 3) - kuntatalouden kehitys vuosina (liite 4) - kuntien valtionavut valtiontalouden kehyksissä (liite 5) Valtionosuuksien indeksitarkistuksena on kehyspäätöksen mukaan 1,8 prosenttia, joka on kolme neljäsosaa täydestä määrästä. Valtionosuuksien pohjana ensi vuoden arviointia varten on lisäbudjetilla korjattu tilanne, jossa kunnallisverotuksen vähennysten aiheuttamat menetykset on täysimääräisesti kompensoitu lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia noin 113 miljoonaa euroa, joka nostaa kuluvan vuoden valtionosuusprosentin 27,01 prosentista 28,06 prosenttiin. Kompensointia jatketaan vuonna 2004 palauttamalla kunnille aiheutuva verotulojen menetys 257 miljoonaa euroa todennäköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttiin, joka olisi tarkistuksen jälkeen arvion mukaan noin 31 prosentin tasolla. Vähennysten kompensointi kuluvan ja ensi vuoden osalta ei ole aitoa valtionosuuden lisäystä. Kompensoinnin kuntakohtaista vaikutusta vuodelle 2003 on arvioitu sisäasiainministeriön laskelmassa vuoden 2001 verotuloihin perustuen. Tulos näyttää varsin tasaiselta. Muutokset vaikuttavat verotulojen tasaukseen vuonna 2005, jolloin vasta nähdään lopullinen tulos vuoden 2003 osalta. Vuotta 2003 koskeva sisäasianministeriön laskelma on nähtävissä osoitteessa: kohdassa Kuntaasiat/Tilastot/Valtionosuudet Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003 9

10 Kehyksen mukaan laskennalliset valtionosuudet lisääntyvät vuodesta 2003 vuoteen 2004 indeksitarkistukset ja kompensaatio mukaan lukien seuraavasti: Milj. euroa - sisäasiainministeriö 1 - opetusministeriö 95 (kuntayhtymien yksikkö hintarahoitus mukana) - sosiaali- ja terveysministeriö 398 Yhteensä 494 Verovähennysten kompensaatio tästä on 257 milj. euroa, joten aitoa valtionosuuden lisäystä on 237 miljoonaa euroa, josta indeksitarkistuksen osuus on lähes puolet noin 90 miljoonaa euroa (kuntien ja kuntayhtymien osuus indeksitarkistuksesta). Verotuloihin perustava valtionosuuksien tasaus 2004 Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen perusteet ja ennakkotiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Tasaukseen ei tässä vaiheessa ole esitettävissä muutoksia. Kuntakohtaiset tiedot ovat osoitteessa kohdassa Kunta-asiat/Tilastot/Valtionosuudet. Yleinen valtionosuus 2004 Yleistä valtionosuutta koskevat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Esitettyihin tietoihin ei ole tullut mainittavia muutoksia. Kuntakohtaiset ennakkotiedot ilman tasauksia ovat osoitteessa kohdassa Kunta-asiat/Tilastot/Valtionosuudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus 2004 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia koskevat alustavat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Kuntakohtaiset tiedot ilman tasausta ovat osoitteessa kohdassa Kuntaliiton asiantuntijapalvelut/kuntatalous/valtionosuudet/valtionosuudet Tässä tilastossa on otettu huomioon 1,8 prosentin indeksitarkistus, helmikuun alustavassa kehyksessä kansalliseen terveysprojektiin varattu 50 miljoonaa euroa, uudet asukaslukutiedot ja muut perusteet paitsi työssäkäynti- ja sairastavuuskertoimet, jotka ovat nykyisen maksatuksen mukaiset. Tämän laskelman mukainen valtionosuusprosentti on 27,47 prosenttia ja kunnan rahoitusosuus 1558 euroa asukkaalta. Uuden kehyksen mukaan ( ) sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset valtionosuudet vuodelle 2004 lisääntyvät 398 miljoonaa euroa, jossa ovat mukana edellisten lisäksi verotulojen vähennyksen kompensaatio 257 miljoonaa euroa ja uusitun kehyksen tuomat lisät hieman yli 40 miljoonaa euroa (keskeisimmät ovat lisärahoitus kansalliseen terveysprojektiin ja vanhustenhuollon kehittämiseen). Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korotetaan vuoden 2003 lisäbudjetin takia jo kuluvalle vuoden kuntien verotulojen vähentymi- 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

11 sen kompensoimiseksi noin 113 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden valtionosuusprosentti nousee 1,05 prosenttiyksikköä 27,01 prosentista 28,06 prosenttiin ja rahoitusosuus putoaa noin euroon (kompensaation alentava vaikutus). Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (HE 20/2003) esitetään muutettavaksi niin, että korotettua valtionosuusprosenttia sovelletaan takautuvasti vuoden 2003 alusta lukien siten, että puuttuva valtionosuus tilitetään tasasuuruisina erinä lain voimaan tulon jälkeen jäljellä olevien kuukausierien yhteydessä. Vaikutus otettaneen huomioon valtionosuuden elokuun tilityksistä alkaen. Vuodeksi 2004 valtionosuusprosentti noussee lähelle 31 prosenttia, kun otetaan kaikki vaikutukset huomioon (myös tekninen verotulomenetyksen kompensaatio). Arvio kunnan asukaskohtaiseksi rahoitusosuudeksi on tällöin noin euroa asukkaalta (kompensaation alentava vaikutus). Arviot ovat alustavia eikä tässä vaiheessa esitetä uusia kuntakohtaisia laskelmia. Suuntaa antava vaikutus on laskettavissa edellä esitetyn kuntakohtaisen laskelman perusteella. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2004 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin liittyvät alustavat tiedot on esitetty Kuntatalous -tiedotteessa 2/2003. Uuden kehyksen mukaan ( ) opetus- ja kulttuuritoimen laskennalliset valtionosuudet lisääntyvät vuodelle 2004 noin 95 miljoonaa euroa. Tällöin on valtionosuutena otettu huomioon kuntayhtymien yksikköhintarahoitus. Valtionosuuden lisäys sisältää indeksitarkistuksen, 1-2 vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoiminnan aloittamisen syksyllä 2004, esiopetuksen kuljetusetuuden syksystä 2004 sekä eräitä muita vähäisempiä tehtäviä ja niihin liittyvä valtionapuja. Opetus- ja kulttuuritoimesta ei ole mahdollista esittää kuntakohtaisia laskelmia. Yksinkertaisin tapa laskea kunnan valtionosuus vuodelle 2004 on korottaa kuluvan vuoden yksikköhintoja 1,8 prosenttia ja arvioida kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus. Muutoin voi soveltaa edellisen tiedotteen mukaista menettelyä. Rahoitusosuudeksi arvioitiin tuolloin 590 euroa (Kuntatalous -tiedote 2/2003). Nyt arvioidaan, että rahoitusosuus voi nousta tästä tasoon euroa. Arvio on vielä epävarma, koska keskimääräiset yksikköhinnat vahvistetaan vasta syyskuun lopussa. Indeksitarkistusta ei tehtäne entiseen tapaan seuraaviin yksikköhintoihin, koska hinnat ovat määräytyneet valtion talousarvion perusteella: Peruste vuonna asukaskohtainen taiteen perusopetus 1,40 euroa/asukas - kulttuuritoimi 4,20 euroa/asukas Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

12 - nuorisotyö 12,30 euroa/alle 29-vuotias kunnan asukas - liikuntatoimi 10,80 euroa/asukas - oppisopimuksen lisäkoulutus - tutkintoon valmistava 3 027,38 euroa/opiskelija - muu lisäkoulutus 2 186,44 euroa/opiskelija Lisäksi tulisi arvioida valtionosuus iltapäivätoimintaan ja esiopetuksen kuljetukseen, jotka toteutunevat syksystä 2004 alkaen. Saatujen tietojen mukaan iltapäivätoiminnasta ei tule subjektiivista oikeutta. Tämä tarkoittanee myös sitä, että kunta ei saa valtionosuutta kaikkeen mahdollisesti 1-2 vuosiluokille järjestämäänsä iltapäivätoimintaan. Talousarviota ja kehystä varten arvion valtionosuudesta voi tehdä esim. muutaman toimintatunnin mukaan päivää kohti puolelta vuodelta. Tällöin valtionosuus olisi 57 prosenttia palkasta ja sen sivukuluista yms. (nyrkkisääntönä noin 2 kertaa ohjaajan palkan määrä tunnilta). Tämä arvio lisätään normaalisti arvioidun valtionosuuden päälle (ei vaikutusta kunnan rahoitusosuuteen). Koska kunnille tullee oikeus maksujen perimiseen, voi lähteä siitä, että loput menot pyritään peittämään maksutuloilla. Tiedot tarkentuvat myöhemmin. Esiopetuksen kuljetusetuuden yksikköhinnan vuositasolla vuonna 2004 voi arvioida lisäämällä pari prosenttiyksikköä esiopetuksen yksikköhinnan määräytymisperusteeseen. Esiopetuksen yksikköhinta on nyt 85 prosenttia kuntakohtaisesta perusopetuksen yksikköhinnasta. Tiedot sijoitetaan valtionosuuslaskelmaan (6VOS) esiopetuksen tilalle. Oppilasmääränä käytetään vuositason esiopetuksen oppilaiden määrää normaaliin tapaan. Tiedot tarkentuvat myöhemmin Vireillä on myös kansalaisopistojen sekä kesäyliopistojen valtionosuusperusteiden muuttaminen vuoden 2004 alusta lukien siten, että nykyisestä asutusrakenneryhmitykseen perustuvasta rahoituksesta luovuttaisiin. Käytettävissä ei ole vielä esitystä uusista rahoituksen määräytymisperusteista. Kuntaliitto ei ole kannattanut siirtymistä yhden tuntihinnan järjestelmään, vaan pitää tarpeellisena tuntihinnan porrastamista. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p.(09) Päivi Rajala, p. (09) , Vuoden 2003 valtionosuuden määräytyminen julkaisu on ilmestynyt Julkaisu on lähinnä tarkoitettu kuntatalouden ammattilaisille, joilla on tarve tietää miten oman kunnan kaikki valtionosuudet määräytyvät. Julkaisun sisältö keskittyy vuoden 2003 valtionosuuksiin ja niiden määräytymisen perusteisiin yksityiskohtaisesti. 12 Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2003

13 Kaikista laskennallisista valtionosuuksista ja niiden perusteista löytyvät kuntakohtaiset tiedot. Julkaisussa on 39 tekstisivua ja liiteaineistoa 255 sivua. Julkaisu sisältää tiedot verotulojen tasauksesta, siirtymätasauksesta, yleisestä valtionosuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. Julkaisusta löytyvät kaikki laskennallisten valtionosuuksien laskemisessa tarvittavat perustiedot, kerroinmäärittelyt, kertoimet ja kaavat sekä eri tehtävien yksikköhinnat yksissä kansissa viimeisimpien tietojen mukaan. Laskennallisen järjestelmän tärkeimpiä muutoksia on seurattu vuoden 1997 alusta lukien. Julkaisun loppuun on liitetty taulukko valtionosuuksista kunnittain vuodesta 1997 lähtien tasauserät eriteltyinä. Julkaisun ennakkotilaukset on toimitettu tilaajille. Nopeimmat voivat vielä tilata julkaisua hintaan 45 euroa kappale lisättyinä toimituskuluilla. Julkaisun tilausnumero on Tilaaminen käy liitteenä olevalla lomakkeella (liite 6) tai suoraan verkkokirjakaupasta kuntaliiton verkkokirjakauppa. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Valtionosuusseminaari Kuntakoulutus järjestää yhdessä Kuntaliiton kuntatalousyksikön kanssa valtionosuusseminaarin laivalla HELSINKI-TUKHOLMA-HELSINKI marraskuussa Uuteen hallitusohjelmaan on sisällytetty valtionosuusjärjestelmän tarkistus. Tällöin pyritään saamaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: - Mitkä ovat linjaukset? - Tuleeko muutoksia jo vuoden 2004 alusta? - Kuinka kuntasi valtionosuus muuttuu? - Miten valtionosuudet määräytyvät muissa Pohjoismaissa? Näitä ja muita valtionosuuksiin liittyvä asioita pohditaan järjestettävässä seminaarissa. Seminaarissa esitellään myös Kuntaliiton kuntakohtaisia valtionosuustietoja. Seminaariin pyritään saamaan alustajiksi ja puheenvuorojen käyttäjiksi ministeriöiden, Kuntaliiton ja kuntien parhaimpia asiantuntijoita. Yksityiskohtainen ohjelma valmistuu kesäkuun aikana. Varmista ajoissa osallistumisesi seminaariin, niin olet varmasti mukana vuoden huipputapaamisessa. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , , Pertti Laitinen, Kuntakoulutus Oy, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n.

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n. 3/2006 Kesäkuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet vuonna 2007 Julkiset hankinnat esitys uudeksi hankintalaiksi annettu Perus- ja viivästyskorko 1.7. 31.12.2006 Kuntien talouden tunnuslukutiedosto

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen 4/2003 Lokakuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet v. 2004 Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta 5/2001 12.11.2001 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet

Lisätiedot

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin 3/2005 kesäkuu Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Kuntatalous 3/12. syyskuu

Kuntatalous 3/12. syyskuu Kuntatalous 3/12 Taloustilanne vaikea uusia sopeutustoimia saattaa olla tulossa Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset Kuntien

Lisätiedot

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne 2/2009 huhtikuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtion talouden kehykset vuosille 2010 2013 Verotus Valtionosuusuudistuksen 2010 tilanne Koulutusta valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta Kysely

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin 1/2014 Kuntatalous pysyy kireänä Valtiontalouden kehykset 2015 2018 ja kunnat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Johdannaissopimusten suojaavuudesta Kustannusrakenne

Lisätiedot

Kuntatalous 1/13. maaliskuu

Kuntatalous 1/13. maaliskuu Kuntatalous 1/13 Kuntien menopaineet kasvavat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kokoonpano Millainen kuntalaki tulevaisuuden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Peruspalvelu. budjetti 2015. 25a/2014. Kunnat

Peruspalvelu. budjetti 2015. 25a/2014. Kunnat Peruspalvelu budjetti 2015 25a/2014 Kunnat Peruspalvelubudjetti 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2014 Kunnat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet. 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet. 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet 1 YLEISPERUSTELUT 2 1. YLEISPERUSTELUT 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet Jyväskylän väkiluvun kasvu on jatkunut voimakkaana jo kymmenen vuotta ja jatkuu

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä C:6 19.10.2012/IK Julkaisija Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS Kunnanhallitus 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT... 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot