Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina 2006-2010 vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan"

Transkriptio

1 Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan Tammikuu 2012 Kepa ry Johanna Harjunpää

2 Sisällysluettelo 1.Tiivistelmä Johdanto Tutkimusmetodit Taustatietoa vastaajista...5 Yleiset tiedot...5 Työtilanne...8 Etvo-aika Etvon vaikutukset työllistymiseen Etvon hyödyntäminen työelämässä Työelämävalmennustuen hyödyntäminen Etvossa Etvon vaikutus kansalaisjärjestötoimintaan Etvon vaikutukset elämään...16 Uusia näkökulmia...16 Itseluottamusta...17 Elämänkokemus...17 Ei vaikutusta...17 Muut vastaukset...17 Liite: Tiivistelmä työllistymiskyselyn vastauksista Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 2

3 1. Tiivistelmä Etvo on Kepa ry:n vapaaehtoisohjelma, jonka kautta voi lähteä vapaaehtoistöihin kansalaisjärjestöihin Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Vuosittain lähtijöitä on Etvon työllistymiskyselyn tavoitteena oli selvittää vuosina vapaaehtoisena olleiden työllistymistä vapaaehtoisajan jälkeen sekä Etvon vaikutusta työllistymiseen. Kysely suoritettiin internetissä Survey Monkey -työkalun avulla. Kyselyn perusteella vastaajat suhtautuivat Etvon työllistävään vaikutukseen positiivisesti. Etvosta oli vastausten perusteella työllistymismielessä hyötyä erityisesti kehitys- ja globaalikasvatuksen parissa työskenteleville. Myös muille aloille työllistyneet, esimerkiksi opettajat ja toimittajat, pystyivät hyödyntämään työssään Etvossa opittuja taitoja. Etvo-vapaaehtoistyöjakso koettiin positiivisena kokemuksena, joka on antanut elämänkokemusta, uusia näkemyksiä ja työkokemusta. Työelämävalmennustukea vapaaehtoisajalleen saaneet kokivat sen tärkeäksi tekijäksi vapaaehtoisjakson jälkeisessä työllistymisessä. Etvoon osallistuneet toimivat aktiivisina vapaaehtoisina kansalaisjärjestöissä, muun muassa niiden hallituksissa ja työryhmissä. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 3

4 2. Johdanto Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo on Kepan alainen ohjelma, jonka kautta vapaaehtoista lähetetään vuosittain työskentelemään kansalaisjärjestöissä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Etvo perustettiin vuonna 1995 nimellä Nuorten kehitysmaavaihto-ohjelma. Perustajajärjestöt olivat Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi, Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT, Maailmanvaihto ICYE, Suomen Tinku ja Kepa. Nämä viisi järjestöä muodostivat työryhmän valmistelemaan ohjelmaa vuonna Ensimmäiset vapaaehtoiset lähtivät maailmalle kahta vuotta myöhemmin. Ohjelmalla haluttiin tarjota omakohtaista kokemusta kehitysmaiden arjesta sekä mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä paikallisissa järjestöissä. Toivottiin, että ohjelma herättäisi osallistujissa kiinnostuksen kehityskysymyksiä kohtaan. Ohjelmaa koordinoitiin aluksi Maailmanvaihdossa mutta se siirtyi Kepan hallinnoitavaksi vuonna Ohjelman nimi vaihdettiin Etelän vapaaehtoisohjelmaksi vuonna 1999, sillä vanha nimi ei kuvannut ohjelmaa kovin hyvin Etvossa ei ole koskaan ollut yläikärajaa. Alaikäraja on noussut alkuaikojen kahdeksastatoista vuodesta 22 vuoteen. Etvon kautta Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan on lähtenyt vuoteen 2006 mennessä yhteensä noin 500 vapaaehtoista. Vuodesta 2006 alkaen vapaaehtoisia on lähtenyt enää vuodessa. Ohjelma evaluoitiin vuonna 2005 osana ulkoasiainministeriön toteuttamaa Kepan laajempaa evaluaatiota. Evaluaatiossa käsiteltiin Etvon vahvuuksia ja heikkouksia sekä esitettiin suosituksia ohjelman kehittämiseen. Evaluaation pohjalta luotiin Etvon kehittämissuunnitelma, jonka pääviesti oli, että Etvon tulisi paremmin hyödyttää sekä Etelässä toimivia vastaanottavia järjestöjä että niitä suomalaisjärjestöjä, jotka tekevät yhteistyötä Etelän järjestöjen kanssa. Vuoden 2005 evaluaation jälkeen Etvoa on kehitetty tavoitteellisempaan suuntaan. Vapaaehtoiseksi lähtevän toivotaan hyödyttävän entistä enemmän sekä vastaanottavia järjestöjä Etelässä että suomalaisia kehityskysymyksien kanssa työskenteleviä järjestöjä. Vapaaehtoisia lähetetään aikaisemmasta poiketen nykyisin ainoastaan järjestöihin, joilla on yhteistyökumppani Suomessa. Usein järjestöt toteuttavat ulkoasiainministeriön rahoittamaa kansalaisjärjestöhanketta, mutta myös muunlaisia yhteistyön muotoja on. Vapaaehtoisjakso suunnitellaan yhdessä suomalaisen järjestön ja vastaanottavan järjestön kanssa. Yhteistyösuhde suomalaiseen järjestökenttään ja työtehtävien yhteissuunnittelu mahdollistavat sen, että vapaaehtoisjakso on hyödyllinen kaikille osapuolille. Ohjelman kautta on jo aiempina vuosina lähtenyt vapaaehtoisia myös sellaisiin järjestöihin, joilla on suomalaisia kumppaneita. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja tätä potentiaalia pyritään hyödyntämään entistä tehokkaammin. Suomalaisten järjestöjen ja näiden kehitysyhteistyöhankkeiden tiiviimpi sitoutuminen Etvoon helpottaa myös maailmalta palaavan vapaaehtoisen osallistumista suomalaiseen järjestötoimintaan. Hankkeiden seuraaminen tarjoaa vapaaehtoiselle itselleen entistä syvemmän ymmärryksen kehitysyhteistyön ja kulttuurien kohtaamisen haasteista ja onnistumisista. Vapaaehtoisten toivotaan osallistuvan yhteistyökumppaneiden väliseen vuoropuheluun ja lähentävän suhteita näiden välillä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että vapaaehtoinen joutuisi toimimaan Etelässä rahoittajan edustajana tai ammattimaisena kehitysyhteistyön virkamiehenä. Tavoitteena on edistää yhteistyösuhteita ja parantaa dialogia etelän ja pohjoisen välillä sekä tuottaa aktiivisia toimijoita suomalaiseen kansalaisjärjestökenttään. 1 1 Etelän vapaaehtoisohjelman internetsivut Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 4

5 Työllistymisselvityksellä on pyritty saamaan näyttöä siitä, miten Etvo vaikuttaa vapaaehtoisten työllistymiseen ja kansalaisaktiivisuuteen sekä siitä, miten vapaaehtoiset pystyvät työssään hyödyntämään Etvo-jaksolla oppimiaan asioita. Kyselyn kohderyhmä oli vuosina vapaaehtoisina olleet. 3. Tutkimusmetodit Selvityksessä vastauksia kerättiin internetkyselyllä joka toteutettiin Survey Monkey 2 -palvelun avulla. Kaikkien potentiaalisten vastaajien sähköpostiosoitteita ei valitettavasti saatu selvitettyä. Vuodesta 2006 vuoteen 2010 vapaaehtoisia oli maailmalle lähetetty 81. Kyselyllä pystyttiin tavoittamaan oletettavasti 69 entistä vapaaehtoista, joista 39 vastasi. Kyselyn vastausprosentti oli siis yli puolet eli 55 %. Kyselyssä pyrittiin selvittämään, miten Etelän vapaaehtoisohjelmaan osallistuminen on vaikuttanut vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen vapaaehtoisjakson jälkeen. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään, miten entiset vapaaehtoiset pystyvät hyödyntämään Etvo-aikana oppimiaan asioita työelämässä muutoin. Kyselyssä (ks. liite) kysyttiin vastaajien tämänhetkistä työllisyystilannetta, pyydettiin vastaamaan väitteisiin nykyisestä työstä sekä vastaamaan työhön liittyviin avoimiin kysymyksiin. Lisäksi kysyttiin, miten vastaaja pystyy hyödyntämään Etvo-aikana oppimiaan asioita työelämässä. Kyselyllä selvitettiin myös vastaajien järjestöaktiivisuutta ja Etvon vaikutuksista elämään muutoin. Lisäksi kysyttiin taustatietoja sekä vastaajasta että menneestä Etvo-ajasta. Kysymykset olivat sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselystä haluttiin tehdä mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja siten nopea vastata. Antamalla mahdollisuus vastata myös avoimiin kysymyksiin toivottiin syvyyttä, taustaa ja perusteluita vastauksille. 4. Taustatietoa vastaajista Yleiset tiedot Vastaajista selkeä enemmistö (89,5 %) oli naisia. Tämä selittynee sillä, että suuri enemmistö (92,6 %) Etvo-vapaaehtoisista vuosina oli naisia. Ylivoimaisesti suurin osa Etvovapaaehtoisista on ollut naisia kaikkina vuosina, myös myös selvityksen kohteena olevan ajanjakson ulkopuolella. 3 Suurin osa vastaajista oli korkeasti koulutettuja. Ylempi korkeakoulututkinto oli 74,4 %:lla ja alempi korkeakoulututkinto 20,5 %:lla vastaajista. Opistotason tutkinto oli 5,1 %:lla vastaajista. Yhtään vain peruskoulun tai lukion käynyttä vapaaehtoista ei vastaajien joukosta löytynyt. 2 Ks. 3 Ei tarkkaa lukua, tekijän huomio perustuu vuosien tilastoihin. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 5

6 Kuva 1. Vastaajien koulutustaso Suurin osa kyselyyn vastanneista oli vuotiaita. Ikähaarukkaa tulisi tarkastella sen mukaan, että Etvo-ohjelman alaikäraja on 22 vuotta, ja vapaaehtoiseksi lähtevien keski-ikä on useimmiten ollut noin 30 vuotta. 4 Kyselyyn vastanneista 43,6 % oli vuotiaita ja 46,2 % vuotiaita vuotiaita oli 5,1 %, samoin yli 50-vuotiaita. Ikäjakauma johtunee siitä, että vuotiailla on sopiva elämäntilanne vapaaehtoiseksi lähtemiselle. Juuri valmistuneilla on aikaa lähteä, eikä välttämättä perhesyitä, jotka vaikeuttaisivat vapaaehtoiseksi lähtemistä. Kuva 2. Vastaajien ikä. 4 Esim. vuonna 2010 keski-ikä oli 31,1 vuotta ja vuonna ,8 vuotta. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 6

7 Kyselyyn vastanneista suurin osa asui vastaamishetkellä pääkaupunkiseudulla. Vastanneista 64,1 % ilmoitti asuinpaikakseen pääkaupunkiseudun. Yli asukkaan kaupungissa asui 12,8 % ja alle asukkaan kaupungeissa 2,6 %. Kunnissa ilmoitti asuvansa 5,1 % ja ulkomailla 15,4 % kyselyyn vastanneista. Kuva 3. Vastaajien asuinpaikka Etvoon hakevat useimmiten juuri pääkaupunkiseudulla asuvat ihmiset, sillä esimerkiksi vuonna 2011 Etvoon hakeneista 51,1 % ilmoitti asuinpaikakseen Helsingin. 5 Työtilanne Vastaajista seitsemänkymmentä prosenttia oli vastaushetkellä työsuhteessa. Vastaajista 41,5 % oli määräaikaisessa työsuhteessa ja 29,3 % vakituisessa työsuhteessa. Freelancereita oli 4,9 % ja opiskelijoita 14,6 %. Vastaajista 7,3 % oli työttömänä ja 2,4 % eläkkeellä. Vastausvaihtoehtona oli myös muu, mikä?, johon tulleita vastauksia olivat äitiysloma, osa-aikainen työntekijä, osaaikainen freelancer, työtön freelancer, työelämävalmennettava ja keikkatöitä tekevä opiskelija. Työsuhteessa olevien vastaajien työtehtävää tai nimikettä kysyttiin avoimella kysymyksellä. Vastaajien joukossa oli monissa hyvin erilaisissa tehtävissä toimivia. Ilmoitettuja ammattinimikkeitä olivat muun muassa opettaja, suunnittelija, konsultti, sosiaalityöntekijä, jatko-opiskelija, toiminnanjohtaja, toimittaja, tiedottaja, koordinaattori, kirjailija, harjoittelija ja kotiäiti. Ammattinimikkeiden ohella kysyttiin myös sitä, työskenteleekö vastaaja valtiolla, kunnalla, järjestössä tai yrityksessä. Valtion tai kunnan palveluksessa työskenteli 48,3 %, järjestöissä 37,9 % ja yrityksissä 13,8 %. Muita vastauksia olivat muun muassa yliopisto ja osuuskunta. Kuva 4. Vastaajien työtilanne 5 Aikaisempia tilastoja ei saatavilla Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 7

8 Kuva 5. Sektorit joilla vastaajat työskentelevät Etvo-aika Etvo-vuotta käsittelevässä kysymyksessä ei eritelty sitä, tarkoitetaanko vuotta, jolloin vastaaja on tullut valituksi Etvo-vapaaehtoiseksi vai vuotta, jolloin tämä on työskennellyt vapaaehtoisena. Haku päättyy aina elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Etvo-ohjelmaan kuuluu kaksi pakollista valmennusta. Ensimmäinen valmennus on lokakuussa ja toinen marraskuun lopulla. Ensimmäiset Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 8

9 vapaaehtoiset pääsevät lähtemään siis aikaisintaan saman vuoden joulukuussa, useimmiten kuitenkin vasta seuraavana vuonna. Tämä on saattanut sekoittaa Etvo-vuotta koskevia vastausprosentteja. Kuva 6. Etvo-jakson ajankohta. Vastaajista 35,9 % ilmoitti Etvo-vuodekseen vuoden Etvo-vapaaehtoisena vuonna 2008 olleita oli 30,8 %, 2009 vuonna 28,2 % ja 2007 vuonna 5,1 % vastanneista. Kuva 7. Etvo-kohde Etvon kohdemaat vaihtelevat jonkin verran vuosittain, samoin paikkojen määrä. Suurin osa (43,6 %) vastaajista oli ollut vapaaehtoisena Latinalaisessa Amerikassa. Afrikassa oli ollut 35,9 % ja Aasiassa 20,5 %. Pääsääntöisesti Etvon minimivapaaehtoisajaksi on asetettu 6 ja enimmäisajaksi 12 kuukautta. Puoli Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 9

10 vuotta on asetettu minimiajaksi, jotta vapaaehtoinen ehtii sopeutua vastaanottavan maan ja järjestön työkulttuuriin sekä pystyy työskentelemään paikallista järjestöä hyödyttävästi. Minimiaikaan poikkeuksena on Nepal, jossa saa viisumin vuoksi oleskella vain 5 kuukautta saman kalenterivuoden aikana. Aina silloin tällöin vapaaehtoiset myös joutuvat keskeyttämään oleskelunsa kesken vapaaehtoisjakson. Suurin osa vastaajista (43,6 %) oli ollut vapaaehtoisena 6-8 kuukautta. 38,5 % oli ollut vapaaehtoisena 8-12 kuukautta ja 17,9 % alle 6 kuukautta. Kuva 8. Etvo-jakson kesto (kk) 5. Etvon vaikutukset työllistymiseen Luvun 2 kuviossa 4 (s. 7) esiteltiin lyhyesti vastaajien työllisyyttä koskevia tietoja. Vaikuttaakin siltä että Etvo-vapaaehtoiset ovat työllistyneet hyvin vapaaehtoisjaksonsa jälkeen. Suurin osa vastaajista myös näki positiivisen yhteyden Etvo-vapaaehtoistyökokemuksen ja työllistymisensä välillä. Etvon vaikutuksia työllistymiseen kysyttiin esittämällä väitteitä, joihin vastaajat merkitsivät olevansa täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, jonkin verran eri mieltä tai täysin eri mieltä (ks. liite). Vastaajista suurin osa, 58,3 % koki olevansa työssä, jota haluavat tehdä. Suurin osa (65,7 %) myös oli koulutustaan vastaavassa työssä. Vain 5,7 % ei ollut lainkaan koulutustaan vastaavassa työssä. Kehitys- ja globaalikasvatusasioiden parissa työskenteli 44,4 % vastaajista. Vajaa kolmasosa, 30,6 % vastaajista ei toiminut työssään lainkaan kehitys- ja globaalikasvatuksen parissa. Vastaajista 38,5 % oli täysin samaa mieltä siitä että Etvo on vaikuttanut työllistymiseen, ja 35,8 % jonkin verran samaa mieltä asiasta. Vastaajista 33,3 % oli täysin samaa mieltä siitä, että vapaaehtoisena työskentely vaikutti positiivisesti työn saamiseen heti vapaaehtoisajan jälkeen, ja 28,2 % oli jonkin verran samaa mieltä. Etvo nähtiin hyvänä työkokemuksena ja erityisesti väylänä järjestö- ja kehitysyhteistyöalan töihin. Kursiivilla olevat kommentit ovat lainauksia kyselyyn vastanneiden vapaaehtoisten vastauksista avoimiin kenttiin. Vastauksia on editoitu tarvittaessa vastaajien anonymiteetin säilyttämiseksi ja kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 10

11 Etvo on todella hyvä työllistymisväylä kehitysyhteistyökentälle. Näppituntumani alalta on, että vanhoja etvoja on joka puolella. Toisin sanoen todella monet etvona olleet ovat työllistyneet kehitysalalle. En yksinkertaisesti olisi saanut nykyistä työtäni koordinaattorina tai heti Suomeen tuloni jälkeistä ulkoministeriön hankkeen projektityöntekijän paikkaa ilman Etvokokemusta. Yksi parhaista kokemuksista ikinä - olen sanonut monesti, että jokaisen kehitysyhteistyötä tekevän tulisi tehdä vapaaehtoistyötä ruohonjuuritasolla vähintään puoli vuotta jossakin kehitysmaassa. Sain paljon uusia tuttuja ja mittaamattoman tärkeää kokemusta arjesta kehitysmaassa. Etvo-aika avasi ovet siihen työmaailmaan, johon halusin ja toivoin päätyväni. Kun tekee työtä, johon itse uskoo, se vaikuttaa kyllä koko elämään. Etvo-ohjelma oli ensimmäinen askel kohti nykyisiä työtäni ja ensimmäinen kokemus kehitysmaista myöskin. Olin kauan haaveillut kehitysyhteistyöstä ammattina mutta uskalsin vasta muutama vuosi valmistumisen jälkeen lähteä tälle suunnalle, ja Etvo-kausi oli hyvin onnistunut testi, jonka jälkeen totesin, että tämä on työtä jota haluan tehdä. Se antoi kipinän pyrkiä järjestökentälle, jossa tällä hetkellä toimin lähinnä vapaaehtoisena. Toivottavasti tulevaisuudessa löydän sieltä myös palkkatyötä. Se antoi myös erittäin hyviä käytännöntaitoja sekä teoriaosaamista, joita pystyy soveltamaan suoraan työelämään. Kansainvälinen kokemus rikastuttaa kokemusmaailmaani ja CV:täni. Sain harjoittelupaikan YK-järjestöstä, koska projekti jossa siellä työskentelin, liittyi Etvokokemukseeni. Etvo on vaikuttanut työnsaantiin myös muulla kuin järjestö- ja kehitysyhteistyöalalla. Kokemusta kehitysmaissa työskentelystä on arvostettu myös esimerkiksi opettajan töitä hakiessa. Etvo on erittäin hyvä mekanismi hankkia monenlaista työkokemusta. Ja kun työskentelee vuoden jossain muualla, itseluottamus vahvistuu ja tuntuu, että pärjää juurikin missä tahansa esimerkiksi täällä Suomessa. Heti Etvon jälkeen työskentelin kaksi vuotta kansainvälisessä peruskoulussa, ja uskon, että ulkomailla opettaminen vaikutti positiivisesti työnsaantiini. Työhaastatteluissa on suhtauduttu tosi positiivisesti siihen, että olen ollut ulkomailla opettajana. Mielestäni Etvo-jakso on yhdessä muiden meriittien (esim. kielitaito) kanssa vaikuttanut työllistymiseeni. Aivan kaikki eivät ole hyötyneet Etvosta työllistymismielessä. 10,3 % vastaajista oli sitä mieltä, että Etvo ei ollut vaikuttanut työllistymiseen lainkaan. 15,4 % oli jonkin verran eri mieltä siitä, että Etvo olisi vaikuttanut työllistymiseen. Myös avoimissa vastauksissa tämä kävi ilmi yhden vastaajan kommentissa: Etvo on auttanut pääsemään muihin järjestöalan töihin vapaaehtoisena tai työelämävalmennuksen muodossa, mutta palkkatöihin järjestöalalla en ole päässyt, mikä oli toiveeni (että Etvo lisäisi mahdollisuuksiani päästä näihin töihin). Siksi olen jossain määrin pettynyt Etvon hyödyllisyyteen työllistymisessäni. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 11

12 Vastaajista 20,5 % oli sitä mieltä, että Etvo ei ollut lainkaan vaikuttanut työllistymiseen positiivisesti heti vapaaehtoistyöjakson jälkeen. Vastaajat, jotka työssään toimivat kehitys- ja globaalikasvatuksen parissa, kokivat Etvon vaikuttaneen työllistymiseensä merkittävästi. Heistä 68,8 % on täysin samaa mieltä siitä, että Etvo on vaikuttanut heidän työllistymiseensä, ja 18,8 % oli sitä mieltä, että Etvo on vaikuttanut työllistymiseen jonkin verran. Puolet oli täysin samaa mieltä siitä että Etvo vaikutti työllistymiseen heti vapaaehtoisajan jälkeen, ja 31,3 % jonkin verran samaa mieltä. 6. Etvon hyödyntäminen työelämässä Vastaajista noin puolet (47,4 %) kertoo olevansa täysin samaa mieltä siitä, että he pystyvät hyödyntämään Etvo-aikana oppimiaan asioita työelämässä. Lisäksi 39,5 % oli jonkin verran samaa mieltä tästä. Ainoastaan 5,3 % vastaajista oli täysin eri mieltä Etvossa opittujen asioiden hyödynnettävyydestä työelämässä. Avoimessa vastauskentässä kerrottiin Etvo-ajan antaneen uusia näkökulmia ja ideoita, itsevarmuutta, elämänkokemusta ja ymmärrystä globaalista maailmasta. Etvo-vapaaehtoisena saatua näkemystä arvostettiin kyselyn mukaan erilaisilla ammattialoilla. Ruohonjuuritason työskentelystä kansalaisjärjestössä katsottiin olevan hyötyä työelämässä. Teen väitöskirjaa aiheesta, johon tutustuin Etvon aikana. Olin vapaaehtoisena orpokodissa ja tällä hetkellä työskentelen opettajana esikoulussa. Opin paljon vapaaehtoisaikanani ja koska olen edelleen samassa maassa ja työskentelen lasten parissa, voin todellakin työssäni hyödyntää oppimiani asioita. Päivittäisissä arkisissa tilanteissa tuo hyvää perspektiiviä katsoa asioita Etelän näkökulmasta. Ymmärrän kehityskysymyksiä käytännön kannalta ja voin tämän kokemuksen perusteella ideoida artikkeleita ja muita juttuja lehteemme. Vapaaehtoiskokemus toi itsevarmuutta pärjätä haastavissakin tilanteissa, kokemusta työskennellä erilaisten ihmisten parissa sekä kykyä sietää paremmin paineita ja epämääräisyyttä sekä muuttuvia tilanteita. Kaikki kokemukset maailmalta ovat hyödyksi maantieteen opettajalle. Näkemyksen lisääntyminen maailman asioihin vaikuttaa toki taiteelliseen työhön. Etvona oleminen pienessä kansalaisjärjestössä opetti näkemään ruohonjuuritason järjestönäkökulman ja antoi todella hyvän katsauksen kehitysmaan arkeen, mikä auttoi laittamaan realiteetit kohdalleen hyvin nopeasti! Omakohtainen kokemus kehitysmaan arjesta antaa perspektiiviä kehitykseen. Etvo-ajalla vapaaehtoiset olivat oppineet myös käytännön työelämätaitoja, kuten kielitaitoa, kykyä toimia kansainvälisessä työympäristössä, esiintymiskykyä, projektinhallintakokemusta sekä raportointitaitoja. Myös varsinaista asiasisällöistä esimerkiksi ruokaturva-asioista, eettisestä kuluttamisesta ja globaaleista syy-seuraussuhteista oli Etvo-aikana opittu. Etvo-aikana oli myös Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 12

13 luotu kontakteja ja verkostoja. Hanketyössä ulkoministeriön hankesyklin sekä seuranta- ja raportointikäytänteiden tuntemus on hyödyllistä. Järjestölläni on myös omia etvoja, joten voin auttaa heidän perehdyttämisessään. Kehitysyhteistyöstä viestiminen suomalaisille koululaisille ja aikuisille on vahvoilla kantimilla, kun voi kertoa omakohtaisia kokemuksia kehitysmaan arjesta ja toimintatavoista. Esiintymiskokemus, kielitaito, yleensä ihmisten kanssa oleminen ja eri kulttuuritaustojen parempi ymmärtäminen. Viime vuonna opetin maantietoa ja biologiaa. Siinä, erityisesti 7-luokan maantiedon kurssilla, jossa aiheena on Amerikat, saatoin hyödyntää kokemuksiani ja tietojani Latinalaisesta Amerikasta. Hyödylliseksi olen kokenut myös kokemuksen siitä, mitä on olla ulkomaalainen ja kielipuoli työyhteisössä. Se mielestäni on helpottanut maahanmuuttajaoppilaiden tilanteen ja tarpeiden ymmärtämistä. Sain kontakteja ja ymmärrystä kehitysmaista ja eettisestä kulutuksesta, opin espanjaa. Sain myös samasta työpaikan YK-vapaaehtoisohjelman kautta. Jatkoin työskentelyä ruokaturva-asioiden parissa, joten vaikka eteen tuli todella paljon uutta opittavaa, Etvokokemuksesta oli suoraan hyötyä uudessa työssäni. Kansainvälisessä työyhteisössä toimimisesta on ollut hyötyä nykyisessäkin tehtävässäni. Projektinhallintakokemus, taidot monikulttuurisissa ympäristöissä työskentelystä ja verkostoitumisesta, kielitaito (tosin ranskaa ei ole vielä juuri tarvinnut), ulkomaille lähtevien opiskelijoiden valmennus. Opetin Etvo-vapaaehtoisena englantia, kylläkin työssä käyville aikuisille, kun taas nyt opetan peruskoulussa. Etvona ollessani suunnittelin kaiken opetuksen ja etsin ja valmistin opetusmateriaalit itse. Vaikken samoja materiaaleja voinutkaan myöhemmin käyttää, tästä kokemuksesta oli hyötyä opettaessani englantia englanninkielisessä koulussa, jossa oppimateriaalia joutui myöskin itse suunnittelemaan. Järjestötyön (kehitys- ja globaalin vastuun järjestöjen) tuntemus, kehitysmaakokemus sekä hankekokemus ovat päivittäin hyödyksi työssäni. Etvona tehtäviini kuului myös koordinaatiota, jota teen nyt päivittäin. Lisäksi projekti, jossa työskentelen käsittelee muun muassa sotilaallisia kriisejä, joissa globaalit kysymyksenasettelut ovat hyvinkin keskeisiä. Työssäni olen päivittäin yhteydessä järjestön kummeihin, kerron usein kehitysmaiden arjesta yms. Oma kokemus työskentelystä kehitysmaassa tukee työtä. Olin vapaaehtoisena vuonna 2008, sen jälkeen työharjoittelussa ulkoministeriössä, jonka jälkeen palkkatyössä pätkittäin kaksi vuotta ennen vakituista työsuhdetta. Näyttöä siitä, että pärjään kansainvälisessä ympäristössä ja olen halunnut saada kehitysasioista käytännön kokemusta ruohonjuuritasolta. Opin sosiaalisia ja järjestötyön perustaitoja, joista on aina hyötyä. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 13

14 Ruohonjuuritason kokemus auttaa kehityskysymyksien parissa työskentelyä. Olen tehnyt juttuja kohdemaastani ja toivottavasti voin hyödyntää puolen vuoden kokemusta myöhemmin esim. hakiessani uusiin tehtäviin tai apurahoja. Työni liittyy globaalikasvatukseen, joten pystyn ammentamaan hyvin esimerkkejä omista kokemuksistani. Kehitys- ja globaalikasvatuksen parissa työskentelevistä kolme neljäsosaa oli täysin samaa mieltä siitä, että he pystyivät hyödyntämään Etvo-aikana opittuja asioita työssään, ja 12,5 % oli tästä jonkin verran samaa mieltä. Ainoastaan 12,5 % oli jonkin verran eri mieltä siitä, että pystyivät työssään hyödyntämään Etvossa opittuja asioita eikä kukaan ollut täysin eri mieltä. Vastauksista päätellen Etvo-aikana opittuja taitoja pystyvät työssään hyödyntämään paitsi kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusalalla työskentelevät, myös muun muassa opettajat ja toimittajat. Ainoastaan yksi avoimeen kenttään vastanneista koki, ettei voinut hyödyntää Etvoaikana opittuja asioita mitenkään työssään. 7. Työelämävalmennustuen hyödyntäminen Etvossa Työelämävalmennus on työttömille työnhakijoille tarkoitettu tuettu työssäkäymisen muoto. Sen tarkoituksena on työelämään perehdyttäminen ja työhön sijoittumisen edistäminen sekä ammattitaidon parantaminen. Työelämävalmennus on tarkoitettu vähintään 25-vuotiaille tai ammatillisen koulutuksen suorittaneille. Työelämävalmennukseen osallistuvalle maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta. 6 Vuoteen 2009 saakka työelämävalmennustukea mainostettiin yhtenä rahoitusvaihtoehtona Etvoon osallistumiseen. Tuen saamisen varmuus oli kuitenkin epävarmaa joka vuosi. Vuoteen 2010 saakka Etvoon osallistumiseen oli mahdollista saada työelämävalmennustukea tiettyjen ehtojen täyttyessä. Vuonna 2011 työ- ja elinkeinoministeriö tulkitsi asian niin että työelämävalmennustukea ei voi saada Etvo-ajalle. Työelämävalmennussopimuksen tekeminen edellyttäisi, että toimenpiteen järjestäjällä on työkohteessa palkattua henkilökuntaa ohjaamassa ja opastamassa harjoittelijaa, eikä työmarkkinatoimenpiteessä oleva työskentele yksin. Ongelmana on siis valvonta ja edelleensijoitus. Työelämävalmennustukea voisi teoriassa edelleen saada vapaaehtoistyöhön, jos vastaanottavassa kohteessa on suomalaisen lähettävän järjestön työntekijä. Tämä ei kuitenkaan Etvon kohdalla päde kuin yhteen vuonna 2011 mukana olleeseen järjestöön, joka on erityistapaus. Vastaajista 61,5 % oli saanut Etvo-ajalleen työelämävalmennustukea. Tuen merkityksestä Etvoajalle ei kyselyssä erikseen kysytty, mutta kaksi vastaajaa oli aihetta avoimessa kentässä kuitenkin kommentoinut. Työelämävalmennustuki oli ollut sen saajille tärkeää ja mahdollistanut ylipäänsä ohjelmaan osallistumisen. Ilman työelämävalmennustukea en olisi päässyt Etvo-ohjelmaan ebkä olisi nykyisessä työssäni, josta pidän erittäin paljon ja jossa voin edelleen työskennellä Suomessa näiden aihepiirien parissa. Työelämävalmennustuki mahdollisti osallistumiseni Etvo-ohjelmaan, kaikilla ei ole omaa rahaa säästössä monivuotisen opiskelun jälkeen. Toivottavasti Etvo-vapaaehtoiset 6 Työelämävalmennustuesta ks. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 14

15 saavat myös tulevaisuudessa saavat jotain tukea. Kenttäkokemus on arvokas kokemus, jos haluaa työllistyä kehitysyhteistyösektorille. Työelämävalmennustukea saaneista vajaa puolet (45,8 %) oli täysin sitä mieltä siitä, että Etvo oli vaikuttanut heidän työllistymiseensä ja 41,7 % sitä mieltä, että Etvo oli vaikuttanut työllistymiseen jonkin verran. Työelämävalmennustukea saamattomista 28,6 % oli täysin samaa mieltä siitä, että Etvo oli vaikuttanut työllistymiseen ja 28,6 % oli myös jonkin verran samaa mieltä siitä, että Etvo oli vaikuttanut työllistymiseen. Tukea saaneista 41,7 % oli täysin samaa mieltä siitä, että Etvo oli vaikuttanut myönteisesti työnsaamiseen heti Etvo-ajan jälkeen ja 29,2 % jonkin verran samaa mieltä. Tukea saamattomien keskuudessa 21,4 % oli täysin samaa mieltä ja 28,6 % jonkin verran samaa mieltä. Tukea saamattomista 28,6 % oli myös sitä mieltä, että Etvo-aika ei ollut vaikuttanut positiivisesti heti Etvo-ajan jälkeen. Työelämävalmennustukea saaneista 52,4 % toimi työssään kehitys- tai globaalikasvatusasioiden parissa. Tukea saamattomista 35,7 % toimi vastaavissa tehtävissä, ja 35,7 % ei toiminut lainkaan kehitys- ja globaalikasvatuksen parissa. 8. Etvon vaikutus kansalaisjärjestötoimintaan Yksi Etvon tavoitteista on tuottaa aktiivisia toimijoita suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan. Etvovapaaehtoisilla on omakohtaista kokemusta ruohonjuuritason kehitysyhteistyöstä kehitysmaissa, ja tätä tietoa halutaan käytettävän kansalaisjärjestökentällä hyväksi. Lähettävistä järjestöistä useimmiten toivotaan, että entiset vapaaehtoiset osallistuisivat järjestön toimintaan palattuaan Suomeen, ja näin myös tapahtuu joidenkin kohdalla. Olen jäänyt mukaan suomalaisen kumppanijärjestön toimintaan. Useimmiten Etvoon hakeutuvat ihmiset ovat jo valmiiksi kiinnostuneita järjestötoiminnasta. 7, joten tuloksista ei kuitenkaan voi päätellä Etvon lisäävän kansalaisjärjestötoimintaa. Vastaajista 69,2 % oli mukana vapaaehtoisina kansalaisjärjestötoiminnassa. Heistä 81,5 % toimi globaalikasvatusta tekevissä järjestöissä. Kansalaisjärjestötoiminnassa mukana olevista 57,1 % oli hallituksen jäseniä, ja 71,4 % työryhmien jäseniä. Muita toimintamuotoja ovat muun muassa vapaaehtoinen, satunnainen osallistuja ja perusjäsen. Kehitys- ja globaalikasvatuksen parissa työskentelevistä 90,9 % toimi myös vapaaehtoisena saman alan kansalaisjärjestöissä. Heistä 87,5 % oli työryhmien jäseniä ja 62,5 % hallitusten jäseniä. 9. Etvon vaikutukset elämään Avoimessa kentässä vastaajilta kysyttiin, miten Etvo on muuten vaikuttanut elämään. Joillekin Etvo-vapaaehtoisjakso oli ollut elämän mullistava kokemus, joillekin se oli antanut vahvistusta urasuunnitelmille ja osalle sillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta. Vastausten perusteella Etvo oli avartanut maailmankatsomusta, antanut uusia näkökulmia, itseluottamusta, elämänkokemusta ja 7 Etvon hakulomakkeessa kysytään mm. osallistumisesta kansalaisjärjestötoimintaan ja niiden perusteella osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan on suurta. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 15

16 ammatillista osaamista. Uusia näkökulmia Monet vastaajista kokivat saaneensa elämäänsä uusia näkökulmia ja ajatuksia Etvon kautta. Vapaaehtoisjakso oli avannut silmiä globaalille köyhyydelle, mutta myös ihmisten samankaltaisuudelle. Etvo-aika oli antanut virikkeitä myös uusiin elämänsuunnitelmiin. Vapaaehtoiskokemus ja ulkomailla asuminen vaikuttaa aina elämään tavalla tai toisella. Kokemus antaa aina uusia näkökulmia, tuo uusia ihmisiä elämään ja muuttaa tai vahvistaa elämän prioriteetteja. Minulle se toi kaikkea tätä, ja erittäin positiivisessa mielessä. Elämäni on muuttunut paljon. Kun jättää "tutut ja turvalliset" ympyrät ja avautuu uudelle, oppii paljon. Olen luottavaisempi ja positiivisempi elämää kohtaan ja tavannut paljon todella ihania ihmisiä ja saanut "toisen kotimaan". Etvona olo oli kuin lähtölaukaus kaikelle muullekin uudelle, mitä sen jälkeen olen tehnyt. Avartanut on kovasti. Etvona olo on vaikuttanut jonkin verran muuhun elämääni, mutta ei mullistavasti esim. elämänkatsomukseeni. [...] Osittain Etvon ja toisen vapaaehtoistyöjaksoni ansiosta olen saanut elää Suomesta hyvin poikkeavassa ympäristössä ja kulttuurissa, mikä on opettavaista ja jossain määrin avartavaa. Suosittelisin kokemusta muillekin, varsinkin "luksuselämään" tottuneille. Huomasin, että länsimaiden ulkopuolella elämä voi olla onnellisempaa ja elämänkatsomukseltaan rennompaa, [ ] Itselleni ympäristöarvot, globaali oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo olivat tärkeitä jo ennen Etvo-aikaa, mutta toivoisin saavani ne näkymään vielä enemmän arkielämässäni. Etvo-aika muutti ajatteluani ja herkisti näkemään eriarvoisuuksia ja köyhyyden vaikutuksia ja myös toimimaan maailman muuttamiseksi. Vapaaehtoisaikana löytyi oikea näkökulma elämään ja irrottautuminen oravanpyörästä toi rauhallisuutta omaan mieleen ja sai kiinnittämään huomion pieniin, mutta niin tärkeisiin asioihin. Suuria oivalluksia, kiireettömyyden arvostus, näkökulmia ja ajatuksia lisää. Avannut elämänkatsomustani. Laajentanut maailmankuvaa, antanut virikkeen jatko-opiskeluihin hakuun. Itseluottamusta Etvo-aika on antanut joillekin vastaajille myös lisää itseluottamusta ja uskallusta tarttua uusiin haasteisiin ja toteuttaa unelmiaan. Erittäin positiivisesti. Vahvisti entisestään itseluottamusta ja monia teknisiä taitoja. Sain enemmän elämänkokemusta ja paremman itsetunnon. Uskalsin tehdä vaikeitakin ratkaisuja, joita en välttämättä olisi muuten tullut tehneeksi. Olen askeleen lähempänä unelmiani. Olen tarttunut vähän rohkeammin uudenlaisiin haasteisiin, olen tyytyväisempi elämääni kuin ennen etvoksi lähtöä, olen saanut laajempaa perspektiiviä elämääni. Laajempi maailmankuva ja perspektiivi, kehitti itsetuntemusta ja muokkasi omia prioriteetteja. Onnistuneet työtehtävät kehittivät itsetuntoa. Työllistymisselvitys 2012 Etvo Johanna Harjunpää 16

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO Elli Keränen, koordinaattori 15.11.2016 ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO PA LV E L E VA Vuodesta 1993 Voittoa tavoittelematon. Kohtuulliset osallistumismaksut ja maksuttomia ohjelmia.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen Alkutapaaminen to 20.10.2016 Esittelykierros Etu- ja sukunimi Koulutus ja ammatti Äidinkieli ja muu kielitaito Aktori ja mentori Aktori Maahanmuuttajataustainen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä

Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä Freelance-taiteilijoiden monimuotoistuva kenttä Alustavaa tarkastelua Temen freelancerit touko-heinä 2016 kyselyssä (Tinfo&Teme) Toiminnanjohtaja Karola Baran 5.8.2016, Tampereen teatterikesä Mitä kysyttiin

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Teatteritieteen työelämäselvitys valmistuneet maisterit ja tohtorit

Teatteritieteen työelämäselvitys valmistuneet maisterit ja tohtorit Teatteritieteen työelämäselvitys 15.12.2015 2004-2015 valmistuneet maisterit ja tohtorit TIIVISTELMÄ Työelämäselvityksen tavoitteena oli tuoda esille teatteritieteestä valmistuneiden kokemuksia työelämästä,

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Sijoittumiskysely Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus

Sijoittumiskysely Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Sijoittumiskysely 2016 Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Sijoittuminen tiedonkeruun eli sijoittumiskyselyn taustaa Kyselyn kohderyhmänä olivat Luovista lukuvuonna

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot