Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut."

Transkriptio

1 Network/Web Extranet -arkkitehtuuri Tiehallinto palvelut Copyright TietoEnator/dGOV EXTRANET ZONE INTRANET ZONE Extranet palvelu Extranet DB Oracle DB 6RQHUDÃ)LUHZDOO Käyttäjien hallinta? Ias-palvelut Sovelluspalvelin IAS RMI/ CORBAXDK/ XML, HTML Autentikointi? Rajapinta Ias LDAP iplanet Liito Tietyörekisteri Laadunosoitus Siltarekisteri Sttarapalvelut Tiesääasemat Maanrakennuksen standardointi Kelisyöttö Kaupunkiväylät Kelikamerakuvien haku Liikenneohjeistot LAM-pistet Rekisterien katselu IVAR Tierekisteirin tietolajitaulun ylläpito Liikenneturvallisuus Ohjepankki Onnettomuusrekisterit Asiakirjojen yhteiskäyttö Vuorovaikutteinen suunnittelu Lupapalvelut 1 Kumppaniverkko Portaaliratkaisu Portal 3 tai oma viritys http Security Html, xml Web-tiesää Digiroad MULTICHANNELING COM-palvelut Liittymäjärjestelmät XML Html, xml Sidosryhmät Järjestelmät Portal services INTERNET ZONE VIKING

2

3 Extranet -arkkitehtuuri Tiehallinto Helsinki 2001

4 Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto KESKUSHALLINTO Hallinto, tietohallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Extranet -arkkitehtuuri. Helsinki Tiehallinto, Hallinto, tietohallinto. 45 s. Asiasanat: internet, tietohallinto, palvelu Aiheluokka: U681.3, 22 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon extranet on internet/www-teknologiaan pohjautuva pääasiassa selainkäyttöinen eri sidosryhmille suunnattu yhtenäinen palvelukokonaisuus. Eri sidosryhmät käyttävät extranetia joko saadakseen tietoa rekistereistä tai päivittääkseen tiehallinnon rekistereitä tai toimittaakseen Tiehallinnolle tienpidon hoitoon liittyviä asiakirjoja kuten esimerkiksi urakoinnin tarjouksia. Tiehallinnon extranettia tarvitaan useista syistä. Sen kautta tarjotaan sidosryhmille heidän tarpeidensa mukaiset, helppokäyttöiset ja aina käytettävissä olevat sovellukset yhtenäisen käyttöliittymän kautta. Yhdenmukaisuus, helppokäyttöisyys ja saavutettavuus on hyvän extranetin tunnuspiirteitä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan siinä muuttuvassa tilanteessa, johon Tiehallinto joutuu kun sen järjestelmien käyttäjäksi tulee huomattava joukko uusia organisaatiota, joilla ei välttämättä ole syvällistä atk- osaamista tai Tiehallinnon järjestelmien tuntemusta. Kuvassa sivulla 11 on esitetty extranetin perusperiaatteet. Tiehallinnon extranet-palvelu ei vaadi asennuksia sidosryhmien työasemiin tai verkkoihin, koska Tiehallinnon extranetia käytetään www-selaimella. Tällöin koko extranet-palvelu on täysin Tiehallinnon hallinnassa, ja se päättää kuka saa käyttää mitä ja milloin. Oma extranet, joka toimii omassa laiteympäristössä on myös välttämättömyys tietoturvallisuuden takia. Tiehallinnon järjestelmien suora käyttö ohi extranetin voi johtaa tilanteeseen, että joku voi tahallaan tai tahattomasti aiheuttaa järjestelmille vakavaa haittaa, vahinkoa tai anastaa arkaluonteista tietoa. Vain asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu extranet mahdollistaa tarvittavan tietoturvan. Tiehallinnon extranetin tekniseksi alustaksi on valittu eri vaihtoehdoista Tiehallinnon kannalta edullisin vaihtoehto, joka tukee parhaiten Tiehallinnon nykyistä sovelluskantaa ja osaamista. Valitun arkkitehtuurin tulevaisuus on myös turvattu, sillä se perustuu markkinajohtajien tuotteisiin. Laitekantana on HP:n unix-laitteet, ja Intel-pohjaiset NT-palvelimet palvelevat Webtiesään tarpeita. Tiehallinnon extranet perustuu Java-teknologiaan ja Oracle:n Internet alustoihin, kuten Internet Application Server:iin (Ias) ja Portal 3.0:een. Tärkeimpiä jatkotoimia ovat: tehdä tarvittavat sovellusmuutokset extranettiin tulevin järjestelmiin, päättää Tiehallinnon tietoturvapolitiikan mukaisista extranetin tietoturvaperiaatteista päättää tavasta hoitaa uudet käyttäjät ja heidän käyttöoikeudet sekä tehdä tarvittavat extranettiin liittyvät tuotevalinnat. käyttöympäristön tekninen toteutus, dokumentointi sekä sopimukset tekeminen eri osapuolinen kesken käyttöympäristöön liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista Hanke on saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta.

6 Extranet -arkkitehtuuri. [Extranet architecture] Helsinki Finnish Road Administration.. 45 p. ABSTRACT Finnra s extranet is collection of services intended to be used by partners, suppliers and customers. Services are build from Finnra s operative databases and systems. Some extranet users may browse Finnra s databases, download documents and use other read-only information sources. Other extranet users like contractors may have access to update databases or for example upload tender documents to Finnra s network. Conversation can be established also at the application-to-application level instead of web browser- application level. Because of different user skills and minimal support resources, all services should be easy install, manage and use. The user of Finnra s extranet should also feel all the time that using is secure and for example tender documents are in no way ended up to competitors. This can be achieved by using modern web technologies, reliable authentication solutions, centralized user account management and secure communication protocols. Finnra s extranet is based on the following principles: All services can be used with browser. So there is no need to install and maintain specific client software Extranet is organised as portal and some level of user personification Whole extranet enviroment is managed and owned by Finnra, so we can allways decide who and what and when can use the extranet. User account management is based on Single-Sign-On and mainly RBAC- (RoleBasedAccessConrtol). Extranet services are based on operative systems and level of integration is high Overall solution is based on standards and is very scalable and costeffective Techinical solution is based on HP Unix- operating system, J2EE (Java, EJB, etc.) environment and Oracle Portal 3.0 and Internet Application Server. Near future activities are Evaluate and test IAS concept with operative Oracle applictions Decide and refine data security policy of extranet Design ja implement RBAC- based model Implement the operative extranet platform and make agreements of its duties and responsilities with all counterparts The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

7 ALKUSANAT Tiehallinnossa halutaan yhdenmukaistaa liiketoimintaa ja vakiinnuttaa kumppanuuksia. Tietojärjestelmien osalta tämä merkitsee sitä, että järjestelmien tulee olla modulaarisia ja helposti sidosryhmien saavutettavissa. Tiehallinnon extranet on yhtenäinen palvelukokonaisuus sidosryhmien käyttöön. Se perustuu moderniin Internet/WWW-teknologiaan ja on selainkäyttöinen, mutta myös sovellus-sovellus tason liittymät ovat mahdollisia. Muita extranetin piirteitä ovat helppokäyttöinen käyttäjärajapinta, keskitetty käyttäjä- ja pääsyn hallinta sekä vahva tietoturva. Tiehallinnon extranetin määrittelyprojekti tehtiin tammi-huhtikuussa Projektissa järjestettiin kuusi puolen päivän työpajaa. Projektin tilaaja oli tietohallinto, konsulttina projektissa toimi TietoEnator Corporation, joka valittiin normaalin tarjouskilpailun perusteella. Tiehallinnon extranetin suunnittelu ja toteutus on tarkoitus tehdä loppuvuoden 2001 aikana. Helsingissä, huhtikuussa 2001 Tiehallinto Keskushallinto, Hallinto, tietohallinto FOREWORD One of the main aspects in Finnra s development is to unify business operation and establish partnerships. In IT- system area this development means that systems must be modular and new user connections to them should be easy to open. One answer to this is extranet. Finnra s extranet is a consistent collection of services for partners use. It is based on a modern web technology and mainly used by browser but also application-toapplication level communication is possible. Other features include easy user interface, centralized user and access management and high level of security. Definition of Finnra s extranet was carried out by project with TietoEnator Corporation. TietoEnator was chosen after normal tender competition and project started in January 2001and ended in April. Project was organised to six half-day workshop. Design and implementation of Finnra s extranet is planned to happen at the end of year Helsinki April 2001 Central Administration Data administration

8

9 Extranet -arkkitehtuuri 7 Sisältö 1 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET Yleistä Vaatimukset Liiketoimintatarpeet Ehdotetun arkkitehtuurin sopiminen vaatimuksiin Vastaavuus Tiehallinnon vaatimuksiin Vastaavuus kriittisiin menestystekijöihin 13 2 PALVELUT Järjestelmät/sovellukset ja niiden riippuvuudet WebTiesää Lilli Tierekisteri ja Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Erikoiskuljetus Asianhallinta Käyttäjät Käytön volyymiarvioita Käytettävyysvaatimukset Tietovarastot Tietopalvelut 18 3 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA Arkkitehtuurin kulmakivet Arkkitehtuurin rakenne Oracle IAS-ratkaisu ja Java-teknologiat Asiointi, tietopalvelu ja tiedontuottajaliittymät Vahva tietoturva Käytönaikainen hallinta Paikkatietoratkaisujen asettamat vaatimukset extranet ratkaisulle Arkkitehtuurin valintaperusteita Microsoft vs Java 24 4 OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT JA EXTRANET Tietovarastot Sovelluskehitys Perusmalli Extranetin vaikutus sovelluskehitykseen Extranetin käyttöliittymä Extranetin peruskäyttöliittymä Portaali-ominaisuudet 27

10 8 Extranet -arkkitehtuuri Monikanava-liittymä Sovellus-sovellusliittymä Erityislaitteet Rajapinnat Extranetin ja Tiehallinnon sisäinen rajapinta. Extranetin sisärajapinta Extranetin ja extranetin käyttäjien välinen rajapinta. Extranetin ulkorajapinta TIETOTURVALLISUUS Sopimuksen tekeminen extranet-käyttäjän kanssa Pääsynvalvonta Tunnistaminen / allekirjoitus Extranet-käyttäjien hallinta Kertakirjautuminen (Single sign-on) Palomuurit Extranet-käyttäjien käyttöoikeuksien antaminen ja tietoturva Toisinnetut web-serverit palvelutasolla Luottamuksellisuus ja eheys Tietojen laatu 36 6 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ Konekanta Järjestelmähallinta Käytön hallinta Käytettävyys Toiminnan jatkuvuus Varalaitteisto Skaalautuvuus Palvelimen skaalautuvuus Sovelluksien skaalautuvuus Kehitys- ja testiympäristöt Siirtymävaiheen ja migraation tekninen hallinta Alustat 39 7 RATKAISUVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Pelkät HTML-sivut Replikointi Läpinäkyvä palvelu, jota olemme ehdottaneet Java -sovelluspalvelin pohjainen ratkaisu Itse koodaten Portaalityyppinen tuote. 41

11 Extranet -arkkitehtuuri Intranet tyyppinen portaalituote 41 8 JATKOTEHTÄVÄT Sovellusten liittäminen extranetiin Tietoturva Tuote- ja ratkaisuvalinnat 43 9 LÄHTEET 45

12 10 Extranet -arkkitehtuuri

13 Extranet -arkkitehtuuri 11 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1.1 Yleistä Extranet-arkkitehtuurin määrittelystä sovittiin Tiehallinnon ja TietoEnator Oyj:n kesken Työ tuli suorittaa mennessä. Extranetarkkitehtuurin suunnittelusta vastasi TietoEnator Oyj:ssä Olli-Pekka Jalovaara, Janne Kallunki, Harri Niemi, Petteri Puhakka ja Jaakko Tapanainen. Työn lähtökohtina ollut materiaali on esitetty lähteissä. Projektin työskentely tapahtui kuudessa workshopissa sekä niiden välillä tehtynä asiantuntijatyönä. Extranet Tiehallinnon extranet käyttäjä. 1) Kuka olet? 2) Tunnemme sinut ja annamme sinulle ne sovellukset käyttöön joihin sinulla on oikeudet [=meillä on sopimus] 3) Palvelut ovat käytettäviä, luotettavia ja löydettävissä. EXTRANET 1) Tunnistetaan sovellus 2) Tiedonsiirron oikeellisuus Sovellus, joka hyödyntää Tiehallinnon Extranet palveluja. TIEHALLINNON SOVELLUKSET 1) Sinulle annetaan nämä extranet oikeudet 2) Sovellus toimii kuten intrassa ja internetissä. Kuva 1. Extranetin perusperiaatteet 1.2 Vaatimukset Extranet-ratkaisulle on Tiehallinnossa asetettu seuraavanlaisia tavoitteita: 1. Ratkaisu on yhtenäinen kaikille sidosryhmille 2. Ratkaisu täyttää monipuolisesti tietoturvan asettamat vaatimukset 3. Ratkaisu perustuu avoimiin standardeihin ja soveltuu hyvin tiehallinnon operatiiviseen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin 4. Ratkaisun mukaisten palveluiden käyttäminen ei pääsääntöisesti edellytä käyttäjältä erityisiä investointeja

14 12 Extranet -arkkitehtuuri VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 5. Ratkaisu on hallinnan kannalta selkeä ja kustannustehokas 1.3 Liiketoimintatarpeet Tiehallinnon liiketoimintatarpeet extranet-ratkaisulle on kuvattu dokumentissa: IT-Arkkitehtuuri A61 Extranet-arkkitehtuuri. Niiden pohjalta määriteltiin arkkitehtuurin kriittiset menestystekijät: KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Oikeat palvelut Toimintavarmuus Käytettävyys Toteutuskelpoisuus Tietoturvallisuus Käyttäjäodotukset Kustannustehokkuus Monipuolisuus Arkkitehtuurin joustavuus Kuva 1 Kriittiset menestystekijät Menestystekijät rakentuvat toinen toisensa varaan. Hierarkkisuus kuvaa riippuvuutta, ei painoarvoa eikä tärkeyttä. Tiehallinnon extranet rakentuu monipuolisuuden ja arkkitehtuurin joustavuuden päälle. Monipuolisuus on käytettävyyttä ja palvelukyvyn varmistamista. Arkkitehtuurin joustavuus taas johtaa kustannustehokkuuden saavuttamiseen sekä palveluvasteen ylläpitoon. Nämä molemmat edesauttavat extranetin käyttäjäodotusten täyttymistä. Tietoturvallisuus, käyttäjäodotukset ja kustannustehokkuus edesauttavat extranetin toteutumiskelpoisuutta. Se edesauttaa käytettävyyttä ja toimintavarmuutta. Kun meillä on toimintavarma extranet niin voimme olla varmoja että palvelut ovat saatavilla. Kun asiaa lähestytään toisesta näkökulmasta niin voidaan todeta, että ilman oikeita palveluita monipuolisesta ja joustavasta arkkitehtuurista ei ole mitään hyötyä.

15 Extranet -arkkitehtuuri 13 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1.4 Ehdotetun arkkitehtuurin sopiminen vaatimuksiin Extranet-ratkaisulle Tiehallinnossa asetettujen tavoitteiden täyttyminen ehdotetussa arkkitehtuurissa on tiivistetty seuraavasssa Vastaavuus Tiehallinnon vaatimuksiin Ratkaisu on yhtenäinen kaikille sidosryhmille Yhden luukun periaate sekä keskitetty tietoturva toteuttavat tämän tavoitteen. Ratkaisu täyttää monipuolisesti tietoturvan asettamat vaatimukset Keskitetty tietoturva ja tietoturvatasojen valinta sekä käyttäjähallinta vastaa tähän tavoitteeseen. Ratkaisu perustuu avoimiin standardeihin ja soveltuu hyvin tiehallinnon operatiiviseen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin Tietoliikenne, tiedon rakenne, tietoturva protokollat ja käyttäjätietojen hallinnan ratkaisut noudattavat yleisiä standardeja. Noudatettavia standardeja ovat mm. HTML, HTTP, SSL, XML, LDAP, web-selain. Ratkaisun mukaisten palveluiden käyttäminen ei pääsääntöisesti edellytä käyttäjältä erityisiä investointeja Käyttäjältä vaadittavat investoinnit ovat minimissään. Käyttäjältä vaaditaan perus extranet-järjestelmien käyttöön vain normaali web-selain. Tällaisia ovat MS IE ja Netscape Navigator. Ratkaisu on hallinnan kannalta selkeä ja kustannustehokas Hallinta voidaan portaaliratkaisun tullessa kyseeseen hoitaa pääosin portaalin omalla hallintatyökalulla. Kertakirjautumisratkaisussa (Single sign-on SSO) vaaditaan keskitettyä käyttäjänhallintaa, joka edellyttää toimintamalleja ja jatkuvaa ylläpitoa Vastaavuus kriittisiin menestystekijöihin Oikeat palvelut Palveluita voi arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti lisätä rajattomasti. Oikeiden palvelujen tuominen extranetiin on yksi tärkeimpiä asioita, mutta niiden löytäminen laajemmin on tämän selvityksen ulkopuolella. Tässä arkkitehtuuriselvityksessä on otettu mukaan vain perustapaukset sovelluksista, joiden avulla arkkitehtuurin toimintatapa on varmistettu. Toimintavarmuus Toimintavarmuutta saadaan varmistetulla ja kahdennetulla konekannalla ja riittävän nopeilla koneilla sekä tietoliikenneyhteyksillä. Extranet-sovelluksen toimintavarmuuteen pitää kiinnittää huomiota varsinaisen extranetsovelluksen rakentamiseen kuuluvissa tehtävissä. Käytettävyys Käytettävyyttä saadaan yhtenäisellä kirjautumismenettelyllä sekä yhtenäisellä ulkoasulla (brändi), joka saadaan aikaan useiden sovellusten ollessa kyseessä portal-ratkaisulla. Käytettävyys liittyy kiinteästi itse sovelluksen toimintaan. Tähän pitää kiinnittää erikseen huomiota kunkin extranetiin liitettävän sovelluksen osalta.

16 14 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT Toteutuskelpoisuus Arkkitehtuuri on toteutuskelpoinen. Valittavissa olevat teknologiat ovat olemassa. Tietoturvallisuus Keskitetty tietoturvallisuus lisää tietoturvaa. Extranet-tason antamat oikeudet eivät anna oikeuksia sovelluksen kaikkiin osiin. Palomuuritekniikoin voidaan estää ylimääräiset protokollat ja muiden kuin sallittujen porttien kautta tuleva liikenne ja yritykset. Tietoturvapolitiikka, joka voidaan ottaa käyttöön extranetin käyttöönoton yhteydessä voi sen lisäksi lisätä sovellusten tietoturvaa intra- ja internet tasolla. Käyttäjän odotukset Käyttöryhmäkohtaisilla etusivuilla voidaan ohjata käyttäjät käyttämään suoraan heille kuuluvia sovelluksia ja suunnata heidän käyttönsä heidän kiinnostusalueille suoraan. Yksinkertaiset ja standardoidut kirjautumismenetelmät ovat kautta linjan samantyyppisiä, joka helpottaa käyttäjän käyttökynnystä. Käyttäjän odotuksiin liittyy taas kiinteästi itse sovelluksen toiminta, johon extranet tapauksessa on kiinnitettävä huomiota. Kustannustehokkuus Kustannustehokkuuden kulmakiviä on se, että itse perussovelluksiin ei tarvitse tehdä paljon uutta toiminnallisuutta. Esitetty extranet-arkkitehtuuri on joustava, jonka johdosta se on myös kustannustehokas. Monipuolisuus ja arkkitehtuurin joustavuus Perusideana kaikkea yli kulkevia sovelluksia voidaan ottaa mukaan extranettiin. Erilaiset HTML:t ja niiden versiot sekä mikä tahansa XMLrakenne kulkee mukana. Arkkitehtuuria voidaan skaalata ylöspäin. Voidaan ottaa mukaan monikanavaratkaisuja extranet-tasolle. Voidaan ajaa Oracle perusohjelmistoja extranet-tasolla. Voidaan skaalata konekantaa ylöspäin kuormaa tasaavasti. Voidaan ottaa mukaan uusia protokollia. Voidaan rakentaa lisää itse extranet -sovelluksen toiminnallisuutta. 2 PALVELUT 2.1 Järjestelmät/sovellukset ja niiden riippuvuudet Taulukossa 1 on kuvattuna eräitä järjestelmiä, jotka toimivat malliesimerkkeinä extranetin tietojärjestelmistä. Näiden lisäksi on olemassa ja on määritelty lukuisia muita extranetiin liittyviä sovelluksia kuten esimerkiksi kuntotietorekisteri. Toteutus Käyttötapa Käyttöliittymä Extranetrajapinta Käyttäjä-hallinta Sovellusmuutokset

17 Extranet -arkkitehtuuri 15 PALVELUT WebTiesää Lilli Tierekisteri Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Poliisi käyttäjänä, vahva tunnistus Muutama asiakas, vahva tunnistaminen vaatimuksena Erikoiskuljetus MS, Java, Oracle selain, HTML/j2ee, java-applet HTML, sms, Forms Intra, IIS- >HTML XML monikanavaisuuteen Määrittelyssä Oracle Forms ja DB Oracle Forms Ias- >HTML Informaatiotietopalvelu ylläpito useita käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä Taulukko 1 Extranetin alkuvaiheen perussovellukset WebTiesää WebTiesää on jo toteutettu sovellus. WebTiesää on Tiehallinnon Tiesääjärjestelmään liittyvä kuvien, animaatioiden ja tiesää- ja liikennetiedon katseluun tarkoitettu ohjelmisto. WebTiesää on toteutettu käyttäen HTML-, Java-, VBScript- ja C/C++ohjelmointikieliä. Tietokantana käytetään Oracle-tietokantaa ja käyttöliittymänä on selain. Työasemassa on vaatimuksena oltava Java run time environment 1.3 plugin:in ja eräiden kuvaformaattien tarpeisiin Java Media Framework -komponentti. Karttapalvelimena käytetään MapObjects Internet Map Server 2.0:a tulevaisuudessa, tällä hetkellä karttakuvat ovat palvelimella kuvina ja mitään erillistä paikkatietopalvelinta ei ole käytössä. WebTiesää on Intrinsic Oy:n toteuttama sovellus Lilli LiiTo-projekti kehittää moniurakoitsijaympäristöön soveltuvan toimintamallin tienkäyttäjiltä ja viranomaisilta tulevien, teiden liikennöitävyyteen liittyvien yhteydenottojen hallintaan ja tietojen välittämiseen eri osapuolten välillä. Lilli on LiiTo-projektin osasovellus, joka on urakoitsijoiden, tiemestareiden ja liikennekeskusten käytössä oleva sovellus, jonka avulla hallitaan yhteydenoton tietoja ja joka vastaa viestien lähettämisestä ja kuittausten vastaanotosta. Lilli on tällä hetkellä määrittelyvaiheessa. Käyttöliittyminä on vaatimuksena mahdollisuus HTML-, sms- ja -käyttöön.

18 16 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT Tierekisteri ja Siltarekisteri Tierekisteri ja siltarekisteri ovat uudehkoja olemassa olevia Oracle Forms - sovelluksia tierekisteri- ja siltarekisteritietokantojen ylläpitoon ja katseluun. Näiden sovellusten internet käyttöliittymän rakentaminen edellyttää Oraclen Ias sovelluspalvelinta. Tämä tarkoittaa sitä, että Forms sovelluksien käyttöliittymäksi valitaan tällöin java appletti, joka pyörii web selaimessa. Sovelluksen muuntaminen toimimaan näin tapahtuu pienin muutoksin. Teknisesti Forms sovelluksia voidaan ajaa internet käyttöliittymässä extranetissa sijaitsevassa Ias palvelimessa. Käytännössä ne kannattaa kuitenkin ajaa intanetin tasolla olevalla Ias palvelimella. Tämä sen vuoksi, että Forms sovellukset vievät Ias-palvelimen resursseja ja niistä saattaa olla haittaa varsinaisen extranet palvelimen toiminnalle. Toinen syy on se, että tällä tavalla saadaan järjestelmät näkymään myös intranet ja tarvittaessa internet -tasolla vastaavalla tekniikalla ja vastaavalla käyttöliittymällä Onnettomuusrekisteri Onnettomuusrekisteri on olemassa oleva Oracle Forms -sovellus onnettomuustietojen ylläpitoon. Jatkossa sovellus olisi kyettävä muuttamaan extranet-pohjaiseksi Erikoiskuljetus Erikoiskuljetuksien anomiseen ja hyväksymiseen tarvitaan asiointisovellus erikoiskuljetuksia tekeville kuljetusyrityksille. Sovelluksen vaatimuksena on vahva tietoturva Asianhallinta Extranetin dokumentinhallintapalveluissa hyödynnetään Tiehallinnon rakenteilla olevaa keskitettyä dokumentinhallintajärjestelmää, vrt. Dokumentinhallinnan kehittämisprojekti Doku2000. Dokumentinhallintajärjestelmä sisältää sovelluspalvelimen, joka huolehtii, että käyttäjällä on pääsy dokumentteihin vain käyttöoikeuksiensa puitteissa. Kun sidosryhmillä on pääsy extranetissä toimivaan dokumentinhallintajärjestelmään, voidaan vähentää tiedon kopiointia ja jakelua. Lisäksi dokumentti on käyttäjien ulottuvilla ilman välivaiheita heti, kun dokumentin omistaja on antanut käyttäjille oikeudet dokumenttiin. Dokumentinhallintajärjestelmän käyttöliittymä on extranet-käyttöön sopiva ohut suomen- ja englanninkielinen selainkäyttöliittymä, joka ei edellytä asennuksia käyttäjän työasemaan. Lisäksi käyttöliittymä sisältää vain extranet-käytössä tarvittavan perustoiminnallisuuden. Käyttäjä tunnistetaan extranetin yleisenä palveluna ennen pääsyä dokumentinhallintaan. Käyttäjä näkee vain ne dokumentit, joihin hänellä on vähintään katseluoikeus. Dokumentin omistajan omille dokumenteilleen antamat do-

19 Extranet -arkkitehtuuri 17 PALVELUT kumenttikohtaiset käyttöoikeudet eri käyttäjäryhmille ja käyttäjille on talletettu dokumentinhallintajärjestelmään. Extranetiin voidaan toteuttaa myös hakupalvelu, jonka avulla käyttäjä voi kohdistaa haun yhdellä kertaa sekä Tiehallinnon dokumentinhallintajärjestelmään että extranet-sivuihin. Extranet-käyttäjä voi seurata käyttöoikeuksiensa puitteissa Tiehallinnossa käsiteltäviä asioita ja asioitaan, ja pääsee helposti asioihin ja toimenpiteisiin linkitettyihin dokumentteihin. Tiehallinnon dokumentinhallintajärjestelmä ja diariointi- ja arkistointijärjestelmä TiKu integroidaan keskenään. TiKusta näkyvät myös asian käsittelyyn liittyvät välitoimenpiteet. Yksittäiseen välivaiheeseen voi Tiehallinnossa liittyä monia dokumentteja. Paperidokumentteja skannataan tarpeen mukaan, jolloin niitäkin voi saada extranet-käyttäjien ulottuville. Keskitetty dokumentinhallintajärjestelmä integroidaan tarpeen mukaan eri järjestelmiin, joita on mahdollista käyttää extranetin kautta. Karttakäyttöliittymät ovat yksi mahdollisuus. Extranetin kautta tarjottavassa asianhallintapalvelussa tarvitaan mahdollisimman saumaton liityntä työjonoista tms. käsiteltäviksi otettavien asioiden ja niihin liittyvien dokumentinhallintajärjestelmässä hallittavien dokumenttien välillä. Asioihin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse liittyä dokumentteja. Asioiden ohjaukseen työvaiheesta, tehtävästä ja henkilöltä seuraavalle on kaksi perusvaihtoehtoa. Joko käyttäjä ohjaa asian etenemistä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan, tai sitten apuna on ennalta määritelty prosessi, jonka mukaan erillinen workflow engine vie asiaa eteenpäin käsittelyssä. 2.2 Käyttäjät Tiehallinnon asiakkuusryhmiä on määritelty asiakkusprojektissa. Siinä niitä on käsitelty laajemmin kuin pelkän extranetin käytön mielessä. Käyttäjäryhmät tarkentuvat siinä vaiheessa, kun extranetiin toteutettavat ja liitettävät järjestelmät päätetään. Käyttäjäryhmiä voidaan pohtia eräiden extranetiin mahdollisesti liitettävien sovellusten kautta. Webtiesäässä käyttäjinä ovat ne osapuolet, jotka käyttävät hyväksi tiesää- ja liikennemittaustietoa sekä tutka-, satelliitti-, kelikamera- ja muita kuvia. LiiTo-projektin käyttäjäryhmiksi on määritelty viranomaiset ja tien käyttäjät, urakoitsijoiden ohjauskeskukset ja urakkavastaavat sekä asiakaspalvelu ja puhelinkeskuskäyttö. Erikoiskuljetukset-asiointisovelluksen käyttäjäkuntaa tulevat olemaan kuljetus- ja logistiikkayhtiöt. Tie- ja siltarekisterin käyttäjäkuntaa voivat urakoitsijoiden lisäksi olla kunnat.

20 18 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT 2.3 Käytön volyymiarvioita Tässä esitetyt volyymiarviot ovat karkeita ja koskevat extranet-käyttöä eräisiin määriteltyihin ja jo oleviin järjestelmiin. Webtiesää: maksimissaan n. 100 yhtäaikaista käyttäjää. Tierekisteri: yhtäaikaista käyttäjää. Siltarekisteri: yhtäaikaista käyttäjää. Lilli: maksimissaan n. 300 yhtäaikaista käyttäjää. 2.4 Käytettävyysvaatimukset Tässä esitetyt käytettävyysvaatimukset kohdistuvat ainoastaan eräiden tärkeiden extranetissä olevien järjestelmien toimintaan. Webtiesään toiminta talvella on vaadittu olevan 24 h. Periaatteessa vaatimus on voimassa ympäri vuoden mutta lyhyet alle 15 minuutin mittaiset katkot voidaan sallia kesäaikana. Webtiesää on extranetiin ajatelluista järjestelmistä kriittisin. Lillin käytettävyys on myös periaatteessa 24 tuntia ympäri vuoden, mutta järjestelmänä se ei ole yhtä kriittinen kuin Webtiesää. Tie- ja siltarekisterin on oltava käytettävissä virka-aikoina. Extranetin käytettävyys on mitoitettava kriittisemmän järjestelmän mukaan. 2.5 Tietovarastot Tietovarastojen käytöstä on Tiehallinnossa menossa Info2000-projekti. Info2000-projektin vastuulla on tietovarastojen mallintaminen ja olemassa olevien tietovarastojen integrointi. Pyrkimyksenä Info2000-projektissa on myös, että nykyisin hajallaan olevat informaatiokannat ja yksikkökohtaiset tietovarastot saataisiin integroitua kokonaisratkaisuun. Info2000-projektissa on lähetty ajatuksesta, että ratkaisun tulisi olla mahdollisimman avoin ja joustava. 2.6 Tietopalvelut Arkkitehtuuri ja vaatimukset tietopalveluille saadaan Info2000 projektin kautta. Extranet-arkkitehtuurissa tämä on huomioitu niin pitkälti kuin olemassa olevilla tiedoilla on mahdollista.

21 Extranet -arkkitehtuuri 19 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA 3 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA 3.1 Arkkitehtuurin kulmakivet Tiehallinnon extranetin arkkitehtuuriratkaisu on kuvattu alla. EXTRANET KERROS 6RQHUDÃ)LUHZDOO http ja/tai Net8 Käyttäjien hallinta Extranet palvelu Autentikointi SSO- ja LDAP-tuoteratkaisu Rajapinta XML, HTML Portaaliratkaisu Portal 3.0 LDAP Käyttäjänhallinta Käytettävyys Tilastointi Sessionhallinta http Html, xml MQ Security Html, xml Sovelluspalvelin IAS LDAPtunnistus Sidosryhmät Toiset järjestelmät Ias-palvelut Ensimmäinen vaihe: Lilli Rekisterien katselu Tierekisterin ylläpito Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Net8 Oracle-sovellukset ja tietokannat Dokumentinhallinta Liikenne- ja tietekniset ohjeistot Ohjepankki tiestön ylläpidosta Asiakirjojen yhteiskäyttö Tarjousten jättäminen Muut DCOM-palvelut Web-tiesää Liittymäjärjestelmät Digiroad Myöhemmin toteutettavia Ias-palveluita Viestitystyyppiset palvelut Stara Lilli INTRANET KERROS KÄYTTÖLIITTYMÄ KERROS Laadunosoitus Lupapalvelut Maanrakennuksen standardointi Kumppaniverkko Kaupunkiväylien toimintalinjat Tietyörekisteri Vuorovaikutteinen suunnittelu IVAR Liikenneturvallisuus Kuva 2 Teknisen arkkitehtuurin rakenne Arkkitehtuurin rakenne Extranetin arkkitehtuurin kulmakivenä on jakaa toiminnallinen alue kolmeen kerrokseen. Ylimpänä kerroksena on käyttöliittymäkerros. Toisena kerroksena extranet-kerros ja kolmantena intranet-kerros. Käyttöliittymäkerroksessa on ainoastaan nk. "thin client" eli selainpohjainen portaalikäyttöön perustuva client-ohjelma. Toinen kerros eli extranet-kerros sisältää käyttäjän tunnistamiseen liittyvät toiminnallisuudet. Käyttäjien auktorisointi ja profilointi voidaan hoitaa käyttämällä LDAP-tunnistusta (LDAP = Light weight Directory Access Protocol). Tuote LDAP-tunnistukseen ja kertakirjautumiseen voi olla esimerkiksi SUN:n iplanet tai Microsoftin Active Directory. Käyttäjille annetaan erilaisia rooleja. Roolien perusteella käyttäjä saa tarvitsemansa portaalinäkymän extranetiin tullessaan (profilointi). Roolien perusteella voidaan pitää yllä tietoa siitä, mitä palveluja käyttäjän on mahdollista käyttää ja mitä ei.

22 20 Extranet -arkkitehtuuri TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA Portaalin ratkaisu toteutetaan Oracle Portal 3.0 -ratkaisuna. Portaali toimii extranetin käyttäjille ulkoasun tuojana ja sisäänpääsypisteenä järjestelmiin. Portaaliratkaisun avulla voidaan käyttöliittymä roolittaa käyttäjäryhmittäin. Oracle Portal 3.0 on tuote, joka on suunniteltu nimenomaan profiloitujen käyttäjänäkymien suunnitteluun. Oracle Portal 3.0 sopii myös erittäin hyvin Tiehallinnon arkkitehtuurin sen vuoksi, että Tiehallinnon tietokannoista valtaosa Oracle-tietokantoja ja toiminnallinen yhteensopivuus on näin taattu. Tärkein toiminnallinen osa extranet-kerrosta on Oracle Ias-sovelluspalvelin (Ias = Internet Application Server), joka välittää palvelut extranetin rajapinnan kautta varsinaisille intranetin palveluille. Ias-sovelluspalvelun toiminnallisuus toteutetaan käyttäen EJB-komponentteja. Oracle Ias on tuote, jolla Oracle-tietokannat, www-sovellukset ja Oracle-pohjaiset sovellukset voidaan nitoa yhteen käytettäväksi saman sovelluspalvelimen kautta. Oracle Ias on luonnollinen valinta ympäristöissä, missä www-sovelluksiksi aiotaan muuntaa olemassa olevia Oracle Forms -sovelluksia. Alimpana kerroksena on intranet-kerros, jossa on palomuurilla eristettynä varsinaiset sovelluskohtaiset palvelut. Palvelut voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensiksikin on Oracle Ias-palvelut, jotka perustuvat Oracletietokantaan ja olemassa oleviin Oracle Forms -sovelluksiin. Toisena on dokumenttipohjaiset järjestelmät, joiden toiminnallisuus hoidetaan dokumentinhallintajärjestelmän kautta ja kolmantena on erilliset sovellukset, jotka on toteutettu kyseiseen tarpeeseen sopivalla välineellä. Tällaisia on esimerkiksi WebTiesää. Stara-palvelut hyödynnetään XML- ja HTML-rajapintoja käyttäen. Starapalvelut hoitavat viestinvälityksensä valitsemallaan tekniikalla ja valitsemallaan Message Queue -tuotteella. Message Queue -tekniikka soveltuu kokonaisarkkitehtuuriin. Sovellus-sovellus tyyppiset palvelut kuten esimerkiksi toisille palvelun tarjoajille tarjottavat Digiroad-aineistot hoidetaan käyttäen XML-pohjaisia siirtoja käyttäen protokollana joko tai FTP:tä. Sovellussovellusyhteyksissäkin voidaan käyttää tunnistusmekanismina LDAPhakemistotunnistusta. Jos asiakas tarvitsee jotain ulkopuolisia asennettavia komponentteja (esimerkiksi karttapalvelut vaativat tällaisia), on sovellustasolla huomioitava se, että komponentit on ladattavissa palveluun tultaessa Oracle IAS-ratkaisu ja Java-teknologiat Tiehallinnon järjestelmien luonteesta ja extranet-palvelun luonteesta johtuen extranet-palvelun yksi perusteknologia on Oracle Ias. Oraclen perustuotteet muodostavat kaksi kokonaisuutta: tietokannan ja sovelluspalvelimen (=Ias). Mikä tekee sovelluspalvelimen tässä tapauksessa kiinnostavaksi on se, että se sisältää myös extranet-palvelun perussovelluksen: Portal 3.0:n. Se taas sisältää monia extranet- toimintoja valmiina. Ias sisältää mahdollisuuden ajaa Oraclen perussovellustyökaluilla tehtyjä sovelluksia internet maailmassa. Ias sisältää Java-alustan ja monia skaalautumisvaihtoehtoja. Siksi Ias on yksi vahva perusteknologia katsottaessa Tiehallinnon extranettia.

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla

Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla Petri Tumppila/Bemecon Oy, petri.tumppila@bemecon.fi Tuomas Pystynen/Deepbase Oy, tuomas.pystynen@deepbase.com OUGF 4.11.2004 Agenda Ympäristö

Lisätiedot

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon CASE: TAMPERE Marko Kauppi, Tampereen kaupunki Oskari-verkostopäivä, Pasila, Messukeskus Tiistaina 19. toukokuuta 2015 Tänään tarjolla 1. Oskari.org Tampereella

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai 6.3.2003 Jari.Pirhonen@atbusiness.com Senior Consultant, CISSP, CISA AtBusiness Communications Oyj www.atbusiness.com Copyright 2003 AtBusiness

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Verkkopalvelun arkkitehtuuri perustuu yleisesti asiakas-palvelin -malliin Tietokantapohjaisessa (verkko)palvelussa asiakas-palvelin -malli toimii seuraavasti: 1. Käyttäjä käyttää

Lisätiedot

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions Oracle Finland Oy Puolimatkassa Fusioniin Yritysostoja Collaxa Kesäkuu 2004 Prosessi-integraatio ohjelmisto PeopleSoft Tammikuu 2005 Yritysohjelmisto

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

Harri Kaukovuo Senior Sales Consultant Technology Sales Oracle Finland Oy

Harri Kaukovuo Senior Sales Consultant Technology Sales Oracle Finland Oy Harri Kaukovuo Senior Sales Consultant Technology Sales Oracle Finland Oy Oracle10 g Web Services Sisältö Service Oriented Architecture (SOA) Web Services Service Oriented Architecture Service Oriented

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Tech Conference Office 365 tietoturvan heikoin #TechConfFI

Tech Conference Office 365 tietoturvan heikoin #TechConfFI Tech Conference 28.-29.5.2015 Office 365 tietoturvan heikoin lenkki? @NestoriSyynimaa #TechConfFI Puhujasta Senior-konsultti Nestori Syynimaa, PhD MCT, MCSA (Office 365) www.linkedin.com/in/nestori Luennon

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Mac-tietokoneiden hallinta

Mac-tietokoneiden hallinta Mac-tietokoneiden hallinta IT2011 2.11.2011 Mika Viikki Järjestelmätukihenkilö, Metropolia AMK mika.viikki@metropolia.fi Mitä Mac-hallintaan sisältyy? Mitä Mac-hallintaan sisältyy? Järjestelmäasetukset

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot

Tuottavuutta sovelluskehitykseen Oraclen työkaluilla: JDeveloper 10g ja HTML DB OUGF Syysseminaari

Tuottavuutta sovelluskehitykseen Oraclen työkaluilla: JDeveloper 10g ja HTML DB OUGF Syysseminaari Tuottavuutta sovelluskehitykseen Oraclen työkaluilla: JDeveloper 10g ja HTML DB OUGF Syysseminaari 4.11.2004 Jari Kuokka Tuoteasiantuntija Oracle Finland Oracle Developer Suite 10 g JDeveloper Reports

Lisätiedot

Portaalit. HT Antti Auer TieVie-kouluttajakoulutus Jyväskylä 21.8.2003

Portaalit. HT Antti Auer TieVie-kouluttajakoulutus Jyväskylä 21.8.2003 Portaalit HT Antti Auer TieVie-kouluttajakoulutus Jyväskylä 21.8.2003 Portaalien käyttötarpeet (esimerkkejä) Yliopiston tiedotus Yliopiston intranet ( hallintoportaali ) Laitos- ja oppiainekohtainen tiedotus

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät 24.1.2017 Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, sulut, merimerkit, ) perustietovarasto

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi JHS-seminaari 5.4.2005 Jukka Ahtikari Yhteentoimivuus muodostuu eri osa-alueista Yhteentoimivat palvelut Organisatorinen käyttäjät, prosessit,

Lisätiedot

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation IBM BusinessConnect A new era of thinking Metsä Group Ari Linja Mobiiliarkkitehtuuri 1 2016 IBM Corporation 2 2016 IBM Corporation 2016 IBM Corporation Ari Linja Mobiiliarkkitehti Metsä Group ICT - Tietohallinto

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kokoelmahallintajärjestelmän

Kokoelmahallintajärjestelmän Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta 11.4.2013 Vesa Hongisto Hankkeen tilanne Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Versio 1.0, 2012 Yhtenäiset luettelointisäännöt, formaatit ja standardit

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

OUGF syysseminaari Back to Basics

OUGF syysseminaari Back to Basics Oracle User Group Finland r.y. OUGF syysseminaari Back to Basics Hotelli Presidentti Congress Center Helsinki 6.11.2002 Hermanni Patama, OUGF pj 2002 OUGF syysseminaari 2002 Sivu 1 OUGF hallitus 2002 Hermanni

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto Perjantai 23.5.2014 klo 9.00-12.00 CSC, Keilaniemi 14, Espoo 0 JulkICT Lab Sisällys 1 Alku 2 Prosessi 3 Roolit ja resurssit 4 Loppu 5 Sidosryhmät 6

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta Jouni Huotari 13.2.2008 Tavoite Saada käsitys SQL Serverin (v. 2005) ominaisuuksista + eri vaihtoehtojen hyvistä ja mahdollisista huonoista puolista Oppia luomaan

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Liite A Määritelmät 1 (6)

Liite A Määritelmät 1 (6) 1 (6) Liite A Määritelmät 2.3 Uusi versio 2.4 Versio joulukuun neuvotteluja varten 2.6 Tarjoajille 29.1.2015 lähetetty versio 2.7 Helmikuun 2015 neuvotteluissa käsitelty versio 2.81 Tarjoajille 18.2.2015

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (11) Luento Käyttöoikeuksista ja tiedon suojauksesta... 2 Käyttäjätunnukset... 3 Tunnuksen luominen... 4 Oikeudet / Valtuudet... 5 Oikeuksien hallinta SQL:ssa... 6 Suojaustarkkuus?... 7 Roolit...

Lisätiedot