Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut."

Transkriptio

1 Network/Web Extranet -arkkitehtuuri Tiehallinto palvelut Copyright TietoEnator/dGOV EXTRANET ZONE INTRANET ZONE Extranet palvelu Extranet DB Oracle DB 6RQHUDÃ)LUHZDOO Käyttäjien hallinta? Ias-palvelut Sovelluspalvelin IAS RMI/ CORBAXDK/ XML, HTML Autentikointi? Rajapinta Ias LDAP iplanet Liito Tietyörekisteri Laadunosoitus Siltarekisteri Sttarapalvelut Tiesääasemat Maanrakennuksen standardointi Kelisyöttö Kaupunkiväylät Kelikamerakuvien haku Liikenneohjeistot LAM-pistet Rekisterien katselu IVAR Tierekisteirin tietolajitaulun ylläpito Liikenneturvallisuus Ohjepankki Onnettomuusrekisterit Asiakirjojen yhteiskäyttö Vuorovaikutteinen suunnittelu Lupapalvelut 1 Kumppaniverkko Portaaliratkaisu Portal 3 tai oma viritys http Security Html, xml Web-tiesää Digiroad MULTICHANNELING COM-palvelut Liittymäjärjestelmät XML Html, xml Sidosryhmät Järjestelmät Portal services INTERNET ZONE VIKING

2

3 Extranet -arkkitehtuuri Tiehallinto Helsinki 2001

4 Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto KESKUSHALLINTO Hallinto, tietohallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Extranet -arkkitehtuuri. Helsinki Tiehallinto, Hallinto, tietohallinto. 45 s. Asiasanat: internet, tietohallinto, palvelu Aiheluokka: U681.3, 22 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon extranet on internet/www-teknologiaan pohjautuva pääasiassa selainkäyttöinen eri sidosryhmille suunnattu yhtenäinen palvelukokonaisuus. Eri sidosryhmät käyttävät extranetia joko saadakseen tietoa rekistereistä tai päivittääkseen tiehallinnon rekistereitä tai toimittaakseen Tiehallinnolle tienpidon hoitoon liittyviä asiakirjoja kuten esimerkiksi urakoinnin tarjouksia. Tiehallinnon extranettia tarvitaan useista syistä. Sen kautta tarjotaan sidosryhmille heidän tarpeidensa mukaiset, helppokäyttöiset ja aina käytettävissä olevat sovellukset yhtenäisen käyttöliittymän kautta. Yhdenmukaisuus, helppokäyttöisyys ja saavutettavuus on hyvän extranetin tunnuspiirteitä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan siinä muuttuvassa tilanteessa, johon Tiehallinto joutuu kun sen järjestelmien käyttäjäksi tulee huomattava joukko uusia organisaatiota, joilla ei välttämättä ole syvällistä atk- osaamista tai Tiehallinnon järjestelmien tuntemusta. Kuvassa sivulla 11 on esitetty extranetin perusperiaatteet. Tiehallinnon extranet-palvelu ei vaadi asennuksia sidosryhmien työasemiin tai verkkoihin, koska Tiehallinnon extranetia käytetään www-selaimella. Tällöin koko extranet-palvelu on täysin Tiehallinnon hallinnassa, ja se päättää kuka saa käyttää mitä ja milloin. Oma extranet, joka toimii omassa laiteympäristössä on myös välttämättömyys tietoturvallisuuden takia. Tiehallinnon järjestelmien suora käyttö ohi extranetin voi johtaa tilanteeseen, että joku voi tahallaan tai tahattomasti aiheuttaa järjestelmille vakavaa haittaa, vahinkoa tai anastaa arkaluonteista tietoa. Vain asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu extranet mahdollistaa tarvittavan tietoturvan. Tiehallinnon extranetin tekniseksi alustaksi on valittu eri vaihtoehdoista Tiehallinnon kannalta edullisin vaihtoehto, joka tukee parhaiten Tiehallinnon nykyistä sovelluskantaa ja osaamista. Valitun arkkitehtuurin tulevaisuus on myös turvattu, sillä se perustuu markkinajohtajien tuotteisiin. Laitekantana on HP:n unix-laitteet, ja Intel-pohjaiset NT-palvelimet palvelevat Webtiesään tarpeita. Tiehallinnon extranet perustuu Java-teknologiaan ja Oracle:n Internet alustoihin, kuten Internet Application Server:iin (Ias) ja Portal 3.0:een. Tärkeimpiä jatkotoimia ovat: tehdä tarvittavat sovellusmuutokset extranettiin tulevin järjestelmiin, päättää Tiehallinnon tietoturvapolitiikan mukaisista extranetin tietoturvaperiaatteista päättää tavasta hoitaa uudet käyttäjät ja heidän käyttöoikeudet sekä tehdä tarvittavat extranettiin liittyvät tuotevalinnat. käyttöympäristön tekninen toteutus, dokumentointi sekä sopimukset tekeminen eri osapuolinen kesken käyttöympäristöön liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista Hanke on saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta.

6 Extranet -arkkitehtuuri. [Extranet architecture] Helsinki Finnish Road Administration.. 45 p. ABSTRACT Finnra s extranet is collection of services intended to be used by partners, suppliers and customers. Services are build from Finnra s operative databases and systems. Some extranet users may browse Finnra s databases, download documents and use other read-only information sources. Other extranet users like contractors may have access to update databases or for example upload tender documents to Finnra s network. Conversation can be established also at the application-to-application level instead of web browser- application level. Because of different user skills and minimal support resources, all services should be easy install, manage and use. The user of Finnra s extranet should also feel all the time that using is secure and for example tender documents are in no way ended up to competitors. This can be achieved by using modern web technologies, reliable authentication solutions, centralized user account management and secure communication protocols. Finnra s extranet is based on the following principles: All services can be used with browser. So there is no need to install and maintain specific client software Extranet is organised as portal and some level of user personification Whole extranet enviroment is managed and owned by Finnra, so we can allways decide who and what and when can use the extranet. User account management is based on Single-Sign-On and mainly RBAC- (RoleBasedAccessConrtol). Extranet services are based on operative systems and level of integration is high Overall solution is based on standards and is very scalable and costeffective Techinical solution is based on HP Unix- operating system, J2EE (Java, EJB, etc.) environment and Oracle Portal 3.0 and Internet Application Server. Near future activities are Evaluate and test IAS concept with operative Oracle applictions Decide and refine data security policy of extranet Design ja implement RBAC- based model Implement the operative extranet platform and make agreements of its duties and responsilities with all counterparts The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

7 ALKUSANAT Tiehallinnossa halutaan yhdenmukaistaa liiketoimintaa ja vakiinnuttaa kumppanuuksia. Tietojärjestelmien osalta tämä merkitsee sitä, että järjestelmien tulee olla modulaarisia ja helposti sidosryhmien saavutettavissa. Tiehallinnon extranet on yhtenäinen palvelukokonaisuus sidosryhmien käyttöön. Se perustuu moderniin Internet/WWW-teknologiaan ja on selainkäyttöinen, mutta myös sovellus-sovellus tason liittymät ovat mahdollisia. Muita extranetin piirteitä ovat helppokäyttöinen käyttäjärajapinta, keskitetty käyttäjä- ja pääsyn hallinta sekä vahva tietoturva. Tiehallinnon extranetin määrittelyprojekti tehtiin tammi-huhtikuussa Projektissa järjestettiin kuusi puolen päivän työpajaa. Projektin tilaaja oli tietohallinto, konsulttina projektissa toimi TietoEnator Corporation, joka valittiin normaalin tarjouskilpailun perusteella. Tiehallinnon extranetin suunnittelu ja toteutus on tarkoitus tehdä loppuvuoden 2001 aikana. Helsingissä, huhtikuussa 2001 Tiehallinto Keskushallinto, Hallinto, tietohallinto FOREWORD One of the main aspects in Finnra s development is to unify business operation and establish partnerships. In IT- system area this development means that systems must be modular and new user connections to them should be easy to open. One answer to this is extranet. Finnra s extranet is a consistent collection of services for partners use. It is based on a modern web technology and mainly used by browser but also application-toapplication level communication is possible. Other features include easy user interface, centralized user and access management and high level of security. Definition of Finnra s extranet was carried out by project with TietoEnator Corporation. TietoEnator was chosen after normal tender competition and project started in January 2001and ended in April. Project was organised to six half-day workshop. Design and implementation of Finnra s extranet is planned to happen at the end of year Helsinki April 2001 Central Administration Data administration

8

9 Extranet -arkkitehtuuri 7 Sisältö 1 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET Yleistä Vaatimukset Liiketoimintatarpeet Ehdotetun arkkitehtuurin sopiminen vaatimuksiin Vastaavuus Tiehallinnon vaatimuksiin Vastaavuus kriittisiin menestystekijöihin 13 2 PALVELUT Järjestelmät/sovellukset ja niiden riippuvuudet WebTiesää Lilli Tierekisteri ja Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Erikoiskuljetus Asianhallinta Käyttäjät Käytön volyymiarvioita Käytettävyysvaatimukset Tietovarastot Tietopalvelut 18 3 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA Arkkitehtuurin kulmakivet Arkkitehtuurin rakenne Oracle IAS-ratkaisu ja Java-teknologiat Asiointi, tietopalvelu ja tiedontuottajaliittymät Vahva tietoturva Käytönaikainen hallinta Paikkatietoratkaisujen asettamat vaatimukset extranet ratkaisulle Arkkitehtuurin valintaperusteita Microsoft vs Java 24 4 OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT JA EXTRANET Tietovarastot Sovelluskehitys Perusmalli Extranetin vaikutus sovelluskehitykseen Extranetin käyttöliittymä Extranetin peruskäyttöliittymä Portaali-ominaisuudet 27

10 8 Extranet -arkkitehtuuri Monikanava-liittymä Sovellus-sovellusliittymä Erityislaitteet Rajapinnat Extranetin ja Tiehallinnon sisäinen rajapinta. Extranetin sisärajapinta Extranetin ja extranetin käyttäjien välinen rajapinta. Extranetin ulkorajapinta TIETOTURVALLISUUS Sopimuksen tekeminen extranet-käyttäjän kanssa Pääsynvalvonta Tunnistaminen / allekirjoitus Extranet-käyttäjien hallinta Kertakirjautuminen (Single sign-on) Palomuurit Extranet-käyttäjien käyttöoikeuksien antaminen ja tietoturva Toisinnetut web-serverit palvelutasolla Luottamuksellisuus ja eheys Tietojen laatu 36 6 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ Konekanta Järjestelmähallinta Käytön hallinta Käytettävyys Toiminnan jatkuvuus Varalaitteisto Skaalautuvuus Palvelimen skaalautuvuus Sovelluksien skaalautuvuus Kehitys- ja testiympäristöt Siirtymävaiheen ja migraation tekninen hallinta Alustat 39 7 RATKAISUVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Pelkät HTML-sivut Replikointi Läpinäkyvä palvelu, jota olemme ehdottaneet Java -sovelluspalvelin pohjainen ratkaisu Itse koodaten Portaalityyppinen tuote. 41

11 Extranet -arkkitehtuuri Intranet tyyppinen portaalituote 41 8 JATKOTEHTÄVÄT Sovellusten liittäminen extranetiin Tietoturva Tuote- ja ratkaisuvalinnat 43 9 LÄHTEET 45

12 10 Extranet -arkkitehtuuri

13 Extranet -arkkitehtuuri 11 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1.1 Yleistä Extranet-arkkitehtuurin määrittelystä sovittiin Tiehallinnon ja TietoEnator Oyj:n kesken Työ tuli suorittaa mennessä. Extranetarkkitehtuurin suunnittelusta vastasi TietoEnator Oyj:ssä Olli-Pekka Jalovaara, Janne Kallunki, Harri Niemi, Petteri Puhakka ja Jaakko Tapanainen. Työn lähtökohtina ollut materiaali on esitetty lähteissä. Projektin työskentely tapahtui kuudessa workshopissa sekä niiden välillä tehtynä asiantuntijatyönä. Extranet Tiehallinnon extranet käyttäjä. 1) Kuka olet? 2) Tunnemme sinut ja annamme sinulle ne sovellukset käyttöön joihin sinulla on oikeudet [=meillä on sopimus] 3) Palvelut ovat käytettäviä, luotettavia ja löydettävissä. EXTRANET 1) Tunnistetaan sovellus 2) Tiedonsiirron oikeellisuus Sovellus, joka hyödyntää Tiehallinnon Extranet palveluja. TIEHALLINNON SOVELLUKSET 1) Sinulle annetaan nämä extranet oikeudet 2) Sovellus toimii kuten intrassa ja internetissä. Kuva 1. Extranetin perusperiaatteet 1.2 Vaatimukset Extranet-ratkaisulle on Tiehallinnossa asetettu seuraavanlaisia tavoitteita: 1. Ratkaisu on yhtenäinen kaikille sidosryhmille 2. Ratkaisu täyttää monipuolisesti tietoturvan asettamat vaatimukset 3. Ratkaisu perustuu avoimiin standardeihin ja soveltuu hyvin tiehallinnon operatiiviseen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin 4. Ratkaisun mukaisten palveluiden käyttäminen ei pääsääntöisesti edellytä käyttäjältä erityisiä investointeja

14 12 Extranet -arkkitehtuuri VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 5. Ratkaisu on hallinnan kannalta selkeä ja kustannustehokas 1.3 Liiketoimintatarpeet Tiehallinnon liiketoimintatarpeet extranet-ratkaisulle on kuvattu dokumentissa: IT-Arkkitehtuuri A61 Extranet-arkkitehtuuri. Niiden pohjalta määriteltiin arkkitehtuurin kriittiset menestystekijät: KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Oikeat palvelut Toimintavarmuus Käytettävyys Toteutuskelpoisuus Tietoturvallisuus Käyttäjäodotukset Kustannustehokkuus Monipuolisuus Arkkitehtuurin joustavuus Kuva 1 Kriittiset menestystekijät Menestystekijät rakentuvat toinen toisensa varaan. Hierarkkisuus kuvaa riippuvuutta, ei painoarvoa eikä tärkeyttä. Tiehallinnon extranet rakentuu monipuolisuuden ja arkkitehtuurin joustavuuden päälle. Monipuolisuus on käytettävyyttä ja palvelukyvyn varmistamista. Arkkitehtuurin joustavuus taas johtaa kustannustehokkuuden saavuttamiseen sekä palveluvasteen ylläpitoon. Nämä molemmat edesauttavat extranetin käyttäjäodotusten täyttymistä. Tietoturvallisuus, käyttäjäodotukset ja kustannustehokkuus edesauttavat extranetin toteutumiskelpoisuutta. Se edesauttaa käytettävyyttä ja toimintavarmuutta. Kun meillä on toimintavarma extranet niin voimme olla varmoja että palvelut ovat saatavilla. Kun asiaa lähestytään toisesta näkökulmasta niin voidaan todeta, että ilman oikeita palveluita monipuolisesta ja joustavasta arkkitehtuurista ei ole mitään hyötyä.

15 Extranet -arkkitehtuuri 13 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1.4 Ehdotetun arkkitehtuurin sopiminen vaatimuksiin Extranet-ratkaisulle Tiehallinnossa asetettujen tavoitteiden täyttyminen ehdotetussa arkkitehtuurissa on tiivistetty seuraavasssa Vastaavuus Tiehallinnon vaatimuksiin Ratkaisu on yhtenäinen kaikille sidosryhmille Yhden luukun periaate sekä keskitetty tietoturva toteuttavat tämän tavoitteen. Ratkaisu täyttää monipuolisesti tietoturvan asettamat vaatimukset Keskitetty tietoturva ja tietoturvatasojen valinta sekä käyttäjähallinta vastaa tähän tavoitteeseen. Ratkaisu perustuu avoimiin standardeihin ja soveltuu hyvin tiehallinnon operatiiviseen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin Tietoliikenne, tiedon rakenne, tietoturva protokollat ja käyttäjätietojen hallinnan ratkaisut noudattavat yleisiä standardeja. Noudatettavia standardeja ovat mm. HTML, HTTP, SSL, XML, LDAP, web-selain. Ratkaisun mukaisten palveluiden käyttäminen ei pääsääntöisesti edellytä käyttäjältä erityisiä investointeja Käyttäjältä vaadittavat investoinnit ovat minimissään. Käyttäjältä vaaditaan perus extranet-järjestelmien käyttöön vain normaali web-selain. Tällaisia ovat MS IE ja Netscape Navigator. Ratkaisu on hallinnan kannalta selkeä ja kustannustehokas Hallinta voidaan portaaliratkaisun tullessa kyseeseen hoitaa pääosin portaalin omalla hallintatyökalulla. Kertakirjautumisratkaisussa (Single sign-on SSO) vaaditaan keskitettyä käyttäjänhallintaa, joka edellyttää toimintamalleja ja jatkuvaa ylläpitoa Vastaavuus kriittisiin menestystekijöihin Oikeat palvelut Palveluita voi arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti lisätä rajattomasti. Oikeiden palvelujen tuominen extranetiin on yksi tärkeimpiä asioita, mutta niiden löytäminen laajemmin on tämän selvityksen ulkopuolella. Tässä arkkitehtuuriselvityksessä on otettu mukaan vain perustapaukset sovelluksista, joiden avulla arkkitehtuurin toimintatapa on varmistettu. Toimintavarmuus Toimintavarmuutta saadaan varmistetulla ja kahdennetulla konekannalla ja riittävän nopeilla koneilla sekä tietoliikenneyhteyksillä. Extranet-sovelluksen toimintavarmuuteen pitää kiinnittää huomiota varsinaisen extranetsovelluksen rakentamiseen kuuluvissa tehtävissä. Käytettävyys Käytettävyyttä saadaan yhtenäisellä kirjautumismenettelyllä sekä yhtenäisellä ulkoasulla (brändi), joka saadaan aikaan useiden sovellusten ollessa kyseessä portal-ratkaisulla. Käytettävyys liittyy kiinteästi itse sovelluksen toimintaan. Tähän pitää kiinnittää erikseen huomiota kunkin extranetiin liitettävän sovelluksen osalta.

16 14 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT Toteutuskelpoisuus Arkkitehtuuri on toteutuskelpoinen. Valittavissa olevat teknologiat ovat olemassa. Tietoturvallisuus Keskitetty tietoturvallisuus lisää tietoturvaa. Extranet-tason antamat oikeudet eivät anna oikeuksia sovelluksen kaikkiin osiin. Palomuuritekniikoin voidaan estää ylimääräiset protokollat ja muiden kuin sallittujen porttien kautta tuleva liikenne ja yritykset. Tietoturvapolitiikka, joka voidaan ottaa käyttöön extranetin käyttöönoton yhteydessä voi sen lisäksi lisätä sovellusten tietoturvaa intra- ja internet tasolla. Käyttäjän odotukset Käyttöryhmäkohtaisilla etusivuilla voidaan ohjata käyttäjät käyttämään suoraan heille kuuluvia sovelluksia ja suunnata heidän käyttönsä heidän kiinnostusalueille suoraan. Yksinkertaiset ja standardoidut kirjautumismenetelmät ovat kautta linjan samantyyppisiä, joka helpottaa käyttäjän käyttökynnystä. Käyttäjän odotuksiin liittyy taas kiinteästi itse sovelluksen toiminta, johon extranet tapauksessa on kiinnitettävä huomiota. Kustannustehokkuus Kustannustehokkuuden kulmakiviä on se, että itse perussovelluksiin ei tarvitse tehdä paljon uutta toiminnallisuutta. Esitetty extranet-arkkitehtuuri on joustava, jonka johdosta se on myös kustannustehokas. Monipuolisuus ja arkkitehtuurin joustavuus Perusideana kaikkea yli kulkevia sovelluksia voidaan ottaa mukaan extranettiin. Erilaiset HTML:t ja niiden versiot sekä mikä tahansa XMLrakenne kulkee mukana. Arkkitehtuuria voidaan skaalata ylöspäin. Voidaan ottaa mukaan monikanavaratkaisuja extranet-tasolle. Voidaan ajaa Oracle perusohjelmistoja extranet-tasolla. Voidaan skaalata konekantaa ylöspäin kuormaa tasaavasti. Voidaan ottaa mukaan uusia protokollia. Voidaan rakentaa lisää itse extranet -sovelluksen toiminnallisuutta. 2 PALVELUT 2.1 Järjestelmät/sovellukset ja niiden riippuvuudet Taulukossa 1 on kuvattuna eräitä järjestelmiä, jotka toimivat malliesimerkkeinä extranetin tietojärjestelmistä. Näiden lisäksi on olemassa ja on määritelty lukuisia muita extranetiin liittyviä sovelluksia kuten esimerkiksi kuntotietorekisteri. Toteutus Käyttötapa Käyttöliittymä Extranetrajapinta Käyttäjä-hallinta Sovellusmuutokset

17 Extranet -arkkitehtuuri 15 PALVELUT WebTiesää Lilli Tierekisteri Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Poliisi käyttäjänä, vahva tunnistus Muutama asiakas, vahva tunnistaminen vaatimuksena Erikoiskuljetus MS, Java, Oracle selain, HTML/j2ee, java-applet HTML, sms, Forms Intra, IIS- >HTML XML monikanavaisuuteen Määrittelyssä Oracle Forms ja DB Oracle Forms Ias- >HTML Informaatiotietopalvelu ylläpito useita käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä Taulukko 1 Extranetin alkuvaiheen perussovellukset WebTiesää WebTiesää on jo toteutettu sovellus. WebTiesää on Tiehallinnon Tiesääjärjestelmään liittyvä kuvien, animaatioiden ja tiesää- ja liikennetiedon katseluun tarkoitettu ohjelmisto. WebTiesää on toteutettu käyttäen HTML-, Java-, VBScript- ja C/C++ohjelmointikieliä. Tietokantana käytetään Oracle-tietokantaa ja käyttöliittymänä on selain. Työasemassa on vaatimuksena oltava Java run time environment 1.3 plugin:in ja eräiden kuvaformaattien tarpeisiin Java Media Framework -komponentti. Karttapalvelimena käytetään MapObjects Internet Map Server 2.0:a tulevaisuudessa, tällä hetkellä karttakuvat ovat palvelimella kuvina ja mitään erillistä paikkatietopalvelinta ei ole käytössä. WebTiesää on Intrinsic Oy:n toteuttama sovellus Lilli LiiTo-projekti kehittää moniurakoitsijaympäristöön soveltuvan toimintamallin tienkäyttäjiltä ja viranomaisilta tulevien, teiden liikennöitävyyteen liittyvien yhteydenottojen hallintaan ja tietojen välittämiseen eri osapuolten välillä. Lilli on LiiTo-projektin osasovellus, joka on urakoitsijoiden, tiemestareiden ja liikennekeskusten käytössä oleva sovellus, jonka avulla hallitaan yhteydenoton tietoja ja joka vastaa viestien lähettämisestä ja kuittausten vastaanotosta. Lilli on tällä hetkellä määrittelyvaiheessa. Käyttöliittyminä on vaatimuksena mahdollisuus HTML-, sms- ja -käyttöön.

18 16 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT Tierekisteri ja Siltarekisteri Tierekisteri ja siltarekisteri ovat uudehkoja olemassa olevia Oracle Forms - sovelluksia tierekisteri- ja siltarekisteritietokantojen ylläpitoon ja katseluun. Näiden sovellusten internet käyttöliittymän rakentaminen edellyttää Oraclen Ias sovelluspalvelinta. Tämä tarkoittaa sitä, että Forms sovelluksien käyttöliittymäksi valitaan tällöin java appletti, joka pyörii web selaimessa. Sovelluksen muuntaminen toimimaan näin tapahtuu pienin muutoksin. Teknisesti Forms sovelluksia voidaan ajaa internet käyttöliittymässä extranetissa sijaitsevassa Ias palvelimessa. Käytännössä ne kannattaa kuitenkin ajaa intanetin tasolla olevalla Ias palvelimella. Tämä sen vuoksi, että Forms sovellukset vievät Ias-palvelimen resursseja ja niistä saattaa olla haittaa varsinaisen extranet palvelimen toiminnalle. Toinen syy on se, että tällä tavalla saadaan järjestelmät näkymään myös intranet ja tarvittaessa internet -tasolla vastaavalla tekniikalla ja vastaavalla käyttöliittymällä Onnettomuusrekisteri Onnettomuusrekisteri on olemassa oleva Oracle Forms -sovellus onnettomuustietojen ylläpitoon. Jatkossa sovellus olisi kyettävä muuttamaan extranet-pohjaiseksi Erikoiskuljetus Erikoiskuljetuksien anomiseen ja hyväksymiseen tarvitaan asiointisovellus erikoiskuljetuksia tekeville kuljetusyrityksille. Sovelluksen vaatimuksena on vahva tietoturva Asianhallinta Extranetin dokumentinhallintapalveluissa hyödynnetään Tiehallinnon rakenteilla olevaa keskitettyä dokumentinhallintajärjestelmää, vrt. Dokumentinhallinnan kehittämisprojekti Doku2000. Dokumentinhallintajärjestelmä sisältää sovelluspalvelimen, joka huolehtii, että käyttäjällä on pääsy dokumentteihin vain käyttöoikeuksiensa puitteissa. Kun sidosryhmillä on pääsy extranetissä toimivaan dokumentinhallintajärjestelmään, voidaan vähentää tiedon kopiointia ja jakelua. Lisäksi dokumentti on käyttäjien ulottuvilla ilman välivaiheita heti, kun dokumentin omistaja on antanut käyttäjille oikeudet dokumenttiin. Dokumentinhallintajärjestelmän käyttöliittymä on extranet-käyttöön sopiva ohut suomen- ja englanninkielinen selainkäyttöliittymä, joka ei edellytä asennuksia käyttäjän työasemaan. Lisäksi käyttöliittymä sisältää vain extranet-käytössä tarvittavan perustoiminnallisuuden. Käyttäjä tunnistetaan extranetin yleisenä palveluna ennen pääsyä dokumentinhallintaan. Käyttäjä näkee vain ne dokumentit, joihin hänellä on vähintään katseluoikeus. Dokumentin omistajan omille dokumenteilleen antamat do-

19 Extranet -arkkitehtuuri 17 PALVELUT kumenttikohtaiset käyttöoikeudet eri käyttäjäryhmille ja käyttäjille on talletettu dokumentinhallintajärjestelmään. Extranetiin voidaan toteuttaa myös hakupalvelu, jonka avulla käyttäjä voi kohdistaa haun yhdellä kertaa sekä Tiehallinnon dokumentinhallintajärjestelmään että extranet-sivuihin. Extranet-käyttäjä voi seurata käyttöoikeuksiensa puitteissa Tiehallinnossa käsiteltäviä asioita ja asioitaan, ja pääsee helposti asioihin ja toimenpiteisiin linkitettyihin dokumentteihin. Tiehallinnon dokumentinhallintajärjestelmä ja diariointi- ja arkistointijärjestelmä TiKu integroidaan keskenään. TiKusta näkyvät myös asian käsittelyyn liittyvät välitoimenpiteet. Yksittäiseen välivaiheeseen voi Tiehallinnossa liittyä monia dokumentteja. Paperidokumentteja skannataan tarpeen mukaan, jolloin niitäkin voi saada extranet-käyttäjien ulottuville. Keskitetty dokumentinhallintajärjestelmä integroidaan tarpeen mukaan eri järjestelmiin, joita on mahdollista käyttää extranetin kautta. Karttakäyttöliittymät ovat yksi mahdollisuus. Extranetin kautta tarjottavassa asianhallintapalvelussa tarvitaan mahdollisimman saumaton liityntä työjonoista tms. käsiteltäviksi otettavien asioiden ja niihin liittyvien dokumentinhallintajärjestelmässä hallittavien dokumenttien välillä. Asioihin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse liittyä dokumentteja. Asioiden ohjaukseen työvaiheesta, tehtävästä ja henkilöltä seuraavalle on kaksi perusvaihtoehtoa. Joko käyttäjä ohjaa asian etenemistä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan, tai sitten apuna on ennalta määritelty prosessi, jonka mukaan erillinen workflow engine vie asiaa eteenpäin käsittelyssä. 2.2 Käyttäjät Tiehallinnon asiakkuusryhmiä on määritelty asiakkusprojektissa. Siinä niitä on käsitelty laajemmin kuin pelkän extranetin käytön mielessä. Käyttäjäryhmät tarkentuvat siinä vaiheessa, kun extranetiin toteutettavat ja liitettävät järjestelmät päätetään. Käyttäjäryhmiä voidaan pohtia eräiden extranetiin mahdollisesti liitettävien sovellusten kautta. Webtiesäässä käyttäjinä ovat ne osapuolet, jotka käyttävät hyväksi tiesää- ja liikennemittaustietoa sekä tutka-, satelliitti-, kelikamera- ja muita kuvia. LiiTo-projektin käyttäjäryhmiksi on määritelty viranomaiset ja tien käyttäjät, urakoitsijoiden ohjauskeskukset ja urakkavastaavat sekä asiakaspalvelu ja puhelinkeskuskäyttö. Erikoiskuljetukset-asiointisovelluksen käyttäjäkuntaa tulevat olemaan kuljetus- ja logistiikkayhtiöt. Tie- ja siltarekisterin käyttäjäkuntaa voivat urakoitsijoiden lisäksi olla kunnat.

20 18 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT 2.3 Käytön volyymiarvioita Tässä esitetyt volyymiarviot ovat karkeita ja koskevat extranet-käyttöä eräisiin määriteltyihin ja jo oleviin järjestelmiin. Webtiesää: maksimissaan n. 100 yhtäaikaista käyttäjää. Tierekisteri: yhtäaikaista käyttäjää. Siltarekisteri: yhtäaikaista käyttäjää. Lilli: maksimissaan n. 300 yhtäaikaista käyttäjää. 2.4 Käytettävyysvaatimukset Tässä esitetyt käytettävyysvaatimukset kohdistuvat ainoastaan eräiden tärkeiden extranetissä olevien järjestelmien toimintaan. Webtiesään toiminta talvella on vaadittu olevan 24 h. Periaatteessa vaatimus on voimassa ympäri vuoden mutta lyhyet alle 15 minuutin mittaiset katkot voidaan sallia kesäaikana. Webtiesää on extranetiin ajatelluista järjestelmistä kriittisin. Lillin käytettävyys on myös periaatteessa 24 tuntia ympäri vuoden, mutta järjestelmänä se ei ole yhtä kriittinen kuin Webtiesää. Tie- ja siltarekisterin on oltava käytettävissä virka-aikoina. Extranetin käytettävyys on mitoitettava kriittisemmän järjestelmän mukaan. 2.5 Tietovarastot Tietovarastojen käytöstä on Tiehallinnossa menossa Info2000-projekti. Info2000-projektin vastuulla on tietovarastojen mallintaminen ja olemassa olevien tietovarastojen integrointi. Pyrkimyksenä Info2000-projektissa on myös, että nykyisin hajallaan olevat informaatiokannat ja yksikkökohtaiset tietovarastot saataisiin integroitua kokonaisratkaisuun. Info2000-projektissa on lähetty ajatuksesta, että ratkaisun tulisi olla mahdollisimman avoin ja joustava. 2.6 Tietopalvelut Arkkitehtuuri ja vaatimukset tietopalveluille saadaan Info2000 projektin kautta. Extranet-arkkitehtuurissa tämä on huomioitu niin pitkälti kuin olemassa olevilla tiedoilla on mahdollista.

21 Extranet -arkkitehtuuri 19 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA 3 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA 3.1 Arkkitehtuurin kulmakivet Tiehallinnon extranetin arkkitehtuuriratkaisu on kuvattu alla. EXTRANET KERROS 6RQHUDÃ)LUHZDOO http ja/tai Net8 Käyttäjien hallinta Extranet palvelu Autentikointi SSO- ja LDAP-tuoteratkaisu Rajapinta XML, HTML Portaaliratkaisu Portal 3.0 LDAP Käyttäjänhallinta Käytettävyys Tilastointi Sessionhallinta http Html, xml MQ Security Html, xml Sovelluspalvelin IAS LDAPtunnistus Sidosryhmät Toiset järjestelmät Ias-palvelut Ensimmäinen vaihe: Lilli Rekisterien katselu Tierekisterin ylläpito Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Net8 Oracle-sovellukset ja tietokannat Dokumentinhallinta Liikenne- ja tietekniset ohjeistot Ohjepankki tiestön ylläpidosta Asiakirjojen yhteiskäyttö Tarjousten jättäminen Muut DCOM-palvelut Web-tiesää Liittymäjärjestelmät Digiroad Myöhemmin toteutettavia Ias-palveluita Viestitystyyppiset palvelut Stara Lilli INTRANET KERROS KÄYTTÖLIITTYMÄ KERROS Laadunosoitus Lupapalvelut Maanrakennuksen standardointi Kumppaniverkko Kaupunkiväylien toimintalinjat Tietyörekisteri Vuorovaikutteinen suunnittelu IVAR Liikenneturvallisuus Kuva 2 Teknisen arkkitehtuurin rakenne Arkkitehtuurin rakenne Extranetin arkkitehtuurin kulmakivenä on jakaa toiminnallinen alue kolmeen kerrokseen. Ylimpänä kerroksena on käyttöliittymäkerros. Toisena kerroksena extranet-kerros ja kolmantena intranet-kerros. Käyttöliittymäkerroksessa on ainoastaan nk. "thin client" eli selainpohjainen portaalikäyttöön perustuva client-ohjelma. Toinen kerros eli extranet-kerros sisältää käyttäjän tunnistamiseen liittyvät toiminnallisuudet. Käyttäjien auktorisointi ja profilointi voidaan hoitaa käyttämällä LDAP-tunnistusta (LDAP = Light weight Directory Access Protocol). Tuote LDAP-tunnistukseen ja kertakirjautumiseen voi olla esimerkiksi SUN:n iplanet tai Microsoftin Active Directory. Käyttäjille annetaan erilaisia rooleja. Roolien perusteella käyttäjä saa tarvitsemansa portaalinäkymän extranetiin tullessaan (profilointi). Roolien perusteella voidaan pitää yllä tietoa siitä, mitä palveluja käyttäjän on mahdollista käyttää ja mitä ei.

22 20 Extranet -arkkitehtuuri TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA Portaalin ratkaisu toteutetaan Oracle Portal 3.0 -ratkaisuna. Portaali toimii extranetin käyttäjille ulkoasun tuojana ja sisäänpääsypisteenä järjestelmiin. Portaaliratkaisun avulla voidaan käyttöliittymä roolittaa käyttäjäryhmittäin. Oracle Portal 3.0 on tuote, joka on suunniteltu nimenomaan profiloitujen käyttäjänäkymien suunnitteluun. Oracle Portal 3.0 sopii myös erittäin hyvin Tiehallinnon arkkitehtuurin sen vuoksi, että Tiehallinnon tietokannoista valtaosa Oracle-tietokantoja ja toiminnallinen yhteensopivuus on näin taattu. Tärkein toiminnallinen osa extranet-kerrosta on Oracle Ias-sovelluspalvelin (Ias = Internet Application Server), joka välittää palvelut extranetin rajapinnan kautta varsinaisille intranetin palveluille. Ias-sovelluspalvelun toiminnallisuus toteutetaan käyttäen EJB-komponentteja. Oracle Ias on tuote, jolla Oracle-tietokannat, www-sovellukset ja Oracle-pohjaiset sovellukset voidaan nitoa yhteen käytettäväksi saman sovelluspalvelimen kautta. Oracle Ias on luonnollinen valinta ympäristöissä, missä www-sovelluksiksi aiotaan muuntaa olemassa olevia Oracle Forms -sovelluksia. Alimpana kerroksena on intranet-kerros, jossa on palomuurilla eristettynä varsinaiset sovelluskohtaiset palvelut. Palvelut voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensiksikin on Oracle Ias-palvelut, jotka perustuvat Oracletietokantaan ja olemassa oleviin Oracle Forms -sovelluksiin. Toisena on dokumenttipohjaiset järjestelmät, joiden toiminnallisuus hoidetaan dokumentinhallintajärjestelmän kautta ja kolmantena on erilliset sovellukset, jotka on toteutettu kyseiseen tarpeeseen sopivalla välineellä. Tällaisia on esimerkiksi WebTiesää. Stara-palvelut hyödynnetään XML- ja HTML-rajapintoja käyttäen. Starapalvelut hoitavat viestinvälityksensä valitsemallaan tekniikalla ja valitsemallaan Message Queue -tuotteella. Message Queue -tekniikka soveltuu kokonaisarkkitehtuuriin. Sovellus-sovellus tyyppiset palvelut kuten esimerkiksi toisille palvelun tarjoajille tarjottavat Digiroad-aineistot hoidetaan käyttäen XML-pohjaisia siirtoja käyttäen protokollana joko tai FTP:tä. Sovellussovellusyhteyksissäkin voidaan käyttää tunnistusmekanismina LDAPhakemistotunnistusta. Jos asiakas tarvitsee jotain ulkopuolisia asennettavia komponentteja (esimerkiksi karttapalvelut vaativat tällaisia), on sovellustasolla huomioitava se, että komponentit on ladattavissa palveluun tultaessa Oracle IAS-ratkaisu ja Java-teknologiat Tiehallinnon järjestelmien luonteesta ja extranet-palvelun luonteesta johtuen extranet-palvelun yksi perusteknologia on Oracle Ias. Oraclen perustuotteet muodostavat kaksi kokonaisuutta: tietokannan ja sovelluspalvelimen (=Ias). Mikä tekee sovelluspalvelimen tässä tapauksessa kiinnostavaksi on se, että se sisältää myös extranet-palvelun perussovelluksen: Portal 3.0:n. Se taas sisältää monia extranet- toimintoja valmiina. Ias sisältää mahdollisuuden ajaa Oraclen perussovellustyökaluilla tehtyjä sovelluksia internet maailmassa. Ias sisältää Java-alustan ja monia skaalautumisvaihtoehtoja. Siksi Ias on yksi vahva perusteknologia katsottaessa Tiehallinnon extranettia.

VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU

VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU Microsoftin tarjoamat ratkaisumallit verkkokauppasovellukselle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa

FITS-julkaisuja 38/2004. Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa FITS-julkaisuja 38/2004 Infolaituri. Kuljettajien tietopiste liikenteen solmukohdissa ISBN 951-723-899-1 FITS-julkaisuja

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys. Sisäisiä julkaisuja 19/2006

Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys. Sisäisiä julkaisuja 19/2006 Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 19/2006 Julkaisun nimi 1 Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 19/2006

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE LOPPURAPORTTI EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 13/2005 EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE Loppuraportti Eduskunnan kanslian

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen, Rauno Heikkilä Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 44/2007 gg Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen,

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa

Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Joonas Kekoni Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa Diplomityö Elokuu, 2005 Valvoja

Lisätiedot

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Jussi Hanski Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Ohjelmistotekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HANSKI, Jussi

Lisätiedot

Pasi Kulmakorpi. Pilvipalveluiden. Google Appsin ja Microsoft Office 365:n vertailu

Pasi Kulmakorpi. Pilvipalveluiden. Google Appsin ja Microsoft Office 365:n vertailu Pasi Kulmakorpi Pilvipalveluiden Google Appsin ja Microsoft Office 365:n vertailu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Tietotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknistaloudellinen tiedekunta

WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknistaloudellinen tiedekunta Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Toni Pirinen WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE

Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE Tomi Nousiainen Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE Web-sovellus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.5.2011 ALKULAUSE Tämä insinöörityö tehtiin

Lisätiedot

A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA. Jari Hyytiäinen

A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA. Jari Hyytiäinen T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA Jari Hyytiäinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2006 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä

SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Logistiikan tietojärjestelmät 2010 Mikko Virta SaaS-palveluna tuotettu ERPjärjestelmä PK-yrityksille Case: Innotele Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut Pilvipalvelut Case: WPK-verkko Tapio Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot