Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset"

Transkriptio

1 Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon sekä näistä johtuvien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen näkökulmasta Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu tutkielma Eurooppaoikeus Syksy 2014 Jenna Pääkkö

2 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon sekä näistä johtuvien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen näkökulmasta Tekijä: Pääkkö Jenna Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Eurooppaoikeus Työn laji: Tutkielma_X_Laudaturtyö Lisensiaatintyö Kirjallinen työ Sivumäärä: XVII + 94 Vuosi: syksy 2014 Tiivistelmä: Tutkielman tarkoituksena on analysoida uhridirektiivin (neuvoston direktiivi 2004/81/EY) mukaista ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa suhteessa muulla ulkomaalaislaissa mainitulla perusteella myönnettäviin oleskelulupiin. Tutkielmassa pyritään osoittamaan, että ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisperusteet ovat syrjiviä ja mahdollisesti loukkaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon määräyksiä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kyseenalaistaa valtioiden oikeutta päättää ulkomaalaisten maahantulosta ja maasta poistamisesta. Alussa käydään läpi Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa 1980-luvulta tähän päivään sekä erityisesti niitä muutoksia, jotka heijastuvat ihmiskaupan uhrin asemaan Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Uhridirektiivi on iso osa tätä muutosprosessia, mitä esitellään tarkemmin sitä koskevien komission ehdotuksen ja hallituksen esityksen sekä ulkomaalaislain kautta. Toisena analysoidaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää, joka koskettaa valtion alueella oleskelevaa ihmiskaupan uhria. Näitä suojajärjestelmiä tutkielmassa ovat Suomen perusoikeudet, Euroopan unionin perusoikeuskirja ja Euroopan ihmisoikeussopimus. Viimeisessä luvussa pohditaan perus- ja ihmisoikeuksiin merkittävästi liittyviä yksilön ja yhteiskunnan välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia arvo- ja tavoiteperiaatteiden kautta sekä vapauden käsitettä. Tutkimuksen kohteena olevan ongelman ydin kiteytyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamiin ratkaisuihin, jotka koskevat erityisesti syrjinnän kieltoa ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa. Lisäksi analysoidaan Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen keskinäistä vuorovaikutusta, erityisesti tutkittavana olevan ongelman näkökulmasta. Avainsanat: epäinhimillisen kohtelun kielto, ihmiskaupan uhri, oleskelulupa, perus- ja ihmisoikeudet, syrjinnän kielto Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ (vain Lappia koskevat)

3 III Sisällys Lähteet... VI Lyhenteet... XVII 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen Tutkimuksen aiheen taustaa Tutkimuksen tärkeys ja tutkijan positio Aiemmat tutkimukset Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu sekä rajaus Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu Tutkimuksen rajaus Tutkimusaineisto Virallislähteet Oikeuskäytäntö Kirjallisuuslähteet Tutkimusmenetelmät ja rakenne Tutkimusmenetelmät Keskeinen terminologia Ihmiskaupan uhrin identifiointi Euroopan unionissa: Ihmiskaupan tunnistamisesta laittoman maahanmuuton vastustamiseen Ihmiskauppa ilmiönä ja siihen liittyvät ehdotukset Amsterdamin sopimus ja Tampereen Eurooppa-neuvoston huippukokous Amsterdamin sopimus Tampereen Eurooppa-neuvoston kokous Uhridirektiivi: tavoitteena vastustaa laitonta maahanmuuttoa vai uhriutumisen kierteen katkaiseminen? Komission ehdotus Ehdotuksen tausta ja tavoite Harkinta-aika Suojelutoimenpiteet Uhridirektiivi Euroopan unionin sopimukset ja unionin päämäärien muutos Uhridirektiivin oikeusperusta Direktiivi lainsäädäntöinstrumenttina... 24

4 3.2.4 Uhridirektiivi komission ehdotuksen tuloksena Uhridirektiiviä koskeva hallituksen esitys Taustaa Tavoite Oleskelulupaa edeltää harkinta-aika Ihmiskaupan uhrin oleskelulupa Oleskelulupa muulla ulkomaalaislaissa mainitulla perusteella PERUS- JA IHMISOIKEUDET SEKÄ EU:N PERUSTUSLAKI Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojasta yleisesti Perusoikeudet Perusoikeuksien luonne ja merkitys erityisesti yksilön näkökulmasta Perusoikeuksien rajoittaminen Perustuslain 6.1 :n yhdenvertaisuus Perustuslain 6.2 :n syrjinnän kielto Ulkomaalaisille myönnettävä perusoikeuksien suoja Ihmisoikeudet Ihmisoikeudet kaikkien oikeuksina Ihmisoikeudet ja maahantulo Ihmisoikeuksien asema Euroopan unionin oikeudessa Euroopan unionin perusoikeuskirja Perusoikeuskirjasta yleisesti Perusoikeuskirjan yhdenvertaisuussäännös Euroopan ihmisoikeussopimus Euroopan neuvosto ihmisoikeuksien edistäjänä Euroopan ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen keskinäinen vuorovaikutus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista yleisesti Syrjinnän kielto Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kielto Syrjinnän kielto ilmaisee yhdenvertaisuusperiaatteen Oleskelulupaedellytysten väliset velvollisuudet syrjinnän muotona Objektiivinen ja kohtuullinen oikeutusperuste edellytyksen tarkempi analyysi Yhteinen eurooppalainen standardi oikeutusperusteena IV

5 V Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla luettuna yhdessä 8 artiklan kanssa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kielto YKSILÖ JA YHTEISKUNTA Vähemmistön oikeudet suhteessa kollektiivisiin ja yksilön oikeuksiin Aiheen kytkentä Eurooppaoikeuteen Vähemmistön oikeuksien ongelma Periaatteet Periaatteiden sisältö eri teorioiden mukaan Periaatteiden päätyypit Periaatteet tuomioistuimen ratkaisuissa Vapauden käsite JOHTOPÄÄTÖKSET... 92

6 VI Lähteet EU:n sopimukset ja asetukset Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta, EYVL, N:o C 340, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto, EUVL, N:o C 327, Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL, C 364, Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL, N:o C 326, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot, EUVL, N:o C 326, Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta, EYVL, N:o C 80, Single European Act, OJ, N:o L 169, Treaty on European union, OJ, N:o C 191, Direktiivit Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen2002/629/yos korvaamisesta. Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä. Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.

7 VII EU:n ehdotukset, kertomukset, päätökset ja tiedonannot Ehdotus neuvoston direktiiviksi sellaisille laittomassa maahanmuutossa avustamisen tai ihmiskaupan uhreille, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, myönnettävästä lyhytaikaisesta oleskeluluvasta KOM(2002) 71 lopullinen. Euroopan parlamentin päätöslauselma B3-1264, 1283 ja 1309/93, , EYVL C 268. Euroopan parlamentin päätöslauselma A4-0326/95, , EYVL C 32, Euroopan parlamentin päätöslauselmassa A4-0372/1997, Euroopan parlamentin päätöslauselma A2-52/89, , EYVL C 120, Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, annetun direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta, KOM(2010) 493 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten, , KOM(96) 567 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille lisätoimista naisilla käytävän kaupan torjumiseksi, , KOM(98) 726 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta, KOM(2001) 672 lopullinen. Neuvoston päätöslauselma, tehty 23 päivänä marraskuuta 1995, todistajien suojelusta kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen toiminnan yhteydessä, EYVL C 327, Pöytäkirja (N:o 2) Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, EUVL, N:o C 326, Tampereen Eurooppa-neuvoston kokous, puheenjohtajan päätelmät, 16/10/ Nr: 200/1/99. The Charter of Fundamental Rights of the European union Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights of the European union, Convent 49, /154/YOS: Euroopan unionin hyväksymä asiakirja ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisesta toiminnasta, EYVL L 63,

8 2001/220/YOS: Neuvoston puitepäätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, EYVL L 82, /629/YOS: Neuvoston puitepäätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta. VIII Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut 26/62 NV Algemense Transport en Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse administratie der belastningen (1963), ECR 1. 6/64 Flaminio Costa v. ENEL (1964) ECR /69 Erich Stauder v. City of Ulm, Sozialamt (1969) ECR /70 Internationale Handelsgesellschaft mbh v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (1970) ECR /84 Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (1985) ECR /87 ja 227/88 Hoechst AG v. Euroopan yhteisöjen komissio (1989) ECR C-339/87 Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta (1990) ECR I C-13/94 P v. S ja Cornwall County Council (1996) ECR I C-207/96 Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (1997) ECR I C-7/98 Dieter Krombach v. André Bamberski (2000) ECR C-94/00 Roquette Frères SA v. Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ja Euroopan yhteisöjen komissio (2002) ECR I C-105/03 Rikosoikeudenkäynti vastaan Maria Pupino (2005 ECR I-5285). C-540/03 Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto (2006) ECR I Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut Abdulaziz, Cabales ja Balkandaali v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 94). Airey v. Irlanti ( , A 32). Al-Jedda v. Yhdistynyt kuningaskunta ( ).

9 IX Al-Skeini ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta ( ). Anakomba Yula v. Belgia ( ), kohdat Bankovic ym. v. Belgia ym. ( Reports 2001-XII. Belgian Linguistic Case v. Belgia ( , A6). Belilos v. Sveitsi ( , A 132). Bosphorus Hava Yollari Turizm v. Irlanti ( , Reports 2005-VI). Christine Goodwin v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , Reports 2002-VI). Cruz Varas ym. v. Ruotsi ( , A 201). E. B. v. Ranska ( ). Engel ym. v. Alankomaat ( , A 22). Gaygusuz v. Itävalta ( , Reports 1996-IV). Gentilhomme, Schaff-Benhadji ja Zerouki v. Ranska ( ). G. N. ym. v. Italia ( ). Golder v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 18). H. L. R. v. Ranska ( , Reports 1997-III). Hornsby v. Kreikka ( , Reports 1997-II). Irlanti v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 25). Karlheinz Schmidt v. Saksa ( , A 291-B). Kiyutin v. Venäjä ( ). Kudla v. Puola ( ,Reports 2000-XI). Marckx v. Belgia ( , A 31). Matthews v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , Reports 1999-I). Moustaquim v. Belgia ( , A 193), kohta 49. Kuten myös tapaus C. v. Belgia ( , Reports 1996-III). Niemietz v. Saksa ( , A 251-B). N. v. Ruotsi ( ). Saadi v. Italia ( , Reports 2008).

10 X Schuler-Zgraggen v. Sveitsi ( , A 263). Société Colas Est ym. v. Ranska ( , Reports 2002-III). Soering v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 161). Thlimmenos v. Kreikka ( , Reports 2000-IV). Tyrer v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 26). Waite ja Kennedy v. Saksa ( , Reports 1999-I). Zarb Adami v. Malta ( , Reports 2006-VIII). Ihmisoikeustoimikunnan päätös M & Co. v. Saksan liittotasavalta, ( , D.R. N:o 64). Kansallinen lainvalmistelu ja lainsäädäntö sekä oikeuskäytäntö Hallintolaki (434/2003). HE 309/1993. Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 32/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta. Laki rikoslain muuttamisesta (650/2004). PeVL lausunto (9/1985) hallituksen esityksestä n:o 7 Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa koskevaksi lainsäädännöksi. PeVL lausunto (10/1985) hallituksen esityksestä n:o 8 laeiksi aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemisesta annetun lain 1 4 :n soveltamatta jättämisestä. PeVL lausunto (2/1990) hallituksen esityksestä n:o 22 ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä. PeVL lausunto (12/1990) hallituksen esityksestä n:o 105 huoneenvuokralain muuttamisesta. PeVL lausunto (3/1991) hallituksen esityksestä n:o 103 laiksi terveyskeskusmaksukokeilusta.

11 PeVL lausunto (4/1991) hallituksen esityksestä n.o 160 laiksi peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta. PeVL lausunto (25/2006) hallituksen esityksestä n:o 3 laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta. Rikoslaki (39/1889). Suomen perustuslaki (731/1999). Ulkomaalaislaki (301/2004). Yhdenvertaisuuslaki (21/2004). KKO:2012:11. XI Kansainväliset sopimukset ja niihin liittyvät päätökset Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Euroopan ihmisoikeussopimus eli Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, SopS 18-19/1990. Euroopan ihmisoikeussopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla, SopS 63/1999. Euroopan neuvoston perussääntö, SopS 21/1989. Eurooopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, SopS 43-44/2012. Euroopan sosiaalinen perusoikeuskirja, SopS 43-44/1991 sekä 78/2002 ja 80/2002. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä, SopS 73/2006. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 7-8/1976, (KP-sopimus). Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, SopS 77/1968. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976, (TSS-sopimus). Valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskeva yleissopimus, SopS 80/1968.

12 XII Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus, SopS 33/1980. Yhteisöjen tuomioistuimen 28 päivänä maaliskuuta 1996 antama lausunto, EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan 6 kohdan mukaisesti annettu lausunto - Yhteisön liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi; kahdestoista pöytäkirja, SopS 8-9/2005. Kirjallisuuus Aarnio, Aulis: Lain ja kohtuuden tähden, Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo Helsinki - Juva Brouwer, Evelien: Extraterritorial Migration Control and Human Rights: Preserving the Responsibility of the EU and its Member States. Teoksessa Extraterritorial Immigration Control: Ryan, Bernard & Mitsilegas, Valsamis (eds.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston Donnelly, Jack: Universal Human Rights in Theory & Practice, Cornell University Press, Ithaca and London Dworkin, Ronald: Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Erich, Rafael: Suomen valtio-oikeus, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki Craig, Paul & De Búrca, Gráinne (eds.): The Evolution of EU Law, Oxford University Press, Oxford Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas, Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen Veli-Pekka: Perusoikeudet, WSOYpro, Helsinki Hallberg, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli- Pekka, WSOYpro, Helsinki Hartley, T. C.: The Foundations of European Community Law An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Community, Oxford University Press, Oxford, Joutsamo, Kari; Aalto, Pekka; Kaila, Heidi ja Maunu, Antti: Eurooppaoikeus, Kauppakaari Oyj, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki Jääskinen, Niilo: Euroopan unioni - Oikeudelliset perusteet, Talentum, Helsinki 2007.

13 Karapuu, Heikki: Perusoikeuksien käsite ja luokittelu. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Kimpimäki, Minna: Haureuden harjoittajista ihmiskaupan uhreihin. Prostituution, parituksen ja ihmiskaupan oikeudellinen sääntely, Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi Koivurova, Timo & Pirjatanniemi, Elina (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja, Tietosanoma, Tallinna Koivurova, Timo ja Pirjatanniemi, Elina: Yksilöt, ryhmät ja ihmisoikeudet. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Letsas, George: A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, New York MacCormick, Neil: Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford Nieminen, Liisa: Tasa-arvo Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvattuna perusoikeutena. Teoksessa Perusoikeudet EU:ssa (toim. Liisa Nieminen), Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki Nuotio, Kimmo: Eurooppalaisen integraation uusi painopiste: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo ja Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut, Helsinki Nykänen, Eeva: Pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten ihmisoikeudet. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Ojanen, Tuomas: Johdatus perus- ja ihmisoikeusjuridiikkaan, Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Ojanen, Tuomas: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa, Hakapaino Oy, Helsinki Ojanen, Tuomas: Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Ojanen, Tuomas ja Scheinin, Martin: Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki XIII

14 Ojanen, Tuomas ja Martin Scheinin: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto (PL 6 ). Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Peers, Steve; Guild, Elspeth; Acosta Arcarazo, Diego; Groenendijk, Kees & Moreno-Lax, Violeta: EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston Pellonpää, Matti; Gullans, Monica; Pölönen, Pasi & Tapanila, Antti: Euroopan ihmisoikeussopimus, Talentum, Helsinki Prechal, Sacha: Directives in EC Law, Oxford University Press, Oxford Pöyhönen, Juha: Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 179, Vammalan kirjapaino Oy, Vammala Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, Talentum, Helsinki Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, Talentum, Helsinki Rosas, Allan: Perus- ja ihmisoikeudet EU-oikeudessa. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Scheinin, Martin: Ihmisarvon loukkaamattomuus valtiosääntöperiaatteena. Teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, Hakapaino, Helsinki Staffans, Ida: Turvallisuuskäsitteet EU:ssa maahanmuutto-oikeudellisia ja turvallisuusretorisia näkökohtia. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo ja Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopistopaino, Helsinki Tuori, Kaarlo: Tavoitteet ja periaatteet modernissa oikeudessa, s Teoksessa Aiheita Weberistä. Max Weber modernista rationaalisuudesta, uskonnosta, oikeudesta ja yhteiskuntaluokista, Hietaniemi, Tapani (toim.), Gummerus Oy:n kirjapaino, Jyväskylä Uoti, Kari: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin lainkäyttäjä oikeuden tekijänä, Yliopistopaino, Helsinki XIV

15 XV Artikkelit ja muut kirjoitukset Maunu, Antti: Jäsenvaltion perusvelvoitteet direktiivin normatiivisessa, rakenteellisessa ja tosiasiallisessa täytäntöönpanossa, Defensor Legis 2005/1. Ojanen, Tuomas: Eurooppa-tuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet, Lakimies 7-8/2005. Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan unioni, Lakimies 7 8/2005. Pärssinen, Venla: Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa, Oikeus 2006 (35); 2: Rosas, Allan: EU:n jäsenvaltioiden perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet, Lakimies 6 7/1999. Sisäasiainministeriön julkaisuja 32/2013: Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. United Nations Office on Drugs and Crime: Trafficking in Persons: Global Patterns, U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report Internet-lähteet areena.yle.fi/radio/ : Puheen päivä, Suomalainen ihmiskauppa uhkaa syrjäytyviä.

16 XVI valtteriaaltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ ihmiskaupan-tuomioista.

17 XVII Lyhenteet alav. ECR EIS EIT EN EU EY HE KKO alaviite European Court Reports Euroopan ihmisoikeussopimus Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Euroopan neuvosto Euroopan unioni Euroopan yhteisö(t) Hallituksen esitys Korkein oikeus KP-sopimus Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus PeVL SEU SEUT perustuslakivaliokunnan lausunto Sopimus Euroopan unionista Sopimus Euroopan unionin toiminnasta TSS-sopimus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus SopS vp. YK Suomen säädöskokoelma (asetuskokoelman) sopimussarja valtiopäivät Yhdistyneet kansakunnat

18 1 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus aiheeseen Tutkimuksen aiheen taustaa Nykyään ihmiskaupalle on tunnistettu useita eri ilmenemismuotoja. Ihmiskaupan uhreja voidaan käyttää seksuaalisesti hyväksi niin prostituutiossa kuin pornografian tuotannossa. Ihmiskaupan uhrina olevien työvoimaa voidaan muun muassa riistää saattamalla heidät velkasuhteeseen, maksamalla liian alhaista palkkaa, teettämällä kohtuuttoman pitkiä työpäiviä tai asuttamalla ala-arvoisissa olosuhteissa. Ihmiskauppa voi olla myös elinten ja kudosten kauppaa taloudellisessa hyötymistarkoituksessa tai esimerkiksi pakkoavioliittoja. Näille ihmiskaupan eri muodoille on tyypillistä henkilön hyväksikäyttö tavalla, joka vahingoittaa uhria psyykkisesti ja fyysisesti niin vakavasti, että uhriutumisesta selviytyminen ja ihmisarvoisen elämän jatkaminen on pelastautumisen jälkeen vaikeaa. 1 Euroopan neuvosto hyväksyi eurooppalaisen ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen 2 vuonna Yleissopimuksen tarkoituksena on parantaa ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa sekä luoda tehokas sopimuksen valvontamekanismi (GRETA). Euroopan unionissa tehtyinä tärkeimpinä ihmiskaupan vastustamisen ja ihmiskaupan uhrien auttamisen instrumentteina ovat vuonna 2002 neuvoston hyväksymä puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta 3 ja Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi (jäljempänä uhridirektiivi) 4. Uhridirektiivi on osa unionin vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kehittämistä, joka asetettiin vuonna 1999 voimaan tulleen Amsterdamin sopimuksen päätavoitteiksi. 1 Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa, s Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Sopimus tuli Suomen osalta voimaan (SopS 43-44/2012) /629/YOS Neuvoston puitepäätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta. 4 Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.

19 Tutkimuksen tärkeys ja tutkijan positio Direktiivin 17 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tuli saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen 6 päivä elokuuta Itse direktiivin hyväksymisestä on kulunut kymmenen vuotta ja kansallisestikin direktiivi on ollut voimassa kohta kahdeksan vuotta, eli direktiivin vaikutukset ovat ehtineet jo näkyä ja mahdollinen muutos ihmiskauppaan liittyvässä ajattelussa on voinut jo tapahtua. Kuitenkin tutkimuksia tähän aihepiiriin liittyen on tehty verrattain vähän. Viimeaikoina on uutisoitu laajasti maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Erityisesti 2013 vuoden kesällä 50 thaimaalaisen marjanpoimijan tekemä rikosilmoitus ihmiskaupasta on herättänyt kiinnostukseni ihmiskaupan moniulottuvuudesta. 5 Maahanmuuttoon liittyvistä asioista eniten ovat ihmetyttäneet ihmiskaupan uhrin oleskelulupaperusteet, sillä uhridirektiivin myötä voimaan saatetun ulkomaalaislain 52 a :n mukaan Suomessa oleskelevalle ihmiskaupan uhrille myönnetään tilapäinen oleskelulupa tutkinnallisista tai oikeuskäsittelyyn liittyvistä syistä, edellyttäen, että uhri katkaisee siteensä ihmiskaupasta epäilyihin ja tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa. Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville ihmiskaupan uhreille oleskelulupa voidaan kuitenkin myöntää yhteistyötä vaatimatta. Tilapäisen oleskeluluvan pituus on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi Aiemmat tutkimukset Roth on arvioinut uhridirektiiviä ja sen pohjalta annettua hallituksen esitystä nimenomaan siitä lähtökohdasta, että oleskeluluvan edellytysten ei pitäisi olla sidottuja yhteistyöhön, koska se johtaa pahimmassa tapauksessa uhrin uudelleen uhriutumiseen. Roth tarkastelee ihmiskauppadirektiiviä siitä näkökulmasta, että Euroopan unionissa 5 Ihmiskauppa ei enää ole pelkästään yleisesti miellettyä orjuutta köyhissä maissa, vaan myös työperäistä ihmiskauppaa, jossa uhrit ovat tulleet vapaasta tahdosta kohdemaahan. He ovat tulleet vapaaehtoisesti tietäen työn rankan luonteen, mutta tietämättä sitä tosiseikkaa, että olosuhteet ovat hyväksikäyttöä sisältäviä, joihin heidät saatetaan maahantulon jälkeen. He eivät ole vapaita lopettamaan, koska he ovat sidottuina työhön esimerkiksi siitä syystä, että heillä ei yksinkertaisesti ole varaa palata kotimaahansa ennen kuin ovat ansainneet tietyn summan rahaa. Tästä oli myös kyse thaimaalaispoimijoiden kohdalla, kun he ja sotkamolainen Ber-Ex Oy ajautuivat työtaisteluun, koska poimijoiden ja Ber-Ex Oy:n näkemyserot työstä ja olosuhteista poikkesivat toisistaan voimakkaasti.

20 3 omaksuttu rikostorjunnallinen ja turvallisuuspainotteinen lähestymistapaa ihmiskauppaan korostaa ihmiskaupan liittymistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja laittomaan maahantuloon jättäen usein ihmiskaupan ihmisoikeusulottuvuudet rikostorjunnan tavoitteiden varjoon. 6 Marraskuussa 2013 Sisäasiainministeriö julkaisi kattavan selvityksen ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittämisestä. 7 Selvityksessä arvioitiin voimassa olevan ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön nykytilaa ja toimivuutta sekä analysoitiin ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan sääntelyn erilaisia vaihtoehtoja järjestelmän parantamiseksi sekä niiden vaikutuksia. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin ihmiskaupan uhrin tunnistamisen eri vaiheita. 1.2 Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu sekä rajaus Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uhridirektiivin mukaista ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa. Millä perusteella ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisedellytykset poikkeavat suuresti muista Suomessa myönnettävistä oleskelulupaperusteista? Mikä on oikeudellinen perusta, jonka perusteella ihmiskaupan uhrille, joka hakee oleskelulupaa ulkomaalaislain 52 a nojalla, asetetaan erilaisia velvollisuuksia, kuin uhrille, joka saa oleskeluluvan muulla perusteella? Oleskelulupien edellytyksiä ei verrattu Rothin tutkimuksissa eikä Sisäasianministeriön julkaisussa. Tutkimuksessa keskitytäänkin siihen, mitkä ovat uhridirektiivin taustat, miksi uhrille asetetaan velvollisuuksia ja millä perusteella yksilölle voidaan asettaa oikeuksia ja velvollisuuksia? Mikä on yksilön ja yhteiskunnan välisten intressien suhde, eli kumpi on tärkeämpää yksilön (tässä tapauksessa ihmiskaupan uhrin) vai yhteiskunnan 6 Ks. Pärssinen, Venla: Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa, Oikeus 2006 (35); 2: , s. 178; Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa, s. 243, 250. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Sisäasiainministeriön julkaisuja 32/2013: Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys.

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00550 KVTR Yli-Vakkuri Laura 16.11.2004 Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä luonnoksesta neuvoston päätökseksi määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymisestä rajavalvonta-,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.4.2014 COM(2014) 239 final 2014/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa Euroopan unionin puolesta noudatettavasta kannasta suositukseen,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 544 final 2017/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevassa komiteassa Euroopan unionin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 659 final 2016/0323 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE II EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Vetoomusvaliokunta 2004 13. syyskuuta 2001 LAUSUNTO vetoomusvaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0134 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot