Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset"

Transkriptio

1 Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon sekä näistä johtuvien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen näkökulmasta Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu tutkielma Eurooppaoikeus Syksy 2014 Jenna Pääkkö

2 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon sekä näistä johtuvien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen näkökulmasta Tekijä: Pääkkö Jenna Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Eurooppaoikeus Työn laji: Tutkielma_X_Laudaturtyö Lisensiaatintyö Kirjallinen työ Sivumäärä: XVII + 94 Vuosi: syksy 2014 Tiivistelmä: Tutkielman tarkoituksena on analysoida uhridirektiivin (neuvoston direktiivi 2004/81/EY) mukaista ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa suhteessa muulla ulkomaalaislaissa mainitulla perusteella myönnettäviin oleskelulupiin. Tutkielmassa pyritään osoittamaan, että ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisperusteet ovat syrjiviä ja mahdollisesti loukkaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon määräyksiä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kyseenalaistaa valtioiden oikeutta päättää ulkomaalaisten maahantulosta ja maasta poistamisesta. Alussa käydään läpi Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa 1980-luvulta tähän päivään sekä erityisesti niitä muutoksia, jotka heijastuvat ihmiskaupan uhrin asemaan Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Uhridirektiivi on iso osa tätä muutosprosessia, mitä esitellään tarkemmin sitä koskevien komission ehdotuksen ja hallituksen esityksen sekä ulkomaalaislain kautta. Toisena analysoidaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää, joka koskettaa valtion alueella oleskelevaa ihmiskaupan uhria. Näitä suojajärjestelmiä tutkielmassa ovat Suomen perusoikeudet, Euroopan unionin perusoikeuskirja ja Euroopan ihmisoikeussopimus. Viimeisessä luvussa pohditaan perus- ja ihmisoikeuksiin merkittävästi liittyviä yksilön ja yhteiskunnan välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia arvo- ja tavoiteperiaatteiden kautta sekä vapauden käsitettä. Tutkimuksen kohteena olevan ongelman ydin kiteytyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamiin ratkaisuihin, jotka koskevat erityisesti syrjinnän kieltoa ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa. Lisäksi analysoidaan Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen keskinäistä vuorovaikutusta, erityisesti tutkittavana olevan ongelman näkökulmasta. Avainsanat: epäinhimillisen kohtelun kielto, ihmiskaupan uhri, oleskelulupa, perus- ja ihmisoikeudet, syrjinnän kielto Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ (vain Lappia koskevat)

3 III Sisällys Lähteet... VI Lyhenteet... XVII 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen Tutkimuksen aiheen taustaa Tutkimuksen tärkeys ja tutkijan positio Aiemmat tutkimukset Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu sekä rajaus Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu Tutkimuksen rajaus Tutkimusaineisto Virallislähteet Oikeuskäytäntö Kirjallisuuslähteet Tutkimusmenetelmät ja rakenne Tutkimusmenetelmät Keskeinen terminologia Ihmiskaupan uhrin identifiointi Euroopan unionissa: Ihmiskaupan tunnistamisesta laittoman maahanmuuton vastustamiseen Ihmiskauppa ilmiönä ja siihen liittyvät ehdotukset Amsterdamin sopimus ja Tampereen Eurooppa-neuvoston huippukokous Amsterdamin sopimus Tampereen Eurooppa-neuvoston kokous Uhridirektiivi: tavoitteena vastustaa laitonta maahanmuuttoa vai uhriutumisen kierteen katkaiseminen? Komission ehdotus Ehdotuksen tausta ja tavoite Harkinta-aika Suojelutoimenpiteet Uhridirektiivi Euroopan unionin sopimukset ja unionin päämäärien muutos Uhridirektiivin oikeusperusta Direktiivi lainsäädäntöinstrumenttina... 24

4 3.2.4 Uhridirektiivi komission ehdotuksen tuloksena Uhridirektiiviä koskeva hallituksen esitys Taustaa Tavoite Oleskelulupaa edeltää harkinta-aika Ihmiskaupan uhrin oleskelulupa Oleskelulupa muulla ulkomaalaislaissa mainitulla perusteella PERUS- JA IHMISOIKEUDET SEKÄ EU:N PERUSTUSLAKI Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojasta yleisesti Perusoikeudet Perusoikeuksien luonne ja merkitys erityisesti yksilön näkökulmasta Perusoikeuksien rajoittaminen Perustuslain 6.1 :n yhdenvertaisuus Perustuslain 6.2 :n syrjinnän kielto Ulkomaalaisille myönnettävä perusoikeuksien suoja Ihmisoikeudet Ihmisoikeudet kaikkien oikeuksina Ihmisoikeudet ja maahantulo Ihmisoikeuksien asema Euroopan unionin oikeudessa Euroopan unionin perusoikeuskirja Perusoikeuskirjasta yleisesti Perusoikeuskirjan yhdenvertaisuussäännös Euroopan ihmisoikeussopimus Euroopan neuvosto ihmisoikeuksien edistäjänä Euroopan ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen keskinäinen vuorovaikutus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista yleisesti Syrjinnän kielto Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kielto Syrjinnän kielto ilmaisee yhdenvertaisuusperiaatteen Oleskelulupaedellytysten väliset velvollisuudet syrjinnän muotona Objektiivinen ja kohtuullinen oikeutusperuste edellytyksen tarkempi analyysi Yhteinen eurooppalainen standardi oikeutusperusteena IV

5 V Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla luettuna yhdessä 8 artiklan kanssa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kielto YKSILÖ JA YHTEISKUNTA Vähemmistön oikeudet suhteessa kollektiivisiin ja yksilön oikeuksiin Aiheen kytkentä Eurooppaoikeuteen Vähemmistön oikeuksien ongelma Periaatteet Periaatteiden sisältö eri teorioiden mukaan Periaatteiden päätyypit Periaatteet tuomioistuimen ratkaisuissa Vapauden käsite JOHTOPÄÄTÖKSET... 92

6 VI Lähteet EU:n sopimukset ja asetukset Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta, EYVL, N:o C 340, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto, EUVL, N:o C 327, Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL, C 364, Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL, N:o C 326, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot, EUVL, N:o C 326, Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta, EYVL, N:o C 80, Single European Act, OJ, N:o L 169, Treaty on European union, OJ, N:o C 191, Direktiivit Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen2002/629/yos korvaamisesta. Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä. Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.

7 VII EU:n ehdotukset, kertomukset, päätökset ja tiedonannot Ehdotus neuvoston direktiiviksi sellaisille laittomassa maahanmuutossa avustamisen tai ihmiskaupan uhreille, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, myönnettävästä lyhytaikaisesta oleskeluluvasta KOM(2002) 71 lopullinen. Euroopan parlamentin päätöslauselma B3-1264, 1283 ja 1309/93, , EYVL C 268. Euroopan parlamentin päätöslauselma A4-0326/95, , EYVL C 32, Euroopan parlamentin päätöslauselmassa A4-0372/1997, Euroopan parlamentin päätöslauselma A2-52/89, , EYVL C 120, Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, annetun direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta, KOM(2010) 493 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten, , KOM(96) 567 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille lisätoimista naisilla käytävän kaupan torjumiseksi, , KOM(98) 726 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta, KOM(2001) 672 lopullinen. Neuvoston päätöslauselma, tehty 23 päivänä marraskuuta 1995, todistajien suojelusta kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen toiminnan yhteydessä, EYVL C 327, Pöytäkirja (N:o 2) Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, EUVL, N:o C 326, Tampereen Eurooppa-neuvoston kokous, puheenjohtajan päätelmät, 16/10/ Nr: 200/1/99. The Charter of Fundamental Rights of the European union Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights of the European union, Convent 49, /154/YOS: Euroopan unionin hyväksymä asiakirja ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisesta toiminnasta, EYVL L 63,

8 2001/220/YOS: Neuvoston puitepäätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, EYVL L 82, /629/YOS: Neuvoston puitepäätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta. VIII Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut 26/62 NV Algemense Transport en Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse administratie der belastningen (1963), ECR 1. 6/64 Flaminio Costa v. ENEL (1964) ECR /69 Erich Stauder v. City of Ulm, Sozialamt (1969) ECR /70 Internationale Handelsgesellschaft mbh v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (1970) ECR /84 Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (1985) ECR /87 ja 227/88 Hoechst AG v. Euroopan yhteisöjen komissio (1989) ECR C-339/87 Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta (1990) ECR I C-13/94 P v. S ja Cornwall County Council (1996) ECR I C-207/96 Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (1997) ECR I C-7/98 Dieter Krombach v. André Bamberski (2000) ECR C-94/00 Roquette Frères SA v. Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ja Euroopan yhteisöjen komissio (2002) ECR I C-105/03 Rikosoikeudenkäynti vastaan Maria Pupino (2005 ECR I-5285). C-540/03 Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto (2006) ECR I Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut Abdulaziz, Cabales ja Balkandaali v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 94). Airey v. Irlanti ( , A 32). Al-Jedda v. Yhdistynyt kuningaskunta ( ).

9 IX Al-Skeini ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta ( ). Anakomba Yula v. Belgia ( ), kohdat Bankovic ym. v. Belgia ym. ( Reports 2001-XII. Belgian Linguistic Case v. Belgia ( , A6). Belilos v. Sveitsi ( , A 132). Bosphorus Hava Yollari Turizm v. Irlanti ( , Reports 2005-VI). Christine Goodwin v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , Reports 2002-VI). Cruz Varas ym. v. Ruotsi ( , A 201). E. B. v. Ranska ( ). Engel ym. v. Alankomaat ( , A 22). Gaygusuz v. Itävalta ( , Reports 1996-IV). Gentilhomme, Schaff-Benhadji ja Zerouki v. Ranska ( ). G. N. ym. v. Italia ( ). Golder v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 18). H. L. R. v. Ranska ( , Reports 1997-III). Hornsby v. Kreikka ( , Reports 1997-II). Irlanti v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 25). Karlheinz Schmidt v. Saksa ( , A 291-B). Kiyutin v. Venäjä ( ). Kudla v. Puola ( ,Reports 2000-XI). Marckx v. Belgia ( , A 31). Matthews v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , Reports 1999-I). Moustaquim v. Belgia ( , A 193), kohta 49. Kuten myös tapaus C. v. Belgia ( , Reports 1996-III). Niemietz v. Saksa ( , A 251-B). N. v. Ruotsi ( ). Saadi v. Italia ( , Reports 2008).

10 X Schuler-Zgraggen v. Sveitsi ( , A 263). Société Colas Est ym. v. Ranska ( , Reports 2002-III). Soering v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 161). Thlimmenos v. Kreikka ( , Reports 2000-IV). Tyrer v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 26). Waite ja Kennedy v. Saksa ( , Reports 1999-I). Zarb Adami v. Malta ( , Reports 2006-VIII). Ihmisoikeustoimikunnan päätös M & Co. v. Saksan liittotasavalta, ( , D.R. N:o 64). Kansallinen lainvalmistelu ja lainsäädäntö sekä oikeuskäytäntö Hallintolaki (434/2003). HE 309/1993. Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 32/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta. Laki rikoslain muuttamisesta (650/2004). PeVL lausunto (9/1985) hallituksen esityksestä n:o 7 Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa koskevaksi lainsäädännöksi. PeVL lausunto (10/1985) hallituksen esityksestä n:o 8 laeiksi aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemisesta annetun lain 1 4 :n soveltamatta jättämisestä. PeVL lausunto (2/1990) hallituksen esityksestä n:o 22 ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä. PeVL lausunto (12/1990) hallituksen esityksestä n:o 105 huoneenvuokralain muuttamisesta. PeVL lausunto (3/1991) hallituksen esityksestä n:o 103 laiksi terveyskeskusmaksukokeilusta.

11 PeVL lausunto (4/1991) hallituksen esityksestä n.o 160 laiksi peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta. PeVL lausunto (25/2006) hallituksen esityksestä n:o 3 laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta. Rikoslaki (39/1889). Suomen perustuslaki (731/1999). Ulkomaalaislaki (301/2004). Yhdenvertaisuuslaki (21/2004). KKO:2012:11. XI Kansainväliset sopimukset ja niihin liittyvät päätökset Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Euroopan ihmisoikeussopimus eli Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, SopS 18-19/1990. Euroopan ihmisoikeussopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla, SopS 63/1999. Euroopan neuvoston perussääntö, SopS 21/1989. Eurooopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, SopS 43-44/2012. Euroopan sosiaalinen perusoikeuskirja, SopS 43-44/1991 sekä 78/2002 ja 80/2002. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä, SopS 73/2006. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 7-8/1976, (KP-sopimus). Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, SopS 77/1968. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976, (TSS-sopimus). Valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskeva yleissopimus, SopS 80/1968.

12 XII Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus, SopS 33/1980. Yhteisöjen tuomioistuimen 28 päivänä maaliskuuta 1996 antama lausunto, EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan 6 kohdan mukaisesti annettu lausunto - Yhteisön liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi; kahdestoista pöytäkirja, SopS 8-9/2005. Kirjallisuuus Aarnio, Aulis: Lain ja kohtuuden tähden, Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo Helsinki - Juva Brouwer, Evelien: Extraterritorial Migration Control and Human Rights: Preserving the Responsibility of the EU and its Member States. Teoksessa Extraterritorial Immigration Control: Ryan, Bernard & Mitsilegas, Valsamis (eds.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston Donnelly, Jack: Universal Human Rights in Theory & Practice, Cornell University Press, Ithaca and London Dworkin, Ronald: Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Erich, Rafael: Suomen valtio-oikeus, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki Craig, Paul & De Búrca, Gráinne (eds.): The Evolution of EU Law, Oxford University Press, Oxford Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas, Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen Veli-Pekka: Perusoikeudet, WSOYpro, Helsinki Hallberg, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli- Pekka, WSOYpro, Helsinki Hartley, T. C.: The Foundations of European Community Law An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Community, Oxford University Press, Oxford, Joutsamo, Kari; Aalto, Pekka; Kaila, Heidi ja Maunu, Antti: Eurooppaoikeus, Kauppakaari Oyj, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki Jääskinen, Niilo: Euroopan unioni - Oikeudelliset perusteet, Talentum, Helsinki 2007.

13 Karapuu, Heikki: Perusoikeuksien käsite ja luokittelu. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Kimpimäki, Minna: Haureuden harjoittajista ihmiskaupan uhreihin. Prostituution, parituksen ja ihmiskaupan oikeudellinen sääntely, Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi Koivurova, Timo & Pirjatanniemi, Elina (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja, Tietosanoma, Tallinna Koivurova, Timo ja Pirjatanniemi, Elina: Yksilöt, ryhmät ja ihmisoikeudet. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Letsas, George: A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, New York MacCormick, Neil: Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford Nieminen, Liisa: Tasa-arvo Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvattuna perusoikeutena. Teoksessa Perusoikeudet EU:ssa (toim. Liisa Nieminen), Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki Nuotio, Kimmo: Eurooppalaisen integraation uusi painopiste: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo ja Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut, Helsinki Nykänen, Eeva: Pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten ihmisoikeudet. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Ojanen, Tuomas: Johdatus perus- ja ihmisoikeusjuridiikkaan, Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Ojanen, Tuomas: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa, Hakapaino Oy, Helsinki Ojanen, Tuomas: Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Ojanen, Tuomas ja Scheinin, Martin: Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki XIII

14 Ojanen, Tuomas ja Martin Scheinin: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto (PL 6 ). Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Peers, Steve; Guild, Elspeth; Acosta Arcarazo, Diego; Groenendijk, Kees & Moreno-Lax, Violeta: EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston Pellonpää, Matti; Gullans, Monica; Pölönen, Pasi & Tapanila, Antti: Euroopan ihmisoikeussopimus, Talentum, Helsinki Prechal, Sacha: Directives in EC Law, Oxford University Press, Oxford Pöyhönen, Juha: Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 179, Vammalan kirjapaino Oy, Vammala Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, Talentum, Helsinki Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, Talentum, Helsinki Rosas, Allan: Perus- ja ihmisoikeudet EU-oikeudessa. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Scheinin, Martin: Ihmisarvon loukkaamattomuus valtiosääntöperiaatteena. Teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, Hakapaino, Helsinki Staffans, Ida: Turvallisuuskäsitteet EU:ssa maahanmuutto-oikeudellisia ja turvallisuusretorisia näkökohtia. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo ja Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopistopaino, Helsinki Tuori, Kaarlo: Tavoitteet ja periaatteet modernissa oikeudessa, s Teoksessa Aiheita Weberistä. Max Weber modernista rationaalisuudesta, uskonnosta, oikeudesta ja yhteiskuntaluokista, Hietaniemi, Tapani (toim.), Gummerus Oy:n kirjapaino, Jyväskylä Uoti, Kari: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin lainkäyttäjä oikeuden tekijänä, Yliopistopaino, Helsinki XIV

15 XV Artikkelit ja muut kirjoitukset Maunu, Antti: Jäsenvaltion perusvelvoitteet direktiivin normatiivisessa, rakenteellisessa ja tosiasiallisessa täytäntöönpanossa, Defensor Legis 2005/1. Ojanen, Tuomas: Eurooppa-tuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet, Lakimies 7-8/2005. Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan unioni, Lakimies 7 8/2005. Pärssinen, Venla: Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa, Oikeus 2006 (35); 2: Rosas, Allan: EU:n jäsenvaltioiden perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet, Lakimies 6 7/1999. Sisäasiainministeriön julkaisuja 32/2013: Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. United Nations Office on Drugs and Crime: Trafficking in Persons: Global Patterns, U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report Internet-lähteet areena.yle.fi/radio/ : Puheen päivä, Suomalainen ihmiskauppa uhkaa syrjäytyviä.

16 XVI valtteriaaltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ ihmiskaupan-tuomioista.

17 XVII Lyhenteet alav. ECR EIS EIT EN EU EY HE KKO alaviite European Court Reports Euroopan ihmisoikeussopimus Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Euroopan neuvosto Euroopan unioni Euroopan yhteisö(t) Hallituksen esitys Korkein oikeus KP-sopimus Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus PeVL SEU SEUT perustuslakivaliokunnan lausunto Sopimus Euroopan unionista Sopimus Euroopan unionin toiminnasta TSS-sopimus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus SopS vp. YK Suomen säädöskokoelma (asetuskokoelman) sopimussarja valtiopäivät Yhdistyneet kansakunnat

18 1 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus aiheeseen Tutkimuksen aiheen taustaa Nykyään ihmiskaupalle on tunnistettu useita eri ilmenemismuotoja. Ihmiskaupan uhreja voidaan käyttää seksuaalisesti hyväksi niin prostituutiossa kuin pornografian tuotannossa. Ihmiskaupan uhrina olevien työvoimaa voidaan muun muassa riistää saattamalla heidät velkasuhteeseen, maksamalla liian alhaista palkkaa, teettämällä kohtuuttoman pitkiä työpäiviä tai asuttamalla ala-arvoisissa olosuhteissa. Ihmiskauppa voi olla myös elinten ja kudosten kauppaa taloudellisessa hyötymistarkoituksessa tai esimerkiksi pakkoavioliittoja. Näille ihmiskaupan eri muodoille on tyypillistä henkilön hyväksikäyttö tavalla, joka vahingoittaa uhria psyykkisesti ja fyysisesti niin vakavasti, että uhriutumisesta selviytyminen ja ihmisarvoisen elämän jatkaminen on pelastautumisen jälkeen vaikeaa. 1 Euroopan neuvosto hyväksyi eurooppalaisen ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen 2 vuonna Yleissopimuksen tarkoituksena on parantaa ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa sekä luoda tehokas sopimuksen valvontamekanismi (GRETA). Euroopan unionissa tehtyinä tärkeimpinä ihmiskaupan vastustamisen ja ihmiskaupan uhrien auttamisen instrumentteina ovat vuonna 2002 neuvoston hyväksymä puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta 3 ja Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi (jäljempänä uhridirektiivi) 4. Uhridirektiivi on osa unionin vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kehittämistä, joka asetettiin vuonna 1999 voimaan tulleen Amsterdamin sopimuksen päätavoitteiksi. 1 Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa, s Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Sopimus tuli Suomen osalta voimaan (SopS 43-44/2012) /629/YOS Neuvoston puitepäätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta. 4 Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.

19 Tutkimuksen tärkeys ja tutkijan positio Direktiivin 17 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tuli saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen 6 päivä elokuuta Itse direktiivin hyväksymisestä on kulunut kymmenen vuotta ja kansallisestikin direktiivi on ollut voimassa kohta kahdeksan vuotta, eli direktiivin vaikutukset ovat ehtineet jo näkyä ja mahdollinen muutos ihmiskauppaan liittyvässä ajattelussa on voinut jo tapahtua. Kuitenkin tutkimuksia tähän aihepiiriin liittyen on tehty verrattain vähän. Viimeaikoina on uutisoitu laajasti maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Erityisesti 2013 vuoden kesällä 50 thaimaalaisen marjanpoimijan tekemä rikosilmoitus ihmiskaupasta on herättänyt kiinnostukseni ihmiskaupan moniulottuvuudesta. 5 Maahanmuuttoon liittyvistä asioista eniten ovat ihmetyttäneet ihmiskaupan uhrin oleskelulupaperusteet, sillä uhridirektiivin myötä voimaan saatetun ulkomaalaislain 52 a :n mukaan Suomessa oleskelevalle ihmiskaupan uhrille myönnetään tilapäinen oleskelulupa tutkinnallisista tai oikeuskäsittelyyn liittyvistä syistä, edellyttäen, että uhri katkaisee siteensä ihmiskaupasta epäilyihin ja tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa. Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville ihmiskaupan uhreille oleskelulupa voidaan kuitenkin myöntää yhteistyötä vaatimatta. Tilapäisen oleskeluluvan pituus on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi Aiemmat tutkimukset Roth on arvioinut uhridirektiiviä ja sen pohjalta annettua hallituksen esitystä nimenomaan siitä lähtökohdasta, että oleskeluluvan edellytysten ei pitäisi olla sidottuja yhteistyöhön, koska se johtaa pahimmassa tapauksessa uhrin uudelleen uhriutumiseen. Roth tarkastelee ihmiskauppadirektiiviä siitä näkökulmasta, että Euroopan unionissa 5 Ihmiskauppa ei enää ole pelkästään yleisesti miellettyä orjuutta köyhissä maissa, vaan myös työperäistä ihmiskauppaa, jossa uhrit ovat tulleet vapaasta tahdosta kohdemaahan. He ovat tulleet vapaaehtoisesti tietäen työn rankan luonteen, mutta tietämättä sitä tosiseikkaa, että olosuhteet ovat hyväksikäyttöä sisältäviä, joihin heidät saatetaan maahantulon jälkeen. He eivät ole vapaita lopettamaan, koska he ovat sidottuina työhön esimerkiksi siitä syystä, että heillä ei yksinkertaisesti ole varaa palata kotimaahansa ennen kuin ovat ansainneet tietyn summan rahaa. Tästä oli myös kyse thaimaalaispoimijoiden kohdalla, kun he ja sotkamolainen Ber-Ex Oy ajautuivat työtaisteluun, koska poimijoiden ja Ber-Ex Oy:n näkemyserot työstä ja olosuhteista poikkesivat toisistaan voimakkaasti.

20 3 omaksuttu rikostorjunnallinen ja turvallisuuspainotteinen lähestymistapaa ihmiskauppaan korostaa ihmiskaupan liittymistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja laittomaan maahantuloon jättäen usein ihmiskaupan ihmisoikeusulottuvuudet rikostorjunnan tavoitteiden varjoon. 6 Marraskuussa 2013 Sisäasiainministeriö julkaisi kattavan selvityksen ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittämisestä. 7 Selvityksessä arvioitiin voimassa olevan ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön nykytilaa ja toimivuutta sekä analysoitiin ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan sääntelyn erilaisia vaihtoehtoja järjestelmän parantamiseksi sekä niiden vaikutuksia. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin ihmiskaupan uhrin tunnistamisen eri vaiheita. 1.2 Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu sekä rajaus Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uhridirektiivin mukaista ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa. Millä perusteella ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisedellytykset poikkeavat suuresti muista Suomessa myönnettävistä oleskelulupaperusteista? Mikä on oikeudellinen perusta, jonka perusteella ihmiskaupan uhrille, joka hakee oleskelulupaa ulkomaalaislain 52 a nojalla, asetetaan erilaisia velvollisuuksia, kuin uhrille, joka saa oleskeluluvan muulla perusteella? Oleskelulupien edellytyksiä ei verrattu Rothin tutkimuksissa eikä Sisäasianministeriön julkaisussa. Tutkimuksessa keskitytäänkin siihen, mitkä ovat uhridirektiivin taustat, miksi uhrille asetetaan velvollisuuksia ja millä perusteella yksilölle voidaan asettaa oikeuksia ja velvollisuuksia? Mikä on yksilön ja yhteiskunnan välisten intressien suhde, eli kumpi on tärkeämpää yksilön (tässä tapauksessa ihmiskaupan uhrin) vai yhteiskunnan 6 Ks. Pärssinen, Venla: Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa, Oikeus 2006 (35); 2: , s. 178; Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa, s. 243, 250. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Sisäasiainministeriön julkaisuja 32/2013: Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys.

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.4.2014 COM(2014) 239 final 2014/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa Euroopan unionin puolesta noudatettavasta kannasta suositukseen,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

EU-Rikosoikeus. Sakari Melander

EU-Rikosoikeus. Sakari Melander EU-Rikosoikeus Sakari Melander TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sakari Melander Yhteistyössä Lakimiesliiton kustannus ISBN 978-952-14-2408-3 ISBN 978-952-14-2409-0

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ihmiskauppa.fi. Inkeri Mellanen tarkastaja, Hapke-hanke Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Ihmiskauppa.fi. Inkeri Mellanen tarkastaja, Hapke-hanke Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Ihmiskauppa.fi Inkeri Mellanen tarkastaja, Hapke-hanke Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 1 HAPKE Haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden palvelujärjestelmän kehittämishanke Johdanto

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 8/2007, Campbell McPherson, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, osa-aikaisten työntekijöiden yhdenvertaista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

WWW.OFM.FI VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN OMBUDSMAN FOR MINORITIES VEHÁDATÁITTARDEADDJI

WWW.OFM.FI VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN OMBUDSMAN FOR MINORITIES VEHÁDATÁITTARDEADDJI WWW.OFM.FI Kertomus 2014: Ydinkohdat ja suositukset Ylitarkastaja, oikeustieteen tohtori Venla Roth WWW.OFM.FI Kansallinen ihmiskaupparaportoija Tehtävänä on: seurata ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS EUROOPAN UNIONIN OIKEUS euroopan unionin oikeus Juha Raitio TALENTUM PRO Helsinki 2016 Pojalleni Joelille Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Juha Raitio Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2497-7

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2015 C(2015) 3560 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi FI FI KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto 8.9.2015

Suvianna Hakalehto 8.9.2015 1 Suvianna Hakalehto 8.9.2015 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Taustaa Euroopan turvapaikkalakia koskeva tietokanta (The European Database of Asylum Law - EDAL) on verkossa oleva tietokanta, joka sisältää caselakiin liittyvää tietoa

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) Aihe: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista

Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Kehitysvammaliiton opintopäivät 4.11.2015 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Itsemääräämisoikeus Kehitysvammalain

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

PERUSOIKEUKSIEN RAJOITTAMISTESTIEN VERTAILU EU- ROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN JA EUROOPAN IHMISOI- KEUSTUOMIOISTUIMEN RATKAISUKÄYTÄNNÖISSÄ

PERUSOIKEUKSIEN RAJOITTAMISTESTIEN VERTAILU EU- ROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN JA EUROOPAN IHMISOI- KEUSTUOMIOISTUIMEN RATKAISUKÄYTÄNNÖISSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Elina Finska PERUSOIKEUKSIEN RAJOITTAMISTESTIEN VERTAILU EU- ROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN JA EUROOPAN IHMISOI- KEUSTUOMIOISTUIMEN RATKAISUKÄYTÄNNÖISSÄ Pro gradu

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/AL/fi 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry. Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni 24 kansallisen vammaisjärjestön

Lisätiedot

uusia direktiivejä 7/2011 www.sfs.fi

uusia direktiivejä 7/2011 www.sfs.fi uusia direktiivejä ja MUUTA tietoa eu:sta 7/2011 www.sfs.fi Julkaisu kattaa seuraavat alat: tuotteet kuluttaja-asiat ympäristö rakentaminen vesi energia kuljetus eläinten- ja kasvien suojelu työelämä henkilöiden

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuosien 2000 2003 Daphne-ohjelman välitarkistuksesta (2001/2265(INI))

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuosien 2000 2003 Daphne-ohjelman välitarkistuksesta (2001/2265(INI)) P5_TA(2002)0398 Daphne-ohjelma (2000 2003) Euroopan parlamentin päätöslauselma vuosien 2000 2003 Daphne-ohjelman välitarkistuksesta (2001/2265(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon vuosien 2000

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivi. Protecting Victims Rights in the EU: Victims Protection eu

Rikosuhridirektiivi. Protecting Victims Rights in the EU: Victims Protection eu CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Rikosuhridirektiivi Rikosuhrien suojeleminen rikosoikeudenkäynnissä, sitä ennen ja sen jälkeen on Euroopan unionin komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010 15.6.2011 Maria Swanljung Espoolaisia nuoria puhumassa syrjinnästä Lisää koulumateriaalia saameksi Valtio osoitti saamenkielisten oppimateriaalien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.4.2009 KOM(2009) 187 lopullinen 2009/0055 (CNS) C7-0011/09 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyihin Osama bin Ladenia, al-qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Haagissa 13. päivänä tammikuuta 2000 tehty yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta

Haagissa 13. päivänä tammikuuta 2000 tehty yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT Haagissa 13. päivänä tammikuuta 2000 tehty yleissopimus aikuisten kansainvälisestä

Lisätiedot