Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset"

Transkriptio

1 Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon sekä näistä johtuvien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen näkökulmasta Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu tutkielma Eurooppaoikeus Syksy 2014 Jenna Pääkkö

2 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon sekä näistä johtuvien Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen näkökulmasta Tekijä: Pääkkö Jenna Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Eurooppaoikeus Työn laji: Tutkielma_X_Laudaturtyö Lisensiaatintyö Kirjallinen työ Sivumäärä: XVII + 94 Vuosi: syksy 2014 Tiivistelmä: Tutkielman tarkoituksena on analysoida uhridirektiivin (neuvoston direktiivi 2004/81/EY) mukaista ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa suhteessa muulla ulkomaalaislaissa mainitulla perusteella myönnettäviin oleskelulupiin. Tutkielmassa pyritään osoittamaan, että ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisperusteet ovat syrjiviä ja mahdollisesti loukkaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kiellon määräyksiä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kyseenalaistaa valtioiden oikeutta päättää ulkomaalaisten maahantulosta ja maasta poistamisesta. Alussa käydään läpi Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa 1980-luvulta tähän päivään sekä erityisesti niitä muutoksia, jotka heijastuvat ihmiskaupan uhrin asemaan Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Uhridirektiivi on iso osa tätä muutosprosessia, mitä esitellään tarkemmin sitä koskevien komission ehdotuksen ja hallituksen esityksen sekä ulkomaalaislain kautta. Toisena analysoidaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää, joka koskettaa valtion alueella oleskelevaa ihmiskaupan uhria. Näitä suojajärjestelmiä tutkielmassa ovat Suomen perusoikeudet, Euroopan unionin perusoikeuskirja ja Euroopan ihmisoikeussopimus. Viimeisessä luvussa pohditaan perus- ja ihmisoikeuksiin merkittävästi liittyviä yksilön ja yhteiskunnan välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia arvo- ja tavoiteperiaatteiden kautta sekä vapauden käsitettä. Tutkimuksen kohteena olevan ongelman ydin kiteytyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamiin ratkaisuihin, jotka koskevat erityisesti syrjinnän kieltoa ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa. Lisäksi analysoidaan Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen keskinäistä vuorovaikutusta, erityisesti tutkittavana olevan ongelman näkökulmasta. Avainsanat: epäinhimillisen kohtelun kielto, ihmiskaupan uhri, oleskelulupa, perus- ja ihmisoikeudet, syrjinnän kielto Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ (vain Lappia koskevat)

3 III Sisällys Lähteet... VI Lyhenteet... XVII 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen Tutkimuksen aiheen taustaa Tutkimuksen tärkeys ja tutkijan positio Aiemmat tutkimukset Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu sekä rajaus Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu Tutkimuksen rajaus Tutkimusaineisto Virallislähteet Oikeuskäytäntö Kirjallisuuslähteet Tutkimusmenetelmät ja rakenne Tutkimusmenetelmät Keskeinen terminologia Ihmiskaupan uhrin identifiointi Euroopan unionissa: Ihmiskaupan tunnistamisesta laittoman maahanmuuton vastustamiseen Ihmiskauppa ilmiönä ja siihen liittyvät ehdotukset Amsterdamin sopimus ja Tampereen Eurooppa-neuvoston huippukokous Amsterdamin sopimus Tampereen Eurooppa-neuvoston kokous Uhridirektiivi: tavoitteena vastustaa laitonta maahanmuuttoa vai uhriutumisen kierteen katkaiseminen? Komission ehdotus Ehdotuksen tausta ja tavoite Harkinta-aika Suojelutoimenpiteet Uhridirektiivi Euroopan unionin sopimukset ja unionin päämäärien muutos Uhridirektiivin oikeusperusta Direktiivi lainsäädäntöinstrumenttina... 24

4 3.2.4 Uhridirektiivi komission ehdotuksen tuloksena Uhridirektiiviä koskeva hallituksen esitys Taustaa Tavoite Oleskelulupaa edeltää harkinta-aika Ihmiskaupan uhrin oleskelulupa Oleskelulupa muulla ulkomaalaislaissa mainitulla perusteella PERUS- JA IHMISOIKEUDET SEKÄ EU:N PERUSTUSLAKI Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojasta yleisesti Perusoikeudet Perusoikeuksien luonne ja merkitys erityisesti yksilön näkökulmasta Perusoikeuksien rajoittaminen Perustuslain 6.1 :n yhdenvertaisuus Perustuslain 6.2 :n syrjinnän kielto Ulkomaalaisille myönnettävä perusoikeuksien suoja Ihmisoikeudet Ihmisoikeudet kaikkien oikeuksina Ihmisoikeudet ja maahantulo Ihmisoikeuksien asema Euroopan unionin oikeudessa Euroopan unionin perusoikeuskirja Perusoikeuskirjasta yleisesti Perusoikeuskirjan yhdenvertaisuussäännös Euroopan ihmisoikeussopimus Euroopan neuvosto ihmisoikeuksien edistäjänä Euroopan ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen keskinäinen vuorovaikutus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista yleisesti Syrjinnän kielto Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kielto Syrjinnän kielto ilmaisee yhdenvertaisuusperiaatteen Oleskelulupaedellytysten väliset velvollisuudet syrjinnän muotona Objektiivinen ja kohtuullinen oikeutusperuste edellytyksen tarkempi analyysi Yhteinen eurooppalainen standardi oikeutusperusteena IV

5 V Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla luettuna yhdessä 8 artiklan kanssa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan epäinhimillisen kohtelun kielto YKSILÖ JA YHTEISKUNTA Vähemmistön oikeudet suhteessa kollektiivisiin ja yksilön oikeuksiin Aiheen kytkentä Eurooppaoikeuteen Vähemmistön oikeuksien ongelma Periaatteet Periaatteiden sisältö eri teorioiden mukaan Periaatteiden päätyypit Periaatteet tuomioistuimen ratkaisuissa Vapauden käsite JOHTOPÄÄTÖKSET... 92

6 VI Lähteet EU:n sopimukset ja asetukset Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta, EYVL, N:o C 340, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto, EUVL, N:o C 327, Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL, C 364, Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL, N:o C 326, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot, EUVL, N:o C 326, Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta, EYVL, N:o C 80, Single European Act, OJ, N:o L 169, Treaty on European union, OJ, N:o C 191, Direktiivit Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen2002/629/yos korvaamisesta. Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä. Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.

7 VII EU:n ehdotukset, kertomukset, päätökset ja tiedonannot Ehdotus neuvoston direktiiviksi sellaisille laittomassa maahanmuutossa avustamisen tai ihmiskaupan uhreille, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, myönnettävästä lyhytaikaisesta oleskeluluvasta KOM(2002) 71 lopullinen. Euroopan parlamentin päätöslauselma B3-1264, 1283 ja 1309/93, , EYVL C 268. Euroopan parlamentin päätöslauselma A4-0326/95, , EYVL C 32, Euroopan parlamentin päätöslauselmassa A4-0372/1997, Euroopan parlamentin päätöslauselma A2-52/89, , EYVL C 120, Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, annetun direktiivin 2004/81/EY soveltamisesta, KOM(2010) 493 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten, , KOM(96) 567 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille lisätoimista naisilla käytävän kaupan torjumiseksi, , KOM(98) 726 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta, KOM(2001) 672 lopullinen. Neuvoston päätöslauselma, tehty 23 päivänä marraskuuta 1995, todistajien suojelusta kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen toiminnan yhteydessä, EYVL C 327, Pöytäkirja (N:o 2) Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, EUVL, N:o C 326, Tampereen Eurooppa-neuvoston kokous, puheenjohtajan päätelmät, 16/10/ Nr: 200/1/99. The Charter of Fundamental Rights of the European union Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights of the European union, Convent 49, /154/YOS: Euroopan unionin hyväksymä asiakirja ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisesta toiminnasta, EYVL L 63,

8 2001/220/YOS: Neuvoston puitepäätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, EYVL L 82, /629/YOS: Neuvoston puitepäätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta. VIII Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut 26/62 NV Algemense Transport en Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse administratie der belastningen (1963), ECR 1. 6/64 Flaminio Costa v. ENEL (1964) ECR /69 Erich Stauder v. City of Ulm, Sozialamt (1969) ECR /70 Internationale Handelsgesellschaft mbh v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (1970) ECR /84 Euroopan yhteisöjen komissio v. Saksan liittotasavalta (1985) ECR /87 ja 227/88 Hoechst AG v. Euroopan yhteisöjen komissio (1989) ECR C-339/87 Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta (1990) ECR I C-13/94 P v. S ja Cornwall County Council (1996) ECR I C-207/96 Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (1997) ECR I C-7/98 Dieter Krombach v. André Bamberski (2000) ECR C-94/00 Roquette Frères SA v. Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ja Euroopan yhteisöjen komissio (2002) ECR I C-105/03 Rikosoikeudenkäynti vastaan Maria Pupino (2005 ECR I-5285). C-540/03 Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto (2006) ECR I Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut Abdulaziz, Cabales ja Balkandaali v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 94). Airey v. Irlanti ( , A 32). Al-Jedda v. Yhdistynyt kuningaskunta ( ).

9 IX Al-Skeini ym. v. Yhdistynyt kuningaskunta ( ). Anakomba Yula v. Belgia ( ), kohdat Bankovic ym. v. Belgia ym. ( Reports 2001-XII. Belgian Linguistic Case v. Belgia ( , A6). Belilos v. Sveitsi ( , A 132). Bosphorus Hava Yollari Turizm v. Irlanti ( , Reports 2005-VI). Christine Goodwin v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , Reports 2002-VI). Cruz Varas ym. v. Ruotsi ( , A 201). E. B. v. Ranska ( ). Engel ym. v. Alankomaat ( , A 22). Gaygusuz v. Itävalta ( , Reports 1996-IV). Gentilhomme, Schaff-Benhadji ja Zerouki v. Ranska ( ). G. N. ym. v. Italia ( ). Golder v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 18). H. L. R. v. Ranska ( , Reports 1997-III). Hornsby v. Kreikka ( , Reports 1997-II). Irlanti v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 25). Karlheinz Schmidt v. Saksa ( , A 291-B). Kiyutin v. Venäjä ( ). Kudla v. Puola ( ,Reports 2000-XI). Marckx v. Belgia ( , A 31). Matthews v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , Reports 1999-I). Moustaquim v. Belgia ( , A 193), kohta 49. Kuten myös tapaus C. v. Belgia ( , Reports 1996-III). Niemietz v. Saksa ( , A 251-B). N. v. Ruotsi ( ). Saadi v. Italia ( , Reports 2008).

10 X Schuler-Zgraggen v. Sveitsi ( , A 263). Société Colas Est ym. v. Ranska ( , Reports 2002-III). Soering v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 161). Thlimmenos v. Kreikka ( , Reports 2000-IV). Tyrer v. Yhdistynyt kuningaskunta ( , A 26). Waite ja Kennedy v. Saksa ( , Reports 1999-I). Zarb Adami v. Malta ( , Reports 2006-VIII). Ihmisoikeustoimikunnan päätös M & Co. v. Saksan liittotasavalta, ( , D.R. N:o 64). Kansallinen lainvalmistelu ja lainsäädäntö sekä oikeuskäytäntö Hallintolaki (434/2003). HE 309/1993. Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 32/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta. Laki rikoslain muuttamisesta (650/2004). PeVL lausunto (9/1985) hallituksen esityksestä n:o 7 Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa koskevaksi lainsäädännöksi. PeVL lausunto (10/1985) hallituksen esityksestä n:o 8 laeiksi aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemisesta annetun lain 1 4 :n soveltamatta jättämisestä. PeVL lausunto (2/1990) hallituksen esityksestä n:o 22 ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä. PeVL lausunto (12/1990) hallituksen esityksestä n:o 105 huoneenvuokralain muuttamisesta. PeVL lausunto (3/1991) hallituksen esityksestä n:o 103 laiksi terveyskeskusmaksukokeilusta.

11 PeVL lausunto (4/1991) hallituksen esityksestä n.o 160 laiksi peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta. PeVL lausunto (25/2006) hallituksen esityksestä n:o 3 laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta. Rikoslaki (39/1889). Suomen perustuslaki (731/1999). Ulkomaalaislaki (301/2004). Yhdenvertaisuuslaki (21/2004). KKO:2012:11. XI Kansainväliset sopimukset ja niihin liittyvät päätökset Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Euroopan ihmisoikeussopimus eli Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, SopS 18-19/1990. Euroopan ihmisoikeussopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla, SopS 63/1999. Euroopan neuvoston perussääntö, SopS 21/1989. Eurooopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, SopS 43-44/2012. Euroopan sosiaalinen perusoikeuskirja, SopS 43-44/1991 sekä 78/2002 ja 80/2002. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä, SopS 73/2006. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 7-8/1976, (KP-sopimus). Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, SopS 77/1968. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976, (TSS-sopimus). Valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskeva yleissopimus, SopS 80/1968.

12 XII Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus, SopS 33/1980. Yhteisöjen tuomioistuimen 28 päivänä maaliskuuta 1996 antama lausunto, EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan 6 kohdan mukaisesti annettu lausunto - Yhteisön liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi; kahdestoista pöytäkirja, SopS 8-9/2005. Kirjallisuuus Aarnio, Aulis: Lain ja kohtuuden tähden, Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo Helsinki - Juva Brouwer, Evelien: Extraterritorial Migration Control and Human Rights: Preserving the Responsibility of the EU and its Member States. Teoksessa Extraterritorial Immigration Control: Ryan, Bernard & Mitsilegas, Valsamis (eds.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston Donnelly, Jack: Universal Human Rights in Theory & Practice, Cornell University Press, Ithaca and London Dworkin, Ronald: Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Erich, Rafael: Suomen valtio-oikeus, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki Craig, Paul & De Búrca, Gráinne (eds.): The Evolution of EU Law, Oxford University Press, Oxford Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas, Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen Veli-Pekka: Perusoikeudet, WSOYpro, Helsinki Hallberg, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli- Pekka, WSOYpro, Helsinki Hartley, T. C.: The Foundations of European Community Law An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Community, Oxford University Press, Oxford, Joutsamo, Kari; Aalto, Pekka; Kaila, Heidi ja Maunu, Antti: Eurooppaoikeus, Kauppakaari Oyj, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki Jääskinen, Niilo: Euroopan unioni - Oikeudelliset perusteet, Talentum, Helsinki 2007.

13 Karapuu, Heikki: Perusoikeuksien käsite ja luokittelu. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Kimpimäki, Minna: Haureuden harjoittajista ihmiskaupan uhreihin. Prostituution, parituksen ja ihmiskaupan oikeudellinen sääntely, Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi Koivurova, Timo & Pirjatanniemi, Elina (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja, Tietosanoma, Tallinna Koivurova, Timo ja Pirjatanniemi, Elina: Yksilöt, ryhmät ja ihmisoikeudet. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Letsas, George: A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, New York MacCormick, Neil: Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford Nieminen, Liisa: Tasa-arvo Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvattuna perusoikeutena. Teoksessa Perusoikeudet EU:ssa (toim. Liisa Nieminen), Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki Nuotio, Kimmo: Eurooppalaisen integraation uusi painopiste: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo ja Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut, Helsinki Nykänen, Eeva: Pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten ihmisoikeudet. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Ojanen, Tuomas: Johdatus perus- ja ihmisoikeusjuridiikkaan, Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Ojanen, Tuomas: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa, Hakapaino Oy, Helsinki Ojanen, Tuomas: Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa. Teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja: Koivurova, Timo Pirjatanniemi, Elina (toim.), Tietosanoma, Tallinna Ojanen, Tuomas ja Scheinin, Martin: Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki XIII

14 Ojanen, Tuomas ja Martin Scheinin: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto (PL 6 ). Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Peers, Steve; Guild, Elspeth; Acosta Arcarazo, Diego; Groenendijk, Kees & Moreno-Lax, Violeta: EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston Pellonpää, Matti; Gullans, Monica; Pölönen, Pasi & Tapanila, Antti: Euroopan ihmisoikeussopimus, Talentum, Helsinki Prechal, Sacha: Directives in EC Law, Oxford University Press, Oxford Pöyhönen, Juha: Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 179, Vammalan kirjapaino Oy, Vammala Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, Talentum, Helsinki Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, Talentum, Helsinki Rosas, Allan: Perus- ja ihmisoikeudet EU-oikeudessa. Teoksessa Perusoikeudet: Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo ja Viljanen, Veli-Pekka, WSOYpro, Helsinki Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Scheinin, Martin: Ihmisarvon loukkaamattomuus valtiosääntöperiaatteena. Teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, Hakapaino, Helsinki Staffans, Ida: Turvallisuuskäsitteet EU:ssa maahanmuutto-oikeudellisia ja turvallisuusretorisia näkökohtia. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo ja Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopistopaino, Helsinki Tuori, Kaarlo: Tavoitteet ja periaatteet modernissa oikeudessa, s Teoksessa Aiheita Weberistä. Max Weber modernista rationaalisuudesta, uskonnosta, oikeudesta ja yhteiskuntaluokista, Hietaniemi, Tapani (toim.), Gummerus Oy:n kirjapaino, Jyväskylä Uoti, Kari: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin lainkäyttäjä oikeuden tekijänä, Yliopistopaino, Helsinki XIV

15 XV Artikkelit ja muut kirjoitukset Maunu, Antti: Jäsenvaltion perusvelvoitteet direktiivin normatiivisessa, rakenteellisessa ja tosiasiallisessa täytäntöönpanossa, Defensor Legis 2005/1. Ojanen, Tuomas: Eurooppa-tuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet, Lakimies 7-8/2005. Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan unioni, Lakimies 7 8/2005. Pärssinen, Venla: Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa, Oikeus 2006 (35); 2: Rosas, Allan: EU:n jäsenvaltioiden perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet, Lakimies 6 7/1999. Sisäasiainministeriön julkaisuja 32/2013: Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. United Nations Office on Drugs and Crime: Trafficking in Persons: Global Patterns, U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report U.S Department of State: Trafficking in Persons Report Internet-lähteet areena.yle.fi/radio/ : Puheen päivä, Suomalainen ihmiskauppa uhkaa syrjäytyviä.

16 XVI valtteriaaltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ ihmiskaupan-tuomioista.

17 XVII Lyhenteet alav. ECR EIS EIT EN EU EY HE KKO alaviite European Court Reports Euroopan ihmisoikeussopimus Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Euroopan neuvosto Euroopan unioni Euroopan yhteisö(t) Hallituksen esitys Korkein oikeus KP-sopimus Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus PeVL SEU SEUT perustuslakivaliokunnan lausunto Sopimus Euroopan unionista Sopimus Euroopan unionin toiminnasta TSS-sopimus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus SopS vp. YK Suomen säädöskokoelma (asetuskokoelman) sopimussarja valtiopäivät Yhdistyneet kansakunnat

18 1 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus aiheeseen Tutkimuksen aiheen taustaa Nykyään ihmiskaupalle on tunnistettu useita eri ilmenemismuotoja. Ihmiskaupan uhreja voidaan käyttää seksuaalisesti hyväksi niin prostituutiossa kuin pornografian tuotannossa. Ihmiskaupan uhrina olevien työvoimaa voidaan muun muassa riistää saattamalla heidät velkasuhteeseen, maksamalla liian alhaista palkkaa, teettämällä kohtuuttoman pitkiä työpäiviä tai asuttamalla ala-arvoisissa olosuhteissa. Ihmiskauppa voi olla myös elinten ja kudosten kauppaa taloudellisessa hyötymistarkoituksessa tai esimerkiksi pakkoavioliittoja. Näille ihmiskaupan eri muodoille on tyypillistä henkilön hyväksikäyttö tavalla, joka vahingoittaa uhria psyykkisesti ja fyysisesti niin vakavasti, että uhriutumisesta selviytyminen ja ihmisarvoisen elämän jatkaminen on pelastautumisen jälkeen vaikeaa. 1 Euroopan neuvosto hyväksyi eurooppalaisen ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen 2 vuonna Yleissopimuksen tarkoituksena on parantaa ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa sekä luoda tehokas sopimuksen valvontamekanismi (GRETA). Euroopan unionissa tehtyinä tärkeimpinä ihmiskaupan vastustamisen ja ihmiskaupan uhrien auttamisen instrumentteina ovat vuonna 2002 neuvoston hyväksymä puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta 3 ja Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi (jäljempänä uhridirektiivi) 4. Uhridirektiivi on osa unionin vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kehittämistä, joka asetettiin vuonna 1999 voimaan tulleen Amsterdamin sopimuksen päätavoitteiksi. 1 Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa, s Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Sopimus tuli Suomen osalta voimaan (SopS 43-44/2012) /629/YOS Neuvoston puitepäätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta. 4 Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.

19 Tutkimuksen tärkeys ja tutkijan positio Direktiivin 17 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tuli saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen 6 päivä elokuuta Itse direktiivin hyväksymisestä on kulunut kymmenen vuotta ja kansallisestikin direktiivi on ollut voimassa kohta kahdeksan vuotta, eli direktiivin vaikutukset ovat ehtineet jo näkyä ja mahdollinen muutos ihmiskauppaan liittyvässä ajattelussa on voinut jo tapahtua. Kuitenkin tutkimuksia tähän aihepiiriin liittyen on tehty verrattain vähän. Viimeaikoina on uutisoitu laajasti maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Erityisesti 2013 vuoden kesällä 50 thaimaalaisen marjanpoimijan tekemä rikosilmoitus ihmiskaupasta on herättänyt kiinnostukseni ihmiskaupan moniulottuvuudesta. 5 Maahanmuuttoon liittyvistä asioista eniten ovat ihmetyttäneet ihmiskaupan uhrin oleskelulupaperusteet, sillä uhridirektiivin myötä voimaan saatetun ulkomaalaislain 52 a :n mukaan Suomessa oleskelevalle ihmiskaupan uhrille myönnetään tilapäinen oleskelulupa tutkinnallisista tai oikeuskäsittelyyn liittyvistä syistä, edellyttäen, että uhri katkaisee siteensä ihmiskaupasta epäilyihin ja tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa. Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville ihmiskaupan uhreille oleskelulupa voidaan kuitenkin myöntää yhteistyötä vaatimatta. Tilapäisen oleskeluluvan pituus on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi Aiemmat tutkimukset Roth on arvioinut uhridirektiiviä ja sen pohjalta annettua hallituksen esitystä nimenomaan siitä lähtökohdasta, että oleskeluluvan edellytysten ei pitäisi olla sidottuja yhteistyöhön, koska se johtaa pahimmassa tapauksessa uhrin uudelleen uhriutumiseen. Roth tarkastelee ihmiskauppadirektiiviä siitä näkökulmasta, että Euroopan unionissa 5 Ihmiskauppa ei enää ole pelkästään yleisesti miellettyä orjuutta köyhissä maissa, vaan myös työperäistä ihmiskauppaa, jossa uhrit ovat tulleet vapaasta tahdosta kohdemaahan. He ovat tulleet vapaaehtoisesti tietäen työn rankan luonteen, mutta tietämättä sitä tosiseikkaa, että olosuhteet ovat hyväksikäyttöä sisältäviä, joihin heidät saatetaan maahantulon jälkeen. He eivät ole vapaita lopettamaan, koska he ovat sidottuina työhön esimerkiksi siitä syystä, että heillä ei yksinkertaisesti ole varaa palata kotimaahansa ennen kuin ovat ansainneet tietyn summan rahaa. Tästä oli myös kyse thaimaalaispoimijoiden kohdalla, kun he ja sotkamolainen Ber-Ex Oy ajautuivat työtaisteluun, koska poimijoiden ja Ber-Ex Oy:n näkemyserot työstä ja olosuhteista poikkesivat toisistaan voimakkaasti.

20 3 omaksuttu rikostorjunnallinen ja turvallisuuspainotteinen lähestymistapaa ihmiskauppaan korostaa ihmiskaupan liittymistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja laittomaan maahantuloon jättäen usein ihmiskaupan ihmisoikeusulottuvuudet rikostorjunnan tavoitteiden varjoon. 6 Marraskuussa 2013 Sisäasiainministeriö julkaisi kattavan selvityksen ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittämisestä. 7 Selvityksessä arvioitiin voimassa olevan ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön nykytilaa ja toimivuutta sekä analysoitiin ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan sääntelyn erilaisia vaihtoehtoja järjestelmän parantamiseksi sekä niiden vaikutuksia. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin ihmiskaupan uhrin tunnistamisen eri vaiheita. 1.2 Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu sekä rajaus Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uhridirektiivin mukaista ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa. Millä perusteella ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisedellytykset poikkeavat suuresti muista Suomessa myönnettävistä oleskelulupaperusteista? Mikä on oikeudellinen perusta, jonka perusteella ihmiskaupan uhrille, joka hakee oleskelulupaa ulkomaalaislain 52 a nojalla, asetetaan erilaisia velvollisuuksia, kuin uhrille, joka saa oleskeluluvan muulla perusteella? Oleskelulupien edellytyksiä ei verrattu Rothin tutkimuksissa eikä Sisäasianministeriön julkaisussa. Tutkimuksessa keskitytäänkin siihen, mitkä ovat uhridirektiivin taustat, miksi uhrille asetetaan velvollisuuksia ja millä perusteella yksilölle voidaan asettaa oikeuksia ja velvollisuuksia? Mikä on yksilön ja yhteiskunnan välisten intressien suhde, eli kumpi on tärkeämpää yksilön (tässä tapauksessa ihmiskaupan uhrin) vai yhteiskunnan 6 Ks. Pärssinen, Venla: Uhreille myönnettävä oleskelulupa ihmiskaupan vastaisen toiminnan keinona: EU:n uhridirektiivi ja siihen liittyvä hallituksen esitys kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten valossa, Oikeus 2006 (35); 2: , s. 178; Roth, Venla: Ihmiskauppa ja turvallisuus Ihmiskaupan vastatoimista Euroopan unionissa, s. 243, 250. Teoksessa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa: Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.), Helsingin yliopiston yliopistopaino, Helsinki Sisäasiainministeriön julkaisuja 32/2013: Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys.

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 RYHMÄTEHTÄVÄ 1) Mitkä ovat koulutusoikeuden oikeuslähteet 2) Oppilaan velvollisuudet koulussa - mitä sinulle on jäänyt mieleen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.4.2014 COM(2014) 239 final 2014/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa Euroopan unionin puolesta noudatettavasta kannasta suositukseen,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE II EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen?

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? KARKOTETUT - SEMINAARI EUROOPPALAISESTA SIIRTOLAISPOLITIIKASTA 6. 7.9. 2016 MARKUS HIMANEN, TURUN YLIOPISTO, 6.9.2016 Siirtolaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

EU-Rikosoikeus. Sakari Melander

EU-Rikosoikeus. Sakari Melander EU-Rikosoikeus Sakari Melander TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sakari Melander Yhteistyössä Lakimiesliiton kustannus ISBN 978-952-14-2408-3 ISBN 978-952-14-2409-0

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Terveysoikeuden tiedonlähteet

Terveysoikeuden tiedonlähteet Terveysoikeuden tiedonlähteet Lain valmistelu Lainsäädäntö - Oikeustapaukset o Finlex, Edilex, Suomenlaki.com o Eduskunta o Valtioneuvosto, ministeriöt o Oikeuslaitos, Korkein oikeus, kho.fi o Muut virastot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 8/2007, Campbell McPherson, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, osa-aikaisten työntekijöiden yhdenvertaista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS EUROOPAN UNIONIN OIKEUS euroopan unionin oikeus Juha Raitio TALENTUM PRO Helsinki 2016 Pojalleni Joelille Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Juha Raitio Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2497-7

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Euroopan unionin ympäristöpolitiikka

Euroopan unionin ympäristöpolitiikka Euroopan unionin ympäristöpolitiikka Ympäristöoikeus, syksy 2011 Prof. Kai Kokko Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Perussopimukset (primaarioikeus) Toimivallan jaon periaatteet Ympäristöpolitiikan toimivalta

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot