Työ ja ihminen. TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN AIKAKAUSKIRJA 3/ vuosikerta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ ja ihminen. TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN AIKAKAUSKIRJA 3/2002 16. vuosikerta"

Transkriptio

1 Työ ja ihminen TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN AIKAKAUSKIRJA 3/ vuosikerta Pääkirjoitus Miten journalistit ja journalistiset työyhteisöt jaksavat Anneli Leppänen Artikkelit Työn ja hyvinvoinnin muutokset journalistisessa työssä 15 vuoden aikana Anneli Leppänen ja Seppo Tuomivaara Hyvä esimiestyö journalistisissa toimintaympäristöissä Eva Tuominen, Anneli Leppänen ja Susanna Lundell Yksilötyöstä työyhteisön kehittämiseen kehitysvuoropuhelu Paikallislehdessä Merja Helle Journalistista työuupumusta ennustavat tekijät Seppo Tuomivaara, Anneli Leppänen ja Raija Kalimo Sammandrag Summaries Kirjoittajat

2 Toimitus Anna-Liisa Karhula Taitto Anne-Marie Paakkari Kansi Susanna Virtanen Kannen kuva Darius Koehli, AGE, Lehtikuva ISSN Kirjapaino Vammalan Kirjapaino Oy 202

3 pääkirjoitus Miten journalistit ja journalistiset työyhteisöt jaksavat Journalistit ovat aina olleet tietotyöläisiä. He muokkaavat eri lähteistä hankkimiaan tietoja välittääkseen ajankohtaiset poliittiset, taloudelliset ja muut tärkeät yhteiskunnalliset tapahtumat niistä kiinnostuneille lehtienlukijoille, radionkuuntelijoille, televisionkatselijoille sekä erilaisten uusmedioiden käyttäjille. He käsittelevät myös aiheita, joiden arvelevat olevan valistavia tai viihdyttäviä. Tärkeiden aiheiden valinta valtavasta uutisvirrasta ja informaatiotarjonnasta vaatii asiantuntemusta. Journalistista työtä tehdään maailman kaikissa maissa ja kaikenlaisissa olosuhteissa. Huolimatta journalistisen työn vaativuudesta ja siinä tapahtuneista suurista ja nopeista muutoksista journalistien työtä ja hyvinvointia tai niiden muutoksia on tutkittu vain vähän. Journalistisen työn toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Sähköisen viestinnän vapautuminen, mediayritysten keskittyminen, lehtien lopettaminen ja ilmestymispäivien vähentäminen, välitettävien tietojen lisääntyminen ja tietotekniikan kehitys ovat vaikuttaneet journalistien työhön. Suomen Sanomalehtimiesten liitto teetti Työterveyslaitoksella 1980-luvun puolivälissä tutkimuksen stressistä journalistisessa työssä. Silloin journalistit kokivat verraten paljon stressiä ja näkivät kehittämistarpeita muun muassa toimituksellisessa esimiestyössä. Kun 1990-luvun laman jälkeen monilla toimialoilla toteutetuissa tutkimuksissa oli todettu työn vaatimusten ja hyvinvoinnin ongelmien lisääntyvän, virisi tarve seurata myös journalistien työn ja hyvinvoinnin muutoksia. Työterveyslaitoksen tutkijaryhmän lisäksi tutkimuksen valmisteluun ja hankkeen toteutumisen tukemiseen ovat osallistuneet Suomen Journalistiliitto ja Erityispalvelujen Työnantajaliitto, Graafisen Teollisuuden Liitto ja Palvelualojen Toimialaliitto. Tutkimusta rahoittivat osittain Suomen Journalistiliitto ja Työsuojelurahasto. Alan työmarkkinajärjestöjen nimeämästä johtoryhmästä on ollut tutkijaryhmälle paljon hyötyä tutkimusaiheiden täsmentämisessä, tutkimuskohteiden valinnassa ja tutkimuksen eri vaiheista tiedottamisessa. Tutkimuksen alkaessa vuonna 1999 sen tavoitteiksi asetettiin tutkia journalistien kokemuksia työstään, hyvinvoinnistaan ja hyvinvointinsa häiriöistä sekä muutoksia niissä 15 vuoden aikana tarkastella työuupumusta ja sen selittymistä journalistisessa työssä tutkia, miten hyvät journalistiset työyhteisöt toimivat; tavoitteena oli hankkia tietoa siitä, millaisia ovat esimiestyö ja työyhteisön toimintatavat silloin, kun henkilöstö kokee työyhteisönsä ja erityisesti esimiestyön hyväksi tutkia jaksamista, sen edellytyksiä ja kehittymistä. Työ ja ihminen 16 (2002):3,

4 pääkirjoitus Tähän Työ ja ihminen -lehden numeroon on koottu ensimmäiset vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Tutkimus osoitti ilahduttavasti, että myös vaativaa, asiantuntemusta edellyttävää tietotyötä voidaan johtaa toimintaa kehittävällä ja työyhteisöä tyydyttävällä tavalla. Myönteistä on sekin, että journalististen työyhteisöjen kehittämiseen soveltuvan uuden menetelmän toimivuutta on voitu tutkia. Tutkimus osoitti myös, että vaikka monet työn piirteet ja hyvinvoinnin indikaattorit journalistien ammattikunnassa olivat kehittyneet myönteisesti 15 vuoden aikana, joissakin viestintyypeissä ja ammattiryhmissä stressitekijät olivat lisääntyneet tai muutokset sekä työssä että hyvinvoinnissa olivat kielteisiä. Tulokset viittaavatkin tarpeeseen seurata ja tukea työn ja hyvinvoinnin kehitystä jatkuvasti myös journalistisissa työyhteisöissä. Luumäellä Anneli Leppänen 204

5 artikkelit Työn ja hyvinvoinnin muutokset journalistisessa työssä 15 vuoden aikana Anneli Leppänen ja Seppo Tuomivaara Vaikka journalistinen toimintaympäristö on muuttunut 20 viimeisen vuoden aikana paljon, journalistien hyvinvointia tai hyvinvoinnin häiriöitä ja niiden liittymistä heidän työhönsä on tutkittu vain vähän eikä toimialan kehityksen vaikutuksia journalistien työhön ja hyvinvointiin ole seurattu. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten journalistien työn ja hyvinvoinnin kehittymistä 15 vuoden ajanjaksolla. Postikyselyyn vastasi otokseen kuuluneista 487 (49 %) keväällä 1984 ja 1173 (63 %) keväällä Tutkimuksessa tarkasteltiin muutoksia työtehtävissä, arvioita työn piirteistä ja niiden aiheuttamasta stressistä sekä koettua hyvinvointia. Muutoksia tarkasteltiin koko aineiston lisäksi eri ammattiryhmissä ja eri viestimissä. Etenkin toimittajien työ oli tiivistynyt perustehtävän suuntaan. Työ sisälsi vuonna 1999 vuoteen 1984 verrattuna enemmän ideointia, sisällöstä päättämistä, juttujen kirjoittamista ja yhteydenpitoa erilaisiin tahoihin. Muutokset työn piirteiden deskriptiivisissä arvioissa olivat hyvinvoinnin näkökulmasta myönteisiä, mutta vuonna 1999 koettiin useampien työn piirteiden aiheuttavan stressiä kuin 15 vuotta aiemmin. Lähinnä työn kokeminen stressittömäksi oli vähentynyt. Tosin lähes puolet vastaajista koki työn paljouden aiheuttavan paljon tai melko paljon stressiä sekä vuonna 1984 että Ammattiryhmistä toimittajat kokivat useiden työn ominaisuuksien aiheuttavan enemmän stressiä vuonna 1999 kuin Lehdissä kilpailuilmapiirin ja palkan ja työpanoksen vastaamattomuuden aiheuttama stressi oli lisääntynyt. Yleisradion radion journalisteille stressiä aiheuttivat työn hallittavuuteen liittyvät tekijät enemmän vuonna 1999 kuin Hyvinvoinnin indikaattorit olivat kehittyneet pääsääntöisesti myönteisesti erityisesti yleisradion tv-kanavilla toimivilla journalisteilla. Toisaalta unihäiriöt olivat lisääntyneet toimittajilla ja yleisradion radiokanavilla toimivilla, ja seurantajaksolla oli mielenterveyspalvelujen käyttö lisääntynyt; joka neljäs journalisti oli turvautunut ammattiauttajaan vuonna Työn ja hyvinvoinnin kehitys journalisteilla 15 vuoden kuluessa vaihteli ammatin ja tiedotusvälineen mukaan osoittaen sen, että muutokset tiedonvälityksen kentässä heijastuvat journalistien työhön ja hyvinvointiin. Avainsanat: journalisti, hyvinvointi, stressitekijä, sanomalehti, aikakauslehti, televisio, radio JOHDANTO Journalistisen työn toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti 1980-luvun puolivälin jälkeen. Sähköisen viestinnän vapautuminen, mediayritysten keskittyminen ja kansainvälistyminen, lehtien lopettaminen ja ilmestymispäivien vähentäminen, välitettävien tietojen lisääntyminen ja tietotekniikan kehitys ovat muun muassa vaikuttaneet ja vaikuttavat journalistien työhön, ammatteihin ja osaamisvaatimuksiin. 3, 4, 16, 21 Suomessa muutokset Työ ja ihminen 16 (2002):3,

6 A. Leppänen ja S. Tuomivaara ovat olleet suuria erityisesti sähköisessä tiedonvälityksessä. Paikallisradiot ja uusi televisiokanava ovat aloittaneet toimintansa luvun puolivälin jälkeen, ja ohjelmaa on tarjolla ympäri vuorokauden. Journalistien työtä on toimintaympäristön suurista muutoksista huolimatta tutkittu vähän 7, 23, 24. Salminen 24 totesi toimittajien itsensä jääneen taka-alalle, vaikka journalismista on julkaistu lukemattomia tutkimuksia ja selvityksiä. Kuusisto ja Sirkkunen 7 puolestaan perustelivat tarvetta tutkia journalistin työtä sillä, että journalismin ja joukkoviestinnän merkitys yhteiskunnassa on lisääntynyt viime vuosina. Jos journalistien työn luonnetta ja toimintaehtoja ymmärrettäisiin nykyistä paremmin, myös sen yhteiskunnallista suoritusta voitaisiin parantaa. Tosin Raittilan 21 mukaan journalismi on professionaalistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Toimittajien ammatillinen asema, koulutus ja ammattikuntaa yhdistävä journalistinen kulttuuri ovat vahvistuneet ja vakiintuneet. Ammatillistuminen on toisaalta myös johtanut journalistien samankaltaistumiseen. Ammattitaitoinen toimittaja kuvaa jutuissaan maailmankatsomuksestaan riippumatta uutistapahtumia yhteisen journalistisen kulttuurin mukaisesti 21. Kehitys on johtanut jopa sisäänpäinlämpiävyyteen: Toimittajat saavat toisiltaan ideoita ja näkökulmia sekä käyttävät samoja lähteitä. He lainaavat toisiaan, haastattelevat toisiaan ja elävät samassa keskiluokkaisessa kulttuurissa. Tällainen elämäntapa tuottaa yhdenmukaista näkemystä siitä, mikä maailmassa on tärkeää, ketä henkilöä nostetaan, mikä asia jätetään käsittelemättä. Liiallinen yhdenmukaistuminen voi johtaa kehityksen loppumiseen tai arvoristiriitoihin suhteessa toiminnan kohteeseen. Erilaiset työhön liittyvät arvo- ja roolikysymykset ja ristiriidat ovat jatkuvasti läsnä journalistisessa työssä 28. Ihannejournalismia on myös alettu kyseenalaistaa, ja eräissä toimituksissa katsotaan ammatti-identiteetin olevan käymistilassa 19. Myös jännitteitä luovuuden ja taloudellisten tavoitteiden välillä on alkanut ilmetä 24. Journalistien työssä on paljon hyviä puolia. Keskeinen niistä on työn sisältö, itse journalismi 23. Autonomia, vaihtelu, luovuus ja valistaminen ovat ominaisia työlle 14, 26. Tosin työn vapausasteiden on myös todettu vähentyneen vuosien mittaan esimerkiksi Yhdysvalloissa 31. Journalistit pitivät myös itse työtään vapaana, stimuloivana, opettavaisena, vaihtelevana ja arvioivat sen olevan vastuullista 14. Työn varjopuoliksi nähtiin määräaikoihin (dead-line) liittyvät paineet, epäsäännölliset tai epämukavat työajat ja johtamisen ongelmat 15 sekä sisäistetyt suoritusvaatimukset ja alituinen kamppailu aikaa ja kilpailijoita vastaan työn laadusta tinkimättä 26. Sörensenin 26 mukaan toimittajat ovat myös haavoittuvia kritiikille ja sosiaalinen tuki työssä on heikkoa. Toimittajat ovat kertoneet elävänsä jatkuvassa ylikuormituksessa, eivätkä he voi edes osittain hallita jatkuvaa informaatiotulvaa työssään 2. TYÖN JA IHMISEN HYVINVOINNIN SUHTEEN TUTKIMUKSESTA Työn ja ihmisen hyvinvoinnin suhdetta on tutkittu eri viitekehyksistä jo vuosikymmeniä. Työn ja hyvinvoinnin häiriöiden työkuormituksen, stressin ja viimeksi työuupumuksen yhteyksien tutkimuksen ansiosta olemme oppineet, että monilla työn ominaisuuksilla voi olla yhteyksiä subjektiivisiin hyvinvoinnin häiriöihin. Monet stressiteoriat olettavat, että stressi ei kuitenkaan seuraa suoraan jostain ulkoisesta ympäristö- tai tilannetekijästä, vaan stressin muodostumiselle on olennaista, että ihmiset tulkitsevat tilanteen hyvinvoinnilleen haitalliseksi ja antavat tilannetekijälle merkityksen stressiä aiheuttava tekijä 9. Stressin voimakkuuteen ja jatkumiseen vaikuttavat puolestaan tilanteen ratkaisemiseen käytettävissä olevat selviytymiskeinot ja niiden soveltamisen tuloksellisuus. Työperäistä stressiä on tutkittu tavallisimmin yksilö- tai organisaatiotasoilla. Pohjois- Euroopan maissa on myös seurattu työikäi- 206

7 Työn ja hyvinvoinnin muutokset journalistisessa työssä... sen väestön työolojen ja hyvinvoinnin kehittymistä kaikki ammattialat koskeneissa tutkimuksissa 11. Ammattiala on kuitenkin sangen karkea tarkastelutaso. Ammattialojen sisäisten työolo-ja hyvinvointierojen tarkastelu havaittiin tärkeäksi jo kymmeniä vuosia sitten 6, 17, koska mm. ammattiasema ja tuotannon organisointi vaikuttivat työtehtäviin, ihmisten kokemuksiin työstään sekä heidän hyvinvointiinsa ja terveydentilaansa. Ammattialakohtaisia tutkimuksia tehdään nykyään vähän, osittain siksi, että yritykset, organisaatiot ja työpaikat seuraavat itse työn ja hyvinvoinnin kehittymistä oivallettuaan näiden kysymysten merkityksen liiketoiminnalleen. Kuitenkin myös ammattialakohtaisia tutkimuksia tarvitaan, jotta toimialojen rakenteellisten, sisällöllisten ja teknisten muutosten vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnin kehittymiselle voidaan ymmärtää entistä paremmin. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA ONGELMAT Vaikka journalistinen toimintaympäristö on muuttunut paljon, journalistien hyvinvointia tai hyvinvoinnin häiriöitä ja niiden liittymistä heidän työhönsä on tutkittu vain vähän eikä alan viimeaikaisen kehityksen vaikutuksia journalistien työhön ja hyvinvointiin ole seurattu kattavasti. Journalistinen työ ja sen toimintaympäristö ovat muuttuneet olennaisesti lähes 20 vuoden aikana, jotka ovat kuluneet edellisestä suomalaisiin journalisteihin kattavasti kohdistuneesta työstressin tutkimuksesta 13. Monet journalistisen työn ominaisuudet, kuten autonomia ja vaihtelu, voivat tukea hyvinvointia ja terveyttä. Toisaalta 15 vuoden aikana toimialalla on toteutettu rakenteellisia muutoksia ja sähköisten viestimien ohjelmatarjonta on lisääntynyt uusien radiokanavien, uuden tv-kanavan ja lähes ympärivuorokautisen toiminnan ansiosta. Muutokset voivat vaikuttaa hyvinvointiin kielteisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, muuttuivatko journalistien kokemukset työstään ja hyvinvoinnistaan 15 vuoden kuluessa tutkia, olivatko muutokset erilaisia eri viestimissä ja eri ammattiryhmissä työskentelevillä tarkastella lisäksi journalistien hyvinvoinnin tasoa suhteessa suomalaisen työikäisen väestön hyvinvoinnin tasoon muutamien keskeisten hyvinvoinnin indikaattoreiden osalta. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Vuoden 1984 ja 1999 tutkimusaineistot muodostettiin toisiaan vastaavalla tavalla. Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluivat Suomen Journalistiliiton (vuonna 1984 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton) jäsenet, joiden jäsenyys otoksen muodostamishetkellä oli voimassa ja joilla oli osoite kotimaassa. Tutkimuksen perusjoukosta poistettiin seuraavat jäsenlajit: eläkeläinen, kunniajäsen, vapaajäsen, opiskelija, alan opettaja työllistetty/tukityössä oleva sekä ne, joiden avustusoikeus (oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan) oli lakannut. Vielä poistettiin ne, joiden ammattinimike oli kansanedustaja, lehdistöneuvos tai -sihteeri, tiedotussihteeri, tutkija tai jotka olivat Suomen Journalistiliiton tai sen yhdistysten toimihenkilöitä. Tämän jälkeen otokseen poimittiin aakkosjärjestyksen joka viides henkilö. Lopullinen otos oli 992 henkilöä vuonna 1984 ja 1827 henkilöä vuonna Postikyselyyn vastasi 487 (49 %) keväällä 1984 ja 1173 (64 %) keväällä 1999 otokseen kuulunutta. Tutkimusaineistona oli kummankin postikyselyn koko aineisto silloin, kun verrattiin eroja vuoden 1984 ja 1999 vastausten kesken. Tarkasteltaessa sähköisiä viestimiä edustavien vastauksia aineistosta kuitenkin poistettiin ohjelmateknistä työtä tekevien vastaukset vuodelta Tähän ammattiryhmään kuuluneet eivät nimittäin osallistuneet Työ ja ihminen 16 (2002):3,

8 A. Leppänen ja S. Tuomivaara Taulukko 1. Tutkimuksiin v ja 1999 osallistuneiden sukupuoli, työtehtävä* ja työpaikka* % koko % koko (n) aineistosta (n) aineistosta nainen mies toimittaja toimitussihteeri päätoimittaja valokuvaaja toimituspäällikkö maakuntalehti valtakunnallinen päivälehti paikallislehti erikoisaikakauslehti yleisaikakauslehti YLE/radio YLE/TV MTV Freelancer *Vain ne työtehtävät ja työpaikat, jotka olivat edustettuina sekä vuoden 1984 että vuoden 1999 aineistoissa vuoden 1984 tutkimukseen, koska he eivät tuolloin kuuluneet Suomen Journalistiliiton jäsenkuntaan. Tutkimukseen osallistui vuonna 1984 enemmän miehiä kuin naisia. Tilanne oli päinvastainen vuonna 1999 (taulukko 1 s. 208), mikä heijastaa todellista tilannetta tutkimuksen kohderyhmässä 25, 5, joskin naisten osuus oli molemmissa aineistoissa muutaman prosenttiyksikön suurempi kuin Suomen Journalistiliiton jäsenistöstä tutkimushetkellä. Aineistossa oli sekä 1999 että 1984 enemmän lehdistössä kuin radiossa tai TV:ssä työskenteleviä, mikä myös heijastaa alan todellista tilannetta. Valtakunnallisissa päivälehdissä ja maakuntalehdissä työskentelevien osuus oli 1999 aineistossa huomattavasti pienempi kuin Tutkimusajankohtien välillä useita valtakunnallisia ja maakuntalehtiä on lakkautettu tai muutettu viikkolehdiksi, mikä on vähentänyt näissä lehtityypeissä työskentelevien journalistien lukumäärää. Tutkimukseen osallistuneiden koulutustaso oli 1999 korkeampi kuin 1984 (kuva 1 s. 209) Tutkimusaineistojen voidaan katsoa edustavan hyvin kohderyhmiä. Menetelmät Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, jolla pyrittiin saamaan kuva journalistien työtehtävistä, koetuista työn piirteistä ja hyvinvoinnista. Vaikka työelämän tutkimuksessa on 1990-luvun jälkeen korostettu yhä enemmän subjektiivisten tekijöiden, merkitysten ja tulkinnan roolia subjektiivisen tulkinnan muodostumisessa, tutkimuksissa ei yleensä ole tarkasteltu sekä deskriptiivisiä että evaluatiivisia arvioita työstä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin työtehtäviä, kokemuksia työstä ja työyhteisöstä, suoria arvioita työssä stressiä aiheuttavista tekijöistä sekä subjektiivisen hyvinvoinnin ja sen häiriöiden indikaattoreita sekä niiden muutoksia journalistien ammattikunnassa 15 vuoden aikana. Vuonna 1984 kyselylomakkeessa käytetyt työn ja hyvinvoinnin kokemista mittaavat kysymykset perustuivat Työterveyslaitoksella aiemmin laadittuihin työn ja hyvinvoinnin suhdetta mitanneisiin lomakkeisiin 12, 13, joita täydennettiin yhdeksän journalistin strukturoiduissa haastatteluissa 208

9 Työn ja hyvinvoinnin muutokset journalistisessa työssä... esiin tulleilla, journalistista työprosessia ja sen erityiskysymyksiä kuvaavilla kysymyksillä, jotka yhä ovat keskeisiä työssä 3. Vuoden 1999 kyselylomakkeeseen lisättiin joitakin kysymysalueita ja joitakin poistettiin. Tässä artikkelissa tarkastellaan vastauksia vain niihin kysymyksiin, jotka säilyivät muuttumattomina tutkimuskerrasta toiseen. Tutkitut aihepiirit olivat seuraavat: työtehtävä, työpaikka ja työkokemus sekä demografiset tekijät (13 kysymystä) journalististen työtehtävien sisältö (12 kysymystä) koetut työn piirteet, deskriptiivinen arvio työstä (29 kysymystä) stressin aiheuttajiksi koetut tekijät työssä, evaluatiivinen arvio työstä (10 kysymystä) kokemukset vuorotyöstä (5 kysymystä) Kuva 1. Tutkimukseen osallistuneiden koulutustaso (% aineistosta) % aineistosta tietotekniikka journalistisessa työssä (1 kysymys) koettu hyvinvointi ja hyvinvoinnin häiriöt (6 kysymystä) mielenterveyspalvelujen käyttö ja koettu tarve (2 kysymystä). Muutoksia tai muuttumattomuuksia journalistien kokemuksissa työstä ja hyvinvoinnista tarkasteltiin vertaamalla vuonna 1984 ja 1999 samaan kysymykseen annettujen vastausten jakautumia toisiinsa c 2 -testillä. Sekä työn piirteiden että hyvinvoinnin indikaattoreiden muuttumista tarkasteltiin yksittäisten muuttujien tasolla lähinnä siksi, että vuoden 1984 aineiston sähköistä tallennetta ei pystytty enää Suomessa aukaisemaan, joten oli käytettävä vuoden 1984 vastausten suoria jakaumia, jotka oli arkistoitu. On lisäksi todennäköistä, että kun tarkastellaan yksittäisiä kysymyksiä työn muutoksista, saadaan tarkempi kuva, kuin jos käytettäisiin asteikkoja, joiden sisäinen konsistenssi ei aina ole kovin hyvä; asteikot eivät täysin mittaa samaa ilmiötä tai kata sitä kokonaisuudessaan. Työtyytyväisyyden ja stressin tutkimisessa yksittäisten kysymysten luotettavuus on osoitettu 1, 30. Tilastollisessa analyysissä käytettiin SAS-ohjelmiston standardiohjelmia. TULOKSET matalampi lukio opisto- korkeakoulukuin lukio tasoinen tutkinto tutkinto Tässä artikkelissa tarkastellaan sekä koko aineistoa että eri ammateissa ja viestimissä toimivia ryhmiä. Kun tarkastellaan muutoksia työtehtävissä ja koetuissa työn piirteissä sekä niiden kokemisessa stressitekijöiksi koko ryhmässä, esitetään kaikkiin kysymyksiin vastausjakaumat sekä niiden tilastolliset merkitsevyydet. Muuten artikkelissa käsitellään vain sellaisia muutoksia tarkasteltujen ryhmien vastauksissa, jotka ovat vähintään tilastollisesti melkein merkitseviä (p<0,05). Tekstin ja taulukoiden luettavuuden säilyttämiseksi tilastollisten testien lukuarvoja ja niiden tarkkoja merkitsevyystasoja ei kuitenkaan esitetä. Työ ja ihminen 16 (2002):3,

10 A. Leppänen ja S. Tuomivaara Koetut muutokset journalistisessa työprosessissa Työtehtävien sisältö journalistisessa työssä oli pysynyt verraten muuttumattomana vuodesta 1984 vuoteen Tutkimuksessa oli kuitenkin vuonna 1999 vuoteen 1984 verrattuna mukana useampia vastaajia, joiden työhön kuului vähän tai ei kuulunut lainkaan juttujen kirjoittamista, haastattelemista tai matkustamista. Yhteydenpito erilaisiin tahoihin oli puolestaan lisääntynyt. (Taulukko 2 s. 211.) Työtehtävät olivat muuttuneet olennaisesti toimittajien ja freelancereiden ammattiryhmissä; muissa ammattiryhmissä työn sisältö ei ollut muuttunut vuosien 1984 ja 1999 välillä. Kolme neljästä (73 %) toimittajasta arvioi 1999 työhönsä sisältyvän runsaasti ideointia ja aiheiden kehittelyä, vuonna 1984 tällaisia vastaajia oli 62 %. Vuonna 1999 toimittajien työhön sisältyi enemmän myös lehden, ohjelmien tai kuvituksen sisällöstä päättämistä, juttujen kirjoittamista ja yhteydenpitoa erilaisiin tahoihin kuin Toimittajien työmatkat olivat vähentyneet. (Taulukko 3 s. 211.) Freelancereiden ryhmässä sekä niiden, joiden työssä oli runsaasti sisällöstä päättämistä, että niiden, joilla sisällöstä päättämistä ei ollut lainkaan, määrä oli vähentynyt. Myös niiden osuus, joiden työssä oli runsaasti toteutumistavasta päättämistä, oli vähentynyt. Juttujen kirjoittaminen että ohjelmien tekeminen oli lisääntynyt. Myös yhteydenpito ihmisiin tai instansseihin oli lisääntynyt. Sekä runsaasti että vähän matkustavien freelancereiden osuus väheni. Toimitussihteereissä sekä niiden, joilla oli runsaasti yhteydenpitoa ihmisiin tai instansseihin, että niiden, joilla ei ollut minkäänlaista yhteydenpitoa, osuudet kasvoivat. Vaikka työn sisällöt muuttuivat tutkimuksen suurimmassa, toimittajien ammattiryhmässä, melko paljon, ne muuttuivat vain joissakin viestimissä 15 vuoden aikana (taulukko 3 s. 211): Valtakunnallisissa päivälehdissä ideoinnin ja aiheiden kehittelyn määrä lisääntyi ja toisten juttujen käsittely vähentyi. Erikoisaikakauslehdissä työskentelevien tehtäviin kuului runsaammin kuvituksen valintaa. YLE:n radiotoiminnassa työskentelevistä 62 % koki kirjoittavansa runsaasti työssään juttuja; vuonna 1984 paljon kirjoittavia oli vain 35 %. Ylen televisiokanavien journalistien työhön sisältyi vähemmän ideointia ja aiheiden kehittelyä, sisällöstä ja toteutustavasta päättämistä sekä haastattelemista. Sekä niiden, joilla oli runsaasti juttujen kirjoittamista, että niiden, joiden työhön toisten juttujen kirjoittaminen ei kuulunut lainkaan, määrät kasvoivat. Vastaava muutos tapahtui muiden tekemien juttujen käsittelyssä. Muutokset työn kokemisessa Tutkimuksessa seurattiin 29 koettua työn ominaisuutta. Yhdessätoista kysymyksessä arviot poikkesivat toisistaan vuosien 1984 ja 1999 aineistoissa: Itsenäisten päätösten määrän koettiin lisääntyneen ja työn laatuvaatimusten tulleen haasteellisemmiksi. Töitä jäi tekemättä tai niitä tehtiin huonosti niiden suuren määrän vuoksi harvemmin kuin 15 vuotta aiemmin. Muille kuuluvien tehtävien tekemisen koettiin vähentyneen ja yhteistyövaatimusten lisääntyneen. Niiden vastanneiden määrä, jotka kokivat esimiesten valvovan työtä sopivassa määrin, oli lisääntynyt; erityisesti liiallisen valvonnan katsottiin vähentyneen. Uralla etenemisen mahdollisuuksien koettiin lisääntyneen. 210

11 Työn ja hyvinvoinnin muutokset journalistisessa työssä... Taulukko 2. Työtehtävät journalistisessa työssä (koko aineisto, %) vuosina 1984 (n ~487) ja 1999 (n~1173) tehtävä vuosi runsaasti jonkin verran vähän/ ei lainkaan c 2 ideointi ja aiheiden kehittely ,43 ns lehden, ohjelmien tai kuvituksen ,48 ns. sisällöstä päättäminen jutun, ohjelman tai kuvituksen ,09 ns. toteutustavasta päättämistä juttujen kirjoittamista/tekemistä ,77* ohjelman tekemistä ,90 ns haastattelemista juttua tai ohjelmaa varten ,9 *** taustamateriaalin läpikäyntiä juttua ,59 ns. tai ohjelmaa varten yhteydenpitoa erilaisiin tahoihin ,2** juttujen aiheiden saamiseksi matkustamista ,7*** muiden tekemien juttujen käsittelemistä ,60 ns juttujen otsikointia ,06 ns kuvituksen valintaa ,99 ns Vuosina 1984 ja 1999 vastausten jakaumien ero (c 2 -testin tulos) ja sen tilastollinen merkitsevyys: ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, ns.=ei merkitsevää eroa Taulukko 3. Yhteenveto muutoksista työtehtävissä ammattiryhmittäin ja eri viestimissä työskentelevien ryhmissä vuosien 1984 ja 1999 välillä Työtehtävät Ammattiryhmä Viestin toimittaja toim.sihteeri valokuvaaja päätoim. toimituspääl. freelancer päivälehdet maakuntalehdet paikallislehdet yleisaikakauslehdet erikoisaikakauslehdet radio (yle) tv (yle) MTV ideointi + + sisällöstä päättäminen + + toteutustavasta päättäminen juttujen kirjoittaminen haastatteleminen ohjelman tekeminen + juttujen käsittely + yhteydenpito matkustaminen + kuvituksen valinta + + = kysytty asia lisääntynyt, = kysytty asia vähentynyt Työ ja ihminen 16 (2002):3,

12 A. Leppänen ja S. Tuomivaara Taulukko 4. Arviot $ journalistien työn piirteistä (koko aineisto, %) vuosina 1984 (n ~487) ja 1999 (n~1173), arvioiden jakaumien ero ja niiden tilastollinen merkitsevyys (c 2 ) työn ominaisuus vuosi paljon/ jonkin verran/ vähän/ P 2 usein joskus harvoin itsenäisiä päätöksiä työssä ,2* töitä jää tekemättä/ tehdään huonosti *** niiden liian suuren määrän vuoksi joutuu tekemään tehtäviä, *** jotka eivät kuulu itselle tuntee saavansa työssä todella jotain aikaan ,5*** pitää työtään tärkeänä ja merkittävänä ,8** kokee työyhteisön arvostavan työtään ,9*** kokee perheensä arvostavan työtään ,4*** työtehtävien hoitaminen edellyttää yhteistyötä ,7*** omat mahdollisuudet uralla etenemiseen ,8*** liikaa sopivasti liian vähän esimies valvoo työskentelyä ,3* liialliset haasteelliset vähäiset työlle asetetut laatuvaatimukset # ,3 * ***p<0,05, **p<0,01, *p<0,05, ns.=ei merkitsevää eroa # Vaihtoehtoon eivät korkeat, mutta eivät matalatkaan vastanneiden %-osuus puuttuu. $ Alkuperäiset arviointiasteikot 5-portaisia, taulukossa esim. arviot paljon ja melko paljon on yhdistetty. Niiden tutkimukseen osallistuneiden määrä, jotka kokivat saavansa työssä jotain aikaan, pitivät työtään tärkeänä ja merkittävänä, kokivat työtään arvostettavan työyhteisössä ja perheensä arvostavan työtään, oli lisääntynyt 15 vuodessa. (Taulukko 4 s. 212.) Arviot työn muutoksista 15 vuoden kuluessa vaihtelivat ammattiryhmittäin: Toimittajien kokemukset sellaisten tehtävien tekemisestä, joiden he eivät katsoneet kuuluvan itselleen, olivat vähentyneet. Useammat toimittajat kokivat työtehtäviensä hoitamiseen tarvittavan yhteistyön lisääntyneen ja esimiesten valvovan työtä sopivassa määrin. Arviot urakehitysmahdollisuuksista olivat vuonna 1999 optimistisempia kuin Ero arvioissa tuli siitä, että jälkimmäiseen aineistoon kuuluneista harvemmat pitivät etenemisen mahdollisuuksia erittäin huonoina ja useammat melko huonoina. Useampi jälkimmäisen otoksen toimittaja koki työyhteisönsä ja perheensä arvostavan työtään. Toimitussihteerit kokivat työnsä laatuvaatimusten kasvaneen. Tutkimukseen osallistuneista toimitussihteereistä 81 % koki työnsä laatuvaatimusten olevan jon- 212

13 Työn ja hyvinvoinnin muutokset journalistisessa työssä... kin verran haasteelliset ; ensimmäiseen aineistoon kuuluneista toimitussihteereistä näin koki noin puolet. Vuonna 1999 vastanneet toimitussihteerit kokivat tekevänsä harvemmin muille kuuluvia tehtäviä kuin vuonna 1984 vastanneet. Vuonna 1999 toimitussihteerien kokemus yhteistyön sujumisesta työyksikössä oli positiivisempi kuin vuonna Niiden toimitussihteerien määrä, joilta esimies kysyi aina mielipidettä, oli vähentynyt; niiden määrä, joilta esimies kysyi mielipidettä melko usein, oli huomattavasti kasvanut. Uutena ryhmänä esiintyivät ne, joiden esimies ei koskaan kysynyt alaistensa mielipidettä työhön liittyvissä asioissa. Päätoimittajat olivat oppineet hallitsemaan tehtävän tavoitteet paremmin ja pitivät toimituksen kokouksia hyödyllisempinä. Harvempi päätoimittaja koki enää, että töitä jäi tekemättä tai että ne oli tehtävä huonosti niiden liiallisen määrän vuoksi. Toimituspäälliköillä tehtävän tavoitteet olivat hallinnassa entistäkin paremmin, ja muille kuuluvien tehtävien tekeminen oli vähentynyt. Toimituspäälliköistä kolmasosa katsoi vuonna 1999 saavansa harvoin tukea esimieheltään. Tukea saatiin vielä vähemmän kuin vuonna Valokuvaajat arvioivat, että mahdollisuudet asettaa rajoja työmäärälle olivat vähentyneet. Toisaalta töiden tekemättä jättäminen tai tekeminen huonosti oli myös vähentynyt; samoin oli vähentynyt myös niiden valokuvaajien määrä, jotka eivät koskaan joutuneet jättämään töitä tekemättä. MUUTOKSIA TYÖN KOKEMISESSA ERI TIEDOTUSVÄLINEISSÄ Työn koettiin eri viestimissä kehittyneen 15 vuoden kuluessa toisistaan poikkeavilla tavoilla: Valtakunnallisissa päivälehdissä työskentelevät katsoivat työnsä muuttuneen vaihtelevammaksi. Useammalle valtakunnallisissa päivälehdissä työskentelevälle tuntui työmäärä sopivammalta vuonna 1999 kuin 1984, ja useampi koki voivansa asettaa rajoja työmäärälleen. Maakuntalehdissä työskentelevistä useampi piti vuonna 1999 kuin 1984 työmääräänsä sopivana. Tosin edelleenkin valtaosa (61 %) maakuntalehdissä työskentelevistä piti työmääräänsä jonkin verran ylimitoitettuna tai aivan liian suurena. Työn tekeminen huonosti tai kokonaan tekemättä jättäminen työn suuren määrän vuoksi oli kuitenkin arvioiden mukaan vähentynyt. Maakuntalehdissä työmäärään voitiin myös vaikuttaa jossain määrin enemmän, joskin täysin säädeltävänä työmääräänsä pitävien osuus oli vähentynyt vuosien 1984 ja 1999 välillä. Muille kuuluvien tehtävien tekemisen arvioitiin maakuntalehdissä vähentyneen. Useampi maakuntalehdessä työskentelevä koki työyhteisönsä ja perheensä arvostavan työtään. Paikallislehdissä työskentelevien mielestä työn tulosten näkeminen oli tullut tavallisemmaksi. Yhteistyövaatimuksien koettiin lisääntyneen, mutta työntekijöiden välisten kitkojen lisääntyneen. Oman työn katsottiin tulleen tärkeämmäksi ja merkityksellisemmäksi. Useammat yleisaikakauslehdissä työskennelleet kokivat vuonna 1999 kuin 1984, että kaikkia ideoitaan ei voi aina kertoa lähiesimiehelleen täysin vapaasti. Erikoisaikakauslehdissä työskennelleet arvioivat työn alkaneen vaatia enemmän harkintaa. Esimiehet tiedustelivat alaisiltaan mielipiteitä työhön liittyvissä asioissa useammin, työtä arvostettiin työyhteisössä enemmän ja vastuu työssä on määritelty selvemmin vuonna 1999 kuin YLE:n radiokanavilla työskennelleet journalistit olivat vuonna 1999 vähemmän tietoisia työnsä tavoitteista kuin 15 vuotta aiemmin. Työ ja ihminen 16 (2002):3,

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Kaisa Hyvärinen

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Kirkon alan työolobarometri Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Sisällys Poimintoja työolobarometrin tuloksista... Tutkimuksen tausta ja tutkimusaineisto.... Tutkimuksen toteutus.... Taustatietoja

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

PONNISTUKSET JA PALKKIOT LAKIMIESTEN TYÖSSÄ

PONNISTUKSET JA PALKKIOT LAKIMIESTEN TYÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PONNISTUKSET JA PALKKIOT LAKIMIESTEN TYÖSSÄ Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2012 Ohjaaja: Johanna Kujala Satu Törmänen 2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS UIL:ään ja DIFF:iin kuuluvien insinöörien näkemyksiä kielitaidosta ja uraliikkuvuudesta Maria Järlström Rebecca Piekkari Tomi Seppälä Tiina Jokinen Milla Nyyssölä Terhi Koivula

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Kalevankatu 16) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 978-951-9450-70-4 (nid.) ISBN 978-951-9450-73-5 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2007 www.vaestoliitto.fi 2 Esipuhe

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointitutkimus

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointitutkimus Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointitutkimus Mikko Vuokare Psykologian Pro gradu tutkielma Tampereen yliopisto Psykologian laitos Helmikuu 2006 TAMPEREEN YLIOPISTO Psykologian laitos

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE

VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE Valtteri Similä Ville Simola Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta Työ ja ihminen 1 / 2004 18. vuosikerta Pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään?... 3 Anneli Leppänen Artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön

Lisätiedot

Opettajien työhyvinvointi

Opettajien työhyvinvointi Jussi Onnismaa Opettajien työhyvinvointi Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004 2009 Raportit ja selvitykset 2010:1 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2010 : 1 ISBN 978-952-13-4461-9

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen...

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 4 1.4 Tutkimuksen rakenne... 6 2 TYÖN JA MUUN ELÄMÄN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot