Kittilän kunta. LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän kunta. LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen"

Transkriptio

1 Kittilän kunta LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen

2 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT...3 TERMINOLOGIA TYÖN TAVOITTEET SUUNNITTELUALUEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Suunnittelualueen kuvaus Yhdyskuntarakenne, väestö, elinkeinoelämä Tiet, kadut, väylät, varusteet ja laitteet Liikenne, liikenneturvallisuus ja esteettömyys talvella Talvinen katuympäristö Viranomaisten odotukset talvikunnossapidolle ASIAKASTARPEIDEN KUVAUS Asiakasryhmittely Asiakastarpeiden selvittely KUNNOSSAPITOLAKI JA MUUT ERITYISMÄÄRÄYKSET SUUNNITELMA JA OHJEISTUS TALVIKUNNOSSAPIDON TUOTTEILLE LEVILLÄ Yleiset lähtökohdat Kunnossapitoluokitus ja laatutasot Lumen ja sohjon poisto Polanteen poisto Lumen lähisiirto ja poiskuljetus Liukkauden torjunta Hiekoitushiekan poisto ja pölyn sidonta Kuivatusjärjestelmän sulatus LUMITAIDE JA LUMIRAKENTAMINEN LEVILLÄ TALVIKUNNOSSAPIDON ORGANISOINTI YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ KIRJALLISUUSKATSAUS

3 SAATESANAT Kunnossapidon merkitystä ei usein osata huomata ja arvostaa. Kuitenkin se koskettaa ja puhuttaa meitä jokapäiväisessä elämässämme. Kunnossapidolla on suuri merkitys koko yhteiskunnan tai sen osien toimivuuteen. Lapin olosuhteissa ja erityisesti tiiviisti rakennetuissa matkailukohteissa talvikunnossapidon merkitys entisestään korostuu koko matkailukeskuksen toimivuuden ja houkuttelevuuden takaamiseksi. Lumi on Lapin ja sen matkailukohteiden yksi valttikorteista, mikä tulee huomioida talvikunnossapidon suunnittelussa, käytetyissä työmenetelmissä ja -välineissä ja niiden kehittämisessä. Matkailumarkkinoinnin mielikuvat mielessään matkailijat odottavat saapuvansa talven ihmemaahan ja näkevänsä Lapin kohteissa paljon puhdasta lunta. Samoin paikasta toiseen odotetaan päästävän kätevästi suksilla, pulkkaa vetäen, potkukelkalla, valjakolla tai porokyydillä. Valitettavasti nykyisillä talvikunnossapidon menetelmillä ja käytännöillä on usein viihtyisää talvista ympäristöä ja vaihtoehtoisten kulkumuotojen mahdollisuuksia heikentävä vaikutus. Suurta lumimäärää ei osata hyödyntää ympäristön viihtyisyyttä ja kohteen vetovoimaisuutta parantavana tekijänä. Talvikunnossapidon käytäntöjä kehittämällä voidaan päästä parempaan lopputulokseen Levin kyläkuvassa. Tämä vaatii uusia, innovatiivisia talvikunnossapidon menetelmiä, vanhojen pinttyneiden tapojen ja mielipiteiden kyseenalaistamista, lumen varastoinnin suunnitelmallisuutta, lumen hyödyntämisen kehittämistä sekä yhteen hiileen puhaltamista huomioiden kuitenkin talvikunnossapidon reunaehdot kuten liikenneturvallisuus, pelastustoimet, esteettömyys ja Levin alueen eri kulkumuodot. Talvikunnossapidon mahdollisuuksia vetovoimaisuuden lisääjänä yhdistämällä lunta valaistuselementteihin ja muihin rakenteisiin tulee myös kehittää. Tämän suunnitelman tavoitteena onkin kehittää talvikunnossapidon menetelmiä Levillä. Suunnitelma on toteutettu osana EU-rahoitteista "Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi" -kokonaisuutta. Hankkeen päätoteuttaja on Kittilän kunta yhdessä Levin Matkailun ja Levin isoimpien yritysten kanssa. Hanke saa rahoitusta Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto. Hanketta on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Katja Kaunismaa, projektipäällikkö Jari Kinnunen, tiemestari Jaana Uusitalo, puutarhurihortonomi Jonna Vinberg-Laaksonen, rakennustarkastaja Esa Kaitala, tiemestari Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta Kittilän kunta Kittilän kunta Kittilän kunta Lapin ELY Kehittämistyö on tehty Navico Oy:ssä, jossa suunnitteluryhmää vetäneen Timo Perälän lisäksi työhön ovat osallistuneet projektisihteeri Eeva Huuhtanen, Teemu Perälä, Mauri Myllylä, Martti Perälä, Väinö Luttinen ja Pekka Tahkola. Valaistuksen ja lumitaiteen osalta työssä on käytetty Valolaterna Oy:n Jere Ruotsalaisen ja Juhani Parviaisen asiantuntemusta. Kittilässä

4 TERMINOLOGIA Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen (Maankäyttö- ja rakennuslaki; MRL 83 ). Muu yleinen alue on kunnan toteutettavaksi kuuluva kunnan tarpeisiin osoitettu muu yleinen alue kuin katualue (MRL 90 ). Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen ja laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikennetarpeiden edellyttämässä kunnossa. Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen, uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen kadun pölyn sitomisen. Kadun kunnossapitoon luetaan katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden sellaisten laitteiden kunnossapito. Kadun talvikunnossapito käsittää ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta; KPL 3 ) Kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä (KPL 9 ) Laatutaso on kunnossapidon taso, jossa on otettu huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn tarpeet sekä liikenneturvallisuus ja esteettömyys. KPL 3. Talvikunnossapidon tuotteet ovat ne tehtäväkokonaisuudet, joita käytetään kunnossapidon palvelujen suunnittelussa, hankinnassa, toteutuksessa ja seurannassa. Talvikunnossapidon tuotteita ovat: - Lumen ja sohjon poisto - Lumen lähisiirrot ja poiskuljetus - Polanteen poisto - Liukkaudentorjunta - Hiekoitushiekan poisto ja pölyn sidonta - Kuivatusjärjestelmän sulatus Kunnossapitoluokitus on kunnan ylläpidettävien väylien jako kunnossapidon laadun ja kiireellisyyden mukaisiin ryhmiin väylien toiminnallisen merkityksen, liikennemäärän ja eri liikennemuotojen tarpeiden perusteella. Ajoneuvoliikenteen verkostolla ja kevyen liikenteen verkostolla on oma kunnossapitoluokitus. Toimenpideaika ja -raja ovat kunnossapitäjän määrittelemät määreet toimenpiteiden aloittamiseksi. Kun asetettu toimenpideraja ylittyy esimerkiksi kun väylällä on 3 cm lun- 4

5 ta, niin kohde tulee saattaa liikennöitävään kuntoon toimenpideajan esimerkiksi 2 tunnin kuluessa. Alueurakka on suurempi kilpailutettu kokonaisuus, joka voi koostua useasta eri kunnossapidon tuotteesta. Alueurakat ovat yleensä useampivuotisia sopimuksia. Alueurakalla pyritään saamaan aikaan kustannussäästöjä sekä tasalaatuista kunnossapidon jälkeä. Täsmäkunnossapidolla tarkoitetaan jonkun tietyn paikan tai kohdan kunnossapitoa tarkkaan määritettyyn aikaan. Esimerkiksi Levillä raskaat erikoiskuljetukset tarvitsevat liukkaudentorjuntaa jyrkkien mäkien kohdalla. Täsmäkunnossapidolla pyritään ennakoimaan hankalat liikkumisen olosuhteet ja näin vähentämään liikenteellisiä ongelmia ja onnettomuuksia. 5

6 1. TYÖN TAVOITTEET Levi on yksi Suomen merkittävimmistä matkailukeskuksista. Matkailun huippusesonki keskittyy marraskuun ja toukokuun väliselle ajanjaksolle. Levin matkailulliseen imagoon kuuluu oleellisesti puhdas lumi. Talvisen puhtaan lumen imagon ylläpitäminen läpi koko talvisesongin vaatii alueen talvikunnossapidon menetelmiin lisää suunnitelmallisuutta. Nykyisillä toimintatavoilla kunnossapidetty talvinen matkailuympäristö ei täysin vastaa markkinoitua imagoa etenkään kevättalven koittaessa. Työn tavoitteena on laatia suunnitelma ja ohjeistus Levin matkailukeskuksen alueelle talvikunnossapidon menetelmille ja käytännöille talvisen ilmeen parantamiseksi. Tavoitteena on tuottaa sellaisia tuloksia, jotka ovat välittömästi hyödynnettäviä, toteuttamiskelpoisia, eivätkä vaadi suuria taloudellisia lisäsatsauksia. Keinovalikoima talvikunnossapitomenetelmien ja käytäntöjen kehittämiseksi on laaja, eikä rajoitu pelkästään kunnossapidon laitteisiin ja menetelmiin. Yhteistoimintatavoilla sekä sopimus- ja asiakirjamalleilla voidaan myös osaltaan parantaa talvikunnossapidon tasoa ja vaikuttavuutta talvimatkailukeskuksen vetovoimaisuuteen. Kehittämistoimenpiteitä onkin katsottava koko Levin matkailukeskuksen alueen toimintojen näkökulmasta. Talvikunnossapidon menetelmien ja käytäntöjen kehittämistä käydään läpi Kuntaliiton julkaisun Katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitosuunnitelma rungon mukaisesti. Jokaisessa käsitellyssä kohdassa otetaan kantaa talvikunnossapidon nykytilanteeseen sekä esitetään tarpeelliset kehittämistoimenpiteet ja ohjeistukset. Kuva 1. Viimeistelyn puutteet lumitöissä näkyvät Levin talvi-ilmeessä 6

7 2. SUUNNITTELUALUEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 2.1 Suunnittelualueen kuvaus Talvikunnossapidon suunnitelma ja ohjeistus koskevat koko Levin matkailu-alueen katu- ja kevyen liikenteen verkkoa. Kehittämisen painopiste on kuitenkin matkailulle tärkeissä keskeisissä alueissa, jotka on merkitty kuvan 2 karttaan yhtenäisellä viivalla. Keskeisimpien alueiden ulkopuolisten katu- ja kevyen liikenteen verkon alue on esitetty kartassa katkoviivalla. Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus Kunnossapidon kannalta suunnittelualueen erityiskohteita ovat Levin tiheästi kaavoitettu kaupunkimainen Levikeskus, tunturin eri puolille sijoittuvat mökkiasutusalueet sekä Levin alueelle saapuva maantie syöttöliikenteen väylänä. Suurin osa Levin toiminnoista on sijoittunut Levikeskuksen alueelle. Levillä talvikausi on pitkä ja runsasluminen. Pysyvä lumipeite tulee keskimääräisten tilastojen mukaan lokakuun lopulla ja lumi sulaa toukokuun loppupuolella. Lumipeitepäiviä on noin vuodessa. Keskimääräinen lumisyvyys on cm:n välillä. Erityisvaatimuksia aiheuttaa kunnossapidon jakautuminen usealle vastuutaholle. Suunnittelualueella on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Kittilän kunnan sekä kiinteistöjen kunnossapidettäviä kohteita. Tämä asetelma lisää vaatimuksia laadittavan suunnitelman ja ohjeistuksen käytäntöön panolle. 7

8 Suunnittelualueen talvikunnossapidon erityispiirteitä ovat tiiviisti kaavoitettu matkailukeskus sekä usean eri kunnossapitäjän kohteiden sijainti pienellä maantieteellisellä alueella. Myös matkailijoiden suuri määrä ja heidän odotuksensa luovat vaativan ympäristön talvikunnossapidon suunnittelulle ja kehittämiselle. 2.2 Yhdyskuntarakenne, väestö, elinkeinoelämä Maankäyttö Levin alueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on vahvistettu Tämä kaava koskee kantatien 79 itäpuoleisia alueita Levillä. Lisäksi alueelle on laadittu osana Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen -hanketta Levin ympäristön osayleiskaava, joka on kunnanvaltuuston hyväksymä Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hankkeessa laadittu Levin alueen maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty Levin alueelle on laadittu yli 60 asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, jotka liittyvät lähes poikkeuksetta matkailutoimintojen kehittämiseen. Levin matkailurakentamisen ja pientalovaltaisten asuinalueiden (RA, AP) asemakaavojen rakennustapaohjeissa kiinnitetään erityistä huomiota tonttien luonnonmukaisuuden säilyttämiseen, mikä hankaloittaa lumien kasausta tonttien alueilla. Tiheämmän rakennuskannan kaava-alueilla (RAM, KL, RA) tulisi osoittaa paikat lumen väliaikaisvarastointiin sekä lumen hyödyntämismahdollisuudet. Kaavaselostuksiin tulisi lisätä tarkastelut kaavan vaikutuksesta talvikunnossapitoon ja sen kustannuksiin. Kuva 3. Tiivis ja useassa eri tasossa toteutettava kävelyalue vaatii erityisjärjestelyjä talvikunnossapidon osalta (lähde: Ylälevin kaavaselostuksen luonnos) Levikeskuksen alue on kaupunkimaisesti kaavoitettu ja kiinteistöjen autopaikat on pääsääntöisesti Sokos Hotellia lukuun ottamatta sijoitettu kiinteistöjen pihoille. Levikeskuksen alueen kaavassa autopaikkojen mitoituksessa on käytetty 1 autopaikkaa / 80 krm2 tai 1 autopaikka/asuinhuoneisto ja hotellien osalta 0,5 autopaikkaa/vuodepaikka. Rakennustapaohjeissa tulee ottaa jatkossa kantaa lumitilojen osoittamiseen tai suunnitteluun. Lukuisat autot ja autopaikat hankaloittavat huomattavasti talvikunnossapitotoa sekä lisäksi heikentävät Levin visuaalista ilmettä etenkin Levikeskuksen alueella. Talvikunnossapito tulee huomioida jo kaavoitusvaiheessa. Lumien lähisiirrot ja niiden vaatimat tilat osoitetaan tarvittaessa kaavoissa esimerkiksi erikoisalueina (Emerkintä). Lisäksi kaavojen ja niiden yhteydessä esitettyjen rakennustapojen vaikutukset talvikunnossapidon organisoimiseen ja kustannuksiin tulee käsitellä osana suunnitteluprosessia ja tehtävissä selostuksissa. Rakennustapaohjeessa tulee vaatia kiinteistöjen suunnittelussa talviajan huomiointia ja lumitilojen merkitsemistä rakennuslupa-asiakirjoihin (asemapiirrokseen). Autopaikkojen mitoittamisessa ja sijoittelussa tulee käyttää jatkossa harkintaa. Tiheään kaavoitetulle alueelle tulee harkita keskitetyn pysäköintipaikan tai rakenteellisen pysäköinnin osoittamista. 8

9 Väestö Kittilässä asuu henkilöä. Matkailun huippusesongin aikana Levin asukasmäärä moninkertaistuu. Levin majoituskapasiteetti on noin vuodepaikkaa ja tavoitevuodepaikkamäärä vuodelle 2020 on Matkailijoiden suuri määrä asettaa erityisvaatimuksia talvikunnossapidolle. Suurin osa matkailijoista on lähtöisin kaupunkimaisista olosuhteista, joten he eivät välttämättä ole tottuneet Lapin runsaslumisiin talviin. Toisaalta matkailijat odottavat näkevänsä talvisaikaan Levillä puhdasta lunta ja talvista ympäristöä sekä toivovat pystyä liikkumaan liukkautta vaativilla liikkumismuodoilla joka paikassa. Matkailijoiden odotukset rinnastettuna heidän tottumaansa talvikunnossapitoolosuhteisiin aiheuttavat ristiriidan. Talvikunnossapidossa huomioidaan Levillä asuvien sekä matkailijoiden erityistarpeet. Matkailijoiden odotukset talvisesta maisemasta ja matkailijoiden käsitys talvikunnossapidon tasosta aiheuttavat toisinaan ristiriidan. Levin laajentuminen ja matkailijoiden määrän kasvu kasvattaa talvikunnossapidettävää omaisuuden määrää ja talvikunnossapidon kustannuksia. Elinkeinoelämä Levin elinkeinoelämä muodostuu suurimmaksi osaksi palveluista. Matkailu ja siihen liittyvät kaupalliset palvelut ovat Levin alueen pääelinkeinoja. Levillä kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Levikeskukseen. Lisäksi Levillä on kaupallisia palveluja alueen eteläosissa kantatien varrella. Matkailulle on erityisen tärkeää kohteen hyvä ja turvallinen saavutettavuus kaikissa olosuhteissa. Leville johtavien maanteiden palvelutasoon on oltu eri asiakasryhmien parissa tyytyväisiä. Hyvän saavutettavuuden ja palvelutason lisäksi esille on noussut talvisen maiseman tärkeys Levin matkailullisen imagon kannalta. Ympärivuotinen Levin turvallinen saavutettavuus sekä kaunis ympäristö ovat elinkeinoelämän kannalta huomion arvoisia asioita talvikunnossapidon kehittämisessä. 2.3 Tiet, kadut, väylät, varusteet ja laitteet Maanteitä on suunnittelualueella yhteensä noin 21 km verran. Suunnittelualueen läpi kulkeva kantatie 79 toimii Levin matkailualueen liikenteen selkärankana. Muita maanteitä suunnittelualueella ovat Levin ympärystie (maantie 9555) sekä Ounasjoentie (maatie 956). ELY:n hallinnoimia kevyen liikenteen väyliä on suunnittelualueella noin 5 km. Kittilän kunnan katuverkkoa on alueella yhteensä noin 93 km ja kevyen liikenteen väyliä on noin 17 km. Yleisiä alueita (paikoitusalueet, torit, yms.) on noin 3 ha verran. Lisäksi suunnittelualueella on kiinteistöjen kunnossapitämiä alueita ja jalkakäytäviä huomattava määrä. Kiinteistöjen kunnossapidettävien alueiden määristä ei ole olemassa rekisteröityä tietoa. Kunnan katuverkon ja kiinteistöjen määrä on ollut jatkuvasti kasvussa. Leville ollaan parhaillaan kaavoittamassa lisää alueita, joten kunnossapidettävän omaisuuden kasvu jatkuu. Teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi Levin alueella on monia muita liikkumisverkostoja. Levin moottorikelkkareittien ja latuverkon alku- ja päätepisteet sijaitse- 9

10 vat suunnittelualueella. Moottorikelkkareittejä Levillä on yhteensä 886 km ja latuverkkoa 230 km verran. Risteämiä maanteiden kanssa ei ole, mutta katuverkon risteämiä verkostoilla on suunnittelualueella muutamia. Reitistöjen risteämiin kulkeutuu tai tipahtelee irtolunta, joka voi vaikeuttaa kunnossapitoa ja aiheuttaa vaaratilanteita liikenteelle. Samoin riittävän hyvien näkemien säilyttäminen aiheuttaa työtä talvikunnossapidolle. Vastaavasti tie- ja katuverkolta kulkeutuva liukkaudentorjuntamateriaali aiheuttaa harmia etenkin hiihtäjille. Hiihtoreittien alikulkujen kohdalla laduille tippuu hiihtämiselle haitallista materiaalia. Levillä ei ole osoitettu erikseen potkukelkkailureittejä, vaikka sitä koskevia aloitteita on kuntaan tullut. Epävirallinen reitti kulkee Kätkä-Rakkavaarasta Levikeskukseen kevyen liikenteen väylää pitkin. Lisäksi Kittilän keskustassa on kokeiltu toisen puolen hiekoittamatta jättämistä potkukelkkailua varten. Kunnossapitolain (Laki 547 / :n 5. momentti) mukaan toinen puoli voidaan jättää hiekoittamatta, mutta se on osoitettava erikseen liikennemerkillä. Luopioisten kunnassa vuonna 2002 kevyen liikenteen väylien osittain hiekoittamista kokeiltiin yhden talvikauden ajan 3 km pituisella matkalla. Luopioisten kokeilussa käytännössä hiekoittamattoman kaistan jättäminen kevyen liikenteen väylille tapahtui hiekoittimen hiekkasäiliön toiseen reunaan rakennetun metallilevyn avulla. Levy kavensi hiekoittimen toiminnallista leveyttä halutun verran ja se oli helppo poistaa heti kun kavennetun hiekoituksen väylät oli hiekoitettu. Kokeilu sujui hyvin, sillä maaliskuun alkuun 2003 mennessä kunnan tietoon ei tullut yhtään osittaisesta hiekoittamisesta johtunutta onnettomuutta. Nykyisin Luopioisten kunnassa käytäntö on laajentunut noin 7 km pituiselle kevyen liikenteen väylästölle. Luopioisten kunnan kokeilun ansiosta kunnossapitolakiin tehtiin osittain hiekoittamisen salliva muutos. Kuva 4. Luopioisten kunnassa kehitettyä liikennemerkkiä voidaan käyttää myös Levillä Suunnittelualueella on runsaasti kunnallistekniikkaan liittyviä varusteita ja laitteita. Maastokäyntien yhteydessä todettiin useamman sähkökaapin kärsineen talvikunnossapidon töistä. Samalla huomattiin useiden sulkuventtiilien törröttävän lumikasoissa vaarallisesti. Haastattelujen yhteydessä tuli ilmi, että palopostit ovat kärsineet vahinkoja talvikunnossapidon töiden yhteydessä. Laitteiden ja varusteiden puutteellinen merkintä, huolimaton rakennustapa, usean eri toimijan työt samalla alueella ja välinpitämättömyys lumen kasaamisessa ovat pääsyitä varusteiden ja laitteiden vioittumiselle. Kehittämisehdotuksia tilanteen parantamiseksi ovat: - kiinteistöjen rakennustöiden jälkitarkastuksessa huomioidaan viimeistelyn taso ja mahdolliset haitat talvikunnossapidolle - työssä laadittu laite- ja varustekartta jaetaan urakoitsijoille. - vältetään lumen väliaikaista kasaamista laitteiden ja varusteiden päälle - kehitetään varusteiden ja laitteiden havainnointia esimerkiksi teknologisten laitteiden ja sovellusten avulla. - uusissa kaavoitus- ja suunnittelukohteissa suunnitellaan laitteiden ja varusteiden sijoitus rakentamissuunnittelun aikataulun mukaisesti sekä talvikunnossapito ja laitteiden havaittavuus huomioiden. 10

11 Kuva 5. Hajonnut sähkökaappi Kalliorakassa ja törröttävä sulkuventtiili Levikeskuksessa Työn yhteydessä laadittiin erillinen varuste- ja laitekartta suunnittelualueesta talvikunnossapitäjille jaettavaksi. Kartta on esitetty raportin liitteenä. Levin alueen kunnossapidettävä kuntien ja kiinteistöjen omaisuus kasvaa entisestään. Tämä kehitys vaatii jatkossa entistä enemmän resursseja myös talvikunnossapitoon. Eri liikennemuotojen risteämäkohdissa pyritään estämään eri kulkumuodon reiteille ja väylille kuulumattoman materiaalin kulkeutuminen joko rakenteellisin ratkaisuin tai hyvällä urakoitsijoiden yhteistoiminnalla ja tiedottamisella. Työssä laadittu laite- ja varustekartta jaetaan kaikille urakoitsijoille. Laitteiden ja varusteiden havainnointia helpottavia teknologiaratkaisuja edistetään yhdessä laitteista ja varusteista vastaavien tahojen kanssa. Rakennusvalvonnassa kiinnitetään huomiota jälkitarkastuksessa laitteiden ja varusteiden hyvään viimeistelyyn ja sijoitukseen talvikunnossapidon laitevahinkojen välttämiseksi. 2.4 Liikenne, liikenneturvallisuus ja esteettömyys talvella Levin matkailijoiden määrän kasvun myötä liikennemäärät ovat myös kasvaneet Leville johtavalla kantatiellä 79. Lapin ELY:n automaattisen liikenteen mittausjärjestelmän (LAM -piste 1422 Jääskössä) mukaan liikenne on kasvanut viime vuosina noin 5 % vuosivauhdilla. Leville saavutaan joko omalla autolla tai linja-autolla. Ulkomaalaiset matkailijat saapuvat Kittilään pääasiassa lentokoneella ja sieltä Leville linja-autolla. Raskaan liikenteen määrä on Leville johtavalla maantiellä 102 ajon./vrk. Raskaan liikenteen määrä on kasvanut Levin matkailukeskuksen laajentumisen ja voimakkaan rakentamisen myötä. Talvikunnossapidon kannalta rakentamiseen liittyvät raskaat erikoiskuljetukset vaativat lisätoimenpiteitä erityisesti liukkaudentorjunnassa. Leville kulkee Rovaniemeltä neljä säännöllistä joukkoliikennevuoroa vuorokaudessa. Kolarista on junavuoron jatkeena bussiyhteys Leville. Lisäksi Levin alueella toimii matkailijoita palveleva Ski-Bus, joka kuljettaa matkailijoita Levin eri mökkialueilta laskettelurinteiden juurelle. Ski-Bus -linjoja on kaksi ja ne liikennöivät klo Bussien pääte- 11

12 pysäkkien kohdat muodostuvat talvella erityisen liukkaiksi johtuen bussien seisottamisesta. Kuva 6. Levin Ski-Bus tarvitsee erityistä huomiota liukkaudentorjunnalta Levin alueen kevyen liikenteen väylät ovat monenlaisten liikkujaryhmien käytössä. Paikalliset asukkaat liikkuvat pyörillä, kävellen ja potkukelkoilla työ-, koulu- ja asiointimatkoja. Matkailijoiden myötä liukkautta vaativat liikkumismuodot, kuten esimerkiksi pulkan vetäminen ja hiihto, ovat myös yleisiä Levin alueen kevyen liikenteen väylillä. Eri liikkumismuotojen tarpeet kevyen liikenteen väylillä asettavat talvikunnossapidon ristiriitaiseen tilanteeseen. Tietyille liikkumismuodoille pitää turvata riittävä kitka ja toisille taas liian hyvä kitka on este. Matkailijoiden määrän kasvun myötä liukkautta vaativien liikkumismuotojen käyttäjien määrä tulee kasvamaan. Levillä ei ole pulkalla laskemiseen erikseen osoitettu paikkaa rinteiden lisäksi ja tästä johtuen on syntynyt vaaratilanteita matkailijoiden laskiessa pulkilla teillä ja kaduilla. Erityisesti kiertoliittymän penkat ovat suosittuja pulkalla laskupaikkoja. Kuva 6. Liukkautta tarvitsevien liikkumismuotojen käyttö kevyen liikenteen väylillä aiheuttaa ristiriidan talvikunnossapidolle: pulkka tarvitsee liukkautta, mutta kävelijä riittävän kitkan 12

13 Levin alueelle ei ole erikseen tehty liikenneturvallisuussuunnitelmaa, mutta kesäkuussa 2009 valmistui selvitys matkailukeskusten liikenneturvallisuudesta. Kittilän kunnassa suurin osa liikenneonnettomuuksista keskittyy ajanjaksolle marraskuu maaliskuu, jotka ovat myös matkailun kannalta vilkkaimmat kuukaudet. Tyypillisimmät onnettomuustyypit olivat Kittilässä yksittäisonnettomuus (mm. törmäys, suistuminen) ja kohtaamisonnettomuudet. Kittilässä alkoholilla on ollut merkittävästi suurempi osuus onnettomuuksissa kuin muissa selvityksen kunnissa. Porokolareita on Levin alueella tapahtunut selvityksen mukaan noin 125 kpl / vuosi. Kuva 7. Vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien määrä kuukausittain (Lähde: Matkailukeskuksien liikenneturvallisuus, 2009) Levillä tapahtuu vuosittain korvauskäsittelyyn johtuvia jalankulkijoiden liukastumistapaturmia noin 2-3 kpl teillä ja kaduilla tapahtuvien onnettomuuksien lisäksi. Kaatumistapaturmien kokonaismäärästä ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Levikeskuksen liukkaudentorjunta on erittäin merkityksellistä vilkkaan yöelämän vuoksi. Kaatumistapaturmien määrää olisi hyvä selvittää tarkemmin, varsinkin jos liukkaudentorjunnassa kokeillaan nykykäytännöstä poikkeavia menetelmiä, kuten esimerkiksi mekaanista liukkaudentorjuntaa. Matkailukeskuksien liikenneturvallisuusselvityksen mukaan Levin keskeisimmät liikenneturvallisuuden ongelmakohdat ovat esitetty kuvan 8 kartassa. Liikenneturvallisuuspuutteiksi esitettiin selvityksessä kevyen liikenteen väylien puuttuminen välillä Kittilä - Sirkka - Köngäs. Myös Levin ympärystien raskaan liikenteen suuri määrä yhdistettynä kapeaan tiehen tuli esille ja Rakkavaarantien huonot näkemät. Kuva 8. Levin alueen liikenneturvallisuuden ongelmakohdat (lähde. Matkailukeskuksien liikenneturvallisuus, 2009) 13

14 Leville ei ole laadittu esteettömyyssuunnitelmaa. Kunnan asukkaiden jokapäiväisen liikkumisen ja esteettömän matkailun kehittämisen kannalta suunnitelman laatiminen on tärkeä asia. Matkailutarkoituksissa toimivien kiinteistöjen esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota kunnan rakennusmääräyksissä yleisten ohjeiden mukaisesti. Esteettömyyttä pohdittaessa on tärkeä huomioida myös rakennetun ympäristön esteet talvikunnossapidolle, joita Levillä on ilmennyt useita. Levin alueen laajeneminen aiheuttaa kaikkien liikenteen muotojen kasvua, mikä muuttaa talvikunnossapidon käytäntöjä talvikunnossapidon luokituksen tai laatumäärityksien osalta. Autoliikenteen määrän kasvu tarkoittaa käytännössä liikennemuotojen risteämien näkemien parantamista talvella tai risteämien viemistä eri tasoon. Rakentaminen ja sitä myötä raskaan liikenteen kasvu aiheuttaa täsmäkunnossapitotarvetta esimerkiksi jyrkkien mäkien liukkaudentorjunnassa. Kevyen liikenteen väylillä on pyrittävä mahdollistamaan liukkautta tarvitsevien ja kitkaa tarvitsevien liikkumismuotojen käyttö. Tämä tarkoittaa vaihtoehtoisten liukkaudentorjunnan menetelmien käyttöä Levikeskuksen alueen kevyen liikenteen väylillä ja osittain hiekoittamista potkukelkkareiteillä. Leville tulee laatia esteettömyyssuunnitelma keskittyen talviaikaan, jolloin matkailijoiden määrä on suurin. Rakennettu ympäristö aiheuttaa talvikunnossapidolle monia esteitä Levillä. 2.5 Talvinen katuympäristö Leviä on onnistuttu markkinoimaan hyvin puhtaan lumen kohteena. Etenkään kevättalvella luotu mielikuva ei välttämättä vastaa todellisuutta. Ongelmana on kyläkuvan sotkuisuus johtuen liukkaudentorjunnan materiaaleista (suola, hiekka) sekä ajoneuvoliikenteen hiukkasista sotkeutuvasta lumesta teiden ja katujen varsilla. Lumipenkkojen rumuus on myös silmiin pistävää etenkin Levikeskuksen alueella, missä lumitilaa on vähän ja runsaan liikenteen vuoksi näkemät on pidettävänä riittävän hyvinä liikenteen risteämäkohdissa. Lumen välivarastointiin käytettäviä tiloja ei ole virallisesti osoitettu. Tämä puute on johtanut käytäntöön, missä lumi varastoidaan väliaikaisesti sinne, mihin se mahtuu. Hallitsemanton lumen väliaikainen varastointi aiheuttaa vahinkoja katujen varusteille ja laitteille sekä alueen kasvillisuudelle. Usein kiinteistöt poistattavat lumiaan kunnan kustannuksella varastoimalla lunta samoihin kasoihin. Yksityisillä tonteilla asemakaava suosittelee jättämään rakentamattoman osan luonnontilaiseksi, jolloin lumia kasataan mm. risteysten näkemäalueille. Väliaikaisten lumitilojen suunnittelu ja osoittaminen parantaisi huomattavasti tilannetta. Itse lumikasat ovat matkailijoiden mieleen. Niitä käytetään mm. lumileikeissä ja pulkkamäkinä. Välikaistojen ja lumivallien leikkaaminen tehdään nykyisin ronskilla kädellä ilman ympäristön jälkihoitoa. Välikaistojen lumet leikataan usein pois kauhakuormaajalla, jolloin työn jälki ei ole siistiä. Yksinkertaisin tapa parantaa Levin talvi-ilmettä on lisätä resursseja jälkitöiden tekemiseen. Tämä voidaan organisoida monella eri tapaa. Esimerkiksi kaikki urakoitsijat hoitavat omien kohteidensa jälkityöt tai palkataan erillisellä sopimuksella talvisista näkymistä vastaava urakoitsija. 14

15 Matkailullisesti tärkeällä Levikeskuksen alueella kiinteistöjen ahtaus ja sesonkien aikana niissä oleva suuri automäärä hankaloittavat talvikunnossapitoa. Lisäksi huoltoliikenne ja liikkeiden katumainokset haittaavat talvikunnossapitoa. Katumainontaan Kittilän kunnan tulee määritellä selkeät pelisäännöt ja määräykset. Mainoksille tulee osoittaa niille sallitut paikat ja antaa määräykset niiden ulkoasulle. Kuva 9. Katumainokset heikentävät Levikeskuksen talvista idylliä Lumitaiteen käyttöä ja lumirakentamista on kokeiltu aikaisemmin Levillä mm. Levitaatio -hankkeen puitteissa. Lumirakentamisesta vastasivat tuolloin Lapin yliopiston opiskelijat. Levitaatio -hankkeen lumitaiteen kohtaloksi koitui hiihtolomaviikkojen aikainen ilkivalta. Lumitaiteet jälkihoitoa ei oltu myöskään suunniteltu ja rakenteista muodostui loppujen lopuksi sulamisen myötä talvista katuympäristöä heikentäviä elementtejä. Lumirakentamisen ja -taiteen käyttöä Levin katukuvan parantamiseksi mietittäessä on syytä suunnitella tarkkaan eri osapuolten vastuut. Kuka rakentaa, kuka maksaa, kuka ylläpitää ja kuka tekee jälkityöt? Lumen väliaikaiset varastointitilat on suunniteltava, samoin kuin lumitaiteeseen ja - rakentamiseen käytettävät tilat. Talvikunnossapidon työjälkeen ja ulkonäköön kiinnitetään erityistä huomiota ja lisäresursseja. Talvikunnossapidon paremman visuaalisen ilmeen saamiseen on useampia eri mahdollisuuksia. Kittilän kunta laatii määräykset katumainoksien käytöstä ja sijoittelusta. Lumitaiteen ja -rakentamisen käyttö talvisen katuympäristön parantamisessa vaatii huolellisen toteutuksen, ylläpidon ja jälkitöiden suunnittelun. 15

16 2.6 Viranomaisten odotukset talvikunnossapidolle Suunnittelualueella on usean eri toimijan hallinnoimia liikenneväyliä. Alueen maanteitä ja niiden kevyen liikenteen väyliä hallinnoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY), Kittilän kunta vastaa alueen kaavateistä ja kevyen liikenteen väylistä sekä kiinteistöt omien kiinteistöjensä liikennealueista. Latuverkon ja kelkkareittien talvikunnossapidosta vastaa Levi Ski Resort Oy. ELY:n odotukset teiden ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta on esitetty vuonna 2008 päivitetyssä Teiden talvihoito -toimintalinjoissa. Lapin tiepiirin alueelle on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelma , jossa tiepidon lähtökohtina pidetään alueiden elinvoimaisuuden mahdollistamista, päivittäistä liikennekelpoisuutta, positiivista liikenneturvallisuuskehitystä, tienpidon ympäristövaikutusten vähentämistä sekä esteettömyyttä. Lapin tiepiiri, nykyinen Lapin ELY on ilmoittanut tukevansa Lapin matkailustrategian toimintalinjoja tienpidon toimin. Talven huippusesonkien aikana matkailuliikenteen kannalta tärkeimpien teiden palvelutaso taataan ennakoivin toimenpitein. Levin talvihoidon alueurakassa kiinnitetään erityistä huomiota hyvän näköiseen talviseen ympäristöön lumivallien leikkauksissa. Kittilän kunnan odotuksissa Levin talvikunnossapidolle korostuvat jokapäiväisten matkojen turvaamisen lisäksi matkailun tarpeet. Kunnan tärkeä prioriteetti on Levin talviilmeen parantaminen talvikunnossapidon eri menetelmillä vaarantamatta turvallista liikkumista. Lisäksi Levin alueen talvisesongin jälkeisten sotkujen siivoamisen organisointi yhdessä alueen toimijoiden kanssa on yksi tärkeä kehittämisen kohde. Kunnan odotukset talvikunnossapidosta ovat osittain ristiriitaiset Levikeskuksen kiinteistön omistajien kanssa. Liian tiukoilla määräyksillä pelätään menetettävän kunnalle tuloja tuovien yrittäjien tuleminen alueelle. Kuitenkin puutteelliset tai löyhät määräykset voivat pahimmillaan aiheuttaa yhtenäisen matkailullisen talvi-imagon ja identiteetin häviämisen. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ELY:n tavoitteena on turvata elinkeinoelämän kuljetukset sekä ihmisten jokapäiväinen liikkuminen. Matkailukeskusten saavutettavuus on myös korkealla ELY:n tavoitteissa. Kittilän kunnan odotukset talvikunnossapidosta liittyvät turvallisuuteen sekä matkailun tukemiseen. 3. ASIAKASTARPEIDEN KUVAUS 3.1 Asiakasryhmittely Tiehallinto, nykyinen Liikenneviraston tieosasto on määritellyt tärkeimmät asiakasryhmänsä. Asiakkaat on määritelty kolmeen pääryhmään: strategisiin asiakkaisiin, erityistarveasiakkaisiin ja peruspalveluasiakkaisiin. Lapissa korostuu elinkeinoelämälle tärkeän matkailun tarpeiden huomioiminen. Levi kuuluu Lapin vahvoihin matkailukeskuksiin, joiden hyvä saavutettavuus korostuu Liikenneviraston tieosaston tavoitteissa ja toiminnassa. Kittilän kunta ei ole julkistanut erikseen asiakasryhmiä ja heidän tarpeitaan. Asiakasryhmät tulee määritellä ja priorisoida. Samalla tulee dokumentoida tarkemmin asiakasryhmien odotukset ja tarpeet talvikunnossapidolta Levin ja koko kunnan alueelta. Levin alueen asiakasryhmittelyksi ehdotetaan seuraavaa: 1) Asukkaat 16

17 a. koululaiset b. työssäkävijät c. vanhukset d. liikkumis- ja toimintarajoitteiset 2) Matkailu ja liikkumismuodot a. ulkomaiset matkailijat b. kotimaan matkailijat c. matkailupalvelujen tarjoajat 3) Elinkeinoelämän kuljetukset a. päivittäiskaupan kuljetukset b. erikoiskuljetukset 4) Joukkoliikenne a. linja-autoreittiliikenne b. Levin paikallisliikenne c. taxit 5) Palo- ja pelastustoimi Liikenneviraston tieosasto on määritellyt omat pääasiakasryhmänsä. Lapissa korostuvat matkailun mahdollisuuksien turvaaminen ja matkailun edistäminen. Kittilän kunnan asiakasryhmittely laadittiin tämän työn yhteydessä. Asiakasryhmien priorisointi ja heidän odotuksien sekä tarpeiden selvittäminen on tärkeä kehittämistehtävä. 3.2 Asiakastarpeiden selvittely Työn yhteydessä toteutettiin kunnossapitäjien sekä talvikunnossapidon kannalta tärkeiden sidosryhmien edustajien haastattelut. Suurin osa haastatteluista toteutettiin puhelimitse. Kaikkien asiakasryhmien edustajia ei työn yhteydessä erikseen kuultu. Tämän vuoksi jatkossa tulisi asiakasryhmien tarpeita selvittää laajemmin. Seuraavassa on esitetty eri sidosryhmien haastattelun keskeisimpiä tuloksia yllä esitetyn asiakasryhmittelyn mukaisesti. 1) Kittilän kunnan asukkaiden tarpeet Kittilän kuntaan saapunut talvikunnossapidon palaute Sirkan kylältä on koskenut potkukelkkailun mahdollistamista Levin alueen kevyen liikenteen väylillä. Sirkan kylällä asuu aktiivisia lajin harrastajia, joilla on meriittejä maailmanmestaruustasolta saakka. Työn yhteydessä ei erikseen kyselty asukkaiden tarpeita ja odotuksia talvikunnossapidosta. 2) Matkailu Levin Matkailu Oy:n mukaan matkailijoiden asiakaspalaute on koskenut pääasiassa likaista lunta, rumasti leikattuja lumivalleja sekä hiihdon ja pulkan vetämisen mahdollistamista Levikeskuksessa. Mökkikiinteistöjen asukkailta tuleva palaute koskee lähinnä mökkipihojen lumen aurauksen aikatauluja. 3) Elinkeinoelämän kuljetukset Levin alueelle saapuvat elinkeinoelämän kuljetukset ovat lähinnä päivittäiskaupan kuljetuksia. Heidän tarpeitaan ja odotuksia ei selvitetty haastatteluilla työn yhteydessä. Rakentamisen erikoiskuljetuksien täsmäliukkaudentorjunnan tarve tuli esille kunnossapitäjien haastatteluissa. 4) Joukkoliikenne 17

18 Levin Ski-Bus -linja-auton kuljettajia haastateltiin työn yhteydessä. Aikaisemmin Ski-Bus tarvitsi nykyistä parempaa liukkaudentorjuntaa, mutta ajokalustonuudistamisella sekä talvirenkaiden parantamisella on ollut huomattava vaikutus liikennöinnin helpottumiseen talvisin. Taksi-kuljettajilta tuli kiitosta maantieverkoston talvikunnossapidon tasosta, mutta kunnan katuverkon tasaisuudesta tuli moitteita. 5) Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimen haastattelussa tuli esille talvikunnossapidon aiheuttamat vahingot paloposteille. Palo- ja pelastustoimen ajoneuvoliikenteelle ei Levillä koettu olevan hyvän kaluston vuoksi suurempia ongelmakohtia. Asiakastarpeita selvitettiin osaksi tämän työn yhteydessä. Laajempi asiakasryhmien tarpeiden selvittely on tärkeää. Työn yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella talvikunnossapitoon ja sen laatuun ollaan Levillä pääasiassa tyytyväisiä. Kehittämiskohteet koskevat pääasiassa matkailun tarpeita. 4. KUNNOSSAPITOLAKI JA MUUT ERITYISMÄÄRÄYKSET Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta jättää eräiden merkittävien asiakokonaisuuksien ratkaisun kuntakohtaiseksi. Niiden lisäksi kunnossapitoon liittyy muitakin erityistehtäviä. Ne ovat luonteeltaan kerralla ratkaistavia tai pitempivaikutteisia. Kuntakohtaisilla talvihoidon menettelytavoilla on Levin alueella tärkeä merkitys katutilan monikäyttöisyyden vuoksi. Seuraavassa esitetään yhteenveto Levin talvikunnossapidon erityiskohdista toimenpideehdotuksineen: Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös. MRL 86 Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaan toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön. Kittilän kunta ei ole tehnyt MRL:n 86 :n mukaisia erillisiä kadunpitopäätöksiä viime vuosina. Kadunpitopäätökset on sisällytetty kaavojen toteuttamiseen. Kadunpitopäätösten tekeminen vakiinnutetaan osaksi toimintaa. Kadunpitopäätös antaa perustan kadun kunnossapidon järjestämiselle kunnossapitolain mukaisesti. Kunnossapitovastuun jakautuminen kunnan ja tontinomistajan kesken. KPL 4 Pyörätien sekä sellaisen jalankulku- ja pyörätien, jossa jalankulkua ja pyöräilyä ei ole rakenteellisesti erotettu toisistaan, kunnossapito kuuluu kunnalle. Kunta voi päättää kunnossapitovelvollisuuden jakautumisesta pääsäännöstä poiketen kävelykadun, pihakadun ja muun erityistarvetta palvelevan kadun osalta. Kunta voi päättää, että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain. Kittilän kunta vastaa kustannuksellaan Levikeskuksen kävelykatualueen talvikunnossapidosta. Kun kävelykatu välittää jalankulun ja pyöräliikenteen lisäksi kiinteistöjen huoltoliikennettä voi olla perusteltua, että sen varren kiinteistöt osallistuvat kävelykadun kunnossapitoon. Kunta ei ole nähnyt tarpeelliseksi tehdä KPL:n 4 : n mukaisia kunnossapitoon liittyviä poikkeamispäätöksiä. Asia tulee ottaa esille kunnan ja Levin keskustan kiinteistöjen talvikunnossapidon vastuita uudelleen arvioitaessa. 18

19 Kadun kunnossapidon laatutaso. KPL 3 Kadun kunnossapidon laatutaso määräytyy kadun liikenteellisen merkityksen ja liikenteen määrän perusteella. Tätä varten kunta tarvitsee katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokituksen. Kunnossapidon laatutaso määräytyy lisäksi säätilan, vuorokaudenajan, eri liikennemuotojen tarpeiden, liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja terveellisyyden perusteella. Tätä varten kunnan on tarkennettava ja määriteltävä kunnossapidon laatutasotavoitteet väylilleen. Kittilän kunnalla on vuonna 2007 vahvistetut suhteellisen yksityiskohtaiset työohjeet talvikunnossapidon urakoinnissa. Katujen ajoradat ja kevyen liikenteen väylät jakaantuvat kahteen kunnossapitoluokkaan. Tavoitteelliset työohjeet ja niiden kehittämistarve esitetään luvussa 5.2 Kunnossapitoluokitus ja laatutasot. Kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevat määräykset. KPL 14 Kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea kunnossa- ja puhtaanapidon suoritustapaa ja siinä käytettäviä laitteita ja aineita, suoritusaikaa, lumen käsittelyä, sijoittamista ja poiskuljetusta sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. Kittilän kunnalla ei ole kunnossapitolain mukaisesti vahvistettuja kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevia määräyksiä. Levin poikkeukselliset katujärjestelyt, alueen suuri lumimäärä ja normaalista talvikunnossapidosta poikkeavat tavoitteet perustelevat määräysten laatimista ainakin Levikeskuksen alueelle. Määräykset ovat hyvä ohjeistus useisiin tämän hetken ongelmiin. Määräysten laatiminen tulisi panna valmisteille.. Kunnan oikeus ja velvollisuus ottaa huolehtiakseen tontinomistajille kuuluvista tehtävistä KPL 8 Kunnossa- ja puhtaanapidosta perittävän maksun määräytyminen. KPL 14b Kunnalla on oikeus ottaa huolehtiakseen kokonaan tai osittain tontinomistajalle kuuluvista kunnossapitolain 4 :n mukaisista jalkakäytävien kunnossapitoa koskevista tehtävistä. Kunnalla on velvoite ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvista jalkakäytävien kunnossapitoa koskevista tehtävistä, jos pientalovaltaisilla alueilla ei saavuteta lain mukaista kunnossapidon tasoa tai kunnossapitotehtävät jakaantuvat tontinomistajien kesken erityisen epätasapuolisesti. Kunta voi periä tontinomistajilta kunnossapitotehtävien ja puhtaanapitotehtävien hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Kustannukset peritään kunnan määrittelemän taksan mukaisesti. Kittilän kunta hoitaa korotettujen jalkakäytävien talvikunnossapidon, josta ei kuitenkaan ole tehty virallista päätöstä. Käytäntö ei perustu kunnossapitolain periaatteeseen vaan on yleinen tuki tontinomistajille. Tontinomistajilta ei peritä kunnalle aiheutuneista kustannuksista korvausta. Asiaa tulee tarkastella uudelleen ja selvittää, onko käytännön jatkaminen kunnalle taloudellisesti mahdollista ja tehdä tarkastelun pohjalta asianmukaiset päätökset. 19

20 Kadulla ja yleisellä alueella tehtävien töiden ohjaus. KPL 14a Ennen kuin kadulla ja yleisellä alueella voidaan ryhtyä tekemään jotain työtä toisen toimijan toimesta, on siitä ilmoitettava kunnalle. Pysyvälle johdolle tai laitteelle on hankittava sitä ennen sijoituslupa. Kunnassa on määriteltävä ilmoitusmenettely, ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja ilmoitusten vastaanottaja sekä sijoituslupamenettely. Lisäksi kunnassa on määriteltävä toiminnan edellyttämä tarkastus- ja valvontamaksu sekä maksu kadun tai yleisen alueen sulkemisesta. Lain soveltaminen ei kuulu varsinaiseen talvikunnossapitoon eikä sitä tarkastella enempää tässä yhteydessä. Katualueiden vuokraus Kittilän kunnassa kunnan johtaja tai kunnan hallitus käsittelee yleisten alueiden pitkäaikaiset vuokraukset. ja myöntää niihin luvat. Lyhyempien lupien osalta vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Vuokrausten hinnat vahvistaa kunnanhallitus/-valtuusto. Levin katualueille pyritään samaan erilaisia aktiviteetteja etenkin talvella. Lupamenettelyn tulee olla siksi hyvin järjestetty ja toimiva. Kunnossapitolain noudattamisen valvonta. KPL 15 Kunnan on määrättävä monijäseninen viranomainen, joka käyttää kunnossapitolain 16 :n 1 momentin mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten noudattamisesta. Samalla on esitettävä ne valvontaviranomaisen alaiset viranhaltijat, jotka suorittavat käytännön valvontaa. Poliisin on kunnan valvontaviranomaisen ohella valvottava, ettei kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteen laiminlyönnistä aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kittilän kunnassa tekninen lautakunta on kunnan valvova viranomainen. Kunnan tiemestari suorittaa käytännön valvonnan. Valvonnan tavoitteet ja toimenpiteet tulee arvioida jatkossa kunnossapitolain noudattamisen ja Levin kyläkuvan kehittämisen näkökulmasta. Liikenteenohjauslaitteen asettaminen. TLL 51 Talvikunnossapito voi vaatia pysyviä ja tilapäisiä liikenteenohjauslaitteita. Kittilän kunnassa pysyvän liikenteenohjauslaitteen asettamisesta päättää tekninen lautakunta. Kadulla tai sen läheisyydessä suoritettavasta rakennustyöstä tai muusta syystä johtuvan tilapäisen liikennejärjestelyn luvan myöntää tekninen johtaja. Lupa on määräaikainen ja toistaiseksi ilmainen. Lupamenettelyjen hinnoittelu on syytä käydä läpi teknisessä lautakunnassa. Myynti- ja mainostoiminta kaduilla Kunnan on määrättävä viranomainen, joka myöntää luvat kadulla tai yleisellä alueella tapahtuvalle tilapäiselle kaupalliselle toiminnalle ja perii siitä säädetyt maksut Levin ongelmana on tilapäisen katumyyntitoiminnan roskaaminen ja jälkien siivoaminen. Toiminnan lupaviranomainen ja valvoja on määriteltävä Kittilän kunnassa. Kittilän kunnassa on laadittavana ohje tilapäisien mainoslaitteiden asettelusta kunnan katualueilla. Pysyville mainoslaitteille luvan myöntää Kittilän kunnan rakennusvalvonta. 20

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA SISÄLLYSLUETTELO Rakennamme kunnallistekniikkaa...3 Kadun rakentaminen... 4 Milloin katualue siirtyy kaupungille?...4 Milloin katualueeksi siirtyvästä maapohjasta voi saada

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa 24.6.2015 Hiukkasen parempi 1. Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko?

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? Hoidon toimivuusvaatimukset Pekka Liisanantti Sisältö YIT:n yleisiä kokemuksia hoitourakoista ja asiakirjojen toimivuudesta Toimivuusvaatimukset Palvelulupaus:

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon Tekninen lautakunta 27 04.02.2015 Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä 26.11.2014 416 liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon 1355/10.03.01.03/2014

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Puistonimen (eli puiston_nimi-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste. Viheraluetta lähimmän kadun nimi.

Puistonimen (eli puiston_nimi-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste. Viheraluetta lähimmän kadun nimi. 13.10.2015 Helsingin kaupungin rakennusvirasto Sivu 1 / 5 Yleisten alueiden rekisteri, katualueet -WFS-tason kenttien kuvaus KATUALUE_ID _ID KAUPUNGINOSA OSA_ALUE SUURPIIRI KAYTTOTARKOITUS KAYTTOTARKOITUS_ID

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Pyöräteiden talvihoidon kokeilu

Pyöräteiden talvihoidon kokeilu Pyöräteiden talvihoidon kokeilu 2015-2016 GoExpo-messut 4.3.2016 Aiju Heinonen Ylläpitoinsinööri Helsingin kaupungin rakennusvirasto Talvihoidon nykyisiä laatuvaatimuksia Jalankulun ja pyöräilyn väylät

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies

Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Outi Penttilä, lakimies Tienvarsimainonnassa siirrytään ilmoitusmenettelyyn Outi Penttilä, lakimies Nykytila 15.3.2016 2 Muutettu MTL 52 Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Voimassa oleva Ehdotettu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Selvitys Sivu 1/5 Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Tässä raportissa on esitetty, kuinka kaupunginvaltuuston 25.11.2013 191 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämässä rakennemuutosohjelmassa

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot