Kittilän kunta. LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän kunta. LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen"

Transkriptio

1 Kittilän kunta LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen

2 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT...3 TERMINOLOGIA TYÖN TAVOITTEET SUUNNITTELUALUEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Suunnittelualueen kuvaus Yhdyskuntarakenne, väestö, elinkeinoelämä Tiet, kadut, väylät, varusteet ja laitteet Liikenne, liikenneturvallisuus ja esteettömyys talvella Talvinen katuympäristö Viranomaisten odotukset talvikunnossapidolle ASIAKASTARPEIDEN KUVAUS Asiakasryhmittely Asiakastarpeiden selvittely KUNNOSSAPITOLAKI JA MUUT ERITYISMÄÄRÄYKSET SUUNNITELMA JA OHJEISTUS TALVIKUNNOSSAPIDON TUOTTEILLE LEVILLÄ Yleiset lähtökohdat Kunnossapitoluokitus ja laatutasot Lumen ja sohjon poisto Polanteen poisto Lumen lähisiirto ja poiskuljetus Liukkauden torjunta Hiekoitushiekan poisto ja pölyn sidonta Kuivatusjärjestelmän sulatus LUMITAIDE JA LUMIRAKENTAMINEN LEVILLÄ TALVIKUNNOSSAPIDON ORGANISOINTI YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ KIRJALLISUUSKATSAUS

3 SAATESANAT Kunnossapidon merkitystä ei usein osata huomata ja arvostaa. Kuitenkin se koskettaa ja puhuttaa meitä jokapäiväisessä elämässämme. Kunnossapidolla on suuri merkitys koko yhteiskunnan tai sen osien toimivuuteen. Lapin olosuhteissa ja erityisesti tiiviisti rakennetuissa matkailukohteissa talvikunnossapidon merkitys entisestään korostuu koko matkailukeskuksen toimivuuden ja houkuttelevuuden takaamiseksi. Lumi on Lapin ja sen matkailukohteiden yksi valttikorteista, mikä tulee huomioida talvikunnossapidon suunnittelussa, käytetyissä työmenetelmissä ja -välineissä ja niiden kehittämisessä. Matkailumarkkinoinnin mielikuvat mielessään matkailijat odottavat saapuvansa talven ihmemaahan ja näkevänsä Lapin kohteissa paljon puhdasta lunta. Samoin paikasta toiseen odotetaan päästävän kätevästi suksilla, pulkkaa vetäen, potkukelkalla, valjakolla tai porokyydillä. Valitettavasti nykyisillä talvikunnossapidon menetelmillä ja käytännöillä on usein viihtyisää talvista ympäristöä ja vaihtoehtoisten kulkumuotojen mahdollisuuksia heikentävä vaikutus. Suurta lumimäärää ei osata hyödyntää ympäristön viihtyisyyttä ja kohteen vetovoimaisuutta parantavana tekijänä. Talvikunnossapidon käytäntöjä kehittämällä voidaan päästä parempaan lopputulokseen Levin kyläkuvassa. Tämä vaatii uusia, innovatiivisia talvikunnossapidon menetelmiä, vanhojen pinttyneiden tapojen ja mielipiteiden kyseenalaistamista, lumen varastoinnin suunnitelmallisuutta, lumen hyödyntämisen kehittämistä sekä yhteen hiileen puhaltamista huomioiden kuitenkin talvikunnossapidon reunaehdot kuten liikenneturvallisuus, pelastustoimet, esteettömyys ja Levin alueen eri kulkumuodot. Talvikunnossapidon mahdollisuuksia vetovoimaisuuden lisääjänä yhdistämällä lunta valaistuselementteihin ja muihin rakenteisiin tulee myös kehittää. Tämän suunnitelman tavoitteena onkin kehittää talvikunnossapidon menetelmiä Levillä. Suunnitelma on toteutettu osana EU-rahoitteista "Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi" -kokonaisuutta. Hankkeen päätoteuttaja on Kittilän kunta yhdessä Levin Matkailun ja Levin isoimpien yritysten kanssa. Hanke saa rahoitusta Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto. Hanketta on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Katja Kaunismaa, projektipäällikkö Jari Kinnunen, tiemestari Jaana Uusitalo, puutarhurihortonomi Jonna Vinberg-Laaksonen, rakennustarkastaja Esa Kaitala, tiemestari Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta Kittilän kunta Kittilän kunta Kittilän kunta Lapin ELY Kehittämistyö on tehty Navico Oy:ssä, jossa suunnitteluryhmää vetäneen Timo Perälän lisäksi työhön ovat osallistuneet projektisihteeri Eeva Huuhtanen, Teemu Perälä, Mauri Myllylä, Martti Perälä, Väinö Luttinen ja Pekka Tahkola. Valaistuksen ja lumitaiteen osalta työssä on käytetty Valolaterna Oy:n Jere Ruotsalaisen ja Juhani Parviaisen asiantuntemusta. Kittilässä

4 TERMINOLOGIA Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen (Maankäyttö- ja rakennuslaki; MRL 83 ). Muu yleinen alue on kunnan toteutettavaksi kuuluva kunnan tarpeisiin osoitettu muu yleinen alue kuin katualue (MRL 90 ). Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen ja laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikennetarpeiden edellyttämässä kunnossa. Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen, uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen kadun pölyn sitomisen. Kadun kunnossapitoon luetaan katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden sellaisten laitteiden kunnossapito. Kadun talvikunnossapito käsittää ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta; KPL 3 ) Kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä (KPL 9 ) Laatutaso on kunnossapidon taso, jossa on otettu huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn tarpeet sekä liikenneturvallisuus ja esteettömyys. KPL 3. Talvikunnossapidon tuotteet ovat ne tehtäväkokonaisuudet, joita käytetään kunnossapidon palvelujen suunnittelussa, hankinnassa, toteutuksessa ja seurannassa. Talvikunnossapidon tuotteita ovat: - Lumen ja sohjon poisto - Lumen lähisiirrot ja poiskuljetus - Polanteen poisto - Liukkaudentorjunta - Hiekoitushiekan poisto ja pölyn sidonta - Kuivatusjärjestelmän sulatus Kunnossapitoluokitus on kunnan ylläpidettävien väylien jako kunnossapidon laadun ja kiireellisyyden mukaisiin ryhmiin väylien toiminnallisen merkityksen, liikennemäärän ja eri liikennemuotojen tarpeiden perusteella. Ajoneuvoliikenteen verkostolla ja kevyen liikenteen verkostolla on oma kunnossapitoluokitus. Toimenpideaika ja -raja ovat kunnossapitäjän määrittelemät määreet toimenpiteiden aloittamiseksi. Kun asetettu toimenpideraja ylittyy esimerkiksi kun väylällä on 3 cm lun- 4

5 ta, niin kohde tulee saattaa liikennöitävään kuntoon toimenpideajan esimerkiksi 2 tunnin kuluessa. Alueurakka on suurempi kilpailutettu kokonaisuus, joka voi koostua useasta eri kunnossapidon tuotteesta. Alueurakat ovat yleensä useampivuotisia sopimuksia. Alueurakalla pyritään saamaan aikaan kustannussäästöjä sekä tasalaatuista kunnossapidon jälkeä. Täsmäkunnossapidolla tarkoitetaan jonkun tietyn paikan tai kohdan kunnossapitoa tarkkaan määritettyyn aikaan. Esimerkiksi Levillä raskaat erikoiskuljetukset tarvitsevat liukkaudentorjuntaa jyrkkien mäkien kohdalla. Täsmäkunnossapidolla pyritään ennakoimaan hankalat liikkumisen olosuhteet ja näin vähentämään liikenteellisiä ongelmia ja onnettomuuksia. 5

6 1. TYÖN TAVOITTEET Levi on yksi Suomen merkittävimmistä matkailukeskuksista. Matkailun huippusesonki keskittyy marraskuun ja toukokuun väliselle ajanjaksolle. Levin matkailulliseen imagoon kuuluu oleellisesti puhdas lumi. Talvisen puhtaan lumen imagon ylläpitäminen läpi koko talvisesongin vaatii alueen talvikunnossapidon menetelmiin lisää suunnitelmallisuutta. Nykyisillä toimintatavoilla kunnossapidetty talvinen matkailuympäristö ei täysin vastaa markkinoitua imagoa etenkään kevättalven koittaessa. Työn tavoitteena on laatia suunnitelma ja ohjeistus Levin matkailukeskuksen alueelle talvikunnossapidon menetelmille ja käytännöille talvisen ilmeen parantamiseksi. Tavoitteena on tuottaa sellaisia tuloksia, jotka ovat välittömästi hyödynnettäviä, toteuttamiskelpoisia, eivätkä vaadi suuria taloudellisia lisäsatsauksia. Keinovalikoima talvikunnossapitomenetelmien ja käytäntöjen kehittämiseksi on laaja, eikä rajoitu pelkästään kunnossapidon laitteisiin ja menetelmiin. Yhteistoimintatavoilla sekä sopimus- ja asiakirjamalleilla voidaan myös osaltaan parantaa talvikunnossapidon tasoa ja vaikuttavuutta talvimatkailukeskuksen vetovoimaisuuteen. Kehittämistoimenpiteitä onkin katsottava koko Levin matkailukeskuksen alueen toimintojen näkökulmasta. Talvikunnossapidon menetelmien ja käytäntöjen kehittämistä käydään läpi Kuntaliiton julkaisun Katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitosuunnitelma rungon mukaisesti. Jokaisessa käsitellyssä kohdassa otetaan kantaa talvikunnossapidon nykytilanteeseen sekä esitetään tarpeelliset kehittämistoimenpiteet ja ohjeistukset. Kuva 1. Viimeistelyn puutteet lumitöissä näkyvät Levin talvi-ilmeessä 6

7 2. SUUNNITTELUALUEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 2.1 Suunnittelualueen kuvaus Talvikunnossapidon suunnitelma ja ohjeistus koskevat koko Levin matkailu-alueen katu- ja kevyen liikenteen verkkoa. Kehittämisen painopiste on kuitenkin matkailulle tärkeissä keskeisissä alueissa, jotka on merkitty kuvan 2 karttaan yhtenäisellä viivalla. Keskeisimpien alueiden ulkopuolisten katu- ja kevyen liikenteen verkon alue on esitetty kartassa katkoviivalla. Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus Kunnossapidon kannalta suunnittelualueen erityiskohteita ovat Levin tiheästi kaavoitettu kaupunkimainen Levikeskus, tunturin eri puolille sijoittuvat mökkiasutusalueet sekä Levin alueelle saapuva maantie syöttöliikenteen väylänä. Suurin osa Levin toiminnoista on sijoittunut Levikeskuksen alueelle. Levillä talvikausi on pitkä ja runsasluminen. Pysyvä lumipeite tulee keskimääräisten tilastojen mukaan lokakuun lopulla ja lumi sulaa toukokuun loppupuolella. Lumipeitepäiviä on noin vuodessa. Keskimääräinen lumisyvyys on cm:n välillä. Erityisvaatimuksia aiheuttaa kunnossapidon jakautuminen usealle vastuutaholle. Suunnittelualueella on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Kittilän kunnan sekä kiinteistöjen kunnossapidettäviä kohteita. Tämä asetelma lisää vaatimuksia laadittavan suunnitelman ja ohjeistuksen käytäntöön panolle. 7

8 Suunnittelualueen talvikunnossapidon erityispiirteitä ovat tiiviisti kaavoitettu matkailukeskus sekä usean eri kunnossapitäjän kohteiden sijainti pienellä maantieteellisellä alueella. Myös matkailijoiden suuri määrä ja heidän odotuksensa luovat vaativan ympäristön talvikunnossapidon suunnittelulle ja kehittämiselle. 2.2 Yhdyskuntarakenne, väestö, elinkeinoelämä Maankäyttö Levin alueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on vahvistettu Tämä kaava koskee kantatien 79 itäpuoleisia alueita Levillä. Lisäksi alueelle on laadittu osana Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen -hanketta Levin ympäristön osayleiskaava, joka on kunnanvaltuuston hyväksymä Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hankkeessa laadittu Levin alueen maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty Levin alueelle on laadittu yli 60 asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, jotka liittyvät lähes poikkeuksetta matkailutoimintojen kehittämiseen. Levin matkailurakentamisen ja pientalovaltaisten asuinalueiden (RA, AP) asemakaavojen rakennustapaohjeissa kiinnitetään erityistä huomiota tonttien luonnonmukaisuuden säilyttämiseen, mikä hankaloittaa lumien kasausta tonttien alueilla. Tiheämmän rakennuskannan kaava-alueilla (RAM, KL, RA) tulisi osoittaa paikat lumen väliaikaisvarastointiin sekä lumen hyödyntämismahdollisuudet. Kaavaselostuksiin tulisi lisätä tarkastelut kaavan vaikutuksesta talvikunnossapitoon ja sen kustannuksiin. Kuva 3. Tiivis ja useassa eri tasossa toteutettava kävelyalue vaatii erityisjärjestelyjä talvikunnossapidon osalta (lähde: Ylälevin kaavaselostuksen luonnos) Levikeskuksen alue on kaupunkimaisesti kaavoitettu ja kiinteistöjen autopaikat on pääsääntöisesti Sokos Hotellia lukuun ottamatta sijoitettu kiinteistöjen pihoille. Levikeskuksen alueen kaavassa autopaikkojen mitoituksessa on käytetty 1 autopaikkaa / 80 krm2 tai 1 autopaikka/asuinhuoneisto ja hotellien osalta 0,5 autopaikkaa/vuodepaikka. Rakennustapaohjeissa tulee ottaa jatkossa kantaa lumitilojen osoittamiseen tai suunnitteluun. Lukuisat autot ja autopaikat hankaloittavat huomattavasti talvikunnossapitotoa sekä lisäksi heikentävät Levin visuaalista ilmettä etenkin Levikeskuksen alueella. Talvikunnossapito tulee huomioida jo kaavoitusvaiheessa. Lumien lähisiirrot ja niiden vaatimat tilat osoitetaan tarvittaessa kaavoissa esimerkiksi erikoisalueina (Emerkintä). Lisäksi kaavojen ja niiden yhteydessä esitettyjen rakennustapojen vaikutukset talvikunnossapidon organisoimiseen ja kustannuksiin tulee käsitellä osana suunnitteluprosessia ja tehtävissä selostuksissa. Rakennustapaohjeessa tulee vaatia kiinteistöjen suunnittelussa talviajan huomiointia ja lumitilojen merkitsemistä rakennuslupa-asiakirjoihin (asemapiirrokseen). Autopaikkojen mitoittamisessa ja sijoittelussa tulee käyttää jatkossa harkintaa. Tiheään kaavoitetulle alueelle tulee harkita keskitetyn pysäköintipaikan tai rakenteellisen pysäköinnin osoittamista. 8

9 Väestö Kittilässä asuu henkilöä. Matkailun huippusesongin aikana Levin asukasmäärä moninkertaistuu. Levin majoituskapasiteetti on noin vuodepaikkaa ja tavoitevuodepaikkamäärä vuodelle 2020 on Matkailijoiden suuri määrä asettaa erityisvaatimuksia talvikunnossapidolle. Suurin osa matkailijoista on lähtöisin kaupunkimaisista olosuhteista, joten he eivät välttämättä ole tottuneet Lapin runsaslumisiin talviin. Toisaalta matkailijat odottavat näkevänsä talvisaikaan Levillä puhdasta lunta ja talvista ympäristöä sekä toivovat pystyä liikkumaan liukkautta vaativilla liikkumismuodoilla joka paikassa. Matkailijoiden odotukset rinnastettuna heidän tottumaansa talvikunnossapitoolosuhteisiin aiheuttavat ristiriidan. Talvikunnossapidossa huomioidaan Levillä asuvien sekä matkailijoiden erityistarpeet. Matkailijoiden odotukset talvisesta maisemasta ja matkailijoiden käsitys talvikunnossapidon tasosta aiheuttavat toisinaan ristiriidan. Levin laajentuminen ja matkailijoiden määrän kasvu kasvattaa talvikunnossapidettävää omaisuuden määrää ja talvikunnossapidon kustannuksia. Elinkeinoelämä Levin elinkeinoelämä muodostuu suurimmaksi osaksi palveluista. Matkailu ja siihen liittyvät kaupalliset palvelut ovat Levin alueen pääelinkeinoja. Levillä kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Levikeskukseen. Lisäksi Levillä on kaupallisia palveluja alueen eteläosissa kantatien varrella. Matkailulle on erityisen tärkeää kohteen hyvä ja turvallinen saavutettavuus kaikissa olosuhteissa. Leville johtavien maanteiden palvelutasoon on oltu eri asiakasryhmien parissa tyytyväisiä. Hyvän saavutettavuuden ja palvelutason lisäksi esille on noussut talvisen maiseman tärkeys Levin matkailullisen imagon kannalta. Ympärivuotinen Levin turvallinen saavutettavuus sekä kaunis ympäristö ovat elinkeinoelämän kannalta huomion arvoisia asioita talvikunnossapidon kehittämisessä. 2.3 Tiet, kadut, väylät, varusteet ja laitteet Maanteitä on suunnittelualueella yhteensä noin 21 km verran. Suunnittelualueen läpi kulkeva kantatie 79 toimii Levin matkailualueen liikenteen selkärankana. Muita maanteitä suunnittelualueella ovat Levin ympärystie (maantie 9555) sekä Ounasjoentie (maatie 956). ELY:n hallinnoimia kevyen liikenteen väyliä on suunnittelualueella noin 5 km. Kittilän kunnan katuverkkoa on alueella yhteensä noin 93 km ja kevyen liikenteen väyliä on noin 17 km. Yleisiä alueita (paikoitusalueet, torit, yms.) on noin 3 ha verran. Lisäksi suunnittelualueella on kiinteistöjen kunnossapitämiä alueita ja jalkakäytäviä huomattava määrä. Kiinteistöjen kunnossapidettävien alueiden määristä ei ole olemassa rekisteröityä tietoa. Kunnan katuverkon ja kiinteistöjen määrä on ollut jatkuvasti kasvussa. Leville ollaan parhaillaan kaavoittamassa lisää alueita, joten kunnossapidettävän omaisuuden kasvu jatkuu. Teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi Levin alueella on monia muita liikkumisverkostoja. Levin moottorikelkkareittien ja latuverkon alku- ja päätepisteet sijaitse- 9

10 vat suunnittelualueella. Moottorikelkkareittejä Levillä on yhteensä 886 km ja latuverkkoa 230 km verran. Risteämiä maanteiden kanssa ei ole, mutta katuverkon risteämiä verkostoilla on suunnittelualueella muutamia. Reitistöjen risteämiin kulkeutuu tai tipahtelee irtolunta, joka voi vaikeuttaa kunnossapitoa ja aiheuttaa vaaratilanteita liikenteelle. Samoin riittävän hyvien näkemien säilyttäminen aiheuttaa työtä talvikunnossapidolle. Vastaavasti tie- ja katuverkolta kulkeutuva liukkaudentorjuntamateriaali aiheuttaa harmia etenkin hiihtäjille. Hiihtoreittien alikulkujen kohdalla laduille tippuu hiihtämiselle haitallista materiaalia. Levillä ei ole osoitettu erikseen potkukelkkailureittejä, vaikka sitä koskevia aloitteita on kuntaan tullut. Epävirallinen reitti kulkee Kätkä-Rakkavaarasta Levikeskukseen kevyen liikenteen väylää pitkin. Lisäksi Kittilän keskustassa on kokeiltu toisen puolen hiekoittamatta jättämistä potkukelkkailua varten. Kunnossapitolain (Laki 547 / :n 5. momentti) mukaan toinen puoli voidaan jättää hiekoittamatta, mutta se on osoitettava erikseen liikennemerkillä. Luopioisten kunnassa vuonna 2002 kevyen liikenteen väylien osittain hiekoittamista kokeiltiin yhden talvikauden ajan 3 km pituisella matkalla. Luopioisten kokeilussa käytännössä hiekoittamattoman kaistan jättäminen kevyen liikenteen väylille tapahtui hiekoittimen hiekkasäiliön toiseen reunaan rakennetun metallilevyn avulla. Levy kavensi hiekoittimen toiminnallista leveyttä halutun verran ja se oli helppo poistaa heti kun kavennetun hiekoituksen väylät oli hiekoitettu. Kokeilu sujui hyvin, sillä maaliskuun alkuun 2003 mennessä kunnan tietoon ei tullut yhtään osittaisesta hiekoittamisesta johtunutta onnettomuutta. Nykyisin Luopioisten kunnassa käytäntö on laajentunut noin 7 km pituiselle kevyen liikenteen väylästölle. Luopioisten kunnan kokeilun ansiosta kunnossapitolakiin tehtiin osittain hiekoittamisen salliva muutos. Kuva 4. Luopioisten kunnassa kehitettyä liikennemerkkiä voidaan käyttää myös Levillä Suunnittelualueella on runsaasti kunnallistekniikkaan liittyviä varusteita ja laitteita. Maastokäyntien yhteydessä todettiin useamman sähkökaapin kärsineen talvikunnossapidon töistä. Samalla huomattiin useiden sulkuventtiilien törröttävän lumikasoissa vaarallisesti. Haastattelujen yhteydessä tuli ilmi, että palopostit ovat kärsineet vahinkoja talvikunnossapidon töiden yhteydessä. Laitteiden ja varusteiden puutteellinen merkintä, huolimaton rakennustapa, usean eri toimijan työt samalla alueella ja välinpitämättömyys lumen kasaamisessa ovat pääsyitä varusteiden ja laitteiden vioittumiselle. Kehittämisehdotuksia tilanteen parantamiseksi ovat: - kiinteistöjen rakennustöiden jälkitarkastuksessa huomioidaan viimeistelyn taso ja mahdolliset haitat talvikunnossapidolle - työssä laadittu laite- ja varustekartta jaetaan urakoitsijoille. - vältetään lumen väliaikaista kasaamista laitteiden ja varusteiden päälle - kehitetään varusteiden ja laitteiden havainnointia esimerkiksi teknologisten laitteiden ja sovellusten avulla. - uusissa kaavoitus- ja suunnittelukohteissa suunnitellaan laitteiden ja varusteiden sijoitus rakentamissuunnittelun aikataulun mukaisesti sekä talvikunnossapito ja laitteiden havaittavuus huomioiden. 10

11 Kuva 5. Hajonnut sähkökaappi Kalliorakassa ja törröttävä sulkuventtiili Levikeskuksessa Työn yhteydessä laadittiin erillinen varuste- ja laitekartta suunnittelualueesta talvikunnossapitäjille jaettavaksi. Kartta on esitetty raportin liitteenä. Levin alueen kunnossapidettävä kuntien ja kiinteistöjen omaisuus kasvaa entisestään. Tämä kehitys vaatii jatkossa entistä enemmän resursseja myös talvikunnossapitoon. Eri liikennemuotojen risteämäkohdissa pyritään estämään eri kulkumuodon reiteille ja väylille kuulumattoman materiaalin kulkeutuminen joko rakenteellisin ratkaisuin tai hyvällä urakoitsijoiden yhteistoiminnalla ja tiedottamisella. Työssä laadittu laite- ja varustekartta jaetaan kaikille urakoitsijoille. Laitteiden ja varusteiden havainnointia helpottavia teknologiaratkaisuja edistetään yhdessä laitteista ja varusteista vastaavien tahojen kanssa. Rakennusvalvonnassa kiinnitetään huomiota jälkitarkastuksessa laitteiden ja varusteiden hyvään viimeistelyyn ja sijoitukseen talvikunnossapidon laitevahinkojen välttämiseksi. 2.4 Liikenne, liikenneturvallisuus ja esteettömyys talvella Levin matkailijoiden määrän kasvun myötä liikennemäärät ovat myös kasvaneet Leville johtavalla kantatiellä 79. Lapin ELY:n automaattisen liikenteen mittausjärjestelmän (LAM -piste 1422 Jääskössä) mukaan liikenne on kasvanut viime vuosina noin 5 % vuosivauhdilla. Leville saavutaan joko omalla autolla tai linja-autolla. Ulkomaalaiset matkailijat saapuvat Kittilään pääasiassa lentokoneella ja sieltä Leville linja-autolla. Raskaan liikenteen määrä on Leville johtavalla maantiellä 102 ajon./vrk. Raskaan liikenteen määrä on kasvanut Levin matkailukeskuksen laajentumisen ja voimakkaan rakentamisen myötä. Talvikunnossapidon kannalta rakentamiseen liittyvät raskaat erikoiskuljetukset vaativat lisätoimenpiteitä erityisesti liukkaudentorjunnassa. Leville kulkee Rovaniemeltä neljä säännöllistä joukkoliikennevuoroa vuorokaudessa. Kolarista on junavuoron jatkeena bussiyhteys Leville. Lisäksi Levin alueella toimii matkailijoita palveleva Ski-Bus, joka kuljettaa matkailijoita Levin eri mökkialueilta laskettelurinteiden juurelle. Ski-Bus -linjoja on kaksi ja ne liikennöivät klo Bussien pääte- 11

12 pysäkkien kohdat muodostuvat talvella erityisen liukkaiksi johtuen bussien seisottamisesta. Kuva 6. Levin Ski-Bus tarvitsee erityistä huomiota liukkaudentorjunnalta Levin alueen kevyen liikenteen väylät ovat monenlaisten liikkujaryhmien käytössä. Paikalliset asukkaat liikkuvat pyörillä, kävellen ja potkukelkoilla työ-, koulu- ja asiointimatkoja. Matkailijoiden myötä liukkautta vaativat liikkumismuodot, kuten esimerkiksi pulkan vetäminen ja hiihto, ovat myös yleisiä Levin alueen kevyen liikenteen väylillä. Eri liikkumismuotojen tarpeet kevyen liikenteen väylillä asettavat talvikunnossapidon ristiriitaiseen tilanteeseen. Tietyille liikkumismuodoille pitää turvata riittävä kitka ja toisille taas liian hyvä kitka on este. Matkailijoiden määrän kasvun myötä liukkautta vaativien liikkumismuotojen käyttäjien määrä tulee kasvamaan. Levillä ei ole pulkalla laskemiseen erikseen osoitettu paikkaa rinteiden lisäksi ja tästä johtuen on syntynyt vaaratilanteita matkailijoiden laskiessa pulkilla teillä ja kaduilla. Erityisesti kiertoliittymän penkat ovat suosittuja pulkalla laskupaikkoja. Kuva 6. Liukkautta tarvitsevien liikkumismuotojen käyttö kevyen liikenteen väylillä aiheuttaa ristiriidan talvikunnossapidolle: pulkka tarvitsee liukkautta, mutta kävelijä riittävän kitkan 12

13 Levin alueelle ei ole erikseen tehty liikenneturvallisuussuunnitelmaa, mutta kesäkuussa 2009 valmistui selvitys matkailukeskusten liikenneturvallisuudesta. Kittilän kunnassa suurin osa liikenneonnettomuuksista keskittyy ajanjaksolle marraskuu maaliskuu, jotka ovat myös matkailun kannalta vilkkaimmat kuukaudet. Tyypillisimmät onnettomuustyypit olivat Kittilässä yksittäisonnettomuus (mm. törmäys, suistuminen) ja kohtaamisonnettomuudet. Kittilässä alkoholilla on ollut merkittävästi suurempi osuus onnettomuuksissa kuin muissa selvityksen kunnissa. Porokolareita on Levin alueella tapahtunut selvityksen mukaan noin 125 kpl / vuosi. Kuva 7. Vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien määrä kuukausittain (Lähde: Matkailukeskuksien liikenneturvallisuus, 2009) Levillä tapahtuu vuosittain korvauskäsittelyyn johtuvia jalankulkijoiden liukastumistapaturmia noin 2-3 kpl teillä ja kaduilla tapahtuvien onnettomuuksien lisäksi. Kaatumistapaturmien kokonaismäärästä ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Levikeskuksen liukkaudentorjunta on erittäin merkityksellistä vilkkaan yöelämän vuoksi. Kaatumistapaturmien määrää olisi hyvä selvittää tarkemmin, varsinkin jos liukkaudentorjunnassa kokeillaan nykykäytännöstä poikkeavia menetelmiä, kuten esimerkiksi mekaanista liukkaudentorjuntaa. Matkailukeskuksien liikenneturvallisuusselvityksen mukaan Levin keskeisimmät liikenneturvallisuuden ongelmakohdat ovat esitetty kuvan 8 kartassa. Liikenneturvallisuuspuutteiksi esitettiin selvityksessä kevyen liikenteen väylien puuttuminen välillä Kittilä - Sirkka - Köngäs. Myös Levin ympärystien raskaan liikenteen suuri määrä yhdistettynä kapeaan tiehen tuli esille ja Rakkavaarantien huonot näkemät. Kuva 8. Levin alueen liikenneturvallisuuden ongelmakohdat (lähde. Matkailukeskuksien liikenneturvallisuus, 2009) 13

14 Leville ei ole laadittu esteettömyyssuunnitelmaa. Kunnan asukkaiden jokapäiväisen liikkumisen ja esteettömän matkailun kehittämisen kannalta suunnitelman laatiminen on tärkeä asia. Matkailutarkoituksissa toimivien kiinteistöjen esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota kunnan rakennusmääräyksissä yleisten ohjeiden mukaisesti. Esteettömyyttä pohdittaessa on tärkeä huomioida myös rakennetun ympäristön esteet talvikunnossapidolle, joita Levillä on ilmennyt useita. Levin alueen laajeneminen aiheuttaa kaikkien liikenteen muotojen kasvua, mikä muuttaa talvikunnossapidon käytäntöjä talvikunnossapidon luokituksen tai laatumäärityksien osalta. Autoliikenteen määrän kasvu tarkoittaa käytännössä liikennemuotojen risteämien näkemien parantamista talvella tai risteämien viemistä eri tasoon. Rakentaminen ja sitä myötä raskaan liikenteen kasvu aiheuttaa täsmäkunnossapitotarvetta esimerkiksi jyrkkien mäkien liukkaudentorjunnassa. Kevyen liikenteen väylillä on pyrittävä mahdollistamaan liukkautta tarvitsevien ja kitkaa tarvitsevien liikkumismuotojen käyttö. Tämä tarkoittaa vaihtoehtoisten liukkaudentorjunnan menetelmien käyttöä Levikeskuksen alueen kevyen liikenteen väylillä ja osittain hiekoittamista potkukelkkareiteillä. Leville tulee laatia esteettömyyssuunnitelma keskittyen talviaikaan, jolloin matkailijoiden määrä on suurin. Rakennettu ympäristö aiheuttaa talvikunnossapidolle monia esteitä Levillä. 2.5 Talvinen katuympäristö Leviä on onnistuttu markkinoimaan hyvin puhtaan lumen kohteena. Etenkään kevättalvella luotu mielikuva ei välttämättä vastaa todellisuutta. Ongelmana on kyläkuvan sotkuisuus johtuen liukkaudentorjunnan materiaaleista (suola, hiekka) sekä ajoneuvoliikenteen hiukkasista sotkeutuvasta lumesta teiden ja katujen varsilla. Lumipenkkojen rumuus on myös silmiin pistävää etenkin Levikeskuksen alueella, missä lumitilaa on vähän ja runsaan liikenteen vuoksi näkemät on pidettävänä riittävän hyvinä liikenteen risteämäkohdissa. Lumen välivarastointiin käytettäviä tiloja ei ole virallisesti osoitettu. Tämä puute on johtanut käytäntöön, missä lumi varastoidaan väliaikaisesti sinne, mihin se mahtuu. Hallitsemanton lumen väliaikainen varastointi aiheuttaa vahinkoja katujen varusteille ja laitteille sekä alueen kasvillisuudelle. Usein kiinteistöt poistattavat lumiaan kunnan kustannuksella varastoimalla lunta samoihin kasoihin. Yksityisillä tonteilla asemakaava suosittelee jättämään rakentamattoman osan luonnontilaiseksi, jolloin lumia kasataan mm. risteysten näkemäalueille. Väliaikaisten lumitilojen suunnittelu ja osoittaminen parantaisi huomattavasti tilannetta. Itse lumikasat ovat matkailijoiden mieleen. Niitä käytetään mm. lumileikeissä ja pulkkamäkinä. Välikaistojen ja lumivallien leikkaaminen tehdään nykyisin ronskilla kädellä ilman ympäristön jälkihoitoa. Välikaistojen lumet leikataan usein pois kauhakuormaajalla, jolloin työn jälki ei ole siistiä. Yksinkertaisin tapa parantaa Levin talvi-ilmettä on lisätä resursseja jälkitöiden tekemiseen. Tämä voidaan organisoida monella eri tapaa. Esimerkiksi kaikki urakoitsijat hoitavat omien kohteidensa jälkityöt tai palkataan erillisellä sopimuksella talvisista näkymistä vastaava urakoitsija. 14

15 Matkailullisesti tärkeällä Levikeskuksen alueella kiinteistöjen ahtaus ja sesonkien aikana niissä oleva suuri automäärä hankaloittavat talvikunnossapitoa. Lisäksi huoltoliikenne ja liikkeiden katumainokset haittaavat talvikunnossapitoa. Katumainontaan Kittilän kunnan tulee määritellä selkeät pelisäännöt ja määräykset. Mainoksille tulee osoittaa niille sallitut paikat ja antaa määräykset niiden ulkoasulle. Kuva 9. Katumainokset heikentävät Levikeskuksen talvista idylliä Lumitaiteen käyttöä ja lumirakentamista on kokeiltu aikaisemmin Levillä mm. Levitaatio -hankkeen puitteissa. Lumirakentamisesta vastasivat tuolloin Lapin yliopiston opiskelijat. Levitaatio -hankkeen lumitaiteen kohtaloksi koitui hiihtolomaviikkojen aikainen ilkivalta. Lumitaiteet jälkihoitoa ei oltu myöskään suunniteltu ja rakenteista muodostui loppujen lopuksi sulamisen myötä talvista katuympäristöä heikentäviä elementtejä. Lumirakentamisen ja -taiteen käyttöä Levin katukuvan parantamiseksi mietittäessä on syytä suunnitella tarkkaan eri osapuolten vastuut. Kuka rakentaa, kuka maksaa, kuka ylläpitää ja kuka tekee jälkityöt? Lumen väliaikaiset varastointitilat on suunniteltava, samoin kuin lumitaiteeseen ja - rakentamiseen käytettävät tilat. Talvikunnossapidon työjälkeen ja ulkonäköön kiinnitetään erityistä huomiota ja lisäresursseja. Talvikunnossapidon paremman visuaalisen ilmeen saamiseen on useampia eri mahdollisuuksia. Kittilän kunta laatii määräykset katumainoksien käytöstä ja sijoittelusta. Lumitaiteen ja -rakentamisen käyttö talvisen katuympäristön parantamisessa vaatii huolellisen toteutuksen, ylläpidon ja jälkitöiden suunnittelun. 15

16 2.6 Viranomaisten odotukset talvikunnossapidolle Suunnittelualueella on usean eri toimijan hallinnoimia liikenneväyliä. Alueen maanteitä ja niiden kevyen liikenteen väyliä hallinnoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY), Kittilän kunta vastaa alueen kaavateistä ja kevyen liikenteen väylistä sekä kiinteistöt omien kiinteistöjensä liikennealueista. Latuverkon ja kelkkareittien talvikunnossapidosta vastaa Levi Ski Resort Oy. ELY:n odotukset teiden ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta on esitetty vuonna 2008 päivitetyssä Teiden talvihoito -toimintalinjoissa. Lapin tiepiirin alueelle on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelma , jossa tiepidon lähtökohtina pidetään alueiden elinvoimaisuuden mahdollistamista, päivittäistä liikennekelpoisuutta, positiivista liikenneturvallisuuskehitystä, tienpidon ympäristövaikutusten vähentämistä sekä esteettömyyttä. Lapin tiepiiri, nykyinen Lapin ELY on ilmoittanut tukevansa Lapin matkailustrategian toimintalinjoja tienpidon toimin. Talven huippusesonkien aikana matkailuliikenteen kannalta tärkeimpien teiden palvelutaso taataan ennakoivin toimenpitein. Levin talvihoidon alueurakassa kiinnitetään erityistä huomiota hyvän näköiseen talviseen ympäristöön lumivallien leikkauksissa. Kittilän kunnan odotuksissa Levin talvikunnossapidolle korostuvat jokapäiväisten matkojen turvaamisen lisäksi matkailun tarpeet. Kunnan tärkeä prioriteetti on Levin talviilmeen parantaminen talvikunnossapidon eri menetelmillä vaarantamatta turvallista liikkumista. Lisäksi Levin alueen talvisesongin jälkeisten sotkujen siivoamisen organisointi yhdessä alueen toimijoiden kanssa on yksi tärkeä kehittämisen kohde. Kunnan odotukset talvikunnossapidosta ovat osittain ristiriitaiset Levikeskuksen kiinteistön omistajien kanssa. Liian tiukoilla määräyksillä pelätään menetettävän kunnalle tuloja tuovien yrittäjien tuleminen alueelle. Kuitenkin puutteelliset tai löyhät määräykset voivat pahimmillaan aiheuttaa yhtenäisen matkailullisen talvi-imagon ja identiteetin häviämisen. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ELY:n tavoitteena on turvata elinkeinoelämän kuljetukset sekä ihmisten jokapäiväinen liikkuminen. Matkailukeskusten saavutettavuus on myös korkealla ELY:n tavoitteissa. Kittilän kunnan odotukset talvikunnossapidosta liittyvät turvallisuuteen sekä matkailun tukemiseen. 3. ASIAKASTARPEIDEN KUVAUS 3.1 Asiakasryhmittely Tiehallinto, nykyinen Liikenneviraston tieosasto on määritellyt tärkeimmät asiakasryhmänsä. Asiakkaat on määritelty kolmeen pääryhmään: strategisiin asiakkaisiin, erityistarveasiakkaisiin ja peruspalveluasiakkaisiin. Lapissa korostuu elinkeinoelämälle tärkeän matkailun tarpeiden huomioiminen. Levi kuuluu Lapin vahvoihin matkailukeskuksiin, joiden hyvä saavutettavuus korostuu Liikenneviraston tieosaston tavoitteissa ja toiminnassa. Kittilän kunta ei ole julkistanut erikseen asiakasryhmiä ja heidän tarpeitaan. Asiakasryhmät tulee määritellä ja priorisoida. Samalla tulee dokumentoida tarkemmin asiakasryhmien odotukset ja tarpeet talvikunnossapidolta Levin ja koko kunnan alueelta. Levin alueen asiakasryhmittelyksi ehdotetaan seuraavaa: 1) Asukkaat 16

17 a. koululaiset b. työssäkävijät c. vanhukset d. liikkumis- ja toimintarajoitteiset 2) Matkailu ja liikkumismuodot a. ulkomaiset matkailijat b. kotimaan matkailijat c. matkailupalvelujen tarjoajat 3) Elinkeinoelämän kuljetukset a. päivittäiskaupan kuljetukset b. erikoiskuljetukset 4) Joukkoliikenne a. linja-autoreittiliikenne b. Levin paikallisliikenne c. taxit 5) Palo- ja pelastustoimi Liikenneviraston tieosasto on määritellyt omat pääasiakasryhmänsä. Lapissa korostuvat matkailun mahdollisuuksien turvaaminen ja matkailun edistäminen. Kittilän kunnan asiakasryhmittely laadittiin tämän työn yhteydessä. Asiakasryhmien priorisointi ja heidän odotuksien sekä tarpeiden selvittäminen on tärkeä kehittämistehtävä. 3.2 Asiakastarpeiden selvittely Työn yhteydessä toteutettiin kunnossapitäjien sekä talvikunnossapidon kannalta tärkeiden sidosryhmien edustajien haastattelut. Suurin osa haastatteluista toteutettiin puhelimitse. Kaikkien asiakasryhmien edustajia ei työn yhteydessä erikseen kuultu. Tämän vuoksi jatkossa tulisi asiakasryhmien tarpeita selvittää laajemmin. Seuraavassa on esitetty eri sidosryhmien haastattelun keskeisimpiä tuloksia yllä esitetyn asiakasryhmittelyn mukaisesti. 1) Kittilän kunnan asukkaiden tarpeet Kittilän kuntaan saapunut talvikunnossapidon palaute Sirkan kylältä on koskenut potkukelkkailun mahdollistamista Levin alueen kevyen liikenteen väylillä. Sirkan kylällä asuu aktiivisia lajin harrastajia, joilla on meriittejä maailmanmestaruustasolta saakka. Työn yhteydessä ei erikseen kyselty asukkaiden tarpeita ja odotuksia talvikunnossapidosta. 2) Matkailu Levin Matkailu Oy:n mukaan matkailijoiden asiakaspalaute on koskenut pääasiassa likaista lunta, rumasti leikattuja lumivalleja sekä hiihdon ja pulkan vetämisen mahdollistamista Levikeskuksessa. Mökkikiinteistöjen asukkailta tuleva palaute koskee lähinnä mökkipihojen lumen aurauksen aikatauluja. 3) Elinkeinoelämän kuljetukset Levin alueelle saapuvat elinkeinoelämän kuljetukset ovat lähinnä päivittäiskaupan kuljetuksia. Heidän tarpeitaan ja odotuksia ei selvitetty haastatteluilla työn yhteydessä. Rakentamisen erikoiskuljetuksien täsmäliukkaudentorjunnan tarve tuli esille kunnossapitäjien haastatteluissa. 4) Joukkoliikenne 17

18 Levin Ski-Bus -linja-auton kuljettajia haastateltiin työn yhteydessä. Aikaisemmin Ski-Bus tarvitsi nykyistä parempaa liukkaudentorjuntaa, mutta ajokalustonuudistamisella sekä talvirenkaiden parantamisella on ollut huomattava vaikutus liikennöinnin helpottumiseen talvisin. Taksi-kuljettajilta tuli kiitosta maantieverkoston talvikunnossapidon tasosta, mutta kunnan katuverkon tasaisuudesta tuli moitteita. 5) Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimen haastattelussa tuli esille talvikunnossapidon aiheuttamat vahingot paloposteille. Palo- ja pelastustoimen ajoneuvoliikenteelle ei Levillä koettu olevan hyvän kaluston vuoksi suurempia ongelmakohtia. Asiakastarpeita selvitettiin osaksi tämän työn yhteydessä. Laajempi asiakasryhmien tarpeiden selvittely on tärkeää. Työn yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella talvikunnossapitoon ja sen laatuun ollaan Levillä pääasiassa tyytyväisiä. Kehittämiskohteet koskevat pääasiassa matkailun tarpeita. 4. KUNNOSSAPITOLAKI JA MUUT ERITYISMÄÄRÄYKSET Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta jättää eräiden merkittävien asiakokonaisuuksien ratkaisun kuntakohtaiseksi. Niiden lisäksi kunnossapitoon liittyy muitakin erityistehtäviä. Ne ovat luonteeltaan kerralla ratkaistavia tai pitempivaikutteisia. Kuntakohtaisilla talvihoidon menettelytavoilla on Levin alueella tärkeä merkitys katutilan monikäyttöisyyden vuoksi. Seuraavassa esitetään yhteenveto Levin talvikunnossapidon erityiskohdista toimenpideehdotuksineen: Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös. MRL 86 Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaan toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön. Kittilän kunta ei ole tehnyt MRL:n 86 :n mukaisia erillisiä kadunpitopäätöksiä viime vuosina. Kadunpitopäätökset on sisällytetty kaavojen toteuttamiseen. Kadunpitopäätösten tekeminen vakiinnutetaan osaksi toimintaa. Kadunpitopäätös antaa perustan kadun kunnossapidon järjestämiselle kunnossapitolain mukaisesti. Kunnossapitovastuun jakautuminen kunnan ja tontinomistajan kesken. KPL 4 Pyörätien sekä sellaisen jalankulku- ja pyörätien, jossa jalankulkua ja pyöräilyä ei ole rakenteellisesti erotettu toisistaan, kunnossapito kuuluu kunnalle. Kunta voi päättää kunnossapitovelvollisuuden jakautumisesta pääsäännöstä poiketen kävelykadun, pihakadun ja muun erityistarvetta palvelevan kadun osalta. Kunta voi päättää, että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain. Kittilän kunta vastaa kustannuksellaan Levikeskuksen kävelykatualueen talvikunnossapidosta. Kun kävelykatu välittää jalankulun ja pyöräliikenteen lisäksi kiinteistöjen huoltoliikennettä voi olla perusteltua, että sen varren kiinteistöt osallistuvat kävelykadun kunnossapitoon. Kunta ei ole nähnyt tarpeelliseksi tehdä KPL:n 4 : n mukaisia kunnossapitoon liittyviä poikkeamispäätöksiä. Asia tulee ottaa esille kunnan ja Levin keskustan kiinteistöjen talvikunnossapidon vastuita uudelleen arvioitaessa. 18

19 Kadun kunnossapidon laatutaso. KPL 3 Kadun kunnossapidon laatutaso määräytyy kadun liikenteellisen merkityksen ja liikenteen määrän perusteella. Tätä varten kunta tarvitsee katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokituksen. Kunnossapidon laatutaso määräytyy lisäksi säätilan, vuorokaudenajan, eri liikennemuotojen tarpeiden, liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja terveellisyyden perusteella. Tätä varten kunnan on tarkennettava ja määriteltävä kunnossapidon laatutasotavoitteet väylilleen. Kittilän kunnalla on vuonna 2007 vahvistetut suhteellisen yksityiskohtaiset työohjeet talvikunnossapidon urakoinnissa. Katujen ajoradat ja kevyen liikenteen väylät jakaantuvat kahteen kunnossapitoluokkaan. Tavoitteelliset työohjeet ja niiden kehittämistarve esitetään luvussa 5.2 Kunnossapitoluokitus ja laatutasot. Kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevat määräykset. KPL 14 Kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea kunnossa- ja puhtaanapidon suoritustapaa ja siinä käytettäviä laitteita ja aineita, suoritusaikaa, lumen käsittelyä, sijoittamista ja poiskuljetusta sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. Kittilän kunnalla ei ole kunnossapitolain mukaisesti vahvistettuja kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevia määräyksiä. Levin poikkeukselliset katujärjestelyt, alueen suuri lumimäärä ja normaalista talvikunnossapidosta poikkeavat tavoitteet perustelevat määräysten laatimista ainakin Levikeskuksen alueelle. Määräykset ovat hyvä ohjeistus useisiin tämän hetken ongelmiin. Määräysten laatiminen tulisi panna valmisteille.. Kunnan oikeus ja velvollisuus ottaa huolehtiakseen tontinomistajille kuuluvista tehtävistä KPL 8 Kunnossa- ja puhtaanapidosta perittävän maksun määräytyminen. KPL 14b Kunnalla on oikeus ottaa huolehtiakseen kokonaan tai osittain tontinomistajalle kuuluvista kunnossapitolain 4 :n mukaisista jalkakäytävien kunnossapitoa koskevista tehtävistä. Kunnalla on velvoite ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvista jalkakäytävien kunnossapitoa koskevista tehtävistä, jos pientalovaltaisilla alueilla ei saavuteta lain mukaista kunnossapidon tasoa tai kunnossapitotehtävät jakaantuvat tontinomistajien kesken erityisen epätasapuolisesti. Kunta voi periä tontinomistajilta kunnossapitotehtävien ja puhtaanapitotehtävien hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Kustannukset peritään kunnan määrittelemän taksan mukaisesti. Kittilän kunta hoitaa korotettujen jalkakäytävien talvikunnossapidon, josta ei kuitenkaan ole tehty virallista päätöstä. Käytäntö ei perustu kunnossapitolain periaatteeseen vaan on yleinen tuki tontinomistajille. Tontinomistajilta ei peritä kunnalle aiheutuneista kustannuksista korvausta. Asiaa tulee tarkastella uudelleen ja selvittää, onko käytännön jatkaminen kunnalle taloudellisesti mahdollista ja tehdä tarkastelun pohjalta asianmukaiset päätökset. 19

20 Kadulla ja yleisellä alueella tehtävien töiden ohjaus. KPL 14a Ennen kuin kadulla ja yleisellä alueella voidaan ryhtyä tekemään jotain työtä toisen toimijan toimesta, on siitä ilmoitettava kunnalle. Pysyvälle johdolle tai laitteelle on hankittava sitä ennen sijoituslupa. Kunnassa on määriteltävä ilmoitusmenettely, ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja ilmoitusten vastaanottaja sekä sijoituslupamenettely. Lisäksi kunnassa on määriteltävä toiminnan edellyttämä tarkastus- ja valvontamaksu sekä maksu kadun tai yleisen alueen sulkemisesta. Lain soveltaminen ei kuulu varsinaiseen talvikunnossapitoon eikä sitä tarkastella enempää tässä yhteydessä. Katualueiden vuokraus Kittilän kunnassa kunnan johtaja tai kunnan hallitus käsittelee yleisten alueiden pitkäaikaiset vuokraukset. ja myöntää niihin luvat. Lyhyempien lupien osalta vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Vuokrausten hinnat vahvistaa kunnanhallitus/-valtuusto. Levin katualueille pyritään samaan erilaisia aktiviteetteja etenkin talvella. Lupamenettelyn tulee olla siksi hyvin järjestetty ja toimiva. Kunnossapitolain noudattamisen valvonta. KPL 15 Kunnan on määrättävä monijäseninen viranomainen, joka käyttää kunnossapitolain 16 :n 1 momentin mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten noudattamisesta. Samalla on esitettävä ne valvontaviranomaisen alaiset viranhaltijat, jotka suorittavat käytännön valvontaa. Poliisin on kunnan valvontaviranomaisen ohella valvottava, ettei kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteen laiminlyönnistä aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kittilän kunnassa tekninen lautakunta on kunnan valvova viranomainen. Kunnan tiemestari suorittaa käytännön valvonnan. Valvonnan tavoitteet ja toimenpiteet tulee arvioida jatkossa kunnossapitolain noudattamisen ja Levin kyläkuvan kehittämisen näkökulmasta. Liikenteenohjauslaitteen asettaminen. TLL 51 Talvikunnossapito voi vaatia pysyviä ja tilapäisiä liikenteenohjauslaitteita. Kittilän kunnassa pysyvän liikenteenohjauslaitteen asettamisesta päättää tekninen lautakunta. Kadulla tai sen läheisyydessä suoritettavasta rakennustyöstä tai muusta syystä johtuvan tilapäisen liikennejärjestelyn luvan myöntää tekninen johtaja. Lupa on määräaikainen ja toistaiseksi ilmainen. Lupamenettelyjen hinnoittelu on syytä käydä läpi teknisessä lautakunnassa. Myynti- ja mainostoiminta kaduilla Kunnan on määrättävä viranomainen, joka myöntää luvat kadulla tai yleisellä alueella tapahtuvalle tilapäiselle kaupalliselle toiminnalle ja perii siitä säädetyt maksut Levin ongelmana on tilapäisen katumyyntitoiminnan roskaaminen ja jälkien siivoaminen. Toiminnan lupaviranomainen ja valvoja on määriteltävä Kittilän kunnassa. Kittilän kunnassa on laadittavana ohje tilapäisien mainoslaitteiden asettelusta kunnan katualueilla. Pysyville mainoslaitteille luvan myöntää Kittilän kunnan rakennusvalvonta. 20

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 72/2005 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 72/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 72/2005 vp Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä Kunnossapito ja talous Kuntasektorin kalustovaatimukset Katujen kunnossapito Asemakaava-alueella kadun kunnossapito kuuluu kunnalle (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011.

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011. 2 Vuonna 1990 vahvistetussa asemakaavassa Pekosenpuiston alue on merkitty puistoksi, Pekosen polku on poistettu ja muilta osin katuverkosto on säilynyt entisellään (asemakaavan muutoksen selostus). Vanhaa

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 1 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: PIRKKALA TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS Liikenneturvallisuuden ylläpito sekä liikennekulttuurin Liikenneturvallisuushankkeiden

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 27/2013 1 (6) 5 Yleisten töiden lautakunnan päätösvallan delegointi, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (5) 134 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätökseen 21.02.2017 43 vahingonkorvausasiassa HEL 2017-001452 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä palveluosaston

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

2012 Selvitys. Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen

2012 Selvitys. Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen 2012 Selvitys Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Kunnallistekniikka Kirsti Valkonen 5.4.2012 1 Sisällys 1. Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Ylläpitotoimisto Toimistopäällikkö KYT

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Ylläpitotoimisto Toimistopäällikkö KYT Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 11 Ylläpitotoimiston toimistopäällikön päätös katujen kunnossapitomaksuista 83608192 ja 83629182, Västäräkintie 8 B, tehtyyn muistutukseen HEL 2014-014846 T 10 05 03

Lisätiedot

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma LIITE 2 Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma Lumilogistiikkaselvitys, LUONNOS 22.11.2017 Sisällys 1. Kasauspaikat... 4 1.1 Lumenvastaanottopaikat... 4 1.2 Lumenkasauspaikat... 4 1.2.1 Ohjeelliset kriteerit

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010

Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010 1 Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010 Sisältö 1. Tausta 2. Tavoitteet 3. Työn sisältö 4. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuustilanne 5. Kunnossapidon kehittämisen

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma, Lumilogistiikka Arkkitehtuuriosasto Suunnittelutoimisto LUONNOS

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma, Lumilogistiikka Arkkitehtuuriosasto Suunnittelutoimisto LUONNOS 1/7 MYLLYPURON, PUOTINHARJUN JA ROIHUPELLON ALUEIDEN LUMILOGISTIIKKA Lumenvastaanottopaikat Helsingissä on 8 vakituista lumenvastaanottopaikkaa, joista seitsemän sijaitsee maalla (Herttoniemi, Kyläsaari,

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko Helsingin kaupunki Esityslista 1 (5) Esitys tontinomistajille kuuluvan katujen talvikunnossa- ja puhtaanapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi alueella Laakso Meilahti Ruskeasuo Taka-Töölö HEL 2016-002543

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 8.6.2014 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon Yhtenäinen

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso TALVEN VAIKEUSASTE SÄÄOLOSUHTEIDEN PERUSTEELLA LUMEN AURAUS Kokonaislumimäärä 128 cm Lumisadepäiviä 44 kpl

Lisätiedot

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA SISÄLLYSLUETTELO Rakennamme kunnallistekniikkaa...3 Kadun rakentaminen... 4 Milloin katualue siirtyy kaupungille?...4 Milloin katualueeksi siirtyvästä maapohjasta voi saada

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon Tekninen lautakunta 27 04.02.2015 Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä 26.11.2014 416 liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon 1355/10.03.01.03/2014

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa Talvihoitoluokka Is Tie pääosan ajasta paljas Kylminä kausina voi esiintyä kapeita, matalia polanne-kaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Pakkaskausina voi olla osittain jäinen Liukkauden ongelmatilanteet

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa 24.6.2015 Hiukkasen parempi 1. Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1168/10.03.01/2012 33 Katujen talvikunnossapito Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Esa Rauhala, puh. (09) 816 25174 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE - Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä

LIIKENTEEN OHJAUS. Pihakatuohje (Hyväksytty osastokokouksessa 9.9.2011) PIHAKATU, Yleistä PIHAKATU, Yleistä Pihakadulla tarkoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua katua. Pihakadun yleisvaikutelman tulee olla sellainen, että autoilija tai muu ajoneuvon kuljettaja

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (6) 129 Esitys tontinomistajille kuuluvan katujen talvikunnossa- ja puhtaanapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi alueella Pasila - Kumpula - Toukola - Vanhakaupunki

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN TIEPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2019

KEMPELEEN KUNNAN TIEPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2019 KEMPELEEN KUNNAN TIEPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2019 Sisältö TIEPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 TAUSTATIETOA... 3 Maantiet... 3 Kadut... 3 Yksityistiet... 4 TIENPIDON PERIAATTEET KEMPELEESSÄ... 5 Tienpito...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä. Maiju Lintusaari, Sito Oy

Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä. Maiju Lintusaari, Sito Oy Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä Maiju Lintusaari, Sito Oy Esityksen sisältö 1. Tarkastelun tausta ja tavoitteet 2. Merkittävimmät jalankulkukohteet 3. Verkostotarkastelu

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Autojen liikenneturvallisuus paranee tarvitaanko tie- ja katuvalaistusta tulevaisuudessa? 2.3.2017 Aleksanteri Ekrias Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A

T A K S A K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 T A K S A K O K O E L M A TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA ALUEIDEN VUOKRISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA Kv Taksan nimi 9.12.2013

Lisätiedot