Salon kaupunki Isokylä Toijala Tavolan osayleiskaava LIITE 8: RAKENNEVAIHTOEHTOJEN LIIKENNEARVIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon kaupunki Isokylä Toijala Tavolan osayleiskaava LIITE 8: RAKENNEVAIHTOEHTOJEN LIIKENNEARVIOT"

Transkriptio

1 Salon kaupunki Isokylä Toijala Tavolan osayleiskaava LIITE 8: RAKENNEVAIHTOEHTOJEN LIIKENNEARVIOT

2 MUISTIO 1 (12) SALON ISOKYLÄ-TOIJALAN OSAYLEISKAAVA ALUSTAVIEN RAKENNEVAIHTOEHTOJEN LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Yleistä Tässä muistiossa on arvioitu alustavasti Isokylän Toijalan osayleiskaavan rakennevaihtoehtojen liikenteellisiä tekijöitä. Arviointia tarkennetaan kaavasuunnittelun edetessä. Yleiskaava osoittaa kunnan oman tahdon alueiden käytön järjestämiseksi ja sovittaa yhteen intressejä, joita alueiden käyttöön kohdistuu. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavan laatimiselle ja muuttamiselle. Liikenteen ja etenkin liikenneturvallisuuden kannalta merkityksellisiä yleiskaavatason kysymyksiä ovat toimintojen sijoittelun periaatteet, hajarakentamisen ohjaus, liikenneverkon jäsentely sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän toteutusjärjestys. Seuraavassa on esitetty joitakin osayleiskaavatyön liikennesuunnittelussa huomioitavia periaatteita: Toimintojen sijoittelu Alueet ja toiminnot sijoitetaan suhteessa liikenneverkkoon niin, että liikennetarve minimoidaan ja että liikenne eri kulkumuodoilla ohjautuu turvallisille reiteille. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan kaavoittamalla nykyisten ja suunniteltavien reittien varsille tiivistäen rakennetta asemien ja pysäkkien lähellä. Teollisuus ja työpaikat sijoitetaan niin, että raskas liikenne voidaan ohjata pääväylille. Päivittäispalvelut osoitetaan kävelyetäisyydeltä asunnoista. Kouluja, päivittäispalveluita tai hoitolaitoksia ei sijoiteta vilkasliikenteisten väylien varsille tai niin, että kulkureiteille syntyy vaarallisia risteyskohtia. Hajarakentamisen ohjaus Yleiskaava on rakennusjärjestyksen ohella keskeinen hajarakentamista ohjaava väline. Kaavassa määrättävillä suunnittelutarvealueilla rakentamisen edellytykset on tutkittava rakennuslupamenettelyä perusteellisemmin yhdyskuntakehityksen ja liikenteen järjestämisen näkökulmasta. Destia Oy Y-tunnus Konsulttipalvelut Åkerlundinkatu 5 B, PL 403, Tampere Puhelin (vaihde) Faksi

3 MUISTIO 2 (12) Liikenneverkon jäsentely Yleiskaava käsittää liikenneverkon tulevat kehittämistarpeet. Verkkoon sisältyvät pääliikenneverkko ja kokoojakadut, joukkoliikennereitit ja terminaalit, porrastettujen nopeusrajoitusten periaatteet, alhaisten nopeusrajoitusten alueet, ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettavat alueet, kävelyn ja pyöräilyn erottelutarve, moottorikelkkareitit, liittymien tyypit ja liittymätiheys. Liikenteen haittojen hallinnan, kuten meluntorjunnan periaatteet yleisellä tasolla. Toteutusjärjestys Toimenpiteiden on oltava kustannuksiltaan realistisia kaavan aikajänne ja tien-/kadun-/radanpidon vastuutahojen resurssit huomioon ottaen. Tärkeimmät tie- ja rataverkolliset toimet ja maankäytön ajoitus kytketään toisiinsa kaavamääräyksin ja sopimuksin. Nykytila-analyysi Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön nykytilanne analyysissa on käytetty seuraavia lähteitä: maakuntakaava ja aikaisempi yleiskaava Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (sisältäen mm. liikennemallin, kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman, joukkoliikennesuunnitelman) vaikutusalueelle tehdyt väyläverkkoa koskevat suunnitelmat (mm. Itäisen ohikulun suunnitelmat) liikenneturvallisuusanalyysi tiedot lähialueen liikennettä synnyttävistä toiminnoista täydentävät liikennelaskennat lokakuussa 2007 Aikaisemmat kaavat ja suunnitelmat Maakuntakaavaehdotus on hyväksytty marraskuussa 2006 ja se on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Kaavatyön aikana yhteistyö alueen kuntien kanssa on ollut poikkeuksellisen laajaa. Kaavatyöhön liittyen on laadittu erillisselvitykset alueen liikennejärjestelmästä, alueen päivittäistavaraverkosta sekä rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja maisemasta. Maakuntakaavassa tieliikenteen yhteystarve merkinnän suunnittelumääräysten mukaan Salaisten eritasoliittymän ja ohjeellisen tielinjauksen toteuttamismahdollisuudet ml. mahdolliset moottoritien rinnakkaisjärjestelyt tulee tutkia tarkemmalla suunnittelulla. Nyt valmisteilla olevan osayleiskaavan suunnittelualueella on voimassa Halikon keskusten osayleiskaaava vuodelta Osayleiskaava on kunnanvaltuuston hyväksymä. Osayleiskaavassa on esitetty Salaisten eritasoliittymä ja siihen liittyen PTY aluevaraus (alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarapalveluja). Salon yleiskaava 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2006, päätös ei kuitenkaan ole lainvoimainen. Salon yleiskaavatyön yh-

4 MUISTIO 3 (12) teydessä on tehty mm. liikenneselvitys ja keskustan kaupallinen kehittämisselvitys. Liikenneturvallisuustilanne Salon kaupungin katu- ja yksityistieverkolla tapahtuu ajosuoritteeseen suhteutettuna paljon kevyen liikenteen ja risteysonnettomuuksia. Näissä onnettomuusluokissa Salon kaupungissa tapahtuu yli kaksinkertainen määrä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia ajosuoritteeseen suhteutettuna koko Suomen lukuihin verrattuna. Halikossa katu- ja yksityistieverkolla tapahtuu ajosuoritteeseen suhteutettuna enemmän henkilövahinkoon johtaneita yksittäisonnettomuuksia kuin koko Suomessa keskimäärin. Katu- ja yksityistieverkon henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ajosuoritteeseen suhteutettuna ( ) on esitetty seuraavassa kuvassa. Luvut perustuvat Teknillisen korkeakoulun KULTItyökaluun. Katu- ja yksityistieverkon henkilövahinko-onnettomuudet onnettomuusluokittain ajosuoritteeseen suhteutettuna (riski onn/100 milj.ajonkm/v) kohtaaminen peräänajo risteys yksittäis kevyt liikenne muu Salo Halikko Manner-Suomi Suunnittelualueen maanteiden 52 (Hämeentie) ja (Salaistentie) poliisin tietoon vuosina tulleet onnettomuudet on esitetty seuraavassa kuvassa. Salaistentiellä ei ole onnettomuuskasaumia, mutta kantatien 52 liittymissä (mt110 ja vt1) on selvät onnettomuuskasaumat. Isokyläntien liittymässä on tapahtunut kuolemaan johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.

5 MUISTIO 4 (12) Kävely ja pyöräily Salossa työmatkoja tehdään kesällä eniten polkupyörällä (53 %) ja henkilöautolla (31 %). Talvella suosituimmat kulkutavat ovat henkilöauto (48 %) ja kävely (26 %). Ostos- ja asiointimatkoilla lähikaupassa käydään yleisimmin jalan tai pyörällä (69 %). Salon keskustassa ostosmatkat tehdään yleisimmin autolla (64 %) mutta myös jalan tai pyörällä tehdään keskustassa suhteellisen paljon ostosmatkoja (35 %). Ostosmatkat Salosta Halikon automarkettiin taas tehdään lähes yksinomaan henkilöautolla (94 %) Pintaalaltaan pienessä ja pitkälle kaupungistuneessa Salossa 85 % asukkaista asuu alle 15 minuutin kävelyetäisyydellä päivittäistavarakaupasta (lähde: Salon seudun ljs). Kävely ja pyöräily on Salossa erittäin merkittävä kulkumuoto, joka tulee huomioida myös kaavaratkaisuissa. Erityisen tärkeitä ovat yhteydet suunnittelualueen lähikouluille (ks. kuva), Salon ja Halikon keskustoihin sekä muihin paljon liikennettä synnyttäviin kohteisiin.

6 MUISTIO 5 (12) Nykyisten ja suunniteltujen koulujen sijainti (lähde: Salon seudun ljs) Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä laadittu Kevyen liikenteen pääväylien tavoiteverkko on esitetty seuraavassa kuvassa. Suunnittelualueen kannalta merkittävimpiä yhteyksiä ovat Hämeenojanpolun (Vanutehtaankatu Ollikkala) nykyinen laaturaitti sekä Metsäkedonkadun ja Uhrilähteenkadunsuuntaiset pääraitit. Uudet kaavoitettavat alueet tulee yhdistää mahdollisimman sujuvasti näihin pääyhteyksiin.

7 MUISTIO 6 (12) Kevyen liikenteen pääväylien tavoiteverkko Salon-Halikon taajama-alueella (lähde: Salon seudun ljs)

8 MUISTIO 7 (12) Osaksi Salon-Halikon sekä Someron kevyen liikenteen pääverkkoja on esitetty kehitettäväksi erityisiä laaturaitteja, jotka nimensä mukaisesti tarjoavat tavallista kevyen liikenteen väylää laadukkaamman kävely- ja pyöräilyympäristön. Joukkoliikenne Salon kaupungin palvelutasotavoitteet on määritelty liikennejärjestelmäsuunnitelmassa paikallisliikenteen osalta seuraavasti: Paikallisliikenne tarjoaa joukkoliikennepalvelut kaupungin kaikille alueille eivätkä kävelymatkat muodostu kohtuuttomiksi. Paikallisliikenteellä on mahdollisuus tehdä Salossa ja Halikon kuntakeskuksessa vaivattomasti työ-, koulu- ja asiointimatkoja. Korkeatasoinen asiointiliikenne edellyttää säännöllistä liikennettä myös hiljaisina aikoina eli keskipäivällä, illalla ja viikonloppuna. Ilta- ja viikonloppuliikenteessä joukkoliikenteen palvelut kattavat nykyistä laajemmat alueet. Perjantai- ja lauantai-iltoina on järjestetty yökuljetukset. Meriniittyyn ja muille merkittäville työpaikka-alueille on säännölliset joukkoliikennepalvelut jokaisena arkipäivänä ympäri vuoden. Paikallisliikenne toimii sujuvana matkaketjun osana kaupunkialueen ulkopuolelta tuleville linja-auto- ja junavuoroille. Yleisesti ottaen joukkoliikenteen toimintaedellytysten kannalta ja kustannustehokkaiden joukkoliikennepalvelujen kannalta on suotavaa mahdollisimman tiivis rakenne olemassa olevien liikennepalvelujen läheisyyteen. Jos uusia alueita kehitetään tulisi ne rakentaa tiiviisti tai sijoittaa nauhamaisesti nykyisen maankäytön tai joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Joukkoliikenteen tavoitteelliset linjat suunnittelualueen läheisyydessä ja palvelutasotavoitteet 2006 on esitetty seuraavassa kuvassa.

9 MUISTIO 8 (12) Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2006 Salossa (lähde: Salon seudun ljs) Tie- ja katuverkko sekä nykyiset liikennemäärät Maantieverkon liikennemääriä suunnittelualueen ympäristössä on esitetty seuraavan sivun yläkuvassa. Lukuarvot ovat vuoden 2006 keskimääräisiä vuorokausiliikennemääriä. Hämeentiellä (52) Ollikalan kohdalla keskimääräinen vuorokausiliikenne on jo nykyisellään ajoneuvoa vuorokaudessa. Tiehallinnon tierekisterin liikennemäärätietoja täydennettiin lokakuussa 2007 tehdyillä liikennelaskennoilla. Laskennat suoritettiin neljässä liittymässä iltapäivän huipputuntina. Torstain iltahuipputunnin liikennemäärä Hämeentiellä heti maantien 110 liittymän pohjoispuolella on lähes 1900 ajoneuvoa. Laskennan tulokset on esitetty seuraavan sivun alakuvassa. Halikontien x Salaistentien liittymän laskenta suoritettiin maanantaina, Vaskiontien x Kuruntien liittymän tiistaina, mt110 x Sepänkadun liittymä keskiviikkona ja mt110 x Hämeentien liittymä torstaina. Liikennemäärien keskimääräinen jakautuminen viikonpäiville on tiedossa, joten liikennelaskentatuloksista voidaan päätellä esim. perjantain huippuruuhkan ongelmat.

10 MUISTIO 9 (12) Maanteiden liikennemääriä tierekisteristä (2006) KVL Liittymien liikennelaskennat lokakuussa 2007 Vaskiontie x Kuruntie 110 x 52 Halikontie x Salaistentie 110 x Sepänkatu

11 MUISTIO 10 (12) Mahdolliset liikenneverkolliset muutokset ja niiden vaikutukset Maakuntakaavassa on Salaisiin Salon ja Halikon rajan tuntumaan valtatielle 1 osoitettu uusi eritasoliittymä. Salaisten eritasoliittymän liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu alustavasti muistiossa Salaisten eritasoliittymän liikenteellinen arviointi EMME/2-liikennemallilla. Merkittävimmät liikenteelliset vaikutukset ovat: + Somerontien liikennemäärän kasvu pysähtyy ja liittymien toimivuus ja turvallisuus paranevat. + Halikon Vaskiontien läpikulkuliikenne vähenee merkittävästi, mikä parantaa Halikon keskustan liikenneturvallisuutta. - Salaistentien ja Uhrilähteenkadun läpikulkuliikenne luo haasteita kevyen liikenteen järjestelyille ja toimintojen sijoittelulle, jotta liikenneturvallisuus ei vaarannu. - Sepänkadulle tulee runsaasti läpiajoliikennettä, mikä ei ole kadun luonteeseen sopivaa eikä liikenneturvallisuuden kannalta toivottavaa. Sepänkadun läpiajoliikenteen rajoittamista on harkittava. Rakennevaihtoehtojen liikenteellisten vaikutusten arviointi Osayleiskaavan laatimisen valmisteluvaiheessa on laadittu 5 alustavaa rakennevaihtoehtoa. Rakennevaihtojen alustava liikenteellinen vertailu on esitetty liitteen 1 taulukossa. Taulukon laadinnassa on hyödynnetty Liikenneturvallisuus kaavoituksessa julkaisun kysymyslistoja, jotka on esitetty seuraavassa: Toimintojen sijoittelu Eheyttääkö kaava yhdyskuntarakennetta ja tukeutuuko se nykyiseen palvelurakenteeseen valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaisesti? Onko toimintojen sijoitus maakuntakaavan linjausten ja tavoitteiden mukainen? Hillitseekö kaava autoliikenteen kasvua? Edistävätkö ratkaisut joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä? Onko joukkoliikenteen käyttäminen realistista? Onko suunniteltujen toimintojen liikennetarpeet arvioitu? - keskeisiä suurmyymälät, työpaikka-alueet, keskustatoiminnot, kerrostaloalueet, jäähallit yms. urheilutoiminnot, isot huoltoasemat/tienvarsipalvelut - hyviä kävely- ja pyöräily-yhteyksiä edellyttävät asuinalueet, koulut, päiväkodit, vapaa-ajantoiminnot, keskustapalvelujen alueet Ehkäiseekö kaava eri kulkumuotojen risteämistä samassa tasossa? Onko moottorikelkkareitit, - vuokraamot ja pysähdyspaikat suunniteltu turvallisiksi? Ajoneuvoliikenne Tukeeko liikenneverkko turvallisia ajonopeuksia?

12 MUISTIO 11 (12) Onko liikenneverkon jäsentely selkeä? Riittääkö sen välityskyky nyt ja tulevaisuudessa? Turvaako kaava valtakunnallisen päätie- ja rataverkon toimivuuden ja turvallisuuden kehittämisen? Ovatko maanteiden nopeustasot ja liittymät Tiehallinnon toimintalinjojen mukaisia? Onko pitkämatkainen ja paikallinen liikenne eroteltu toisistaan? Toteutuuko kulkumuotojen (autoilu pyöräily kävely ) erottelu? Ovatko liittymät sijainniltaan ja tyypiltään turvallisia? Ovatko yhtenäiset katu-/tieosuudet jaksoteltu luontevasti? (erityisesti maaseututaajamissa) Tukeeko kaavan eri osien pysäköintipolitiikka kaavan tavoitteita: keskusta, aluekeskukset, asuinalueet, työpaikka-alueet, kulkumuotojen solmupisteet? Joukkoliikenne Tukeeko kaava joukkoliikenteen käyttöä ja toimivien matkaketjujen muodostumista? Onko joukkoliikenteen reittien ja terminaalien tarpeet otettu huomioon? Toteuttaako kaava laadittua liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja joukkoliikennesuunnitelmaa? Kävelyn ja pyöräilyn verkko Suosiiko ratkaisu kävelyä ja pyöräilyä kulkumuotoina? Ovatko matkat päivittäiskohteisiin riittävän lyhyitä ja houkuttelevia? Onko pyörätieverkko kattava? Tonttikaduilla ja vähäliikenteisillä kokoojateillä pyöräreitti voi kulkea ajorataa pitkin. Sisältääkö kaava taajamien väliset kävely- ja pyöräilyreitit ja pääulkoilureitit? Ovatko risteämiset ajoneuvoliikenteen kanssa turvallisia? Onko kaavassa nostettu esiin kohteet, jotka edellyttävät erityistä huomiota esteettömyyteen (kuten koulujen, päiväkotien ja ikääntyneiden palvelukohteet, pääsy virkistysalueille)? Onko kävely- ja pyöräily-yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille otettu huomioon? Näkyykö esteettömyystavoite toimintojen sijoittelussa, reittien suunnittelumääräyksissä ja kytkennöissä joukkoliikennejärjestelmään? Muiden liikennemuotojen tarpeet Rautatiet, asemat, matkakeskus Tavaraliikenteen terminaalit ja ajoreitit Erikoiskuljetukset ja vaarallisten aineiden kuljetukset Satama-alueet ja sataman synnyttämä henkilö- ja tavaraliikenne Lentoliikenteen kentät ja terminaalit Kaavan toteuttaminen Onko maankäytön kehittämisen ja liikennejärjestelyjen keskinäinen ajoitus varmistettu eri osapuolten kanssa? Onko toteuttamisen aikajänne ja tarvittaessa vaiheittain toteuttaminen otettu huomioon kaavamääräyksissä? Onko epävarmuudet tilavarauksissa maankäytön muutoksiin ja turvallisuuteen kartoitettu ja onko niihin varauduttu?

13 MUISTIO 12 (12) Onko tarvittavien liikennejärjestelyiden toteuttaminen rahoituksellisesti realistinen? Onko kustannusvastuu selkeä? Osayleiskaavavaiheessa tunnistettavista riskeistä merkityksellisimmät ovat:

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikennesuunnitelma 7.1.2014 2 Sisältö 1 Tausta ja tavoitteet... 4 2 Liikenne-ennusteet... 5 3 Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma... 6

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Joroisten kunta Leppävirran kunta Pieksämäen kaupunki Varkauden kaupunki Kaakkois-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Linja-autoliitto ry Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Laihian kunta

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Finland Oy Pori 2004 Kansikuva: Iso kuva: Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi) Pikkukuvat ylhäältä alas: Porin lentoasema (www.pori.fi), Tuulipuisto

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 24433 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät KONTIOLAHDELLE LEHMO MARJALA NOLJAKKA MUTALA RANTAKYLÄ YLÄMYLLY NIINIVAARA REIJOLA NIITTYLAHTI POHJOIS-kARJALAN OPISTO JOLLA Joensuun

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

KOKKOLAN, PIETARSAAREN JA KAUSTISEN ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

KOKKOLAN, PIETARSAAREN JA KAUSTISEN ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esipuhe Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu vuosina 2004-2005. Työn tavoitteena on ollut määritellä alueen liikennejärjestelmän tärkeimmät kehittämistoimenpiteet

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN l i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a L I I K E N N E S T R A T E G I A 2 0 2 5 A s k a i n e n L e m u M a s k u M e r i m a s k u M y n ä m ä k i N o

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot