Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava"

Transkriptio

1 Osayleiskaavan selostus Teuvan kunta

2 Kaavaehdotus 2 (61) SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Osayleiskaavan sisältö Osayleiskaavan toteuttaminen Sähkönsiirtoreitti Perustamistekniikka Rakennustöiden aikataulu Käytöstä poisto KAAVOITUSTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen suhde SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Alueella sijaitsevat tai sille suunnitellut toiminnot Maankäyttö ja asutus Elinkeinotoiminta ja matkailu Virkistys Yhdyskuntatekninen huolto Erikoiskuljetukset Ympäristöhäiriöt Maanomistus Maisema ja kulttuuriympäristö Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet Muinaisjäännökset Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavedet Ilmasto Kasvillisuus Eläimistö Linnusto Kaava-alueiden ympärillä sijaitsevat luontokohteet Harjut ja kallioalueet Riistatalous Ilmaturvallisuus, tutkien toimita sekä viestintäyhteydet OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Osalliset Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedottaminen Viranomaisyhteistyö SUUNNITTELUN TAVOITTEET Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle Maakunnalliset tavoitteet Hankkeesta vastaavan tavoitteet OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET... 43

3 7.1 Aloitusvaihe Perusselvitysvaihe, tavoitteet Osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaehdotus Kaavan hyväksyminen OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kaavaratkaisu Kaavamerkinnät ja määräykset OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arviointi Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset Kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonarvoihin kohdistuvat vaikutukset Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset Meluvaikutukset Valo- ja varjostusvaikutukset Vaikutukset alueen turvallisuuteen Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset Aluetalouteen ja elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset Virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset Vaikutukset ilmaturvallisuuteen ja tutkien toimitaan sekä viestintäyhteyksiin Tuulivoimalaitosten lentoestevalojen vaikutukset Vaikutukset tuulivoimatuotannon päätyttyä Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa Hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Osayleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisiin sisältövaatimuksiin TOTEUTUS YHTEYSTIEDOT Taustakartat: MML 2013

4 Kaavaehdotus 4 (61) Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Osayleiskaavan selostus koskee päivättyä osayleiskaavakarttaa. Kaupunki: Kaavan nimi: Kaavan laatija: Teuvan kunta Sito Oy, DI (YKS 245) Timo Huhtinen Teuvan kunnan edustaja: Kunnaninsinööri Markku Salonen 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Teuvan kunnan koillisreunassa, Norinkylän itäpuolella. Teuvan keskuksesta kaava-alueelle on noin 19 kilometriä. Teuvan kaava-alueen pinta-ala on noin 564 ha. Kuva 1. Kaava-alueet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla (sininen rajaus)

5 Kaavaehdotus (61) Kuva 2. Kaava-alueet sijaitsevat Kurikan ja Teuvan kunnanrajan molemmin puolin (sininen rajaus). Teuvan kaava-alue sijaitsee kuntarajan vasemmalla puolella. 1.3 Kaavan tarkoitus Teuvan ja Kurikan Saunamaan osayleiskaavojen tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Saunamaan alueelle. Kaavojen tarkoituksena on maankäytön ohjaaminen ja alueelle sijoittuvien toimintojen yhteensovittaminen. Tuulivoimaloita koskevien kaavamerkintöjen ja määräysten osalta osayleiskaavat ovat yksityiskohtaisia ja toteuttamista suoraan ohjaavia. Yleiskaavan käytöstä tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 77 a :ssä. Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

6 Kaavaehdotus 6 (61) Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 2 Tiivistelmä 1 Ahlman, S. 2013: Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys Ahlman Group Oy 2 Ahlman, S. 2013: Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys Ahlman Group Oy 3 Ahlman, S. 2013: Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys Ahlman Group Oy. 4 Tuominen, H. & Ahlman, S. 2013: Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lepakoiden kevätmuuttoselvitys Ahlman Group Oy. 5 Tuominen, H. & Ahlman, S. 2013: Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lepakoiden syysmuuttoselvitys Ahlman Group Oy. 6 Ahlman, S. & Luoma, S. 2013: Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lintujen kevätmuuttoselvitys Ahlman Group Oy. 7 Ahlman, S. & Luoma, S. 2013: Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys Ahlman Group Oy. 8 Bonn, T Natura-arvioinnin tarveharkinta, Pässinrämäkkä. Triventus Consulting 9 Mikroliitti Oy Saunamaan tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 10 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin lupapäätös tuulivoimaloiden pystyttämisestä 11 Pääesikunnan lausunto tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä 12 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Teuvan kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan osayleiskaavan laatimisen Saunamaan alueelle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus päätti , että Saunamaan alueelle suunniteltuun tuulivoimapuistoon ei sovelleta YVA-menettelyä. Teuvan kunnanhallitus päätti kokouksessaan kuuluttaa Saunamaan osayleiskaavan vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä , jolloin siitä saatiin 13 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Kaavasta pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Norin nuorisoseuran talolla Osayleiskaavan sisältö Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a :n tarkoittamina oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). Osayleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jolle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-alueet). Tuulivoimaloita varten saa rakentaa huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määräyksiä. Voimaloiden enimmäiskorkeudeksi on esitetty 210 metriä. Korkeimmalla sijaitsevat tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat tasolla +170, jossa tuulivoimaloiden siivet saavat siis kaavojen mukaan ulottua korkeustasolle +380 (korkeus merenpinnasta).

7 Kaavaehdotus (61) Teuvan kaavassa on osoitettu tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv) sekä Natura verkostoon kuuluva alue (nat). Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaksi alueeksi on osoitettu Natura-alueen lisäksi myös sen itäpuolista aluetta. Kaavassa on osoitettu merkittävästi parannettavat tieosuudet ja uudet tieosuudet ohjeellisena. Kaavassa on osoitettu uudet tieosuudet ohjeellisena. Teuvan ja Kurikan tuulivoimapuisto koostuu yhteensä 9 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kv maakaapeli) sekä 20kV keskijännitekaapelista, jolla sähkö siirretään lähimpään sähköasemaan. Kolmilapaisten voimaloiden napakorkeudeksi on suunniteltu noin metriä ja kokonaiskorkeudeksi noin metriä. Roottorin halkaisija olisi enintään noin 130 metriä. Voimaloiden torni olisi tavallinen kartiomainen teräsputkitorni tai hybriditorni, jossa olisi betoninen alaosa ja sen päällä teräsputkitorni. Perustustekniikka on todennäköisesti maavarainen teräsbetoniperustus. 2.3 Osayleiskaavan toteuttaminen Megatuuli Oy:n omistama projektiyhtiö Saunamaa Wind Farm Oy kehittää Teuvan kunnan ja Kurikan kaupungin Saunamaan alueelle 9 tuulivoimalasta muodostuvan kokonaisuuden. Turbiinien yhteisteho on alle 30 MV. 2.4 Sähkönsiirtoreitti Sähkö siirretään 20kV maakaapeleilla sähköasemaan, joka sijaitsee noin 3,5 kilometrin päässä tuulivoimapuiston lounaispuolella (Kuva 3).

8 Kaavaehdotus 8 (61) Kuva 3. Sähkönsiirtoreitti 2.5 Perustamistekniikka Tuulivoimaloiden perustamistapa riippuu tuulivoimalan tyypistä ja koosta, rakentamispaikan geoteknisistä olosuhteista sekä voimalan toimittajasta. Jokaisen voimalan sijoituspaikalla tehdään geotekninen tutkimus parhaan perustamistavan määrittämiseksi. Perustustekniikka on todennäköisesti maavarainen teräsbetoniperustus. Maavaraista teräsbetoniperustusta käytetään, kun kallio ei ole lähellä maanpintaa tai kallio ei ole riittävän lujaa. Maavarainen perustus edellyttää riittävän kantavan maaperän. Mikäli maaperä ei ole riittävän kantavaa, edellyttää perustus massanvaihtoa, jossa löyhät pintamaakerrokset (yleensä kaivusyvyys 1,5-5 m) korvataan rakenteellisesti sopivammalla materiaalilla. Teräsbetoniperustus pitää tuulivoimalan paikallaan pelkästään omalla painollaan. Perustus tehdään valamalla noin 1 m syvyyteen. Perustus on keskikohdaltaan noin 2 m paksu. Perustukset ovat halkaisijaltaan noin 20 m. Perustusten koko saattaa vaihdella sijoitussyvyyden ja voimalan koon mukaan. Tavallinen maavarainen perustus vaatii jopa 800 m 3 betonia ja 36 tonnia raudoitusta.

9 Kaavaehdotus (61) Kantavakerros Jakavakerros Geotekstiili Läpäisevä kerros Kuva 4. Periaatekuva maavaraisesta betoniperustuksesta. 2.6 Rakennustöiden aikataulu 2.7 Käytöstä poisto 3 Kaavoitustilanne Tuulivoimalaitoksien rakentaminen kestää yhteensä noin yhden vuoden, jonka aikana tehdään perustukset ja kootaan voimalat. Tuulivoimaloiden perustusten ja tornin laskennallinen käyttöikä on noin 50 vuotta, ja turbiinin siipineen noin vuotta. Käyttöikää pystytään pidentämään riittävän huollon ja osien vaihdon avulla. Kun voimaloiden käyttöikä on päättynyt, voimala voidaan purkaa pystytysalueella. Myös alueen sisäinen sähköverkko voidaan purkaa, jos sillä ei ole muuta käyttöä. Voimalan perustusten maanalaiset osat voidaan jättää paikoilleen ja perustukset voidaan maisemoida. 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Saunamaan kaavojen suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Toimiva aluerakenne Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille.

10 Kaavaehdotus 10 (61) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa odotettavissa olevat ympäristöhaitat tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Yleiskaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja tulviin Alueidenkäytössä tulee edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueiden suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet.

11 Kaavaehdotus (61) 3.2 Maakuntakaava Kuva 5. Kaava-alueiden sijoittuminen Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Kaavaalueet on merkitty sinisellä rajauksella ja Teuvan kaava-alue on alueista vasemmanpuoleinen. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan vuonna 2003 ja ympäristöministeriö on vahvistanut sen Maakuntakaavassa Saunamaan hankealueen läpi kulkee ohjeellinen liikenneverkkoyhteys (sininen viiva), ohjeellinen ulkoilureitti (vihreät pallot). Lisäksi hankealueella on vanhojen metsien suojeluohjelmassa oleva metsä (SL-6) sekä myös pohjavesialue (sininen vaakaraidoitus). Hankealueen pohjoisosissa on turvetuotantovyöhykettä osoittavan kehittämisperiaatemerkinnän alueen raja (sinisistä kolmioista muodostuva viiva).

12 Kaavaehdotus 12 (61) Vaihekaava I 3.3 Yleiskaava Kuva 6. Kaava-alueiden sijoittuminen vaihemaakuntakaava I:n luonnoksessa Kaava-alueet on merkitty sinisellä rajauksella ja Teuvan kaava-alue on alueista vasemmanpuoleinen. Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa kaavoitetaan tuulivoimalle soveltuvia alueita. Vaihemaakuntakaavan kaavaluonnos oli nähtävillä kesällä Kaavaluonnokseen on merkitty sellaiset tuulivoimalle soveltuvat alueet, joihin mahtuu vähintään 10 voimalaa. Saunamaan alue sijaitsee vaihemaakuntakaavassa osoitetun Rourunkankaan alueen eteläpuolella (alue nro 5). Maakuntahallitus käsittelee vaihemaakuntakaavan ehdotuksen syyskesällä 2014 ja kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä Teuvan kunnassa (osa)yleiskaava on laadittu seuraaville alueille: Keskusta, Perälä, Riippi, Kauppila, Äystö, Parra ja Paskooharju. Nämä alueet eivät ulotu lähelle hankealuetta.

13 Kaavaehdotus (61) 3.4 Asemakaava Alueella ei ole asemakaavoja. 3.5 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin Tällä hetkellä alueen läheisyydessä ei ole isoja tuulivoimaloita. Jalasjärvellä, Kurikasta 20 kilometriä kaakkoon on yksi pieni 220 kw:n voimala. Lisäksi joillakin asukkailla on kiinteistöillään pienehköjä voimaloita. Hankealueen läheisyydessä ei ole tuulivoimahankkeita vireillä. Lähimmät tuulivoimahankkeet ovat: Megatuuli Oy suunnittelee 9 tuulivoimalaa Kurikan Lehtivuorille, noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen. Megatuuli Oy suunnittelee 9 tuulivoimalaa Kurikan Rasakankaalle, noin 7 kilometriä hankealueesta pohjoiseen. Koskenkorvan Tuulivoima Oy suunnittelee kahta tuulivoimalaa Kurikan pohjoispuolelle, noin 20 km hankealueesta koilliseen. EPV Tuulivoima suunnittelee enintään 20 voimalan tuulipuistoa Teuvan Paskooharjulle, noin 22 kilometriä hankealueelta länteen. O2 suunnittelee 9 tuulivoimalan aluetta Kurikan Ponsivuorelle noin 20 kilometriä hankealueesta kaakkoon. 3.6 YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen suhde YVA-menettelyä edellytetään Suomessa automaattisesti tuulivoimahankkeilta, joissa kokonaisteho on yli 30 MW tai turbiineja on enemmän kuin 10 kpl. Saunamaan hanke on tätä pienempi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki päätöksen, että Saunamaan alueelle suunniteltuun tuulivoimapuistoon ei sovelleta YVA-menettelyä, koska hanke sisältää alla 10 tuulivoimalaa, joiden yhteisteho on alle 30 MW. Tarvittava vaikutusarviointi ja osallistumisen järjestäminen tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavoituksen yhteydessä. 4 Suunnittelualueen nykytilanne 4.1 Alueella sijaitsevat tai sille suunnitellut toiminnot Alueella ei sijaitse, eikä sille ole suunniteltu muita toimintoja. 4.2 Maankäyttö ja asutus Saunamaan alue on mäkimaastoa, joka on metsätalouskäytössä. Hankealueen ympärillä on asuinrakennuksia pääasiassa itä- ja länsipuolella. Pienin etäisyys voimalan ja asuinrakennuksen välillä on noin 1100 metriä. Yksittäisiä vapaa-ajan asuntoja on hankealueen ympärillä. Kaava-alueella ei ole asuinrakennuksia tai vapaa-ajanasuntoja. Teuvan kaava-alueen pohjoispuolella on Viiatinlampi, jossa on uimaranta ja vapaaajan asuntoja. Hankealueen itäpuolella noin kolmen kilometrin päässä on Polvenkylä ja länsipuolella noin kolmen kilometrin päässä on Norinkylä. Hankealueelta 14 kilometriä pohjoiseen

14 Kaavaehdotus 14 (61) sijaitseva Jurva (asukkaita 4 289) yhdistyi Kurikkaan vuonna Kurikan kaupungin keskustaajama (kunnassa asukkaita ) on hankealueelta noin 15 kilometriä koilliseen. Teuvan kunnassa asukkaita on Teuvan ja Kurikan kuntien asukasmäärä on ollut laskeva viimeisten vuosikymmenien aikana. Kuva 7. Asuin- ja lomarakennukset kaava-alueiden lähistöllä Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeen loppuraportissa (2013) on kerätty tietoja maastoselvityksin 84 luonnonarvoiltaan merkittäväksi arvioidun suokohteen luonnonarvoista. Hankealueen suokohteita ei ole mainittu raportissa. Kuvassa (Kuva 8) on esitetty GTK:n raporttia varten päivittämät turvevaratiedot. GTK:n turvetutkimusten perustarkoituksena on ollut löytää parhaiten kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sekä energiaturvetuotantoon soveltuvat suoalueet. Etelä- Pohjanmaan suoselvityshankkeen tarkoituksena oli kerätä aineisto maakunnan soita koskevaa maakuntakaavoitusta varten.

15 Kaavaehdotus (61) Kuva 8. Turvetuotantoalueet ja suoalueet (GTK:n turvevarojen tilinpito 2013) 4.3 Elinkeinotoiminta ja matkailu 4.4 Virkistys Teuvalla on pitkät perinteet yrittäjyydelle. Kunta tukee yrittäjiä mm. myöntämällä korkotukea investointilainoihin. Kunnassa on ollut jo pitkään huonekalujen valmistusta ja kasvihuoneviljelyä. Viime vuosikymmeninä kuntaan on tullut myös metalli- ja muoviteollisuutta. Matkailijoita Teuvaan houkuttelee etenkin Parran vapaa-ajankeskus ja Kulttuuritalo Orrelan tapahtumat. Teuvalla on Suomen ainut pyöräilyyn erikoistunut museo Pyörätalli. Teuvan kirkon alttaritaulun on maalannut Muumien luojanakin tunnettu Tove Jansson. Teuvan virkistysmahdollisuudet on keskitetty Parran alueelle, jossa lajeina on mm. laskettelu, hiihto, retkeily ja uinti. Myös Pappilankankaalla on virkistysmahdollisuuksia. Suunnittelualueella kulkee Viiatin aarniopolku -niminen retkeilyreitti. Reitti kulkee pääosin Pässinrämäkän ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi merkityllä alueella sekä olemassa olevilla tiepohjilla.

16 Kaavaehdotus 16 (61) Kuva 9. Viiatin aarniopolku 4.5 Yhdyskuntatekninen huolto Hankealueen eteläpuolella, lähimmillään noin 700 metrin päässä hankealueesta, kulkee itä-länsisuuntainen 25 kv:n voimajohto. Alueen länsipuolella, lähimmillään noin 1800 metriä hankealusta, kulkee pohjoiseteläsuuntainen 25 kv:n voimajohto. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee sähköasema, johon tuulivoimapuistosta lähtevä 20 kv:n maakaapeli on mahdollista kytkeä.

17 Kaavaehdotus (61) 4.6 Erikoiskuljetukset Etelä- ja keski-pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset -selvityksen mukaan erikoiskuljetukset voivat hyödyntää seututietä 685 joko suoraan valtatieltä 8 tai vaihtoehtoisesti kantatien 67 kautta. Tiellä olevat sillat kestävät raskaatkin kuljetukset. Saavutettavuus erikoiskuljetuksilla on selvityksen mukaan hyvä. Kuva 10. Etelä- ja Keskipohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset selvityksen (2013) kuva 24, jossa on sinisellä merkitty maakuntaliiton selvityksen Rourunkankaan tuulivoima-alue. Punaisella on merkitty Saunamaan kaava-alueen likimääräinen sijainti. Seututieltä 685 reitti jatkuu Norinpääntietä Viiatin metsätielle ja Saunamäen metsätielle. Näiden teiden risteyksissä joudutaan risteysalueille tekemään järjestelyjä, jotta pitkät erikoiskuljetukset pääsevät kääntymään risteyksissä. Risteyksissä ei ole pysyviä rakenteita, jota vaikeuttaisivat risteysten väliaikaista levittämistä. 4.7 Ympäristöhäiriöt Melu Nykyisellään alueen merkittävin melulähde on hankealueen länsipuolelta kulkeva seututie 685, jonka aiheuttama melu on kuitenkin vähäinen. Keskimääräinen vuorokausiliikenne seututiellä 685 on noin 750 autoa, josta raskasta liikennettä on 45 autoa. Alueella kulkee joitakin metsäautoteitä, joiden liikennemäärät ovat vähäisiä (Liikenneviraston liikennemääräkartta 2012). Hankealueesta noin 20 kilometriä kaakkoon sijaitsee Kauhajoen lentokenttä, jota käytetään lähinnä harrastusilmailuun.

18 Kaavaehdotus 18 (61) Kuva 11. Liikennemäärät hankealueen ympärillä. Kaava-alueiden sijainti on merkitty sinisellä rajauksella. Kuva 12. Raskaan liikenteen liikennemäärät hankealueen ympärillä. Hankealue merkitty sinisellä rajauksella.

19 Kaavaehdotus (61) 4.8 Maanomistus Alue on pääosin yksityisessä maanomistuksessa. Hankevastaava on tehnyt vuokrasopimuksia Saunamaan hankealueelta niin, että sopimukset kattavat noin puolet alueen pinta-alasta. 4.9 Maisema ja kulttuuriympäristö Maiseman nykytila Saunamaan hankealue sijoittuu suurmaisemassa Kyrönjoen viljelylaakson länsipuolisille metsäalueille. Kyrönjoen jokilaakso kulkee koillis-lounassuuntaisesti noin kymmenen kilometrin päässä hankealueesta. Maisemakuvaltaan hankealue on pääosin suljettua tai puoliavointa metsää, jonka puusto on pääosin havupuuvaltainen. Hankealueen ympärillä on paikoin avointa viljelymaisemaa. Hankealueen itäpuolella, Polvennevan kylän ympärillä, aukeaa avoin peltomaisema. Myös Norinkylän ympärillä hankealueen länsi lounaispuolella aukeaa avoin peltomaisema.

20 Kaavaehdotus 20 (61) Kuva 13. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot. Hankealue on suurelta osin kosteaa suota, joka on ojitettu. Saunamaan alueella on paikoin avokalliota ja louhikkoa. Mäkimaaston korkein kohta nousee 178 metriä merenpinnan yläpuolelle ja noin 80 metriä ympäröivän maaston sekä Norinkylän yläpuolelle. Maasto kohoaa siirryttäessä kohti pohjoista hankealueella.

21 Kaavaehdotus (61) Kuva 14. Kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaismuistot. Teuvan kaava-alueen läpi kulkee yksi etelä-pohjoissuuntainen metsätie, joka muuttuu välillä ajopoluksi. Kaava-alueille risteilee myös päättyviä ajopolkuja. Näkymiä hankealueelle avautuu itä- ja länsisuunnasta peltoalueilta. Tuulivoimalat ovat paikoin havaittavissa Norinkylästä, Polvennevasta ja Pohjoiskylästä. Alueelta on tehty näkymäalueanalyysi paikkatieto-ohjelmalla (Kuva 15). Analyysi antaa yleiskuvan siitä, miten voimalat tulevat ympäristössä näkymään. Arvioinnissa on epävarmuustekijöitä, kuten paikkatietoaineiston ajantasaisuus ja totuudenmukaisuus. Analyysi on viitteellinen eikä anna täysin todellista kuvaa tilanteesta. Näkymäalueanalyysissä jossa puuston korkeudeksi on asetettu 20 metriä. mukaan tiheästi asutuista alueista tuulivoimalat saattavat olla näkyvissä Kauhajoen pohjoisosasta, Kurikan länsi- ja lounaisosien reuna-alueilta ja Jurvan taajamasta. Voimalat saattavat myös olla näkyvissä lähialueen haja-asutetuista jokilaaksoista.

22 Kaavaehdotus 22 (61) Kuva 15. Näkymäalueanalyysissä kuvataan, kuinka monta voimalaa (lavan korkein kohta) voi olla samanaikaisesti näkyvissä eri alueilta. Voimaloiden havaittavuus vähenee etäisyyden kasvaessa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden selvitys on meneillään koko Suomessa. Se valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Edelliset 1990-luvulla tehdyt maisema-aluerajaukset ovat voimassa, kunnes uudet valtakunnalliset maisema-alueet on vahvistettu. Vanhassa 90-luvulla tehdyssä kartoituksessa Kurikassa tai Teuvassa ei ollut valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Hankealuetta lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue oli Hyypänjokilaakso Kauhajoen eteläpuolella noin 12 kilometriä hankealueelta kaakkoon. Ilmajoen Alajoki ja Luopajärvi ovat lähdes 30 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Samalla kun valtakunnalliset maisema-alueet kartoitetaan, tehdään Etelä- Pohjanmaalla kartoitus myös maakunnallisista maisema-alueista. Kartoitukset tehdään vuosina

23 Kaavaehdotus (61) Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi mm. Norinkylän alue, joka on hankealueen länsipuolella. Tämä näkyy kuvassa mustana pystyraidoituksena (Kuva 14) Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet Rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ei ole hankealueen läheisyydessä. Lähimpänä on Teuvan umpipihaiset talonpoikaistalot Mäki-Laurila ja Harju, jotka ovat hankealueelta noin 12 kilometriä lounaaseen (Museovirasto) Muinaisjäännökset Hankealueella löydettiin vuoden 2013 inventoinnissa yksi muinaisjäännös (ks. Kuva 14). Kyseessä on tervahauta metsätien länsipuolella, tien kupeessa. Hauta on ehjä ja sen halkaisija on noin 12 metriä. Noin 700 metriä hankealueen luoteispuolella sijaitsee vuoden 2013 muinaisjäännösinventoinnissa löydetty ehjä tervahauta, jonka halkaisija on noin 10 metriä. 600 metriä hankealueen luoteispuolella sijaitsee (Heikinmäki, ). Kyseessä on ajoittamaton kiviröykkiö. Tosin vuonna 1983 tehdyssä inventoinnissa alueelta ei löydetty mitään muinaisjäännökseen viittaavaa (Hertta ja Muinaisjäännösrekisteri). Muut läheisyydessä olevat muinaismuistot ovat noin 4 kilometriä hankealueen ulkopuolella. Kaava-alueiden läheisyydessä ei ole maailmanperintökohteita tai rakennusperintökohteita Maa- ja kallioperä Maaperä on lähinnä hienoainesmoreenia, ja paikoin rahkaturvetta, karkeaa hietaa, kalliomaata (GTK).

24 Kaavaehdotus 24 (61) Kuva 16. Maaperä Saunamaan alueella Kallioperä hankealueella on granodioriittia, gabroa ja dioriittia (GTK).

25 Kaavaehdotus (61) Kuva 17. Kallioperä hankealueen ympäristössä

26 Kaavaehdotus 26 (61) Pohja- ja pintavedet 4.14 Ilmasto Kuva 18. Pohjavesialueet. Jussinmäkeä lukuun ottamatta kaikki pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi (luokka I). Hankealueen länsipuolella, osittain hankealueella, sijaitsee luokan I vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (Viiatti). Pohjavesialueelle ei ole sijoitettu tuulivoimaloita. Iiveskorven ja Itänevan I-luokan pohjavesialueet sijaitsevat alle kilometrin päässä hankealueesta. Alueella ei ole merkittäviä pintavesiä. Hankealue sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, josta rannikolle on matkaa noin 50 kilometriä. Alueen ilmastossa on sekä manner-, että meri-ilmaston piirteitä. Tuulivoiman kannalta oleellista on tuulennopeus. Suomen tuuliatlaksen mukaan hankealueen vuoden keskituulennopeus 100 metrin korkeudessa on noin 6,6 6,8 m/s ja vallitseva tuulensuunta SW. Sisämaassa tuulivoimalat kannattaa sijoittaa korkeiden mäkien päälle, jossa tuuliolot ovat muuta maastoa hieman paremmat. 150 metrin korkeudessa tuulen nopeus on merkittävästi suurempi kuin 100 metrin korkeudessa.

27 Kaavaehdotus (61) 4.15 Kasvillisuus Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella on runsaasti kuivia ja kuivahkoja mäntykankaita, ojitettuja rämeitä, pieniä luonnontilaisia soita, muutama maaaineksenottoalue, lukuisia hakkuualoja sekä lampi. Rajauksella on lisäksi laaja luonnonsuojelualue, jossa on vanhaa metsää (kuva 1) järeine kuusineen ja haapoineen. Kokonaisuudessaan Saunamaan alue on hyvin monipuolinen elinympäristöiltään. Saunamaan tutkimusalueen kasvillisuutta inventointiin 7.7., 20.8., ja 27.8., jolloin alue kierrettiin järjestelmällisesti läpi. Maastotyöskentelyssä keskityttiin kuitenkin kartta- ja ilmakuvatarkastelun pohjalta potentiaalisesti arvokkaisiin kohteisiin. Jokainen arvokas kuvio piirrettiin kartta- ja ilmakuvapohjalle ja niistä kirjoitettiin yleisluonnehdinta sekä maankäyttösuositukset. Saunamäen tutkimusalueelle suunnitellut kahdeksan turbiinipaikkaa ovat kasvillisuuden kannalta hyvin vaatimattomia kohteita, joista iso osa koskee tuoreita, kuivahkoja ja kuivia kankaita sekä eri-ikäisiä taimikoita. Yhdelläkään paikalla ei ole huomionarvoisia kasvillisuuskuvioita, eikä uhanalaisuusluokituksiin lukeutuvia putkilokasveja, joten rakennuskohteet ovat ympäristön kannalta mahdollisia. Saunamaan alueella on vain yksi arvokas kasvillisuusalue, Natura-kohteisiin ja vanhojen metsien suojeluohjelmiin lukeutuva Pässinrämäkkä. Sitä ei kuitenkaan inventoitu tarkasti, sillä kuviota on suunniteltu suojeltavaksi luonnonsuojelulain nojalla Eläimistö Kuva 19. Vanhojen metsien suojelualue (Pässinrämäkkä) Liito-oravat Tuulivoima-alue kierrettiin huolella läpi 2.4., 3.4. ja , jolloin etsittiin liitooravan jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Maastotöitä tarkennettiin toukokuun puolella linnustoselvityksen yhteydessä. Saunamaan vanhojen metsien suojelualueelta tehtiin suuri määrä papanalöytöjä, ja käytännössä lähes koko alue on lajille soveliasta elinympäristöä järeine kuusineen ja

28 Kaavaehdotus 28 (61) haapoineen. Rajaukselta tehtiin myös pesälöytö. Suojelualue ja ampumaradan luoteispuolelle työntyvä kapea vyöhyke muodostavat merkittävän kokonaisuuden, jossa on luultavasti useita eri reviirejä. Liito-oravien elinpiiri esitetään kuvassa (Kuva 20). Kuva 20. Liito-oravien elinpiiri (punainen rajaus) Viitasammakkoselvitys Kummaltakaan kosteikkokohteelta ei tehty viitasammakkohavaintoja, eikä Saunamaan alueella ole muita lajille soveliaita elinympäristöjä. Lajin esiintymistä ei tarvitse näin ollen huomioidaan lainkaan hankkeen suunnittelussa. Lepakot Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston selvitysalueelta havaittiin 13 pohjanlepakkoyksilöä, mutta selviä keskittymiä tai merkittäviä ruokailupaikkoja ei löydetty (kuva 2). Suurin kerääntymä käsitti kolme yksilöä metsästysmajan lähellä. Kokonaispinta-alaan suhteutettuna yksilömäärä on kohtalainen. Maastoselvityksen perusteella tutkimusalue on tavanomainen lepakoiden esiintymisen kannalta, eikä alueelle ole tarpeen esittää erityisiä maankäyttösuosituksia.

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013 Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013 TYRINSELÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PROJEKTIKUVAUS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SUUNNITTELUTARVERATKAISU- HAKEMUSTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTA... 2

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS. 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS. 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 1 JOHDANTO... 4 1.1 Osayleiskaavatyön tausta ja sijainti... 5 1.2 Yleiskaavatyön

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 28.8.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava IIN KUNTA Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.4.2015 P24712 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe ii (3) Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava... 1 Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 6 Suunnittelualueen yleiskuvaus... 7 Suunnittelu-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaehdotusvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2014 Työnumero 82138174-02 KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot