VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA. Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA. Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Virtain kaupunki VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen I SISÄLLYSLUETTELO 1 Lausunnot Pirkanmaan liitto / Appelqvist, Roppola, Halme Pirkanmaan ELY-keskus / Strandén, Tasanko Museovirasto / Taskinen, Heikkurinen-Montell OYK:n asiantuntijaryhmä: Luonto, virkistys, vapaa-aika OYK:n asiantuntijaryhmä: Elinkeino OYK:n asiantuntijaryhmä: Yhdyskuntatekniikka, liikenne, pelastus OYK:n asiantuntijaryhmä: Asuminen, rakennettu ympäristö, kaupunkikuva Mielipiteet Larissa Heinämäki Rantanen, Aarne sekä 22 muuta allekirjoittajaa Somero, Pauli Häyrynen, Esko Murtolahti, Jarmo Heinola, Juhani ei nimeä ei nimeä Ainasoja, Lahja ja 4 muuta allekirjoittajaa Ylén, Tuula Hietala, Liisa ja Hietala, Esa Hietala, Esa ja 8 muuta allekirjoittajaa Juvakka, Pertti Saarinen, Risto Hietala, Markku...19

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 1 ( ) VIRTAIN KAUPUNKI VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA Tähän raporttiin on koottu Virtain keskustaajaman osayleiskaavan strategisen tarkastelun kuulemisen yhteydessä saadut lausunnot ja mielipiteet lyhennelminä. Lausunnot ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan olleet kaavan valmisteluaineistossa. Kunkin lausunnon ja mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine ja muutosehdotus kaavaan. Valmisteluvaiheessa saatiin 7 lausuntoa ja 15 mielipidettä. Rakennemallityön aineisto oli nähtävillä Lausunnoista neljä tuli Virtain kaupungin tähän osayleiskaavatyöhön asettamilta teemoittaisilta asiantuntijaryhmiltä. Pirkanmaan maakuntamuseo on pyytänyt museovirastolta lausunnon kaavaalueen arkeologisen selvityksen. Mielipiteet olivat pääasiassa yksittäisiä tonttien ja tilojen omistajien esittämiä koskien näille alueille osoitettavien toimintojen sijoittelua.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 2 ( ) 1 Lausunnot 1.1 Pirkanmaan liitto / Appelqvist, Roppola, Halme Lausunto VE A: Torisevaan Siekkisärven rantaan ja Jähdyspohjaan esitetyt irralliset asumisen laajenemisalueet lisäävät liikkumistarvetta. Lausunto puoltaa taajaman pitämistä eheänä ja sikäli asuinalueiden sijoittamisen osalta vaihtoehtoa B. Sama huomio on todettu vaihtoehtojen vaikutusten VE B: Asumisalueet sijoittuvat pääosin nykyisen taajaman ja palvelujen yhteyteen eivätkä lisää liikkumistarvetta merkittävästi. arvioinnissa. Maakuntakaava ohjaa osayleiskaavatyötä. Osayleiskaavan tavoitevuosi on ajallisesti kauempana kuin maakuntakaavan Vaihtoehdot noudattavat maakuntakaavan maankäyttöä joitakin poikkeavuuksia lukuun ottamatta (liitekartat alla) tavoitevuosi. Rakennemalleissa osoitetun vaiheistamisen ensimmäiset vaiheet (2020) vastaavat paremmin maakuntakaavaa kuin rakennemallien jälkimmäiset vaiheet (2035). Vaihemaakuntakaavaluonnoksessa 2 esitetty eritasoliittymä ja sitä ympäröivään maankäyttöön liittyvät mahdollisuudet huomioidaan kaavaluonnoksessa. Jähdysniemeen esitetyn asumisen ristiriita maakuntakaavan kanssa otetaan huomioon kaavatyön edetessä. Kulttuuriarvot, vesistöt ja niihin liittyvät reitistöt pyritään kaavasuunnittelussa näkemään kehitettävän alueen voimavarana. Yleiskaavaluonnoksen valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen, edullisuuteen, tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen, elinympäristön laatuun ja olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä liikennetarpeen vähentämiseen Eritasoliittymävaraus VT23 ja kantateiden 66 ja 68 risteyksessä syytä ottaa huomioon alueen maankäytön suunnittelussa. Liittymä antaa hyvät lähtökohdat teollisuuden ja logistiikkakeskuksen toimintaan. Jähdysniemeen maankuntakaavan Paavolanperän Someronvuoren ja Lehtivuoren retkeily- ja ulkoilualueelle (VR 033) esitetty asuminen vaikeuttaa maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden toteutumista. Kulttuuriarvot, vesistöt ja niihin liittyvät reitistöt on hyvä nähdä kehitettävän alueen voimavarana.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 3 ( ) 1.2 Pirkanmaan ELY-keskus / Strandén, Tasanko Lausunto Palveluiden säilyminen ja kehittyminen on yhteydessä rakenteen tiiviyteen. Olevaan rakenteeseen tukeutuva täydennysrakentaminen vähentää uusien verkostojen tarvetta ja edesauttaa yhdyskuntataloudellisten kustannusten hallintaa. Lisäksi se parantaa työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta kevyen liikenteen keinoin. ELY-keskus katsoo, että laajat asumisen aluevaraukset vaihtoehdossa A aiheuttaisivat yhdyskuntarakenteen hajautumista ja epätaloudellisuutta kasvavien liikkumis- ja verkostokustannusten vuoksi. Niin asumisen kuin elinkeinotoimintojen kasvu tulisi suunnata olevan taajaman kehittämiseen ja ikärakenteen ja sen odotettavissa olevien muutosten edellyttämien palveluiden säilymiseen ja kehittämiseen. Tätä tukee suunniteltu keskustaalueen tiivistäminen ja huomion kiinnittäminen palvelujen saatavuuteen kevyen liikenteen keinoin, kuten vaihtoehdossa B. Kaikki täydennysrakentaminen tulisi kohdistaa alueille, jotka jo ovat yhdyskuntateknisten verkostojen ja olevien palvelujen piirissä. Irralliset aluevaraukset vaihtoehdossa A eivät ole perusteltavissa yhdyskuntarakennetta hajauttavina, vaikka vesihuolto alueelle onkin toteutettavissa. Rakennevaihtoehdossa A valtatie 23 jakaa taajaman hajauttaen yhdyskuntarakennetta. Vaihtoehdossa B yhdyskuntarakenne on asutuksen ja muiden toimintojen sijoittumisen osalta tarkoituksenmukaisempi, koska tiiviimmän rakenteen ansiosta päivittäisten arkeen kuuluvien toimintojen suorittaminen on sujuvampaa. Rakennevaihtoehdossa B teollisuudelle ja muulle elinkeinotoiminnalle merkityt alueet sijoittuvat maakuntakaavaa noudatellen kantatie 68 itäpuolelle ja kantatien 66 varteen. Vaikka työpaikkaalueiden sijoittaminen vaihtoehdon B mukaisesti edellyttääkin pitkällä aikavälillä mm. uutta tieyhteyttä, mahdollistaisi se teollisen toiminnan siirtymisen pois erityisen tärkeältä pohjavesialueelta, mitä ELYkeskus pitää toivottavana. Työpaikka-alueen sijoittamisesta valtatien 23 ja kantatien 65 risteysalueen pohjoispuolelle ELY-keskus toteaa, että se vaatii vielä mm. liikenneturvallisuutta koskevaa harkintaa. ELY-keskuksen esittämät huomiot voidaan ottaa huomioon mikäli valmisteluvaiheen pohjaksi valitaan vaihtoehto B Leirintäalue osoitetaan kaavaluonnoksessa Marttisen saaren alueelle Kaavaluonnos nojaa vaihtoehtoon B. Osia vaihtoehdosta A Täydennetään kaavaan, ja kokonaisuutta muokataan kaavatyön edetessä. Uusia merkittäviä tielinjauksia ei kaavaluonnoksessa esitetä. Nykyiset eritasoliittymät ja mahdolliset aluevaraukset uusille eritasoliittymille esitetään kaavaluonnoksessa kohdemerkinnöin. Tuulivoimala-alueet ja tuulivoimaverkoston osat pyritään osoittamaan kaavaluonnoksessa aluevarauksin. Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksessa ja myös 1. maakuntakaavassa on esitetty aluevarausten kannalta tärkeitä uusia eritasoliittymiä, joista usea liittyy paikallisen maankäytön sijoittumiseen pääteiden läheisyyteen. Virroille on Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksessa merkitty valtatielle 23 Torppakylän tien kohdalle eritasoliittymä. Virtain keskustan yleiskaavan rakennemalleista olisi toivottavaa kuitenkin löytää ratkaisu, jossa turvallisten liikkumismahdollisuuksien toteuttaminen myös kevyen liikenteen osalta ei edellyttäisi eritasoratkaisuja,

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 4 ( ) koska maankäytöllisin perustein tarvittavien eritasoliittymien rakentamiskustannukset kuuluvat kaavan toteuttajina kunnille. Rakennemallivaihtoehdossa B Herraskylän alueen kuulumista keskusta-alueeseen vahvistettaisiin ja aluetta kehitettäisiin maakuntakaavan mukaisesti matkailutoimintojen ja virkistyspalveluiden alueena. Vaihtoehdossa A Torisevan seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävää arvoaluetta kehitettäisiin matkailu- ja virkistyskäyttöön. Ely-keskus toteaa, että sama maakuntakaavan mukainen ratkaisu olisi sovitettavissa myös vaihtoehtoon B. Kumpikaan esitetyistä vaihtoehdoista ei poissulje maatalouteen liittyvien liitännäiselinkeinojen kehittämistä keskustaajama-alueen ulkopuolella. Kaupunkirakennevaihtoehdoissa on yleispiirteisesti esitetty vesistöjen ranta-alueita noudattelevat virkistysreittiyhteydet. ELY-keskus toteaa, että taajamiin liittyvät ranta-alueet tulee maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan jättää pääsääntöisesti yleiselle virkistykselle ja pitää siksi B-vaihtoehtoa suositeltavampana kuin A-vaihtoehtoa, jossa ranta-alueet varattaisiin asumiselle. Virkistysyhteyksien järjestäminen tukee myös matkailupalveluiden kehittämistä samoin kuin kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttäminen. Lisäksi todetaan, että matkailutoimintojen kehittämisen ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien yhteensopivuus tulisi huomioon ottaa jo rakennesuunnitelmissa. Liikenne / Maanteiden kannalta esitetyistä rakennemallivaihtoehdoista on parempi vaihtoehto B, jossa maankäyttö painottuu lähes kokonaan valtatien 23 eteläpuolelle. Valtatien pohjoispuolelle painottuva vaihtoehto edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista valtatien 23 ja kantatien 68 liittymään. Huomioitavaa on, että valtatie 23 on erikoiskuljetusten runkoreitti. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseistä reittiä pitää pystyä käyttämään 7 metriä korkea, 7 metriä leveä ja 40 metriä pitkä erikoiskuljetus. Jo tämänkin vuoksi kannattaa kyseisen reitin varrelle sijoittaa teollisuustoimintoja, aivan kuten molemmissa rakennemallivaihtoehdoissa on sijoitettu. Vaihtoehdossa B teollisuustoiminnot tukeutuvat kuitenkin valtatiehen 23 enemmän kuin vaihtoehdossa A, selkeämpänä teollisuusalueena. Vaihtoehdossa B on esitetty kehitettävä kevyen liikenteen verkko mm. Herraskylän suuntaan valtatien 23 eteläpuolelta. Liikennevirasto on syksyllä 2010 hyväksynyt uuden kevyen liikenteen yhteyden tiesuunnitelman Herraskylään Asematien kautta ja val-

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 5 ( ) tatien 23 ali. Lisäksi Hämeen tiepiiri (nykyisin Pirkanmaan ELY- keskus) on laatinut vuonna 2008 esisuunnitelman kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi kantatielle 66 Virtain kohdalle (Sampolantie Asematien kiertoliittymä) Uusien tieyhteyksien toteuttamista ei voida perustella yleisen, pitkämatkaisen liikenteen tarpeella, joten ELY- keskus ei pidä perusteltuna rakentaa uusia tieyhteyksiä maanteinä. Uuden maantien pitäisi täydentää yleisen liikenteen tarpeita mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti osana maanteiden verkkoa. ELY- keskuksen mielestä nykyinen maantieverkko palvelee riittävästi Virtain keskustaajaman tulevaa maankäyttöä. ELY- keskuksella ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja kuten uusia maanteitä, maankäyttöliittymiä eikä kevyen liikenteen väyliä. Maankäytön laajenemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien liikenneverkon huomattavienkin investointien suunnittelu ja toteuttaminen jää pääasiassa muiden tahojen vastuulle. Johtopäätökset / Virtain keskustan yleiskaavan pohjaksi kehitetyistä rakennemallivaihtoehdoista A on yhdyskuntarakennetta hajauttava siten, että valtatie 23 jakaa taajaman. Lisäksi vaihtoehto A edellyttäisi jo vuoteen 2025 mennessä suuria eritasoliittymä- ja verkostoinvestointeja. Rakennemallivaihtoehdon B pohjalta on saavutettavissa vuoteen 2025 ulottuva kasvu, oleviin yhdyskuntateknisiin verkostoihin ja palveluihin pohjautuen. Vaihtoehdossa esitetyt asumiseen ja virkistykseen osoitettavat aluevaraukset ovat riittävät laadukkaan elinympäristön muodostamiseen. Vaihtoehdossa B mm. liikkumiseen liittyvät isoja investointeja edellyttävät alueet ajoittuvat myöhempään vaiheeseen. Näistä syistä ELY-keskus pitää suositeltavampana täydentää taajamarakennetta vaihtoehdon B pohjalta. Keskusta-alueen rakentamisen osalta todetaan, että sitä rajoittaa paineellisen pohjaveden alue. Rakennevaihtoehdoista riippumatta Torisevan alue tulee esittää seudullista virkistystä palvelevana alueena. Herraskylän ja Torisevan matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittäminen voidaan toteuttaa niin, että alueet eivät ole toisiaan poissulkevia. Tuulivoimala-alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioon ottaa liityntä yhteiseen energiansiirtoverkkoon.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 6 ( ) 1.3 Museovirasto / Taskinen, Heikkurinen-Montell Lausunto, Pirkanmaan maakuntamuseo on pyytänyt Museoviraston näkemystä Virtain keskustaajaman osayleiskaavaa varten tehdyn arkeologisen inventoinnin riittävyydestä: Yleisesti: Riittää, että yleiskaavainventoinnin yhteydessä muinaisjäännösalue rajataan ja raportissa ilmoitetaan selvästi millä perusteella rajaus on tehty. On katsottu, että muinaisjäännösalue pitää sisällään välttämättömän tilan kohteen laadun ja merkityksen turvaamiseksi. Asiasta olisi hyvä käydä lisäkeskustelua arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimusten arvioinnin yhteydessä. Arkeologisen inventoinnin täydentämisen kohteet tai ilmiöt: 1. Heinäahon kivikautinen asuinpaikka 2. Makkaramäen kivilouhos 3. Kylänpaikat, talotontit ja torpanpaikat Heikkilän kylänpaikkaa lukuun ottamatta 4. Virtain kappalaisen pappilanpaikka 5. Historiallinen Ruovesi Alavus Lapua tielinja 6. Marttisensaaren alueen Suomen sodan aikainen taistelupaikka Inventointialue on merkitty inventointiraportin sivulla 4. Rakennemallivaihtoehdon B kartalla on tuulivoimalaa koskevia symboleja alueella, joka ei ole kuulunut arkeologisen inventoinnin tutkimusaluerajaukseen. Virtain kaupunki teettää inventointiin tarvittavan yleiskaavatasoisen täydennyksen. Täydennysinventoinnin tarkastelualuetta laajennetaan rakennemallissa B osoitetulle tuulivoima-alueelle. 1.4 OYK:n asiantuntijaryhmä: Luonto, virkistys, vapaa-aika Neuvottelumuistio Vesistöt: Uimapaikkoja esitettiin: Toisveden eteläpää, Mäyräniemi Puttoslampi (vanha uimapaikka) Kangasjärvi / Lakari (leirintäalueella on uimaranta, muttei yleisessä käytössä) Toriseva (on vanha uimapaikka) Laivaranta / Keiturinniemi (uimapaikka nykyisen uimarannan lisäksi) Kaavaluonnoksessa osoitetaan aluevarauksia uimarannoille soveltuville alueille, mahdollisesti kohdemerkein. Virallinen uimapaikka osoitetaan kalettomanlahdelle. Myös venelaitureille ja rantautumispaikoille voidaan osoittaa kaavassa kohdemerkintöjä. Esitetyt uudet virkistysalueet ja -reitit tutkitaan kaavatyön aikana Nykyiset virkistysalueet ja reitit pyritään säilyttämään merkittäviltä osin. Maisemallisesti ja luontoarvoiltaan

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 7 ( ) Venelaitureita ja rantautumispaikkoja esit.: venelaituria Umpipohjanlahteen, jossa on veneenlaskupaikka, muttei laituria Myllyojan luontopolun lähellä Lepolahdesta Vapunlahteen päin olevaan niemeen rantautumispaikka Virkistys, vapaa-aika: Kevyen liikenteen väyliä esitettiin: Torppakylä Siekkiskylä Herranen / Marttinen / Perinnekylä Yleisiä virkistysalueita toivottiin säilyvän: Puttosharjun alue Keiturinniemen alue Lakarin / Jähdysniemen alue Yleisiä virk. alueita / paikkoja esitettiin: Alaisen Suonijärven pohjoispää (niemi) Lenkkeily / kulkureitti säilytettävä: Torppakyläntie -> Ähtärin tie Keiturinniemi Torisevan luontopolku Maisemallisesti / luontoarvoltaan merkittäviä paikkoja: Lakarinharju Jäähdysniemi Näkymä Torisevalta Jäähdyslahdelle Näkymä Torisevalle levähdyspaikalta Pirkkalanvuori (lisäys kaavaalueeseen) Makkaraojan ympäristö Jäähdyspohjan myllyn ympäristö Makkaramäki (lisäys kaava-alueeseen) Pukkivuori Myllyoja Paavolanperäntien maisemat kauniita Muuta: Leirintäalue Marttisen saaren alueelle Puttosharju: mahdollinen asutus Puttosjärventien varteen, ranta-alue yleiseksi virkistysalueeksi. Aluetta käyttävät mm. lenkkeiljät, hiihtäjät, ratsastajat. Alueella on myös mopo- ja mönkijäliikennettä, jotka eivät ole pohjaveden suojelun kannalta soveltuvia toimintoja. Golf-kenttä: pelaamisen ja laajentamisenmahdollisuudet ovat tärkeitä. Torisevan luonnonsuojelualueelle ja kulttuurimaisemalle ei saa aiheuttaa haitmerkittäviin paikkoihin pyritään kiinnittämään kaavatyössä huomiota. Tarvittaessa mm. kauniiden näkymien säilymiseen voidaan vaikuttaa kaavamääräyksin. Merkintänä kaavassa voidaan käyttää esim. näkymäaluesymbolia. Pirkkalanvuori ja Makkaramäen alue otetaan kaavatarkastelun piiriin. Kaavaluonnoksessa määritellään alueiden maankäytön periaatteita. Aluevaraus leirintäalueelle osoitetaan kaavaluonnoksessa Marttisensaareen. Puttosharjulle osoitetaan kaavaluonnoksessa asumistoimintojen lisäksi virkistystoimintoja. Puttosjärven rannat osoitetaan virkistyskäyttöön. Asuinalueilta voidaan kuitenkin avata näkymiä virkistysalueen yli järvelle. Golf-kentälle osoitetaan kaavaluonnoksessa laajenemismahdollisuudet luonnonsuojelualueen ja luontopolun sallimissa määrin. Kentän valuma-alueet ja mm. lannoituksen vaikutukset otetaan huomioon. Golf-kenttää laajennettaessa osoitetaan kaavassa vaadittavaksi hulevesitarkastelu. Kalettomanlahden eteläpuolelle osoitetaan kaavaluonnoksessa asuintoimintoja siten, että luontopolku säilyy. Järjestelyitä tutkitaan tarkemmin asemakaavatasolla. Kalettomanlahden ravintolan paikat tutkitaan asemakaavatasolla Kaavaluonnoksessa osoitetaan sekä yksityisiä että yhteisiä rantoja. Rantarakentamisen määriä tarkastellaan kaavatyön edetessä. Kaavatyön osana laaditaan selvitys taajaman ulkopuolisesta rantarakentamisesta.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 8 ( ) taa, luontopolku on huomioitava. Kalettomanlahden eteläpuoli on asuinkäyttöön hyvin soveltuva. Myllyojan luontopolku tulee säilyttää. Kalettomanlahteen aluevaraus ravintolalle lähemmäs lahden pohjukkaa. Taloudelliset realiteetit ravintolan sijoittamisessa huomioitava, ja nykyinen paikka mahdollistettava myös jatkossa Rannoille rakentaminen jakoi mielipiteitä 1.5 OYK:n asiantuntijaryhmä: Elinkeino Kokousmuistio Paras ratkaisu yhdistelemällä A ja B Pohjaksi malli A, siihen mallista B alueet Marttisesta Härköskylään ja Alavudelle johtavan tien varteen VT 23:n varren alueille kauppoja työpaikkoja ja teollisuutta KT 66:n varren hyödyntäminen keskustan kohdalla. Alavuuden suuntaan työpaikkoja ja teollisuutta Aluevaraus logistiikka-alan toimijoille 23/68 teiden koillisneljännekseen Heinäahon tienristeykseen kauppa- ja teollisuus/työpaikkarakentamista Uusi liittymä Toisveden eteläpäästä keskustaan Kanavan ja Heinäahon väliseen rantaan omarantaisia tontteja Härköskylään omarantaisia tontteja Omarantaisia tontteja useisiin paikkoihin Edullisen rakentamisen mahdollistavia tontteja Marttisen alueelle tilaa kaupalle ja palveluille Golfkentän laajeneminen Leirintäalue Lomasaaren viereisille pelloille Siirtolapuutarhamaiselle mökkikylälle aluevaraus Sipiläntien varteen isoja OKT-tontteja, ei yhdyskuntatekniikkaa Asumisen ja yritystoiminnan yhdistämisen mahdollistavia tontteja oltava tarjolla (esim Murtolahti) Hiekkarannan alueen matkailu- ja virkistyskäyttöä vahvistettava Vierasvenesatama Marttisen alueelle Tulevien uudentyyppisten harrastuspaikkojen tilavaraus Tilavaraus uudelle moottoriurheilukes- Kaavaluonnoksessa yhdistellään ominaisuuksia malleista A ja B. Kokonaisuutta muokataan tarpeen mukaan kaavatyön edetessä. VT 23:n varrelle osoitetaan kaavaluonnoksessa monipuolisesti toimintoja painottaen keskustaajaman kohtaa. Pohjoispuolelle osoitetaan kaavassa lähinnä työpaikkatoimintaa, eikä niinkään kaupallisia toimintoja. kaupalliset toiminnat osoitetaan taajaman puolelle. KT 66:n vartta hyödynnetään kaavaluonnoksessa osana keskustan tiivistämistä kulttuurimaiseman arvot huomioon ottaen Kaavaluonnoksessa ei esitetä suurimittakaavaisesti uusia toimintoja Kurun ja Alavuden risteyksien ympäristöön. Taustalla on ajatus taajaman eheyden säilyttämisestä. Lähialueen toiminnat keskitetän Herraskylän ympäristöön, jonne voidaan sijoittaa esimerkiksi levähdyspaikka. Kaavaluonnoksessa osoitetaan logistiikka-alan toimijoille aluevaraus 23/68 teiden koillisneljännekseen. Heinäahon tienristeykseen osoitetaan kaavaluonnoksessa maankäyttövarauksia maisema-arvot ja sijainnin merkittävyys huomioiden. Risteystä ja sisääntuloa taajamaan korostetaan. Samalla kohtaa ranta-aluetta tarkastellaan kehitysalueena. Sijainti on eri liikkumistapojen risteyspisteessä. Uusi liittymä Toisveden eteläpäästä on liikenteellisesti haastava; näkemäalue on huono. Nykyiset liittymät ovat liikenteellisesti riittävät, joten esitetty uusi liittymä ei toisi merkittävästi lisä-

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 9 ( ) kukselle / ampumaradalle Metsästysturismi Rautatiestä kevyen liikenteen väylä arvoa. Keskustan nykyisiä sisääntuloteitä pyritään kehittämään tarkemman suunnittelun yhteydessä maisemallisesti ja toiminnallisesti. Omarantaisia tontteja toivotaan kokousmuistiossa erityisesti Kanavan ja Heinäahon väliseen rantaan sekä Härköskylään. Tonttien mahdollisuus näille paikoille tutkitaan kaavaluonnoksen pohjatyöhön liittyen. Näkemys omarantaisista tonteista otetaan huomioon kaavasuunnittelussa. Taustalla on voimassa oleva Toisveden osayleiskaava. Tonttitarjonnan monipuolisuutta pyritään edistämään kaavatyöllä Marttiseen osoitetaan matkailuun keskittyviä palveluita Golfkentän laajenemiselle osoitetaan kaavaluonnoksessa varaus luontoarvot huomioon ottaen. Leirintäalueen varaus osoitetaan kaavaluonnoksessa Marttisensaareen. Siirtolapuutarhamaiselle mökkikylälle varataan kaavaluonnoksessa alue. Paikkaa tarkastellaan kaavatyön edetessä, sopiva sijainti saattaisi olla Siekkisjärven pohjoisosissa, Putosjärvellä, Puukkoniemen pelloilla Hietalassa, tai Marttisensaaren ja kanavan läheisyydessä. Kalettomanlahden etelärantaan osoitetaan uusi asumisen alue, joka nojautuu Sipiläntiehen. Kaavaluonnoksessa esitetään tontteja, jotka mahdollistavat asumisen ja yritystoiminnan yhdistämisen. Murtolahdentie sijaitsee etäällä taajamasta, mutta mahdollisuus yhdistelmätonttien (asumisen yhteydessä eläintenpitoa, kasvihuoneita, pajoja jne.) sijoittamisesta alueelle tarkastellaan osana kaavaluonnoksen pohjatyötä. Kaavaluonnokseen voidaan osoittaa erilaisia alueita ja kohteita vierasvenesatamille, rantautumissatamille tai kiinnityspoijuille. Mahdollisuus satamasta Marttisen alueella tutkitaan kaavaluonnoksen pohjatyöhön liittyen. Osa ratkaisuista päätetään vasta asemakaavatasolla. Kaavaluonnoksessa osoitetaan harrastuksille aluevarauksia monipuolisesti. Osa harrastuspaikoista ratkaistaan vasta asemakaavatasolla. Kaavaluonnoksessa osoitetaan tilavaraus uudelle moottoriurheilukeskukselle ja ampumaradalle.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 10 ( ) Metsästysturismia pyritään kannustamaan, osa ratkaisuista tehdään asemakaavatasolla tai muiden selvitysten ja tarkastelujen yhteydessä. Rautatien muuttamista kevyen liikenteen väyläksi on tutkittu rakennemallissa B. Kokonaisratkaisun kannalta muutos sopii itä-länsi suunnassa kehitettävään kaupunkirakenteeseen. Näin tehtävälle suurehkolle investoinnille saadaan parhaiten vastinetta. 1.6 OYK:n asiantuntijaryhmä: Yhdyskuntatekniikka, liikenne, pelastus Kokousmuistio Vaihtoehto A: Hyvää: Luonteva, oikean suuntainen kulku ambulanssilla. pelastuslaitoksen kannalta A on parempi. tosin toimintavalmiusohje ja riskialueet ovat juuri päivityksen alla, joten vaihtoehtoja on vielä vaikea kommentoida. teollisuus ja asuminen erotettu toisistaan siekkisjärven käytön hyödyntäminen keskittyminen teiden suhteen nykyisen taajaman puolelle, ei uusia liikennejärjestelyitä vaihtoehdon liikenneyhteydet jo pääosin olemassa Jähdyspohjassa on jo asutusta Muita kommentteja: Päivittäisliikenteen tulisi pysyä vt 23:n eteläpuolella liikenneturvallisuus heikko vaatii paljon kehittämistä ja määrärahoja liian vähän tilavarauksia teollisuudelle, ei uusia ideoita. Jäähdyksen teollisuusalue on ehkä unohdettu asumispainotteinen. Vaihtoehto B: Hyvää: maankäyttö helpompaa liikenteen kannalta Kalettoman etelärannan rakentaminen Keiturin jatke tärkeä Muita kommentteja Pelastuslaitoksen toimintavalmiusohje ja riskialueiden kartoitus ovat muistion mukaan juuri päivityksen alla. Valmistuva ohje pyritään ottamaan kaavatyössä huomioon. Materiaalit voi toimittaa kaavakonsultille tai Virtain kaavoituspäällikölle. Teollisuudelle ja asumiselle pyritään osoittamaan sekä toisistaan erotettuja että yhdistettyjä alueita. Näin palvellaan erilaisia tarpeita. Huoli liikenneturvallisuudesta ja liittymäjärjestelyistä otetaan kaavasuunnittelussa huomioon. Aiheeseen liittyen tarkastellaan kaavaluonnoksen pohjatyönä maankäytön uusien alueiden sijoittumista. Kalettoman etelärannalle osoitetaan kaavaluonnoksessa rakentamista Kantateiden 65 ja 66 varsille osoitetaan kaavaluonnoksessa toimintoja pääasiassa keskustaajaman alueelle Puttoskylän teollisuusalueelle on vaihtoehtoja mm. Ahjolassa tai kantatien 68 varrella. Herraskylän taakse ei osoiteta kaavaluonnoksessa merkittäviä aluevarauksia Helimäen hankkeen aluevaraus osoitetaan kaavassa. Torppakylään ja Jähdyspohjaan osoitetaan kylämäisen rakentamisen aluetta (AT). Huoli väestöennusteesta otetaan huomioon kaavaluonnoksessa. Painotus on nykyisen taajaman kehittämisessä. Mitoitusta tarkistetaan kaavatyön edetessä. Nykyisillä luvuilla jatketaan alustavasti kaavaluonnoksessa. Osayleiskaavalla ei oteta kantaa tievalaistuksen kehittämiseen. Kunnan tekniset asiantuntijat tarkastelevat sään-

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 11 ( ) Rautatien yhteyteen suunniteltu kevyen liikenteen väylä ei ole järkevä, on jo muussa käytössä teiden liikenne on vilkasta. Tulisiko sinne luoda mahdollisuuksia yritystoiminnalle? 23-tien molemmin puolin Kurun liittymästä Kitusen Kievarille tulisi alentaa nopeutta. Keinoina taajamaportti tai kiertoliittymät vt 23 ja kantatien risteyksessä ei toimi eritaso ja alikulku. Kiertoliittymä olisi parempi Puttoskylän teollisuusalue on kaukana verkostoista Herraskylän taakse ei tulisi kaavoittaa asutusta tai muutakaan. Vaihtoehto B on liikenteen kannalta hajanainen ja tuo kustannuksia kunnallistekniikan rakentamiseen. Torppakylän asutus on unohdettu Helimäen hanke puuttuu, tulisiko se lisätä kaavaan? nöllisesti valaistustarvetta. Liikenteen rauhoittamista ohjailevista toimenpiteistä osaan voidaan vaikuttaa osayleiskaavalla. Näitä ovat mm. merkittävien eritasoliittymien osoittaminen. Jähdyksen teollisuusalue osoitetaan kaavaluonnoksessa maa- ja metsätalousalueena, jonka muita mahdollisia käyttötarkoituksista voidaan määritellä kaavamerkintään M-1 liittyvänä erityismääräyksenä. Matkailuvaunualue osoitetaan nykyisellä paikallaan kaavaluonnoksessa, mutta leirintäalue osoitetaan toisaalle. Tiejärjestelyitä selvitetään tarkemmin erillisissä neuvotteluissa ELYkeskuksen sekä Ylä-Pirkanmaan kuntien edustajien ja Pirkanmaan liiton kanssa keväällä Yleisesti: Tarvitaanko uusia aluevarauksia, tuleeko uusia ihmisiä? Riittäisikö keskustasta jatkuvasti vapautuva tila tulomuuttoon Yhdyskuntarakennetta ei tule hajottaa tievalaistusta tulee kehittää teiden 23 ja 66 risteykseen tulisi saada kiertoliittymä. Torppakyläntie tulisi kääntää samaan risteykseen. myös Alavuden tienristeykseen tulisi saada kiertoliittymä Torppakylän tien liikennelaskenta olisi suunnittelussa hyödyksi Tiehallinnon kanssa tulisi neuvotella liikennejärjestelyistä Selkeä liikenteen rauhoittuminen on tarpeen Ähtäri-Neste risteys on jo ongelma ja vaatisi alikulun vt 23 liittymäkaistat Sampolan kohdalla tulisiko teiden risteykseen hidastuskaistat? Muistion lopussa osoitettiin tarve käydä ELYkeskuksen lliennepuolen kanssa neuvottelu Virtain liikennetilanteesta mahdollisimman pian kevään aikana. Tekninen johtaja valmistelee neuvottelua.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 12 ( ) 1.7 OYK:n asiantuntijaryhmä: Asuminen, rakennettu ympäristö, kaupunkikuva Kokousmuistio Asuminen: taajempi asuminen keskustaajamaan sitä täydentäen ja laajentaen keskustaajaman ympärille harvempaa isoille tonteille sijoittuvaa asumista asuminen pääsääntöisesti vaihtoehdon B mukaan Kalettomanlahden etelärannan rakentaminen hyvä, aikaistettava Torppakylän alueelle väljiä asuntotontteja, Jäähdyspohjan kyläalueelle väljiä asuntotontteja mallin A mukaan Vanheneva ikärakenne huomioitava asuinaluesuunnittelussa Rakennettu ympäristö: Arvokkaiden kulttuuriympäristöalueiden (Härköskylä, Herraskylä, Hietalan peltoalue, Siekkiskylän peltoalueet, Paavolanperä ja Jäähdyspohja: kulttuuri- ja maisema-arvojen säilyminen turvattava kaavassa Keskustaajaman arvokkaiden rakennusten ja vanhojen miljöiden (mm. Virtaintien varsi, kirkonseutu, laivaranta) säilyminen turvattu kaavassa Täydennysrakentaminen sovitettava ympäristöön ja vanhaan rakennuskantaan teollisuusalueiden sopeutuminen ympäristöön ja maisemakuvaan Kaupunkikuva: Valta- ja kantateiden varret voidaan hyödyntää vetovoimaisina liike- ja työpaikkarakentamisalueina. Se edellyttää kuitenkin rakentamisen suunnittelulta ja toteutukselta korkeaa vaatimustasoa Kauniin maisemakuvan näkyvyys ajoteille Teollisuusalueiden siisteys ja sopeutuminen ympäristöön ja maisemakuvaan Virroille tulee laatia arkkitehtuuriohjelma, jolla pyritään rakennetun ympäristön laadun parantamiseen Kaavaluonnoksen lähtökohta on nykyisen taajaman eheyttämisessä. Taajamaa voidaan täydentää laajentamalla lähistölle. Torppakylän ja Jähdyspohjan alueelle osoitetaan kaavaluonnoksessa kehitettävät kyläympäristöt. Alueille voidaan osoittaa teema-asumista kuten hevosläheistä asumista tai pienteollisuusyrittämiseen liittyvää asumista Kalettomanlahden etelärannalle osoitetaan kaavaluonnoksessa asuinalue, joka suunnitellaan luontoarvojen ehdolla. Vanheneva ikärakenne otetaan kaavasuunnittelussa huomioon taajaman tiivistämisellä. Kaavalla pyritään edistämään sellaisten ympäristöjen syntymistä, joissa palvelut, harrastukset ja virkistysmahdollisuudet ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa. Tekeillä oleva pelastuslaitoksen toimintavalmiusohje lisätään kaavatyön lähtöaineistoon. Arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioimiseksi pyritään kaavalla edistämään niissä tapahtuvien toimintojen jatkumista ja kehittymistä. Toimivat liikkumisverkostot ovat tällöin tärkeässä roolissa. Kohteille voidaan osoittaa kaavassa erityyppisiä suojelumerkintöjä. Kaavaluonnoksessa osoitetaan aluevarauksia sekä näkyvälle yritystoiminnalle että näkemältä suojaisampaa sijaintia vaativille yrityksille. Tonttitarjonnan monipuolisuus pyritään takaamaan Tarvittaessa kaavassa voidaan osoittaa tärkeitä näkymäalueita, joiden kunnossapidosta voidaan kaavamerkinnöin antaa suosituksia. Näitä voivat olla mm. Torisevanjärven näkymät. Mahdollinen arkkitehtuuriohjelma tukisi ja täydentäisi osayleiskaavan käyttöä. Osayleiskaava voi toimia arkkitehtuuriohjelman pohjana.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 13 ( ) 2 Mielipiteet 2.1 Larissa Heinämäki Mielipide, Kalettomanlahden pohjoisrannan puistovaraus pois, tilalle omarantaiset tontit Siekkiskylään maa- ja metsätalousmaata asuinalueet keskustan välittömään läheisyyteen Jähdysniemeen ja Torisevan golfalueella maakuntakaavan mukaiset merkinnät liikenne Keituritietä pitkin Puttosharju s-merkinnällä puutalokorttelit s2-merkinnällä ekologisia käytäviä jätettävä biokaasuvoimala? kompostointikenttä jätevedenpuhdistamon lietteille rautatie kevyelle liikenteelle maatilat ja pellot pyrittävä säilyttämään keskusta-alueella Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaavassa osoitetaan alueen pääkäyttötarkoitukset, jolloin myös mielipiteessä ehdotetut mielipiteet arvioidaan. Yleiskaavassa osoitetaan tarvittavilta osin suojelu-, kehittämis- ja yhteysmerkintöjä kulttuuriympäristöjen ja luonnon osalta. 2.2 Rantanen, Aarne sekä 22 muuta allekirjoittajaa Mielipide, Kalettomanlahden pohjoisrannan puistoaluevarausvyöhyke Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 14 ( ) 2. Rantapappila: ei V- tai A-varauksia vaan maa- ja metsätalousalueeksi. 3. Liikenneyhteys Keiturinsalmeen rakennettavalle asuntoalueelle tulisi ohjata Keiturintien kautta, ei Rantatien. 2.3 Somero, Pauli Mielipide, Koskee tilaa Majapelto (kartalla /2) tilaan on kuulunut rantarakennusoikeus (loma-asunto), tulisi ottaa huomioon kaavan laadinnassa Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaavassa on mahdollisuus vain taajaman ulkopuolisilla alueilla harkita yksittäisten rakennuspaikkojen osoittamista.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 15 ( ) 2.4 Häyrynen, Esko Mielipide, tuulivoimalaitos 1 MW Torisevanjärveä vastapäätä maston viereen Vesa-Pekka ja Anna Ylistalo Tuulivoimalaitoksen paikkaa voidaan tarkastella varsinaisen yleiskaavoituksen yhteydessä. 2.5 Murtolahti, Jarmo Mielipide, Koskee tilaa /3 Tuulivoimalaitoksen paikkaa tarkastellaan varsinaisen yleiskaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavassa on mahdollisuus vain taajaman ulkopuolisilla alueilla harkita yksittäisten rakennuspaikkojen osoittamista. 2.6 Heinola, Juhani Mielipide, ja Koskee tilaa entinen pelto rakennuspaikaksi Pirkkalanvuoreen tuulimyllyjä Tuulivoimalaitoksen paikkaa tarkastellaan varsinaisen yleiskaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavassa on mahdollisuus vain taajaman ulkopuolisilla alueilla harkita yksittäisten rakennuspaikkojen osoittamista. 2.7 ei nimeä Mielipide, ei päiväystä tielinjan huomioiminen Yleiskaavassa on tarkoitus osoittaa vain tieyhteydet merkittävimpien teiden osalta. Tarkempi suunnittelu ta-

18 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 16 ( ) pahtuu myöhemmin tapauskohtaisesti. 2.8 ei nimeä Mielipide, ei päiväystä Luontokohteet: edellisen kaavan jälkeen muutoksia suojelualueet: Heinosen yksityinen luonnonsuojelualue (nro 91-93) Luontopolut (uusittu): Toriseva, Myllyoja Harjualueet: Lakarinharju Kallioalueet: Pukkivuori-Suonijärven vuori ja Yläinen Toriseva-Inkerikallio Yleiskaavassa osoitetaan tarvittavilta osin suojelu-, kehittämis- ja yhteysmerkintöjä kulttuuriympäristöjen ja luonnon osalta. 2.9 Ainasoja, Lahja ja 4 muuta allekirjoittajaa Mielipide, Koskee tilaa Koskitarha nro 129 (1290-9) Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan VE B muuttaisi tilan virkistysalueeksi ja yleiseen käyttöön, vähentäisi tilan arvoa, ei hyväksyttävä vaihtoehto suunnittelun pääpiirteen ja toivot- tavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. vaativat, että oikeus käyttää viljelykäytössä, tarvittaessa asuntotontteina tai asumiskäytössä, ilman että kaupungin matkailupalvelut tai virkistysalueet rasittavat tilaa Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa.

19 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 17 ( ) 2.10 Ylén, Tuula Mielipide, Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa.

20 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 18 ( ) 2.11 Hietala, Liisa ja Hietala, Esa Mielipide, Kaavoituksen tulee olla laajuudeltaan realistinen, osasuunnitelma ei sellainen ollut tilanne vuonna 2035 on lähes mahdoton ennakoida liittyen tilaan , Rantakallio: VE A:ssa tilan maatalousvaltainen alue muutettaisiin asumiseen ja virkistykseen hyvälaatuinen pelto pitää säilyttää elintarviketuotannossa vaatimus poistaa asumis- ja virkistysmerkinnät tilalta sekä yhdystie Torppakyläntieltä kantatielle 68 Yleiskaava pyrkii mitoitukseltaan olemaan realistinen, mutta toisaalta mahdollistamaan positiivisen kehityksen. Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa Hietala, Esa ja 8 muuta allekirjoittajaa Mielipide, koskee aluetta Hietalan peltoaukean pohjoispäässä Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan VE A:ssa on esitetty asumista ja tieyhteyden parantamista suunnittelun pääpiirteen ja toivot- tavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus vaatimuksena osoittaa ko. maa-alue maatalouskäyttöön ja poistaa tieyhteysmerkintkoituksia. tilakohtaisesti osoittaa käyttötar- Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa Juvakka, Pertti Mielipide, Koskee tilaa VE A:ssa tilamerkitty virkistys- ja kulttuurialueeksi haluna säilyttää tila maa- ja metsätalousalueena Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaluonnoksen palauteraportti Ympa 8.6.2010 Ympa liite Asia 145/712/2008 Kaavan laatija: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti suvi.lehtoranta@vihti.fi

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 52 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot