VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA. Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA. Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Virtain kaupunki VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen I SISÄLLYSLUETTELO 1 Lausunnot Pirkanmaan liitto / Appelqvist, Roppola, Halme Pirkanmaan ELY-keskus / Strandén, Tasanko Museovirasto / Taskinen, Heikkurinen-Montell OYK:n asiantuntijaryhmä: Luonto, virkistys, vapaa-aika OYK:n asiantuntijaryhmä: Elinkeino OYK:n asiantuntijaryhmä: Yhdyskuntatekniikka, liikenne, pelastus OYK:n asiantuntijaryhmä: Asuminen, rakennettu ympäristö, kaupunkikuva Mielipiteet Larissa Heinämäki Rantanen, Aarne sekä 22 muuta allekirjoittajaa Somero, Pauli Häyrynen, Esko Murtolahti, Jarmo Heinola, Juhani ei nimeä ei nimeä Ainasoja, Lahja ja 4 muuta allekirjoittajaa Ylén, Tuula Hietala, Liisa ja Hietala, Esa Hietala, Esa ja 8 muuta allekirjoittajaa Juvakka, Pertti Saarinen, Risto Hietala, Markku...19

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 1 ( ) VIRTAIN KAUPUNKI VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA Tähän raporttiin on koottu Virtain keskustaajaman osayleiskaavan strategisen tarkastelun kuulemisen yhteydessä saadut lausunnot ja mielipiteet lyhennelminä. Lausunnot ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan olleet kaavan valmisteluaineistossa. Kunkin lausunnon ja mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine ja muutosehdotus kaavaan. Valmisteluvaiheessa saatiin 7 lausuntoa ja 15 mielipidettä. Rakennemallityön aineisto oli nähtävillä Lausunnoista neljä tuli Virtain kaupungin tähän osayleiskaavatyöhön asettamilta teemoittaisilta asiantuntijaryhmiltä. Pirkanmaan maakuntamuseo on pyytänyt museovirastolta lausunnon kaavaalueen arkeologisen selvityksen. Mielipiteet olivat pääasiassa yksittäisiä tonttien ja tilojen omistajien esittämiä koskien näille alueille osoitettavien toimintojen sijoittelua.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 2 ( ) 1 Lausunnot 1.1 Pirkanmaan liitto / Appelqvist, Roppola, Halme Lausunto VE A: Torisevaan Siekkisärven rantaan ja Jähdyspohjaan esitetyt irralliset asumisen laajenemisalueet lisäävät liikkumistarvetta. Lausunto puoltaa taajaman pitämistä eheänä ja sikäli asuinalueiden sijoittamisen osalta vaihtoehtoa B. Sama huomio on todettu vaihtoehtojen vaikutusten VE B: Asumisalueet sijoittuvat pääosin nykyisen taajaman ja palvelujen yhteyteen eivätkä lisää liikkumistarvetta merkittävästi. arvioinnissa. Maakuntakaava ohjaa osayleiskaavatyötä. Osayleiskaavan tavoitevuosi on ajallisesti kauempana kuin maakuntakaavan Vaihtoehdot noudattavat maakuntakaavan maankäyttöä joitakin poikkeavuuksia lukuun ottamatta (liitekartat alla) tavoitevuosi. Rakennemalleissa osoitetun vaiheistamisen ensimmäiset vaiheet (2020) vastaavat paremmin maakuntakaavaa kuin rakennemallien jälkimmäiset vaiheet (2035). Vaihemaakuntakaavaluonnoksessa 2 esitetty eritasoliittymä ja sitä ympäröivään maankäyttöön liittyvät mahdollisuudet huomioidaan kaavaluonnoksessa. Jähdysniemeen esitetyn asumisen ristiriita maakuntakaavan kanssa otetaan huomioon kaavatyön edetessä. Kulttuuriarvot, vesistöt ja niihin liittyvät reitistöt pyritään kaavasuunnittelussa näkemään kehitettävän alueen voimavarana. Yleiskaavaluonnoksen valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen, edullisuuteen, tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen, elinympäristön laatuun ja olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä liikennetarpeen vähentämiseen Eritasoliittymävaraus VT23 ja kantateiden 66 ja 68 risteyksessä syytä ottaa huomioon alueen maankäytön suunnittelussa. Liittymä antaa hyvät lähtökohdat teollisuuden ja logistiikkakeskuksen toimintaan. Jähdysniemeen maankuntakaavan Paavolanperän Someronvuoren ja Lehtivuoren retkeily- ja ulkoilualueelle (VR 033) esitetty asuminen vaikeuttaa maakuntakaavan suunnitteluperiaatteiden toteutumista. Kulttuuriarvot, vesistöt ja niihin liittyvät reitistöt on hyvä nähdä kehitettävän alueen voimavarana.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 3 ( ) 1.2 Pirkanmaan ELY-keskus / Strandén, Tasanko Lausunto Palveluiden säilyminen ja kehittyminen on yhteydessä rakenteen tiiviyteen. Olevaan rakenteeseen tukeutuva täydennysrakentaminen vähentää uusien verkostojen tarvetta ja edesauttaa yhdyskuntataloudellisten kustannusten hallintaa. Lisäksi se parantaa työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta kevyen liikenteen keinoin. ELY-keskus katsoo, että laajat asumisen aluevaraukset vaihtoehdossa A aiheuttaisivat yhdyskuntarakenteen hajautumista ja epätaloudellisuutta kasvavien liikkumis- ja verkostokustannusten vuoksi. Niin asumisen kuin elinkeinotoimintojen kasvu tulisi suunnata olevan taajaman kehittämiseen ja ikärakenteen ja sen odotettavissa olevien muutosten edellyttämien palveluiden säilymiseen ja kehittämiseen. Tätä tukee suunniteltu keskustaalueen tiivistäminen ja huomion kiinnittäminen palvelujen saatavuuteen kevyen liikenteen keinoin, kuten vaihtoehdossa B. Kaikki täydennysrakentaminen tulisi kohdistaa alueille, jotka jo ovat yhdyskuntateknisten verkostojen ja olevien palvelujen piirissä. Irralliset aluevaraukset vaihtoehdossa A eivät ole perusteltavissa yhdyskuntarakennetta hajauttavina, vaikka vesihuolto alueelle onkin toteutettavissa. Rakennevaihtoehdossa A valtatie 23 jakaa taajaman hajauttaen yhdyskuntarakennetta. Vaihtoehdossa B yhdyskuntarakenne on asutuksen ja muiden toimintojen sijoittumisen osalta tarkoituksenmukaisempi, koska tiiviimmän rakenteen ansiosta päivittäisten arkeen kuuluvien toimintojen suorittaminen on sujuvampaa. Rakennevaihtoehdossa B teollisuudelle ja muulle elinkeinotoiminnalle merkityt alueet sijoittuvat maakuntakaavaa noudatellen kantatie 68 itäpuolelle ja kantatien 66 varteen. Vaikka työpaikkaalueiden sijoittaminen vaihtoehdon B mukaisesti edellyttääkin pitkällä aikavälillä mm. uutta tieyhteyttä, mahdollistaisi se teollisen toiminnan siirtymisen pois erityisen tärkeältä pohjavesialueelta, mitä ELYkeskus pitää toivottavana. Työpaikka-alueen sijoittamisesta valtatien 23 ja kantatien 65 risteysalueen pohjoispuolelle ELY-keskus toteaa, että se vaatii vielä mm. liikenneturvallisuutta koskevaa harkintaa. ELY-keskuksen esittämät huomiot voidaan ottaa huomioon mikäli valmisteluvaiheen pohjaksi valitaan vaihtoehto B Leirintäalue osoitetaan kaavaluonnoksessa Marttisen saaren alueelle Kaavaluonnos nojaa vaihtoehtoon B. Osia vaihtoehdosta A Täydennetään kaavaan, ja kokonaisuutta muokataan kaavatyön edetessä. Uusia merkittäviä tielinjauksia ei kaavaluonnoksessa esitetä. Nykyiset eritasoliittymät ja mahdolliset aluevaraukset uusille eritasoliittymille esitetään kaavaluonnoksessa kohdemerkinnöin. Tuulivoimala-alueet ja tuulivoimaverkoston osat pyritään osoittamaan kaavaluonnoksessa aluevarauksin. Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksessa ja myös 1. maakuntakaavassa on esitetty aluevarausten kannalta tärkeitä uusia eritasoliittymiä, joista usea liittyy paikallisen maankäytön sijoittumiseen pääteiden läheisyyteen. Virroille on Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksessa merkitty valtatielle 23 Torppakylän tien kohdalle eritasoliittymä. Virtain keskustan yleiskaavan rakennemalleista olisi toivottavaa kuitenkin löytää ratkaisu, jossa turvallisten liikkumismahdollisuuksien toteuttaminen myös kevyen liikenteen osalta ei edellyttäisi eritasoratkaisuja,

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 4 ( ) koska maankäytöllisin perustein tarvittavien eritasoliittymien rakentamiskustannukset kuuluvat kaavan toteuttajina kunnille. Rakennemallivaihtoehdossa B Herraskylän alueen kuulumista keskusta-alueeseen vahvistettaisiin ja aluetta kehitettäisiin maakuntakaavan mukaisesti matkailutoimintojen ja virkistyspalveluiden alueena. Vaihtoehdossa A Torisevan seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävää arvoaluetta kehitettäisiin matkailu- ja virkistyskäyttöön. Ely-keskus toteaa, että sama maakuntakaavan mukainen ratkaisu olisi sovitettavissa myös vaihtoehtoon B. Kumpikaan esitetyistä vaihtoehdoista ei poissulje maatalouteen liittyvien liitännäiselinkeinojen kehittämistä keskustaajama-alueen ulkopuolella. Kaupunkirakennevaihtoehdoissa on yleispiirteisesti esitetty vesistöjen ranta-alueita noudattelevat virkistysreittiyhteydet. ELY-keskus toteaa, että taajamiin liittyvät ranta-alueet tulee maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan jättää pääsääntöisesti yleiselle virkistykselle ja pitää siksi B-vaihtoehtoa suositeltavampana kuin A-vaihtoehtoa, jossa ranta-alueet varattaisiin asumiselle. Virkistysyhteyksien järjestäminen tukee myös matkailupalveluiden kehittämistä samoin kuin kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttäminen. Lisäksi todetaan, että matkailutoimintojen kehittämisen ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien yhteensopivuus tulisi huomioon ottaa jo rakennesuunnitelmissa. Liikenne / Maanteiden kannalta esitetyistä rakennemallivaihtoehdoista on parempi vaihtoehto B, jossa maankäyttö painottuu lähes kokonaan valtatien 23 eteläpuolelle. Valtatien pohjoispuolelle painottuva vaihtoehto edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista valtatien 23 ja kantatien 68 liittymään. Huomioitavaa on, että valtatie 23 on erikoiskuljetusten runkoreitti. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseistä reittiä pitää pystyä käyttämään 7 metriä korkea, 7 metriä leveä ja 40 metriä pitkä erikoiskuljetus. Jo tämänkin vuoksi kannattaa kyseisen reitin varrelle sijoittaa teollisuustoimintoja, aivan kuten molemmissa rakennemallivaihtoehdoissa on sijoitettu. Vaihtoehdossa B teollisuustoiminnot tukeutuvat kuitenkin valtatiehen 23 enemmän kuin vaihtoehdossa A, selkeämpänä teollisuusalueena. Vaihtoehdossa B on esitetty kehitettävä kevyen liikenteen verkko mm. Herraskylän suuntaan valtatien 23 eteläpuolelta. Liikennevirasto on syksyllä 2010 hyväksynyt uuden kevyen liikenteen yhteyden tiesuunnitelman Herraskylään Asematien kautta ja val-

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 5 ( ) tatien 23 ali. Lisäksi Hämeen tiepiiri (nykyisin Pirkanmaan ELY- keskus) on laatinut vuonna 2008 esisuunnitelman kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi kantatielle 66 Virtain kohdalle (Sampolantie Asematien kiertoliittymä) Uusien tieyhteyksien toteuttamista ei voida perustella yleisen, pitkämatkaisen liikenteen tarpeella, joten ELY- keskus ei pidä perusteltuna rakentaa uusia tieyhteyksiä maanteinä. Uuden maantien pitäisi täydentää yleisen liikenteen tarpeita mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti osana maanteiden verkkoa. ELY- keskuksen mielestä nykyinen maantieverkko palvelee riittävästi Virtain keskustaajaman tulevaa maankäyttöä. ELY- keskuksella ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja kuten uusia maanteitä, maankäyttöliittymiä eikä kevyen liikenteen väyliä. Maankäytön laajenemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien liikenneverkon huomattavienkin investointien suunnittelu ja toteuttaminen jää pääasiassa muiden tahojen vastuulle. Johtopäätökset / Virtain keskustan yleiskaavan pohjaksi kehitetyistä rakennemallivaihtoehdoista A on yhdyskuntarakennetta hajauttava siten, että valtatie 23 jakaa taajaman. Lisäksi vaihtoehto A edellyttäisi jo vuoteen 2025 mennessä suuria eritasoliittymä- ja verkostoinvestointeja. Rakennemallivaihtoehdon B pohjalta on saavutettavissa vuoteen 2025 ulottuva kasvu, oleviin yhdyskuntateknisiin verkostoihin ja palveluihin pohjautuen. Vaihtoehdossa esitetyt asumiseen ja virkistykseen osoitettavat aluevaraukset ovat riittävät laadukkaan elinympäristön muodostamiseen. Vaihtoehdossa B mm. liikkumiseen liittyvät isoja investointeja edellyttävät alueet ajoittuvat myöhempään vaiheeseen. Näistä syistä ELY-keskus pitää suositeltavampana täydentää taajamarakennetta vaihtoehdon B pohjalta. Keskusta-alueen rakentamisen osalta todetaan, että sitä rajoittaa paineellisen pohjaveden alue. Rakennevaihtoehdoista riippumatta Torisevan alue tulee esittää seudullista virkistystä palvelevana alueena. Herraskylän ja Torisevan matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittäminen voidaan toteuttaa niin, että alueet eivät ole toisiaan poissulkevia. Tuulivoimala-alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioon ottaa liityntä yhteiseen energiansiirtoverkkoon.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 6 ( ) 1.3 Museovirasto / Taskinen, Heikkurinen-Montell Lausunto, Pirkanmaan maakuntamuseo on pyytänyt Museoviraston näkemystä Virtain keskustaajaman osayleiskaavaa varten tehdyn arkeologisen inventoinnin riittävyydestä: Yleisesti: Riittää, että yleiskaavainventoinnin yhteydessä muinaisjäännösalue rajataan ja raportissa ilmoitetaan selvästi millä perusteella rajaus on tehty. On katsottu, että muinaisjäännösalue pitää sisällään välttämättömän tilan kohteen laadun ja merkityksen turvaamiseksi. Asiasta olisi hyvä käydä lisäkeskustelua arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimusten arvioinnin yhteydessä. Arkeologisen inventoinnin täydentämisen kohteet tai ilmiöt: 1. Heinäahon kivikautinen asuinpaikka 2. Makkaramäen kivilouhos 3. Kylänpaikat, talotontit ja torpanpaikat Heikkilän kylänpaikkaa lukuun ottamatta 4. Virtain kappalaisen pappilanpaikka 5. Historiallinen Ruovesi Alavus Lapua tielinja 6. Marttisensaaren alueen Suomen sodan aikainen taistelupaikka Inventointialue on merkitty inventointiraportin sivulla 4. Rakennemallivaihtoehdon B kartalla on tuulivoimalaa koskevia symboleja alueella, joka ei ole kuulunut arkeologisen inventoinnin tutkimusaluerajaukseen. Virtain kaupunki teettää inventointiin tarvittavan yleiskaavatasoisen täydennyksen. Täydennysinventoinnin tarkastelualuetta laajennetaan rakennemallissa B osoitetulle tuulivoima-alueelle. 1.4 OYK:n asiantuntijaryhmä: Luonto, virkistys, vapaa-aika Neuvottelumuistio Vesistöt: Uimapaikkoja esitettiin: Toisveden eteläpää, Mäyräniemi Puttoslampi (vanha uimapaikka) Kangasjärvi / Lakari (leirintäalueella on uimaranta, muttei yleisessä käytössä) Toriseva (on vanha uimapaikka) Laivaranta / Keiturinniemi (uimapaikka nykyisen uimarannan lisäksi) Kaavaluonnoksessa osoitetaan aluevarauksia uimarannoille soveltuville alueille, mahdollisesti kohdemerkein. Virallinen uimapaikka osoitetaan kalettomanlahdelle. Myös venelaitureille ja rantautumispaikoille voidaan osoittaa kaavassa kohdemerkintöjä. Esitetyt uudet virkistysalueet ja -reitit tutkitaan kaavatyön aikana Nykyiset virkistysalueet ja reitit pyritään säilyttämään merkittäviltä osin. Maisemallisesti ja luontoarvoiltaan

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 7 ( ) Venelaitureita ja rantautumispaikkoja esit.: venelaituria Umpipohjanlahteen, jossa on veneenlaskupaikka, muttei laituria Myllyojan luontopolun lähellä Lepolahdesta Vapunlahteen päin olevaan niemeen rantautumispaikka Virkistys, vapaa-aika: Kevyen liikenteen väyliä esitettiin: Torppakylä Siekkiskylä Herranen / Marttinen / Perinnekylä Yleisiä virkistysalueita toivottiin säilyvän: Puttosharjun alue Keiturinniemen alue Lakarin / Jähdysniemen alue Yleisiä virk. alueita / paikkoja esitettiin: Alaisen Suonijärven pohjoispää (niemi) Lenkkeily / kulkureitti säilytettävä: Torppakyläntie -> Ähtärin tie Keiturinniemi Torisevan luontopolku Maisemallisesti / luontoarvoltaan merkittäviä paikkoja: Lakarinharju Jäähdysniemi Näkymä Torisevalta Jäähdyslahdelle Näkymä Torisevalle levähdyspaikalta Pirkkalanvuori (lisäys kaavaalueeseen) Makkaraojan ympäristö Jäähdyspohjan myllyn ympäristö Makkaramäki (lisäys kaava-alueeseen) Pukkivuori Myllyoja Paavolanperäntien maisemat kauniita Muuta: Leirintäalue Marttisen saaren alueelle Puttosharju: mahdollinen asutus Puttosjärventien varteen, ranta-alue yleiseksi virkistysalueeksi. Aluetta käyttävät mm. lenkkeiljät, hiihtäjät, ratsastajat. Alueella on myös mopo- ja mönkijäliikennettä, jotka eivät ole pohjaveden suojelun kannalta soveltuvia toimintoja. Golf-kenttä: pelaamisen ja laajentamisenmahdollisuudet ovat tärkeitä. Torisevan luonnonsuojelualueelle ja kulttuurimaisemalle ei saa aiheuttaa haitmerkittäviin paikkoihin pyritään kiinnittämään kaavatyössä huomiota. Tarvittaessa mm. kauniiden näkymien säilymiseen voidaan vaikuttaa kaavamääräyksin. Merkintänä kaavassa voidaan käyttää esim. näkymäaluesymbolia. Pirkkalanvuori ja Makkaramäen alue otetaan kaavatarkastelun piiriin. Kaavaluonnoksessa määritellään alueiden maankäytön periaatteita. Aluevaraus leirintäalueelle osoitetaan kaavaluonnoksessa Marttisensaareen. Puttosharjulle osoitetaan kaavaluonnoksessa asumistoimintojen lisäksi virkistystoimintoja. Puttosjärven rannat osoitetaan virkistyskäyttöön. Asuinalueilta voidaan kuitenkin avata näkymiä virkistysalueen yli järvelle. Golf-kentälle osoitetaan kaavaluonnoksessa laajenemismahdollisuudet luonnonsuojelualueen ja luontopolun sallimissa määrin. Kentän valuma-alueet ja mm. lannoituksen vaikutukset otetaan huomioon. Golf-kenttää laajennettaessa osoitetaan kaavassa vaadittavaksi hulevesitarkastelu. Kalettomanlahden eteläpuolelle osoitetaan kaavaluonnoksessa asuintoimintoja siten, että luontopolku säilyy. Järjestelyitä tutkitaan tarkemmin asemakaavatasolla. Kalettomanlahden ravintolan paikat tutkitaan asemakaavatasolla Kaavaluonnoksessa osoitetaan sekä yksityisiä että yhteisiä rantoja. Rantarakentamisen määriä tarkastellaan kaavatyön edetessä. Kaavatyön osana laaditaan selvitys taajaman ulkopuolisesta rantarakentamisesta.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 8 ( ) taa, luontopolku on huomioitava. Kalettomanlahden eteläpuoli on asuinkäyttöön hyvin soveltuva. Myllyojan luontopolku tulee säilyttää. Kalettomanlahteen aluevaraus ravintolalle lähemmäs lahden pohjukkaa. Taloudelliset realiteetit ravintolan sijoittamisessa huomioitava, ja nykyinen paikka mahdollistettava myös jatkossa Rannoille rakentaminen jakoi mielipiteitä 1.5 OYK:n asiantuntijaryhmä: Elinkeino Kokousmuistio Paras ratkaisu yhdistelemällä A ja B Pohjaksi malli A, siihen mallista B alueet Marttisesta Härköskylään ja Alavudelle johtavan tien varteen VT 23:n varren alueille kauppoja työpaikkoja ja teollisuutta KT 66:n varren hyödyntäminen keskustan kohdalla. Alavuuden suuntaan työpaikkoja ja teollisuutta Aluevaraus logistiikka-alan toimijoille 23/68 teiden koillisneljännekseen Heinäahon tienristeykseen kauppa- ja teollisuus/työpaikkarakentamista Uusi liittymä Toisveden eteläpäästä keskustaan Kanavan ja Heinäahon väliseen rantaan omarantaisia tontteja Härköskylään omarantaisia tontteja Omarantaisia tontteja useisiin paikkoihin Edullisen rakentamisen mahdollistavia tontteja Marttisen alueelle tilaa kaupalle ja palveluille Golfkentän laajeneminen Leirintäalue Lomasaaren viereisille pelloille Siirtolapuutarhamaiselle mökkikylälle aluevaraus Sipiläntien varteen isoja OKT-tontteja, ei yhdyskuntatekniikkaa Asumisen ja yritystoiminnan yhdistämisen mahdollistavia tontteja oltava tarjolla (esim Murtolahti) Hiekkarannan alueen matkailu- ja virkistyskäyttöä vahvistettava Vierasvenesatama Marttisen alueelle Tulevien uudentyyppisten harrastuspaikkojen tilavaraus Tilavaraus uudelle moottoriurheilukes- Kaavaluonnoksessa yhdistellään ominaisuuksia malleista A ja B. Kokonaisuutta muokataan tarpeen mukaan kaavatyön edetessä. VT 23:n varrelle osoitetaan kaavaluonnoksessa monipuolisesti toimintoja painottaen keskustaajaman kohtaa. Pohjoispuolelle osoitetaan kaavassa lähinnä työpaikkatoimintaa, eikä niinkään kaupallisia toimintoja. kaupalliset toiminnat osoitetaan taajaman puolelle. KT 66:n vartta hyödynnetään kaavaluonnoksessa osana keskustan tiivistämistä kulttuurimaiseman arvot huomioon ottaen Kaavaluonnoksessa ei esitetä suurimittakaavaisesti uusia toimintoja Kurun ja Alavuden risteyksien ympäristöön. Taustalla on ajatus taajaman eheyden säilyttämisestä. Lähialueen toiminnat keskitetän Herraskylän ympäristöön, jonne voidaan sijoittaa esimerkiksi levähdyspaikka. Kaavaluonnoksessa osoitetaan logistiikka-alan toimijoille aluevaraus 23/68 teiden koillisneljännekseen. Heinäahon tienristeykseen osoitetaan kaavaluonnoksessa maankäyttövarauksia maisema-arvot ja sijainnin merkittävyys huomioiden. Risteystä ja sisääntuloa taajamaan korostetaan. Samalla kohtaa ranta-aluetta tarkastellaan kehitysalueena. Sijainti on eri liikkumistapojen risteyspisteessä. Uusi liittymä Toisveden eteläpäästä on liikenteellisesti haastava; näkemäalue on huono. Nykyiset liittymät ovat liikenteellisesti riittävät, joten esitetty uusi liittymä ei toisi merkittävästi lisä-

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 9 ( ) kukselle / ampumaradalle Metsästysturismi Rautatiestä kevyen liikenteen väylä arvoa. Keskustan nykyisiä sisääntuloteitä pyritään kehittämään tarkemman suunnittelun yhteydessä maisemallisesti ja toiminnallisesti. Omarantaisia tontteja toivotaan kokousmuistiossa erityisesti Kanavan ja Heinäahon väliseen rantaan sekä Härköskylään. Tonttien mahdollisuus näille paikoille tutkitaan kaavaluonnoksen pohjatyöhön liittyen. Näkemys omarantaisista tonteista otetaan huomioon kaavasuunnittelussa. Taustalla on voimassa oleva Toisveden osayleiskaava. Tonttitarjonnan monipuolisuutta pyritään edistämään kaavatyöllä Marttiseen osoitetaan matkailuun keskittyviä palveluita Golfkentän laajenemiselle osoitetaan kaavaluonnoksessa varaus luontoarvot huomioon ottaen. Leirintäalueen varaus osoitetaan kaavaluonnoksessa Marttisensaareen. Siirtolapuutarhamaiselle mökkikylälle varataan kaavaluonnoksessa alue. Paikkaa tarkastellaan kaavatyön edetessä, sopiva sijainti saattaisi olla Siekkisjärven pohjoisosissa, Putosjärvellä, Puukkoniemen pelloilla Hietalassa, tai Marttisensaaren ja kanavan läheisyydessä. Kalettomanlahden etelärantaan osoitetaan uusi asumisen alue, joka nojautuu Sipiläntiehen. Kaavaluonnoksessa esitetään tontteja, jotka mahdollistavat asumisen ja yritystoiminnan yhdistämisen. Murtolahdentie sijaitsee etäällä taajamasta, mutta mahdollisuus yhdistelmätonttien (asumisen yhteydessä eläintenpitoa, kasvihuoneita, pajoja jne.) sijoittamisesta alueelle tarkastellaan osana kaavaluonnoksen pohjatyötä. Kaavaluonnokseen voidaan osoittaa erilaisia alueita ja kohteita vierasvenesatamille, rantautumissatamille tai kiinnityspoijuille. Mahdollisuus satamasta Marttisen alueella tutkitaan kaavaluonnoksen pohjatyöhön liittyen. Osa ratkaisuista päätetään vasta asemakaavatasolla. Kaavaluonnoksessa osoitetaan harrastuksille aluevarauksia monipuolisesti. Osa harrastuspaikoista ratkaistaan vasta asemakaavatasolla. Kaavaluonnoksessa osoitetaan tilavaraus uudelle moottoriurheilukeskukselle ja ampumaradalle.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 10 ( ) Metsästysturismia pyritään kannustamaan, osa ratkaisuista tehdään asemakaavatasolla tai muiden selvitysten ja tarkastelujen yhteydessä. Rautatien muuttamista kevyen liikenteen väyläksi on tutkittu rakennemallissa B. Kokonaisratkaisun kannalta muutos sopii itä-länsi suunnassa kehitettävään kaupunkirakenteeseen. Näin tehtävälle suurehkolle investoinnille saadaan parhaiten vastinetta. 1.6 OYK:n asiantuntijaryhmä: Yhdyskuntatekniikka, liikenne, pelastus Kokousmuistio Vaihtoehto A: Hyvää: Luonteva, oikean suuntainen kulku ambulanssilla. pelastuslaitoksen kannalta A on parempi. tosin toimintavalmiusohje ja riskialueet ovat juuri päivityksen alla, joten vaihtoehtoja on vielä vaikea kommentoida. teollisuus ja asuminen erotettu toisistaan siekkisjärven käytön hyödyntäminen keskittyminen teiden suhteen nykyisen taajaman puolelle, ei uusia liikennejärjestelyitä vaihtoehdon liikenneyhteydet jo pääosin olemassa Jähdyspohjassa on jo asutusta Muita kommentteja: Päivittäisliikenteen tulisi pysyä vt 23:n eteläpuolella liikenneturvallisuus heikko vaatii paljon kehittämistä ja määrärahoja liian vähän tilavarauksia teollisuudelle, ei uusia ideoita. Jäähdyksen teollisuusalue on ehkä unohdettu asumispainotteinen. Vaihtoehto B: Hyvää: maankäyttö helpompaa liikenteen kannalta Kalettoman etelärannan rakentaminen Keiturin jatke tärkeä Muita kommentteja Pelastuslaitoksen toimintavalmiusohje ja riskialueiden kartoitus ovat muistion mukaan juuri päivityksen alla. Valmistuva ohje pyritään ottamaan kaavatyössä huomioon. Materiaalit voi toimittaa kaavakonsultille tai Virtain kaavoituspäällikölle. Teollisuudelle ja asumiselle pyritään osoittamaan sekä toisistaan erotettuja että yhdistettyjä alueita. Näin palvellaan erilaisia tarpeita. Huoli liikenneturvallisuudesta ja liittymäjärjestelyistä otetaan kaavasuunnittelussa huomioon. Aiheeseen liittyen tarkastellaan kaavaluonnoksen pohjatyönä maankäytön uusien alueiden sijoittumista. Kalettoman etelärannalle osoitetaan kaavaluonnoksessa rakentamista Kantateiden 65 ja 66 varsille osoitetaan kaavaluonnoksessa toimintoja pääasiassa keskustaajaman alueelle Puttoskylän teollisuusalueelle on vaihtoehtoja mm. Ahjolassa tai kantatien 68 varrella. Herraskylän taakse ei osoiteta kaavaluonnoksessa merkittäviä aluevarauksia Helimäen hankkeen aluevaraus osoitetaan kaavassa. Torppakylään ja Jähdyspohjaan osoitetaan kylämäisen rakentamisen aluetta (AT). Huoli väestöennusteesta otetaan huomioon kaavaluonnoksessa. Painotus on nykyisen taajaman kehittämisessä. Mitoitusta tarkistetaan kaavatyön edetessä. Nykyisillä luvuilla jatketaan alustavasti kaavaluonnoksessa. Osayleiskaavalla ei oteta kantaa tievalaistuksen kehittämiseen. Kunnan tekniset asiantuntijat tarkastelevat sään-

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 11 ( ) Rautatien yhteyteen suunniteltu kevyen liikenteen väylä ei ole järkevä, on jo muussa käytössä teiden liikenne on vilkasta. Tulisiko sinne luoda mahdollisuuksia yritystoiminnalle? 23-tien molemmin puolin Kurun liittymästä Kitusen Kievarille tulisi alentaa nopeutta. Keinoina taajamaportti tai kiertoliittymät vt 23 ja kantatien risteyksessä ei toimi eritaso ja alikulku. Kiertoliittymä olisi parempi Puttoskylän teollisuusalue on kaukana verkostoista Herraskylän taakse ei tulisi kaavoittaa asutusta tai muutakaan. Vaihtoehto B on liikenteen kannalta hajanainen ja tuo kustannuksia kunnallistekniikan rakentamiseen. Torppakylän asutus on unohdettu Helimäen hanke puuttuu, tulisiko se lisätä kaavaan? nöllisesti valaistustarvetta. Liikenteen rauhoittamista ohjailevista toimenpiteistä osaan voidaan vaikuttaa osayleiskaavalla. Näitä ovat mm. merkittävien eritasoliittymien osoittaminen. Jähdyksen teollisuusalue osoitetaan kaavaluonnoksessa maa- ja metsätalousalueena, jonka muita mahdollisia käyttötarkoituksista voidaan määritellä kaavamerkintään M-1 liittyvänä erityismääräyksenä. Matkailuvaunualue osoitetaan nykyisellä paikallaan kaavaluonnoksessa, mutta leirintäalue osoitetaan toisaalle. Tiejärjestelyitä selvitetään tarkemmin erillisissä neuvotteluissa ELYkeskuksen sekä Ylä-Pirkanmaan kuntien edustajien ja Pirkanmaan liiton kanssa keväällä Yleisesti: Tarvitaanko uusia aluevarauksia, tuleeko uusia ihmisiä? Riittäisikö keskustasta jatkuvasti vapautuva tila tulomuuttoon Yhdyskuntarakennetta ei tule hajottaa tievalaistusta tulee kehittää teiden 23 ja 66 risteykseen tulisi saada kiertoliittymä. Torppakyläntie tulisi kääntää samaan risteykseen. myös Alavuden tienristeykseen tulisi saada kiertoliittymä Torppakylän tien liikennelaskenta olisi suunnittelussa hyödyksi Tiehallinnon kanssa tulisi neuvotella liikennejärjestelyistä Selkeä liikenteen rauhoittuminen on tarpeen Ähtäri-Neste risteys on jo ongelma ja vaatisi alikulun vt 23 liittymäkaistat Sampolan kohdalla tulisiko teiden risteykseen hidastuskaistat? Muistion lopussa osoitettiin tarve käydä ELYkeskuksen lliennepuolen kanssa neuvottelu Virtain liikennetilanteesta mahdollisimman pian kevään aikana. Tekninen johtaja valmistelee neuvottelua.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 12 ( ) 1.7 OYK:n asiantuntijaryhmä: Asuminen, rakennettu ympäristö, kaupunkikuva Kokousmuistio Asuminen: taajempi asuminen keskustaajamaan sitä täydentäen ja laajentaen keskustaajaman ympärille harvempaa isoille tonteille sijoittuvaa asumista asuminen pääsääntöisesti vaihtoehdon B mukaan Kalettomanlahden etelärannan rakentaminen hyvä, aikaistettava Torppakylän alueelle väljiä asuntotontteja, Jäähdyspohjan kyläalueelle väljiä asuntotontteja mallin A mukaan Vanheneva ikärakenne huomioitava asuinaluesuunnittelussa Rakennettu ympäristö: Arvokkaiden kulttuuriympäristöalueiden (Härköskylä, Herraskylä, Hietalan peltoalue, Siekkiskylän peltoalueet, Paavolanperä ja Jäähdyspohja: kulttuuri- ja maisema-arvojen säilyminen turvattava kaavassa Keskustaajaman arvokkaiden rakennusten ja vanhojen miljöiden (mm. Virtaintien varsi, kirkonseutu, laivaranta) säilyminen turvattu kaavassa Täydennysrakentaminen sovitettava ympäristöön ja vanhaan rakennuskantaan teollisuusalueiden sopeutuminen ympäristöön ja maisemakuvaan Kaupunkikuva: Valta- ja kantateiden varret voidaan hyödyntää vetovoimaisina liike- ja työpaikkarakentamisalueina. Se edellyttää kuitenkin rakentamisen suunnittelulta ja toteutukselta korkeaa vaatimustasoa Kauniin maisemakuvan näkyvyys ajoteille Teollisuusalueiden siisteys ja sopeutuminen ympäristöön ja maisemakuvaan Virroille tulee laatia arkkitehtuuriohjelma, jolla pyritään rakennetun ympäristön laadun parantamiseen Kaavaluonnoksen lähtökohta on nykyisen taajaman eheyttämisessä. Taajamaa voidaan täydentää laajentamalla lähistölle. Torppakylän ja Jähdyspohjan alueelle osoitetaan kaavaluonnoksessa kehitettävät kyläympäristöt. Alueille voidaan osoittaa teema-asumista kuten hevosläheistä asumista tai pienteollisuusyrittämiseen liittyvää asumista Kalettomanlahden etelärannalle osoitetaan kaavaluonnoksessa asuinalue, joka suunnitellaan luontoarvojen ehdolla. Vanheneva ikärakenne otetaan kaavasuunnittelussa huomioon taajaman tiivistämisellä. Kaavalla pyritään edistämään sellaisten ympäristöjen syntymistä, joissa palvelut, harrastukset ja virkistysmahdollisuudet ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa. Tekeillä oleva pelastuslaitoksen toimintavalmiusohje lisätään kaavatyön lähtöaineistoon. Arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioimiseksi pyritään kaavalla edistämään niissä tapahtuvien toimintojen jatkumista ja kehittymistä. Toimivat liikkumisverkostot ovat tällöin tärkeässä roolissa. Kohteille voidaan osoittaa kaavassa erityyppisiä suojelumerkintöjä. Kaavaluonnoksessa osoitetaan aluevarauksia sekä näkyvälle yritystoiminnalle että näkemältä suojaisampaa sijaintia vaativille yrityksille. Tonttitarjonnan monipuolisuus pyritään takaamaan Tarvittaessa kaavassa voidaan osoittaa tärkeitä näkymäalueita, joiden kunnossapidosta voidaan kaavamerkinnöin antaa suosituksia. Näitä voivat olla mm. Torisevanjärven näkymät. Mahdollinen arkkitehtuuriohjelma tukisi ja täydentäisi osayleiskaavan käyttöä. Osayleiskaava voi toimia arkkitehtuuriohjelman pohjana.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 13 ( ) 2 Mielipiteet 2.1 Larissa Heinämäki Mielipide, Kalettomanlahden pohjoisrannan puistovaraus pois, tilalle omarantaiset tontit Siekkiskylään maa- ja metsätalousmaata asuinalueet keskustan välittömään läheisyyteen Jähdysniemeen ja Torisevan golfalueella maakuntakaavan mukaiset merkinnät liikenne Keituritietä pitkin Puttosharju s-merkinnällä puutalokorttelit s2-merkinnällä ekologisia käytäviä jätettävä biokaasuvoimala? kompostointikenttä jätevedenpuhdistamon lietteille rautatie kevyelle liikenteelle maatilat ja pellot pyrittävä säilyttämään keskusta-alueella Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaavassa osoitetaan alueen pääkäyttötarkoitukset, jolloin myös mielipiteessä ehdotetut mielipiteet arvioidaan. Yleiskaavassa osoitetaan tarvittavilta osin suojelu-, kehittämis- ja yhteysmerkintöjä kulttuuriympäristöjen ja luonnon osalta. 2.2 Rantanen, Aarne sekä 22 muuta allekirjoittajaa Mielipide, Kalettomanlahden pohjoisrannan puistoaluevarausvyöhyke Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 14 ( ) 2. Rantapappila: ei V- tai A-varauksia vaan maa- ja metsätalousalueeksi. 3. Liikenneyhteys Keiturinsalmeen rakennettavalle asuntoalueelle tulisi ohjata Keiturintien kautta, ei Rantatien. 2.3 Somero, Pauli Mielipide, Koskee tilaa Majapelto (kartalla /2) tilaan on kuulunut rantarakennusoikeus (loma-asunto), tulisi ottaa huomioon kaavan laadinnassa Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaavassa on mahdollisuus vain taajaman ulkopuolisilla alueilla harkita yksittäisten rakennuspaikkojen osoittamista.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 15 ( ) 2.4 Häyrynen, Esko Mielipide, tuulivoimalaitos 1 MW Torisevanjärveä vastapäätä maston viereen Vesa-Pekka ja Anna Ylistalo Tuulivoimalaitoksen paikkaa voidaan tarkastella varsinaisen yleiskaavoituksen yhteydessä. 2.5 Murtolahti, Jarmo Mielipide, Koskee tilaa /3 Tuulivoimalaitoksen paikkaa tarkastellaan varsinaisen yleiskaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavassa on mahdollisuus vain taajaman ulkopuolisilla alueilla harkita yksittäisten rakennuspaikkojen osoittamista. 2.6 Heinola, Juhani Mielipide, ja Koskee tilaa entinen pelto rakennuspaikaksi Pirkkalanvuoreen tuulimyllyjä Tuulivoimalaitoksen paikkaa tarkastellaan varsinaisen yleiskaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavassa on mahdollisuus vain taajaman ulkopuolisilla alueilla harkita yksittäisten rakennuspaikkojen osoittamista. 2.7 ei nimeä Mielipide, ei päiväystä tielinjan huomioiminen Yleiskaavassa on tarkoitus osoittaa vain tieyhteydet merkittävimpien teiden osalta. Tarkempi suunnittelu ta-

18 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 16 ( ) pahtuu myöhemmin tapauskohtaisesti. 2.8 ei nimeä Mielipide, ei päiväystä Luontokohteet: edellisen kaavan jälkeen muutoksia suojelualueet: Heinosen yksityinen luonnonsuojelualue (nro 91-93) Luontopolut (uusittu): Toriseva, Myllyoja Harjualueet: Lakarinharju Kallioalueet: Pukkivuori-Suonijärven vuori ja Yläinen Toriseva-Inkerikallio Yleiskaavassa osoitetaan tarvittavilta osin suojelu-, kehittämis- ja yhteysmerkintöjä kulttuuriympäristöjen ja luonnon osalta. 2.9 Ainasoja, Lahja ja 4 muuta allekirjoittajaa Mielipide, Koskee tilaa Koskitarha nro 129 (1290-9) Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan VE B muuttaisi tilan virkistysalueeksi ja yleiseen käyttöön, vähentäisi tilan arvoa, ei hyväksyttävä vaihtoehto suunnittelun pääpiirteen ja toivot- tavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. vaativat, että oikeus käyttää viljelykäytössä, tarvittaessa asuntotontteina tai asumiskäytössä, ilman että kaupungin matkailupalvelut tai virkistysalueet rasittavat tilaa Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa.

19 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 17 ( ) 2.10 Ylén, Tuula Mielipide, Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa.

20 FCG Finnish Consulting Group Oy Strateginen tarkastelu, vastineet palautteeseen 18 ( ) 2.11 Hietala, Liisa ja Hietala, Esa Mielipide, Kaavoituksen tulee olla laajuudeltaan realistinen, osasuunnitelma ei sellainen ollut tilanne vuonna 2035 on lähes mahdoton ennakoida liittyen tilaan , Rantakallio: VE A:ssa tilan maatalousvaltainen alue muutettaisiin asumiseen ja virkistykseen hyvälaatuinen pelto pitää säilyttää elintarviketuotannossa vaatimus poistaa asumis- ja virkistysmerkinnät tilalta sekä yhdystie Torppakyläntieltä kantatielle 68 Yleiskaava pyrkii mitoitukseltaan olemaan realistinen, mutta toisaalta mahdollistamaan positiivisen kehityksen. Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa Hietala, Esa ja 8 muuta allekirjoittajaa Mielipide, koskee aluetta Hietalan peltoaukean pohjoispäässä Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan VE A:ssa on esitetty asumista ja tieyhteyden parantamista suunnittelun pääpiirteen ja toivot- tavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus vaatimuksena osoittaa ko. maa-alue maatalouskäyttöön ja poistaa tieyhteysmerkintkoituksia. tilakohtaisesti osoittaa käyttötar- Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa Juvakka, Pertti Mielipide, Koskee tilaa VE A:ssa tilamerkitty virkistys- ja kulttuurialueeksi haluna säilyttää tila maa- ja metsätalousalueena Rakennemalli on periaatteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan suunnittelun pääpiirteen ja toivottavat suuntaviivat. Siinä ei ole tarkoitus tilakohtaisesti osoittaa käyttötarkoituksia. Mielipide otetaan huomioon tarvittavilta osin varsinaista yleiskaavaa laadittaessa.

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Puumalan kunta Pistohiekan matkailualueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Puumalan kunta Pistohiekan matkailualueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PUUMALAN KUNTA PISTOHIEKAN MATKAILUALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA Tekninen palvelukeskus 24.8.2015 Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 KOKKOLA Vastaus kyselyyn kaavatiedoista Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON

LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON Mänttä-Vilppulan kaupunki 04.05.2015 Hallintopalvelut PL 69 35800 Mänttä Pirkanmaan liitto Nalkalankatu 12 PL 76 33201 Tampere LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 12.1.2017-13.2.2017 EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN Etelä-Savon maakuntaliitto 13.1.2017 Merkitään tiedoksi Savonlinnan

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 23.12.2015 Yleistä

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot