Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma"

Transkriptio

1 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevaraussuunnitelma

2

3 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevarausssuunnitelma Tiehallinto Tampere 2008

4 TIIVISTELMÄ Lähtökohdat Valtatie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Eurooppa-teiden verkkoa (E12). Valtatie on Pirkanmaan, Etelä- Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien keskeisin etelä-pohjoissuuntainen yhteys, joka yhdistää maakuntien keskuksia toisiinsa sekä pääkaupunkiseutuun. Yhteydellä on keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi myös teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle. Valtatie Tampereen ja Vaasan välillä on liikennemääriltään päätieverkon vilkkaimpia. Liikenneturvallisuudeltaan tie on selvästi keskimääräistä valtatietä vaarallisempi. Tien laatutaso vaihtelee eri jaksoilla, eikä se täytä tärkeille päätieväylille asetettuja laatuvaatimuksia. Parkanon kohdalla valtatie on tärkein kaupungin etelä-pohjoissuuntainen väylä ja tie välittää merkittävästi alueen paikallista liikennettä. Valtatie sivuaa kahta Parkanon liiketoiminnan keskeistä aluetta, Kolmoskeskusta ja Parkanon varsinaista keskustaa. Nämä alueet liittyvät valtatiehen kanavoiduissa tasoliittymissä. Suunniteltava Parkanon kohdalla oleva osuus on osa laajempaa kokonaishanketta valtatien yhteysvälillä Tampere Vaasa. Parkanon kohdan toimenpiteiden periaatteet on määritetty vuonna 2005 laaditussa kehittämissuunnitelmassa Valtatien parantaminen yhteysvälillä Ylöjärvi Vaasa. Kehittämissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ovat olleet lähtökohtana tälle aluevaraussuunnitelmalle. Tarkasteltavana oleva suunnittelualue alkaa Parkanon pohjoispuolelta maantien 2742 (Uudenasemantien) liittymästä ja päättyy Parkanon eteläpuolelle Alaskylän kohdalla Virkaviidantien yksityistieliittymän kohdalle. Tavoitteet Tarkasteltu valtatien osuus jakautuu kahteen selkeästi erilaiseen liikenneympäristöön. Keskustan pohjoispuolinen osuus ja keskustaosuus valtateistä sijoittuu rakennettuun kaupunkiympäristöön. Tällä osuudella valtatien tavoitenopeus on 80 km/h. Muina tavoitteina osuudella on liikenneturvallisuuden parantaminen liittymäjärjestelyiden kehittämisellä ja kevyen liikenteen verkon kehittämisellä. Ympäristöllisissä tavoitteissa merkittävimpinä ovat liikennemelun aiheuttamien haittavaikutusten vähentäminen ja valtatien asukkaille aiheuttaman estevaikutusten vähentäminen. Parkanon eteläpuolinen osuus Parkanon eritasoliittymästä Alaskylään sijoittuu osin metsä- ja osin peltoalueelle. Tien varrella on harvakseltaan asutusta. Mitoitusnopeus tällä osuudella on 100 km/h. Tavoitteena on mahdollistaa valtatielle turvalliset ohitusolosuhteet ja luoda turvallinen rinnakkais- ja poikittaistieverkko paikalliselle ja kevyelle liikenteelle. Keskustan kohdalla vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä Vaihtoehtoina toimenpiteissä on erityisesti tutkittu keskustan kohdalla Keskuskadun linjausta ja eritasoliittymän sijaintia. Vaihtoehdoissa etenkin Keskuskadun sijainti ja sen liittymäjärjestelyt vaikuttavat kadun varren nykyisten yritysten toimintaedellytyksiin ja kehittämiseen, tai mahdollisiin maankäytön uusiin käyttötarkoituksiin. Vaihtoehdon valinnan osalta on ratkaisevaa, miltä pohjalta Parkanon kaupunki aloittaa asemakaavan muutoksen laatimistyöt. Esitetyt toimenpiteet Parkanon pohjoispuolella Uudenasemantien ja Karviantien eritasoliittymän välillä poistetaan nykyiset suorat tonttiliittymät. Korvaavat yhteydet järjestetään alemman tie- ja katuverkon kautta. Karviantien eritasoliittymään lisätään toinen ramppi ja ramppien liittymät valtatiehen muutetaan suuntaisliittymiksi. Keskustan kohdalla valtatie tehdään kaksiajorataisena, jossa on istutettu keskikaista. Keskuskadun ja Pahkalantien nykyiset tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi. Keskuskadun kohdalla valtatien tien pintaa alennetaan noin metriä nykyisestään, jolloin Keskuskadun risteyssilta eritasoliittymässä on noin metriä nykyistä valtatien pintaa korkeammalla. Valtatie ja Keskuskatu liitetään suorilla rampeilla toisiinsa. Pahkalan eli Kolmoskeskuksen kohdalla nykyinen Pahkalantien liittymä valtatielle muutetaan suuntaisliittymäksi. Lisäksi rakennetaan toinen ramppi valtatieltä Niementielle ja liittymä valtatielle tehdään suuntaisliittymänä. Niementien ja Teollisuustien liittymään tehdään kiertoliittymä. Nykyisessä valtatien ja valtatien 2 liittävässä Parkanon eritasoliittymässä uusitaan risteyssilta, lisätään liittyviin ramppeihin liittymiskaista ja tehdään kiertoliittymä Kuruntien ja rampin nykyiseen maalauksella kanavoituun liittymään. Parkanon eritasoliittymän jälkeen valtatie siirretään uudelle nykyisen tien länsipuolelle sijoittuvalle linjaukselle Kissakivelle saakka. Uuden tielinjauksen loiva kaarteisuus mahdollistaa nopeusrajoituksen 100 km/h. Tällä osuudella nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Kissakiven ja Alaskylän välille valtatielle tehdään nykyistä tietä leventämällä länsipuolelle pohjoisen suunnalle ohituskaista. Ohituskaistan osuudella ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. Tällä osuudella kaikki nykyiset liittymät valtatielle poistetaan ja korvaavat yhteydet tehdään rinnakkaisteiden kautta. Kissakiven ja Alaskylän kohdille tehdään risteysillat, joiden kautta liikenne kulkee eritasossa valtatien poikki. Toimenpiteiden keskeisimmät vaikutukset Valtatien liikenteellinen sujuvuus paranee, sillä nopeustaso nousee, liittyminen valtatiehen ja valtatieltä paranee ja ohittamismahdollisuudet kasvavat. Lisäksi huomattava osa paikallisesta liikenteestä voi käyttää rinnakkaisteitä. Keskustan ja Kolmoskeskuksen välinen paikallinen liikenne ei tuota häiriöitä pitkämatkaiselle liikenteelle erillisten kaistojen takia. Liikenneturvallisuus paranee sekä ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen osalta. Liittymien vähentäminen, liittymiskaistojen toteuttaminen, kaiteelliset keskikaistat sekä poikittaisen liikenteen eritasoratkaisut vähentävät riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Kevyen liikenteen verkon täydentäminen ja eritasoristeämiset vähentävät kevyen liikenteen onnettomuusriskejä. Liikennejärjestelyt vähentävät noin 0,1 kuolemaan johtavaa onnettomuutta vuodessa ja kaikkia onnettomuuksia 1,0 onnettomuutta vuodessa. Keskustan kohdalle tehdään liikennemelun torjuntaa melusuojauksilla siten, että asuinalueilla liikennemeluarvot jäävät valtioneuvoston liikennemelun enimmäisohjearvojen alle. Parkanon eteläpuolisella tiejaksolla liikennemelun haitat asutukselle vähenevät tielinjauksen siirtyessä kauemmaksi asutuksesta. Kissakiven ja Alaskylän välillä tehokkaita melusuojauksia ei voida toteuttaa harvan asutuksen takia ja siten liikenteen meluhaitat kasvavat jonkin verran liikennemäärien kasvun myötä. Valtatien estevaikutus paikalliselle asutukselle vähenee uusien kulkuyhteyksien ja liittymäjärjestelyiden myötä. Mahdollisuus liikkua kävellen tai pyörällä käyttämättä valtatietä kasvaa rinnakkaistiestön ja poikittaisyhteyksien avulla. Yritysten toimintaedellytykset paranevat liikenteen sujuvuuden parantumisen myötä. Kustannukset Koko hankkeen rakennuskustannukset ovat 17, M (kustannusindeksi 16,9). Jakson 1, eli valtatien osuus Uudenasemantien ja Parkanon eritasoliittymän välillä, rakennuskustannukset ovat 10, M. Jakson 2, eli valtatien osuus Parkanon eritasoliittymän (sisältyy tähän jaksoon) ja Alaskylän välillä, rakennuskustannukset ovat 7,0 M. Koko hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,92. Jatkotoimenpiteet Tämä aluevaraussuunnitelman mukainen hanke on yksi valtatien yhteysvälin kehittämishankkeista välillä Tampere-Vaasa. Yhteysväli on liikennepoliittisessa selonteossa 2011 jälkeen alkavana hankkeena. Tiepiiri on suunnittelemassa parhaillaan, mitä hankkeita voidaan toteuttaa 110 M kustannuskehyksellä koko yhteysvälille. Osahankkeiden suunnitelmien valmistuminen selkeyttää tilannetta. Parkanon kohdan hanke on mahdollista toteuttaa vaiheittain siten, että 1. vaiheessa toteutetaan osuus Parkanon eritasoliittymästä Alaskylään. Hämeen tiepiiri lähettää aluevaraussuunnitelman lausunnolle Parkanon kaupungille, Pirkanmaan liittoon ja Pirkanmaan ympäristökeskukseen. Tiehallinto pyytää myös Parkanon kaupunkia ottamaan kantaa siihen, minkä vaihtoehdon mukaan kaupunki käynnistää asemakaavan muutokset Keskuskadun eritasoliittymän kohdalla. Parkanon kaupunki voi asettaa aluevaraussuunnitelman julkisesti nähtäville ja asianosaiset voivat tehdä aluevaraussuunnitelmasta kirjallisia mielipiteitä. Kaupunki käsittelee mielipiteet ja ilmoittaa lausunnossaan, miten mielipiteet tulee ottaa huomioon. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinaisesti maantielain mukainen suunnitelma. Hämeen tiepiiri käsittelee lausunnot ja tekee päätökset miten lausunnot vaikuttavat jatkosuunnittelussa. Tiepiiri tekee päätökset hankkeen tai sen osan tiesuunnitelman käynnistämisestä.

5 ALKUSANAT Hämeen tiepiiri käynnisti aluevaraussuunnitelman laatimisen maaliskuussa Suunnittelun aloittamisesta ja yleisötilaisuuksista on kuulutettu sekä tiedotettu Ylä-Satakunta-lehdessä ja Tiehallinnon Internet-sivuilla. Hankkeesta pidettiin suunnittelun aikana kaksi kaikille avointa esittelytilaisuutta. Tilaisuudet pidettiin ja Parkanossa. Lisäksi järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin kirjeitse joitakin sidosryhmien kuten yrittäjien, asukasyhdistysten, teknisen ja ympäristölautakunnan jäseniä. Tilaisuuksissa saadut kirjalliset palautteet ovat suunnitteluaineiston liitteenä ja ne on käsitelty hankeryhmän kokouksissa. Lisäksi aluevaraussuunnitelman yhteydessä laadittiin erillinen luontoselvitys. Suunnitelman on teettänyt Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, jossa yhteyshenkilönä on toiminut projektipäällikkö Tero Haarajärvi sekä projektikonsultti Hannu Kivelä A-insinöörit Oy:stä. Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastasivat projektipäällikkö Jouni Lehtomaa sekä pääsuunnittelija Sari Kirvesniemi. Aluevaraussuunnittelun laadintatyötä on ohjannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet tiepiirin ja suunnittelijan lisäksi Parkanon kaupungin edustajina kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, tekninen johtaja Jarmo Kyösti ja työpäällikkö Pekka Mikkola sekä kaavoituskonsulttina toiminut Niina Järvinen Kaava- ja ympäristöpalvelu Järvisestä. Lisäksi hankeryhmään on tarvittaessa osallistunut Pirkanmaan liitosta suunnitteluinsinööri Jouko Aaltonen. Tampereella marraskuussa 2008 TIEHALLINTO Hämeen tiepiiri

6 6 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 ALKUSANAT 5 SISÄLTÖ 6 PROSESSIKUVAUS 7 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Lähtökohdat suunnittelulle Valtatien asema tieverkossa 8 1. Suunnittelualue Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Aluevaraussuunnitelmaan liittyvät muut suunnitelmat Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet Nykyinen liikenne ja liikenne-ennuste vuodelle Liikenneonnettomuudet Maankäyttö Ympäristö Maaperä- ja pohjaolosuhteet Tavoitteet Yhteenveto ongelmista 17 ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2.1 Hankkeet ja niiden perustelu 2.2 Valtatien aluevaraussuunnitelma välillä Uudenasemantie - Parkanon eritasoliittymä Toimenpiteiden kuvaus Mitoitusnopeus Poikkileikkaus Sillat Meluntorjunta Pohjasuhteet Keskuskadun eritasoliittymän kohdalla 26. Valtatien aluevarasuusuunnitelma välillä Parkanon eritasoliittymä Alaskylä Toimenpiteiden kuvaus Mitoitusnopeus 26.. Poikkileikkaus Sillat Meluntorjunta Pohjasuhteet valtatien uuden linjauksen kohdalla 26.4 Ympäristön käsittelyn periaatteet 27.5 Joukkoliikenne 27.6 Vaiheittain rakentaminen 27.7 Rakentamiskustannukset 27 2 VAIHTOEHTOTARKASTELUT Tutkitut vaihtoehdot Valtatien rinnakkaisjärjestelyt Uudenasemantien ja Karviantien eritasoliittymän välillä Valtatien ja Keskuskadun eritasoliittymän sijainti Valtatien linjausvaihtoehdot välillä Kissakivi Alaskylä Valtatien yksityistiejärjestelyt Alaskylän kohdalla 21 4 VAIKUTUKSET Yleistä Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset ihmisiin Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Meluvaikutukset Vaikutukset kaavoitukseen ja maankäyttöön Taloudelliset vaikutukset 2 5 JATKOTOIMENPITEET LÄHTEET LIITTEET

7 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma 7 PROSESSIKUVAUS Hanke Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla on yksi valtatien yhteysvälin Tampere Vaasa kehittämiskohteista. Valtatie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja kuuluu kansainväliseen Eurooppateiden verkkoon. Tieyhteys kuuluu Suomen valtatieverkon tärkeimpiin tieosiin, joille asetettuja liikenteellisiä tavoitteita valtatie Parkanon kohdalla ei täytä. Tällä aluevaraussuunnitelmalla määritetään hankkeen toimenpiteet, selvitetään mahdolliset maankäyttösuunnitelmien muutos- ja täydennystarpeet sekä annetaan lähtökohtia laadittaville maankäyttösuunnitelmille. Lisäksi tällä suunnitelmalla selvitetään toimenpiteiden vaikutukset ja arvioidaan rakentamisen kustannukset. Aiemmat suunnitelmat Hämeen tiepiiri on laatinut vuonna 2005 valtatien yhteysvälin Ylöjärvi Vaasa kehittämissuunnitelman, jossa on esitetty valtatien kehittämistoimenpiteet jaoteltuna kolmeen eri toteuttamisvaiheeseen. Tämä aluevaraussuunnitelma kohdistuu 1. vaiheen toteuttamiseen. Parkanon kaupunki on laatimassa hankkeen alueella osayleiskaavoja ja asemakaavojen muutoksia. Aluevaraussuunnitelma on laadittu osin samanaikaisesti em. suunnitelmien kanssa. Työtapa ja suunnitteluorganisaatio Eri viranomaisten välisen tiedonkulun ja yhteistyön hoitaminen perustui hankkeen suunnittelua valmistelevien ja ohjaavien työryhmien työskentelyyn ja päätöksentekoon. Suunnittelun projektiryhmä Projektiryhmä koostui Hämeen tiepiirin, A-Insinöörit Oy:n projektihallintakonsultin ja Ramboll Finland Oy:n suunnittelukonsultin edustajista. Ryhmä teki päätöksiä tai päätösesityksiä hankkeen suunnitteluun liittyvistä asioista. Ryhmä vastasi myös hankkeen vuoropuhelun toteuttamisesta. Hankeryhmä Aluevaraussuunnitelman laadintatyötä ohjaamaan perustettiin hankeryhmä. Hankeryhmän merkitys korostuu etenkin päätöksenteossa, tavoitteissa ja ratkaisuissa. Hankeryhmään kuuluivat: Tero Haarajärvi, Hämeen tiepiiri Hannu Kivelä, A-Insinöörit Oy Merja Tyynismaa, A-insinöörit Oy Jarkko Malmberg, Parkanon kaupunki Jarmo Kyösti, Parkanon kaupunki Pekka Mikkola, Parkanon kaupunki Niina Järvinen, Kaava- ja ympäristöpalvelu Järvinen Jouko Aaltonen, Pirkanmaan liitto Jouni Lehtomaa, Ramboll Finland Oy Jaana Pyöriä, Ramboll Finland Oy Suunnitteluorganisaatio Aluevaraussuunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa projektipäällikkönä on toiminut ins. Jouni Lehtomaa, projektisihteerinä DI Jaana Pyöriä, pääsuunnittelijana ins. (AMK) Sari Kirvesniemi, maisemasuunnittelusta on vastannut maisema-arkkitehti Päivi Behm. Suunnittelun osavaiheista vuoropuhelusta on vastannut FM Anne Vehmas, liikennesuunnittelusta ja vaikutustarkasteluista DI Juha Jokela, geoteknisistä ratkaisuista DI Jouko Noukka, siltojen suunnittelusta Tekn. lis. Ilkka Vilonen, melutarkasteluista ins. (AMK) Tiina Kumpula ja luontoarvoselvityksestä biologi Tarja Ojala. Virtuaalimallit on tehnyt artenomi Jouko Lehtomäki ja raportin ulkoasun on viimeistellyt graafikko Antti Timonen. Hankkeen liikenneturvallisuusauditoinnin laati Destia Oy, jossa työstä vastasi Christel Kautiala. Liikenneturvallisuusasiat käsiteltiin erillisissä kokouksissa ja Liikenneturvallisuusauditoinnista on laadittu erillinen pöytäkirja Vuoropuhelu Julkiset vuoropuhelutapahtumat olivat suunnittelun aikana seuraavat: 1. Tiedote lehdistölle suunnittelun aloittamisesta yleisötilaisuus Parkanossa Esittely Parkanon tekniselle lautakunnalle Esittely Parkanon yrittäjille Esittely kaupunginvaltuutetuille yleisötilaisuus Parkanossa Esittely Parkanon ympäristölautakunnalle Lisäksi pidettiin maankäyttöpienryhmän työpaja Parkanossa. Työpajaan kutsuttiin Parkanon kunnan viranhaltijoita, teknisen- ja ympäristölautakunnan edustajat sekä yritysten, järjestöjen ja asukkaiden edustajia yhteensä 19 henkeä. Työn aikana saadut mielipiteet ja kannanotot Yleisötilaisuuksissa kerättiin mielipiteitä asianosaisilta kirjallisena. Mielipiteet käsiteltiin hankeryhmässä, jossa päätettiin niiden vaikutuksista suunnitteluun ja suunnitelmaratkaisuihin. Mielipiteistä on laadittu lyhennelmät ja vastineet erillisiin muistioihin. Lisäksi suunnittelun aikana on annettu kirjallisia vastauksia asianosaisten esittämiin kirjallisiin mielipiteisiin, jotka on toimitettu mm. sähköpostilla. Mielipiteet kohdistuivat mm. seuraaviin seikkoihin: Keskuskadun eritasoliittymän tilalle kiertoliittymä Keskuskadun eritasoliittymän maisemaa peittävä vaikutus Pahkalan alueelta suora katuyhteys Keskuskadulle Kirkkojärven poikki Valtatien uuden linjauksen sijoitus yksityistiejärjestelyt ja korvaavat yhteydet liikennemelun torjuntatarpeet yritysten elinvoimaisuuden heikkeneminen ja yhteyksien heikkeneminen viljelyalan vähentyminen yksityisteiden rakentamisen takia Sopimusneuvottelut Hankeryhmä Kuulutus ja tiedote hankkeesta Työpaja Hankeryhmä yleisötilaisuus Hankeryhmä Esittely Parkanon yrittäjille ja kaupunginvaltuutetuille yleisötilaisuus Ryhmähaastattelu ja työkokous Esittely kaupungin laajennetulle maankäyttöryhmälle Työkokous Työkokous Liikenneturvallisuusauditointi Ympäristölautakunnan esittely Liikenneturvallisuusauditointi

8 8 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Lähtökohdat suunnittelulle Tämän aluevaraussuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2005 laadittu kehittämissuunnitelma valtatien parantamiseksi yhteysvälillä Ylöjärvi Vaasa. Kehittämissuunnitelmassa on jaettu suunnittelualueen kehittämistoimenpiteet kolmeen eri toteuttamisvaiheeseen. Tämä aluevaraussuunnitelma käsittelee 1. vaiheen toimenpide-ehdotuksia. Vaasa Uudenasemantie Valtatien asema tieverkossa Jakso 1 Valtatie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Eurooppa-teiden verkkoa (E12). Valtatie on Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien keskeisin etelä-pohjoissuuntainen yhteys, joka yhdistää maakuntien keskuksia toisiinsa sekä pääkaupunkiseutuun. Yhteydellä on keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi myös teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle. Lisäksi valtatie toimii merkittävänä työmatkaliikenteen reittinä Tampereen pohjoispuolisella työssäkäyntialueella. Parkanon kohdalla valtatie on tärkein kaupungin etelä-pohjoissuuntainen väylä ja tie välittää merkittävästi alueen paikallista liikennettä. Valtatie sivuaa kahta Parkanon liiketoiminnan keskeistä aluetta, Kolmoskeskusta ja Parkanon varsinaista keskustaa. Nämä alueet liittyvät valtatiehen kanavoiduissa tasoliittymissä. 1. Suunnittelualue Tarkasteltavana oleva suunnittelualue alkaa Parkanon pohjoispuolelta maantien 2742 (Uudenasemantien) liittymästä ja päättyy Parkanon eteläpuolelle Alaskylän kohdalla Virkaviidantien yksityistieliittymän kohdalle. Vaasa Porintie Jakso 2 Parkanon eritasoliittymä Kuruntie 2 Kuru Aluevaraussuunnitelma on jaettu kahteen tarkastelujaksoon. Jakso 1: Keskusta ja sen pohjoispuolinen tieosa Parkano Tarkastelujakso alkaa Uudenasemantien liittymästä, sisältää Parkanon keskustan ja Kolmoskeskuksen kohdat ja päättyy valtateiden ja 2 eritasoliittymään. Tie sijoittuu tiiviisti rakennettuun asuin- ja liikekiinteistöjen muodostamaan liikenneympäristöön. Tampere Tampere Virkaviidantie Jakso 2: Valtatien oikaisu ja ohituskaista Tarkastelujakso alkaa valtateiden ja 2 eritasoliittymästä ja päättyy Alaskylän kohdalle. Eritasoliittymästä Kissakivelle tie on metsäalueella, Kissakivestä Alaskylään tie on viljelyalueella. Helsinki Kuva 1. Valtatien sijainti Kuva 2. Suunnittelualue

9 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Kehittämissuunnitelma valtatien parantamiseksi yhteysvälillä Ylöjärvi Vaasa valmistui vuonna Siinä on esitetty seuraavat 1. toteutusvaiheessa tehtävät toimenpiteet: Keskustan pohjoispuoli: Karviantien eritasoliittymä parannetaan täydentämällä nykyinen yksiramppinen eritasoliittymä perusverkon eritasoliittymäksi. Keskustan kohdalla: Keskustan ja Kolmoskeskuksen nykyiset tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi. Parkanon eteläpuolella: Parkanon eritasoliittymä parannetaan rakentamalla liittymään erkanemis- ja liittymiskaistat. Eritasoliittymän eteläpuolella valtatien linjausta parannetaan, ja etelään tehdään uusi ohituskaista sekä nykyiselleen jäävä valtatieosuus levennetään 10,5/7,5 metriä leveäksi. Samalla tehdään liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä koko osuudella. Kehittämissuunnitelmasta ja siinä esitetyistä toimenpiteistä on annettu seuraavia lausuntoja: Pirkanmaan liitto: Valtatie Tampereelta pohjoiseen on Pirkanmaan ja koko Suomen kannalta tärkeä kuljetusväylä. Tien parantaminen päätieverkon ja runkotiestön vaatimuksia vastaavaksi on mahdollista ainoastaan erillisrahoituksella. Siten on erittäin tärkeää, että kehittämissuunnitelmassa esitetty ensimmäisen vaiheen rahoitus voidaan toteuttaa ministerityöryhmän investointiohjelmassa esitetyn mukaisesti ja että hanke voidaan aloittaa vuosien aikana. Ympäristöministeriössä vahvistettavana oleva Pirkanmaan 1. maakuntakaava mahdollistaa hankesuunnitelmassa esitetyt parantamistoimenpiteet. Liitto esittää hankepäätöksen tekemistä ja jatkosuunnittelun pikaista käynnistämistä. Pirkanmaan ympäristökeskus: Valtatien kehittäminen kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti on keskeinen Pirkanmaan aluerakenteen toimivuutta tukeva hanke. Valtatie palvelee paitsi valtakunnallista, Pirkanmaan alueen kautta kulkevaa liikennettä, myös Pirkanmaan läntisten osien yhteystarpeita Tampereen kaupunkiseudulle. Ympäristökeskus pitää hyvänä, että laadittu kehittämissuunnitelma luo puitteet valtatien toiminnalliselle ja laadulliselle kehittämiselle pääosin nykyisellä paikallaan, jolloin uusia yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan merkittävästi vaikuttavia tiealuevarauksia ei ole tarpeen tehdä. Kehittämissuunnitelman aineistossa on esitetty asianmukaisesti tien läheisyydessä sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet, kuten luonnonsuojeluohjelmiin ja Natura verkostoon kuuluvat alueet, luonnonsuojelualueet ja 1. ja 2. luokanpohjavesialueet. Lisäksi kartalla on esitetty tien läheisyyteen rajautuvat arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisemat. Suunnitelmassa on todettu keskeisimmät melusuojauksen tarpeessa olevat alueet, minkä lisäksi on viitattu hankekohtaisiin yksityiskohtaisempiin selvitystarpeisiin. Yksityiskohtaisten suunnitelmien vaikutusten arviointi saattaa aiheuttaa lisätarpeita melusuojaukseen erityisesti taajama-alueilla, missä myös melurakenteille on asetettava korkeampia laatuvaatimuksia. Parkanon kaupunki: Parkanon kaupunki pitää valtatien kehittämistoimenpiteitä erittäin tärkeänä, kun huomioidaan jatkuvasti kasvava liikennemäärä ja raskaan liikenteen merkittävä osuus. Kun huomioidaan, että Parkanon keskustan kohdalla valtatie kulkee keskustan halki, korostuu parantamisen merkitys entisestään. Parantamistoimenpiteillä tulisi luoda kaikille valtatien käyttäjille mahdollisimman turvallinen ja joustava liikkumisympäristö kuitenkin niin, että ei liiaksi rajoiteta valtatien varren asutuksen, teollisuuden, kaupan ja muun toiminnan toimintamahdollisuuksia. Karviantien liittymässä uudelta rampilta tulisi mahdollistaa yhteys rautatien länsipuolella kulkevalle Varastokadulle. Keskustan kohdalla kevyen liikenteen yhteydet tulee huomioida valtatien varressa koko tässä kartassa näkyvällä osuudella. Keskuskadun eritasoliittymä muuttaa voimakkaasti alueen maisemaa ja Keskuskatu nousee itäpäästään korkealle siihen rajoittuviin liikekiinteistöihin nähden. Asia tulee jatkosuunnittelussakin tarkasti selvittää ja varmistaa ko. liiketonttien käyttökelpoisuus. Pahkalantien eritasoliittymän toteuttaminen muuttaa nykyisen valtatien itäpuolen liikekeskuksen kulkuyhteyksiä. Keskuskadun ja Pahkalantien välillä tulisi selvittää rinnakkaistiemahdollisuus paikallista liikennettä varten. Tiehallinnon toivotaan selvittävän kiertoliittymien mahdollisuus valtatielle Keskuskadun ja Pahkalantien liittymissä. Parkanon eritasoliittymän eteläpuolelle tulisi esittää kevyen liikenteen alikulku Kissakivelle. Välille Alaskylä Parkanon eritasoliittymä tulisi koko matkalle huomioida kevyen liikenteen väylä tai mahdollisesti hitaan liikenteen väylä. Alaskylän tiejärjestelyt tulisi muuttaa suunnitelmaan siten kuin ne ovat esitetty aiemmin laadituissa yksityistiejärjestelysuunnitelmissa. 1.5 Aluevaraussuunnitelmaan liittyvät muut suunnitelmat Tämä aluevaraussuunnitelma liittyy eteläosassa Alaskylän ohituskaistoihin, jotka valmistuivat syksyllä Parkanon kaupunki on laatinut ehdotuksia yksityistiejärjestelyistä ns. Kissakiven kohdalle. Suunnitelma käsittää rinnakkaistiestön toteuttamisen valtatien varteen. Suunnitelmaa ei ole toteutettu. Parkanon kaupunki on laatinut sekä keskustan pohjoispuolelle että keskustan kohdalle asemakaavan muutoksia, jotka vaikuttavat tähän suunnitelmaan. Kaupunki on käynnistänyt yleiskaavallisen tarkastelun taajaman etelä- ja pohjoisosassa. Kuva. Hämeen ja Vaasan tiepiirit 2005 Valtatien parantaminen yhteysvälillä Ylöjärvi Vaasa KEHITTÄMISSUUNNITELMA Ylöjärvi, Ikaalinen, Parkano, Kurikka, Vaasa, Hämeenkyrö, Jalasjärvi, Ilmajoki, Laihia, Mustasaari Valtatien parantaminen yhteysvälillä Ylöjärvi-Vaasa, kehittämissuunnitelma

10 10 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma 1.6 Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet Tarkasteltavat tiet ja niiden ominaisuudet Tarkastelujaksolla valtatiellä on viisi maantien tai tärkeän kadun liittymää. Pohjoispäässä on maantien 2742 (Uudenasemantie) pääsuunnassa kanavoitu liittymä. Keskustan pohjoisen reunavyöhykkeen kohdalla (pohjoispuolella) on maantien (Karviantien) yksiramppinen eritasoliittymä, jossa rampin valtatien liittymässä on väistötila. Molempien liittymien kohdalla ja niiden välillä on nopeusrajoitus 80 km/h. Keskustan kohdalla Keskustie liittyy valtatiehen pääsuunnassa kanavoidussa liittymässä. Keskustan ja Kirkkojärven eteläpuolella Kolmoskeskuksen alue liittyy valtatiehen pääsuunnassa kanavoidussa Pahkalantien tasoliittymässä. Keskustien ja Pahkalantien välillä valtatiellä on 60 km/h nopeusrajoitus. Keskustan eteläpuolella valtatie ja valtatie 2 Porin suunnasta liittyvät toisiinsa Parkanon eritasoliittymässä. Valtatie 2 on osa valtatietä noin 11 km matkan Parkanon eritasoliittymästä pohjoiseen, josta valtatie 2 erkanee Jyväskylän suuntaan. Parkanon eritasoliittymän kohdalla on valtatiellä nopeusrajoitus 80 km/h. Parkanon eritasoliittymästä etelään valtatiellä on nopeusrajoitus 80 km/h Kissakivelle saakka suuren kaarteisuuden takia. Kissakiveltä etelään kohti Alaskylää valtatiellä on 100 km/h nopeusrajoitus. Kevyen liikenteen verkko Erilliset kevyen liikenteen väylät on tehty valtatien suuntaisesti osin katuverkolle ja osin valtatien varteen. Kevyelle liikenteelle on valtatien poikki yksi ylikulkusilta ja yksi alikulkukäytävä. Lisäksi autoliikenteelle tarkoitetuissa risteyssilloissa on väylät myös kevyelle liikenteelle. Yhteydet kouluille ovat tarkasteltavalla tieverkolla tyydyttävät, joskin eritasoon toteutetuille yhteyksille on tarvetta. Joukkoliikenne Joukkoliikenne käyttää pääosin valtatietä etelä-pohjoissuuntaan liikennöitäessä. Linja-autoasema ja matkahuolto sijaitsevat keskustassa toimien samalla koululaisliikenteen lähtöpaikkana. Erikoiskuljetukset Erikoiskuljetusreitti ohittaa Parkanon keskustan rinnakkaisen tieverkon kautta. Reitti ohjautuu valtatieltä Parkanon eritasoliittymässä valtatielle 2 ja siitä edelleen Vatusentien kautta Karviantielle ja edelleen valtatielle. Vatusentie Porintie 247 Vanhantalontie Karviantie Rajamäentie Alaskyläntie Teollisuustie Tampereenkatu Virkaviidantie Käenmäentie Parkanontie 8 Kuruntie 2 Parkanon eritasoliittymä Väistötila Kanavoitu liittymä Valaistus Erikoiskuljetusreitti Päällysteleveys 9 / 7 Päällysteleveys 10,5 / 7,5 Uudenasemantie Aureentie Alaskylän koulu Kevyen liikenteen väylä Kevyen liikenteen alikulku Linja-autoreitti Linja-autopysäkki Ala-aste Lukio Yläaste Linja-autoasema Parkanossa ei ole vaarallisten aineiden kuljetusta rajoittamia kieltoja. Kuva 4. Nykyiset teiden ominaisuudet ja erikoiskuljetusreitit Kuva 5. Kevyen liikenteen verkko ja joukkoliikenne

11 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma Nykyinen liikenne ja liikenne-ennuste vuodelle 200 Nykyinen liikenne ja sen kehitys Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL vuonna 2007) vaihtelee suunnittelujaksolla ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurimmillaan valtatien liikenne on Keskuskadun ja Pahkalantien välisellä osuudella ollen noin 8600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pienimmillään valtatien liikenne on tarkastelujakson pohjoispäässä. Keskuskadun liikennemäärä on noin 4000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Pahkalantien 4500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on noin % koko vuorokauden liikenteestä. Arkivuorokautena raskaan liikenteen osuus on % koko vuorokauden liikenteestä Valtatien liikenteen kehittyminen sekä koko liikenteen osalta että raskaan liikenteen osalta on esitetty kuvassa 6. Liikenteen kasvu on ollut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 1,2 % vuodessa. Liikenne-ennusteet vuodelle 200 Liikenne-ennuste on laadittu Tiehallinnon Tieliikenne-ennuste alueellisen valtateiden liikenteen kasvuennusteen sekä Tilastokeskuksen kuntien asukasmääräennusteen Väestöennuste alueittain vuoteen 2040 ( ) perusteella. Maankäytön muutoksia ei ole huomioitu liikenne-ennusteessa, sillä muutokset ovat vähäisiä ja siten niiden vaikutukset ennusteeseen ovat merkityksettömiä Pahkalankatu IHT 75 8 Porintie Vt Vt IHT Keskuskatu KVL Vt KVL Vt KVL Vt KVL KVL Vt KVL Vaasa Keskuskatu Pahkalantie Vt KVL Kuruntie Uudenasemantie Kuru Liikenteen sujuvuus Valtatien liikenteellinen palvelutaso on nykyjärjestelyillä ennustetilanteessa suunnittelujaksolla 1 D(40) ja suunnittelujaksolla 2 C(84). Valtatien liittymiin Keskuskadulle ja Pahkalantielle tehtiin liikenteellinen toimivuustarkastelu. Lähtökohtana käytettiin arkivuorokauden huipputuntia nykytilanteessa sekä vuoden 200 ennustetilanteessa. Nykytilanteessa molemmat liittymät ovat pääsuunnassa kanavoituja ja sivusuunnassa kärkikolmiolla väistövelvollisia. Nykytilanteessa liikenne toimii molemmissa liittymissä kaikilla kulkusuunnilla hyvin. Liikenne toimii nykyjärjestelyillä myös vuoden 200 ennustetilanteessa vielä pääsääntöisesti hyvin. Sivusuunnasta vasemmalle valtatielle kääntyville syntyy satunnaisia jonoja, jotka purkautuvat nopeasti. Liittymät kestävät lähes 0 % kasvun kaikilla kääntymissuunnilla. Valtatien tulosuuntien palvelutasot ovat vielä hyvät. Valtateiden liikenteen kasvuksi vuodesta 2007 vuoteen 2040 Pirkanmaalla ja Hämeen tiepiirissä ennustetaan noin 2 %. Parkanon asukasluvun arvioidaan Tilastokeskuksen mukaan laskevan vuodesta 2005 vuoteen 200 noin 1140 hengellä. Edellisten perusteella suunnittelualueen läpikulkevia liikennevirtoja on kasvatettu 40 % ja Parkanoon/Parkanosta suuntautuvia liikennevirtoja on kasvatettu 10 %. Vuoden 200 liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärä kasvaa Parkanon kohdalla valtatiellä noin 2 4 % ja kaupungin sisäisten pääkatujen liikenteen arvioidaan kasvavan noin 10 %. Tampere Liikennemäärät v v. 200 Kuva 6. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste

12 12 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma 1.8 Liikenneonnettomuudet 1.9 Maankäyttö Tarkasteluosuudella on valtatiellä tapahtunut vuosien viisivuotisjaksolla yhteensä 22 onnettomuutta. Onnettomuuksista kuusi on henkilövahinko-onnettomuutta. Muut 16 onnettomuutta ovat johtaneet omaisuusvahinkoihin, näistä yksittäisonnettomuuksia on neljä ja moottoriajoneuvojen välisiä kahdeksan. Onnettomuusaltein kohta on valtatien ja Keskuskadun liittymä ja sen lähiympäristö. Kohdassa on tapahtunut neljä onnettomuutta. Kevyen liikenteen onnettomuuksia suunnittelualueella vuosina ei ole tapahtunut. Vaasa Uudenasemantie 2742 Parkanon yhdyskuntarakenne Parkanon keskusta-alue jakautuu selkeästi kahteen osaan. Pohjoisempi osa on varsinainen keskusta, jonka ydinalue sijoittuu noin 00 m päähän valtatiestä. Keskustan ydinalue liittyy Keskuskadun kautta valtatiehen. Eteläisempi osa, Kolmoskeskus-alue, sijoittuu Pahkalaan välittömästi valtatien viereen. Alue liittyy valtatiehen Pahkalantiellä. Alueiden keskinäinen etäisyys on noin puoli kilometriä. Keskustan pohjoispuolella valtatien varrella on asutusta ja Karviantiestä pohjoiseen kehittymässä olevaa teollisuusaluetta. Keskustasta etelään Parkanon eritasoliittymään saakka on sekä asutusta että yritystoiminnan aluetta. Parkanon eritasoliittymästä (vt / vt 2) etelään valtatien varsi on osin metsäistä ja osin viljelykäytössä tilakeskusten sijoittuessa harvakseen valtatien varrelle. Maakuntakaava Porintie Kuruntie 2 Kuru Suunnittelujaksolla on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava (YM ), jossa: Työpaikka-alueita (TP) on osoitettu Kuruntien (mt 2) ja valtatien risteyksen itäpuolelle sekä valtatien varteen Karviantien (mt 274) eritasoliittymästä pohjoiseen Vaasan suuntaan. TP-merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita, joille voidaan sijoittaa asumista, jos niihin ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Maankuntakaavan asuinalueet (A) vastaavat nykyisiä asuinalueita. eläin m. ajon yksitt. pp jk A D G J M B E H K N C F I L O kuolemaan johtanut onnettomuus loukkaantumiseen johtanut onnettomuus omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus Tampere Majajärvi Vuorijärvi pv 055 Vuorijärvi 0 Hanhijärvi VR 017 SL 095 VR 017 Savajärvi nat042 TP Riutt as- T järvi RM 010 A Kairolampi Kuuhimojärvi Vähä-Kuuhimo T SM 42 Iso-Visuri pv 056 PARKANO TP A Kirkkojärvi C SM 80 A A TP ls A EN1 yt akm12 A MY LM Kangaslampi nat047 SL 097 Iso Hanhilampi Pitkäjärvi Poikkeusjärvi EN1 pv 057 EP Peräjärvi Jaakkolankylä Saaresjärvi Lylyjärvi Lyly neva E LAPINNEVA Parkanonjärvi Jouttenjärvi mer00 Liesijärv Alaskylä akm122 L ht ijä i Kuva 7. Liikenneonnettomuudet Kuva 8. Maakuntakaavaote

13 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma 1 Yleiskaava Parkanon keskustan alueella on voimassa yleiskaava (KHO ) jossa: Tiejakso Alaskylän Virkaviidantieltä Kuruntielle (mt 2) on harvaan asuttua maa- ja metsätalousvaltaista hajaasutusaluetta. Kuruntien ja valtatien risteyksessä asutus on tiiviimpää. Pääosa ko. tiejaksosta sijoittuu Parkanon keskustan yleiskaava-alueelle, jossa pelto- ja metsäalueet on merkitty maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jolle voidaan osoittaa haja-asutusta. Valtatien ja valtatien 2 risteysalueelta etelään sijaitsevat Kissakiven ja Pahkalan teollisuus- (T, TT, TV) ja yritystoimintojen alueet (PK) sekä asuinalueet (AP). Valtatien itäpuolella ovat Kallion, Pappilan, keskustan ja Viinikan asuinalueet (AP, AK). Yritysalueiden ja asuinalueiden väliin on osoitettu lähivirkistysalueita (VL). Keskuskadun liittymä ja sen keskustatoimintojen alueet (C) ovat maisemallisesti näkyvällä paikalla Kirkkojärven rannassa (W). Valtatien varressa Parkanossa on kaksi palvelukeskittymää, joista toinen on Keskuskadun alussa ja toinen Niementien varressa Pahkalaan käännyttäessä. Kuva 10. Keskuskatu Pahkalahden ja Kirkkojärven ranta-alueet ovat suosittua urheiluja virkistysaluetta (VU, VL). Pahkalanniemen leirintäalue, urheilutalo- ja urheilukenttä sekä Kirkkojärven uimaranta sijaitsevat valtatien länsipuolella. Keskustan suunnittelujaksolla on myös muita erityiskohteita, kuten päiväkoteja ja kouluja, vanhainkoteja, terveyskeskus ja kirkko ym. palveluita, jotka aiheuttavat poikittaista liikkumistarvetta valtatien yli ja ali. Yleiskaavassa ei ole osoitettu kevyen liikenteen yhteyksiä, mutta valtatielle vaikuttavia alikulkuja on merkitty Kuruntien risteykseen, Kärkkäistentielle, Leikkosten sillan kohdalle molemmin puolin ja Karviantielle. Karviantien eritasoliittymä (mt 274 ja mt 12 risteys) sijaitsee taajama-alueen pohjoispuolella Pentin ja Haapasen asuinalueiden välissä. Ennen Karviantien eritasoliittymää valtatie ylittää Tampere Seinäjoki pääradasta haarautuvan Pori Haapamäki radan. Karviantien liittymään on yleiskaavassa osoitettu yritystoimintojen alueita (PK). Kuva 11. Kolmoskeskus Karviantieltä Uudenasemantielle (mt 2742) tiejakso on metsäinen ja asutus harvaa (AP). Tiejaksolle on asutuksen lisäksi yleiskaavassa osoitettu yksityisten palveluiden ja hallinnon aluetta (PK). Yleiskaavan katujärjestelyt liittyvät Parkanon sisäisen liikenteen järjestämiseen, eivätkä siten vaikuta tähän aluevaraussuunnitelmaan. Kuva 9. Yleiskaavaote (1992)

14 14 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma Parkanon yleiskaavasta on tehty kaavatarkastelu 2007, jonka luonnoksissa ehdotetaan seuraavaa: 1) Meluntorjuntatoimenpiteet asuinalueiden ja Kirkkojärven suuntaan valtatiellä Parkanon keskustassa tutkitaan. 2) Keskuskadun risteykseen mahdollisesti kehitetään lisää yksityisiä palveluita. Risteysalueen suunnittelussa korostuvat järvimaiseman ja keskustan sisääntulon huomioon ottaminen. ) Tiejaksolle Karviantie Uudenasemantie kaavoitetaan mahdollisesti uusia työpaikka-alueita. 4) Uudenasemantietä on tarkoitus kehittää porttikohdaksi Parkanoon Vaasan suunnasta saavuttaessa. Asemakaavat Parkanon taajama-alue on asemakaavoitettu ja siellä on voimassa useita eri asemakaavoja. Asemakaavoitetun alueen rajat on merkitty oheiseen karttaan. Vaasa Uudenasemantie Kuruntie 2 Pori Porintie Kuva 1. Asemakaavoitettu alue Kuva 12. Parkanon kaupungin yleiskaavallinen tarkastelu, alustava luonnos

15 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma Ympäristö Maisema ja kulttuuriperintö Maisemamaakuntajaossa Parkano kuuluu Suomenselän eteläosaan, jossa maisema vaihtuu Keski-Hämeen viljely- ja järviseuduksi. Suunnittelualueen eteläosassa on avointa viljelysmaisemaa, jonka valtatie halkaisee. Peltoaukeita elävöittää maaseudun haja-asutus. Parkanon keskustaa lähestyttäessä maisemaa hallitsevat valtatien itä- ja länsipuolella valtatien varteen sijoittuneet kaksi liikekeskittymää huoltoasemineen. Varsinainen kaupunkikeskusta sijoittuu valtatien itäpuolelle selännealueelle, josta avautuvat näkymät valtatien yli Kirkkojärvelle. Suunnittelualue päättyy taajaman pohjoiselle lievealueelle, joka on metsäistä moreeniselännettä. Tien maastokäytävä on maisemakuvaltaan herkimmillään pelto- ja viljelyaukeiden kohdalla sekä keskustan sisääntulokohdassa, jossa maasto laskee loivasti kohti Kirkkojärveä. Kohdealueella ei ole arvokkaita maisemakokonaisuuksia eikä myöskään arvokkaiksi luokiteltuja perinnemaisemia tai perinnebiotooppeja. Paikallisen maiseman kannalta merkittävämmät kokonaisuudet ovat Kirkkojärven ja Pappilansalmen ympäristöt. Suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kulttuuriympäristöistä Parkanon keskustassa sijaitsevat Viinikanjoen kulttuurimaisema ja Parkanon kirkon kulttuuriympäristö, mutta ne eivät ulotu kohdealueelle. Luonnonympäristö Suunnittelualueen maasto on loivasti kumpuilevaa, noin metriä meren pinnan yläpuolella. Suunnittelualueella ei sijaitse jyrkänteitä, louhikoita, rotkoja, kuruja tai muita sellaisia maaston topografi aan liittyviä kohteita, jotka olisivat metsälain mukaan suojeltavia elinympäristöjä tai luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia luontotyyppejä. Parkanon seutu kuuluu Ikaalisten reitin valuma-alueeseen (tunnus 5.52), jonka vedet laskevat Kokemäenjoen kautta Pohjanlahteen. Valtatie sivuaa Kirkkojärveä Parkanon keskustan kohdalla. Toinen merkittävä vesistö on Parkanonjärvi noin 500 metrin etäisyydellä tiestä. Pienvesistä Sortanjoki alittaa valtatien suunnittelualueen eteläosassa. Parkano sijaitsee Suomenselän aivan eteläisimmässä reunassa, eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen ja sen Etelä-Pohjanmaan rannikon lohkon vaihettumisalueella, jonka maaperä on muuta Suomenselkää keskimääräistä savi- ja silttipitoisempaa ja siten viljavampaa. Luontoselvityksen alue parannettavan tien lähistöllä on eteläosaltaan tavanomaista peltoviljelyaluetta. Tienvarsiympäristön kasvilajisto on tyypillistä viljelyalueiden ja tienvarsien kulttuurivaikutteista lajistoa. Suunnittelualueen metsät ovat Suomenselälle tavanomaista rehevämpiä, enimmäkseen tuoreita ja lehtomaisen kankaan (OMT OMaT) kuusikoita. Tuoreita koivikoita ja lehtisekametsiäkin on suunnittelualueella tavanomaista enemmän. Metsät ovat pääosin käsiteltyjä talousmetsiä, hakkuuaukoista taimikoihin ja uudistuskypsiin kasvatusmetsiin. Suunnittelualueella ei ole lainkaan soita. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole mitään luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita tai luontotyyppialueiksi rajattuja kohteita. Parannettavan tien lähialueella ei ole myöskään Natura kohteita tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Ympäristöhallinnon tiedoissa olevat uhanalaisten lajien havainnot koskevat hyönteisiä. Tiedot ovat 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä ja perustuvat pääosin museonäytteisiin. Suunnittelualueelta ei ole tiedossa uudempia havaintoja em. hyönteisistä. Keskustan pohjoispuolella Karviantien ja junaradan välissä on todettu liito-oravan käyttämä metsikkö. Varsinaisia suojeltuja liito-oravan pesätai ruokailupuita ei suunnittelualueen läheisyydestä löydy Pieni Sortanjoki on riistanhoitopiiriltä saatujen tietojen mukaan luultavasti saukon elinympäristöä. Saukko (Lutra lutra) on uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä laji (NT) sekä luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji. Kuva 14. Valtatie suunnittelualueen eteläosassa Kuva 15. Kosteaa metsää suunnittelualueella Kuva 16. Sortanjoki

16 16 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma Melu 1.11 Maaperä- ja pohjaolosuhteet Liikenteen meluvaikutukset nykytilanteessa on selvitetty melulaskennoin. Melutarkasteluissa on käytetty valtioneuvoston päätöstä melun ohjearvioista vuodelta Päätöksen mukaan melutasot eivät saa ylittää ohjearvoja. Ohjearvot ovat esitetty seuraavassa taulukossa: Taulukko 1. Melutasojen ohjearvot Päivällä klo 7-22 Yöllä 22-7 Vaasa Uudenasemantie 2742 Parkano sijaitsee Suomenselän vedenjakaja-alueella, jonka kallioperä on muodostunut suurimmaksi osaksi graniiteista ja muista happamista syväkivilajeista. Suomenselällä maaperä on moreenipohjaista vedenjakajamaata, jota on varsinkin suunnittelujakson pohjoisosassa. Eteläosan peltojaksolla vallitsevat maalajit ovat savi ja siltti. Suunnittelualueella ei ole sellaisia kallioalueita tai harjuja, jotka kuuluvat suojelualueohjelmiin tai olisi luokiteltu muuten arvokkaiksi kohteiksi. Melun keskiäänitason enimmäisarvo LAeq Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 db 50 db 55 db 45 db Suunnittelujaksolla ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on Lapinneva (aluetunnus V, pinta-ala 44 ha), joka on vedenoton kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue. Pohjavesialueen suoja-alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä valtatiestä. Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 db 40 db Meluselvityksen perusteella nykytilanteessa yli 55 db:n päivämelualue leviää noin metrin etäisyydelle valtatiestä maaston muodoista riippuen. Liitteissä 5.1 ja 5.2 on esitetty päivämelun (07-22) leviäminen valtatiellä nykytilanteessa. Valtatien varrella sijaitsee useita asuinkiinteistöjä, joilla päiväajan ohjearvo 55 db ylittyy lähes koko kiinteistön alueella. Myös yöajan ohjearvo 50 db ylittyy monin paikoin. Liitteissä 5. ja 5.4 on esitetty yöajan (22-07) nykytilanne. Kirkkojärven etelärannalla sijaitsevan leirintäalueen päiväaikainen melutaso on noin db, joka ylittää paikoin VNp 99/92 mukaisen päiväajan ohjearvon 45 db. Porintie leirintäalue Kuruntie 2 Kuru Nykytilanteessa melualueella sijaitsee Parkanon eritasoliittymän pohjoispuolella 5 asuinkiinteistöä ja eteläpuolella 28 asuinkiinteistöä. Tieliikenteen ennustetulla kasvulla vuonna 200 lähtömelutaso on noin 1,2 1, db suurempi kuin tarkasteluvuonna Liitteissä on esitetty sekä päivä että yöajan vuoden 200 ennusteliikenteen mukainen melun leviäminen valtatiellä. Ajonopeuden nostaminen keskustan alueella nopeudesta 60 km/h nopeuteen 80 km/h nostaa lähtömelutasoa noin 1,2 db, toisaalta tielinjan vieminen leikkaukseen vähentää ympäristöön leviävän melun määrää. Ennustetilanteessa vuonna 200 melualueella sijaitsee Parkanon eritasoliittymän pohjoispuolella 51 asuinkiinteistöä ja eteläpuolella 0 asuinkiinteistöä. Tampere Kuva 17. Melun ongelmakohdat

17 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma Tavoitteet Liikenteelliset tavoitteet: Liikenteen palvelutaso Valtatien nopeusrajoitus keskustan kohdalla Karviantien liittymästä Parkanon eritasoliittymään on 80 km/h ja keskustajakson ulkopuolella 100 km/h. Ohittamismahdollisuuksia parannetaan. Parkanon keskustan kohdalla parannetaan sivusuunnista valtatielle pääsyä. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan liikenteellistä saavutettavuutta parantamalla. Liikenneturvallisuus Parantamistoimenpiteet valitaan siten, että riski joutua vakavaan liikenne-onnettomuuteen vähenee. Vähennetään kohtaamisonnettomuuksien riskiä. Kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan ohjaamalla kevyt liikenne entistä enemmän omille väylilleen ja toteuttamalla kevyen liikenteen pääreitit eritasoon pääteiden kanssa. Liittymät ja rinnakkaistiet Parkanon keskustarakenteen ulkopuolella valtatien liittymätiheys on keskimäärin 1 liittymä kilometrillä. Keskustan vilkkaimmat liittymät tehdään eritasoliittyminä. Päätiellä ei sallita valo-ohjattuja tasoliittymiä eikä kiertoliittymiä. Rinnakkais- ja poikittaisyhteydet palvelevat alueen eri käyttäjiä. Tärkeät poikittaisyhteydet tehdään päätien kanssa eritasoon. Päätien linja-autopysäkeillä on hyvä saavutettavuus. Ympäristötavoitteet: Liikennemelu Tien parantamisesta ja kasvavasta liikenteestä aiheutuvat meluhaitat torjutaan Parkanon tiiviisti asutussa keskustassa siten, että melualueet ovat asuinalueilla valtioneuvoston antamien ohjearvojen puitteissa. Maankäyttö Tiejärjestelyillä tuetaan maankäytön suunniteltua rakennetta. Alempiasteinen tieverkko suunnitellaan ympäröivää maankäyttöä hyvin palvelevaksi. Määritetään tie- ja katujärjestelyiden edellyttämät tilatarpeet asemakaavoitusta varten. Toimenpiteet aiheuttavat mahdollisimman vähän haittavaikutuksia kiinteistön omistajille ja elinkeinoharjoittajille. Tieympäristö Tie ei saa estää liikkumista Kirkkojärven ja Pahkalahden virkistys- ja ulkoilualueille. Ympäristörakentamisen laadulla ja korkeatasoisilla ratkaisuilla korostetaan Parkanon keskustan kohtaa tieympäristössä. Taloudelliset tavoitteet: Toteutettavat toimenpiteet ovat kustannustehokkaita. Toimenpiteet ovat toteutettavissa vaiheittain käytettävissä olevan rahoituksen kannalta sopivina osahankkeina. 1.1 Yhteenveto ongelmista Nykyinen valtatie ei täytä valtatieverkon tärkeimmille osille asetettuja tavoitteita Parkanon kohdalla. Tien nykyinen nopeusrajoitus on tavoitteita alhaisempi, tiellä on liikenteellisesti vilkkaita tasoliittymiä ja pitkänmatkaliikenne ja paikallinen liikenne sekoittuvat keskenään. Parkanon kaupallisen keskustan jakautuminen kahtia varsinaiseen keskustaan ja Kolmoskeskukseen aiheuttaa keskusten välistä liikennettä. Keskusten kehittyessä niiden välinen liikenne kasvaa entisestään ja pääsy valtatielle sivusuunnista heikkenee edelleen. Tällöin liittymissä tapahtuvat liikenneonnettomuudet tulevat myös kasvamaan. Parkanon eteläpuolella valtatien pienisäteiset kaarteet ja vastaantulevien ajoneuvojen määrä heikentävät ohittamisen mahdollisuutta. Liikenteen kasvaessa ohitusmahdollisuudet vähenevät entisestään ja siten myös liikenteellinen palvelutaso heikkenee. Rajalliset ohitusmahdollisuudet lisäävät riskiohitusten määrää ja liikenneturvallisuus heikkenee kohtaamisonnettomuuksien riskin kasvaessa. Ohitusmahdollisuuksien lisäämisellä parannetaan sekä valtatien liikenteellistä palvelutasoa että liikenneturvallisuutta. Nykyisissä eritasoliittymissä ei ole valtatiehen liittyvissä rampeissa liittymiskaistoja. Myös erkanemiskaistat ovat nykyisiin vaatimuksiin nähden liian lyhyet. Näiden parantamisella lisätään liikenteen sujuvuutta ja parannetaan liikenneturvallisuutta. Liikenteen melu aiheuttaa jo nykyisin haittoja tien varren asutukselle. Liikenteen lisääntyessä myös meluhaitat lisääntyvät, asumisviihtyisyys heikkenee ja meluntorjunnan tarpeellisuus kasvaa. Kevyen liikenteen yhteyksissä on puutteita verkon yhtenäisyydessä ja kattavuudessa. Parkanon eteläpuolella kevyt liikenne käyttää tällä hetkellä valtatietä. Lisäksi kevyen liikenteen ja pääteiden keskinäisiä risteämisiä on tasossa heikentäen kevyen liikenteen turvallisuutta.

18 18 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma 2 VAIHTOEHTOTARKASTELUT 2.1 Tutkitut vaihtoehdot Suunnittelun lähtökohtana on ollut laadittu kehittämissuunnitelma ja siinä esitetyt toimenpiteet. Tässä aluevaraussuunnitelmassa tutkitut vaihtoehdot ovat kohdistuneet lähinnä liittymäjärjestelyihin ja valtatien linjauksiin Parkanon eteläpuolella. Tarkastelujen perusteella on tehty päätökset jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Valtatien ja Keskuskadun eritasoliittymän sijainnista on suunnitelmassa esitetty kaksi eri vaihtoehtoa, joiden välillä valinta tapahtuu tämän aluevaraussuunnitelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella. 2.2 Valtatien rinnakkaistiejärjestelyt Uudenasemantien ja Karviantien eritasoliittymän välillä Tältä valtatien osuudelta poistetaan nykyiset yksityistieliittymät. Korvaavat yhteydet järjestetään joko rinnakkaistiestöllä tai tekemällä valtatien poikki eritasossa oleva yhteys. Parkanon kaupunki on laatimassa valtatien läheisyyteen tien ja radan väliin osayleiskaavaa ja sen perusteella asemakaavaa. Tutkitut liikennejärjestelyt sijoittuvat osin edellä mainituille kaava-alueille. Vaihtoehto 1 Rinnakkaistie Karviantielle Valtatien länsipuolelle tehdään valtatien suuntainen rinnakkaistie, joka liittyy Karviantiehen. Valtatien alitse tehdään kevyen liikenteen yhteys. Vaihtoehto 2 Ajoneuvoliikenteen yhteys valtatien alitse Valtatien länsipuolinen alue yhdistetään ajoneuvoliikenteen yhteydellä valtatien itäpuolisen alueen katuverkkoon. Yhteys alittaa valtatien ja se mahdollistaa myös kuorma-autoliikenteen liikennöimisen. Valittu vaihtoehto perusteluineen Jatkosuunnitteluun ja hankkeeseen sisältyväksi valitaan vaihtoehto 2, jossa länsipuolen autoliikenne johdetaan valtatien alitse itäpuolen katuverkkoon. Karviantie Kuva 18. Rinnakkaistie Karviantielle Karviantie Vaasa Kuva 19. Ajoneuvoliikenteen yhteys valtatien alitse Vaasa Uudenasemantie Kevyen liikenteen alikulkukäytävä Uudenasemantie Risteyssilta Valtatien ja Keskuskadun eritasoliittymän sijainti Kehittämissuunnitelman mukaisessa ratkaisussa valtatien ja Keskuskadun nykyinen tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Valtatien tasausta alennetaan Keskuskadun kohdalla noin metriä ja tasaus sijoittuu siten noin 1 metrin Kirkkojärven oletettua ylävesipintaa korkeammalle. Keskuskatu johdetaan valtatien yli ja liitetään valtatiehen rombisella eritasoliittymällä. Kehittämissuunnitelman mukaisessa ratkaisussa valtatien ja Keskuskadun nykyinen tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Valtatien tasausta alennetaan Keskuskadun kohdalla noin metriä ja tasaus sijoittuu siten noin 1 metrin Kirkkojärven oletettua ylävesipintaa korkeammalle. Keskuskatu johdetaan valtatien yli ja liitetään valtatiehen rombisella eritasoliittymällä. Keskuskadun eritasoliittymän sijainnin osalta on tutkittu kaksi vaihtoehtoista ratkaisua. Sijaintivaihtoehtojen etäisyys toisistaan on vain noin 40 metriä, mutta vaikutukset alueen maankäyttöön ja sen kehittämiseen ovat selkeästi erilaiset. Kiertoliittymän käyttö ei valtatien ja Keskuskadun liittymässä ole mahdollista. Valtatie kuuluu valtakunnallisesti tärkeiden pääteiden verkkoon ja kiertoliittymä ei täytä näille asetettuja sujuvuus- ja laatutasovaatimuksia. Kiertoliittymä muodostaisi tavoitetilanteessa valtatielle välille Ylöjärvi Vaasa ainoan nopeustasoltaan 50 km/h olevan tiejakson, jossa liikenteellinen ratkaisu olisi täysin taajamamainen. Tämä poikkeaisi selkeästi muista valtatielle tehtävistä toimenpiteistä. Vaihtoehto A Eritasoliittymä nykyisen tasoliittymän kohdalla Valtatien tasausta alennetaan Keskuskadun kohdalla noin metriä. Keskuskatu on nykyisellä katualueella, mutta sen tasausta nostetaan valtatien kohdalla noin metriä. Suorat rampit valtatielle tehdään osin tukimuureilla tuettuna. Eritasoliittymä voidaan toteuttaa lähes kokonaisuudessaan nykyisen asemakaavan liikenne- ja katualueiden puitteissa. Katualueen osalta muutos koskee Toivolankadun linjaamista Keskuskadulta valtatien varteen. Vaihtoehto B Eritasoliittymä sijaitsee nykyisestä tasoliittymästä hieman pohjoiseen Valtatien tasausta alennetaan nykyisestä noin metriä. Keskuskadun linjausta muutetaan Satakunnankadun kiertoliittymästä lähtien pohjoisen suuntaan. Keskuskatu ylittää valtatien ja liittyy valtatiehen vaihtoehdon 1 mukaisella rombisella eritasoliittymällä. Liikennejärjestelyt edellyttävät asemakaavan muutosta koko tarkasteltavan Keskuskadun osalta ja osin valtatien osalta. Liikennejärjestelyiden toteuttaminen edellyttää Keskuskadun varrella olevan huoltoaseman poistamista.

19 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma 19 Vaihtoehtojen vaikutukset Vaikutustekijä Vaihtoehto A Keskuskatu nykyisellä paikallaan Vaihtoehto B Keskuskadun linjaus muuttuu Vaasa Vaasa Valtatien liikennöitävyys Ei eroavaisuutta Keskuskadun liikennöitävyys Keskuskadun sivusuuntien liikennöitävyys Nykyinen liikennöitävyys säilyy. Sivusuunnista pääsy on nykytilanteen mukainen. Keskuskadun kiertoliittymä heikentää jonkin verran Keskuskadun sujuvuutta, mutta kiertoliittymäratkaisu soveltuu kuitenkin kyseiseen kohtaan. Uusi kiertoliittymä Keskuskadulle mahdollistaa sujuvan liittymisen sivusuunnista. Kirkkojärvi Keskuskatu Kirkkojärvi Keskuskatu Keskuskadun viereisten kiinteistöjen liikennöitävyys Maankäytön kehittäminen Ympäristö ja kaupunkikuva Päivittäistavarakaupan (K-market) liikenne joudutaan johtamaan pääoven editse. Tavarakuljetukset perävaunullisella kuormaautolla ovat liikenteellisesti vaikeasti järjestettävissä. Huoltoaseman ja sen viereisten kiinteistöjen liikenne muuttuu entisen kahden liittymän sijaan yhden liittymän kautta liikennöitäväksi. Keskuskadun eteläpuolisen alueen (K-market) kehittäminen tapahtuu nykyisen kaavan puitteissa. Nykyisin osin liikennealueella olevat pihan pysäköintipaikat poistuvat käytöstä, eikä korvaavia paikkoja ole järjestettävissä. Liikekiinteistön huoltoliikenteen liittymisolosuhteet huononevat. Keskuskadun pohjoispuolisen alueen maankäytön kehittäminen voidaan tehdä nykyisen kaavan mukaisesti. Keskuskadun tasauksen nostaminen osalla matkaa heikentää näkymiä Kirkkojärvelle. Keskuskadun siirtyessä nykyistä kauemmaksi K-marketin pihasta, voidaan liikennejärjestelyt pihalla toteuttaa hyvin yhden liittymän avulla. Keskuskadun pohjoispuolisen alueen liikenne johdetaan yhden liittymän kautta Keskuskadulle. Keskuskadun eteläpuoliselle alueelle lisääntyy pinta-alaa valtatatien läheisyydessä ja aluetta voidaan kehittää nykyistä laajemman korttelin puitteissa. Keskuskadun pohjoispuolisella alueella nykyinen huoltoasema poistuu ja tontin osaa voidaan kehittää aikaisempaa pienemmän pinta-alan puitteissa. Keskuskadun tasauksen nostaminen osalla matkaa heikentää näkymiä Kirkkojärvelle. Tampere Kuva 20. Keskuskadun eritasoliittymä nykyisen tasoliittymän kohdalla Tampere Kuva 21. Keskuskadun eritasoliittymä nykyisestä tasoliittymästä pohjoiseen Vaihtoehdon valinta perusteluineen Vaihtoehdoilla ei ole liikenteellisesti ja kustannuksellisesti merkittävää eroa. Suurin eroavaisuus on alueen maankäytön kehittämismahdollisuuksissa. Vaihtoehto A on toteutettavissa vähäisellä kaavamuutoksella, joka mahdollistaa Keskuskadun varren kortteleiden käyttämisen nykyisellä tavalla. Vaihtoehto B edellyttää alueen maankäytön laajempaa tarkastelua sekä nykytilanne että tulevaisuuden maankäyttötarpeet huomioon ottaen. Päätös vaihtoehdon valinnasta tapahtuu päätettäessä alueen maankäytön tulevaisuudesta. Keskuskadun uusi linjaus mahdollistaa alueen kehittämisen sisääntulokadun kiertoliittymää korostaen. Kustannukset 8,6M 8,25 M

20 20 Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma 2.4 Valtatien linjausvaihtoehdot välillä Kissakivi - Alaskylä Vaihtoehto 1 Valtatie nykyisellä paikallaan Kehittämissuunnitelmassa on esitetty, että valtatie parannetaan Kissakiven ja Alaskylän välillä nykyiselle paikalleen. Osuudelle rakennetaan ohituskaista ja nykyiset yksityistieliittymät poistetaan sekä järjestetään niitä korvaavat kulkuyhteydet. Pori Porintie Kuruntie 2 Parkanon eritasoliittymä Vaihtoehto 2 Valtatie uudella linjauksella Suunnittelun aikana asukkaiden taholta tuli esille, että valtatien siirtämistä tulisi harkita Kissakiven ja Alaskylän välillä uudelle linjaukselle nykyisen valtatielinjauksen länsipuolelle noin etäisyydelle. Tällöin nykyinen valtatie jäisi rinnakkaistienä paikallisen liikenteen käyttöön. Pori Porintie Kuruntie 2 Parkanon eritasoliittymä Vaihtoehtojen vaikutukset Vaikutustekijä Vaihtoehto 1 Valtatie nykyisellä paikallaan Valtatien liikennöitävyys Alueen asukkaiden liikkuminen Maisema Alueen maankäyttö Valtatien molemmilla puolilla sorapintaiset rinnakkaistiet, joiden kautta voidaan liikennöidä Parkanon keskustaan ilman valtatiellä kulkemista. Poikittaisyhteydet osuuden molemmissa päissä eritasossa valtatien kanssa. Valtatien maisemavaikutus kasvaa hieman nykyisestään ohituskaistan ja rinnakkaistiestön rakentamisen myötä. Nykyinen valtatie rinnakkaisteineen vie jonkin verran lisää peltoaluetta tietarkoituksiin. Vaihtoehto 2 Valtatiellä uusi linjaus Ei eroavaisuutta Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi, jonka kautta liikennöidään jatkeena olevalle rinnakkaistieverkolle ja edelleen Parkanon keskustaan. Päällystettynä tienä palvelee paremmin kevyen liikenteen käyttäjiä kuin vaihtoehdon 1 mukaiset sorapintaiset rinnakkaistiet. Valtatien poikittaisliikennöinnin tarve on maatalousliikenteessä vähäisempi kuin vaihtoehdossa 1. Valtatie uudella linjauksella lisää maiseman rikkoutuneisuutta itälänsisuunnassa. Uusi tie linjautuu osin pelto- ja metsäalueelle. Uusi linjaus vie osalla matkaa peltoaluetta tiealueeksi, määrä on suurempi kuin vaihtoehdon 1 mukaisilla tiejärjestelyillä Melu Liikennemeluhaitta kasvaa hieman liikenteen lisääntyessä Liikennemeluhaitta vähenee nykyiselle asutukselle tien siirtyessä kauemmas tilakeskuksista. Rakennuskustannukset,5 M 4,5 M Vaihtoehdon valinta perusteluineen Virkaviidantie Tampere Uusi linjaus Ohituskaista Kuva 22. Valtatie nykyisellä paikallaan Tampere Virkaviidantie Kuva 2. Valtatie uudella linjauksella Uusi linjaus Ohituskaista Alueen maankäytön osalta ei ole näkyvissä selkeitä kehitysnäkymiä ja voidaan olettaa maankäytön säilyvän nykyisen kaltaisena, jossa valtatien varrella on tien molemmin puolin nauhamaisesti harvakseltaan tilakeskuksia ja asuinkiinteistöjä. Vaihtoehtojen välillä on suuri ero rakennuskustannusten osalta ja vaihtoehdossa 2 nykyinen valtatie jää liian korkealuokkaisena tienä vähäisen paikallisliikenteen käyttöön. Edellä mainittujen seikkojen perustella valtatietä kehitetään Kissakiven ja Alaskylän välillä vaihtoehdon 1 mukaisesti nykyiselle linjaukselleen.

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: SAMMI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee liikennealuetta sekä matkailupalvelujen aluetta ja metsätalousaluetta SELOSTUS Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos:

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot