Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi"

Transkriptio

1 Knowledge taking people further --- Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi Marraskuu 2004

2 ESIPUHE Porin Tahkoluodon ja Mäntyluodon satamien toiminnan elinehtona ovat tieverkon ja liikennejärjestelyjen toimivuus. Satamien toimintaedellytysten turvaamiseksi on esitetty erilaisia tiehankkeita ja parantamistoimenpiteitä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Sataman ja Meri-Porin alueen eri toimijoilla ja tienpitäjällä on omat näkemyksensä esitettyjen hankkeiden tarpeellisuudesta ja prioriteetista. Työn tavoitteena oli tarkastella Meri-Porin alueen toimintoja ja väylätarpeita kokonaisuutena, koota eri toimijoiden näkemykset esitetyistä hankkeista, kuvata yhteinen tahtotila ja priorisoida esitetyt hankkeet kiireellisyysluokkiin ottaen huomioon satamaliikenteen kasvu, muutokset liikennemuotojakaumassa ja liikenneinvestointeihin varatut rajalliset varat. Työ täydentää meneillään olevia Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman osaselvityksiä Pääliikenneverkko ja Elinkeinoelämän kuljetukset. Jatkossa tämä selvitys toimii lähtökohtana Meri-Porin alueen eri toimijoiden yhteisen tahtotilan tarkemmassa määrittelyssä. Työn tuloksia voidaan käyttää asioiden eteenpäin viemiseksi Tiehallinnon, Porin kaupungin ja muiden päättävien tahojen suuntaan. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon kuuluvat hankeasiamies Paavo Kajander, satamajohtaja Harri Virta ja liikenneinsinööri Markku Setälä Porin kaupungilta sekä toimitusjohtaja Esa Haavisto Hacklin Oy:stä. Työ on tehty Porin kaupungin, Porin sataman ja Hacklin Oy:n toimeksiannosta :n Porin yksikössä, jossa työstä on vastannut DI Sanna Välimäki. Karttaesitykset on laatinut ja kannen valokuvan on ottanut DI Eija Riihimäki Ramboll Finland Oy:stä. Pori, marraskuu

3 Sisältö 1. Yleistä Pääteiden liikenne ja onnettomuudet Liikennemäärät Onnettomuudet Porin Satamien liikenne ja kehitysnäkymät Meri-Porin alueen teollisuus ja kuljetukset Vaarallisten aineiden kuljetukset ja erikoiskuljetukset Muuta huomioitavaa Kaavoitus ja kehitysnäkymät Ongelmat ja parannusehdotukset Tieverkon ongelmat Hanke-ehdotukset Hankkeiden priorisointi Jatkotoimenpiteet

4 1. Yleistä Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden kannalta tärkeänä menestyksen osatekijänä ovat toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet. Satamat generoivat liikennettä, joka on otettava huomioon niin meriväylien kuin maantie- ja rautatieverkoston kehittämisessä. Lähtökohtana ovat satamien kehittymisen turvaaminen sekä kasvavat liikennemäärät. Meri-Porin alueella liikennettä synnyttävät satamien tavaraliikenne, satamissa toimivat laitokset, Meri-Porin alueen teollisuus, asuminen ja työmatkaliikenne sekä alueen muut toiminnot kuten Yyterin alueen virkistystoiminta. Arvioiden mukaan maanteitse satamiin tuleva ja satamasta lähtevä vuotuinen raskas liikenne kasvaa nykyisestä noin 25% vuoteen 2008 mennessä. Tämä muodostuu rikkihapon ja romun uusista kuljetuksista sekä jäte-, ferro-, ilmeniitti-, kemikaali- ja öljykuljetuksista. Myös sahatavaran osalta määrät pysyvät korkeina. Tuhkakuljetukset lisääntynevät lähitulevaisuudessa erityisesti pohjoisella satamatiellä. Jätteenpolttolaitoksen sijoituspaikka ja toimintaperiaate tulevat osaltaan vaikuttamaan merkittävästi raskaan liikenteen määriin Meri-Porin alueella. Jätteenpolttolaitos voi maksimissaan kolminkertaistaa raskaan liikenteen määrä Pohjoisella satamatiellä ja kaksinkertaistaa Reposaaren maantiellä. 2. Pääteiden liikenne ja onnettomuudet 2.1 Liikennemäärät luvulla Mäntyluodontien, valtatien 2, liikennemäärät eivät juurikaan nousseet, mutta 2000-luvulla liikenne on kasvanut räjähdysmäisesti. Ulasoorin liittymän ja Mäntyluodon välillä liikenne on kolmessa vuodessa (v ) kasvanut noin 30% ja raskaan liikenteen määrä on kasvanut noin 20%. Raskaan liikenteen määrää ovat kasvattaneet erityisesti kemikaalikuljetukset. Reposaaren maantiellä liikenteen kokonaismäärä on laskenut 4% vuosien 2001 ja 2004 välillä, mutta raskaan liikenteen määrä on kasvanut kuitenkin jopa 61%. Pohjoisella satamatiellä kokonaisliikennemäärä on noussut tasaisesti, mutta raskaan liikenteen osuus on kääntynyt laskuun 2000-luvulla johtuen ilmeisesti Poikeljärvi-Noormarkku välisen maantien raskaan ajoneuvoliikenteen läpikulkukiellosta. Ajoneuvoyhdistelmien ja vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajaokielto Vanhalla Vaasantiellä eli mt:llä 2701 astui voimaan Läpiajokielto koskee ajoneuvoyhdistelmiä, joiden kokonaispaino on suurempi kuin 12 tonnia. Liikennemäärät Suomen pääteillä kasvavat keskimäärin noin 4,5% 3 vuodessa. Nykyiset liikennemäärät on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 1. Taulukko1. Liikennemääriä. KVL/raskas liikenne (raskaan liikenteen %-osuus) Kasvu Mäntyluodontie (valtatie 2) Pori-Ulasoori / / / 815 (7%) 10% / 2% Ulasoori Rieskala 7230 / / / 741 (8%) 28% / 19% Rieskala Reposaarentien liittymä 6915/ / / 566 (9%) 24% / 23% Reposaarentien liittymä Mäntyluoto 2023 / / / 290 (12%) 31% / 18% Mäntyluodontieltä poikkeavat tiet Kyläsaarentie (2652) 3537 / 77 (2%) Paarnoorintie (12861) 865 / 21 (2%) Metsäkulmanraitti (13003) 739 / 15 (2%) Harry Gullichsenintie (2653) 3029 / 126 (5%) Vanha tie (2652) 1410 / 46 (3%) Yyterintie (13001) 1431 / 45 (3%) Reposaaren maantie (mt 269) Reposaarentien liittymä mt / / / 297 (12%) -4% / 61% mt 272 Tahkoluoto 1851 / 226 (12%) Pohjoinen satamatie (mt 272) Porin p. satamatie 500/61 950/ /115 (11%) 6% / -23% Poikeljärvi-Noormarkku (mt 2701) 1636/89 (5%) 3

5 Liikenteen kasvu vv (esim. Ulasoori - R ieskala -väli) KVL (kevyet) KVL (ras kaat) Kuva 1. Meri-Porin ja pohjoisen satamatien liikennemäärät v ja tärkeimpien yritysten sijainti. 2.2 Onnettomuudet Mäntyluodon tiellä välillä Länsitie Kirrisannantie tapahtui vuosina yhteensä 101 liikenneonnettomuutta. Näistä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 38, kuolemaan johtaneita 3 kpl ja eläinonnettomuuksia 24 kpl. Länsitien liittymässä tapahtui 2 onnettomuutta, Ulasoorin liittymässä 3 onnettomuutta ja Rieskalan liittymässä 6 onnettomuutta, joista 2 oli henkilövahinkoon johtaneita. Eniten onnettomuuksia tapahtui välillä Ulasoori-Rieskala (48 kpl, joista 15 kpl eläinonnettomuuksia). Mäntyluodontiellä keskimääräinen heva-onnettomuustiheys on 51,2 onn./100km kun valtakunnallinen valtateiden keskiarvo v oli 15,8 onn./100km. Onnettomuustiheys on yli kolminkertainen Mäntyluodontiellä verrattuna valtakunnalliseen valtateiden keskiarvoon. Heikon liikenneturvallisuustason lisäksi viime vuosien onnettomuuskehitys on huolestuttavaa (kuva 2). 4

6 kpl Liikenneonnettomuudet Mäntyluodontiellä vuosina kaikki onnettomuudet heva-onnettomuudet Kuva 2. Liikenneonnettomuudet Mäntyluodontiellä vuosina Reposaaren maantiellä (mt. 269) tapahtui samalla aikajaksolla 24 liikenneonnettomuutta, joista 5 oli henkilönvahinkoon johtaneita ja 9 eläinonnettomuuksia. Pohjoisen satamatien liittymässä tapahtui 2 onnettomuutta, joista toinen oli henkilövahinko-onnettomuus. Valtaosa onnettomuuksista tapahtui välillä Pohjoisen satamatien liittymä-reposaari. Pohjoisella satamatiellä (mt. 272) tapahtui samalla aikajaksolla 19 onnettomuutta, joista 3 oli henkilövahinkoon johtaneita. Suurin osa onnettomuuksista tapahtui välillä Ämttöö-VT 8. 90% (17 kpl) Pohjoisella satamatiellä tapahtuneista onnettomuuksista oli eläinonnettomuuksia. Maantiellä 2701 Poikeljärvi-Noormarkku tapahtui samalla aikajaksolla 16 onnettomuutta, joista 2 oli henkilövahinkoon johtaneita ja 2 eläinonnettomuuksia. 2.3 Porin Satamien liikenne ja kehitysnäkymät Vuonna 2003 Porin satamissa käsiteltiin yli kuusi miljoonaa tonnia tavaraa. Eniten kasvua oli hiili-, kemikaali ja kierrätysmetalliliikenteessä. Liikenne jakaantuu tasan Mäntyluodon ja Tahkoluodon kesken. Satamien monipuoliset tavaravirrat vaativat toimivia liikenneratkaisuja. Etenkin vaarallisten aineiden kuljetukset, raskas liikenne ja ylileveät ja -korkeat kuljetukset asettavat erityisvaatimuksia liikennejärjestelyille. Tavoitteena on säilyttää Mäntyluodon asema yhtenä parhaimmista erikoiskuljetusten satamista Suomessa. Kuvassa 3 on Porin satamien tavaraliikenteen kehittyminen vuodesta Viime vuonna liikenteen kasvu on ollut erityisen voimakasta. Tavaraliikenteen määrä on kuusinkertaistunut vuodesta 1956, mutta tieyhteys satamaan on pysynyt samantasoisena. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin tavaraliikenteen määrät vuonna 2003 ja ennusteet vuosille 2004 ja Lisäksi liikennettä synnyttävät Tahkoluodon satama-alueella toimivat laitokset ja varastot sekä maansiirtokuljetukset. 5

7 tonnia/ vuosi Kuva 3. Tavaraliikenne Porin satamissa vuosina Meri-Porin alueen teollisuus ja kuljetukset Meri-Porin alueella on paljon teollisuutta. Satamien alueella toimivat mm. Technip offshore Finland Oy, Stena, Kuusakoski, Ekokem, Fortum ja PVO-lämpövoima Oy. Kaanaassa toimii Kemira Pigments Oy ja Pihlavassa toimivat Ahlström Pihlava Oy ja Suomen Kuitulevy Oy. Uudenniityn teollisuusalueella toimii noin 60 yritystä. Tärkeimpien yritysten ja laitosten sijainti on esitetty kuvassa 1. Fortumilla ja PVO-Lämpövoimalla on Tahkoluodon satamassa hiilivoimalaitokset, joihin hiilikuljetukset tulevat laivoilla. Hiilivoimalaitosten kipsikuljetukset suuntautuvat pääasiassa Kankaanpäähän osittain etelän kautta ja osittain pohjoisen satamatien kautta lähinnä turverekkojen paluukuormina. Tuhkasta noin 80% menee toistaiseksi täyttöihin satama-alueella. Lähitulevaisuudessa tuhkat saatetaan kuljettaa Ahlaisten läjitysalueelle, mikä tarkoittaa noin tonnin tuhkakuljetuksia/vuosi pohjoiselle satamatielle. Tahkoluodon satamassa toimii Stena, jolla on romukuljetuksia yhdessä Kuusakosken kanssa n tonnia vuodessa. Stenalla on vain Porissa murskauslaitos, joten Stenan muut yksiköt tuottavat Porissa käsiteltävää ainesta. Kuljetukset saapuvat Tahkoluotoon eri suunnilta, pääasiassa pääkaupunkiseudulta, Uudeltamaalta ja Jyväskylän seudulta. Rautateitse saapuu nyt n tonnia/vuosi ja autoilla n tonnia/vuosi (10 täysperävaunuyhdistelmää/vrk). Jätteeksi lähtee vuodessa n tonnia, joka kuljetetaan puoliperävaunuyhdistelmällä Peittoonkorpeen Pohjoisen satamatien kautta, tonnia ei-magneettista metallijauhetta viedään ulkomaille (laivataan) ja tonnia terästä toimitetaan Rautaruukille Raaheen ja Outokummulle Tornioon (puolet autoilla, puolet rautateitse). Tahkoluodon satamassa sijaitsevat lisäksi Kemiran ilmeniitti- ja ferrosulfaattivarastot, Harjavalta Copperin rikkihapposäiliöt sekä öljysatamassa öljy- ja bensiinivarastot. 6

8 Kemira Pigmentsin kuljetukset suuntautuvat Porin Kaanaasta Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin, Ahlaisten läjitysalueelle sekä Helsingin ja Rauman suuntaan. Kemiralle tulevat kuljetukset saapuvat Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamista sekä Helsingin ja Vaasan suunnalta. Lähitulevaisuudessa kuljetukset lisääntyvät oleellisesti ylittäen vuonna tonnin rajan. Suuri osa Kemiralle tulevista kuljetuksista luokitellaan vaarallisiksi (nestekaasu, rikkihappo, suolahappo, lipeä sekä sula ja kiinteä rikki). Pihlavan sahan rekkaliikenne on noin 40 rekkaa päivässä, josta Porin suuntaan ja Mäntyluodon satamaan 5 päivässä. Suomen Kuitulevyn kuljetuksia on noin 30 päivässä Porin suuntaan. Näistä suurin osa on täysperävaunullisia kuljetuksia. Meri-Porin höyläämön kuljetuksia on noin 10 päivässä. Sekä sahan että kuitulevytehtaan kuljetukset tulevat lisääntymään. Technip offshore Finland Oy:lle arvioitu tavaraliikenne maanteitse on noin kuljetusta vuorokaudessa. Lisäksi raaka-ainekuljetuksia telakalle tulee pääasiassa rautateitse Raahen Rautaruukilta. Tyypillisesti tulee kerralla tonnia terästä kerran viikossa. Mäntyluodosta lähtee konepajoille työstettäväksi suuria kappaletavaroita. Valmiit osat kuljetetaan vastaavasti takaisin Mäntyluotoon. Erikoiskuljetuksia oli vuonna kpl. Uudenniityn teollisuusalueella toimii yli 60 yritystä, joille toimivat kuljetusyhteydet Poriin, Porin satamiin ja muualle Suomeen ovat elinehto. Alueella toimii useita raskas- ja erikoiskuljetuksia harjoittavia yrityksiä ja päivittäin ympäri Suomea laite- ja tavaratoimituksia kuljetuksia yrityksiä. Teollisuusalueella tuotettavat varasto- ja logistiikkapalvelut ovat kasvamassa Vaarallisten aineiden kuljetukset ja erikoiskuljetukset Vaarallisten aineiden kuljetuksia ovat mm. hapot, kemikaalit, kivennäisöljyt, jäteöljyt sekä konteissa kuljetettavat vaaralliset aineet. Porin satamiin tuli ja sieltä lähti vuonna 2003 kemikaaleja, kivennäisöljyjä ja rikkihappoa yhteensä tonnia (n. 80 rekkaa/vrk). Vuonna 2008 satamiin tulevien ja lähtevien VAK-kuljetusten määrän uskotaan nousevan yli 1,5 miljoonaan tonniin. Erityisen riskin muodostavat samoilla reiteillä hoidettavat emäs- ja happokuljetukset. Konteissa kuljetettavia vaarallisia aineita ovat mm. titaniumtetrakloridi, sodiumkloraatti ja nikkelisulfaatti. Noin 30% konteissa kuljetettavista vaarallisista aineista kuljetetaan rautateitse Mäntyluodon satamaan. Maanteitse näitä kuljetuksia hoidetaan n tonnia vuodessa. Esim. räjähdysaltista sodiumkloraattia (luokka 5,1) tuodaan Äetsästä Mäntyluodon satamaan 1200 konttia eli noin tonnia vuodessa ja määrä on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina. Titaniumtetrakloridikuljetukset hoidetaan Kolpantietä pitkin. Lisäksi satamien alueella on muita toimijoita, joille tulee/lähtee vaarallisten aineiden kuljetuksia. Esim. Ekokemillä on jäteöljykuljetuksia tonnia vuodessa. Kemiran liikenne on suurelta osin vaarallisten aineiden kuljetuksia. Kuljetukset hoidetaan nykyisin yksinomaan autoilla. Vuonna 2003 Kemira Pigments Oy:n raskas liikenne Mäntyluodontiellä oli 107 ajon/vrk ja Pohjoisella satamatiellä 19 ajon/vrk. Kolpantiellä Kemiran raskas liikenne oli 190 ajon/vrk, josta liikenne jakautui Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin sekä pohjoiselle satamatielle. Kemira Pigments Oy:n lähiajan mahdolliset kehittämishankkeet lisäävät raskaan liikenteen määriä. Jätteenpolttolaitoksen liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan kappaleessa 2.6. Mäntyluodon satamaan/satamasta kuljetetaan noin 500 ylipitkää, -leveää tai -painavaa yksikköä vuodessa. Lisäksi Technip offshorella on erikoiskuljetuksia noin 280 kpl vuodessa. Yhteensä erikoiskuljetuksia hoidetaan Mäntyluodontiellä siis lähes 800 kpl/vuodessa. Erikoiskuljetusten reitti on hyvä, mutta kuljetuksia haittaavat Mäntyluodontien ruuhkaisuus ja huono kunto. Erikoiskuljetusreitti (ylikorkeat, -leveät, -raskaat, -pitkät kuljetukset) menee tällä hetkellä Mäntyluodontietä Mäntyluodon satamaan ja Porista valtateitä pohjoiseen, etelään ja itään. Runkoverkolla vapaa korkeus ja leveys ovat seitsemän metriä (katuverkolla leveys kuusi met- 7

9 riä). Tulevaisuuden varauksena on erikoiskuljetusrampin rakentaminen kevyen liikenteen väylän yhteyteen Laanin eritasoliittymässä. Pori-Söörmarkku väylälle on eritasoliittymävaraukset Hyvelän ja Söörmarkun liittymiin. Mäntyluodontiellä on portaaleista johtuvia korkeusrajoituksia (5,5-6,8m). Alikulkuja, jotka erikoiskuljetusreitti alittaa, ohittaa tai kiertää ovat Levon, Karjarannan, Korven, Laanin, Ruutukuopan ja Honkaluodon eritasoliittymät. Reposaaren maantietä ei ole määritelty erikoiskuljetusreitiksi. Erikoiskuljetukset hoidetaan Kolpantien tai Kirrinsannantien kautta. 2.6 Muuta huomioitavaa Porissa selvitysvaiheessa olevan jätteenpolttolaitoksen sijoitusvaihtoehtoina ovat Kemira, Ulasoori ja Aittaluoto. Samoin jätteenpolttolaitoksen toimintaperiaatteissa on eri vaihtoehtoja. Jätteenpolttolaitos aiheuttaa kuljetustarpeita riippuen sijoituspaikasta sekä toimintaperiaatteesta. Mikäli laitoksen sijoituspaikaksi tulee Kemira, sen liikenteelliset vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä Meri-Porin alueella. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, että liikenteen kasvu riippuu useasta tekijästä; toteuttamisvaihtoehdosta, lisäenergian tuotantotasosta ja polttoainevaihtoehdosta sekä Kemiran sivutuotteiden mahdollisesta kaatopaikkasijoituksesta. Ennustetilanteessa 2010 on oletettu Kemiran laajennushankkeiden sekä voimalaitoskokonaisuuden toteutuneen laajimmassa mitassa. Lisäksi on oletettu, että turve tulee Pohjoisen satamatien kautta. Maksimissaan raskaan liikenteen määrä voi kolminkertaistua Pohjoisella satamatiellä nousten 393 ajoneuvoon vuorokaudessa. Reposaaren maantiellä raskaan liikenteen määrä kaksinkertaistuisi nykyisestään. Mäntyluodontiellä raskaan liikenteen määrä kasvaisi Kemiran liikenteen kasvusta ja jätteenpolttolaitoksen liikenteestä johtuen 292 ajoneuvolla vuorokaudessa eli 69% vuoden 2003 tilanteesta. /Kemira Pigments Oy:n titaanidioksidija ferrosulfaattituotannon kehittämisvaihtoehdot, Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2004/ Kuljetusten ei uskota siirtyvän rautateille teknisistä syistä ja nykyisessä kilpailutilanteessa. 3. Kaavoitus ja kehitysnäkymät Yleiskaavassa on varaukset Mäntyluodontien nelikaistaistukselle ja eritasoliittymille Ulasoorin, Uudenniityn ja Rieskalan liittymiin. Yleiskaavassa on varaus Uudenniityn teollisuusalueen laajentumiseksi kaupunkiin päin. Ahlströmin aluetta Pihlavassa on suunniteltu laajennettavaksi ja teollisuusraiteen viereen on varaus uudelle tieyhteydelle, joka parantaa kulkuyhteyksiä etenkin sataman suuntaan. Pohjoisen satamatien ja Reposaaren maantien risteyksen tuntumaan on varaus yritystoiminnalle. Kellahden läjitysaluetta on mahdollisuus kehittää ja laajentaa ja sen yhteyteen voi syntyä hyötykäyttöön liittyvää yritystoimintaa. Kaupungin päässä Tikkulan ja Ulasoorin väliselle alueelle on selvitetty maaliikennekeskuksen sijoittamista. Mäntyluodon satamaan on selvitetty logistiikka- ja lisäarvoalueen sijoittamista. Kaanaan aluetta on tavoitteena kehittää kaavoituksellisin keinoin lisäämällä vapaa-ajan ja pientalotontteja. Esim. Kangastien varteen on kokeiluluonteisesti kaavoitettu 24 mökkitonttia. Aapontie on suunniteltu jatkettavaksi Kangastielle asti. Herrainpäiville Karhuluodontien varteen on kaavoitettu 9 tonttia (3 asuntoa/tontti) ympärivuotista asumista varten. Yyterin kartanon aluetta on tavoitteena kehittää ja alueelle on kaavoitettu suuria omakotitontteja. Kyläsaari on kasvavaa ja kehittyvää aluetta kohtuullisen matkan päässä keskustasta. Koko Mäntyluodontien eteläpuoli on tarkoitus pitää harvaanasuttuna ja säilyttää laajat virkistysalueet luontoretkeilyä varten. Alueella on mm. retkeilyreittejä ja lintutorneja. Yyterin kartanon alueelle johtavan tien varressa on ratsastuskeskus, josta on hevosliikennettä Mäntyluodontien yli. Myös Pihlavan uimahallilta lähtevä kuntopolku (talvisin hiihtolatu) ylittää Mäntyluodontien. Ajoratakeskus synnyttää liikennettä kilpailujen aikana. Yyterin matkailullista vetovoimaa on pitkäjänteisesti kehitetty. UPM lomakylä kuuluu osana laajaa Yyterin kehittämissuunnitelmaa ja tavoitteena on laajentaa lomakylän toimintaa. Yyterin alueella tullaan lisää- 8

10 mään matkailupalvelujen tarjontaa. Muita virkistystoimintoja ovat mm. surfkisakeskus Yyterissä, golfkenttä Herrainpäivillä sekä venesatama ja kalastusmahdollisuudet Kallossa. 4. Ongelmat ja parannusehdotukset 4.1 Tieverkon ongelmat Mäntyluodontie (VT2) on 17 kilometriä pitkä, kapea, turvaton ja huonokuntoisella päällysteellä varustettu, vilkkaasti liikennöity valtatie. Satamaliikenteen lisäksi tieosuuksilla on runsaasti teollisuuden raskas- ja henkilöliikennettä. Mäntyluodontiellä raskaan liikenteen osuus on 7-12%. Raskasliikenne on erittäin raskasta, sillä kuormat ovat tonnia. Raskasliikenne on suurelta osin vaarallisten aineiden kuljetusta kaikilla tieosuuksilla. Liikenne ruuhkautuu aamulla klo 6-8 ja iltapäivällä klo Muina aikoina liikenne sujuu kohtalaisen hyvin. Kesäaikana ruuhkaa muodostuu ajoittain Yyterin ja Vanhan Pihlavantien risteykseen. Tiejaksolla pieniä liittymiä on paljon ja isot liittymät ovat hankalia. Satamien lisäksi Yyterin alueen saavutettavuus on erittäin tärkeässä asemassa koko Porin seudun kehittämisen kannalta. Raskas ajoneuvoyhdistelmä kuluttaa tasaisella ajolla noin litraa/100 km ja kiihdytyksessä kulutus nousee moninkertaiseksi. Reposaaren maantie Reposaaren liittymästä Tahkoluotoon on liikenneturvallisuuden kannalta hyvin ongelmallinen. Tie on erittäin kapea ja siinä ei ole kevyen liikenteen väylää. Onnettomuuden sattuessa tieosuudella ei ole varatietä pelastusajoneuvoja varten. Erityisesti neljän kilometrin tieosuus välillä Kappelin silta - Pohjoinen satamatie on onnettomuuden sattuessa täysin pelastusajoneuvojen saavuttamattomissa. Raskaan liikenteen osuus tieosuudella on nyt n. 12% ja tulee kasvamaan nykyisestään mikäli Kemiran kehittämishankkeet toteutuvat. Porin pohjoinen satamatie palvelee nykyisin kohtalaisen hyvin kuljetuksia, jotka suuntautuvat VT8:lle. Pohjoisella satamatiellä raskaan liikenteen osuus on 11-15%. Satamatien jatke palvelisi etenkin Keski-Suomeen suuntautuvia kuljetuksia ja sen myötä raskasta liikennettä siirtyisi Mäntyluodontieltä Pohjoiselle satamatielle. Pohjoisen satamatien käyttö on melko vähäistä johtuen tien heikosta talvikunnossapidosta sekä Poikeljärvi-Noormarkku välisen maantien raskaan ajoneuvoliikenteen läpiajokiellosta. 4.2 Hanke-ehdotukset Meri-Porin liikenneyhteyskyselyssä alkuvuodesta 2004 alueen yritykset ovat omina kehittämisehdotuksinaan esittäneet useita toimenpiteitä. Lisäksi on tämän selvityksen yhteydessä haastateltu joitakin kuljetusyrityksiä sekä pelastuslaitoksen edustajaa. Esitetyt toimenpideehdotukset on koottu taulukkoon 2. Taulukko 2. Satamien ja Meri-Porin teollisuuden esittämät kehittämistoimenpiteet v Paikka toimenpide kustannusarvio tienpitäjä tilanne 1000 VT2, Mäntyluodontie VT2 Uusiniitty- Tiilimäki ja VT8 Ruutukuoppa- Tiiliruukki VT2, Pori Mäntyluoto VT 2, Pori Mäntyluoto VT2, Mäntyluodontie Mäntyluodontie 4-kaistaistus + eritasoliittymät täyden- tievalaistuksen täminen nelikaistaistus tien kunnossapidon tehostaminen, tiepäällysteen uusiminen kaistojen levennys ja/tai kolmas kaista Tiepiiri PTS 140 Tiepiiri tehty TTS 9

11 VT 2, Rieskalan liittymä Rieskalan liittymän parantaminen ja yksityistiejärjestelyt sekä valaistuksen täydentäminen Eritasoliittymä Rieskalan liittymä Rieskalan liittymä Riittävän suuri liikenneympyrä ja oma ohituskaista Pihlavaan tulevalle liikenteelle Rieskalan liittymä Liittymän läheisyyteen kevyen liikenteen alikulku Ulasoorin liittymä Ulasoorin tasoliittymän parantaminen Ulasoorin liittymä Ulasoorin eritasoliittymä + rinnakkaisyhteys Uudenniityn teollisuusalueelle + Preiviikintien sulkeminen Yyterin ja Vanhan Pihlavantien risteys Levon eritasoliittymä Kemiran kuljetuksille yhteys Mäntyluodon satamaan Kirrintien kautta Ulasoorintie Kyläsaaren työmatkaliikenteen ohjaaminen Ulasoorintielle Paikka toimenpide kustannusarvio 1000 Mäntyluodontie Leveämmät pientareet VT 2, Mäntyluodontien liittymät Mäntyluodontien liittymiin levennykset, liittymät ryhmittymis- ja kiihdytyskaistat (erityisesti Pihlavan ja Ulasoorin liittymät) Mäntyluodontien pikkuliittymien sulkeminen liittymät Mäntyluodontien eritasoliittymät, jotka liittymät alittavat VT2:n (nykyisen vapaan kulkukorkeuden ja leveyden säilyttäminen) tienpitäjä tilanne VT 2 Vihti-Pori yhteysvälin parantaminen 600 Tiepiiri TTS (VT2 Vihti-Pori yhteysvälin parantamien) Tiesuunnitelmavaiheessa Tiepiiri TTS (VT2 Vihti-Pori yhteysvälin parantaminen) Tiepiiri teettää vaikutusselvityksen Porin kaupunki Ulasoorintie Ulasoorintien jatkaminen Uudenniityn asuntoalueelle + asuntoalueen liittymän sulkeminen Mt 269 Reposaaren maantie Mt 269, Reposaaren Kevyen liikenteen väylä 840 Tiepiiri liittymä- poh- joisen satamatien liittymä Mt 269, pohjoisen Kevyen liikenteen väylä 500 Tiepiiri satamatien liittymä Tahkoluodontie Reposaaren läppäsiltnitelma sillan parantaminen 290 Tiepiiri Satakunnan tieverkon kehittämissuun , TTS Lampaluoto meluntorjunta Porin pohjoisen satamatien jatke mt 272 Poikeljärvi-Noormarkktien Porin pohjoisen satama Tiepiiri Satakunnan tieverkon kehittämissuun- jatke nitelma: hanke toteutetaan ( ) mikäli kohteelle saadaan ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksesta 2,3 M kohdentuu ohjelmakauden ulkopuolelle, PTS VT 8, Pori-Söörmarkku VT 8 Pori- Söörmarkku Uusi valtatiejakso (TTS) (PTS) Tiepiiri TTS, PTS 10

12 4.3 Hankkeiden priorisointi Kaikkien esitettyjen toimenpiteiden ja hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista rajallisten rahoitusresurssien vuoksi. Siksi toimenpiteet on asetettava tärkeysjärjestykseen ja niitä voidaan toteuttaa sitä mukaa kun rahaa on käytettävissä. Tällä hetkellä Tiehallinnolla ei ole rahoitusraamia TTS:n ja Valtatien 2 yhteysvälin Helsinki Pori kehittämishankkeen ulkopuolella oleviin hankkeisiin. Seuraavassa on esitetty ohjausryhmän asettama toimenpiteiden tärkeysjärjestys jaoteltuna pitkän tähtäimen suuriin hankkeisiin ja lähitulevaisuuden pienempiin hankkeisiin. Kaikki esitetyt lähitulevaisuuden toimenpiteet tukevat myös pitkän tähtäimen tavoitteita. Pitkän tähtäimen tavoitteet: Pohjoisen satamatien jatke Mäntuodontie välillä Tiilimäki-Uusiniitty nelikaistaistus ja eritasoliittymät / leventäminen / ohituskaistat Pori-Söörmarkku uusi valtatiejakso Lähitulevaisuuden tavoitteet: Kevyen liikenteen väylä Reposaaren maantielle ensisijaisesti välille pohjoisen satamatien liittymä-tahkoluodontie, jatkossa myös välille Reposaarentien liittymä Pohjoisen satamatien liittymä. Ulasoorin eritasoliittymä, Uudenniityn teollisuusalueelle rinnakkaisyhteys, johon yhdistetään Paarnoorintie ja Pietniementie. Uudenniityn, Yyterin ja Kirrinsannantien liittymiin pitkät ryhmittymis- ja kiihdytyskaistat niille suunnille, joissa raskaan liikenteen osuus on suuri tai muu erityisjärjestely kuten liittymien porrastus. Kirrintien puuttuvan osuuden rakentaminen. Vireillä oleva Rieskalan kiertoliittymä tulee suunnitella sellaiseksi, että siitä ei ole haittaa raskaalle liikenteelle. Ei liikennevaloja Mäntyluodontielle. Kunnossapidon tehostaminen, erityisesti talvikunnossapito Pohjoisella satamatiellä ja Reposaaren liittymästä Mäntyluodon satamaan välisellä tieosuudella sekä päällysteen uusiminen Mäntyluodontiellä. Valtatien 2 yhteysvälin Helsinki Pori kehittämishanke on mukana Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa Yhteysvälin parantamisen tavoitteena on 1950-luvulla rakennetun tien modernisointi liikenteen ja ympäristön tarpeita vastaavaksi. Yksi hankekokonaisuuden ulkopuolelle jäävistä, mutta kiireellisistä hankkeista on mm. Ulasoorin eritasoliittymän rakentaminen, josta onkin nyt käynnistetty toimenpideselvityksen tekeminen. Ulasoorin eritasoliittymä on pyritty sisällyttämään VT 2:n 40 M :n kehittämishakkeeseen. Koko yhteysvälin kehittämisen jatkosuunnittelusta on tehty hanke- ja toimenpidepäätös syksyllä 2002 ja Tiehallinto on päätöksen mukaisesti jatkanut hankkeen jatkosuunnittelua toteuttamisedellytysten varmistamiseksi. Valtatien 2 yhteysvälin kehittämishankkeeseen sisältyvät (nyt suunnitteluvaiheessa olevat) seuraavat hankkeet: Yksityistiejärjestelyt eli pikkuliittymien sulkeminen Rieskalan ja Ulasoorin liittymien väliltä, kuten yhteysvälin kehittämisselvityksessä on esitetty. Kiertoliittymä Rieskalan liittymään (tiesuunnitelmavaiheessa). Suunnitelmassa kiertoliittymän halkaisija 50 m, erikoiskuljetukset huomioitu, kevyelle liikenteelle normaalit odotussaarekkeet. Kuvassa 4 on esitetty pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet sekä valtatien 2 yhteysvälin kehittämishankkeeseen sisältyvät hankkeet. 11

13 Kuva 4. Ehdotetut pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet sekä suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet. 5. Jatkotoimenpiteet Tämä selvitys toimii lähtöaineistona ja keskustelun pohjana Meri-Porin alueen eri toimijoiden yhteisen tahtotilan määrittelyssä. Esitetyt hankkeet, niiden tärkeysjärjestys ja toimenpiteiden yksityiskohtien tarkistukset tulee käsitellä yhteisesti Meri-Porin yrittäjien ja muiden toimijoiden kesken niin, että löydetään yhteinen näkemys asioiden eteenpäin viemiseksi. Kannanottojen jälkeen hankelista viimeistellään ja tarvittaessa tästä muistiosta laaditaan jatkossa esitetyyppinen tiivistelmä, joka toimii työkaluna asian esittelyssä Tiepiirin, Porin kaupungin ja muiden päättävien tahojen suuntaan. Tavoitteena on löytää ne hankkeet, joita yhteistyössä viedään eteenpäin. 12

14 LIITTEET: LIITE 1: Porin satamien tavaraliikenne vuonna 2003 ja ennusteet vuosille 2004 ja PORIN SATAMAT TAVARALIIKENNE Tonnia/vuosi ennuste ennuste TUONTI ULKOMAILTA KAPPALETAVARA KEMIKAALIT KIVENNÄISÖLJYT KIVIHIILI JA KOKSI MALMIT JA RIKASTEET METALLIT JA METALLITEOKSET RAAKAMINERAALIT MUU TAVARA KONTIT TEUTA TUONTI YHTEENSÄ VIENTI ULKOMAILLE SAHATAVARA KONTITETTU SAHATAVARA SAHAAMATON PUUTAVARA SAHATAVARA YHTEENSÄ FERROSULFAATTI KAPPALETAVARA KEMIKAALIT LANNOITTEET METALLIT JA METALLITEOKSET RIKKIHAPPO MUU TAVARA KONTIT TEUTA VIENTI YHTEENSÄ TUONTI KOTIMAASTA KIVENNÄISÖLJYT YHTEENSÄ VIENTI KOTIMAAHAN JÄLLEENLAIVAUSHIILI Muut YHTEENSÄ ULKOMAANLIIKENNE KOTIMAANLIIKENNE KONTTILIIKENNE YHTEENSÄ ei sisällä maanteitse kuljetettavaa kierrätysmetallia 13

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v)

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v) 87 LIITTEET Liite 1 n suuralueiden ja n suuralueiden 2003 (1 000 tonnia/v) 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Kontitettu tavara Puutuotteet Kappaletavara Kuiva bulk Nestebulk 10 000

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko elinkeinoelämään Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1/8 PORI/1288/2015 VP 37/12.6.2015 TAHKOLUOTO PAAKARIT OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI HANKKEET MAAKUNNAN HANKELUETTELOON/VALTION TA 2017 6.11.2015 1 (6)

KITEEN KAUPUNKI HANKKEET MAAKUNNAN HANKELUETTELOON/VALTION TA 2017 6.11.2015 1 (6) 1 (6) Kaikki Kiteen kaupungin esittämät hankkeet sisältyvät Kiteen kaupungin talousarvioon 2016 ja taloussuunnitelmaan 2016-2019 Näiden dokumenttien kautta osoitetaan omarahoitusosuudet esitettyihin hankkeisiin.

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio

Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio 3.6.2010 Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio 1. Nykytilanne Laukaantie on tärkeä seudullinen pääväylä ja yksi Jyväskylän kaupungin viidestä pääsisääntuloväylästä.

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA 9.4.2014 KAISU LAITINEN KAISU LAITINEN Valtakunnallisen Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon kehittämisprojekti SEKV:n ja keskikaidehankkeiden

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki Vt 12 Kouvola Lahti yhteysväli Valtatien 12 yhteysvälin Kouvola - Lahti perusparantaminen on ollut vireillä

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Tieluokitukset Kuva osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä,

Tieluokitukset Kuva osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä, 10.13.1.2 Tieluokitukset Kuva 10-13-4 osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä, Kolarin pohjoispuolella Äkäsjokisuuhun saakka leveys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

MAL-SEMINAARI 9.10.2007

MAL-SEMINAARI 9.10.2007 MAL-SEMINAARI 9.10.2007 TIEHANKKEET JA RAHOITUSTARVE Suunnittelupäällikkö Viljo Miranto Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 2 Uudenmaan tiepiiri Koko maa Uusimaa U-piirin osuus Maapinta-ala (km2) 304 530 9

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET 20.5.2014 Esipuhe Kanta-Hämeen valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan mm. Moreenin ja Harvialan alueiden liikennekysymyksiä. Yksi niistä on ns.

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot