NAANTALIN SATAMA ERIKOISKULJETUKSET REITTITARKASTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.1.2012 NAANTALIN SATAMA ERIKOISKULJETUKSET REITTITARKASTELU"

Transkriptio

1 NAANTALIN SATAMA ERIKOISKULJETUKSET REITTITARKASTELU

2 1 1. JOHDANTO Erikoiskuljetukset ovat kuljetuksia, jotka ylittävät normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja/tai massarajat. Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat jakamattomien esineiden kuten koneiden, elementtien, rakennusten, nostureiden ja isojen tuotteiden kuljetukset (kuva 1). Naantalin satamaan on arvioitu saapuvan vuosittain noin erikoiskuljetusta. Vuoden 2011 tilastojen perusteella noin 12% erikoiskuljetuksista on ylileveitä. Erikoiskuljetusreiteille on Suomessa hyväksytty perustavoitteet, joilla ulottumarajoitusten osalta tarkoitetaan sallittua kuljetuskorkeutta ja leveyttä 7 m x 7 m. Reittivaihtoehdot on käyty läpi ajouratarkasteluin ajoneuvoilla, jotka ELY-keskuksen mukaan ovat yleisesti käytössä olevia ja riittävän kattavia. Ajouratarkastelussa käytetyt ajoneuvot on esitetty tarkemmin kohdassa 2. ELY-keskus myöntää jatkossa luvat erikoiskuljetuksille myös katuverkolle. Kaupunki sitoutuu sopimuksella säilyttämään reitit. Tämän tarkastelun tarkoituksena on selvittää Naantalin satamaan johtavien erikoiskuljetusreittivaihtoehtojen toteutuskelpoisuus ja kustannukset. Nykyinen reitti kulkee Satamatien kautta, mutta mahdollinen Humaliston kaavan eteneminen poistaisi nykyisen reitin käytöstä. Reittitarkastelut on tehty kolmelle vaihtoehtoiselle reitille. Ensimmäinen reittivaihtoehto kulkee Vanton eritasoliittymästä Viestitietä pitkin satamaan. Toinen reitti kulkee Vanton eritasoliittymästä Linkkikadun kautta KT 40:lle, josta poistutaan Järveläntielle ja Järveläntieltä edelleen satamaan. Kolmas reitti kulkee kaavoitusvaiheessa olevan Humaliston kaava-alueen mukaisen Humalistontien ja kaava-alueen ulkopuolisen Vanhan Satamatien kautta. Sataman pelastussuunnitelmassa on otettu kantaa, että satamasta on oltava purkautumisreitit vähintään kahteen suuntaan. KT 40 ei sovellu erikoiskuljetusreitiksi välillä Vanton eritasoliittymä Linkkikadun liittymä maantien ylittävän alikulkukorkeudeltaan erikoiskuljetuksille liian matalan kevyen liikenteen sillan vuoksi. Kuva 1. Esimerkki erikoiskuljetuksesta

3 2 2. TARKASTELLUT AJONEUVOT a. Kokonaispituus 31 m, leveys 5,8 m b. Kokonaispituus 35,4 m, leveys 5,8 m c. Kokonaispituus 30 m, leveys 5 m (lavetin taaempi teli ei ohjaudu) d. Kokonaispituus 36 m, leveys 7 m (lavetissa kääntyvä teli) e. Ylikorkeat kuljetukset

4 3 3. REITTI VE1 Vanton eritasoliittymä - Patenttikatu Viestitie Viljatie Järveläntie (kuva 2). Kuva 2. Reitti VE1 AJOSUUNTA SATAMAAN Vanton eritasoliittymässä erikoiskuljetus kulkee vastakkaiseen ajosuuntaan (Turkuun päin) johtavaa ramppia pitkin. Rampin ja Patenttikadun liittymän saarekkeet ovat jo nykyisin yliajettavia (betoninen reunakivi korkeus enintään 6 cm). Patenttikadun keskisaarekkeen liikennemerkit tulee poistaa kuljetuksen ajaksi. (Kuva 3).

5 4 Kuva 3. Ajoneuvon d ajoura rampilta Patenttikadulle Linkkikadun liittymän kohdalla varauduttava poistamaan kuljetuksen ajaksi joko liikenteenjakaja liikennemerkit tai suojatie-merkki. Viestitien ja Viljatien liittymässä poistettava kuljetuksen ajaksi joko liikenteenjakaja -saarekkeen merkit tai tien oikealla reunalla oleva suojatien merkki ajoneuvoilla a, b ja c. Ajoneuvolla d on poistettava liikennemerkit molemmin puolin. Viljatien ja Järveläntien liittymässä poistettava kuljetuksen ajaksi Viljatien puoleisen liikenteenjakaja-saarekkeen merkit ajoneuvolla d (kuva 4). Ajoneuvolla c kyseinen liikenteenjakaja muodostuu esteeksi.

6 5 Kuva 4. Ajoneuvon d ajoura Viestitieltä Viljatielle Sataman porttialueella Järveläntiellä kuljetuksen tulee kulkea valvontarakennuksen eteläpuolista kaistaa. Erikoiskuljetusreitin vieminen valvontarakennuksen pohjoispuolelta ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto johtuen kaistajärjestelyistä, tiettyjen ajoratojen lämmityksestä ja henkilöautojen tunnistusjärjestelmästä. Valvontarakennuksen eteläpuolisen kaistan muuttaminen erikoiskuljetusten vaatimalle tasolle edellyttäisi kevyen liikenteen portin siirtoa. Portin siirtoon arvioidaan liittyvän myös kevyen liikenteen väylän linjauksen muutos lyhyellä matkalla. Lisäksi val-

7 6 vontarakennuksen toinen uloke tulisi poistaa. Ulokkeen alla vapaa korkeus on 4,7 m. Liikennemerkkejä tulisi poistaa kuljetuksen ajaksi liittymäalueella ja Viljatien alussa yhteensä 4 kpl (kuva 5). Porttialueen graniittisilla reunakivillä rajatut saarekkeet eivät täytä korkeuseron takia yliajettavan graniittisen reunakiven vaatimusta, joka on enintään 4 cm. AJOSUUNTA POIS SATAMASTA Porttialueella tila- ja toimenpidevaatimukset ovat lähes samat riippumatta ajosuunnasta. Kuva 5. Ajoneuvon d ajoura porttialueella suunnassa poispäin satamasta Viestitien ja Viljatien liittymässä on poistettava kuljetuksen ajaksi joko liikenteenjakajasaarekkeen merkit tai ajoradan reunalla oleva suojatien/pyörätien merkki. Viljatien ajoradan saarekkeet vaikeuttavat kääntymistä Viljatieltä Viestitielle. Käännyttäessä KT40 rampille erikoiskuljetuksen tulee ajaa keskisaarekkeiden yli, jolloin kääntyminen onnistuu poistamalla saarekkeiden liikennemerkit kuljetuksen ajaksi(kuva 6).

8 7 Kuva 6. Ajoneuvon d ajoura Patenttikadulta rampille YLIKORKEA KULJETUS Satamaan päin ajettaessa Vanton eritasoliittymässä on portaali, jonka alikulkukorkeus on noin 7,6 m. Maskun suunnasta tuleva erikoiskuljetus alittaa Vanton eritasoliittymän kohdalla voimalinjat, joiden alikulkukorkeus on välillä 13,05 m 15,30 m. Viestitiellä on Prosessikadun liittymän jälkeen varoitusportaali, jonka alikulkukorkeus on noin 4,8 m. Kyseinen portaali varoittaa noin 600 m eteenpäin sijaitsevasta ajoradan yläpuolisesta höyryputkesta, jonka alikulkukorkeus on ajoradan toisella reunalla noin 5,4 m ja toisella reunalla noin 4,9 m. Noin 30 m höyryputken jälkeen sijaitsee toinen varoitusportaali (alikulkukorkeus noin 4,8 m) toista ajosuuntaa varten. Höyryputki ja varoitusportaalit rajoittavat kuljetuskorkeutta molempiin ajosuuntiin. Viestitiellä on noin 170 m Prosessikadun liittymän jälkeen katua risteävä sähkölinja, jonka alikulkukorkeus alimpaan lankaan on noin 6,6 m (kuva 7).

9 8 Kuva 7. Katua risteävä sähkölinja Viestitiellä Sataman porttialueen jälkeen ajoradan yli kulkee höyryputki, jonka alikulkukorkeus on 7,1-7,4 m (kuva 8). Kuva 8. Radan ja höyryputken risteyskohta

10 9 TOTEUTTAMISKELPOISET PARANNUSTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1) Viljatien keskisaarekkeet tulisi muuttaa yliajettaviksi välillä Viestitie Järveläntie sekä varustaa saarekkeet irrotettavilla liikennemerkeillä (kuva 9). Saarekkeet ovat yliajettavissa, mikäli graniittisen reunakiven ja asfaltin pinnan korkeusero on enintään 4 cm. Korkeuseroa voidaan pienentää asfaltoimalla alue uudelleen. Vaihtoehtoisesti saarekkeet voidaan rakentaa uudelleen. Kuva 9. Toimenpiteet Viljatiellä 2) Kevyen liikenteen portin siirto ja väylän linjauksen muutos lyhyellä matkalla (kuva 10). 3) Kevyen liikenteen väylän rakenteiden parantaminen osittain ajorataa vastaavaksi (kuva 10). 4) Valvontarakennuksen ulokkeen poisto (kuva 10). 5) Liikennemerkkien muuttaminen irrotettaviksi porttialueella.

11 10 Kuva 10. Toimenpiteet sataman porttialueella Korkeusesteet: 6) Viestitien varoitusportaalien (2 kpl) poisto ja Fortumin höyryputkiston nosto. 7) Viestitien ylittävän sähkölinjan nostaminen kadun kohdalta ylemmäs. Varoetäisyyden ilmajohtoon tulee jännitteestä riippuen olla vähintään 2 metriä, joten alimman sähköjohdon nostotarve on vähintään 2,4 m. 8) Sataman porttialueen jälkeen (sataman puolella) ajoradan yli kulkevan höyryputken alituskorkeus on riittävä 7 metrin korkuiselle erikoiskuljetukselle. Korkeusrajoitus merkki tulee vaihtaa 7 m:ksi (kuva 11).

12 11 Kuva 11. Höyryputken alituskorkeus -merkki TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO Parannustoimenpiteillä saavutetaan erikoiskuljetusreitti tarkastelluille ajoneuvoille, joiden maksimikorkeus on 7 m. Kustannusarvio VE1: Viljatien päällystys Kevyen liikenteen portin siirto Kevyen liikenteen väylän siirto ja osittainen rakenteiden parantaminen Ulokkeen poisto Liikennemerkkimuutokset Höyryputkiston nostaminen Sähkölinjan nostaminen YHTEENSÄ: MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Sataman puoleisessa päässä noin 900 m matkalla Viestitie sijaitsee yksityisomistuksessa olevalla teollisuusalueella. Viestitiehen liittyvää kaavaa laadittaessa tulee olla yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa, jotta tavoitteena oleva maantietasoinen yhteys satamaan pystyttäisiin muodostamaan. Muodostunut maankäyttö Viestitien vierialueilla soveltuu erittäin hyvin sekä erikoiskuljetuksille että muulle satamaliikenteelle. Lisäksi tämän reitin käyttöä puoltaa se, että satamaliikenne Armonlaaksontiellä keskustan läheisyydessä pystytään minimoimaan. Reitin selkeyttä lisää myös se, että ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen sama reitti soveltuu sekä erikoiskuljetuksille että muulle satamaliikenteelle pääreitiksi.

13 12 4. REITTI VE2 Vanton eritasoliittymä Linkkikatu / Järveläntie (kuva 12). Järveläntiellä KT40 alittavan sillan alikulkukorkeus on 5,08 5,75 m. Silta rajoittaa kuljetuskorkeutta sataman suuntaan. Tämän johdosta erikoiskuljetusreittinä on tarkasteltu ainoastaan ajosuunnan satamasta poispäin ramppia. Kuva 12. Reitti VE2 AJOSUUNTA SATAMAAN Patenttikadulta Linkkikadulle käännyttäessä erikoiskuljetus ei mahdu kääntymään vaan joutuu osittain ylittämään välikaistan (kuva 13). Linkkikadulla joudutaan kahteen eri kohtaan laajentamaan yliajettavaa osuutta nykyisen viheralueen tilalle. Linkkikadulta KT 40:lle käännyttäessä tulee voida ajaa keskisaarekkeen yli ja liikennemerkki poistaa kuljetuksen ajaksi (kuva 14). Linkkikadun ylittävä sähköjohto poistuu lähiaikoina, joten sähköjohdon alikulkukorkeutta ei ole tämän tarkastelun yhteydessä mitattu. Satamaan ajettaessa erikoiskuljetusten tulee käyttää vastakkaisen ajosuunnan ramppia. Käännyttäessä rampilta Järveläntielle ajoneuvolla a, kohteessa ei ole esteitä. Ajoneuvolla b ajettaessa rengaslinja kulkee asfaltoidun alueen ulkopuolella pientareella. Ajoneuvolla c ja d (kuva 15) ajettaessa ajoradan ja pientareen leveydet eivät liittymäkaarteessa riitä ajoneuvon kääntymiselle.

14 13 Kuva 13. Ajoneuvon d ajoura käännyttäessä Patenttikadulta Linkkikadulle Kuva 14. Ajoneuvon d ajoura käännyttäessä Linkkikadulta KT 40:lle

15 14 Kuva 15. Ajoneuvon d ajoura käännyttäessä rampilta Järveläntielle Järveläntien ja Viljatien liittymässä esteeksi muodostuu liittymän keskisaareke kaikilla tarkastelluilla ajoneuvoilla. Sataman porttialueen ja sataman välillä esteet ovat samat kuin edellä esitetyllä vaihtoehdolla VE1. AJOSUUNTA POIS SATAMASTA Sataman ja porttialueen välillä esteet ovat samat kuin ajettaessa satamaan. Viljatien ja Järveläntien liittymässä esteeksi muodostuu liittymän keskisaareke kaikilla ajoneuvoilla (kuva 16).

16 15 Kuva 16. Ajoneuvon d ajoura Viljatien ja Järveläntien liittymässä Käännyttäessä Järveläntieltä rampille Turkuun päin ajoneuvoilla c ja d ajoradan leveys liittymän sisäkaarteessa on liian pieni. Linkkikadulla sekä Linkkikadun molemmissa päissä esteet ovat samat kuin satamaan päin ajettaessa. YLIKORKEA KULJETUS Korkeutta rajoittavia tekijöitä ei ole reitillä ennen sataman porttialuetta. Sataman porttialueen ja sataman välillä esteet ovat samat kuin edellä esitetyllä vaihtoehdolla VE1.

17 16 TOTEUTTAMISKELPOISET PARANNUSTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1) Patenttikadun ja Linkkikadun liittymän välikaista tulee muuttaa yliajettavaksi osittain (kuva 17). Kuva 17. Toimenpiteet Patenttikadun ja Linkkikadun liittymässä 2) Linkkikadulla nykyistä viheraluetta muutetaan kantavaksi ja yliajettavaksi kahdessa eri kohtaa yhteensä noin 60 m2. 3) Liittymää tulisi väljentää Rampin ja Järveläntien liittymässä (kuva 18). Vaihtoehtoisesti Järveläntieltä tulisi poistaa rampin liittymän kohdalta välikaista tai muuttaa se yliajettavaksi.

18 Kuva 18. Toimenpiteet rampin ja Järveläntien liittymässä 17

19 18 4) Järveläntien keskisaarekkeita Viljatien liittymässä tulisi muuttaa yliajettavaksi (kuva 19). Kuva 19. Toimenpiteet Järveläntien ja Viljatien liittymässä 5) Sataman porttialueen ja sataman välillä toimenpiteet ovat samat kuin edellä esitetyllä vaihtoehdolla VE1. TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO Parannustoimenpiteillä saavutetaan erikoiskuljetusreitti tarkastelluille ajoneuvoille, joiden maksimikorkeus on 7 m. Heikennys nykytilaan on ainoastaan porttialueella olevan kevyen liikenteen portin siirrosta aiheutuva kevyen liikenteen väylän linjauksen muutos. Kustannusarvio VE2: Viljatien päällystys Kevyen liikenteen portin siirto Kevyen liikenteen väylän siirto ja osittainen rakenteiden parantaminen Ulokkeen poisto Liikennemerkkimuutokset Patenttikadun ja Linkkikadun liittymä Viheralueen muutokset Linkkikadulla Rampin ja Järveläntien liittymä YHTEENSÄ:

20 19 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Maanomistus ja reitin ympäristön tämänhetkinen maankäyttö mahdollistavat reitin käytön. Kuitenkin Järveläntien eteläpuolisen alueen maankäytön kehittämisessä erityisesti asuinrakentamiskäyttöön (AKR Humaliston osayleiskaavassa) joudutaan huomioimaan Järveläntien liikenne. 5. REITTI VE3 Vanton eritasoliittymä Linkkikatu / Humalistontie (Vanha satamatie) (kuva 20). Kuva 20. Reitti VE3 TOIMENPITEET Liittymä KT40:ltä Humalistontielle tulee rakennettavaksi uudelleen, mikäli Humalistontie toteutuu tämänhetkisen kaavaluonnoksen mukaisena. Humaliston kaava-alueella erikoiskuljetusreitti tulisi ottaa huomioon portaalien korkeudessa sekä liittymien ja erityisesti liittymäsaarekkeiden suunnittelussa. Humaliston kaava-alueen ulkopuolisella osuudella tulee Vanha Satamatie rakentaa uudelleen noin 350 metrin matkalla, mikäli kyseinen reitti tulee yleiseen käyttöön. Mikäli tasauksen muuttamiseen Humaliston kaava-alueen ulkopuolella ei ole tarvetta, niin kadun uudelleen rakentaminen voidaan tehdä uusimalla kuivatus, kantava kerros ja pintarakenteet. Mikäli kyseinen osuus on erikoiskuljetusten käytössä, tulee liittymä Järveläntielle rakentaa uudelleen ja muuttaa Daniscon tehdasalueen porttijärjestelmä. Reitiltä poistuisivat (kaava-alueen puolella) vaaka ja vaa an viereinen rakennus sekä portti/aita. Järveläntien liittymän rakentamisen yhteydessä poistuisi tai tulisi siirrettäväksi mm. Finnfeeds Finland Oy:n tehdasalueen portti/aita, satama-alueen ja tehdasalueen opastetaulut sekä muutamia valaisinpylväitä (kuva 21). Lisäksi liittymässä on näkyvissä betonikaivo, joka sijoittuu mahdolliselle Järveläntien liittymäalueelle, jonka johdosta kaivon korkeutta tulisi siinä yhteydessä muuttaa.

21 20 Kuva 21. Ajoneuvon d ajoura Vanhalta Satamatieltä Järveläntielle YLIKORKEA KULJETUS Kyseisellä reitillä ei ole nykyisiä korkeusesteitä, mikäli tavoitellaan enintään 7 m korkuista reittiä. Humalistontien nykyisten portaalien alikulkukorkeus on noin 7,3 m ja 7,55 m. Humaliston kaavaluonnoksen mukainen Humalistontien linjaus muuttuu ja tarvittaessa portaalit on korkeuden puolesta mahdollista siirtää. Finnfeeds Finland Oy:n tehdasalueella on siltarakenne ajoradan yläpuolella (kuva 22), jonka nykyinen alikulkukorkeus on noin 9,40-9,50 m.

22 21 Kuva 22. Siltarakenne Finnfeeds Finland Oy:n tehdasalueella TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO Parannustoimenpiteillä saavutetaan erikoiskuljetusreitti tarkastelluille ajoneuvoille, joiden maksimikorkeus on 7 m. Kustannusarvio VE3 (Vanhan Satamatien muuttaminen katualueeksi ja yleisen liikenteen käyttöön): Rakenteiden parantaminen Kuivatusjärjestelyt Aitaaminen Muutokset Järveläntien liittymässä YHTEENSÄ: Kustannusarvio koskee ainoastaan Humaliston kaavaluonnoksen ulkopuolisia alueita, sillä erikoiskuljetusreitin huomioiminen Humaliston kaava-alueen rakentamisen yhteydessä ei merkittävästi lisää rakentamiskustannuksia. Humalistontien nykyiset portaalit ovat korkeuden puolesta siirtokelpoisia, mikäli erikoiskuljetusreitti toteutetaan Humaliston kautta. Tämä reitin kustannuksia lisää kuitenkin se, että Vanhan Satamatien maapohja ei ole Naantalin kaupungin omistuksessa. MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Alueella on voimassa Humaliston osayleiskaava vuodelta Lisäksi vireillä on Humaliston I- alueen asemakaavamuutos. Muutoksen tavoitteena on muuttaa Naantalin keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva, vajaakäytössä oleva alue korkeatasoiseksi ja merelliseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Humaliston asemakaavamuutos on rajattu koskemaan tässä vaiheessa kortteleita 6, 8 ja osittain korttelia 9. Em. kortteleihin on tavoitteena kaavoittaa ensisijaisesti asuinrakentamista sekä tarvittavissa määrin myös liike- ja toimistorakentamista. Humaliston I-alueen asemakaavamuutostyö aloitettiin elokuussa Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen joulukuussa 2004, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi sen päätöksellään lokakuussa Uuden kaavan kumouduttua kaavamuutosalueella on edelleen voi-

23 22 massa vuoden 2004 asemakaavaa edeltänyt, vuonna 1990 laadittu Saharannan asemakaava, jonka pohjalta alueelle on rakentunut joitakin kerrostaloja. Vuodesta 2006 lähtien on valmisteltu uudelleen Humaliston I-alueen asemakaavaa. Tällöin lähtökohtana on ollut uudistaa asemakaava Kho:n päätöksen mukaisesti hyödyntäen 2004 laadittua asemakaavaa ja lisäselvityksiä. Asemakaavamuutos perustuu Humaliston osayleiskaavaan, jossa on määritelty laajemmin ympäröivän alueen maankäyttö. Asemakaavamuutoksen valmistelu jatkuu edelleen. Erikoiskuljetusreitin johtamisessa Humaliston asemakaavamuutosalueen läpi on kaksi erilaista toteutusvaihtoehtoa, joiden vaihtoehtoisuus johtuu kaavamerkinnän tulkintatavasta ja maanomistuksesta. Lähtökohtaisesti koko Humalistontie (Vanhan Satamatie) Järveläntielle / satamaan asti tulisi saada katualueeksi, jotta se voitaisiin ottaa sekä erikoiskuljetusten että muun satamaliikenteen yleiseen käyttöön. Mikäli kuitenkin yksityisestä maanomistuksesta ja kaavatulkinnasta johtuen Finnfeeds Finland Oy:n tehdasalueen läpi ei saada hallinnollisesti muodostettua katualuetta, on mahdollista yrittää saada aikaan sopimus, jolla tehdasalueen läpi voitaisiin viedä erikoiskuljetuksia avaamalla tehdasalueen portit kuljetusten ajaksi. Tämän porteilla suljetun reitin lisäksi on kuitenkin tarpeen muodostaa satamasta muulle liikenteelle avoin kulkuyhteys Luonnonmaan suuntaan. Muu liikenne tulee siinä tapauksessa johtaa Humaliston asemakaavamuutosalueen läpi (Kopenkadun kautta), jolloin satamaliikenne aiheuttaa häiriötä asuinkortteleissa. Sataman pelastussuunnitelma edellyttää, että satamasta on purkautumisreitti vähintään kahteen suuntaan, eli Humaliston kautta satamaan kulkevaa reittiä ei voida kokonaan sulkea. Lisäksi reittivaihtoehto 3:n pohjoispuolella sijaitsee ns. Sokerinmäki, jonka maankäytön kehittämisessä joudutaan huomioimaan Humalistontien (Vanha Satamatie) liikenne. 6. YHTEENVETO Tutkitut kolme reittiä ovat kaikki teknisesti toteuttamiskelpoisia erikoiskuljetusreiteiksi. Selvityksen mukaan Järveläntien (VE2) muuttaminen erikoiskuljetusreitiksi on toteuttamiskustannuksiltaan edullisin. Viestitien (VE1) muuttamisessa erikoiskuljetusreitiksi suurimmat kustannutukset aiheutuvat höyryputken korottamisesta. ELY-keskuksen mukaan satamiin tulisi olla maantieyhteys. Mikäli Viestitie muutettaisiin maantieksi, olisi perusteltua ohjata myös erikoiskuljetukset tälle reitille. Vanhan satamatien (VE3) ottaminen erikoiskuljetusreitiksi edellyttää uuden katuyhteyden muodostamista nykyisen teollisuuslaitoksen alueen läpi. Yhteydestä muodostuisi neljäs satamaan suuntautuva pääkatu, joka edellyttäisi korkeaa kunnossapidon tasoa. Satama pitää tärkeänä, että satamasta on kaksi purkautumisreittiä. Tammikuussa 2012 luonnosvaiheessa oleva asemakaava mahdollistaa jatkossakin liikenteen Satamatien kautta sataman ja Luonnonmaan sataman välillä. Humaliston vahvistetussa osayleiskaavassa on nykyisen Satamatien kautta satamaan suuntautuva moottoriajoneuvoliikenteen yhteys katkaistu. Osayleiskaavan toteutuminen edellyttää katuyhteyden (Vanha Satamatie, VE3) muodostamista TY-alueen kautta Armonlaaksontieltä satamaan. Toteuttamiskelpoisimmaksi erikoiskuljetusreitiksi lyhyellä aikavälillä osoittautui Järveläntien (VE2) reitti. Reitin toteuttaminen palvelee osaltaan myös Viestitien (VE1) reitin mahdollista myöhempää toteutumista.

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL Erikoiskuljetusten huomiominen Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL 1 Talopaketit, rakennukset Kaivinkoneet ja murskaimet Kuva: Havator Group Kuva: Havator Group Kuva: Ajopalvelu A.Vuori

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN RAMBOLL Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2011 Suomessa lähes 1300 työntekijää 27 paikkakunnalla ORGANISAATIO Espoo - Helsinki

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA 9.4.2014 KAISU LAITINEN KAISU LAITINEN Valtakunnallisen Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon kehittämisprojekti SEKV:n ja keskikaidehankkeiden

Lisätiedot

LIITE 12a. Naantalin keskustan rakennemalli. Armonlaaksontien liittymäjärjestelyt Ve a JHa

LIITE 12a. Naantalin keskustan rakennemalli. Armonlaaksontien liittymäjärjestelyt Ve a JHa LIITE 12a ARMONLAAKSONTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Ve a Armonlaaksontien ja Satamatien liittymään on sijoitettu kiertoliittymä, joka on muodoltaan ovaali. Liittymä on tavanomaista kiertoliittymää kookkaampi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 26 Asianro 733/10.03.01.00/2015 Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Hiltulanlahdenkatu, Oravanmarja ja Vitostien kiertoliittymä Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten erityisehdot ja toimintamalli E18 (vt7) moottoritieosuudella Heinlahti - Sutela (Kotka) syyskuusta 2014 alkaen

Erikoiskuljetusten erityisehdot ja toimintamalli E18 (vt7) moottoritieosuudella Heinlahti - Sutela (Kotka) syyskuusta 2014 alkaen E18 Koskenkylä - Kotka EKM Palvelusopimus ERIKOISKULJETUKSET MOOTTORITIELLÄ VÄLILLÄ 1 (3) HEINLAHTI - SUTELA, KOTKA päivitetty Erityisehdot ja toimintamalli syyskuusta 2014 alkaen 17.12.2014 Erikoiskuljetusten

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, WSP Finland Oy / Juha Väänänen KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto II KADUN NIMI: Martinsillantie,

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI

ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI 26.08.2016 MIKÄ ON ERIKOISKULJETUS, LYHYESTI KULJETUS JOKA YLITTÄÄ LAINSALLIMAT MASSA JA TIELAISSA SALLITUT KULJETUSMITAT: PITUUS, LEVEYS JA KORKEUS. EDELLYTTÄÄ

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk MUISTIO Projekti Yrittäjäntien alue Asiakas Kuortaneen kunta Päivämäärä 28092016 Vastaanottaja Marjukka Latva-Laturi Lähettäjä Tiina Kristola, Mikko Uljas Liitteet Kartat: Vaihtoehdot A ja B sekä ajouratarkastelut

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa

Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa 1 Hämeentien liikennesuunnitelma ja tarkastelu asemakaavamuutosta varten, Forssa 1 Lähtökohdat Tässä työssä tutkittiin Hämeentietä osuudella, joka rajautuu lännessä Yhtiönkadun liikennevaloliittymään ja

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Viherlaaksolaiset ry 25.2.2011 1 ( 5) c/o Matti Metsäranta matti.metsaranta@kolumbus.fi Kavallinpuisto 15, 02710 Espoo www.viherlaaksolaisetry.

Viherlaaksolaiset ry 25.2.2011 1 ( 5) c/o Matti Metsäranta matti.metsaranta@kolumbus.fi Kavallinpuisto 15, 02710 Espoo www.viherlaaksolaisetry. Viherlaaksolaiset ry 25.2.2011 1 ( 5) c/o Matti Metsäranta matti.metsaranta@kolumbus.fi Kavallinpuisto 15, 02710 Espoo www.viherlaaksolaisetry.fi Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle Asukasmielipide

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot