Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/ (53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/ (53) Aika Tiistai klo Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka Isoniemi Veikko Kuronen Riitta Leppänen Simo Reijonen Iiro Reijonen Maija Vanhapelto Nina Varis Minna MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen edustaja Hallintojohtaja Mustonen Asko Kaituri Harri Helena Kaasinen Johtava lääkäri /esittelijä Mönttinen Raili Pöytäkirjanpitäjä Laakkonen Päivi Vs. johtava sosiaalityöntekijä Pennanen Eija :t Asiat :t Allekirjoitukset Osmo Korhonen puheenjohtaja Päivi Laakkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu sosiaali- ja terveystoimistossa Iiro Reijonen Pöytäkirjantarkastaja Maija Reijonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Torstaina klo sosiaali- ja terveystoimistossa Päivi Laakkonen vs. toimistonhoitaja

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone Sisäänkäynti neuvolan ovesta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 29 liite 30 liite 31 liite 32 liite liite 39 liite 40 liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja toiminnan kertomus v Vastaavan lastentarhanopettajan vaali Sotainvalidien sosiaali- ja terveyspalvelujen hinnat v Kotikuntalaskutus ja tapaturma- ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuu Kotihoidon tukipalvelujen maksujen korotus Eron myöntäminen toimistonhoitaja Raija Karttuselle Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen toimistonhoitajan toimen täyttämiseen Eron myöntäminen terveyskeskusavustaja Aila Haaraselle Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen terveyskeskusavustajan toimen täyttämiseen Työterveyshuollon ostopalvelusopimuksen tarkistaminen Lähihoitajan vaali Lähihoitajan vaali Kokoaikaisen kuntohoitajan tarve vanhuspalveluissa Ilmoitusasiat Eron myöntäminen Tuula Helisteelle Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen päiväkodinjohtajan viran täyttämiseen Puheenjohtaja Osmo Korhonen

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sos. ja terv. ltk 26 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Sos. ja terv. ltk 27 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Iiro Reijosen ja Maija Reijosen. hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja toiminnan kertomus v Sos. ja terv. ltk 28 Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntia toimittamaan vuoden 2013 toiminnan ja talouden toimintakertomukset. Talouden ja toiminnan kertomus on liitteenä. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talous- ja toimintakertomuksen sekä esittää sen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi. hyväksyttiin muilta osin yksimielisesti, mutta talous- ja toimintakertomukseen lisättiin vanhuspalveluiden kohtaan lauseet. Kuudelta potilaalta on löytynyt MRSA. Kehräkodille perustettiin heitä varten erillinen kohortti -yksikkö. Vs. johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Harri Kaituri saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Vastaavan lastentarhanopettajan vaali Sos. ja terv. ltk 29 Vastaavan lastentarhanopettajan toimi on ollut haettavana mennessä. Avoimesta toimesta on ilmoitettu Karjalaisessa, kunnan ilmoitustaululla, kunnan wwwsivuilla ja avoimesta työpaikasta on ilmoitettu työvoimaviranomaisille. Tehtävän sijoituspaikka on Sotkuman päiväkoti. Vastaava lastentarhanopettaja työskentelee lapsiryhmässä, 10 % työajasta muodostuvat vastaavan tehtävistä. Vastaavalla on toiminnallinen vastuu oman yksikkönsä varhaiskasvatuksen laadusta ja kehittämisestä. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 7 mukainen pätevyys. Hakemuksensa toimeen ovat jättäneet liitteessä mainitut henkilöt. Lautakunnan puheenjohtaja, johtava lääkäri, hallintojohtaja ja vs. päiväkodin johtaja ovat haastatelleet hakijoita. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita vastaavan lastentarhanopettajan toimeen Sirpa-Maarit Romun. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. hyväksyttiin yksimielisesti. Vs. johtava sosiaalityöntekijä oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Sotainvalidien sosiaali- ja terveyspalvelujen hinnat v Sos. ja terv. ltk 30 Valtiokonttori korvaa sotavammalain nojalle kunnille ja kuntayhtymille eräitä sotainvalideille järjestettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kunnille korvattavia sosiaalihuollon palveluja ovat (vähintään 20 % invalidille): kotipalvelut, kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateriat-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus- ja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta), omaishoidontuki, asumispalvelut (esim. palvelutalossa), lyhytaikainen kuntouttava laitoshoito tai pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodissa. Kunnille korvattavia terveydenhuollon palveluja ovat (vähintään 20 % invalidille) mm. koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä kotisairaalahoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, mikäli pääasiallisen tarkoituksen on kuntouttaminen. Lisäksi korvataan sellainen ympärivuorokautinen hoito, josta asiakkaalta voitaisiin periä maksukyvyn mukainen hoitomaksu. Kotihoitoapu (työapu, henkilökohtainen huolenpito ja tukeminen) korvataan kustannukset /tunti. Tukipalvelut (ateriat, siivous, kylvetys jne.) korvataan kunnan vahvistama asiakasmaksu kaksinkertaisena. Liitteenä on laskelma Valtiokonttorilta perittävistä sotainvalidien palveluista. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa sotainvalidien palveluista v perittävät hinnat liitteen mukaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kotikuntalaskutus ja tapaturma- ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuu Sos. ja terv. ltk 31 Kansanterveyslain 14 :n mukaan kunnan tulee järjestää kiireellinen avosairaanhoito mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto potilaan asuinkunnasta riippumatta. Kansanterveyslain 22 :n mukaan jos terveyskeskuksen vuodeosastolla on hoidettavana potilas, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, on sen terveyskeskuksen, jota potilaan kotikunta asuin- tai kotikunta ylläpitää, korvattava potilaan sairaanhoito. Sama koskee tällaisen kunnan asukkaalle annettua kiireellistä avosairaanhoitoa ja kiireellistä hammashoitoa. Terveyskeskus antaa maksusitoumuksen/sopimusten perusteella hoito- ja tutkimuspalveluja paikkakunnalla pitkäaikaisesti oleskeleville ulkokuntalaisille henkilöille. Hoitopalvelun antaneella kunnalla tai kuntayhtymällä on asiakasmaksulain 13 a :n mukaan oikeus saada korvausvelvolliselta vakuutusyhtiöltä tai valtiokonttorilta maksu, joka vastaa enintään hoitopalvelun järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Laskelma korvuksista on liitteenä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää periä Kansanterveyslain 22 :n nojalla ulkokuntalaisille annetuista hoidoista asiakasmaksulain 13 a :n mukaisesti ja tapaturma- ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvauksen täyskustannusvastuun liitteen mukaisesti. Lisäksi laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista peritään todelliset kustannukset. hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kotihoidon tukipalvelujen maksujen korotus Sos. ja terv. ltk 32 Kunnanhallintosäännön 6 kohta 2 mukaan lautakunta päättää toiminnassaan noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei taloussuunnitelmasta, talousarviosta tai valtuuston tai kunnanhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu. Kotihoidon tukipalvelumaksuja esitetään korotettavan elinkustannusindeksin mukaan. Vuoden 2013 joulukuun elinkustannusindeksi oli 1901 ja vastaava vuoden 2012 indeksi oli 1871, joten korotuskerroin on 1,016 eli 1,6 %. Liitteenä on esitys kotihoidon tukipalvelumaksuista alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa kotihoidon tukipalvelujen maksut lukien liitteissä esitetyn mukaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Eron myöntäminen toimistonhoitaja Raija Karttuselle Sos. ja terv. ltk 33 Raija Karttunen pyytää eroa toimistonhoitajan virasta alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää Raija Karttuselle eron toimistonhoitajan virasta lukien. hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen toimistonhoitajan toimen täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 34 Toimistonhoitajan tehtävä on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron toimistonhoitaja Raija Karttuselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että toimistonhoitajan virka muutetaan toimistonhoitajan toimeksi. Lautakunta pyytää lupaa saada täyttää toimistonhoitajan toimen. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että toimistonhoitajan virkanimike muutetaan toimeksi. Lautakunta pyytää lupaa saada täyttää toimen ja pyytää henkilöstöhallintoa tarkistamaan nimikkeen oikeellisuuden. Simo Leppänen poistui paikalta tämän pykälän käsittelyn aikana klo

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Eron myöntäminen terveyskeskusavustaja Aila Haaraselle Sos. ja terv. ltk 35 Aila Haaranen pyytää eroa terveyskeskusavustajan virasta alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää Aila Haaraselle eron terveyskeskusavustajan virasta lukien. hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen terveyskeskusavustajan toimen täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 36 Terveyskeskusavustajan tehtävä on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron terveyskeskusavustaja Aila Haaraselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että terveyskeskusavustajan virka muutetaan terveyskeskusavustajan toimeksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää lupaa saada täyttää terveyskeskusavustajan toimen. hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Työterveyshuollon ostopalvelusopimuksen tarkistaminen Sos. ja terv. ltk 37 Polvijärven kunnalla on ostopalvelusopimus yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Margit Drotárin kanssa työterveyslääkärin palvelujen antamisesta Polvijärven terveyskeskuksessa. Työterveyslääkäri Margit Drotár esittää työterveyshuollon erikoislääkärin palvelusopimusta tarkistettavaksi siten, että tuntiveloitus on alkaen 130 /tunti. Tuntihinta on lukien ollut 120. Lautakunta päättää hyväksyä yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Margit Drotárin ehdotuksen ja päättää, että työterveyshuollon erikoislääkärin tuntihinta on lukien 130. hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Lähihoitajan vaali Sos. ja terv. ltk 38 Kaksi lähihoitajan tehtävään on ollut haettavana Ilmoitus avoimista työpaikoista on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla sekä työvoimahallinnan avoimet työpaikat sivuilla. Kelpoisuusehdot lähihoitajan tehtävään ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 599/1994 mukaiset. Hakemuksensa toimeen ovat jättäneet liitteessä mainitut henkilöt. Hakemusasiakirjat tuodaan mukaan kokoukseen ja lautakunnan jäsenet voivat käydä tutustumassa hakemuksiin ennen kokousta sosiaali- ja terveystoimistossa. Haastateltaviksi kutsuttiin Ani Simonen, Sirpa Silvennoinen, Katja Hallikainen, Kirsti Sahlman, Mirva Hirvonen ja Sanna Savolainen. Haastattelijoina olivat lautakunnan puheenjohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalveluiden esimies ja apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikka. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee lähihoitajan toimeen Ani Simosen. Vaalissa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Lähihoitajan vaali Sos. ja terv. ltk 39 Kaksi lähihoitajan tehtävään on ollut haettavana Ilmoitus avoimista työpaikoista on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla sekä työvoimahallinnan avoimet työpaikat sivuilla. Kelpoisuusehdot lähihoitajan tehtävään ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 599/1994 mukaiset. Hakemuksensa toimeen ovat jättäneet liitteessä mainitut henkilöt. Hakemusasiakirjat tuodaan mukaan kokoukseen ja lautakunnan jäsenet voivat käydä tutustumassa hakemuksiin ennen kokousta sosiaali- ja terveystoimistossa. Haastateltaviksi kutsuttiin Ani Simonen, Sirpa Silvennoinen, Katja Hallikainen, Kirsti Sahlman, Mirva Hirvonen ja Sanna Savolainen. Haastattelijoina olivat lautakunnan puheenjohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalveluiden esimies ja apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikka. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee lähihoitajan toimeen Kirsti Sahlmanin. Vaalissa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kokoaikaisen kuntohoitajan tarve vanhuspalveluissa Sos. ja terv. ltk 40 Vanhusneuvoston on toimittanut liitteen mukaisen esityksen perusteluineen sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Lautakunta toteaa, että yhden lähihoitajan (lautakunnan myönnettyä eron Pirjo Pennaselle) toimi on vapautunut ja pyytää kunnanhallitukselta lupaa muuttaa toimi kuntohoitajan toimeksi. Lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää kuntohoitajan toimen. Lautakunta päättää, että lähihoitajan toimi jätetään voimaan ja haetaan lähihoitajaa. Työnjohdollisin keinoin pyritään kohdentamaan jo olemassa olevia resursseja kulloinkin tarvittaviin kohteisiin sekä laitos- että kotihoidon alueella.

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Ilmoitusasiat Sos. ja terv.ltk 41 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi eri viranomaisilta saapuneet päätöksen ja kirjelmät. Viranhaltijapäätöksiä - johtava lääkäri Raili Mönttinen 3 9/ vs. avopalveluiden esimies Päivi Haaranen /2013 ja 1 20/ vs. päiväkodin johtaja Marja-Leena Gröhn Vastaava ohjaaja Inkeri Tiainen vs.johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen 1-12 Kokouspöytäkirjoja - kunnanhallitus 1/ kunnanvaltuusto 1/ Keva - päätös Tukes Tukesin ja Valviran määräys kuluttajaturvalllisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontaa koskevien tietojen toimittamisesta. hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Eron myöntäminen päiväkodinjohtaja Tuula Helisteelle Sos. ja terv. ltk 42 Tuula Heliste pyytää eroa päiväkodinjohtajan virasta alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa asian käsittelyyn ylimääräisenä asiana. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää Tuula Helisteelle eron päiväkodinjohtajan virasta lukien. hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen päiväkodinjohtajan viran täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 43 Päiväkodinjohtajan virka on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron päiväkodinjohtaja Tuula Helisteelle. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa asian käsittelyyn ylimääräisenä asiana. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää lupaa saada täyttää päiväkodinjohtajan viran. hyväksyttiin yksimielisesti.

20 POLVIJÄRVI VALITUSOSOITUS 52 Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 36, 43 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 26 33, 35, HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta Polvijärventie 20 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät 53 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 Valitusaika päivää päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite; sähköposti: Pykälät Valitusaika Vallitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

22 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 26 Ei toimenpiteitä 27 Pöytäkirjantarkistus 28 Ote kunnanhallitukselle 29 Ote vastaavan lastentarhanopettajan tointa hakeneille, palkkatoimistolle, kunnanhallitukselle, vs. päiväkodin johtajalle 30 Ote laskuttajalle ja vanhuspalvelujen esimiehelle, hinnat Mediatriin 31 Ote laskuttajille ja hinnat Mediatriin 32 Ote kotihoidon tiimeihin, vanhuspalvelujen esimiehelle ja hinnat Mediatriin 33 Ote Raija Karttuselle, kunnanhallitukselle, palkkatoimistolle 34 Ote kunnanhallitukselle 35 Ote Aila Haaraselle, kunnanhallitukselle, palkkatoimistolle 36 Ote kunnanhallitukselle 37 Ote Margit Drotárille, palkkatoimistolle 38 Ote lähihoitajan tointa hakeneille, palkkatoimistolle, kunnanhallitukselle, vanhuspalvelujen esimiehelle 39 Ote lähihoitajan tointa hakeneille, palkkatoimistolle, kunnanhallitukselle, vanhuspalvelujen esimiehelle 40 Ote vanhusneuvostolle, vanhuspalvelujen esimiehelle 41 Ei toimenpiteitä 42 Ote Tuula Helisteelle, kunnanhallitukselle, palkkatoimistolle 43 Ote kunnanhallitukselle Koko lista tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunnanhallitukselle

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot