Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa Kajanmaa, Pia 2015 Laurea Lohja

2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa Pia Kajanmaa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu, 2015

3 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Yrittäjyyden ja liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi (YAMK) Tiivistelmä Pia Kajanmaa Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa Vuosi 2015 Sivumäärä 91 Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää liikenteen henkilökorvausosaston asiakkaiden kokemaa asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää seuraavat asiat: miten asiakkaat kokivat asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun kokonaisvaltaisesti, oliko korvausprosessin ajallisella kestolla merkitystä asiakkaan kokemaan asiakastyytyväisyyteen, voiko puhelinpalvelulla vaikuttaa asiakkaan kokemaan palvelun laatuun ja arvoon, vaikka korvauspäätös ei miellytä; olivatko asiakkaat tyytyväisiä silloinkin, kun korvaussumma ei vastannut heidän hakemaansa korvausta? Opinnäytetyön keskeiset teoriat olivat asiakastyytyväisyys, palvelun laatu ja koetun palvelun laadun keskeiset käsitteet, asiakaslähtöisyys, asiakkaan kokema arvo, alaa koskevat asiakaspalveluperusteet sekä liikennevakuutuslaki ja vahingonkorvauslaki. Nämä edellä mainitut teoriat pohjasivat opinnäytetyön tutkimusosion tutkimuskysymyksiä, tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä. Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena ja käytettiin sekä määrällistä että laadullista tutkimusta. Tutkimuksessa käytetty data koostui organisaation asiakkailleen tekemistä NetPromoterScore-kyselyistä ajalta NetPromoterScore-kyselyn (NPS) ideana on mitata, kuinka moni asiakas suosittelisi palvelua muille. NPS-datasta tehtiin ensin esitutkimus, jonka tarkoituksena oli saada kokonaiskuva organisaation asiakkaiden asiakastyytyväisyydestä ja koetusta palvelun laadusta. Esitutkimuksen perusteella voitiin tehdä johtopäätökset, joista muodostui kolme sekä positiivista että negatiivista pääkohtaa. Opinnäytetyön tarkempi tutkimus kohdistui asiakkaiden antamiin NPS-arvosanoihin sekä avoimiin palautteisiin ajalla Näitä arvosanoja ristiin analysoitiin sen perusteella, mihin tilapäisen haitan luokkaan vammautunut kuului. Tutkimustulokset jakaantuivat tasaisesti ja pääosin tyytyväisimpiä korvaustoimintaan olivat uudet vahinkoasiakkaat sekä vaikeammin vammautuneet asiakkaat. Tutkimuksen eräänä johtopäätöksenä voitiin todeta, että korvausneuvojien osaaminen ja asenne vaikuttavat asiakkaiden kokemaan asiakastyytyväisyyteen ja palvelun laatuun ruuhkautuneen korvauskäsittelyn lisäksi. Johtopäätösten perusteella opinnäytetyön lopussa on esitetty kehittämisehdotukset, jotka parantaisivat palveluprosesseja ja varmistaisivat laadukkaamman palvelukokemuksen organisaation asiakkaille. Avainsanat: asiakastyytyväisyys, asiakkaan kokema arvo, palvelun laatu, palvelun laadun mittarit, liikennevakuutuslaki.

4 Laurea University of Applied Sciences Abstract Laurea Lohja Entrepreneurship and Business (Master s Degree Programme) Pia Kajanmaa Customer satisfaction and service quality in claims services for traffic accident injuries Case LähiTapiola Year 2015 Pages 91 The purpose of this thesis was to examine customer satisfaction and the quality of service in claims services in traffic accident injuries department. The purpose of the study was to define the following things: how did the customers experience the satisfaction and service quality in the whole process, did the temporal duration of claims process have an effect on the satisfaction of the customers, can the claim information on the phone influence to the customer s experience about the quality and value of the service although the decision of the compensation was not what the customers expected, were the customers satisfied also when the monetary compensation was not what they expected? The main theories of this thesis were customer satisfaction, the quality of service and key concepts about the experience of the quality of service, customer orientation, customer value, the customer service basis regarding the insurance industry, the Motor Liability Insurance Act and the Act of Torts. These theories were the base for the main keys to the research questions, the results and the conclusions of the research. The research was done as case study and both quantity and quality studies were used. The data of the research was based on the NetPromoterScore inquiries directed to the customers in our organization during The idea of the NetPromoterScore inquiry is to measure how many customers would recommend the service to others. The data of the NPS was used first on a pilot study, the purpose of which was to get the whole picture of customers satisfaction and quality of service of the customers. Based on the pilot study it was possible to draw conclusions according to the three main themes, both positive and negative. More detailed study was focused on not only the NPS inquiries but also the open feedback given by the customers. These inquiries were conducted during The grades were cross-analyzed based on which class of pain and suffer the injured customer belonged to. The results were divided equally and mainly the most satisfied in the claim service were new customers and more severely injured customers. As one conclusion of the research could be stated that know-how and attitude of claims adjusters can influence on the customer satisfaction and the quality of service of the customers in addition to the delayed claim handling. Based on the research results and the conclusions at the end of this thesis, development proposals have been presented. These proposals could improve service processes and could also provide better quality experience to the customers of our organization. Keywords: Customer satisfaction, customer value, quality of service, quality of service indicators, Motor Liability Insurance Act

5 Sisällys 1 Johdanto Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus Opinnäytetyön tutkimus Case study Tutkimuksessa käytetyt tilapäisen haitan vammaluokat Toimintaympäristön kuvaus Organisaation kuvaus Organisaation asiakkuuksien rakentuminen Vakuutusyhtiöiden markkinaosuudet vuonna Teoreettinen viitekehys Hyvä vakuutustapa Mitä on palvelu? Palvelujen yhteisiä piirteitä Koetun palvelun laatukriteerit Miten palvelun laatua mitataan? Koettu palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Puhelinpalvelun tärkeys Suositteluun vaikuttavia tekijöitä Asiakastyytyväisyys ja arvon tuottaminen Asiakkaan kokema arvo vakuutusalalla Arvoon vaikuttavat tekijät Asiakaslähtöisyys Menestyvä asiakaspalvelija Osaamisen johtaminen ja sen merkitys palveluorganisaatiossa Lakien vaikutus vakuutusalaan ja korvausprosessiin Liikennevakuutuslaki ja vahingonkorvauslaki Liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset Lakisääteinen käsittelyaika Muutoksenhaku Tutkimusmetodologia Kvantitatiivinen tutkimus Kvalitatiivinen tutkimus Empiirinen analyysi Asiakastyytyväisyyden mittarina The NetPromoterScore Miten tyytyväisyyttä on mitattu aikaisemmin? Esitutkimus Asiakaspalautteet koskien vahinkoyhtiö - alueyhtiökuviota Varsinaisen tutkimuksen tutkimustulokset... 60

6 5.5.1 Tilapäisen haittaluokan 1 -tulokset Tilapäisen haittaluokan 2 -tulokset Tilapäisen haittaluokan 3 -tulokset Tilapäisen haittaluokan 4-6 -tulokset Tutkimustulosten vertailua tilapäisen haitan luokkien välillä Muut tulokset Muiden vastanneiden tulokset Johtopäätökset Johtopäätösten pääkohdat perustuen tutkimuskysymyksiin Tutkimuksen luotettavuus Kehittämisehdotukset Jatkotutkimusehdotukset Lähteet Artikkelit Kuvat Taulukot Liitteet... 88

7 1 Johdanto Asiakastyytyväisyys on elinehto yrityksen toiminnalle ja sen kehittäminen on jatkuva prosessi. Opinnäytetyössä on tehty vakuutusalan yritykselle asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun kehittämistä varten. Tässä luvussa on esitelty opinnäytetyön perusteena olevat keskeiset käsitteet, jotta lukijalle avautuu mitkä käsitteet ja asiat ovat keskeisissä rooleissa opinnäytetyön kannalta. Opinnäytetyön keskeisimmät käsitteet ovat vakuutusala, asiakastyytyväisyys, palvelun laatu sekä liikennevakuutuslaki. Jotta opinnäytetyön tarkoituksen sekä kohdeorganisaation toiminnan ymmärtää, on näiden käsitteiden selittäminen haluttu tehdä mahdollisimman selväksi. Koska kyseessä on vakuutusalan korvaustoimintayksikkö eli kohdeorganisaatio, vaikuttaa tämän toimintaan useat lait. Kun opinnäytetyössä puhutaan yhtiöstä, tarkoitetaan koko LähiTapiolaa ja puhuttaessa organisaatiosta tarkoitetaan kohdeorganisaatiota eli liikenteen henkilökorvauspalveluosastoa. Mikä on vakuutus? Vakuutus on vakuutuksenantajan (yhtiö) ja vakuutuksenottajan (yritys tai yksityishenkilö) välinen juridinen sopimus, jonka perusteella vakuutusyhtiö sitoutuu suoritettua vakuutusmaksua vastaan korvaamaan vakuutuksenottajalle, vahinkoa kärsineelle tai vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle sopimuksessa määritellyn riskin toteutumisesta seuranneen vahingon (Ylikoski & Järvinen 2011, 14 15). Vakuutusten ominaispiirteitä ovat vakuutusmaksu, sattumanvaraisuus ja korvaus. Vakuutusta voidaan tarkastella pelkän sopimuksen sijaan myös laajemmassa mittakaavassa. Ylikoski ja Järvinen täsmentävät (2011, 15), että vakuutuksen voidaan katsoa kattavan myös siihen liittyvän palvelun sekä vakuuttamiseen että vahinkoihin liittyvissä asioissa. Kyseinen palvelu voi tapahtua henkilökohtaisesti joko yhtiön konttorissa, puhelinpalvelussa tai yhtiön sähköisessä järjestelmässä verkon välityksellä. Laajasti ottaen vakuutus käsittää siihen liittyvän kokonaisen asiakassuhteen, jonka kesto voi olla useita vuosia ja jopa vuosikymmeniä. (Ylikoski & Järvinen 2011, 15.) Vakuutukset koskevat sellaisia tapahtumia, joiden sattumista ei voi aavistaa tai ennalta tietää ja joihin monesti liittyy yllätyksellisyys. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kulumisesta aiheutuneita vahinkoja. Esimerkiksi pesukonetta ei voi vakuuttaa kulumisen varalta, koska kuluminen tapahtuu pesukoneen käytön seurauksena. (Ylikoski & Järvinen 2011, 15.)

8 8 Liikennevakuutuslaki ja korvauspalvelu Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko (liikennevahinko) korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta (Eskuri & Mikkonen 2007, 12). Korvauspalvelu on sellainen tapahtuma, jossa vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisen sopimukseen vedoten vakuutuksenottaja tai vahinkoa kärsinyt hakee korvausta vakuutusyhtiöltä sattuneesta vahingosta. Korvauksen edellytyksenä, on korvattava vahinkotapahtuma, ehtojen ja lakien mukaan. Korvaustilanne on se kriittinen paikka asiakkaan tyytyväisyyden ja asiakassuhteen jatkumisen kannalta, koska korvauspalvelussa vakuutusyhtiö vihdoin lunastaa palvelulupauksensa asiakkaalle (Ylikoski, Järvinen & Rosti 2006, 86). Mitä on palvelu ja asiakaslähtöisyys? Palvelusta ei ole teoriassa kaikenkattavaa, yksiselitteistä ja tyhjentävää määritelmää (Grönroos 2009, 77). Palvelujen markkinointien perusteet syntyivät 1970-luvulla, jolloin palveluyritysten liiketoimintaympäristö oli hyvin erilainen nyky-yhteiskuntaan verrattuna. Tällöin oli tyypillistä, että palvelua tarjoavat yritykset olivat pieniä ja toimivat lähinnä paikallisilla markkinoilla. (Grönroos & Järvinen 2001, 29.) Kokemukseen perustuvan näkemyksen mukaan laatu on tuotteen luontainen ominaisuus. Kuluttaja tiedostaa tuotteen hyvyyden tai paremmuuden kokemisen kautta. (Grönroos & Järvinen 2001, 82.) Asiakaslähtöisyys on tärkeä asia yritykselle, koska sen on osoitettu vaikuttavan positiivisesti yrityksen menestymiseen (Vuokko 1997, 9). Asiakaslähtöistä ajattelua on pyritty lisäämään myös vakuutusalalla ja korvauspalveluissa. Opinnäytetyössä keskitytään puhelinpalvelussa tapahtuvan asiakaspalvelun asiakastyytyväisyyden arviointiin liikenteen henkilökorvauspalveluorganisaatiossa. Koska organisaatiomme on asiantuntijaorganisaatio, on osaamisen johtaminen näkyvässä roolissa organisaatiomme toiminnassa. Oppivan organisaation tulee saada riittävä mahdollisuus kehittää osaamistaan sekä riittävä tuki esimieheltään, jotta kehitys voi olla jatkuvaa ja prosesseja pystytään kehittämään. Tämän takia myös teoriassa on viitattu organisaatioon johtamiseen.

9 9 1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus Opinnäytetyön idea syntyi siitä, ettei kohdeorganisaation asiakastyytyväisyyttä ole juuri tutkittu pintaa syvemmältä. Tämä johti tapaustutkimuksen toteuttamiseen organisaation asiakastyytyväisyydestä ja palvelun laadusta. Yhtiö toimii finanssialalla niin sanottuna finanssitavaratalona, josta saa vakuuttamisen, pankkipalveluiden sekä sijoittamisen asiantuntijapalveluita. Organisaatio, johon tutkimus on kohdistettu, toimii yhtiön lakisääteisen liikennevakuutuksen henkilökorvausten organisaationa. Organisaation eli liikenteenhenkilökorvauspalveluiden asiakastyytyväisyyttä tai asiakkaan kokemaa palvelun laatua ei ole tutkittu koskaan syvemmällä tasolla. Olen koko urani vakuutusalalla (vuodesta 2005 alkaen) työskennellyt liikenteen henkilökorvauspalveluissa. Urapolkuni on alkanut asiakirjojen skannauksesta, josta olen siirtynyt korvausneuvojaksi ja nyt vastaan kollegani kanssa asiakaspalvelun kehittämisestä palveluasiantuntijana. Pitkästä urasta on ollut hyötyä, koska kymmenen vuoden aikana palvelutilanteet ovat muuttuneet paljon. Myös asiakkaiden vaatimustaso ovat kasvaneet entisestään. Pitkä ura organisaatiossa tarkoittaa myös sitä, että olen työskennellyt korvausneuvojana kaikissa eri korvausneuvojan rooleissa, jotka mainitaan opinnäytetyössä myöhemmin. Asiakaspalvelu on minulle tärkeä asia, koska haluan olla mukana kehittämässä asiakkaidemme kokemaa palvelun laatua parempaan suuntaan. Haluan myös kyseenalaistaa tämän tutkimuksen tutkimustuloksilla perinteistä korvausprosessiamme ja tulosten perusteella kehittää prosessia vielä tehokkaammaksi. Yleisiä mittauksia asiakastyytyväisyydestä yrityksessämme on tehty paljon, mutta tällöin tutkimuksen kohteena ovat olleet kaikki yhtiöryhmän asiakkaat eivätkä spesifioidusti korvauspalvelun asiakkaat. Tarvetta asiakastyytyväisyystiedolle on, joten osastollamme on tehty The NetPromoterScore-kyselyä noin vuoden ajan, mikä on antanut viitteitä siitä, mihin asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja mitä osa-alueita tulee parantaa. NPS eli NetPromoterScore kertoo sen, kuinka moni asiakkaistamme suosittelisi palveluamme tuttavilleen. NPS-kyselyyn palataan tarkemmin luvussa 5.1. Vuosien saatossa korvauspalveluosastomme työmalleja ja asiakaspalvelumalleja on kehitetty yhteneviksi ja asiakkaita paremmin palveleviksi. Koska asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja nopeutta vaaditaan yhä enenevässä määrin, olen sitä mieltä, että kehittämismahdollisuuksia asiakaspalvelussamme on. Organisaatiomme entinen palveluasiantuntija Homanen vastasi palvelumallien kehittämisestä yhtiön johdon toivomusten mukaisiksi. Homasta olen haastatellut opinnäytetyötä varten, tästä kerrotaan enemmän seuraavassa luvussa. Tutkimustulosten ja johtopäätösten perusteella on esitetty kehittämisehdotuksia opinnäytetyön lopussa.

10 10 Organisaatiomme palvelee sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita (muun muassa alueyhtiöt ja muut sisäiset organisaatiot ks. luku 1.5.) Opinnäytetyön tutkimus on kuitenkin kohdistettu pelkästään ulkoisiin asiakkaisiin, joten sisäisten asiakkuuksien tutkiminen on tarkoituksella rajattu ulkopuolelle. 1.2 Opinnäytetyön tutkimus Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä organisaatiomme ymmärrystä siitä, miten asiakas kokee korvauspalvelussa asiakastyytyväisyyden ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Onko asiakas ainoastaan tyytyväinen silloin, kun hän saa hakemansa korvauksen samansuuruisena takaisin nopeassa ajassa vai onko puhelimessa tapahtuvalla asiakaspalvelulla mahdollisuutta vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon ja täten asiakastyytyväisyyteen? Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen data on koostettu asiakastyytyväisyysmittarina tunnetusta NetPromoterScore-kyselystä. Tutkimusmetodologia on kerrottu tarkemmin luvussa 4. Tutkimuksen toteutuksen ja omien mielipiteideni tueksi haastattelin organisaatiomme kahta asiantuntijaa, korvausasiantuntija Huovista sekä nyt jo eläkkeelle jäänyttä palveluasiantuntijaa Homasta. Haastattelujen perusteena oli saada kahden asiantuntijan, joilla on hyvin pitkä kokemus liikenteen henkilökorvauksista, mielipiteet tutkimuksen toteuttamisen sekä tutkimustulosten tueksi. Itse tutkimuksen perusteena käytettiin NetPromoterScore-kyselyä, joka on se mittari, jolla organisaation asiakastyytyväisyyttä on aloitettu mittaamaan alkaen ja mitataan tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen perusteena ollut NPS-data on ollut olemassa valmiina, mutta tutkimuksena tehdyt esitutkimus ja varsinainen tutkimus ovat tutkijan itsensä tekemät. Eli valmiina ollutta dataa on hyödynnetty tutkimuksen toteuttamiseksi. Ensin on siis tehty erillinen esitutkimus, jossa on otettu huomioon organisaatiota koskeva NPS-data kyselyiden aloittamisajankohdasta ( ) alkaen. Esitutkimuksen ideana on muodostaa kokonaiskuva organisaation asiakkaiden kokemasta asiakastyytyväisyydestä ja palvelun laadusta. Varsinaisen tutkimuksen tarkoitus on ollut vertailla eriasteisia vammoja kärsineiden asiakkaiden antamia arvosanoja NPS-kyselyihin sekä myös heidän antamiaan avoimia palautteita palvelusta. Kyselyiden aloittamisesta alkaen jokaiselle 0-6 arvosanan antaneelle asiakkaalle on soitettu ja tiedusteltu miksi kyseinen arvosana on annettu. Näitä asiakkaita on ollut noin 110 kappaletta. Tämän soiton on tehnyt edellinen palveluasiantuntija Homanen. Palveluasiantun-

11 11 tija on vastannut osastomme asiakaspalvelun osaamisen kehittämisestä sekä laadun varmistamisesta. Tarkempi tutkimus perustuu eriasteisia liikennevahinkovammoja kärsineiden antamiin palautteisiin ja näitä palautteita vertailemalla on etsitty kehityskohteita korvausprosesseista. Liikennevakuutuslain monimutkaisuuden takia ainoa varsinainen ristiin analysoimismetodi on vahinkoa kärsineiden sijoittaminen eri vammautumisluokkiin eli tilapäisen haitan luokkiin. Opinnäytetyössä puhutaan tilapäisen haitan luokituksesta ja tällä tarkoitetaan, sitä onko vahinkoa kärsinyt saanut liikennevahingossa lievät vammat, keskivaikeat vammat vai vaikeat vammat. Tulosten perusteella on siis arvioitu, onko jossain tilapäisen haitan luokkaan kuuluvassa ryhmässä tyytyväisempiä asiakkaita kuin toisessa ja mistä tämä voi johtua. Myös eri aikoina tehdyt kyselyt ovat saaneet selkeästi paremman vastausprosentin sekä palautteiden määräkin on ollut verrannollinen siitä ajankohdasta, jolloin kysely on lähetetty. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut myös havaita mahdollisia eroavaisuuksia eri vammaluokkiin kuuluneiden asiakkaiden välillä sekä tämän perusteella kartoittaa palveluprosessien eroavaisuutta eri vammaluokkia palvelevien korvausneuvojien välillä. Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat: - Miten asiakkaat kokevat asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun kokonaisvaltaisesti? - Ovatko asiakkaat tyytyväisiä silloinkin, kun korvaussumma ei vastaa heidän hakemaansa korvausta? - Voidaanko puhelimessa tapahtuvalla asiakaspalvelulla vaikuttaa asiakkaan kokemaan palvelun laatuun ja arvoon silloinkin kun korvauspäätös ei vastaa odotettua? - Onko asiakkaan vamman vakavuudella (sijoittumisella tilapäisen haitan luokkiin) merkitystä asiakkaan kokemaan asiakastyytyväisyyteen? Tutkimusosioissa vastataan näihin kysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on siis ymmärtää paremmin asiakkaiden asiakastyytyväisyyden rakentumista sekä etsiä korvausprosessista niitä heikkoja kohtia, jotka vaikeuttavat asiakastyytyväisyyden positiivista kehittymistä ja vaarantava laadun kehittämisen. Pääpaino organisaatiossamme sijoittuu juuri asiakkaiden palveluun, minkä takia pääteoria koskee asiakaspalvelua ja sen laadun kokemista. Tämän vuoksi teoriaosuudessa on viitattu usein Christian Grönroosin (2009) palvelua koskevaan teoriaan. Jotta organisaation toimintaa ymmärtää paremmin, on todettava se seikka, että liikennevakuutus ei ole vapaaehtoinen tuote, vaan auto pitää vakuuttaa lakisääteisellä liikennevakuutuksella. Asiakkaamme eivät täten edes ole ostaneet palvelua hyötymielessä, vaan tuotamme

12 12 asiakkaalle palvelun myös silloin, vaikka he eivät olisi edes yhtiömme omia asiakkaita. Tämä johtuu siitä, että liikennevahingossa vahinkoa kärsineiden henkilövahingot korvataan aina syyllisen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Eli se vakuutusyhtiö korvaa kaikkien vahinkoon osallisien henkilövahingot, jossa syyllinen ajoneuvo on vahinkohetkellä vakuutettuna. Vahinkoa kärsinyt, joka on asiakkaamme liikennevakuutuslain puitteissa korvausasiansa johdosta, voi ostaa omat vakuutuksensa jostain kilpailevasta yhtiöstä. Tämä aiheuttaa asiakaspalvelun kannalta paineita siitä, pystymmekö hankkimaan enemmän asiakkaita omalle yhtiölle, jos pystymme tuottamaan loistavaa asiakaspalvelua tai pahimmassa tapauksessa menettämään myös yhtiömme omat asiakkaat kilpailijalle, jos tämä onnistuu vahinkotilanteessa palvelemaan asiakkaitamme paremmin kuin yhtiömme itse. Teoriaosuudessa Zeithaml, Bitner ja Gremler (2006) viittaavat siihen, ettei palveluprosessia voida kehittää asiakaslähtöisesti ilman asiakastietoa. Palvelun kehittämisen prosesseissa on noussut esiin juuri se, että aineetonta palveluprosessia on vaikea kehittää sen moninaisuuden takia. Kuitenkin organisaatiossamme on käytössä asiakaspalvelumallit, jotka auttavat määrittämään palvelun aineettomuutta. Pyrimme näiden avulla siten myös tarkkailemaan palvelun tasoa sekä kehittämään palvelun laatua. 1.3 Case study Tämä opinnäytetyö toteutetaan case studyna eli tapaustutkimuksena. Tässä tutkimuksessa tapaustutkimus kohdentuu asiakastyytyväisyyteen ja laadun tutkimiseen eli asiakaspalveluprosessiin ja sen kehittämiseen. Tapaustutkimuksen määritelmä on: yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia, eli valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia; kohteena yksilö, ryhmä, tai yhteisö: kiinnostuksen kohteena useinkin prosessit, yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä, josta yksittäistapaus on osa; aineistoa kerätään useita metodeja käyttämällä, mm. havainnoin, haastatteluin ja dokumentteja tutkimalla. Tavoitteena tyypillisimmän ilmiön kuvailu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 130.) Olen kuvaan 1 kuvannut sen mitkä organisaatiot ja eri lait vaikuttavat siihen palveluun, joka vaikuttaa asiakkaan odotuksiin ja kokemuksiin, mikä puolestaan vaikuttaa asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Koska eriasteisia vahinkovammoja kärsineet asiakkaat saattavat kokea korvauskäsittelyn eri tavalla, on tutkimuksen tuloksia käytetty kehitysehdotuksien laatimiseen.

13 13 Asiakkaan odotukset ja kokemus Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Eri vammaluokkiin kuuluvat vahinkoa kärsineet Liikenteen henkilökorvauspalvelut Liikennevakuutuslaki Vahingon korvauslaki Kuntoutuslaki liikennevakuutuslain nojalla Korvauskäsittelyn vaikutus asiakastyytyväisyyteen Liikennevahinkolautakunta Lain asettamat vaatimukset Lopputulokset Kehitysehdotukset Kuva 1: Opinnäytetyön tapaustutkimuksen osa-alueet Kuva 1 sisältää keskeiset käsitteet, jotka ohjaavat opinnäytetyötä alkuvaiheesta lopputuloksiin. Koska organisaation toimintaa ohjaavat liikennevahinkolautakunnan asettamat normit ja ohjeet, liikennevakuutuslaki, vahingonkorvauslaki, liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutuslaki sekä vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelevät lait, perustuu asiakaspalvelumme hyvin selkeisiin raameihin. Asiakaspalvelussa tulee ottaa huomioon lakien asettamat sekä vähimmäis- että enimmäisrajoitteet. Jokaista korvausneuvojaa ja asiantuntijaa sitoo salassapitovelvollisuus. Se, miten muista kilpailijoista voidaan erottua, tulee tehdä näiden lakien ja rajoitteiden puitteissa ja tässä nimenomaan asiakaspalvelu nousee arvoonsa. 1.4 Tutkimuksessa käytetyt tilapäisen haitan vammaluokat Jotta tutkimuksessa olisi keskenään vertailukelpoista dataa, valitsin tutkimuksen vertailukohdiksi vahinkoa kärsineiden vammautumisasteet eli niin sanotun tilapäisen haitan luokat. Tämä vertailu kertoo myös sen, onko vahinko ollut lievä eli vahingon elinkaari suhteellisen lyhyt, vai vakavamman vamman aiheuttama pitempi aikaisempi elinkaari. Tilapäinen haitta on siis liikennevakuutuslain perusteella maksettava korvaus asiakkaalle, jonka liikennevahinkovamma on sellainen, että se oikeuttaa rahalliseen korvaukseen. Tilapäinen haitta jakautuu kuuteen

14 14 eri vammaluokkaan, jotka on esitelty luvusta 1.4. Tilapäisen haitan päätös on viranpuolesta käsiteltävä korvaus, josta asiakas saa melkein aina kirjallisen päätöksen postitse. Asiakkaan ei siis tarvitse erikseen hakea korvausta, vaan vakuutusyhtiön tulee tämä korvaus määrittää automaattisesti lääkäriasiakirjojen perusteella. Poikkeustilanteita korvauspäätöksen antamisessa on silloin, kun vahinkoa kärsinyt on käynyt lääkärissä, mutta lääkäriasiakirjassa lukee selkeästi, että vahinkoa kärsinyt ei ole saanut mitään vammoja. Tällöin korvauspäätöstä ei yleensä anneta. Tilapäisen haitan päätös tulee siis antaa silloinkin, kun vahinkoa kärsinyt ei saa tästä erillistä rahallista korvausta. Jotta tilapäisen haitan vammaluokan valikoitumisen ristiin analysoimisen metodiksi ymmärtää, täytyy tätä asiaa tarkastella hieman ajan puitteissa. Ne vahinkoa kärsineet, jotka saavat liikennevahingossa lievän vamman, eivät yleensä asioi yhtiön kanssa kuin muutaman kerran esimerkiksi noin kaksi kuukautta. Hieman pahemmin vammautuneiden vahinkoa kärsineiden, jotka sijoittuvat tilapäisen haitan luokkiin 2 ja 3, asiakaskontakti saattaa kestää puolesta vuodesta vuoteen, kun taas pahemmin vammautuneiden tapauksessa vahingon elinkaari kestää koko loppuelämän ajan. Pahemmin vammautuneet sijoittuvat tilapäisen haitan luokkiin 4-6. Suurin osa asiakkaistamme on kuitenkin kärsinyt vain lieviä tai lievää vaikeampia vammoja. Ajallisesti katsottuna joidenkin asiakkaiden asiakassuhde organisaatiomme on hyvin lyhyt, kun taas toiset ovat asiakassuhteessa koko loppuelämänsä. Tämä vaikuttaa myös siihen, miksi tutkimustulokset haluttiin analysoida tilapäisen haitan luokalla. Tilapäisen haitan vammaluokitus on valittu ristiin vertailun kohteeksi päätutkimuksessa, koska muuta vertailua vammautuneiden välillä ei voi tehdä. Ajallinen vertailu korvausten maksamisessa ei onnistu lajin monimuotoisuuden takia. Liikennevakuutus korvauslajina eroaa muista muun muassa vapaaehtoisista lajeista siten, että korvaukset, joita maksetaan vahinkoa kärsineelle, ovat usein viran puolesta määriteltäviä. Niitä varten tarvitaan joukko asiakirjoja sekä osa korvauksista määritellään myös asiantuntijalääkäreiden toimesta. Tässä voidaan verrata sitä, että jos pesukone menee rikki, yleensä soitto rikkoutuneesta esineestä vakuutusyhtiölle riittää ja korvaus on jo maksussa. Korvausprosessit eroavat hyvin paljon ja tämän takia ainoa vertailtava data on tilapäisen haitan luokka, jota tässä tutkimuksessa on käytetty alkaen on puhuttu tilapäisestä haitasta, tätä ennen korvaus tunnettiin nimellä kipu ja särky sekä luokitukset oli merkitty eri tavalla. Tilapäinen haitta (ennen kipu ja särky) määritellään viran puolesta siten, että kun vahinkoa kärsinyttä koskeva lääkäriasiakirja saapuu yhtiölle, joko yhtiön toimesta pyydettynä tai hoitolaitoksen toimittamana, lääkäriasiakirja laitetaan yhtiön asiantuntijalääkäreille lausuttavaksi. Yhtiön asiantuntijalääkärit ottavat hoitavan lääkärin laatiman lausunnon perusteella kantaa siihen, mitkä ovat vahinkoa kärsineen liikennevahinkovammat ja mihin tilapäisen haitan luokkaan vammat kuuluvat.

15 15 Kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan perusteella suoritettava korvaus määritellään vamman laadun, vaikeusasteen, sen edellyttämän hoidon laadun ja toipumisen kestoajan mukaan. Korvaus tilapäisen haitan perusteella määritellään tapauskohtaisesti objektiivisesti havaittavien henkilövahinkoon liittyvien seikkojen perusteella. Korvauksen määrään ei täten vaikuta se, että vahinkoa kärsinyt itse kertoo kipua aiheutuneen vamman laatu ja vaikeusaste huomioon ottaen tavanomaista pidempään. (Eskuri & Mikkonen 2007, 51.) Fyysiset vammat on luokiteltu niiden vaikeusasteen sekä niiden vaatiman hoidon laadun ja toipumisen kestoajan suhteen. Tämän asian luonteesta johtuen normisto ei voi olla tyhjentävä, vaan kunkin luokan kohdalla on lueteltu vammoja ja niiden lisäksi luokkaan kuuluviin vammoihin tyypillisesti liittyviä toimenpiteitä ja seurauksia (Eskuri & Mikkonen 2007, 52.) Tässä on esitelty kaikki vammaluokat, koska tutkimuksen tuloksissa on vahinkoa kärsineitä kaikista kuudesta eri vammaluokasta. Tilapäisen haitan vammaluokka kertoo, kuinka pahasta liikennevahinkovammasta asiakas kärsii ja rakentaa täten pohjan datan vertailulle tutkimustuloksia varten. Tilapäisen haitan vammaluokat on selitetty alla liikennevahinkolautakunnan normivihkon 2014 ja liikennevakuutuskirjan 2007 mukaisesti: Vähäiset henkilövahingot (luokka 1/A) Vähäisiä henkilövahinkoja ovat muun muassa ihonaarmu, kolahdusvamma, nyrjähdys, pienet haavat ja mustelmat. Ominaista näille on, että ne eivät tarvitse sairaalahoitoa, paranevat 1-2 viikossa mitään haittaa jättämättä ja aiheuttavat enintään kahden viikon työkyvyttömyyden. Lievät vammat (luokka 2/B 1) Lieviä vammoja ovat muun muassa ruhjevamma, yksinkertainen viilto- tai repimähaava, sormijäsenen menetys, nivelen verenpurkauma, sijoiltaanmeno, yksinkertainen luunmurtuma, joka paranee oletetussa normaaliajassa eikä vaadi leikkaushoitoa, hyvin lievä aivovamma (lyhyt kestoinen tajuttomuus), kaularangan retkahdusvamma (jossa ei kudosvaurioita), tärykalvon repeämä, silmävamma, josta ei jää haittaa, 1-5 hampaan menetys sekä ohimenevä kuulon alenema. Ominaista näille on, että ne eivät tarvitse elvytys- tai tehohoitoa, eivät vaadi leikkaustoimenpiteitä, tarvitsevat sairaalahoitoa enintään viikon, toiminnallinen toipuminen kestää enintään kaksi kuukautta ja vammojen pysyväisseuraamukset ovat vähäiset. Lievää vaikeammat vammat (luokka 3/ B2)

16 16 Näitä vammoja ovat muun muassa pitkien luiden murtuma tai murtumat, jotka vaativat leikkaushoitoa; vaikea sijoiltaanmeno, jossa mukana nivelsiderepeämä; kasvoluiden murtumat, sormen menetys, kylkiluiden monimurtumat ja veririnta, lievä aivovamma, silmävamma, josta aiheutunut näkökyvyn pysyvä heikentyminen. Ominaista näille on, että hoito voi vaatia verenkierron elvytystä, mutta ei tehostettua hoitoa, hoitoon ei liity komplikaatioita, jatkohoidossa ei tarvita korjausleikkauksia, sairaalahoito kestää 1-3 viikkoa, toiminnallinen toipuminen tapahtuu 3-7 kuukaudessa, pysyvä toiminnallinen haitta on lievä. Vaikeat vammat (luokka 4/C1) Näitä vammoja ovat muun muassa hidastuneesti luutuva murtuma, luunmurtumaan tai sijoiltaanmenoon liittyvä hermo- tai verisuonivamma, murtuman jälkeinen niveljäykistymä tai nivelrikko, pallean repeämä, keskivaikea aivovamma, vaikeat kasvoluiden monimurtumat, raajojen monimurtumat tai vastaavat suurten vammojen yhdistelmät, useiden sormien menetys, laaja palovamma tai paleltuminen, josta on seurauksena varpaiden menetys. Ominaista näille on, että niiden hoito saattaa vaatia teho-osastolla lyhytkestoista hoitoa, hoito vaatii sairaalahoitoa pidentäviä menetelmiä, tarvitsevat sairaalahoitoa 3-8 viikkoa, toiminnallinen toipuminen vaatii yli kahdeksan kuukautta ja niiden jättämä pysyvä toiminnallinen haitta on merkittävä. Hyvin vaikeat vammat (luokka 5/C2) Näitä vammoja ovat muun muassa muiden ohella raajan menetys, raajamurtumia komplisoivat laajat hermo- ja verisuonivammat, rintakehän monivammat, sydänpussin verenvuoto ja sydämen ruhjevammat, kaula-, rinta-, ja lannerangan murtuma, johon liittyy osittainen selkäytimen tai sen jatkeen vaurio, vaikea aivovamma, pysyvä suoli- tai virtsa-avanne. Ominaista näille on, että niiden hoitoon tarvitaan pitkäaikaista hengitystä ja verenkiertoa ylläpitävää hoitoa, vaatii pitkäaikaista hengityskonehoitoa ja henkitorven avannetta, liittyy vaikeita komplikaatioita, hoitoon tarvitaan sairaalahoitoa yli kahdeksan viikkoa ja pysyvästä toiminnallisesta haitasta aiheutuu suurta haittaa. Poikkeuksellisen vaikeat vammat (luokka 6/C) Näitä vammoja ovat erittäin vaikeat aivovammat, kahden raajan menetys, selkäydinvamma, joista seuraa pysyvä neliraaja- tai alaraajahalvaus tai täydellinen sokeus. Ominaista näille on, että vammoihin ja hoitoon liittyy vaikeita komplikaatioita, vammojen hoidoksi tarvitaan poikkeuksellisia, laajoja ja lukuisia leikkauksia, tarvitsevat hyvin pitkäaikaista sairaalahoitoa tai aiheuttavat pysyvän laitoshoidon tarpeen ja vammojen aiheuttama toiminnallinen haitta jää

17 17 pysyvästi erittäin suureksi. (Eskuri & Mikkonen 2007, 51 55; liikennevahinkolautakunnan normivihko.) Asiantuntijalääkärit vastaavat hoitavan lääkärin lääkärinlausunnon perusteella korvausneuvojille sen luokan mihin liikennevahinkovammat kuuluvat. Alla olevalla kuvalla on havainnollistettu sitä, minkälaisista summista tilapäisen haitan korvaukset määritetään. Vähäiset henkilövahingot (1/A) ei korvausta lievät vammat (2/B1) lievää vaikeammat vammat (3/B2) vaikeat vammat (4/C1) hyvin vaikeat vammat (5/C2) poikkeuksellisen vaikeat vammat (6/C3) Taulukko 1: Tilapäisen haitan korvausnormit vuoden 2015 tasossa (liikennevahinkolautakunta 2015) Vakuutusyhtiöillä on omat vakuutusalankoulutuksen käyneet asiantuntijalääkärit. Asiantuntijalääkärit ottavat kantaa lääkäriasiakirjojen perusteella vahinkoa kärsineiden vammoihin, sairauksiin ja syy-yhteysasioihin. Vakuutuslääkärit ovat viime aikoina joutuneet julkisuudessa monien mielipiteiden kohteiksi, lähinnä negatiivisen ilmaisun kohteiksi. Keskeinen ja usein julkisuudessakin käsitelty ongelma käytännön vakuutuslääketieteessä on hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin välillä joskus esiintyvien mielipiteiden eroavaisuudet koskien työkyvyttömyyttä, sairauden etiologiaa ja haittaa. Usein ihmetellään sitä, miten vakuutuslääkäri pystyy ottamaan kantaa edellä mainittuihin asioihin potilasta näkemättä ja tutkimatta. Tässä nousee esiin myös eettisyys eli tekeekö vakuutuslääkäri oikein suositellessaan potilaan hakemuksen hylkäämistä vastoin hoitavan lääkärin mielipidettä. (Juntunen & Havu 2000.) Organisaatiomme tekee päivittäistä yhteistyötä asiantuntijalääkäreidemme kanssa ja heidän vastaukset ovat merkittävässä roolissa muun muassa tilapäisen haitan korvauksen osalta. Vakuutuslääketieteessä pyritään aina oikeudenmukaisiin ratkaisuihin. Hoitavan lääkärin ei tarvitse olla objektiivinen sosiaalivakuutuksen asiantuntija lausunnoissaan, vaan hän toimii asiantuntijana potilaan terveydentilan suhteen. Vakuutuslääkäreiden työtä valvovat hyvin tiukasti monet eri instanssit, kuten viranomaiset ja muutoksenhakuelimet. Vakuutuslääketiede ei ole ainoastaan pelkkää lääketiedettä, vaan tähän liittyy useita juridisia ja sosiaalisia elementtejä, joita tulee noudattaa. Vakuutuslääketieteen asiantuntija joutuu työssään kohtaamaan ja huomioimaan erilaisia totuuksia ja perustamaan ratkaisunsa oikeudenmukaisuuden vaatimusten mukaan. Vakuutusyhtiöiden tulee ensisijaisesti tehdä oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja

18 18 yhteneväisiä harkintaan perustuvia ratkaisuja, muuten niiden toiminta on kestämättömällä pohjalla. (Juntunen & Havu 2000.) 1.5 Toimintaympäristön kuvaus Opinnäytetyö on tehty finanssialalla toimivalle yritykselle, joka on fuusioitunut kahdesta eri yhtiöstä (Tapiola-ryhmästä ja Lähivakuutuksesta) LähiTapiola-ryhmäksi. Yhtiö-ryhmä aloitti virallisesti toimintansa LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden lisäksi yhtiöryhmän muodostavat valtakunnalliset LähiTapiola Henkiyhtiö, LähiTapiola Varainhoito sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. LähiTapiolan Yhtiöryhmän työeläkevakuutuskumppanina toimii Elo. Eläkevakuutusyhtiö Elo on fuusioitunut LähiTapiola eläkeyhtiöstä ja Eläke- Fenniasta. (LähiTapiola Vuosiesite 2013.) LähiTapiola muodostuu 20 alueellisesti keskinäisestä vakuutusyhtiöstä, vahinkoyhtiöstä, henkiyhtiöstä, varainhoidosta ja sijoitustoiminnasta sekä yhteiset palvelut Oy:stä. LähiTapiolan henkilöstömäärä on noin työntekijää, joista puolet työskentelee alueyhtiöissä. Omistaja-asiakkaita yhtiöryhmällä on lähes 1,6 miljoonaa. (LähiTapiola 2015.) Koska asiakkaidemme asiakkuus jakautuu jossain tilanteissa sekä vahinkoyhtiöön että alueyhtiöön, vaikuttaa tämä asiakkaidemme kokemaan asiakaspalveluun ja kokemukseen. Alueyhtiöiden havainnoiminen ja sijoittuminen kartalla: 1. Lappi

19 19 2. Kainuu-Koillismaa 11. Vellamo 3. Pohjoinen 12. Pirkanmaa 4. Pohjanmaa 13. Satakunta 5. Etelä-Pohjanmaa 14. Lännen 6. Keski-Suomi 15. Varsinais-Suomi 7. Itä 16. Loimi-Häme 8. Savo 17. Etelä 9. Savo-Karjala 18. Etelärannikko 10. Kaakkois-Suomi 19. Uusimaa 20. Pääkaupunkiseutu Kuva 2: LähiTapiolan alueyhtiökartta (LähiTapiolan internetsivut noudettu ) LähiTapiolan yhtiöryhmän muotoutuessa asiakkuudet jakautuvat siis 20 alueyhtiön, vahinkovakuutusyhtiön ja palveluyhtiön välillä. Kuvassa 3 on havainnollistettu asiakkuusvuorovaikutusta yhtiöiden välillä: Asiakkaat Alueyhtiöt (20 kpl) vastaavat vapaaehtoisesta vahinkovakuutuksesta ja asiakaspalvelusta Vahinkoyhtiö eli keskusyhtiö, vastaavat lakisääteisestä vahinkovakuutuksesta Asiakaspalvelu Palveluyhtiö vastaa eri toimintojen toteutuksesta Kuva 3: Asiakkuuden muodostuminen LähiTapiolassa

20 20 Kuva 3 on avattu sen merkityksellisyyden takia tähän. Alueyhtiöiden ja vahinkoyhtiön erottamisella on koettu olevan vaikutusta asiakastyytyväisyyteen, koska asiakkuudet erotetaan toisistaan vahingon käsittelyssä. Palveluyhtiöön on keskitetty osa autojen liikennevakuutuksien korvauskäsittelyistä. Jokainen alueyhtiö vastaa omasta toiminnastaan ja täten he itsenäisesti voivat sopia palveluiden keskittämisestä palveluyhtiöön. Tutkimustuloksissa on erillisenä osiona pohdittu alueyhtiöiden ja vahinkoyhtiön välillä olevan asiakastyytyväisyyden merkitystä, luku 5.4. Vapaaehtoinen korvauspalvelu eli alueyhtiö hoitaa vakuuttamansa ajoneuvon omaisuusvaurioiden hoitamisen, kun taas korvauspalvelut vahinkoyhtiössä hoitavat liikennevakuutuksen henkilövahinkojen käsittelemisen. Näin ollen ulkoisen asiakkaan kanssa ollaan tekemisissä eri paikkakunnilla ja erilaisissa asioissa. Yhteydenpito vahinkoasiassa tulee olla sujuvaa, nopeaa ja helppoa. Alueyhtiöiden, palveluyhtiön ja keskusyhtiön välillä on käynnissä tällä hetkellä yhteistyötä helpottava ja parantava projekti. Jotta alueyhtiöiden ja vahinkoyhtiön asiakkuuden hallitsemisen ymmärtää, on tähän kuvalla 4 haluttu havainnoida asiakkuuden jakautuminen ja korvaustilanteessa vuorovaikuttaminen. Vahinkoa kärsinyt Korvauspalvelut (vapaaehtoiset) Korvauspalvelut (lakisääteiset) Autokorjaamot Hinausliikkeet Sijausautoliikkeet Sairaalat Hoitolaitokset Kela Kuva 4: Korvauskäsittelyn jakautuminen

VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS

VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS Suvi Nakkila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi (AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Gouda-matkavakuutukselle. Elina Vilkki

Asiakastyytyväisyyskysely Gouda-matkavakuutukselle. Elina Vilkki Asiakastyytyväisyyskysely Gouda-matkavakuutukselle Elina Vilkki Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Tekijät Elina Vilkki Opinnäytetyön

Lisätiedot

Ostopäätöksen teko verkossa

Ostopäätöksen teko verkossa Ostopäätöksen teko verkossa Puntari, Eveliina 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Ostopäätöksen teko verkossa Eveliina Puntari Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu,

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA IDÄN ASIAKKAIDEN ODOTUKSET JA TARPEET LÄHITAPIOLAN JA S-RYHMÄN TOIMINTOJEN YHDISTYMISESSÄ

LÄHITAPIOLA IDÄN ASIAKKAIDEN ODOTUKSET JA TARPEET LÄHITAPIOLAN JA S-RYHMÄN TOIMINTOJEN YHDISTYMISESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Piia Toivanen 1100859 LÄHITAPIOLA IDÄN ASIAKKAIDEN ODOTUKSET JA TARPEET LÄHITAPIOLAN JA S-RYHMÄN TOIMINTOJEN YHDISTYMISESSÄ Opinnäytetyö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen Sari Eineluoto ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SUOSITTELUKÄYTTÄYTYMINEN VAKUUTUSALALLA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle Päivi Turkulainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

POHJOLAN VAHINKOVAKUUTUSASIAKKAIDEN SIIRTYMINEN TOISIIN VA- KUUTUSYHTIÖIHIN

POHJOLAN VAHINKOVAKUUTUSASIAKKAIDEN SIIRTYMINEN TOISIIN VA- KUUTUSYHTIÖIHIN POHJOLAN VAHINKOVAKUUTUSASIAKKAIDEN SIIRTYMINEN TOISIIN VA- KUUTUSYHTIÖIHIN Jonna Sauvola Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Kupari, Leena 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Leena Kupari Liiketalouden

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Ikonen, Hanna-Mari Karnijoki, Tiia 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAHINKOVAKUUTUSTEN KORVAUSPALVELUISSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAHINKOVAKUUTUSTEN KORVAUSPALVELUISSA 90672K Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielmaseminaari ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAHINKOVAKUUTUSTEN KORVAUSPALVELUISSA 1.12.2006 Eetu Herranen 0260823 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 1.1 Tutkimusongelma

Lisätiedot

Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X

Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X Rautiainen, Inka 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen

Lisätiedot

Millä perusteella lainapankki valitaan? - Case Finanssialan yritys X

Millä perusteella lainapankki valitaan? - Case Finanssialan yritys X Millä perusteella lainapankki valitaan? - Case Finanssialan yritys X Kuivalainen, Piia 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Millä perusteella lainapankki valitaan? - Case Finanssialan yritys

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROSESSI VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Case: Tapiolan Toyota-vakuutus

TUOTEKEHITYSPROSESSI VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Case: Tapiolan Toyota-vakuutus TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos TUOTEKEHITYSPROSESSI VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Case: Tapiolan Toyota-vakuutus Vakuutustiede Pro Gradu -tutkielma Toukokuu 2009 Ohjaaja: Antti Kanto Tiina Niemi TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Vatka-Horttanainen Satu 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Satu

Lisätiedot

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Salla-Maria Ahonen AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007

Lisätiedot

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana Ojalammi, Joonas 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara OmaElisa-verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy

Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy Salo, Mikko Säe, Noora 2014 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Naisliikematkailija hotellin asiakkaana, Case: Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku

Naisliikematkailija hotellin asiakkaana, Case: Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku Naisliikematkailija hotellin asiakkaana, Case: Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku Lehtonen, Milla 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Naisliikematkailija hotellin asiakkaana,

Lisätiedot

LAINATURVA OSANA ASUNTOLAINAN HAKUPROSESSIA

LAINATURVA OSANA ASUNTOLAINAN HAKUPROSESSIA Opinnäytetyö (AMK) Myyntityö Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 2011 Mari Hellsten LAINATURVA OSANA ASUNTOLAINAN HAKUPROSESSIA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Myyntityö Rahoitus- ja

Lisätiedot

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Opinnäytetyö (AMK) Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 2014 Krista Suosaari-Vihiniemi ja Anne-Ly Trei MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Asiakastyytyväisyyskysely Lounais-Suomen Avustajakeskuksen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot