Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa Kajanmaa, Pia 2015 Laurea Lohja

2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa Pia Kajanmaa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu, 2015

3 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Yrittäjyyden ja liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi (YAMK) Tiivistelmä Pia Kajanmaa Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu liikenteen henkilökorvauspalveluissa Vuosi 2015 Sivumäärä 91 Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää liikenteen henkilökorvausosaston asiakkaiden kokemaa asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää seuraavat asiat: miten asiakkaat kokivat asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun kokonaisvaltaisesti, oliko korvausprosessin ajallisella kestolla merkitystä asiakkaan kokemaan asiakastyytyväisyyteen, voiko puhelinpalvelulla vaikuttaa asiakkaan kokemaan palvelun laatuun ja arvoon, vaikka korvauspäätös ei miellytä; olivatko asiakkaat tyytyväisiä silloinkin, kun korvaussumma ei vastannut heidän hakemaansa korvausta? Opinnäytetyön keskeiset teoriat olivat asiakastyytyväisyys, palvelun laatu ja koetun palvelun laadun keskeiset käsitteet, asiakaslähtöisyys, asiakkaan kokema arvo, alaa koskevat asiakaspalveluperusteet sekä liikennevakuutuslaki ja vahingonkorvauslaki. Nämä edellä mainitut teoriat pohjasivat opinnäytetyön tutkimusosion tutkimuskysymyksiä, tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä. Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena ja käytettiin sekä määrällistä että laadullista tutkimusta. Tutkimuksessa käytetty data koostui organisaation asiakkailleen tekemistä NetPromoterScore-kyselyistä ajalta NetPromoterScore-kyselyn (NPS) ideana on mitata, kuinka moni asiakas suosittelisi palvelua muille. NPS-datasta tehtiin ensin esitutkimus, jonka tarkoituksena oli saada kokonaiskuva organisaation asiakkaiden asiakastyytyväisyydestä ja koetusta palvelun laadusta. Esitutkimuksen perusteella voitiin tehdä johtopäätökset, joista muodostui kolme sekä positiivista että negatiivista pääkohtaa. Opinnäytetyön tarkempi tutkimus kohdistui asiakkaiden antamiin NPS-arvosanoihin sekä avoimiin palautteisiin ajalla Näitä arvosanoja ristiin analysoitiin sen perusteella, mihin tilapäisen haitan luokkaan vammautunut kuului. Tutkimustulokset jakaantuivat tasaisesti ja pääosin tyytyväisimpiä korvaustoimintaan olivat uudet vahinkoasiakkaat sekä vaikeammin vammautuneet asiakkaat. Tutkimuksen eräänä johtopäätöksenä voitiin todeta, että korvausneuvojien osaaminen ja asenne vaikuttavat asiakkaiden kokemaan asiakastyytyväisyyteen ja palvelun laatuun ruuhkautuneen korvauskäsittelyn lisäksi. Johtopäätösten perusteella opinnäytetyön lopussa on esitetty kehittämisehdotukset, jotka parantaisivat palveluprosesseja ja varmistaisivat laadukkaamman palvelukokemuksen organisaation asiakkaille. Avainsanat: asiakastyytyväisyys, asiakkaan kokema arvo, palvelun laatu, palvelun laadun mittarit, liikennevakuutuslaki.

4 Laurea University of Applied Sciences Abstract Laurea Lohja Entrepreneurship and Business (Master s Degree Programme) Pia Kajanmaa Customer satisfaction and service quality in claims services for traffic accident injuries Case LähiTapiola Year 2015 Pages 91 The purpose of this thesis was to examine customer satisfaction and the quality of service in claims services in traffic accident injuries department. The purpose of the study was to define the following things: how did the customers experience the satisfaction and service quality in the whole process, did the temporal duration of claims process have an effect on the satisfaction of the customers, can the claim information on the phone influence to the customer s experience about the quality and value of the service although the decision of the compensation was not what the customers expected, were the customers satisfied also when the monetary compensation was not what they expected? The main theories of this thesis were customer satisfaction, the quality of service and key concepts about the experience of the quality of service, customer orientation, customer value, the customer service basis regarding the insurance industry, the Motor Liability Insurance Act and the Act of Torts. These theories were the base for the main keys to the research questions, the results and the conclusions of the research. The research was done as case study and both quantity and quality studies were used. The data of the research was based on the NetPromoterScore inquiries directed to the customers in our organization during The idea of the NetPromoterScore inquiry is to measure how many customers would recommend the service to others. The data of the NPS was used first on a pilot study, the purpose of which was to get the whole picture of customers satisfaction and quality of service of the customers. Based on the pilot study it was possible to draw conclusions according to the three main themes, both positive and negative. More detailed study was focused on not only the NPS inquiries but also the open feedback given by the customers. These inquiries were conducted during The grades were cross-analyzed based on which class of pain and suffer the injured customer belonged to. The results were divided equally and mainly the most satisfied in the claim service were new customers and more severely injured customers. As one conclusion of the research could be stated that know-how and attitude of claims adjusters can influence on the customer satisfaction and the quality of service of the customers in addition to the delayed claim handling. Based on the research results and the conclusions at the end of this thesis, development proposals have been presented. These proposals could improve service processes and could also provide better quality experience to the customers of our organization. Keywords: Customer satisfaction, customer value, quality of service, quality of service indicators, Motor Liability Insurance Act

5 Sisällys 1 Johdanto Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus Opinnäytetyön tutkimus Case study Tutkimuksessa käytetyt tilapäisen haitan vammaluokat Toimintaympäristön kuvaus Organisaation kuvaus Organisaation asiakkuuksien rakentuminen Vakuutusyhtiöiden markkinaosuudet vuonna Teoreettinen viitekehys Hyvä vakuutustapa Mitä on palvelu? Palvelujen yhteisiä piirteitä Koetun palvelun laatukriteerit Miten palvelun laatua mitataan? Koettu palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Puhelinpalvelun tärkeys Suositteluun vaikuttavia tekijöitä Asiakastyytyväisyys ja arvon tuottaminen Asiakkaan kokema arvo vakuutusalalla Arvoon vaikuttavat tekijät Asiakaslähtöisyys Menestyvä asiakaspalvelija Osaamisen johtaminen ja sen merkitys palveluorganisaatiossa Lakien vaikutus vakuutusalaan ja korvausprosessiin Liikennevakuutuslaki ja vahingonkorvauslaki Liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset Lakisääteinen käsittelyaika Muutoksenhaku Tutkimusmetodologia Kvantitatiivinen tutkimus Kvalitatiivinen tutkimus Empiirinen analyysi Asiakastyytyväisyyden mittarina The NetPromoterScore Miten tyytyväisyyttä on mitattu aikaisemmin? Esitutkimus Asiakaspalautteet koskien vahinkoyhtiö - alueyhtiökuviota Varsinaisen tutkimuksen tutkimustulokset... 60

6 5.5.1 Tilapäisen haittaluokan 1 -tulokset Tilapäisen haittaluokan 2 -tulokset Tilapäisen haittaluokan 3 -tulokset Tilapäisen haittaluokan 4-6 -tulokset Tutkimustulosten vertailua tilapäisen haitan luokkien välillä Muut tulokset Muiden vastanneiden tulokset Johtopäätökset Johtopäätösten pääkohdat perustuen tutkimuskysymyksiin Tutkimuksen luotettavuus Kehittämisehdotukset Jatkotutkimusehdotukset Lähteet Artikkelit Kuvat Taulukot Liitteet... 88

7 1 Johdanto Asiakastyytyväisyys on elinehto yrityksen toiminnalle ja sen kehittäminen on jatkuva prosessi. Opinnäytetyössä on tehty vakuutusalan yritykselle asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun kehittämistä varten. Tässä luvussa on esitelty opinnäytetyön perusteena olevat keskeiset käsitteet, jotta lukijalle avautuu mitkä käsitteet ja asiat ovat keskeisissä rooleissa opinnäytetyön kannalta. Opinnäytetyön keskeisimmät käsitteet ovat vakuutusala, asiakastyytyväisyys, palvelun laatu sekä liikennevakuutuslaki. Jotta opinnäytetyön tarkoituksen sekä kohdeorganisaation toiminnan ymmärtää, on näiden käsitteiden selittäminen haluttu tehdä mahdollisimman selväksi. Koska kyseessä on vakuutusalan korvaustoimintayksikkö eli kohdeorganisaatio, vaikuttaa tämän toimintaan useat lait. Kun opinnäytetyössä puhutaan yhtiöstä, tarkoitetaan koko LähiTapiolaa ja puhuttaessa organisaatiosta tarkoitetaan kohdeorganisaatiota eli liikenteen henkilökorvauspalveluosastoa. Mikä on vakuutus? Vakuutus on vakuutuksenantajan (yhtiö) ja vakuutuksenottajan (yritys tai yksityishenkilö) välinen juridinen sopimus, jonka perusteella vakuutusyhtiö sitoutuu suoritettua vakuutusmaksua vastaan korvaamaan vakuutuksenottajalle, vahinkoa kärsineelle tai vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle sopimuksessa määritellyn riskin toteutumisesta seuranneen vahingon (Ylikoski & Järvinen 2011, 14 15). Vakuutusten ominaispiirteitä ovat vakuutusmaksu, sattumanvaraisuus ja korvaus. Vakuutusta voidaan tarkastella pelkän sopimuksen sijaan myös laajemmassa mittakaavassa. Ylikoski ja Järvinen täsmentävät (2011, 15), että vakuutuksen voidaan katsoa kattavan myös siihen liittyvän palvelun sekä vakuuttamiseen että vahinkoihin liittyvissä asioissa. Kyseinen palvelu voi tapahtua henkilökohtaisesti joko yhtiön konttorissa, puhelinpalvelussa tai yhtiön sähköisessä järjestelmässä verkon välityksellä. Laajasti ottaen vakuutus käsittää siihen liittyvän kokonaisen asiakassuhteen, jonka kesto voi olla useita vuosia ja jopa vuosikymmeniä. (Ylikoski & Järvinen 2011, 15.) Vakuutukset koskevat sellaisia tapahtumia, joiden sattumista ei voi aavistaa tai ennalta tietää ja joihin monesti liittyy yllätyksellisyys. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kulumisesta aiheutuneita vahinkoja. Esimerkiksi pesukonetta ei voi vakuuttaa kulumisen varalta, koska kuluminen tapahtuu pesukoneen käytön seurauksena. (Ylikoski & Järvinen 2011, 15.)

8 8 Liikennevakuutuslaki ja korvauspalvelu Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko (liikennevahinko) korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta (Eskuri & Mikkonen 2007, 12). Korvauspalvelu on sellainen tapahtuma, jossa vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisen sopimukseen vedoten vakuutuksenottaja tai vahinkoa kärsinyt hakee korvausta vakuutusyhtiöltä sattuneesta vahingosta. Korvauksen edellytyksenä, on korvattava vahinkotapahtuma, ehtojen ja lakien mukaan. Korvaustilanne on se kriittinen paikka asiakkaan tyytyväisyyden ja asiakassuhteen jatkumisen kannalta, koska korvauspalvelussa vakuutusyhtiö vihdoin lunastaa palvelulupauksensa asiakkaalle (Ylikoski, Järvinen & Rosti 2006, 86). Mitä on palvelu ja asiakaslähtöisyys? Palvelusta ei ole teoriassa kaikenkattavaa, yksiselitteistä ja tyhjentävää määritelmää (Grönroos 2009, 77). Palvelujen markkinointien perusteet syntyivät 1970-luvulla, jolloin palveluyritysten liiketoimintaympäristö oli hyvin erilainen nyky-yhteiskuntaan verrattuna. Tällöin oli tyypillistä, että palvelua tarjoavat yritykset olivat pieniä ja toimivat lähinnä paikallisilla markkinoilla. (Grönroos & Järvinen 2001, 29.) Kokemukseen perustuvan näkemyksen mukaan laatu on tuotteen luontainen ominaisuus. Kuluttaja tiedostaa tuotteen hyvyyden tai paremmuuden kokemisen kautta. (Grönroos & Järvinen 2001, 82.) Asiakaslähtöisyys on tärkeä asia yritykselle, koska sen on osoitettu vaikuttavan positiivisesti yrityksen menestymiseen (Vuokko 1997, 9). Asiakaslähtöistä ajattelua on pyritty lisäämään myös vakuutusalalla ja korvauspalveluissa. Opinnäytetyössä keskitytään puhelinpalvelussa tapahtuvan asiakaspalvelun asiakastyytyväisyyden arviointiin liikenteen henkilökorvauspalveluorganisaatiossa. Koska organisaatiomme on asiantuntijaorganisaatio, on osaamisen johtaminen näkyvässä roolissa organisaatiomme toiminnassa. Oppivan organisaation tulee saada riittävä mahdollisuus kehittää osaamistaan sekä riittävä tuki esimieheltään, jotta kehitys voi olla jatkuvaa ja prosesseja pystytään kehittämään. Tämän takia myös teoriassa on viitattu organisaatioon johtamiseen.

9 9 1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus Opinnäytetyön idea syntyi siitä, ettei kohdeorganisaation asiakastyytyväisyyttä ole juuri tutkittu pintaa syvemmältä. Tämä johti tapaustutkimuksen toteuttamiseen organisaation asiakastyytyväisyydestä ja palvelun laadusta. Yhtiö toimii finanssialalla niin sanottuna finanssitavaratalona, josta saa vakuuttamisen, pankkipalveluiden sekä sijoittamisen asiantuntijapalveluita. Organisaatio, johon tutkimus on kohdistettu, toimii yhtiön lakisääteisen liikennevakuutuksen henkilökorvausten organisaationa. Organisaation eli liikenteenhenkilökorvauspalveluiden asiakastyytyväisyyttä tai asiakkaan kokemaa palvelun laatua ei ole tutkittu koskaan syvemmällä tasolla. Olen koko urani vakuutusalalla (vuodesta 2005 alkaen) työskennellyt liikenteen henkilökorvauspalveluissa. Urapolkuni on alkanut asiakirjojen skannauksesta, josta olen siirtynyt korvausneuvojaksi ja nyt vastaan kollegani kanssa asiakaspalvelun kehittämisestä palveluasiantuntijana. Pitkästä urasta on ollut hyötyä, koska kymmenen vuoden aikana palvelutilanteet ovat muuttuneet paljon. Myös asiakkaiden vaatimustaso ovat kasvaneet entisestään. Pitkä ura organisaatiossa tarkoittaa myös sitä, että olen työskennellyt korvausneuvojana kaikissa eri korvausneuvojan rooleissa, jotka mainitaan opinnäytetyössä myöhemmin. Asiakaspalvelu on minulle tärkeä asia, koska haluan olla mukana kehittämässä asiakkaidemme kokemaa palvelun laatua parempaan suuntaan. Haluan myös kyseenalaistaa tämän tutkimuksen tutkimustuloksilla perinteistä korvausprosessiamme ja tulosten perusteella kehittää prosessia vielä tehokkaammaksi. Yleisiä mittauksia asiakastyytyväisyydestä yrityksessämme on tehty paljon, mutta tällöin tutkimuksen kohteena ovat olleet kaikki yhtiöryhmän asiakkaat eivätkä spesifioidusti korvauspalvelun asiakkaat. Tarvetta asiakastyytyväisyystiedolle on, joten osastollamme on tehty The NetPromoterScore-kyselyä noin vuoden ajan, mikä on antanut viitteitä siitä, mihin asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja mitä osa-alueita tulee parantaa. NPS eli NetPromoterScore kertoo sen, kuinka moni asiakkaistamme suosittelisi palveluamme tuttavilleen. NPS-kyselyyn palataan tarkemmin luvussa 5.1. Vuosien saatossa korvauspalveluosastomme työmalleja ja asiakaspalvelumalleja on kehitetty yhteneviksi ja asiakkaita paremmin palveleviksi. Koska asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja nopeutta vaaditaan yhä enenevässä määrin, olen sitä mieltä, että kehittämismahdollisuuksia asiakaspalvelussamme on. Organisaatiomme entinen palveluasiantuntija Homanen vastasi palvelumallien kehittämisestä yhtiön johdon toivomusten mukaisiksi. Homasta olen haastatellut opinnäytetyötä varten, tästä kerrotaan enemmän seuraavassa luvussa. Tutkimustulosten ja johtopäätösten perusteella on esitetty kehittämisehdotuksia opinnäytetyön lopussa.

10 10 Organisaatiomme palvelee sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita (muun muassa alueyhtiöt ja muut sisäiset organisaatiot ks. luku 1.5.) Opinnäytetyön tutkimus on kuitenkin kohdistettu pelkästään ulkoisiin asiakkaisiin, joten sisäisten asiakkuuksien tutkiminen on tarkoituksella rajattu ulkopuolelle. 1.2 Opinnäytetyön tutkimus Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä organisaatiomme ymmärrystä siitä, miten asiakas kokee korvauspalvelussa asiakastyytyväisyyden ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Onko asiakas ainoastaan tyytyväinen silloin, kun hän saa hakemansa korvauksen samansuuruisena takaisin nopeassa ajassa vai onko puhelimessa tapahtuvalla asiakaspalvelulla mahdollisuutta vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon ja täten asiakastyytyväisyyteen? Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen data on koostettu asiakastyytyväisyysmittarina tunnetusta NetPromoterScore-kyselystä. Tutkimusmetodologia on kerrottu tarkemmin luvussa 4. Tutkimuksen toteutuksen ja omien mielipiteideni tueksi haastattelin organisaatiomme kahta asiantuntijaa, korvausasiantuntija Huovista sekä nyt jo eläkkeelle jäänyttä palveluasiantuntijaa Homasta. Haastattelujen perusteena oli saada kahden asiantuntijan, joilla on hyvin pitkä kokemus liikenteen henkilökorvauksista, mielipiteet tutkimuksen toteuttamisen sekä tutkimustulosten tueksi. Itse tutkimuksen perusteena käytettiin NetPromoterScore-kyselyä, joka on se mittari, jolla organisaation asiakastyytyväisyyttä on aloitettu mittaamaan alkaen ja mitataan tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen perusteena ollut NPS-data on ollut olemassa valmiina, mutta tutkimuksena tehdyt esitutkimus ja varsinainen tutkimus ovat tutkijan itsensä tekemät. Eli valmiina ollutta dataa on hyödynnetty tutkimuksen toteuttamiseksi. Ensin on siis tehty erillinen esitutkimus, jossa on otettu huomioon organisaatiota koskeva NPS-data kyselyiden aloittamisajankohdasta ( ) alkaen. Esitutkimuksen ideana on muodostaa kokonaiskuva organisaation asiakkaiden kokemasta asiakastyytyväisyydestä ja palvelun laadusta. Varsinaisen tutkimuksen tarkoitus on ollut vertailla eriasteisia vammoja kärsineiden asiakkaiden antamia arvosanoja NPS-kyselyihin sekä myös heidän antamiaan avoimia palautteita palvelusta. Kyselyiden aloittamisesta alkaen jokaiselle 0-6 arvosanan antaneelle asiakkaalle on soitettu ja tiedusteltu miksi kyseinen arvosana on annettu. Näitä asiakkaita on ollut noin 110 kappaletta. Tämän soiton on tehnyt edellinen palveluasiantuntija Homanen. Palveluasiantun-

11 11 tija on vastannut osastomme asiakaspalvelun osaamisen kehittämisestä sekä laadun varmistamisesta. Tarkempi tutkimus perustuu eriasteisia liikennevahinkovammoja kärsineiden antamiin palautteisiin ja näitä palautteita vertailemalla on etsitty kehityskohteita korvausprosesseista. Liikennevakuutuslain monimutkaisuuden takia ainoa varsinainen ristiin analysoimismetodi on vahinkoa kärsineiden sijoittaminen eri vammautumisluokkiin eli tilapäisen haitan luokkiin. Opinnäytetyössä puhutaan tilapäisen haitan luokituksesta ja tällä tarkoitetaan, sitä onko vahinkoa kärsinyt saanut liikennevahingossa lievät vammat, keskivaikeat vammat vai vaikeat vammat. Tulosten perusteella on siis arvioitu, onko jossain tilapäisen haitan luokkaan kuuluvassa ryhmässä tyytyväisempiä asiakkaita kuin toisessa ja mistä tämä voi johtua. Myös eri aikoina tehdyt kyselyt ovat saaneet selkeästi paremman vastausprosentin sekä palautteiden määräkin on ollut verrannollinen siitä ajankohdasta, jolloin kysely on lähetetty. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut myös havaita mahdollisia eroavaisuuksia eri vammaluokkiin kuuluneiden asiakkaiden välillä sekä tämän perusteella kartoittaa palveluprosessien eroavaisuutta eri vammaluokkia palvelevien korvausneuvojien välillä. Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat: - Miten asiakkaat kokevat asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun kokonaisvaltaisesti? - Ovatko asiakkaat tyytyväisiä silloinkin, kun korvaussumma ei vastaa heidän hakemaansa korvausta? - Voidaanko puhelimessa tapahtuvalla asiakaspalvelulla vaikuttaa asiakkaan kokemaan palvelun laatuun ja arvoon silloinkin kun korvauspäätös ei vastaa odotettua? - Onko asiakkaan vamman vakavuudella (sijoittumisella tilapäisen haitan luokkiin) merkitystä asiakkaan kokemaan asiakastyytyväisyyteen? Tutkimusosioissa vastataan näihin kysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on siis ymmärtää paremmin asiakkaiden asiakastyytyväisyyden rakentumista sekä etsiä korvausprosessista niitä heikkoja kohtia, jotka vaikeuttavat asiakastyytyväisyyden positiivista kehittymistä ja vaarantava laadun kehittämisen. Pääpaino organisaatiossamme sijoittuu juuri asiakkaiden palveluun, minkä takia pääteoria koskee asiakaspalvelua ja sen laadun kokemista. Tämän vuoksi teoriaosuudessa on viitattu usein Christian Grönroosin (2009) palvelua koskevaan teoriaan. Jotta organisaation toimintaa ymmärtää paremmin, on todettava se seikka, että liikennevakuutus ei ole vapaaehtoinen tuote, vaan auto pitää vakuuttaa lakisääteisellä liikennevakuutuksella. Asiakkaamme eivät täten edes ole ostaneet palvelua hyötymielessä, vaan tuotamme

12 12 asiakkaalle palvelun myös silloin, vaikka he eivät olisi edes yhtiömme omia asiakkaita. Tämä johtuu siitä, että liikennevahingossa vahinkoa kärsineiden henkilövahingot korvataan aina syyllisen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Eli se vakuutusyhtiö korvaa kaikkien vahinkoon osallisien henkilövahingot, jossa syyllinen ajoneuvo on vahinkohetkellä vakuutettuna. Vahinkoa kärsinyt, joka on asiakkaamme liikennevakuutuslain puitteissa korvausasiansa johdosta, voi ostaa omat vakuutuksensa jostain kilpailevasta yhtiöstä. Tämä aiheuttaa asiakaspalvelun kannalta paineita siitä, pystymmekö hankkimaan enemmän asiakkaita omalle yhtiölle, jos pystymme tuottamaan loistavaa asiakaspalvelua tai pahimmassa tapauksessa menettämään myös yhtiömme omat asiakkaat kilpailijalle, jos tämä onnistuu vahinkotilanteessa palvelemaan asiakkaitamme paremmin kuin yhtiömme itse. Teoriaosuudessa Zeithaml, Bitner ja Gremler (2006) viittaavat siihen, ettei palveluprosessia voida kehittää asiakaslähtöisesti ilman asiakastietoa. Palvelun kehittämisen prosesseissa on noussut esiin juuri se, että aineetonta palveluprosessia on vaikea kehittää sen moninaisuuden takia. Kuitenkin organisaatiossamme on käytössä asiakaspalvelumallit, jotka auttavat määrittämään palvelun aineettomuutta. Pyrimme näiden avulla siten myös tarkkailemaan palvelun tasoa sekä kehittämään palvelun laatua. 1.3 Case study Tämä opinnäytetyö toteutetaan case studyna eli tapaustutkimuksena. Tässä tutkimuksessa tapaustutkimus kohdentuu asiakastyytyväisyyteen ja laadun tutkimiseen eli asiakaspalveluprosessiin ja sen kehittämiseen. Tapaustutkimuksen määritelmä on: yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia, eli valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia; kohteena yksilö, ryhmä, tai yhteisö: kiinnostuksen kohteena useinkin prosessit, yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä, josta yksittäistapaus on osa; aineistoa kerätään useita metodeja käyttämällä, mm. havainnoin, haastatteluin ja dokumentteja tutkimalla. Tavoitteena tyypillisimmän ilmiön kuvailu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 130.) Olen kuvaan 1 kuvannut sen mitkä organisaatiot ja eri lait vaikuttavat siihen palveluun, joka vaikuttaa asiakkaan odotuksiin ja kokemuksiin, mikä puolestaan vaikuttaa asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Koska eriasteisia vahinkovammoja kärsineet asiakkaat saattavat kokea korvauskäsittelyn eri tavalla, on tutkimuksen tuloksia käytetty kehitysehdotuksien laatimiseen.

13 13 Asiakkaan odotukset ja kokemus Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Eri vammaluokkiin kuuluvat vahinkoa kärsineet Liikenteen henkilökorvauspalvelut Liikennevakuutuslaki Vahingon korvauslaki Kuntoutuslaki liikennevakuutuslain nojalla Korvauskäsittelyn vaikutus asiakastyytyväisyyteen Liikennevahinkolautakunta Lain asettamat vaatimukset Lopputulokset Kehitysehdotukset Kuva 1: Opinnäytetyön tapaustutkimuksen osa-alueet Kuva 1 sisältää keskeiset käsitteet, jotka ohjaavat opinnäytetyötä alkuvaiheesta lopputuloksiin. Koska organisaation toimintaa ohjaavat liikennevahinkolautakunnan asettamat normit ja ohjeet, liikennevakuutuslaki, vahingonkorvauslaki, liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutuslaki sekä vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelevät lait, perustuu asiakaspalvelumme hyvin selkeisiin raameihin. Asiakaspalvelussa tulee ottaa huomioon lakien asettamat sekä vähimmäis- että enimmäisrajoitteet. Jokaista korvausneuvojaa ja asiantuntijaa sitoo salassapitovelvollisuus. Se, miten muista kilpailijoista voidaan erottua, tulee tehdä näiden lakien ja rajoitteiden puitteissa ja tässä nimenomaan asiakaspalvelu nousee arvoonsa. 1.4 Tutkimuksessa käytetyt tilapäisen haitan vammaluokat Jotta tutkimuksessa olisi keskenään vertailukelpoista dataa, valitsin tutkimuksen vertailukohdiksi vahinkoa kärsineiden vammautumisasteet eli niin sanotun tilapäisen haitan luokat. Tämä vertailu kertoo myös sen, onko vahinko ollut lievä eli vahingon elinkaari suhteellisen lyhyt, vai vakavamman vamman aiheuttama pitempi aikaisempi elinkaari. Tilapäinen haitta on siis liikennevakuutuslain perusteella maksettava korvaus asiakkaalle, jonka liikennevahinkovamma on sellainen, että se oikeuttaa rahalliseen korvaukseen. Tilapäinen haitta jakautuu kuuteen

14 14 eri vammaluokkaan, jotka on esitelty luvusta 1.4. Tilapäisen haitan päätös on viranpuolesta käsiteltävä korvaus, josta asiakas saa melkein aina kirjallisen päätöksen postitse. Asiakkaan ei siis tarvitse erikseen hakea korvausta, vaan vakuutusyhtiön tulee tämä korvaus määrittää automaattisesti lääkäriasiakirjojen perusteella. Poikkeustilanteita korvauspäätöksen antamisessa on silloin, kun vahinkoa kärsinyt on käynyt lääkärissä, mutta lääkäriasiakirjassa lukee selkeästi, että vahinkoa kärsinyt ei ole saanut mitään vammoja. Tällöin korvauspäätöstä ei yleensä anneta. Tilapäisen haitan päätös tulee siis antaa silloinkin, kun vahinkoa kärsinyt ei saa tästä erillistä rahallista korvausta. Jotta tilapäisen haitan vammaluokan valikoitumisen ristiin analysoimisen metodiksi ymmärtää, täytyy tätä asiaa tarkastella hieman ajan puitteissa. Ne vahinkoa kärsineet, jotka saavat liikennevahingossa lievän vamman, eivät yleensä asioi yhtiön kanssa kuin muutaman kerran esimerkiksi noin kaksi kuukautta. Hieman pahemmin vammautuneiden vahinkoa kärsineiden, jotka sijoittuvat tilapäisen haitan luokkiin 2 ja 3, asiakaskontakti saattaa kestää puolesta vuodesta vuoteen, kun taas pahemmin vammautuneiden tapauksessa vahingon elinkaari kestää koko loppuelämän ajan. Pahemmin vammautuneet sijoittuvat tilapäisen haitan luokkiin 4-6. Suurin osa asiakkaistamme on kuitenkin kärsinyt vain lieviä tai lievää vaikeampia vammoja. Ajallisesti katsottuna joidenkin asiakkaiden asiakassuhde organisaatiomme on hyvin lyhyt, kun taas toiset ovat asiakassuhteessa koko loppuelämänsä. Tämä vaikuttaa myös siihen, miksi tutkimustulokset haluttiin analysoida tilapäisen haitan luokalla. Tilapäisen haitan vammaluokitus on valittu ristiin vertailun kohteeksi päätutkimuksessa, koska muuta vertailua vammautuneiden välillä ei voi tehdä. Ajallinen vertailu korvausten maksamisessa ei onnistu lajin monimuotoisuuden takia. Liikennevakuutus korvauslajina eroaa muista muun muassa vapaaehtoisista lajeista siten, että korvaukset, joita maksetaan vahinkoa kärsineelle, ovat usein viran puolesta määriteltäviä. Niitä varten tarvitaan joukko asiakirjoja sekä osa korvauksista määritellään myös asiantuntijalääkäreiden toimesta. Tässä voidaan verrata sitä, että jos pesukone menee rikki, yleensä soitto rikkoutuneesta esineestä vakuutusyhtiölle riittää ja korvaus on jo maksussa. Korvausprosessit eroavat hyvin paljon ja tämän takia ainoa vertailtava data on tilapäisen haitan luokka, jota tässä tutkimuksessa on käytetty alkaen on puhuttu tilapäisestä haitasta, tätä ennen korvaus tunnettiin nimellä kipu ja särky sekä luokitukset oli merkitty eri tavalla. Tilapäinen haitta (ennen kipu ja särky) määritellään viran puolesta siten, että kun vahinkoa kärsinyttä koskeva lääkäriasiakirja saapuu yhtiölle, joko yhtiön toimesta pyydettynä tai hoitolaitoksen toimittamana, lääkäriasiakirja laitetaan yhtiön asiantuntijalääkäreille lausuttavaksi. Yhtiön asiantuntijalääkärit ottavat hoitavan lääkärin laatiman lausunnon perusteella kantaa siihen, mitkä ovat vahinkoa kärsineen liikennevahinkovammat ja mihin tilapäisen haitan luokkaan vammat kuuluvat.

15 15 Kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan perusteella suoritettava korvaus määritellään vamman laadun, vaikeusasteen, sen edellyttämän hoidon laadun ja toipumisen kestoajan mukaan. Korvaus tilapäisen haitan perusteella määritellään tapauskohtaisesti objektiivisesti havaittavien henkilövahinkoon liittyvien seikkojen perusteella. Korvauksen määrään ei täten vaikuta se, että vahinkoa kärsinyt itse kertoo kipua aiheutuneen vamman laatu ja vaikeusaste huomioon ottaen tavanomaista pidempään. (Eskuri & Mikkonen 2007, 51.) Fyysiset vammat on luokiteltu niiden vaikeusasteen sekä niiden vaatiman hoidon laadun ja toipumisen kestoajan suhteen. Tämän asian luonteesta johtuen normisto ei voi olla tyhjentävä, vaan kunkin luokan kohdalla on lueteltu vammoja ja niiden lisäksi luokkaan kuuluviin vammoihin tyypillisesti liittyviä toimenpiteitä ja seurauksia (Eskuri & Mikkonen 2007, 52.) Tässä on esitelty kaikki vammaluokat, koska tutkimuksen tuloksissa on vahinkoa kärsineitä kaikista kuudesta eri vammaluokasta. Tilapäisen haitan vammaluokka kertoo, kuinka pahasta liikennevahinkovammasta asiakas kärsii ja rakentaa täten pohjan datan vertailulle tutkimustuloksia varten. Tilapäisen haitan vammaluokat on selitetty alla liikennevahinkolautakunnan normivihkon 2014 ja liikennevakuutuskirjan 2007 mukaisesti: Vähäiset henkilövahingot (luokka 1/A) Vähäisiä henkilövahinkoja ovat muun muassa ihonaarmu, kolahdusvamma, nyrjähdys, pienet haavat ja mustelmat. Ominaista näille on, että ne eivät tarvitse sairaalahoitoa, paranevat 1-2 viikossa mitään haittaa jättämättä ja aiheuttavat enintään kahden viikon työkyvyttömyyden. Lievät vammat (luokka 2/B 1) Lieviä vammoja ovat muun muassa ruhjevamma, yksinkertainen viilto- tai repimähaava, sormijäsenen menetys, nivelen verenpurkauma, sijoiltaanmeno, yksinkertainen luunmurtuma, joka paranee oletetussa normaaliajassa eikä vaadi leikkaushoitoa, hyvin lievä aivovamma (lyhyt kestoinen tajuttomuus), kaularangan retkahdusvamma (jossa ei kudosvaurioita), tärykalvon repeämä, silmävamma, josta ei jää haittaa, 1-5 hampaan menetys sekä ohimenevä kuulon alenema. Ominaista näille on, että ne eivät tarvitse elvytys- tai tehohoitoa, eivät vaadi leikkaustoimenpiteitä, tarvitsevat sairaalahoitoa enintään viikon, toiminnallinen toipuminen kestää enintään kaksi kuukautta ja vammojen pysyväisseuraamukset ovat vähäiset. Lievää vaikeammat vammat (luokka 3/ B2)

16 16 Näitä vammoja ovat muun muassa pitkien luiden murtuma tai murtumat, jotka vaativat leikkaushoitoa; vaikea sijoiltaanmeno, jossa mukana nivelsiderepeämä; kasvoluiden murtumat, sormen menetys, kylkiluiden monimurtumat ja veririnta, lievä aivovamma, silmävamma, josta aiheutunut näkökyvyn pysyvä heikentyminen. Ominaista näille on, että hoito voi vaatia verenkierron elvytystä, mutta ei tehostettua hoitoa, hoitoon ei liity komplikaatioita, jatkohoidossa ei tarvita korjausleikkauksia, sairaalahoito kestää 1-3 viikkoa, toiminnallinen toipuminen tapahtuu 3-7 kuukaudessa, pysyvä toiminnallinen haitta on lievä. Vaikeat vammat (luokka 4/C1) Näitä vammoja ovat muun muassa hidastuneesti luutuva murtuma, luunmurtumaan tai sijoiltaanmenoon liittyvä hermo- tai verisuonivamma, murtuman jälkeinen niveljäykistymä tai nivelrikko, pallean repeämä, keskivaikea aivovamma, vaikeat kasvoluiden monimurtumat, raajojen monimurtumat tai vastaavat suurten vammojen yhdistelmät, useiden sormien menetys, laaja palovamma tai paleltuminen, josta on seurauksena varpaiden menetys. Ominaista näille on, että niiden hoito saattaa vaatia teho-osastolla lyhytkestoista hoitoa, hoito vaatii sairaalahoitoa pidentäviä menetelmiä, tarvitsevat sairaalahoitoa 3-8 viikkoa, toiminnallinen toipuminen vaatii yli kahdeksan kuukautta ja niiden jättämä pysyvä toiminnallinen haitta on merkittävä. Hyvin vaikeat vammat (luokka 5/C2) Näitä vammoja ovat muun muassa muiden ohella raajan menetys, raajamurtumia komplisoivat laajat hermo- ja verisuonivammat, rintakehän monivammat, sydänpussin verenvuoto ja sydämen ruhjevammat, kaula-, rinta-, ja lannerangan murtuma, johon liittyy osittainen selkäytimen tai sen jatkeen vaurio, vaikea aivovamma, pysyvä suoli- tai virtsa-avanne. Ominaista näille on, että niiden hoitoon tarvitaan pitkäaikaista hengitystä ja verenkiertoa ylläpitävää hoitoa, vaatii pitkäaikaista hengityskonehoitoa ja henkitorven avannetta, liittyy vaikeita komplikaatioita, hoitoon tarvitaan sairaalahoitoa yli kahdeksan viikkoa ja pysyvästä toiminnallisesta haitasta aiheutuu suurta haittaa. Poikkeuksellisen vaikeat vammat (luokka 6/C) Näitä vammoja ovat erittäin vaikeat aivovammat, kahden raajan menetys, selkäydinvamma, joista seuraa pysyvä neliraaja- tai alaraajahalvaus tai täydellinen sokeus. Ominaista näille on, että vammoihin ja hoitoon liittyy vaikeita komplikaatioita, vammojen hoidoksi tarvitaan poikkeuksellisia, laajoja ja lukuisia leikkauksia, tarvitsevat hyvin pitkäaikaista sairaalahoitoa tai aiheuttavat pysyvän laitoshoidon tarpeen ja vammojen aiheuttama toiminnallinen haitta jää

17 17 pysyvästi erittäin suureksi. (Eskuri & Mikkonen 2007, 51 55; liikennevahinkolautakunnan normivihko.) Asiantuntijalääkärit vastaavat hoitavan lääkärin lääkärinlausunnon perusteella korvausneuvojille sen luokan mihin liikennevahinkovammat kuuluvat. Alla olevalla kuvalla on havainnollistettu sitä, minkälaisista summista tilapäisen haitan korvaukset määritetään. Vähäiset henkilövahingot (1/A) ei korvausta lievät vammat (2/B1) lievää vaikeammat vammat (3/B2) vaikeat vammat (4/C1) hyvin vaikeat vammat (5/C2) poikkeuksellisen vaikeat vammat (6/C3) Taulukko 1: Tilapäisen haitan korvausnormit vuoden 2015 tasossa (liikennevahinkolautakunta 2015) Vakuutusyhtiöillä on omat vakuutusalankoulutuksen käyneet asiantuntijalääkärit. Asiantuntijalääkärit ottavat kantaa lääkäriasiakirjojen perusteella vahinkoa kärsineiden vammoihin, sairauksiin ja syy-yhteysasioihin. Vakuutuslääkärit ovat viime aikoina joutuneet julkisuudessa monien mielipiteiden kohteiksi, lähinnä negatiivisen ilmaisun kohteiksi. Keskeinen ja usein julkisuudessakin käsitelty ongelma käytännön vakuutuslääketieteessä on hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin välillä joskus esiintyvien mielipiteiden eroavaisuudet koskien työkyvyttömyyttä, sairauden etiologiaa ja haittaa. Usein ihmetellään sitä, miten vakuutuslääkäri pystyy ottamaan kantaa edellä mainittuihin asioihin potilasta näkemättä ja tutkimatta. Tässä nousee esiin myös eettisyys eli tekeekö vakuutuslääkäri oikein suositellessaan potilaan hakemuksen hylkäämistä vastoin hoitavan lääkärin mielipidettä. (Juntunen & Havu 2000.) Organisaatiomme tekee päivittäistä yhteistyötä asiantuntijalääkäreidemme kanssa ja heidän vastaukset ovat merkittävässä roolissa muun muassa tilapäisen haitan korvauksen osalta. Vakuutuslääketieteessä pyritään aina oikeudenmukaisiin ratkaisuihin. Hoitavan lääkärin ei tarvitse olla objektiivinen sosiaalivakuutuksen asiantuntija lausunnoissaan, vaan hän toimii asiantuntijana potilaan terveydentilan suhteen. Vakuutuslääkäreiden työtä valvovat hyvin tiukasti monet eri instanssit, kuten viranomaiset ja muutoksenhakuelimet. Vakuutuslääketiede ei ole ainoastaan pelkkää lääketiedettä, vaan tähän liittyy useita juridisia ja sosiaalisia elementtejä, joita tulee noudattaa. Vakuutuslääketieteen asiantuntija joutuu työssään kohtaamaan ja huomioimaan erilaisia totuuksia ja perustamaan ratkaisunsa oikeudenmukaisuuden vaatimusten mukaan. Vakuutusyhtiöiden tulee ensisijaisesti tehdä oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja

18 18 yhteneväisiä harkintaan perustuvia ratkaisuja, muuten niiden toiminta on kestämättömällä pohjalla. (Juntunen & Havu 2000.) 1.5 Toimintaympäristön kuvaus Opinnäytetyö on tehty finanssialalla toimivalle yritykselle, joka on fuusioitunut kahdesta eri yhtiöstä (Tapiola-ryhmästä ja Lähivakuutuksesta) LähiTapiola-ryhmäksi. Yhtiö-ryhmä aloitti virallisesti toimintansa LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden lisäksi yhtiöryhmän muodostavat valtakunnalliset LähiTapiola Henkiyhtiö, LähiTapiola Varainhoito sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. LähiTapiolan Yhtiöryhmän työeläkevakuutuskumppanina toimii Elo. Eläkevakuutusyhtiö Elo on fuusioitunut LähiTapiola eläkeyhtiöstä ja Eläke- Fenniasta. (LähiTapiola Vuosiesite 2013.) LähiTapiola muodostuu 20 alueellisesti keskinäisestä vakuutusyhtiöstä, vahinkoyhtiöstä, henkiyhtiöstä, varainhoidosta ja sijoitustoiminnasta sekä yhteiset palvelut Oy:stä. LähiTapiolan henkilöstömäärä on noin työntekijää, joista puolet työskentelee alueyhtiöissä. Omistaja-asiakkaita yhtiöryhmällä on lähes 1,6 miljoonaa. (LähiTapiola 2015.) Koska asiakkaidemme asiakkuus jakautuu jossain tilanteissa sekä vahinkoyhtiöön että alueyhtiöön, vaikuttaa tämä asiakkaidemme kokemaan asiakaspalveluun ja kokemukseen. Alueyhtiöiden havainnoiminen ja sijoittuminen kartalla: 1. Lappi

19 19 2. Kainuu-Koillismaa 11. Vellamo 3. Pohjoinen 12. Pirkanmaa 4. Pohjanmaa 13. Satakunta 5. Etelä-Pohjanmaa 14. Lännen 6. Keski-Suomi 15. Varsinais-Suomi 7. Itä 16. Loimi-Häme 8. Savo 17. Etelä 9. Savo-Karjala 18. Etelärannikko 10. Kaakkois-Suomi 19. Uusimaa 20. Pääkaupunkiseutu Kuva 2: LähiTapiolan alueyhtiökartta (LähiTapiolan internetsivut noudettu ) LähiTapiolan yhtiöryhmän muotoutuessa asiakkuudet jakautuvat siis 20 alueyhtiön, vahinkovakuutusyhtiön ja palveluyhtiön välillä. Kuvassa 3 on havainnollistettu asiakkuusvuorovaikutusta yhtiöiden välillä: Asiakkaat Alueyhtiöt (20 kpl) vastaavat vapaaehtoisesta vahinkovakuutuksesta ja asiakaspalvelusta Vahinkoyhtiö eli keskusyhtiö, vastaavat lakisääteisestä vahinkovakuutuksesta Asiakaspalvelu Palveluyhtiö vastaa eri toimintojen toteutuksesta Kuva 3: Asiakkuuden muodostuminen LähiTapiolassa

20 20 Kuva 3 on avattu sen merkityksellisyyden takia tähän. Alueyhtiöiden ja vahinkoyhtiön erottamisella on koettu olevan vaikutusta asiakastyytyväisyyteen, koska asiakkuudet erotetaan toisistaan vahingon käsittelyssä. Palveluyhtiöön on keskitetty osa autojen liikennevakuutuksien korvauskäsittelyistä. Jokainen alueyhtiö vastaa omasta toiminnastaan ja täten he itsenäisesti voivat sopia palveluiden keskittämisestä palveluyhtiöön. Tutkimustuloksissa on erillisenä osiona pohdittu alueyhtiöiden ja vahinkoyhtiön välillä olevan asiakastyytyväisyyden merkitystä, luku 5.4. Vapaaehtoinen korvauspalvelu eli alueyhtiö hoitaa vakuuttamansa ajoneuvon omaisuusvaurioiden hoitamisen, kun taas korvauspalvelut vahinkoyhtiössä hoitavat liikennevakuutuksen henkilövahinkojen käsittelemisen. Näin ollen ulkoisen asiakkaan kanssa ollaan tekemisissä eri paikkakunnilla ja erilaisissa asioissa. Yhteydenpito vahinkoasiassa tulee olla sujuvaa, nopeaa ja helppoa. Alueyhtiöiden, palveluyhtiön ja keskusyhtiön välillä on käynnissä tällä hetkellä yhteistyötä helpottava ja parantava projekti. Jotta alueyhtiöiden ja vahinkoyhtiön asiakkuuden hallitsemisen ymmärtää, on tähän kuvalla 4 haluttu havainnoida asiakkuuden jakautuminen ja korvaustilanteessa vuorovaikuttaminen. Vahinkoa kärsinyt Korvauspalvelut (vapaaehtoiset) Korvauspalvelut (lakisääteiset) Autokorjaamot Hinausliikkeet Sijausautoliikkeet Sairaalat Hoitolaitokset Kela Kuva 4: Korvauskäsittelyn jakautuminen

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 7 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä vahingonkorvausasiassa

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Valtio Expo 2016 17.5.2016 Tilastot vuodelta 2015 Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Lisätiedot

URHEILUHELPPI PALVELUKONSEPTI

URHEILUHELPPI PALVELUKONSEPTI URHEILUHELPPI URHEILUHELPPI PALVELUKONSEPTI Laajennettu tapaturmavakuutus Urheilijalle Kuntoilijalle TerveysHelppi-palvelu, jossa Dextran terveydenhuollon ammattilaiset auttavat joka päivä 7-23 Korvauskäsittely

Lisätiedot

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen tilanne Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta 7.11.2014 Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärihankkeen tausta Ministeriöön tulee paljon

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Liite 21 Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Hyvä narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria hoitava lääkäri, Olen saanut tietooni, että osallistut sairaalassanne

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET Kirsi Unkila työkykyvalmentaja, sosiaalialan asiantuntija 26.1.2016 Esityksen sisältö Mitä ammatillinen kuntoutus on ja mitä sillä tavoitellaan? Kuka sitä järjestää?...

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Akateeminen johtaminen. Helena Ahonen

Akateeminen johtaminen. Helena Ahonen Akateeminen johtaminen Helena Ahonen Akateemisen johtamisen työpaja 3 20.8. Ammattirooli ja persoona 27.8. Systeemiajattelu ja johtaminen 3.9. Johtaja rajan vartijana 10.9. Minä johtajana Ammattirooli

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta samankaltaisessa tilanteessa

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset HENKILÖVAHINGOISTA 1. Vahingonkorvausoikeuden perusteet ja henkilövahinko 1.1 Vahingonkorvausoikeuden tehtävät Vahingonkorvausoikeudessa jaetaan vahinkoseurauksia Ennaltaehkäisevä vaikutus Korjaava vaikutus

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Palvelujen ja prosessien johtaminen olennaisen tiedon avulla

Palvelujen ja prosessien johtaminen olennaisen tiedon avulla Prosessipäivät 20.4.2016 Palvelujen ja prosessien johtaminen olennaisen tiedon avulla Mikko Kuusela Senior Solution Architect p. 040 574 7414 mikko.kuusela@qlik.com 04, 2016 Pohditaan palveluiden ja prosessien

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot