Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä"

Transkriptio

1 1 Rakennustekniikan laitos Juhani Heljo, Jaakko Vihola Toteutettavissa olevat energiansästöpotentiaalit Helsingin kaupungin asuinkiinteistöissä Osaselvitys liittyen Helsingin kaupungin asuinkiinteistöjen AESS-sopimusten mukaisen toimenpideohjelman laatimiseen Tampere 2010

2 2 ESIPUHE Tämä selvitys on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen rakennustuotannon ja talouden yksikössä 5/2010-6/2010 välisenä aikana laboratorioinsinööri Juhani Heljon ja diplomi-insinööri Jaakko Viholan toimesta. Selvitys on osa Helsingin kaupungin perustaman energiatehokkuustyöryhmän tavoitetta laatia toimenpideohjelma koskien AESS-sopimuksen mukaista energiatehokkuustavoitetta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Helsingin kaupungin hallinnoiman asuinrakennuskannan energiansäästöpotentiaalia sekä uudis- että korjausrakentamisen osalta. Yhteyshenkilönä Helsingin kaupungin puolelta on toiminut Ifa Kytösaho. Selvityksessä ei voitu pyrkiä suureen tarkkuuteen, koska energiasäästötoimenpiteiden laajuus rakennuskannassa perustuu kiinteistöyhtiöiden toimittamiin PTS-suunnitelmiin. PTS-suunnitelmia ei ollut käytössä kaikkien kiinteistöyhtiöiden osalta ja osa toimitetuista suunnitelmista oli energiansäästönäkökulmasta epätarkkoja. Selvityksen tulokset ovat kuitenkin mielenkiintoisia ja kuvaavat melko hyvin realistisia toteuttamiskelpoisia energiansäästömahdollisuuksia. Tampereella Jaakko Vihola Juhani Heljo

3 3 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on arvioitu energiansäästömahdollisuuksia Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa. Perusvuotena on käytetty vuotta 2006 ja laskelmat on tehty vuosille 2016, 2020 ja Pääpaino laskelmissa oli prosentuaalisilla säästöillä koskien lämmitysenergian ja kiinteistösähkön yhteismäärää. Perusoletuksena korjaustoiminnan osalta on, että yhtiöiden PTS-suunnitelmien mukaisten korjausten yhteydessä tehdään aina niihin liitettävät järkevät energiansäästötoimet. Uudistuotannon osalta oletuksena on, että määräysten mukaisten talojen sijaan rakennetaan A-energialuokan mukaisia taloja. Uudistuotannon osuus säästöistä on aluksi alle 20 % ja vuonna 2050 lähelle 30 %. Kokonaisuudessaan energiansäästöiksi muodostuu vuonna ,5 % (0,8 %/a), vuonna ,6% (0,7%/a) ja vuonna ,6 % (0,4%/a) laskettuna kyseisten ajankohtien lämmitysenergian ja kiinteistösähkön yhteiskulutuksesta (hyötyenergiasta). Säästöstä 2-3 % on vuosina sisälämpötilan alenemisesta aiheutuvaa ja 5-6 % vuonna Korjaustoiminnassa voidaan päästä vuonna ,6 % säästöön, vuonna ,7 % säästöön ja vuonna ,3 % säästöön tarkasteltaessa nykyisen kannan lämmitysenergian ja kiinteistösähkön yhteiskulutusta ilman poistumaa. Tapio Jalon AESSsopimukseen liittyvät laskelmat kuitenkin osoittavat, että vuodesta 2006 tähän päivään asti suoritettujen toimenpiteiden määrä on PTS-suunnitelmien kartoituksella selville saatua vuosittaista korjausastetta huomattavasti pienempi. Tästä johtuen Aikavälillä ollaan säästötavoitetta huomattavasti jäljessä. PTS-suunnitelmien mukaan huomattava energiansäästöpotentiaali on kuitenkin olemassa, jos varmistetaan, että korjausten yhteydessä tehdään niihin liittyvät energiansäästötoimenpiteet. Jotta säästöt toteutuisivat edes laskelmien mukaisina, pitää varmistaa, että energiansäästötoimenpiteet tehdään suunniteltujen korjausten yhteydessä. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat lämpötilan säätöön ja hallintaan liittyvät toimet, ikkunoiden vaihto, ilmanvaihdon lämmöntalteenotto ja vedenkulutuksen mittaus. Energiansäästön määrää voidaan lisätä valitsemalla korjausten yhteydessä energiatehokkaampia ratkaisuja kuin mitä laskelmissa on oletettu. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. ikkunat vaihdetaankin normaalin U- arvoltaan 1 W/m2,K sijasta U-arvoltaan n. 0,85 ikkunoiksi. Ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteet voidaan valita normaalin 50 % vuosihyötyhyötysuhteen sijasta jopa 70 % vuosihyötysuhteen laitteiksi.

4 Halvin, tehokkain ja nopein energiansäästömahdollisuus liittyy sisälämpötilan säätöön. Patteriverkoston säädöllä, säätölaitteita uusimalla sekä huoltomiehiä ja asukkaita jatkuvasti motivoimalla saadaan keskimääräistä sisälämpötilaa pudotettua lämmityskaudella. Jotta lämpötilan pudotus olisi mahdollista, täytyy asuntojen vetohaitat ja nurkkahuoneistojen mahdolliset kylmyysongelmat kuitenkin ensin poistaa. 4

5 5 SISÄLLYS 1. SELVITYKSEN TAUSTA, TAVOITTEET JA TOTEUTUS SELVITYKSEN TAUSTA SELVITYKSEN TAVOITE SELVITYKSEN TOTEUTUS NYKYISEN RAKENNUSKANNAN LAAJUUS JA SEN ENERGIANKULUTUS KORJAUSTOIMINNALLA SAAVUTETTAVAT SÄÄSTÖT UUDISTUOTANNOLLA SAAVUTETTAVA ENERGIASÄÄSTÖ YHTEENVETO LÄHTEET...19 LIITTEET...20 LIITE 1. KORJAUSTOIMENPITEIDEN LAAJUUS KANNASSA VUOTEEN 2016 MENNESSÄ IKÄLUOKITTAIN...21 LIITE 2. KORJAUSTOIMENPITEIDEN LAAJUUS KANNASSA VUOTEEN 2020 MENNESSÄ IKÄLUOKITTAIN...22 LIITE 3. KORJAUSTOIMENPITEIDEN LAAJUUS KANNASSA VUOTEEN 2050 MENNESSÄ IKÄLUOKITTAIN...23 LIITE 4. HYÖTYENERGIAN KULUTUKSEN MUUTOS OSA-ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN ASUINRAKENNUSKANNASSA VUOTEEN 2020 MENNESSÄ...24 LIITE 5. HYÖTYENERGIAN KULUTUKSEN MUUTOS OSA-ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN ASUINRAKENNUSKANNASSA VUOTEEN 2050 MENNESSÄ...25 LIITE 6. VAIPAN JA ILMANVAIHDON LÄMMÖNKULUTUKSEN SÄÄSTÖT NYKYISESSÄ KANNASSA RAKENTAMISVUODEN MUKAAN VUOSINA 2016, 2020 JA

6 6 1. SELVITYKSEN TAUSTA, TAVOITTEET JA TO- TEUTUS 1.1. Selvityksen tausta Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia Helsingin kaupungin omistaman asuinrakennuskannan energiansäästöpotentiaalia sekä nykyisen rakennuskannan että uudistuotannon kannalta. Selvityksen taustalla on ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sekä RAKLI Ry:n väliseen sopimukseen asuinkiinteistöjen energiansäästön edistämisestä (AESS-sopimus), joka on voimassa vuoden 2012 loppuun. [1] Helsingin kaupunki on sitoutunut AESS-sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää rakennusten hyötyenergiankulutusta prosentin vuosivauhtia. Jotta tavoitteeseen on mahdollista päästä, tulee tuntea rakennuskannan mahdollinen energiansäästöpotentiaali tulevilla suunnitelluilla toimenpiteillä. Näiden tietojen avulla on mahdollista suunnitella toimenpideohjelma, jotta sopimuksen edellyttämä tavoite on mahdollista saavuttaa Selvityksen tavoite Selvityksen tavoitteena oli tutkia Helsingin kaupungin asuinrakennuskantaan mahdollisesti tehtävien energiansäästötoimenpiteiden hyötyenergian säästöpotentiaalia vuosiin 2016, 2020 ja 2050 mennessä sekä uudis- että korjausrakentamisen osalta. Näiden tietojen pohjalta voidaan esittää toimenpide-ehdotuksia käytössä olevien resurssien oikeanlaiseksi kohdentamiseksi Selvityksen toteutus Selvitystä varten saatiin Helsingin kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöyhtiöiden PTS-suunnitelmia, joiden pohjalta kartoitettiin korjaustoimenpiteiden mahdollista laajuutta koko kannassa. Otoksen kooksi muodostui 70 % koko kannasta (kartoitukseen käytetty kohteiden asuinpinta-aloja) johtuen siitä, että osasta yhtiöitä PTS-suunnitelmaa ei vielä ollut olemassa ja osan yhtiöistä tekemä suunnitelma oli liian suppea, jotta siitä olisi ollut mahdollista tehdä johtopäätöksiä korjaustoimenpiteisiin liittyen. Laskelmat eri poikkileikkausvuosina tehtiin hyväksikäyttäen Heljon VTT:n kanssa yhteistyössä luomaa EKOREM- rakennuskannan energiankulutuksen laskentamallia. Mal-

7 7 lin laskenta perustuu Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 mukaiseen rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaan. Laskelmissa oletettiin, että Helsingin kaupungin rakennukset on rakennettu samalla tavalla kuin keskimäärin Suomessa. 2. NYKYISEN RAKENNUSKANNAN LAAJUUS JA SEN ENERGIANKULUTUS Kuvassa 2.1 on esitetty koko Helsingin kaupungin omistaman asuinrakennuskannan ikäjakauma jaettuna rakennusten asuinpinta-alojen perusteella kerrostaloihin ja muihin rakennuksiin. Kuvasta voidaan havaita, että rakennuskannasta noin puolet on valmistunut 1980-vuoden jälkeen. Kanta on siis kohtalaisen nuorta. Asuinkerrostalojen osuus kannasta oli niin suuri (noin 96 %), että ei nähty tarpeelliseksi jakaa kantaa laskelmissa talotyyppien mukaan. milj. m 2 RAKENNUSKANNAN KERROSALA ASUINPINTA-ALA V V.2010 milj. milj. m 2 m 2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Vapaa-ajan asuinrakennukset Tuotantorakennukset Asuinkerrostalot Julkiset palvelurakennukset Muut asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset* Asuinkerrostalot Rivitalot Omakotitalot 0, * Liike- ja toimistorakennukset: kaupat, ravintolat, hotellit, toimistot, liikenteen rakennukset ja muut rakennukset Kuva 2.1. Helsingin kaupungin omistaman asuinrakennuskannan ikäjakauma jaettuna asuinpinta-alojen perusteella. Muiden asuinrakennusten osuus koko rakennuskannasta asuinpinta-alassa mitattuna on noin 4 %.

8 8 Kuvassa 2.2 on esitetty selvityksessä käsitelty Helsingin kaupungin hallinnoima asuinrakennuskanta ikäjakaumittain bruttoalojen perusteella. milj. m2 1,2 RAKENNUSKANNAN BRUTTOALA V milj. m 2 1,0 0,8 0,6 Asuinrakennukset 0,4 0,2 0, * Liike- ja toimistorakennukset: kaupat, ravintolat, hotellit, toimistot, liikenteen rakennukset ja muut rakennukset Kuva 2.2. Helsingin kaupungin omistaman asuinrakennuskannan ikäjakauma jaettuna bruttoalojen perusteella Kuvassa 2.2 on esitetty kannan EKOREM-mallilla laskettu lämmönkulutus ikäluokittain vuonna Kuvasta on myös nähtävissä lämpöhäviöiden osuus sekä vaipan että ilmanvaihdon läpi. Käytännössä ilmanvaihdon määrä on oletettua pienempi. 160 LÄMMÖNKULUTUS IKÄLUOKITTAIN V ASUIN-, LIIKE- JA JULKISET RAKENNUKSET YHTEENSÄ 1 TWh ( NETTO, EI LÄMMINTÄ VETTÄ, EI MUUT RAKENNUKSET) Jäteilma Ulko-ovet Ikkunat Seinät Yläpohja Alapohja Kuva 2.2. EKOREM-laskentamallin avulla esitetty arvio Helsingin kaupungin omistaman asuinrakennuskannan lämmönkulutus ikäluokittain vuonna 2010

9 9 Kuvassa 2.3. on esitetty nykyisen kannan vuosittainen hyötyenergian kulutus (636 ). Tämä pitää sisällään sekä lämmityksen että kiinteistösähkön osuuden. HYÖTYENERGIANKULUTUS VUONNA YHTEENSÄ 1 TWh Kiinteistösähkö Lämminvesi Ilmanvaihto Vaippa 0 Omakotitalot Rivitalot Asuinkerrostalot Asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset* Kuva 2.3. Helsingin kaupungin omistaman asuinrakennuskannan hyötyenergiankulutus vuonna 2010 Kun vertaillaan EKOREM-mallin antamaa tulosta ja Helsingin kaupungilta saatua mittausdataa toisiinsa (taulukko 2.1), huomataan, että mallilla saavutetut kulutusluvut ovat mitattuja todellisia kulutuksia hieman suurempia. Taulukko 2.1. EKOREM-mallin ja kulutusseurannan tuloksien vertailua hyötyenergian vuosikulutuksen osalta. Mitattu hyötyenergian kulutus pitää sisällään kiinteistöissä käytettävän taloussähkön. Kiinteistösähkön osuus kokonaissähkönkulutuksesta on 60. Kulutustiedot on saatu Helsingin kaupungin rakennusvirastosta. Julkiset palvelurakennukset Tuotantorakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset * Liike- ja toimistorakennukset: kaupat, ravintolat, hotellit, toimistot, liikenteen rakennukset ja muut rakennukset Lasketun ja mitatun kulutuksen vertailu: Mitattu hyötyenergian kokonaiskulutus: 707 kokonaissähkönkulutus: 42,5 kwh/m2,a 169 kiinteistösähkön osuus: 15 kwh/m2,a 60 Muuta kuin kiinteistösähköä: 109 Mitattu energiankulutus (lämmitys+kiinteistösähkö): EKOREM:in antama kulutus (lämmöntarveluku 4229): virhe: 6,5 %

10 10 3. KORJAUSTOIMINNALLA SAAVUTETTAVAT SÄÄSTÖT Jotta olemassa olevan kannan korjaustoiminnalla saavutettavia säästöjä päästiin laskemaan, tuli ensiksi selvittää mahdollisten toimenpiteiden määrä. Tämä tehtiin hyväksi käyttäen Helsingin kaupungilta saatuja PTS-suunnitelmia, joista poimittiin kohteittain toimenpiteet joiden ohessa on mahdollista parantaa energiatehokkuutta, tai jotka suoraan parantavat rakennuksen energiatehokkuutta. Vuosittain tehtävä toimenpiteiden laajuus koko kannassa on nähtävissä kuvasta ,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Energiasäästön mahdollistavat korjaustoimenpiteet vuosittain Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa (otos 70% kannasta) 0,7 % 2,0 % 0,6 % 2,4 % 4,2 % 2,6 % 1,8 % 1,7 % 0,5 % 0,9 % 2,0 % Kuva 3.1. Vuosittainen korjaustoimenpiteiden laajuus Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa Vesikattojen peruskorjauksista mukaan laskettiin vain puolet, koska oletettiin osan korjaustoimenpiteistä olevan sellaisia, että yläpohjan samanaikainen lisäeristäminen ei olisi todennäköistä tai mahdollista. Taulukossa 3.2 on esitetty samojen toimenpiteiden laajuus Helsingin kaupungin rakennuskannassa, kun kanta on jaoteltu osiin sen iän perusteella. Taulukkoa tarkasteltaessa on hyvä huomata, että joidenkin poikkileikkausten kohdalla tehtävien toimenpiteiden määrä on hyvin suuri. Tämä johtuu siitä, että tämä osa kannasta on laajuudeltaan hyvin pieni ja siihen kohdistuu paljon toimenpiteitä. Koska toimenpiteet kohdistuvat tällöin kuitenkin hyviin pieneen osaan kannasta, niiden vaikutus kokonaisenergiansäästön kannalta ei ole muita merkittävämpi.

11 11 Taulukko 3.2. Korjaustoimenpiteiden vuosittainen laajuus Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa, kun kanta on jaoteltu ikäluokittain Parvekelasit Ikkunoiden vaihto Julkisivujen peruskorjaus Vesikattojen peruskojaus Lämmönvaihtimen uusiminen Patteriverkoston säätö Kylpyhuonekalusteiden vaihto Patteriventtiilien vaihto Parvekeovien vaihto LTO-laitteen asennus Vedenkulutuksen mittaus -20 0,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % ,0 % 10,3 % 1,2 % 11,1 % 10,3 % 10,3 % 1,2 % 10,3 % 1,2 % 10,3 % 10,3 % ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 0,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % ,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % ,0 % 5,2 % 0,0 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 0,0 % 7,4 % 0,0 % 5,2 % 5,2 % ,0 % 11,3 % 0,0 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 0,0 % 8,8 % 0,0 % 8,8 % 16,2 % ,0 % 5,4 % 0,0 % 4,9 % 6,2 % 7,1 % 0,0 % 6,2 % 4,5 % 4,5 % 5,4 % ,0 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 2,9 % 2,4 % 1,0 % 2,4 % 0,9 % 0,9 % 2,9 % ,6 % 2,9 % 1,2 % 2,8 % 1,4 % 2,3 % 1,1 % 1,1 % 0,1 % 1,1 % 1,1 % ,2 % 3,1 % 3,4 % 2,9 % 3,1 % 2,6 % 0,2 % 1,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % ,1 % 2,7 % 0,1 % 0,7 % 2,0 % 1,7 % 1,1 % 1,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % ,0 % 2,8 % 0,7 % 2,3 % 3,3 % 4,8 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % ,0 % 1,3 % 0,0 % 2,1 % 6,1 % 1,6 % 0,7 % 1,8 % 0,3 % 0,3 % 1,0 % ,6 % 0,3 % 0,0 % 3,9 % 8,6 % 1,9 % 5,1 % 0,8 % 0,2 % 0,0 % 1,3 % ,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 1,2 % 1,0 % 1,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % ,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % ,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

12 12 Toimenpiteiden laajuudet poikkileikkausvuosina 2016, 2020 ja 2050 löytyvät liitteistä 1, 2 ja 3. Kun poikkileikkausvuosia on tarkasteltu, on oletettu, että koskaan korjaustoimenpiteiden laajuudessa ei mennä yli 100 %:n. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin parannustoimenpide voidaan tehdä vain kerran. Tämä saattaa vääristää tuloksia jonkun verran vuoden 2050 osalta, koska on hyvinkin mahdollista, että joitakin toimenpiteitä on tehty tällöin jo useampaan kertaan ja näin ollen saavutettava energiansäästö voi olla laskennallista suurempi. Suurempi energiansäästö johtuu siitä, että toisella korjauskerralla olisi mahdollista valita energiatehokkaampi ratkaisu kun ensimmäistä kertaa korjatessa. Tuloksia tarkastellessa tulee muistaa, että kyseessä on hyvin optimistinen näkemys toimenpiteiden määrästä. Säästöt toteutuvat vain siinä tapauksissa, että energiasäästötoimenpiteitä tehdään aina kun muu korjaustoiminta antaa siihen mahdollisuuksia. Toimenpiteitä kuitenkin tuskin suoritetaan näin suuressa mittakaavassa. Tämä tarkoittaa sitä, että todellinen saavutettava energiansäästö jäänee laskennallista pienemmäksi. Toisaalta tulee myös muistaa, että on mahdollista tehdä laskelmissa oletettua tehokkaampi energiansäästötoimenpide, jolloin yksittäisellä toimenpiteellä saavutettu säästö on oletettua suurempi. Suoritettujen korjaustoimenpiteiden vaikutukset yksittäisessä kohteessa on esitetty taulukossa 3.3. Taulukkoon on lisätty myös joitakin huomautuksia liittyen toimenpiteisiin. Näitä ovat muun muassa toimenpiteen toteutukseen liittyvät seikat ja tehtyyn tarkasteluun liittyvät epävarmuustekijät. Taulukko 3.3. Toimenpiteiden vaikutukset yksittäisessä kohteessa ja toimenpiteisiin liittyviä huomautuksia. LTO tarkoittaa koneellisen sisäänpuhallus ja poistoilmanvaihdon rakentamisen yhteydessä asennettavaa ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitetta. Toimenpide Tarkasteltava ominaisuus Muuttujan muutos Parvekelasien asennus Ikkunoiden U-arvo -0,3 W/m 2,K Säästö 1-4 % rakennustasolla Ikkunoiden vaihto Ikkunoiden U-arvo -1 W/m 2,K Vanhoista osa kaksilasisia ja osa kolmilasisia. Uudet 1,0 W/m2,K tai alle Julkisivujen peruskorjaus Seinien U-arvo -0,2 W/m 2,K U-arvo puolitetaan eli n. 100 mm lisäeristys Vesikattojen peruskojaus Yläpohjan U-arvo -0,15 W/m 2,K Oletetaan 50% lisäeristys. Lisäeristetyissä U-arvo puoleen eli n. 100 mm lisäeristys Lämmönvaihtimen uusiminen Sisälämpötila -0,5 C o Säästön suuruusluokka Energia-avustusta saaneiden kohteiden mukainen Patteriverkoston säätö Sisälämpötila -0,5 C o Säästön suuruusluokka Energia-avustusta saaneiden kohteiden mukainen yksikkö Kylpyhuonekalusteiden vaihto Veden kulutus -2 % Arvio Patteriventtiilien vaihto Sisälämpötila -0,5 C o Arvio. Toimenpiteitä vähän! Parvekeovien vaihto Ovien U-arvo -0,5 W/m 2,K Tiivistyminen tuo lisäsäästöä! Huomautukset LTO-laitteen asennus LTO 50 % Ilmanvaihdon ja sähkönkulutuksen kasvu syö osan säästöstä. SFP -luvun muutokseksi oletettu 1,5-2,5 Vedenkulutuksen mittaus Veden kulutus -20 % Veden kulutus vähenee keskimäärin 20 % useiden selvitysten perusteella Kun liitteestä 1, 2 ja 3 löytyvillä korjausmääräprosenteilla kerrotaan muuttujan muutoksia, saadaan korjaustoimenpiteiden vaikutukset rakennuskannassa selville. Kuvassa 3.1 on esitetty poikkileikkausvuodet 2016, 2020 ja 2050 ja toimenpiteillä saavutettavat hyötyenergiansäästöt asuinrakennuksissa verrattuna vuoden 2006 lähtötasoon (636 ).

13 Kuten kuvasta havaitaan, vuoteen 2016 mennessä saavutetaan korjaustoiminnalla 7,6 % säästö (-48 ). Vuoteen 2020 mennessä säästö on 9,7 % (-62 ) ja vuoteen 2050 mennessä 19,3 % (-123 ). Nämä säästöt saavutetaan siis jos tehdään kaikki toimenpiteet mihin suunnitellun korjaustoiminnan aikana voisi olla mahdollisuuksia. Todelliset säästöt tulevat todennäköisesti olemaan kuitenkin yllä olevia lukuja pienempiä. Toinen tuloksiin vaikuttava seikka on, että tarkastelu laskelmien osalta alkaa vuodesta Toimenpiteiden laajuudesta välillä ei ollut saatavilla tarkempaa tietoa. Voi siis olla mahdollista, että osa laskennallisesta säästöpotentiaalista on menetetty jo tällä aikavälillä, jos energiansäästötoimenpiteitä ei ole toteutettu tämän selvityksen olettamassa mittakaavassa. Vuoden 2050 osalta säästö voi kuitenkin olla suurempi, kuten jo aikaisemmin on mainittu. 13

14 14 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % Mahdollisilla energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat prosentuaaliset hyötyenergian säästöt Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa poikkileikkausvuosina 2016,2020 ja ,6 % -9,7 % -19,3 % Prosentuaalinen säästö Kuva 3.1. Mahdollisten energiasäästötoimenpiteiden aikaansaamat hyötyenergian säästö poikkileikkausvuosina 2016, 2020 ja 2050

15 15 Kuvassa 3.2. on esitetty hyötyenergian kulutuksen muutos osa-alueittain rakennuskannassa vuonna Kuten huomataan, suurin säästö saavutetaan vaipan parannuksilla (30 ). Kiinteistösähkön kulutus nousee 2 lämmöntalteenottolaitteiden asennusten yhteydessä. LTO-laitteiden asennuksilla saavutetaan kuitenkin 16 suuruinen lämmitysenergian säästö. Lämpimän käyttöveden osalta saavutetaan 5 energiasäästö huoneistokohtaisten vesimittareiden ja parempien vesikalusteiden asennusten seurauksena. Lämpimän käyttöveden osalta energiasäästöt ovat todennäköisesti suuremmat, koska laskentamallissa peruskulutuksen oletuksena on hieman pienempi vedenkulutus kuin vuokrakerrostaloissa on yleensä. Prosentuaaliset muutokset on esitetty kuvassa 3.4. Kuvassa 3.3 on eritelty vaipan parannuksella saavutettavat energiasäästöt vuoteen 2016 mennessä. Liitteessä 6 on nähtävissä vaipan parannuksilla saavutettavat energiansäästöt taulukoina kaikkina tarkasteluvuosina (2016, 2020 ja 2050). 10 Hyötyenergian kulutuksen muutos mahdollisten korjaustoimenpiteiden jälkeen vuonna Kulutuksen muutos Vaippa Ilmanvaihto Lämmin käyttövesi Kiinteistösähkö Yhteensä Asuinrakennukset Kuva 3.2. Hyötyenergian kulutuksen muutos osa-alueittain Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa vuoteen 2016 mennessä

16 Lämmönkulutuksen mahdolliset säästöt Helsingin kaupungin nykyisessä asuinrakennuskannassa rakentamisvuoden mukaan (kolmasosa säästöstä tulee sisälämpötilan 0,5 asteen alenemisesta) Alapohja Yläpohja Seinät Ikkunat Ulko-ovet Jäteilma Kuva 3.2. Lämmönkulutuksen mahdolliset säästöt Helsingin kaupungin nykyisessä asuinrakennuskannassa rakentamisvuoden mukaan, jos PTS-suunnitelmien mukaan toteutettujen korjaustoimien yhteydessä suoritetaan niihin liittyvät energiansäästötoimenpiteet. Suurimmat lämmönkulutuksen säästöt voidaan saavuttaa ikkunoita uusimalla, ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla ja seinien lisäeristyksellä. Lämmönkulutuksen säästöissä on mukana sisälämpötilan alenemisen aiheuttama säästö, joka on keskimäärin n. kolmasosa säästöstä. Tässä kuvassa ei ole mukana lämpimän käyttöveden energiansäästö eikä kiinteistösähkön kulutusmuutos. Hyötyenergian kulutuksen prosentuaalinen muutos mahdollisten korjaustoimenpiteiden jälkeen vuonna % 4 % Kulutuksen muutos 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % Vaippa Ilmanvaihto Lämmin käyttövesi Kiinteistösähkö Kuva 3.4. Hyötyenergian kulutuksen prosentuaalinen muutos osa-alueittain Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa vuoteen 2016 mennessä Vuosien 2020 ja 2050 osalta samanlaiset kuvat löytyvät liitteistä 4 ja 5. Yhteensä Asuinrakennukset -10,5 % -7,9 % -4,7 % 4,8 % -7,6 %

17 17 4. UUDISTUOTANNOLLA SAAVUTETTAVA ENERGIASÄÄSTÖ Helsingin kaupungin uudistuotanto rakennetaan A-energiatehokkuusluokkaan (100 kwh/brm 2 ). Kun tätä tasoa vertaillaan vuoden 2010 Suomen rakentamismääräyskokoelman vertailutasoon, saadaan säästöksi bruttoneliötä kohti noin 20 kwh/a. Tämä säästö on kuitenkin karkea arvio, koska vielä ei ole tietoa siitä, kuinka suuri vuoden 2010 määräyksillä rakennetun asuinrakennuksen energiatodistuksen ET-luku todellisuudessa on. Arvaus perustuu arvioon, että vuoden 2010 määräykset pienentävät ETlukua 25 %. Helsingin kaupungilta saatujen tietojen mukaan uudistuotannon määrä on noin as.m 2 vuodessa. Asuinneliöt on muutettu bruttoneliöiksi kertomalla ne 1,4:lla. Vuotuiseksi hyötyenergian säästöksi uudistuotannon määrän ja saavutettavan säästön perusteella saadaan noin 1,2, kun kulutus on noin 7,1. Saavutettava Säästö on siis noin 16,7 % Suomen rakentamismääräyskokoelman vertailutasosta (8,3 ).

18 18 5. YHTEENVETO Vuonna 2016 säästöpotentiaali korjaustoiminnan ja uudistuotannon osalta on yhteensä laskelmien mukaan 8,6 % (noin 0,8 %/a). Vuonna 2020 säästöpotentiaali on 10,7 % (noin 0,7 %/a) ja vuoteen 2050 mennessä 18,5 % (noin 0,4 %/a). Tuloksista on havaittavissa, että mitä pitemmälle tarkastelussa ajallisesti mennään, sitä enemmän jäädään prosentin vuosisäästötavoitteesta. Laskelmien tarkkuus kuitenkin kärsii mitä kauemmas ajassa mennään, jotenka vuoden 2050 tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. Säästöt on esitetty tarkemmin taulukossa 5.1. Taulukko 5.1. Uudistuotannon ja korjaustoiminnan hyötyenergian säästöpotentiaali vuosina 2016, 2020 ja Uudistuotannon tarkastelu on tehty vuodesta 2010 eteenpäin. Korjaustoiminnassa asuinkerrostalojen osuus noin 96 %. Mahdollisella korjaustoiminnalla ja uudistuotannolla saavutettavat hyötyenergian säästöt Korjaustoiminta: Kulutus ennen säästöjä : säästö : Kulutus säästöjen jälkeen : säästö % 7,6 % 9,7 % 19,4 % Uudistuotanto: Kulutus ennen säästöjä : säästö verrattuna RakMk tasoon : Kulutus säästöjen jälkeen : säästö % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % Yhteensä: Kulutus ennen säästöjä : säästö : Kulutus säästöjen jälkeen : säästö % 0,0 % 8,6 % 10,7 % 18,5 % Tuloksia tarkastellessa on hyvä kuitenkin muistaa, että laskenta perustuu arvioon korjaustoimenpiteiden vuosittaisesta laajuudesta PTS-suunnitelmien perusteella. Laskelmat vuodesta 2006 lähtien on tehty olettaen, että suoritettavien toimenpiteiden määrä vastaa PTS-suunnitelmista kerättyä dataa vuodesta 2010 eteenpäin. Tapio Jalon AESS:seen liittyvät laskelmat kuitenkin osoittavat, että vuodesta 2006 tähän päivään suoritettujen toimenpiteiden määrä on ollut PTS-suunnitelmista kerättyä määrää huomattavasti pienempi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä vuoden 2016 tavoitetta (9 %) ollaan tässä vaiheessa jo selvästi jäljessä. PTS-suunnitelmien mukaan huomattava säästöpotentiaali

19 19 on kuitenkin olemassa, jos varmistetaan, että korjausten yhteydessä tehdään niihin liittyvät energiansäästötoimenpiteet. 6. LÄHTEET [1] Jalo, T., Isohella, R. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti Helsinki 2008, Motiva Oy. 40 s. [2] Heljo, J., Nippala, E., Nuuttila, H. Rakennusten energiankulutus ja CO2-ekv päästöt Suomessa. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:4. Tampere s. + liitteet 32 s. [3] Heljo, J. Asuinrakennusten energia-avustusten vaikutukset. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustuotannon ja talouden yksikkö. Tampere s.

20 20 LIITTEET 1. Korjaustoimenpiteiden laajuus rakennuskannassa Korjaustoimenpiteiden laajuus rakennuskannassa Korjaustoimenpiteiden laajuus rakennuskannassa Hyötyenergian kulutuksen muutos osa-alueittain Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa vuoteen 2020 mennessä 5. Hyötyenergian kulutuksen muutos osa-alueittain Helsingin kaupungin asuinrakennuskannassa vuoteen 2050 mennessä 6. Vaipan ja ilmanvaihdon lämmönkulutuksen säästöt nykyisessä kannassa rakentamisvuoden mukaan vuosina 2016, 2020 ja 2050

21 LIITE 1. Korjaustoimenpiteiden laajuus kannassa vuoteen 2016 mennessä ikäluokittain 21 P arvekelasit Ikkunoiden vaihto Julkisivujen peruskorjaus Vesikattojen peruskojaus Lämmönvaihtimen uusiminen Patteriverkoston säätö Kylpyhuonekalusteiden vaihto Patteriventtiilien vaihto Parvekeovien vaihto LTO-laitteen asennus Vedenkulutuksen mittaus -20 0,00 % 11,85 % 11,85 % 11,85 % 11,85 % 11,85 % 11,85 % 11,85 % 11,85 % 11,85 % 11,85 % ,00 % 100,00 % 13,12 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 13,12 % 100,00 % 13,12 % 100,00 % 100,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,96 % 45,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,96 % 0,00 % ,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % ,00 % 57,11 % 0,00 % 81,14 % 81,14 % 81,14 % 0,00 % 81,14 % 0,00 % 57,11 % 57,11 % ,00 % 100,00 % 0,00 % 96,63 % 96,63 % 96,63 % 0,00 % 96,63 % 0,00 % 96,63 % 100,00 % ,00 % 59,56 % 0,00 % 53,62 % 67,77 % 78,01 % 0,00 % 67,77 % 49,32 % 49,32 % 59,56 % ,00 % 15,96 % 14,84 % 8,80 % 32,41 % 26,16 % 10,88 % 26,16 % 9,76 % 9,76 % 31,65 % ,34 % 32,39 % 12,95 % 30,35 % 15,30 % 25,81 % 12,22 % 12,22 % 1,27 % 12,22 % 12,22 % ,49 % 34,44 % 37,48 % 32,30 % 34,48 % 29,03 % 1,99 % 12,03 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % ,32 % 29,15 % 1,58 % 7,38 % 21,87 % 18,92 % 12,15 % 12,96 % 2,33 % 4,91 % 2,33 % ,69 % 30,71 % 8,14 % 25,13 % 35,77 % 52,55 % 38,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,74 % ,00 % 13,98 % 0,00 % 22,89 % 67,23 % 17,23 % 7,78 % 20,06 % 3,14 % 3,14 % 11,01 % ,09 % 3,42 % 0,00 % 42,46 % 94,53 % 20,95 % 56,24 % 8,85 % 2,16 % 0,00 % 14,10 % ,69 % 0,00 % 0,00 % 6,91 % 13,63 % 11,00 % 16,01 % 11,00 % 0,00 % 0,00 % 45,83 % ,81 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,73 % 10,56 % 0,00 % 10,56 % 0,00 % 0,00 % 7,60 % ,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,04 % 6,04 % 0,00 % 6,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

22 LIITE 2. Korjaustoimenpiteiden laajuus kannassa vuoteen 2020 mennessä ikäluokittain 22 Parvekelasit Ikkunoiden vaihto Julkisivujen peruskorjaus Vesikattojen peruskojaus Lämmönvaihtimen uusiminen Patteriverkoston säätö Kylpyhuonekalusteiden vaihto Patteriventtiilien vaihto Parvekeovien vaihto LTO-laitteen asennus Vedenkulutuksen mittaus -20 0,00 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % 16,16 % ,00 % 100,00 % 17,89 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 17,89 % 100,00 % 17,89 % 100,00 % 100,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,68 % 62,68 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,68 % 0,00 % ,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % ,00 % 77,88 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 77,88 % 77,88 % ,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % ,00 % 81,21 % 0,00 % 73,12 % 92,42 % 100,00 % 0,00 % 92,42 % 67,26 % 67,26 % 81,21 % ,00 % 21,77 % 20,23 % 12,00 % 44,20 % 35,67 % 14,84 % 35,67 % 13,31 % 13,31 % 43,15 % ,64 % 44,17 % 17,66 % 41,38 % 20,86 % 35,20 % 16,66 % 16,66 % 1,73 % 16,66 % 16,66 % ,39 % 46,96 % 51,10 % 44,05 % 47,02 % 39,59 % 2,71 % 16,40 % 2,71 % 2,71 % 2,71 % ,79 % 39,75 % 2,16 % 10,07 % 29,82 % 25,81 % 16,56 % 17,68 % 3,18 % 6,70 % 3,18 % ,58 % 41,88 % 11,10 % 34,27 % 48,78 % 71,66 % 52,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,92 % ,00 % 19,06 % 0,00 % 31,22 % 91,68 % 23,50 % 10,60 % 27,36 % 4,28 % 4,28 % 15,01 % ,67 % 4,66 % 0,00 % 57,90 % 100,00 % 28,57 % 76,68 % 12,06 % 2,94 % 0,00 % 19,23 % ,94 % 0,00 % 0,00 % 9,42 % 18,58 % 15,00 % 21,83 % 15,00 % 0,00 % 0,00 % 62,50 % ,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 18,72 % 14,40 % 0,00 % 14,40 % 0,00 % 0,00 % 10,36 % ,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,23 % 8,23 % 0,00 % 8,23 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston

Lisätiedot

Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa

Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto Rakennusfysiikka 2009 27.-29.10.2009 Tampere TTY

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Onnistunut pientalon energiakorjaus

Onnistunut pientalon energiakorjaus Onnistunut pientalon energiakorjaus Onnistunutko? Aika näyttänee ja on jo näyttänyt Rintamamiestalo mallia 1946 Karjasillalla Rintamamiestalo mallia 1946 Karjasillalla öljylämmitys Rintamamiestalo mallia

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

VAETS raportointijärjestelmän käyttö

VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Harri Heinaro, Motiva Oy Yleistä raportoinnista Yleistä raportoinnista Liittyjäraportti Mikäli Jatkuvan parantamisen välilehtiä on

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

Pukinmäen energiatehokkaat puukerrostalot

Pukinmäen energiatehokkaat puukerrostalot Pukinmäen energiatehokkaat puukerrostalot Eskolantie 4 Elinkaarikustannusten laskenta Hiilijalanjäljen laskenta 14.6.2013 Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen, Jaakko Ketomäki Kohdekuvaus Pukinmäen keskustaan,

Lisätiedot

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo COMBI Tulosseminaari 28.1.2016 Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet Juhani Heljo Rakennustuotanto ja -talous Rakennusten energiataloudellisten valintojen pääperiaatteet Lämmitysjärjestelmä (lämmön

Lisätiedot

Rakennuttajan näkökantoja, tavoitteita ja ratkaisuja rakennusten energiatalouteen

Rakennuttajan näkökantoja, tavoitteita ja ratkaisuja rakennusten energiatalouteen Rakennuttajan näkökantoja, tavoitteita ja ratkaisuja rakennusten energiatalouteen VVO:n kiinteistökanta Kiinteistökanta kokonaisuudessaan 822 talousyksiköä 1 759 rakennusta 37 566 asuntoa, 2 155 786 as-m

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa

Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa 8.11.2012 Juha Jokisalo Erikoistutkija, TkT juha.jokisalo@aalto.fi Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka Taustaa Frame-hankkeen tutkimustulosten

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Yliopistonkatu 30 PL 56, 20101

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Rakennusten kehitysennusteet. Low Carbon Finland hanke Pekka Tuominen ja Miimu Airaksinen, VTT

Low Carbon Finland 2050 Rakennusten kehitysennusteet. Low Carbon Finland hanke Pekka Tuominen ja Miimu Airaksinen, VTT Low Carbon Finland 2050 Rakennusten kehitysennusteet Low Carbon Finland 2050 -hanke Pekka Tuominen ja Miimu Airaksinen, VTT 2 Rakennuskannan kehitys: baseline Terttu Vainio & Heljo, J., Nippala, E., Hekkanen,

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen

COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen COMBI WP4 Lämmitys- ja jäädytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen Jonathan Nyman ja Juha Jokisalo Aalto-yliopisto LVI-tekniikan ryhmä 28.1.2016 Tausta ja tavoite Simulointitutkimukseen

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 21600 Parainen. Asuntojen lukumäärä: 1

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 21600 Parainen. Asuntojen lukumäärä: 1 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erilliset pientalot (enintään 6 asuntoa) Osoite: Valoniemenkuja 5 21600 Parainen Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Asuntojen lukumäärä: 1 2012 Energiatodistus perustuu

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki 1 (5) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki 1 (5) Lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi ja ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Uittoraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot