50/035/2013. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "50/035/2013. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2012"

Transkriptio

1 50/035/2013 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta

2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Tutkimus Asiantuntijatehtävät Yhteistyö Uudet ulkomaiset tutkimushankkeet ja yhteistoimintasopimukset Tiedon ja teknologian vaihto, neuvontayhteistyö Innovaatiot Alueellinen toiminta Markkinointi ja viestintä TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Toimitilat TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja tuotetut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET...52 MTT:n organisaatio 1

3 1. Toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Tarve MTT:n osaamiselle oli kasvussa vuonna Globaalit muutokset ja kuluttajien preferenssit korostavat ruoan määrää ja laatua sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinympäristöä koskevia tutkimusongelmia. MTT:llä on laaja tehtävä kestävän ja vastuullisen maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun ja luonnonvarojen käytön tutkimuksessa. Vuonna 2012 valmisteltiin fuusiota Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen päätti tammikuussa 2013 asettaa Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen, jonka tuloksena MTT, Metla sekä RKTL yhdistetään Luonnonvarakeskukseksi. Luonnonvarakeskuksen perustamista perustellaan sillä, että luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää eri tieteenalojen osaamista yhdistävää tutkimusta ja asiantuntemusta. Asiakkaiden tarpeet kasvavat ja ongelmat muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi. Fuusiolla halutaan vahvistaa tutkimusta, jota tarvitaan biotalouden ja siihen pohjautuvan hyvinvoinnin rakentamisessa. Tiiviimpi laitosrakenne helpottaa tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa sekä tehostaa tietovarantojen, seurantojen ja tilastojen hyödyntämistä. Toimipaikkaverkosto antaa mahdollisuuden vahvaan alueelliseen vaikuttamiseen. Pidemmällä aikavälillä fuusiolla tavoitellaan myös kustannussäästöjä. Osa MTT:n toiminnasta tapahtuu osana Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää (Lynet), jossa em. laitosten lisäksi toimivat Suomen ympäristökeskus, Evira ja Geodeettinen laitos. MTT osallistuu Lynetin kaikkiin tutkimusohjelmiin. MMM:n ja MTT:n välinen tulos- ja palvelusopimus toteutui suunnitellusti. MTT osallistui hallitusohjelman ja hallituksen tutkimuspoliittisten linjauksien sekä MMM:n hallinnonalan vision toteuttamiseen. MTT tuki MMM:n politiikkasektoreiden tavoitteita, joiden joukossa on maatalouden ja maaseudun kehittämiseen, elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun, vesitalouteen, ilmasto- ja energiapolitiikkaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita. MTT tuotti monipuolisesti asiantuntijapalveluita päätöksenteon ja luonnonvarojen kestävän käytön tueksi elinkeinon, neuvonnan ja hallinnon tarpeisiin. Tutkimuksen toimintamallia kehitettiin käynnistämällä viisi tutkimusaluetta: Kestävä ja kilpailukykyinen ruoantuotanto, Vihreä talouden mahdollisuudet, Vastuullinen ruokaketju - hyvinvoiva kuluttaja, Älykkäästi uusiutuvista luonnonvaroista ja Ympäristöystävällinen maatalous. MTT Asiakasratkaisut -yksikkö aloitti toimintansa. Näin tehostetaan kaupallistamisen koordinointia ja markkinointia sekä tarjotaan MTT:n palveluja asiakaslähtöisesti. Julkaisuprofiili kehittyi myönteisesti vuonna 2012: asiantuntijatarkastettujen tieteellisten artikkeleiden määrä kasvoi 27 kappaleella. Niitä julkaistiin 215 kpl. Ammattilehti- ja yleislehtiartikkeleiden määrissä ei tapahtunut oleellista muutosta. Verkkopalvelut ovat merkittävä osa MTT:n vaikuttavuutta. Näyttökertoja kirjattiin 28 miljoonaa ja kävijöitä 1,1 miljoonaa. Vuonna 2012 MTT:ssä tehtiin 767 henkilötyövuotta (htv), missä on vähennystä 6 htv. Työtyytyväisyysmittauksen keskiarvo säilyi edellisvuoden tasolla. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä pysyi selvästi alle valtion keskiarvon. Osaamisen johtamista kehitettiin. Teknisen henkilöstön ammatillinen lisäkoulutusohjelma saatiin päätökseen. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot jatkoivat kasvuaan ja olivat 18,5 milj. euroa (M ). Kasvua edellisestä vuodesta oli 2,1 M (+13 %). Vuonna 2008 yhteisrahoitus oli 8,2 M, eli kasvua on 127 %. Tämä kertoo yh- 2

4 täältä siitä, että MTT:n osaamiselle on vahvaa kysyntää, ja toisaalta siitä, että MTT:n toimintakulttuuri on asemoitunut hyvin tutkimuksen rahoitusrakenteen muutoksiin. Toiminnassa on painotettu ulkopuolisen hankerahoituksen hankinnan merkitystä, ja tulokset näkyvät. Myös kansainvälistymisessä on onnistuttu, mikä taloudellisessa mielessä näkyy EU:lta saadun yhteisrahoituksen määrässä. Vuonna 2012 se oli 2,6 M eli peräti 0,9 M (+51 %) edellisvuotta enemmän. Vuonna 2008 EU-rahoitus oli 0,7 M, eli kasvua on 260 %. Viime vuosina on painotettu kustannusvastaavuuden tärkeyttä ja tukitoimintojen kustannusten sisällyttämistä mahdollisimman laajasti rahoittajille toimitettaviin hankehakemuksiin. Talousluvut osoittavat, että tavoite on tulkittu yhdenmukaisesti. Tapahtunut kehitys on ollut ratkaisevan tärkeää MTT:n kilpailukyvylle. Vuonna 2012 yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus nousi 42 %:sta 45 %:iin. Vuodesta 2008 kustannusvastaavuus on noussut peräti 15 prosenttiyksikköä. Samalla budjettirahoituksen osuus liikevaihdosta on alentunut 70 %:sta vuonna %:iin vuonna Valtion budjettilinjausten johdosta MTT tasapainottaa talouttaan yhteensä 5 M :lla (9 % liikevaihdosta) vuodesta 2011 vuoteen Vuoden 2012 loppuun mennessä talouden tasapainottamistoimenpiteistä toteutettiin noin 40 %. Toimintaa on fokusoitu, kannattavuutta on parannettu, lisätuloja on hankittu ja kustannuksia on leikattu. Kotieläintutkimuksen empiirisen aineiston hankintaa on kehitetty, samoin perunabiotekniikkatutkimuksen toimintamallia. Sisäisten palvelujen tuottamista on tehostettu, meijeristä ja juustonvalmistuksesta sekä mehiläistutkimuksesta on luovuttu ja laboratoriotoiminnan kapasiteettia on mitoitettu uudelleen. MTT:n ulkopuolista rekrytointia on vähennetty, auto- ja matkustuspolitiikkaa on muutettu ja maatalouskoneistuksen määrää on tarkistettu. Tasapainottamisohjelman takaisku on se, että neuvottelut Senaatti-kiinteistöjen kanssa toimitilaongelmista eivät ole edenneet. Ongelmana on Jokioisten ylivuokra, toimitilan määrän joustamattomuus ja se, että kiinteistöissä on huomattavan paljon kertynyttä korjaus- ja peruskunnostusvelkaa. MTT:n talous on tasapainossa, mutta tulevien vuosien tasapainon eteen on toimittava. Valtion suoran budjettirahoituksen osuus MTT:n taloudesta on alentunut tasaisesti. Valtion rahalla pidetään yllä tutkimusympäristö, ja tutkimuksen muuttuvat kustannukset tulee ansaita markkinoilta. Lisäksi MTT:n, Metlan ja RKTL:n suunnitteilla olevan fuusion valmisteluun on sidottava budjettirahoitusta vuosina 2013 ja Vaikuttavuus Tutkimus MTT osallistuu hallitusohjelman ja hallituksen tutkimuspoliittisten linjauksien toteuttamiseen. Niiden joukossa keskeisiä ovat ruokaan, luonnonvaroihin, maatalouteen, maaseutuun ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Vuonna 2012 tuettiin hallituksen luomu- ja lähiruoan kehittämistavoitteita. MTT osallistui kansallisen biotalousstrategian laadintaan. Tavoitteena on luoda uutta ja kansainvälistä liiketoimintaa sekä parantaa työllisyyttä. Strategia on valmisteltu valtioneuvoston hyväksyttäväksi keväällä MTT osallistuu MMM:n hallinnonalan vision toteuttamiseen, jonka mukaan Suomi on vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja kestävän biotalouden kilpailukykyinen edelläkävijä. MTT tukee MMM:n politiikkasektoreiden tavoitteita, joiden joukossa on maatalouden ja maaseudun kehittämiseen, elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun, vesitalouteen, ilmasto- ja energiapolitiikkaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita. Biotalouden, vihreän kasvun, ruokaekosysteemin, kuluttajalähtöisyyden ja vastuullisuustutkimuksen osaamista sekä ennakointiosaamista kasvatettiin. Yhdessä Helsingin yliopiston kanssa perustettiin kansallinen Luomuinstituutti, joka käynnistyi vuoden 2013 alussa. 3

5 Vuoden 2012 alusta tutkimuksen toimintamallia muutettiin, kun vuodesta 2007 alkaen toteutettujen tutkimusohjelmien toiminta päättyi ja niiden tilalle perustettiin viisi tutkimusaluetta: Kestävä ja kilpailukykyinen ruoantuotanto, Vihreän talouden mahdollisuudet, Vastuullinen ruokaketju - hyvinvoiva kuluttaja, Ympäristöystävällinen maatalous ja Älykkäästi uusiutuvista luonnonvaroista. Tutkimusalueiden päälliköt johtavat kukin alueensa hankevalmistelua tavoitteena ohjata ja fokusoida mm. suuret Tekes-, SA- ja EU-hankkeet MTT:n 2010 strategialinjausten ja tutkimusalojen strategisten tavoitteiden mukaan. Toimintamallin muutoksella tavoiteltiin MTT:n tutkimusyksiköiden välisen synergian tehokasta hyödyntämistä monialaisen tutkimuksen lisäämiseksi. Tutkimusalueet suuntaavat MTT:n tutkimusta strategialinjaustemme mukaisesti ja rakentavat laajoja, monitieteisiä ja vahvasti verkottuneita hankkeita. Jo ensimmäisen toimintavuoden jälkeen voidaan sanoa, että merkittävästi suurempi osa uusista hankehakemuksista on ollut strategisten linjaustemme teemojen mukaisia ja hankekoko ja monialaisuus ovat kasvaneet. Uudet hankkeet ovat pääosin MTT:n yksiköiden ja muiden kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden yhteishankkeita. Vuoden lopulla 55 % koko MTT:n hankekannasta oli tutkimusalueiden strategisia hankkeita ja 45% yksiköiden hankkeita. Uudet valmisteltavat yhteistutkimushankkeet olivat pääosin, lähes 90% MTT:n strategisten tutkimuslinjausten mukaisia. Tavoitteena oli myös lisätä strategisen tutkimuksen koordinaatiota ja johtamista MTT- tasolla ja hankevalmistelun läpinäkyvyyden lisäämiseksi otettiin vuoden aikana käyttöön Green card -prosessi, joka mahdollistaa hakemusten koordinoinnin MTT-tasolla tutkimusalueiden ja yksiköiden sekä tutkimusjohdon yhteistyöllä. Prosessi lanseerattiin syyskuussa ja käyttökokemusten myötä projektinhallinta järjestelmää on kehitetty joustavuuden lisäämiseksi. Koordinaation käyttöönotto on johtanut MTT:n hankevalmistelun läpinäkyvyyteen niin tutkimusyksiköiden johdon kuin tutkimusjohdonkin kannalta. Vuoden 2010 strategialinjausten mukaisesti tutkimuksen pääteemat olivat: 1. Ruokaketjun kestävä ja vastuullinen biotalous 2. Luonnonvarojen kestävä käyttö 3. Ilmastonmuutoksen hillintä maa- ja elintarviketaloudessa 4. Maa- ja elintarviketalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen 5. Hyvinvoinnin edistäminen 6. Maaseudun elinkeinojen paikallis- ja aluetalous 7. Maataloudesta Itämereen ja sisävesistöihin kohdistuvan ravinne- ja torjunta-ainekuormituksen vähentäminen 8. Kasvihuoneteknologian tuotannon edistäminen, energiansäästö sekä teknologian tuotteistamis- ja vientinäkökohdat 9. Geenivarojen ja geneettisen diversiteetin säilyttäminen ja hyödyntäminen sekä genomisen informaation hyödyntäminen 10. Tuotannon kannattavuus ja tuotantoketjun tehokas toiminta, luomututkimus Vuonna 2012 tavoiteltiin 24 nimettyä huipputuotosta: 1. Perunan ja vihannesten laatua ylläpitävä päällyste tuotantovarmuuden, kustannustehokkuuden, varastosäilyvyyden sekä kuljetus- ja käsittelyvaiheiden varmistamiseksi. Toteuma: Toteutui. 2. Hierarkkinen verkostomalli tiedonhallintaan: raaka-ainetuotannon prosessitietojen integrointi sekä raaka-ainetuottajayrityksen sisäisen tuotantoverkoston että elintarvikkeiden jalostusprosessien tiedonhallintaan, tuotteistamis- ja markkinointitietoon sekä edelleen kulutuksen prosessitietoon. Toteuma: Ei toteutunut, siirtyi vuodelle Konditionaalinen Kif3A-hiirimalli hedelmättömyyden tutkimukseen Toteuma: Toteutui. 4

6 4. Genomitietoa käyttävä jalostusarvostelu pohjoismaiselle lypsykarjalle: alkuperäisten mitattujen havaintojen, sukupuutiedon ja genomitiedon yksivaiheinen hyödyntäminen tavallisen kaksivaiheisen genomisen jalostusarvostelun sijaan. Yhdistämällä genomi- ja sukupuutietoa eläinten valinta on entistä taloudellisempaa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että arvioidaan myös genomitietoa käyttävän jalostusarvostelun potentiaali lisätä tuottavuutta ja sitä kautta taloudellista hyötyä. Toteuma: Toteutui. 5. Kasvigeenivarojen säilyttäminen ja esittely Jokioisten puistoja hyödyntäen: Jokioisiin rakentuu kävijäystävällinen puistokokonaisuus, joka säilyttää ja esittelee marjojen ja hedelmien geenivaroja. Historialliseen kartanopuistoon valmistuu hoitosuunnitelma. Puistojen esittelyä varten tuotetaan mp3-soittimeen tai puhelimeen ladattavaa opastusmateriaalia. Toteuma: Toteutui. 6. Sammal kasvualustana: sammal on osoittautumassa kasvihuoneviljelyssä ylivoimaiseksi kasvualustaksi kasvuturpeeseen ja kivivillaan verrattuna. Sammal ei aiheuta ympäristörasitusta. Sammalen nostotekniikka on ratkeamassa ja sille haetaan patenttia. Toteuma: Toteutui osittain, tuotekehitys jatkuu vuonna Lannan fraktiointi/hajunpoistojärjestelmä siirtyy teolliseen valmistukseen: useita MTT:n innovaatioita yhdistävän lannan käsittelylaitteiston kaupallistamisesta vastaa Pellon Group. Toteuma: Ensimmäinen sian lietelannan käsittelyyn suunniteltu kaupallisen version demonstraatiolaitteisto on asennettu sikatilalle, biologinen järjestelmä käynnistetty ja tehostettu kiintoaineen erotusautomatiikka toteutettu. Kuitufraktion jatkokäsittely (kompostointi) ja typen erottaminen biologisesti käsitellystä lietteestä vaativat vielä jatkoselvityksiä. 8. Peltobioenergiapotentiaali tulevaisuuden energialiiketoiminnan osana: yleisimpien peltokasvien sivutuotepotentiaalin ja peltoenergiakasvien kasvattamiseen soveltuvan peltoalan määrän määrittely sekä tältä alalta saatavan bioenergiamäärän teoreettinen arviointi. Kohdemaina ovat Suomen lisäksi muut Itämeren rantavaltiot sekä Länsi-Eurooppa, Itä-Euroopan maat ja USA. Toteuma: Toteutui. 9. Kotimaisen valkuaisomavaraisuuden parantamisen mahdollisuudet Toteuma: Toteutui, tulosten jalkauttaminen käytäntöön jatkuu. 10. Käytössä olevien kasvi-ilmastomallien kehittäminen Toteuma: Toteutui osittain, työ jatkuu vuonna Mallikehikko Itämeren ja sisävesien suojelun hyötyjen ja kustannusten arviointiin Toteuma: Toteutui. 12. Laaja-alainen panos-tuotoslaskelmiin perustuva mittari elintarviketuotannon ja -markkinoiden kotimaisuus- ja tuontiasteen laskemiseksi. Tulosta voidaan hyödyntää kansallisen huoltovarmuuden tavoitteita ja tasoa mitoitettaessa. Toteuma: Toteutui. 13. Vastuullisen liiketoiminnan konseptikäsikirja, joka on tarkoitettu käytännön oppaaksi elintarvikeketjun yrityksille vastuullisuuden mittaamiseen, kehittämiseen ja vastuullisuuden yhdistämiseen yritysstrategiaan Toteuma: Toteutui. 5

7 14. Yksikkökustannuslaskenta-järjestelmän lanseeraus yritysten ja päättäjien käyttöön Toteuma: Toteutui osittain, laskentaa hyödynnetään jo sisäisissä analyysipalveluissa. Julkistus maaliskuussa Maidontuotannon tuotannonohjausjärjestelmä (Karjakompassi) valmistuu ja tulee markkinoille ProAgrian palveluna. MTT on yhdessä HY:n ja SLU:n kanssa tuottanut tietopohjan tuotteeseen. Toteuma: Toteutui. 16. Uutta tietoa ja opas, miten yrittäjän omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen edistää myös eläinten hyvinvointia. Toteuma: Toteutui. 17. Mallinnustyökaluja kasvintuotannon tautiennusteita varten. Ne sisältyvät ProAgrian WebVisu- ja FarmItVisu-palveluihin. Toteuma: Toteutui. 18. Kuusi alueellista suunnitelmaa Suomen ja Viron rannikkokaupunkien ja niiden jätevesilaitosten mahdollisuuksista tuottaa biojätepohjaista liikennebiokaasua. Konkreettisena tuloksena on lisäksi kuntapäättäjille suunnattu opas. Toteuma: Toteutui. 19. Ohjeistus biokaasulaitoksista peräisin olevien orgaanisten lannoitevalmisteiden parhaista käyttömenetelmistä kasvinravinteena Toteuma: Toteutui. 20. Typpilannoituksen optimointityökalu viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Työkalulla voidaan arvioida peltolohkokohtaisesti lannoitusvaste ja taloudellisin lannoitustaso. Työkalu kannustaa viljelijää aktiiviseen ja ympäristön huomioon ottavaan päätöksentekoon lannoitusratkaisuissa sekä toimii neuvonnan apuvälineenä. Toteuma: Toteutui osittain, julkaiseminen MTT:n www-sivuilla siirtyi vuodelle Kehitetty integroitu ekologis-taloudellinen mallikokonaisuus toimintaympäristön muutoksen vaikutusten arviointiin Toteuma: Toteutui osittain, kotieläintuotantomallien integrointi mallikokonaisuuteen on kesken. 22. MTT:n Jokioisten alueen saaminen osaksi FinLTSER-verkostoa. Kansalliseen ja kansainväliseen biodiversiteetti- ja ekologiatutkimuksen tutkimusinfrastruktuuriin integroituminen onnistuu parhaiten lähtemällä mukaan tutkimuspaikkaverkostoon. Tämä edellyttää laajamittaista Jokioisten alueen olemassa olevan ekologisen, biologisen ja sosio-ekonomisen datan dokumentointia ja hyödynnettäväksi saattamista FinLTSER-verkoston sisällä. Toteuma: Ei toteutunut, syynä nykyisten jäsenten haluttomuus verkoston laajentamiseen. 23. Ympäristöä säästävä sikojen ruokinta Toteuma: Toteutui. 6

8 24. Rehuarvotyö Toteuma: Toteutui osittain. Käytännön toteutus jäi odottamaan teknisten ratkaisujen osalta, mutta tuotteistamistyö viedään päätökseen mennessä. Lisäksi toteutui seuraava huipputuotos: 25. Suositus elintarvikkeiden ilmastovaikutusten arvioimiseksi elinkaariarvioinnilla. Suositus on tarkoitettu elintarvikealan yrityksille ja ensisijaisesti Suomen markkinoille suunnattujen tuotteiden ja niiden raaka-aineiden tarkasteluun Asiantuntijatehtävät MTT tuotti monipuolisesti asiantuntijapalveluita päätöksenteon ja luonnonvarojen kestävän käytön tueksi hallinnon, neuvonnan ja elinkeinon tarpeisiin. MMM:n ja MTT:n välinen palvelusopimus kattoi osan politiikka- ja asiantuntijatuesta. MTT:n tuki myös muille hallinnonaloille oli monipuolista. Vuonna 2012 tuettiin erityisen paljon myös eduskunnan päätöksentekoa. Osa asiantuntijatyöstä toteutui viranomaistehtävinä. Asiantuntijatehtävien merkittävin vaikuttavuus syntyi seuraavissa tehtävissä: MMM:ötä palvelevassa asiantuntija- ja politiikkatuessa MTT tuotti useita erillisselvityksiä ja laskelmia maatalouden kannattavuudesta ja tukivaikutuksista vuosittaiseen tukivalmisteluun sekä EUneuvotteluihin. Maatalouden kokonaislaskennan painotusjärjestelmä uudistettiin. MTT osallistui LFAtukijärjestelmää valmistelevan työryhmän työhön. Eläinten hyvinvointituen valmistelua varten tuotettiin laskelmia. Maatalouden rakennekehitystä ja investointitukitarpeita selvitettiin. MTT osallistui myös Suomen ja EU:n väliseen keskusteluun riskinhallintavälineiden kehittämisestä ja laati ehdotuksen indeksivakuutuksesta. Maatalouden ympäristötuen valmistelu vaati mittavaa panostusta. MTT:n asiantuntijat ovat olleet laajasti mukana uuden ympäristökorvausohjelman valmistelussa, sekä korvaustyöryhmässä että sen alaryhmissä. MTT vastasi maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen inventoinnista Suomessa ja kehitti menetelmiä päästöjen vähentämiseksi peltoviljelyssä ja kotieläintuotannossa. MTT tuotti yhdessä Metlan kanssa MMM:lle lausunnon Euroopan komission nielutiedonannosta ja siihen liittyvästä päätösehdotuksesta. MTT vastasi kansallisten kasvi- ja eläingeenivaraohjelmien koordinoinnista. MTT seurasi viljelymenetelmien vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja uusien tulokaslajien esiintymistä maatalousympäristöissä sekä osallistui vieraslajiportaalin kehittämiseen. Eduskunnalle, valtioneuvoston kanslialle ja ministeriöille tuotettiin taustaselvityksiä esimerkiksi EU:n direktiivien tulkinnasta ja toimeenpanosta sekä kansallisen lainsäädännön valmistelusta. MTT valmisteli lukuisia lausuntoja eduskunnan eri valiokunnille ja osallistui valiokuntien kuulemistilaisuuksiin ja toimi jäsenenä tai asiantuntijana kansallisessa neuvottelukunnassa tai työryhmässä. Aihealueita ovat olleet EU:n maatalouspolitiikan uudistus, EU:n rahoituskehys, ympäristötuet, maatalous-, maaseutu- ja ympäristöpolitiikka, kaupan kilpailutilanne ja ruoan hinnanmuodostus, lihantuotannon markkinatilanne, maatalouden riskienhallinta, biopolttoaineet, eläinten hyvinvointi, eläintaudit, elintarviketurvallisuus, GMO, kestävä tuotanto ja kulutus, ravinteiden kierrätyksen tehostaminen, uusiutuva energia, elintarviketurvallisuus, biotalous, biologinen monimuotoisuus, bioturvallisuus, kasvinsuojelu, geenivarat ja tilastotoimi. MTT osallistui ja tuki seuraavia kansallisia strategioita: kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitys, valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ja kansallinen biotalousstrategia. MTT on toiminut jäsenenä valtioneuvoston kanslian asettamassa kansallisessa indikaattoriverkostossa ja ollut mukana ympäristöministeriön asettaman Ilmastopaneelin työskentelyssä. 7

9 MTT osallistui yhdessä Metlan, SYKEn ja RKTL:n kanssa Vihreän kasvun mahdollisuudet -työryhmän Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivalle työryhmälle valmisteleman raportin laadintaan. MTT tuotti monipuolisia, julkisia verkkopalveluja neljässä tuoteperheessä: (1) Taloustohtorin yhdeksässä verkkopalvelussa: Maa- ja puutarhatalous, Turkistalous, Porotalous, FADN standard, FADN advanced, Tuotantosuunta, Maatalouden rakennekehitys, Maatalouden kokonaislaskenta ja Viljatietopankki sekä Taloustohtori-pääsivu, (2) Artturi: Nurmitalouden tuotannon hallintaan, (3) KasperIT: Ajankohtaista tietoa kasvinsuojelusta ja (4) Rehutaulukot: Täsmätietoa kotieläinten ruokintaan. Maatalouden FADN-aineistojen, maa-, puutarha- ja porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistojen sekä rakennekehitysaineistojen pohjalta MTT tuotti lukuisia analyysiraportteja ja tarkasteluja hallinnolle, asiantuntijatyöhön, tutkimukselle ja tiedotusvälineille. MTT osallistui EU:n Inspire-direktiivin toimeenpanoon saattamalla ylläpitämänsä maannostietokannan tietosisältömäärittelyt Inspire-määrittelyjen mukaisiksi. Keskeisiä asiantuntijatyöhön liittyviä MTT:n tuotoksia olivat myös muun muassa raportti Etelä-Suomen kansallisen tuen vaikutusten arvioinnista, raportti CAP-reformiin liittyvästä keskustelusta, tulokset Itämeren suojelun kustannuksista, hyödyistä ja ohjauskeinojen arvioinnista, Luomu 50 -raportti, raportti kansainvälisestä bioenergiakaupasta ja biopolttoainetavoitteiden vaikutuksesta maatalouteen ja viljelyalan käyttöön sekä selvitys Suomen ruokaturvan ja elintarvikehuollon nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. MTT osallistui laajasti kansainväliseen asiantuntijatyöhön. MTT toimi mm. Global Research Alliancen (GRA) Agricultural Greenhouse Gas (AGG) -verkoston kansallisena koordinaatiotahona ja osallistui OECD-työhön. MTT osallistui myös MMM:n edustajien kanssa EU:n 7. puiteohjelman SusFood ERA net sisällölliseen valmisteluun ja komiteatyöskentelyyn Yhteistyö Lynet MTT osallistui Lynetin (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) kaikkiin tutkimusohjelmiin: (1) Itämeri, (2) Ilmastonmuutos, (3) Biotalous sekä (4) Kestävä maankäyttö, jonka vetovastuu on MTT:llä. Lisäksi suunniteltiin Ruokajärjestelmän kestävyys -ohjelma, joka käynnistyy alkuvuodesta Lynetin neljässä tutkimusohjelmissa oli vuonna 2012 käynnissä yhteensä 109 hanketta. Hankkeiden tärkeimmät rahoittajat ovat ministeriöt, Suomen Akatemia ja EU-lähteet. Hankkeissa tehtiin tutkimusyhteistyötä laajasti myös muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Eniten hankkeita oli Ilmastonmuutosohjelmassa (48 hanketta). Lynet-laitokset tekivät 43 yhteisjulkaisua, joista vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja oli 33 ja ammatillisia julkaisuja 10. Koulutustilaisuuksia tai kursseja järjestettiin 27, ja niissä oli yhteensä 632 osallistujaa. Lisäksi Lynet järjesti kymmenen seminaaria tai työpajaa. Vuonna 2012 otettiin käyttöön Lynet-laitosten yhteinen avoin aineistopolitiikka, webbipohjainen laboratoriomenetelmätietokanta ja aloitettiin seurantojen kehittämistyö. Verkostossa tapahtuva hyvien käytäntöjen siirtäminen näkyi konkreettisesti mm. samalle alustalle rakennettuina metatietopalveluina ja kansainvälisen hanketuen yhteistyössä. Lynetille laadittiin strategia ja valittiin painospistealueet vuodelle 2013 (tutkimusohjelmat, tutkimusyhteistyö, laboratorioyhteistyö, aineistojen yhteiskäyttö, seurantojen kehittäminen ja osaamisen kehittäminen). Oulun yhteinen toimitila on synnyttänyt runsaasti yhteistyötä. Muut yhteistyöfoorumit MTT on osakkaana energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Cleen Oy:ssä sekä terveys- ja hyvinvointialan SalWe Oy:ssä. Cleenissä osallistuttiin uuden Bioenergiaohjelman valmisteluun. 8

10 Lisäksi MTT on mukana metallituotteet ja koneenrakennus -alan strategisen huippuosaamisen keskittymän Fimecc Oy:n ohjelmassa Energy and Life Cycle Cost Efficient Machines ( ). MTT toimii myös älykkäiden liikkuvien työkoneiden kehittämistä edistävän FIMA ry:n (Forum for Intelligent Machines) työryhmissä. MTT on perustajajäsenenä (v. 2012) teollisen biotekniikan klusterissa IBC Finland ry (Industrial Biotechnology Cluster), joka kehittää uusia bioteknisiä ratkaisuja ja tuotteita suomalaiselle teollisuudelle yritysten ja tutkimuslaitosten välisten hankkeiden kautta. MTT osallistuu Itämeren maataloutta ja sen ympäristömyötäisyyttä kehittävään verkostoon, jossa on mukana keskeisiä Itämeren alueen tutkimusorganisaatioita, neuvontajärjestöjä ja sidosryhmiä. Verkoston taustalla on useita Baltic Sea Region Programme ohjelmasta rahoitettuja hankkeita (Baltic Compact, Baltic Manure, Baltic Deal, BERAS) koordinoiva hanke Baltic Impulse. MTT osallistui tutkimuslaitosten johtajien neuvoston (TUNE) toimintaan. Sen kautta tutkimus-laitokset ovat muodostaneet yhteistä näkemystä tutkimusjärjestelmän keskeisistä kehittämis-tarpeista. TUNE on osoittautunut hyväksi yhteistyöelimeksi myös Suomen yliopistojen yhteen-liittymän UNIFI ry:n suuntaan. MTT osallistui Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön (Henvi) ylläpitämän ympäristötutkimusverkoston toimintaan. Tavoitteena on Helsingin yliopiston ja luonnonvara-alan tutkimuslaitosten ympäristötutkimuksellisen yhteistyön syventäminen. MTT osallistui Vesistöjen ja valuma-alueiden tutkijakoulun (VALUE, koordinaatio Oulun yliopisto) ja Biologiset vuorovaikutukset -tutkijakoulun (BIOINT, koordinaatio Jyväskylän yliopisto) toimintaan. Tavoitteena on saada MTT:lle entistä osaavampaa tutkijatyövoimaa sekä välittää tuorein tutkimustieto viiveettä jatkoopiskelijoille. MTT osallistui useiden alueellisten verkostojen toimintaan, joissa kehitetään alueellista vaikuttavuutta Uudet ulkomaiset tutkimushankkeet ja yhteistoimintasopimukset EU-yhteistyö Vuonna 2012 MTT:ssä oli käynnissä 37 EU-rahoitteista tutkimushanketta (2011: 34), joista koordinoimme kahdeksaa hanketta (2011: 6). Lisäksi MTT oli mukana 15 COST-verkostossa (2011: 14), neljässä ERANETverkostossa, joista kolmessa MMM:n alihankkijana (2011: 3, joista alihankkijana 3) ja neljässä ERANET:n alaisessa hankkeessa (2011: 4). Kuusi EU-hanketta sai myönteisen rahoituspäätöksen (2011: 10), viisi hanketta alkoi (2011: 9) ja 10 hanketta päättyi (2011:5). Seitsemännen puiteohjelman (FP7) KBBE-temaattisen ohjelman FUSIONS, ENVIEVAL sekä OPTIFEL saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Seitsemänteen puiteohjelmaan jätettiin yhteensä 13 uutta hakemusta, joista eniten ENVIRONMENT -temaattiseen ohjelmaan, yhteensä 4. Vuoden 2012 lopussa MTT:llä oli valmisteilla noin 30 EU-rahoitteista tutkimushanketta alkuvuoden 2013 hakuihin. MTT haki rahoitusta aiempaa useammasta EU-ohjelmasta. 9

11 Kansainväliset kumppanuudet Vuonna 2012 jatkettiin yhteistyön rakentamista Euroopassa, Kiinassa Venäjällä, Latinalaisessa Amerikassa ja kehitysmaissa. Erityistä vuonna 2012: MTT:llä ja irlantilaisella Teagascilla on lypsykarjan jalostuksen, anaerobisen ruoansulatuksen (biokaasu) ja uusien rehujen kehittämisen aloilta kolme yhteistutkimushanketta. Walsh fellows -tutkijoita on nimitetty em. hankkeisiin, toimintaohjeet on laadittu, ja yhteinen asiantuntijaryhmä on perustettu yhteistyön arviointiin ja tulevien toimien suunnitteluun. Ylijohtajan johtama MTT:n delegaatio vieraili Kiinassa Pekingissä ja Jinanissa. Vierailun kohteina olivat Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Shandong Academy of Agriculture Sciences (SAAS) ja Institute of Zoology of the Chinese Academy of Sciences. Delegaatio tapasi myös Suomen Kiinan suurlähettilään ja vieraili Kiinan maatalousministeriön kansainvälisen taloudellisen yhteistyön keskuksessa. Kiinan vierailun tuloksena MTT ja CAAS allekirjoittivat puitesopimuksen tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä maatalousministeri Han Changfun Suomen vierailun aikana. MTT ja SAAS allekirjoittivat puitesopimuksen kansainvälisestä vaihdosta ja yhteistyöstä johtaja Wang Jinbaon MTT:n vierailun aikana. Lisäksi Institute of Zoology of CAS:n tutkimusjohtajat ja delegaatio Jilin provinssista vierailivat MTT:llä. MTT neuvotteli yhteistyöstä Chilen merkittävän maatalouden ja elintarvikkeiden tutkimusorganisaation INIA:n kanssa. INIA:n johtaja ja kansainvälisten suhteiden johtaja vierailivat MTT:ssä. MTT seurasi ja vaikutti EU:n tutkimuspolitiikka- ja ohjelmaesityksiin. Painopisteenä on ollut valmistautuminen rahoituskauteen Esimerkkejä: Osallistuminen kolmeen uuden SCAR Collaborative Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems -työryhmän kokoukseen. Uudella mandaatilla työryhmä antaa asiantuntemuksensa komission tutkimus- ja maatalousosastoille, kun European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and Sustainability rakennetaan. Osallistuminen kolmeen FACCE-JPI research and policy mapping kokoukseen, joiden teemoja olivat Adaptation to Climate Change, Assessing and Reducing Trade-offs between food supply, biodiversity and ecosystems services ja Sustainable Food Security under Climate Change. Osallistuminen Animal Task Force -tapahtumiin ja ohjelman suunnitteluun, mm. Resource Efficiency sidosryhmätyöpaja ja kutsuillallinen Brysselissä. Merkittävä osallistuminen SUSFOOD ERA-NET:n strategisen tutkimusohjelman rakentamiseen, mm. Identification of Medium to Long-Term Research Needs -työpajan järjestäminen ja raportointi yhteistyössä ILVO:n kanssa, Ghent. Kehitysyhteistyö MTT:n valmistelema ja koordinoima Länsi- ja Itä-Afrikan FoodAfrica-ohjelma alkoi. Suomen ulkoasianministeriön rahoittamat institutionaalisen yhteistyön hankkeet (IKI) jatkuivat Etiopiassa, Keniassa, Perussa ja Vietnamissa. Uusi IKI-hanke käynnistyi Sambiassa, lisäksi Egyptin IKI-hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi. Uudet IKI-hankkeet: ICI-Sambia, Production of Disease-free Planting Materials for Root and Tuber Species (Cassava, Irish Potato and Sweet Potato) ICI-Egypt, Enhancing development of water use efficient crops & production methods to dry and saline conditions 10

353/02 02 03/2015. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

353/02 02 03/2015. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 353/02 02 03/2015 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 13.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. JOHDON KATSAUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Vuosikertomus 2011 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Missio Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 5 2.1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti... 5 2.2 Viranomaispalvelut... 12

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. JOHDON KATSAUS... 3 1.2. VAIKUTTAVUUS... 4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 1.3.1

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/57/224/2015 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12.2010 Unigrafia Oy Helsinki 2011 Sisällys 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus toimintaan...5 1.2 Vaikuttavuus...6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...11

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS 1

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Dnro VATT/83/02.01/2014 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Käsitelty johtoryhmässä 13.3.2007

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot