ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN... 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Kokoukset ja koulutukset Pöytäkirjaseuranta Tarkastustoimisto Tilintarkastaja ARVIO KAUPUNGINHALLITUKSEN LAATIMASTA TOIMINTAKERTOMUKSESTA EDELLISTEN ( ) ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI KAUPUNGIN STRATEGIAT JA TAVOITTEET Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Kriittiset menestystekijät ja niiden tavoiteltavat kehityssuunnat Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna TOIMIALAKOHTAINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Keskushallinto Tilapalvelu Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Koulutuksen ja kulttuurin toimiala Tekniikan ja ympäristön toimiala Varikko Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi Linnan ateria KUNTAKONSERNI Konserniyhtiöt Konsernitilinpäätös Konserniohjaus ja valvonta YHTEENVETO JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOIMAT... TÄRKEÄT ASIAT Siirtoviivemaksut Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sopimusten hallinta ja seuranta Ostopalvelujen hankinta ja kilpailuttaminen Korjausvelka Tietojärjestelmämuutokset ja tietoturvallisuuden hallinta Uudistuva Hämeenlinna ESTEELLISYYDET Kannen Tuula Mäkinen / kaupunginkanslia

2 HÄMEENLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE 2 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on KuntaL:n 71 :n mukaisesti huolehtia Hämeenlinnan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat. Lautakunta arvioi valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoitteiden toteutumista, toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen. Arviointikertomuksen tarkoituksena on tuottaa kaupungin strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa valtuustolle, muille päätöksentekijöille, kuntalaisille, ympäröivälle yhteiskunnalle ja kaupungin henkilöstölle. Elokuun alussa 2006 voimaan tullut kuntalain muutos vaatii tarkastuslautakuntaa arvioimaan talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano Jäsen Varajäsen Laaksonen Katriina pj asti Hietanen Susanna Niemi Raija vpj, pj alk. Tuominen Hannu Eroaho Matti Rajala Kalevi Hallila Liisa Suokas Raija Iivonen Elina vpj alk. Tuominen Milko asti Ranne Jari alk Jokinen Kari Ruokonen Reijo Ruusunen Ritva Tiesmaa Leena Salminen Alpo Pohjola Eira Salonen Kalevi Laru Juhani Viskari Minna alk. Hietanen Susanna Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja. Sihteerinä toimi asti tarkastussihteeri Päivi Salmén ja alkaen uuden organisaation myötä tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja. Lautakunnan valmistelijana toimi asti tarkastussihteeri Päivi Salmén ja alkaen lisäksi tarkastussihteeri Marja Saarinen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta on tehnyt toimintasuunnitelman nelivuotiskaudeksi , minkä pohjalta vuosittain laaditaan työohjelma. Toimintasuunnitelman painopistealueita vuodelle 2008 olivat keskushallinto, tekniikka ja ympäristö, rakennusvalvonta, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, konserniohjaus, konserniyhtiöistä Hämeenlinnan Asunnot Oy, Teknologiakeskus Innopark Oy ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta on kokoontunut 13 kertaa vuoden 2008 arviointiin liittyen. Kokouksissa on kuultu kaupunginjohtajia, toimialajohtajia ja eri palveluyksiköiden viranhaltijoita sekä konserniyhtiöiden edustajia toiminnan organisoinnista, tavoitteiden asettelusta ja niiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista. Arvioinnin pohjana ovat olleet kaupunginhallituksen laatima toimintakertomus, tilintarkastajan raportit ja selvitykset sekä toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat. Lisäksi on hyödynnetty erilaisia kaupungin toiminnasta ja asukkaiden hyvinvoinnista kertovia selvityksiä.

3 3 1.3 Kokoukset ja koulutukset Varsinaisia vuoden 2008 arviointiin liittyviä kokouksia lautakunta piti seuraavasti: Teknologiakeskus Innopark Oy Kaupungin talouden ja toiminnan yleiskatsaus, kuntaliitostilanne Tilintarkastuksen kilpailuttaminen Kuntaliitos. Vuoden 2007 arviointikertomuksesta annetut lausunnot Kilpailuasiamies / yrittäjyyden kaupunki. Kehittämiskeskus Oy Häme Rakennusvalvonta / laskutus ja lupa-asiat Hämeenlinnan Asunnot Oy Konsernivalvonta Maanrakennustoimisto / katujen kunnossapito Hämeenlinnan ja Seudullinen ympäristötoimi / elintarvikealan valvonta Kuntaliitoksen toteutuminen, Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Arviointikertomuksen valmistelua Arviointikertomuksen luovutus Lautakunnan jäsenet ja tarkastussihteeri ovat osallistuneet sekä seutukunnallisiin että valtakunnallisiin tarkastuslautakuntien seminaareihin ja alan koulutustilaisuuksiin seuraavasti: Seminaari Lahden ja Jyväskylän tarkastuslautakuntien kanssa Hämeenlinnassa , koko lautakunta ja tarkastussihteeri Oy Audiator Ab:n järjestämä Auditio 2008 Hämeenlinnassa Verkatehtaalla , koko lautakunta ja tarkastussihteeri 1.4 Pöytäkirjaseuranta Lautakunnan jäsenet ovat työnjakonsa mukaisesti seuranneet lautakuntien toimintaa tutustumalla niiden esityslistoihin tai pöytäkirjoihin. Niistä esiin tulleita asioita on käsitelty jokaisessa kokouksessa omana pykälänä ja tarvittaessa pyydetty niistä erillisiä selvityksiä. Pöytäkirjaseuranta kattaa kaikki lautakunnat. 1.5 Tarkastustoimisto Tarkastustoimisto on vastannut toimintasääntönsä mukaisesti tarkastuslautakunnan asioiden valmistelusta ja muista lautakunnan toimistotehtävistä. Tarkastustoimistossa on ollut tarkastussihteeri, joka on toiminut lautakunnan sihteerinä ja valmistelijana sekä avustanut tilintarkastajaa sovitun työnjaon mukaisesti alkaen uuden tarkastussäännön mukaisesti tarkastustoimiston organisaatioon kuuluvat tarkastuspäällikkönä Juho Ainasoja, tarkastajana Päivi Salmén ja tarkastussihteerinä Marja Saarinen. Tarkastustoimiston tehtäviin kuuluu tarkastuslautakunnan valmistelutehtävän lisäksi seurata, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa olla kaupunginjohtajan apuna sisäisen valvonnan toimeenpanossa. Toimiston tulee seurata kaupunkikonsernin taloudelliseen asemaan vaikuttavien keskeisten tekijöiden kehitystä ja tehdä niitä sekä hallinnon ja taloudenhoidon kehittämistä koskevia tarpeellisia aloitteita ja esityksiä. Toimisto opastaa ja neuvoo henkilöstöä hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. 1.6 Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi vuosille kaupunginvaltuusto valitsi Oy Audiator Ab:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi Olli Ainasvuori JHTT asti ja alkaen Sisko Myöhänen JHTT. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2008 tarkastuksesta kaksi raporttia sekä suullisia selvityksiä suoritetuista erillistarkastuksista. Tilintarkastajan tarkastuksista laatimat raportit ja muistiot on toimitettu tarkastetun yksikön johdolle, kaupunginjohtajille ja rahoitusjohtajalle, joissakin tapauksissa myös johto-

4 ryhmän jäsenille. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että raporteissa ja muistioissa esitetyt suositukset otetaan huomioon toiminnassa ja ne johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. Tilintarkastaja on antanut lautakunnalle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastaja on kertomuksessaan ehdottanut, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille voidaan myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta ARVIO KAUPUNGINHALLITUKSEN LAATIMASTA TOIMINTAKERTOMUKSESTA Kuntaliitto on antanut kunnille ohjeen Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Suosituksen mukaan arviointikertomukseen tulee sisältyä tarkastuslautakunnan arvio kunnanhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeista. Tarkastuslautakunta on saanut arvioitavakseen Hämeenlinnan kaupunginhallituksen hyväksymän vuoden 2008 tilinpäätöksen, johon sisältyy toimintakertomus. Toimintakertomus on ulkonäöltään selkeä ja helppolukuinen. Talousarviossa oli kahdeksan (8) konserniyhtiötä, joille oli asetettu valtuuston taholta tavoitteita. Tilinpäätöksen konserniraportissa oli kuuden konserniyhtiön antama selvitys tavoitteiden toteutumisesta. Kantolan Kiinteistöt Oy:n ja Teknologiakeskus Innopark Oy:n selvitykset tavoitteiden toteutumisesta puuttuvat. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä määritellään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sitovuus erillisillä sitovuus-säännöillä (talousarvio s.11.) Tarkastuslautakunta arvioi toimintakertomuksen sisältöä ja tietojen esittämistä sitovuussääntöjen noudattamisen lähtökohdasta. Lautakunnan mielestä toimintakertomuksessa oli ristiriitaisuuksia sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen esittämisessä. Lautakunta pitää tärkeänä, että sitovuussäännöt selkiytetään, jotta talousarviossa ja toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat yksiselitteisiä. Tilintarkastaja Sisko Myöhänen on tilinpäätöksen tarkastamista koskevassa raportissaan myös puuttunut asiaan ja todennut mm: Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulla meno- tai tuloerälle. Yhteenvedon talousarvion toteutumisesta tilinpäätöksen sivulla 86 tulisi antaa kokonaiskuva talousarvion toteutumisesta. Taulukossa on esitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen valtuustoa sitovalla tasolla. Sitovuustaso valtuustoon nähden on joillain tulosalueilla bruttositova, joillain tulosalueilla nettositova. Lisäksi valtuusto on päättänyt Seudullisen ympäristötoimen, varikkopalvelujen ja Linnan Aterian tilikauden tulokset valtuustoon nähden sitoviksi eriksi. Talousarvion toteutumistaulukossa kuitenkin (s. 86) seudullisen ympäristötoimen sitovuus on merkitty edellisestä poiketen nettositovaksi. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitetty talousarvion toteutumisvertailu ei ole kaikilta osin yhdenmukainen valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Poikkeamia on tavoitteiden esittämisessä. Talousarviossa sivulla 13 on esitetty yhdistelmä valtuustoon nähden sitovista toiminnallisista tavoitteista. Yhdistelmästä puuttuu mm. varikon tavoitteet. Lisäksi yhdistelmässä esitetyt Kanta-Hämeen pelastuslautakunnan tavoitteet eivät vastaa talousarviossa myöhemmin esitettyjä pelastuslautakunnan tavoitteita, joiden tavoitteiden toteutumista pelastuslautakunta on omassa toimintakertomuksessaan arvioinut. Talousarvion esittämistapaa ja sisältöä tulee kehittää siten, että talousarviosta selkeästi ilmenee valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi suosittelemme, että kaupungin johto tekee myös yhteenvedon tavoitteiden toteutumisesta. Siitä tulisi käydä ilmi johdon näkemys tavoitteiden kokonaistoteutumisesta. Tarkastuslautakunta on useana vuonna kiinnittänyt huomiota toiminnan tavoitteiden ja mittareiden puutteellisuuksiin. Arviointi edellyttää selkeitä tavoitteita ja mittareita. Vrt. s. 7. Tarkastuslautakunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että sitovien tavoitteiden ja resurssien muuttaminen kesken vuotta vaatii aina valtuuston päätöksen.

5 Kaikkien valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen/toteutumatta jääminen tulee kertoa toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta havaitsi, että sitovia tavoitteita oli jätetty joissain kohdin kokonaan kommentoimatta. Toisaalta oli saatettu kertoa vain onnistuneiden tavoitteiden toteutumisesta ja jätetty kertomatta se, missä ei ollut onnistuttu. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen luotettavuuden tärkeyttä. Toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin toiminnasta ja taloudesta EDELLISTEN ( ) ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Vuoden 2005 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa , Vuoden 2006 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa Vuoden 2007 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa Valtuusto velvoitti kaupunginhallituksen tuomaan vuosien 2006, 2007 ja 2008 lokakuun loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle selvitykset kunkin vuoden toimenpiteistä, joihin eri hallintokunnissa on ryhdytty tai joita tullaan tekemään tarkastuslautakunnan esittämien epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta on tutustunut annettuihin selvityksiin. Seuraavassa joitakin lyhyitä otteita kunkin vuoden arviointikertomuksesta, onko niihin annettu selvitys ja lautakunnan arvio tehdyistä toimenpiteistä: Vastuualue Asia Arviointi Tot./ Ei tot. / Huomautus aloitettu ei al. Keskushallinto ja talous Sitovia tavoitteita liian paljon 2005 x Sitovat tavoitteet pudotettiin 3-5 kappaleeseen/ lautakunta. Projektien kokonaiskoordinointi tarpeen (projektirekisteri) 2006 x Esitetään jatkossa taulukkomuodossa. Projektirekisteri otettu käyttöön v joulukuussa. Henkilöstöhallinto Tilapalvelu Sosiaali ja terv.toimen toimiala Tavoitteiden toteutumisesta ei kaikilta osin annettu selvitystä. Selvitys työkyvyn, työhyvinvoinnin, osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä koskevien tavoitteiden toteumisesta ja tuloksista Kiinteistöjen myynnin ja purkujen jälkeen jäljelle jäävän kiinteistömassan peruskojauskustannusten varautumiseen. Selvitys kunnossapitomäärähojen kohdentamisesta Korjaustarpeen kartoitus ja tarpeellisuus Korjaustarpeen kartoitus ja tarpeellisuus Päiväkotihoidossa ei saavutettu suoritehintatavoitetta ja suhdelukukäyttöaste jäi 3,5 % alle tavoitteen. Tavoite: kodin ulkopuopuolelle sijoitetuista lap x Perusteellinen selvitys mm. palkkahallinnon palveluista, Ags-raportoinnista, esimiestyöstä, palkkausjärjestelmän kehittämisestä x Annettiin perusteellinen selvitys x Ollut mukana projektissa, jossa laskettu korjausvelkaa ja vertailtu sis. vuokrien rakennetta 15 kaupungin kesken. Projektin tulosten pohjalta tehdään tarvittavat esitykset. Tarkastuslautakunta seuraa peruskorjausten ja korjausvelan osalta x Kerrottu meneillään olevista ja tulevista toimenpiteistä. Edelleen tarkastuslautakunta seuraa x Kerrottu meneillään olevista ja tulevista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta antanut tarkemman selvityksen s x Tiukennettu hoitosopimusten ehtoja vähentämällä hoitosopimusvaihtoehdot 10 tai 15 päivään. x Perhehoitoon sijotettujen lasten määrän pieneneminen. Yhä useampi lapsi niin vaikeahoitoinen,

6 Koulutus- ja kulttuuri Tekniikka ja ympäristö Seudullinen ympäristötoimi sista väh. 75% perhehoidossa (71 % toteutui) Hoitotakuun käyttöönotto Ei voi liittää tavoitteita ja seurantatapoja toisiinsa 25-vuotiaiden työttömien aktivointitoimenpiteet Perusterveyshuollon ja perusterveystyön yhteistyö heikkoa. Kaupungin ja kuntayhtymän talousarvioita ei ole pystytty sovittamaan yhteen Erikoissairaanhoidon saatavuus, siirtoviivemaksut ja palveluketju Tavoitteita ei käydä läpi yksittäisellä vaan yleiselllä tasolla. Opetustoimen menot kasvaneet yli 3 %/vuosi, vaikka oppilasmäärä pysynyt tasaisena Avustuspolitiikan selkeyttäminen Perusopetukselle ja kulttuuritoimelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Urheiluseuroille suunnatut vuokrasubventiot ja hallintokuntien ilmaiskäyttö Kolmen sitovan tavoitteen toteutumista ei tilinpäätöksessä selvitetty (vasta tilinpäätöksen jälkeen) Joidenkin tavoitteiden määrittely olisi voisi olla konkreettisempaa, jolloin tuloksen arviointi olisi yksiselitteistä (eniten poikkeamia talotekniikassa) Tavoite epätarkka, samoin toteutumisselvitys Tavoite: toiminta ekologista, taloudellista ja tilaajakuntien tavoitteiden mukaista ettei perhesijoitus riitä. x Tilanne saatu kääntymään parempaan suuntaan 2006 x Tavoiteasetanta parantunut, vaatii edelleen kehittämistä 2007 x Väärään tulkintaan johtanut tavoite ollut ristiriitainen ja vaikeasti mitattava. Uusi selvitys antoi selvempää tietoa x Vastauksessa oletetaan, että kun kuntayhtymä lakkautetaan ja perusterveydenhuollon palvelut nivelletään tilaaja tuottaja malliin, yhteen ikäihmisten ja muiden sosiaalipalvelujen kanssa, niin ongelmat suurelta osin poistuvat. Kuntalaisten peruspalvelujen pysyttävä samana. Tarkastuslautakunta seuraa kehitystä x Tarkastuslautakunta antanut tar x kemman selvityksen siirtoviivemaksuista x s x Tarkastuslautakunta toivoo toimenpiteitä ja seuraa tilannetta x Oppilasmäärän vähenemisestä johtuvat ensimmäiset kouluverkkosäästöt toteutuvat v x Tarkoitus on päästä pitkäjänteisempään avustuspolitiikkaan tekemällä useamman vuoden sopimuksia x Lukumääräisenä esitettyjen tavoitteiden toteutumisen arviointia ei voi tehdä määrätietojen puuttuessa. Tarkastuslautakunta toivoo toimen x x x piteitä ja seuraa tilannetta. Tarkastuslautakunta toivoo, että selvitys laaditaan vuosittain x Tarkastuslautakunta seuraa asiaa jatkossa x Talotekniikka oli v nettoyksikkönä. Tulokset osoittavat, että siirtymävaiheen ratkaisu oli hyödyllinen. Tulostavoitteita kehitetään jatkossa x Tavoite ei vielä riittävän selkeä. Tavoiteaikojen toteutumat tullaan jatkossa raportoimaan x Tilaaja-tuottajamalli käyttöön. Sähköinen työajanseuranta => työajan jakautuminen kohteille. Laajempi toimintakertomus. 6

7 7 4. KAUPUNGIN STRATEGIAT JA TAVOITTEET Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on ( 29) hyväksynyt kaupungin strategian. Strategian teemana on Hämeenlinnan hyvä tulevaisuus Hyvän tulevaisuuden saavuttaminen edellyttää onnistumista asioissa, joita on nimetty kriittisiksi menestystekijöiksi. Menestystekijöiksi on tuolloin vahvistettu 1. kilpailukyky ja elinvoimaisuus 2. toimivat peruspalvelut 3. vuorovaikutteisuus Menestystekijöitä ja tavoiteltavia kehityssuuntia on kuvattu tarkemmin strategiassa. Em. strategia-asiakirjassa mainitaan: Strategia määrittää Hämeenlinnan kaupungin kehittämisen päälinjat ja tavoitteet. Toimenpiteiden tasolle tavoitteet konkretisoituvat vuotuisessa budjetti- ja taloussuunnitelmavalmistelussa, joissa asetetaan sekä kaupunkitasoiset että toimialoittaiset tavoitteet. Myös itse strategiaa on tarpeen määräajoin tarkistaa ja päivittää. Investointihankkeista on tehtävä erilliset päätökset normaalin hankemenettelyn tapaan. Samanaikaisesti päästrategian kanssa on valmisteltu kaupungin henkilöstöstrategia, joka käsitellään omana asianaan. Jo aikaisemmin on hyväksytty seudullinen elinkeino strategia ja korkeakoulupoliittinen strategia, joissa on yksityiskohtaisemmin asetettu näiden erikoisalueiden tavoitteet. Hyväksyessään kaupungin strategian kunnanvaltuusto on samalla päättänyt velvoittaa lautakunnat valmistelemaan omat strategiset suunnitelmansa yhteisen strategian pohjalta. Samalla kaupunginvaltuusto on velvoittanut lautakunnat ja toimialat ottamaan strategian linjaukset huomioon vuoden 2004 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa valmisteltaessa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on velvoittanut myös kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ottamaan kaupungin strategian linjaukset huomioon oman toimintansa suunnittelussa. Kun tarkastuslautakunta arvioi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista niin arviointi kohdentuu aiempaa enemmän ja selkeämmin kaupungin kokonaisstrategian mukaisten tavoitteiden toteutumiseen mukaan lukien konserniin kuuluvat yhteisöt. Kattava ja toimiva arviointi edellyttää strategiakokonaisuuden rakentamista. Kokonaisuus muodostuu valtuustokausittain vahvistettavasta ja tarvittaessa tarkistettavasta a) kaupungin kokonaisstrategiasta ja b) siihen kiinteästi liittyvistä strategioista (esim. palvelu-, henkilöstö-, kyvykkyysstrategiat sisältäen toiminta-, ja organisaatiorakenteet, tietotekniikka/teknologia-, johtamisjärjestelmät) c) toimialakohtaisista strategioista Kokonaisstrategiaa täydentävät kriittisten menestystekijöiden toteuttamiseen tähtäävät tavoitteet ja keinot. Tavoitteet on syytä määritellä siten, että niistä voidaan johtaa arvioitavissa olevat mittarit. Vuosittainen talousarvio perustuu vahvistettuun kokonaisstrategiaan. Talousarvioista ilmenevät tulostavoitteet, keinot ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittarit arvioinnin perusteeksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tulevien vuosien talousarviot ja niiden tavoitteet perustuvat aiempaa selkeämmin kunnanvaltuuston vahvistamaan strategiaan ja kriittisiin menestystekijöihin. Tällä toimintatavalla strategia jakautuu ja muuttuu konkreettisiksi toimiksi eri yksiköille ja muille konserniin kuuluville yhteisöille määriteltyjen tavoitteiden kautta. Nykyisellään yksittäisten sitovien tavoitteiden arvioinnilla ei pystytä muodostamaan riittävän kattavaa kokonaiskuvaa kaupungin strategian toteutumisesta. Arviointi kohdentuu liiaksi yksittäisiin ja irrallisiin asioihin. Asetetut tavoitteet ovat yleisluonteisia ja asetetut mittarit ovat arvioinnin näkökulmasta puutteellisia. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi on tarkoituksenmukaista kytkeä muuhun raportointikäytäntöön. 4.1 Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Kuntalaki korostaa tavoitteilla ohjaamista ja johtamista. Tavoite tarkoittaa käsitteenä saavutettavaksi tarkoitettua tilaa. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuuston tulee ensin hyväksyä kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sen jälkeen osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

8 8 Tavoitteiden sisällön ja esittämistavan osalta kuntien käytännöt vaihtelevat suuresti. Kunnissa on eri tason tavoitteita ja talousarvion yhteydessä on valtuusto hyväksynyt vain keskeiset tavoitteet. Käytännössä tavoitteet ovat viranhaltijajohdon lautakuntien kautta esittämiä ja valtuusto on yleensä hyväksynyt esitykset. Tässä järjestelmässä viranhaltijoilla on erityinen vastuu arvioida tavoitteiden, seurannan ja arvioinnin mahdollistaminen ja ajantasaisuus. Valitettavan usein tavoitteiden asettelua koskeva valmistelu on riittämätöntä eikä valtuustolla ole käytännössä mahdollisuuksia johtaa kunnan toimintaa tavoitteiden kautta. Asiaa tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta, koska kyse ei ole pelkästään hyvistä tavoitteista, vaan toimivasta tulosohjausjärjestelmästä. Kuntakentässä on varsin laajasti hyväksytty hyvän tavoitteen tunnusmerkeiksi seuraavat professori Pentti Meklinin määritelmät: keskeinen toimialalle, realistisuus johtaa oikeaan, mitattavuus strategiseen suuntaan yksiselitteisyys kattavuus ristiriidattomuus vaikutettavuus hyväksyttävyys yhteys määrärahaan Tavoitteet eivät ole koskaan valmiita ja niiden tulisi kehittyä sekä muuttua seurannan ja arvioinnin pohjalta. Hämeenlinnassa tavoitteiden mittarit ovat varsin yleisellä tasolla tai mittarit puuttuvat. Tarkastuslautakunta kaipaisi myös laadullisia mittareita, joissa vaikuttavuus olisi keskeisessä asemassa. Tavoitteiden heikkoutena voidaan pitää myös sitä, että tavoitteeseen on yritetty mahduttaa kaikki yksikön toiminnat. Tällöin tavoite on väistämättä varsin yleisluonteinen, mikä laskee samalla sen ohjaavaa vaikutusta. Arviointi on moderni tapa seurata palvelujärjestelmän toimivuutta, tuloksellisuutta, kustannustehokkuutta ja toiminnan vaikutuksia sekä tuottaa tietoa ja lisäarvoa päätöksentekijöille ja muulle organisaatiolle. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on arvioida, miten poliittinen ohjaus toimii ja toteutuuko valtuuston tahto. Tavoitteena on, että arviointikertomus toimii valtuustoon nähden impulssina tuloksellisen toiminnan kehittämiselle ja perustana sille, että strategia muuttuu hyviksi palveluiksi kaupunkilaisille. 4.2 Kriittiset menestystekijät ja niiden tavoiteltavat kehityssuunnat Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Talouden tasapaino: Talouden tasapainolle on asetettu seuraavat tavoitteet. Tunnusluvut: TP 2006 TP 2007 TA 2008 TP 2008 Kuntien ka 2008 Lainakanta / as ennakkoarvio 1625 Kassan riittävyys pv ei vielä tiedossa Vuosikate / as 233, ennakkoarvio 361 Vuosikate % / poistoista 124,0 151,3 101,5-4,7 ennakkoarvio 122 Pääomamenojen tulorahoitus % 26,8 37,3 41,3-1,6 ei vielä tiedossa Investointien tulorahoitus % 34,5 53,1 66,4-2,2 ei vielä tiedossa Tuloveroprosentti ennakkoarvio 18,5 % Rahavarat e/asukas : Hml tp e/as, kuntien ka 2008: 636 e/as. 1. Tavoitteena oli parantaa talouden ohjausta siten, että toimitaan valtuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti ja pidättäydytään lisätalousarvion laadinnasta. Viimemainittu tavoite toteutui, mutta ei tavoitteen alkuosa. 2. Kunnanvaltuusto oli vahvistanut tavoitteeksi kaupungin päätettävissä olevien maksujen ja taksojen tarkistamisen todellisia kustannuksia vastaaviksi ja, että niihin tehdään vähintään kustannusten nousua vastaavat tarkistukset. Tavoite toteutu1 osittain.

9 3. Tavoitteena oli, että vuosikate on suurempi kuin poistot. Vuosikate kuitenkin alentui edellisen vuoden 15 milj. eurosta euroon (-96,7 %). Poistojen määrä oli 10 milj. euroa. Tavoite ei toteutunut. 4. Tavoitteena oli, että talousarviolainojen määrä /asukas on alle maan keskiarvon. Tilinpäätöksen mukaan lainamäärä oli /as, mikä on n. 12 % yli maan keskiarvon (1.625 ). Tavoite ei ole toteutunut. 5. Tavoitteena oli, että tuloveroprosentti on enintään maan keskiarvon tasolla. Tuloveroprosentti vuonna 2008 oli 18 %, kun se oli valtakunnassa keskimäärin 18,55 %. Muiden kriittisten menestystekijöiden ja niitä tukevien toimenpiteiden arviointi arviointikertomuksessa on suoritettu toimialojen kohdalla 9 5. TOIMIALAKOHTAINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarvion sitovuussääntöjen mukaan: Lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovat, samoin nettoyksiköille ja liikelaitokselle asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Sitovista toiminnallista tavoitteista on talousarviossa sivulla 13 yhteenvetotaulukko. Tarkastuslautakunta on arvioinut näiden valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista kattavasti. Taulukkoon sisältyy keskushallinnon tavoite, vaikka sitovuussääntöjen mukaan kaupunginhallituksen alaisten virastojen ja laitosten tavoitteet toiminnalliset tavoitteet ovat ohjeellisia. Taulukosta puuttui varikon tavoitteet, vaikka ne ovat sitovia (nettoyksikkö) Talousarviossa on esitetty myös tulosalueittaisia toiminnallisia tavoitteita, joiden sitovuudesta lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmaa hyväksyessään. Tarkastuslautakunta seuraa myös näiden tavoitteiden toteutumista. 5.1 Keskushallinto Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Kv:n asettama tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Valmistaudutaan uuteen kuntaan alkaen. Keskushallinto organisoitu ja resursoitu uuden kunnan toiminnan edellyttämällä tavalla Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoprojekti viety läpi ja muu toiminnan kannalta keskeinen tietohallinnon yhtenäistäminen tehty. Uudistuvan Hämeenlinnan valmistelu on edennyt. Organisaatiomalli alkaen hyväksyttiin maaliskuussa kaupunginvaltuustossa, uudet johtajat nimettiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa, keskijohto ja asiantuntijat puolestaan kesäkuussa. Ohjausryhmä ja kunnanjohtajakokous kokoontuivat säännöllisesti. Ekstranet on otettu käyttöön, kaupungin www-sivujen uudistaminen, kuten myös talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönoton valmistelu. Asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen on käynnissä. Tavoite on toteutunut. Tavoite on toteutunut projektiaikataulun mukaisesti. Projekti jatkuu kevään 2009.

10 Tilapalvelu Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Jatketaan kaupunginhallituksen hyväksymiä kiinteistöomistukseen liittyviä toimenpiteitä Toimenpiteet toteutetaan hyväksytyn linjauksen ja erillispäätösten mukaisesti. Toteutumaa seurataan kohdekohtaisesti. Turuntie 2 on välittäjällä myynnissä, Arvi Kariston katu 2, tontinvarauskilpailun voittajan kanssa varausaikaa jatkettu asti. Kohteen kaavallinen kehittäminen varaajan kanssa jatkuu. Pientaloista Vanhanpappilantie 22, Poltinahon rak. 7, Peltorinne 3 ja Hattelmalantie 15 myytiin. Jukola I myytiin Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Wetterhoffin siirtymisestä kaupungin omistukseen tehtiin päätökset ja luovutuskirjan hyväksyi kh Omistusoikeus siirtyi Wetterhoffin muutostöiden suunnittelu toimistotaloksi käynnistyi kesällä Hattelmalantie 25, ent. musiikkiopiston talo vuokrattiin Koulutuskeskus Tavastialle sopimuksessa on osto-optio vuodelle Tavoitetta on toteutettu hyväksytyn linjauksen ja erillispäätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös kiinteistöomistukseen liittyvistä linjauksista ja toimenpiteistä kohdistui vuosille Saadun tiedon mukaan suurin osa kohdekohtaisista toimenpiteistä toteutui määräajassa, osa kiinteistömyynneistä siirtyi vuodelle Sen sijaan työnjako eri omistajatahojen (tilapalvelu, Hml Asunnot Oy, Kantolan Kiinteistöt Oy, Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy) kesken on vielä meneillään. Linnan Tilapalvelut liikelaitos on valmistellut uuden kunnan kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelman 1/2009. Linnan Tilapalvelut tilapalvelun johtokunta hyväksyi toimenpide-ehdotuksen ja kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että kaupungilla on uudessa kunnassa ja uudessa tilanteessa linjattuna kiinteistöomistuksen periaatteet ja mahdolliset kohdekohtaiset toimenpiteet. Lautakunnan mielestä myös työnjako eri omistajatahojen kesken tulisi saattaa kh:n päätöksen mukaiseksi. Talotekniikkatoimisto aloittaa toimintansa osakeyhtiönä. Otetaan käyttöön ja edelleen kehitetään uusia tilaajatuottajamallin mukaisia sopimus- ja laskutuskäytäntöjä Uudet sopimus- ja laskutuskäytännöt on otettu käyttöön. Tavoitteena on mahdollisimman sujuvat arkirutiinit, jotta oikeasta laskuttamisesta ja sopimuskäytännöistä aiheutuva väistämätön lisätyön määrä olisi mahdollisimman vähäinen Selvitetään tilapalvelun organisaatio ja resurssit sekä taloudelliset toimintaperiaatteet seuraavista lähtökohdista: 1. kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä tilapalvelun hallinnoima kiinteistökanta kasvanee merkittävästi Talotekniikkayhtiö otti vuoden alusta käyttöön uuden laskutusohjelmiston, jonka käyttöönottovaihe viivästytti etenkin alkuvuoden laskutusta. Yhteisissä neuvotteluissa on sovittu laskujen sisällön ja aikataulujen muutoksista. Laskutus vaatii vielä yhteistä kehittämistä, jotta ylimääräiseltä työltä molemmin puolin vältyttäisiin. Kiinteistökohtaisten kirjallisten kiinteistönhoitoja siivoussopimusten teko on aloitettu. Kunnossapitotöiden tilaamista kehitetään ennalta hinnoiteltujen pienurakoiden suuntaan. Tilapalvelun edelleen kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti valmistui ja kaupunginhallitus hyväksyi sen mukaisesti tilapalvelun liikelaitoksen perustamisen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Liikelaitoksen toim. johtajaksi alkaen kaupunginhallituksen mukaisella päätök- Tavoite toteutui osittain. Saadun lisätiedon mukaan tilaajatuottajamallin mukaisia laskutuskäytäntöjä ei otettu käyttöön, vaan laskutus on perustunut entisiin kiinteisiin kuukausihintoihin. Puitesopimus on tekeillä. Sen pohjana ovat kohteittaiset tehtäväkuvaukset, joita oli vuodenvaihteeseen mennessä laadittu kiinteistönhoidossa 97 %:iin ja siivouksessa n. 20 %:iin kohteista. Pääomavuokrasta ja korjausvelasta on tarkastuslautakunnan erillinen arvio sivulla 34.

11 11 2. peruskorjausten rahoitus on ollut riittämätöntä jo pitkään ja se näkyy selkeästi kiinteistöjen korjausvelan määrässä 3. tilaaja-tuottajamallin tilaajaorganisaatio vaatii selkeyttämistä. Tilapalvelun organisaatio, resurssit ja taloudelliset toimintaperiaatteet on selvitetty talousarviovuoden aikana siten, että toiminta voisi käynnistyä selvityksen mukaisella uudella organisaatiolla vuoden 2009 alusta. Tehdään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaiset kiinteistöomaisuuden kartoitukset, luokitukset ja perusselvitykset liittyvissä kunnissa ja terveyskeskuksen kuntayhtymässä. Liittyvien kuntien ja terveyskeskuksen kuntayhtymän kiinteistöomaisuus on kartoitettu ja selvitetty siten, että niiden hallinnointi voidaan aloittaa vuoden 2009 alusta. sellä valittiin tilapalvelun johtaja Raili Salminen. Liikelaitoksen muu organisaatiorakenne hyväksyttiin kaupungin syksyn henkilöstövalinnoissa. Lähtökohtana ollut tilapalvelun ja talotoimiston yhdistyminen toteutui. Kaupunginvaltuusto päätti liikelaitoksen perustamisesta Kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollistanut sisäisen pääomavuokran laskentatavan muuttamista liikelaitosselvityksen mukaiseen korjausvastuun ja koron huomioivaan todellista peruskorjaustarvetta vastaavaan malliin. Liittyvien kuntien ja kuntayhtymien kiinteistökannan selvitystyö eteni niin pitkälle, että tilojen hallinnointi ja mm. ulkoisten vuokrien laskutus voitiin aloittaa vuoden 2009 alussa. Työ on osoittautunut huomattavasti haasteellisemmaksi, kuin lähtötilanteessa arvioimme. Työtä on vaikeuttanut kuntien merkittävästi toisistaan poikkeavat toimintatavat kiinteistökustannusten kohdentamisissa, vuokrauksissa sekä kiinteistöjen ja niiden käyttäjien perustietojen puutteellisuudet. Liittyvien kuntien ja kuntayhtymien kiinteistökannan selvitystyö on tarkastuslautakunnan mielestä ollut erittäin tärkeä asia. 5.3 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Talouden tasapaino Laaditaan käyttösuunnitelma siten, että talous on tasapainossa toimintaan nähden. Ylitysoikeustarve Tavoitetta ei pystytty saavuttamaan johtuen vuoden aikana ilmenneistä suurista lisärahoitustarpeista. Sairaanhoitopiirin lisätalousarvio nosti erikoissairaanhoidon kustannukset n. 3 M yli kaupungin talousarviovarauksen. Lisäksi erikoissairaanhoidon jatkohoitotilannetta ei saatu kokonaan hallintaan. Tästä aiheutui lähes 0,9 M :n lisäkustannukset. Perusturvakeskuksen osalta käyttösuunnitelman tasapainon kaatoivat lastensuojelun, päivähoidon, vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen yhä kasvaneet palvelutarpeet ja kustannukset. Perusturvakeskuksen menot kasvoivat noin 3,3 M talousarviovarausta suuremmiksi. Tähänkin pääseminen edellytti voimallisia noin 1,5 M :n säästötoimia. Valtuusto myönsi sosiaali- ja terveydenhuollon ylittyviin menoihin nettona noin 7,1 M :n lisämäärärahan, joka riitti kattamaan em. talousarvioylitykset. Tavoite ei toteutunut. Lautakunnan antama selvitys asiasta on kattava. Tarkastuslautakunta on antanut erillisen arvion siirtoviivemaksuista s. 31.

12 12 Peruspalvelut turvataan Peruspalveluinvestointien (Siirin, Tarvasmäen, Poltinahon ja Ojoisten päiväkoti sekä Lastentalo) suunnittelu käynnistyy ja jatkuu ennakoidun tarpeen mukaan. Tarveselvitysten käynnistymis- tai valmistumisajankohdat Lain mukaiset palvelut turvataan palvelutakuiden ja -velvoitteiden mukaisesti toimeentulotuessa viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta ja varhaiskasvatuspalveluissa lähipalveluperiaatteella Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika (vuonna 2007 n. 2-3 viikkoa). Lasten lkm, jotka eivät saa ensisijaisesti hoitopaikkaa lähipalveluperiaatteella omalta lähipäivähoitoalueelta. Päivähoitomitoitus vuosille on tehty ja käsitelty perusturvalautakunnassa Mitoitusselvityksen ja strategisten linjausten perusteella on laadittu Päiväkotikiinteistöjen peruskorjaus- ja investointisuunnitelma , joka on hyväksytty perusturvalautakunnassa Lastentalo -hanke ratkaistaan kuntaliitoksen jälkeisissä tilajärjestelyissä vuoden 2009 loppupuolella. Ojoisten päiväkoti- ja koulukiinteistöjen laajennuksesta on aloitettu opetus- ja teknisen viraston kanssa yhteinen tarveselvitystyö. Kuntaliitoksen vuoksi tarveselvitystä ja esitystä Ojoisten päiväkoti- ja koulukiinteistöjen peruskorjauksesta ei viety päätöksentekoon. Hätilän päiväkodin korvaavista tiloista neuvoteltiin ja päädyttiin, että esitys uuden päiväkodin rakentamisesta viedään vuoden 2009 ensimmäiseen uuden kunnan kaupunginhallitukseen. Muilta osin investointiohjelmaa ei tarkennettu. Toimeentulotuessa kirjallinen käsittely on kestänyt 3-15 arkipäivää kun laki edellyttää päätöksen tekoa 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Vastaanotolle ei ole päässyt lain edellyttämässä ajassa, joka on 7 arkipäivää. Vastaanotolle on päässyt 1-10 arkipäivän kuluessa arkipäivää Päivähoitoa hakeneista kaikki eivät saaneet hoitopaikkaa omalta lähipäivähoitoalueelta. 20 lasta Hätilän päiväkodin kiinteistöä on korjattu kosteus- ja homeongelmien vuoksi moneen kertaan vuosina , rahaa korjauksiin on käytetty n e. Siitä huolimatta kosteusvaurioita ei ole pystytty korjaamaan. Esitys uuden päiväkodin rakentamisesta Hätilän päiväkodin tilalle on tarkastuslautakunnan mielestä perusteltu. Kunnan tulee pystyä tuottamaan kuntalaisilleen lakisääteiset peruspalvelut turvallisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen näkökohdat huomioon ottaen. Tavoite ei toimeentulotuen osalta toteutunut. Sosiaaliasiamiehen raportissa on kerrottu toimeentulotuen hakemusten käsittelystä: Toimeentulotuessa astui alkaen voimaan toimeentulotuen palvelutakuu. Laki edellyttää kiireellisen hakemuksen käsittelyä välittömästi. Muussakin tapauksessa hakemus on käsiteltävä ja täytäntöönpantava 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta tai lähetettävä lisäselvityspyyntö samassa ajassa. Ja edelleen: Vuoden aikana (toimeentulotukihakemusten) käsittelyaika vaihteli seitsemästä jopa yhdeksääntoista (19) arkipäivään. Sosiaaliasiamiehen näkökulmasta tilanne vaatii ehdottomasti vakinaisen henkilöstön määrän kasvattamista etuuskäsittelyssä. Sosiaaliasiamies esittää, että kunnissa arvioitaisiin toimeentulotuen käsittelyprosessi ja huolehdittaisiin täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Tarkastuslautakunta pitää sosiaaliasiamiehen kommentteja ja suosituksia toimeentulotuen järjestämisestä tärkeinä ja toivoo, että ne otetaan huomioon perusturvan toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoite saavutettiin hyvin, sillä n. 99 % päivähoitopaikkaa hakeneista sai

13 13 paikan lähipäivähoitoalueelta (tilastoista laskettuna). Toimivat peruspalvelut Palvelut porrastettu oikein Lisätään palvelusetelien ja palvelusetelityyppisten palveluiden käyttöä kotihoidossa, palveluasumisessa ja omaishoidossa ja varhaiskasvatuspalveluissa (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä). uudet palvelut, joissa on käytössä palveluseteli. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitovuorokausista vähintään 60 % on perhehoidossa, mikä on selkeästi yli maan keskiarvon (vuonna 2006 Hämeenlinna 59,2 %, koko maassa vuonna ,1 % sijoitetuista lapsista ja nuorista oli perhehoidossa). Perhehoitovuorokausia % kaikista hoitovuorokausista. Kehittämisyksiköt vahvistavat toimialan tuottamia palveluita ja osaamista seudulla Määritellään sosiaalialan pysyvien kehittämisyksiköiden toimintamallit ja edellytykset vuoden 2008 loppuun mennessä seuraavasti: lastensuojelussa mennessä, varhaiskasvatuksessa mennessä, vanhustyössä mennessä ja vammaispalveluissa mennessä. Lastensuojelun -, varhaiskasvatuksen-, vanhustyön - ja vammaispalvelun kehittämisyksiköiden toimintamallien valmistumisajankohta Kotihoidon palvelusetelikokeilu käynnistyi helmikuussa ja palveluasumisen palvelusetelin periaatteet on hyväksytty. Varhaiskasvatuspalveluissa ei ole muotoutunut uusia palveluja vuoden 2008 aikana, joissa palveluseteliä on käytetty. Palveluasumisen palveluseteli Tavoitetta ei ole saavutettu, mikä johtuu siitä, että nuorisoikäisten osuus kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on lisääntynyt. Vuosikolmanneksen aikana perhehoitovuorokausia oli 7653 ja laitoshoitovuorokausia % Ikäihmisten palvelujen osalta jätettiin Kanta-Hämeen yhteinen hakemus POLKKA osana Väli-Suomen Ikä- KASTETTA STM:n hankerahoituksen ensimmäiselle kierrokselle Kielteisen päätöksen jälkeen konsortiohakemus valmisteltiin uudelleen hakuun osana uutta IKÄ- KASTE-ÄLDRE-KASTE hankekonsortiota. Väli-Suomen konsortiohakemus jätettiin STM:lle Lasten- ja nuorten palveluihin liittyvä maakunnallinen KASTE-hakemus jätettiin osana Väli-Suomen hakemusta STM:lle Tavoite toteutui pääosin, vaikka sen toteuttaminen perustellusti siirrettiin v alkuun. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan on tärkeää yhtenäistää liittyneiden kuntien käytännöt palvelusetelien käytössä ja varmistaa kuntalaisten tasapuolinen kohtelu uuden kunnan eri osissa. Vaikka tavoitetta ei saavutettu, on perhehoidon osuus lautakunnan mielestä hyvällä tasolla maan keskiarvoon nähden. Tavoite kannattaa jatkossakin pitää 60%:ssa. Tavoitteet eivät toteutuneet aikataulullisesti. Tarkastuslautakunta pitäisi hyvänä, että annetussa selvityksessä kerrottaisiin, onko hankerahoitushakemuksiin saatu myönteinen päätös. Toimintamallina edellä kerrotut konsortiot (yhteenliittymät) ovat tarkastuslautakunnan mielestä erittäin kannatettavia. Niissä kehittämistietoa saadaan laajalta alueelta ja kuitenkin oman kunnan/lähialueen erityispiirteet huomioidaan toiminnassa ja tavoitteissa. Terveydenhuolto Hämeenlinnassa kansanterveystyön kuntayhtymä vastasi perusterveydenhuollosta saakka ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä erikoissairaanhoidosta. Terveydenhuollon kuntayhtymillä oli omat tarkastuslautakunnat, jotka suorittivat arvioinnin. Hämeenlinnan kaupungin tarkastuslautakunta on nostanut esiin joitakin tärkeinä pitämiään asioita ja kommentoinut niitä

14 Perusterveydenhuolto 14 Toiminnallinen tavoite: 1. Kuntarakenneratkaisuun valmistautuminen ja tulevan organisaatiouudistuksen valmistelu Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on aloitettu valmistelutyöt tulevan organisaation mukaisesti. 2. Kehittämisohjelman hallittu loppuun saattaminen Kehittämisohjelman loppuraportti: - merkittävä osa ohjelman toimenpiteistä oli jo toteutettu - jotkut palveluosastot toteuttivat käytännössä jo ohjelmassa olevia jatkotoimenpiteitä - osa uudistuksista siirretään osaksi uuden Hämeenlinnan muuttuvia toimintoja 3. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan palvelutuotanto-konseptin uudelleen järjestäminen ja pilotointi Keskustan terveysaseman uusi palvelutuotantomalli eteni suunnitellusti ja uudistunut toiminta alkoi uusissa tiloissa joulukuun 2008 alussa. 4. Tilasuunnittelun toimeenpano Peruskorjauksen osalta edettiin tilasuunnitelman mukaisesti. 5. Keinusaaren toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt Keinusaaren valmistumisen myötä lakkautettiin Pappilanniemen sairaalan osasto 2. Osasto 3 sulkeutui syyskuussa Työterveyshuollon uuden toimintakonseptin käynnistäminen TyöSyke Oy aloitti henkilöstön työterveyshuollon vuoden 2008 alusta. Erikoissairaanhoito 1. Talouden saattaminen tasapainoon Budjetin saattaminen tasapainoon Tavoite ei toteutunut. 2. Ei-kiireellisen hoidon saatavuuden varmistaminen Hoitojonojen saaminen lain edellyttämälle tasolle. Tavoite ei toteutunut. 3. Hämeenlinnan yhteispäivystyksen toiminnan kehittäminen Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintojen yhteensovittaminen uudessa yksikössä. Yhteispäivystysyksikön toiminta on vähentänyt erityisesti perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä ja osa aikaisemmista erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä on siirtynyt terveyskeskustasoisiksi käynneiksi. 4. Painopiste on toiminnan kehittämisessä olemassa olevin voimavaroin, missä korostuvat toimintaprosessin arviointi ja niiden parantaminen.

15 Käynnistettiin kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli selvittää leikkauspotilaan hoitoprosessin nykytila, toiminnan kehitys-potentiaali sekä tukea tarpeellisten muutosten aikaansaamista. 5. Yhteistyötä terveyskeskusten ja sosiaalitoimen kanssa tehdään mm. erikoissairaanhoidon sopimusohjaukseen sekä palvelurakenne- ja muihin hankkeisiin liittyen. Yhteistyö ja neuvottelut terveyskeskusten ja sosiaalitoimen kanssa jatkuivat sekä potilaiden hoidon järjestämisten että tukipalveluiden yhteistyökysymysten yhteydessä. 6. Sähköisen potilashallinnon järjestelmien käyttöönotto ja uuden järjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen Alueelliset valmistelut kansalliseen arkistoon liittymisestä keväällä 2009 (eresepti, earkisto, EKatselu). Effica potilashallinnon järjestelmän käyttöönotto marraskuussa AlueEffica vuoden 2209 alusta 7. Henkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Elokuussa 2008 otettiin käyttöön sähköinen rekrytointijärjestelmä, joka paransi rekrytoinnin tuloksia vähensi manuaalista työtä sekä nopeutti ja yhtenäisti prosessia Koulutuksen ja kulttuurin toimiala Kilpailukykyisyys ja elinvoimaisuus Kv:n asettama sitova tavoite Lukioiden asema yleissivistävänä opintoväylänä säilyy 50% ikäluokasta aloittaa lukioopinnot. Opinto-ohjaus laajenee. Lukioiden profiloituminen vahvistuu. Yhteinen kurssitarjotin laajenee. Kaksoistutkintojen sijaan kolmoistutkinnot lisääntyvät. Seuranta: Hakijamäärät/valitut. Kh:n antama selvitys toteutumasta Ikäluokasta 55,7% on aloittanut lukioopinnot. Opinto-ohjaus laajeni henkilöstölisäysten myötä. Lukioiden profiloituminen vahvistui. Hyk:iin on perustettu yrittäjyysryhmä. Kaurialan tiedelinjalla hakijoita/valittuja oli 17/17, Lyseon urheilulinjalla 91/40 ja HYK:n luovan yrittäjyyden linjalla 13/13. Kaurialan lukio sai Teknologiateollisuus ry:ltä euron avustuksen tiedelinjan kehittämiseen. Kaikilla lukioilla on yhteinen kurssitarjotin. Lisäksi lukioiden reaalin kertauksen ja lyhyiden kielten ryhmät on yhdistetty. Kaksoistutkinnon aloittaneiden määrä oli Tavastiassa 107. Kolmoistutkinnot eivät lisäänny nykyisessä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenteessa. Tarkastuslautakunta: selvityksen Tavoite näyttää toteutuneen. Opintoohjauksen laajenemista on vaikea todentaa, koska vertailutiedot puuttuvat mittareistakin.

16 16 Perusopetuksen opetussuunnitelmat laajenevat ja oppimisympäristöt monipuolistuvat. Perusopetuksen liikunnan laajennettu opetussuunnitelma alkaa toteutua. Seuranta: Opiskelevien oppilaiden määrä. Opintokäyntien systemaattinen määrä lisääntyy. Seuranta: Opintokäyntien määrä. Kaupungin tilaama ja tukema Verkatehdas Oy:n konserttitarjonta on monipuolista ja kiinnostavaa. Keskimäärin 30 konserttia, jotka ottavat huomioon eri kohderyhmät, myös lapset. Kävijätavoite henkeä. Arx luo myönteistä kuvaa Hämeenlinnasta perheystävällisenä kaupunkina. Hippaloita kehitetään Verkatehtaan alueella lisäämällä esityksiä ja työpajoja Perusopetuksen liikunnan laajennettua opetussuunnitelmaa toteutettiin syyslukukauden 2008 alusta kuudessa alakoulussa kolmannella vuosiluokalla ja kaikissa yläkouluissa seitsemännellä vuosiluokalla: yhteensä kymmenen opetusryhmää ja 200 oppilasta. Kulttuuripolku-suunnitelman toteutus kolmella alimmalla vuosiluokalla on lisännyt opintokäyntien systemaattista määrää syyslukukaudella Opetushallituksen osallisuuspedagogiikka ja rikastavat oppimisympäristöt projekti käynnisti oppimisympäristöjen laaja-alaisen tarkastelun ja suunnittelun. Konserttitarjonta oli monipuolista jakaantuen klassiseen musiikkiin, rytmimusiikkiin ja lasten konsertteihin. Myös jazz-klubeja pidettiin. Sinfonia Lahti vieraili sopimuksen mukaisesti. Ostokonsertteja oli 30, toteutunut kävijämäärä Arxin työpajat ja muu toiminta oli suosittua, erityisesti vauvaperheille suunnattu toiminta. Hippalot lisäsi kävijämääräänsä edelliseen vuoteen verrattuna. Esitysten ja työpajojen määrää ei voitu kasvattaa, mutta täyttöaste oli aikaisempaa parempi. Hippaloiden teemana oli Sirkus. Tavoite toteutui perusopetuksen liikunnan laajennetun opetussuunnitelman osalta. Opintokäynneille ei ole tavoitteessa asetettu määrätavoitetta eikä toteutumassa ole kerrottu opintokäyntien määrää. Tavoitteen toteutumisen arviointia on vaikea todentaa. Tarkastuslautakunta korostaa mittareiden merkitystä tavoitteiden toteutumisen todentamisessa. Kävijämäärätavoitteesta toteutui 70%. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan konserttitarjonta oli monipuolista mutta kävijämäärän alittuminen ja sen syyt on hyvä selvittää ja ottaa huomioon joko tavoitteen asettamisessa tai konserttitarjonnassa. Tavoite näyttää toteutuneen. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteen toteutumisen arviointi tulisi todentaa muillakin mittareilla kuin Hippaloiden kävijämäärillä, kuten esim. saadulla palautteella, asiakaskyselyillä ym. Toimivat peruspalvelut Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Kouluverkon muutos etenee suunnitelman mukaisesti. Perusopetusryhmiä vähenee 1-2. Alueellisesti toteutettu opetus lisääntyy yhtenäisen perusopetuksen periaatteiden mukaisesti. Oppilasmääräennusteet tarkistetaan alueittain. Seuranta: Raportti oppilas- ja ryhmämäärien kehityksestä Perusopetuksen yleisopetuksessa väheni yksi perusopetusryhmä syyslukukauden 2008 alusta. Perusopetusryhmien kokonaismäärä ei vähentynyt, koska nivelluokka perustettiin Jukolan kouluun. Alueellisesti opetusta on toteutettu elämänkatsomustiedon, vähemmistöuskontojen ja osittain vieraan kielen ja erityisopetuksen osalta kuten aikaisemminkin. Oppilasmääräennusteissa ei ole alueellisesti suuria muutoksia. Perusopetuksen oppilasmäärä väheni 63 oppilaalla; oppilasmäärän pieneneminen oli arvioitu suuremmaksi. Tavoite ei toteutunut, perusopetuksen oppilasmäärä pieneni arvioitua vähemmän. Tavoite ei toteutunut, alueellisesti toteutettu opetus ei lisääntynyt. Kaupunginhallituksen antama selvitys perustuu tehtyihin raportteihin.

17 17 Perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko yleisopetuksessa on 22,3 oppilasta / opetusryhmä (pieneni 1,5 %). Pienryhmien oppilasmäärä kasvoi kolmella oppilaalla, jolloin pienryhmien keskimääräinen ryhmäkoko on 9,1 oppilasta / opetusryhmä. Erityisen tuen opetuksen rakenne vastaa oppilaiden tarpeisiin ja palvelutaso parannee. Perustetaan nivelluokka. Ensimmäinen vaihe tuettua perusopetusta toteutuu yläkouluissa. Erityinen tuki toteutuu alueellisesti. Kouluohjaajatoiminta vakiinnutetaan, perustetaan 15 uutta kouluohjaajan tointa. Nivelluokan toiminta alkoi syyslukukauden 2008 alusta Jukolan koulussa. Tuetun perusopetuksen toimintatapaa on aloitettu mallintaa yläkouluissa. Erityisen tuen alueellista toimintaa on viety eteenpäin. Keväällä 2008 valmistunut muistio perusopetuksen erityisen tuen rakenteesta oli lautakunnassa. Syksyllä 2008 erityisesti hankerahoituksen turvin muistiossa olleita toimenpide-ehdotuksia jalkautetaan pedagogisten tukihenkilöiden toimesta koulujen arkeen. Tavoite toteutui palvelutason parantumisen osalta, mistä kertovat monimuotoiset toteutuneet toimenpiteet. Tarkastuslautakunta on tutustunut muistioon perusopetuksen erityisen tuen rakenteesta ja pitää tärkeänä, että siinä esitettyjä toimenpiteitä otetaan käyttöön ja niiden vaikuttavuutta pyritään mittaamaan. Lautakunta pitää tärkeänä myös, että tilannetta tarkastellaan vuosittain oppilastilanteen muutosten mukaisesti. Syyslukukauden 2008 alusta perustettiin 15 uutta vakinaista kouluohjaajan tointa. Kouluohjaajien määrä tarpeeseen nähden on edelleen riittämätön; ongelmia aiheuttaa myös, että suurin osa kouluohjaajista työskentelee osaaikaisina. Tuetun perusopetuksen toteuttamista tulee kuitenkin arvioida ja toteuttaa laaditun erityisen tuen strategian mukaisen monipuolisten lähestymistapojen perusteella. Perusopetuksen päättötodistuksen saa 100 % yhdeksännen vuosiluokan oppilaista. Perusopetuksen jälkeinen sijoittuminen jatko-opintoihin varmistetaan. Selvitetään Tavastian kanssa lisäopetuksen tarve. Seuranta: Uudistusten toteutumisen seuranta ja raportointi mennessä Lukuvuoden päättyessä perusopetuksen päättötodistuksen sai 99 % yhdeksäsluokkalaisista. Opiskelijoiden sijoittumiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen on etsitty kartoitus- ja seurantamenetelmiä. Lisäopetuksen tarve oli syyslukukauden 2008 alkaessa ilmeinen. Koulutuskeskus Tavastiassa alkaa syyslukukauden 2009 alussa ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, jossa voi korottaa myös peruskoulun arvosanoja ja kerrata keskeisiä tietoja ja taitoja. Tämä mah- Tavoite toteutui pääosin. Opiskelijoiden sijoittumiseen liittyvä tavoitteen toteuttaminen jatkuu. Tarkastuslautakunnan mielestä olisi tärkeää luoda toimiva seurantajärjestelmä opiskelijoiden sijoittumiseen, jolloin tuloksia voitaisiin verrata valtakunnallisiin tietoihin. Opetushallituksen oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeessa v on ollut valtakunnallisena tavoitteena, että 97 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta sijoittuu jatkoopintoihin. Tavoite näyttää toteutuneen, koska selvityksen jälkeisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

18 18 Kulttuurilaitosten palvelujen aktiivinen käyttö Kävijämäärät valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Koululais- / opiskelijakäynnit kasvavat Kulttuuripolun myötä. Arxin antama taidekasvatus kouluissa ja päiväkodeissa dollisuus ei poistane yleissivistävän lisäopetuksen järjestämistarvetta. Museoiden kävijämäärät edellisvuosien tasolla. Kulttuuripolku käynnistyi vuosiluokkien osalta. Koulut ovat käyttäneet Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n tarjoamat yhteistyömahdollisuudet ja työpajat kokonaisuudessaan. Tavoite toteutui osittain. Kulttuuritoimen tunnusluvuista käy ilmi, että museoiden kävijämäärät laskivat edellisvuoteen verrattuna sekä talousarviossa olleeseen määrätavoitteeseen verrattuna. Tavoitteen toteutumassa ei kerrota, miten kävijämäärät sijoittuvat valtakunnallisessa vertailussa. Koululais- ja opiskelijakäyntien osalta tavoite toteutui. Vuorovaikutteisuus ja kumppanuuteen perustuva yhteistyö Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Oppilaiden ja vanhempien osallisuus koulun arkipäivään ja alueelliseen kehittämiseen lisääntyy Oppilaskuntatoiminnan tavoitteellisuutta kehitetään. Jokaisessa koulussa toimii oppilaskunta. Koulujen toimintasuunnitelmissa on kiinnitetty huomiota oppilaskunnan toiminnan kehittämiseen siten, että oppilaiden osallisuus ja vaikuttavuus koulun toimintatavoitteisiin ja toimintatapoihin lisääntyy. Oppilaiden kuuleminen ja arkipäivän toimintojen suunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa on lisääntynyt. Tavoite näyttää toteutuneen. Kodin ja koulun välisen yhteistyön suunnitelmallisuutta lisätään. Kodin ja koulun väliseen vanhempainyhdistystoimintaan on etsitty uusia toimintamalleja. Perinteiset toimintamallit ja koulu- ja luokkakohtaiset vanhempainillat on kirjattu koulujen toimintasuunnitelmiin. Vanhempien aktiivisuudessa on koulukohtaisia eroja. Haaste on syntynyt vanhempien osallistumisaktiivisuuden ylläpitämisestä. Tavoite näyttää toteutuneen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä löytää keinoja lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, viestintää ja vanhempien osallistumisaktiivisuutta. Nykytekniikan hyödyntämistä voisi lisätä. Vaikuttamon vaikutus tehostuu. Seuranta: Toimintakertomus Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet kasvavat Museoiden ja kirjastojen digitalisointihankkeet ja uudet verkkopalvelut lisäävät vuorovaikutteisuutta. Arxin työpajojen omat elokuvat ja niiden julkaiseminen Vaikuttamossa. Kulttuurifoorumeja järjestetään kaksi kertaa vuodessa Vaikuttamon käyttöä ja vaikuttavuutta nuorten vaikutuskanavana tulee arvioida nykyhetken tilanteesta ja löytää sille uudenlaisia toimintamalleja. Vaikuttamon käyttö vaikutuskanavana ei ole lisääntynyt. Museoiden ja kirjastojen digitalisointihankkeet ovat tuottaneet materiaalia omaehtoiseen käyttöön. DigiArx käynnistyi syksyllä. Kaksi kulttuurifoorumia järjestettiin. Tavoite ei toteutunut. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan v perustettu Vaikuttamo on ollut merkittävä, useasti palkittu nuorten kansalaisvaikuttamisen www-sivusto ja sen jatkosta tulisi tehdä periaatepäätös. Vaikuttamon kehittäminen, ylläpito ja käytön lisääminen edellyttäisivät lisäresursseja ja opetuspalvelujen runsasta mukanaoloa. Tavoite näyttää toteutuneen osittain, digitalisointihankkeet ovat kesken. Kulttuurifoorumien osallistujamäärät kertoisivat tilaisuuksien kattavuudesta ja tavoitettavuudesta.

19 Tekniikan ja ympäristön toimiala Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Tonttituotannon laatu ja määrä / houkuttelevuus asuinkaupunkina Erityylisiä omakotitontteja saatavilla n.100 kpl vähintään kahdella eri alueella Omakotitontteja on luovutettu rakentajille 85 kpl, varattuna on 62 kpl ja vielä varaamatta 23 kpl. Tärkeimmät alueet ovat olleet Sampo kaupungin länsiosassa, Siiri kaupungin itäosassa ja Tarvasmäki kaupungin eteläosassa. Tavoite toteutui sekä määrällisesti, että laadullisesti (tontteja kolmella eri alueella) Rivitalo- ja kerrostalotontteja saatavilla niin, että on mahdollista tuottaa vähintään 300 uutta asuntoa. Uudet asuntoalueet on viimeistelty kahden kolmen vuoden kuluessa Elinkeinotonttien tarjonta ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa / yrittäjyyden kaupunki Moreenin alueella on jatkuvasti elinkeinotontteja saatavissa Edistetään keskustan kaupallista kehittymistä mm. keskustan länsireunan alueella. Ylläpidetään yhteistyötä yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Rivitalotontteja on luovutettu rakentajille 9 kpl, varattuna on 11 kpl ja vielä vapaana on 12 kpl. Kerrostalotontteja on varattuna 2 kpl ja vapaana 6 kpl. Näissä kohteissa yhdessä omakotitonttien kanssa on mahdollista tuottaa vähintään 300 asuntoa. Viimeistelytyöt ovat työohjelman mukaisesti tehty Keinusaaressa ja Tarvasmäessä Moreenin alueen osayleiskaavan laadinta on käynnissä, tavoitteena laajentaa aluetta. Moreenissa on edelleen tontteja saatavissa. Keskustan länsireunan asemakaava ja sen toteuttamiseen tähtäävä sopimus aluerakentajan kanssa on saatu valmiiksi ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa Keskustan länsireunan ja eteläreunan kehittämisestä on pidetty yrittäjien ja keskustayhdistyksen kanssa useita yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Kunnanhallituksen selvityksestä ei ilmene onko tavoite toteutunut. Tavoite toteutui osittain. Lisäselvityksenä tarkastuslautakunta sai raportin viimeistelemättömistä kohteista, joita on useita kymmeniä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että käyttöomaisuuden investointeihin kohdennetaan riittävät määrärahat, mikäli halutaan tuottaa kysynnän mukaiset uudet tontit ja samanaikaisesti huolehtia siitä, että asuntoalueet tulevat kohtuullisessa ajassa viimeisteltyä. Tarkastuslautakunta toivoo myös, että tärkeysjärjestys olisi ikäjärjestys. Tontteja mennyt hyvin kaupaksi. Loppuvuodesta huomattavissa hiljenemistä. Asemakaavasta on tehty valitus (käsittelyssä). Saadun lisäselvityksen mukaan on järjestetty useita keskustelutilaisuuksia yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen. Asukkaita on ollut myös mukana. Osanotto ollut runsasta, keskimäärin n henkilöä/tilaisuus

20 Toimivat peruspalvelut 20 Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Palvelutuotannon toimivuus / resurssien kohdentaminen Kunta- ja palvelurakenteen uudistusprojekti viedään onnistuneesti läpi Konserniyksiköiden Hämeenlinnaa koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen käsitellään teklassa Työn tuottavuutta lisätään 2 %:lla Toimiva henkilöstöjohtaminen / Hämeenlinna hyvä työnantaja Henkilöstön työssä jaksamista ja jatkamista tuetaan Palkkauksessa huomioidaan työn tulokset ja tuottavuus Kunta- ja palvelurakenteen uudistusprojekti on edennyt sovitun aikataulun mukaisesti. Teknisen lautakunnan seurattavaksi määrättyjen konserniyksiköiden tavoitteet on saatu talousarvioehdotusten yhteydessä. Niiden toteutumista seurataan kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Työn tuottavuuden kasvutavoite 2 % on sisällytetty talousarvioraamiin. Palvelut on pystytty tuottamaan talousarvion puitteissa, mikä on edellyttänyt tavoitteen toteutumista. Tyky-liikuntaa on ollut tarjolla runsaasti ja monille liikuntapaikoille on käytettävissä henkilöstöalennuksia. Työjärjestelyillä on mahdollistettu siirtymisiä osa-aikaeläkkeelle. Henkilökohtainen palkanosa, joka on merkittävä osa kokonaispalkkaa, on määritelty tälle vuodelle kunkin henkilön tuloksellisuuden mukaan. Tavoite toteutui uudistusprojektin aikataulun mukaisesti. Tarkastuslautakunta on arvioinut kuntaliitoksen valmistelua erikseen. s. 35. Teknisen viraston yksiköiden menomäärärahoista leikattiin 2 % ja siirrettiin hallintotoimiston tilikohtaan talousarviossa. Määrärahat säästyivät. V henkilöstöraportin mukaan työstäpoissaolot keskimääräisiä tai keskimääräistä vähäisempiä. Varhaisen puuttumisen malli käytössä ja toimii hyvin. Tuloksellisuutta on arvioitu kehityskeskusteluilla ja arvioitu muutenkin henkilön tuloksellisuutta. Vuorovaikutteinen Hämeenlinna aktiiviset asukkaat Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Yhteistyösuuntautuneisuus / rajat ylittävä yhteistyö Arviointi palvelujen onnistumisesta tehdään systemaattisilla asiakaskyselyillä Hyödynnetään sähköisiä palauteja osallistumisjärjestelmiä Tekninen virasto osallistui keväällä yhdessä 40 muun kaupungin kanssa teknisiä palveluja koskevaan laajaan asukaskyselyyn, joka tehtiin satunnaisotantana. Hämeenlinnan palvelut olivat sen mukaan kauttaaltaan keskimääräistä parempia. Tulokset esitellään lautakunnalle erikseen. Uusia sähköisiä palaute- ja osallistumisjärjestelmiä ei ole otettu käyttöön, mutta vanhat järjestelmät toimivat hy- Raportin mukaan vastausprosentti Hämeenlinnassa oli 35 % (koko kysely 31 %). Kyselyssä kysyttiin palvelutason laadusta sekä toivotuista toimenpiteistä laatutason parantamiseksi katujen ja puistojen hoidossa, katuvaloissa, jäte- ja vesihuollossa, pelastushallinnossa ja asiakaspalvelussa. Tarkastuslautakunta toteaa vielä, että kyselyn tulokset on syytä ottaa huomioon yhdyskuntateknisiä palveluja kehitettäessä ja tarkistaa tulokset parin vuoden päästä uudella vastaavalla kyselyllä. Tavoite toteutui osittain. Uusia sähköisiä palaute- ja osallistumisjärjestelmiä kokeiltu (matkapuhelin), mutta

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous 16.05.2011 Erityisasiantuntija Minna Huuskonen, Audiapro Oy Hallituksen selonteot Kuntalain muutoksen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 TARKASTUSVIRASTO Jory 3.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI 1 TARKASTUSVIRASTO Jory 3.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI 1 N TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODEKSI 2015 Yleiset periaatteet Tulospalkkiojärjestelmä on laadittu kaupungin tulospalkkioperiaatteiden mukaisesti (kaupunginjohtaja 7.11.2012 89, Virastojen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot