ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN... 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Kokoukset ja koulutukset Pöytäkirjaseuranta Tarkastustoimisto Tilintarkastaja ARVIO KAUPUNGINHALLITUKSEN LAATIMASTA TOIMINTAKERTOMUKSESTA EDELLISTEN ( ) ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI KAUPUNGIN STRATEGIAT JA TAVOITTEET Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Kriittiset menestystekijät ja niiden tavoiteltavat kehityssuunnat Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna TOIMIALAKOHTAINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Keskushallinto Tilapalvelu Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Koulutuksen ja kulttuurin toimiala Tekniikan ja ympäristön toimiala Varikko Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi Linnan ateria KUNTAKONSERNI Konserniyhtiöt Konsernitilinpäätös Konserniohjaus ja valvonta YHTEENVETO JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOIMAT... TÄRKEÄT ASIAT Siirtoviivemaksut Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sopimusten hallinta ja seuranta Ostopalvelujen hankinta ja kilpailuttaminen Korjausvelka Tietojärjestelmämuutokset ja tietoturvallisuuden hallinta Uudistuva Hämeenlinna ESTEELLISYYDET Kannen Tuula Mäkinen / kaupunginkanslia

2 HÄMEENLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE 2 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on KuntaL:n 71 :n mukaisesti huolehtia Hämeenlinnan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat. Lautakunta arvioi valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoitteiden toteutumista, toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen. Arviointikertomuksen tarkoituksena on tuottaa kaupungin strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa valtuustolle, muille päätöksentekijöille, kuntalaisille, ympäröivälle yhteiskunnalle ja kaupungin henkilöstölle. Elokuun alussa 2006 voimaan tullut kuntalain muutos vaatii tarkastuslautakuntaa arvioimaan talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano Jäsen Varajäsen Laaksonen Katriina pj asti Hietanen Susanna Niemi Raija vpj, pj alk. Tuominen Hannu Eroaho Matti Rajala Kalevi Hallila Liisa Suokas Raija Iivonen Elina vpj alk. Tuominen Milko asti Ranne Jari alk Jokinen Kari Ruokonen Reijo Ruusunen Ritva Tiesmaa Leena Salminen Alpo Pohjola Eira Salonen Kalevi Laru Juhani Viskari Minna alk. Hietanen Susanna Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja. Sihteerinä toimi asti tarkastussihteeri Päivi Salmén ja alkaen uuden organisaation myötä tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja. Lautakunnan valmistelijana toimi asti tarkastussihteeri Päivi Salmén ja alkaen lisäksi tarkastussihteeri Marja Saarinen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta on tehnyt toimintasuunnitelman nelivuotiskaudeksi , minkä pohjalta vuosittain laaditaan työohjelma. Toimintasuunnitelman painopistealueita vuodelle 2008 olivat keskushallinto, tekniikka ja ympäristö, rakennusvalvonta, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, konserniohjaus, konserniyhtiöistä Hämeenlinnan Asunnot Oy, Teknologiakeskus Innopark Oy ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta on kokoontunut 13 kertaa vuoden 2008 arviointiin liittyen. Kokouksissa on kuultu kaupunginjohtajia, toimialajohtajia ja eri palveluyksiköiden viranhaltijoita sekä konserniyhtiöiden edustajia toiminnan organisoinnista, tavoitteiden asettelusta ja niiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista. Arvioinnin pohjana ovat olleet kaupunginhallituksen laatima toimintakertomus, tilintarkastajan raportit ja selvitykset sekä toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat. Lisäksi on hyödynnetty erilaisia kaupungin toiminnasta ja asukkaiden hyvinvoinnista kertovia selvityksiä.

3 3 1.3 Kokoukset ja koulutukset Varsinaisia vuoden 2008 arviointiin liittyviä kokouksia lautakunta piti seuraavasti: Teknologiakeskus Innopark Oy Kaupungin talouden ja toiminnan yleiskatsaus, kuntaliitostilanne Tilintarkastuksen kilpailuttaminen Kuntaliitos. Vuoden 2007 arviointikertomuksesta annetut lausunnot Kilpailuasiamies / yrittäjyyden kaupunki. Kehittämiskeskus Oy Häme Rakennusvalvonta / laskutus ja lupa-asiat Hämeenlinnan Asunnot Oy Konsernivalvonta Maanrakennustoimisto / katujen kunnossapito Hämeenlinnan ja Seudullinen ympäristötoimi / elintarvikealan valvonta Kuntaliitoksen toteutuminen, Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Arviointikertomuksen valmistelua Arviointikertomuksen luovutus Lautakunnan jäsenet ja tarkastussihteeri ovat osallistuneet sekä seutukunnallisiin että valtakunnallisiin tarkastuslautakuntien seminaareihin ja alan koulutustilaisuuksiin seuraavasti: Seminaari Lahden ja Jyväskylän tarkastuslautakuntien kanssa Hämeenlinnassa , koko lautakunta ja tarkastussihteeri Oy Audiator Ab:n järjestämä Auditio 2008 Hämeenlinnassa Verkatehtaalla , koko lautakunta ja tarkastussihteeri 1.4 Pöytäkirjaseuranta Lautakunnan jäsenet ovat työnjakonsa mukaisesti seuranneet lautakuntien toimintaa tutustumalla niiden esityslistoihin tai pöytäkirjoihin. Niistä esiin tulleita asioita on käsitelty jokaisessa kokouksessa omana pykälänä ja tarvittaessa pyydetty niistä erillisiä selvityksiä. Pöytäkirjaseuranta kattaa kaikki lautakunnat. 1.5 Tarkastustoimisto Tarkastustoimisto on vastannut toimintasääntönsä mukaisesti tarkastuslautakunnan asioiden valmistelusta ja muista lautakunnan toimistotehtävistä. Tarkastustoimistossa on ollut tarkastussihteeri, joka on toiminut lautakunnan sihteerinä ja valmistelijana sekä avustanut tilintarkastajaa sovitun työnjaon mukaisesti alkaen uuden tarkastussäännön mukaisesti tarkastustoimiston organisaatioon kuuluvat tarkastuspäällikkönä Juho Ainasoja, tarkastajana Päivi Salmén ja tarkastussihteerinä Marja Saarinen. Tarkastustoimiston tehtäviin kuuluu tarkastuslautakunnan valmistelutehtävän lisäksi seurata, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa olla kaupunginjohtajan apuna sisäisen valvonnan toimeenpanossa. Toimiston tulee seurata kaupunkikonsernin taloudelliseen asemaan vaikuttavien keskeisten tekijöiden kehitystä ja tehdä niitä sekä hallinnon ja taloudenhoidon kehittämistä koskevia tarpeellisia aloitteita ja esityksiä. Toimisto opastaa ja neuvoo henkilöstöä hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. 1.6 Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi vuosille kaupunginvaltuusto valitsi Oy Audiator Ab:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi Olli Ainasvuori JHTT asti ja alkaen Sisko Myöhänen JHTT. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2008 tarkastuksesta kaksi raporttia sekä suullisia selvityksiä suoritetuista erillistarkastuksista. Tilintarkastajan tarkastuksista laatimat raportit ja muistiot on toimitettu tarkastetun yksikön johdolle, kaupunginjohtajille ja rahoitusjohtajalle, joissakin tapauksissa myös johto-

4 ryhmän jäsenille. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että raporteissa ja muistioissa esitetyt suositukset otetaan huomioon toiminnassa ja ne johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. Tilintarkastaja on antanut lautakunnalle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastaja on kertomuksessaan ehdottanut, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille voidaan myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta ARVIO KAUPUNGINHALLITUKSEN LAATIMASTA TOIMINTAKERTOMUKSESTA Kuntaliitto on antanut kunnille ohjeen Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Suosituksen mukaan arviointikertomukseen tulee sisältyä tarkastuslautakunnan arvio kunnanhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeista. Tarkastuslautakunta on saanut arvioitavakseen Hämeenlinnan kaupunginhallituksen hyväksymän vuoden 2008 tilinpäätöksen, johon sisältyy toimintakertomus. Toimintakertomus on ulkonäöltään selkeä ja helppolukuinen. Talousarviossa oli kahdeksan (8) konserniyhtiötä, joille oli asetettu valtuuston taholta tavoitteita. Tilinpäätöksen konserniraportissa oli kuuden konserniyhtiön antama selvitys tavoitteiden toteutumisesta. Kantolan Kiinteistöt Oy:n ja Teknologiakeskus Innopark Oy:n selvitykset tavoitteiden toteutumisesta puuttuvat. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä määritellään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sitovuus erillisillä sitovuus-säännöillä (talousarvio s.11.) Tarkastuslautakunta arvioi toimintakertomuksen sisältöä ja tietojen esittämistä sitovuussääntöjen noudattamisen lähtökohdasta. Lautakunnan mielestä toimintakertomuksessa oli ristiriitaisuuksia sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen esittämisessä. Lautakunta pitää tärkeänä, että sitovuussäännöt selkiytetään, jotta talousarviossa ja toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat yksiselitteisiä. Tilintarkastaja Sisko Myöhänen on tilinpäätöksen tarkastamista koskevassa raportissaan myös puuttunut asiaan ja todennut mm: Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulla meno- tai tuloerälle. Yhteenvedon talousarvion toteutumisesta tilinpäätöksen sivulla 86 tulisi antaa kokonaiskuva talousarvion toteutumisesta. Taulukossa on esitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen valtuustoa sitovalla tasolla. Sitovuustaso valtuustoon nähden on joillain tulosalueilla bruttositova, joillain tulosalueilla nettositova. Lisäksi valtuusto on päättänyt Seudullisen ympäristötoimen, varikkopalvelujen ja Linnan Aterian tilikauden tulokset valtuustoon nähden sitoviksi eriksi. Talousarvion toteutumistaulukossa kuitenkin (s. 86) seudullisen ympäristötoimen sitovuus on merkitty edellisestä poiketen nettositovaksi. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitetty talousarvion toteutumisvertailu ei ole kaikilta osin yhdenmukainen valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Poikkeamia on tavoitteiden esittämisessä. Talousarviossa sivulla 13 on esitetty yhdistelmä valtuustoon nähden sitovista toiminnallisista tavoitteista. Yhdistelmästä puuttuu mm. varikon tavoitteet. Lisäksi yhdistelmässä esitetyt Kanta-Hämeen pelastuslautakunnan tavoitteet eivät vastaa talousarviossa myöhemmin esitettyjä pelastuslautakunnan tavoitteita, joiden tavoitteiden toteutumista pelastuslautakunta on omassa toimintakertomuksessaan arvioinut. Talousarvion esittämistapaa ja sisältöä tulee kehittää siten, että talousarviosta selkeästi ilmenee valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi suosittelemme, että kaupungin johto tekee myös yhteenvedon tavoitteiden toteutumisesta. Siitä tulisi käydä ilmi johdon näkemys tavoitteiden kokonaistoteutumisesta. Tarkastuslautakunta on useana vuonna kiinnittänyt huomiota toiminnan tavoitteiden ja mittareiden puutteellisuuksiin. Arviointi edellyttää selkeitä tavoitteita ja mittareita. Vrt. s. 7. Tarkastuslautakunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että sitovien tavoitteiden ja resurssien muuttaminen kesken vuotta vaatii aina valtuuston päätöksen.

5 Kaikkien valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen/toteutumatta jääminen tulee kertoa toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta havaitsi, että sitovia tavoitteita oli jätetty joissain kohdin kokonaan kommentoimatta. Toisaalta oli saatettu kertoa vain onnistuneiden tavoitteiden toteutumisesta ja jätetty kertomatta se, missä ei ollut onnistuttu. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen luotettavuuden tärkeyttä. Toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin toiminnasta ja taloudesta EDELLISTEN ( ) ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Vuoden 2005 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa , Vuoden 2006 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa Vuoden 2007 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa Valtuusto velvoitti kaupunginhallituksen tuomaan vuosien 2006, 2007 ja 2008 lokakuun loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle selvitykset kunkin vuoden toimenpiteistä, joihin eri hallintokunnissa on ryhdytty tai joita tullaan tekemään tarkastuslautakunnan esittämien epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta on tutustunut annettuihin selvityksiin. Seuraavassa joitakin lyhyitä otteita kunkin vuoden arviointikertomuksesta, onko niihin annettu selvitys ja lautakunnan arvio tehdyistä toimenpiteistä: Vastuualue Asia Arviointi Tot./ Ei tot. / Huomautus aloitettu ei al. Keskushallinto ja talous Sitovia tavoitteita liian paljon 2005 x Sitovat tavoitteet pudotettiin 3-5 kappaleeseen/ lautakunta. Projektien kokonaiskoordinointi tarpeen (projektirekisteri) 2006 x Esitetään jatkossa taulukkomuodossa. Projektirekisteri otettu käyttöön v joulukuussa. Henkilöstöhallinto Tilapalvelu Sosiaali ja terv.toimen toimiala Tavoitteiden toteutumisesta ei kaikilta osin annettu selvitystä. Selvitys työkyvyn, työhyvinvoinnin, osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä koskevien tavoitteiden toteumisesta ja tuloksista Kiinteistöjen myynnin ja purkujen jälkeen jäljelle jäävän kiinteistömassan peruskojauskustannusten varautumiseen. Selvitys kunnossapitomäärähojen kohdentamisesta Korjaustarpeen kartoitus ja tarpeellisuus Korjaustarpeen kartoitus ja tarpeellisuus Päiväkotihoidossa ei saavutettu suoritehintatavoitetta ja suhdelukukäyttöaste jäi 3,5 % alle tavoitteen. Tavoite: kodin ulkopuopuolelle sijoitetuista lap x Perusteellinen selvitys mm. palkkahallinnon palveluista, Ags-raportoinnista, esimiestyöstä, palkkausjärjestelmän kehittämisestä x Annettiin perusteellinen selvitys x Ollut mukana projektissa, jossa laskettu korjausvelkaa ja vertailtu sis. vuokrien rakennetta 15 kaupungin kesken. Projektin tulosten pohjalta tehdään tarvittavat esitykset. Tarkastuslautakunta seuraa peruskorjausten ja korjausvelan osalta x Kerrottu meneillään olevista ja tulevista toimenpiteistä. Edelleen tarkastuslautakunta seuraa x Kerrottu meneillään olevista ja tulevista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta antanut tarkemman selvityksen s x Tiukennettu hoitosopimusten ehtoja vähentämällä hoitosopimusvaihtoehdot 10 tai 15 päivään. x Perhehoitoon sijotettujen lasten määrän pieneneminen. Yhä useampi lapsi niin vaikeahoitoinen,

6 Koulutus- ja kulttuuri Tekniikka ja ympäristö Seudullinen ympäristötoimi sista väh. 75% perhehoidossa (71 % toteutui) Hoitotakuun käyttöönotto Ei voi liittää tavoitteita ja seurantatapoja toisiinsa 25-vuotiaiden työttömien aktivointitoimenpiteet Perusterveyshuollon ja perusterveystyön yhteistyö heikkoa. Kaupungin ja kuntayhtymän talousarvioita ei ole pystytty sovittamaan yhteen Erikoissairaanhoidon saatavuus, siirtoviivemaksut ja palveluketju Tavoitteita ei käydä läpi yksittäisellä vaan yleiselllä tasolla. Opetustoimen menot kasvaneet yli 3 %/vuosi, vaikka oppilasmäärä pysynyt tasaisena Avustuspolitiikan selkeyttäminen Perusopetukselle ja kulttuuritoimelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Urheiluseuroille suunnatut vuokrasubventiot ja hallintokuntien ilmaiskäyttö Kolmen sitovan tavoitteen toteutumista ei tilinpäätöksessä selvitetty (vasta tilinpäätöksen jälkeen) Joidenkin tavoitteiden määrittely olisi voisi olla konkreettisempaa, jolloin tuloksen arviointi olisi yksiselitteistä (eniten poikkeamia talotekniikassa) Tavoite epätarkka, samoin toteutumisselvitys Tavoite: toiminta ekologista, taloudellista ja tilaajakuntien tavoitteiden mukaista ettei perhesijoitus riitä. x Tilanne saatu kääntymään parempaan suuntaan 2006 x Tavoiteasetanta parantunut, vaatii edelleen kehittämistä 2007 x Väärään tulkintaan johtanut tavoite ollut ristiriitainen ja vaikeasti mitattava. Uusi selvitys antoi selvempää tietoa x Vastauksessa oletetaan, että kun kuntayhtymä lakkautetaan ja perusterveydenhuollon palvelut nivelletään tilaaja tuottaja malliin, yhteen ikäihmisten ja muiden sosiaalipalvelujen kanssa, niin ongelmat suurelta osin poistuvat. Kuntalaisten peruspalvelujen pysyttävä samana. Tarkastuslautakunta seuraa kehitystä x Tarkastuslautakunta antanut tar x kemman selvityksen siirtoviivemaksuista x s x Tarkastuslautakunta toivoo toimenpiteitä ja seuraa tilannetta x Oppilasmäärän vähenemisestä johtuvat ensimmäiset kouluverkkosäästöt toteutuvat v x Tarkoitus on päästä pitkäjänteisempään avustuspolitiikkaan tekemällä useamman vuoden sopimuksia x Lukumääräisenä esitettyjen tavoitteiden toteutumisen arviointia ei voi tehdä määrätietojen puuttuessa. Tarkastuslautakunta toivoo toimen x x x piteitä ja seuraa tilannetta. Tarkastuslautakunta toivoo, että selvitys laaditaan vuosittain x Tarkastuslautakunta seuraa asiaa jatkossa x Talotekniikka oli v nettoyksikkönä. Tulokset osoittavat, että siirtymävaiheen ratkaisu oli hyödyllinen. Tulostavoitteita kehitetään jatkossa x Tavoite ei vielä riittävän selkeä. Tavoiteaikojen toteutumat tullaan jatkossa raportoimaan x Tilaaja-tuottajamalli käyttöön. Sähköinen työajanseuranta => työajan jakautuminen kohteille. Laajempi toimintakertomus. 6

7 7 4. KAUPUNGIN STRATEGIAT JA TAVOITTEET Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on ( 29) hyväksynyt kaupungin strategian. Strategian teemana on Hämeenlinnan hyvä tulevaisuus Hyvän tulevaisuuden saavuttaminen edellyttää onnistumista asioissa, joita on nimetty kriittisiksi menestystekijöiksi. Menestystekijöiksi on tuolloin vahvistettu 1. kilpailukyky ja elinvoimaisuus 2. toimivat peruspalvelut 3. vuorovaikutteisuus Menestystekijöitä ja tavoiteltavia kehityssuuntia on kuvattu tarkemmin strategiassa. Em. strategia-asiakirjassa mainitaan: Strategia määrittää Hämeenlinnan kaupungin kehittämisen päälinjat ja tavoitteet. Toimenpiteiden tasolle tavoitteet konkretisoituvat vuotuisessa budjetti- ja taloussuunnitelmavalmistelussa, joissa asetetaan sekä kaupunkitasoiset että toimialoittaiset tavoitteet. Myös itse strategiaa on tarpeen määräajoin tarkistaa ja päivittää. Investointihankkeista on tehtävä erilliset päätökset normaalin hankemenettelyn tapaan. Samanaikaisesti päästrategian kanssa on valmisteltu kaupungin henkilöstöstrategia, joka käsitellään omana asianaan. Jo aikaisemmin on hyväksytty seudullinen elinkeino strategia ja korkeakoulupoliittinen strategia, joissa on yksityiskohtaisemmin asetettu näiden erikoisalueiden tavoitteet. Hyväksyessään kaupungin strategian kunnanvaltuusto on samalla päättänyt velvoittaa lautakunnat valmistelemaan omat strategiset suunnitelmansa yhteisen strategian pohjalta. Samalla kaupunginvaltuusto on velvoittanut lautakunnat ja toimialat ottamaan strategian linjaukset huomioon vuoden 2004 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa valmisteltaessa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on velvoittanut myös kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ottamaan kaupungin strategian linjaukset huomioon oman toimintansa suunnittelussa. Kun tarkastuslautakunta arvioi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista niin arviointi kohdentuu aiempaa enemmän ja selkeämmin kaupungin kokonaisstrategian mukaisten tavoitteiden toteutumiseen mukaan lukien konserniin kuuluvat yhteisöt. Kattava ja toimiva arviointi edellyttää strategiakokonaisuuden rakentamista. Kokonaisuus muodostuu valtuustokausittain vahvistettavasta ja tarvittaessa tarkistettavasta a) kaupungin kokonaisstrategiasta ja b) siihen kiinteästi liittyvistä strategioista (esim. palvelu-, henkilöstö-, kyvykkyysstrategiat sisältäen toiminta-, ja organisaatiorakenteet, tietotekniikka/teknologia-, johtamisjärjestelmät) c) toimialakohtaisista strategioista Kokonaisstrategiaa täydentävät kriittisten menestystekijöiden toteuttamiseen tähtäävät tavoitteet ja keinot. Tavoitteet on syytä määritellä siten, että niistä voidaan johtaa arvioitavissa olevat mittarit. Vuosittainen talousarvio perustuu vahvistettuun kokonaisstrategiaan. Talousarvioista ilmenevät tulostavoitteet, keinot ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittarit arvioinnin perusteeksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tulevien vuosien talousarviot ja niiden tavoitteet perustuvat aiempaa selkeämmin kunnanvaltuuston vahvistamaan strategiaan ja kriittisiin menestystekijöihin. Tällä toimintatavalla strategia jakautuu ja muuttuu konkreettisiksi toimiksi eri yksiköille ja muille konserniin kuuluville yhteisöille määriteltyjen tavoitteiden kautta. Nykyisellään yksittäisten sitovien tavoitteiden arvioinnilla ei pystytä muodostamaan riittävän kattavaa kokonaiskuvaa kaupungin strategian toteutumisesta. Arviointi kohdentuu liiaksi yksittäisiin ja irrallisiin asioihin. Asetetut tavoitteet ovat yleisluonteisia ja asetetut mittarit ovat arvioinnin näkökulmasta puutteellisia. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi on tarkoituksenmukaista kytkeä muuhun raportointikäytäntöön. 4.1 Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Kuntalaki korostaa tavoitteilla ohjaamista ja johtamista. Tavoite tarkoittaa käsitteenä saavutettavaksi tarkoitettua tilaa. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuuston tulee ensin hyväksyä kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sen jälkeen osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

8 8 Tavoitteiden sisällön ja esittämistavan osalta kuntien käytännöt vaihtelevat suuresti. Kunnissa on eri tason tavoitteita ja talousarvion yhteydessä on valtuusto hyväksynyt vain keskeiset tavoitteet. Käytännössä tavoitteet ovat viranhaltijajohdon lautakuntien kautta esittämiä ja valtuusto on yleensä hyväksynyt esitykset. Tässä järjestelmässä viranhaltijoilla on erityinen vastuu arvioida tavoitteiden, seurannan ja arvioinnin mahdollistaminen ja ajantasaisuus. Valitettavan usein tavoitteiden asettelua koskeva valmistelu on riittämätöntä eikä valtuustolla ole käytännössä mahdollisuuksia johtaa kunnan toimintaa tavoitteiden kautta. Asiaa tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta, koska kyse ei ole pelkästään hyvistä tavoitteista, vaan toimivasta tulosohjausjärjestelmästä. Kuntakentässä on varsin laajasti hyväksytty hyvän tavoitteen tunnusmerkeiksi seuraavat professori Pentti Meklinin määritelmät: keskeinen toimialalle, realistisuus johtaa oikeaan, mitattavuus strategiseen suuntaan yksiselitteisyys kattavuus ristiriidattomuus vaikutettavuus hyväksyttävyys yhteys määrärahaan Tavoitteet eivät ole koskaan valmiita ja niiden tulisi kehittyä sekä muuttua seurannan ja arvioinnin pohjalta. Hämeenlinnassa tavoitteiden mittarit ovat varsin yleisellä tasolla tai mittarit puuttuvat. Tarkastuslautakunta kaipaisi myös laadullisia mittareita, joissa vaikuttavuus olisi keskeisessä asemassa. Tavoitteiden heikkoutena voidaan pitää myös sitä, että tavoitteeseen on yritetty mahduttaa kaikki yksikön toiminnat. Tällöin tavoite on väistämättä varsin yleisluonteinen, mikä laskee samalla sen ohjaavaa vaikutusta. Arviointi on moderni tapa seurata palvelujärjestelmän toimivuutta, tuloksellisuutta, kustannustehokkuutta ja toiminnan vaikutuksia sekä tuottaa tietoa ja lisäarvoa päätöksentekijöille ja muulle organisaatiolle. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on arvioida, miten poliittinen ohjaus toimii ja toteutuuko valtuuston tahto. Tavoitteena on, että arviointikertomus toimii valtuustoon nähden impulssina tuloksellisen toiminnan kehittämiselle ja perustana sille, että strategia muuttuu hyviksi palveluiksi kaupunkilaisille. 4.2 Kriittiset menestystekijät ja niiden tavoiteltavat kehityssuunnat Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Talouden tasapaino: Talouden tasapainolle on asetettu seuraavat tavoitteet. Tunnusluvut: TP 2006 TP 2007 TA 2008 TP 2008 Kuntien ka 2008 Lainakanta / as ennakkoarvio 1625 Kassan riittävyys pv ei vielä tiedossa Vuosikate / as 233, ennakkoarvio 361 Vuosikate % / poistoista 124,0 151,3 101,5-4,7 ennakkoarvio 122 Pääomamenojen tulorahoitus % 26,8 37,3 41,3-1,6 ei vielä tiedossa Investointien tulorahoitus % 34,5 53,1 66,4-2,2 ei vielä tiedossa Tuloveroprosentti ennakkoarvio 18,5 % Rahavarat e/asukas : Hml tp e/as, kuntien ka 2008: 636 e/as. 1. Tavoitteena oli parantaa talouden ohjausta siten, että toimitaan valtuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti ja pidättäydytään lisätalousarvion laadinnasta. Viimemainittu tavoite toteutui, mutta ei tavoitteen alkuosa. 2. Kunnanvaltuusto oli vahvistanut tavoitteeksi kaupungin päätettävissä olevien maksujen ja taksojen tarkistamisen todellisia kustannuksia vastaaviksi ja, että niihin tehdään vähintään kustannusten nousua vastaavat tarkistukset. Tavoite toteutu1 osittain.

9 3. Tavoitteena oli, että vuosikate on suurempi kuin poistot. Vuosikate kuitenkin alentui edellisen vuoden 15 milj. eurosta euroon (-96,7 %). Poistojen määrä oli 10 milj. euroa. Tavoite ei toteutunut. 4. Tavoitteena oli, että talousarviolainojen määrä /asukas on alle maan keskiarvon. Tilinpäätöksen mukaan lainamäärä oli /as, mikä on n. 12 % yli maan keskiarvon (1.625 ). Tavoite ei ole toteutunut. 5. Tavoitteena oli, että tuloveroprosentti on enintään maan keskiarvon tasolla. Tuloveroprosentti vuonna 2008 oli 18 %, kun se oli valtakunnassa keskimäärin 18,55 %. Muiden kriittisten menestystekijöiden ja niitä tukevien toimenpiteiden arviointi arviointikertomuksessa on suoritettu toimialojen kohdalla 9 5. TOIMIALAKOHTAINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarvion sitovuussääntöjen mukaan: Lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovat, samoin nettoyksiköille ja liikelaitokselle asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Sitovista toiminnallista tavoitteista on talousarviossa sivulla 13 yhteenvetotaulukko. Tarkastuslautakunta on arvioinut näiden valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista kattavasti. Taulukkoon sisältyy keskushallinnon tavoite, vaikka sitovuussääntöjen mukaan kaupunginhallituksen alaisten virastojen ja laitosten tavoitteet toiminnalliset tavoitteet ovat ohjeellisia. Taulukosta puuttui varikon tavoitteet, vaikka ne ovat sitovia (nettoyksikkö) Talousarviossa on esitetty myös tulosalueittaisia toiminnallisia tavoitteita, joiden sitovuudesta lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmaa hyväksyessään. Tarkastuslautakunta seuraa myös näiden tavoitteiden toteutumista. 5.1 Keskushallinto Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Kv:n asettama tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Valmistaudutaan uuteen kuntaan alkaen. Keskushallinto organisoitu ja resursoitu uuden kunnan toiminnan edellyttämällä tavalla Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoprojekti viety läpi ja muu toiminnan kannalta keskeinen tietohallinnon yhtenäistäminen tehty. Uudistuvan Hämeenlinnan valmistelu on edennyt. Organisaatiomalli alkaen hyväksyttiin maaliskuussa kaupunginvaltuustossa, uudet johtajat nimettiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa, keskijohto ja asiantuntijat puolestaan kesäkuussa. Ohjausryhmä ja kunnanjohtajakokous kokoontuivat säännöllisesti. Ekstranet on otettu käyttöön, kaupungin www-sivujen uudistaminen, kuten myös talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönoton valmistelu. Asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen on käynnissä. Tavoite on toteutunut. Tavoite on toteutunut projektiaikataulun mukaisesti. Projekti jatkuu kevään 2009.

10 Tilapalvelu Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Jatketaan kaupunginhallituksen hyväksymiä kiinteistöomistukseen liittyviä toimenpiteitä Toimenpiteet toteutetaan hyväksytyn linjauksen ja erillispäätösten mukaisesti. Toteutumaa seurataan kohdekohtaisesti. Turuntie 2 on välittäjällä myynnissä, Arvi Kariston katu 2, tontinvarauskilpailun voittajan kanssa varausaikaa jatkettu asti. Kohteen kaavallinen kehittäminen varaajan kanssa jatkuu. Pientaloista Vanhanpappilantie 22, Poltinahon rak. 7, Peltorinne 3 ja Hattelmalantie 15 myytiin. Jukola I myytiin Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Wetterhoffin siirtymisestä kaupungin omistukseen tehtiin päätökset ja luovutuskirjan hyväksyi kh Omistusoikeus siirtyi Wetterhoffin muutostöiden suunnittelu toimistotaloksi käynnistyi kesällä Hattelmalantie 25, ent. musiikkiopiston talo vuokrattiin Koulutuskeskus Tavastialle sopimuksessa on osto-optio vuodelle Tavoitetta on toteutettu hyväksytyn linjauksen ja erillispäätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös kiinteistöomistukseen liittyvistä linjauksista ja toimenpiteistä kohdistui vuosille Saadun tiedon mukaan suurin osa kohdekohtaisista toimenpiteistä toteutui määräajassa, osa kiinteistömyynneistä siirtyi vuodelle Sen sijaan työnjako eri omistajatahojen (tilapalvelu, Hml Asunnot Oy, Kantolan Kiinteistöt Oy, Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy) kesken on vielä meneillään. Linnan Tilapalvelut liikelaitos on valmistellut uuden kunnan kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelman 1/2009. Linnan Tilapalvelut tilapalvelun johtokunta hyväksyi toimenpide-ehdotuksen ja kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että kaupungilla on uudessa kunnassa ja uudessa tilanteessa linjattuna kiinteistöomistuksen periaatteet ja mahdolliset kohdekohtaiset toimenpiteet. Lautakunnan mielestä myös työnjako eri omistajatahojen kesken tulisi saattaa kh:n päätöksen mukaiseksi. Talotekniikkatoimisto aloittaa toimintansa osakeyhtiönä. Otetaan käyttöön ja edelleen kehitetään uusia tilaajatuottajamallin mukaisia sopimus- ja laskutuskäytäntöjä Uudet sopimus- ja laskutuskäytännöt on otettu käyttöön. Tavoitteena on mahdollisimman sujuvat arkirutiinit, jotta oikeasta laskuttamisesta ja sopimuskäytännöistä aiheutuva väistämätön lisätyön määrä olisi mahdollisimman vähäinen Selvitetään tilapalvelun organisaatio ja resurssit sekä taloudelliset toimintaperiaatteet seuraavista lähtökohdista: 1. kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä tilapalvelun hallinnoima kiinteistökanta kasvanee merkittävästi Talotekniikkayhtiö otti vuoden alusta käyttöön uuden laskutusohjelmiston, jonka käyttöönottovaihe viivästytti etenkin alkuvuoden laskutusta. Yhteisissä neuvotteluissa on sovittu laskujen sisällön ja aikataulujen muutoksista. Laskutus vaatii vielä yhteistä kehittämistä, jotta ylimääräiseltä työltä molemmin puolin vältyttäisiin. Kiinteistökohtaisten kirjallisten kiinteistönhoitoja siivoussopimusten teko on aloitettu. Kunnossapitotöiden tilaamista kehitetään ennalta hinnoiteltujen pienurakoiden suuntaan. Tilapalvelun edelleen kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti valmistui ja kaupunginhallitus hyväksyi sen mukaisesti tilapalvelun liikelaitoksen perustamisen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Liikelaitoksen toim. johtajaksi alkaen kaupunginhallituksen mukaisella päätök- Tavoite toteutui osittain. Saadun lisätiedon mukaan tilaajatuottajamallin mukaisia laskutuskäytäntöjä ei otettu käyttöön, vaan laskutus on perustunut entisiin kiinteisiin kuukausihintoihin. Puitesopimus on tekeillä. Sen pohjana ovat kohteittaiset tehtäväkuvaukset, joita oli vuodenvaihteeseen mennessä laadittu kiinteistönhoidossa 97 %:iin ja siivouksessa n. 20 %:iin kohteista. Pääomavuokrasta ja korjausvelasta on tarkastuslautakunnan erillinen arvio sivulla 34.

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014.

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014. - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH 26.5.2014 216 KV 9.6.2014 84 ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~. - - -.~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä...4 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...5 2 Tarkastustoimi

Lisätiedot