Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 46,9 % ja kulujen osal ta 39,7 %. Vuosikate per on ,00 euroa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 46,9 % ja kulujen osal ta 39,7 %. Vuosikate per 31.5.2012 on 2.038.448,00 euroa."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) mu kaan valtuus ton vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet 39,1 % ja rahoitusmenot 16,2 %. Toimintatulot ovat to teutuneet 40,4 %, ra hoi tus tu lot 92,0 %, vero tulot 45,4 % ja valtionosuu det 42,9 %. Inves tointi me not ovat toteutuneet 33,0 % ja -tulot 0,0 %. Keskimääräinen to teutu ma pro sentti ko. ajalta olisi 41,7 %. Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 46,9 % ja kulujen osal ta 39,7 %. Vuosikate per on ,00 euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta osastot/hallintokunnat ovat an ta neet seuraavat raportit: Hallintotoimi: - Hallintosääntötyöryhmä on jättänyt kunnanhallitukselle esi tyk sen hallintosäännöksi ja luetteloksi henkilöstön kel poi suus ehdois ta - Työhyvinvointikyselyn perusteella on pidetty osas to/työ paik ka kohtai set työhyvinvointipajat ja laadittu työpaikkakohtaiset ke hit tä missuun ni tel mat. Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu lyhyet yhteen ve dot osastokohtaisista kehittämissuunnitelmista. - Yhteispalvelupisteen perustamisesta on luovuttu kunnassa pidetyn työryhmän kokouksen jälkeen. - Ruokapalveluiden toimintojen uudelleenjärjestämistä selvittävä työryh mä on kuullut ympärivuorokautista hoitoa antavien laitosten ateria toi min nois ta vastaavia sekä tutustunut naapurikuntien jär jes telmiin. Työryhmän jättää loppuraporttinsa mennessä. - Toimistosihteerin toimi on perustettu ja haku on meneillään. - Tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden ja lomakkeiden päi vit tä minen on käynnissä. - Ruokapalveluissa on kehitetty opiskelijatyönä tietotekniikkaa hyödyn tä vä tuotannonohjausjärjestelmä sisäisten tilausten hoitamista var ten. Tuotantokäyttö on alkanut. - Suhangon alueen yleiskaavan laajentamis- ja asemakaavan laa timis työ on käynnissä. Vohonpetäjän ranta-asemakaava menee valtuus ton käsittelyyn. - Ranuan Teollisuusyhtiö Oy:n sulautuminen Ranuan Lämpö Oy:hyn on saatettu loppuun. - Maatalousyrittäjien ohjattu kuntosalivuoro on järjestetty 19 kertaa tam mi-tou ko kuun aikana ja maatalousyrittäjille on järjestetty kou lutus ti lai suus. - Tilakäyntejä on tehty 27 kpl maidontuotantotiloille. Tilakäynneillä on selvitetty maidontuotantotilojen toimintaa sekä jat ko suun ni telmia.

2 - 120 tunnin maksullista lomittaja-apua on käytetty 252 päivää. - Uusia yrityksiä on rekisteröity 10, lopettanut 2. - Työttömyysaste 04/2012 oli 14,8 % ja työttömien määrä /2012 asukasmäärä oli 4244 (-18). - Kesätyöpaikkatukea myönnettiin 36 ranualaiselle yritykselle 107 opis ke li jan työllistämiseksi, 58 neljäksi viikoksi ja 49 kahdeksi viikok si. - Voimassa on 10 tuettavaa oppisopimustyösuhdetta, joista uusia 1. - Markkinointitukea maksettiin 11 yritykselle; yksi uusi päätös. - Metsäsuunnitelmien tekoa on tuettu 883 ha (5 metsänomistajaa). - Kesätoritoiminta käynnistyy juhannusviikolla. Toripäivä on perjantai klo 10-16, poikkeuksena juhannusviikon torstai. - Maaliskuussa käynnistyi mehiläistarhauksen ja hunajatuotannon kou lu tus, joka jatkuu touko-elokuun aikana pidettävillä kou lu tus päivil lä, yhteensä 5 päivää. - Ranuan pienelintarvikekeskittymän esiselvityshanke käynnistyi. - Osallistuttiin Lapin erämessuille Ranua-osastolla to teu tettiin yhteistyössä Ranuan Yrittäjät ry:n kanssa ns. sankokampanja, jo ta jatketaan Riihimäen erämessuilla Perusturvatoimi: - Poikkihallinnollinen Hyte-työryhmä on työstänyt sähköistä hy vinvoin ti ker to mus ta asettamassaan määräajassa pysyen. - Johtamista ja esimiestyötä tukeva kouluttautuminen on jatkunut. - Lastensuojelussa ja vammaishuollossa on rekrytoitu uusia tu ki perhei tä/per he hoi ta jia. - Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt ja ilmoitusten on koet tu tulevan aivan liian myöhään. Lastensuojelun asiakkuudet ovat olleet haasteellisia, lakisääteisiin määräaikoihin ei ole enää kyet ty vastaamaan. Lakisääteisiä asiakaskertomuksien ja pal ve lusuun ni tel mien kirjauksia on pitkältä ajalta rästissä. Las ten suo je lutyö on vienyt enenevässä määrin aikaa muilta sosiaalityön teh tä viltä. - Kotihoidon Ranua-lisää on alettu maksaa alkaen. Kelan tar vit se man 2 kk:n valmisteluajan johdosta kuntalisää ei voitu alkaa mak saa suunnitellusti alkaen. - Varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajan toimi on muutettu lä hi hoita jan toimeksi ja kaksi varhaiskasvatuksen avustajan määräaikaista toin ta on vakinaistettu ja toimet on täytetty. - Ensi vuonna aloittavan suuren esikoululaisjoukon opetus- ja toi mi tila ky sy myk set on ratkaistu onnistuneesti. - Täyttämättä ollut sosiaaliohjaajan virka on täytetty. Kuntoutuksen oh jaa ja on antamansa suostumuksen perusteella päätetty siirtää so si aa li oh jaa jan virkaan alkaen. Kuntoutuksen ohjaajan toi mi on lakkautettu samasta ajankohdasta lukien. - Pula sairaanhoitajista ja lähihoitajista on käynyt entistä il mei semmäk si. - Tauolle toukokuussa jätettyä selvitystyötä työtoimintapalvelujen os-

3 ta mi ses ta Romotkelta keva-asiakkaille ja mielenterveyskuntoutujille jat ke taan talousarviotyöskentelyn alkaessa elokuussa. - Koivikkokodin suunnittelutyö etenee Aran ohjauksen mukaisesti. - Päivätoimintatilojen saaminen rivitaloon on edennyt hyvin, ra kennus työt käynnistyvät suunnitellusti. - Seniorikoti on saamassa välttämättömäksi todetun sprink le risammu tus jär jes tel män. - Veteraanien avustajatoiminta on toteutunut kaikilta osin suun ni tellus ti. - Osa-aikaisen toimintaterapeutin toimeen on kohdennettu 50 % Päivi kin sairaanhoitajan työajasta, 50 % työaikaa tekevän lähihoitajan toi mi on perustettu ja täytetty aluksi määräaikaisena saak ka. - Toimeentulotuen lakisääteiset tehtävät on hoidettu määräajoissa. Asiak kai den pääsy tarvittaessa sosiaalityöntekijän vastaanotolle ei ole toteutunut palvelutakuun puitteissa. Sosiaalityön vaikeutuneen ti lan teen syiden ja seuraamusten selvitystä jatketaan heti ke sä lomien jälkeen. - Investointimäärärahaa on lisätty rivitalohuoneiston muuttamiseksi pal ve lu asun nok si vaikeavammaiselle henkilölle. Asunto on melkein val mis. - E-reseptin käyttöön ottoon on siirrytty osittain. - Terveyskeskuksen toimintoja on tehostettu työnjakoa sy ven tä mällä. Monipuoliset kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitellusti. - Suotuisa kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa on jatkunut. - Hammashoidossa on toiminta toteutunut sekä taloudellisten että toi min nal lis ten tavoitteiden osalta suunnitellusti. Työntekijätilanne on hyvä. - Henkilöstö on työpajoissaan työstänyt työhyvinvointikyselyn tu loksis ta yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. - Koko perusturvan alueella on henkilökunta tehnyt aktiivisesti muutos- ja kehittämistyötä. Sivistystoimi: - Vuoden 2011 alussa voimaan tulleet perusopetuslain muutokset edel lyt tä vät edelleen koulutusta ja toiminnan kehittämistä. - Lukio-opetus on pääasiassa päivälukio-opetusta. Lv lopus sa on 2 kaksois/kolmoistutkinnon suorittajaa. - Lapin ammattiopiston järjestämässä Askel AmmattiStartti/Askel I-luo kas sa on ollut 7 opiskelijaa. - Kansalaisopiston opinto-oppaan opintoryhmät ovat toteutuneet lähes kaikki. Yhteistyötä Ranuan seurakunnan kanssa kurssiasioissa on aloitettu. - Japanitalon toiminnan suunnittelua kesälle 2012 on tehty yh teistyös sä kirjaston ja Ranuan Iwasaki Ystävät ry:n kanssa. - Kirjaston näyttelytiloissa on ollut näyttelyitä koko ajan. Kirjaston asia kas mää rä on ollut kasvusuuntainen alkuvuonna Rajalta Rajalle -hiihto toteutui samalla tasolla kuin edellisenä vuon-

4 na osallistujamäärän pysyessä noin 400:ssa. Liikuntatoimessa on pa nos tet tu ikäihmisten liikunnallisuuden lisäämiseen ja kun ta laisten kannustamiseen kuntoliikunnan pariin. - Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta on ollut keväällä (koulujen toimin ta-ai ka na) aktiivista. - Perusnuorisotyössä monkkarilla tapahtuva ilta- ja vii kon lop pu toimin ta ovat toteutuneet hyvin osallistujamäärien perusteella. Arcti Chil dren InNet- ja Rajanylittäjät -hankkeissa on edistetty nuorten osal li suut ta, lisätty verkostomaista toimintaa yli kunta- ja maa kunta ra jo jen. Tekninen toimi: - Simontaipaleen lomatonttialueen tontteja on markkinoitu mm. raken nus- ja erämessuilla, Rakentaja-lehdessä ja kunnan www-si vuilla. - Osoitejärjestelmän päivittämistyö on aloitettu. - Yksityistieavustukset ja yksityisteiden peruskorjausavustukset on myön net ty. Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toi mi jatyö hön on osallistuttu. - Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien aukipitämiseen on osal lis tut tu. - Katuvalo-ohjauksen uudelleensuunnittelu ja muutostyön suun nit telu työ on aloitettu. - Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentamisen suun nit te lutyö on aloitettu. - Ranua-Vanttauskoski -moottorikelkkareitistä on puolet merkitty maas toon. - Kelkkareittien kunnostusta on suoritettu talvikautena. - Ala-asteen lähiliikuntapaikan/leikkikentän suunnitelma on tehty. - Korkiakummun tila on liitetty osaksi Met so-suo je lu oh jel ma ver kostoa. - Koivutie 16 D-rakennuksen saneeraaminen päivätoimintatilaksi on aloi tet tu. - Simojärven kalasatama on myyty. - Kunnan suoraan omistamien vuokratalojen ja asunto- ja kiin teis töyh tiöi den fuusioimismahdollisuuksien selvittämistyö on aloitettu. - Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta Vält tä mön sal mi-au ralam pi alueella on aloitettu. - Jätehuoltojaosto on perustettu Rovaniemen kaupungin teknisen lau ta kun nan alaisuuteen. Investointien osalta on toteutunut/meneillään seuraavat: - Sprinklerijärjestelmän rakentaminen Mäntykujan seniorikotiin on kilpai lu tet tu. - Ala-asteen saneerauksen arkkitehtisuunnittelu on kilpailutettu. - Palvelukoti Koivikon pääsuunnittelu on käynnissä, LVIS-suunnittelu on kilpailutettu. - Päivätoimintakeskuksen saneeraaminen Koivutie 16 D-taloon on

5 kil pai lu tet tu (KVR-urakka). Rakennustyöt alkavat kesäkuussa. - Ala-asteen peruskorjauksen pienryhmätilan peruskunnostuksen suun nit te lu työ on käynnissä. - Leirintäalueen huoltorakennuksen peruskorjaustyöt ovat käynnissä. - Timontien kerrostalon saneeraaminen palveluasumiskäyttöön on teh ty. - Jäähallin lämpöeristyksen suunnittelutyö on käynnissä. - Oravin kevyenliikenteenväylän rakentamisen ja päällystämisen urak ka so pi mus on allekirjoitettu, työt alkavat kesäkuussa. - Urakantien suunnittelutyö on lähes valmis ja Kolomaan alueen yleis il meen kohottamisen suunnittelutyö on aloitettu. - Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikan suunnitelma on valmis. - Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto on hankittu. - Laivalan viemäröinnin rakentamisen kunnan osuus on maksettu. - Pohjasperän moottorikelkkareitti on merkitty maastoon. - Yläasteen perusparannuksen viimeistelytyöt on tehty. Esityslistan mukana jaetaan talousarvion toteutumaraportti tehtävä alueittain (ulkoinen/sisäinen), investointiosa, tuloslaskelmaosa ja rahoi tusosa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä maksuval mius suun ni tel man to teutuminen. Päätösehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuuston tiedoksi toiminta- ja ta louskat sauk sen tammi-toukokuulta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto Lisätietoja asiasta antaa: hallintojohtaja Sirpa Hakala puh , Esityslistan mukana jaetaan talousarvion toteutumaraportti teh tä vä alueit tain (ulkoinen/sisäinen), investointiosa, tuloslaskelmaosa ja ra hoi tus osa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä mak su val mius suun ni tel man toteutuminen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit Kaupunginhallitus 414 29.09.2014 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit 4215/00.01.02/2014 KH 414 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot