KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA"

Transkriptio

1 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 1(6) KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA 1. Yleistä Vuoden 2006 tärkeimpinä kehityskohtina olivat keskeyttämisen ehkäisy, avoin amk ja vetovoimaisuuden lisääminen. Keskeyttäminen saatiinkin pienenemään toteutetun toimenpideohjelman avulla (nuorten koulutus 2005: 13,0 % -> 2006: 8,9 %). Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritusten määrä kasvoi ja vetovoimaisuuden kasvussa oltiin Suomen kolmas. Merkittävimmät kehitysponnistukset tehtiin laadunvarmistusjärjestelmän kehityksessä, jossa prosessikuvaukset vietiin yhtenäiseen muotoon, prosesseja kehitettiin ja opiskelijapalautejärjestelmää vietiin sähköiseen muotoon. 2. Rakenteellinen kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kajaanin kaupungin omistamana kunnallinen liikelaitos. Ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt ovat samalla kampusalueelle. Ammattikorkeakoulu on osallistunut aktiivisesti maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelmien tekoon, Oulun läänin sivistysstrategian työstämiseen, uusien osaamiskeskusohjelmien ja aluekeskusohjelman suunnitteluun. Ammattikorkeakoulu tekee monipuolista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen kanssa, joka toimii samalla kampusalueella ja hyödyntää mm. yhteistä infrastruktuuria, ohjaus- ja opetushenkilöstöä ja opetusteknologisia välineitä (matkailu, liikunta, tekniikka, tietojenkäsittely). Vuonna 2006 käynnistettiin yhteisen kone-tuotantotekniikan ja turvallisuusalan oppimisympäristön kehityshanke. Yliopistokeskusyhteistyössä edettiin vuoden aikana merkittävästi. Opetuksen laatua, resurssien tehokkaampaa käyttöä ja opetushenkilöstön osaamispohjan laajentamista tehtiin useilla osa-alueilla. Tietojenkäsittelyssä hyödynnetään vuodesta 2006 alkaen yhteisiä opettajaresursseja ja opiskelijoilla on mahdollisuus vapaavalintaisten kurssien suorittamiseen yliopiston/ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Liikunnan opettajakoulutuksessa ja liikunnanohjaajakoulutuksessa käynnistettiin myös yhteisiä koulutusjaksoja. Maakuntakorkeakoulutoiminnassa on siirrytty yhteiseen markkinointiin ja asiakasrajapintaan luotiin uusi malli. Tekniikan alalla käynnistettiin ensimmäinen kansalliseen teknologiaohjelmaan kuuluva amk -vetoinen TEKES hanke yhteistyössä yliopistokeskuksen kanssa. Verkostomaista koulutuksen tarjontaa Kajaanin ulkopuolelle ja uusien koulutusten tuontia Kajaaniin edelleen laajennettiin. Kuusamossa käynnistyi sairaanhoitajakoulutus ja Savonia amk toteuttaa yhteistyössä sosionomikoulutuksen Kajaanissa. Petroskoissa käynnistettiin lähialueiden matkailun työvoiman ammatillinen kehittyminen -koulutus työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Lisäksi käynnistyi Venäjä liiketoiminta-alueena - koulutus. Liikunnanohjaajakoulutuksessa käynnistettiin yhteiset koulutukset Vuokatin urheiluopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa ja niitä markkinoidaan yhteisen Vuokatti Campus brandin alla. 3. Koulutustarjonta Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutustarjonta vastaa Kainuun maakunnan ja kaupungin strategioita. Painopisteinä ovat ICT, hyvinvointi ja matkailu. Lisäksi läpileikkaaviksi osaamistarpeiksi on määritelty liiketoimintaosaaminen ja kansainvälisyys. Ammattikorkeakoulun kaikki koulutus kohdentuu näihin. Uusina avauksina vuonna 2006 oli englanninkielisen matkailun koulutusohjelman käynnistyminen, oikeustradenomi koulutuksen aloitus liiketaloudessa sekä tietojenkäsittelyn ohjelmistosuunnittelun erikoistuminen peliohjelmointiin. Ammatillisia erikoistumisopintoja laajennettiin Kuusamoon ja käynnistettiin aikuiskoulutuksena tutkintoon johtava sairaanhoitajakoulutus. Lisäksi toteutettiin työvoimapoliittista muuntokoulutusta (tradenomi- ja sairaanhoitajakoulutus) Kajaanissa. Alueen koulutustarpeen mukaisesti käynnistyi sosionomi (AMK) koulutus yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa ja jatkettiin röntgenhoitajakoulutusta yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa jatkettiin yhteistyötä tekniikan alan ylempi amk tutkintokoulutuksessa.

2 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 2(6) Yhteishaun ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 1,2 %. Netin kautta hakeneita oli 92,1 %. Ammatillista tietä tulevien osuus oli 34,2 % (tavoite 35 %). Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen aloitti 68 nuorta ja 2 aikuista, yhteensä 70 (tavoite 50). Aikuiskoulutuksen keskimääräinen vuotuinen opiskelijamäärä oli 295, josta 122,5 sosiaali- ja terveysalalla (sovittu enintään 285, josta 120 sosiaali- ja terveysalalla). Avoimessa ammattikorkeakoulussa järjestettiin opetusta 47 opintopistettä (18 eri kurssia). Lisäksi avoimen amk:n opintoina tarjottiin tutkintotavoitteisen koulutuksen ja ammatillisten erikoistumisopintojen opintojaksoja. Muut kuin omat tutkinto-opiskelijat suorittivat avoimessa ammattikorkeakoulussa yhteensä 312,25 opintopistettä (tavoite 270). 4. Kehittämistavoitteet a) Opetuksen kehittäminen Ammattikorkeakoulu käynnisti kolme strategisesti merkittävää ESR rahoitteista opetuksen kehittämishanketta. TCE hankkeessa kehitetään opettajien englannin kielen taitoa ja opetusmateriaalia nykyisiä ja tulevia englanninkielisiä koulutusohjelmia varten. SOC projektissa nostetaan opettajien valmiuksia sulautettujen järjestelmien kehitykseen liittyvässä opetuksessa ja t&k hankkeissa, erityisesti System on Chip teknologiaa hyödyntämällä. Kolmantena hankkeena käynnistettiin opettajien peliohjelmointiosaamistaitojen kehittäminen. Näihin kolmeen hankkeisiin osallistuu 41opettajaa ja 9 muun henkilökunnan edustajaa ja hankkeiden yhteisarvo on euroa. Opetusta ja opetuksen järjestelyjä kehitettiin omarahoitteisesti. Tavoitteena oli mm. keskeyttämisen pienentäminen. Ruotsinkielen opiskeluun luotiin uusi kertauskurssikäytäntö, kielten lähtötasotestit ja ryhmät otettiin käyttöön kaikilla aloilla. Tekniikan alalla käynnistettiin ohjattu matematiikan ja fysiikan harjoitusten tutortoiminta. Opiskelijoiden motivaatiotason nostamiseksi ja keskeyttämisen pienentämiseksi käynnistettiin kaikkia aloittavia ryhmiä koskevat puolipäiväiset tiimiharjoitukset. Opiskelijoiden henkilökohtaista ohjausta tehostettiin uudistamalla opiskelijoiden tulo- ja kehityskeskustelukäytänteitä. Virtuaaliopetukseen luotiin jokaiselle alalle tarjotin, josta opiskelijoiden on mahdollista suorittaa vähintään 30 op virtuaaliopintoja. Virtuaaliopintoja suoritettiin kaikkiaan 3711 opintopistettä, joista Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusaloilla järjestettyinä 3415,5, virtuaaliamk -portaalin kautta 159,5, avoimessa ammattikorkeakoulussa 13, erikoistumisopinnoissa 99 ja tutkintoon johtavassa muuntokoulutuksessa 24 opintopistettä. Matkailualalla harjoittelua ohjattiin virtuaalisesti ja käytännön laajentaminen muille aloille aloitettiin. Virtuaalinen opinnäytetöiden ohjausjärjestelmä opinnäytetyöpakki (www.kajak.fi/opari/) otettiin käyttöön kaikilla koulutusaloilla ensimmäisenä Suomessa. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen mielekäs, työelämään suuntautuva opinnäytetyön aihe ja työelämää löytämään kehittämistä vaativalle asialle sopiva tekijä. Järjestelmä lisää yhteistyötä ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja työelämän välillä. Opetukseen ja opetuksen suunnitteluun liittyviä prosesseja kehitettiin osana laadunvarmistusjärjestelmää. Kaikkien alojen opetussuunnitelmien kehittäminen ja resurssien kohdentaminen yhtenäistettiin, mikä lisäsi opettajien yhteiskäyttöä ja muuta alojen välistä yhteistyötä mm. monialaisia kehityshankkeita. Sähköisissä opintojaksokuvauksissa ja palautejärjestelmässä siirryttiin käyttöönottovaiheeseen. Jokaisessa koulutusohjelmassa ryhdyttiin työstämään oppimisprosessiperustaista opetussuunnitelmaa vuosiksi Valtakunnalliset ammattikorkeakoulun yleiset kompetenssit ja alakohtaiset kompetenssit otettiin osaksi opetussuunnitelman uudistamista. Syksyllä 2006 opintonsa aloittaneet siirtyivät käyttämään sähköistä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (ehops).

3 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 3(6) Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kainuun maakuntakirjaston kanssa kehitettiin avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedonhaun koulutusta palkkaamalla yhteinen projektisuunnittelija. Pohjois-Suomen maakunta-, yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen portaalihankkeella Pohjanportti kehitettiin pohjoisten kirjastojen palveluita, esimerkkinä yhteislainaus Oulun yliopiston kirjaston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston välillä. Lisäksi osallistuttiin maakuntakorkeakoulun kirjastopalveluiden kehittämiseen. Kurssikirjojen hankintaprosessia sekä informaatiolukutaidon integroimista opetussuunnitelmaan tehostettiin kaikkien alojen opettajien kanssa. Turvallisuusalan tutkintoon johtavan koulutuksen hakuprosessia ja alan korkeakoulututkinnon suunnittelua sekä työelämän alan tarpeita käsiteltiin laajalti eri yhteistyöryhmissä mm. Kainuun Prikaatin kanssa. Alan erityisosaajan rekrytointi ja verkostoituminen alueen muiden asiantuntijoiden kanssa käynnistyi. b) Alueellinen kehittäminen, työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehitystyö Ammattikorkeakoulu jatkoi Measurepolis Kajaani osaamiskeskuksen laajaa MeRC-tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuutta yhteistyökumppaneidensa kanssa. Ammattikorkeakoulu osallistui myös uuden osaamiskeskusohjelmakauden suunnitteluun kolmessa teknologiaklusterissa ja hyvinvointisekä matkailu- ja elämysteollisuusklusterissa. Ammattikorkeakoulu panosti ICT-alalla aluevaikuttavuuteensa jatkamalla ICT-laboratorioiden toiminnan ja välineistön kehittämistä. Metallija ICT-teollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseksi ammattikorkeakoulu aloitti yhteistyössä ammatillisen toisen asteen kanssa tuotekehitys- ja laadunvarmistamisympäristön rakentamiseen sekä laiteresurssien yhteiskäyttöön ja koordinointiin tähtäävän hankkeen. Ammattikorkeakoulu aloitti myös ajoneuvoteollisuuden ja Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä kehon tärinän hallintaa tutkivan ja kehittävän projektin. Ammattikorkeakoulu osallistui Kajaanin kaupunkiseudun ja Koillis-Suomen aluekeskusohjelmien toteuttamiseen ja kehittämiseen keskeisenä toimijana. Ammattikorkeakoulu toimi myös uuden aluekeskusohjelmakauden suunnittelussa määrittämällä Kajaanin seudun kehittämisen keskeiset suuntaviivat. Koillis-Suomen aluekeskustoiminnassa ammattikorkeakoulu saattoi päätökseen yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa Koillis-Suomen osaamisstrategiahankkeen, jossa Kajaanin ammattikorkeakoulu sitoutuu aluetta palvelevaan koulutus- ja t&k-toimintaan tulevalla kaudella matkailussa, terveydenhuollossa sekä tietojenkäsittelyssä ja liiketoimintaosaamisessa. Matkailualaa palvelevaa t&k-toimintaa jatkettiin Kainuussa ja Koillismaalla. Erityispainotus oli maaseutu- ja rajat ylittävän matkailun kehittämisessä. Ammattikorkeakoulu jatkoi yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa Pohjoinen portti Karjalaan matkailuhanketta ja sen henkilöstö toimi asiantuntijana mm. suomalais-venäläisessä talousfoorumissa matkailun osalta. Ammattikorkeakoulu osallistui Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskusohjelman matkailun tutkimusohjelman toimintoihin sekä uuden alkavan matkailun ja elämystuotannon ohjelman valmisteluun yhdessä kumppaneidensa kanssa. Ammattikorkeakoulu jatkoi hyvinvointiteknologiaan liittyvää hanketoimintaansa HYTEKE hankkeella yhteistyössä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa. Hankkeessa rakennettiin Kainuun keskussairaalan kuntoutusosaston yhteyteen kansallista mainetta saanut Kätevä koti. Tilaa hyödynnetään aktiivisesti oppimis- ja t&k -ympäristönä. Tilan käytettävyyden ja yritysyhteistyön edelleen kehittämiseksi käynnistettiin hankkeen toinen vaihe. Lisäksi käynnistettiin osana Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmaa laaja Kotihoitoa tukevat etäpalvelut -hanke yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Ammattikorkeakoulu toimii myös samasta ohjelmasta rahoitetusta Tervettä voimaa -hankkeessa yhteistyössä muiden Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala toimi aktiivisena kumppanina Näyttöön perustuvan hoitotyön toimeenpanoohjelman jalkauttamiseksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa terveysalan koulutuksen, tutkimuksen, käytännön hoitotyön ja johtamisen kehittämiseksi Kainuussa. Ohjattuun harjoitteluun

4 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 4(6) kehitettiin toimintakäsikirja yhteistyössä Kainuun maakunta kuntayhtymän kanssa. Ammattikorkeakoulu osallistui myös STAKESin Venäjä hankkeisiin asiantuntemuksellaan. Ammattikorkeakoulu toteutti runsaasti erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, konsultointi- tai muuta toimeksiantoja sekä 55 täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui 802 henkilöä. Ammattikorkeakoulu suoritti myös useita satoja erilaisia laboratoriomittauksia eri organisaatioiden tarpeisiin. Täydennyskoulutuksen ja palvelutoiminnan asiakastyytyväisyyspalautteet olivat erittäin hyviä. Ammattikorkeakoulun opettajat toimivat asiantuntijoina paikallisissa ja valtakunnallisissa koulutuksissa ja julkaisivat työelämän kehittämistä palvelevia artikkeleita. Työelämäsuhteiden kehittäminen tietoverkkoja hyödyntämällä hankkeessa luotiin ensimmäisenä Suomessa täysin verkossa toimiva opinnäytetöiden tilaus- ja tuotannon ohjausjärjestelmä sekä ammattikorkeakoulun osaajarekisteri työelämän käyttöön. Ammattikorkeakoulu käynnisti myös opetuksen ja t&k-toiminnan integroinnin uudet mallit hankkeen. Ammattikorkeakoulu jatkoi maakunnallista t&kaktivointitoimintaa ja aloitti siihen liittyen tuotteistamisklinikkatoiminnan valmistelun yhteistyössä muiden alueellisten kehittäjien kanssa. Liiketoimintaosaamista ja yrittäjyyttä toiminta-alueellaan ammattikorkeakoulu edisti sekä koulutuksella että hanketoiminnalla. Ammattikorkeakoulu aloitti mm. kansainvälisen Venäjä liiketoimintaosaamisen kehittämishankkeen sekä jatkoi BEPART-verkostossa yrittäjyystutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Kainuun maakuntakorkeakoulu liikkeelle hankkeessa luotiin yhteinen toimintamalli, joka tehostaa alueellisen koulutus- ja t&k -tarpeiden tunnistamista. Kajaanin ammattikorkeakoulu osallistui Kainuun maakunnan, Kajaanin kaupungin ja puolustusvoimien yhteistyöprojektiin, jossa luotiin koulutuksen alueellinen, yhteinen strategia koskien kaikkea alueen koulutustarjontaa ja sen integroimista osaksi puolustusvoimien henkilökunnan ja varusmiesten urakehitystä (Kajaanissa yhteensä n hlöä). Kaikkien strategiatyöhön osallistuneiden yhteinen tahtotila alueen koulutustarjonnalle määriteltiin ja turvallisuusala tutkintoon johtavana koulutusjatkumona toiselta asteelta korkea-asteelle nousi selkeimpänä tulevaisuuden tarpeena esille. Ura- ja rerytointipalveluissa osallistuttiin valtakunnallisen verkoston sekä sosiaali- ja terveysalan Jobstep.net -harjoittelupaikkavälitysjärjestelmän kehitysryhmän toimintaan. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavälityksessä Jobstep.net:iä markkinoitiin edelleen harjoittelupaikoille ja 70,2 % alan harjoittelupaikoista välitettiin sen kautta. Ura- ja rekrytointipalvelut järjesti yhteistyössä Kajaanin AMK:n opiskelijakunnan kanssa Expeditus Novus -rekrytointimessut keväällä. Lisäksi syksyllä järjestettiin alojen yhteinen työelämäpäivä, joka oli suunnattu lähinnä valmistuville opiskelijoille. Ammattikorkeakoulu järjesti yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa Kajaanin koulutustarjonnan esittelytapahtuman Kaksi kampusta, johon osallistui lähes 2000 Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Ylä-Savon ja Pohjois-Karjalan II asteen opiskelijaa. c) Kansainvälistyminen Ammattikorkeakoulun toiminnan kansainvälistyminen on keskeinen strateginen tavoite kaikilla toiminta-alueilla. Sekä koulutus- että t&k-toiminnassa edettiin suunnitellusti. Strategisten suunnitelmien lisäksi tehtiin koulutusalakohtaiset suunnitelmat, joiden tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulun ulkomaisten ja suomalaisten opiskelijoiden sekä henkilöstön yhteistyötä yhteisen opetussuunnitelmatyön, opetuksen, vaihtojen ja projektien avulla. Osana laadunvarmistusjärjestelmää kuvattiin kansainvälisen toiminnan keskeiset prosessit. Vuonna 2006 panostettiin ECTS-oppaan tekemiseen. Opas saadaan nettisivuille www-sivuston uudistuksen yhteydessä alkuvuodesta Teaching Content in English -koulutus toteutettiin vuonna Siihen osallistui 27 henkilöä ja sen tavoitteena oli paitsi saada lisää englanninkielisiä ammattiaineen kursseja kaikille koulutusaloille, myös kehittää opetus- ja hallintohenkilöstön valmiuksia opettaa/ohjata/neuvoa englannin kielellä kansainvälisiä opiskelijoita. Kurssiin sisältyi englannin kielen kieliopintoja, kulttuurien tuntemusta ja

5 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 5(6) kulttuurienvälistä viestintää sekä pedagogisten valmiuksien parantamista kv-opiskelijaryhmien opettamisessa. Opiskelijakunnan kanssa jatkettiin yhteistyötä ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden ennakkotiedottamisessa, paikkakunnalle ja opintoihin orientoitumisessa. Koulutusalojen kvkoordinaattorit osallistuivat ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden opinto-ohjelman suunnitteluun ja hankkivat harjoittelupaikkoja ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille paikallisista yrityksistä. Opinnäytetyönä tehtiin kartoitus yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan ulkomaalaisia opiskelijoita harjoitteluun ja laadittiin näistä yrityksistä rekisteri. Yliopistokeskuksen kanssa käynnistettiin neuvottelut kv-puolen yhteistoiminnasta. Kaikki tutkinto-opiskelijat osallistuivat vähintään yhteen kansainvälisyysinfoon ja vaihtoon lähtevät hakuinfoon sekä lähtö- ja paluuorientaatioihin. Lähes kaikki yli 3 kuukauden mittaiseen vaihtoon lähteneet opiskelijat suorittivat 3 opintopisteen laajuisen virtuaalisen vaihtovalmennuksen Valtterin. Kansainvälisessä vaihdossa jäätiin pitkissä opiskelijavaihdoissa (> 3 kk) Suomesta lähtevien osalta hieman tavoitteesta. Suomeen saapuvien määrässä tavoitteet toteutuivat: Suomesta 11 %, 46 - tavoite 12 % (05: 10,2 %, 43) ja Suomeen 13 %, 54 tavoite 12 % (05:12,6 %, 53). Alle 3 kuukauden opiskelijavaihdoissa oli 93 opiskelijaa (05:74) ja Suomeen saapui 34 opiskelijaa (05:27). Alle kuukauden mittaisessa opettaja- ja asiantuntijavaihdossa oli 80 ammattikorkeakoulun työntekijää (05:33) ja Kajaaniin saapui 11 ulkomaista opettajaa tai asiantuntijaa (05:8). Uusia yhteistyökorkeakouluja hankittiin erityisesti liikunnanohjaajakoulutukseen seuraavista maista: Japani, Iso-Britannia, Itävalta, Viro ja Turkki. Lisäksi tradenomikoulutuksessa tehtiin sopimus Korean ja Itävallan kanssa sekä panostettiin partnerihankintaan Venäjällä ja siellä erityisesti Pietarin alueella. Sopimukset pietarilaisten yliopistojen kanssa solmitaan kevään 2007 aikana. Syksyllä 2006 käynnistyi toinen englanninkielinen koulutusohjelma, Degree Programme in Tourism. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskeli 44 (05:53) suomalaista ja 46 (05:35) ulkomaista opiskelijaa, opetusta järjestettiin 159 (05:145 opintopisteen) opintopisteen verran; myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat osallistuivat ko. opintojaksoille. Opiskelijoille järjestettiin muuta englanninkielistä opetusta 54,5 opintopisteen verran ja ruotsinkielistä opetusta 5,5 opintopisteen verran. Yhteistä opiskelijarekrytointia tehtiin Mikkelin ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulujen kanssa Virossa, Pietarissa ja Latviassa ja jatkettiin omaa rekrytointia Kostamuksessa ja Petroskoissa. Ensimmäiset kaksoistutkinto-opiskelijat (FH Heilbronn/Saksa) aloittivat opintonsa syksyllä 2006 ja kaksoistutkintoneuvottelut aloitettiin FH Giessenin/Saksa kanssa sekä jatkettiin yhteistutkintoneuvotteluja IUT2 Grenoble/Ranska ja Vilnius Business College/Liettua kanssa. d) Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämistä jatkettiin tukemalla jatko- ja ammatillista kouluttautumista. Jokaisella työntekijällä/viranhaltijalla on oma kehittymissuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Tutkintojen ja osaamisen taso nousi. Tohtorikoulutukseen osallistui 11 opettajaa ja 3 muusta henkilökunnasta. Lisensiaattiopintoihin osallistui 6 opettajaa, joista yksi valmistui. Ylempää korkeakoulututkintoa suoritti 4 opettajaa ja 8 muun henkilökunnan jäsentä, joista kolme valmistui. Pedagogiseen koulutukseen osallistui 7 opettajaa, joista 2 valmistui, ja 4 muun henkilökunnan jäsentä, joista yksi valmistui. Liikkeenjohdon PD-opintoja suoritti 4 opettajaa. Ammattikorkeakoulututkinnon sai valmiiksi yksi opettaja ja sitä suorittaa 2 muun henkilökunnan jäsentä. Ylempää amk-tutkintoa suoritti yksi opettaja, ja kolme muun henkilökunnan jäsentä, joista yksi valmistui. Lisäksi kolme opettajaa suorittaa/sai valmiiksi muita yliopistotason opintokokonaisuuksia. Vuoden lopussa yliopettajista oli tohtoreita tai lisensiaatteja 100 % (tavoite 75 %). Lehtorit: ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatti tai tohtori 100 % (tavoite 95 %). Henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytettiin 938 työpäivää. 5. Voimavarat Ulkopuolinen rahoitus

6 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 6(6) Ammattikorkeakoulun käyttötalouden tuloista 18,2 % (tavoite 7 %) tuli muusta kuin perusrahoituksesta ja muusta opetusministeriöltä tulevasta rahoituksesta. Tutkimus- ja kehittämistyöhön tulevan ulkopuolisen rahoituksen osuus (ilman opetusministeriöltä tulevaa hankerahoitusta) käyttötalouden tuloista oli 8,5 % ammattikorkeakoulun käyttötalouden tuloista (tavoite 10 %). Opetusministeriön hankerahoitus mukaan lukien ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyöhön tulevan ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 12 % (tavoite 10 %).

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

31.10.2011. KAMK:n osaamisalueet

31.10.2011. KAMK:n osaamisalueet KAMK:n osaamisalueet Tietojärjestelmät Aktiviteettimatkailu = matkailu & liikunta Liiketoiminta ja innovaatiot Kone- ja kaivostekniikka Sairaan- ja terveydenhoito M i k k o K e r ä n e n 1 AKTIVITEETTIMATKAILU

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kaupunki sekä opetusministeriö ovat ammattikorkeakoululain

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 Liite 5. Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 I Tarkoitus Tällä sopimuksella Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori ja matkailupalveluiden osaamisala sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Myönteistä on, että ammattikorkeakoulu on vahvistanut opiskelijoiden tukemiseen tähtäävää toimintaa.

Myönteistä on, että ammattikorkeakoulu on vahvistanut opiskelijoiden tukemiseen tähtäävää toimintaa. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä.

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki sekä opetusministeriö ovat ammattikorkeakoululain

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

KAMK:sta Suomen tekevin ammattikorkeakoulu. Yhteistyöseminaari Kaukametsä. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

KAMK:sta Suomen tekevin ammattikorkeakoulu. Yhteistyöseminaari Kaukametsä. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen KAMK:sta Suomen tekevin ammattikorkeakoulu Yhteistyöseminaari 25.11.2010 Kaukametsä Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 1 YLEISTÄ Kainuun alueen ainoa korkeakoulutasoisen osaavan työvoiman tuottaja AMK:sta koulutuksen

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULUN, HELSINGIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULUN, HELSINGIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULUN, HELSINGIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Helsingin ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupunki sekä opetusministeriö ovat ammattikorkeakoululain

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia 25.2.2014 Janne Salminen Avoin strategointi malli Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitusten ja johdon seminaarit Johtoryhmä ja johtotiimit LUONNOS

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden MAAKUNTAKORKEAKOULU / POHJOIS-LAPIN OSAAMISSTRATEGIA 2010-2015 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kaivannais- ja kiviainesosaamisen ammattikorkeakouluverkosto kaivosteollisuushenkilöstön kouluttajana. Jari Kähkönen, Kajaanin amk

Kaivannais- ja kiviainesosaamisen ammattikorkeakouluverkosto kaivosteollisuushenkilöstön kouluttajana. Jari Kähkönen, Kajaanin amk Kaivannais- ja kiviainesosaamisen ammattikorkeakouluverkosto kaivosteollisuushenkilöstön kouluttajana Jari Kähkönen, Kajaanin amk Koulutusjärjestelmä Suomen ammattikorkeakoulut >20 ammattikorkeakoulua

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN, OULUN SEUDUN AMMA- TILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN, OULUN SEUDUN AMMA- TILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN, OULUN SEUDUN AMMA- TILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu on 3 100 opiskelijan ja

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakoulu Strategia 2009-2012 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2009-2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 3. Avoimen ammattikorkeakoulun arvot, toiminta-ajatus ja visio

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA 23. - 24.9.2004 Kohti vahvempia korkeakoulujen aluevaikutuksia Ylijohtaja Arvo Jäppinen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Savonia-ammattikorkeakoulu ja

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO 1 KESKI-SUOMI JA PIRKANMAA TOIMINTA-ALUEINA Väkiluku n. 800 000 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT JAMK TAMK Liikevaihto, M 58 75

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot