KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA"

Transkriptio

1 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 1(6) KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA 1. Yleistä Vuoden 2006 tärkeimpinä kehityskohtina olivat keskeyttämisen ehkäisy, avoin amk ja vetovoimaisuuden lisääminen. Keskeyttäminen saatiinkin pienenemään toteutetun toimenpideohjelman avulla (nuorten koulutus 2005: 13,0 % -> 2006: 8,9 %). Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritusten määrä kasvoi ja vetovoimaisuuden kasvussa oltiin Suomen kolmas. Merkittävimmät kehitysponnistukset tehtiin laadunvarmistusjärjestelmän kehityksessä, jossa prosessikuvaukset vietiin yhtenäiseen muotoon, prosesseja kehitettiin ja opiskelijapalautejärjestelmää vietiin sähköiseen muotoon. 2. Rakenteellinen kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kajaanin kaupungin omistamana kunnallinen liikelaitos. Ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt ovat samalla kampusalueelle. Ammattikorkeakoulu on osallistunut aktiivisesti maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelmien tekoon, Oulun läänin sivistysstrategian työstämiseen, uusien osaamiskeskusohjelmien ja aluekeskusohjelman suunnitteluun. Ammattikorkeakoulu tekee monipuolista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen kanssa, joka toimii samalla kampusalueella ja hyödyntää mm. yhteistä infrastruktuuria, ohjaus- ja opetushenkilöstöä ja opetusteknologisia välineitä (matkailu, liikunta, tekniikka, tietojenkäsittely). Vuonna 2006 käynnistettiin yhteisen kone-tuotantotekniikan ja turvallisuusalan oppimisympäristön kehityshanke. Yliopistokeskusyhteistyössä edettiin vuoden aikana merkittävästi. Opetuksen laatua, resurssien tehokkaampaa käyttöä ja opetushenkilöstön osaamispohjan laajentamista tehtiin useilla osa-alueilla. Tietojenkäsittelyssä hyödynnetään vuodesta 2006 alkaen yhteisiä opettajaresursseja ja opiskelijoilla on mahdollisuus vapaavalintaisten kurssien suorittamiseen yliopiston/ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Liikunnan opettajakoulutuksessa ja liikunnanohjaajakoulutuksessa käynnistettiin myös yhteisiä koulutusjaksoja. Maakuntakorkeakoulutoiminnassa on siirrytty yhteiseen markkinointiin ja asiakasrajapintaan luotiin uusi malli. Tekniikan alalla käynnistettiin ensimmäinen kansalliseen teknologiaohjelmaan kuuluva amk -vetoinen TEKES hanke yhteistyössä yliopistokeskuksen kanssa. Verkostomaista koulutuksen tarjontaa Kajaanin ulkopuolelle ja uusien koulutusten tuontia Kajaaniin edelleen laajennettiin. Kuusamossa käynnistyi sairaanhoitajakoulutus ja Savonia amk toteuttaa yhteistyössä sosionomikoulutuksen Kajaanissa. Petroskoissa käynnistettiin lähialueiden matkailun työvoiman ammatillinen kehittyminen -koulutus työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Lisäksi käynnistyi Venäjä liiketoiminta-alueena - koulutus. Liikunnanohjaajakoulutuksessa käynnistettiin yhteiset koulutukset Vuokatin urheiluopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa ja niitä markkinoidaan yhteisen Vuokatti Campus brandin alla. 3. Koulutustarjonta Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutustarjonta vastaa Kainuun maakunnan ja kaupungin strategioita. Painopisteinä ovat ICT, hyvinvointi ja matkailu. Lisäksi läpileikkaaviksi osaamistarpeiksi on määritelty liiketoimintaosaaminen ja kansainvälisyys. Ammattikorkeakoulun kaikki koulutus kohdentuu näihin. Uusina avauksina vuonna 2006 oli englanninkielisen matkailun koulutusohjelman käynnistyminen, oikeustradenomi koulutuksen aloitus liiketaloudessa sekä tietojenkäsittelyn ohjelmistosuunnittelun erikoistuminen peliohjelmointiin. Ammatillisia erikoistumisopintoja laajennettiin Kuusamoon ja käynnistettiin aikuiskoulutuksena tutkintoon johtava sairaanhoitajakoulutus. Lisäksi toteutettiin työvoimapoliittista muuntokoulutusta (tradenomi- ja sairaanhoitajakoulutus) Kajaanissa. Alueen koulutustarpeen mukaisesti käynnistyi sosionomi (AMK) koulutus yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa ja jatkettiin röntgenhoitajakoulutusta yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa jatkettiin yhteistyötä tekniikan alan ylempi amk tutkintokoulutuksessa.

2 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 2(6) Yhteishaun ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 1,2 %. Netin kautta hakeneita oli 92,1 %. Ammatillista tietä tulevien osuus oli 34,2 % (tavoite 35 %). Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen aloitti 68 nuorta ja 2 aikuista, yhteensä 70 (tavoite 50). Aikuiskoulutuksen keskimääräinen vuotuinen opiskelijamäärä oli 295, josta 122,5 sosiaali- ja terveysalalla (sovittu enintään 285, josta 120 sosiaali- ja terveysalalla). Avoimessa ammattikorkeakoulussa järjestettiin opetusta 47 opintopistettä (18 eri kurssia). Lisäksi avoimen amk:n opintoina tarjottiin tutkintotavoitteisen koulutuksen ja ammatillisten erikoistumisopintojen opintojaksoja. Muut kuin omat tutkinto-opiskelijat suorittivat avoimessa ammattikorkeakoulussa yhteensä 312,25 opintopistettä (tavoite 270). 4. Kehittämistavoitteet a) Opetuksen kehittäminen Ammattikorkeakoulu käynnisti kolme strategisesti merkittävää ESR rahoitteista opetuksen kehittämishanketta. TCE hankkeessa kehitetään opettajien englannin kielen taitoa ja opetusmateriaalia nykyisiä ja tulevia englanninkielisiä koulutusohjelmia varten. SOC projektissa nostetaan opettajien valmiuksia sulautettujen järjestelmien kehitykseen liittyvässä opetuksessa ja t&k hankkeissa, erityisesti System on Chip teknologiaa hyödyntämällä. Kolmantena hankkeena käynnistettiin opettajien peliohjelmointiosaamistaitojen kehittäminen. Näihin kolmeen hankkeisiin osallistuu 41opettajaa ja 9 muun henkilökunnan edustajaa ja hankkeiden yhteisarvo on euroa. Opetusta ja opetuksen järjestelyjä kehitettiin omarahoitteisesti. Tavoitteena oli mm. keskeyttämisen pienentäminen. Ruotsinkielen opiskeluun luotiin uusi kertauskurssikäytäntö, kielten lähtötasotestit ja ryhmät otettiin käyttöön kaikilla aloilla. Tekniikan alalla käynnistettiin ohjattu matematiikan ja fysiikan harjoitusten tutortoiminta. Opiskelijoiden motivaatiotason nostamiseksi ja keskeyttämisen pienentämiseksi käynnistettiin kaikkia aloittavia ryhmiä koskevat puolipäiväiset tiimiharjoitukset. Opiskelijoiden henkilökohtaista ohjausta tehostettiin uudistamalla opiskelijoiden tulo- ja kehityskeskustelukäytänteitä. Virtuaaliopetukseen luotiin jokaiselle alalle tarjotin, josta opiskelijoiden on mahdollista suorittaa vähintään 30 op virtuaaliopintoja. Virtuaaliopintoja suoritettiin kaikkiaan 3711 opintopistettä, joista Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusaloilla järjestettyinä 3415,5, virtuaaliamk -portaalin kautta 159,5, avoimessa ammattikorkeakoulussa 13, erikoistumisopinnoissa 99 ja tutkintoon johtavassa muuntokoulutuksessa 24 opintopistettä. Matkailualalla harjoittelua ohjattiin virtuaalisesti ja käytännön laajentaminen muille aloille aloitettiin. Virtuaalinen opinnäytetöiden ohjausjärjestelmä opinnäytetyöpakki (www.kajak.fi/opari/) otettiin käyttöön kaikilla koulutusaloilla ensimmäisenä Suomessa. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen mielekäs, työelämään suuntautuva opinnäytetyön aihe ja työelämää löytämään kehittämistä vaativalle asialle sopiva tekijä. Järjestelmä lisää yhteistyötä ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja työelämän välillä. Opetukseen ja opetuksen suunnitteluun liittyviä prosesseja kehitettiin osana laadunvarmistusjärjestelmää. Kaikkien alojen opetussuunnitelmien kehittäminen ja resurssien kohdentaminen yhtenäistettiin, mikä lisäsi opettajien yhteiskäyttöä ja muuta alojen välistä yhteistyötä mm. monialaisia kehityshankkeita. Sähköisissä opintojaksokuvauksissa ja palautejärjestelmässä siirryttiin käyttöönottovaiheeseen. Jokaisessa koulutusohjelmassa ryhdyttiin työstämään oppimisprosessiperustaista opetussuunnitelmaa vuosiksi Valtakunnalliset ammattikorkeakoulun yleiset kompetenssit ja alakohtaiset kompetenssit otettiin osaksi opetussuunnitelman uudistamista. Syksyllä 2006 opintonsa aloittaneet siirtyivät käyttämään sähköistä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (ehops).

3 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 3(6) Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kainuun maakuntakirjaston kanssa kehitettiin avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedonhaun koulutusta palkkaamalla yhteinen projektisuunnittelija. Pohjois-Suomen maakunta-, yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen portaalihankkeella Pohjanportti kehitettiin pohjoisten kirjastojen palveluita, esimerkkinä yhteislainaus Oulun yliopiston kirjaston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston välillä. Lisäksi osallistuttiin maakuntakorkeakoulun kirjastopalveluiden kehittämiseen. Kurssikirjojen hankintaprosessia sekä informaatiolukutaidon integroimista opetussuunnitelmaan tehostettiin kaikkien alojen opettajien kanssa. Turvallisuusalan tutkintoon johtavan koulutuksen hakuprosessia ja alan korkeakoulututkinnon suunnittelua sekä työelämän alan tarpeita käsiteltiin laajalti eri yhteistyöryhmissä mm. Kainuun Prikaatin kanssa. Alan erityisosaajan rekrytointi ja verkostoituminen alueen muiden asiantuntijoiden kanssa käynnistyi. b) Alueellinen kehittäminen, työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehitystyö Ammattikorkeakoulu jatkoi Measurepolis Kajaani osaamiskeskuksen laajaa MeRC-tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuutta yhteistyökumppaneidensa kanssa. Ammattikorkeakoulu osallistui myös uuden osaamiskeskusohjelmakauden suunnitteluun kolmessa teknologiaklusterissa ja hyvinvointisekä matkailu- ja elämysteollisuusklusterissa. Ammattikorkeakoulu panosti ICT-alalla aluevaikuttavuuteensa jatkamalla ICT-laboratorioiden toiminnan ja välineistön kehittämistä. Metallija ICT-teollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseksi ammattikorkeakoulu aloitti yhteistyössä ammatillisen toisen asteen kanssa tuotekehitys- ja laadunvarmistamisympäristön rakentamiseen sekä laiteresurssien yhteiskäyttöön ja koordinointiin tähtäävän hankkeen. Ammattikorkeakoulu aloitti myös ajoneuvoteollisuuden ja Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä kehon tärinän hallintaa tutkivan ja kehittävän projektin. Ammattikorkeakoulu osallistui Kajaanin kaupunkiseudun ja Koillis-Suomen aluekeskusohjelmien toteuttamiseen ja kehittämiseen keskeisenä toimijana. Ammattikorkeakoulu toimi myös uuden aluekeskusohjelmakauden suunnittelussa määrittämällä Kajaanin seudun kehittämisen keskeiset suuntaviivat. Koillis-Suomen aluekeskustoiminnassa ammattikorkeakoulu saattoi päätökseen yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa Koillis-Suomen osaamisstrategiahankkeen, jossa Kajaanin ammattikorkeakoulu sitoutuu aluetta palvelevaan koulutus- ja t&k-toimintaan tulevalla kaudella matkailussa, terveydenhuollossa sekä tietojenkäsittelyssä ja liiketoimintaosaamisessa. Matkailualaa palvelevaa t&k-toimintaa jatkettiin Kainuussa ja Koillismaalla. Erityispainotus oli maaseutu- ja rajat ylittävän matkailun kehittämisessä. Ammattikorkeakoulu jatkoi yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa Pohjoinen portti Karjalaan matkailuhanketta ja sen henkilöstö toimi asiantuntijana mm. suomalais-venäläisessä talousfoorumissa matkailun osalta. Ammattikorkeakoulu osallistui Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskusohjelman matkailun tutkimusohjelman toimintoihin sekä uuden alkavan matkailun ja elämystuotannon ohjelman valmisteluun yhdessä kumppaneidensa kanssa. Ammattikorkeakoulu jatkoi hyvinvointiteknologiaan liittyvää hanketoimintaansa HYTEKE hankkeella yhteistyössä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa. Hankkeessa rakennettiin Kainuun keskussairaalan kuntoutusosaston yhteyteen kansallista mainetta saanut Kätevä koti. Tilaa hyödynnetään aktiivisesti oppimis- ja t&k -ympäristönä. Tilan käytettävyyden ja yritysyhteistyön edelleen kehittämiseksi käynnistettiin hankkeen toinen vaihe. Lisäksi käynnistettiin osana Itä-Suomen innovatiiviset toimet ohjelmaa laaja Kotihoitoa tukevat etäpalvelut -hanke yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Ammattikorkeakoulu toimii myös samasta ohjelmasta rahoitetusta Tervettä voimaa -hankkeessa yhteistyössä muiden Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala toimi aktiivisena kumppanina Näyttöön perustuvan hoitotyön toimeenpanoohjelman jalkauttamiseksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa terveysalan koulutuksen, tutkimuksen, käytännön hoitotyön ja johtamisen kehittämiseksi Kainuussa. Ohjattuun harjoitteluun

4 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 4(6) kehitettiin toimintakäsikirja yhteistyössä Kainuun maakunta kuntayhtymän kanssa. Ammattikorkeakoulu osallistui myös STAKESin Venäjä hankkeisiin asiantuntemuksellaan. Ammattikorkeakoulu toteutti runsaasti erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, konsultointi- tai muuta toimeksiantoja sekä 55 täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui 802 henkilöä. Ammattikorkeakoulu suoritti myös useita satoja erilaisia laboratoriomittauksia eri organisaatioiden tarpeisiin. Täydennyskoulutuksen ja palvelutoiminnan asiakastyytyväisyyspalautteet olivat erittäin hyviä. Ammattikorkeakoulun opettajat toimivat asiantuntijoina paikallisissa ja valtakunnallisissa koulutuksissa ja julkaisivat työelämän kehittämistä palvelevia artikkeleita. Työelämäsuhteiden kehittäminen tietoverkkoja hyödyntämällä hankkeessa luotiin ensimmäisenä Suomessa täysin verkossa toimiva opinnäytetöiden tilaus- ja tuotannon ohjausjärjestelmä sekä ammattikorkeakoulun osaajarekisteri työelämän käyttöön. Ammattikorkeakoulu käynnisti myös opetuksen ja t&k-toiminnan integroinnin uudet mallit hankkeen. Ammattikorkeakoulu jatkoi maakunnallista t&kaktivointitoimintaa ja aloitti siihen liittyen tuotteistamisklinikkatoiminnan valmistelun yhteistyössä muiden alueellisten kehittäjien kanssa. Liiketoimintaosaamista ja yrittäjyyttä toiminta-alueellaan ammattikorkeakoulu edisti sekä koulutuksella että hanketoiminnalla. Ammattikorkeakoulu aloitti mm. kansainvälisen Venäjä liiketoimintaosaamisen kehittämishankkeen sekä jatkoi BEPART-verkostossa yrittäjyystutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Kainuun maakuntakorkeakoulu liikkeelle hankkeessa luotiin yhteinen toimintamalli, joka tehostaa alueellisen koulutus- ja t&k -tarpeiden tunnistamista. Kajaanin ammattikorkeakoulu osallistui Kainuun maakunnan, Kajaanin kaupungin ja puolustusvoimien yhteistyöprojektiin, jossa luotiin koulutuksen alueellinen, yhteinen strategia koskien kaikkea alueen koulutustarjontaa ja sen integroimista osaksi puolustusvoimien henkilökunnan ja varusmiesten urakehitystä (Kajaanissa yhteensä n hlöä). Kaikkien strategiatyöhön osallistuneiden yhteinen tahtotila alueen koulutustarjonnalle määriteltiin ja turvallisuusala tutkintoon johtavana koulutusjatkumona toiselta asteelta korkea-asteelle nousi selkeimpänä tulevaisuuden tarpeena esille. Ura- ja rerytointipalveluissa osallistuttiin valtakunnallisen verkoston sekä sosiaali- ja terveysalan Jobstep.net -harjoittelupaikkavälitysjärjestelmän kehitysryhmän toimintaan. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavälityksessä Jobstep.net:iä markkinoitiin edelleen harjoittelupaikoille ja 70,2 % alan harjoittelupaikoista välitettiin sen kautta. Ura- ja rekrytointipalvelut järjesti yhteistyössä Kajaanin AMK:n opiskelijakunnan kanssa Expeditus Novus -rekrytointimessut keväällä. Lisäksi syksyllä järjestettiin alojen yhteinen työelämäpäivä, joka oli suunnattu lähinnä valmistuville opiskelijoille. Ammattikorkeakoulu järjesti yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa Kajaanin koulutustarjonnan esittelytapahtuman Kaksi kampusta, johon osallistui lähes 2000 Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Ylä-Savon ja Pohjois-Karjalan II asteen opiskelijaa. c) Kansainvälistyminen Ammattikorkeakoulun toiminnan kansainvälistyminen on keskeinen strateginen tavoite kaikilla toiminta-alueilla. Sekä koulutus- että t&k-toiminnassa edettiin suunnitellusti. Strategisten suunnitelmien lisäksi tehtiin koulutusalakohtaiset suunnitelmat, joiden tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulun ulkomaisten ja suomalaisten opiskelijoiden sekä henkilöstön yhteistyötä yhteisen opetussuunnitelmatyön, opetuksen, vaihtojen ja projektien avulla. Osana laadunvarmistusjärjestelmää kuvattiin kansainvälisen toiminnan keskeiset prosessit. Vuonna 2006 panostettiin ECTS-oppaan tekemiseen. Opas saadaan nettisivuille www-sivuston uudistuksen yhteydessä alkuvuodesta Teaching Content in English -koulutus toteutettiin vuonna Siihen osallistui 27 henkilöä ja sen tavoitteena oli paitsi saada lisää englanninkielisiä ammattiaineen kursseja kaikille koulutusaloille, myös kehittää opetus- ja hallintohenkilöstön valmiuksia opettaa/ohjata/neuvoa englannin kielellä kansainvälisiä opiskelijoita. Kurssiin sisältyi englannin kielen kieliopintoja, kulttuurien tuntemusta ja

5 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 5(6) kulttuurienvälistä viestintää sekä pedagogisten valmiuksien parantamista kv-opiskelijaryhmien opettamisessa. Opiskelijakunnan kanssa jatkettiin yhteistyötä ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden ennakkotiedottamisessa, paikkakunnalle ja opintoihin orientoitumisessa. Koulutusalojen kvkoordinaattorit osallistuivat ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden opinto-ohjelman suunnitteluun ja hankkivat harjoittelupaikkoja ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille paikallisista yrityksistä. Opinnäytetyönä tehtiin kartoitus yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan ulkomaalaisia opiskelijoita harjoitteluun ja laadittiin näistä yrityksistä rekisteri. Yliopistokeskuksen kanssa käynnistettiin neuvottelut kv-puolen yhteistoiminnasta. Kaikki tutkinto-opiskelijat osallistuivat vähintään yhteen kansainvälisyysinfoon ja vaihtoon lähtevät hakuinfoon sekä lähtö- ja paluuorientaatioihin. Lähes kaikki yli 3 kuukauden mittaiseen vaihtoon lähteneet opiskelijat suorittivat 3 opintopisteen laajuisen virtuaalisen vaihtovalmennuksen Valtterin. Kansainvälisessä vaihdossa jäätiin pitkissä opiskelijavaihdoissa (> 3 kk) Suomesta lähtevien osalta hieman tavoitteesta. Suomeen saapuvien määrässä tavoitteet toteutuivat: Suomesta 11 %, 46 - tavoite 12 % (05: 10,2 %, 43) ja Suomeen 13 %, 54 tavoite 12 % (05:12,6 %, 53). Alle 3 kuukauden opiskelijavaihdoissa oli 93 opiskelijaa (05:74) ja Suomeen saapui 34 opiskelijaa (05:27). Alle kuukauden mittaisessa opettaja- ja asiantuntijavaihdossa oli 80 ammattikorkeakoulun työntekijää (05:33) ja Kajaaniin saapui 11 ulkomaista opettajaa tai asiantuntijaa (05:8). Uusia yhteistyökorkeakouluja hankittiin erityisesti liikunnanohjaajakoulutukseen seuraavista maista: Japani, Iso-Britannia, Itävalta, Viro ja Turkki. Lisäksi tradenomikoulutuksessa tehtiin sopimus Korean ja Itävallan kanssa sekä panostettiin partnerihankintaan Venäjällä ja siellä erityisesti Pietarin alueella. Sopimukset pietarilaisten yliopistojen kanssa solmitaan kevään 2007 aikana. Syksyllä 2006 käynnistyi toinen englanninkielinen koulutusohjelma, Degree Programme in Tourism. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskeli 44 (05:53) suomalaista ja 46 (05:35) ulkomaista opiskelijaa, opetusta järjestettiin 159 (05:145 opintopisteen) opintopisteen verran; myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat osallistuivat ko. opintojaksoille. Opiskelijoille järjestettiin muuta englanninkielistä opetusta 54,5 opintopisteen verran ja ruotsinkielistä opetusta 5,5 opintopisteen verran. Yhteistä opiskelijarekrytointia tehtiin Mikkelin ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulujen kanssa Virossa, Pietarissa ja Latviassa ja jatkettiin omaa rekrytointia Kostamuksessa ja Petroskoissa. Ensimmäiset kaksoistutkinto-opiskelijat (FH Heilbronn/Saksa) aloittivat opintonsa syksyllä 2006 ja kaksoistutkintoneuvottelut aloitettiin FH Giessenin/Saksa kanssa sekä jatkettiin yhteistutkintoneuvotteluja IUT2 Grenoble/Ranska ja Vilnius Business College/Liettua kanssa. d) Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämistä jatkettiin tukemalla jatko- ja ammatillista kouluttautumista. Jokaisella työntekijällä/viranhaltijalla on oma kehittymissuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Tutkintojen ja osaamisen taso nousi. Tohtorikoulutukseen osallistui 11 opettajaa ja 3 muusta henkilökunnasta. Lisensiaattiopintoihin osallistui 6 opettajaa, joista yksi valmistui. Ylempää korkeakoulututkintoa suoritti 4 opettajaa ja 8 muun henkilökunnan jäsentä, joista kolme valmistui. Pedagogiseen koulutukseen osallistui 7 opettajaa, joista 2 valmistui, ja 4 muun henkilökunnan jäsentä, joista yksi valmistui. Liikkeenjohdon PD-opintoja suoritti 4 opettajaa. Ammattikorkeakoulututkinnon sai valmiiksi yksi opettaja ja sitä suorittaa 2 muun henkilökunnan jäsentä. Ylempää amk-tutkintoa suoritti yksi opettaja, ja kolme muun henkilökunnan jäsentä, joista yksi valmistui. Lisäksi kolme opettajaa suorittaa/sai valmiiksi muita yliopistotason opintokokonaisuuksia. Vuoden lopussa yliopettajista oli tohtoreita tai lisensiaatteja 100 % (tavoite 75 %). Lehtorit: ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatti tai tohtori 100 % (tavoite 95 %). Henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytettiin 938 työpäivää. 5. Voimavarat Ulkopuolinen rahoitus

6 E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 6(6) Ammattikorkeakoulun käyttötalouden tuloista 18,2 % (tavoite 7 %) tuli muusta kuin perusrahoituksesta ja muusta opetusministeriöltä tulevasta rahoituksesta. Tutkimus- ja kehittämistyöhön tulevan ulkopuolisen rahoituksen osuus (ilman opetusministeriöltä tulevaa hankerahoitusta) käyttötalouden tuloista oli 8,5 % ammattikorkeakoulun käyttötalouden tuloista (tavoite 10 %). Opetusministeriön hankerahoitus mukaan lukien ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyöhön tulevan ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 12 % (tavoite 10 %).

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kaupunki sekä opetusministeriö ovat ammattikorkeakoululain

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden MAAKUNTAKORKEAKOULU / POHJOIS-LAPIN OSAAMISSTRATEGIA 2010-2015 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

Asiantuntijuudesta taitoa ja osaamista työelämään. Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Asiantuntijuudesta taitoa ja osaamista työelämään. Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut Asiantuntijuudesta taitoa ja osaamista työelämään Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut Asiantuntijuudesta taitoa ja osaamista työelämään Koulutus- ja kehittämispalvelut on Lapin yliopiston

Lisätiedot

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULUN, HELSINGIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULUN, HELSINGIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULUN, HELSINGIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Helsingin ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupunki sekä opetusministeriö ovat ammattikorkeakoululain

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA 23. - 24.9.2004 Kohti vahvempia korkeakoulujen aluevaikutuksia Ylijohtaja Arvo Jäppinen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki sekä opetusministeriö ovat ammattikorkeakoululain

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN, OULUN SEUDUN AMMA- TILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN, OULUN SEUDUN AMMA- TILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN, OULUN SEUDUN AMMA- TILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammatillisen

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa 2011 Mirja Järvinen, Metropolia Kyselyt 2008 ja 2010 Kaikkia koulutusaloja koskeva kysely kielten opintopistemääristä 2008 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN LIITE 3 29.9.2011 SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN Taustaa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Onnistumme. yhdessä!

Onnistumme. yhdessä! Onnistumme yhdessä! Menestyksen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on maakuntansa ainoa korkeakoulu. Kehitämme alueen osaamista tiiviissä yhteistyössä muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Mitoitus - Aloittajamäärä sisältyy aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 30 % 8 % 1 Kajaanin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari

ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari ERITYISEN ÄÄRELLÄ - Ammatillisen erityisopetuksen -seminaari 15.3.2016 Asiantuntijaorganisaatiot matkakumppanina - ammatillinen koulutus kohti inkluusiota Minna Seppälä TAMK, Ammattipedagoginen TKI 18.3.2016

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Marko Kortetmäki 18.11.2011 Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Tosiasioita Maailmassa valmistuu noin miljoona insinööriä vuosittain Mikä erottaa suomen noin 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUN- TAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUO- SILLE

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUN- TAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUO- SILLE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN, ROVANIEMEN KOULUTUSKUN- TAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUO- SILLE 2004-2006 Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä sekä opetusministeriö

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN, KESKI-POHJANMAAN AMMATTI- KORKEAKOULUOSAKEYHTIÖN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN, KESKI-POHJANMAAN AMMATTI- KORKEAKOULUOSAKEYHTIÖN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN, KESKI-POHJANMAAN AMMATTI- KORKEAKOULUOSAKEYHTIÖN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 0 % -1 % 1 Oulun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Työelämäpalvelut Harri Mikkonen 1. Tutkintokoulutus Ylempi (AMK) Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Avoin ammattikorkeakoulu 2. Täydennyskoulutus Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot