PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma Tommolan asemakaavan loppuun saattaminen Rautajärven osayleiskaavan loppuun saattaminen Vesalan ranta-asemakaava / Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 166 Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Linkohaka RN:o 9:12, Lampitila RN:o 10:13, Pakarainen RN:o 10:23 ja Rantala RN:o 2: Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Vanhakylä ja Hutila-Eerola Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Heikkilä I , Hyyrätti , Villa RN:o 3:81 ym. 169 Pälkäneen kunnan ja Anna Tapion säätiön välinen sopimus oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä 170 Luopioisten ala-asteen maanvarasten rakenteiden kosteustekniset ongelmat ja sisäilmatutkimukset Aitoon pohjavedenottamon lisäkaivon paikka Siivoojan täyttöluvan hakeminen Kunnanvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpano Vanhuspalvelujen rakennemuutoksen jatkaminen Talouden ja toiminnan seurantaraportti Projektityöntekijän ottaminen yleishallintoon Grillausessun ja patakintaiden myyminen Maankäyttösopimuksen purkaminen/kiinteistöt R Korpela Oy Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpano Valokuituverkon tilaaminen Valokuituyhtiön perustaminen 44

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Palvelusihteerin työsuhteen siirtäminen yleishallinnosta teknisen toimen alaisuuteen 185 Valtuustoaloite Rajalansaaren virkistysalueen säilyttämiseksi Pälkäneen kunnan omistuksessa ja kuntalaisten virkistysalueena 49 50

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali LÄSNÄ JÄSENET Laesterä Eero puheenjohtaja Hakala Eveliina 1. varapj. esteellinen 169 Lindholm Risto 2. varapj. Ahlqvist Tero jäsen Jaakkola Pauliina jäsen Pihkala Jarkko jäsen Rönni Heikki jäsen Vehkalahti Maisa jäsen Viitanen Outi jäsen MUUT Urkko Petri valtuuston pj. Zeitlin Rainer valtuuston 1.varapj. Aho Maria valtuuston 2. varapj. Koivisto Janita kunnanjohtaja Sorri Mia vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Saukkoriipi Aleksi kehittämispäällikkö esteellinen 176 Kuisma Marja aluearkkitehti paikalla :t Nest Mauri sivistystoimenjohtaja paikalla :t Vesava Matti tekninen johtaja paikalla :t Kiviniemi Jouni toimitusjohtaja, Pälkäneen Asuntotuotanto Oy paikalla 162 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Pihkala ja Heikki Rönni PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Eero Laesterä puheenjohtaja Mia Sorri pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Jarkko Pihkala Heikki Rönni PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Mia Sorri

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma KH 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy on tehnyt kiinteistöistä kuntoarviot ja niiden poh jal ta määritellyt korjaustarpeet seuraavan viiden vuoden ajalle sekä kriit ti set korjaustarpeet. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n hallitus on kä si tellyt jatkuvuussuunnitelmaa kokouksissaan kevään aikana. Jat ku vuus suunni tel ma sisältää kiinteistökohtaiset tiedot sekä toimenpide-ehdotukset. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi tulee kokouk seen esittelemään jatkuvuussuunnitelmaa. Oheismateriaali: Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n laatima jat ku vuus suun nitel ma Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää merkitä jatkuvuussuunnitelman tiedoksi ja käy kokouk ses sa keskustelun jatkovalmistelusta. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi esitteli jatku vuus suun ni tel maa kokouksessa. Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelun. Kunnanjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen kokouksessa: Kunnanhallitus päättää merkitä jatkuvuussuunnitelman tiedoksi ja esittää Päl kä neen Asuntotuotanto Oy:n hallitukselle, että se laatii mennes sä jatkuvuussuunnitelman jatkoksi aikataulun toimenpiteiden to teut tami sek si ja esittää sen kunnanhallitukselle. Muutettu ehdotus hyväksyttiin. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi poistui kokouk ses ta asian käsittelyn jälkeen klo

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tommolan asemakaavan loppuun saattaminen KH Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään Tommolan ase ma kaa van muutoksen sillä perusteella, että jätevedenpuhdistamon aiheuttamasta mahdollisesta hajuhaitasta ei ollut esitetty riittävää selvitystä. Päl kä neen kunta tyytyi hallinto-oikeuden päätöksen ja teetätti selvityksen mah dol li ses ta hajuhaitasta VTT Expert Services Ltd:llä. Selvitys osoitti, että puhdistamon mahdollinen haju ei estä alueen kaavoitusta. Kaavan laatijana edellisessä vaiheessa toimi AirIx Ympäristö Oy. Nyt on tar koi tus ryhtyä täydentämään asemakaavan muutosta käytettävillä tiedoilla, ja viedä asemakaavan muutos uudelleen käsittelyyn. Koska kysymyksessä on lisätyö aikaisempaan asemakaavoitusprosessiin, ja oletetut kustannukset ovat parin tuhannen euron luokkaa, perusteet suoralle hankinnalle ovat olemassa. Tämän vuoksi AirIx Ympäristö Oy:ltä on pyydetty tarjous jatkotyöstä. Rakennusarkkitehti Esko Hyytisen ilmoittama arvio henkilötyökustan nuk sik si on euroa (alv 0 %), mikä vastaa koko prosessille n. 3-4 päi vän työ määrää. Ai ka palk kio las ku te taan erik seen käyt täen SKOL:n keski arvo hen ki lö veloi tus hinnas toa -20 %. Erityi set kor vauk set ja kulut veloitetaan erik seen. Työ hön osal listuu Es ko Hyyti sen li säksi tarvit taessa arkkitehti Marjut Lund ja Maria Kir veslah ti. Työ si sältää seu raavat normaalin kaa va pro ses sin mu kai set asiakirjat: osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksen asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen asemakaavaselostus ja siihen liittyvä vaikutusten arviointi sekä liitteet mm. vastineet uu desta kuule misesta ja tarvittavat muistiot Kunnanhallitus päättää tilata Tommolan asemakaavan muutoksen lisätyön Ai rix Ympäristö Oy:ltä rakennusarkkitehti Esko Hyytisen esittämän tarjouksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. KH Tommolan asemakaava voidaan ottaa nyt loppuun saatettavaksi. Alueella teh dyt lisäselvitykset osoittavat, että vedenpuhdistamo ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le. Puhdistamon läheisimmät kaksi tonttia on kuitenkin hyvä pois taa, jotta asuntokatujen sijaan vedenpuhdistamon huoltoliikenne voidaan ohjata katualueiden ulkopuoliselle nykyiselle Tommolantielle. Muilta osin kaavamateriaali voidaan sisällöllisesti viedä ehdotuksena nähtäville sel lai se naan. Aluearkkitehti Marja Kuisma ja kunnanjohtaja Janita Koivisto ovat neu votel leet Sweco Ympäristön aluejohtajan Ari Kulmalan kans sa Tom mo lan asemakaavan loppuun saattamisesta. Neuvottelussa on so vit-

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tu, että koska entisen tarjouksen ei voi katsoa olevan voimassa sen te kemi sen jälkeen kuluneen ajan vuoksi, niin Kulmala toimittaa kuntaan uu den ar vion kaavojen loppuunsaattamisen kustannuksista todelliseen ti lan teeseen perustuen. Ari Kulmala suo sit te li kui ten kin neuvottelussa, että kunta saat tai si omana työnään itse kaa van lop puun. Vuonna 2012 Esko Hyytisen laatimassa Airixin tarjouksessa arvioitiin projek tin loppuun saattamiseen kuluvan aikaa noin 3-4 päivää. Tämän kustan nuk set olivat silloisen hintatason mukaan arvioiden noin Päl käneen aluearkkitehdin arvion mukaan Hyytisen aika-arvio vastaa Tommolan lop puun saattamisen maksimityömäärää. Tommolan asemakaavan loppuun saattamisesta aiheutuvan työmäärän Swe con arkkitehti Timo Rysä arvioi olevan 90 h ja siitä syntyvät kus tannuk set Tarjouksen mukaisesti summasta noin 17 % koh dis tuu Rysäl le (SKOL 02) ja 83 % Swecon uudelle työn te ki jäl le Heidi Val kea laak solle (SKOL 04). Ottaen huomioon kaavan vii meis te lyyn kohdistuvien jäljellä ole vien toimenpiteiden vähäisyyden on tarjouksen arvioitu tun ti mää rä selkeäs ti ylimitoitettu. Näin ollen esitetäänkin, että kunta ottaa kaa van it selleen sen loppuun saattamiseksi. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Tommolan asemakaava otetaan Ari Kul ma lan ehdotuksen mukaisesti kuntaan loppuun saatettavaksi. Sweco Ym pä ris tön tulee toimittaa Tommolan asemakaavaa koskeva tähänastinen ai neis to käsiteltävässä muodossa Pälkäneen kunnalle. Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Rautajärven osayleiskaavan loppuun saattaminen 123/ /2011 KH 164 Rautajärven kaavan sisällöllinen aineisto on valmis kaavaehdotuksen nähtä vil le asetettavaksi. Rautajärven osayleiskaavan osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel ma on ollut nähtävillä ja kaavaluonnos Kaavaehdotusta varten jäljellä olevat toimet ovat: Pälkäneen kunnan laatimien pima-vastineiden liittäminen vas ti ne luet teloon pima-rajauksen siirtäminen urheilukentältä tielaitoksen varikolle Päl käneen kunnan ympäristönsuojelusihteerin ohjeiden mukaisesti selostuksen tarkastaminen pima-asioita käsittelevien kohtien osalta kaava-aineiston liiteluettelon kokoaminen sähköisen seurantalomakkeen täyttäminen ehdotusvaiheen aineiston toimittaminen kuntaan mahdolliset ehdotusvaiheen vastineet loppumateriaalin toimittaminen kuntaan Rautajärven osayleiskaavan jatkamiseksi pidettiin so pi mus neuvot te lu, jo hon osallistui Ari Kulmala Swecolta ja Pälkäneen kunnalta kunnan joh ta ja Koi vis to sekä aluearkkitehti Kuisma. Neuvottelun tavoitteena oli so pia lopputoimenpiteistä, jotta kaava saataisiin hyväksyntään. Sopimuksen ehdoista oli jo käyty aiemmin Swecon toimesta kokoon kutsut tu sopimusneuvottelu 26. helmikuuta Sii hen osallistui Swecolta Ari Kulmala ja Timo Rysä sekä Pälkäneen kun nas ta kunnanjohtaja Ara salo ja aluearkkitehti Marja Kuisma. Sweco esitti täl löin Rautajärven osayleis kaa van projektissa sovittuun kokonaispalkkioon olevan jäljel lä enää muutamia satoja euroja. Palaverissa Swe co pyysi ko ko nais hinnan huomattavaa ylöspäin tarkastamista. Ko ko nais tar jouk sen luonteen vuok si Pälkäneen kunta ei pitänyt sitä tarpeellisena. Sovittiin kuitenkin, että kaa va pro ses sis sa mahdollisesti tarvittavat konsultin laatimat vastineet ja suun nit te lu paik ka kun nal le suuntautuvien paleveri ym. matkojen kulut voi daan siitä eteenpäin li sä las kut taa. Alkuperäisen sopimuksen alaiseen työ oh jel maan oli sisällytetty kaksi vi ran omais neu vot te lua, kaksi esittelyä se kä kymmenen työpalaveria kunnan kans sa. Lisäksi konsultti oli si tou tunut tekemään enintään 20 vastinetta luon nos vai hees sa ja 15 vastinetta eh do tus vai hees sa. Myöhemmin vastineita laadittaessa konsultin li sä työ arvio niiden laatimiseksi oli 2-4 päivää. Aluearkkitehdin arvioima työ ai ka-arvio oli olennaisesti pienempi, joten kunnanhallituksen vastineita ei päätetty teet tää konsultilla. Luonnosvaiheen vas ti neet siirtyivät näin kunnan laa ditta vik si. Rautajärven osayleiskaavan oli alun pe rin arvioitu valmistuvan keväällä Tämä alkuperäinen aikataulu ei ole toteutunut. Neuvottelussa käytiin läpi siihen mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä ja to dettiin, että tähän ei ole vaikuttanut mikään yksittäinen tekijä vaan ky sees sä on monen asian summa, joka ei ole pelkästään toisesta osa puo les ta johtu vaa. Ennen lop pu vuot ta 2012 eivät sopijaosapuolet olleet sinä vuonna

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus yh tey des sä keskenään pro jek tin jatkamiseksi. Vuonna 2013 laadittiin suun nit te lu alu eel le luonto- ja kult tuu ri ym pä ris tö sel vi tyk set ja talvella pilaantuneiden maa- ai nes ten selvitykset. Rautajärven osayleiskaavan osalta Pälkäneen kunnalla on voimassa oleva so pi mus Sweco Ympäristön kanssa, joka perustuu kokonaistarjoukseen ( ). Sen mukaan konsultti on velvollinen viemään kaavatyöt siinä ai ka tau lus sa kun se on mahdollista ja luovuttamaan kunnalle so pi muk sessa määritellyn kaavan loppuaineiston normaalisti. Ari Kulmala toi so pi musneu vot te lus sa esille, että kaavavalmistelu Rautajärven osalta on ollut heil le tappiollista ja esitti, että he haluaisivat tehdä kaavan loppuun saat ta mi ses ta arvion kunnalle. Neuvottelun tuloksena sovittiin, että Sweco esit tää aika- ja kustannusarvion kaavan loppuunsaattamisen töistä to del liseen ti lan tee seen perustuvan arvion. Luonnosvaiheen lausunnot saapuivat kuntaan mennessä. Lausun to jen perusteella ohjausryhmän kokouksessa sovittiin pie nistä muutoksista liittyen muutaman vaahteratien varrella olevan tontin si joitta mi seen, liito-oravien yhteystarpeisiin ja rantarakennuspaikkoihin. Lisäksi ELY:n lausunnossa oli pyydetty tarkempaa selvitystä pilaantuneista maaalueis ta, joita kaavakartassa oli osoitettu urheilukentälle sekä en ti sel le huol to ase mal le. Ari Kulmala Swecolta tarjosi kyseisistä alueista PIMA-selvitystä hintaan Pälkäneen kunta oli täl löin jo aloit ta nut selvitystyön rajausten oikeellisuudesta, alkuperästä ja to del li sesta selvitystarpeesta. Johtopäätös oli, että urheilukentälle ei koh dis tu lainkaan pilaantuneen maaperän uhkaa, vaan rajaus olisi ELY-kes kuk ses ta jo ai koi naan saadun aineiston ja nyt saadun tiedon perusteella oi keal la paikal laan tielaitoksen entisellä varikolla ja että sieltä sekä entisen huol to aseman alueelta on laadittava riskiarviointi. Kunta ei tilannut Swe col ta tarjottua ur hei lu ken tän ja entisen huoltoaseman PIMA-selvitystä. Päl kä neen kunnan ym pä ris tön suo je lun laatima vanhan tielaitoksen varikon ja huol to ase man ris ki ar vioin ti valmistui Sweco Ympäristön arkkitehti Timo Rysän antaman arvion mu kaises ti Rautajärven osayleiskaavan loppuun työstäminen veisi heiltä yh teensä 52,5 h, johon ei sisältyisi työneuvotteluja. Kokonaiskustannus olisi noin 3600 (alv 0 %). Tästä Rysän (SKOL 02) työosuus on 15 h eli noin 29 % ja Maria Kirveslahden (SKOL 04) 37,5 h eli noin 71 %. Konsultin ar vioi ma jäl jel lä oleva työmäärä on noin puoli toista viikkoa. Pälkäneen kun nan johta ja kävi aluearkkitehdin kanssa läpi kaavan vielä edellyttämät toi met ja heis tä kohtuullinen arvio työn loppuun saattamisesta on kaksi työ päi vää. Jäl jel lä olevat toimenpiteet ovat toteuttavia luonteeltaan, joten eri ko kemus ta son konsulttien työosuuksien prosenttiosuus Swecon työ ai ka-ar viossa on kohdallaan. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Marja Kuisma, aluearkkitehti p ,

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kokonaistarjoukseen perustuvaan sopimukseen viitaten kunnanhallitus ei hy väk sy Swecon lisäarviota työn loppuunsaattamisesta sellaisenaan, etenkin kun asiaa on jo aiemmin tarkastettu. Lisäksi kunnanhallitus huo mauttaa, että projekti on kilpailutettu aikoinaan, joten sopimuksen alaisten työvai hei den hintaa ei voi kesken projektin korottaa siten, että se muuttaisi kilpai lu tuk sen tuloksen. Kunnanhallitus päättää, että Rau ta jär ven osa yleiskaa van loppuun saattamiseksi hyväksytään Sweco Ym pä ris töl le mak set tavak si vielä noin 18 h kustannus heidän arvionsa mu kai sil la eri ko ke mus tason konsulttien työosuuksilla, yhteensä noin Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa. Kunnanjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että Ari Kulmalan esityksen mukaisesti Rau ta jär ven osayleiskaavan laatiminen Sweco Oy:n toimesta kes key tetään ja Sweco Oy maksaa Pälkäneen kunnalle 1200 euroa työn kes keyt tämi ses tä. Tämä päätös astuu voimaan, kun kaikki konsultin tähän asti tuotta ma aineisto on toimitettu kuntaan mennessä. Aineiston on sisäl let tä vä myös käsiteltävässä muodossa olevat työversiot. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Ari Kulmalan esitys on pöytäkirjan liitteenä.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Vesalan ranta-asemakaava / Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 473/ /2008 KH 165 Vesalan ranta-asemakaavan kaava ehdotus on valmistunut asetettavaksi uu del leen nähtäville. Vesalan ranta-asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Päl käneve den etelärannalla sekä Rättäri-nimisessä saaressa. Kaa va eh dotus ta on korjattu ensimmäisestä kaavaehdotuksesta saadun palautteen pe rus teel la. Korjaukset kohdistuvat suojelumerkintöihin, ra ken nus oi keuksiin sekä tonttien sijoitteluun ranta-alueella. Rannan tontit sijoitetaan yh delle korttelille yhtenäisen vapaan rantaviivan turvaamiseksi. Koska muu tokset koskevat tonttijärjestelyjä, eivätkä näin ollen ole vähäisiä, tuodaan kaava eh do tus uudelleen nähtäville. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää asettaa Vesalan ranta-asemakaavan kaa va eh dotuk sen uudelleen nähtäville väliseksi ajaksi. Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Linkohaka RN:o 9:12, Lampitila RN:o 10:13, Pakarainen RN:o 10:23 ja Rantala RN:o 2:26 17/ /2009 KH Ranta-asemakaava koskee neljää tilaa Vähä-Arajärven länsipäässä. Ranta-asemakaava on aikanaan laadittu neljän muun Sappeen hiihtokeskuk sen ym pä ris tön ran ta-ase ma kaa va hankkeen kanssa. Vaikein asia alueella oli ve si huollon jär jestä mi nen. Puh taan veden hankinta samoin kuin jäteve den kä sittely kiin teis tö kohtai sesti oli todettu maaperän ominaisuuksien ta kia on gelmal li seksi. Kaavoja laadittaessa selvitettiin tekeillä olleiden ranta-asemakaavojen alueil la maan omis ta jat, jot ka oli vat valmiita heti ran ta-asema kaavojen valmistut tua liitty mään kes ki tet tyyn ve sihuoltoon. Jotta muualla vältettäisiin ristiriita ra ken nus hankkei den ja ve si huoltoverkoston rakenta misaikataulun välillä, keski tetyn vesi huollon ulko puolelle jättäyty vien maan omistajien alueille merkit tiin ra ken nuskielto. Ra kennuskielto alueilla on uu den rakennuksen rakenta minen kielletty kol me vuotta ran ta-asemakaavan voimaantulosta. Kunta saa pi dentää kielto aikaa enintään kolme vuotta ker rallaan. Sitä mu kaa kun ra kennuskielto alueiden omistajat tai mahdolliset rakentajat liittyvät keski tet tyyn vesihuol toon, ra kennuskiel toa voidaan pur kaa liittyvän alueen koh dal ta ranta-ase makaa vaa muutta malla. Keskitet tyyn vesihuoltoverkos toon liit tyvälle yksit täiselle rakennus hankkeelle on mahdollista myöntää poik kea mislupa. Ensimmäinen asemakaavaan merkitty kolmen vuoden rakennuskielto päättyi ja kunnanvaltuuston jatkama rakennuskielto päättyy Ve si huol to ver kos to on tois tai seksi ke hit ty nyt pää asiassa vain Sap peen vuoren hui pul la. Ra ken nus kielto alueilla ei ole ol lut niin suuria ra kenta mis paineita, että kes ki tettyyn ve si huoltoon liitty mi nen olisi tullut ajan kohtai sek si. Raken nus kiel toa on syytä pidentää seu raa vat kolme vuot ta al kaen Pidentämispäätös on syytä määrätä tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, jotta mahdolliset valitukset eivät johtaisi rakennuskiellon kumoutumiseen. Pää töksestä tulee välittömästi ilmoittaa muutoksenhakuviranomaiselle, joka voi kieltää päätöksen toimeenpanon. Muutoin pidentämispäätös tulee voimaan kun se kuulutetaan. Liitteenä 7 / KH kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liitteenä 8 / KH Sap peen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavo jen si jain ti kartta.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asemakaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla Linkohaka RN:o 9:12, Lampitila RN:o 10:13, Paka rainen RN:o 10:23 ja Rantala RN:o 2:26 kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä 1) päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pidennettyä rakennuskieltoa, 2) ja määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. KV KH Liitteenä 5 / KV kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liittee nä 6 / KV Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asema kaa vojen sijaintikartta. Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tausta-aineistona on kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavojen sijaintikartta. Esityslistaa julkaistaessa asian valmistelu on vielä kesken. Asia selostetaan ja esitys tehdään kokouksessa. Esitys kokouksessa. Kokouksessa kunnanjohtaja selvitti asiaa yksityiskohtaisemmin todeten, et tä ra ken nus kiel to jen jat ka mi nen edel leen kolmen vuoden määräajaksi on pe rustel tua. Kunnanjohtaja esitti, että koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asemakaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän ti loilla Linkohaka RN:o 9:12, Lampitila RN:o 10:13, Pakarainen RN:o 10:23 ja Rantala RN:o 2:26, kunnanhallitus esit tää kun nan val tuus tol le, et tä val tuusto 1. päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pidennettyä rakennuskieltoa, ja 2. määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KV Liitteenä 1. on kartta rakennuskieltoalueesta ja Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavojen sijaintikartta. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen rakennuskiellon pidentämisestä. Kokouksessa kunnanjohtaja totesi, että pöytäkirja tulisi tämän ja kahden seuraavan rakennuskieltoa koskevan asian kohdalta tarkastaa tässä kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian kohdalta kokouksessa. KH 166 Tiloja Linkohaka , Lampitila , Pakarainen ja Rantala koskevan ranta-asemakaavan rakennuskiellot umpeutuvat elokuussa Edellisiin päätöksiin viitaten rakennuskieltoa voidaan jatkaa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Pälkäneen vesihuolto tarkastaa toiminta-alueen kehittämisen tarpeen Sappeen alueella tänä aikana. Mikäli alueelle mahdollisesti laadittavissa uusissa ranta-asemakaavoissa täl lä alueella päädytään toisenlaiseen ratkaisuun rakennuskiellon osalta, ku mou tuu tämä päätös suunnittelualueella siltä osin ilman eri päätöstä. Tä mä päätös on myös muutoin mahdollista kumota kunnan toimesta kolmi vuo tis kau den aikana, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää jatkaa rakennuskieltoa seuraavaksi kol mi vuo tiskau dek si. Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa. Kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotusta kokouksessa: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi jat kaa rakennuskieltoa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka aikana tarkas te taan vesihuollon toiminta-alue ja pyritään tekemään vesi- ja vie mä risuun ni tel ma alueelle. Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Vanhakylä ja Hutila-Eerola / /2009 KH Ranta-asemakaava koskee kahta tilaa Sappeenvuoren etelärinteessä lähellä Sappeentietä. Rakennuskielto koskee osaa ranta-asemakaavan alueesta. Ranta-asemakaava on aikanaan laadittu neljän muun Sappeen hiihtokeskuk sen ym pä ris tön ran ta-ase ma kaa va hank keen kans sa. Vai kein asia alueella oli ve si huollon jär jestä mi nen. Puh taan veden han kinta sa moin kuin jäteve den kä sittely kiin teis tö kohtai sesti oli to dettu maa perän ominai suuksien ta kia on gelmal li seksi. Kaavoja laadittaessa selvitettiin tekeillä olleiden ran ta-ase ma kaa vo jen alueil la maan omis ta jat, jot ka oli vat val miita he ti ran ta-ase ma kaavo jen valmis tuttua liitty mään kes ki tet tyyn ve si huol toon. Jotta muual la vältet täisiin ristirii ta ra ken nus hank kei den ja ve si huol tover koston rakenta misai kataulun välil lä, keski tetyn vesi huollon ulko puo lelle jät täyty vien maan omistajien alueille merkit tiin ra ken nuskielto. Ra kennus kielto alueilla on uu den rakennuksen rakenta minen kielletty kol me vuotta ran ta-asemakaavan voimaantulosta. Kunta saa pi dentää kielto aikaa enin tään kolme vuotta ker rallaan. Sitä mu kaa kun ra kennuskielto alueiden omistajat tai mahdolliset rakentajat liittyvät keski tet tyyn vesihuol toon, ra kennuskiel toa voidaan pur kaa liittyvän alueen koh dalta ranta-ase makaa vaa muutta malla. Keskitet tyyn vesihuoltover kostoon liittyvälle yksit täiselle rakennus hankkeelle on mahdollista myöntää poik keamislupa. Ensimmäinen asemakaavaan merkitty kolmen vuoden rakennuskielto päättyi ja kunnanvaltuuston jatkama rakennuskielto päättyy Ve si huol to ver kos to on tois tai seksi ke hit ty nyt pää asiassa vain Sap peen vuoren hui pul la. Ra ken nus kielto alueilla ei ole ol lut niin suuria ra kenta mis paineita, että kes ki tettyyn ve si huoltoon liitty mi nen olisi tullut ajan kohtai sek si. Raken nus kiel toa on syytä pidentää seu raa vat kolme vuot ta al kaen Pidentämispäätös on syytä määrätä tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, jotta mahdolliset valitukset eivät johtaisi rakennuskiellon kumoutumiseen. Pää töksestä tulee välittömästi ilmoittaa muutoksenhakuviranomaiselle, joka voi kieltää päätöksen toimeenpanon. Muutoin pidentämispäätös tulee voimaan kun se kuulutetaan. Liitteenä 9 / KH kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liitteenä 8 / KH Sap peen hiihtokes kuksen ympäristön ranta-asemakaavo jen si jain ti kartta.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asemakaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla Vanhakylä RN:o 5:85 ja Hutila-Eerola RN:o 5:91 kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä 1) päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pidennettyä rakennuskieltoa, 2) ja määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. KV KH Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä 7 / KV on kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liittee nä 6 / KV Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asema kaa vojen sijaintikartta. Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tausta-aineistona on kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta. Esityslistaa julkaistaessa asian valmistelu on vielä kesken. Asia selostetaan ja esitys tehdään kokouksessa. Esitys kokouksessa. Kokouksessa kunnanjohtaja selvitti asiaa yksityiskohtaisemmin todeten, että rakennuskieltojen jatkaminen edelleen kolmen vuoden määräajaksi on perusteltua. Kunnanjohtaja esitti, että koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asema kaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla Vanhakylä RN:o 5:85 ja Hutila-Eerola RN:o 5:91 kun nanhallitus esittää kun nan val tuus tol le, et tä val tuus to 1. päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pi dennettyä rakennuskieltoa, ja 2. määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. KV Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä 2. on kartta rakennuskieltoalueesta.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen esityksen rakennus kiellon pidentämisestä. Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian kohdalta kokouksessa. KH 167 Tiloja Vanhakylä ja Hutila-Eerola koskevan ranta-asemakaavan rakennuskiellot umpeutuvat elokuussa Edellisiin päätöksiin viitaten rakennuskieltoa voidaan jatkaa seu raavak si kolmeksi vuodeksi. Pälkäneen vesihuolto tarkastaa toiminta-alueen ke hit tä mi sen tarpeen Sappeen alueella tänä aikana. Mikäli alueelle mahdollisesti laadittavissa uusissa ranta-asemakaavoissa täl lä alueella päädytään toisenlaiseen ratkaisuun rakennuskiellon osalta, ku mou tuu tämä päätös suunnittelualueella siltä osin ilman eri päätöstä. Tä mä päätös on myös muutoin mahdollista kumota kunnan toimesta kolmi vuo tis kau den aikana, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää jatkaa rakennuskieltoa seuraavaksi kol mi vuo tiskau dek si. Kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotusta kokouksessa: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi jat kaa rakennuskieltoa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka aikana tarkas te taan vesihuollon toiminta-alue ja pyritään tekemään vesi- ja vie mä risuun ni tel ma alueelle. Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Heikkilä I , Hyyrätti , Villa RN:o 3:81 ym. 17/ /2009 KH Ranta-asemakaava koskee 15:ttä tilaa Sappeenvuoren pohjoispuolella rinteen ja Arakoskentien välissä. Ranta-asemakaava on aikanaan laadittu neljän muun Sappeen hiihtokeskuk sen ym pä ris tön ran ta-ase ma kaa va hank keen kans sa. Vai kein asia alueella oli ve si huollon jär jestä mi nen. Puh taan veden han kinta sa moin kuin jäteve den kä sittely kiin teis tö kohtai sesti oli to dettu maa perän ominai suuksien ta kia on gelmal li seksi. Kaavoja laadittaessa selvitettiin tekeillä olleiden ranta-asemakaavojen alueil la maan omis ta jat, jot ka oli vat valmiita heti ran ta-asema kaavojen valmistut tua liitty mään kes ki tet tyyn ve sihuoltoon. Jotta muualla vältettäisiin ristiriita ra ken nus hankkei den ja ve si huoltoverkoston rakenta misaikataulun välillä, keski tetyn vesi huollon ulko puolelle jättäyty vien maan omistajien alueille merkit tiin ra ken nuskielto. Ra kennuskielto alueilla on uu den rakennuksen rakenta minen kielletty kol me vuotta ran ta-asemakaavan voimaantulosta. Kunta saa pi dentää kielto aikaa enintään kolme vuotta ker rallaan. Sitä mu kaa kun ra kennuskielto alueiden omistajat tai mahdolliset rakentajat liittyvät keski tet tyyn vesihuol toon, ra kennuskiel toa voidaan pur kaa liittyvän alueen koh dal ta ranta-ase makaa vaa muutta malla. Keskitet tyyn vesihuoltoverkos toon liit tyvälle yksit täiselle rakennus hankkeelle on mahdollista myöntää poik kea mislupa. Ensimmäinen asemakaavaan merkitty kolmen vuoden rakennuskielto päättyi ja kunnanvaltuuston jatkama rakennuskielto päättyy Vesihuoltoverkosto on tois tai sek si ke hit ty nyt pää asiassa vain Sap peen vuoren hui pul la. Ra ken nus kielto alueilla ei ole ol lut niin suuria ra kenta mis paineita, että kes ki tettyyn ve si huoltoon liitty mi nen olisi tullut ajan kohtai sek si. Raken nus kiel toa on syytä pidentää seu raa vat kolme vuot ta al kaen Pidentämispäätös on syytä määrätä tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, jotta mahdolliset valitukset eivät johtaisi rakennuskiellon kumoutumiseen. Pää töksestä tulee välittömästi ilmoittaa muutoksenhakuviranomaiselle, joka voi kieltää päätöksen toimeenpanon. Muutoin pidentämispäätös tulee voimaan kun se kuulutetaan. Liitteenä 10 / KH kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liitteenä 8 / KH Sap peen hiih tokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavo jen si jain ti kartta.

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asemakaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla Heikkilä I RN:o 3:57, Hyyrätti RN:o 3:94, Villa RN:o 3:81, Heikkilä II RN:o 3:82, Tuu lanpesä RN:o 9:16, Kuusenkätkö RN:o 9:17, Vainionmäki RN:o 9:31, Au rinkosappee RN:o 9:30, Mekala RN:o 9:21, Sappeenmaa RN:o 9:22, Ran taniitty RN:o 9:24, Takamaa RN:o 9:25, Aramäki RN:o 9:26, Jussinmaja RN:o 9:27 ja Pitkälahti RN:o 9:32 kunnan hallitus esittää valtuustolle, että tämä 1) päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pidennettyä rakennuskieltoa, 2) ja määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. KV KH Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä 8 / KV on kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liittee nä 6 / KV Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asema kaa vojen sijaintikartta. Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Sappeen kylän ranta-asemakaavan muutoksen, joka koskee mm. ti lo ja Kuu sen kät kö RN:o 9:17, Vai nion mä ki RN:o 9:31, Au rin kosap pee RN:o 9:30, Me kala RN:o 9:21, Sap peen maa RN:o 9:22, Ran ta niitty RN:o 9:24, Taka maa RN:o 9:25, Ara mäki RN:o 9:26 ja Pitkä lahti RN:o 9:32. Kaavamuutoksella em. tiloilta poistui vanhan kaavan määräyksen mukainen rakennuskielto. Tausta-aineistona on aikaisemmasta rakennuskieltoalueesta kaavakarttaote, johon on puneella rajattu kunnanvaltuuston hyväksymä, raken nus kiel lon poistanut kaavamuutosalue. Esityslistaa jul kais taes sa asian val mis te lu on vie lä kes ken. Asia se los tetaan ja esi tel lään ko kouk ses sa. Esitys kokouksessa. Kokouksessa kunnanjohtaja selvitti asiaa yksityiskohtaisemmin todeten, että rakennuskieltojen jatkaminen edelleen kolmen vuoden määräajaksi on perusteltua. Kunnanjohtaja esitti, että koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asema kaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Heikkilä I RN:o 3:57, Hyyrätti RN:o 3:94, Villa RN:o 3:81, Heikkilä II RN:o 3:82, Tuulanpesä RN:o 9:16 ja Jussinmaja RN:o 9:27 kunnanhallitus esittää kun nan val tuus tol le, et tä valtuusto 1. päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pi dennettyä rakennuskieltoa, ja 2. määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. KV Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä 3. on aikaisemmasta rakennuskieltoalueesta kaavakarttaote, johon on puneella rajattu kunnanvaltuuston hyväksymä, rakennuskiellon poistanut kaavamuutosalue. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen esityksen rakennuskiellon pidentämisestä esityksessä mainituilla alueilla. Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian koh dal ta ko kouk ses sa. KH 168 Tiloja Heikkilä , Hyyrätti , Villa , Heikkilä II , Tuulanpesä ja Jussinmaja koskevan ranta-asemakaavan rakennuskiellot umpeutuvat elokuussa Edellisiin päätöksiin viitaten rakennuskieltoa voidaan jatkaa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Pälkäneen vesihuolto tarkastaa toiminta-alueen kehittämisen tarpeen Sappeen alueella tänä aikana. Mikäli alueelle mahdollisesti laadittavissa uusissa ranta-asemakaavoissa täl lä alueella päädytään toisenlaiseen ratkaisuun rakennuskiellon osalta, ku mou tuu tämä päätös suunnittelualueella siltä osin ilman eri päätöstä. Tä mä päätös on myös muutoin mahdollista kumota kunnan toimesta kolmi vuo tis kau den aikana, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää jatkaa rakennuskieltoa seuraavaksi kol mi vuo tiskau dek si. Kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotusta kokouksessa: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi jat kaa rakennuskieltoa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka aikana tar-

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kas te taan vesihuollon toiminta-alue ja pyritään tekemään vesi- ja vie mä risuun ni tel ma alueelle. Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin. Aluearkkitehti Marja Kuisma poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kiinteistötyöryhmän toimenpide-esitykset / tilannepäivitys

Kiinteistötyöryhmän toimenpide-esitykset / tilannepäivitys Kunnanhallitus 204 27.10.2015 Kiinteistötyöryhmän toimenpide-esitykset / tilannepäivitys 238/02.07.00/2015 Kh 09.09.2014 143 Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Kunnanhallituksen nimeämä kiinteistötyöryhmä

Lisätiedot