PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma Tommolan asemakaavan loppuun saattaminen Rautajärven osayleiskaavan loppuun saattaminen Vesalan ranta-asemakaava / Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 166 Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Linkohaka RN:o 9:12, Lampitila RN:o 10:13, Pakarainen RN:o 10:23 ja Rantala RN:o 2: Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Vanhakylä ja Hutila-Eerola Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Heikkilä I , Hyyrätti , Villa RN:o 3:81 ym. 169 Pälkäneen kunnan ja Anna Tapion säätiön välinen sopimus oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä 170 Luopioisten ala-asteen maanvarasten rakenteiden kosteustekniset ongelmat ja sisäilmatutkimukset Aitoon pohjavedenottamon lisäkaivon paikka Siivoojan täyttöluvan hakeminen Kunnanvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpano Vanhuspalvelujen rakennemuutoksen jatkaminen Talouden ja toiminnan seurantaraportti Projektityöntekijän ottaminen yleishallintoon Grillausessun ja patakintaiden myyminen Maankäyttösopimuksen purkaminen/kiinteistöt R Korpela Oy Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpano Valokuituverkon tilaaminen Valokuituyhtiön perustaminen 44

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Palvelusihteerin työsuhteen siirtäminen yleishallinnosta teknisen toimen alaisuuteen 185 Valtuustoaloite Rajalansaaren virkistysalueen säilyttämiseksi Pälkäneen kunnan omistuksessa ja kuntalaisten virkistysalueena 49 50

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali LÄSNÄ JÄSENET Laesterä Eero puheenjohtaja Hakala Eveliina 1. varapj. esteellinen 169 Lindholm Risto 2. varapj. Ahlqvist Tero jäsen Jaakkola Pauliina jäsen Pihkala Jarkko jäsen Rönni Heikki jäsen Vehkalahti Maisa jäsen Viitanen Outi jäsen MUUT Urkko Petri valtuuston pj. Zeitlin Rainer valtuuston 1.varapj. Aho Maria valtuuston 2. varapj. Koivisto Janita kunnanjohtaja Sorri Mia vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Saukkoriipi Aleksi kehittämispäällikkö esteellinen 176 Kuisma Marja aluearkkitehti paikalla :t Nest Mauri sivistystoimenjohtaja paikalla :t Vesava Matti tekninen johtaja paikalla :t Kiviniemi Jouni toimitusjohtaja, Pälkäneen Asuntotuotanto Oy paikalla 162 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Pihkala ja Heikki Rönni PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Eero Laesterä puheenjohtaja Mia Sorri pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Jarkko Pihkala Heikki Rönni PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Mia Sorri

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma KH 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy on tehnyt kiinteistöistä kuntoarviot ja niiden poh jal ta määritellyt korjaustarpeet seuraavan viiden vuoden ajalle sekä kriit ti set korjaustarpeet. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n hallitus on kä si tellyt jatkuvuussuunnitelmaa kokouksissaan kevään aikana. Jat ku vuus suunni tel ma sisältää kiinteistökohtaiset tiedot sekä toimenpide-ehdotukset. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi tulee kokouk seen esittelemään jatkuvuussuunnitelmaa. Oheismateriaali: Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n laatima jat ku vuus suun nitel ma Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää merkitä jatkuvuussuunnitelman tiedoksi ja käy kokouk ses sa keskustelun jatkovalmistelusta. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi esitteli jatku vuus suun ni tel maa kokouksessa. Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelun. Kunnanjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen kokouksessa: Kunnanhallitus päättää merkitä jatkuvuussuunnitelman tiedoksi ja esittää Päl kä neen Asuntotuotanto Oy:n hallitukselle, että se laatii mennes sä jatkuvuussuunnitelman jatkoksi aikataulun toimenpiteiden to teut tami sek si ja esittää sen kunnanhallitukselle. Muutettu ehdotus hyväksyttiin. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi poistui kokouk ses ta asian käsittelyn jälkeen klo

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tommolan asemakaavan loppuun saattaminen KH Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään Tommolan ase ma kaa van muutoksen sillä perusteella, että jätevedenpuhdistamon aiheuttamasta mahdollisesta hajuhaitasta ei ollut esitetty riittävää selvitystä. Päl kä neen kunta tyytyi hallinto-oikeuden päätöksen ja teetätti selvityksen mah dol li ses ta hajuhaitasta VTT Expert Services Ltd:llä. Selvitys osoitti, että puhdistamon mahdollinen haju ei estä alueen kaavoitusta. Kaavan laatijana edellisessä vaiheessa toimi AirIx Ympäristö Oy. Nyt on tar koi tus ryhtyä täydentämään asemakaavan muutosta käytettävillä tiedoilla, ja viedä asemakaavan muutos uudelleen käsittelyyn. Koska kysymyksessä on lisätyö aikaisempaan asemakaavoitusprosessiin, ja oletetut kustannukset ovat parin tuhannen euron luokkaa, perusteet suoralle hankinnalle ovat olemassa. Tämän vuoksi AirIx Ympäristö Oy:ltä on pyydetty tarjous jatkotyöstä. Rakennusarkkitehti Esko Hyytisen ilmoittama arvio henkilötyökustan nuk sik si on euroa (alv 0 %), mikä vastaa koko prosessille n. 3-4 päi vän työ määrää. Ai ka palk kio las ku te taan erik seen käyt täen SKOL:n keski arvo hen ki lö veloi tus hinnas toa -20 %. Erityi set kor vauk set ja kulut veloitetaan erik seen. Työ hön osal listuu Es ko Hyyti sen li säksi tarvit taessa arkkitehti Marjut Lund ja Maria Kir veslah ti. Työ si sältää seu raavat normaalin kaa va pro ses sin mu kai set asiakirjat: osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksen asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen asemakaavaselostus ja siihen liittyvä vaikutusten arviointi sekä liitteet mm. vastineet uu desta kuule misesta ja tarvittavat muistiot Kunnanhallitus päättää tilata Tommolan asemakaavan muutoksen lisätyön Ai rix Ympäristö Oy:ltä rakennusarkkitehti Esko Hyytisen esittämän tarjouksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. KH Tommolan asemakaava voidaan ottaa nyt loppuun saatettavaksi. Alueella teh dyt lisäselvitykset osoittavat, että vedenpuhdistamo ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le. Puhdistamon läheisimmät kaksi tonttia on kuitenkin hyvä pois taa, jotta asuntokatujen sijaan vedenpuhdistamon huoltoliikenne voidaan ohjata katualueiden ulkopuoliselle nykyiselle Tommolantielle. Muilta osin kaavamateriaali voidaan sisällöllisesti viedä ehdotuksena nähtäville sel lai se naan. Aluearkkitehti Marja Kuisma ja kunnanjohtaja Janita Koivisto ovat neu votel leet Sweco Ympäristön aluejohtajan Ari Kulmalan kans sa Tom mo lan asemakaavan loppuun saattamisesta. Neuvottelussa on so vit-

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tu, että koska entisen tarjouksen ei voi katsoa olevan voimassa sen te kemi sen jälkeen kuluneen ajan vuoksi, niin Kulmala toimittaa kuntaan uu den ar vion kaavojen loppuunsaattamisen kustannuksista todelliseen ti lan teeseen perustuen. Ari Kulmala suo sit te li kui ten kin neuvottelussa, että kunta saat tai si omana työnään itse kaa van lop puun. Vuonna 2012 Esko Hyytisen laatimassa Airixin tarjouksessa arvioitiin projek tin loppuun saattamiseen kuluvan aikaa noin 3-4 päivää. Tämän kustan nuk set olivat silloisen hintatason mukaan arvioiden noin Päl käneen aluearkkitehdin arvion mukaan Hyytisen aika-arvio vastaa Tommolan lop puun saattamisen maksimityömäärää. Tommolan asemakaavan loppuun saattamisesta aiheutuvan työmäärän Swe con arkkitehti Timo Rysä arvioi olevan 90 h ja siitä syntyvät kus tannuk set Tarjouksen mukaisesti summasta noin 17 % koh dis tuu Rysäl le (SKOL 02) ja 83 % Swecon uudelle työn te ki jäl le Heidi Val kea laak solle (SKOL 04). Ottaen huomioon kaavan vii meis te lyyn kohdistuvien jäljellä ole vien toimenpiteiden vähäisyyden on tarjouksen arvioitu tun ti mää rä selkeäs ti ylimitoitettu. Näin ollen esitetäänkin, että kunta ottaa kaa van it selleen sen loppuun saattamiseksi. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Tommolan asemakaava otetaan Ari Kul ma lan ehdotuksen mukaisesti kuntaan loppuun saatettavaksi. Sweco Ym pä ris tön tulee toimittaa Tommolan asemakaavaa koskeva tähänastinen ai neis to käsiteltävässä muodossa Pälkäneen kunnalle. Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Rautajärven osayleiskaavan loppuun saattaminen 123/ /2011 KH 164 Rautajärven kaavan sisällöllinen aineisto on valmis kaavaehdotuksen nähtä vil le asetettavaksi. Rautajärven osayleiskaavan osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel ma on ollut nähtävillä ja kaavaluonnos Kaavaehdotusta varten jäljellä olevat toimet ovat: Pälkäneen kunnan laatimien pima-vastineiden liittäminen vas ti ne luet teloon pima-rajauksen siirtäminen urheilukentältä tielaitoksen varikolle Päl käneen kunnan ympäristönsuojelusihteerin ohjeiden mukaisesti selostuksen tarkastaminen pima-asioita käsittelevien kohtien osalta kaava-aineiston liiteluettelon kokoaminen sähköisen seurantalomakkeen täyttäminen ehdotusvaiheen aineiston toimittaminen kuntaan mahdolliset ehdotusvaiheen vastineet loppumateriaalin toimittaminen kuntaan Rautajärven osayleiskaavan jatkamiseksi pidettiin so pi mus neuvot te lu, jo hon osallistui Ari Kulmala Swecolta ja Pälkäneen kunnalta kunnan joh ta ja Koi vis to sekä aluearkkitehti Kuisma. Neuvottelun tavoitteena oli so pia lopputoimenpiteistä, jotta kaava saataisiin hyväksyntään. Sopimuksen ehdoista oli jo käyty aiemmin Swecon toimesta kokoon kutsut tu sopimusneuvottelu 26. helmikuuta Sii hen osallistui Swecolta Ari Kulmala ja Timo Rysä sekä Pälkäneen kun nas ta kunnanjohtaja Ara salo ja aluearkkitehti Marja Kuisma. Sweco esitti täl löin Rautajärven osayleis kaa van projektissa sovittuun kokonaispalkkioon olevan jäljel lä enää muutamia satoja euroja. Palaverissa Swe co pyysi ko ko nais hinnan huomattavaa ylöspäin tarkastamista. Ko ko nais tar jouk sen luonteen vuok si Pälkäneen kunta ei pitänyt sitä tarpeellisena. Sovittiin kuitenkin, että kaa va pro ses sis sa mahdollisesti tarvittavat konsultin laatimat vastineet ja suun nit te lu paik ka kun nal le suuntautuvien paleveri ym. matkojen kulut voi daan siitä eteenpäin li sä las kut taa. Alkuperäisen sopimuksen alaiseen työ oh jel maan oli sisällytetty kaksi vi ran omais neu vot te lua, kaksi esittelyä se kä kymmenen työpalaveria kunnan kans sa. Lisäksi konsultti oli si tou tunut tekemään enintään 20 vastinetta luon nos vai hees sa ja 15 vastinetta eh do tus vai hees sa. Myöhemmin vastineita laadittaessa konsultin li sä työ arvio niiden laatimiseksi oli 2-4 päivää. Aluearkkitehdin arvioima työ ai ka-arvio oli olennaisesti pienempi, joten kunnanhallituksen vastineita ei päätetty teet tää konsultilla. Luonnosvaiheen vas ti neet siirtyivät näin kunnan laa ditta vik si. Rautajärven osayleiskaavan oli alun pe rin arvioitu valmistuvan keväällä Tämä alkuperäinen aikataulu ei ole toteutunut. Neuvottelussa käytiin läpi siihen mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä ja to dettiin, että tähän ei ole vaikuttanut mikään yksittäinen tekijä vaan ky sees sä on monen asian summa, joka ei ole pelkästään toisesta osa puo les ta johtu vaa. Ennen lop pu vuot ta 2012 eivät sopijaosapuolet olleet sinä vuonna

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus yh tey des sä keskenään pro jek tin jatkamiseksi. Vuonna 2013 laadittiin suun nit te lu alu eel le luonto- ja kult tuu ri ym pä ris tö sel vi tyk set ja talvella pilaantuneiden maa- ai nes ten selvitykset. Rautajärven osayleiskaavan osalta Pälkäneen kunnalla on voimassa oleva so pi mus Sweco Ympäristön kanssa, joka perustuu kokonaistarjoukseen ( ). Sen mukaan konsultti on velvollinen viemään kaavatyöt siinä ai ka tau lus sa kun se on mahdollista ja luovuttamaan kunnalle so pi muk sessa määritellyn kaavan loppuaineiston normaalisti. Ari Kulmala toi so pi musneu vot te lus sa esille, että kaavavalmistelu Rautajärven osalta on ollut heil le tappiollista ja esitti, että he haluaisivat tehdä kaavan loppuun saat ta mi ses ta arvion kunnalle. Neuvottelun tuloksena sovittiin, että Sweco esit tää aika- ja kustannusarvion kaavan loppuunsaattamisen töistä to del liseen ti lan tee seen perustuvan arvion. Luonnosvaiheen lausunnot saapuivat kuntaan mennessä. Lausun to jen perusteella ohjausryhmän kokouksessa sovittiin pie nistä muutoksista liittyen muutaman vaahteratien varrella olevan tontin si joitta mi seen, liito-oravien yhteystarpeisiin ja rantarakennuspaikkoihin. Lisäksi ELY:n lausunnossa oli pyydetty tarkempaa selvitystä pilaantuneista maaalueis ta, joita kaavakartassa oli osoitettu urheilukentälle sekä en ti sel le huol to ase mal le. Ari Kulmala Swecolta tarjosi kyseisistä alueista PIMA-selvitystä hintaan Pälkäneen kunta oli täl löin jo aloit ta nut selvitystyön rajausten oikeellisuudesta, alkuperästä ja to del li sesta selvitystarpeesta. Johtopäätös oli, että urheilukentälle ei koh dis tu lainkaan pilaantuneen maaperän uhkaa, vaan rajaus olisi ELY-kes kuk ses ta jo ai koi naan saadun aineiston ja nyt saadun tiedon perusteella oi keal la paikal laan tielaitoksen entisellä varikolla ja että sieltä sekä entisen huol to aseman alueelta on laadittava riskiarviointi. Kunta ei tilannut Swe col ta tarjottua ur hei lu ken tän ja entisen huoltoaseman PIMA-selvitystä. Päl kä neen kunnan ym pä ris tön suo je lun laatima vanhan tielaitoksen varikon ja huol to ase man ris ki ar vioin ti valmistui Sweco Ympäristön arkkitehti Timo Rysän antaman arvion mu kaises ti Rautajärven osayleiskaavan loppuun työstäminen veisi heiltä yh teensä 52,5 h, johon ei sisältyisi työneuvotteluja. Kokonaiskustannus olisi noin 3600 (alv 0 %). Tästä Rysän (SKOL 02) työosuus on 15 h eli noin 29 % ja Maria Kirveslahden (SKOL 04) 37,5 h eli noin 71 %. Konsultin ar vioi ma jäl jel lä oleva työmäärä on noin puoli toista viikkoa. Pälkäneen kun nan johta ja kävi aluearkkitehdin kanssa läpi kaavan vielä edellyttämät toi met ja heis tä kohtuullinen arvio työn loppuun saattamisesta on kaksi työ päi vää. Jäl jel lä olevat toimenpiteet ovat toteuttavia luonteeltaan, joten eri ko kemus ta son konsulttien työosuuksien prosenttiosuus Swecon työ ai ka-ar viossa on kohdallaan. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Marja Kuisma, aluearkkitehti p ,

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kokonaistarjoukseen perustuvaan sopimukseen viitaten kunnanhallitus ei hy väk sy Swecon lisäarviota työn loppuunsaattamisesta sellaisenaan, etenkin kun asiaa on jo aiemmin tarkastettu. Lisäksi kunnanhallitus huo mauttaa, että projekti on kilpailutettu aikoinaan, joten sopimuksen alaisten työvai hei den hintaa ei voi kesken projektin korottaa siten, että se muuttaisi kilpai lu tuk sen tuloksen. Kunnanhallitus päättää, että Rau ta jär ven osa yleiskaa van loppuun saattamiseksi hyväksytään Sweco Ym pä ris töl le mak set tavak si vielä noin 18 h kustannus heidän arvionsa mu kai sil la eri ko ke mus tason konsulttien työosuuksilla, yhteensä noin Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa. Kunnanjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että Ari Kulmalan esityksen mukaisesti Rau ta jär ven osayleiskaavan laatiminen Sweco Oy:n toimesta kes key tetään ja Sweco Oy maksaa Pälkäneen kunnalle 1200 euroa työn kes keyt tämi ses tä. Tämä päätös astuu voimaan, kun kaikki konsultin tähän asti tuotta ma aineisto on toimitettu kuntaan mennessä. Aineiston on sisäl let tä vä myös käsiteltävässä muodossa olevat työversiot. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Ari Kulmalan esitys on pöytäkirjan liitteenä.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Vesalan ranta-asemakaava / Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 473/ /2008 KH 165 Vesalan ranta-asemakaavan kaava ehdotus on valmistunut asetettavaksi uu del leen nähtäville. Vesalan ranta-asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Päl käneve den etelärannalla sekä Rättäri-nimisessä saaressa. Kaa va eh dotus ta on korjattu ensimmäisestä kaavaehdotuksesta saadun palautteen pe rus teel la. Korjaukset kohdistuvat suojelumerkintöihin, ra ken nus oi keuksiin sekä tonttien sijoitteluun ranta-alueella. Rannan tontit sijoitetaan yh delle korttelille yhtenäisen vapaan rantaviivan turvaamiseksi. Koska muu tokset koskevat tonttijärjestelyjä, eivätkä näin ollen ole vähäisiä, tuodaan kaava eh do tus uudelleen nähtäville. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää asettaa Vesalan ranta-asemakaavan kaa va eh dotuk sen uudelleen nähtäville väliseksi ajaksi. Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Linkohaka RN:o 9:12, Lampitila RN:o 10:13, Pakarainen RN:o 10:23 ja Rantala RN:o 2:26 17/ /2009 KH Ranta-asemakaava koskee neljää tilaa Vähä-Arajärven länsipäässä. Ranta-asemakaava on aikanaan laadittu neljän muun Sappeen hiihtokeskuk sen ym pä ris tön ran ta-ase ma kaa va hankkeen kanssa. Vaikein asia alueella oli ve si huollon jär jestä mi nen. Puh taan veden hankinta samoin kuin jäteve den kä sittely kiin teis tö kohtai sesti oli todettu maaperän ominaisuuksien ta kia on gelmal li seksi. Kaavoja laadittaessa selvitettiin tekeillä olleiden ranta-asemakaavojen alueil la maan omis ta jat, jot ka oli vat valmiita heti ran ta-asema kaavojen valmistut tua liitty mään kes ki tet tyyn ve sihuoltoon. Jotta muualla vältettäisiin ristiriita ra ken nus hankkei den ja ve si huoltoverkoston rakenta misaikataulun välillä, keski tetyn vesi huollon ulko puolelle jättäyty vien maan omistajien alueille merkit tiin ra ken nuskielto. Ra kennuskielto alueilla on uu den rakennuksen rakenta minen kielletty kol me vuotta ran ta-asemakaavan voimaantulosta. Kunta saa pi dentää kielto aikaa enintään kolme vuotta ker rallaan. Sitä mu kaa kun ra kennuskielto alueiden omistajat tai mahdolliset rakentajat liittyvät keski tet tyyn vesihuol toon, ra kennuskiel toa voidaan pur kaa liittyvän alueen koh dal ta ranta-ase makaa vaa muutta malla. Keskitet tyyn vesihuoltoverkos toon liit tyvälle yksit täiselle rakennus hankkeelle on mahdollista myöntää poik kea mislupa. Ensimmäinen asemakaavaan merkitty kolmen vuoden rakennuskielto päättyi ja kunnanvaltuuston jatkama rakennuskielto päättyy Ve si huol to ver kos to on tois tai seksi ke hit ty nyt pää asiassa vain Sap peen vuoren hui pul la. Ra ken nus kielto alueilla ei ole ol lut niin suuria ra kenta mis paineita, että kes ki tettyyn ve si huoltoon liitty mi nen olisi tullut ajan kohtai sek si. Raken nus kiel toa on syytä pidentää seu raa vat kolme vuot ta al kaen Pidentämispäätös on syytä määrätä tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, jotta mahdolliset valitukset eivät johtaisi rakennuskiellon kumoutumiseen. Pää töksestä tulee välittömästi ilmoittaa muutoksenhakuviranomaiselle, joka voi kieltää päätöksen toimeenpanon. Muutoin pidentämispäätös tulee voimaan kun se kuulutetaan. Liitteenä 7 / KH kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liitteenä 8 / KH Sap peen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavo jen si jain ti kartta.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asemakaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla Linkohaka RN:o 9:12, Lampitila RN:o 10:13, Paka rainen RN:o 10:23 ja Rantala RN:o 2:26 kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä 1) päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pidennettyä rakennuskieltoa, 2) ja määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. KV KH Liitteenä 5 / KV kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liittee nä 6 / KV Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asema kaa vojen sijaintikartta. Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tausta-aineistona on kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavojen sijaintikartta. Esityslistaa julkaistaessa asian valmistelu on vielä kesken. Asia selostetaan ja esitys tehdään kokouksessa. Esitys kokouksessa. Kokouksessa kunnanjohtaja selvitti asiaa yksityiskohtaisemmin todeten, et tä ra ken nus kiel to jen jat ka mi nen edel leen kolmen vuoden määräajaksi on pe rustel tua. Kunnanjohtaja esitti, että koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asemakaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän ti loilla Linkohaka RN:o 9:12, Lampitila RN:o 10:13, Pakarainen RN:o 10:23 ja Rantala RN:o 2:26, kunnanhallitus esit tää kun nan val tuus tol le, et tä val tuusto 1. päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pidennettyä rakennuskieltoa, ja 2. määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KV Liitteenä 1. on kartta rakennuskieltoalueesta ja Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavojen sijaintikartta. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen rakennuskiellon pidentämisestä. Kokouksessa kunnanjohtaja totesi, että pöytäkirja tulisi tämän ja kahden seuraavan rakennuskieltoa koskevan asian kohdalta tarkastaa tässä kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian kohdalta kokouksessa. KH 166 Tiloja Linkohaka , Lampitila , Pakarainen ja Rantala koskevan ranta-asemakaavan rakennuskiellot umpeutuvat elokuussa Edellisiin päätöksiin viitaten rakennuskieltoa voidaan jatkaa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Pälkäneen vesihuolto tarkastaa toiminta-alueen kehittämisen tarpeen Sappeen alueella tänä aikana. Mikäli alueelle mahdollisesti laadittavissa uusissa ranta-asemakaavoissa täl lä alueella päädytään toisenlaiseen ratkaisuun rakennuskiellon osalta, ku mou tuu tämä päätös suunnittelualueella siltä osin ilman eri päätöstä. Tä mä päätös on myös muutoin mahdollista kumota kunnan toimesta kolmi vuo tis kau den aikana, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää jatkaa rakennuskieltoa seuraavaksi kol mi vuo tiskau dek si. Aluearkkitehti Marja Kuisma selosti asiaa kokouksessa. Kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotusta kokouksessa: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi jat kaa rakennuskieltoa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka aikana tarkas te taan vesihuollon toiminta-alue ja pyritään tekemään vesi- ja vie mä risuun ni tel ma alueelle. Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Vanhakylä ja Hutila-Eerola / /2009 KH Ranta-asemakaava koskee kahta tilaa Sappeenvuoren etelärinteessä lähellä Sappeentietä. Rakennuskielto koskee osaa ranta-asemakaavan alueesta. Ranta-asemakaava on aikanaan laadittu neljän muun Sappeen hiihtokeskuk sen ym pä ris tön ran ta-ase ma kaa va hank keen kans sa. Vai kein asia alueella oli ve si huollon jär jestä mi nen. Puh taan veden han kinta sa moin kuin jäteve den kä sittely kiin teis tö kohtai sesti oli to dettu maa perän ominai suuksien ta kia on gelmal li seksi. Kaavoja laadittaessa selvitettiin tekeillä olleiden ran ta-ase ma kaa vo jen alueil la maan omis ta jat, jot ka oli vat val miita he ti ran ta-ase ma kaavo jen valmis tuttua liitty mään kes ki tet tyyn ve si huol toon. Jotta muual la vältet täisiin ristirii ta ra ken nus hank kei den ja ve si huol tover koston rakenta misai kataulun välil lä, keski tetyn vesi huollon ulko puo lelle jät täyty vien maan omistajien alueille merkit tiin ra ken nuskielto. Ra kennus kielto alueilla on uu den rakennuksen rakenta minen kielletty kol me vuotta ran ta-asemakaavan voimaantulosta. Kunta saa pi dentää kielto aikaa enin tään kolme vuotta ker rallaan. Sitä mu kaa kun ra kennuskielto alueiden omistajat tai mahdolliset rakentajat liittyvät keski tet tyyn vesihuol toon, ra kennuskiel toa voidaan pur kaa liittyvän alueen koh dalta ranta-ase makaa vaa muutta malla. Keskitet tyyn vesihuoltover kostoon liittyvälle yksit täiselle rakennus hankkeelle on mahdollista myöntää poik keamislupa. Ensimmäinen asemakaavaan merkitty kolmen vuoden rakennuskielto päättyi ja kunnanvaltuuston jatkama rakennuskielto päättyy Ve si huol to ver kos to on tois tai seksi ke hit ty nyt pää asiassa vain Sap peen vuoren hui pul la. Ra ken nus kielto alueilla ei ole ol lut niin suuria ra kenta mis paineita, että kes ki tettyyn ve si huoltoon liitty mi nen olisi tullut ajan kohtai sek si. Raken nus kiel toa on syytä pidentää seu raa vat kolme vuot ta al kaen Pidentämispäätös on syytä määrätä tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, jotta mahdolliset valitukset eivät johtaisi rakennuskiellon kumoutumiseen. Pää töksestä tulee välittömästi ilmoittaa muutoksenhakuviranomaiselle, joka voi kieltää päätöksen toimeenpanon. Muutoin pidentämispäätös tulee voimaan kun se kuulutetaan. Liitteenä 9 / KH kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liitteenä 8 / KH Sap peen hiihtokes kuksen ympäristön ranta-asemakaavo jen si jain ti kartta.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asemakaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla Vanhakylä RN:o 5:85 ja Hutila-Eerola RN:o 5:91 kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä 1) päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pidennettyä rakennuskieltoa, 2) ja määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. KV KH Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä 7 / KV on kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liittee nä 6 / KV Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asema kaa vojen sijaintikartta. Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tausta-aineistona on kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta. Esityslistaa julkaistaessa asian valmistelu on vielä kesken. Asia selostetaan ja esitys tehdään kokouksessa. Esitys kokouksessa. Kokouksessa kunnanjohtaja selvitti asiaa yksityiskohtaisemmin todeten, että rakennuskieltojen jatkaminen edelleen kolmen vuoden määräajaksi on perusteltua. Kunnanjohtaja esitti, että koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asema kaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla Vanhakylä RN:o 5:85 ja Hutila-Eerola RN:o 5:91 kun nanhallitus esittää kun nan val tuus tol le, et tä val tuus to 1. päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pi dennettyä rakennuskieltoa, ja 2. määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. KV Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä 2. on kartta rakennuskieltoalueesta.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen esityksen rakennus kiellon pidentämisestä. Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian kohdalta kokouksessa. KH 167 Tiloja Vanhakylä ja Hutila-Eerola koskevan ranta-asemakaavan rakennuskiellot umpeutuvat elokuussa Edellisiin päätöksiin viitaten rakennuskieltoa voidaan jatkaa seu raavak si kolmeksi vuodeksi. Pälkäneen vesihuolto tarkastaa toiminta-alueen ke hit tä mi sen tarpeen Sappeen alueella tänä aikana. Mikäli alueelle mahdollisesti laadittavissa uusissa ranta-asemakaavoissa täl lä alueella päädytään toisenlaiseen ratkaisuun rakennuskiellon osalta, ku mou tuu tämä päätös suunnittelualueella siltä osin ilman eri päätöstä. Tä mä päätös on myös muutoin mahdollista kumota kunnan toimesta kolmi vuo tis kau den aikana, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää jatkaa rakennuskieltoa seuraavaksi kol mi vuo tiskau dek si. Kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotusta kokouksessa: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi jat kaa rakennuskieltoa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka aikana tarkas te taan vesihuollon toiminta-alue ja pyritään tekemään vesi- ja vie mä risuun ni tel ma alueelle. Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Rakennuskiellon jatkaminen / Ranta-asemakaava Sappeen kylän tiloilla Heikkilä I , Hyyrätti , Villa RN:o 3:81 ym. 17/ /2009 KH Ranta-asemakaava koskee 15:ttä tilaa Sappeenvuoren pohjoispuolella rinteen ja Arakoskentien välissä. Ranta-asemakaava on aikanaan laadittu neljän muun Sappeen hiihtokeskuk sen ym pä ris tön ran ta-ase ma kaa va hank keen kans sa. Vai kein asia alueella oli ve si huollon jär jestä mi nen. Puh taan veden han kinta sa moin kuin jäteve den kä sittely kiin teis tö kohtai sesti oli to dettu maa perän ominai suuksien ta kia on gelmal li seksi. Kaavoja laadittaessa selvitettiin tekeillä olleiden ranta-asemakaavojen alueil la maan omis ta jat, jot ka oli vat valmiita heti ran ta-asema kaavojen valmistut tua liitty mään kes ki tet tyyn ve sihuoltoon. Jotta muualla vältettäisiin ristiriita ra ken nus hankkei den ja ve si huoltoverkoston rakenta misaikataulun välillä, keski tetyn vesi huollon ulko puolelle jättäyty vien maan omistajien alueille merkit tiin ra ken nuskielto. Ra kennuskielto alueilla on uu den rakennuksen rakenta minen kielletty kol me vuotta ran ta-asemakaavan voimaantulosta. Kunta saa pi dentää kielto aikaa enintään kolme vuotta ker rallaan. Sitä mu kaa kun ra kennuskielto alueiden omistajat tai mahdolliset rakentajat liittyvät keski tet tyyn vesihuol toon, ra kennuskiel toa voidaan pur kaa liittyvän alueen koh dal ta ranta-ase makaa vaa muutta malla. Keskitet tyyn vesihuoltoverkos toon liit tyvälle yksit täiselle rakennus hankkeelle on mahdollista myöntää poik kea mislupa. Ensimmäinen asemakaavaan merkitty kolmen vuoden rakennuskielto päättyi ja kunnanvaltuuston jatkama rakennuskielto päättyy Vesihuoltoverkosto on tois tai sek si ke hit ty nyt pää asiassa vain Sap peen vuoren hui pul la. Ra ken nus kielto alueilla ei ole ol lut niin suuria ra kenta mis paineita, että kes ki tettyyn ve si huoltoon liitty mi nen olisi tullut ajan kohtai sek si. Raken nus kiel toa on syytä pidentää seu raa vat kolme vuot ta al kaen Pidentämispäätös on syytä määrätä tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, jotta mahdolliset valitukset eivät johtaisi rakennuskiellon kumoutumiseen. Pää töksestä tulee välittömästi ilmoittaa muutoksenhakuviranomaiselle, joka voi kieltää päätöksen toimeenpanon. Muutoin pidentämispäätös tulee voimaan kun se kuulutetaan. Liitteenä 10 / KH kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liitteenä 8 / KH Sap peen hiih tokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavo jen si jain ti kartta.

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asemakaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla Heikkilä I RN:o 3:57, Hyyrätti RN:o 3:94, Villa RN:o 3:81, Heikkilä II RN:o 3:82, Tuu lanpesä RN:o 9:16, Kuusenkätkö RN:o 9:17, Vainionmäki RN:o 9:31, Au rinkosappee RN:o 9:30, Mekala RN:o 9:21, Sappeenmaa RN:o 9:22, Ran taniitty RN:o 9:24, Takamaa RN:o 9:25, Aramäki RN:o 9:26, Jussinmaja RN:o 9:27 ja Pitkälahti RN:o 9:32 kunnan hallitus esittää valtuustolle, että tämä 1) päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pidennettyä rakennuskieltoa, 2) ja määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. KV KH Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä 8 / KV on kaavakarttaote rakennuskieltoalueesta ja liittee nä 6 / KV Sappeen hiihtokeskuksen ympäristön ranta-asema kaa vojen sijaintikartta. Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Sappeen kylän ranta-asemakaavan muutoksen, joka koskee mm. ti lo ja Kuu sen kät kö RN:o 9:17, Vai nion mä ki RN:o 9:31, Au rin kosap pee RN:o 9:30, Me kala RN:o 9:21, Sap peen maa RN:o 9:22, Ran ta niitty RN:o 9:24, Taka maa RN:o 9:25, Ara mäki RN:o 9:26 ja Pitkä lahti RN:o 9:32. Kaavamuutoksella em. tiloilta poistui vanhan kaavan määräyksen mukainen rakennuskielto. Tausta-aineistona on aikaisemmasta rakennuskieltoalueesta kaavakarttaote, johon on puneella rajattu kunnanvaltuuston hyväksymä, raken nus kiel lon poistanut kaavamuutosalue. Esityslistaa jul kais taes sa asian val mis te lu on vie lä kes ken. Asia se los tetaan ja esi tel lään ko kouk ses sa. Esitys kokouksessa. Kokouksessa kunnanjohtaja selvitti asiaa yksityiskohtaisemmin todeten, että rakennuskieltojen jatkaminen edelleen kolmen vuoden määräajaksi on perusteltua. Kunnanjohtaja esitti, että koskien hyväksyttyä ja voimaan tullutta ranta-asema kaavaa Pälkäneen kunnan Sappeen kylän tiloilla

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Heikkilä I RN:o 3:57, Hyyrätti RN:o 3:94, Villa RN:o 3:81, Heikkilä II RN:o 3:82, Tuulanpesä RN:o 9:16 ja Jussinmaja RN:o 9:27 kunnanhallitus esittää kun nan val tuus tol le, et tä valtuusto 1. päättäisi pidentää alkaen kolme vuotta ranta-asemakaavassa määrättyä ja saakka pi dennettyä rakennuskieltoa, ja 2. määräisi rakennuskiellon pidentämispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. KV Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä 3. on aikaisemmasta rakennuskieltoalueesta kaavakarttaote, johon on puneella rajattu kunnanvaltuuston hyväksymä, rakennuskiellon poistanut kaavamuutosalue. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen esityksen rakennuskiellon pidentämisestä esityksessä mainituilla alueilla. Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian koh dal ta ko kouk ses sa. KH 168 Tiloja Heikkilä , Hyyrätti , Villa , Heikkilä II , Tuulanpesä ja Jussinmaja koskevan ranta-asemakaavan rakennuskiellot umpeutuvat elokuussa Edellisiin päätöksiin viitaten rakennuskieltoa voidaan jatkaa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Pälkäneen vesihuolto tarkastaa toiminta-alueen kehittämisen tarpeen Sappeen alueella tänä aikana. Mikäli alueelle mahdollisesti laadittavissa uusissa ranta-asemakaavoissa täl lä alueella päädytään toisenlaiseen ratkaisuun rakennuskiellon osalta, ku mou tuu tämä päätös suunnittelualueella siltä osin ilman eri päätöstä. Tä mä päätös on myös muutoin mahdollista kumota kunnan toimesta kolmi vuo tis kau den aikana, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Marja Kuisma, aluearkkitehti p , Kunnanhallitus päättää jatkaa rakennuskieltoa seuraavaksi kol mi vuo tiskau dek si. Kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotusta kokouksessa: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi jat kaa rakennuskieltoa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka aikana tar-

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kas te taan vesihuollon toiminta-alue ja pyritään tekemään vesi- ja vie mä risuun ni tel ma alueelle. Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin. Aluearkkitehti Marja Kuisma poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot