1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle."

Transkriptio

1 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä siitä Suomen Pankin valtuusmiehille antaman määräyksen johdosta ovat pankkivaltuusmiehet tämän vuoden Kesäkuun 17 päivänä lähettäneet Valtiovarainvaliokunnalle kirjelmän ynnä piirustukset Säätytalon laajentamiseksi Suomen Eduskunnalle sopivaksi huoneistoksi, ja on Eduskunta esitetyn kysymyksen johdosta määrännyt, että Valtiovarainvaliokunnan tulee tässä asiassa antaa mietintönsä. Lähinnä on kerrottava, miten tämä kysymys on nostettu ja valmisteltu. Suomen Pankin valtuusmiehille 14 päivänä Kesäkuuta 1906 annettu kirjelmä määräsi, että valtuusmiesten tuli itse tai asettamansa komissioonin kautta ehdottaa ne toimenpiteet, jotka olisivat tarpeen, jotta Suomen uusi Eduskunta niin pian kuin suinkin voisi kokoontua tarkoituksenmukaiseen huoneistoon. Soveliaana keinona sanotun tarpeen tyydyttämiseksi mainittiin, että Säätytalon itäpuoliselle rakentamattomalle alueelle voisi tehdä lisärakennuksen, joka muun muassa sisältäisi 200 edustajalle aiotun sekä kaikkia nykyajan tarkoituksenmukaisuus- ja mukavuusvaatimuksia tyydyttävän istuntosalin. Täten saamansa tehtävän johdosta pankkivaltuus- Valtwvarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

2 V. M. Eduskuntatalo. miehet lähinnä ottivat harkitaksensa, mitä sopii vaatia huoneistolta, joka pitkäksi ajaksi sopisi Suomen Eduskunnan käytettäväksi, ja teki pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja herra Hallberg yksissä neuvoin Säätytalon arkkitehdin, professori Gustaf Nyströmin kanssa ensiksi ohjelman, jonka valtuusmiehet sitten tarkastivat ja kaikissa pääkohdissa hyväksyivät. Tämän ohjelman mukaan pitäisi puheena olevassa huoneistossa olla: 1. Iso istuntosali 200 edustajalle tehtyine istumapaikkoineen (nojatuoli ja pulpetti). Istumapaikat järjestettävät amfiteaterintapaisesti, jotta niihin on helppo päästä, korkeintaan 4 rinnan, sekä tilaa niin että tarvittaessa voi paikkoja enentää 240:ksi. Puhemiehen paikka asetettava perälle, sen viereen sijaa tarpeelliselle kansliakunnalle (sihteerille, notaareille, 2 tulkille ja 6 pikakirjoittajalle), samoin 12 hallituksen jäsenelle sekä kahta äänestyksiin ja vaaleihin tarvittavaa uurnaa varten. Salin pääovi vastapäätä puhemiehen istuinta; tätä alempana puhujalava; äänisuhteita arvosteltaessa edellytettävä, että edustajat tavallisesti puhuvat lavalta. Saliin ei saa tulla suoranaista sivuvaloa; päivänvalo saatava joko ylempää sivulta tai parhaiten katosta. Istuntosaliin kuuluisi tilavat kuulijalehterit, yhdessä kerroksessa, syvyys ja korkeus salin suuruuden mukaan, jotta epäedullisia äänisuhteita vältetään. Korkeimman arvon virkamiehiä (ministerivaltiosihteeriä, korkeimman oikeuden jäseniä) varten pitää lehterille järjestää erikseen määrätyt paikat; sen ohessa 10 paikkaa sanomalehtiä varten. Lehtereille johtavat ovet ja portaat niin järjestettävät, ettei yleisö pääse eduskunnan alalle; samassa on kuitenkin edustajille hankittava mahdollisuus päästä tapaamaan lehterillä olevaa kuulijaa. 2. Istuntosalin yhteydessä: Puhemiehen vastaanottohuone ja työhuone, huoneet sihteerille ja kansliahenkilökunnalle, 3 4 huonetta pikakirjoittajia varten, niin järjestetyt, ettei näiden tar- Valtiovaramvaliokunnan mietintö N:o 3.

3 1907. V. M. Eduskuntatalo. 3 vitse paikkoihinsa päästäkseen käydä läpi suurempaa osaa istuntosalia. Istuntosalin tasalle järjestettävä riittävä määrä sopivasti sijoitettuja tupakka- ja mukavuushuoneita ja puhelinkaappeja. Lisäksi järjestettävä hallitukselle kokoushuone sisäänkäytävineen ja eteisineen sekä mukavuushuone; samoin sanomalehtimiehille huoneita, mihin tarvittaessa voi johtaa yksityispuhelimet; Ravintolahuoneista, käsittävä vähintäänkin kaksi salia (tupakoitsijoille ja tupakoitsemattomille), niissä tilaa laskettu 230 aterioivalle, ruokasalit mukavassa yhteydessä keittiöhuoneiston kanssa. Ravintolan puolelta tarjoilu mahdollinen erikseen hallituksen jäsenille ja sanomalehtimiehille sitä varten soveltuvissa huoneissa. 3. Valiokuntain tarpeeksi: Suuren valiokunnan istuntosali istumapaikkoineen (nojatuoli ja pulpetti) 60 jäsenelle, puheenjohtajanistuin, paikat sihteerille, 2 tulkille ja 6 pikakirjoittajalle. Istumapaikat edustajille ja hallituksen jäsenille valmistettava salissa, ehdollisesti lehterillä. Suuren valiokunnan salin yhteyteen etuhuoneet ja tupakkahuoneet. Valitsijamiehet saavat kokoontua tässä salissa. Puhemiesneuvoston huoneessa varattava tilaa 10 hengelle riittävää pöytää sekä sihteerin ja tulkin pöytää varten. Kokoushuoneet 7 valiokunnalle (Perustuslaki-, Laki-, Talous-, Valtiovarain-, Pankki-, Toimitus- ja Tarkastusvaliokunnalle), neljä ensinmainittua laskettuna kukin 16-jäseniseksi, Pankkivaliokunta 12- ja viimeksi mainitut 9-jäsenisiksi. Kutakin valiokuntaa varten 2 huonetta, jotka voi yhdistää, mutta Valtiovarainvaliokunnalle 4 huonetta, riittävän isoja, jotta valiokunta voi yhtaikaa tehdä työtä neljässä osastossa. Sen lisäksi hankittava huoneistot 3 erityiselle valiokunnalle, jokaista kohti kaksi huonetta ja tilaa 16 jäsenelle. Valtiovarainvaliokunncm mietintö N:o B.

4 V. M. Eduskuntatalo. 4. Tämän lisäksi: Kirjastohuoneista, joka sisältää lukuhuoneen ynnä tilaa riittävälle käsikirjastolle, missä useat henkilöt yhtaikaa voivat häiritsemättä tehdä työtä kirjoituspöydän ääressä. Kirjamakasiini laskettava 30,000 nidokselle, sitä paitsi arkistohuoneisto, lattia-ala noin 500 neliömetria, sekä virkahuone kirjastonhoitajalle ja sitomohuone. 5. Vihdoin tuli rakennuksen sisältää huoneita ravintolan keittiö-osastoa varten, tarpeellisia kellareita, ruokakammion ynnä 2 3 huonetta palveluskunnalle. Samoin asunnot talon palveluskunnalle, ylivahtimestarille 3 huonetta ja keittiö, talonmiehelle, ovenvartijalle ja lämmittäjälle kullekin 2 huonetta keittiöineen. Samoin aitat ja mukavuushuoneet, tilaa lämmitys- ja ilmanvaihtolaitoksia sekä polttoaineita varten. Suuren eteisen yhteyteen tilavat ja mukavat huoneet päällysvaatteita varten. Kustannusarvioon oli laskettava erikseen ulkofasaadien arkkitektoonisten pääosien päällystys luonnollisella kivellä sekä kaluston hinta. Tämä pankkivaltuusmiesten kesken hyväksytty ehdotus pantiin sittemmin tehtyjen piirustusten perusteeksi, erityisissä osissa tekemällä parannuksia ja täydennyksiä. Pankkivaltuusmiehet jättivät lähinnä Säätytalon arkkitehdin asiaksi tehdä valmistavat piirustukset aiottua rakennusta varten, jonka jälkeen valtuusmiesten puheenjohtaja herra Hallberg sekä professori Nyström valtuusmiesten päätöksestä kävivät Tuhkolmassa ja Berlinissä tutustuakseen siellä viime aikoina rakennettuihin parlamenttihuoneistoihin. Samassa otettiin selkoa Köpenhaminaa varten aiotun parlamenttihuoneiston piirustuksista. Tällä matkalla saavutettujen kokemusten Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

5 1907. V. M. Eduskuntatalo. 5 johdosta pankkivaltuusmiehet tilasivat professori Nyströmilta lopullisen ehdotuksen Säätytalon muuttamiseksi ja laajentamiseksi, päättäen samassa että tämä ehdotus sitten asian selvittämiseksi oli jätettävä Yleisten rakennusten ylihallituksen ja Arkkitehtiklubin arvosteltavaksi ennen kuinj se jätettäisiin Suomen Eduskunnalle. Sittenkun professori Nyström oli esittänyt valmiin ja 8 piirustuksella valaistun ehdotuksensa, lähettivät pankkivaltuusmiehet sen ynnä sen perusteena olevan ohjelman Yleisten rakennusten ylihallitukselle ja Arkkitehtiklubille, pyytäen, että ne suosiollisesti arvostelisivat tehtyä työtä. Yleisten rakennusten ylihallitus lausui 10 päivänä Toukokuuta 1907 päivätyssä vastauksessaan, että ylihallitus oli havainnut piirustusten olevan voimassa olevan rakennusjärjestyksen säännösten mukaisia sekä että rakennettavan eduskuntatalon pohjasuunnitelma ylihallituksen* mielestä oli erittäin onnistunut. Ehdotuksen puhtaasti arkkitektoonista puolta oli myös hyvin harkittu, ehdotettu lisärakennus kun sopusuhtaisesti liittyi pääosissaan muuttamatta jätettyyn Säätytaloon, joka sekä rakenteellisesti että arkkitektooniseen tyylilajiin nähden oli pidetty uudellekin rakennuksen osalle määräävänä. Ehdotuksen suurten ansioitten joukkoon ylihallitus lukij senkin, ettei lisärakennus tulisi semmoisena esiintymään, vaan muodostuisi rakennuksen vanhemman osan kanssa arkkitektooniseksi kokonaisuudeksi. Arkkitehtuurin ulkonaisia erikoisosia tarkastaessaan ylihallitus arveli niiden paikotellen olevan jokseenkin runsaasti koristeltuja, mikä kuitenkin jaloa rakennusainetta käytettäessä saattaisi vastaavat rakennuksen osat täysin arvokkaasti näkyville. Ylihallitus tahtoi siis puoltaa ehdotuksen toteutettavaksi, erikseen huomauttaen olevan suotavaa, että ulkopuoliseen arkkitehtuuriin käytetään jaloja aineita, jotka osaltaan lisäisivät rakennuksen tar- Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

6 V. M. Eduskuntatalo. koitettua monumentaalista vaikutusta sekä samassa sen kestävyyttäkin. Arkkitehtiklubi, joka samoin toivomuksen mukaan on tarkastanut puheena olevia piirustuksia, antoi tunnustuksensa sille silminnähtävälle harrastukselle, millä ehdotus oli tehty ja havaitsi, että siinä ilmeni selväpiirteinen pohjasuunnitelma sekä erityisissä sisäosissa vaikuttava arkkitehtuuri. Samassa klubi huomautti esitetyn tehtävän vaikeuksista, kun rakennuspaikalla, mikä tuntuvasti rajoittaa sepittelyn vapautta, piti kaikin puolin ansiokkaasti liittää uutta vanhaan. Paikan ahtauden seurauksina mainittiin ehdotuksen ainoastaan välillisesti valaistut pitkät korridoorit, jotka ehdotuksessa vaikuttivat häiritsevästi. Klubi havaitsi sen ohessa, että ehdotuksesta puuttui lehteriyleisön päällysvaatteita varten käytettävä huone, suuren valiokunnan tupakkahuone sekä sitomohuone; samoin näytti klubin mielestä suuren valiokunnan etuhuone pieneltä ja arkistohuone oli 200 neliömetriä pienempi kuin ohjelma oli vaatinut. Lehterikerroksen pohjapiirros ja fasaadi eivät myöskään klubin mielestä ikkunain asemaan nähden olleet keskenään yhtäpitävät; samoin ohjelman vaatima eri sisäänkäytävä hallituksen jäsenille oli jäänyt huomioon ottamatta, koska puheena oleva porraskäytävä on suoranaisessa yhteydessä yleisten korridoorien kanssa. Tarpeettomana ja kalliina muutoksena merkittiin Säätytalon nykyisen suuren porraskäytävän ehdotettu purkaminen; samoin arveltiin, että haitatta voitaisiin ehdotuksesta poistaa talon koilliseen kulmaan ehdotettu avara mutta tarpeeton porrashuone. Ehdotettua kupoolia vastaan muistutettiin, että kellari, istuntosali ja kupooli mitoiltaan esiintyvät ilmeisesti epäsuhteisina ja lausuttiin epäilys siitä, tuleeko kupoolilaite ehdotetulla paikalla arkkitektooniselta arvoltaan vastaamaan siihen pantuja suuria kustannuksia, varsinkin kun kupooli ei monesta paikasta tule näkyviin, jos korkeampia taloja Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

7 1907. V. M. Eduskuntatalo. 7 läheisyyteen rakennetaan. Klubi tahtoi tämän vuoksi mielipiteenään lausua, että voisi ehdotuksesta poistaa kupoolin. Niinikään klubi jo säästäväisyyden kannalta katsoi yksinkertaisemman arkkitektoonisen koristuksen olevan lisärakennukselle suotavamman. Tarkastuksensa lopputuloksen klubi sovitti siihen ponteen, ettei ehdotuksen kautta ole näytetty nykyisen säätytalopaikan suovan mahdollisuutta täysin tyydyttävästi ratkaista tätä tehtävää, ja ehdotti, että jos pysytään aikeessa tehdä Säätytaloon lisärakennus, professori Nyströmille uskottaisiin uuden ehdotuksen valmistaminen. Tämän vuoden Toukokuun 31 päivänä professori Nyström jätti pankkivaltuusmiehille valmiin seikkaperäisen kustannusarvion, joka päättyi seuraavaan yhteenvetoon: Uudisrakennus Smk 1,745,593: Penger» 51,842: Kirjasto- ja arkistohuoneistojen sisustaminen ja muutokset vanhassa talossa» 129,747: Yhteensä Smk 1,927,182: Samassa professori Nyström antoi ehdotuksesta perustelevan selityksen, jonka pääkohdat tässä tulkoot mainituiksi. Rakennuspaikkaan nähden hän huomauttaa, miten tärkeätä on, että eduskuntatalo sijaitsee lähellä Senaatintaloa, Valtioarkistoa ja muita julkisia rakennuksia, joten myös voi tulla mahdolliseksi käyttää kaikille näille rakennuksille yhteistä sähkökeskusasemaa. Jos vapaamman aseman saavuttamiseksi vaaditaan uutta paikkaa eduskuntataloa varten, seuraisi siitä epäilemättä suurempia vaatimuksia rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin nähden, ja näyttää tämä lisäkustannus pikemmin olevan käytettävä jalompiin rakennusaineihin ja töihin, joilla vanhassa Säätytalossa saadaan korjauksia vältetyksi sekä hankitaan rakennuk- Valtiovarainvctiiokwiman miemntö N:o 3.

8 V. M. j- Eduskuntatalo. sille suurempaa arvoa ja mukavuutta. Vanhassa talossa tehtäviksi ehdotetut tärkeimmät muutokset eivät aiheutuneet periaatteellisesta tarpeesta muuttaa rakennusta, vaan tarkoittivat uusien huoneitten, erikseen kirja- ja asiakirjamakasiinien järjestämistä vähillä kustannuksilla entiseen taloon. Jos nykyinen Säätytalo luovutettaisiin aivan uuteen tarkoitukseen käytettäväksi, tulisivat arvatenkin melkoista suuremmat kustannukset tarpeellisiksi rakennuksen muuttamista varten. Tekemänsä ehdotuksen yksityiskohtiin nähden professori Nyström huomautti, että samoin kuin vanhassakin talossa oli uudessa käytetty keskuskäytäviä eli korridooreja. Valaistus on rakennuksen pääkerroksessa niin runsas, että ainoastaan kaksi puhelinkaappia ja pari syrjäistä mukavuushuonetta tarvitsevat sähkövaloa. Kahden suuren pohjakerroksessa sijaitsevan valiokuntahuoneen edessä olevat korridoorit tulevat uudessa rakennuksessa saamaan täydelleen riittävästi valoa niiden seinäaukkojen kautta, jotka näkyvät piirustuksissa ja mihin on aikomus hankkia kahdenkertaiset ruudut ja sievät lasimaalaukset. Berlinin parlamenttirakennukset (Abgeordnetenhaus, Herrenhaus ja Reichstagsgebäude) sekä Köpenhaminaan ehdotettu valtiopäivätalo sisältävät paljon pitempiä ja vähemmin valaistuja korridooreja, eikä voi jättää mainitsematta, että sellainen korridoorien käyttäminen suuressa määrässä tekee mahdolliseksi talossa mukavasti päästä paikasta toiseen. Edustajille on tehty tilavat vaatehuoneet porraskäytävän kummallekin puolelle. Lehterikerroksessa on arveltu voitavan käyttää erittäin tilavia korridooreja vaatehuoneina, kuten on tapana ulkomaan suurissa parlamenttirakennuksissa. Suuren valiokunnan eteinen on suunnitelman mukaan Eduskunnan suuren etuhuoneen vieressä; suuren valiokunnan jäsenet voivat siis käyttää tupakkahuoneenaan istuntosalin viereen sijoitettua tupakkahuonetta. VcdtiovarainvaJiokunnaM mietintö N:o 3.

9 1907. V. M. Eduskuntatalo. 9 Ryhmäkokouksiin voipi käyttää sekä talousvaliokunnan ja ensimäisen tilapäisen valiokunnan huoneita että Eduskunnan istuntosalin pohjois- ja eteläpuolella olevia suuria tupakka- ja naishuoneita, ja olisivat tupakkahuoneita korridooreista erottavat lasiseinät silloin työnnettävät syrjään. Kun molempia ryhmäsaleja käytetään, jäisi toisen kerroksen kansliahuoneisto sisäänkäytävää vaille, ellei koilliskulman porrashuonetta olisi. Samat portaat ovat sen ohessa täysi-istuntojen aikana käytettävissä, kun lomahetkillä mennään ravintolan puolelle. Tukholman valtiopäivätalossa saavutettu kokemus on näyttänyt sellaisen sivurapun olevan varsin hyödyllisen ruokasaliin pääsemistä varten. Hallituksen jäsenille ehdotetut portaat jatkuvat lehterikerrokseen, jotta voisi tarvittaessa niitä myöten päästä lehterillä varattuihin parempiin paikkoihin; on oletettu, että ovet vieressä oleviin korridooreihin tavallisesti pidetään lukittuina. Piirustukseen on vahingossa jäänyt merkitsemättä portaitten päässä oleva ovi lehterikerrokseen. Mukavan yhteyden saavuttamiseksi istuntosalin ja muitten huoneistojen välillä tämä on sijoitettu keskelle aiottua lisärakennusta. Päivävalaistuksena on tässä ehdotuksessa samoin kuin useimmissa uudemmissa parlamenttitaloissa käytetty katto valoa, se kun on kaikista miellyttävin. Salinkaton valoaukkoon voipi hankkia valoa joko korkeammalle sijoitetuista sivuikkunoista tai ulkonaisesta lasikatosta. Pystysuorat sivuikkunat ovat ehdotuksessa tulleet käytäntöön, ne kun eivät talvella peity lumella. Taloudelliselta kannalta katsoen on jotakuinkin merkitystä vailla, annetaanko rakennuksen yläpuolelle kupoolin tai teltantapainen muoto. Kupoolia puoltaa sen kieltämättä monumentaalinen luonne. Kupoolin muurien korottaminen huomattavaan korkeuteen ei maksa paljon ja aiheutuu siitä, että on tahdottu antaa eduskuntatalon kohota ympäristöä korkeammalle. Istnntosalin alla olevaa tilaa ei voi sanottavasti vähentää, Valtiovarainvaliolcunnan mietintö N:o 3.

10 V. M. Eduskuntatalo. jos rakennukselle ylen tärkeät lämmitys- ja ilmanvaihtolaitokset tahdotaan järjestää täysin tyydyttäviksi. Jotta vältettäisiin häiritsevää kauttakulkuliikettä lehterillä sekä siitä seuraavaa töminää istuntosalin pitkältä takaseinältä, on istuntosalin pohjoinen ja eteläinen lehterikorridoori yhdistetty salin ulkopuolella olevalla käytävällä, mistä johtuu että porrashuonetta on vähän pitennetty. Istuntosaliin vievän sisäänkäytävän vanhempi osa on siirretty vähän lähemmäksi suurta ulkoovéa, jotteivät pääraput päättyisi äskenmainitun käytävän alle; sisäänkäytävä tulee täten valoisammaksi. Tämä muutos ei maksa paljon, kun ei siihen tarvita uutta ainesta. Kirjastosaliin on hankittu sanomalehti- ja kirjoitushuoneita enemmän kuin ensimäisessä ohjelmassa vaadittiin. Arkistohuoneisto, johon pitää saada mahtumaan sekä painotuotteita että mahdollisesti tarvittava asiakirjaosasto, on siitä syystä voinut jakautua kahteen kerrokseen. Tätä tarkoitusta varten on suuren valiokunnan huoneiston yläpuolella varattu alaa noin 300 neliömetriä. Kellarikerroksessa on taasen huoneita, joilla on lattiaalaa 280 neliömetriä, puhumatta vanhoista aikistohuoneista, joista 180 neliömetriä jää muuttumatta. Arkistoa varten on siis hankittu 260 neliömetria enemmän kuin ohjelma vaatii, ja osa siitä voidaan jättää sitomoksi. Vastaisuudessa kenties esiintyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on sitä paitsi eri kerroksissa valmistettu varahuoneita. Tämän kustannusarviota seuranneen lausunnon ohessa jätti professori Nyström pankkivaltuusmiehille Karkkilan tehtaan ja Vattolan puuhiomon sekä Porin konepajan lähettämät tarjoumukset piirustuksineen rakennuksen lämmitystä ja ilmanvaihtoa varten, huomauttaen lopuksi, että talon kustannus etupäässä riippui siitä ulkoasusta, jonka Eduskunta tahtoi sille antaa. Rakennuksen vastaisen kestävyyden kannalta olisi laa- Valtiovaramvaliokunnan mietintö N:o 3.

11 1907. V. M. Eduskuntatalo. 11 jempi luonnollisen kiven käyttäminen talon fasaadien päällystykseksi varsin suotava, mutta se vaatisi kustannuksia lisää 200, ,000 markkaa, josta suurin osa olisi suoritettava työpalkkoina. Kun Valtiovarainvaliokunta on ottanut tarkastaaksensa kysymystä Suomen Eduskuntaa varten tarvittavan rakennuksen aikaansaamisesta, tulee lähinnä huomioon asiantuntijain kesken, kuten ylempänä olevasta selostuksesta käy ilmi, eri tavoin arvosteltu kysymys, onko tarkoitus parhaiten tyydytettävissä nykyistä Säätytaloa lisäämällä vai kokonaan uuden rakennuksen aikaansaamisella. Lähinnä on silloin otettava huomioon ne seikat, jotka kohdistuvat rakennuspaikkaan. Ei tosin sovi kieltää, että valiokuntatöille ja valtiopäiväin toiminnalle yleensä on jotakin etua siitä, että eduskuntatalo on lähellä keskusvirastoja, valtioarkistoa sekä meillä kansalliskirjaston tehtäviä täyttävää yliopistonkirjastoa. Mutta toiselta puolen ei ole jätettävä huomioon ottamatta, etteivät suurimmatkaan etäisyydet nykyisessä Helsingissä, verrattuina etäisyyksiin muiden maiden suurkaupungeissa, ole niin tuntuvia, että yksinomaan tälle asianhaaralle olisi annettava ratkaiseva merkitys. Myöskään ei Valiokunta ole voinut omaksua sitä vähemmistön esittämää mielipidettä, että mahdollisesti kysymykseen tuleva suurempi etäisyys tuntuvammin vaikeuttaisi hallituksen jäsenten ja eduskunnan vuorovaikutusta. Valiokunta on ollut yksimielinen siinä kohdin, ettei kaupungin vanhemmissa, nykyjään jo täyteen rakennetuissa osissa liene nykyisen Säätytalon alueen sijaan uutta rakennuspaikkaa saatavissa hintaan, joka olisi sopusoinnussa kansaneduskunnan velvollisuuden kanssa noudattaa tarpeellista säästäväisyyttä yleisten varojen käyttämisessä. Sen sijaan on Valiokunnalla Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

12 V. M. Eduskuntatalo. aihetta otaksua, että kirkkoa tai muuta yleista rakennusta varten Töölön uudessa kaupunginosassa varattu alue N:o 426 voitaisiin eduskuntatalon paikaksi saada ostetuksi kohtuullisemmalla hinnalla kuin se, joka vastalauseessa mainitaan, varsinkin kun sellaisen rakennuksen sijoittaminen mainittuun kaupunginosaan tuottaisi kaupungille suurta etua muun muassa sen kautta, että sikäläiset tontit tulisivat halutummiksl Siinä tapauksessa, että eduskuntatalo rakennettaisiin muualle kuin nykyisen Säätytalon yhteyteen, jäisi viimemainittu talo alueineen muuhun tarkoitukseen käytettäväksi. Tämän kiinteimistön arvo, paikan edulliseen asemaan nähden, tulee olemaan ainakin l l x /2 miljoonaa markkaa suurempi kuin nyt kysymyksessä olevan alueen lunastushinta, jota seikkaa ei sovi jättää huomioon ottamatta uuden eduskuntatalon kustannuksia arvosteltaessa. Kysymyksen lopullinen ratkaisu näyttää kuitenkin Valiokunnan mielestä välttämättömästi edellyttävän monipuolisempaa selvittelyä, kuin mitä nyt on olemassa, kun asian valmistelussa koko huomio on kiinnitetty ainoastaan nykyisen Säätytalon laajentamiseen. Toiselta puolen taas^ on Valiokunta ajan niukkuuteen nähden havainnut mahdottomaksi itse ryhtyä hankkimaan tarvittavaa selvitystä. Valiokunta on kyllä koettanut päästä selvyyteen m. m. rakennuspaikka-kysymyksen suhteen kuulustelemalla asiantuntijoina arkkitehtejä G. Nyströmiä, O. Tarjannetta ja E. Saarista. Mutta ratkaisevaa tulosta ei ole sitenkään saavutettu, koska asiantuntijat tonttipaikkaan nähden olivat eri mieltä. Joskaan Valiokunta siis ei ole voinut muodostaa lopullista mielipidettä tonttikysymyksestä, on Valiokunta kuitenkin katsonut oi evänsä velvollinen harkitsemaan käsillä olevaa prof. Nyströmin tekemää ehdotusta Säätytalon muutos- ja lisärakennukseksi, sen tapauksen varalle, että Eduskunta päättäisi sanotun ehdotuksen poh- Valtiovarainvaliokitnnan mietintö N:o 3.

13 1907. Y. M. Eduskuntatalo. 13 jalla ratkaista kysymyksen eduskuntatalon hankkimisesta. Otettuaan selvää edellä esitettyjen asiakirjojen ja lausuntojen sisällöstä ja kuultuaan ylempänä mainittujen asiantuntijain välistä mielipiteitten vaihtoa, on Valiokunnan enemmistö tullut siihen vakaumukseen, että professori Nyström ehdotuksessaan on sisäiseen järjestelyyn katsoen ainakin kaikkiin tärkeimpiin osiin nähden sangen ansiokkaasti ratkaissut hänelle annetun tehtävän. Sitä vastoin tuntuvat ulkoasua vastaan tehdyt muistutukset Valiokunnan mielestä jossain määrin oikeutetuilta, niinhyvin säästäväisyyden kuin taiteellisen vaikutelman kannalta katsoen. Lopullisen päätöksen tekeminen tässä suhteessa lienee kuitenkin jätettävä asiantuntijoille. Valiokunta ei suinkaan pidä vähäpätöisenä sitä seikkaa, että Eduskunta niin pian kuin suinkin mahdollista on, voisi päästä työskentelemään tarkoituksenmukaisessa huoneistossa. Mutta kun on kysymys rakennustyöstä, jonka onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa vuosikymmeniä, ehkäpä vuosisatoja eteenpäin, ei vähäinen viivytys merkitse niin paljon, että sen takia olisi syytä luopua asian perinpohjaisesta valmistamisesta. Sillä jos Eduskunta lopullisen selvityksen saatuaan näkisi paremmaksi olla käyttämättä Säätytalon tontteja ja sen sijaan tahtoisi rakennuttaa uuden talon toiselle tontille, niin onhan ollut asialle eduksi, ettei päätöstä ole hätäillen tehty. Jos taasen Eduskunta silloin päättäisi käyttää Säätytalon tontteja, missä tapauksessa Valiokunta katsoo luonnolliseksi ja oikeudenmukaiseksi, että rakennustyön johto uskotaan säätytalon luojalle, professori Nyströmille, ei aikaa mainittavasti mene hukkaan, jos Eduskunta nyt määrää lyhyemmän ajan, esim. helmikuun l p:vään 1908, minkä kuluessa lopullinen selvitys on hankittava. Sillä rakennustöitä Säätytalon alueella ei voitane suuremmassa määrin panna alulle ennenkuin keväällä 1908, siitäkään syystä, että nyt valmistetut piirus- VcUtiovarainvaiiokunnan mietintö N:o 3.

14 Y. M. Eduskuntatalo. tukset kuitenkin lienevät sitä ennen osittain muutettavat. Esittämillään perusteilla Valiokunta sen vuoksi kunnioittaen ehdottaa Eduskunnan päätettäväksi: että kysymys tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle kokonaisuudessaan jätetään Eduskunnan keskuudesta tai sen ulkopuolelta valitun 5-jäsenisen valtuuskunnan valmisteltavaksi] ollen tämä valtuuskunta velvollinen helmikuun l p:ksi 1908 antamaan Eduskunnalle ehdotuksen asiasta sekä luonnospiirustukset ja likimääräiset kustannusarviot ynnä sen ohessa harkitsemaan, josko ja missä suhteessa nyt käsillä oleva professori G. Nyströmin valmistama ehdotus voitaisiin tehdä yksinkertaisemmaksi ja halvemmaksi; että rakennushankkeen kokonaiskustannukset eivät saa sanottavassa määrin nousta suuremmiksi kuin 2 miljoonaa markkaa yli sen arvon, joka nykyisellä säätytalolla tontteineen on; sekä että Valtiovarainvaliokunnalle annetaan tehtäväksi ehdottaa millä tavalla jäsenet tähän valtuuskuntaan on valittava sekä määrätä heille suoritettava korvaus, ynnä esittää sen määrärahan suuruus, joka tarvitaan valtuuskunnan menoihin. Katsoen siihen suuren merkitykseen, joka on tunnustettava kysymykselle Suomen Eduskunnalle aiotusta huoneistosta, on Valiokunta katsonut asiakseen liittää tähän mietintöön pienennetyt jäljennökset tärkeimmistä professori Nyströmin rakennusehdotukseen kuuluvista piirustuksista Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

15 1907. V. M. Eduskuntatalo. 15 Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa poheenjohtaja Paimen, jäsenet Ahmavaara, v. Alfthan, Antila, Hakulinen, Heimonen, Kallio, Koskelin, Koskinen, Lagerlöf, A. Neovius, Partanen, Rapola, Rissanen, Tainio, Tanner, Tokoi, Wiitanen, W. Wuolijoki ja Y. K. Yrjö-Koskinen sekä varajäsenet Arajärvi, Kanervo, Olkkonen, Raatikainen, Riihelä ja A. Soomalainen. Helsingissä syyskuun 19 p:nä Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

16 V. M. Eduskuntatalo. Vastalause. Valtiopäivätyön hajoittaminen kahteen jokseenkin kaukana toisistaan olevaan huoneistoon sekä siitä aiheutuva ajanhukka ja muut hankaluudet muodostuvat siksi tuntuvaksi esteeksi Eduskunnan toiminnalle, etten voi äänelläni vaikuttaa tämän tilan tarpeettomaan pitkittämiseen. Koska kuitenkin useitten armollisten esitysten käsittelemiseen vaadittava aika ei lupaa hyötyä kysymyksen palauttamisesta Valiokuntaan, eikä toivottuja hedelmiä arvatenkaan ehditä määräaikaan saada ehdotetun valtuuskunnan asettamisesta, katson velvollisuudekseni saattaa Eduskunnan tietoon ne syyt, joiden perustuksella olen arvellut olevan mahdollista jo nyt tehdä päätös kysymyksen periaatteellisesta puolesta. Ensiksi tulee huomioon, mitä tulevalta eduskuntatalolta vaaditaan ja toiseksi miten paljon varoja arvellaan voitavan siihen käyttää. Kummallekin kysymykselle rakennuspaikan valinta on erittäin tärkeä. Säätytalokysymyksen vv valtiopäivillä ja säätyvaltuuskunnassa suoritettu käsittely on selvästi valaissut, miten vaikeaa on pääkaupungin asutun alueen sisällä saada näin suurelle talolle sopiva tontti, samoin myös kuinka vaarallista on lykätä päätöksen tekeminen vuodesta vuoteen. Väliajalla ehtivät tonttihinnat ja muut kustannukset suuresti kasvaa, ja suuri olikin ilo kun Valtiovarainvaliohmnan mietintö N:o 3.

17 1907. V. M. Eduskuntatalo. 17 lähes kaksi vuosikymmentä jatkuneen etsimisen perästä vihdoin saatiin puolella miljoonalla lunastetuksi keskellä kaupunkia sijaitseva paikka, joka myös jätti tarpeellista tilaa lisärakennuksille. Tästä paikasta luopuminen tietää kahdenkertaista tuhlausta, sillä jos säätytalotontin arvonnousu voikin korvata suuret uhraukset uuden rakennuspaikan hankkimiseksi, niin esim. Fjälldalin vuorikukkulalle sijoitetun rakennuksen hankaluudet aina pysyvät tuntuvina; on nimittäin paljon tärkeämpi kuin Valiokunnan enemmistö on olettanut, että Eduskunta toimii lähellä* senaatinrakennusta, Valtioarkiston, Yliopistonkirjaston ja Suomen Pankin huoneistoja. Vaikkapa katsottaisiinkin sopivaksi ottaa pois Säätytalon otsikkoryhmä toiseen paikkaan siirrettäväksi, ei ainakaan ole mainittu uutta tarvetta, johon Säätytalo sopisi, suuria muutoksia vaatimatta. Fjälldalin alueen hinnasta on Helsingin rahatoimikamari kysyttäessä vastannut, että vähintään 60 markkaa neliömetriltä, yhteensä siis 660,000 markkaa, tätä nykyä on katsottava tontin arvoksi, vaikkei vielä ole tehty mitään katujen, vesi- ja kaasujohtojen, viemärien y. m. hankkimiseksi kaikki siksi suuria menoja, että jos ne tulevat kaupungin tilille, vaaditaan vuosikausia, ennenkuin ne on saatu suoritetuksi. Luultavaa, jopa varmaa on, että mainittu tontinhinta ennenkuin lopullinen sopimus kaupungin kanssa on saatu aikaan, lähenee miljoonaa markkaa, ja sellainen meno olisi mielestäni arveluttavaa tuhlausta, kun riittävä ja paremmassa paikassa sijaitseva tontti ilman mitään maksua on käytettävissä. Kun viime säätykokouksen päätöksen johdosta tehdyt piirustukset Säätytalon laajentamiseksi ovat olleet tarkastettavana, on koko joukko tyyliin ja makuun kohdistuvia pikkuseikkoja etupäässä herättänyt huomiota, vaikka on asianmukaista, että kansanedustus jättää sellaisten asiain ratkaisun ammattimiesten haltuun. Itse on Eduskunta sitä vastoin velvollinen tutkimaan, onko ra- Vcdtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

18 V. M. Eduskuntatalo. kennusohjelma tehty pitäen silmällä mitä valtiopäivätyö vaatii sekä vastaavatko piirustukset ohjelmaa. Tässä suhteessa täytyy minun huomauttaa, että professori Nyströmin ehdotusta vastaan tehdyt kirjalliset tai suulliset muistutukset osittain koskevat vähäpätöisiä sekä helposti autettavia puutteita, osaksi ovat aiheutuneet tarkastajain huomaamattomuudesta. Kerta toisensa perästä on kysytty, mitkä Eduskunnalle tärkeät tarpeet mahdollisesti ovat jääneet syrjään tai tulleet puutteellisesti tyydytetyiksi, mutta vaikka asianomaisilla on ollut varsin riittävästi aikaa ehdotuksen tutkimiseen, eivät edustajat eivätkä arkkitehdit ole maininneet sellaisia virheitä, joiden perusteella ehdotuksen hylkääminen tai täydellinen uudistus olisi tarpeen. Laskettu rakennuskustannus on joka tapauksessa niin tuntuva, että minusta nähden on velvollisuus ottaa harkittavaksi, voitaisiinko jossain kohden tehdä ohjelma yksinkertaisemmaksi ja suppeammaksi. Mutta huoneistojen vähentämistä ajateltaessa, joko puhutaan Eduskunnan kokoussalista, valiokuntain, kanslian ja pikakirjoittajain huoneistoista tai ravintolasta, on aina herännyt epäilystä; kirjaston, sanomalehtimiesten paikkain ja ehkäpä myöskin käytäväin ala on näyttänyt pikemmin vaativan laajentamista. Vaikkei tietysti sovi kieltää, että ehdotus vielä viimeisteltäessä saattaa tulla tärkeissä osissa parannetuksi, tarjoaa se jo nykyisessä muodossaan niin suuria etuja tilavuuteen ja mukavuuteen katsoen, että olisi Eduskunnalle varsin edullista saada läheisessä tulevaisuudessa niin tyydyttävä rakennus käytettäväkseen. Ei ole paikallaan asiain näin ollen panna pääpainoa arkkitehtuuriin ja tyyliin, koska Säätytalo ja sen jatko tietysti ovat taiteelliseksi kokonaisuudeksi muodostettavat ja varsinkin koska täytyy jättää arkkitehdille ja asiantunteville tarkastajille tilaisuus yksityiskohdissa viimeistellä ehdotusta, kun ollaan selvillä periaatteista. Vielä tulee ratkaistavaksi, minkä summan Suomen Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3.

1907. V. M. Esit. N:o 11.

1907. V. M. Esit. N:o 11. 1907. V. M. Esit. N:o 11. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 8 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee varain osottamista valtiopäiväkustannusten suorittamiseen. Tämän armollisen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä.

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Työväen Pääneuvosto lähetti Lakivaliokunnan valmisteltavaksi

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 14. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen, joka koskee lakia työstä leipomoissa. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Mäentaustan Erämiehet ry Kotipaikka: Alpua Kunta: Vihanti Yhdistys on perustettu tammikuun 17 p:nä 1964 ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot