Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112"

Transkriptio

1 Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112 SE Monteringsanvisning Vattenavledande underlagstäckning för träunderlag. Minsta taklutning är 14. Produkten är utvecklad för att kunna stå exponerad max 1 månad utan att materialets beständighet påverkas negativt. Bäst resultat uppnås om taktäckningsmaterialet monteras i direkt anslutning till läggningen av underlagstäckningen. Används som underlag under taktäckningsmaterial av typ betongpannor, takshingel eller andra takmaterial på träläkt. För andra typer av takpannor, använd en kraftigare kvalitet av underlagstäckning. Materialet skall alltid läggs längs med takbrädorna. Tänk på att takytan inte kan anses vara halksäker förrän ströoch bärläkt är monterade. Montage görs med dold infästning i undre lagret med omgående läktning. Använd pappspik x 2,8 eller 25 x 2,5 eller bredtrådig klammer av typ Rapid 140/10. Se måttillustrationer (sid 2). Om spikpistol används för pappspiken, justera anslagskraften så att spikhuvudet inte perforerar materialet. Spiken skall slås i rakt för att optimal täthet skall uppnås. För att påskynda vidhäftningen förvärm skarven med varmluftpistol vid temperaturer under 10 C. NO Bruksanvisning for montasje Vannavledende underlagstekking for treunderlag. Minste tak-helling 14. Produktet er utviklet for å kunne stå eksponert i maks. 1 måned uten at materialets bestandighet påvirkes negativt. Det beste resultatet oppnås hvis taktekkingsmaterialet monteres i direkte tilknytning til legging av underlagstekkingen. Brukes som underlag under taktekkingsmateriale av type betongpanner, takshingel eller andre takmaterialer på trelekte. Bruk en kraftigere kvalitet av underlagstekking for andre typer av takpanner. Materialet skal alltid legges langs med takbordene. Husk at takflaten ikke kan anses å være sklisikker før strø- og bærelekter er montert. Montering foretas med skjult innfestning i det nederste laget med omgående lekting. Bruk pappspiker x 2,8 eller 25 x 2,5 eller brede klammer av typen Rapid 140/10. Se målillustrasjoner (side 2). Hvis det brukes spikerpistol for pappspiker, juster anslagskraften slik at spikerhodet ikke perforerer materialet. Spikeren skal slås rett inn for å oppnå optimal tetthet. For å påskynde vedheften kan skjøten forvarmes med varmluftpistol ved temperaturer under 10 C. FI Asennusohje Veden pois johtava aluskate puualustoille. Katon kaltevuuden on oltava vähintään 14. Tuote on kehitetty säilymään paljaana enintään 1 kuukauden ominaisuuksien heikentymättä. Parhaaseen tulokseen päästään kun varsinainen kate asennetaan heti aluskatteen asentamisen yhteydessä. Soveltuu aluskatteeksi betonitiilen, palahuovan ja vastaavien, puuruoteiden päälle asennettavien katemateriaalien alle. Muun tyyppisille kattotiileille tulee käyttää lujempaa aluskatemateriaalia. Materiaali tulee aina asentaa katttolaudoituksen myötäisesti. Muista, ettei katon pintaa voi pitää luistamattomana ennen kuin tuuletusrimat ja ruoteet on asennettu. Asennus tehdään aluskerrokseen rimoittamalla, piilokiinnityksellä ja siksakperiaatteella. Asennukseen käytetään huopanauloja, x 2,8 tai 25 x 2,5, tai leveälankaisia hakasia, tyyppiä Rapid 140/10. Ks. mittapiirustukset (sivu 2). Jos huopanaulat kiinnitetään naulaimella, lyöntivoimaa on säädettävä niin, ettei naulan kanta lävistä materiaalia. Naulat on lyötävä suorasti jotta kiinnityskohta saataisiin mahdollisimman tiiviiksi. Tarttumista voidaan nopeuttaa lämmittämällä saumaa kuumailmapistoolilla alle 10 C:n lämpötiloissa sid 1 (5)

2 (mm) (mm) 80 mm 80 mm Spik/Spiker/Naula Klammer/Stifter/Niitti SE NO FI 1. Vinkelränna Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du med att täcka in den med en våd av materialet. Börja läggningen från takfot till nock. Spika eller klamra våden i nocken och längs kanterna. Överlappa våden i ränndalen med 0 mm. Lägg 3 strängar med Trebolit Asfaltklister. Trampa till våden. Håll samman takhalvorna med ett plåtbeslag. Då undviker du stora rörelser i underlaget som kan göra att underlagstäckningen spricker. 1. Vinkelrenne Hvis du har en vinkelrenne på bygningen, begynner du med å dekke inn den med en bane av materialet. Begynn leggingen fra takskjegg til møne. Spikre eller klamre banen i mønet og langs kantene. Overlapp banen i graten med 0 mm. Legg 3 strenger med Trebolit Asfaltlim. Tråkk banen fast. Hold sammen takhalvdelene med et metallbeslag. Da unngår du store bevegelser i underlaget som kan gjøre at underlagstekkingen sprekker. 1. Kulmakouru. Jos rakennuksessa on kulmakouru, aluskatteen asennus aloitetaan kattamalla kouru materiaalivuodalla. Aloita kattaminen alaräystäältä harjaa kohti. Naulaa tai nido vuota harjanteesta ja sivureunoista. Vuotien tulee asettua kourusyvennyksessä päällekkäin 0 mm. Lisää 3 raitaa Trebolit Bitumiliimaa. Tasoita vuota jalalla hyvin. Katonpuolikkaat tulee kiinnittää kiinnitysraudoilla. Näin alusta ei pääse liikkumaan liikaa, jolloin aluskate voisi haljeta. 2. Takfot Lägg en ca 0 mm bred remsa underlagstäckning under fotplåten. Spika fast fotplåten med pappspik sicksack c/c 150 mm. Rulla ut första våden så att den i underkant slutar ca 2 cm från fotplåtens veck. Fäst våden med några spik/klammer i ovankant och klistra med Trebolit Asfaltklister mot fotplåten. Tryck till så att asfaltklistret flyter ut i kanten. OBS! Fotplåten får inte vara belagd med PVC Takskjegg Legg en ca. 0 mm bred remse underlagstekking under fotblikket. Spikre fast fotblikket med pappspiker i sikksakk c/c 150 mm. Rull ut den første banen slik at den i underkant slutter ca. 2 cm fra folden på fotblikket. Fest banen med noen spiker/ klammer i overkant, og lim med Trebolit Asfaltlim mot fotblikket. Trykk på slik at asfaltlimet flyter ut i kanten. OBS! Fotblikket må ikke være belagt med PVC Alaräystäs Sijoita noin 0 mm leveä aluskatenauha räystäspellin alle. Naulaa räystäspelti kiinni huopanauloilla siksakperiaatteella, c/c-mitta 150 mm. Kierrä ensimmäinen vuota auki niin, että sen alareuna päättyy n. 2 cm päähän räystäspellin taitteesta. Kiinnitä vuodan yläreuna muutamalla naulalla/hakasella ja liimaa Trebolit Bitumiliimaa räystäspeltiin. Paina sauma kiinni niin, että Bitumiliimaa puristuu reunan alta. HUOM! Räystäslevyssä ei saa olla PVC-pinnoitetta. 0 c/c sid 2 (5)

3 3. Infästning i undre lagret Infästningen påbörjas från vådens mitt för att produkten ska ligga jämt på underlaget. Infästning ska göras i materialets klisterkant. Börja med att avlägsna vådens skyddsfilm på klisterkanten. Rulla ut nästa våd och upprepa infästningen i den andra vådens överkant. Dra av skyddsfilmen i nederkanten av den andra våden. Tryck till med foten längs skarven. Påbörja omedelbart läktning av taket för att förhindra skador av blåst. 3. Innfestning i det nederste laget Innfestningen påbegynnes fra midt på banen for at produktet skal ligge jevnt på underlaget. Innfestning skal foretas i materialets limkant. Begynn med å fjerne banens beskyttelsesfolie på limkanten. Rull ut neste bane, og gjenta innfestningen i overkant på den andre banen. Dra av beskyttelsesfolien i nederkanten på den andre banen. Trykk på med foten langs skjøten. Begynn straks å lekte taket for å hindre vindskader. 3. Kiinnittäminen alustaan Kiinnittäminen aloitetaan vuodan keskeltä niin, että kate asettuu tasaisesta alustan päälle. Kiinnitys tehdään materiaalin liimareunan kohdalta. Aloita poistamalla liimareunaa peittävä suojakalvo. Levitä seuraava vuota ja toista kiinnitys sen yläreunassa. Vedä toisen vuodan alareunan suojakalvo pois. Paina sauma kiinni jalalla koko sauman mitalta. Aloita katon rimoitus heti niin, ettei tuuli pääse aiheuttamaan vaurioita. 4. Tvärskarv Vid tvärskarv snedskärs övre våden 300 mm så att vatten rinner bort från skarven. Överlappet skall därefter vara minst 150 mm. Den överlappande ytan klistras med Trebolit Asfaltklister för att säkerställa skarvens täthet. Lägg ett lager klister 2-3 mm tjocklek på en bredd av 80 mm längs skarvkanten. Låt klistret torka -30 minuter innan ytorna pressas samman. Om läktning sker omgående kan infästningen ske med spikning eller klamring i undre lager. Kläm fast skarven med en vertikal spikläkt. Infästning får enbart förekomma i undre lagret. 4. Tverrskjøt Ved tverrskjøt skråskjæres den øvre banen 300 mm slik at vannet renner bort fra skjøten. Overlappingen skal deretter være minst 150 mm. Den overlappende flaten klistres med Trebolit Asfaltlim for å sikre at skjøten blir tett. Legg et 2-3 mm tykt lag lim i en bredde på 80 mm langs kanten på skjøten. La limet tørke i -30 minutter før flatene presses sammen. Hvis lekting skjer omgående, kan innfestningen foretas med spiker eller klammer i det nederste laget. Klem fast skjøten med en vertikal spikerlekte. Innfestning må bare foretas i det nederste laget. 4. Poikittaissaumat Poikittaisissa saumakohdissa ylempi vuota leikataan 300 mm matkalta niin, että vesi valuu saumasta pois. Vuotien tulee mennä sen jälkeen limittäin vähintään 150 mm. Päällä jäävä vuota liimataan kiinni Trebolit Bitumiliimaa, jotta sauma saadaan tiiviiksi. Liimakerroksen paksuuden tulee olla 2-3 mm ja leveyden 80 mm koko sauman pituudelta. Anna liiman kuivua -30 minuuttia ennen pintojen painamista yhteen. Jos katto rimoitetaan heti, aluskate voidaan kiinnittää nauloilla tai hakasilla alustaan. Kiinnitä saumat pystysuoralla naularuoteella. Kiinnitys saa ulottua ainoastaan alempaan kerrokseen sid 3 (5)

4 5. Gavel med trekantlist Drag upp underlagstäckningen på listen och vik ner den på utsidan. Fäst på listens ovansida med pappspik c/c 60 mm och på utsidan c/c 0 mm. 5. Gavl med trekantlist Dra opp pappen på listen, og brett den ned på utsiden. Fest på oversiden av listen med pappspiker c/c 60 mm og på utsiden c/c 0 mm. 5. Päädyn kolmiosoirot Vedä kate soiron päälle ja taita sen yli. Kiinnitä kate huopanauloilla soiron yläpuolelta, c/c 60 mm, ja ulkopuolelta, c/c 0 mm. 6. Uppdragning på vägg Vid anslutning till högre byggnad och uppdragning på sargar dras underlagstäckningen upp 0 mm och spikas i ovankant c/c 60 mm. Övre kanten skall därefter alltid skyddas med utanpåliggande träpanel eller plåt som dragits in i tegelfog, etc. Enbart klistring mot vägg utan yttre skydd ger inte en tät avslutning! 7. Skorsten, etc Vid genomföringar som t ex skorsten används ett underbeslag av plåt. Lägg underlagstäckningen fram till och förbi håltagningen. Montera därefter plåtbeslaget. Fortsätt läggningen av underlagstäckningen uppåt. Klistra den mot plåtflänsen med Trebolit Asfaltklister. 6. Opptrekking på vegg Ved overgang til høyere bygning og opptrekking på sarger dras underlagstekkingen opp 0 mm og spikres i overkant c/c 60 mm. Den øvre kanten skal deretter alltid beskyttes med utenpåliggende trepanel eller metallplate som er trukket inn i teglfuge osv. Bare liming mot vegg uten utvendig beskyttelse gir ingen tett avslutning! 7. Skorstein osv. Ved gjennomføringer som for eksempel skorstein brukes et underbeslag av metall. Legg underlagstekkingen frem til og forbi hulltakingen. Monter deretter metallbeslaget. Fortsett leggingen av underlagstekkingen oppover. Lim den mot metallflensen med Trebolit Asfaltlim. 6. Seinäliitokset Korkeiden rakenteiden ja laippojen liitoskohdissa aluskatetta vedetään 0 mm verran seinälle ja naulataan yläreunasta, c/c 60 mm. Tämän jälkeen yläreuna on aina suojattava päälle tulevalla puulaudoituksella tai pellillä, joka on kiinnitetty tiilisauman tms. alle. Pelkkä liimaus seinään ilman ulkopuolista suojausta ei riitä tiiviin liitoksen tekemiseen! 7. Savupiiput ym Läpivientien, kuten savupiipun, kohdalla käytetään alapellitystä. Vedä aluskate läpiviennin kohdalle ja ohi siitä. Asenna sen jälkeen alapellitys. Jatka aluskatteen asentamista ylöspäin. Kiinnitä se peltilaippaan Trebolit Bitumiliimalla c/c 60 c/c 60 c/c sid 4 (5)

5 8. Avluftningsrör, etc För att täta en cirkulär genomföring använd en s k gummistos med slangklämma. Anpassa storleken till rörets diameter. Lägg tre strängar av Trebolit Asfaltklister under stosen och tryck ut massan så att den flyter ut på stosens kant. 8. Avluftningsrør osv. For å tette en rund gjennomføring brukes en såkalt gummistuss med slangeklemme. Tilpass størrelsen til rørets diameter. Legg tre strenger med Trebolit Asfaltlim under stussen, og trykk ut massen slik at den flyter ut på kanten av stussen. 8. Ilmastointiputket ym Pyöreiden läpivientien tiivistämiseen käytetään kumista läpivienti-istukkaa ja letkuliitintä. Koko sovitetaan putken läpimitan mukaan. Levitä kolme raitaa Trebolit Bitumiliimalla istukan alle ja paina massaa niin, että sitä puristuu ulos istukan reunan alta. 9. Avslutning över oventilerad nock För icke ventilerad nock avslutas montaget genom att underlagstäckningen monteras upp till nocken på respektive sida. Över nock läggs sedan en våd av materialet som överlappar minst 150 mm på varje sida. Skarven klistras med tre strängar Trebolit Asfaltklister, samt kläms mot underlaget med ströläkten. 10. Avslutning över ventilerad nock För ventilerad nock avslutas montaget genom att underlagstäckningen monteras upp till nockbrädorna. Spika med pappspik sicksack c/c 60 mm på respektive sida. Täck över ventilationsöppningarna med en fiberduk. Se till att ventilationsöppningen är väderskyddad under byggtiden. 9. Avslutning over uventilert møne For ikke-ventilert møne avsluttes monteringen ved at underlagstekkingen monteres opp til mønet på den aktuelle siden. Over mønet legges det så en bane av materialet som overlapper minst 150 mm på hver side. Skjøten limes med tre strenger Trebolit Asfaltlim, samt klemmes mot underlaget med strølekten. 10. Avslutning over ventilert møne For ventilert møne avsluttes monteringen ved at underlagstekkingen monteres opp til mønebordene. Spikre med pappspiker i sikksakk c/c 60 mm på den aktuelle siden. Dekk over ventilasjonsåpningene med en fiberduk. Påse at ventilasjonsåpningen er beskyttet mot været i byggeperioden. 9. Päättäminen ilmastoimattomassa katonharjassa Ilmastoimattomassa katonharjassa asennus päätetään asentamalla aluskate harjaan asti molemmilla puolilla. Harjan päälle asennetaan sen jälkeen aluskatevuota niin, että se peittää vähintään 150 mm lappeiden aluskatetta molemmilta puolilta. Sauma liimataan kolmella Trebolit Bitumiliima raidalla ja kiinnitetään alustaan tuuletusrimojen avulla. 10. Päättäminen ilmastoidussa katonharjassa Ilmastoidussa katonharjassa asennus päätetään asentamalla aluskate harjalautoihin asti. Reuna kiinnitetään molemmilta puolilta huopanauloilla siksakperiaatteella, c/c 60 mm. Peitä ilmastointiaukot kuitukankaalla. Varmista, että ilmastointiaukot on suojattu säältä rakennusaikana Trebolit Box 22, Höganäs Telefon Fax sid 5 (5)

Trebolit Shingel/ Trebolit Shingel

Trebolit Shingel/ Trebolit Shingel Trebolit Shingel/ Trebolit Shingel SE Monteringsanvisning Bruksanvisning for montasje Asennusohje Användning och lagring Trebolit Shingel kan monteras på tak med lutning 1:4 (15 ) eller brantare. Bäst

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Grund / Basis / Perustus

Grund / Basis / Perustus Rev nr: 140310 Grund / Basis / Perustus Armeringsjärn Armeringsjern / Lujiteteräs Armeringsnät Armeringsnett / Lujiteverkko Skarvplåt Skjøteplate / Liitospelti Buntband Buntbånd / Nippuside Distans Avstandsstykke

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Sivu 2-3. Sida 4-5 314 PKLE 14 A

Sivu 2-3. Sida 4-5 314 PKLE 14 A Sivu - Sida 4-5 4 PKLE 4 A HORMIN ASENNUSOHJE Tällä hyväksynnällä todetaan tuotteen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimustason palonkestävyyden osalta: saunan kiukaiden ja vastaavien kiinteitä

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi BENDERS katot ASENNUSOHJE CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi Bender Carisma-tiilen betonilisätarvikkeet sekä kattoturvatuotteet. T-harjakappale

Lisätiedot

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 +

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 + 1 (5) Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 + Huomioi ennen asennusta Kerabit 10+ -tiivissaumakate soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:2 1:10. Kermirullat säilytetään pystyasennossa suojassa sateelta

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi SUPER-ALUSMATTO SBS-kumibituminen aluskermi KATEPAL OY PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Puhelin (03) 375 9111 Faksi (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7 1 (5) Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7 Huomioi ennen asennusta Kerabit 7 -kolmiorimakate soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:3 tai jyrkempi. Kermirullat säilytetään pystyasennossa suojassa

Lisätiedot

LÄMPIMÄN VESIKATON ASENTAMINEN

LÄMPIMÄN VESIKATON ASENTAMINEN LÄMPIMÄN VESIKATON ASENTAMINEN VALMISTELUT RUODELAUDOITUS LÄMPÖERISTÄMINEN Puhdistetaan/Mitataan Valmistetaan parrut 5 6 7 Asennetaan reunaparrut Pingoitetaan nuora Levitetään Ondutis R 00-höyryeriste

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Pinkopahvin kiinnitys seinään

Pinkopahvin kiinnitys seinään Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös Tammelassa 13.4.2010 Niko Palonen Juhani Korpinen SataEDU Nakkilan toimipiste Kahden ajan maailmanperinnöt projekti 2010 Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RUBIN 13V

ASENNUSOHJE RUBIN 13V Lasitettu musta Rubin-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 5 Alkulause Ohjeet ja vihjeet

Lisätiedot

Platon Perusmuurin kosteudeneristys

Platon Perusmuurin kosteudeneristys Xtra Tammikuu 2006 Platon Perusmuurin kosteudeneristys Uusi ja kestävämpi Platon perusmuuriin Pitkäikäinen Platon turvekatto Ja talosi voi hyvin Platon Xtra Xtra kuiva kellari ja Kosteus aiheuttaa huomattavia

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

YLEISTÄ. MATERIAALIT JA TYÖKALUT Tavanomaisen harjakaton kattamiseen tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut. Tiedustele niitä kauppiaaltasi.

YLEISTÄ. MATERIAALIT JA TYÖKALUT Tavanomaisen harjakaton kattamiseen tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut. Tiedustele niitä kauppiaaltasi. sivu kestävästä rakennuslevystä. Eri alustamateriaalien paksuudet selviävät oheisesta taulukosta. Lautojen ja levyjen mahdollinen turpoaminen huomioidaan jättämällä niiden väliin riittävä rako. SBS-kumibituminen,

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m.

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Lasikatot Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Takuun voimassaolo edellyttää tämän ohjeen noudattamista. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo1 limalla.

Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo1 limalla. Kurikan Lumieste Uusi Hansa Oy Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo limalla. Vastaukset kysymyksiin Puh. 06 5 50 00 / 00 90 95 85 info@kulo.eu Tärkeää. Turvalaite määräyksiä on noudatettava

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy ASENNUSOHJEET HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy SÄILYTYS/VARASTOINTI Hunton Bitroc levyt on varastoitava kuivassa tilassa, ja niiden on oltava kuivia asennushetkellä. Levyt saattaa olla tarpeen tuulettaa

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti!

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut vesi seinälinjan ulkopuolelle ja sitoa tuuletusilman kosteutta

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1 IDO Sisällysluettelo Innehållsförteckning IDO Seven D Tuoteseloste/Produktinformation :3 IDO SEVEN D keraaminen tasoallas/ 800/1000/1200 mm Alakaapin runko/underskåp stomme Laatikonpäät/Lådfronter Kannakepari/Konsolpar

Lisätiedot

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet Tuoteseloste Puu Puu on elävä materiaali jonka rakenteessa ja värisävyssä saattaa olla vaihteluja Kylpyhuonekalusteesi voivat näin ollen poiketa jonkin verran niistä kalusteista jotka olet nähnyt esitteessämme

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

www.legalett.com Yhteensä = 62,4kWh/m PERUSTUKSEN LÄMPÖOMINAISUUDET Olettamukset

www.legalett.com Yhteensä = 62,4kWh/m PERUSTUKSEN LÄMPÖOMINAISUUDET Olettamukset PERUSTUKSEN LÄMPÖOMINAISUUDET Olettamukset Rakenne: Legalett t ja pasiivipuurunko laatan päällä. 300mm EPS pohjaeriste Maapohja: Sora (lambda 3,0) saven päällä (lambda 1,4) Lämpötilaolosuhteet: Ulkolämpötila:

Lisätiedot

Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili

Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 21.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause

Lisätiedot

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Toukokuu 0 VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Kera Group Oy Näin katat terassit, piharakennukset ja katokset Hintalaskuri Voit laskea valokatteiden hinnat kotisivuillae www.keraplast.fi/valokatteet Katso myös

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

ASENNUSOHJE WAKAFLEX. Savitiilenpunainen. Ruskea. Musta. Tummanharmaa. Musta

ASENNUSOHJE WAKAFLEX. Savitiilenpunainen. Ruskea. Musta. Tummanharmaa. Musta Savitiilenpunainen Ruskea Musta Tummanharmaa Musta Päivitetty 20.12.2016 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.ormax.fi Sivu 1 / 17 Yleistä Wakaflex on

Lisätiedot

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Reflect Grip 1, 2 & 3

Reflect Grip 1, 2 & 3 81-15 Asennus- ja hoito-ohje Monterings- och skötselanvisning Reflect Grip 1, 2 & 3 Peilikaapit Spegelskåp 97660 93427 93428 Reflect Grip -peilikaapit / spegelskåp 93427, 93428, 97660 260 560 220 560 220

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Asennusohjeet FIX Road system

Asennusohjeet FIX Road system Asennusohjeet FIX Road system Ennenkuin aloitat: FIX Road systeemin asennus pitää tehdä kahden henkilön voimin, jotta vaurioilta vältytään ja työn jälki on parempi. Kiskot on asennettava niin ylös kuin

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot