Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112"

Transkriptio

1 Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112 SE Monteringsanvisning Vattenavledande underlagstäckning för träunderlag. Minsta taklutning är 14. Produkten är utvecklad för att kunna stå exponerad max 1 månad utan att materialets beständighet påverkas negativt. Bäst resultat uppnås om taktäckningsmaterialet monteras i direkt anslutning till läggningen av underlagstäckningen. Används som underlag under taktäckningsmaterial av typ betongpannor, takshingel eller andra takmaterial på träläkt. För andra typer av takpannor, använd en kraftigare kvalitet av underlagstäckning. Materialet skall alltid läggs längs med takbrädorna. Tänk på att takytan inte kan anses vara halksäker förrän ströoch bärläkt är monterade. Montage görs med dold infästning i undre lagret med omgående läktning. Använd pappspik x 2,8 eller 25 x 2,5 eller bredtrådig klammer av typ Rapid 140/10. Se måttillustrationer (sid 2). Om spikpistol används för pappspiken, justera anslagskraften så att spikhuvudet inte perforerar materialet. Spiken skall slås i rakt för att optimal täthet skall uppnås. För att påskynda vidhäftningen förvärm skarven med varmluftpistol vid temperaturer under 10 C. NO Bruksanvisning for montasje Vannavledende underlagstekking for treunderlag. Minste tak-helling 14. Produktet er utviklet for å kunne stå eksponert i maks. 1 måned uten at materialets bestandighet påvirkes negativt. Det beste resultatet oppnås hvis taktekkingsmaterialet monteres i direkte tilknytning til legging av underlagstekkingen. Brukes som underlag under taktekkingsmateriale av type betongpanner, takshingel eller andre takmaterialer på trelekte. Bruk en kraftigere kvalitet av underlagstekking for andre typer av takpanner. Materialet skal alltid legges langs med takbordene. Husk at takflaten ikke kan anses å være sklisikker før strø- og bærelekter er montert. Montering foretas med skjult innfestning i det nederste laget med omgående lekting. Bruk pappspiker x 2,8 eller 25 x 2,5 eller brede klammer av typen Rapid 140/10. Se målillustrasjoner (side 2). Hvis det brukes spikerpistol for pappspiker, juster anslagskraften slik at spikerhodet ikke perforerer materialet. Spikeren skal slås rett inn for å oppnå optimal tetthet. For å påskynde vedheften kan skjøten forvarmes med varmluftpistol ved temperaturer under 10 C. FI Asennusohje Veden pois johtava aluskate puualustoille. Katon kaltevuuden on oltava vähintään 14. Tuote on kehitetty säilymään paljaana enintään 1 kuukauden ominaisuuksien heikentymättä. Parhaaseen tulokseen päästään kun varsinainen kate asennetaan heti aluskatteen asentamisen yhteydessä. Soveltuu aluskatteeksi betonitiilen, palahuovan ja vastaavien, puuruoteiden päälle asennettavien katemateriaalien alle. Muun tyyppisille kattotiileille tulee käyttää lujempaa aluskatemateriaalia. Materiaali tulee aina asentaa katttolaudoituksen myötäisesti. Muista, ettei katon pintaa voi pitää luistamattomana ennen kuin tuuletusrimat ja ruoteet on asennettu. Asennus tehdään aluskerrokseen rimoittamalla, piilokiinnityksellä ja siksakperiaatteella. Asennukseen käytetään huopanauloja, x 2,8 tai 25 x 2,5, tai leveälankaisia hakasia, tyyppiä Rapid 140/10. Ks. mittapiirustukset (sivu 2). Jos huopanaulat kiinnitetään naulaimella, lyöntivoimaa on säädettävä niin, ettei naulan kanta lävistä materiaalia. Naulat on lyötävä suorasti jotta kiinnityskohta saataisiin mahdollisimman tiiviiksi. Tarttumista voidaan nopeuttaa lämmittämällä saumaa kuumailmapistoolilla alle 10 C:n lämpötiloissa sid 1 (5)

2 (mm) (mm) 80 mm 80 mm Spik/Spiker/Naula Klammer/Stifter/Niitti SE NO FI 1. Vinkelränna Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du med att täcka in den med en våd av materialet. Börja läggningen från takfot till nock. Spika eller klamra våden i nocken och längs kanterna. Överlappa våden i ränndalen med 0 mm. Lägg 3 strängar med Trebolit Asfaltklister. Trampa till våden. Håll samman takhalvorna med ett plåtbeslag. Då undviker du stora rörelser i underlaget som kan göra att underlagstäckningen spricker. 1. Vinkelrenne Hvis du har en vinkelrenne på bygningen, begynner du med å dekke inn den med en bane av materialet. Begynn leggingen fra takskjegg til møne. Spikre eller klamre banen i mønet og langs kantene. Overlapp banen i graten med 0 mm. Legg 3 strenger med Trebolit Asfaltlim. Tråkk banen fast. Hold sammen takhalvdelene med et metallbeslag. Da unngår du store bevegelser i underlaget som kan gjøre at underlagstekkingen sprekker. 1. Kulmakouru. Jos rakennuksessa on kulmakouru, aluskatteen asennus aloitetaan kattamalla kouru materiaalivuodalla. Aloita kattaminen alaräystäältä harjaa kohti. Naulaa tai nido vuota harjanteesta ja sivureunoista. Vuotien tulee asettua kourusyvennyksessä päällekkäin 0 mm. Lisää 3 raitaa Trebolit Bitumiliimaa. Tasoita vuota jalalla hyvin. Katonpuolikkaat tulee kiinnittää kiinnitysraudoilla. Näin alusta ei pääse liikkumaan liikaa, jolloin aluskate voisi haljeta. 2. Takfot Lägg en ca 0 mm bred remsa underlagstäckning under fotplåten. Spika fast fotplåten med pappspik sicksack c/c 150 mm. Rulla ut första våden så att den i underkant slutar ca 2 cm från fotplåtens veck. Fäst våden med några spik/klammer i ovankant och klistra med Trebolit Asfaltklister mot fotplåten. Tryck till så att asfaltklistret flyter ut i kanten. OBS! Fotplåten får inte vara belagd med PVC Takskjegg Legg en ca. 0 mm bred remse underlagstekking under fotblikket. Spikre fast fotblikket med pappspiker i sikksakk c/c 150 mm. Rull ut den første banen slik at den i underkant slutter ca. 2 cm fra folden på fotblikket. Fest banen med noen spiker/ klammer i overkant, og lim med Trebolit Asfaltlim mot fotblikket. Trykk på slik at asfaltlimet flyter ut i kanten. OBS! Fotblikket må ikke være belagt med PVC Alaräystäs Sijoita noin 0 mm leveä aluskatenauha räystäspellin alle. Naulaa räystäspelti kiinni huopanauloilla siksakperiaatteella, c/c-mitta 150 mm. Kierrä ensimmäinen vuota auki niin, että sen alareuna päättyy n. 2 cm päähän räystäspellin taitteesta. Kiinnitä vuodan yläreuna muutamalla naulalla/hakasella ja liimaa Trebolit Bitumiliimaa räystäspeltiin. Paina sauma kiinni niin, että Bitumiliimaa puristuu reunan alta. HUOM! Räystäslevyssä ei saa olla PVC-pinnoitetta. 0 c/c sid 2 (5)

3 3. Infästning i undre lagret Infästningen påbörjas från vådens mitt för att produkten ska ligga jämt på underlaget. Infästning ska göras i materialets klisterkant. Börja med att avlägsna vådens skyddsfilm på klisterkanten. Rulla ut nästa våd och upprepa infästningen i den andra vådens överkant. Dra av skyddsfilmen i nederkanten av den andra våden. Tryck till med foten längs skarven. Påbörja omedelbart läktning av taket för att förhindra skador av blåst. 3. Innfestning i det nederste laget Innfestningen påbegynnes fra midt på banen for at produktet skal ligge jevnt på underlaget. Innfestning skal foretas i materialets limkant. Begynn med å fjerne banens beskyttelsesfolie på limkanten. Rull ut neste bane, og gjenta innfestningen i overkant på den andre banen. Dra av beskyttelsesfolien i nederkanten på den andre banen. Trykk på med foten langs skjøten. Begynn straks å lekte taket for å hindre vindskader. 3. Kiinnittäminen alustaan Kiinnittäminen aloitetaan vuodan keskeltä niin, että kate asettuu tasaisesta alustan päälle. Kiinnitys tehdään materiaalin liimareunan kohdalta. Aloita poistamalla liimareunaa peittävä suojakalvo. Levitä seuraava vuota ja toista kiinnitys sen yläreunassa. Vedä toisen vuodan alareunan suojakalvo pois. Paina sauma kiinni jalalla koko sauman mitalta. Aloita katon rimoitus heti niin, ettei tuuli pääse aiheuttamaan vaurioita. 4. Tvärskarv Vid tvärskarv snedskärs övre våden 300 mm så att vatten rinner bort från skarven. Överlappet skall därefter vara minst 150 mm. Den överlappande ytan klistras med Trebolit Asfaltklister för att säkerställa skarvens täthet. Lägg ett lager klister 2-3 mm tjocklek på en bredd av 80 mm längs skarvkanten. Låt klistret torka -30 minuter innan ytorna pressas samman. Om läktning sker omgående kan infästningen ske med spikning eller klamring i undre lager. Kläm fast skarven med en vertikal spikläkt. Infästning får enbart förekomma i undre lagret. 4. Tverrskjøt Ved tverrskjøt skråskjæres den øvre banen 300 mm slik at vannet renner bort fra skjøten. Overlappingen skal deretter være minst 150 mm. Den overlappende flaten klistres med Trebolit Asfaltlim for å sikre at skjøten blir tett. Legg et 2-3 mm tykt lag lim i en bredde på 80 mm langs kanten på skjøten. La limet tørke i -30 minutter før flatene presses sammen. Hvis lekting skjer omgående, kan innfestningen foretas med spiker eller klammer i det nederste laget. Klem fast skjøten med en vertikal spikerlekte. Innfestning må bare foretas i det nederste laget. 4. Poikittaissaumat Poikittaisissa saumakohdissa ylempi vuota leikataan 300 mm matkalta niin, että vesi valuu saumasta pois. Vuotien tulee mennä sen jälkeen limittäin vähintään 150 mm. Päällä jäävä vuota liimataan kiinni Trebolit Bitumiliimaa, jotta sauma saadaan tiiviiksi. Liimakerroksen paksuuden tulee olla 2-3 mm ja leveyden 80 mm koko sauman pituudelta. Anna liiman kuivua -30 minuuttia ennen pintojen painamista yhteen. Jos katto rimoitetaan heti, aluskate voidaan kiinnittää nauloilla tai hakasilla alustaan. Kiinnitä saumat pystysuoralla naularuoteella. Kiinnitys saa ulottua ainoastaan alempaan kerrokseen sid 3 (5)

4 5. Gavel med trekantlist Drag upp underlagstäckningen på listen och vik ner den på utsidan. Fäst på listens ovansida med pappspik c/c 60 mm och på utsidan c/c 0 mm. 5. Gavl med trekantlist Dra opp pappen på listen, og brett den ned på utsiden. Fest på oversiden av listen med pappspiker c/c 60 mm og på utsiden c/c 0 mm. 5. Päädyn kolmiosoirot Vedä kate soiron päälle ja taita sen yli. Kiinnitä kate huopanauloilla soiron yläpuolelta, c/c 60 mm, ja ulkopuolelta, c/c 0 mm. 6. Uppdragning på vägg Vid anslutning till högre byggnad och uppdragning på sargar dras underlagstäckningen upp 0 mm och spikas i ovankant c/c 60 mm. Övre kanten skall därefter alltid skyddas med utanpåliggande träpanel eller plåt som dragits in i tegelfog, etc. Enbart klistring mot vägg utan yttre skydd ger inte en tät avslutning! 7. Skorsten, etc Vid genomföringar som t ex skorsten används ett underbeslag av plåt. Lägg underlagstäckningen fram till och förbi håltagningen. Montera därefter plåtbeslaget. Fortsätt läggningen av underlagstäckningen uppåt. Klistra den mot plåtflänsen med Trebolit Asfaltklister. 6. Opptrekking på vegg Ved overgang til høyere bygning og opptrekking på sarger dras underlagstekkingen opp 0 mm og spikres i overkant c/c 60 mm. Den øvre kanten skal deretter alltid beskyttes med utenpåliggende trepanel eller metallplate som er trukket inn i teglfuge osv. Bare liming mot vegg uten utvendig beskyttelse gir ingen tett avslutning! 7. Skorstein osv. Ved gjennomføringer som for eksempel skorstein brukes et underbeslag av metall. Legg underlagstekkingen frem til og forbi hulltakingen. Monter deretter metallbeslaget. Fortsett leggingen av underlagstekkingen oppover. Lim den mot metallflensen med Trebolit Asfaltlim. 6. Seinäliitokset Korkeiden rakenteiden ja laippojen liitoskohdissa aluskatetta vedetään 0 mm verran seinälle ja naulataan yläreunasta, c/c 60 mm. Tämän jälkeen yläreuna on aina suojattava päälle tulevalla puulaudoituksella tai pellillä, joka on kiinnitetty tiilisauman tms. alle. Pelkkä liimaus seinään ilman ulkopuolista suojausta ei riitä tiiviin liitoksen tekemiseen! 7. Savupiiput ym Läpivientien, kuten savupiipun, kohdalla käytetään alapellitystä. Vedä aluskate läpiviennin kohdalle ja ohi siitä. Asenna sen jälkeen alapellitys. Jatka aluskatteen asentamista ylöspäin. Kiinnitä se peltilaippaan Trebolit Bitumiliimalla c/c 60 c/c 60 c/c sid 4 (5)

5 8. Avluftningsrör, etc För att täta en cirkulär genomföring använd en s k gummistos med slangklämma. Anpassa storleken till rörets diameter. Lägg tre strängar av Trebolit Asfaltklister under stosen och tryck ut massan så att den flyter ut på stosens kant. 8. Avluftningsrør osv. For å tette en rund gjennomføring brukes en såkalt gummistuss med slangeklemme. Tilpass størrelsen til rørets diameter. Legg tre strenger med Trebolit Asfaltlim under stussen, og trykk ut massen slik at den flyter ut på kanten av stussen. 8. Ilmastointiputket ym Pyöreiden läpivientien tiivistämiseen käytetään kumista läpivienti-istukkaa ja letkuliitintä. Koko sovitetaan putken läpimitan mukaan. Levitä kolme raitaa Trebolit Bitumiliimalla istukan alle ja paina massaa niin, että sitä puristuu ulos istukan reunan alta. 9. Avslutning över oventilerad nock För icke ventilerad nock avslutas montaget genom att underlagstäckningen monteras upp till nocken på respektive sida. Över nock läggs sedan en våd av materialet som överlappar minst 150 mm på varje sida. Skarven klistras med tre strängar Trebolit Asfaltklister, samt kläms mot underlaget med ströläkten. 10. Avslutning över ventilerad nock För ventilerad nock avslutas montaget genom att underlagstäckningen monteras upp till nockbrädorna. Spika med pappspik sicksack c/c 60 mm på respektive sida. Täck över ventilationsöppningarna med en fiberduk. Se till att ventilationsöppningen är väderskyddad under byggtiden. 9. Avslutning over uventilert møne For ikke-ventilert møne avsluttes monteringen ved at underlagstekkingen monteres opp til mønet på den aktuelle siden. Over mønet legges det så en bane av materialet som overlapper minst 150 mm på hver side. Skjøten limes med tre strenger Trebolit Asfaltlim, samt klemmes mot underlaget med strølekten. 10. Avslutning over ventilert møne For ventilert møne avsluttes monteringen ved at underlagstekkingen monteres opp til mønebordene. Spikre med pappspiker i sikksakk c/c 60 mm på den aktuelle siden. Dekk over ventilasjonsåpningene med en fiberduk. Påse at ventilasjonsåpningen er beskyttet mot været i byggeperioden. 9. Päättäminen ilmastoimattomassa katonharjassa Ilmastoimattomassa katonharjassa asennus päätetään asentamalla aluskate harjaan asti molemmilla puolilla. Harjan päälle asennetaan sen jälkeen aluskatevuota niin, että se peittää vähintään 150 mm lappeiden aluskatetta molemmilta puolilta. Sauma liimataan kolmella Trebolit Bitumiliima raidalla ja kiinnitetään alustaan tuuletusrimojen avulla. 10. Päättäminen ilmastoidussa katonharjassa Ilmastoidussa katonharjassa asennus päätetään asentamalla aluskate harjalautoihin asti. Reuna kiinnitetään molemmilta puolilta huopanauloilla siksakperiaatteella, c/c 60 mm. Peitä ilmastointiaukot kuitukankaalla. Varmista, että ilmastointiaukot on suojattu säältä rakennusaikana Trebolit Box 22, Höganäs Telefon Fax sid 5 (5)

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Toukokuu 0 VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Kera Group Oy Näin katat terassit, piharakennukset ja katokset Hintalaskuri Voit laskea valokatteiden hinnat kotisivuillae www.keraplast.fi/valokatteet Katso myös

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1 IDO Sisällysluettelo Innehållsförteckning IDO Seven D Tuoteseloste/Produktinformation :3 IDO SEVEN D keraaminen tasoallas/ 800/1000/1200 mm Alakaapin runko/underskåp stomme Laatikonpäät/Lådfronter Kannakepari/Konsolpar

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet

IDO Trend Kylpyhuonekalusteet Tuoteseloste Puu Puu on elävä materiaali jonka rakenteessa ja värisävyssä saattaa olla vaihteluja Kylpyhuonekalusteesi voivat näin ollen poiketa jonkin verran niistä kalusteista jotka olet nähnyt esitteessämme

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE WAKAFLEX. Savitiilenpunainen. Ruskea. Musta. Tummanharmaa. Musta

ASENNUSOHJE WAKAFLEX. Savitiilenpunainen. Ruskea. Musta. Tummanharmaa. Musta Savitiilenpunainen Ruskea Musta Tummanharmaa Musta Päivitetty 20.12.2016 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.ormax.fi Sivu 1 / 17 Yleistä Wakaflex on

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Kumilevylaakerit / Bärlager

Kumilevylaakerit / Bärlager Äänen- ja tärinäneristykseen vakiotuotevalikoimassae on tarjolla erilaisia tuotteita. Nämä jakautuvat kahteen päätuoteperheeseen - kumilevylaakereihin sekä tärinäneristimiin. Lisäksi ääneneristykseen tuotevalikoimassae

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot