Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112"

Transkriptio

1 Underlagstäckning /-tekking /Alushuopa Trebolit 112 SE Monteringsanvisning Vattenavledande underlagstäckning för träunderlag. Minsta taklutning är 14. Produkten är utvecklad för att kunna stå exponerad max 1 månad utan att materialets beständighet påverkas negativt. Bäst resultat uppnås om taktäckningsmaterialet monteras i direkt anslutning till läggningen av underlagstäckningen. Används som underlag under taktäckningsmaterial av typ betongpannor, takshingel eller andra takmaterial på träläkt. För andra typer av takpannor, använd en kraftigare kvalitet av underlagstäckning. Materialet skall alltid läggs längs med takbrädorna. Tänk på att takytan inte kan anses vara halksäker förrän ströoch bärläkt är monterade. Montage görs med dold infästning i undre lagret med omgående läktning. Använd pappspik x 2,8 eller 25 x 2,5 eller bredtrådig klammer av typ Rapid 140/10. Se måttillustrationer (sid 2). Om spikpistol används för pappspiken, justera anslagskraften så att spikhuvudet inte perforerar materialet. Spiken skall slås i rakt för att optimal täthet skall uppnås. För att påskynda vidhäftningen förvärm skarven med varmluftpistol vid temperaturer under 10 C. NO Bruksanvisning for montasje Vannavledende underlagstekking for treunderlag. Minste tak-helling 14. Produktet er utviklet for å kunne stå eksponert i maks. 1 måned uten at materialets bestandighet påvirkes negativt. Det beste resultatet oppnås hvis taktekkingsmaterialet monteres i direkte tilknytning til legging av underlagstekkingen. Brukes som underlag under taktekkingsmateriale av type betongpanner, takshingel eller andre takmaterialer på trelekte. Bruk en kraftigere kvalitet av underlagstekking for andre typer av takpanner. Materialet skal alltid legges langs med takbordene. Husk at takflaten ikke kan anses å være sklisikker før strø- og bærelekter er montert. Montering foretas med skjult innfestning i det nederste laget med omgående lekting. Bruk pappspiker x 2,8 eller 25 x 2,5 eller brede klammer av typen Rapid 140/10. Se målillustrasjoner (side 2). Hvis det brukes spikerpistol for pappspiker, juster anslagskraften slik at spikerhodet ikke perforerer materialet. Spikeren skal slås rett inn for å oppnå optimal tetthet. For å påskynde vedheften kan skjøten forvarmes med varmluftpistol ved temperaturer under 10 C. FI Asennusohje Veden pois johtava aluskate puualustoille. Katon kaltevuuden on oltava vähintään 14. Tuote on kehitetty säilymään paljaana enintään 1 kuukauden ominaisuuksien heikentymättä. Parhaaseen tulokseen päästään kun varsinainen kate asennetaan heti aluskatteen asentamisen yhteydessä. Soveltuu aluskatteeksi betonitiilen, palahuovan ja vastaavien, puuruoteiden päälle asennettavien katemateriaalien alle. Muun tyyppisille kattotiileille tulee käyttää lujempaa aluskatemateriaalia. Materiaali tulee aina asentaa katttolaudoituksen myötäisesti. Muista, ettei katon pintaa voi pitää luistamattomana ennen kuin tuuletusrimat ja ruoteet on asennettu. Asennus tehdään aluskerrokseen rimoittamalla, piilokiinnityksellä ja siksakperiaatteella. Asennukseen käytetään huopanauloja, x 2,8 tai 25 x 2,5, tai leveälankaisia hakasia, tyyppiä Rapid 140/10. Ks. mittapiirustukset (sivu 2). Jos huopanaulat kiinnitetään naulaimella, lyöntivoimaa on säädettävä niin, ettei naulan kanta lävistä materiaalia. Naulat on lyötävä suorasti jotta kiinnityskohta saataisiin mahdollisimman tiiviiksi. Tarttumista voidaan nopeuttaa lämmittämällä saumaa kuumailmapistoolilla alle 10 C:n lämpötiloissa sid 1 (5)

2 (mm) (mm) 80 mm 80 mm Spik/Spiker/Naula Klammer/Stifter/Niitti SE NO FI 1. Vinkelränna Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du med att täcka in den med en våd av materialet. Börja läggningen från takfot till nock. Spika eller klamra våden i nocken och längs kanterna. Överlappa våden i ränndalen med 0 mm. Lägg 3 strängar med Trebolit Asfaltklister. Trampa till våden. Håll samman takhalvorna med ett plåtbeslag. Då undviker du stora rörelser i underlaget som kan göra att underlagstäckningen spricker. 1. Vinkelrenne Hvis du har en vinkelrenne på bygningen, begynner du med å dekke inn den med en bane av materialet. Begynn leggingen fra takskjegg til møne. Spikre eller klamre banen i mønet og langs kantene. Overlapp banen i graten med 0 mm. Legg 3 strenger med Trebolit Asfaltlim. Tråkk banen fast. Hold sammen takhalvdelene med et metallbeslag. Da unngår du store bevegelser i underlaget som kan gjøre at underlagstekkingen sprekker. 1. Kulmakouru. Jos rakennuksessa on kulmakouru, aluskatteen asennus aloitetaan kattamalla kouru materiaalivuodalla. Aloita kattaminen alaräystäältä harjaa kohti. Naulaa tai nido vuota harjanteesta ja sivureunoista. Vuotien tulee asettua kourusyvennyksessä päällekkäin 0 mm. Lisää 3 raitaa Trebolit Bitumiliimaa. Tasoita vuota jalalla hyvin. Katonpuolikkaat tulee kiinnittää kiinnitysraudoilla. Näin alusta ei pääse liikkumaan liikaa, jolloin aluskate voisi haljeta. 2. Takfot Lägg en ca 0 mm bred remsa underlagstäckning under fotplåten. Spika fast fotplåten med pappspik sicksack c/c 150 mm. Rulla ut första våden så att den i underkant slutar ca 2 cm från fotplåtens veck. Fäst våden med några spik/klammer i ovankant och klistra med Trebolit Asfaltklister mot fotplåten. Tryck till så att asfaltklistret flyter ut i kanten. OBS! Fotplåten får inte vara belagd med PVC Takskjegg Legg en ca. 0 mm bred remse underlagstekking under fotblikket. Spikre fast fotblikket med pappspiker i sikksakk c/c 150 mm. Rull ut den første banen slik at den i underkant slutter ca. 2 cm fra folden på fotblikket. Fest banen med noen spiker/ klammer i overkant, og lim med Trebolit Asfaltlim mot fotblikket. Trykk på slik at asfaltlimet flyter ut i kanten. OBS! Fotblikket må ikke være belagt med PVC Alaräystäs Sijoita noin 0 mm leveä aluskatenauha räystäspellin alle. Naulaa räystäspelti kiinni huopanauloilla siksakperiaatteella, c/c-mitta 150 mm. Kierrä ensimmäinen vuota auki niin, että sen alareuna päättyy n. 2 cm päähän räystäspellin taitteesta. Kiinnitä vuodan yläreuna muutamalla naulalla/hakasella ja liimaa Trebolit Bitumiliimaa räystäspeltiin. Paina sauma kiinni niin, että Bitumiliimaa puristuu reunan alta. HUOM! Räystäslevyssä ei saa olla PVC-pinnoitetta. 0 c/c sid 2 (5)

3 3. Infästning i undre lagret Infästningen påbörjas från vådens mitt för att produkten ska ligga jämt på underlaget. Infästning ska göras i materialets klisterkant. Börja med att avlägsna vådens skyddsfilm på klisterkanten. Rulla ut nästa våd och upprepa infästningen i den andra vådens överkant. Dra av skyddsfilmen i nederkanten av den andra våden. Tryck till med foten längs skarven. Påbörja omedelbart läktning av taket för att förhindra skador av blåst. 3. Innfestning i det nederste laget Innfestningen påbegynnes fra midt på banen for at produktet skal ligge jevnt på underlaget. Innfestning skal foretas i materialets limkant. Begynn med å fjerne banens beskyttelsesfolie på limkanten. Rull ut neste bane, og gjenta innfestningen i overkant på den andre banen. Dra av beskyttelsesfolien i nederkanten på den andre banen. Trykk på med foten langs skjøten. Begynn straks å lekte taket for å hindre vindskader. 3. Kiinnittäminen alustaan Kiinnittäminen aloitetaan vuodan keskeltä niin, että kate asettuu tasaisesta alustan päälle. Kiinnitys tehdään materiaalin liimareunan kohdalta. Aloita poistamalla liimareunaa peittävä suojakalvo. Levitä seuraava vuota ja toista kiinnitys sen yläreunassa. Vedä toisen vuodan alareunan suojakalvo pois. Paina sauma kiinni jalalla koko sauman mitalta. Aloita katon rimoitus heti niin, ettei tuuli pääse aiheuttamaan vaurioita. 4. Tvärskarv Vid tvärskarv snedskärs övre våden 300 mm så att vatten rinner bort från skarven. Överlappet skall därefter vara minst 150 mm. Den överlappande ytan klistras med Trebolit Asfaltklister för att säkerställa skarvens täthet. Lägg ett lager klister 2-3 mm tjocklek på en bredd av 80 mm längs skarvkanten. Låt klistret torka -30 minuter innan ytorna pressas samman. Om läktning sker omgående kan infästningen ske med spikning eller klamring i undre lager. Kläm fast skarven med en vertikal spikläkt. Infästning får enbart förekomma i undre lagret. 4. Tverrskjøt Ved tverrskjøt skråskjæres den øvre banen 300 mm slik at vannet renner bort fra skjøten. Overlappingen skal deretter være minst 150 mm. Den overlappende flaten klistres med Trebolit Asfaltlim for å sikre at skjøten blir tett. Legg et 2-3 mm tykt lag lim i en bredde på 80 mm langs kanten på skjøten. La limet tørke i -30 minutter før flatene presses sammen. Hvis lekting skjer omgående, kan innfestningen foretas med spiker eller klammer i det nederste laget. Klem fast skjøten med en vertikal spikerlekte. Innfestning må bare foretas i det nederste laget. 4. Poikittaissaumat Poikittaisissa saumakohdissa ylempi vuota leikataan 300 mm matkalta niin, että vesi valuu saumasta pois. Vuotien tulee mennä sen jälkeen limittäin vähintään 150 mm. Päällä jäävä vuota liimataan kiinni Trebolit Bitumiliimaa, jotta sauma saadaan tiiviiksi. Liimakerroksen paksuuden tulee olla 2-3 mm ja leveyden 80 mm koko sauman pituudelta. Anna liiman kuivua -30 minuuttia ennen pintojen painamista yhteen. Jos katto rimoitetaan heti, aluskate voidaan kiinnittää nauloilla tai hakasilla alustaan. Kiinnitä saumat pystysuoralla naularuoteella. Kiinnitys saa ulottua ainoastaan alempaan kerrokseen sid 3 (5)

4 5. Gavel med trekantlist Drag upp underlagstäckningen på listen och vik ner den på utsidan. Fäst på listens ovansida med pappspik c/c 60 mm och på utsidan c/c 0 mm. 5. Gavl med trekantlist Dra opp pappen på listen, og brett den ned på utsiden. Fest på oversiden av listen med pappspiker c/c 60 mm og på utsiden c/c 0 mm. 5. Päädyn kolmiosoirot Vedä kate soiron päälle ja taita sen yli. Kiinnitä kate huopanauloilla soiron yläpuolelta, c/c 60 mm, ja ulkopuolelta, c/c 0 mm. 6. Uppdragning på vägg Vid anslutning till högre byggnad och uppdragning på sargar dras underlagstäckningen upp 0 mm och spikas i ovankant c/c 60 mm. Övre kanten skall därefter alltid skyddas med utanpåliggande träpanel eller plåt som dragits in i tegelfog, etc. Enbart klistring mot vägg utan yttre skydd ger inte en tät avslutning! 7. Skorsten, etc Vid genomföringar som t ex skorsten används ett underbeslag av plåt. Lägg underlagstäckningen fram till och förbi håltagningen. Montera därefter plåtbeslaget. Fortsätt läggningen av underlagstäckningen uppåt. Klistra den mot plåtflänsen med Trebolit Asfaltklister. 6. Opptrekking på vegg Ved overgang til høyere bygning og opptrekking på sarger dras underlagstekkingen opp 0 mm og spikres i overkant c/c 60 mm. Den øvre kanten skal deretter alltid beskyttes med utenpåliggende trepanel eller metallplate som er trukket inn i teglfuge osv. Bare liming mot vegg uten utvendig beskyttelse gir ingen tett avslutning! 7. Skorstein osv. Ved gjennomføringer som for eksempel skorstein brukes et underbeslag av metall. Legg underlagstekkingen frem til og forbi hulltakingen. Monter deretter metallbeslaget. Fortsett leggingen av underlagstekkingen oppover. Lim den mot metallflensen med Trebolit Asfaltlim. 6. Seinäliitokset Korkeiden rakenteiden ja laippojen liitoskohdissa aluskatetta vedetään 0 mm verran seinälle ja naulataan yläreunasta, c/c 60 mm. Tämän jälkeen yläreuna on aina suojattava päälle tulevalla puulaudoituksella tai pellillä, joka on kiinnitetty tiilisauman tms. alle. Pelkkä liimaus seinään ilman ulkopuolista suojausta ei riitä tiiviin liitoksen tekemiseen! 7. Savupiiput ym Läpivientien, kuten savupiipun, kohdalla käytetään alapellitystä. Vedä aluskate läpiviennin kohdalle ja ohi siitä. Asenna sen jälkeen alapellitys. Jatka aluskatteen asentamista ylöspäin. Kiinnitä se peltilaippaan Trebolit Bitumiliimalla c/c 60 c/c 60 c/c sid 4 (5)

5 8. Avluftningsrör, etc För att täta en cirkulär genomföring använd en s k gummistos med slangklämma. Anpassa storleken till rörets diameter. Lägg tre strängar av Trebolit Asfaltklister under stosen och tryck ut massan så att den flyter ut på stosens kant. 8. Avluftningsrør osv. For å tette en rund gjennomføring brukes en såkalt gummistuss med slangeklemme. Tilpass størrelsen til rørets diameter. Legg tre strenger med Trebolit Asfaltlim under stussen, og trykk ut massen slik at den flyter ut på kanten av stussen. 8. Ilmastointiputket ym Pyöreiden läpivientien tiivistämiseen käytetään kumista läpivienti-istukkaa ja letkuliitintä. Koko sovitetaan putken läpimitan mukaan. Levitä kolme raitaa Trebolit Bitumiliimalla istukan alle ja paina massaa niin, että sitä puristuu ulos istukan reunan alta. 9. Avslutning över oventilerad nock För icke ventilerad nock avslutas montaget genom att underlagstäckningen monteras upp till nocken på respektive sida. Över nock läggs sedan en våd av materialet som överlappar minst 150 mm på varje sida. Skarven klistras med tre strängar Trebolit Asfaltklister, samt kläms mot underlaget med ströläkten. 10. Avslutning över ventilerad nock För ventilerad nock avslutas montaget genom att underlagstäckningen monteras upp till nockbrädorna. Spika med pappspik sicksack c/c 60 mm på respektive sida. Täck över ventilationsöppningarna med en fiberduk. Se till att ventilationsöppningen är väderskyddad under byggtiden. 9. Avslutning over uventilert møne For ikke-ventilert møne avsluttes monteringen ved at underlagstekkingen monteres opp til mønet på den aktuelle siden. Over mønet legges det så en bane av materialet som overlapper minst 150 mm på hver side. Skjøten limes med tre strenger Trebolit Asfaltlim, samt klemmes mot underlaget med strølekten. 10. Avslutning over ventilert møne For ventilert møne avsluttes monteringen ved at underlagstekkingen monteres opp til mønebordene. Spikre med pappspiker i sikksakk c/c 60 mm på den aktuelle siden. Dekk over ventilasjonsåpningene med en fiberduk. Påse at ventilasjonsåpningen er beskyttet mot været i byggeperioden. 9. Päättäminen ilmastoimattomassa katonharjassa Ilmastoimattomassa katonharjassa asennus päätetään asentamalla aluskate harjaan asti molemmilla puolilla. Harjan päälle asennetaan sen jälkeen aluskatevuota niin, että se peittää vähintään 150 mm lappeiden aluskatetta molemmilta puolilta. Sauma liimataan kolmella Trebolit Bitumiliima raidalla ja kiinnitetään alustaan tuuletusrimojen avulla. 10. Päättäminen ilmastoidussa katonharjassa Ilmastoidussa katonharjassa asennus päätetään asentamalla aluskate harjalautoihin asti. Reuna kiinnitetään molemmilta puolilta huopanauloilla siksakperiaatteella, c/c 60 mm. Peitä ilmastointiaukot kuitukankaalla. Varmista, että ilmastointiaukot on suojattu säältä rakennusaikana Trebolit Box 22, Höganäs Telefon Fax sid 5 (5)

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212 Multiflex 20 SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje Skapa garantibevis direkt i mobilen garantera.ebeco.se Art nr 55212 Monteringsanvisning för Multiflex

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Aurinkokeräimien Montering av solfångare asennuspaikka Kan monteras på: 1. Plåttak 2. Tegelpannetak Aurinkokeräimet. Väggmontage voidaan asentaa peltikatolle, tiilikatolle

Lisätiedot

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton SVERO Trolleys -20, -21, -24 0,5 5 ton Manual SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, S-556 52 Jönköping Telephone: +46 36-31 65 70, telefax: +46 36-31 65 79 www.svero.com, E-post: info@svero.com SVERO Trolleys

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11, PO165 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11 PO165 15042011 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli

Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli Rev.nr 150116 Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Tänk

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

::JD j uni o r 1D 2D BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING K Ä V T T Ö 0 H J E

::JD j uni o r 1D 2D BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING K Ä V T T Ö 0 H J E ::JD j uni o r 1D 2D BEDENUNGSANLETUNG BRUKSANVSNNG K Ä V T T Ö 0 H J E Sk,4v 111ed juniop... Sk,~iving med juniop.... 11{iten junio1 kipjoitetaan... 14 13 12 11 15 16 17 18 19 20 10 9 21 ---22 --- ---

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 05.09.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

tuoteluettelo produktkatalog

tuoteluettelo produktkatalog www.lindeman.fi nr25 tuoteluettelo produktkatalog Kalaa ja onnistumisen iloa! 2 Verkkokalastus on mukavaa kiireetöntä puuhaa, jota voi tehdä kaikkina vuodenaikoina. Verkkojen kokeminen on luontoelämys

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot