LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 40 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VANHUSPALVELUJEN SUUNNITELMAA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN 41 TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN HAMMASLÄÄKÄRI-HAMMASHOITAJA -TYÖPARIN HANKKIMISEKSI OSTOPALVELUNA SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2/ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 13

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Selin Niina 17:30-19:11 puheenjohtaja Liuha Tuukka 17:30-19:11 varapuheenjohtaja Blomqvist Lea 17:30-19:11 jäsen Gullstén Usko 17:30-19:11 jäsen Haapajoki Tauno 17:30-19:11 jäsen Hämäläinen Ville 17:30-19:11 jäsen Kallio Kirsi 17:30-19:11 jäsen Lahtinen Hanna 17:30-19:11 jäsen Lahtinen Jarkko 17:30-19:11 jäsen Lehikoinen Hannele 17:30-19:11 jäsen Strömsholm Sari 17:30-19:11 jäsen POISSA Kanarva Kari khall edustaja MUU Hannula Heidi 17:30-19:11 nuorisov. edustaja Helin Vesa 17:30-19:11 esittelijä Päivärinta Anne 17:30-19:11 pöytäkirjanpitäjä Haakana Leila 17:30-19:11 vammaistyön johtaja Marjamäki Tarja 17:30-19:11 ylilääkäri Porre-Mutkala Päivi 17:30-19:11 vanhustyön johtaja Salminen Tuula 17:30-19:11 sosten suunnittelija Salo Auli 17:30-18:00 vastaava hammashoitaja Tommola Sari 17:30-19:11 hoitotyön johtaja Vesander Sisko 17:30-19:11 sosiaalityön johtaja ALLEKIRJOITUKSET Niina Selin Puheenjohtaja Anne Päivärinta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tuukka Liuha Lea Blomqvist PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ sosiaali- ja terveystoimen hallintokerroksessa. Anne Päivärinta, hallintosihteeri

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SOSTE Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. SOSTE Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si. SOSTE /AP/ap

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT SOSTE Ehdotus Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsentä kerrallaan. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Tuuk ka Liuhan ja Lea Blomqvistin. SOSTE Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tuuk ka Liuhan ja Lea Blomqvistin. SOSTE /AP/ap

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VANHUSPALVELUJEN SUUNNITELMAA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN 1950/05.00/2015 SOSTE Vuonna 2013 voimaan tuleen vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laa ditta va suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hy vin voin nin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi se kä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon jär jes tä misek si ja kehittämiseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asu mis ta ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laa dit ta va osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kun nan val tuus to ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lempäälän kunta on laatinut vuonna 2009 vanhuspalveluja koskevan suun ni tel ma-asia kir jan: Lempäälän vanhustyön strategia ja ke hit tä mis linjauk set vuosille Uusi vanhuspalvelulain mukainen toi men pi desuun ni tel ma on tarkoituksenmukaista laatia ajantasaistamalla ai em min tehty suunnitelma niin, että siinä huomioidaan lainsäädännön ja toi min taym pä ris tön muutokset. Suunnitelmaa laatimaan nimetään työryhmä, jossa on monipuolinen edustus sosiaali- ja terveystoimen edustajista. Työryhmään kutsutaan myös seniorineuvoston sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajia. Pää töksen työryhmän kokoonpanosta viran-/toimenhaltijoiden osalta on teh nyt sosiaali- ja terveysjohtaja. Työ aloitetaan keväällä Ta voit tee na on saada suunnitelma valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Laki ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämisestä on oheis ma te ri aa lina. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA nimeää edustajansa ja hänelle va ra hen ki lön vanhuspalvelujen suunnitelmaa laativaan työryhmään. Täytäntöönpano: ote Tuukka Liuha, Usko Gullstén, Niina Selin, Tauno Haapajoki, Tuula Salminen SOSTE Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA nimensi edustajikseen Tuukka Liu han (varalla Niina Selin) ja Usko Gullsténin (varalla Tauno Haa pa jo ki). SOSTE /AP/ap

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN HAMMASLÄÄKÄRI-HAMMASHOITAJA -TYÖPARIN HANKKIMISEKSI OSTOPALVELUNA 1951/ /2015 SOSTE Lempäälän hammashuollossa on toiminut ostopalveluna hankittu ham maslää kä ri-ham mas hoi ta ja -työpari vuodesta 2012 alkaen. Os to pal ve lua on käytetty, koska kaikkiin kunnan omiin hammaslääkäreiden va kans sei hin ei ole saatu henkilöstöä. Ostopalvelulla on purettu jonoja, jot ta hoitoa kyetään antamaan hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Tällä hetkellä hammashuollon jonossa on yli 500 kuntalaista, joista yli 200 on jonottanut yli 3 kuukautta. Osa on jonottanut 6 kuukautta. Hoi to ta kuulain mukaan hoitoon tulee päästä 6 kuukauden kuluessa. Joka kuu kau si jonoon tulee lisää henkilöä. Lempäälässä on lä hi vuo si na täsmennetty suuhygienistien tehtäviä ja alettu ohjaamaan heille oi reet tomia asiakkaita tarkastukseen. Myös suuhygienistien vas taan otoil le on jonoa. Syksystä 2014 lähtien yksi hammaslääkärin toimi on ollut vakinaisesti täyttä mät tä, kos ka siihen ei ole saatu tekijää. Huhtikuussa 2015 teh tä vään valittiin hammaslääkäri, joka aloittaa työt kesäkuussa. Siihen asti teh tä vää hoitaa orientoiva hammaslääkäri, joka työskentelee neljänä päi vä nä vii kossa. Vastaava hammaslääkäri jää lomalle kesäkuun lo pus sa, ja sen jälkeen eläkkeelle marraskuussa Suun ter vey den huol lon vi ran hal ti jat toimivat aktiivisesti, jotta vapaana oleva ham mas lää kä rin toi mi ja tuleva vastaavan hammaslääkärin toimi saadaan täytettyä. Ham mas lää kä reis tä on kuitenkin maassa pulaa, ja etenkin Pir kan maal la, jos sa ei anneta hammaslääkärikoulutusta. Ostopalveluna ham mas lää kä rien työpanosta on toistaiseksi saatu kohtuullisen hyvin. Palvelun tuot ta mi nen ostopalveluna aiheuttaa kunnille kuitenkin enemmän kus tan nuk sia kuin palvelun tuottaminen omana toimintana. Nykyinen jonotilanne, hammashoidon kysyntä ja hammaslääkäritilanne huo mioi den Lempäälän kunta ei pysty järjestämään hammashuoltoa hoi tota kuun edellyttämässä ajassa ilman lisätyövoiman hankkimista os to pal velu na. Aluehallintovirasto valvoo aktiivisesti hammashuollon hoi to ta kuun toteutumista kunnissa. Oheismateriaalina on hammashuollon jonotilanne. Nykyinen ostopalvelusopimus hammaslääkäri-hammashoitaja -työparin han kin nas ta päättyy Ostopalvelujen hankintaan koko vuo dek si on kuitenkin varauduttu talousarvion määrärahoissa. Hankinnan en na koi tu kokonaisarvo on noin (alv 0 %). Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää oikeuttaa viranhaltijat järjes tä mään tarjouskilpailun hammaslääkäri-hammashoitaja -työparin hankki mi sek si ajalle (+ optio ajalle ). SOSTE

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ylilääkäri Tarja Marjamäki ja vastaava hammashoitaja Auli Salo sel vit ti vät asiaa lautakunnalle. Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. Merkittiin, että Auli Salo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jäl keen klo SOSTE /AP/ap

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA / /2013 SOSTE Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useam mal la kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. So si aa li asia miehen tehtävänä on lain mukaan neuvoa asiakkaita asiakaslain so vel ta miseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen te ke mi ses sä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutoinkin asiakkaan oi keuk sien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oi keuk sien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain sel vi tys kunnanhallitukselle. Lempäälän kunnan sosiaaliasiamiehenä toimivat os to pal ve lu so pi muk sel la Taija Mehtonen ja Laura Helovuo. Sosiaaliasiamies on antanut sel vi tyksen sä Sosiaaliasiamies pyytää, että kunkin kunnan so si aa li lauta kun ta tai vastaava antaa oman kuntansa kun nan hal li tuk sel le selvityksen siitä, mihin toimiin lautakunta ryhtyy selvityksessä esiin ty vien epäkohtien poistamiseksi. Oheismateriaalina sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee sosiaaliasiamiehen selvi tyk sen tiedoksi ja listaa toimenpiteet, joihin lautakunta/viranhaltijat ryh tyvät selvityksessä esiintyvien epäkohtien poistamiseksi. Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus SOSTE Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsi sosiaaliasiamiehen sel vityk sen tiedoksi. Selvityksessä nostettiin esiin Lempäälää koskevia huomioi ta, ja listattiin toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi: 1) Asiatapahtumamäärät nousseet - viranhaltijoiden koulutus ja ohjeistus juridisissa asioissa - huomion kiinnittäminen asiakaspalvelun ystävällisyyteen ja huo lel liseen asiakkaan tilanteeseen perehtymiseen 2) Toimeentulotuessa lakisääteiset käsittelyajat ylittyneet - aikuissosiaalityöhön riittävästi resursseja työtapoja muuttamalla ja jo non kasvaessa palkkaamalla määräaikaista työvoimaa 3) Ehkäisevän toimeentulotuen prosenttiosuus myönnetyn toi meen tulo tuen määrästä laskenut - ei toimenpiteitä, koska Lempäälä on varannut suosituksen mu kaises ti määrärahoja ehkäisevään toimeentulotukeen, vaikka käyttöä/tar ve suhteessa tuen kokomaismäärään on alle 3,3 %

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ) Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvityksissä määrä ajat joissain tapauksissa ylittyneet, vaikka tilanne on Lempäälän osal ta parantunut - työtapoja tehostetaan ja määräaikoihin kiinnitetään erityistä huo miota 5) Vanhemmille erillisiä lastensuojelun asiakassuunnitelmia ei ole tehty - työtapoja tehostetaan ja määräaikoihin kiinnitetään erityistä huo miota - mikäli resurssit riittävät vanhemmille tehdään asiakassuunnitelmia 6) Lastensuojelun asiakassuunnitelmat eivät ole ajan tasalla - asiakkuudet käydään läpi ja suunnitelmat tehdään resurssien puitteis sa 7) Yksityisesti sijoitettujen lasten kohdalla varsinaista olo suh de sel vitys tä ei tehdä - ei toimenpiteitä, koska lasten tilanne kuitenkin selvitetään ja mah dolli nen muu sijoittava kunta valvoo osaltaan 8) Päätös ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoidosta kestää kes kimää rin 3 kk ja on siten liian pitkä aika - ei akuutteja toimenpiteitä, hoitopaikkoja lisätään ja hoidon por ras tusta tehostetaan 9) Lempäälässä on tehty muistutuksia paljon kunnan kokoon nähden ja muistutusten viivästynyt käsittely - viranhaltijoiden koulutus ja ohjeistus juridisissa asioissa - huomion kiinnittäminen asiakaspalvelun ystävällisyyteen ja huo lel liseen asiakkaan tilanteeseen perehtymiseen SOSTE /AP/ap

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2/ / /2015 SOSTE Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueita ovat sosiaali- ja terveystoimen hal lin to, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä vam mais pal ve lut. Tehtäväalueet jakautuvat vastuualueisiin. Käyt tö ta louden toimintakatteiden toteutumien tulisi talousarvion mukaisesti olla hel mikuun lopussa 16,7 %. Tehtävä- ja vastuualueiden toi min ta kat tei den toteutumat (%) ajalla ovat seuraavat: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto: 13,0 % - Sosiaali- ja terveystoimen hallinto: 13,0 % Terveyspalvelut: 15,0 % - Terveysasemapalvelut: 13,1 % - Hoitotyö:16,7 % - Erikoissairaanhoito: 15,1 % Vanhuspalvelut:14,1 % - Vanhustyön yhteiset palvelut: 16,3 % - Avopalvelut: 12,6 % - Palveluasuminen: 14,8 % - Laitospalvelut: 16,0 % - Veteraanien ja sotainvalidien palvelut: 20,9 % Perhe- ja sosiaalipalvelut 18,0 % - Perhetyö ja terapia: 16,3 % - Lastensuojelu: 13,0 % - Päihdehuolto: 15,8 % - Toimeentuloturva: 27,0 % Vammaispalvelut: 11,0 % - Vammaisten henkilökohtaiset palvelut: 10,9 % - Kehitysvammaisten palvelut: 11,1 % Sairaanhoitopiiriltä ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan ennak koon tasalaskuna, joten erikoissairaanhoidon toteutumaprosentti ei kokonaisuutena kuvaa todellisia menoja. Sairaanhoitopiirin pal ve lu ti lauksen toteutumista kuvaavat luvut esitellään lautakunnan ko kouk ses sa. Koko sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toimintakate ajalla on 14,7. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää merkitä talousarvion toteu tu mi sen 1-2/2015 tiedoksi. SOSTE

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SOSTE Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään viranhaltijapäätökset ajalta Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse nil le esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee vi ran hal ti ja pää tök set tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen. SOSTE Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTE a) Lempäälän kunta, Vammaisneuvosto pöytäkirja , pöytäkirja b) Aluehallintovirasto Päätös Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti Palvelun tuottaja: Hoiva- ja Kotipalvelu Adagio Oy Päätös Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti Palvelun tuottaja: Askelmerkki Oy, Turku c) Sosiaali- ja terveysministeriö Ohje 912/2015 Sosiaalipäivystys ja VIRVE:n käyttö. d) Valvira Kirje Lastensuojelulain mukaisten määräaikojen toteutuminen Lempäälän kun nas sa. Ohje Kunnan on huolehdittava opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ter vey den huol to lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimen muutos Palvelujen tuottaja: entinen nimi KK-Kunto Oy, uusi nimi KK-Verve Oy e) FIMEA, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupa päätös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on päättänyt myöntää Lem pää län 3. apteekin apteekkiluvan apteekkari Tuija Poutaselle. Aptee kin tulee sijaita Lempäälän kunnan itäisellä (3.) apteekkialueella. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee ilmoitusasiat tie dokseen. SOSTE Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 40 HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lempäälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta Himminpolku 6, 2. krs, Lempäälä puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Pykälät 40 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna puh , fax , sähköposti: Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh , faksi , sähköposti: Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle sää detään laissa tuomio-is tuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä vistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/ hankintaoikaisuohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaa

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ HANKINTAOIKAISUOHJEET Valitusviranomainen Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua: Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kulues sa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä rat kaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheis asia kirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jol loin päätök sen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanotta jan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämis päivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyh teyksien toimimattomuu desta tai vastaavasta muusta seikasta, jon ka johdosta säh köinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajal le, vas taanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitse mäntenä päi vänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana ai kana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia kos kee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustu vaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoi tuksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos han kintayk sikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 kohdan no jalla noudattamat ta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemises tä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapää töksestä valitus osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olen naisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen kat sotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen si sältävä sähköi nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait teessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliiken neyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteel lista tiedoksiantotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati mukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta vali tuskirjel mässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puheval taa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laa tija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on ilmoitetta va postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koske vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja ve toaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskir jelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitus ajan vii meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti päivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivä nä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asi aan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mu kaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti il moitet tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltä väksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankin taa koskeva valitus toi mitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mai nittuun toimitusosoitteeseen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot