Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf."

Transkriptio

1 Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 3/2007

2 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen haasteet Miika Pyykkönen... 5 Kulttuurilla on vientiä Anne Mari Rautiainen... 6 Eurooppalaisuutta edistämässä Sari Aalto Kulttuurisilta Kuubaan Sampo Laurikainen Musamatka Kuubaan Aija Viita Kulttuuripisteitä Cultural Points Merja Isotalo Kannen kuva: Rosa Liksom Uusi Suomi Uusi Ruotsi Susanna Tommila Svenska Nu Tiinaliisa Granholm Joku kestää maailman menossa Pentti Ronkainen Ei muistomerkkiä Minna Canthille Mikko Roiha Miten lapset Suomessa voivat Maria Kaisa Aula Menetelmäesittely: Nuorten kulttuurikortti Noora Herranen Tapahtumatuottajana Ankkalinnassa Noora Herranen TAKUn testi Edunvalvonnassa ei kaveria jätetä Jorma Rihto Lisäkouluttautuminen kannattaa aina Päivi Ruutiainen Työntekijän oikeudet sähköpostin käytössä Tuire Torvela Akavan Erityisalojen jäsensihteeritiimi Julkaisija: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry/fackorganisationen för konst- och kultursektorn rf Lehden toimituskunta: päätoimittaja Kirsi Herala p fax (05) Noora Herranen, Merja Isotalo, Petri Katajarinne, Anne Mari Rautiainen, Ari Tolvanen, Susanna Tommila Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisuun tarkoitetuista artikkeleista ja niiden toimitusajoista on sovittava toimituskunnan kanssa. Taitto: Kirsi Herala/Anne Punttila Paino: Painokotka Oy, Kotka ISSN Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti 2 T A K U TAKU:n lehdessä olevat artikkelit ja niissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä. Ne eivät välttämättä edusta TAKU ry:n virallista kantaa.

3 Syksyn sopimussatoa odotellessa P u h e e n j o h t a j a l t a Susanna Tommila Tämäkin syksy on osoittautunut varsin mielenkiintoiseksi ammattijärjestönäkökulmasta ja etenkin TAKUlaisilla silmillä katsottuna. Valtion budjettia ollaan lyömässä lukkoon ja ainakin elokuva-ala on nyt ollut sitä mieltä että se on jäämässä vaille jo luvattua korotusta. Tuntuu siltä että julkisen rahoituksen osuus taiteelle ja kulttuurille on aihe josta saisi puhua äänekkäämmin ja enemmänkin julkisuudessa. Työsopimusneuvottelujen edistyminen on toinen tärkeä seurattava aiheemme. Tällä kertaa onkin hyvin nostettu esiin naisvaltaisten, koulutettujen alojen asema ja palkkauksen parantaminen. Myös kulttuurialoista on ollut jonkin verran kirjoittelua lehdistössä. Parhaimman tilan julkisuudessa on kuitenkin saanut naisenemmistöinen hoitoala. Kunta-alan neuvotteluissa syyskuun alussa TNJ jätti hyväksymättä, muiden mielestä melko hyvänkin työnantajan tarjouksen. Akavan erityisaloilla on lokakuussa liittokokous, jossa liitolle valitaan hallitus. TAKUlla on tällä hetkellä liiton hallituksessa varajäsenyys. Kahden vuoden aikana TAKU on kasvanut Akavan erityisalojen merkittäväksi jäsenjärjestöksi lähes 1900 jäsenellä, joten asemaamme tulisi selkeästi vahvistaa. TAKUn omalla hallituksella oli kaksipäiväinen syysseminaari, jonka tarkoituksena oli kertoa uusille jäsenille ja varajäsenille järjestötyön perusteista sekä käsitellä hallituksen tulevia haasteita. Hallitus on kahden vuoden ajan tehnyt aktiivista strategiatyötä, joka edelleen jatkuu sekä työryhmissä että ajoittain ohjattuna. Viime kauden keihäänkärkiä oli koulutuspoliittisen ohjelman valmisteleminen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Nyt syyskuun kokouksessa hallitus teki periaatepäätöksen TAKUlaisen kulttuuripolitiikkaohjelman työstämisestä ensi kevään vuosikokoukseen. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä asiana haluan toivottaa kaikki tervetulleiksi TAKUn uusille kotisivuille! Osoite on sama mutta ulkoasu on uusi. Tämän tyyppiset työt tulevat viimeistellyiksi vasta käytössä. Siksi toivonkin että tuotte palautetta niin internet-sivuista kuin muustakin TAKUn toiminnasta, aina kun koette sen tarpeelliseksi. Näin voimme yhdessä kehittää TAKUlaista vaikuttamista. T A K U 3

4 I väntan på höstens avtalsskörd Även denna höst har visat sig vara intressant ur fackföreningssynvinkel och isynnerhet för oss TAKU-medlemmar. Statens budget är så gott som färdig och åtminstone filmbranschen har visat sitt missnöje med uteblivna, redan utlovade förhöjningar av anslagen. Det verkar som om man borde tala ljudligare och mera i offentligheten om den offentliga finansieringens andel för konst och kultur. I arbetsavtalsförhandlingarna har nu de kvinnodominerade branscherna med utbildad arbetskraft och kravet på löneförbättringar lyfts fram. Även kulturbranschen har i någon mån debatterats, men främst har det varit fråga om vårdsektorn. Akavas specialorganisationer väljer sin styrelse på förbundsmötet i oktober. TAKU representeras för tillfället i styrelsen av en suppleant. Under de gångna två åren har TAKUs medlemsantal ökat, vilket borde innebära en förstärkning i vår ställning i styrelsen. TAKUs egen styrelse hade ett tvådagars höstseminarium, vars syfte var att informera nya medlemmar om grunderna för fackföreningsarbete samt behandla styrelsens kommande utmaningar. Vi kommer att fortsätta med vårt strategiarbete bl.a. i arbetsgrupper. TAKUs utbildningspolitiska program bereddes för årsmötet senaste år och nu har styrelsen beslutat att bereda ett kulturpolitiskt program för att godkännas av årsmötet nästa vår. Sist men inte minst vill jag önska alla välkomna att besöka våra nya hemsidor. Adressen är densamma men layouten och uppställningen är ny. Jag hoppas på feedback både vad gäller våra webbsidor och övrig verksamhet. På detta sätt kan vi tillsammans utveckla TAKUs påverkningsmöjligheter. Susanna Tommila Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n apuraha 840 euroa on haettavissa mennessä. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry tukee jäseniään jakamalla apurahan kerran vuodessa. Hakijat voivat olla yksityishenkilöitä tai työryhmiä (työryhmän kaikkien jäsenten tulee myös olla TAKUn jäseniä). Mahdollisuus apurahan saantiin edellyttää voimassa olevaa jäsenyyttä. Apurahoja anotaan tuleviin hankkeisiin, ei takautuvasti. Apuraha voidaan myöntää myös harkinnan perusteella hakemuksetta. Hakemukset tulee toimittaa yhdistyksen toimistoon puheenjohtaja Susanna Tommilalle osoitettuna (postileiman päiväys). Hallitus päättää apurahan saajan/t kokouksessaan Puheenjohtaja Susanna Tommila Maistraatinportti 4 A, Helsinki kuoreen merkintä Apuraha HALLITUS 4 T A K U

5 M i i k a P y y k k ö n e n Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen haasteet UNESCOlle selvitystä tehnyt kulttuuripolitiikan tutkija Tony Bennett totesi 2000-luvun taitteessa, että kasvava kulttuuridiversiteetti asettaa eurooppalaiselle kulttuuripolitiikalle haasteen: maakohtaisen hallinnon on kyettävä demokraattisuuden nimissä oppimaan pois etnosokeudesta ja huomiomaan uudet sosiaaliset ja kulttuuriset identiteetit ja intressit, joita politiikan tulee palvella. Kulttuuridiversiteetti ei ole haaste ainoastaan kulttuuripolitiikalle, vaan myös sen tutkimukselle. Tutkimuksen on tunnustettava, että staattisen kulttuurisen yhdenmukaisuuden sijaan kaikki yhteiskunnat koostuvat monista (osa)kulttuureista, jotka muuttuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja niitä koskevien merkityksenantojen asiayhteyksistä riippuen. Näin ollen myös politiikat ovat muuttuvampia ja refleksiivisempiä kuin monesti on ajateltu. Kulttuuripolitiikassa on kyse asioiden ja ilmiöiden politisoinnista sekä niillä politikoinnista julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden vuorovaikutuskentällä. Tutkimuksessa on tarpeen on huomioida niin toimijoiden subjektiiviset merkityksenannot kuin niitä kehystävät toiminnan rakenteet ja konventiotkin. Yhtä tärkeää kuin on tunnustaa ja tunnistaa yhteiskuntien kulttuurinen moninaisuus, on tunnistaa ja tunnustaa kulttuuriryhmien sisäinen moninaisuus. Valtaväestöjä, maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä ei pidä lähestyä kulttuurisina monoliitteina. Esimerkiksi maahanmuuttajien yhdistystoiminta osoittaa, että tietyllä paikallisalueella maahanmuuttajat toimivat kollektiivisesti monien erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen intressien ja identiteettien innoittamina. Samoin tietyn ryhmän sisällä vallitsee erilaisia tulkintoja omasta kulttuurista. Nämä tulkinnat heijastuvat erilaisten yhdistysten moninaisena kulttuuritoimintana. Kaikkea maahanmuuttajien kansalaistoimintaa ei tule tarkastella yksinomaan kulttuurisena, sillä siinä ei ole kyse pelkästään lähtömaasta periytyvien kulttuuripiirteiden tai uskonnon säilyttämisessä, kuten monesti on tapana ajatella. Suuri osa yhdistyksistä keskittyy myös sukupuoleen, nuoruuteen, maahanmuuttajaryhmien väliseen yhteistyöhön, maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisten kontaktien lisäämiseen, taiteisiin ja liikuntaan. Kulttuurisen moninaisuuden huomioiva lähestymistapa avaa näkymän kulttuuripolitiikkaan monimutkaisena hallinnan tekniikoiden ja rationaalisuuksien kenttänä. Esimerkiksi maahanmuuttajien järjestäytynyt kansalaistoiminta on yhtälailla omaehtoista toimintaa kuin ulkoisen ohjailun ja hallinnan väline. Yhtäältä hallinto käyttää yhdistyksiä maahanmuuttajien osallistamiseen ja kotouttamiseen, ts. heidän subjektiivisuuksiensa tuottamiseen ja ohjaamiseen. Toisaalta yhdistykset ja niissä toimivat maahanmuuttajat hallitsevat toiminnallaan itse itseään eli toteuttavat sitä, mitä Michel Foucault nimittää eettiseksi minätyöksi. Kirjoittaja on kulttuuripolitiikan lehtori Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja fi losofi an laitoksella. Hänen väitöskirjansa Organisoituvat diasporat. Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa julkaistiin kesällä T A K U 5

6 A n n e M a r i R a u t i a i n e n Kulttuurilla on vientiä Kolmen ministeriön kulttuurivientihanke on ollut käynnissä vuodesta Kulttuuriviennin kehittämisohjelma ja taiteenalakohtaiset strategiat on laadittu. On täytäntöönpanon aika. Ulkoasiainministeriö Verkosto on hyvä tapa edistää kulttuurivientiä Kulttuurille on vientiä, todetaan Opetusministeriön viimekeväisessä raportissa. Se syntyi kauppa- ja teollisuusministeriön, opetusministeriön ja ulkoasiainministeriön sekä kulttuurikentän toimijoiden yhteistyön tuloksena ja on siten kaikkien kulttuuriviennin toimijoiden yhteinen tahdon ilmaus. Virkamiesvetoisen toiminnan aika on ohi. Olemme hakeneet verkostomaista yhteistyötä ja todenneet sen hyväksi tieksi, kertoo Timo Heino Ulkoasiainministeriön kulttuuriyksiköstä. Keskustelu on ollut hedelmällistä ja hyödyllistä ja sitä aiomme jatkaa. Kulttuurivienti moninkertaistuu Tiedotuskeskukset ovat vastanneet toimialakohtaisten vientistrategioiden laatimisesta. Me ministeriöissä luomme mahdollisuuksia ja edellytyksiä, taiteen kenttä päättää itse, miten niihin tartutaan, kuvailee Heino. Ministeriöillä on oma työnjakonsa. Kauppa- ja teollisuusministeriö keskittyy yrityspohjaisen kulttuuriviennin rakentamiseen, opetusministeriö kulttuuriviennin perusrakenteeseen ja kärkihankkeiden tukemiseen, ulkoasiainministeriö puolestaan tekee kulttuurivientiä edustustojensa kautta. Yhteisenä tavoitteena on kulttuuriviennin voimakas lisääminen. Raporttiin on kirjattu, että kulttuuriviennin arvo kolminkertaistuu vuoteen 2011 mennessä. Me pidämme sitä aika varovaisena arviona. Kulttuurivienti halutaan nostaa muiden vientialojen rinnalle. Meillä on vahvoja taiteilijoita ja paljon luovaa osaamista, mutta suhteellisen pienet kotimarkkinat. Au- Timo Heino 6 T A K U

7 tamme niitä, jotka haluavat kokeilla siipiensä kantavuutta kansainvälisillä markkinoilla. Vahvan poliittisen tuen kulttuuriviennille antaa nykyinen hallitusohjelma, jossa painotetaan kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä sekä toisaalta osaamista ja innovaatiota. Yhteistyöllä eteenpäin Suunnitelmien jälkeen on aika toimia. Opetusministeriö asetti syyskuun alussa ohjaus- ja valmisteluryhmät toimeenpanemaan ohjelmaa. Valmisteluryhmässä on edustettuna koko kulttuurin kenttä, puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja Johan Storgård. Työskentelyssä käydään raportin kaikki kuusi tavoitetta läpi, kertoo Timo Heino. Mukana on rakenteellisia asioita, kuten yritystoiminnan ja organisaatioiden yhteistyön kehittämistä tai vaikkapa verotukseen ja tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Toinen puoli on suurimpien hankkeiden toteutusta. Kulttuurivientiin näyttää syntyneen toimiva yhteistyökuvio. Meillä on keskinäinen luottamus ja kova tahtotila tehdä tätä yhdessä. Tehostetulla yhteistyöllä voimme saada paljon aikaan, vahvistaa Heino. Opetusministeriö Kärkihankkeita ja tiedontuotantoa Ensi vuoden talousarviosta on tulossa kulttuurin osalta poikkeuksellinen: kulttuurivienti on saamassa kokonaan uuden budjettimomentin. Kulttuuriministeri näkee hallitusohjelman prioriteettina, josta pidetään kiinni. Siellä ovat vahvasti esillä sekä kulttuurivienti että innovaatiot ja osaaminen yleensä, sanoo Kimmo Aulake opetusministeriön kulttuurivientiyksiköstä. Luovalla toimialalla on oikeasti taloudellista potentiaalia, joka voi monipuolistaa elinkeino- ja vientirakennettamme. Kärkihankkeille rahoitusta Kulttuuriviennin perimmäisenä ta- Kimmo Aulake voitteena on saada kulttuurin toimialat yhdenvertaisiksi vientialoiksi muiden vientialojen rinnalle. Opetusministeriö yrittää järjestää rahoitusta viennin kärkihankkeille kulttuuriviennin kehittämisohjelman mukaisesti. Se on ollut erityisesti taiteenalojen vientistrategioiden toimeenpanoa, kertoo Aulake kulttuurivientiavustuksista. Hakemusten taso on noussut, meillä on uusia kovia toimijoita ja kaikki muutkin ovat skarpanneet jatkuvasti. Hän kuvaa raastavaksi hakemusten läpikäyntiä, kun haetun ja käytetyn määrärahan erotus oli niin iso. Kaikkiin hyviin hankkeisiin ei rahaa riittänyt, ei edes kaikkiin huippuihin. Jäljelle jäivät pakolliset, jotka seuloutuivat joukosta selkeiden kriteereiden kautta, hän kertoo. Joillekin tällä hakukierroksella avustuksetta jääneille löytynee muita rahoitusväyliä esimerkiksi Kauppa- ja teollisuusministeriöstä tai Tekesistä. Se on yksi toimintatapamme: luomme kontakteja, jotka tuottavat resursseja. Tilastotietoa kulttuurin tarpeisiin Perusrakenteisiin liittyy tiedontuotannon uudistaminen. Jotta tietäisimme, mitä puhutaan ja mihin puheet perustuvat, kuvailee Aulake. Taustalla on noin vuosi sitten julkaistu kulttuurin taloudellista merkitystä ja vaikuttavuutta selvittänyt Kulttuurin arvo? -raportti. Huomasimme, että tilastorakenteet on tehty tavarantuotantoa eikä palveluja varten. Kulttuuriala ei istu kovin hyvin olemassa oleviin standardeihin, joten sen kansantaloudellisen vaikuttavuuden seuraaminen on ollut puutteellista. Nyt rakennetaan tilastollista tietoperustaa. Sen keskeinen osa on satelliittitilinpidon aloittaminen. Kulttuurin satelliitilla tarkoite-taan tilisysteemiä, joka on yhteydessä kansantalouden tilinpidon järjestelmiin. Se on tilastollinen väline, joka mahdollistaa ensimmäistä kertaa kattavan, yhteismitallisen ja kaikkia kulttuurin toimialoja koskevan tilastotiedon tuottamisen kulttuurin taloudesta. Pitkä matka maaliin Opetusministeriön asettamien työryhmien käynnistäminen on tämän syksyn kulttuuriviennin toimeenpanoa. Ryhmissä on vahva poliittinen selkänoja, mutta sen lisäksi linkit kaikkeen, mitä tarvitaan, sanoo Aulake tyytyväisenä. T A K U 7

8 Kärsivällisyyttä kuitenkin tarvitaan. Me kaikki haluaisimme tuloksia heti. On kuitenkin syytä muistaa kulttuuriministeri Wallinin vertaus: tämä on maraton - ei pikajuoksu. Lisätietoja: Onko kulttuurilla vientiä? ON! Esitys Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmaksi Opetusministeriön julkaisuja 2007:9. Kulttuurin arvo? Kulttuurin kansantaloudellisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän raportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:35 Risto Räppääjä -hahmo on Aino Havukaisen ja Sami Toivosen käsialaa FILI vie kirjoja maailmalle Meillä on loistava vientiartikkeli: moniääninen kirjallisuus ja fiksut kirjailijat, sanoo kirjallisuuden tiedotuskeskuksen johtaja Iris Schwanck. Kulttuuriviennin kentällä kirjallisuus on aivan omanlaisensa, sen viemiseen kun tarvitaan aina kääntäjiä. Perusasiat ovat suhteellisen hyvin: meillä on eurooppalaiseen tapaan valtion käännöstukirahaa ulkomaisille kustantajille suomalaisen kirjallisuuden kääntämiseen ja me pystymme kouluttamaan ja tukemaan kääntäjiä. Työ on pitkäjänteistä: kustantajien etsimistä, tukemista ja identifioimista vuosien ajan. Sitä on tehtävä koko ajan, eikä lyhyissä projekteissa, sanoo Schwanck. Kustantajalle on aina riski sijoittaa toistaiseksi tuntemattomaan kirjailijaan. Siksi meidän tukeamme tarvitaan. Vientiä lasten- ja nuortenkirjallisuudelle Perustyön lisäksi FILI:llä on suurempia hankkeita, kuten pari vuotta käynnissä ollut lasten- ja nuortenkirjallisuuden vientihanke. Se loistava esimerkki siitä, miten huikeita tuloksia syntyy heti, kun saadaan vähän rahoitusta lisää. Vientiä on ollut muun muassa Riitta Jalosen ja Kristiina Louhen trilogialle, Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu -kirjoille sekä Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjille. Rahoitusta tarvitsisivat myös tietokirjallisuus ja sarjakuva, huokaa Schwanck. Tällainen kokonaisnäkemys meillä on strategiassakin suosituksena: näitä kaikkia pitäisi edistää. Kirjallisuus sai kärkihanketukea myös Frankfurtin kirjamessujen 2011 Suomen mahdollisen kunniavierastapahtuman valmisteluun. Frankfurtin kirjamessut ovat Euroopan suurin ja näkyvin kulttuuritapahtuma. Teemamaastatus olisi valtaisa mahdollisuus, muutkin taiteen alat saisivat tilaisuuden olla esillä ympäri Saksaa koko vuoden. Tämän vuoden lopulla selviää, saako Suomi tämän statuksen. 8 T A K U

9 Kulttuuritietoa alueittain! Kulttuuria alueittain: tilastollinen katsaus on Tilastokeskuksen ensimmäinen julkaisu, joka sisältää erityisesti alueellisia tilastotietoja Suomen kulttuurin tilasta ja kehityksestä. Alueyksiköinä on julkaisussa useimmiten käytetty maakuntia mutta myös suuralueita sekä kuntia. Lisäksi pääkaupunkiseutu on useimmissa taulukoissa omana tilastointialueenaan sen erityisluonteen kuvaamiseksi. Mukana on tilastotietoja myös alueellisten kielivähemmistöjemme, suomenruotsalaisten ja saamelaisten, kulttuurista. Julkaisu on kokonaan kaksikielinen (suomi-ruotsi). Yhteenveto ja taulukot (122 kpl) ovat myös englanniksi. Kulttuuria alueittain: tilastollinen katsaus maksaa 30 euroa. Postitse toimitettaessa hintaan lisätään toimitusmaksu 6,50 euroa. Tilaukset Tilastokeskuksen myyntipalvelusta: puh. (09) , faksi (09) , sähköposti: T A K U 9

10 Eurooppalaisuutta edistämässä S a r i A a l t o Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto (EKSO) on yhdistys, jonka tavoitteena on aktiivisesti käynnistää ja ylläpitää suomalaisen yhteiskunnan tieteen, taiteen, talouselämän ja politiikan toimijoiden välistä keskustelua Euroopan integraatiosta ja sen kulttuurisesta ulottuvuudesta. Yhdistys toimii yhteistyössä Euroopan Kulttuurisäätiön (European Cultural Foundation) kanssa edistäen säätiön tavoitteita ja tiedottaen sen toiminnasta. Viime vuosina EKSO on keskittynyt järjestämään seminaareja ajankohtaisista aiheista painottaen eurooppalaista näkökulmaa sekä poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen tekijöiden kytkeytymistä yhteen. Tärkeintä yhdistyksen toiminnassa on kansalaiskeskustelu tämän päivän Eurooppaa koskettavista haasteista, kiteyttää Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston puheenjohtaja, pankinjohtaja Sinikka Salo. Professori, filosofi Agnes Heller puhumassa The Idea of Europe: Continuity and Change -seminaarissa Helsingissä huhtikuussa. Kuva: Jussi Aalto 10 T A K U

11 Historia kylmän sodan maailmassa Euroopan Kulttuurisäätiö perustettiin vuonna 1954, ja pyrkimyksenä oli edistää eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä sekä sisällyttää inhimillinen ja kulttuurinen ulottuvuus jälleenrakentamiseen. Vuodesta 1960 säätiö on toiminut Amsterdamissa luvulla Euroopan Kulttuurisäätiö aloitti ohjelman, jonka tavoitteena oli luoda kansallisten komiteoiden verkosto Eurooppaan. Suomen Osasto perustettiin vuonna 1969 vuorineuvos Heikki H. Herlinin aloitteesta. Suomalaisia oli kuitenkin jo alusta asti ollut mukana Euroopan Kulttuurisäätiön toiminnassa. Aikalaisille suuntautuminen Länsi-Eurooppaan edusti tärkeää, kolmatta kansainvälistymisen tietä kylmän sodan Suomessa, jossa kansainvälinen yhteistyö suuntautui pääasiassa Neuvostoliittoon ja Pohjoismaihin. Seminaareja ja aloitteita Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto on ollut aktiivinen kulttuuripoliittinen keskustelija ja vaikuttaja. Yksi yhdistyksen aloitteista oli luvun lopulla perustettu Arktisen Keskuksen Säätiö, jonka toiminta johti pohjoisten alueiden kansainvälisen tutkimus- ja kohtauspaikka Arktikumin avaamiseen Rovaniemellä vuonna Viime vuosina yhdistys on järjestänyt seminaareja ajankohtaisista aiheista. Tärkeitä teemoja ovat olleet sivistys, kulttuuri, kieli ja identiteetti, nuorten ajatukset Euroopasta ja sukupolvien välisen dialogin edistäminen sekä median mahdollisuudet kulttuurisen moninaisuuden välittäjänä. Eurooppaa on myös viety paikallistasolle, ja 2000-luvulla on järjestetty onnistuneita seminaareja eri puolilla Suomea, joissa on pohdittu eurooppalaisuuden merkitystä paikallisessa kontekstissa. Huhtikuussa 2007 järjestettiin kansainvälinen seminaari The Idea of Europe: Continuity and Change, joka keräsi Helsinkiin 13 puhujaa eri puolilta Eurooppaa keskustelemaan yhdessä suomalaisten poliitikkojen ja kulttuurivaikuttajien kanssa. Seminaarissa pohdittiin Euroopan integraatiota ja sen tulevaisuutta, eurooppalaista sivistystä The Idea of Europe -seminaari kokosi puhujia eri puolilta maailmaa. Kuvassa puheenjohtaja Christian de Boissieu ranskalaisesta Conseil d Analyse Économiquesta ja Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston puheenjohtaja, pankinjohtaja Sinikka Salo keskustelemassa EU:n tulevista haasteista. Kuva: Jussi Aalto. ja identiteettiä sekä yhteisen median mahdollisuuksia. Seminaarin tavoitteena oli palauttaa suomalaisten mieliin EU:n rauhaan ja yhteistyöhön nojaava perusajatus, kertoo puheenjohtaja Sinikka Salo. Katsoimme, että Suomessa tarvitaan kansalaiskeskustelua EU:ta kohtaavista haasteita. Euroopan kilpailukyvyn säilyttäminen jälkiteollisessa ja globalisoituvassa maailmassa perustuu aikaisempaakin enemmän kulttuuristen vahvuuksien hyödyntämiseen. ECF eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön puolustaja Euroopan Kulttuurisäätiön (European Cultural Foundation) tarkoituksena on edistää rajoja ylittävää kulttuuriyhteistyötä Euroopassa ja sen lähialueilla. Säätiön toiminnan kantavana ajatuksena on tällä hetkellä The experience of diversity the power of culture, jonka mukaisesti keskitytään tutkimaan taiteen ja kulttuurin avulla ihmisten moninaisuuden kokemuksia ja valottamaan näin eurooppalaisen kulttuurin kirjoa. Säätiö avustaa erilaisia kulttuuriprojekteja, ja sillä on omat ohjelmansa taiteen, median ja liikkuvuuden saroilla. Euroopan Kulttuurisäätiö toimii eurooppalaisen kulttuuripolitiikan puolestapuhujana Euroopan unionissa ja lähialueilla. Säätiö on pitänyt esillä kulttuurin merkitystä Euroopan integraation syventämisessä ja kansalaisten sitouttamisessa yhteiseen Eurooppa-projektiin sekä kampanjoinut EU:n kulttuuribudjetin nostamisen puolesta. Yhteistyössä eri tahojen kanssa Säätiö käynnisti muutama vuosi sitten projektin kulttuurisen yhteistyön helpottamiseksi Euroopassa, ja sen tuloksena avattiin kesällä 2006 LabforCulture -kulttuuriportaali osoit-teessa labforculture.org. Sivusto mahdollistaa kulttuuritoimijoiden verkottumisen, kokemuksien vaihdon ja tiedonhankinnan sekä helpottaa heidän yhteistyötään tarjoamalla laajan tietovarannon eri puolilla Eurooppaa toimivista kulttuuriorganisaatioista. Aktiivista Eurooppa-keskustelua Suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa pitäisi eurooppalaisten teemojen tulla vahvemmin esiin, toteaa puheenjohtaja Salo. Eurooppa on meidän kotikenttämme, joka täytyy tuntea. EKSO:n tehtävänä on tutustuttaa suomalaisia eurooppalaisiin kulttuureihin ja siihen kulttuurien moninaisuuteen, joka on keskeinen tekijä maanosamme ymmärtämiseksi. Seuraavan seminaarin Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto järjestää Gustaf Mauritz Armfeltin syntymän 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteistyössä Kansallismuseon kanssa. Kevään 2008 seminaarin aiheena on koulutus ja liikkuvuus. Kirjoittaja toimii Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston sihteerinä (virkavapaalla ) T A K U 11

12 Kulttuurisilta Kuubaan kuljettaa soittimia Kuuban nuorille! Kuva: Aija Viita Runsas vuosi sitten käynnistivät Maailman Musiikin Keskus, PAND- taiteilijat rauhan puolesta, Elmu, Oranssi ja Suomi-Kuuba-seura Kulttuurisilta Kuubaan -kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on avata uudestaan aikaisempina vuosikymmeninä elänyt suomalaisten ja kuubalaisten taiteilijoiden ja kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö ja kulttuurin vaihto. Tavoitteena on tulevaisuudessa kuljettaa kulttuurin tekijöitä, taiteilijoita, opiskelijoita ja kaikkia kiinnostuneita maiden välillä ja aiheuttaa näin kulttuurien vuorovaikutusta. Kuuba on musiikin ja rytmin suurmaa sekä vahva tanssissa, kuvataiteessa, elokuvassa ja monella muullakin taiteen alalla. USA:n poliittinen - ja taloudellinen saarto on kuitenkin estänyt luonnollista vuorovaikutusta, jota jokainen kulttuuri tarvitsee kehittyäkseen. Hyöty on siis molemminpuolista. Kulttuurisilta on vuoden aikana järjestänyt keskusteluja, konsertteja, klubeja ja ensimmäisen musiikkimatkan Kuubaan viime maaliskuussa. Aloitettu soitin- ja musiikkivälineiden keräys kuubalaisille musiikkikouluille on jo tuottanut kontin pohjalle niin pianon ja sähköurut kuin kitaroita, viuluja sekä torvisoittimia ja rumpuja. Toivomme kontin täyttyvän vuoden 2008 syksyllä ja suuntaavan kohti Kuubaa. Kampanja järjestää osana latinalaisen Amerikan ja Karibian elokuvafestivaalia, Cinemaissia, iltaklubin ravintola Dubrovnikissa Helsingissä sekä suuremmat Fiestat ravintolalaiva Wäiskissä ja Tapahtumilla kerätään varoja soittimien ostoon. Seuraavat musiikkimatkat ovat myynnissä ja kevääksi on suunnitteilla klubeja sekä konsertteja lähinnä Helsinkiin. Lisää tietoa Kulttuurisilta Kuubaan - kampanjasta 12 T A K U Kuva: Aija Viita

13 Katsokaa meren kauniita värejä, kapteeni kuuluttaa ja yritän niska vääränä kurkistella näkymää lentokoneen pienestä ikkunasta. Tosiaan! Alla oleva meri on muuttunut värimereksi: kirkkaat sinisen sävyt, vihreää ja turkoosia vuorotellen, seassa okranvärisiä saaririhmastoja ja jopa pienenpieniä, valkoisia tyrskyjä tarkkasilmäiselle. Haltioissani tuijotan näkyä. Länsi-Intia ottaa vastaan vieraansa todellakin komealla tavalla! Kuuba on elämys. Ensikertalaiselle varsinkin. Kaikki se, mitä tuleva kaksiviikkoinen tulisi pitämään sisällään, oli häkellyttävää. Vaikka olin kotona etukäteen perehtynyt aiheeseen, en osannut kuvitella, mitä Kuuba oikeasti pitäisi sisällään. Havannan omintakeinen tunnelma, visuaalisuus, joka hyökyy päälle, katuelämän monikerroksisuus, ihmisten kirjo, äänet, tuoksut ja tätä kaikkea yhtaikaa. Tutustumismatkamme läpi Kuuban vain vahvisti käsitystäni: tämä maa on elettävä ja koettava itse - kaikilla aisteilla. Teemamatkamme aiheena oli musiikki ja järjestävänä tahona Kulttuurisilta Kuubaan -hanke, joka Suomessa on lähinnä tullut tutuksi soitinkeräyskampanjansa vuoksi. Kampanjalla kerätään kuubalaisille musiikkikouluille, nuorille bändeille ja musiikin harrastajille musiikin välineistöä, soittimia ja äänitys- ja studiokalustoa. Soitinkeräyksen lisäksi Kulttuurisilta yhteistyökumppaneineen järjestää kulttuurimatkoja Kuubaan. Ja juuri sellaiselle olin innokkaana ilmoittautunut, tälle elämäni ensimmäiselle järjestetylle seuramatkalleni. Kolmisenkymmentä suomalaista ja kaksi viikkoa kuubalaista musiikkia, mitähän se toisi tullessaan? Aluksi hurmioidun kaikesta visuaalisesta. Hotellimme oli aivan Malecónin vieressä, ja katselemista riitti. Kuvasin kamerallani rantakadun maleksijoita ja rakennusten rappioromantiikkaa, juoksin amerikanrautojen, hevoskärryjen ja polkupyörätaksien perässä, ja löysin joka puolelta mitä upeimpia skenaarioita havannalaista katuelämää. Kuvattavaksi tarjoutui ihmeellisiä värisointuja ja sommitelmia. Vähitellen rauhoituin ja annoin muillekin vaikutelmille tilaa. En ollut ainoa porukasta, joka kiinnitti huomiota katujen ja kujien käsittämättömään äänimaailmaan. Kolisevat kärryt, autojen äänitorvet, baseballia pelaavien poikien huudot ja avoimista ovista tulviva musiikki tuntuivat värittävän kaupunkia päivästä toiseen. Salsa soi joka puolella. Ohjelmassamme oli luonnollisesti tiuhaan kaikenlaista musiikkirientoa, mm. danzón Musamatka Kuubaan A i j a V i i t a -orkesterin harjoitusten seuraamista ja hikisen hauskoja salsaoppitunteja. Jazzklubilla La Zorra y el Cuervossa soitti yhtenä iltana Pablo Menendez, mikä oli yksi matkan musiikillisista kohokohdista. Kulttuurimatkustelun taustalla on tavoite lisätä tietoa Kuuban musiikista ja kulttuurista. Tämä tuntui meidän kohdallamme täyttyvän paremmin kuin hyvin. Jopa niin hyvin, että ollakseen lomamatka tuli reissustamme suorastaan opintomatka, eräänlainen kulttuuriseminaari. Kiitos tästä kuuluu ehdottomasti matkaoppaallemme Peter Lomanille, Santiagoon kotiutuneelle muusikolle ja Kuuba-asiantuntijalle, joka väsymättä jaksoi jakaa tietoaan pitkillä, muuten niin puuduttavilla bussimatkoillamme Kuuban halki. Saimme aimo paketin luentoja niin Kuuban historiasta, nyky-yhteiskunnasta, luonnosta kuin musiikista kaikki tämä elävöitettynä Peten omilla henkilökohtaisilla mielipiteillä ja filosofoinneilla. Bussin ikkunasta ohikulkevat maisemat, öljylähteet, appelsiini- ja banaaniplantaasit, prikaatijoukot, kalkkunakorppikotkat, härät pelloilla ja Fidelin iskulauseet tienvarsilla saivat ymmärrettävän kontekstinsa ja samalla raskas matkanteko mielekkyytensä. Opin, että clave on Kuuban sydämen syke, ja tiedän nyt, että rumbassa se soi hieman toisin kuin sonissa. Tästä rumban rytmikulusta saimme elävän näytteen Matanzasin kaupungissa, missä esiintyi paikkakunnan arvostettu Grupo Afrocuba. Rumbaesitys oli kirjaimellisesti mukaansatempaava ja transsinomaiset perinnetanssit sykähdyttäviä. Kuubalaisen musiikin suhde synkretistiseen santería-uskontoon on hyvin läheinen, mikä tuli vielä moneen kertaan matkan aikana todennettua. Santa Clarassa tutustuimme Che Guevaraan ja vallankumouksen historiaan. Valtava Che-patsas valvoo aukiota, ja monumentin alapuolelta pääsee mausoleumiin, minne Commandante asetovereineen on haudattu. Sissisankareiden viimeisen leposijan poikkeuksellisen harras ja kunnioittava tunnelma jäi päällimmäiseksi mieleen. Samaten Guevarasta kertova valokuvanäyttely, joka taas näytti sankaruusmyytin takana olevaa ihmistä. Aatteen virittäminä jatkoimme matkaa kohti Trinidadin kaupunkia samalla, kun läppärin välityksellä saimme reaaliajassa seurata oikeiston riemuvoittoa koti-suomen eduskuntavaaleissa. Tuohtumuksemme oli päällekäyvää, kunnes nokkelimmat keksivät, että voimmehan aina hakea Kuubasta turvapaikkaa. Neljän vuoden päästä sitten takaisin, arvelimme. Aloin oikeasti tykätä matkaseurueestamme, missä nauru, laulu ja läpänheitto olivat ylen herkässä. Trinidadissa opin parisalsan alkeet. Casa de la Músicassa oli letkeä meno, ja sain kavaljeerikseni pitkän, komean cubanon. Nuoren adoniksen kohteliaisuudet menivät aivan täydestä, ja punaposkisen rempseästi lähdin kokeilemaan askelia. Un, dos, tres kuviot selkisivät pian ja kohta tehtiin jo vaikka minkälaisia silmukoita. Ei ollut väliä, menikö tanssi kaikkien sääntöjen mukaan. Pääasia oli hauskanpito hmm, aistillisuudesta puhumattakaan. Jälkikäteen sain kuulla, että tanssittajat perivät usein turistinaikkosilta pienen maksun opetuksestaan. Mikäli tällaista maksua minulta toivottiin, olin pyynnöille auttamattomasti täysin kuuro - niin tohkeissani olin siitä hehkeästä kuubattaresta, jonka salsa oli minussa saanut kukkaan. Tanssin kaikki mahdolliset tanssit ja uskoin kaikki kuubalaismiesten kohteliaisuudet - kuin Tuhkimo tiedostaen, että matkan T A K U 13

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 1/2008 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Kulttuurialan yritys kulttuuriyrittäjä kulttuuriyrittäjyys...

Lisätiedot

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely 2014 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto www.kulttuurirahasto.net

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia kokemuksia eurooppalaisesta kulttuuriyhteistyöstä EU:N KULTTUURI-OHJELMA 2007 2013 Sisällys Esipuhe s. 3 EU:n Kulttuuri-ohjelma s. 4 OMIN SANOIN S.

Lisätiedot

AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN?

AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN? AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN? AMMATTINA KULTTUURI Ammattina kulttuuri Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2011 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin Akavan

Lisätiedot

KULTTUURI JA KEHITYS

KULTTUURI JA KEHITYS KULTTUURI JA KEHITYS -seminaariraportti 2001 Toimittaneet Matti Lahtinen ja Juha Rekola Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kulttuuri ja kehitys -seminaariraportti Toimittaneet: Matti Lahtinen ja Juha Rekola

Lisätiedot

Musiikkiolympialaiset Tallinnassa. KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia. ipadit musiikinopetuksessa. Lapset sävelsivät Musiikkitalossa

Musiikkiolympialaiset Tallinnassa. KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia. ipadit musiikinopetuksessa. Lapset sävelsivät Musiikkitalossa MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 2/2012 Musiikkiolympialaiset Tallinnassa KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia ipadit musiikinopetuksessa Lapset sävelsivät Musiikkitalossa Koulujen Musiikinopettajat ry Skolornas

Lisätiedot

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti 1 2012 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Teemana Mitä EU päättää palkansaajien asioista? Opiskelijavaihdossa Sloveniassa Kumulalainen Su Ran Kim tuntee maahanmuuttajien arjen Kansainvälisyys

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa 2.2013 Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen: Elämästä kiinni kulttuurin avulla Sivut 8-10 Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15 Suunnistusta Federaation kongressissa Sivut

Lisätiedot

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 2/2007 Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuudesta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 40v-juhlavuosi s. 24 Työvoima-teema Esittelyssä metallibändit s. 28 Kyläliite: Tutustu 24 suupohjalaiseen

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

laajasti. Ollaan kuulolla! Mitä edellytetään meidän toiminnaltamme,

laajasti. Ollaan kuulolla! Mitä edellytetään meidän toiminnaltamme, Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmenesseitsemäs. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura ry Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere,

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä 2 / 0 5 1 4. 1 0. 2 0 0 5 A U D I O V I S U A A L I S E N K U L T T U U R I N E D I S T Ä M I S K E S K U S 5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L

Lisätiedot

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. 4/2013 Irtonumero 7. Elsan jäljissä Anne Berner. Vuoden 2014. teema.

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. 4/2013 Irtonumero 7. Elsan jäljissä Anne Berner. Vuoden 2014. teema. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 4/2013 Irtonumero 7 Elsan jäljissä Anne Berner Vuoden 2014 teema Voimapaikka Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 5.12.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen 1 Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen Toimittaneet Pirita Tolvanen, Kristine Matilainen & Silja Suntola 2014 Toimitusassistentti

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

cisvari Arvokeskustelu

cisvari Arvokeskustelu cisvari CISV Suomen jäsenlehti 2009 innostus yhteistyo Arvokeskustelu Esittelyssä CISV:n arvot ja maaginen CISV-henki! Mitä arvot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä? Asiaa pohtivat cisvarit ja SPR:n aktiivit.

Lisätiedot

Ykseyttä etsivä yhteisö

Ykseyttä etsivä yhteisö piispan palsta Ykseyttä etsivä yhteisö V iime vuosina on seurakunnissa laadittu strategioita. Aika näyttää, miten niiden valossa tullaan tosiasiassa suuntautumaan. Mutta jo niiden laatiminen on ollut hyvä

Lisätiedot

[ ] RUOHIKKOPALON JÄLJILLÄ. Lasse Hoffman ja Aija Soivanen. Kesälukioseura ry:n 40-vuotishistoriikki

[ ] RUOHIKKOPALON JÄLJILLÄ. Lasse Hoffman ja Aija Soivanen. Kesälukioseura ry:n 40-vuotishistoriikki [ ] Lasse Hoffman ja Aija Soivanen RUOHIKKOPALON JÄLJILLÄ Kesälukioseura ry:n 40-vuotishistoriikki [ ] Lasse Hoffman ja Aija Soivanen RUOHIKKOPALON JÄLJILLÄ Kesälukioseura ry:n 40-vuotishistoriikki RUOHIKKOPALON

Lisätiedot

YKKÖSKETJU.GR13. 3/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU.GR13. 3/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti YKKÖSKETJU.GR13 3/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Praha 2013 - Love2Live sivut 5-9 Suomen NMKY Facebookissa www.facebook.com/nmkysuomi Ykkösketju 2 Julkisuuden valot ja varjot Tässä numerossa:

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot