Kuntien konserniohjausta kehittämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien konserniohjausta kehittämässä"

Transkriptio

1 C o n s u lt i n g P e o p l e Tietoa 20 ja terveydenhuollon kehittämiseksi Uusiutuvaa energiaa huippuautomatiikkaa 10 Kuntien konserniohjausta kehittämässä FCG Consulting People 1/2014 1

2 Sisältö Tampereen kaupungin liike toi min tajohtaja Kristiina Michelssonin mielestä hyvä konserniohjaus on selkeää, johdonmukaista ja ennakoitavaa. Kannen kuva: Jarmo Teinilä 3 Pääkirjoitus 4 Tietoa terveydenhuollon kehittämisen tueksi 6 PYLL terveyspolitiikan työkaluna 8 pdrg valmiina käyttöön 10 Kuntien konserniohjausta kehittämässä 11 RAFAELAlla kysyntää Pohjoismaissa 12 Tähtäin tulevaisuuteen 13 Laaja johtamiskoulutus HUS:ssa 14 Kunnille yhtiöittämisvelvoite miten eteenpäin? riskit hallintaan 15 Salo aikoo selviytyä 16 Osaava ja kehittyvä FCG 17 Ammattimaista projektinjohtamista 18 Johtavat koulutusvienti yritykset yhteistyöhön 19 Ihmisoikeudet kehityksen keskiöön 20 Uusiutuvaa energiaa ja huippuautomatiikkaa 20 FCG osti insinööritoimisto Asplanin 22 Viisumivapauden plussat ja miinukset 23 FCG:n Pohjois-Suomen toimistot yhdistyivät tilinpäätösoppia verkkokurssilta 24 Älykästä vesiteknologiaa Kolmen tuulivoimatoimijan yhteinen YVA 26 Töissä FCG:llä Nimityksiä FCG:llä FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin , faksi Päätoimittaja Eeva Kokki Toimittaja 2 FCG Consulting People 1/2014 Paula Böhling Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Valokuvat Jarmo Teinilä, Rami Aapasuo, Jouni Immonen, Timo Jalonen, Auli Keinänen, Eeva Kokki, Ville Suorsa Markus Thomenius, ja Pamela White Painopaikka Lönnberg Oy, Helsinki 2014 Osoitteenmuutokset > yhteystiedot > yhteystietojen muutos

3 Pääkirjoitus FCG tiedolla johtamisen kärjessä FCG on asiakasyhteistyössä toteuttanut vuosikymmenten aikana hankkeita, jotka ovat tuottaneet välineitä johtaa ja kehittää erilaisia organisaatioita kohti laadukasta, asiakaslähtöistä ja tuottavaa toimintaa. Toimintaympäristön muutos on sekä velvoittanut että antanut mahdollisuuksia. Olemme seuranneet ja ennakoineet tulevia muutoksia, ja teemme sitä vastaisuudessakin kuntahallinnon muutos kohti konsernirakenteita, monipuolisempia tuotantorakenteita ja monipuolistuvan tietoyhteiskunnan tuomia mahdollisuuksia sekä yritysten roolin voimistumista palvelutuotannossa. Kuntahallinnon muutoksessa tärkeintä on suoriutua kuntien vastuulla olevista palvelutehtävistä. Tehtävät lisääntyvät ja käytettävissä olevat varat suhteellisesti pienenevät. Tämä on arvioitu kokonaiskuva tulevaisuudelle. Asialla on kuitenkin onneksi toinenkin puoli, joka viestii siitä, että viisaasti toimimalla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta selviytyy sekä kansallisissa että kansainvälisissä paineissa. Suomi on tietointensiivinen maa. Tietoa kyetään tuottamaan ja sitä on mahdollista hyödyntää. Tietoa on runsaasti, se on hajallaan, eikä se kokoonnu itsestään järkeviksi, toiminnan kehittämistä ja johtamista kuvaaviksi kokonaisuuksiksi. Kaikille organisaatioissa toimiville on tärkeää tietää, selviydytäänkö uudistumalla suuremmasta vastuusta ilman, että asiakkaiden saama palvelu kärsii. Onnistumisen edellytykset ovat olemassa. Meidän kaikkien täytyy vain huolehtia omasta muuntautumisestamme, palvelujen järjestäjien ja rahoittajien omastaan ja samoin loppuasiakkaiden omastaan. Olemme vankkaan kokemukseen perustuen varmoja siitä, että FCG:n palvelutarjonta tiedolla johtamisessa auttaa organisaatiota selviytymään välttämättömän tiedon hallinnasta silloin, kun tavoitteena on ajantasaisen ja ennakoivan tiedon tuottaminen, analysointi ja soveltamisesta johtaminen ja kehittäminen jokapäiväisessä työssä. Pystymme myös auttamaan muutoksen suunnittelussa tai toteutuksessa, olipa kyseessä rakennemuutos, yhdyskuntasuunnittelu, toimitilasuunnittelu, tuottavuuden kehittäminen, henkilöstön kehittäminen tai sisäisen toiminnan kehittäminen. Asiakaspalautteiden perusteella olemme onnistuneet luomaan asiakkaille lisäarvoa ja vahva kokemuksemme auttaa meitä asiakastyössä myös tulevaisuudessa sekä kotimaassa että ulkomailla. Tässä lehdessä kerromme uusimmista ja vakiintuneista tiedolla johtamisen tuotteistamme: terveydenhuollossa luokitukset vesihuollossa SmartWater palvelutarpeiden ja kustannusten muutosten ennakointi ja rakenne muutosten vaikutusten analysointi (ARTE) keskimääräisen elämänkaaren vaihtelujen ja syiden kuntaja kunnanosakohtaisessa arviointi (PYLL) talojen ja yhdyskuntien suunnittelu 3D-tietomallinnusten avulla aluesuunnittelun kustannus- ja ilmastovaikutusten arviointi (AVE) etäopiskelun mahdollistaminen (verkkokoulutus, innoschool) ja terveellisen elinympäristön suunnittelu (salutogeeniset ratkaisut). Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme ja muusta tarjonnastamme. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu vähintään samassa laajuudessa kuin menneinä vuosikymmeninä. Toivotan hyvää alkanutta vuotta 2014 ja hyviä lukuhetkiä! Ari Kolehmainen FCG Consulting People 1/2014 3

4 Tietoa terveydenhuollon kehittämisen tueksi Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. Luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa. FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät (pdrg ja NordDRG), avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit (RAVA TM, FIM ja TUVA TM ) sekä hoitoisuusluokitusjärjestelmä (RAFA ELA TM ). Niiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon luokitustuotteita Suomen Kuntaliiton omistamat ja FCG:n hallinnoimat NordDRG Erikoissairaanhoidon potilasluokitteluja tuotteistusjärjestelmä. pdrg Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä. RAFAELA TM Luokitusjärjestelmä, jolla kerätään tietoa potilaiden hoitoisuudesta ja hoitotyöhön käytetyistä resursseista. RAVA TM Ikäihmisen toimintakyvyn ja avun tarpeen mittari. FCG:n omistamat TUVA TM Mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. FIM ja WeeFIM Toimintakyvyn ja kuntoutuksen mittareita. Luokitustuotteilla on Suomessa pitkä ja monivaiheinen historia. Sen kuluessa suuri joukko suomalaisia huippuasiantuntijoita on osallistunut tuotteiden kehittämiseen. Eteneminen on tapahtunut aaltoina, kuvailee FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. Ensimmäinen aalto oli se, kun Suomeen tuotiin kansainvälisesti käytettyjä välineitä, kuten DRG. Sitten alettiin kehittää omia versioita osittain ulkomaisista siemenistä ja osittain kokonaan itse. Nyt olemme FCG:nä siirtyneet kolmanteen vaiheeseen, jossa viemme näitä tuotteita ulkomaille. Viennin kautta saamme ennen pitkää vertailutietoa ja kehittämisideoita takaisin kotimaahan, jolloin opimme koko ajan uutta. Se voisi olla neljäs aalto. Suomessa vahvaa osaamista FCG palvelutarjonnassa luokitustuotteet liittyvät sekä konsultointiin että koulutukseen ja yhä enemmän myös vientiin. Kaiken perustana ja ankkurina on kuitenkin kotimaan toiminta ja kotimaisen kehitystyön kautta syntyvä osaaminen, Kolehmainen korostaa. FCG:llä on julkisen sektorin kanssa pitkäaikaiset, luottamukselliset yhteistyösuhteet, ja sen ansiosta tuotteita on ollut luontevaa kehittää yhteisvoimin. Samalla, kun FCG on ottanut vastuulleen monen tuotteen hallinnoinnin, taloon on palkattu alan huippuammattilaisia, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Me autamme menetelmien käyttöönotossa, tarjoamme koulutusta ja ylläpidämme kehitystä. Toisin sanoen sitoudumme pitkäkestoiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, toteaa konsultointiliiketoiminnan johtaja Aija Tuimala FCG:ltä. Luokituksia kehitetään jatkuvasti niin, että ne tukevat asiakkaiden kehittämistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla. Kokonaisuuden hallinnan kannalta on tärkeää, että perusterveydenhuollon pdrg ja erikoissairaanhoidon NordDRG kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa ja mahdollistavat terveydenhuollon ketjun tarkastelemisen läpinäkyvästi. Luokitukset ovat apuna myös, kun halutaan tietää, saavatko sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja kuinka hoidon laatua ja kustannustehokkuutta voitaisiin kehittää. Luokitustuotteiden kehittämisessä FCG:n keskeisin yhteistyökumppani on Suomen Kuntaliitto, joka edistää tuotteiden kehittämistä ja hyödyntämistä kansallisella tasolla. Lupaavat vientinäkymät Luokitustuotteiden osaamisen viennissä FCG on Kolehmaisen mukaan vielä aika alkumetreillä, mutta kokemukset kannustavat eteenpäin. RAFAELAn pilottihankkeista on sovittu Islannin, Norjan, Ruotsin, Hollannin ja Vietnamin kanssa. Eräissä Euroopan maissa käydään keskusteluja. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden mittari PYLL on otettu käyttöön Pietarissa, josta sen käyttö on laajenemassa koko Venäjälle. Kolehmainen muistuttaa, että luokitustuotteet ja mittarit ovat terveydenhuollon viennissä vain yksi ulottuvuus. Suomessa on monenlaista alan osaamista, jota voidaan viedä kannattavasti. Parhaimmillaan viennistä voidaan saada pieni puro myös suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. 4 FCG Consulting People 1/2014

5 Yllä: Aija Tuimala Luokitustuotteiden vienti pohjautuu Suomessa tapahtuvaan kehitystyöhön. Siksi on tärkeää säilyttää vuorovaikutus kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan välillä, Kolehmainen painottaa. FCG Consulting People 1/2014 5

6 PYLL terveyspolitiikan työkaluna Millainen on väestön terveydentila ja miksi ihmiset kuolevat ennen aikojaan? Mitä on tehtävissä? Näitä asioita valottaa PYLL-menetelmä, jota hyödynnetään Suomessa jo yleisesti. Myös vientimarkkinat ovat avautumassa. Ilkka Vohlonen toi PYLLin Kanadasta Suomeen 2000-luvun vaihteessa. Sittemmin hän on kumppaneineen parannellut menetelmää ja kehittänyt tavan, jolla sitä käytetään terveyspoliittiseen ohjaukseen. 6 FCG Consulting People 1/2014

7 Lahti , Menetetyt elinvuodet -indeksi varrattuna koko maan lukuihin PYLL Molemmat Miehet Naiset Kaikki kuolinsyyt (A00 R99, V01 Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C00 C97) Verenkiertoelinten sairaudet (I00 I425, I427 I99) Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K860, O354, P043, X45) Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44, X46-Y89) Itsemurhat (X60-X84,Y870) = ±5 % = 5 % 15 % parempi = 15 % 25 % parempi = yli 25 % parempi = 5 % 15 % huonompi = 15 % 25 % huonompi = yli 25 % huonompi PYLL-tulokset esitetään liikennevaloina, joista on helppo havaita ongelmakohdat. Esimerkkinä typistetty versio Lahden analyysistä. Menetelmästä enemmän: PYLL (Potential Years of Life Lost) on kan sainvälinen hyvinvoinnin ja terveyden mit tari. Se kuvaa ennen 70 ikävuotta mene tettyjen elinvuosien määrää asu kasta kohti, eritellen 28 ehkäistävissä olevaa kuolin syytä. PYLL mittaa väestön ennenaikaisten kuolemien muutoksia, kun taas perinteisesti käytetty kuolleisuus kertoo vain, mihin ihmi set kuolivat kun kuolivat. Menetelmä antaa tietoa terveyspoliittisen suunnittelun ja pää töksenteon tueksi, toteaa Itä-Suomen yli opiston terveyspolitiikan professori ja FCG:n tutkimusjohtaja Ilkka Vohlonen. Pietari pilottina Venäjällä Vohlonen ryhmineen on tukenut PYLLin käyttöönottoa Suomen lisäksi Venäjällä, jos sa pilottina on Pietari. Vanhastaan Venäjällä on kiinnitetty huo miota tarttuviin tauteihin, kuten tuber kuloosiin ja polioon. Elämäntapasairauksista puhuminen on uudempaa; se on iso ja myös aika arka asia, hän sanoo esitellen Pietarin tuoreita tuloksia. Ehkäistävissä olevat kuolinsyyt mer kitsivät vuonna 2010 Pietarissa elin vuoden ennenaikaista menetystä asukasta kohti, kun vastaava luku Suomes sa oli Pietarissa suurimmat kuolin syyryhmät ovat verenkiertoelinten sairaudet, tapaturmat ja pahanlaatuiset kasvaimet. Suuri yksittäinen menetysten aiheuttaja oli alkoholi. PYLL-analyysin jälkeen Pietarin inter ventioalueeksi valittiin puolen miljoonan asukkaan Kalininin kaupunginosa. PYLL-tuloksia käytettiin alueen ter veydenhuollon suunnittelun ja strategian poh jana. Ne antoivat vipuvoimaa, kun kes kusteltiin päättäjien kanssa tarvittavista toi menpiteistä. Voitiin osoittaa, ettei kyse ole pelkästään rahan menosta vaan myös inves toinnista tulevaisuuteen, kertoo erityisasian tuntija, tohtori Mikko Vienonen FCG:ltä. Tämä yhdessä EU:n ja Pohjoisen Ulot tuvuuden Kumppanuusohjelman kanssa toteutettu hanke on aukaissut venäläisten silmät menetelmän hyödyille ja sille, että väes tön terveys on voimavara, hän arvioi. Vienonen on Vohlosen ja projektipääl likkö Arvo Nermanin ohella keskeinen hen kilö Venäjän PYLL-yhteistyössä. Vähitellen koko Venäjä mukaan Venäjän Terveysministeriössä valmistellaan hanketta, jonka mukaan PYLL otettaisiin lähitulevaisuudessa käyttöön koko maas sa, noin 80 hallintoalueella. Tarkoituksena on seurata, millaista terveystulosta Venä jän tasavallat, piirikunnat (oblastit) ja suur kaupungit tuottavat. Tämä on meille valtaisa homma, mel kein kuin tekisi 80 maata, Vohlonen innos tuu. Parhaillaan etsitään kaupunkeja, jot ka lähtisivät keihäänkärkinä kehittämään menetelmän sisäänajoa. Itä-Suomen yliopisto on vienyt maa han tietokoneohjelmat, ja Vohlonen on val mistellut yhdessä venäläisten asiantuntijoi den kanssa perusteelliset menetelmäohjeet Venäjän Terveysministeriön hyväksyttäviksi. Yhteistyössä ministeriön alaisen kansanter veyslaitoksen kanssa rakennetaan koulutus järjestelmä. FCG:llä on iso rooli PYLL-hankkeissa siinä vaiheessa, kun ryhdytään keskustele maan käytännön toteutuksesta. FCG:llä on tähän ylivoimaisesti paremmat edellytykset kuin yliopistolla, koska kyse on enimmäk seen hallinnollisista ja poikkihallinnollisista asioista. Mahasyövän seulonta syyniin Elintapasairaudet ovat nopeasti kasvava on gelma myös Kiinassa, jossa ennenaikaisia kuolemia aiheuttaa lisäksi geenimuutoksesta johtuva mahasyöpä. Maassa on suunnitteilla mahasyövän seulontakokeilu perustuen syöpäriskin mit taamiseen verinäytteestä. Ja Vohlosella on innovaatio: seulontaohjelman tuloksellisuut ta ja kustannus-hyötyä voidaan arvioida PYLLillä. Sellaista arviointia nyt suunnittelem me Kiinassa. Myös Venäjän ja Turkin kans sa olen neuvotellut vastaavasta yhteistyöstä. FCG Consulting People 1/2014 7

8 pdrg valmiina käyttöön Perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmä pdrg on nyt otettavissa käyttöön kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Lahden kaupunki on osallistunut aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen ja pääsee pian analysoimaan ensimmäisiä tuloksia. pdrg (Primary Care Diagnosis Related Groups) on perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä. Sen avulla tuotetaan tietoa palveluiden ja resurssien käytöstä samaan tapaan kuin erikoissairaanhoidon NordDRG:llä. Tietoa voidaan hyödyntää muun muassa johtamisen tukena, tuotteistuksen apuna, laskutuksen perustana sekä toiminnan tuottavuus- ja tehokkuusvertailuissa. pdrg-tuotteistus pohjautuu perusterveydenhuollossa muutoinkin tallennettaviin potilas- ja hoitotietoihin sekä taloushallinnon tietoihin. Järjestelmän käyttö edellyttää kirjausten tekemistä kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Tietoa moneen tarpeeseen Talouspäällikkö Anu Mäkelä Lahden kaupungilta kertoo, että hän pdrg-kehittämishankkeen alkaessa ajatteli lähinnä kuntalaskutuksen ja budjetoinnin tarpeita. Ne ovat edelleen olemassa, mutta matkan varrella mukaan on tullut myös muita tavoitteita. Ne liittyvät Lahdessa vuoden 2014 alussa käyttöön otettuun perusterveydenhuollon klinikkamalliin. Klinikkamallissa potilaat ohjataan sairauden perusteella joko pääterveysasemalle tai jollekin kolmesta lähiklinikasta. Lähiklinikoiden on tarkoitus palvella suurinta osaa perusterveydenhuollon asiakkaista. Ainoastaan vaativaa hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan pääterveysasemalla. Toivomme pdrg:stä työvälinettä, jonka avulla pystymme seuraamaan ja arvioimaan klinikkamallin toimivuutta. Järjestelmän avulla saamme tietoa siitä, millaisia potilaita meillä hoidetaan, mitkä ovat yleisimmät diagnoosit, paljonko jokin sairaus vaatii käyntejä lääkärillä, hoitajalla, laboratoriossa ja röntgenissä ja mitkä ovat kustannukset. Mäkelää kiinnostaa myös päästä vertailemaan kaupungin omaa ja ulkoistettua palvelua. Pääterveysasema ja yksi klinikka ovat kaupungin toimintaa, mutta kaksi klinikkaa on ulkoistettu. Vertailu tulee mahdolliseksi, sillä palvelutuottajan kanssa on sovittu, että potilaiden diagnoosit ja käyntisyyt kirjataan mahdollisimman huolellisesti kansallisen ohjeistuksen mukaan. Lahti ja muut kehittämishankkeeseen osallistuneet kaupungit, Hamina, Heinola, Hämeenlinna, Oulu, Sipoo ja Vantaa, pääsevät pian tarkastelemaan ensimmäisen vuoden aineistoja. Vuoden 2013 tulokset kertovat ensiksikin sen, miltä vanha mallimme näyttää. Se on oleellinen tieto. Ja sitten, kun saamme muiden kuntien tiedot, on kiintoisaa nähdä, poikkeavatko kustannuksemme jossain diagnoosiryhmässä selkeästi muista. Vuoden kuluttua on jälleen tärkeä hetki, sillä silloin pääsemme vertaamaan vanhaa ja uutta mallia. Näemme, miten klinikkauudistus on vaikuttanut. Mäkelä uskoo, että pdrg tuottaa hyödyllistä tietoa suunnittelun ja johtamisen tueksi. Ensiksi pitää kuitenkin varmistua siitä, että tiedot vastaavat riittävän hyvin todellisuutta. Sen jälkeen on analyysin ja johtopäätösten aika. Yhdenmukaista ja vertailukelpoista pdrg-järjestelmän omistaa Suomen Kuntaliitto, joka myös ohjaa sen kehittämistä. FCG:llä on vuoteen 2019 asti yksinoikeus järjestelmän hallintaan ja kaupalliseen hyödyntämiseen. FCG myöntää käyttöoikeudet vuosittaisella lisenssillä. Kuntaliiton ja FCG:n yhteisenä tavoitteena on, että pdrg otetaan kunnissa laajasti käyttöön. Se yhdenmukaistaisi terveydenhuollon tuotteistamista ja lisäisi tietojen vertailukelpoisuutta Järjestelmän käyttöönotosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä FCG:n pdrg tuote vastaavaan, erityisasiantuntija Elina Hermiöön tai toimialajohtaja Petra Kokkoon. FCG tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tiedon hyödyntämiseen ja raportointiin. Tarjolla on myös järjestelmään liittyvää koulutusta sekä valmennusta tiedon analysointiin ja tiedolla johtamiseen. 8 FCG Consulting People 1/2014

9 On tärkeää, että päätökset tehdään luotettavaan tietoon perustuen, Anu Mäkelä sanoo. Kuva on otettu Ahtialan terveys asemalla, joka on nyt Itäinen lähiklinikka. FCG Consulting People 1/2014 9

10 Suomen Kuntaliiton, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ja FCG:n käynnistämään Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämis - ohjelmaan osallistuu yli 20 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä sekä niiden tytäryhtiöitä eri puolilta maata. Ohjelmassa keskitytään konsernien johtamiseen. Konserniin kuuluvien yhtiöiden kannalta katsottuna hyvä konserniohjaus on selkeää, johdonmukaista ja ennakoitavaa, Kristiina Michelsson sanoo. 10 FCG Consulting People 1/2014

11 Kuntien konserniohjausta kehittämässä Kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa kuntalaissa jo uudistettujen valvonnan ja riskienhallinnan säännösten toimeenpano sekä vaikuttaa kuntalain kokonaisuudistukseen konsernijohtamisen näkökulmasta. Lisäksi laaditaan Kuntaliiton hyvän hallinnan ja johtamisen suositus, kertoo johtava konsultti Markus Kiviaho FCG:ltä. Osallistujat saavat samalla tietoa ja verkostoja oman toimintansa kehittämiseen. Kullekin organisaatiolle räätälöidään uuden lain vaatimusten mukaiset konserniohjauksen ja riskienhallinnan toimintatavat. Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisohjelma on osa Kuntaliiton strategian ja sen samannimisen kärjen toimeenpanoa. Sekä strategiaosion että ohjelman projektipäällikkönä toimii FCG Konsultointi Oy:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen. Erilaisia yhteisöjä, erilaisia tarpeita Tampereen kaupungin liiketoimintajohtaja Kristiina Michelsson pitää tärkeänä, että menettelytapojen kehittämisessä otetaan huomioon kuntayhteisöjen erilaisuus. Kuntakonsernit eroavat toisistaan kokonsa ja liiketoimintansa laajuuden suhteen. Etenkin suuret kaupungit muodostavat tytäryhtiöineen laajoja monitoimialakonserneja, joiden johtaminen edellyttää kehittyneitä omistajaohjauksen menettelyjä. Valtuustossa päätetyt omistajapoliittiset linjaukset antavat suunnan käytännön konserniohjaukselle, mutta tytäryhtiöille on tärkeää antaa myös selkeitä ohjeita ja tavoitteita, Michelsson korostaa. Ohjeet ovat omistajan työkaluja omistustensa ohjaamiseen. Niiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että kaupungin omaisuutta hoidetaan tuottavasti, luotettavasti ja yhtenäisesti. Omistajan on huolehdittava osaltaan myös siitä, että omistuksille asetetaan riittävän vaativia toiminnan tuloksellisuutta kuvaavia tavoitteita ja että ne saavutetaan. Omistajan on myös tehtävä tarpeelliseksi katsomiaan omistajajärjestelyjä. RAFAELAlla kysyntää Pohjoismaissa Suomen Kuntaliiton omistaman ja FCG:n hallinnoiman RAFAE- LA -hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttö on viime vuosina laajentunut Norjaan, Islantiin ja Ruotsiin. Maissa on yhteensä neljä käyttäjäorganisaatiota. RAFAELAlla saadaan tietoa muun muassa potilaiden hoidon tarpeesta ja henkilökunnan työpanoksesta. Näiden asioiden seuraaminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi taloustilanteen huonontumisen myötä, arvioi järjestelmän kehittämiseen osallistunut professori Lisbeth Fagerström norjalaisesta Buskerud University Collegesta. Norjassa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Fagerströmin mukaan kasvaneet jyrkästi. Suuntauksena onkin hoitaa potilaita entistä enemmän perusterveydenhuollossa. Hoidon laadusta kotisairaanhoidossa ja vanhusten palvelukodeissa keskustellaan vilkkaasti. Hoitajien koulutustaso ei ole riittävä, eikä hoitajien määrä vastaa potilaiden kasvavaa tarvetta, hän sanoo. Luultavasti kiinnostus hoitoisuusjärjestelmää kohtaan kasvaa edelleen. FCG Consulting People 1/

12 Tekstit: Paula Böhling ja Stiina Vistbacka Kuvat: Eeva Kokki ja Jarmo Teinilä Ensimmäiseen Kuntajohtaja valmennusohjelmaan osallistuneiden palaute on ollut myönteistä ja kannustavaa. Huippuohjelma, joka tulee tarpeeseen. Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen arvosti Kuntajohtaja valmennusohjelmassa erityisesti keskustelua ja vuorovaikutusta. Tähtäin tulevaisuuteen Ohjelma on suunniteltu siihen vaativaan murrosvaiheeseen, jossa kuntajohtajat tänä päivänä työskentelevät. Vahvaa ajankohtaista asiaa, joka antaa sisällöllistä valmiutta kohdata ja ratkaista johtamisen haasteita. Yhteisen prosessin rinnalla kulkeva henkilökohtainen valmennus tuo mahdollisuuden kasvaa, uudistua ja energisoitua johtajana, luonnehtii ohjelman vetäjä, toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG:ltä. Kannatti osallistua Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen piti ohjelmassa erityisen hyvänä sitä, että keskustelulle, vuorovaikutukselle ja toinen toiselta oppimiselle oli riittävästi tilaa. Verkostot ja vertaistuki ovat todella tarpeen, vaikea näistä on yksin selviytyä. Kuntien tilanne on paljon monimutkaisempi ja vaikeampi kuin esimerkiksi 90-luvun laman jälkeen. Myös asiasisältö oli hyvin oivallettu ja mukaan oli saatu korkeatasoisia alustajia. Englannin matka avasi osallistujille konkreettisesti eurooppalaisia paikallishallinnon kysymyksiä, jotka lienevät useimmille ennestään aika vieraita. Kukkonen kertoo jo hyödyntäneensä päivien antia työssään. Ohjelma avasi silmiä ja antoi ajattelun aihetta. Seuraava mahdollisuus Seuraava Kuntajohtaja kierros pyörähtää käyntiin Kahden päivän lähijaksoja on neljä, ulkomaanmat ka optiona, yksilö- ja johtoryhmä-coaching halukkaille, kohderyhmänä kuntajohtajat ja kunnan toimialajohtajat, Lehikoinen tiivistää. FCG suunnittelee ja toteuttaa ohjelman yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Valmennuksen lopuksi osallistujilla on mahdollisuus saada Kuntaliiton KJ-sertifikaatti, ja ensimmäiseen Kuntajohtaja ohjelmaan osallistuneet voivat sertifioitua samassa yhteydessä. Sisarohjelmana on Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus, joka käynnistyy vuoden 2014 aikana. Tämä jo kolmatta kertaa järjestettävä ohjelma on tarkoitettu kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajille. Molemmissa ohjelmissa on kyse kuntajohtamiskyvykkyyden nostamisesta. On tärkeää panostaa sekä ammatilliseen että poliittiseen johtamiseen. 12 FCG Consulting People 1/2014

13 Johtamiskoulutuksen osallistujat ovat hyötyneet verkostoitumisesta muiden HUS:n esimiesten kanssa. Keskijohdon opinnot päättyvät keväällä Laaja johtamiskoulutus HUS:ssa FCG toteuttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) laajan yliopistotasoisen johtamiskoulutuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kolmessa ryhmässä on yhteensä 72 osallistujaa. HUS:n tavoitteena on varmistaa laadukas johtaminen tukemalla ja kehittämällä esimiestyötä kaikilla organisaatiotasoilla. Nämä lähi- ja keskijohdon koulutukset ovat osa tätä kokonaisuutta ja samalla pilotteja, joilla haetaan pysyvää mallia pidempikestoiseen toimintaan, kertoo HUS:n henkilöstön kehittämispäällikkö Salla Koivunen. Lisäksi koulutuksilla on täydennetty kliinisen henkilökunnan esimiesosaamista, sillä alan tutkintoihin ei ole aina kuulunut pakollisia johtamisopintoja. Kokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa erikoistuvien lääkäreiden opintoihin ja sairaanhoitajien ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvää hallinto- ja johtamisosiota. FCG:n ohjaama projektityö kytkee lähipäivien teemat tiiviimmin osallistujien omaan työhön ja laajemmin HUS:n kehittämiseen. Koulutuksen ja FCG:n avulla kehittämisprojekteille saadaan selkeät raamit ja ulkopuolista tukea. Opintojen alkuun kuului valinnainen 360-johtajuusarviointi ja henkilökohtainen palautekeskustelu FCG:n 360-konsultin kanssa. Palautekeskustelussa osallistujat saivat evästystä henkilökohtaiseen kehittymiseensä esimiehenä ja johtajana, kertoo FCG:llä koulutuskokonaisuudesta vastaava toimialajohtaja Stiina Vistbacka. Opintonsa jo päättänyt lähijohdon ryhmä oli tyytyväinen: Hyvä sisältö, asiantuntevat puhujat, ystävällinen palvelu. Yhteistyö alkoi verkkokoulutuksesta FCG on vuodesta 2003 alkaen toteuttanut HUS:n esimiehille verkkokoulutuksia. Koivusen mukaan ne sopivat jatkuvaan koulutustarpeeseen laajalle esimiesjoukolle. Tavoitteena on ollut vahvistaa ja syventää esimiesten ja henkilöstöasioiden parissa työskentelevien osaamista henkilöstöhallinnon saralla, esimerkiksi palvelussuhteisiin, jaksotyöhön ja työehtosopimuksiin liittyvistä asioista. Verkko-opetus tukee näistä teemoista järjestettävää lähiopetusta ja antaa pohjatiedot laajalle esimieskunnalle. Yhteistyö on sujunut hyvin. Mutkatonta ja joustavaa, hyvää palautetta osallistujilta. Toiminnasta vastaa FCG:llä koulutuspäällikkö Tarja Heikkinen. FCG Consulting People 1/

14 5. Seuranta ja katselmointi Kunnille yhtiöittämis velvoite miten eteenpäin? Syyskuussa 2013 voimaan astunut kunta lain muutos toi kunnille yhtiöittämisvelvoit teen. Lain mukaan sellainen toiminta, jota kunta harjoittaa kilpailluilla markkinoilla, tu lee pääsääntöisesti yhtiöittää eli siirtää osake yhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Suoraan yhtiöitettäviä ovat energia- ja satamatoiminnot, mutta myös muu toiminta on tutkittava velvoitteen näkökulmasta, sanoo erityisasiantuntija Marjo Helin FCG:ltä. Kunnat joutuvat etenemään nopeassa tempossa, sillä siirtymäaika päättyy jo vuoden 2014 lopussa. Kuntien tulee nyt siis selvittää, harjoittavatko ne sellaista toimintaa, jonka voidaan tulkita tapahtuvan kilpailu tilanteessa markkinoilla. Jos tällaista toimintaa on, niin seuraavaksi pitää päättää, yhtiöitetäänkö se vai vetäydytäänkö markkinoilta. FCG tarjoaa palveluja tilannekartoituksen ja suunnittelun avuksi. Iskuryhmämme on kuntien apuna jo kartoitusvaiheessa. Avustamme rajapinnan tutkimisessa ja neuvomme, miten asiassa tulee edetä. Voimme olla apuna myös itse yhtiöittämisprosessissa, joko avustajana tai koko prosessin toteuttajana. Riskit hallintaan 1. Viestintä ja tiedonvaihto 2. Toimintaympäristön määritteleminen 3. Riskien arviointi A. Riskien tunnistaminen B. Riskianalyysi C. Riskien merkityksen arviointi 4. Riskien käsittely Prosessi, jolla sisäinen valvonta ja riskienhallinta voidaan liittää kunnan tai kuntayhtymän johtamisjärjestelmään. Kuntaliiton kyselytutkimuksen mukaan kunta organisaatioilla on riskienhallinnassa paljon parannettavaa. Kattava ja järjestelmällinen menettelytapa oli vuodenvaihteessa käytössä vain harvassa paikassa. Kyse ei ole paperibyrokratiasta vaan siitä, että riskien hallinta ja valvonta on viety kentälle koko organisaatioon. Lisäksi eri riskeille pitää osoittaa vastuuhenkilöt ja raportointivelvoitteet, toteaa professori Lasse Oulasvirta Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. Kuten tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, hallituksen tulee voida toimintakertomuksessa raportoida todennettavissa olevaan tietoon ja riittävän yksityiskohtaiseen asiakirja-aineistoon perustuen riskien hallinnan tuloksellisuudesta. Keskeinen kehittämiskohde onkin riskienhallinnan systematisoiminen ja entistä parempi resursoiminen esimerkiksi sisäisen tarkastuksen avulla. 14 FCG Consulting People 1/2014

15 Salo aikoo selviytyä Antti Rantakokko (vasemmalla) ja Jaakko Joensuu ovat käyneet monet keskustelut Salon tilanteesta. Tämä maraton tähtää vuoteen 2017, viimeistään silloin pitää kaupungin talouden olla tasapainossa. Salo otti viiden vuoden takaisella kuntaliitoksellaan etumatkaa vasta liitoksia valmisteleviin kun tiin nähden. Kehitystä ovat jarruttaneet elinkeino elämän supistukset. Kaupungin talous on ahtaalla. Taloustilanteen heikkeneminen alkoi elinkeinoelämän ja erityisesti Nokian muutoksista. Työpaikat ovat vähentyneet viidessä vuodessa 6 000:lla, ja yhteisövero on pudonnut 60 miljoonasta eurosta alle 10 miljoonaan. Vuoden 2012 tilinpäätös oli yli 40 miljoonaa euroa alijäämäinen, tiivistää kaupunginjohtaja Antti Rantakokko tilanteen. Menojen kasvua rajoittavien päätösten johdosta toimintamenot ovat nyt kääntyneet laskuun. Vuoden 2013 tilinpäätöksen alijäämä on noin 2,5 miljoonaa euroa, mutta tulos on selvästi budjettia parempi. Salon selviytymissuunnitelman tavoitteena on tasapainoinen kuntatalous vuonna Suunnitelmaan sisältyvät organisaa tion uudistaminen ja palvelurakenteen muutos. Vaativa prosessi Organisaatiouudistuksen tavoitteena on pois taa rajapintoja sekä vähentää esimiestasoja ja esimiesten määrää. Poikkeuksellista on se, että työ aloitettiin johtaja- ja esimiestasosta, joka usein jää tällaisissa tilanteissa ennalleen. Toiminnallisesti isoin muutos on siinä, että sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi ovat nyt yhtä kokonaisuutta, jolla on yksi johtaja, kaupunginjohtaja toteaa. Kaupungin päättäjät olivat muutosten tarpeesta yksimielisiä. Mutta kun kaikki päällikkötehtävät kyseenalaistetaan, niin kyllä se aiheuttaa jännitettä ja epätietoisuutta. Tämä on rankka prosessi kaikille. Muutosten suunnitteluun on osallistunut myös johtava konsultti Jaakko Joensuu FCG:ltä. FCG teki taustaselvitykset ja laati kolme mallia, joista yhtä lähdettiin jalostamaan eteenpäin. Salo on edelläkävijä siinä, että organisaatiorakennetta on ryhdytty uudistamaan ennakkoluulottomasti, Joensuu sanoo. Vaiheittain eteenpäin Muutoksen ensimmäisen vaiheen eli johtaja- ja esimiestason ratkaisujen on tarkoitus olla valmiina helmikuun lopussa. Palveluverkkoon ja muuhun henkilöstöön liit ty vät päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä. Tämä on sarja päätöksiä, vaiheittain ja aikataulun mukaan edetään. Tavoitteena on tehdä sellaiset ratkaisut, ettei muutoksia tarvitse tehdä jatkuvasti, Rantakokko toteaa. FCG Consulting People 1/

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia?

VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia? ilkka.vohlonen@uef.fi VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia? Ilkka Vohlonen, professori 26.11.2013 Virpi Pitkänen, erityisasiantuntija Yhteistyöllä lähiöt

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Etelä-Savon PYLL-tulokset

Etelä-Savon PYLL-tulokset Etelä-Savon PYLL-tulokset 14.6.2016 Mikkeli Virpi Pitkänen erityisasiantuntija 27.6.2016 Page 1 Analyysissä olevat alueet ja asukasluvut Kunnat Hirvensalmi 2 326 Joroinen 5 178 Juva 6 616 Kangasniemi 5

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) TEUVA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ALAJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä?

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Maija Valta Lapin Sote-Savotta hanke Lapin Liito Lapin liiton Sote-Savotta -hanke

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LEHTIMÄKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Toimintakykyiset kuntakonsernit

Toimintakykyiset kuntakonsernit Kuntajohtajapäivät Espoossa 22.-23.8.2013 Teema 2. Kuntakonsernin ja yhteistoimintaorganisaatioiden ohjaus Avauspuheenvuoro: Toimintakykyiset kuntakonsernit Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Kunnan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? Elina Pietikäinen

Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? Elina Pietikäinen Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? 29.11.2012 Elina Pietikäinen 2 Potilasturvallisuudessa on ongelmia Potilasturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL) YLIHÄRMÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

FinDRG verkostohanke

FinDRG verkostohanke FinDRG verkostohanke, toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy 20.9.2016 20.9.2016 Page 1 FCG Konsultointi uudistuva kumppani 20.9.2016 Page 2 FCG:n luokitustuotteet NordDRG ja pdrg /APR-EPR sekä kehitteillä

Lisätiedot

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ÄHTÄRI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) VIMPELI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen

Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen Tämän aukeaman kuvat Elinvoiman eväät -teemaseminaarista Infra ja elinvoima 10.4.2013 Kansikuva: Pixhill.com Suomen Kuntaliitto Helsinki 2014

Lisätiedot

Johda hukka pois arviointi osana kunnan systemaattista johtamista -hanke. Laatua yhteistyöllä seminaari Maria Salenius, erityisasiantuntija

Johda hukka pois arviointi osana kunnan systemaattista johtamista -hanke. Laatua yhteistyöllä seminaari Maria Salenius, erityisasiantuntija Johda hukka pois arviointi osana kunnan systemaattista johtamista -hanke Laatua yhteistyöllä seminaari 29.5.2012 Maria Salenius, erityisasiantuntija Mitä tutkimus- ja kehittämistoiminta on Kuntaliitossa?

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LOHJAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 28.11.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Hiiden alueen kuntien ja Kirkkonummen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 01/2017 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot