Kuntien konserniohjausta kehittämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien konserniohjausta kehittämässä"

Transkriptio

1 C o n s u lt i n g P e o p l e Tietoa 20 ja terveydenhuollon kehittämiseksi Uusiutuvaa energiaa huippuautomatiikkaa 10 Kuntien konserniohjausta kehittämässä FCG Consulting People 1/2014 1

2 Sisältö Tampereen kaupungin liike toi min tajohtaja Kristiina Michelssonin mielestä hyvä konserniohjaus on selkeää, johdonmukaista ja ennakoitavaa. Kannen kuva: Jarmo Teinilä 3 Pääkirjoitus 4 Tietoa terveydenhuollon kehittämisen tueksi 6 PYLL terveyspolitiikan työkaluna 8 pdrg valmiina käyttöön 10 Kuntien konserniohjausta kehittämässä 11 RAFAELAlla kysyntää Pohjoismaissa 12 Tähtäin tulevaisuuteen 13 Laaja johtamiskoulutus HUS:ssa 14 Kunnille yhtiöittämisvelvoite miten eteenpäin? riskit hallintaan 15 Salo aikoo selviytyä 16 Osaava ja kehittyvä FCG 17 Ammattimaista projektinjohtamista 18 Johtavat koulutusvienti yritykset yhteistyöhön 19 Ihmisoikeudet kehityksen keskiöön 20 Uusiutuvaa energiaa ja huippuautomatiikkaa 20 FCG osti insinööritoimisto Asplanin 22 Viisumivapauden plussat ja miinukset 23 FCG:n Pohjois-Suomen toimistot yhdistyivät tilinpäätösoppia verkkokurssilta 24 Älykästä vesiteknologiaa Kolmen tuulivoimatoimijan yhteinen YVA 26 Töissä FCG:llä Nimityksiä FCG:llä FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin , faksi Päätoimittaja Eeva Kokki Toimittaja 2 FCG Consulting People 1/2014 Paula Böhling Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Valokuvat Jarmo Teinilä, Rami Aapasuo, Jouni Immonen, Timo Jalonen, Auli Keinänen, Eeva Kokki, Ville Suorsa Markus Thomenius, ja Pamela White Painopaikka Lönnberg Oy, Helsinki 2014 Osoitteenmuutokset > yhteystiedot > yhteystietojen muutos

3 Pääkirjoitus FCG tiedolla johtamisen kärjessä FCG on asiakasyhteistyössä toteuttanut vuosikymmenten aikana hankkeita, jotka ovat tuottaneet välineitä johtaa ja kehittää erilaisia organisaatioita kohti laadukasta, asiakaslähtöistä ja tuottavaa toimintaa. Toimintaympäristön muutos on sekä velvoittanut että antanut mahdollisuuksia. Olemme seuranneet ja ennakoineet tulevia muutoksia, ja teemme sitä vastaisuudessakin kuntahallinnon muutos kohti konsernirakenteita, monipuolisempia tuotantorakenteita ja monipuolistuvan tietoyhteiskunnan tuomia mahdollisuuksia sekä yritysten roolin voimistumista palvelutuotannossa. Kuntahallinnon muutoksessa tärkeintä on suoriutua kuntien vastuulla olevista palvelutehtävistä. Tehtävät lisääntyvät ja käytettävissä olevat varat suhteellisesti pienenevät. Tämä on arvioitu kokonaiskuva tulevaisuudelle. Asialla on kuitenkin onneksi toinenkin puoli, joka viestii siitä, että viisaasti toimimalla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta selviytyy sekä kansallisissa että kansainvälisissä paineissa. Suomi on tietointensiivinen maa. Tietoa kyetään tuottamaan ja sitä on mahdollista hyödyntää. Tietoa on runsaasti, se on hajallaan, eikä se kokoonnu itsestään järkeviksi, toiminnan kehittämistä ja johtamista kuvaaviksi kokonaisuuksiksi. Kaikille organisaatioissa toimiville on tärkeää tietää, selviydytäänkö uudistumalla suuremmasta vastuusta ilman, että asiakkaiden saama palvelu kärsii. Onnistumisen edellytykset ovat olemassa. Meidän kaikkien täytyy vain huolehtia omasta muuntautumisestamme, palvelujen järjestäjien ja rahoittajien omastaan ja samoin loppuasiakkaiden omastaan. Olemme vankkaan kokemukseen perustuen varmoja siitä, että FCG:n palvelutarjonta tiedolla johtamisessa auttaa organisaatiota selviytymään välttämättömän tiedon hallinnasta silloin, kun tavoitteena on ajantasaisen ja ennakoivan tiedon tuottaminen, analysointi ja soveltamisesta johtaminen ja kehittäminen jokapäiväisessä työssä. Pystymme myös auttamaan muutoksen suunnittelussa tai toteutuksessa, olipa kyseessä rakennemuutos, yhdyskuntasuunnittelu, toimitilasuunnittelu, tuottavuuden kehittäminen, henkilöstön kehittäminen tai sisäisen toiminnan kehittäminen. Asiakaspalautteiden perusteella olemme onnistuneet luomaan asiakkaille lisäarvoa ja vahva kokemuksemme auttaa meitä asiakastyössä myös tulevaisuudessa sekä kotimaassa että ulkomailla. Tässä lehdessä kerromme uusimmista ja vakiintuneista tiedolla johtamisen tuotteistamme: terveydenhuollossa luokitukset vesihuollossa SmartWater palvelutarpeiden ja kustannusten muutosten ennakointi ja rakenne muutosten vaikutusten analysointi (ARTE) keskimääräisen elämänkaaren vaihtelujen ja syiden kuntaja kunnanosakohtaisessa arviointi (PYLL) talojen ja yhdyskuntien suunnittelu 3D-tietomallinnusten avulla aluesuunnittelun kustannus- ja ilmastovaikutusten arviointi (AVE) etäopiskelun mahdollistaminen (verkkokoulutus, innoschool) ja terveellisen elinympäristön suunnittelu (salutogeeniset ratkaisut). Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme ja muusta tarjonnastamme. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu vähintään samassa laajuudessa kuin menneinä vuosikymmeninä. Toivotan hyvää alkanutta vuotta 2014 ja hyviä lukuhetkiä! Ari Kolehmainen FCG Consulting People 1/2014 3

4 Tietoa terveydenhuollon kehittämisen tueksi Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. Luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa. FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät (pdrg ja NordDRG), avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit (RAVA TM, FIM ja TUVA TM ) sekä hoitoisuusluokitusjärjestelmä (RAFA ELA TM ). Niiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon luokitustuotteita Suomen Kuntaliiton omistamat ja FCG:n hallinnoimat NordDRG Erikoissairaanhoidon potilasluokitteluja tuotteistusjärjestelmä. pdrg Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä. RAFAELA TM Luokitusjärjestelmä, jolla kerätään tietoa potilaiden hoitoisuudesta ja hoitotyöhön käytetyistä resursseista. RAVA TM Ikäihmisen toimintakyvyn ja avun tarpeen mittari. FCG:n omistamat TUVA TM Mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. FIM ja WeeFIM Toimintakyvyn ja kuntoutuksen mittareita. Luokitustuotteilla on Suomessa pitkä ja monivaiheinen historia. Sen kuluessa suuri joukko suomalaisia huippuasiantuntijoita on osallistunut tuotteiden kehittämiseen. Eteneminen on tapahtunut aaltoina, kuvailee FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. Ensimmäinen aalto oli se, kun Suomeen tuotiin kansainvälisesti käytettyjä välineitä, kuten DRG. Sitten alettiin kehittää omia versioita osittain ulkomaisista siemenistä ja osittain kokonaan itse. Nyt olemme FCG:nä siirtyneet kolmanteen vaiheeseen, jossa viemme näitä tuotteita ulkomaille. Viennin kautta saamme ennen pitkää vertailutietoa ja kehittämisideoita takaisin kotimaahan, jolloin opimme koko ajan uutta. Se voisi olla neljäs aalto. Suomessa vahvaa osaamista FCG palvelutarjonnassa luokitustuotteet liittyvät sekä konsultointiin että koulutukseen ja yhä enemmän myös vientiin. Kaiken perustana ja ankkurina on kuitenkin kotimaan toiminta ja kotimaisen kehitystyön kautta syntyvä osaaminen, Kolehmainen korostaa. FCG:llä on julkisen sektorin kanssa pitkäaikaiset, luottamukselliset yhteistyösuhteet, ja sen ansiosta tuotteita on ollut luontevaa kehittää yhteisvoimin. Samalla, kun FCG on ottanut vastuulleen monen tuotteen hallinnoinnin, taloon on palkattu alan huippuammattilaisia, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Me autamme menetelmien käyttöönotossa, tarjoamme koulutusta ja ylläpidämme kehitystä. Toisin sanoen sitoudumme pitkäkestoiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, toteaa konsultointiliiketoiminnan johtaja Aija Tuimala FCG:ltä. Luokituksia kehitetään jatkuvasti niin, että ne tukevat asiakkaiden kehittämistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla. Kokonaisuuden hallinnan kannalta on tärkeää, että perusterveydenhuollon pdrg ja erikoissairaanhoidon NordDRG kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa ja mahdollistavat terveydenhuollon ketjun tarkastelemisen läpinäkyvästi. Luokitukset ovat apuna myös, kun halutaan tietää, saavatko sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja kuinka hoidon laatua ja kustannustehokkuutta voitaisiin kehittää. Luokitustuotteiden kehittämisessä FCG:n keskeisin yhteistyökumppani on Suomen Kuntaliitto, joka edistää tuotteiden kehittämistä ja hyödyntämistä kansallisella tasolla. Lupaavat vientinäkymät Luokitustuotteiden osaamisen viennissä FCG on Kolehmaisen mukaan vielä aika alkumetreillä, mutta kokemukset kannustavat eteenpäin. RAFAELAn pilottihankkeista on sovittu Islannin, Norjan, Ruotsin, Hollannin ja Vietnamin kanssa. Eräissä Euroopan maissa käydään keskusteluja. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden mittari PYLL on otettu käyttöön Pietarissa, josta sen käyttö on laajenemassa koko Venäjälle. Kolehmainen muistuttaa, että luokitustuotteet ja mittarit ovat terveydenhuollon viennissä vain yksi ulottuvuus. Suomessa on monenlaista alan osaamista, jota voidaan viedä kannattavasti. Parhaimmillaan viennistä voidaan saada pieni puro myös suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. 4 FCG Consulting People 1/2014

5 Yllä: Aija Tuimala Luokitustuotteiden vienti pohjautuu Suomessa tapahtuvaan kehitystyöhön. Siksi on tärkeää säilyttää vuorovaikutus kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan välillä, Kolehmainen painottaa. FCG Consulting People 1/2014 5

6 PYLL terveyspolitiikan työkaluna Millainen on väestön terveydentila ja miksi ihmiset kuolevat ennen aikojaan? Mitä on tehtävissä? Näitä asioita valottaa PYLL-menetelmä, jota hyödynnetään Suomessa jo yleisesti. Myös vientimarkkinat ovat avautumassa. Ilkka Vohlonen toi PYLLin Kanadasta Suomeen 2000-luvun vaihteessa. Sittemmin hän on kumppaneineen parannellut menetelmää ja kehittänyt tavan, jolla sitä käytetään terveyspoliittiseen ohjaukseen. 6 FCG Consulting People 1/2014

7 Lahti , Menetetyt elinvuodet -indeksi varrattuna koko maan lukuihin PYLL Molemmat Miehet Naiset Kaikki kuolinsyyt (A00 R99, V01 Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C00 C97) Verenkiertoelinten sairaudet (I00 I425, I427 I99) Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K860, O354, P043, X45) Tapaturmat ja myrkytykset (V01-X44, X46-Y89) Itsemurhat (X60-X84,Y870) = ±5 % = 5 % 15 % parempi = 15 % 25 % parempi = yli 25 % parempi = 5 % 15 % huonompi = 15 % 25 % huonompi = yli 25 % huonompi PYLL-tulokset esitetään liikennevaloina, joista on helppo havaita ongelmakohdat. Esimerkkinä typistetty versio Lahden analyysistä. Menetelmästä enemmän: PYLL (Potential Years of Life Lost) on kan sainvälinen hyvinvoinnin ja terveyden mit tari. Se kuvaa ennen 70 ikävuotta mene tettyjen elinvuosien määrää asu kasta kohti, eritellen 28 ehkäistävissä olevaa kuolin syytä. PYLL mittaa väestön ennenaikaisten kuolemien muutoksia, kun taas perinteisesti käytetty kuolleisuus kertoo vain, mihin ihmi set kuolivat kun kuolivat. Menetelmä antaa tietoa terveyspoliittisen suunnittelun ja pää töksenteon tueksi, toteaa Itä-Suomen yli opiston terveyspolitiikan professori ja FCG:n tutkimusjohtaja Ilkka Vohlonen. Pietari pilottina Venäjällä Vohlonen ryhmineen on tukenut PYLLin käyttöönottoa Suomen lisäksi Venäjällä, jos sa pilottina on Pietari. Vanhastaan Venäjällä on kiinnitetty huo miota tarttuviin tauteihin, kuten tuber kuloosiin ja polioon. Elämäntapasairauksista puhuminen on uudempaa; se on iso ja myös aika arka asia, hän sanoo esitellen Pietarin tuoreita tuloksia. Ehkäistävissä olevat kuolinsyyt mer kitsivät vuonna 2010 Pietarissa elin vuoden ennenaikaista menetystä asukasta kohti, kun vastaava luku Suomes sa oli Pietarissa suurimmat kuolin syyryhmät ovat verenkiertoelinten sairaudet, tapaturmat ja pahanlaatuiset kasvaimet. Suuri yksittäinen menetysten aiheuttaja oli alkoholi. PYLL-analyysin jälkeen Pietarin inter ventioalueeksi valittiin puolen miljoonan asukkaan Kalininin kaupunginosa. PYLL-tuloksia käytettiin alueen ter veydenhuollon suunnittelun ja strategian poh jana. Ne antoivat vipuvoimaa, kun kes kusteltiin päättäjien kanssa tarvittavista toi menpiteistä. Voitiin osoittaa, ettei kyse ole pelkästään rahan menosta vaan myös inves toinnista tulevaisuuteen, kertoo erityisasian tuntija, tohtori Mikko Vienonen FCG:ltä. Tämä yhdessä EU:n ja Pohjoisen Ulot tuvuuden Kumppanuusohjelman kanssa toteutettu hanke on aukaissut venäläisten silmät menetelmän hyödyille ja sille, että väes tön terveys on voimavara, hän arvioi. Vienonen on Vohlosen ja projektipääl likkö Arvo Nermanin ohella keskeinen hen kilö Venäjän PYLL-yhteistyössä. Vähitellen koko Venäjä mukaan Venäjän Terveysministeriössä valmistellaan hanketta, jonka mukaan PYLL otettaisiin lähitulevaisuudessa käyttöön koko maas sa, noin 80 hallintoalueella. Tarkoituksena on seurata, millaista terveystulosta Venä jän tasavallat, piirikunnat (oblastit) ja suur kaupungit tuottavat. Tämä on meille valtaisa homma, mel kein kuin tekisi 80 maata, Vohlonen innos tuu. Parhaillaan etsitään kaupunkeja, jot ka lähtisivät keihäänkärkinä kehittämään menetelmän sisäänajoa. Itä-Suomen yliopisto on vienyt maa han tietokoneohjelmat, ja Vohlonen on val mistellut yhdessä venäläisten asiantuntijoi den kanssa perusteelliset menetelmäohjeet Venäjän Terveysministeriön hyväksyttäviksi. Yhteistyössä ministeriön alaisen kansanter veyslaitoksen kanssa rakennetaan koulutus järjestelmä. FCG:llä on iso rooli PYLL-hankkeissa siinä vaiheessa, kun ryhdytään keskustele maan käytännön toteutuksesta. FCG:llä on tähän ylivoimaisesti paremmat edellytykset kuin yliopistolla, koska kyse on enimmäk seen hallinnollisista ja poikkihallinnollisista asioista. Mahasyövän seulonta syyniin Elintapasairaudet ovat nopeasti kasvava on gelma myös Kiinassa, jossa ennenaikaisia kuolemia aiheuttaa lisäksi geenimuutoksesta johtuva mahasyöpä. Maassa on suunnitteilla mahasyövän seulontakokeilu perustuen syöpäriskin mit taamiseen verinäytteestä. Ja Vohlosella on innovaatio: seulontaohjelman tuloksellisuut ta ja kustannus-hyötyä voidaan arvioida PYLLillä. Sellaista arviointia nyt suunnittelem me Kiinassa. Myös Venäjän ja Turkin kans sa olen neuvotellut vastaavasta yhteistyöstä. FCG Consulting People 1/2014 7

8 pdrg valmiina käyttöön Perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmä pdrg on nyt otettavissa käyttöön kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Lahden kaupunki on osallistunut aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen ja pääsee pian analysoimaan ensimmäisiä tuloksia. pdrg (Primary Care Diagnosis Related Groups) on perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä. Sen avulla tuotetaan tietoa palveluiden ja resurssien käytöstä samaan tapaan kuin erikoissairaanhoidon NordDRG:llä. Tietoa voidaan hyödyntää muun muassa johtamisen tukena, tuotteistuksen apuna, laskutuksen perustana sekä toiminnan tuottavuus- ja tehokkuusvertailuissa. pdrg-tuotteistus pohjautuu perusterveydenhuollossa muutoinkin tallennettaviin potilas- ja hoitotietoihin sekä taloushallinnon tietoihin. Järjestelmän käyttö edellyttää kirjausten tekemistä kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Tietoa moneen tarpeeseen Talouspäällikkö Anu Mäkelä Lahden kaupungilta kertoo, että hän pdrg-kehittämishankkeen alkaessa ajatteli lähinnä kuntalaskutuksen ja budjetoinnin tarpeita. Ne ovat edelleen olemassa, mutta matkan varrella mukaan on tullut myös muita tavoitteita. Ne liittyvät Lahdessa vuoden 2014 alussa käyttöön otettuun perusterveydenhuollon klinikkamalliin. Klinikkamallissa potilaat ohjataan sairauden perusteella joko pääterveysasemalle tai jollekin kolmesta lähiklinikasta. Lähiklinikoiden on tarkoitus palvella suurinta osaa perusterveydenhuollon asiakkaista. Ainoastaan vaativaa hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan pääterveysasemalla. Toivomme pdrg:stä työvälinettä, jonka avulla pystymme seuraamaan ja arvioimaan klinikkamallin toimivuutta. Järjestelmän avulla saamme tietoa siitä, millaisia potilaita meillä hoidetaan, mitkä ovat yleisimmät diagnoosit, paljonko jokin sairaus vaatii käyntejä lääkärillä, hoitajalla, laboratoriossa ja röntgenissä ja mitkä ovat kustannukset. Mäkelää kiinnostaa myös päästä vertailemaan kaupungin omaa ja ulkoistettua palvelua. Pääterveysasema ja yksi klinikka ovat kaupungin toimintaa, mutta kaksi klinikkaa on ulkoistettu. Vertailu tulee mahdolliseksi, sillä palvelutuottajan kanssa on sovittu, että potilaiden diagnoosit ja käyntisyyt kirjataan mahdollisimman huolellisesti kansallisen ohjeistuksen mukaan. Lahti ja muut kehittämishankkeeseen osallistuneet kaupungit, Hamina, Heinola, Hämeenlinna, Oulu, Sipoo ja Vantaa, pääsevät pian tarkastelemaan ensimmäisen vuoden aineistoja. Vuoden 2013 tulokset kertovat ensiksikin sen, miltä vanha mallimme näyttää. Se on oleellinen tieto. Ja sitten, kun saamme muiden kuntien tiedot, on kiintoisaa nähdä, poikkeavatko kustannuksemme jossain diagnoosiryhmässä selkeästi muista. Vuoden kuluttua on jälleen tärkeä hetki, sillä silloin pääsemme vertaamaan vanhaa ja uutta mallia. Näemme, miten klinikkauudistus on vaikuttanut. Mäkelä uskoo, että pdrg tuottaa hyödyllistä tietoa suunnittelun ja johtamisen tueksi. Ensiksi pitää kuitenkin varmistua siitä, että tiedot vastaavat riittävän hyvin todellisuutta. Sen jälkeen on analyysin ja johtopäätösten aika. Yhdenmukaista ja vertailukelpoista pdrg-järjestelmän omistaa Suomen Kuntaliitto, joka myös ohjaa sen kehittämistä. FCG:llä on vuoteen 2019 asti yksinoikeus järjestelmän hallintaan ja kaupalliseen hyödyntämiseen. FCG myöntää käyttöoikeudet vuosittaisella lisenssillä. Kuntaliiton ja FCG:n yhteisenä tavoitteena on, että pdrg otetaan kunnissa laajasti käyttöön. Se yhdenmukaistaisi terveydenhuollon tuotteistamista ja lisäisi tietojen vertailukelpoisuutta Järjestelmän käyttöönotosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä FCG:n pdrg tuote vastaavaan, erityisasiantuntija Elina Hermiöön tai toimialajohtaja Petra Kokkoon. FCG tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tiedon hyödyntämiseen ja raportointiin. Tarjolla on myös järjestelmään liittyvää koulutusta sekä valmennusta tiedon analysointiin ja tiedolla johtamiseen. 8 FCG Consulting People 1/2014

9 On tärkeää, että päätökset tehdään luotettavaan tietoon perustuen, Anu Mäkelä sanoo. Kuva on otettu Ahtialan terveys asemalla, joka on nyt Itäinen lähiklinikka. FCG Consulting People 1/2014 9

10 Suomen Kuntaliiton, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ja FCG:n käynnistämään Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämis - ohjelmaan osallistuu yli 20 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä sekä niiden tytäryhtiöitä eri puolilta maata. Ohjelmassa keskitytään konsernien johtamiseen. Konserniin kuuluvien yhtiöiden kannalta katsottuna hyvä konserniohjaus on selkeää, johdonmukaista ja ennakoitavaa, Kristiina Michelsson sanoo. 10 FCG Consulting People 1/2014

11 Kuntien konserniohjausta kehittämässä Kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa kuntalaissa jo uudistettujen valvonnan ja riskienhallinnan säännösten toimeenpano sekä vaikuttaa kuntalain kokonaisuudistukseen konsernijohtamisen näkökulmasta. Lisäksi laaditaan Kuntaliiton hyvän hallinnan ja johtamisen suositus, kertoo johtava konsultti Markus Kiviaho FCG:ltä. Osallistujat saavat samalla tietoa ja verkostoja oman toimintansa kehittämiseen. Kullekin organisaatiolle räätälöidään uuden lain vaatimusten mukaiset konserniohjauksen ja riskienhallinnan toimintatavat. Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisohjelma on osa Kuntaliiton strategian ja sen samannimisen kärjen toimeenpanoa. Sekä strategiaosion että ohjelman projektipäällikkönä toimii FCG Konsultointi Oy:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen. Erilaisia yhteisöjä, erilaisia tarpeita Tampereen kaupungin liiketoimintajohtaja Kristiina Michelsson pitää tärkeänä, että menettelytapojen kehittämisessä otetaan huomioon kuntayhteisöjen erilaisuus. Kuntakonsernit eroavat toisistaan kokonsa ja liiketoimintansa laajuuden suhteen. Etenkin suuret kaupungit muodostavat tytäryhtiöineen laajoja monitoimialakonserneja, joiden johtaminen edellyttää kehittyneitä omistajaohjauksen menettelyjä. Valtuustossa päätetyt omistajapoliittiset linjaukset antavat suunnan käytännön konserniohjaukselle, mutta tytäryhtiöille on tärkeää antaa myös selkeitä ohjeita ja tavoitteita, Michelsson korostaa. Ohjeet ovat omistajan työkaluja omistustensa ohjaamiseen. Niiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että kaupungin omaisuutta hoidetaan tuottavasti, luotettavasti ja yhtenäisesti. Omistajan on huolehdittava osaltaan myös siitä, että omistuksille asetetaan riittävän vaativia toiminnan tuloksellisuutta kuvaavia tavoitteita ja että ne saavutetaan. Omistajan on myös tehtävä tarpeelliseksi katsomiaan omistajajärjestelyjä. RAFAELAlla kysyntää Pohjoismaissa Suomen Kuntaliiton omistaman ja FCG:n hallinnoiman RAFAE- LA -hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttö on viime vuosina laajentunut Norjaan, Islantiin ja Ruotsiin. Maissa on yhteensä neljä käyttäjäorganisaatiota. RAFAELAlla saadaan tietoa muun muassa potilaiden hoidon tarpeesta ja henkilökunnan työpanoksesta. Näiden asioiden seuraaminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi taloustilanteen huonontumisen myötä, arvioi järjestelmän kehittämiseen osallistunut professori Lisbeth Fagerström norjalaisesta Buskerud University Collegesta. Norjassa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Fagerströmin mukaan kasvaneet jyrkästi. Suuntauksena onkin hoitaa potilaita entistä enemmän perusterveydenhuollossa. Hoidon laadusta kotisairaanhoidossa ja vanhusten palvelukodeissa keskustellaan vilkkaasti. Hoitajien koulutustaso ei ole riittävä, eikä hoitajien määrä vastaa potilaiden kasvavaa tarvetta, hän sanoo. Luultavasti kiinnostus hoitoisuusjärjestelmää kohtaan kasvaa edelleen. FCG Consulting People 1/

12 Tekstit: Paula Böhling ja Stiina Vistbacka Kuvat: Eeva Kokki ja Jarmo Teinilä Ensimmäiseen Kuntajohtaja valmennusohjelmaan osallistuneiden palaute on ollut myönteistä ja kannustavaa. Huippuohjelma, joka tulee tarpeeseen. Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen arvosti Kuntajohtaja valmennusohjelmassa erityisesti keskustelua ja vuorovaikutusta. Tähtäin tulevaisuuteen Ohjelma on suunniteltu siihen vaativaan murrosvaiheeseen, jossa kuntajohtajat tänä päivänä työskentelevät. Vahvaa ajankohtaista asiaa, joka antaa sisällöllistä valmiutta kohdata ja ratkaista johtamisen haasteita. Yhteisen prosessin rinnalla kulkeva henkilökohtainen valmennus tuo mahdollisuuden kasvaa, uudistua ja energisoitua johtajana, luonnehtii ohjelman vetäjä, toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG:ltä. Kannatti osallistua Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen piti ohjelmassa erityisen hyvänä sitä, että keskustelulle, vuorovaikutukselle ja toinen toiselta oppimiselle oli riittävästi tilaa. Verkostot ja vertaistuki ovat todella tarpeen, vaikea näistä on yksin selviytyä. Kuntien tilanne on paljon monimutkaisempi ja vaikeampi kuin esimerkiksi 90-luvun laman jälkeen. Myös asiasisältö oli hyvin oivallettu ja mukaan oli saatu korkeatasoisia alustajia. Englannin matka avasi osallistujille konkreettisesti eurooppalaisia paikallishallinnon kysymyksiä, jotka lienevät useimmille ennestään aika vieraita. Kukkonen kertoo jo hyödyntäneensä päivien antia työssään. Ohjelma avasi silmiä ja antoi ajattelun aihetta. Seuraava mahdollisuus Seuraava Kuntajohtaja kierros pyörähtää käyntiin Kahden päivän lähijaksoja on neljä, ulkomaanmat ka optiona, yksilö- ja johtoryhmä-coaching halukkaille, kohderyhmänä kuntajohtajat ja kunnan toimialajohtajat, Lehikoinen tiivistää. FCG suunnittelee ja toteuttaa ohjelman yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Valmennuksen lopuksi osallistujilla on mahdollisuus saada Kuntaliiton KJ-sertifikaatti, ja ensimmäiseen Kuntajohtaja ohjelmaan osallistuneet voivat sertifioitua samassa yhteydessä. Sisarohjelmana on Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus, joka käynnistyy vuoden 2014 aikana. Tämä jo kolmatta kertaa järjestettävä ohjelma on tarkoitettu kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajille. Molemmissa ohjelmissa on kyse kuntajohtamiskyvykkyyden nostamisesta. On tärkeää panostaa sekä ammatilliseen että poliittiseen johtamiseen. 12 FCG Consulting People 1/2014

13 Johtamiskoulutuksen osallistujat ovat hyötyneet verkostoitumisesta muiden HUS:n esimiesten kanssa. Keskijohdon opinnot päättyvät keväällä Laaja johtamiskoulutus HUS:ssa FCG toteuttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) laajan yliopistotasoisen johtamiskoulutuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kolmessa ryhmässä on yhteensä 72 osallistujaa. HUS:n tavoitteena on varmistaa laadukas johtaminen tukemalla ja kehittämällä esimiestyötä kaikilla organisaatiotasoilla. Nämä lähi- ja keskijohdon koulutukset ovat osa tätä kokonaisuutta ja samalla pilotteja, joilla haetaan pysyvää mallia pidempikestoiseen toimintaan, kertoo HUS:n henkilöstön kehittämispäällikkö Salla Koivunen. Lisäksi koulutuksilla on täydennetty kliinisen henkilökunnan esimiesosaamista, sillä alan tutkintoihin ei ole aina kuulunut pakollisia johtamisopintoja. Kokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa erikoistuvien lääkäreiden opintoihin ja sairaanhoitajien ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvää hallinto- ja johtamisosiota. FCG:n ohjaama projektityö kytkee lähipäivien teemat tiiviimmin osallistujien omaan työhön ja laajemmin HUS:n kehittämiseen. Koulutuksen ja FCG:n avulla kehittämisprojekteille saadaan selkeät raamit ja ulkopuolista tukea. Opintojen alkuun kuului valinnainen 360-johtajuusarviointi ja henkilökohtainen palautekeskustelu FCG:n 360-konsultin kanssa. Palautekeskustelussa osallistujat saivat evästystä henkilökohtaiseen kehittymiseensä esimiehenä ja johtajana, kertoo FCG:llä koulutuskokonaisuudesta vastaava toimialajohtaja Stiina Vistbacka. Opintonsa jo päättänyt lähijohdon ryhmä oli tyytyväinen: Hyvä sisältö, asiantuntevat puhujat, ystävällinen palvelu. Yhteistyö alkoi verkkokoulutuksesta FCG on vuodesta 2003 alkaen toteuttanut HUS:n esimiehille verkkokoulutuksia. Koivusen mukaan ne sopivat jatkuvaan koulutustarpeeseen laajalle esimiesjoukolle. Tavoitteena on ollut vahvistaa ja syventää esimiesten ja henkilöstöasioiden parissa työskentelevien osaamista henkilöstöhallinnon saralla, esimerkiksi palvelussuhteisiin, jaksotyöhön ja työehtosopimuksiin liittyvistä asioista. Verkko-opetus tukee näistä teemoista järjestettävää lähiopetusta ja antaa pohjatiedot laajalle esimieskunnalle. Yhteistyö on sujunut hyvin. Mutkatonta ja joustavaa, hyvää palautetta osallistujilta. Toiminnasta vastaa FCG:llä koulutuspäällikkö Tarja Heikkinen. FCG Consulting People 1/

14 5. Seuranta ja katselmointi Kunnille yhtiöittämis velvoite miten eteenpäin? Syyskuussa 2013 voimaan astunut kunta lain muutos toi kunnille yhtiöittämisvelvoit teen. Lain mukaan sellainen toiminta, jota kunta harjoittaa kilpailluilla markkinoilla, tu lee pääsääntöisesti yhtiöittää eli siirtää osake yhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Suoraan yhtiöitettäviä ovat energia- ja satamatoiminnot, mutta myös muu toiminta on tutkittava velvoitteen näkökulmasta, sanoo erityisasiantuntija Marjo Helin FCG:ltä. Kunnat joutuvat etenemään nopeassa tempossa, sillä siirtymäaika päättyy jo vuoden 2014 lopussa. Kuntien tulee nyt siis selvittää, harjoittavatko ne sellaista toimintaa, jonka voidaan tulkita tapahtuvan kilpailu tilanteessa markkinoilla. Jos tällaista toimintaa on, niin seuraavaksi pitää päättää, yhtiöitetäänkö se vai vetäydytäänkö markkinoilta. FCG tarjoaa palveluja tilannekartoituksen ja suunnittelun avuksi. Iskuryhmämme on kuntien apuna jo kartoitusvaiheessa. Avustamme rajapinnan tutkimisessa ja neuvomme, miten asiassa tulee edetä. Voimme olla apuna myös itse yhtiöittämisprosessissa, joko avustajana tai koko prosessin toteuttajana. Riskit hallintaan 1. Viestintä ja tiedonvaihto 2. Toimintaympäristön määritteleminen 3. Riskien arviointi A. Riskien tunnistaminen B. Riskianalyysi C. Riskien merkityksen arviointi 4. Riskien käsittely Prosessi, jolla sisäinen valvonta ja riskienhallinta voidaan liittää kunnan tai kuntayhtymän johtamisjärjestelmään. Kuntaliiton kyselytutkimuksen mukaan kunta organisaatioilla on riskienhallinnassa paljon parannettavaa. Kattava ja järjestelmällinen menettelytapa oli vuodenvaihteessa käytössä vain harvassa paikassa. Kyse ei ole paperibyrokratiasta vaan siitä, että riskien hallinta ja valvonta on viety kentälle koko organisaatioon. Lisäksi eri riskeille pitää osoittaa vastuuhenkilöt ja raportointivelvoitteet, toteaa professori Lasse Oulasvirta Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. Kuten tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, hallituksen tulee voida toimintakertomuksessa raportoida todennettavissa olevaan tietoon ja riittävän yksityiskohtaiseen asiakirja-aineistoon perustuen riskien hallinnan tuloksellisuudesta. Keskeinen kehittämiskohde onkin riskienhallinnan systematisoiminen ja entistä parempi resursoiminen esimerkiksi sisäisen tarkastuksen avulla. 14 FCG Consulting People 1/2014

15 Salo aikoo selviytyä Antti Rantakokko (vasemmalla) ja Jaakko Joensuu ovat käyneet monet keskustelut Salon tilanteesta. Tämä maraton tähtää vuoteen 2017, viimeistään silloin pitää kaupungin talouden olla tasapainossa. Salo otti viiden vuoden takaisella kuntaliitoksellaan etumatkaa vasta liitoksia valmisteleviin kun tiin nähden. Kehitystä ovat jarruttaneet elinkeino elämän supistukset. Kaupungin talous on ahtaalla. Taloustilanteen heikkeneminen alkoi elinkeinoelämän ja erityisesti Nokian muutoksista. Työpaikat ovat vähentyneet viidessä vuodessa 6 000:lla, ja yhteisövero on pudonnut 60 miljoonasta eurosta alle 10 miljoonaan. Vuoden 2012 tilinpäätös oli yli 40 miljoonaa euroa alijäämäinen, tiivistää kaupunginjohtaja Antti Rantakokko tilanteen. Menojen kasvua rajoittavien päätösten johdosta toimintamenot ovat nyt kääntyneet laskuun. Vuoden 2013 tilinpäätöksen alijäämä on noin 2,5 miljoonaa euroa, mutta tulos on selvästi budjettia parempi. Salon selviytymissuunnitelman tavoitteena on tasapainoinen kuntatalous vuonna Suunnitelmaan sisältyvät organisaa tion uudistaminen ja palvelurakenteen muutos. Vaativa prosessi Organisaatiouudistuksen tavoitteena on pois taa rajapintoja sekä vähentää esimiestasoja ja esimiesten määrää. Poikkeuksellista on se, että työ aloitettiin johtaja- ja esimiestasosta, joka usein jää tällaisissa tilanteissa ennalleen. Toiminnallisesti isoin muutos on siinä, että sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi ovat nyt yhtä kokonaisuutta, jolla on yksi johtaja, kaupunginjohtaja toteaa. Kaupungin päättäjät olivat muutosten tarpeesta yksimielisiä. Mutta kun kaikki päällikkötehtävät kyseenalaistetaan, niin kyllä se aiheuttaa jännitettä ja epätietoisuutta. Tämä on rankka prosessi kaikille. Muutosten suunnitteluun on osallistunut myös johtava konsultti Jaakko Joensuu FCG:ltä. FCG teki taustaselvitykset ja laati kolme mallia, joista yhtä lähdettiin jalostamaan eteenpäin. Salo on edelläkävijä siinä, että organisaatiorakennetta on ryhdytty uudistamaan ennakkoluulottomasti, Joensuu sanoo. Vaiheittain eteenpäin Muutoksen ensimmäisen vaiheen eli johtaja- ja esimiestason ratkaisujen on tarkoitus olla valmiina helmikuun lopussa. Palveluverkkoon ja muuhun henkilöstöön liit ty vät päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä. Tämä on sarja päätöksiä, vaiheittain ja aikataulun mukaan edetään. Tavoitteena on tehdä sellaiset ratkaisut, ettei muutoksia tarvitse tehdä jatkuvasti, Rantakokko toteaa. FCG Consulting People 1/

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa Terveydenhuollon Atk-päivät 2014 21.5.2014 Jyväskylä Petra Kokko Toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy FINNISH CONSULTING

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia?

VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia? ilkka.vohlonen@uef.fi VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia? Ilkka Vohlonen, professori 26.11.2013 Virpi Pitkänen, erityisasiantuntija Yhteistyöllä lähiöt

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista. 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab

USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista. 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab Mikä USO-hanke USO I-hanke (2010-2012) on ollut osa

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Ari Kolehmainen 26.11.2014 Page 1 Asiat 1. FCG Finnish Consulting Group 2. Nova

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Etelä-Savon PYLL-tulokset

Etelä-Savon PYLL-tulokset Etelä-Savon PYLL-tulokset 14.6.2016 Mikkeli Virpi Pitkänen erityisasiantuntija 27.6.2016 Page 1 Analyysissä olevat alueet ja asukasluvut Kunnat Hirvensalmi 2 326 Joroinen 5 178 Juva 6 616 Kangasniemi 5

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ALAJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. YKSITYISEN JA JULKISEN SEKTORIN EROJA AJATTELUSSA JA TOIMINNASSA SOTE-ALALLA

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LEHTIMÄKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Suomen suurin ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky ja Terveys ja hoitoala

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Luvun / sektion otsikko Ketterät kunnat selviävät tulevaisuuden haasteista

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II pj Tanja Matikainen, Janakkalan kunta siht. Reetta Sorjonen, Hämeen liitto Tehtävä 1. Valitkaa taulukosta

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013

Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013 Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013 Muutos, osaaminen ja johtamiskoulutus Koulutuskartoitus ja seminaarin ennakkokysely Johtamiskoulutusten kartoitus 1 Miltä tilanne näyttää? Alueellinen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Kunnan uuden roolin määrittäminen sekä kuntajohtamisen ja kestävän talouden kehittäminen muutosten keskellä Kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla

Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla - alueellisen terveydenhuollon hoitoepisodien kartoitus pdrg-ryhmittelyllä 11.9.2014 klo 14 Virpi Pitkänen Mika Keinänen 11.9.2014 Sivu 1 FINNISH

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Tiekartta varjosta valoon

Tiekartta varjosta valoon KUNTAMARKKINAT, 15.09.2011 Kunnan väestön terveydentilan seuranta: Mitä lahjomaton PYLL kertoo? Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet Potential Years of Life Lost PYLL Ilkka Vohlonen, ilkka.vohlonen@audiapro.fi

Lisätiedot

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asmo Honkanen Sidosryhmäfoorumi, 10.6.2014 Asiakkuus ja palvelut -projekti Kyselyn toteutus Asiakkuus- ja palvelut projektiryhmä

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL) YLIHÄRMÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 GTK:n uudet tuulet Olli Breilin, aluejohtaja Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 Strategian muutostekijöitä 2 Strategian kärkiversot, Perustehtävän uudistaminen Vaikuttavuus,

Lisätiedot

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ÄHTÄRI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) VIMPELI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LOHJAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 28.11.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Hiiden alueen kuntien ja Kirkkonummen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus

TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet 1.Keskitetyn ja säännöllisen alkutestaustoiminnan järjestäminen pääkaupunkiseudulla Testauksen

Lisätiedot

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 Olettamuksia rahan ja kehityshankkeiden suhteesta Teoria 1: Kehityshankkeet pyrkivät tuloksiin, joita ainakin

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Rohkeasti uuteen ammattiin. Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta

Rohkeasti uuteen ammattiin. Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta Rohkeasti uuteen ammattiin Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta Miten toimittava, jotta rohkeus kasvaisi? 1. Tunnustettava aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi päijäthämäläisten tulee olla innostuneita Uudesta Kunnasta? 1. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yleiset perusteet 2. Lisäperusteita kuntarajojen purkuun

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

Toimintakykyiset kuntakonsernit

Toimintakykyiset kuntakonsernit Kuntajohtajapäivät Espoossa 22.-23.8.2013 Teema 2. Kuntakonsernin ja yhteistoimintaorganisaatioiden ohjaus Avauspuheenvuoro: Toimintakykyiset kuntakonsernit Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Kunnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014 Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta Tomi Kasurinen 05-05-2014 Mistä on kyse? Konsultti Riippumaton arvioija 2 Kehitysprojekti Arvostelu Kertaluonteinen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä?

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Maija Valta Lapin Sote-Savotta hanke Lapin Liito Lapin liiton Sote-Savotta -hanke

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) TÖYSÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot