SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Kaupunginhallitus AIKA :00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA 3 VALTUUSTON KOKOUSKUTSU, KOKOUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA ESITYSLISTA 4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 8 5 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT, KOKOUSPAIKKA JA KUTSU KOKOUKSIIN VUONNA KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIESTEN NIMEÄMINEN VUODELLE LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 10 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET 11 VALTIONOSUUDET ASUIN- JA TOIMITILAHUONEISTOJEN JA ASUIN- JA TOIMITILAKIINTEISTÖJEN MYYNNISSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 13 TIMO RUSASEN ILMOITUS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA 14 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT SEKÄ KUNTAYHTYMIEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT 15 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT (KJ)

2 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Kaupunginhallitus AIKA :00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vuori Olavi puheenjohtaja Pyykkinen Pasi I varapuh.johtaja Koskenlahti Arja II varapuh.johtaja Marjoniemi Nina jäsen Ollikainen Hannu jäsen Pirttiniemi Riitta jäsen Ruunaniemi Jukka jäsen Sironen Maarit jäsen Tuomi Pentti jäsen MUU Autiosalo Satu esittelijä/ptk:n pitäjä Tuominen Sami valtuuston pj. Honkonen Petri I valtuuston varapj. Nuopponen Kari II valtuuston varapj. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Pyykkinen ja Pentti Tuomi.

3 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuuston tekemät päätökset. Vs. kj:n esitys:todetaan,että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ole menneet valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Päätökset jätetään kaupunginviraston täytäntöönpantaviksi.

4 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Saarijärven kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginvaltuusto päätti , että valtuustokaudelle valtuuston puheenjohtajat valittaan vuodeksi kerrallaan. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto 1) valitsee valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuodeksi 2014.

5 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VALTUUSTON KOKOUSKUTSU, KOKOUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA ESITYSLISTA Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä ole valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Saarijärven kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistavassa yleisessä kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuusto voi päättää kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista on postitettu valtuutetuille edeltävän viikon tiistaina. Saarijärvellä esityslista on lähetetty suurten puolueiden neljälle ensimmäiselle varavaltuutetulle ja yhden hengen ryhmien osalta vain ensimmäiselle varavaltuutetulle. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto kutsutaan

6 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ koolle julkaisemalla asialistan sisältävä kokouskutsu kaupungin ilmoitustaululla sekä julkaisemalla ilmoitus kokouspaikasta ja ajasta Sampo-lehdessä. Lisäksi esityslista ja kaupunginhallituksen ehdotukset postitetaan valtuutetuille valtuuston työjärjestyksen mukaisesti.

7 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN Liite 1K Kunnan on kuntalain 29 :n mukaan tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Tiedottamisvelvollisuus koskee myös soveltuvin osin sellaisia yhteisöjä ja säätiöitä, joille on annettu hoidettavaksi kaupungin tehtäviä. Kaupungin tiedotustoiminnassa käytetään useita eri kanavia, kuten eri tiedotusvälineiden kautta tapahtuva tiedottaminen, tiedotteet, lehtiilmoitukset ja yhä enenevässä määrin kaupungin kotisivut. Yksi osa tiedotustoimintaa on kaupungin virallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen kuntalain 64 :n mukaisesti eli julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Muu kunnan päättämä tapa voi olla esim. lehtiilmoitukset, tiedotustilaisuudet tai kotisivut. Arvioitaessa kunnallisten ilmoitusten julkaisemistapoja, tulee asiaa tarkastella sekä lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden että viestinnän näkökulmasta. Lainsäädäntö asettaa tiettyjen asioiden osalta vaatimuksen ilmoitusten julkaisemisesta virallisen ilmoitustaulun lisäksi sanomalehdessä. Tällaisia asioita ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain erikseen määrittelemät asiat, kuten esim. kaavan vireilletulo ja ympäristölupahakemukset. Näistä asioista tulee julkaista aina erillinen ilmoitus paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Keskushallinto on pyytänyt tarjousta Saarijärven kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta Maakunnan Sanomat Oy:ltä. Maakunnan Sanomat Oy omistaa paikkakunnalla ilmestyvät Sampo ja Saarijärveläinen lehdet. Saatu tarjous on esityslistan liitteenä nro 1K. Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa seuraavasti: Kaikki kaupungin kuntalain 64 :n mukaiset ilmoitukset, poislukien valtuuston kokouskutsut julkaistaan ensisijaisesti vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla. Niissä tapauksissa, joissa asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on erityisen suuri, voidaan ilmoitukset julkaista lehdessä. Erityislakien edellyttämät kaupungin ilmoitukset julkaistaan sanomalehdessä. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) hyväksyy Maakunnan Sanomat Oy:n tarjouksen kaupungin ilmoitusten

8 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ja kuulutusten julkaisemisesta sekä muiden ilmoitusten julkaisemisesta. 2) päättää, että kuntalain 64 :n mukaiset ilmoitukset julkaistaan ensisijaisesti vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla. Mikäli asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on erityisen suuri, voidaan ilmoitukset julkaista em. lisäksi Sampo-lehdessä. Ilmoitus voidaan julkaista useammassa kuin yhdessä lehdessä, mikäli ilmoituksen julkaisija katsoo tiedottamisen tarpeen erityisen suureksi. Niissä tapauksissa, joissa erityislaki erikseen edellyttää kaupungin ilmoituksen julkaisemista sanomalehdessä, julkaistaan ne Sampo -lehdessä. Rekrytointi-ilmoitusten ja tapahtumien markkinointi-ilmoitusten osalta voidaan käyttää joko yksinomaan sähköisiä kanavia tai ilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan myös muussa lehdessä. Em. ilmoitusmenettelyä noudatetaan soveltuvin osin myös kaupungin konserniyhtiöissä.

9 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT, KOKOUSPAIKKA JA KUTSU KOKOUKSIIN VUONNA 2014 Saarijärven kaupungin hallintosäännön 40 mukaan kaupunginhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 41 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen kokousajoista, kokouspaikasta ja kutsusta kokouksiin vuonna 2014 seuraavaa: 1) Kaupunginhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti kaupungintalolla kolmen viikon välein maanantaisin alkaen klo Tammi-kesäkuun 2014 kokousaikataulu on seuraava: 20.1., 3.2., 17.2., 10.3., 31.3., 14.4., 5.5., ja ) Tarvittaessa hallitus pitää ylimääräisiä kokouksia hallituksen puheenjohtajan määräämässä paikassa ja määräämänä aikana; 3) Sääntömääräisten kokousten esityslista, joka sisältää selostuksen esille tulevista asioista sekä päätösesityksen lähetetään kokousta edeltävänä keskiviikkona sähköpostitse elleivät erityiset syyt ole esteenä, jolloin lähetetään vain asialuettelo; esityslista lähetetään sähköpostilla myös varajäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille; 4) Kaupunginhallitus kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin puheenjohtajan sopivaksi katsomalla tavalla.

10 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2014 Kuntalain (365/1995) 63 mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Saarijärven kaupungin hallintosäännön 52 mukaan pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää, että 1) kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastavat kullakin kerralla erikseen valittavat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; sekä 2) tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon maanantaina tai pyhäpäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä viraston aukioloaikana.

11 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIESTEN NIMEÄMINEN VUODELLE 2014 Kaupunginhallituksen alaiset vastuuryhmät ovat kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet sekä tukipalvelut. Kehittämisen ja hallinnon alaiset vastuualueet ovat työllisyys, kehittäminen, keskushallinto vaalit ja tarkastus. Kiinteistöt ja maankäytön alaiset vastuualueet ovat kaavoitus, tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt sekä asunnot. Omarahoitusosuuden vastuualueet ovat SoTepalvelut ja palo- ja pelastuspalvelut. Tukipalvelujen vastuualueet ovat hallinnon tukipalvelut ja tekniset tukipalvelut (tilaaja). Valmistelija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginhallituksen alaisten vastuuryhmien, vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehet seuraavasti, (suluissa sijainen) Vastuuryhmä Kehittäminen ja hallinto Niemi) Vastuualueet Työllisyys Kehittäminen Keskushallinto hankintajoh- Vaalit Tarkastus Autiosalo) Vastuuryhmä Kiinteistöt ja maankäyttö hankintajohtaja Mirja Esimies Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Esimies Kehittämispäällikkö Kirsti Penttilä (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja taja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja henkilöstö johtaja Satu Esimies Kaupunginjohtaja Timo Rusanen (Talous- ja Niemi)

12 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Vastuualueet Kaavoitus Tontti- ja karttapalvelut Heinänen Metsät Muut kiinteistöt Asunnot Vastuuryhmä Omarahoitusosuudet Vastuualueet SoTe -palvelut henkilöstö Autiosalo) Palo- ja pelastuspalvelut henkilöstö Autiosalo) Vastuuryhmä Tukipalvelut Vastuualueet Hallinnon tukipalvelut Niemi) Tulosykiköt Talous- ja toimistopalvelut Asianhallinta- ja asiakaspalvelut Esimies Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi (Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen) Maanmittausinsinööri Tarmo (Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Palvelusihteeri Tarja Truphonen) Esimies Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Kaupunginjohtaja Timo Rusanen) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Esimies Kaupunginjohtaja Timo Rusanen (Hallinto- ja henkilötöjohtaja Satu Autiosalo) Esimies Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Esimies Pääkirjanpitäjä Merja Kristiansson (Kirjanpitäjä Riitta Sorri) Hallintosihteeri Kirsti Ratinen (Hallintosihteeri Marjatta Puttonen)

13 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Monistus- ja toimistotarvikkeet Henkilöstöpalvelut Atk-palvelut Tietoliikenne Vastuualue Tekniset tukipalvelut, tilaaja henkilöstö Autiosalo) Hallintosihteeri Kirsti Ratinen (Hallintosihteeri Marjatta Puttonen) Palkkasihteeri Tuula Vilkkilä (Palkkasihteeri Riikka Honkonen) Tietohallintopäällikkö Kari Lehto (IT-suunnittelija Mika Kotamäki) Tietohallintopäällikkö Kari Lehto (IT-suunnittelija Mika Kotamäki) Esimies Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Kaikkien vastuuryhmien esimiehenä toimii kaupunginjohtaja Timo Rusanen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan sijaisena toimii talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi. Talous- ja hankintajohtajan sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo.

14 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 Hallintokuntien tulee määrätä laskujen hyväksyjät vuosittain. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus määrää laskujen hyväksyjät seuraavasti (ensisijainen varahenkilö suluissa): KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys: kehittämispäällikkö Kirsti Penttilä (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Kehittäminen: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Keskushallinto: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Vaalit: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Tarkastus: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi (maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen) Tontti- ja karttapalvelut: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Metsät: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla- Maija Humppi) Muut kiinteistöt: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Asunnot: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) OMARAHOITUSOSUUDET SoTe-palvelut: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo). Palo- ja pelastuspalvelut: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut: Hallinto- ja henkilötöjohtaja Satu Autiosalo (talousja hankintajohtaja Mirja Niemi) Talous- ja toimistopalvelut: pääkirjanpitäjä Merja Kristiansson (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Asianhallinta- ja asiakaspalvelut: hallintosihteeri Kirsti Ratinen (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Monistus- ja toimistotarvikkeet: hallintosihteeri Kirsti Ratinen (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Henkilöstöpalvelut: palkkasihteeri Tuula Vilkkilä (hallinto- ja

15 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Atk-palvelut : tietohallintopäällikkö Kari Lehto (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Tietoliikenne: tietohallintopäällikkö Kari Lehto (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Tekniset tukipalvelut, tilaaja: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Lisäksi kaupunginjohtaja Timo Rusasella, talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemellä ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalolla on oikeus hyväksyä kaikki kaupungin laskut.

16 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Liite 2 Kaupunginvaltuusto on myöntänyt vuoden 2014 talousarviossa käyttötalouden määrärahat nettomääräisinä seuraaville kaupunginhallituksen alaisille vastuuryhmille: kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet ja tukipalvelut. Kehittämisen ja hallinnon alaiset vastuualueet ovat työllisyys, kehittäminen ja keskushallinto. Lisäksi kehittämisen ja hallinnon vastuuryhmän määrärahoihin sisältyy vaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Vastuuryhmän kiinteistöt ja maankäyttö alaisia vastuualueet ovat tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt, kaavoitus ja asunnot. Vastuuryhmä omarahoitusosuudet sisältää vastuualueina SoTe-palvelut ja palo- ja pelastuspalvelut. Tukipalveluiden vastuuryhmän vastuualueet ovat hallinnon tukipalvelut ja tekniset tukipalvelut (tulot). Mainittujen vastuualueiden käyttösuunnitelmat ovat liitteenä nro 2. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden käyttösuunnitelmat liitteen nro 2 mukaisina.

17 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Liite 3 Liitteenä nro 3 on vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä nro 3 olevat vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille ja vastuuryhmille sekä vastuualueille.

18 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VALTIONOSUUDET 2014 Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden ja päättää verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus sisältää seuraavat osat: - yleisen osan määräytymisperusteet - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset - yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet - erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet - valtionosuusjäjestelmämuutoksen tasaus - valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetut valtionosuudet. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä. Maksatukseen sisältyvät valtiovarainministeriön myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus. Valtiovarainministeriön tekemän päätöksen perusteella Saarijärven kaupungille vuonna 2014 maksettava kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus on seuraava Kunnan peruspalvelujen valtionosuus mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus mistä elatustuen takaisinperinnän palautus Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksest tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

19 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys:kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päätöksen.

20 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ASUIN- JA TOIMITILAHUONEISTOJEN JA ASUIN- JA TOIMITILAKIINTEISTÖJEN MYYNNISSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET Asunto-osakehuoneistojen myyntiperiaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja Vahvistetut periaatteet ovat seuraavat: 1. Asunnosta pyydetään kiinteistövälittäjän (vuosisopimus) arvio asunnon käyvästä hinnasta. 2. Asunnon myynnistä ilmoitetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä ja Etuovi.com:ssa siten, että asunnon ostotarjous tulee jättää suljettuna määrättyyn ajankohtaan mennessä. Ilmoituksessa mainitaan kiinteistövälittäjän arvio lähtöhintana. 3. Mikäli tarjousajan loppuun mennessä ei ole jätetty tarjouksia taikka tarjoukset alittavat lähtöhinnan, myynti-ilmoitus voidaan uusia lehdessä ja Etuovi.com:ssa taikka pelkästään Etuovi.com:ssa. Tällöin suljetulle ostotarjouksen jättöajankohdalle annetaan uusi määräaika. Mikäli tarjouksia ei ole jätetty määräaikaan mennessä, asunnon myyntiä ei jatketa, silloin kun siihen olisi tulossa uusi asukas, jolle ei ole osoittaa muuta asuntoa. 4. Sellaisia tarjouksia, jotka on jätetty määräajan jälkeen, mutta ennen tarjousten avaamista, ei huomioida. 5. Jos asunnosta on jätetty useampi kuin yksi täysin saman suuruinen tarjous, pyydetään näiltä tarjoajilta uusi tarkistettu tarjous. 6. Jos asunto-osakehuoneistossa asuva vuokralainen haluaa ostaa asumansa huoneiston, se voidaan myydä vuokralaiselle hänen jättämänsä tarjouksen perusteella, jolloin noudatetaan pelkästään myyntiperiaatteiden kohtaa 1. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa on kiinteistöjen myyntituloksi arvioitu ja asuntojen myyntituloksi arvioitu myös Näiden myyntitulojen tuloksekas toteutuminen edellyttää myyntitoiminnalta tehokkuutta ja kaikkien mahdollisten myyntikanavien hyödyntämistä sekä sitä, että myyntiperiaatteet on selkeästi määritelty. Myyntiperiaatteet tulee määritellä niin, että ne koskevat niin asuin- ja liikekiinteistöjä kuin myös muita kuin asuinhuoneistoja. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus vahvistaa asuin- ja liikehuoneistojen sekä asuin- ja liikekiinteistöjen myyntiperiaatteet seuraavasti: 1) Päätöksen huoneiston tai asuin-/liikekiinteistön tulosta myytäväksi tekee omistajanohjauksen jaosto. 2) Ennen myytävän kohteen markkinointia pyydetään kiinteistövälittäjän arvio kohteen käyvästä hinnasta.

21 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ) Jos myynnin kohteena on vuokrattuna oleva huoneisto tai kiinteistö, sitä tarjotaan ennen julkista markkinointia ostettavaksi vuokralaiselle kiinteistönvälittäjän arvion mukaisella hinnalla. 4) Kohteen myynnistä ilmoitetaan kaupungin omilla www-sivuilla ja wwwosoitteessa etuovi.com. Jos huoneiston tai kiinteistön myynti annetaan toimeksiantona kiinteistönvälittäjän tehtäväksi, kiinteistönvälittäjä huolehtii myynti-ilmoituksista, mutta myynti-ilmoitus tulee myös kaupungin omille www-sivuille. Myynnin tavoitehinnan määrittelyssä huomioidaan kohdassa 2 mainittu kiinteistönvälittäjän arvion mukainen hinta. Arviohinnasta voidaan perustelluista syistä poiketa. 5) Päätöksen huoneiston tai kiinteistön kaupan hyväksymisestä tekee hallintosäännön 6 ja 7 :n mukaisesti omistajanohjauksen jaosto tai kaupunginhallitus omistajanohjauksen jaoston esityksestä. Mikäli kauppahinta alittaa kohdassa 2 mainitun kiinteistönvälittäjän arvion mukaisen käyvän hinnan, alitukselle tulee esittää erityiset perustelut tai hankkia kohteesta toinen arvio myyntihetken käyvän arvon määrittämiseksi.

22 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ TIMO RUSASEN ILMOITUS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA Saarijärven kaupunginjohtajan virkaa valittu Timo Rusanen on saapuneella kirjeellä ilmoittanut ottavansa kaupunginjohtajan viran vastaan Samalla hän on toimittanut kaupunginhallitukselle lausunnon terveydentilastaan. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Hallinto- ja henkilöstöjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Timo Rusasen ilmoituksen kaupunginjohtajan viran vastaanottamisesta sekä lausunnon Timo Rusasen terveydentilasta.

23 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT SEKÄ KUNTAYHTYMIEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT Liite 4 Kj:n esitys: Merkitään liitteessä nro 4 mainitut asiakirjat sekä kuntayhtymien esityslistat ja pöytäkirjat tiedoksi.

24 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT (KJ) Liite 4 Kj:n esitys: Merkitään liitteessä nro 4 mainitut pöytäkirjat ja päätöspöytä kirjat tiedoksi. Samalla päätetään olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot