SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Kaupunginhallitus AIKA :00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA 3 VALTUUSTON KOKOUSKUTSU, KOKOUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA ESITYSLISTA 4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 8 5 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT, KOKOUSPAIKKA JA KUTSU KOKOUKSIIN VUONNA KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIESTEN NIMEÄMINEN VUODELLE LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 10 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET 11 VALTIONOSUUDET ASUIN- JA TOIMITILAHUONEISTOJEN JA ASUIN- JA TOIMITILAKIINTEISTÖJEN MYYNNISSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 13 TIMO RUSASEN ILMOITUS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA 14 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT SEKÄ KUNTAYHTYMIEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT 15 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT (KJ)

2 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Kaupunginhallitus AIKA :00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vuori Olavi puheenjohtaja Pyykkinen Pasi I varapuh.johtaja Koskenlahti Arja II varapuh.johtaja Marjoniemi Nina jäsen Ollikainen Hannu jäsen Pirttiniemi Riitta jäsen Ruunaniemi Jukka jäsen Sironen Maarit jäsen Tuomi Pentti jäsen MUU Autiosalo Satu esittelijä/ptk:n pitäjä Tuominen Sami valtuuston pj. Honkonen Petri I valtuuston varapj. Nuopponen Kari II valtuuston varapj. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Pyykkinen ja Pentti Tuomi.

3 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuuston tekemät päätökset. Vs. kj:n esitys:todetaan,että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ole menneet valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Päätökset jätetään kaupunginviraston täytäntöönpantaviksi.

4 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Saarijärven kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginvaltuusto päätti , että valtuustokaudelle valtuuston puheenjohtajat valittaan vuodeksi kerrallaan. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto 1) valitsee valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuodeksi 2014.

5 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VALTUUSTON KOKOUSKUTSU, KOKOUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA ESITYSLISTA Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä ole valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Saarijärven kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistavassa yleisessä kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuusto voi päättää kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista on postitettu valtuutetuille edeltävän viikon tiistaina. Saarijärvellä esityslista on lähetetty suurten puolueiden neljälle ensimmäiselle varavaltuutetulle ja yhden hengen ryhmien osalta vain ensimmäiselle varavaltuutetulle. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto kutsutaan

6 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ koolle julkaisemalla asialistan sisältävä kokouskutsu kaupungin ilmoitustaululla sekä julkaisemalla ilmoitus kokouspaikasta ja ajasta Sampo-lehdessä. Lisäksi esityslista ja kaupunginhallituksen ehdotukset postitetaan valtuutetuille valtuuston työjärjestyksen mukaisesti.

7 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN Liite 1K Kunnan on kuntalain 29 :n mukaan tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Tiedottamisvelvollisuus koskee myös soveltuvin osin sellaisia yhteisöjä ja säätiöitä, joille on annettu hoidettavaksi kaupungin tehtäviä. Kaupungin tiedotustoiminnassa käytetään useita eri kanavia, kuten eri tiedotusvälineiden kautta tapahtuva tiedottaminen, tiedotteet, lehtiilmoitukset ja yhä enenevässä määrin kaupungin kotisivut. Yksi osa tiedotustoimintaa on kaupungin virallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen kuntalain 64 :n mukaisesti eli julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Muu kunnan päättämä tapa voi olla esim. lehtiilmoitukset, tiedotustilaisuudet tai kotisivut. Arvioitaessa kunnallisten ilmoitusten julkaisemistapoja, tulee asiaa tarkastella sekä lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden että viestinnän näkökulmasta. Lainsäädäntö asettaa tiettyjen asioiden osalta vaatimuksen ilmoitusten julkaisemisesta virallisen ilmoitustaulun lisäksi sanomalehdessä. Tällaisia asioita ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain erikseen määrittelemät asiat, kuten esim. kaavan vireilletulo ja ympäristölupahakemukset. Näistä asioista tulee julkaista aina erillinen ilmoitus paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Keskushallinto on pyytänyt tarjousta Saarijärven kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta Maakunnan Sanomat Oy:ltä. Maakunnan Sanomat Oy omistaa paikkakunnalla ilmestyvät Sampo ja Saarijärveläinen lehdet. Saatu tarjous on esityslistan liitteenä nro 1K. Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa seuraavasti: Kaikki kaupungin kuntalain 64 :n mukaiset ilmoitukset, poislukien valtuuston kokouskutsut julkaistaan ensisijaisesti vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla. Niissä tapauksissa, joissa asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on erityisen suuri, voidaan ilmoitukset julkaista lehdessä. Erityislakien edellyttämät kaupungin ilmoitukset julkaistaan sanomalehdessä. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) hyväksyy Maakunnan Sanomat Oy:n tarjouksen kaupungin ilmoitusten

8 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ja kuulutusten julkaisemisesta sekä muiden ilmoitusten julkaisemisesta. 2) päättää, että kuntalain 64 :n mukaiset ilmoitukset julkaistaan ensisijaisesti vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla. Mikäli asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on erityisen suuri, voidaan ilmoitukset julkaista em. lisäksi Sampo-lehdessä. Ilmoitus voidaan julkaista useammassa kuin yhdessä lehdessä, mikäli ilmoituksen julkaisija katsoo tiedottamisen tarpeen erityisen suureksi. Niissä tapauksissa, joissa erityislaki erikseen edellyttää kaupungin ilmoituksen julkaisemista sanomalehdessä, julkaistaan ne Sampo -lehdessä. Rekrytointi-ilmoitusten ja tapahtumien markkinointi-ilmoitusten osalta voidaan käyttää joko yksinomaan sähköisiä kanavia tai ilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan myös muussa lehdessä. Em. ilmoitusmenettelyä noudatetaan soveltuvin osin myös kaupungin konserniyhtiöissä.

9 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT, KOKOUSPAIKKA JA KUTSU KOKOUKSIIN VUONNA 2014 Saarijärven kaupungin hallintosäännön 40 mukaan kaupunginhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 41 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen kokousajoista, kokouspaikasta ja kutsusta kokouksiin vuonna 2014 seuraavaa: 1) Kaupunginhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti kaupungintalolla kolmen viikon välein maanantaisin alkaen klo Tammi-kesäkuun 2014 kokousaikataulu on seuraava: 20.1., 3.2., 17.2., 10.3., 31.3., 14.4., 5.5., ja ) Tarvittaessa hallitus pitää ylimääräisiä kokouksia hallituksen puheenjohtajan määräämässä paikassa ja määräämänä aikana; 3) Sääntömääräisten kokousten esityslista, joka sisältää selostuksen esille tulevista asioista sekä päätösesityksen lähetetään kokousta edeltävänä keskiviikkona sähköpostitse elleivät erityiset syyt ole esteenä, jolloin lähetetään vain asialuettelo; esityslista lähetetään sähköpostilla myös varajäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille; 4) Kaupunginhallitus kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin puheenjohtajan sopivaksi katsomalla tavalla.

10 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2014 Kuntalain (365/1995) 63 mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Saarijärven kaupungin hallintosäännön 52 mukaan pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää, että 1) kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastavat kullakin kerralla erikseen valittavat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; sekä 2) tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon maanantaina tai pyhäpäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä viraston aukioloaikana.

11 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIESTEN NIMEÄMINEN VUODELLE 2014 Kaupunginhallituksen alaiset vastuuryhmät ovat kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet sekä tukipalvelut. Kehittämisen ja hallinnon alaiset vastuualueet ovat työllisyys, kehittäminen, keskushallinto vaalit ja tarkastus. Kiinteistöt ja maankäytön alaiset vastuualueet ovat kaavoitus, tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt sekä asunnot. Omarahoitusosuuden vastuualueet ovat SoTepalvelut ja palo- ja pelastuspalvelut. Tukipalvelujen vastuualueet ovat hallinnon tukipalvelut ja tekniset tukipalvelut (tilaaja). Valmistelija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginhallituksen alaisten vastuuryhmien, vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehet seuraavasti, (suluissa sijainen) Vastuuryhmä Kehittäminen ja hallinto Niemi) Vastuualueet Työllisyys Kehittäminen Keskushallinto hankintajoh- Vaalit Tarkastus Autiosalo) Vastuuryhmä Kiinteistöt ja maankäyttö hankintajohtaja Mirja Esimies Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Esimies Kehittämispäällikkö Kirsti Penttilä (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja taja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja henkilöstö johtaja Satu Esimies Kaupunginjohtaja Timo Rusanen (Talous- ja Niemi)

12 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Vastuualueet Kaavoitus Tontti- ja karttapalvelut Heinänen Metsät Muut kiinteistöt Asunnot Vastuuryhmä Omarahoitusosuudet Vastuualueet SoTe -palvelut henkilöstö Autiosalo) Palo- ja pelastuspalvelut henkilöstö Autiosalo) Vastuuryhmä Tukipalvelut Vastuualueet Hallinnon tukipalvelut Niemi) Tulosykiköt Talous- ja toimistopalvelut Asianhallinta- ja asiakaspalvelut Esimies Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi (Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen) Maanmittausinsinööri Tarmo (Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Palvelusihteeri Tarja Truphonen) Esimies Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Kaupunginjohtaja Timo Rusanen) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Esimies Kaupunginjohtaja Timo Rusanen (Hallinto- ja henkilötöjohtaja Satu Autiosalo) Esimies Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Esimies Pääkirjanpitäjä Merja Kristiansson (Kirjanpitäjä Riitta Sorri) Hallintosihteeri Kirsti Ratinen (Hallintosihteeri Marjatta Puttonen)

13 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Monistus- ja toimistotarvikkeet Henkilöstöpalvelut Atk-palvelut Tietoliikenne Vastuualue Tekniset tukipalvelut, tilaaja henkilöstö Autiosalo) Hallintosihteeri Kirsti Ratinen (Hallintosihteeri Marjatta Puttonen) Palkkasihteeri Tuula Vilkkilä (Palkkasihteeri Riikka Honkonen) Tietohallintopäällikkö Kari Lehto (IT-suunnittelija Mika Kotamäki) Tietohallintopäällikkö Kari Lehto (IT-suunnittelija Mika Kotamäki) Esimies Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Kaikkien vastuuryhmien esimiehenä toimii kaupunginjohtaja Timo Rusanen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan sijaisena toimii talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi. Talous- ja hankintajohtajan sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo.

14 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 Hallintokuntien tulee määrätä laskujen hyväksyjät vuosittain. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus määrää laskujen hyväksyjät seuraavasti (ensisijainen varahenkilö suluissa): KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys: kehittämispäällikkö Kirsti Penttilä (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Kehittäminen: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Keskushallinto: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Vaalit: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Tarkastus: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi (maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen) Tontti- ja karttapalvelut: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Metsät: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla- Maija Humppi) Muut kiinteistöt: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Asunnot: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) OMARAHOITUSOSUUDET SoTe-palvelut: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo). Palo- ja pelastuspalvelut: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut: Hallinto- ja henkilötöjohtaja Satu Autiosalo (talousja hankintajohtaja Mirja Niemi) Talous- ja toimistopalvelut: pääkirjanpitäjä Merja Kristiansson (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Asianhallinta- ja asiakaspalvelut: hallintosihteeri Kirsti Ratinen (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Monistus- ja toimistotarvikkeet: hallintosihteeri Kirsti Ratinen (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Henkilöstöpalvelut: palkkasihteeri Tuula Vilkkilä (hallinto- ja

15 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Atk-palvelut : tietohallintopäällikkö Kari Lehto (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Tietoliikenne: tietohallintopäällikkö Kari Lehto (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Tekniset tukipalvelut, tilaaja: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Lisäksi kaupunginjohtaja Timo Rusasella, talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemellä ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalolla on oikeus hyväksyä kaikki kaupungin laskut.

16 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Liite 2 Kaupunginvaltuusto on myöntänyt vuoden 2014 talousarviossa käyttötalouden määrärahat nettomääräisinä seuraaville kaupunginhallituksen alaisille vastuuryhmille: kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet ja tukipalvelut. Kehittämisen ja hallinnon alaiset vastuualueet ovat työllisyys, kehittäminen ja keskushallinto. Lisäksi kehittämisen ja hallinnon vastuuryhmän määrärahoihin sisältyy vaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Vastuuryhmän kiinteistöt ja maankäyttö alaisia vastuualueet ovat tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt, kaavoitus ja asunnot. Vastuuryhmä omarahoitusosuudet sisältää vastuualueina SoTe-palvelut ja palo- ja pelastuspalvelut. Tukipalveluiden vastuuryhmän vastuualueet ovat hallinnon tukipalvelut ja tekniset tukipalvelut (tulot). Mainittujen vastuualueiden käyttösuunnitelmat ovat liitteenä nro 2. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden käyttösuunnitelmat liitteen nro 2 mukaisina.

17 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Liite 3 Liitteenä nro 3 on vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä nro 3 olevat vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille ja vastuuryhmille sekä vastuualueille.

18 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VALTIONOSUUDET 2014 Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden ja päättää verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus sisältää seuraavat osat: - yleisen osan määräytymisperusteet - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset - yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet - erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet - valtionosuusjäjestelmämuutoksen tasaus - valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetut valtionosuudet. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä. Maksatukseen sisältyvät valtiovarainministeriön myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus. Valtiovarainministeriön tekemän päätöksen perusteella Saarijärven kaupungille vuonna 2014 maksettava kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus on seuraava Kunnan peruspalvelujen valtionosuus mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus mistä elatustuen takaisinperinnän palautus Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksest tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

19 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys:kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päätöksen.

20 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ASUIN- JA TOIMITILAHUONEISTOJEN JA ASUIN- JA TOIMITILAKIINTEISTÖJEN MYYNNISSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET Asunto-osakehuoneistojen myyntiperiaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja Vahvistetut periaatteet ovat seuraavat: 1. Asunnosta pyydetään kiinteistövälittäjän (vuosisopimus) arvio asunnon käyvästä hinnasta. 2. Asunnon myynnistä ilmoitetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä ja Etuovi.com:ssa siten, että asunnon ostotarjous tulee jättää suljettuna määrättyyn ajankohtaan mennessä. Ilmoituksessa mainitaan kiinteistövälittäjän arvio lähtöhintana. 3. Mikäli tarjousajan loppuun mennessä ei ole jätetty tarjouksia taikka tarjoukset alittavat lähtöhinnan, myynti-ilmoitus voidaan uusia lehdessä ja Etuovi.com:ssa taikka pelkästään Etuovi.com:ssa. Tällöin suljetulle ostotarjouksen jättöajankohdalle annetaan uusi määräaika. Mikäli tarjouksia ei ole jätetty määräaikaan mennessä, asunnon myyntiä ei jatketa, silloin kun siihen olisi tulossa uusi asukas, jolle ei ole osoittaa muuta asuntoa. 4. Sellaisia tarjouksia, jotka on jätetty määräajan jälkeen, mutta ennen tarjousten avaamista, ei huomioida. 5. Jos asunnosta on jätetty useampi kuin yksi täysin saman suuruinen tarjous, pyydetään näiltä tarjoajilta uusi tarkistettu tarjous. 6. Jos asunto-osakehuoneistossa asuva vuokralainen haluaa ostaa asumansa huoneiston, se voidaan myydä vuokralaiselle hänen jättämänsä tarjouksen perusteella, jolloin noudatetaan pelkästään myyntiperiaatteiden kohtaa 1. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa on kiinteistöjen myyntituloksi arvioitu ja asuntojen myyntituloksi arvioitu myös Näiden myyntitulojen tuloksekas toteutuminen edellyttää myyntitoiminnalta tehokkuutta ja kaikkien mahdollisten myyntikanavien hyödyntämistä sekä sitä, että myyntiperiaatteet on selkeästi määritelty. Myyntiperiaatteet tulee määritellä niin, että ne koskevat niin asuin- ja liikekiinteistöjä kuin myös muita kuin asuinhuoneistoja. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus vahvistaa asuin- ja liikehuoneistojen sekä asuin- ja liikekiinteistöjen myyntiperiaatteet seuraavasti: 1) Päätöksen huoneiston tai asuin-/liikekiinteistön tulosta myytäväksi tekee omistajanohjauksen jaosto. 2) Ennen myytävän kohteen markkinointia pyydetään kiinteistövälittäjän arvio kohteen käyvästä hinnasta.

21 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ) Jos myynnin kohteena on vuokrattuna oleva huoneisto tai kiinteistö, sitä tarjotaan ennen julkista markkinointia ostettavaksi vuokralaiselle kiinteistönvälittäjän arvion mukaisella hinnalla. 4) Kohteen myynnistä ilmoitetaan kaupungin omilla www-sivuilla ja wwwosoitteessa etuovi.com. Jos huoneiston tai kiinteistön myynti annetaan toimeksiantona kiinteistönvälittäjän tehtäväksi, kiinteistönvälittäjä huolehtii myynti-ilmoituksista, mutta myynti-ilmoitus tulee myös kaupungin omille www-sivuille. Myynnin tavoitehinnan määrittelyssä huomioidaan kohdassa 2 mainittu kiinteistönvälittäjän arvion mukainen hinta. Arviohinnasta voidaan perustelluista syistä poiketa. 5) Päätöksen huoneiston tai kiinteistön kaupan hyväksymisestä tekee hallintosäännön 6 ja 7 :n mukaisesti omistajanohjauksen jaosto tai kaupunginhallitus omistajanohjauksen jaoston esityksestä. Mikäli kauppahinta alittaa kohdassa 2 mainitun kiinteistönvälittäjän arvion mukaisen käyvän hinnan, alitukselle tulee esittää erityiset perustelut tai hankkia kohteesta toinen arvio myyntihetken käyvän arvon määrittämiseksi.

22 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ TIMO RUSASEN ILMOITUS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA Saarijärven kaupunginjohtajan virkaa valittu Timo Rusanen on saapuneella kirjeellä ilmoittanut ottavansa kaupunginjohtajan viran vastaan Samalla hän on toimittanut kaupunginhallitukselle lausunnon terveydentilastaan. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Hallinto- ja henkilöstöjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Timo Rusasen ilmoituksen kaupunginjohtajan viran vastaanottamisesta sekä lausunnon Timo Rusasen terveydentilasta.

23 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT SEKÄ KUNTAYHTYMIEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT Liite 4 Kj:n esitys: Merkitään liitteessä nro 4 mainitut asiakirjat sekä kuntayhtymien esityslistat ja pöytäkirjat tiedoksi.

24 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT (KJ) Liite 4 Kj:n esitys: Merkitään liitteessä nro 4 mainitut pöytäkirjat ja päätöspöytä kirjat tiedoksi. Samalla päätetään olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen KOKOUSAIKA Ma 30.1.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Aika 24.02.2017, klo 15:00-15:43 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 KOKOUSAIKA: 18.1.2017 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 18.34 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön Tekninen lautakunta 17.02.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Perjantai 17.02.2017 klo 13:00-13:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

4 Elinkeinojaoston pöytäkirjojen tarkistaminen v

4 Elinkeinojaoston pöytäkirjojen tarkistaminen v Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 07.09.2017, klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Kekkonen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1/2017 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1/2017 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu Yhtymävaltuusto 1/2017 1 Kokousaika Tiistai 24.1.2017 klo 15.00 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1 Saapuvilla olleet päätöksentekijät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen Tarkastuslautakunta 2017-2021 PÖYTÄKIRJA 4/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika: 11.9.2017 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Läsnä: et Teuvo Rekonen, puheenjohtaja Risto Oinonen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.04.2017 klo 18:00-22:20 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Herman, 4. kerros Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstaina 19.1.2017 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Taisto Kokko Kyösti Kuisma Hannele Perttunen Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa Tuovi Sipola Poissa olleet

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 14.2.2018 6 Kokousaika 14.2.2018 klo 19.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x =

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 1/2014 Kokousaika: 22.1.2014 klo 13.00-16.35 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA Päätös VM/324/02.02.06.00/2011 Kuntaosasto 2.3.2011 Kunnanhallitukselle PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani

Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 27.02.2017, klo 13:01-15:20 Paikka Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2011 11 ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO 12.1.2011 Aika Keskiviikko 12.1.2011 klo 19.00 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja 6-11 Jarmo Heinonen

Lisätiedot