SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Kaupunginhallitus AIKA :00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA 3 VALTUUSTON KOKOUSKUTSU, KOKOUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA ESITYSLISTA 4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 8 5 KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT, KOKOUSPAIKKA JA KUTSU KOKOUKSIIN VUONNA KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIESTEN NIMEÄMINEN VUODELLE LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 10 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET 11 VALTIONOSUUDET ASUIN- JA TOIMITILAHUONEISTOJEN JA ASUIN- JA TOIMITILAKIINTEISTÖJEN MYYNNISSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 13 TIMO RUSASEN ILMOITUS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA 14 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT SEKÄ KUNTAYHTYMIEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT 15 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT (KJ)

2 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Kaupunginhallitus AIKA :00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vuori Olavi puheenjohtaja Pyykkinen Pasi I varapuh.johtaja Koskenlahti Arja II varapuh.johtaja Marjoniemi Nina jäsen Ollikainen Hannu jäsen Pirttiniemi Riitta jäsen Ruunaniemi Jukka jäsen Sironen Maarit jäsen Tuomi Pentti jäsen MUU Autiosalo Satu esittelijä/ptk:n pitäjä Tuominen Sami valtuuston pj. Honkonen Petri I valtuuston varapj. Nuopponen Kari II valtuuston varapj. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Pyykkinen ja Pentti Tuomi.

3 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuuston tekemät päätökset. Vs. kj:n esitys:todetaan,että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ole menneet valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Päätökset jätetään kaupunginviraston täytäntöönpantaviksi.

4 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Saarijärven kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginvaltuusto päätti , että valtuustokaudelle valtuuston puheenjohtajat valittaan vuodeksi kerrallaan. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto 1) valitsee valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vuodeksi 2014.

5 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VALTUUSTON KOKOUSKUTSU, KOKOUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA ESITYSLISTA Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä ole valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Saarijärven kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistavassa yleisessä kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuusto voi päättää kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista on postitettu valtuutetuille edeltävän viikon tiistaina. Saarijärvellä esityslista on lähetetty suurten puolueiden neljälle ensimmäiselle varavaltuutetulle ja yhden hengen ryhmien osalta vain ensimmäiselle varavaltuutetulle. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto kutsutaan

6 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ koolle julkaisemalla asialistan sisältävä kokouskutsu kaupungin ilmoitustaululla sekä julkaisemalla ilmoitus kokouspaikasta ja ajasta Sampo-lehdessä. Lisäksi esityslista ja kaupunginhallituksen ehdotukset postitetaan valtuutetuille valtuuston työjärjestyksen mukaisesti.

7 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN Liite 1K Kunnan on kuntalain 29 :n mukaan tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Tiedottamisvelvollisuus koskee myös soveltuvin osin sellaisia yhteisöjä ja säätiöitä, joille on annettu hoidettavaksi kaupungin tehtäviä. Kaupungin tiedotustoiminnassa käytetään useita eri kanavia, kuten eri tiedotusvälineiden kautta tapahtuva tiedottaminen, tiedotteet, lehtiilmoitukset ja yhä enenevässä määrin kaupungin kotisivut. Yksi osa tiedotustoimintaa on kaupungin virallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen kuntalain 64 :n mukaisesti eli julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Muu kunnan päättämä tapa voi olla esim. lehtiilmoitukset, tiedotustilaisuudet tai kotisivut. Arvioitaessa kunnallisten ilmoitusten julkaisemistapoja, tulee asiaa tarkastella sekä lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden että viestinnän näkökulmasta. Lainsäädäntö asettaa tiettyjen asioiden osalta vaatimuksen ilmoitusten julkaisemisesta virallisen ilmoitustaulun lisäksi sanomalehdessä. Tällaisia asioita ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain erikseen määrittelemät asiat, kuten esim. kaavan vireilletulo ja ympäristölupahakemukset. Näistä asioista tulee julkaista aina erillinen ilmoitus paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Keskushallinto on pyytänyt tarjousta Saarijärven kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta Maakunnan Sanomat Oy:ltä. Maakunnan Sanomat Oy omistaa paikkakunnalla ilmestyvät Sampo ja Saarijärveläinen lehdet. Saatu tarjous on esityslistan liitteenä nro 1K. Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa seuraavasti: Kaikki kaupungin kuntalain 64 :n mukaiset ilmoitukset, poislukien valtuuston kokouskutsut julkaistaan ensisijaisesti vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla. Niissä tapauksissa, joissa asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on erityisen suuri, voidaan ilmoitukset julkaista lehdessä. Erityislakien edellyttämät kaupungin ilmoitukset julkaistaan sanomalehdessä. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1) hyväksyy Maakunnan Sanomat Oy:n tarjouksen kaupungin ilmoitusten

8 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ja kuulutusten julkaisemisesta sekä muiden ilmoitusten julkaisemisesta. 2) päättää, että kuntalain 64 :n mukaiset ilmoitukset julkaistaan ensisijaisesti vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla. Mikäli asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on erityisen suuri, voidaan ilmoitukset julkaista em. lisäksi Sampo-lehdessä. Ilmoitus voidaan julkaista useammassa kuin yhdessä lehdessä, mikäli ilmoituksen julkaisija katsoo tiedottamisen tarpeen erityisen suureksi. Niissä tapauksissa, joissa erityislaki erikseen edellyttää kaupungin ilmoituksen julkaisemista sanomalehdessä, julkaistaan ne Sampo -lehdessä. Rekrytointi-ilmoitusten ja tapahtumien markkinointi-ilmoitusten osalta voidaan käyttää joko yksinomaan sähköisiä kanavia tai ilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan myös muussa lehdessä. Em. ilmoitusmenettelyä noudatetaan soveltuvin osin myös kaupungin konserniyhtiöissä.

9 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT, KOKOUSPAIKKA JA KUTSU KOKOUKSIIN VUONNA 2014 Saarijärven kaupungin hallintosäännön 40 mukaan kaupunginhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 41 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen kokousajoista, kokouspaikasta ja kutsusta kokouksiin vuonna 2014 seuraavaa: 1) Kaupunginhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti kaupungintalolla kolmen viikon välein maanantaisin alkaen klo Tammi-kesäkuun 2014 kokousaikataulu on seuraava: 20.1., 3.2., 17.2., 10.3., 31.3., 14.4., 5.5., ja ) Tarvittaessa hallitus pitää ylimääräisiä kokouksia hallituksen puheenjohtajan määräämässä paikassa ja määräämänä aikana; 3) Sääntömääräisten kokousten esityslista, joka sisältää selostuksen esille tulevista asioista sekä päätösesityksen lähetetään kokousta edeltävänä keskiviikkona sähköpostitse elleivät erityiset syyt ole esteenä, jolloin lähetetään vain asialuettelo; esityslista lähetetään sähköpostilla myös varajäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille; 4) Kaupunginhallitus kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin puheenjohtajan sopivaksi katsomalla tavalla.

10 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2014 Kuntalain (365/1995) 63 mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Saarijärven kaupungin hallintosäännön 52 mukaan pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää, että 1) kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastavat kullakin kerralla erikseen valittavat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; sekä 2) tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon maanantaina tai pyhäpäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä viraston aukioloaikana.

11 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIESTEN NIMEÄMINEN VUODELLE 2014 Kaupunginhallituksen alaiset vastuuryhmät ovat kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet sekä tukipalvelut. Kehittämisen ja hallinnon alaiset vastuualueet ovat työllisyys, kehittäminen, keskushallinto vaalit ja tarkastus. Kiinteistöt ja maankäytön alaiset vastuualueet ovat kaavoitus, tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt sekä asunnot. Omarahoitusosuuden vastuualueet ovat SoTepalvelut ja palo- ja pelastuspalvelut. Tukipalvelujen vastuualueet ovat hallinnon tukipalvelut ja tekniset tukipalvelut (tilaaja). Valmistelija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginhallituksen alaisten vastuuryhmien, vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehet seuraavasti, (suluissa sijainen) Vastuuryhmä Kehittäminen ja hallinto Niemi) Vastuualueet Työllisyys Kehittäminen Keskushallinto hankintajoh- Vaalit Tarkastus Autiosalo) Vastuuryhmä Kiinteistöt ja maankäyttö hankintajohtaja Mirja Esimies Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Esimies Kehittämispäällikkö Kirsti Penttilä (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja taja Mirja Niemi) Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja henkilöstö johtaja Satu Esimies Kaupunginjohtaja Timo Rusanen (Talous- ja Niemi)

12 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Vastuualueet Kaavoitus Tontti- ja karttapalvelut Heinänen Metsät Muut kiinteistöt Asunnot Vastuuryhmä Omarahoitusosuudet Vastuualueet SoTe -palvelut henkilöstö Autiosalo) Palo- ja pelastuspalvelut henkilöstö Autiosalo) Vastuuryhmä Tukipalvelut Vastuualueet Hallinnon tukipalvelut Niemi) Tulosykiköt Talous- ja toimistopalvelut Asianhallinta- ja asiakaspalvelut Esimies Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi (Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen) Maanmittausinsinööri Tarmo (Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Palvelusihteeri Tarja Truphonen) Esimies Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Kaupunginjohtaja Timo Rusanen) Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Esimies Kaupunginjohtaja Timo Rusanen (Hallinto- ja henkilötöjohtaja Satu Autiosalo) Esimies Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (Talous- ja hankintajohtaja Mirja Esimies Pääkirjanpitäjä Merja Kristiansson (Kirjanpitäjä Riitta Sorri) Hallintosihteeri Kirsti Ratinen (Hallintosihteeri Marjatta Puttonen)

13 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Monistus- ja toimistotarvikkeet Henkilöstöpalvelut Atk-palvelut Tietoliikenne Vastuualue Tekniset tukipalvelut, tilaaja henkilöstö Autiosalo) Hallintosihteeri Kirsti Ratinen (Hallintosihteeri Marjatta Puttonen) Palkkasihteeri Tuula Vilkkilä (Palkkasihteeri Riikka Honkonen) Tietohallintopäällikkö Kari Lehto (IT-suunnittelija Mika Kotamäki) Tietohallintopäällikkö Kari Lehto (IT-suunnittelija Mika Kotamäki) Esimies Talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (Hallinto- ja johtaja Satu Kaikkien vastuuryhmien esimiehenä toimii kaupunginjohtaja Timo Rusanen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan sijaisena toimii talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi. Talous- ja hankintajohtajan sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo.

14 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 Hallintokuntien tulee määrätä laskujen hyväksyjät vuosittain. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus määrää laskujen hyväksyjät seuraavasti (ensisijainen varahenkilö suluissa): KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys: kehittämispäällikkö Kirsti Penttilä (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Kehittäminen: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Keskushallinto: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Vaalit: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo (talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi) Tarkastus: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi (maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen) Tontti- ja karttapalvelut: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Metsät: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla- Maija Humppi) Muut kiinteistöt: maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen (kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi) Asunnot: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) OMARAHOITUSOSUUDET SoTe-palvelut: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo). Palo- ja pelastuspalvelut: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut: Hallinto- ja henkilötöjohtaja Satu Autiosalo (talousja hankintajohtaja Mirja Niemi) Talous- ja toimistopalvelut: pääkirjanpitäjä Merja Kristiansson (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Asianhallinta- ja asiakaspalvelut: hallintosihteeri Kirsti Ratinen (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Monistus- ja toimistotarvikkeet: hallintosihteeri Kirsti Ratinen (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Henkilöstöpalvelut: palkkasihteeri Tuula Vilkkilä (hallinto- ja

15 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Atk-palvelut : tietohallintopäällikkö Kari Lehto (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Tietoliikenne: tietohallintopäällikkö Kari Lehto (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Tekniset tukipalvelut, tilaaja: talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi (hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo) Lisäksi kaupunginjohtaja Timo Rusasella, talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemellä ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalolla on oikeus hyväksyä kaikki kaupungin laskut.

16 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Liite 2 Kaupunginvaltuusto on myöntänyt vuoden 2014 talousarviossa käyttötalouden määrärahat nettomääräisinä seuraaville kaupunginhallituksen alaisille vastuuryhmille: kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö, omarahoitusosuudet ja tukipalvelut. Kehittämisen ja hallinnon alaiset vastuualueet ovat työllisyys, kehittäminen ja keskushallinto. Lisäksi kehittämisen ja hallinnon vastuuryhmän määrärahoihin sisältyy vaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Vastuuryhmän kiinteistöt ja maankäyttö alaisia vastuualueet ovat tontti- ja karttapalvelut, metsät, muut kiinteistöt, kaavoitus ja asunnot. Vastuuryhmä omarahoitusosuudet sisältää vastuualueina SoTe-palvelut ja palo- ja pelastuspalvelut. Tukipalveluiden vastuuryhmän vastuualueet ovat hallinnon tukipalvelut ja tekniset tukipalvelut (tulot). Mainittujen vastuualueiden käyttösuunnitelmat ovat liitteenä nro 2. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden käyttösuunnitelmat liitteen nro 2 mukaisina.

17 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Liite 3 Liitteenä nro 3 on vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä nro 3 olevat vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille ja vastuuryhmille sekä vastuualueille.

18 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ VALTIONOSUUDET 2014 Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden ja päättää verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus sisältää seuraavat osat: - yleisen osan määräytymisperusteet - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset - yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet - erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet - valtionosuusjäjestelmämuutoksen tasaus - valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetut valtionosuudet. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä. Maksatukseen sisältyvät valtiovarainministeriön myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus. Valtiovarainministeriön tekemän päätöksen perusteella Saarijärven kaupungille vuonna 2014 maksettava kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus on seuraava Kunnan peruspalvelujen valtionosuus mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus mistä elatustuen takaisinperinnän palautus Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksest tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

19 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys:kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päätöksen.

20 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ASUIN- JA TOIMITILAHUONEISTOJEN JA ASUIN- JA TOIMITILAKIINTEISTÖJEN MYYNNISSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET Asunto-osakehuoneistojen myyntiperiaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja Vahvistetut periaatteet ovat seuraavat: 1. Asunnosta pyydetään kiinteistövälittäjän (vuosisopimus) arvio asunnon käyvästä hinnasta. 2. Asunnon myynnistä ilmoitetaan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä ja Etuovi.com:ssa siten, että asunnon ostotarjous tulee jättää suljettuna määrättyyn ajankohtaan mennessä. Ilmoituksessa mainitaan kiinteistövälittäjän arvio lähtöhintana. 3. Mikäli tarjousajan loppuun mennessä ei ole jätetty tarjouksia taikka tarjoukset alittavat lähtöhinnan, myynti-ilmoitus voidaan uusia lehdessä ja Etuovi.com:ssa taikka pelkästään Etuovi.com:ssa. Tällöin suljetulle ostotarjouksen jättöajankohdalle annetaan uusi määräaika. Mikäli tarjouksia ei ole jätetty määräaikaan mennessä, asunnon myyntiä ei jatketa, silloin kun siihen olisi tulossa uusi asukas, jolle ei ole osoittaa muuta asuntoa. 4. Sellaisia tarjouksia, jotka on jätetty määräajan jälkeen, mutta ennen tarjousten avaamista, ei huomioida. 5. Jos asunnosta on jätetty useampi kuin yksi täysin saman suuruinen tarjous, pyydetään näiltä tarjoajilta uusi tarkistettu tarjous. 6. Jos asunto-osakehuoneistossa asuva vuokralainen haluaa ostaa asumansa huoneiston, se voidaan myydä vuokralaiselle hänen jättämänsä tarjouksen perusteella, jolloin noudatetaan pelkästään myyntiperiaatteiden kohtaa 1. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa on kiinteistöjen myyntituloksi arvioitu ja asuntojen myyntituloksi arvioitu myös Näiden myyntitulojen tuloksekas toteutuminen edellyttää myyntitoiminnalta tehokkuutta ja kaikkien mahdollisten myyntikanavien hyödyntämistä sekä sitä, että myyntiperiaatteet on selkeästi määritelty. Myyntiperiaatteet tulee määritellä niin, että ne koskevat niin asuin- ja liikekiinteistöjä kuin myös muita kuin asuinhuoneistoja. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus vahvistaa asuin- ja liikehuoneistojen sekä asuin- ja liikekiinteistöjen myyntiperiaatteet seuraavasti: 1) Päätöksen huoneiston tai asuin-/liikekiinteistön tulosta myytäväksi tekee omistajanohjauksen jaosto. 2) Ennen myytävän kohteen markkinointia pyydetään kiinteistövälittäjän arvio kohteen käyvästä hinnasta.

21 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ ) Jos myynnin kohteena on vuokrattuna oleva huoneisto tai kiinteistö, sitä tarjotaan ennen julkista markkinointia ostettavaksi vuokralaiselle kiinteistönvälittäjän arvion mukaisella hinnalla. 4) Kohteen myynnistä ilmoitetaan kaupungin omilla www-sivuilla ja wwwosoitteessa etuovi.com. Jos huoneiston tai kiinteistön myynti annetaan toimeksiantona kiinteistönvälittäjän tehtäväksi, kiinteistönvälittäjä huolehtii myynti-ilmoituksista, mutta myynti-ilmoitus tulee myös kaupungin omille www-sivuille. Myynnin tavoitehinnan määrittelyssä huomioidaan kohdassa 2 mainittu kiinteistönvälittäjän arvion mukainen hinta. Arviohinnasta voidaan perustelluista syistä poiketa. 5) Päätöksen huoneiston tai kiinteistön kaupan hyväksymisestä tekee hallintosäännön 6 ja 7 :n mukaisesti omistajanohjauksen jaosto tai kaupunginhallitus omistajanohjauksen jaoston esityksestä. Mikäli kauppahinta alittaa kohdassa 2 mainitun kiinteistönvälittäjän arvion mukaisen käyvän hinnan, alitukselle tulee esittää erityiset perustelut tai hankkia kohteesta toinen arvio myyntihetken käyvän arvon määrittämiseksi.

22 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ TIMO RUSASEN ILMOITUS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA Saarijärven kaupunginjohtajan virkaa valittu Timo Rusanen on saapuneella kirjeellä ilmoittanut ottavansa kaupunginjohtajan viran vastaan Samalla hän on toimittanut kaupunginhallitukselle lausunnon terveydentilastaan. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Hallinto- ja henkilöstöjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Timo Rusasen ilmoituksen kaupunginjohtajan viran vastaanottamisesta sekä lausunnon Timo Rusasen terveydentilasta.

23 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT SEKÄ KUNTAYHTYMIEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT Liite 4 Kj:n esitys: Merkitään liitteessä nro 4 mainitut asiakirjat sekä kuntayhtymien esityslistat ja pöytäkirjat tiedoksi.

24 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT (KJ) Liite 4 Kj:n esitys: Merkitään liitteessä nro 4 mainitut pöytäkirjat ja päätöspöytä kirjat tiedoksi. Samalla päätetään olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vapaa-aikalautakunta 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan kokousajat ja koolle kutsuminen

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA Päätös VM/324/02.02.06.00/2011 Kuntaosasto 2.3.2011 Kunnanhallitukselle PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 12.3.2015 Sivu 21 Kokousaika Torstai 19.3.2015 kello 17.00 17.25 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty kv 7.11.2005, 4 Muutettu kv 22.1.2007, 6 Muutettu kv 15.6.2009 102 Muutettu kv 14.12.2009 170 Muutettu 11.10.2010 97 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2001 Muutettu kv:ssa 13.9.2005 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 Aika 17.1.2013 klo 19.05 20.02 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kokousaika Tiistaina 1.1.2011 klo 14.35 14.41 Kokouspaikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3 Läsnä Jäsenet Rajajärvi Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot