KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO. Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO. Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona"

Transkriptio

1 KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona

2 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O S I S Ä L T Ö Kuvat: Ulkoasu: Paino: Varkauden kaupunki ja YIT Rakennus Oy Viestintäkeskus Painotalo Suomenmaa

3 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a ESIPUHE 4 JOHDANTO 6 1. PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN 8 Tavoitteet 8 Oman toiminnan kehittäminen 8 Vaihtoehtona ulkoistaminen 9 Päättäjien sitoutuminen 11 Esimerkkejä kunnan teknisen palvelutuotannon järjestämisestä 10 Askola, liikkeenluovutus 10 Oulunsalo, ylläpitourakka 10 Inkoo, liikkeenluovutus 11 Mikkeli, yhteisyritys ULKOISTETTAMISEN VALMISTELU 12 Sopivuus ulkoistamiseen 12 Tuotteistus 12 Tuotteen sisällön määrittely 14 Toimenpideajan vaikutus 15 Ulkoistamisprosessin aikataulu 16 Oman tuotannon ja urakoinnin vertailu HANKINTAMENETTELY JA SOPIMUSRAKENNE 18 Kilpailullinen neuvottelumenettely 18 Hankintaklinikka osana kilpailullista neuvottelumenettelyä 20 Sopimusrakenne Varkauden tapauksessa HANKINTAPROSESSI 22 Liikkeenluovutussopimus 22 Kunnallistekniikan rakennusurakan tarjouspyyntö 22 Alueurakan tarjouspyyntö 23 Henkilöstö 24 Vaihto- ja käyttöomaisuus 25 Tarjouksien arvosteluperusteet 26 Tarjousten pisteytys 28 Urakoitsijan valinta TOIMINTAMALLI VARKAUDESSA 30 Tilaajan organisaation kuvaus 32 Urakoitsijan toiminta 32 Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen 32 Liikenneväylien ylläpito 33 Viherympäristön ylläpito 33 Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito 35 Mittausryhmä 35 Ulkoistuvat sivuvelvollisuudet 35 Liite 1 Asianajotoimisto Juridia Oy:n lausunto 39 Liite 2 Sopimus liikkeenluovutuksesta 45 Liite 3 Palvelusopimus 58 Liite 4 Kunnallisteknisten töiden urakkaohjelma 62 Liite 5 Kunnallisteknisten töiden urakkasopimus 76 Liite 6 Ylläpitotöiden urakkaohjelma 80 Liite 7 Ylläpitotöiden urakkasopimus 92

4 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O E S I P U H E

5 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a Kuntien omistamien teknisten järjestelmien (kadut, vesijohdot, viemärit, puistot, energianjakelu, ulkoilualueet ym.) rakentaminen ja ylläpito ovat suurten haasteiden edessä. Perinteinen tapa tuottaa rakentamis- ja kunnossapitopalvelut omana työnä on tehostamispaineiden kohteena kuntien taloudellisen tilanteen tiukentuessa. Samaan aikaan on yksityisten palveluntuottajien palveluvalikoima ja mielenkiinto lisääntynyt myös kuntatekniikan alueella. Useat kunnat hyödyntävät jo yksityistä palvelutarjontaa ostopalveluja käyttämällä tai ulkoistamalla koko rakentamis- ja ylläpitotoiminnan. Ulkoistamisia on toteutettu perustammalla yhteisyrityksiä yksityisten urakoitsijoiden kanssa tai siirtämällä koko oma tuotantokapasiteetti liikkeenluovutuksella yksityiselle yritykselle. Tässä julkaisussa on kuvattu ulkoistamista vaihtoehtona kunnan teknisen palvelutuotannon järjestämiselle. On syytä korostaa, että ulkoistaminen ei ole ihmelääke, joka johtaisi aina parempiin tuloksiin kuin oman tuotannon kehittäminen. Ulkoistamisen edullisuus riippuu paikallisista olosuhteista ja markkinoista. Vaatii aina tapauskohtaista harkintaa, perusteellisia selvityksiä ja mahdollista kilpailuttamista sen selvittämiseksi kummalla tavalla päästään laadullisesti ja kustannuksiltaan parempiin tuloksiin. Tämä julkaisu perustuu Varkauden kaupungin kunnallisteknisen palvelutuotannon ulkoistamisesta saatuihin kokemuksiin. Varkaudessa päädyttiin ulkoistusprosessin läpiviemiseen hankintalain mukaisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Osana hankintaprosessia käytettiin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kehittämää hankintaklinikkaa. Ulkoistaminen ja hankintaklinikka olivat osa uuden toimintamallin kehittämisprojektia, joka sai tukea Tekesiltä. RAKLI kiittää kehitysprojektin ohjausryhmää; kehitysjohtaja Petteri Wileniusta Varkaudesta, teknologia-asiantuntija Kari Hiltusta Tekesistä ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppia Kuntaliitosta. Lämmin kiitos myös hankintaklinikan ja kehitysprojektin läpivieneille sekä tämän julkaisun kirjoittaneille tekninen johtaja Arto Lehtoselle ja kaupungininsinööri Jani Viljakaiselle Varkaudesta, teknologia-asiantuntija Sini Uutulle Tekesistä ja rakennuttajakonsultti Matti Heinolle Rakennuttajatoimisto HTJ:stä. RAKLIn puolesta vastuuhenkilönä on toiminut toimialapäällikkö Pekka Vaara. Helsingissä marraskuussa 2009 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

6 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O J O H D A N T O

7 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a Tässä julkaisussa kuvattu kunnan teknisen palvelutuotannon ulkoistamisen hankintaprosessi ja sopimusten laadinta perustuu pääosin Varkauden kaupungissa vuosina toteutettuun ulkoistamisprosessiin ja sen yhteydessä tapahtuneeseen hankintaklinikkatyöskentelyyn. Ulkoistamisella tarkoitetaan tässä tiettyjen teknisen toimen osatoimintojen tai palvelukokonaisuuksien siirtämistä pitkäaikaisella palvelusopimuksella yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi. Siirron yhteydessä tapahtuu myös liikkeenluovutus, jolla julkisen toimijan omia tuotantoresursseja kuten henkilöstöä, kalustoa tai materiaalivarastoja siirretään palveluntuottajalle. Ulkoistamisella ymmärretään joskus myös palvelujen hankintaa yksityisiltä palveluntuottajilta, tällöin olisi kuitenkin selkeämpää puhua ostopalveluista. Ostopalvelua käytetään vaihtelevassa määrin lähes kaikissa kunnissa. Joissakin tapauksissa ostopalvelu tarkoittaa jonkin työsuorituksen (esim. lumen auraus) hankkimista paikallisilta koneyrittäjiltä, jossakin toisessa tapauksessa koko kunnan tekninen palvelutuotanto ostetaan yhdellä tai useammalla sopimuksella palveluyrityksiltä. Vaihtoehtona ostopalveluille tai ulkoistamiselle on aina kunnan oman palvelutuotannon ke - hit täminen. Tehostamistoimintoihin kuuluu yleensä kunnan tilaaja- ja tuottajatoimintojen eriyttäminen, jolloin puhutaan tila aja-tuot taja-malliin siirtymisestä. Tuottajatoiminnot on tässä toimintamallissa tuotteistettava ja niitä koskeva laskentatoimi saatettava sellaiselle tasolle, että oman palvelutuotannon tehokkuutta ja laatua voidaan pätevästi verrata yksityiseen tarjontaan. Joskus voi tulla kysymykseen jonkin kunnan tuottaman palvelun yk sit yistäminen. Tällöin kunta luopuu kokonaan jonkin palvelun tuottamisesta ja tarjoamisesta kuntalaisille. Tällöin palvelua tarvitsevat joutuvat ostamaan sen markkinaehtioisesti palvelua tuottavilta yrityksiltä. Ulkoistamisprosessiin liittyvät tehtävät käsittävät ulkoistettavien toimien valintaa, kustannusselvityksiä, laatukriteerien määrittelyä, tiedotusta, päätöksiä, asiakirjojen ja sopimusten laadintaa ja ulkoistettujen tehtävien sopimuksenmukaisuuden valvontaa. Ulkoistaminen edellyttää ulkoistettavaksi suunniteltujen toimintojen tuntemista. Teknisen palvelutuotannon ulkoistaminen edellyttää, että oman toiminnan kokonaisvoly ymit tehtävittäin ovat tiedossa tehtävien sisällön määrittely on teht y nykyinen kustannustaso on tiedossa riittävällä tark kuudella hallinnointikustannukset ovat tiedossa laatutaso tehtävittäin on määritelt y laatutason saavut tamisen toimenpideaika on määritelt y. Ulkoistamispäätös tehdään yleensä taloudellisin perustein kustannussäästöjen ja -tehokkuuden saavuttamiseksi. Taloudellisuutta tarkasteltaessa oman toiminnan ja ulkoistettavien toimintojen tulee olla yhteismitallisia. Ulkoistamiseen liittyvä kilpailutus on tässä julkaisussa kuvatussa hankintaprosessissa oletettu tapahtuvan hankintalain tuntemaa kilpailullista neuvot telumenet telyä käyttäen. Palveluntuottajan (urakoitsijan) tultua kilpailun kautta valituksi toimenpiteet voi jakaa periaatteessa kahteen osaan: 1) tehtävien ja henk ilöstön siir t ymiseen ja urakoitsijan toiminnan käynnistämiseen liittyvät ker taluontoiset tehtävät (liik keenluovutussopimus) 2) normaaleihin urakoiden urak ka - ajan kestäviin rakennut tamis - ja valvontatehtäviin (palvelusopimus)

8 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O 1. PALVELUTUOTANNON KEHIT TÄMINEN T a v o i t t e e t Heikkenevä taloustilanne on ajanut monet kunnat hakemaan säästöjä ja samalla etsimään uusia keinoja niiden aikaansaamiseksi. Taloustilanteesta riippuen säätötoimet ja tuottavuuden parantaminen ovat välittömiä tai pitkän aikavälin tavoitteita. Säästöjen hakemisen myötä tavoitteeksi tulee myös tehokkaiden työmenetelmien löytäminen palvelutason ylläpitämiseksi. Pitkän aikavälin säästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää talouteen ja oman toiminnan tehokkuuteen liittyvien ongelmien tunnistamista jo varhaisessa vaiheessa. Kustannusseurantatiedon ja tunnuslukujen oikea tulkinta ja taloudesta vastaavien henkilöiden ammattitaito asettuvat tärkeään asemaan. Pitkän aikavälin vaikutus perustuu nykyisen toiminnan tehostamiseen jo ennen varsinaista säästökuuria. Tehostamiseen tulee kiinnittää huomiota kaiken aikaa. Tuotannon tehostamista on tehtävä jo aikana, jolloin ei pakottavaa tarvetta ei vielä ole. Tuottava toiminta pitää organisaation sopivana palvelutasoon nähden ja henkilöstön ylimitoitusta ei pääse syntymään. Mikäli organisaatiolla ei ole omaa kehitystoimintaa, voi toiminnan kehittäminen pitkällä aikavälillä vaikeutua. Toiminnan jatkuva kehittäminen merkitsee innovatiivisuutta niin työtapojen kuin koneiden ja laitteiden parissa. Välittömät säästötoimet helpottavat talousahdinkoa hyvinkin pian mutta toisaalta niiden vaikutus työntekijöihin sekä palvelujen tuottamiseen voi olla voimakas. Välittömien toimenpiteiden vaikutus perustuu suurelta osin palkkakulujen leikkaamiseen. Samassa yhteydessä tulee kuitenkin pohtia säästöjen vaikutusta palvelujen tuottamiseen. Välittöminä toimenpiteinä voidaan pitää irtisanomisia ja toiminnan ulkoistamista. Ulkoistettaessa toimintaa voidaan siihen saada liitettyä uusia, innovatiivisia näkökohtia, jotka edesauttavat kustannustehokkaampaan toimintaan. Uusien menetelmien käyttöönotto ja mahdollisuus testaamiseen kannustaa yrityksiä edelleen kehittämään uusia toimintatapoja. O m a n t o i m i n n a n k e h i t t ä m i n e n Palvelutasojen määrittämisellä on suuri merkitys toimintaa tehostettaessa. Työntekijämäärä tulee mitoittaa oikein halutulle palvelutasolle. Toiminnan tehostaminen pitkällä aikavälillä perustuu luontaisten poistumien kautta tulevaan henkilöstömäärän pienentymiseen sekä olevan henkilöstön lisäkouluttamiseen uusiin tehtäviin. Työntekijöiden eläköitymiset ja mahdolliset irtisanoutumiset pienentävät palkkakuluja ja sitä kautta toimintaa tehostamalla voidaan välttyä uusien henkilöiden palkkaamiselta. Työntekijöiden motivointi ja koulutus laaja-alaisten tehtävien suorittamiseen on avaintekijä oman toiminnan tehostamisessa. Työntekijöiden tehtäväkuvan laajentaminen helpottaa tehtävien suorittamista sairaustapauksissa sekä loma-aikoina. Työtehtävät eivät ole vain tiettyjen yksittäisten työntekijöiden ammattitaitona. Työntekijöiden motivaatio kasvaa sekä työhyvinvointi paranee tehtävien monipuolistumisen ansiosta. Tehtäväkuvat tulee ulottaa omassa hallintokunnassa eri prosessien alueille ja jopa eri hallintokuntien alueille. Alkuvaiheessa tehtäväkuvien laajentaminen saattaa aiheuttaa vastarintaa työntekijöiden keskuudessa, halu poiketa tutusta toiminnasta aiheuttaa vastustusta. Toiminnan tehostaminen kuitenkin mahdollistaa mm. palkkauksen paranemista tehtävänkuvan muuttuessa. Tämä onkin perusteltua, jos tehtävänkuvien laajentamisella vältytään uusien henkilöiden palkkaamiselta.

9 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a Osana oman toiminnan kehittämistä tulee huomioida ostopalvelujen käyttäminen. Varsinkin kausiluonteisissa ja ylikuormitustilanteiden tasaamisissa tulee harkita urakoitsijoiden käyttämistä oman toiminnan rinnalla. Urakoitsijoiden käyttö vähentää myös oman kaluston määrää ja parantaa kaluston käyttöastetta ja sitä kautta tuo kustannussäästöjä. Lisäksi urakoitsijoiden tehokkaammat työtavat tai muu innovatiivisuus kannattaa pyrkiä hyödyntämään. Pienillä paikkakunnilla voi ongelmaksi muodostua ammattitaitoisten urakoitsijoiden puute. Luontaisten poistumien kautta tuleva oman toiminnan tehostaminen ei aina ole riittävä toimenpide säästöjen saavuttamiseksi. Irtisanomiset ovat oman toiminnan tehostamista välittömästi ja niillä myös saadaan aikaiseksi välittömiä säästöjä. Jos toiminnassa on ollut tehottomuutta, eivät irtisanomiset välttämättä pudota palvelutasoa. Työntekijöiden irtisanominen aiheuttaa toiminnassa muutoksia, joissa jäljelle jäävien työntekijöiden ja työnjohdon motivointi uusiin tehtäviin on ensiarvoisen tärkeää. Työnantajan on sitouduttava järjestämään riittävä koulutus jäljelle jääville työntekijöille. V a i h t o e h t o n a u l k o i s t a m i n e n Vaihtoehtona oman toiminnan kehittämiselle on toimintojen ulkoistaminen. Ulkoistamalla tulee taata palvelutason säilyminen, mutta saada aikaan myös tuntuvia kustannussäästöjä. Ulkoistuksessa työntekijät siirtyvät urakoitsijan palvelukseen. Kunnan ja urakoitsijan kesken tehdään siirtyvistä töistä urakkasopimus ja/tai palvelusopimus. Urakoitsijan oleva työkanta mahdollistaa siirtyvien työntekijöiden työllistymisen myös muissa tehtävissä kuin urakkasopimuksen mukaisissa työtehtävissä. Tätä kautta ulkoistaminen on parempi ratkaisu työntekijöille kuin työntekijöiden irtisanomiset omaa toimintaa tehostettaessa. Sopimuksiin voidaan kirjata siirtyvien työntekijöiden turvaksi irtisanomissuoja, joka voi vaihdella urakkasopimuksen pituuden mukaan. Parhaimmillaan ulkoistuksen kautta paikkakunnalle tuleva urakoitsija synnyttää myös muuta liiketoimintaa ja työtilaisuuksia voidessaan tarjota omien ja ulkoistuksen kautta lisääntyneiden resurssien avulla palveluja myös muille asiakkailleen. Ulkoistaminen edellyttää ulkoistettavien toimintojen ja laatutasojen tarkkaa määrittelyä. Omajohtoisen toiminnan aikana kyseisiä määrittelyjä ei välttämättä ole tehty. Tuotteistustyöhön onkin varattava reilusti aikaa. Vertailtaessa oman toiminnan kustannuksia urakoitsijan tarjoamaan hintaan, tulee tehtävä- ja laatumääritykset laatia oman toiminnan mukaisesti. Myöhemmässä vaiheessa palvelutasojen parantaminen tai laskeminen on tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimusasia. Ulkoistettaessa tulee myös pohtia ulkoistettavien toimintojen laajuus. Liian suppea ulkoistaminen ei välttämättä herätä riittävää kiinnostusta ja kilpailua urakoitsijoiden keskuudessa. Lisäksi suurempien kokonaisuuksien kautta on saavutettavissa suurempia säästöjä. Myöskään ei ole järkevää jättää päällekkäisiä toimintoja urakoitsijan ja oman toiminnan välille. Ulkoistaminen kannattaa tehdä kokonaisuuksina siten, että myös ydintoimintaa tukevat tehtävät ulkoistetaan samassa yhteydessä.

10 10 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O Ulkoistettavien tehtävien tulee muodostaa kokonaisuus, jossa tehtäviä on ympärivuotisesti tehtävien kuormitus on mahdollisimman tasainen urakan koko mahdollistaa riittävän t yönjohdon aset tamisen E s i m e r k k e j ä k u n n a n t e k n i s e n p a l v e l u t u o t a n n o n j ä r j e s t ä m i s e s t ä A s k o l a, u l k o i s t u s ( l i i k k e e n l u o v u t u s ) tarjouskysely vuonna 2004 valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous sopimus tehty huhtikuussa 2005 urakoitsija Coor Service Management Oy sopimusaika 4+2 vuotta (molemminpuolinen optio) urakkahinta noin /vuosi sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät kiinteistöjen hoito (talonmiestyö) teiden ylläpito ulko- ja viheralueiden hoito ja kunnossapito vesi- ja jätevesihuolto (laitokset, verkosto) päivystys (24/7) siirtyvä henkilöstö 7 henkeä (operatiivinen tekninen henkilöstö) henkilökohtaiset käsityövälineet (ei pyydetty erillistä hintaa) Kiinteistöjen siivous on jäänyt tilaajan tehtäväksi. Autot, koneet ja laitteet ovat tilaajan omaisuutta, jotka on luovutettu korvauksetta palvelun tuottajan käyttöön. Askolassa tilaaja on kokenut saavansa tilaamaansa tuotetta ja palvelua. Kustannussäästöjä ei ole erityisesti tarkasteltu. Kysymys on ollut enemmän tuotantotavan valinnasta. O u l u n s a l o, o s t o p a l v e l u ( y l l ä p i t o u r a k k a ) tarjouskysely 2000, urakan sai YIT Rakennus Oy (sopimusaika 3 vuotta, ei optiota) toinen kierros 2003, urakan sai YIT Rakennus Oy (sopimusaika 4 vuotta, ei optiota) kolmas kierros 2007, urakan sai JT-Service Oy (sopimusaika 4 vuotta, ei optiota) valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (laatu 40 %, hinta 60 %) urakkahinta noin /vuosi sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät teiden ylläpito kunnan kiinteistöjen piha- ja ulkoalueiden hoito ulko- ja viheralueiden hoito ja kunnossapito ulkoliikuntapaikkojen, latujen, jääkenttien hoito Henkilöstöä siirtyi urakoitsijan palvelukseen. Oulunsalossa ovat asetetut laatuvaatimukset ovat tilaajan arvion mukaan täyttyneet ja yhtenäistyneet. Kustannussäästöjä on saatu, vaikka niitä ei ole erityisesti tarkasteltu. Kysymys on ollut enemmän tuotantotavan valinnasta. Lisäksi asiakaspalvelu on parantunut ja hoito on ammattimaistunut.

11 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 11 P ä ä t t ä j i e n s i t o u t u m i n e n Palvelutuotannon kustannuksien säästö on saavutettavissa, omaa toimintaa tehostamalla, palvelutasoa laskemalla tai ulkoistamalla. Jotta kustannussäästöt on mahdollista saavuttaa toimintatavasta riippumatta, on ensiarvoisen tärkeää että kunnan päättäjät ovat mukana pohtimassa vaihtoehtoisia toimintalinjoja ja sitoutuvat niihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joihin ollaan ryhtymässä. Päättäjien varhaisella sitoutumisella turvataan työrauha asiaa valmisteleville virkamiehille sekä vältytään turhan työn tekemiseltä. Päättäjiin, työntekijöihin ja kaikkiin osallistuviin sidosryhmiin kohdistuva tiedottaminen ja avoimuus auttavat vaikeidenkin asioiden päättämistä. I n k o o, u l k o i s t u s ( l i i k k e e n l u o v u t u s ) tarjouskysely kesällä 2007 valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (laatu 40 %, hinta 60 %) sopimus tehty marraskuussa 2007 urakoitsija YIT Rakennus Oy sopimusaika 4+4 vuotta, (yksipuolinen tilaajan optio) urakkahinta noin /vuosi sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät kiinteistöjen vikakorjaukset ja huolto (noin 40 kiinteistöä) venesatamien hoito ja kunnossapito (4 kpl) kiinteistöjen siivous (noin 13 kiinteistöä) teiden ylläpito (noin 30 km) ulko- ja viheralueiden hoito ja kunnossapito (pinta-ala noin m²) vesi- ja jätevesihuolto (vesilaitos, pumppaamot ja verkosto) päivystys siirtyvä henkilöstö 10 henkeä (7 teknistä toimihenkilöä, 3 siivoojaa) kalustoa, käyttö- ja vaihto-omaisuutta (työkaluja, pumppuja, agregaatteja, autoja 4 kpl, traktori, ruohonleikkureita) vaihto- ja käyttöomaisuus myös kilpailutettiin (tarjoushinta oli mukana tarjouksen kokonaisedullisuuden arvostelussa) Inkoossa on todettu ulkoistuksen pienentäneen kokonaiskustannuksia. Laatuun on oltu tyytyväisiä ja pieniä laatuparannuksia on tapahtunut, toisaalta on myös pieniä alituksia. Urakoitsijan laskutus on aiheuttanut lisätyötä tilaajaorganisaatiolle kun kokonaislasku tulee jyvittää monelle kustannuspaikalle. M i k k e l i, u l k o i s t u s ( y h t e i s y r i t y s ) hankintailmoitus tammikuussa 2007 esivalintakierroksella haettiin 5-7 asetetut kriteerit täyttävää neuvottelukumppania määräaikaan mennessä ilmoittautui 4 yritystä tarjouspyynnöt lähetettiin maaliskuussa 2007 tarjouksia saatiin 2 kpl, molemmat valittiin neuvottelumenettelyyn lopullinen esitys yhtiösopimukseksi joulukuussa 2007 yhtiökumppaniksi valittiin YIT Rakennus Oy (omistusosuus yhteisyrityksessä 40 %) yhteisyrityksen liikevaihto noin 5,3 /vuosi sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät kunnallistekniikan rakentaminen katujen ja yleisten alueiden hoito kunnan kiinteistöjen pihojen ja ulkoalueiden hoito viheralueiden hoito ja kunnossapito siirtyvä henkilöstö 63 henkeä kalustoa, käyttö- ja vaihto-omaisuutta myös siirtynyt (koneita, autoja, laitteita, työvälineitä) vaihto- ja käyttöomaisuus myös kilpailutettiin (tarjoushinta oli mukana kokonaisarvostelussa) Mikkeliin perustettu yhteisyritys on molempien osapuolten käsityksen mukaan käynnistynyt tyydyttävästi ja henkilöstön mielestä ratkaisu on osoittautunut onnistuneeksi

12 12 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O 2. ULKOISTAMISEN VALMISTELU S o p i v u u s u l k o i s t a m i s e e n Ulkoistettavien toimintojen tulee olla selkeitä palvelukokonaisuuksia tukitoimintoineen. Tehtävät, jotka vaativat paljon eri sidosryhmien työaikaa ovat vaikeampia ulkoistaa, koska rajapintoja eri sidosryhmien välille tulee useita ja rajapinnat saattavat olla vaikeasti määriteltävissä. Lisäksi on sellaisia tehtäviä, joita ei voi tai on epätarkoituksenmukaista ulkoistaa. Tällaisia ovat mm. kuntien viranomaistehtävät. Alla olevassa taulukossa on arvioitu eri toimintojen sopivuutta ulkoistamiseen. U l k o i s t e t t a v i e n t o i m i n t o j e n h e l p p o u s / v a i k e u s U l k o i s t e t t a v a t o i m i n t o Helppo Vaikea Katujen rakentaminen Vesihuollon rakentaminen Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito Mittauspalvelut (työmaamittaukset) Geotekniikka Katusuunnittelu (hankekohtainen) Vesihuollon suunnittelu (hankekohtainen) Laitossuunnittelu Vesihuoltolaitoksen toiminta Rekistereiden ylläpito Urakan valvonta xx xx xx (kaikki osa-alueet ei ole helppoja) xx xx...xx xx (tarvitaan myös omaa osaamista) xx (tarvitaan myös omaa osaamista) xx...xx xx xx xx T u o t t e i s t u s Ulkoistettavien palvelutuotteiden ja tehtävien määrittelyn tulee perustua alalla hyväksyttyihin nimikkeistöihin ja yleisiin laatuvaatimuksiin. Tällaiseksi soveltuvat hyvin tuoreet Rakennustietosäätiön julkaisemat ja alan johtavien toimijoiden hyväksymät InfraRYL laatuvaatimukset ja Infra nimikkeis töjärjestelmä. Näistä löytyy lisätietoa w w w. rakennustieto.f i Nimikkeistöjärjestelmän avulla lopputuote on jaettavissa hankeosiksi ja rakennusosiksi ja edelleen tarkemmiksi osakokonaisuuksiksi. Rakennusosanimikkeistöä käytetään investointitöissä. Nimikkeistöjärjestelmää on laajennettu hankeosanimikkeistöllä, joka osittelee lopputuotteen rakennusosaa yleisemmällä tasolla ja tuotantonimikkeistöllä. Tuotanto-osa sisältää kaikki työt valmiin tuotteen, sen osan tai toimituksen aikaansaamiseksi asiakirjojen edellyttämään tasoon.

13 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 13 Alla olevassa kuvassa on esitetty Infra nimikkeistön rakenne. Seuraavassa on esimerkki tuotantonimikkeistöstä (InfraRYL) H O I T O t a l v i h o i t o 2101 Aurausviittojen asennus ja poisto (TU 551) 2102 Talvikauteen varautumiseen liittyvät työt (TU 552) 2103 Auraustyöt (TU 561) 2104 Polanteen poisto ja paannejään tasaustyöt (TU 562) 2105 Lumen siirto ja kuljetus (TU 563) Lumen lähisiirto Lumen kuormaus ja kuljetus 2106 Pienalueiden lumenpoistotyöt (TU 564) 2107 Liukkauden torjuntatyöt (TU 565) Hiekoitus Suolaus 2108 Jäädyttämistyöt (TU 566) 2109 Hiekoitusmateriaalin poistotyöt (TU 567) Kovat pinnoitteet Viheralueet 2110 Kuivatusjärjestelmään kohdistuvat talvityöt (TU 568)

14 14 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O T u o t t e e n s i s ä l l ö n m ä ä r i t t e l y Ulkoistettavien tehtävien sisällön määrittelyn tulee olla niin yksityiskohtainen ja yksiselitteinen, että oman tuotannon vertailuhinta ja tulevan palveluntuottajan tarjoushinta on laskettavissa ja urakoitsijan tuottaman palvelun sopimuksenmukaisuus on valvottavissa. Kunnallisteknisen palvelutuotannon tehtävistä huomattava osa on helppo tuotteistaa ja siihen on valmiita malleja. Kadunpidon tehtävien (tuotteiden) sisällön määrittelyyn ei liity juuri lainkaan aineettomia tehtävänosia. E s i m e r k k i t u o t t e e n m ä ä r i t t e l y s t ä ( H e l s i n k i, e h d o t u s ) P o l a n t e e n p o i s t o j a p a a n n e j ä ä n t a s a u s t y ö t ( T U ) Nimike sisältään polanteen poiston sekä paannejään tasauksen. TYÖSELOSTUS Polanne poistetaan reunatukia myöten niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä työskenneltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Pinnan tasaus (polanteen poisto) suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. LAATUVAATIMUKSET Pinnan tasauksen jälkeen kadun pinnan tulee olla tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas ja tonttiliittymät on aukaistu. Sadevesikaivojen kansistot ja reunakivilinjat tulee olla näkyvissä, sekä ajoradan ja käytävän tulee selvästi erottua toisistaan. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat. LAADUN TOTEAMINEN Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien puhtaus polanteesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti). MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Työhön kuuluu kadun pinnan tasaus tai polanteen poisto sekä suojateiden, linja-autopysäkkien, risteysten ja tonttiliittymien aukaisu. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. mittayksikkö mittaustapa m²tr Työkohdeluettelossa ilmoitettu kadun, käytävän, pihan, pysäköintialueen pinta-ala

15 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 15 T o i m e n p i d e a j a n v a i k u t u s Tuotteistukseen tulee yleensä liittää toimenpiteen aloituskriteeri (milloin laatutaso on alentunut niin paljon, että toimenpiteisiin tulee ryhtyä), sekä toimenpiteen kesto (kuinka kauan työ saa kestää, jotta haluttu kunnossapitotaso on saavutettu). Toimenpideaika voidaan esittää tuotteen kuvauksen yhteydessä tai erikseen kaupallisissa asiakirjoissa. Toimenpideajoilla on suuri merkitys kunnossapidon kustannuksiin. E s i m e r k k i t o i m e n p i d e a j o i t u k s e s t a A U R A U S, A J O R A D A T M I L L O I N T Y Ö O N S U O R I T E T T A V A Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1: Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä Kunnossapitoluokka I II III Kadun tai tien kunnon alaraja Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm noudatetaan kp-luokan II vaatimuksia Sunnuntaisin ja arkipyhinä I-kunnossapitoluokassa voidaan noudattaa II-kunnossapitoluokan laatuvaatimuksia Taulukko 2: Töiden ajoittaminen Kunnossa-pitoluokka Aurauksen ajankohta I II III Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Toimenpideaika 6 h. Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kunnossapitoluokan I jälkeen. Toimenpideaika 12 h. Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kunnossapitoluokan II jälkeen. Toimenpideaika 24 h. Kinostumat aurataan seuraavasti: - kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden - kunnossapitoluokassa III viimeistään kun kinostumat haittaavat liikennettä Tuotteistamalla ja ilmoittamalla tuotteelle toimenpideaika määritellään tehtävän (palvelun) kokonaisuus. Urakointiin syntyy kaikille tarjoajille ja tilaajalle yhtenäinen pohja tarjoushinnoitteluun ja urakoinnin valvontaan. Palvelutuotetta voi kehittää vastaamaan paremmin esim. urakan muuttuneita olosuhteita. Tuotekuvaukset muodostavat ylläpidon työselostuksen ja mahdollisuuden eri toimijoiden vertailuun.

16 16 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O U l k o i s t a m i s p r o s e s s i n a i k a t a u l u Ulkoistamisprosessin läpiviemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Minimiaikana voi pitää 6-8 kuukautta. Jos tekninen taustatyö (kustannusvertailut, laatukriteerit, selostukset yms.) ovat normaaliorganisaatiossa jo valmiina tai pitkälle valmisteltuja aikataulua voi jonkin verran nopeuttaa. Seuraavassa ohjeellinen ulkoistusprosessin aika-arvio kuukausina alkaen siitä kun periaatepäätös ulkoistamiseen ryhtymisestä on tehty lähtökohdat, periaatteet, aloituspäätökset, YT-menettely hankintailmoitus, esivalikoituminen, kyselyn valmistelu tarjouspyynnön valmistelu, selvitykset, neuvottelut tarjousaika, lisäselvitykset tarjousten vertailu, urakoitsijan valinta, sopimusneuvottelut päätökset liikkeenluovutuksesta, sopimukset, tiedottaminen palveluiden siirto, YT-menettely Aika-arvio perustuu lähtökohtaan, että päätösesitykset valmistellaan ja päätökset tehdään kaikissa prosessin vaiheissa viivytyksettä hankkeen aikataulun mukaisesti. Ulkoistamisprosessin aikataulun tulee olla siten laadittu, että tehtävien luovutus voidaan ajoittaa kesätai talvikauden alkuun. Palveluiden siirron valmistelu, sopimuksen teon jälkeen, edellyttää vähintään kuukauden valmisteluaikaa. Siirron tapahtuessa talvikauden alussa siirtoajan tulee olla pitempi, jotta urakoitsija voi tutustua hoidettavaan alueeseen ja sen yksityiskohtiin sekä laatia oman talvihoitosuunnitelmansa.

17 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 17 O m a n t u o t a n n o n j a u r a k o i n n i n v e r t a i l u Ulkoistamista valmisteltaessa halutaan usein vielä vaihtoehtona ottaa huomioon oman toiminnan tehostaminen ja verrata sitä urakkatarjouksen hintaan ja laatuun. Oman tuotannon vertailuhinta voidaan myös ilmoittaa tarjouspyynnössä. Ilmoitettu hinta on tällöin ns. rajahinta, jolloin vertailuhinnan ylittävät tarjoukset eivät tule kysymykseen liian kalliina. Oman tuotannon vertailuhinnan laskeminen on vaativa tehtävä, koska hinnan on oltava urakoitsijan tarjoukseen verrattavissa. Kuntien käyttämät laskentajärjestelmät eivät useinkaan anna tähän tarkoitukseen suoraan käyttökelpoista tietoa. Kustannuseriä voi olla momenteilla, joista ne eivät siirry hankkeille. Tällaisia voivat olla esim. kehittämiskustannukset, ilmainen työvoima (koululaiset), jotkut tilakustannukset ja oman kaluston pääomakustannukset. Vertailuhintaa määritettäessä tulee ottaa huomioon mm. tulevat kalustoinvestoinnit, eläkemenoperusteiset maksut ja varhaiseläkemaksut, henkilöstövähennykset sekä niiden aiheuttamat ostopalvelujen lisäykset, sisäiset laskutukset sekä tilaajan valvontakustannukset. Oman toiminnan hinnan määrittelyn lähtökohtana on myös tehdyt tilinpäätökset. Oman toiminnan hinta korjataan indeksillä vertailuajankohtaan. Oman toiminnan hinnan määrittelyyn liittyy laatukriteerien määrittely. Hintojen tulee olla sidottuja siihen laatutasoon, jota oma toiminta tuottaa. Jos laatukriteereitä ei ole aiemmin kirjallisina määritelty muodostuu näin tehdyistä laatukriteereistä myös urakan eri tehtävien laatumäärittelyt. Laatumääritykset tulee tehdä samalle tasolle mikä oli omassa toiminnassa käytössä. Näin saadaan urakoitsijan ja oman toiminnan hinnoista vertailukelpoiset. Ulkoistettaessa voidaan nostaa tai laskea laatutasoa. Tämä muutos tulee myös huomioida vertailulaskelmissa. Kunnossapidettävistä alueista tehdään täydelliset inventaariot ja laatukriteereiden määrittely (mm. pinta-alat, kunnossapitoluokat, määrät, päällystekartoitus, puistojen leikkivälineiden kuntokartoitus, puistojen kasvillisuuden kartoitus). Toteutuneiden hankkeiden kustannusten perusteella saadaan määritettyä yksikköhinnat kadun ja vesihuollon uudis- ja korjausrakentamiselle. Rakentamisen laatuosiossa viitataan InfraRYL 2006 julkaisuun. Mikäli omajohtoinen tuotanto on käyttänyt erilaista laatuvaatimustasoa tulee näiden aiheuttamat muutokset ottaa huomioon myös hinnoittelussa ja vertailussa.

18 18 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O 3. HANKINTAMENET TELY JA SOPIMUSR AKENNE Varkauden kaupungin kunnallisteknisen palvelutuotannon ulkoistamisessa todettiin kilpailullisen neuvottelumenettelyn soveltuvan hyvin ulkoistukseen liittyvän hankintaprosessin läpiviemiseen. Kilpailullisen neuvottelumenettelyyn kuuluva tilaajan ja tarjoajien välinen vuorovaikutus toteutettiin Hankintaklinikkana. K i l p a i l u l l i n e n n e u v o t t e l u m e n e t t e l y Hankintalain keskeisiä yleisiä periaatteita ovat: hankintayksikkö käyttää hyväkseen olemassa olevat kilpailuolosuhteet hankintamenettelyssä kohdellaan kaikkia osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä hankintamenettely on avointa hankinta on mahdollisimman taloudellinen, suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen Hankintalain mukaan voidaan kilpailullista neuvot telumenet telyä käyttää erityisen monimutkaisissa hankinnoissa, kun a) hankintayksikkö ei pysty ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja taikka teknisiä keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi ja b) tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hank intalaissa k ilpailullisella neuvot telumenet telyllä tarkoitetaan hank intamenet telyä, jossa hank intayksik kö julkaisee hank innasta hank intailmoituksen ja johon kaik k i toimittajat voivat py y tää saada osallistua; hank intayksik kö neuvot telee menet tely yn hy väksy t t yjen ehdok kaiden kanssa löy tääkseen yhden tai usean ratkaisun, joka vastaa sen tar peita ja jonka perusteella valittuja ehdok kaita py ydetään tekemään tarjouksensa.

19 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 19 Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä haetaan neuvottelujen avulla ratkaisumalleja, joiden perusteella tarjoajilta pyydetään hintatarjouksia. Tarjoajat osallistuvat neuvotteluissa esillä olevissa asioissa tarjousasiakirjojen laadintaprosessiin ja tuovat siten osaamisensa ratkaisun hakemiseen. Neuvottelumenettelyyn osallistuvat yritykset valitaan osallistumishakemusten perusteella. Neuvottelumenettelyn ensimmäinen vaihe päättyy tarjouspyyntöjen lähettämiseen. Neuvottelumenettely voi jatkua myös tarjousvaiheen jälkeenkin. Tekes on julkaissut k ilpailulliseen neuvot telumenet tely yn liittyen seuraavat ohjejulkaisut : Innovointi ja julk inen hank inta, kehit yshank keiden k ilpailuttamisen juridisia k ysymyk siä w w w.tekes.f i/ f i/document/43446/innovointi_ ja_ julk inen_ hank inta_ pdf Työk irja k ilpailullisen neuvot telumenettelyn toteuttamiselle w w w.tekes.f i/ f i/document/43447/t yok irja_ k ilpailullisen_ neuvot telumenet telyn toteut tamiselle_ pdf Kilpailullinen neuvottelumenettely antaa mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun tilaajan ja urakoitsijoiden välillä. Neuvottelujen avulla voidaan käsitellä ja kiinnittää tarjousten pohjaksi monia asioita jo ennen varsinaisten tarjouspyyntöjen lähettämistä. Neuvottelut antavat myös urakoitsijoille hyvän lähtökohdan tarjouksen laatimiselle. Neuvotteluprosessin perusteella he saavat tarkan tiedon siitä, mitä tilaaja haluaa ostaa.neuvotteluissa ei tule yrittää sopia asioita, jotka rajoittavat tarjoajien mahdollisuuksia tarjota innovatiivisia ja mahdollisesti liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia ratkaisuja. Tämänkaltaisista asioista saatava kilpailuetu toimii myös tilaajan hyväksi ja näkyy edullisempina tarjouksina.

20 20 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O Hankintaklinikka osana kilpailullista neuvottelumenettelyä Varkauden tapauksessa osana hankintalain mukaista kilpailullista neuvottelumenettelyä käytettiin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kehittämää Hankintaklinikkaa. RAKLIn hankintaklinikkatoiminnan tavoitteena on markkinavuoropuhelun edistäminen hankintalain hengessä intressivapaassa ympäristössä, kiinteistö- ja rakennusalan hankintainnovaatioiden edistäminen sekä tapauskohtaisten hankintaratkaisujen etsiminen ennen kilpailutilannetta. hankintaklinikalla hankintatapauksia pohtimaan kootaan avoin vuorovaikutteinen työpaja tilaajista, konsulteista, urakoitsijoista ja muista palveluntuottajista. Työpajat tuottavat hankintahaasteen analyysin ja ratkaisusuosituksia, jotka dokumentoidaan. Hankintaklinikan loppuraportti on julkinen ja tilaajalle jää oikeus päättää tulosten hyödyntämisestä. Hankintaklinikkaprosessi sisältää tyypillisesti 4-6 työpajaa ja kestää muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Alla on esitetty klinikkaprosessi Varkauden tapauksessa Lisätietoa hankintaklinikasta w w w. h a n k i n t a k l i n i k k a. f i Varkauden tapauksessa hankintaklinikkatyöskentely käynnistettiin kutsumalla kiinnostuneita urakoitsijoita pohtimaan palvelutuotannon ulkoistamiseen liittyviä haasteita ja kaupungin tavoitteita. Kahden työpajan jälkeen todettiin, että keskustelussa siirrytään niin yksityiskohtaiselle tasolle, että Hankintalain mukainen tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi olla uhattuna. Oikean etenemisprosessin löytämiseksi kuultiin hankintajuridiikan asiantuntijaa, jonka lausunnon mukaan klinikkatyöskentelyyn osallistuminen ennen hankintamenettelyn käynnistymistä voi täyttää jääväytymisen edellytykset. Tämän johdosta hankintaklinikan aikataulua ja työskentelytapaa muutettiin siten, että kli-

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyöseminaari Tampereen yliopisto 7.10.2010 Pekka

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 1(9) Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012-2017/19 HANKINTAMENETTELYOHJE TARJOUSTEN ANTAMINEN JA ARVOSTELU SEKÄ PALVELUNTUOTTAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3

Lisätiedot

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 TAUSTAA ULKOISTAMISELLE Kaupungin talouskurimus pakotti etsimään isompia säästöjä nopeammin Valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 23-24.10.2014 Seinäjoki KEHTO 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

26.2.2016. Tarjouspyyntö HS-Vesi

26.2.2016. Tarjouspyyntö HS-Vesi 26.2.2016 Tarjouspyyntö HS-Vesi Kankaantaustan aluesaneeraus 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO: 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE 1 3. TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT 2 4. NEUVOTTELUT 2 5. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Lahti 23.5.2012 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Uudentyyppisiä hankintatilanteita

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/8 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki / Tekninen keskus Asia ja sen selvitys 10038 Joensuun kantakaupungin talvityökonepalvelut Hankinnan kohde: kilpailutti

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016 Tekninen toimi 14.11.2013 ULKOALUEIDEN HOITO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää seuraavien ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitopalveluista: Tori, Linja-autoasema,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014 Dnro 6356/02.08.02/2014 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden hoito OULUN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistönhoitoyksikkö pyytää teiltä tarjousta Oulun alueurakasta. Talven urakka on

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 2 Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut, puitejärjestely HEL 2016-007563 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle TARJOUSPYYNTÖ 1. Ostaja Tohmajärven kunta Sivistyslautakunta Järnefeltintie 1 82600 TOHMAJÄRVI 2. Hankinnan kohde Tohmajärven sivistyslautakunta järjestää tarjouskilpailun hiihtolatujen kunnossapidosta

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KOHTEEN NÄYTTÖ... 4 5 HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot