KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO. Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO. Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona"

Transkriptio

1 KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona

2 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O S I S Ä L T Ö Kuvat: Ulkoasu: Paino: Varkauden kaupunki ja YIT Rakennus Oy Viestintäkeskus Painotalo Suomenmaa

3 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a ESIPUHE 4 JOHDANTO 6 1. PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN 8 Tavoitteet 8 Oman toiminnan kehittäminen 8 Vaihtoehtona ulkoistaminen 9 Päättäjien sitoutuminen 11 Esimerkkejä kunnan teknisen palvelutuotannon järjestämisestä 10 Askola, liikkeenluovutus 10 Oulunsalo, ylläpitourakka 10 Inkoo, liikkeenluovutus 11 Mikkeli, yhteisyritys ULKOISTETTAMISEN VALMISTELU 12 Sopivuus ulkoistamiseen 12 Tuotteistus 12 Tuotteen sisällön määrittely 14 Toimenpideajan vaikutus 15 Ulkoistamisprosessin aikataulu 16 Oman tuotannon ja urakoinnin vertailu HANKINTAMENETTELY JA SOPIMUSRAKENNE 18 Kilpailullinen neuvottelumenettely 18 Hankintaklinikka osana kilpailullista neuvottelumenettelyä 20 Sopimusrakenne Varkauden tapauksessa HANKINTAPROSESSI 22 Liikkeenluovutussopimus 22 Kunnallistekniikan rakennusurakan tarjouspyyntö 22 Alueurakan tarjouspyyntö 23 Henkilöstö 24 Vaihto- ja käyttöomaisuus 25 Tarjouksien arvosteluperusteet 26 Tarjousten pisteytys 28 Urakoitsijan valinta TOIMINTAMALLI VARKAUDESSA 30 Tilaajan organisaation kuvaus 32 Urakoitsijan toiminta 32 Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen 32 Liikenneväylien ylläpito 33 Viherympäristön ylläpito 33 Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito 35 Mittausryhmä 35 Ulkoistuvat sivuvelvollisuudet 35 Liite 1 Asianajotoimisto Juridia Oy:n lausunto 39 Liite 2 Sopimus liikkeenluovutuksesta 45 Liite 3 Palvelusopimus 58 Liite 4 Kunnallisteknisten töiden urakkaohjelma 62 Liite 5 Kunnallisteknisten töiden urakkasopimus 76 Liite 6 Ylläpitotöiden urakkaohjelma 80 Liite 7 Ylläpitotöiden urakkasopimus 92

4 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O E S I P U H E

5 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a Kuntien omistamien teknisten järjestelmien (kadut, vesijohdot, viemärit, puistot, energianjakelu, ulkoilualueet ym.) rakentaminen ja ylläpito ovat suurten haasteiden edessä. Perinteinen tapa tuottaa rakentamis- ja kunnossapitopalvelut omana työnä on tehostamispaineiden kohteena kuntien taloudellisen tilanteen tiukentuessa. Samaan aikaan on yksityisten palveluntuottajien palveluvalikoima ja mielenkiinto lisääntynyt myös kuntatekniikan alueella. Useat kunnat hyödyntävät jo yksityistä palvelutarjontaa ostopalveluja käyttämällä tai ulkoistamalla koko rakentamis- ja ylläpitotoiminnan. Ulkoistamisia on toteutettu perustammalla yhteisyrityksiä yksityisten urakoitsijoiden kanssa tai siirtämällä koko oma tuotantokapasiteetti liikkeenluovutuksella yksityiselle yritykselle. Tässä julkaisussa on kuvattu ulkoistamista vaihtoehtona kunnan teknisen palvelutuotannon järjestämiselle. On syytä korostaa, että ulkoistaminen ei ole ihmelääke, joka johtaisi aina parempiin tuloksiin kuin oman tuotannon kehittäminen. Ulkoistamisen edullisuus riippuu paikallisista olosuhteista ja markkinoista. Vaatii aina tapauskohtaista harkintaa, perusteellisia selvityksiä ja mahdollista kilpailuttamista sen selvittämiseksi kummalla tavalla päästään laadullisesti ja kustannuksiltaan parempiin tuloksiin. Tämä julkaisu perustuu Varkauden kaupungin kunnallisteknisen palvelutuotannon ulkoistamisesta saatuihin kokemuksiin. Varkaudessa päädyttiin ulkoistusprosessin läpiviemiseen hankintalain mukaisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Osana hankintaprosessia käytettiin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kehittämää hankintaklinikkaa. Ulkoistaminen ja hankintaklinikka olivat osa uuden toimintamallin kehittämisprojektia, joka sai tukea Tekesiltä. RAKLI kiittää kehitysprojektin ohjausryhmää; kehitysjohtaja Petteri Wileniusta Varkaudesta, teknologia-asiantuntija Kari Hiltusta Tekesistä ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppia Kuntaliitosta. Lämmin kiitos myös hankintaklinikan ja kehitysprojektin läpivieneille sekä tämän julkaisun kirjoittaneille tekninen johtaja Arto Lehtoselle ja kaupungininsinööri Jani Viljakaiselle Varkaudesta, teknologia-asiantuntija Sini Uutulle Tekesistä ja rakennuttajakonsultti Matti Heinolle Rakennuttajatoimisto HTJ:stä. RAKLIn puolesta vastuuhenkilönä on toiminut toimialapäällikkö Pekka Vaara. Helsingissä marraskuussa 2009 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

6 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O J O H D A N T O

7 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a Tässä julkaisussa kuvattu kunnan teknisen palvelutuotannon ulkoistamisen hankintaprosessi ja sopimusten laadinta perustuu pääosin Varkauden kaupungissa vuosina toteutettuun ulkoistamisprosessiin ja sen yhteydessä tapahtuneeseen hankintaklinikkatyöskentelyyn. Ulkoistamisella tarkoitetaan tässä tiettyjen teknisen toimen osatoimintojen tai palvelukokonaisuuksien siirtämistä pitkäaikaisella palvelusopimuksella yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi. Siirron yhteydessä tapahtuu myös liikkeenluovutus, jolla julkisen toimijan omia tuotantoresursseja kuten henkilöstöä, kalustoa tai materiaalivarastoja siirretään palveluntuottajalle. Ulkoistamisella ymmärretään joskus myös palvelujen hankintaa yksityisiltä palveluntuottajilta, tällöin olisi kuitenkin selkeämpää puhua ostopalveluista. Ostopalvelua käytetään vaihtelevassa määrin lähes kaikissa kunnissa. Joissakin tapauksissa ostopalvelu tarkoittaa jonkin työsuorituksen (esim. lumen auraus) hankkimista paikallisilta koneyrittäjiltä, jossakin toisessa tapauksessa koko kunnan tekninen palvelutuotanto ostetaan yhdellä tai useammalla sopimuksella palveluyrityksiltä. Vaihtoehtona ostopalveluille tai ulkoistamiselle on aina kunnan oman palvelutuotannon ke - hit täminen. Tehostamistoimintoihin kuuluu yleensä kunnan tilaaja- ja tuottajatoimintojen eriyttäminen, jolloin puhutaan tila aja-tuot taja-malliin siirtymisestä. Tuottajatoiminnot on tässä toimintamallissa tuotteistettava ja niitä koskeva laskentatoimi saatettava sellaiselle tasolle, että oman palvelutuotannon tehokkuutta ja laatua voidaan pätevästi verrata yksityiseen tarjontaan. Joskus voi tulla kysymykseen jonkin kunnan tuottaman palvelun yk sit yistäminen. Tällöin kunta luopuu kokonaan jonkin palvelun tuottamisesta ja tarjoamisesta kuntalaisille. Tällöin palvelua tarvitsevat joutuvat ostamaan sen markkinaehtioisesti palvelua tuottavilta yrityksiltä. Ulkoistamisprosessiin liittyvät tehtävät käsittävät ulkoistettavien toimien valintaa, kustannusselvityksiä, laatukriteerien määrittelyä, tiedotusta, päätöksiä, asiakirjojen ja sopimusten laadintaa ja ulkoistettujen tehtävien sopimuksenmukaisuuden valvontaa. Ulkoistaminen edellyttää ulkoistettavaksi suunniteltujen toimintojen tuntemista. Teknisen palvelutuotannon ulkoistaminen edellyttää, että oman toiminnan kokonaisvoly ymit tehtävittäin ovat tiedossa tehtävien sisällön määrittely on teht y nykyinen kustannustaso on tiedossa riittävällä tark kuudella hallinnointikustannukset ovat tiedossa laatutaso tehtävittäin on määritelt y laatutason saavut tamisen toimenpideaika on määritelt y. Ulkoistamispäätös tehdään yleensä taloudellisin perustein kustannussäästöjen ja -tehokkuuden saavuttamiseksi. Taloudellisuutta tarkasteltaessa oman toiminnan ja ulkoistettavien toimintojen tulee olla yhteismitallisia. Ulkoistamiseen liittyvä kilpailutus on tässä julkaisussa kuvatussa hankintaprosessissa oletettu tapahtuvan hankintalain tuntemaa kilpailullista neuvot telumenet telyä käyttäen. Palveluntuottajan (urakoitsijan) tultua kilpailun kautta valituksi toimenpiteet voi jakaa periaatteessa kahteen osaan: 1) tehtävien ja henk ilöstön siir t ymiseen ja urakoitsijan toiminnan käynnistämiseen liittyvät ker taluontoiset tehtävät (liik keenluovutussopimus) 2) normaaleihin urakoiden urak ka - ajan kestäviin rakennut tamis - ja valvontatehtäviin (palvelusopimus)

8 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O 1. PALVELUTUOTANNON KEHIT TÄMINEN T a v o i t t e e t Heikkenevä taloustilanne on ajanut monet kunnat hakemaan säästöjä ja samalla etsimään uusia keinoja niiden aikaansaamiseksi. Taloustilanteesta riippuen säätötoimet ja tuottavuuden parantaminen ovat välittömiä tai pitkän aikavälin tavoitteita. Säästöjen hakemisen myötä tavoitteeksi tulee myös tehokkaiden työmenetelmien löytäminen palvelutason ylläpitämiseksi. Pitkän aikavälin säästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää talouteen ja oman toiminnan tehokkuuteen liittyvien ongelmien tunnistamista jo varhaisessa vaiheessa. Kustannusseurantatiedon ja tunnuslukujen oikea tulkinta ja taloudesta vastaavien henkilöiden ammattitaito asettuvat tärkeään asemaan. Pitkän aikavälin vaikutus perustuu nykyisen toiminnan tehostamiseen jo ennen varsinaista säästökuuria. Tehostamiseen tulee kiinnittää huomiota kaiken aikaa. Tuotannon tehostamista on tehtävä jo aikana, jolloin ei pakottavaa tarvetta ei vielä ole. Tuottava toiminta pitää organisaation sopivana palvelutasoon nähden ja henkilöstön ylimitoitusta ei pääse syntymään. Mikäli organisaatiolla ei ole omaa kehitystoimintaa, voi toiminnan kehittäminen pitkällä aikavälillä vaikeutua. Toiminnan jatkuva kehittäminen merkitsee innovatiivisuutta niin työtapojen kuin koneiden ja laitteiden parissa. Välittömät säästötoimet helpottavat talousahdinkoa hyvinkin pian mutta toisaalta niiden vaikutus työntekijöihin sekä palvelujen tuottamiseen voi olla voimakas. Välittömien toimenpiteiden vaikutus perustuu suurelta osin palkkakulujen leikkaamiseen. Samassa yhteydessä tulee kuitenkin pohtia säästöjen vaikutusta palvelujen tuottamiseen. Välittöminä toimenpiteinä voidaan pitää irtisanomisia ja toiminnan ulkoistamista. Ulkoistettaessa toimintaa voidaan siihen saada liitettyä uusia, innovatiivisia näkökohtia, jotka edesauttavat kustannustehokkaampaan toimintaan. Uusien menetelmien käyttöönotto ja mahdollisuus testaamiseen kannustaa yrityksiä edelleen kehittämään uusia toimintatapoja. O m a n t o i m i n n a n k e h i t t ä m i n e n Palvelutasojen määrittämisellä on suuri merkitys toimintaa tehostettaessa. Työntekijämäärä tulee mitoittaa oikein halutulle palvelutasolle. Toiminnan tehostaminen pitkällä aikavälillä perustuu luontaisten poistumien kautta tulevaan henkilöstömäärän pienentymiseen sekä olevan henkilöstön lisäkouluttamiseen uusiin tehtäviin. Työntekijöiden eläköitymiset ja mahdolliset irtisanoutumiset pienentävät palkkakuluja ja sitä kautta toimintaa tehostamalla voidaan välttyä uusien henkilöiden palkkaamiselta. Työntekijöiden motivointi ja koulutus laaja-alaisten tehtävien suorittamiseen on avaintekijä oman toiminnan tehostamisessa. Työntekijöiden tehtäväkuvan laajentaminen helpottaa tehtävien suorittamista sairaustapauksissa sekä loma-aikoina. Työtehtävät eivät ole vain tiettyjen yksittäisten työntekijöiden ammattitaitona. Työntekijöiden motivaatio kasvaa sekä työhyvinvointi paranee tehtävien monipuolistumisen ansiosta. Tehtäväkuvat tulee ulottaa omassa hallintokunnassa eri prosessien alueille ja jopa eri hallintokuntien alueille. Alkuvaiheessa tehtäväkuvien laajentaminen saattaa aiheuttaa vastarintaa työntekijöiden keskuudessa, halu poiketa tutusta toiminnasta aiheuttaa vastustusta. Toiminnan tehostaminen kuitenkin mahdollistaa mm. palkkauksen paranemista tehtävänkuvan muuttuessa. Tämä onkin perusteltua, jos tehtävänkuvien laajentamisella vältytään uusien henkilöiden palkkaamiselta.

9 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a Osana oman toiminnan kehittämistä tulee huomioida ostopalvelujen käyttäminen. Varsinkin kausiluonteisissa ja ylikuormitustilanteiden tasaamisissa tulee harkita urakoitsijoiden käyttämistä oman toiminnan rinnalla. Urakoitsijoiden käyttö vähentää myös oman kaluston määrää ja parantaa kaluston käyttöastetta ja sitä kautta tuo kustannussäästöjä. Lisäksi urakoitsijoiden tehokkaammat työtavat tai muu innovatiivisuus kannattaa pyrkiä hyödyntämään. Pienillä paikkakunnilla voi ongelmaksi muodostua ammattitaitoisten urakoitsijoiden puute. Luontaisten poistumien kautta tuleva oman toiminnan tehostaminen ei aina ole riittävä toimenpide säästöjen saavuttamiseksi. Irtisanomiset ovat oman toiminnan tehostamista välittömästi ja niillä myös saadaan aikaiseksi välittömiä säästöjä. Jos toiminnassa on ollut tehottomuutta, eivät irtisanomiset välttämättä pudota palvelutasoa. Työntekijöiden irtisanominen aiheuttaa toiminnassa muutoksia, joissa jäljelle jäävien työntekijöiden ja työnjohdon motivointi uusiin tehtäviin on ensiarvoisen tärkeää. Työnantajan on sitouduttava järjestämään riittävä koulutus jäljelle jääville työntekijöille. V a i h t o e h t o n a u l k o i s t a m i n e n Vaihtoehtona oman toiminnan kehittämiselle on toimintojen ulkoistaminen. Ulkoistamalla tulee taata palvelutason säilyminen, mutta saada aikaan myös tuntuvia kustannussäästöjä. Ulkoistuksessa työntekijät siirtyvät urakoitsijan palvelukseen. Kunnan ja urakoitsijan kesken tehdään siirtyvistä töistä urakkasopimus ja/tai palvelusopimus. Urakoitsijan oleva työkanta mahdollistaa siirtyvien työntekijöiden työllistymisen myös muissa tehtävissä kuin urakkasopimuksen mukaisissa työtehtävissä. Tätä kautta ulkoistaminen on parempi ratkaisu työntekijöille kuin työntekijöiden irtisanomiset omaa toimintaa tehostettaessa. Sopimuksiin voidaan kirjata siirtyvien työntekijöiden turvaksi irtisanomissuoja, joka voi vaihdella urakkasopimuksen pituuden mukaan. Parhaimmillaan ulkoistuksen kautta paikkakunnalle tuleva urakoitsija synnyttää myös muuta liiketoimintaa ja työtilaisuuksia voidessaan tarjota omien ja ulkoistuksen kautta lisääntyneiden resurssien avulla palveluja myös muille asiakkailleen. Ulkoistaminen edellyttää ulkoistettavien toimintojen ja laatutasojen tarkkaa määrittelyä. Omajohtoisen toiminnan aikana kyseisiä määrittelyjä ei välttämättä ole tehty. Tuotteistustyöhön onkin varattava reilusti aikaa. Vertailtaessa oman toiminnan kustannuksia urakoitsijan tarjoamaan hintaan, tulee tehtävä- ja laatumääritykset laatia oman toiminnan mukaisesti. Myöhemmässä vaiheessa palvelutasojen parantaminen tai laskeminen on tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimusasia. Ulkoistettaessa tulee myös pohtia ulkoistettavien toimintojen laajuus. Liian suppea ulkoistaminen ei välttämättä herätä riittävää kiinnostusta ja kilpailua urakoitsijoiden keskuudessa. Lisäksi suurempien kokonaisuuksien kautta on saavutettavissa suurempia säästöjä. Myöskään ei ole järkevää jättää päällekkäisiä toimintoja urakoitsijan ja oman toiminnan välille. Ulkoistaminen kannattaa tehdä kokonaisuuksina siten, että myös ydintoimintaa tukevat tehtävät ulkoistetaan samassa yhteydessä.

10 10 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O Ulkoistettavien tehtävien tulee muodostaa kokonaisuus, jossa tehtäviä on ympärivuotisesti tehtävien kuormitus on mahdollisimman tasainen urakan koko mahdollistaa riittävän t yönjohdon aset tamisen E s i m e r k k e j ä k u n n a n t e k n i s e n p a l v e l u t u o t a n n o n j ä r j e s t ä m i s e s t ä A s k o l a, u l k o i s t u s ( l i i k k e e n l u o v u t u s ) tarjouskysely vuonna 2004 valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous sopimus tehty huhtikuussa 2005 urakoitsija Coor Service Management Oy sopimusaika 4+2 vuotta (molemminpuolinen optio) urakkahinta noin /vuosi sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät kiinteistöjen hoito (talonmiestyö) teiden ylläpito ulko- ja viheralueiden hoito ja kunnossapito vesi- ja jätevesihuolto (laitokset, verkosto) päivystys (24/7) siirtyvä henkilöstö 7 henkeä (operatiivinen tekninen henkilöstö) henkilökohtaiset käsityövälineet (ei pyydetty erillistä hintaa) Kiinteistöjen siivous on jäänyt tilaajan tehtäväksi. Autot, koneet ja laitteet ovat tilaajan omaisuutta, jotka on luovutettu korvauksetta palvelun tuottajan käyttöön. Askolassa tilaaja on kokenut saavansa tilaamaansa tuotetta ja palvelua. Kustannussäästöjä ei ole erityisesti tarkasteltu. Kysymys on ollut enemmän tuotantotavan valinnasta. O u l u n s a l o, o s t o p a l v e l u ( y l l ä p i t o u r a k k a ) tarjouskysely 2000, urakan sai YIT Rakennus Oy (sopimusaika 3 vuotta, ei optiota) toinen kierros 2003, urakan sai YIT Rakennus Oy (sopimusaika 4 vuotta, ei optiota) kolmas kierros 2007, urakan sai JT-Service Oy (sopimusaika 4 vuotta, ei optiota) valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (laatu 40 %, hinta 60 %) urakkahinta noin /vuosi sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät teiden ylläpito kunnan kiinteistöjen piha- ja ulkoalueiden hoito ulko- ja viheralueiden hoito ja kunnossapito ulkoliikuntapaikkojen, latujen, jääkenttien hoito Henkilöstöä siirtyi urakoitsijan palvelukseen. Oulunsalossa ovat asetetut laatuvaatimukset ovat tilaajan arvion mukaan täyttyneet ja yhtenäistyneet. Kustannussäästöjä on saatu, vaikka niitä ei ole erityisesti tarkasteltu. Kysymys on ollut enemmän tuotantotavan valinnasta. Lisäksi asiakaspalvelu on parantunut ja hoito on ammattimaistunut.

11 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 11 P ä ä t t ä j i e n s i t o u t u m i n e n Palvelutuotannon kustannuksien säästö on saavutettavissa, omaa toimintaa tehostamalla, palvelutasoa laskemalla tai ulkoistamalla. Jotta kustannussäästöt on mahdollista saavuttaa toimintatavasta riippumatta, on ensiarvoisen tärkeää että kunnan päättäjät ovat mukana pohtimassa vaihtoehtoisia toimintalinjoja ja sitoutuvat niihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joihin ollaan ryhtymässä. Päättäjien varhaisella sitoutumisella turvataan työrauha asiaa valmisteleville virkamiehille sekä vältytään turhan työn tekemiseltä. Päättäjiin, työntekijöihin ja kaikkiin osallistuviin sidosryhmiin kohdistuva tiedottaminen ja avoimuus auttavat vaikeidenkin asioiden päättämistä. I n k o o, u l k o i s t u s ( l i i k k e e n l u o v u t u s ) tarjouskysely kesällä 2007 valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (laatu 40 %, hinta 60 %) sopimus tehty marraskuussa 2007 urakoitsija YIT Rakennus Oy sopimusaika 4+4 vuotta, (yksipuolinen tilaajan optio) urakkahinta noin /vuosi sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät kiinteistöjen vikakorjaukset ja huolto (noin 40 kiinteistöä) venesatamien hoito ja kunnossapito (4 kpl) kiinteistöjen siivous (noin 13 kiinteistöä) teiden ylläpito (noin 30 km) ulko- ja viheralueiden hoito ja kunnossapito (pinta-ala noin m²) vesi- ja jätevesihuolto (vesilaitos, pumppaamot ja verkosto) päivystys siirtyvä henkilöstö 10 henkeä (7 teknistä toimihenkilöä, 3 siivoojaa) kalustoa, käyttö- ja vaihto-omaisuutta (työkaluja, pumppuja, agregaatteja, autoja 4 kpl, traktori, ruohonleikkureita) vaihto- ja käyttöomaisuus myös kilpailutettiin (tarjoushinta oli mukana tarjouksen kokonaisedullisuuden arvostelussa) Inkoossa on todettu ulkoistuksen pienentäneen kokonaiskustannuksia. Laatuun on oltu tyytyväisiä ja pieniä laatuparannuksia on tapahtunut, toisaalta on myös pieniä alituksia. Urakoitsijan laskutus on aiheuttanut lisätyötä tilaajaorganisaatiolle kun kokonaislasku tulee jyvittää monelle kustannuspaikalle. M i k k e l i, u l k o i s t u s ( y h t e i s y r i t y s ) hankintailmoitus tammikuussa 2007 esivalintakierroksella haettiin 5-7 asetetut kriteerit täyttävää neuvottelukumppania määräaikaan mennessä ilmoittautui 4 yritystä tarjouspyynnöt lähetettiin maaliskuussa 2007 tarjouksia saatiin 2 kpl, molemmat valittiin neuvottelumenettelyyn lopullinen esitys yhtiösopimukseksi joulukuussa 2007 yhtiökumppaniksi valittiin YIT Rakennus Oy (omistusosuus yhteisyrityksessä 40 %) yhteisyrityksen liikevaihto noin 5,3 /vuosi sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät kunnallistekniikan rakentaminen katujen ja yleisten alueiden hoito kunnan kiinteistöjen pihojen ja ulkoalueiden hoito viheralueiden hoito ja kunnossapito siirtyvä henkilöstö 63 henkeä kalustoa, käyttö- ja vaihto-omaisuutta myös siirtynyt (koneita, autoja, laitteita, työvälineitä) vaihto- ja käyttöomaisuus myös kilpailutettiin (tarjoushinta oli mukana kokonaisarvostelussa) Mikkeliin perustettu yhteisyritys on molempien osapuolten käsityksen mukaan käynnistynyt tyydyttävästi ja henkilöstön mielestä ratkaisu on osoittautunut onnistuneeksi

12 12 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O 2. ULKOISTAMISEN VALMISTELU S o p i v u u s u l k o i s t a m i s e e n Ulkoistettavien toimintojen tulee olla selkeitä palvelukokonaisuuksia tukitoimintoineen. Tehtävät, jotka vaativat paljon eri sidosryhmien työaikaa ovat vaikeampia ulkoistaa, koska rajapintoja eri sidosryhmien välille tulee useita ja rajapinnat saattavat olla vaikeasti määriteltävissä. Lisäksi on sellaisia tehtäviä, joita ei voi tai on epätarkoituksenmukaista ulkoistaa. Tällaisia ovat mm. kuntien viranomaistehtävät. Alla olevassa taulukossa on arvioitu eri toimintojen sopivuutta ulkoistamiseen. U l k o i s t e t t a v i e n t o i m i n t o j e n h e l p p o u s / v a i k e u s U l k o i s t e t t a v a t o i m i n t o Helppo Vaikea Katujen rakentaminen Vesihuollon rakentaminen Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito Mittauspalvelut (työmaamittaukset) Geotekniikka Katusuunnittelu (hankekohtainen) Vesihuollon suunnittelu (hankekohtainen) Laitossuunnittelu Vesihuoltolaitoksen toiminta Rekistereiden ylläpito Urakan valvonta xx xx xx (kaikki osa-alueet ei ole helppoja) xx xx...xx xx (tarvitaan myös omaa osaamista) xx (tarvitaan myös omaa osaamista) xx...xx xx xx xx T u o t t e i s t u s Ulkoistettavien palvelutuotteiden ja tehtävien määrittelyn tulee perustua alalla hyväksyttyihin nimikkeistöihin ja yleisiin laatuvaatimuksiin. Tällaiseksi soveltuvat hyvin tuoreet Rakennustietosäätiön julkaisemat ja alan johtavien toimijoiden hyväksymät InfraRYL laatuvaatimukset ja Infra nimikkeis töjärjestelmä. Näistä löytyy lisätietoa w w w. rakennustieto.f i Nimikkeistöjärjestelmän avulla lopputuote on jaettavissa hankeosiksi ja rakennusosiksi ja edelleen tarkemmiksi osakokonaisuuksiksi. Rakennusosanimikkeistöä käytetään investointitöissä. Nimikkeistöjärjestelmää on laajennettu hankeosanimikkeistöllä, joka osittelee lopputuotteen rakennusosaa yleisemmällä tasolla ja tuotantonimikkeistöllä. Tuotanto-osa sisältää kaikki työt valmiin tuotteen, sen osan tai toimituksen aikaansaamiseksi asiakirjojen edellyttämään tasoon.

13 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 13 Alla olevassa kuvassa on esitetty Infra nimikkeistön rakenne. Seuraavassa on esimerkki tuotantonimikkeistöstä (InfraRYL) H O I T O t a l v i h o i t o 2101 Aurausviittojen asennus ja poisto (TU 551) 2102 Talvikauteen varautumiseen liittyvät työt (TU 552) 2103 Auraustyöt (TU 561) 2104 Polanteen poisto ja paannejään tasaustyöt (TU 562) 2105 Lumen siirto ja kuljetus (TU 563) Lumen lähisiirto Lumen kuormaus ja kuljetus 2106 Pienalueiden lumenpoistotyöt (TU 564) 2107 Liukkauden torjuntatyöt (TU 565) Hiekoitus Suolaus 2108 Jäädyttämistyöt (TU 566) 2109 Hiekoitusmateriaalin poistotyöt (TU 567) Kovat pinnoitteet Viheralueet 2110 Kuivatusjärjestelmään kohdistuvat talvityöt (TU 568)

14 14 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O T u o t t e e n s i s ä l l ö n m ä ä r i t t e l y Ulkoistettavien tehtävien sisällön määrittelyn tulee olla niin yksityiskohtainen ja yksiselitteinen, että oman tuotannon vertailuhinta ja tulevan palveluntuottajan tarjoushinta on laskettavissa ja urakoitsijan tuottaman palvelun sopimuksenmukaisuus on valvottavissa. Kunnallisteknisen palvelutuotannon tehtävistä huomattava osa on helppo tuotteistaa ja siihen on valmiita malleja. Kadunpidon tehtävien (tuotteiden) sisällön määrittelyyn ei liity juuri lainkaan aineettomia tehtävänosia. E s i m e r k k i t u o t t e e n m ä ä r i t t e l y s t ä ( H e l s i n k i, e h d o t u s ) P o l a n t e e n p o i s t o j a p a a n n e j ä ä n t a s a u s t y ö t ( T U ) Nimike sisältään polanteen poiston sekä paannejään tasauksen. TYÖSELOSTUS Polanne poistetaan reunatukia myöten niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä työskenneltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Pinnan tasaus (polanteen poisto) suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. LAATUVAATIMUKSET Pinnan tasauksen jälkeen kadun pinnan tulee olla tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas ja tonttiliittymät on aukaistu. Sadevesikaivojen kansistot ja reunakivilinjat tulee olla näkyvissä, sekä ajoradan ja käytävän tulee selvästi erottua toisistaan. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat. LAADUN TOTEAMINEN Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien puhtaus polanteesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti). MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Työhön kuuluu kadun pinnan tasaus tai polanteen poisto sekä suojateiden, linja-autopysäkkien, risteysten ja tonttiliittymien aukaisu. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. mittayksikkö mittaustapa m²tr Työkohdeluettelossa ilmoitettu kadun, käytävän, pihan, pysäköintialueen pinta-ala

15 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 15 T o i m e n p i d e a j a n v a i k u t u s Tuotteistukseen tulee yleensä liittää toimenpiteen aloituskriteeri (milloin laatutaso on alentunut niin paljon, että toimenpiteisiin tulee ryhtyä), sekä toimenpiteen kesto (kuinka kauan työ saa kestää, jotta haluttu kunnossapitotaso on saavutettu). Toimenpideaika voidaan esittää tuotteen kuvauksen yhteydessä tai erikseen kaupallisissa asiakirjoissa. Toimenpideajoilla on suuri merkitys kunnossapidon kustannuksiin. E s i m e r k k i t o i m e n p i d e a j o i t u k s e s t a A U R A U S, A J O R A D A T M I L L O I N T Y Ö O N S U O R I T E T T A V A Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1: Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä Kunnossapitoluokka I II III Kadun tai tien kunnon alaraja Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm noudatetaan kp-luokan II vaatimuksia Sunnuntaisin ja arkipyhinä I-kunnossapitoluokassa voidaan noudattaa II-kunnossapitoluokan laatuvaatimuksia Taulukko 2: Töiden ajoittaminen Kunnossa-pitoluokka Aurauksen ajankohta I II III Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Toimenpideaika 6 h. Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kunnossapitoluokan I jälkeen. Toimenpideaika 12 h. Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kunnossapitoluokan II jälkeen. Toimenpideaika 24 h. Kinostumat aurataan seuraavasti: - kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden - kunnossapitoluokassa III viimeistään kun kinostumat haittaavat liikennettä Tuotteistamalla ja ilmoittamalla tuotteelle toimenpideaika määritellään tehtävän (palvelun) kokonaisuus. Urakointiin syntyy kaikille tarjoajille ja tilaajalle yhtenäinen pohja tarjoushinnoitteluun ja urakoinnin valvontaan. Palvelutuotetta voi kehittää vastaamaan paremmin esim. urakan muuttuneita olosuhteita. Tuotekuvaukset muodostavat ylläpidon työselostuksen ja mahdollisuuden eri toimijoiden vertailuun.

16 16 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O U l k o i s t a m i s p r o s e s s i n a i k a t a u l u Ulkoistamisprosessin läpiviemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Minimiaikana voi pitää 6-8 kuukautta. Jos tekninen taustatyö (kustannusvertailut, laatukriteerit, selostukset yms.) ovat normaaliorganisaatiossa jo valmiina tai pitkälle valmisteltuja aikataulua voi jonkin verran nopeuttaa. Seuraavassa ohjeellinen ulkoistusprosessin aika-arvio kuukausina alkaen siitä kun periaatepäätös ulkoistamiseen ryhtymisestä on tehty lähtökohdat, periaatteet, aloituspäätökset, YT-menettely hankintailmoitus, esivalikoituminen, kyselyn valmistelu tarjouspyynnön valmistelu, selvitykset, neuvottelut tarjousaika, lisäselvitykset tarjousten vertailu, urakoitsijan valinta, sopimusneuvottelut päätökset liikkeenluovutuksesta, sopimukset, tiedottaminen palveluiden siirto, YT-menettely Aika-arvio perustuu lähtökohtaan, että päätösesitykset valmistellaan ja päätökset tehdään kaikissa prosessin vaiheissa viivytyksettä hankkeen aikataulun mukaisesti. Ulkoistamisprosessin aikataulun tulee olla siten laadittu, että tehtävien luovutus voidaan ajoittaa kesätai talvikauden alkuun. Palveluiden siirron valmistelu, sopimuksen teon jälkeen, edellyttää vähintään kuukauden valmisteluaikaa. Siirron tapahtuessa talvikauden alussa siirtoajan tulee olla pitempi, jotta urakoitsija voi tutustua hoidettavaan alueeseen ja sen yksityiskohtiin sekä laatia oman talvihoitosuunnitelmansa.

17 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 17 O m a n t u o t a n n o n j a u r a k o i n n i n v e r t a i l u Ulkoistamista valmisteltaessa halutaan usein vielä vaihtoehtona ottaa huomioon oman toiminnan tehostaminen ja verrata sitä urakkatarjouksen hintaan ja laatuun. Oman tuotannon vertailuhinta voidaan myös ilmoittaa tarjouspyynnössä. Ilmoitettu hinta on tällöin ns. rajahinta, jolloin vertailuhinnan ylittävät tarjoukset eivät tule kysymykseen liian kalliina. Oman tuotannon vertailuhinnan laskeminen on vaativa tehtävä, koska hinnan on oltava urakoitsijan tarjoukseen verrattavissa. Kuntien käyttämät laskentajärjestelmät eivät useinkaan anna tähän tarkoitukseen suoraan käyttökelpoista tietoa. Kustannuseriä voi olla momenteilla, joista ne eivät siirry hankkeille. Tällaisia voivat olla esim. kehittämiskustannukset, ilmainen työvoima (koululaiset), jotkut tilakustannukset ja oman kaluston pääomakustannukset. Vertailuhintaa määritettäessä tulee ottaa huomioon mm. tulevat kalustoinvestoinnit, eläkemenoperusteiset maksut ja varhaiseläkemaksut, henkilöstövähennykset sekä niiden aiheuttamat ostopalvelujen lisäykset, sisäiset laskutukset sekä tilaajan valvontakustannukset. Oman toiminnan hinnan määrittelyn lähtökohtana on myös tehdyt tilinpäätökset. Oman toiminnan hinta korjataan indeksillä vertailuajankohtaan. Oman toiminnan hinnan määrittelyyn liittyy laatukriteerien määrittely. Hintojen tulee olla sidottuja siihen laatutasoon, jota oma toiminta tuottaa. Jos laatukriteereitä ei ole aiemmin kirjallisina määritelty muodostuu näin tehdyistä laatukriteereistä myös urakan eri tehtävien laatumäärittelyt. Laatumääritykset tulee tehdä samalle tasolle mikä oli omassa toiminnassa käytössä. Näin saadaan urakoitsijan ja oman toiminnan hinnoista vertailukelpoiset. Ulkoistettaessa voidaan nostaa tai laskea laatutasoa. Tämä muutos tulee myös huomioida vertailulaskelmissa. Kunnossapidettävistä alueista tehdään täydelliset inventaariot ja laatukriteereiden määrittely (mm. pinta-alat, kunnossapitoluokat, määrät, päällystekartoitus, puistojen leikkivälineiden kuntokartoitus, puistojen kasvillisuuden kartoitus). Toteutuneiden hankkeiden kustannusten perusteella saadaan määritettyä yksikköhinnat kadun ja vesihuollon uudis- ja korjausrakentamiselle. Rakentamisen laatuosiossa viitataan InfraRYL 2006 julkaisuun. Mikäli omajohtoinen tuotanto on käyttänyt erilaista laatuvaatimustasoa tulee näiden aiheuttamat muutokset ottaa huomioon myös hinnoittelussa ja vertailussa.

18 18 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O 3. HANKINTAMENET TELY JA SOPIMUSR AKENNE Varkauden kaupungin kunnallisteknisen palvelutuotannon ulkoistamisessa todettiin kilpailullisen neuvottelumenettelyn soveltuvan hyvin ulkoistukseen liittyvän hankintaprosessin läpiviemiseen. Kilpailullisen neuvottelumenettelyyn kuuluva tilaajan ja tarjoajien välinen vuorovaikutus toteutettiin Hankintaklinikkana. K i l p a i l u l l i n e n n e u v o t t e l u m e n e t t e l y Hankintalain keskeisiä yleisiä periaatteita ovat: hankintayksikkö käyttää hyväkseen olemassa olevat kilpailuolosuhteet hankintamenettelyssä kohdellaan kaikkia osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä hankintamenettely on avointa hankinta on mahdollisimman taloudellinen, suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen Hankintalain mukaan voidaan kilpailullista neuvot telumenet telyä käyttää erityisen monimutkaisissa hankinnoissa, kun a) hankintayksikkö ei pysty ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja taikka teknisiä keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi ja b) tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hank intalaissa k ilpailullisella neuvot telumenet telyllä tarkoitetaan hank intamenet telyä, jossa hank intayksik kö julkaisee hank innasta hank intailmoituksen ja johon kaik k i toimittajat voivat py y tää saada osallistua; hank intayksik kö neuvot telee menet tely yn hy väksy t t yjen ehdok kaiden kanssa löy tääkseen yhden tai usean ratkaisun, joka vastaa sen tar peita ja jonka perusteella valittuja ehdok kaita py ydetään tekemään tarjouksensa.

19 U l k o i s t a m i n e n p a l v e l u t u o t a n n o n k e h i t t ä m i s v a i h t o e h t o n a 19 Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä haetaan neuvottelujen avulla ratkaisumalleja, joiden perusteella tarjoajilta pyydetään hintatarjouksia. Tarjoajat osallistuvat neuvotteluissa esillä olevissa asioissa tarjousasiakirjojen laadintaprosessiin ja tuovat siten osaamisensa ratkaisun hakemiseen. Neuvottelumenettelyyn osallistuvat yritykset valitaan osallistumishakemusten perusteella. Neuvottelumenettelyn ensimmäinen vaihe päättyy tarjouspyyntöjen lähettämiseen. Neuvottelumenettely voi jatkua myös tarjousvaiheen jälkeenkin. Tekes on julkaissut k ilpailulliseen neuvot telumenet tely yn liittyen seuraavat ohjejulkaisut : Innovointi ja julk inen hank inta, kehit yshank keiden k ilpailuttamisen juridisia k ysymyk siä w w w.tekes.f i/ f i/document/43446/innovointi_ ja_ julk inen_ hank inta_ pdf Työk irja k ilpailullisen neuvot telumenettelyn toteuttamiselle w w w.tekes.f i/ f i/document/43447/t yok irja_ k ilpailullisen_ neuvot telumenet telyn toteut tamiselle_ pdf Kilpailullinen neuvottelumenettely antaa mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun tilaajan ja urakoitsijoiden välillä. Neuvottelujen avulla voidaan käsitellä ja kiinnittää tarjousten pohjaksi monia asioita jo ennen varsinaisten tarjouspyyntöjen lähettämistä. Neuvottelut antavat myös urakoitsijoille hyvän lähtökohdan tarjouksen laatimiselle. Neuvotteluprosessin perusteella he saavat tarkan tiedon siitä, mitä tilaaja haluaa ostaa.neuvotteluissa ei tule yrittää sopia asioita, jotka rajoittavat tarjoajien mahdollisuuksia tarjota innovatiivisia ja mahdollisesti liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia ratkaisuja. Tämänkaltaisista asioista saatava kilpailuetu toimii myös tilaajan hyväksi ja näkyy edullisempina tarjouksina.

20 20 K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O Hankintaklinikka osana kilpailullista neuvottelumenettelyä Varkauden tapauksessa osana hankintalain mukaista kilpailullista neuvottelumenettelyä käytettiin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kehittämää Hankintaklinikkaa. RAKLIn hankintaklinikkatoiminnan tavoitteena on markkinavuoropuhelun edistäminen hankintalain hengessä intressivapaassa ympäristössä, kiinteistö- ja rakennusalan hankintainnovaatioiden edistäminen sekä tapauskohtaisten hankintaratkaisujen etsiminen ennen kilpailutilannetta. hankintaklinikalla hankintatapauksia pohtimaan kootaan avoin vuorovaikutteinen työpaja tilaajista, konsulteista, urakoitsijoista ja muista palveluntuottajista. Työpajat tuottavat hankintahaasteen analyysin ja ratkaisusuosituksia, jotka dokumentoidaan. Hankintaklinikan loppuraportti on julkinen ja tilaajalle jää oikeus päättää tulosten hyödyntämisestä. Hankintaklinikkaprosessi sisältää tyypillisesti 4-6 työpajaa ja kestää muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Alla on esitetty klinikkaprosessi Varkauden tapauksessa Lisätietoa hankintaklinikasta w w w. h a n k i n t a k l i n i k k a. f i Varkauden tapauksessa hankintaklinikkatyöskentely käynnistettiin kutsumalla kiinnostuneita urakoitsijoita pohtimaan palvelutuotannon ulkoistamiseen liittyviä haasteita ja kaupungin tavoitteita. Kahden työpajan jälkeen todettiin, että keskustelussa siirrytään niin yksityiskohtaiselle tasolle, että Hankintalain mukainen tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi olla uhattuna. Oikean etenemisprosessin löytämiseksi kuultiin hankintajuridiikan asiantuntijaa, jonka lausunnon mukaan klinikkatyöskentelyyn osallistuminen ennen hankintamenettelyn käynnistymistä voi täyttää jääväytymisen edellytykset. Tämän johdosta hankintaklinikan aikataulua ja työskentelytapaa muutettiin siten, että kli-

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa KOKO-hankintakoulutus, Hyvinkää 26.10.2010 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia haasteellisissa

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyöseminaari Tampereen yliopisto 7.10.2010 Pekka

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 1(9) Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012-2017/19 HANKINTAMENETTELYOHJE TARJOUSTEN ANTAMINEN JA ARVOSTELU SEKÄ PALVELUNTUOTTAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3

Lisätiedot

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 TAUSTAA ULKOISTAMISELLE Kaupungin talouskurimus pakotti etsimään isompia säästöjä nopeammin Valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Kuntien infraomaisuuden hoito SOTE:n jälkeen. Timo Paavilainen Kuntatekniikan päivät Jyväskylä

Kuntien infraomaisuuden hoito SOTE:n jälkeen. Timo Paavilainen Kuntatekniikan päivät Jyväskylä Kuntien infraomaisuuden hoito SOTE:n jälkeen Timo Paavilainen 12.5.2017 Kuntatekniikan päivät Jyväskylä Timo Paavilainen, Henkilökuva KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ RI, LaTOL yhdyskuntatekniikka 1986 Työkokemus:

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA Asianumero 834/22.08.00/2013 POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 HANKINTAMENETTELYOHJE TARJOUSTEN ANTAMINEN JA ARVOSTELU SEKÄ PALVELUNTUOTTAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 22.5.2015 Kuntatekniikkapäivät 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Hankintaklinikka uusi menettelytapa hankinnoissa

Hankintaklinikka uusi menettelytapa hankinnoissa Hankintaklinikka uusi menettelytapa hankinnoissa case Keskuskatu 12.3.2009 Finlandiatalo Reijo Järvinen Esityksen sisältö Hankintaklinikasta yleisesti Keskuskatu projekti Urakoitsijan valintamenettely

Lisätiedot

Vuorovaikutteiset hankintamuodot kokemuksia hankintaklinikoista ja kilpailullisesta neuvottelumenettelystä

Vuorovaikutteiset hankintamuodot kokemuksia hankintaklinikoista ja kilpailullisesta neuvottelumenettelystä Vuorovaikutteiset hankintamuodot kokemuksia hankintaklinikoista ja kilpailullisesta neuvottelumenettelystä PRO2ACT - verkostotapaaminen 28.4.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 23-24.10.2014 Seinäjoki KEHTO 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu

Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu, puheenjohtaja 11.5.2017 Kutsuuko kuntasi virkistymään, viihtymään ja menestymään? Tarjoaako se ihmisiä ja yrityksiä kiinnostavia sijainteja

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 26.9.2017 Tarjouspyyntö, konetyöt 2018 2020 sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille 2021-2022 Kuortaneen kunta rakentaa ja korjaa kiinteistöjänsä,

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista

Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista Kouvolan kaupunki / yhdyskuntatekniikka 1 Palvelu Yhdyskuntatekniikka 2017 Palveluyksiköt Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Alueiden hoito ja kunnossapito

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 8.6.2014 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon Yhtenäinen

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

26.2.2016. Tarjouspyyntö HS-Vesi

26.2.2016. Tarjouspyyntö HS-Vesi 26.2.2016 Tarjouspyyntö HS-Vesi Kankaantaustan aluesaneeraus 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO: 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE 1 3. TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT 2 4. NEUVOTTELUT 2 5. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa 1 Helsingin Sanomat..pikku uutinen muutaman vuoden takaa 2 Esimerkki tältä aamulta (13.6.2017, klo 9:08) Viimeisin Hilmassa julkaistu

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen 2013-11-22 Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Heidi Hyppönen, nuorempi vesihuollonsuunnittelija, WSP Vesisama-hanke 2 Vesihuoltoverkostojen korjausvelka kasvaa Nykyiset saneerauskäytännöt riittämättömiä

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pilotin yleisesittely

Pilotin yleisesittely TUKEFIN-PILOTTI MAAKAASUPUTKI LEMPÄÄLÄ-KANGASALA Pilotin yleisesittely Projekti on Tukefin - ohjelmaan kuuluva pilottihanke, jossa testataan julkisen sektorin teettämän kohteen kilpailutuksen valintakriteereitä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Lahti 23.5.2012 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Uudentyyppisiä hankintatilanteita

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 138671 Joensuun GREEN PARK SMART ENERGY NET - Toteutettavuusselvitys

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat.

Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat. TARJOUSPYYNTÖ Kauppatorin markkinoiden järjestäminen Tarjouspyynnön taustaksi Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat. Käsitteet: Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri Pakilan alueurakka IPT-työpaja 15.11.2016 Pakilan alueurakan perustietoja (2014-19) Toteutetaan 5-vuotisena palveluallianssisopimuksena Kehitysvaihe ennen toteutusta noin 4 kk Toteutusvaihe 5 vuotta Kumppanit:

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/206 (5) 27.0.206 3 HKL:n arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien puitejärjestelyn tilaaminen HEL 206-00065 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 84 30.03.2015. Mäntsälän kunnan kuntatekniikan hoidon ja kunnossapidon selvitys 141/01.00/2015. Kunnanhallitus 84

Kunnanhallitus 84 30.03.2015. Mäntsälän kunnan kuntatekniikan hoidon ja kunnossapidon selvitys 141/01.00/2015. Kunnanhallitus 84 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Mäntsälän kunnan kuntatekniikan hoidon ja kunnossapidon selvitys 141/01.00/2015 Kunnanhallitus 84 Kuntatalous on suurien haasteiden edessä. On joko kehitettävä rakenteita ja

Lisätiedot

HANKINTAKLINIKKA. Kunnan teknisen palvelutuotannon ulkoistaminen, loppuraportti, case Varkaus. Kauppakadun perusparannus (kuvat Jani Viljakainen)

HANKINTAKLINIKKA. Kunnan teknisen palvelutuotannon ulkoistaminen, loppuraportti, case Varkaus. Kauppakadun perusparannus (kuvat Jani Viljakainen) VARKAUDEN KAUPUNKI Tekninen Virasto HANKINTAKLINIKKA Kunnan teknisen palvelutuotannon ulkoistaminen, loppuraportti, case Varkaus Kauppakadun perusparannus (kuvat Jani Viljakainen) 2(17) Loppuraportin sisältö

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/8 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki / Tekninen keskus Asia ja sen selvitys 10038 Joensuun kantakaupungin talvityökonepalvelut Hankinnan kohde: kilpailutti

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016 Tekninen toimi 14.11.2013 ULKOALUEIDEN HOITO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää seuraavien ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitopalveluista: Tori, Linja-autoasema,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot