Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu 13.3.2014"

Transkriptio

1 Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu Työterveyshuollon tarjouspyyntöön kohdistetut kysymykset ja hankintayksikön niihin antamat vastaukset: 1. KYSYMYS Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelun tuottamiseen käytetään työterveyshuollon tehtäviin soveltuvaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa valtioneuvoston asetuksen mukaisesti: asiakaslähtöisesti, riippumattomasti, eettisesti, luottamuksellisesti, monitieteisesti ja moniammatillisesti. Tarjouksessa on annettava selvitys Palveluntuottajan (ml. alihankkijat) henkilöstön koulutuksesta ja pätevyydestä sekä siitä miten Palveluntuottaja täyttää valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset. Tarkoittaako kohdan 5.5. vaatimus sitä, että Palveluntuottajan on henkilöstön koulutusta ja kokemusta kuvaavan yleisen selvityksen lisäksi nimettävä Tilaajalle tarjottavat resurssit ja annettava selvitys näiden VNa:N mukaisesta pätevyydestä. Yleinen selvitys henkilökunnan koulutuksesta ja kokemuksesta on riittävä. Lisäksi on esitettävä miten palveluntuottaja täyttää Valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset kohdan 5.5 mukaisesti. 2. KYSYMYS Yleislääkäritasoinen sairaanhoito; Palvelun käyttäjä pääsee lääkärin vastaanotolle saman päivän aikana, mikäli palvelun käyttäjä on varannut ajan ennen klo arkipäivinä. Palvelun käyttäjän tehdessä varauksen arkisin klo jälkeen, pääsee hän lääkärin vastaanotolle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Perjantaina klo jälkeen tehdyissä varauksissa palvelun käyttäjä pääsee lääkärin vastaanotolle seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Kohta 5.8.c Palvelutasovaatimus saattaa joillakin paikkakunnilla karsia pois toimittajia ja siten olla kilpailua rajoittava lisäksi on hyvän käytännön mukaista rajoittaa kohdan mukainen toimintatapa kiireellistä hoidontarvetta vaativiin tapauksiin.voitteko muuttaa vaatimusta esimerkiksi seuraavaan muotoon: Äkillisissä sairaustapauksissa / kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa Palvelun käyttäjä pääsee lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle saman päivän aikana, mikäli palvelun käyttäjä on varannut ajan ennen klo arkipäivinä. Palvelun käyttäjän tehdessä varauksen arkisin klo jälkeen, pääsee hän lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Perjantaina klo jälkeen tehdyissä varauksissa palvelun käyttäjä pääsee lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Palveluntuottajalla on oikeus hoidon tarpeen arviointiin ja potilaan ohjaamiseen hoidon kannalta tarkoituksenmukaiselle ammattihenkilölle. Lääkärin vastaanotolla tarkoitetaan yleislääkäritasoisia lääkärikäyntejä Palveluntuottajan tarjoamassa toimipisteessä.

2 Vaatimukset koskevat kiireellistä hoitoa vaativia tilanteita siltä osin, kun hoito yleisen käytännön mukaan voidaan suorittaa työterveyshuollossa. 3. KYSYMYS Palvelun Tilaajalle nimetty vastaava työterveyshuollon erikoislääkäri on työsuhteessa Palveluntuottajaan. Voitteko selventää, miksi vaaditte tätä vähimmäisvaatimuksena? Mainittu vaatimus on mielestämme kohtuuton, sillä toimittajan tulee voida päättää käytettävä resursointitapa. Tämä ehto saattaa rajoittaa kilpailua. Ehdotamme, että mainittu vaatimus poistetaan vähimmäisvaatimuksista. Kommentti: Esim. hinnoittelun osalta vaatimuksella ei ole merkitystä, sillä tarjoaja sitoutuu hinnoittelussa tiettyyn työterveyslääkärin aikaveloitukseen, johon resursoinnilla ei ole merkitystä. Palvelun Tilaaja pidättää oikeuden olettaa, että Tilaajalle nimetty vastaava työterveyshuollon erikoislääkäri on työsuhteessa Palveluntuottajaan. Henkilö on tällöin direktio-oikeuden omaavassa sopimussuhteessa Palveluntuottajaan. Palveluntuottaja voi itse vaikuttaa resursointiin. 4. KYSYMYS Kohta 8.Hinnat Hintojen tulee olla kiinteät kahden ensimmäisen sopimusvuoden ajan, jonka jälkeiselle ajalle palveluntuottajalla on oikeus esittää hinnan korottamista palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Perusteena ei saa käyttää esim. yleistä kustannustason nousua. Esitykset hinnan muutoksista perusteluineen on esitettävä Tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä viimeistään hinnan korotusvuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. Voidaanko hinnantarkistukset sitoa kalenterivuosirytmiin? Tämä selkeyttäisi hinnoittelua tässä tapauksessa, jossa noudatetaan erillishinnastoa ja toimittajan yleistä hinnastoa ja halutaan tarjoushintojen olevan kiinteinä voimassa kauemmin kuin kuluvan vuoden + 1 vuosi.ehdotamme, että toimittajalla olisi mahdollista esittää hinnan tarkistusta ensimmäisen kerran alkaen Hintojen tulee olla kiinteät kahden ensimmäisen sopimusvuoden ajan, jonka jälkeiselle ajalle palveluntuottajalla on oikeus esittää hinnan korottamista palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. 5. KYSYMYS Kohta 9. Maksuehto, viivästyskorko ja laskutus Kohta 9: Aikaveloitteisissa toiminnoissa laskutus tapahtuu toteutuneen ajankäytön mukaan.

3 Voitteko ystävällisesti huomioida tarjouspyynnössä, että alan yleisen käytännön mukaisesti työterveyshuollon palveluista veloitetaan esim. alkavin 15 minuutein (KL 1) ja 10 minuutin jaksoilta (KL 2)? Toteutuneella ajankäytöllä tarkoitetaan tässä nimenomaan alkavia 10 ja 15 minuutin aikavälejä. 6. KYSYMYS Kohta 9.6: Toiminnan koordinointi ja sairauspoissaolojen tallennuspalvelu Tarkoittaako sairauslomien tallennuspalvelu mm. sitä, että Palveluntuottaja tallentaa asiakkaan Palveluntuottajalle lähettämän tiedoston (esim. Excel) sisältämät ulkopuoliset poissaolotiedot ajantasaisesti potilastietojärjestelmään? Kyllä 7. KYSYMYS Kohta 9.7 Kela 0 luokan toimenpiteet pois lukien ne, jotka ovat yhdessä erikseen sovittuja Voitteko ystävällisesti tarkentaa, mitkä KL 0 -luokan toimenpiteet mielestänne olisivat lähtökohtaisesti ilman veloitusta toteutettavia palveluja?perustelu: Tarjoajalla tulee tarjoushetkellä olla tiedossaan kaikki merkittävät hinnoitteluun vaikuttavat tekijät. Luovi ei ole vaatimassa ilman veloitusta toteutettavia palveluja. Tällä tarkoitetaan kaikkia niitä KL 0-luokan toimenpiteitä, joita ei ole yhdessä sovittu. Vain yhdessä sovituista toimenpiteistä Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa hinnaston mukaisesti. 8. KYSYMYS Kohta 10. Sopimuksen seuranta, raportointi ja arviointi Kohta 10: Luovin johtoryhmä määrittää Luovi tasoiset vuosittaiset työhyvinvoinnin tavoitteet, mittarit ja seurantamenetelmä Voitteko ystävällisesti huomioida tarjouspyynnössä, että työterveystoiminnan tavoitteet laaditaan yhteistyössä. Luovin johto on määrittänyt Luovin työhyvinvointitavoitteet ja työhyvinvointi on myös Luovin strategiassa. Liitteen 2 mukaisesti työterveyshuolto ja työnantaja laativat työterveystoiminnan tavoitteet yhteistyössä.

4 9. KYSYMYS Kohta 12: Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Voitteko täsmentää, mitä tarkoitatte sillä, että sopimusta ei voida osaksikaan siirtää kolmannelle? Tällä varmistetaan se, että palveluntuottajalla ei ole mahdollista siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman yhteistä päätöstä. Alihankkijoiden käyttö on mahdollista tarjouspyynnön mukaisesti. 10. KYSYMYS Kohta 13.1: Toistuvasti käy niin, että palvelun käyttäjä ei pääse samana päivänä lääkärin vastaanotolle vaikka on varannut aikaa ennen klo tai palvelun käyttäjä on varannut aikaa klo jälkeen eikä pääse lääkärin vastaanotolle seuraavana päivänä tai palvelun käyttäjä on varannut aikaa perjantaina klo jälkeen, eikä pääse lääkärin vastaanotolle seuraavana arkipäivänä. Voitteko ystävällisesti huomioida kohdan 8 c. kysymyksen tämän kohdan osalta? Tarjouspyynnössä ei ole eikä kysyjän kysymyksissä ole kohtaa 8c. Tarjouspyynnön kohta 5.8.c on huomioitu vastauksessa KYSYMYS Kohta 13.2: Toistuvasti käy niin, ettei palvelun käyttäjä kiireettömissä tilanteissa pääse lääkärin vastaanotolle viimeistään kahdessa (2) viikossa.toistuvasti tarkoittaa kohtien 1 ja 2 yhteydessä yli kaksi (2) kertaa kuukauden seurantajakson aikana tapahtuvaa palvelutoiminnan häiriötä. Miten määritellään kiireetön palvelu? Entä kiireellinen? Olemmeko ymmärtänet oikein, että kohtia 8 c ja ym sovelletaan vain kiireellisen hoidon tarpeen kohdalla? Tarjouspyynnössä ei ole kohtia ja 8 c. Tarjouspyynnön kohdassa 5.8.c tarkoitetaan yleislääkäritasoisia kiireellisiä lääkärikäyntejä Palveluntuottajan tarjoamassa toimipisteessä hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti. Kohdassa 13.2 tarkoitetaan kiireetöntä hoitoa. Kiireettömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jossa potilaan terveydentila ei vaadi välitöntä hoitoon pääsyä. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen potilaan hoitoa siltä osin, kun sairaanhoidosta on sovittu työterveyshuollon sopimuksessa sekä yleisen työterveyshuollon sairaanhoitokäytännön mukaisesti.

5 12. KYSYMYS Tarkoittaako tämä, että maksimisakot ovat sopimuskauden aikana yhteensä enintään 10 % sopimuksen vuosihinnasta?sopimussakkona muussa tapauksessa on kohtuuton. Tarkoittaa. 13. KYSYMYS Kohta 13, viimeinen kpl: Palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan Tilaajalle yllämainittujen kriteerien mukaisista poikkeamista palvelutoiminnassaan välittömästi poikkeaman tultua Palveluntuottajan tai tämän alihankkijan tietoon. KYSYMYS: Tarkoitatteko tällä sitä, että Palveluntuottaja ilmoittaa viiveettä Tilaajalle asian edistymisestä/ratkaisemisesta reklamaatiokäytäntönsä (tai sovittavan käytännön) mukaisesti? Tällä tarkoitetaan sitä, että poikkeamasta on tiedotettava välittömästi, kun se on tullut Palveluntuottajan tietoon. 14. KYSYMYS Kohta 14 Toiminnan käynnistyksen häiriötilanteet Kohta 14, 1.kappale: Tilaaja velvoittaa Palveluntuottajaa käynnistämään työterveyshuoltopalvelut sopimuksen mukaisessa laajuudessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy, on jokaiselta alkavalta viikolta, kuitenkin enintään euroa. Yllämainitun (kohta 14) viivästystä koskevan sopimussakon perusteena tulee olla tilanne, että (i) viivästys johtuu todennetusti Palveluntuottajasta ja se, (ii) että viivästys ei johdu ylivoimaisesta esteestä. Palveluntuottaja ei voi kohtuudella hyväksyä tilannetta, jossa Palveluntuottaja joutuisi maksamaan sopimussakkoa jostakin muusta syystä johtuvasta viivästyksestä. Palveluntuottajalle ei lankea sopimussakkoa mikäli viivästys ei johdu palveluntuottajasta tai se johtuu Force Majeure ylivoimaisesta esteestä. Palveluntuottaja vastaa alihankinnasta kuten omastaan ja palveluntuottaja vastaa myös alihankkijan toiminnan käynnistymisestä kuten omastaan. 15. KYSYMYS Kohta 14, 2.kappale: Tilaajalla on lisäksi oikeus yllä mainituissa tilanteissa hankkia palvelu haluamastaan paikasta hankintahinnasta riippumatta Palveluntuottajan maksaessa Tilaajan maksaman hinnan ja oman tarjouksensa mukaisen hinnan välisen erotuksen. Sopimussakon edellytyksenä on, että Tilaaja on vähintään kaksi (2) kuukautta ennen velvoitepäivää ilmoittanut Palveluntuottajalle, että palvelu on käynnistettävä tai mikäli tämä viivästyy, viimeistään kahden (2) kuukauden päästä ilmoituksesta.

6 Voitteko täsmentää, mitä tarkoitatte ilmoittamisella: tarkoittaako se hankintapäätöstä? vai sopimuksen allekirjoittamista? Ottaen huomioon sopimussakon suuruuden, hankittavan palvelun laajuuden ja käynnistysajankohdan (kesä), hankintayksikön tulisi tehdä hankintapäätös viimeistään kolme (3) kuukautta ennen tavoiteltua palvelun käynnistämispäivää. Tilaaja tekee hankintapäätöksen ja sopimuksen hankintalain mukaisesti ja olettaa, että Palveluntuottaja pystyy aloittamaan toimintansa tarjouspyynnön mukaisesti. Tilaaja tarkoittaa tässä tapauksessa nimenomaan mahdollista sanktion laukeamiseen liittyvää omaa ilmoitusvelvollisuuttaan kahden kuukauden ilmoitusajalla. Hankintayksikön tavoitteena on tehdä hankintapäätös mennessä. 16. KYSYMYS Kohta 17 Muut ehdotkohta 17. 1: Sopimus, 2. Tarjouspyyntö, 3. Julkisten hankintojen palveluja koskevat yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT), 4. Tarjous. Palvelun tuottajan omia yleisiä ehtoja ei hyväksytä osaksi sopimusta. Voidaanko sopimusneuvotteluissa sopia tarjouspyynnön ehtoja ja Julkisen hallinnon palveluhankintojen ehtoja (JYSE 2009 PALVELUT) tarkentavista ehdoista, joilla ei ole merkitystä kokonaistaloudelliseen edullisuuteen ja hintoihin?perustelu: Tarjouspyynnöstä ja JYSE 2009 PALVELUT -ehdoista puuttuu erittäin tärkeitä sopimuskohtia, esimerkiksi työtapaturmien hoidosta aiheutuvien kustannusten laskutuskäytäntöön liittyvät seikat, peruuttamattoman ajan maksamista koskevat seikat jne. Voidaan sopia kohtuullisista ehdoista. 17. KYSYMYS Kohta 18 Päätöksen perusteetkohta : Tarjoajan kuvaus, millä toimenpiteillä vähennetään riskiä ennenaikaisiin eläköitymisiin ja millä toimenpiteillä tuetaan osatyökykyisten työssä pysymistä (maksimi 5 pistettä). Mitä tarkoitatte sellaisella toimenpiteillä, joita vain työterveyden ammattihenkilö toteuttaa (alla on määritelty vain ammattihenkilön työ laskutettavaksi työksi).kommentti: Kokemuksemme ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemistä toteuttavat myös muut moniammatillisen tiimin jäsenet (työfysioterapeutti, työterveyspsykologi asiantuntijoina) sekä eri alojen erikoislääkärit sekä työkykyvalmentajat. Tarjouspyynnössä on tarkoitettu sitä, että esitelty malli itsessään ei ole laskutuskelpoinen vaan tehty työ. Tarjouspyynnössä on tarkoitettu myös, että hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta voidaan laskuttaa Tilaajalta ja se koskee myös työterveyden asiantuntijoita, eri alojen erikoislääkäreitä sekä työkykyvalmentajia.

7 18. KYSYMYS Kohta : Tarjoajan kuvaus työyhteisöjen tukemisesta muutostilanteissa (maksimi 5 pistettä) Mitä tarkoitatte sellaisella muutostilanteen työyhteisötuella, jota työterveyden ammattihenkilöt toteuttavat?kommentti: Osa tarjolla olevasta muutostuesta on työterveyden asiantuntijoiden toimintaa. Tällä tarkoitetaan myös työterveyshuollon asiantuntijoiden toimintaa. 19. KYSYMYS Hinnoittelulomake; Erikoislääkäreiden hinnat vaihtelevat jonkin verran paikkakunnittain ja erikoislääkärin erityisen osaamisen ja kokemuksen perusteella. Ehdotamme, että erikoislääkäreiden hinnat annetaan pyydettyjen erikoisalojen keskihintojen mukaan. Tarjoaja antaa pyydetylle erikoisalalle yhden hinnan johon sitoutuu. Tarjoajalla on oikeus veloittaa myös tarjouksessa esitettyjä hintoja alhaisemmalla tasolla. 20. KYSYMYS Tarjouspyynnön kohta 13.4./ Tarkoittaako tilaaja, että jokaisella paikkakunnalla on oltava työterveyshuollon erikoislääkäri? Ehdotamme, että jokaisella paikkakunnalla nimetään työterveyslääkäri jolla on pätevyys ammattinimikkeeseen ja että valtakunnallinen vastuutyöterveyslääkäri on työterveyshuollon erikoislääkäri. Toiminnan täytyy täyttää kriteerit pätevyysvaatimuksista: Päätoimisesti työterveyshuollossa toimivan lääkärin tulee olla työterveyshuollon erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri, tai hänen arvioidaan olleen työkokemuksensa perusteella pätevä ennen uuden työterveyshuoltolain voimaantuloa vuonna Osa-aikaisesti työterveyshuollossa voi toimia myös muu laillistettu lääkäri joka täyttää tietyt pätevyysvaatimukset (1383/2001; 3 :4 ja 1484/2001;16, 17 ). Mikäli paikkakunnalla ei ole työterveyshuollon erikoislääkäriä niin valtakunnallisen vastuutyöterveyslääkärin tai jonkun muun Palveluntuottajan työterveyshuollon erikoislääkärin odotetaan paikan päällä ottavan kantaa asioihin jotka vaativat erikoislääkärin kannanottoa ja tämän toiminnan odotetaan järjestyvän tarjouspyynnössä olevien ehtojen mukaisesti. 21. KYSYMYS Tarjouspyynnön kohta 13.4/ Työterveyshuollon erikoislääkärin puuttuminen yli kuukauden. Kuinka huomioitte loma-ajat? Ehdotamme, että jos paikallinen työterveyslääkäri tai nimetty varahenkilö eivät ole tavoitettavissa yli 4 viikkoon yhtäjaksoisesti, sanktio otetaan käyttöön.

8 Toiminnan täytyy täyttää kriteerit pätevyysvaatimuksista: Päätoimisesti työterveyshuollossa toimivan lääkärin tulee olla työterveyshuollon erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri, tai hänen arvioidaan olleen työkokemuksensa perusteella pätevä ennen uuden työterveyshuoltolain voimaantuloa vuonna Osa-aikaisesti työterveyshuollossa voi toimia myös muu laillistettu lääkäri joka täyttää tietyt pätevyysvaatimukset (1383/2001; 3 :4 ja 1484/2001;16, 17 ). Mikäli paikkakunnalla ei ole työterveyshuollon erikoislääkäriä niin valtakunnallisen vastuutyöterveyslääkärin tai jonkun muun Palveluntuottajan työterveyshuollon erikoislääkärin odotetaan paikan päällä ottavan kantaa asioihin jotka vaativat erikoislääkärin kannanottoa ja tämän toiminnan odotetaan järjestyvän tarjouspyynnössä olevien ehtojen mukaisesti. Tämä koskee myös loma-aikoja. 22. KYSYMYS Tarjouspyyntö kohta 9.7. Mitä tarkoitatte Kela 0 luokan palveluilla? Palveluja jotka jäävät Kelan korvausluokan 1 ja 2 ulkopuolelle, esimerkiksi fysioterapeutin ryhmäliikunta säännöllisesti koko henkilökunnalle. 23. KYSYMYS Onko hinnoittelulomakkeen osa 1 henkilömäärä 950 vai onko 950 koko henkilömäärä? Ehdotamme, että henkilömäärät tulisi jakaa osa-alueittain. Hankintailmoituksesta on julkaistu Hilma-järjestelmässä korjausilmoitus, jossa hinnoittelulomakkeen osa-aluetta 1 koskevaksi henkilömääräksi on muutettu 677 ja osaaluetta 2 koskevaksi henkilömääräksi on muutettu KYSYMYS Voiko palveluntuottaja tarjota niitä omia toimipisteitä ja yhteistyökumppaneita, jotka vahvistettuina ovat tarjouksentekohetkellä tiedossa? Kyllä voi huomioiden tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. 25. KYSYMYS Tarjouspyynnön kohta 14, toiminnan käynnistämisen häiriötilanteet. Mikäli viivästys toiminnan käynnistyksen kohdalla johtuu tilaajasta, oletamme että viivästyssakkoa ei noudateta? Kyllä, ei noudateta

9 26. KYSYMYS Montako henkilöä on Imatralla? 12 henkilöä. Korjausilmoituksessa tarjouspyynnön liite 1 on muutettu lisäämällä Imatran henkilömäärää koskeva tieto, jolloin osa-alueen 2 kokonaishenkilömääräksi tulee KYSYMYS Verkostokumppaneiden hinnat laskutetaan Kelan vaatimuksen mukaan heidän hinnoillaan. Ehdotamme, että palveluntuottaja ilmoittaa hinnoittelulomakkeella oman palvelutuotantonsa hinnat. Palveluntuottajan hintaliitteellä 3 ilmoittama hinta otetaan huomioon hintavertailussa. Tarjoajalla on oikeus veloittaa myös tarjouksessa esitettyjä hintoja alhaisemmalla tasolla.

kokonaisvaltainen työterveyshuolto (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 1 1/11 Mehiläinen Oy

kokonaisvaltainen työterveyshuolto (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 1 1/11 Mehiläinen Oy 1/11 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL 2014 000537 H010-14 / KORJAUSILMOITUS: Helsingin kaupungin rajojen ulkopuolella työskentelevien Helsingin kaupungin työntekijöiden kokonaisvaltainen työterveyshuolto

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö KOULUTUSKESKUS TAVASTIAN TYÖTERVEYSHUOLLOSTA

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö KOULUTUSKESKUS TAVASTIAN TYÖTERVEYSHUOLLOSTA 16.12.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö KOULUTUSKESKUS TAVASTIAN TYÖTERVEYSHUOLLOSTA KYSYMYS 1 Koskeeko laboratoriotutkimusten tekoetäisyys Turenkia ja Nuutajärveä? Tarjouspyynnön perusteella

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOUSPYYNTÖ

TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOUSPYYNTÖ Postiosoite Sähköposti Puhelin Telefax Poikkitie 2 etunimi.sukunimi@rantasalmi.fi 040 161 5000 015-440720 58900 Rantasalmi rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi Tarjouspyyntö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 16.3.2015. TYÖTERVEYDENHUOLTOPALVEUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille sekä tytäryhtiölle

TARJOUSPYYNTÖ 16.3.2015. TYÖTERVEYDENHUOLTOPALVEUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille sekä tytäryhtiölle TYÖTERVEYDENHUOLTOPALVEUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille sekä tytäryhtiölle TAUSTATIETOA Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n päärahoittajina ovat Lahden kaupunki, Hollolan

Lisätiedot

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kysymykset

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelut / KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa järjestettävästä ruotsinkielisestä

Lisätiedot

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016

Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Työterveyshuoltopalvelut Imatran kaupungille 8.3.2016 Tarjouspyynnön kohtaa Perusmaksu on muokattu. Tarjouspyynnön liite 3, Hintalomake, on muokattu. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6)

Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6) Lounais-Suomen poliisilaitos TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(6) SOPIMUSMALLI POL-2015-13991 SOPIMUS HENKILÖSTÖN TYÖKUNNON TESTAUSPALVELUISTA SOPIMUSKAUDELLA 2015-2019 1. SOPIJAPUOLET Asiakas Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 24.6.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT. 1. Hankintamenettely

TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 24.6.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT. 1. Hankintamenettely TARJOUSPYYNTÖ 1(7) TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT 1. Hankintamenettely 2. Palvelun ostajan yleiskuvaus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne henkilökunnan lakisääteisistä työterveyshuollon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Tarjouspyyntö Liite 1 3.9..2009 1. Pyydämme sisällyttämään tarjoukseenne:

KIRKKONUMMEN KUNTA Tarjouspyyntö Liite 1 3.9..2009 1. Pyydämme sisällyttämään tarjoukseenne: 3.9..2009 1 1. Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen kunta käytti henkilökunnan työterveyshuoltopalveluihin vuonna 2008 noin 780.000 euroa. Panostus ei tule lähivuosina olennaisesti kasvamaan. Kunta tarjoaa

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista. Kuljetukset tapahtuvat ensisijaisesti koontipaikoilta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1 RAKENNUTTAJA 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN OSTOPALVELU. Tarjouspyyntö

PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN OSTOPALVELU. Tarjouspyyntö PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN OSTOPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia yhden (1) psykiatrin työpanoksesta Lempäälän kunnalle. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy 19.11.2015 2 (8)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa, Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa, Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun: SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA 6/02.08.00/2015 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa, Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallista tarjoustanne ostopalveluna

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 21.5.2014 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 34, 31760 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2012-31.12.2013 seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Hankinnan kohteen kuvaus Liite 1 VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Hankinnan kohteen tarkka kuvaus

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA PUITETARJOUSPYYNTÖ/Liite 5. Keskeiset sopimusehdot KYRKSLÄTTS KOMMUN 627/531/2010

KIRKKONUMMEN KUNTA PUITETARJOUSPYYNTÖ/Liite 5. Keskeiset sopimusehdot KYRKSLÄTTS KOMMUN 627/531/2010 SOPIJAOSAPUOLET jäljempänä Asiakas PL 20 024001 Kirkkonummi Y-tunnus: ja XXX jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen yhteyshenkilöt Asiakkaan yhteyshenkilö: puh Palveluntuottajan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

LOGON SUUNNITTELU HANKINNAN KOHDE

LOGON SUUNNITTELU HANKINNAN KOHDE 1 (7) LOGON SUUNNITTELU Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan n toimeksiannosta tarjoustanne logon suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi

Lisätiedot

1/8. Attendo Terveyspalve lut Oy

1/8. Attendo Terveyspalve lut Oy 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 629/02.08.00/2013 / Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan työterveyshuollon palveluiden hankinta (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Opetusvälineet Kalusteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Syksy

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / 2.1.2012 LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / 2.1.2012 LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT PIIKKIÖN RAADELMAN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa Piikkiön Raadelman alueella sijaitsevista

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot