Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu 13.3.2014"

Transkriptio

1 Hengitysliitto ry/ammattiopisto Luovi Oulu Työterveyshuollon tarjouspyyntöön kohdistetut kysymykset ja hankintayksikön niihin antamat vastaukset: 1. KYSYMYS Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelun tuottamiseen käytetään työterveyshuollon tehtäviin soveltuvaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa valtioneuvoston asetuksen mukaisesti: asiakaslähtöisesti, riippumattomasti, eettisesti, luottamuksellisesti, monitieteisesti ja moniammatillisesti. Tarjouksessa on annettava selvitys Palveluntuottajan (ml. alihankkijat) henkilöstön koulutuksesta ja pätevyydestä sekä siitä miten Palveluntuottaja täyttää valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset. Tarkoittaako kohdan 5.5. vaatimus sitä, että Palveluntuottajan on henkilöstön koulutusta ja kokemusta kuvaavan yleisen selvityksen lisäksi nimettävä Tilaajalle tarjottavat resurssit ja annettava selvitys näiden VNa:N mukaisesta pätevyydestä. Yleinen selvitys henkilökunnan koulutuksesta ja kokemuksesta on riittävä. Lisäksi on esitettävä miten palveluntuottaja täyttää Valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset kohdan 5.5 mukaisesti. 2. KYSYMYS Yleislääkäritasoinen sairaanhoito; Palvelun käyttäjä pääsee lääkärin vastaanotolle saman päivän aikana, mikäli palvelun käyttäjä on varannut ajan ennen klo arkipäivinä. Palvelun käyttäjän tehdessä varauksen arkisin klo jälkeen, pääsee hän lääkärin vastaanotolle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Perjantaina klo jälkeen tehdyissä varauksissa palvelun käyttäjä pääsee lääkärin vastaanotolle seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Kohta 5.8.c Palvelutasovaatimus saattaa joillakin paikkakunnilla karsia pois toimittajia ja siten olla kilpailua rajoittava lisäksi on hyvän käytännön mukaista rajoittaa kohdan mukainen toimintatapa kiireellistä hoidontarvetta vaativiin tapauksiin.voitteko muuttaa vaatimusta esimerkiksi seuraavaan muotoon: Äkillisissä sairaustapauksissa / kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa Palvelun käyttäjä pääsee lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle saman päivän aikana, mikäli palvelun käyttäjä on varannut ajan ennen klo arkipäivinä. Palvelun käyttäjän tehdessä varauksen arkisin klo jälkeen, pääsee hän lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Perjantaina klo jälkeen tehdyissä varauksissa palvelun käyttäjä pääsee lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Palveluntuottajalla on oikeus hoidon tarpeen arviointiin ja potilaan ohjaamiseen hoidon kannalta tarkoituksenmukaiselle ammattihenkilölle. Lääkärin vastaanotolla tarkoitetaan yleislääkäritasoisia lääkärikäyntejä Palveluntuottajan tarjoamassa toimipisteessä.

2 Vaatimukset koskevat kiireellistä hoitoa vaativia tilanteita siltä osin, kun hoito yleisen käytännön mukaan voidaan suorittaa työterveyshuollossa. 3. KYSYMYS Palvelun Tilaajalle nimetty vastaava työterveyshuollon erikoislääkäri on työsuhteessa Palveluntuottajaan. Voitteko selventää, miksi vaaditte tätä vähimmäisvaatimuksena? Mainittu vaatimus on mielestämme kohtuuton, sillä toimittajan tulee voida päättää käytettävä resursointitapa. Tämä ehto saattaa rajoittaa kilpailua. Ehdotamme, että mainittu vaatimus poistetaan vähimmäisvaatimuksista. Kommentti: Esim. hinnoittelun osalta vaatimuksella ei ole merkitystä, sillä tarjoaja sitoutuu hinnoittelussa tiettyyn työterveyslääkärin aikaveloitukseen, johon resursoinnilla ei ole merkitystä. Palvelun Tilaaja pidättää oikeuden olettaa, että Tilaajalle nimetty vastaava työterveyshuollon erikoislääkäri on työsuhteessa Palveluntuottajaan. Henkilö on tällöin direktio-oikeuden omaavassa sopimussuhteessa Palveluntuottajaan. Palveluntuottaja voi itse vaikuttaa resursointiin. 4. KYSYMYS Kohta 8.Hinnat Hintojen tulee olla kiinteät kahden ensimmäisen sopimusvuoden ajan, jonka jälkeiselle ajalle palveluntuottajalla on oikeus esittää hinnan korottamista palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Perusteena ei saa käyttää esim. yleistä kustannustason nousua. Esitykset hinnan muutoksista perusteluineen on esitettävä Tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä viimeistään hinnan korotusvuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. Voidaanko hinnantarkistukset sitoa kalenterivuosirytmiin? Tämä selkeyttäisi hinnoittelua tässä tapauksessa, jossa noudatetaan erillishinnastoa ja toimittajan yleistä hinnastoa ja halutaan tarjoushintojen olevan kiinteinä voimassa kauemmin kuin kuluvan vuoden + 1 vuosi.ehdotamme, että toimittajalla olisi mahdollista esittää hinnan tarkistusta ensimmäisen kerran alkaen Hintojen tulee olla kiinteät kahden ensimmäisen sopimusvuoden ajan, jonka jälkeiselle ajalle palveluntuottajalla on oikeus esittää hinnan korottamista palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. 5. KYSYMYS Kohta 9. Maksuehto, viivästyskorko ja laskutus Kohta 9: Aikaveloitteisissa toiminnoissa laskutus tapahtuu toteutuneen ajankäytön mukaan.

3 Voitteko ystävällisesti huomioida tarjouspyynnössä, että alan yleisen käytännön mukaisesti työterveyshuollon palveluista veloitetaan esim. alkavin 15 minuutein (KL 1) ja 10 minuutin jaksoilta (KL 2)? Toteutuneella ajankäytöllä tarkoitetaan tässä nimenomaan alkavia 10 ja 15 minuutin aikavälejä. 6. KYSYMYS Kohta 9.6: Toiminnan koordinointi ja sairauspoissaolojen tallennuspalvelu Tarkoittaako sairauslomien tallennuspalvelu mm. sitä, että Palveluntuottaja tallentaa asiakkaan Palveluntuottajalle lähettämän tiedoston (esim. Excel) sisältämät ulkopuoliset poissaolotiedot ajantasaisesti potilastietojärjestelmään? Kyllä 7. KYSYMYS Kohta 9.7 Kela 0 luokan toimenpiteet pois lukien ne, jotka ovat yhdessä erikseen sovittuja Voitteko ystävällisesti tarkentaa, mitkä KL 0 -luokan toimenpiteet mielestänne olisivat lähtökohtaisesti ilman veloitusta toteutettavia palveluja?perustelu: Tarjoajalla tulee tarjoushetkellä olla tiedossaan kaikki merkittävät hinnoitteluun vaikuttavat tekijät. Luovi ei ole vaatimassa ilman veloitusta toteutettavia palveluja. Tällä tarkoitetaan kaikkia niitä KL 0-luokan toimenpiteitä, joita ei ole yhdessä sovittu. Vain yhdessä sovituista toimenpiteistä Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa hinnaston mukaisesti. 8. KYSYMYS Kohta 10. Sopimuksen seuranta, raportointi ja arviointi Kohta 10: Luovin johtoryhmä määrittää Luovi tasoiset vuosittaiset työhyvinvoinnin tavoitteet, mittarit ja seurantamenetelmä Voitteko ystävällisesti huomioida tarjouspyynnössä, että työterveystoiminnan tavoitteet laaditaan yhteistyössä. Luovin johto on määrittänyt Luovin työhyvinvointitavoitteet ja työhyvinvointi on myös Luovin strategiassa. Liitteen 2 mukaisesti työterveyshuolto ja työnantaja laativat työterveystoiminnan tavoitteet yhteistyössä.

4 9. KYSYMYS Kohta 12: Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Voitteko täsmentää, mitä tarkoitatte sillä, että sopimusta ei voida osaksikaan siirtää kolmannelle? Tällä varmistetaan se, että palveluntuottajalla ei ole mahdollista siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman yhteistä päätöstä. Alihankkijoiden käyttö on mahdollista tarjouspyynnön mukaisesti. 10. KYSYMYS Kohta 13.1: Toistuvasti käy niin, että palvelun käyttäjä ei pääse samana päivänä lääkärin vastaanotolle vaikka on varannut aikaa ennen klo tai palvelun käyttäjä on varannut aikaa klo jälkeen eikä pääse lääkärin vastaanotolle seuraavana päivänä tai palvelun käyttäjä on varannut aikaa perjantaina klo jälkeen, eikä pääse lääkärin vastaanotolle seuraavana arkipäivänä. Voitteko ystävällisesti huomioida kohdan 8 c. kysymyksen tämän kohdan osalta? Tarjouspyynnössä ei ole eikä kysyjän kysymyksissä ole kohtaa 8c. Tarjouspyynnön kohta 5.8.c on huomioitu vastauksessa KYSYMYS Kohta 13.2: Toistuvasti käy niin, ettei palvelun käyttäjä kiireettömissä tilanteissa pääse lääkärin vastaanotolle viimeistään kahdessa (2) viikossa.toistuvasti tarkoittaa kohtien 1 ja 2 yhteydessä yli kaksi (2) kertaa kuukauden seurantajakson aikana tapahtuvaa palvelutoiminnan häiriötä. Miten määritellään kiireetön palvelu? Entä kiireellinen? Olemmeko ymmärtänet oikein, että kohtia 8 c ja ym sovelletaan vain kiireellisen hoidon tarpeen kohdalla? Tarjouspyynnössä ei ole kohtia ja 8 c. Tarjouspyynnön kohdassa 5.8.c tarkoitetaan yleislääkäritasoisia kiireellisiä lääkärikäyntejä Palveluntuottajan tarjoamassa toimipisteessä hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti. Kohdassa 13.2 tarkoitetaan kiireetöntä hoitoa. Kiireettömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jossa potilaan terveydentila ei vaadi välitöntä hoitoon pääsyä. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen potilaan hoitoa siltä osin, kun sairaanhoidosta on sovittu työterveyshuollon sopimuksessa sekä yleisen työterveyshuollon sairaanhoitokäytännön mukaisesti.

5 12. KYSYMYS Tarkoittaako tämä, että maksimisakot ovat sopimuskauden aikana yhteensä enintään 10 % sopimuksen vuosihinnasta?sopimussakkona muussa tapauksessa on kohtuuton. Tarkoittaa. 13. KYSYMYS Kohta 13, viimeinen kpl: Palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan Tilaajalle yllämainittujen kriteerien mukaisista poikkeamista palvelutoiminnassaan välittömästi poikkeaman tultua Palveluntuottajan tai tämän alihankkijan tietoon. KYSYMYS: Tarkoitatteko tällä sitä, että Palveluntuottaja ilmoittaa viiveettä Tilaajalle asian edistymisestä/ratkaisemisesta reklamaatiokäytäntönsä (tai sovittavan käytännön) mukaisesti? Tällä tarkoitetaan sitä, että poikkeamasta on tiedotettava välittömästi, kun se on tullut Palveluntuottajan tietoon. 14. KYSYMYS Kohta 14 Toiminnan käynnistyksen häiriötilanteet Kohta 14, 1.kappale: Tilaaja velvoittaa Palveluntuottajaa käynnistämään työterveyshuoltopalvelut sopimuksen mukaisessa laajuudessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy, on jokaiselta alkavalta viikolta, kuitenkin enintään euroa. Yllämainitun (kohta 14) viivästystä koskevan sopimussakon perusteena tulee olla tilanne, että (i) viivästys johtuu todennetusti Palveluntuottajasta ja se, (ii) että viivästys ei johdu ylivoimaisesta esteestä. Palveluntuottaja ei voi kohtuudella hyväksyä tilannetta, jossa Palveluntuottaja joutuisi maksamaan sopimussakkoa jostakin muusta syystä johtuvasta viivästyksestä. Palveluntuottajalle ei lankea sopimussakkoa mikäli viivästys ei johdu palveluntuottajasta tai se johtuu Force Majeure ylivoimaisesta esteestä. Palveluntuottaja vastaa alihankinnasta kuten omastaan ja palveluntuottaja vastaa myös alihankkijan toiminnan käynnistymisestä kuten omastaan. 15. KYSYMYS Kohta 14, 2.kappale: Tilaajalla on lisäksi oikeus yllä mainituissa tilanteissa hankkia palvelu haluamastaan paikasta hankintahinnasta riippumatta Palveluntuottajan maksaessa Tilaajan maksaman hinnan ja oman tarjouksensa mukaisen hinnan välisen erotuksen. Sopimussakon edellytyksenä on, että Tilaaja on vähintään kaksi (2) kuukautta ennen velvoitepäivää ilmoittanut Palveluntuottajalle, että palvelu on käynnistettävä tai mikäli tämä viivästyy, viimeistään kahden (2) kuukauden päästä ilmoituksesta.

6 Voitteko täsmentää, mitä tarkoitatte ilmoittamisella: tarkoittaako se hankintapäätöstä? vai sopimuksen allekirjoittamista? Ottaen huomioon sopimussakon suuruuden, hankittavan palvelun laajuuden ja käynnistysajankohdan (kesä), hankintayksikön tulisi tehdä hankintapäätös viimeistään kolme (3) kuukautta ennen tavoiteltua palvelun käynnistämispäivää. Tilaaja tekee hankintapäätöksen ja sopimuksen hankintalain mukaisesti ja olettaa, että Palveluntuottaja pystyy aloittamaan toimintansa tarjouspyynnön mukaisesti. Tilaaja tarkoittaa tässä tapauksessa nimenomaan mahdollista sanktion laukeamiseen liittyvää omaa ilmoitusvelvollisuuttaan kahden kuukauden ilmoitusajalla. Hankintayksikön tavoitteena on tehdä hankintapäätös mennessä. 16. KYSYMYS Kohta 17 Muut ehdotkohta 17. 1: Sopimus, 2. Tarjouspyyntö, 3. Julkisten hankintojen palveluja koskevat yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT), 4. Tarjous. Palvelun tuottajan omia yleisiä ehtoja ei hyväksytä osaksi sopimusta. Voidaanko sopimusneuvotteluissa sopia tarjouspyynnön ehtoja ja Julkisen hallinnon palveluhankintojen ehtoja (JYSE 2009 PALVELUT) tarkentavista ehdoista, joilla ei ole merkitystä kokonaistaloudelliseen edullisuuteen ja hintoihin?perustelu: Tarjouspyynnöstä ja JYSE 2009 PALVELUT -ehdoista puuttuu erittäin tärkeitä sopimuskohtia, esimerkiksi työtapaturmien hoidosta aiheutuvien kustannusten laskutuskäytäntöön liittyvät seikat, peruuttamattoman ajan maksamista koskevat seikat jne. Voidaan sopia kohtuullisista ehdoista. 17. KYSYMYS Kohta 18 Päätöksen perusteetkohta : Tarjoajan kuvaus, millä toimenpiteillä vähennetään riskiä ennenaikaisiin eläköitymisiin ja millä toimenpiteillä tuetaan osatyökykyisten työssä pysymistä (maksimi 5 pistettä). Mitä tarkoitatte sellaisella toimenpiteillä, joita vain työterveyden ammattihenkilö toteuttaa (alla on määritelty vain ammattihenkilön työ laskutettavaksi työksi).kommentti: Kokemuksemme ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemistä toteuttavat myös muut moniammatillisen tiimin jäsenet (työfysioterapeutti, työterveyspsykologi asiantuntijoina) sekä eri alojen erikoislääkärit sekä työkykyvalmentajat. Tarjouspyynnössä on tarkoitettu sitä, että esitelty malli itsessään ei ole laskutuskelpoinen vaan tehty työ. Tarjouspyynnössä on tarkoitettu myös, että hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta voidaan laskuttaa Tilaajalta ja se koskee myös työterveyden asiantuntijoita, eri alojen erikoislääkäreitä sekä työkykyvalmentajia.

7 18. KYSYMYS Kohta : Tarjoajan kuvaus työyhteisöjen tukemisesta muutostilanteissa (maksimi 5 pistettä) Mitä tarkoitatte sellaisella muutostilanteen työyhteisötuella, jota työterveyden ammattihenkilöt toteuttavat?kommentti: Osa tarjolla olevasta muutostuesta on työterveyden asiantuntijoiden toimintaa. Tällä tarkoitetaan myös työterveyshuollon asiantuntijoiden toimintaa. 19. KYSYMYS Hinnoittelulomake; Erikoislääkäreiden hinnat vaihtelevat jonkin verran paikkakunnittain ja erikoislääkärin erityisen osaamisen ja kokemuksen perusteella. Ehdotamme, että erikoislääkäreiden hinnat annetaan pyydettyjen erikoisalojen keskihintojen mukaan. Tarjoaja antaa pyydetylle erikoisalalle yhden hinnan johon sitoutuu. Tarjoajalla on oikeus veloittaa myös tarjouksessa esitettyjä hintoja alhaisemmalla tasolla. 20. KYSYMYS Tarjouspyynnön kohta 13.4./ Tarkoittaako tilaaja, että jokaisella paikkakunnalla on oltava työterveyshuollon erikoislääkäri? Ehdotamme, että jokaisella paikkakunnalla nimetään työterveyslääkäri jolla on pätevyys ammattinimikkeeseen ja että valtakunnallinen vastuutyöterveyslääkäri on työterveyshuollon erikoislääkäri. Toiminnan täytyy täyttää kriteerit pätevyysvaatimuksista: Päätoimisesti työterveyshuollossa toimivan lääkärin tulee olla työterveyshuollon erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri, tai hänen arvioidaan olleen työkokemuksensa perusteella pätevä ennen uuden työterveyshuoltolain voimaantuloa vuonna Osa-aikaisesti työterveyshuollossa voi toimia myös muu laillistettu lääkäri joka täyttää tietyt pätevyysvaatimukset (1383/2001; 3 :4 ja 1484/2001;16, 17 ). Mikäli paikkakunnalla ei ole työterveyshuollon erikoislääkäriä niin valtakunnallisen vastuutyöterveyslääkärin tai jonkun muun Palveluntuottajan työterveyshuollon erikoislääkärin odotetaan paikan päällä ottavan kantaa asioihin jotka vaativat erikoislääkärin kannanottoa ja tämän toiminnan odotetaan järjestyvän tarjouspyynnössä olevien ehtojen mukaisesti. 21. KYSYMYS Tarjouspyynnön kohta 13.4/ Työterveyshuollon erikoislääkärin puuttuminen yli kuukauden. Kuinka huomioitte loma-ajat? Ehdotamme, että jos paikallinen työterveyslääkäri tai nimetty varahenkilö eivät ole tavoitettavissa yli 4 viikkoon yhtäjaksoisesti, sanktio otetaan käyttöön.

8 Toiminnan täytyy täyttää kriteerit pätevyysvaatimuksista: Päätoimisesti työterveyshuollossa toimivan lääkärin tulee olla työterveyshuollon erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri, tai hänen arvioidaan olleen työkokemuksensa perusteella pätevä ennen uuden työterveyshuoltolain voimaantuloa vuonna Osa-aikaisesti työterveyshuollossa voi toimia myös muu laillistettu lääkäri joka täyttää tietyt pätevyysvaatimukset (1383/2001; 3 :4 ja 1484/2001;16, 17 ). Mikäli paikkakunnalla ei ole työterveyshuollon erikoislääkäriä niin valtakunnallisen vastuutyöterveyslääkärin tai jonkun muun Palveluntuottajan työterveyshuollon erikoislääkärin odotetaan paikan päällä ottavan kantaa asioihin jotka vaativat erikoislääkärin kannanottoa ja tämän toiminnan odotetaan järjestyvän tarjouspyynnössä olevien ehtojen mukaisesti. Tämä koskee myös loma-aikoja. 22. KYSYMYS Tarjouspyyntö kohta 9.7. Mitä tarkoitatte Kela 0 luokan palveluilla? Palveluja jotka jäävät Kelan korvausluokan 1 ja 2 ulkopuolelle, esimerkiksi fysioterapeutin ryhmäliikunta säännöllisesti koko henkilökunnalle. 23. KYSYMYS Onko hinnoittelulomakkeen osa 1 henkilömäärä 950 vai onko 950 koko henkilömäärä? Ehdotamme, että henkilömäärät tulisi jakaa osa-alueittain. Hankintailmoituksesta on julkaistu Hilma-järjestelmässä korjausilmoitus, jossa hinnoittelulomakkeen osa-aluetta 1 koskevaksi henkilömääräksi on muutettu 677 ja osaaluetta 2 koskevaksi henkilömääräksi on muutettu KYSYMYS Voiko palveluntuottaja tarjota niitä omia toimipisteitä ja yhteistyökumppaneita, jotka vahvistettuina ovat tarjouksentekohetkellä tiedossa? Kyllä voi huomioiden tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. 25. KYSYMYS Tarjouspyynnön kohta 14, toiminnan käynnistämisen häiriötilanteet. Mikäli viivästys toiminnan käynnistyksen kohdalla johtuu tilaajasta, oletamme että viivästyssakkoa ei noudateta? Kyllä, ei noudateta

9 26. KYSYMYS Montako henkilöä on Imatralla? 12 henkilöä. Korjausilmoituksessa tarjouspyynnön liite 1 on muutettu lisäämällä Imatran henkilömäärää koskeva tieto, jolloin osa-alueen 2 kokonaishenkilömääräksi tulee KYSYMYS Verkostokumppaneiden hinnat laskutetaan Kelan vaatimuksen mukaan heidän hinnoillaan. Ehdotamme, että palveluntuottaja ilmoittaa hinnoittelulomakkeella oman palvelutuotantonsa hinnat. Palveluntuottajan hintaliitteellä 3 ilmoittama hinta otetaan huomioon hintavertailussa. Tarjoajalla on oikeus veloittaa myös tarjouksessa esitettyjä hintoja alhaisemmalla tasolla.

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE... 3 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 11720 KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh.

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot