URAKOITSIJAN TURVAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKOITSIJAN TURVAOHJE"

Transkriptio

1 URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 Johdanto UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet Ohjeen tarkoitus Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta Määritelmät sekä roolit ja vastuut Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan työnjohtovastuu Urakoitsijan työntekijän vastuu UPM:n velvollisuudet ja vastuut UPM:n nimetyt lakisääteiset valvojat UPM:n yhteyshenkilöt UPM:n yleiset toimintaohjeet Alkoholi ja muut päihteet Valo- ja videokuvaaminen sekä matkapuhelimen käyttö Tupakointi Ruokailu Kartat Liikenne, kulkulupa, kulunvalvonta, ajoluvat ja pysäköinti Syrjintä ja kiusaaminen Urakoitsijoille jaettava turvallisuusmateriaali Järjestys ja siisteys Jätehuolto Tietoturva Henkilösuojaimet Työskentely jäteveden ja lietteen käsittelylaitteistoilla Työvaatetus Vaatimukset urakoitsijan työvälineille Urakoitsijan edellytykset työn aloittamiseksi UPM:n tiloissa Ilmoitukset tehtaalle tulevasta työvoimasta Ulkopuolisen työvoiman ammattitaidon toteaminen Perehdytykset Yleisperehdytys Työlupa ja kohdeperehdytys Ajoneuvon kuljettajat... 8

2 6.4 Työn aloitus- ja lopetuskäytännöt sekä luvanvaraiset työt Ilmoittautumismenettelyt Työlupamenettely Ympäristöturvallisuuden varmistaminen Työn lopetus Luvanvaraiset työt Tehdasalueen vaarat ja riskit Ulkomaalaisen työvoiman käyttö Toiminta hätätilanteessa UPM:n ja urakoitsijoiden välinen yhteistoiminta Yhteistyö ja tiedottaminen sekä turvaohjeen muutoksien jalkauttaminen Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot Tapaturman ilmoittamisvelvollisuus ja tutkinta Auditoinnit UPM:n työvälineiden käyttö Ilmoitusvelvollisuus materiaalivahingoista Turvaohjeen koulutus ja valvonta Ohjeen koulutus ja sääntöjen valvontajärjestelmä Ympäristöasiat UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimukset Ulkopuolisen työvoiman ympäristönsuojelumääräykset Turvaohjeen tiedotus Ohjeesta poikkeaminen LIITTEET Liite 1 UPM vierailijaohje Liite 2 UPM resurssiluettelo Liite 3 Työlupajärjestelmä ja kohdeperehdytys Liite 4 Raskaan liikenteen kuljettajien suojavälinevaatimukset Liite 5 Turvaerotusohje Liite 6 Suljetussa tilassa työskentely Liite 7 Korkealla työskentely Liite 8 Ohje urakoitsijalle: ulkomaisen työvoiman käyttö Liite 9 Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät toimittajan velvollisuudet Liite 10 Tapaturmien tutkinta ja raportointi, Suomi ohje, versio Liite 11 Toimittaja-auditointi Liite 12 Henkilökohtaiset suojaimet Liite 13 Liikkuva kalusto ja nosturit Liite 14 Kemikaalien käsittely Liite 15 Riskinarviointi

3 1 1 Johdanto 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet UPM:llä kaikkien työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden toimintamme vaikutuspiirissä olevien terveys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tavoitteenamme on olla alan johtava toimija turvallisuusasioissa. UPM:n turvallisuusperiaatteet ovat: turvallisuus ensin turvallisuus alkaa minusta voimme estää kaikki tapaturmat Oman henkilöstömme lisäksi edellytämme myös toimipisteissämme työskentelevien liikekumppaneiden ja heidän työntekijöidensä noudattavan UPM:n turvallisuussääntöjä ja turvallisuusperiaatteita. 2 Ohjeen tarkoitus UPM varmistaa, että kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat sekä näiden työntekijät toimivat turvallisesti sekä ymmärtävät laitoksen säännöt ja noudattavat niitä työskennellessään UPM:n tiloissa. Haluamme varmistaa, että työntekijöitä ei altisteta vaaroille, että he tuntevat ja ymmärtävät turvallisuussäännöt ja sen, mihin laitoksen osiin he saavat ja eivät saa mennä. 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta Työturvallisuuslaki luo pohjan työsuojelulle. Jokaisen on noudatettava sitä. Urakoitsijalla on oltava olemassa oma lainsäädännön seurantajärjestelmä, joka varmennetaan kaupallisen sopimuksenteon yhteydessä tai urakoitsijan tiloissa suoritettavan auditoinnin aikana. 4 Määritelmät sekä roolit ja vastuut Tilaajalla (UPM) tarkoitetaan työturvallisuuslain pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Rakennustyömailla puhutaan yleensä pääurakoitsijasta tai rakennuttajasta. Urakoitsijalla (toimittajalla) tarkoitetaan yhteisellä työpaikalla tilaajan laskuun työtä tekevää työnantajaa. Tässä ohjeessa toimittaja (urakoitsija) -käsite kattaa myös itsenäisen työnsuorittajan. Urakoitsija on toimija, joka tekee laitoksessa fyysistä työtä. Vastuun jakautuminen työturvallisuusasioissa on määritelty työturvallisuuslaissa. Urakoitsijan turvaohjeen pohjalta on laadittu yksiköiden turvaohjeet ja -oppaat, jotka sisältävät tarkennuksia ja lisäyksiä tämän ohjeen vaatimuksiin.

4 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan on tiedotettava seuraavista asioista: tiedottaminen UPM:lle niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita hänen työnsä voi muille aiheuttaa tiedottaminen UPM:lle muista havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä UPM:n antamien tietojen välittäminen omille työntekijöille UPM:n antamien tietojen välittäminen omille toimittajille Urakoitsija vastaa aina omien työntekijöidensä ammattitaidosta ja tarvittavasta suojainten käytöstä. Urakoitsija vastaa myös oman työkohteensa siisteydestä UPM:n ohjeiden mukaisesti Urakoitsijan työnjohtovastuu Urakoitsijan työnjohto vastaa oman henkilöstönsä työnjohdosta sekä UPM:n turvallisuusohjeiden noudattamisesta Urakoitsijan työntekijän vastuu Työntekijän vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita ja huolehtia siisteydestä ja järjestyksestä työssään. Työntekijän tulee myös ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuden vaarantavista vioista esimiehelleen ja UPM:n edustajalle ja poistaa vaaraa aiheuttavat elementit, jos se on mahdollista. Työntekijä ei saa ilman lupaa poistaa tai kytkeä pois päältä turvallisuus- tai suojalaitteita tai ohjetai varoitusmerkintöjä. 4.2 UPM:n velvollisuudet ja vastuut Laadittaessa urakoitsijan kanssa palvelusopimusta, on palvelusopimusten liitteissä (13.1, 13.2) määritetty turvallisuuteen liittyviä periaatteita, joita urakoitsijan tulee noudattaa. UPM on laatinut yhteisen työpaikan turvallisuusohjeet. Ohjeessa kerrotaan, miten työpaikalla toimitaan ja käyttäydytään. UPM välittää urakoitsijalle tiedot turvallisuusohjeista UPM:n nimetyt lakisääteiset valvojat UPM huolehtii siitä, että tuotantolaitoksen turvallisuuteen liittyvät johdon ja henkilöstön tehtävät ja vastuualueet on selkeästi määritelty organisaation kaikilla tasoilla. Vastuut lainsäädännön, viranomaismääräysten ja teknisten määräysten tiedon hankinnassa ja muutosten seurannassa: Maakaasukäytönvalvojat Painelaitteiden käytönvalvojat Kemikaalivalvojat ja varavalvojat Maakaasuturvallisuus Painelaiteturvallisuus - painelaitelaki - lupa- ja ilmoitusasiat Kemikaalien käsittely - kemikaalilaki - lupa- ja ilmoitusasiat

5 3 Sähkötöiden johtajat ja käytön johtajat Säteilyturvallisuudesta vastaava johtaja Työsuojelupäällikkö Sähköturvallisuus Säteilyturvallisuus Työsuojelu - työturvallisuuslaki UPM:n yhteyshenkilöt UPM:n yhteyshenkilöt määritetään aina urakoitsijan kanssa työtä suunniteltaessa. 5 UPM:n yleiset toimintaohjeet 5.1 Alkoholi ja muut päihteet Alkoholin ja huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen tehdasalueella sekä näiden hallussapito on kiellettyä. UPM:llä on oikeus alueellaan suorittaa päihdetestauksia. Päihtyneet poistetaan välittömästi tehdasalueelta. 5.2 Valo- ja videokuvaaminen sekä matkapuhelimen käyttö UPM:n tehdasalueella on valokuvaaminen kielletty. Matkapuhelimen käyttöä voidaan rajoittaa tietyillä alueilla. 5.3 Tupakointi Tupakointi on sallittua vain tehtaan tai toimipisteen ulkopuolella erikseen merkityillä tupakointipaikoilla, jotka UPM:n edustajat osoittavat. 5.4 Ruokailu Henkilöstöravintolat sekä juoma- ja kahviautomaatit ovat kaikkien tehtaalla työskentelevien käytössä. Tehdasalueella saa ruokailla vain sitä varten tarkoitetuissa tiloissa. 5.5 Kartat Tehdasalueella liikkumista varten UPM antaa toimittajien käyttöön tarvittavat kartat. Suojapaikkojen ja muiden vastaavien sijainti käydään läpi tehtaan yleisperehdytyksen ja työluvan myöntämisen yhteydessä. 5.6 Liikenne, kulkulupa, kulunvalvonta, ajoluvat ja pysäköinti Saavuttaessa tehdasalueelle ilmoittaudutaan pääportilla. Urakoitsijan aiemmin ilmoittamiin tietoihin nojaten saavat urakoitsijan työntekijät kulkemiseen oikeuttavat luvat ja opastuksen työkohteeseen. Vieraiden osalta noudatetaan UPM vierailijaohjetta, liite 1. Ulkopuoliset urakoitsijat saavat huoltoautoihinsa tilapäisen ajoluvan, jolla voidaan kuljettaa tarvittavat laitteet ja työkalut kohteeseen.

6 4 Tavaran kuljetus työkohteisiin ja pois: Tavaran kuljetukseen työkohteisiin ja pois noudatetaan UPM:n liikkumissääntöjä sekä ajolupakäytäntöjä Tavarat viedään työkohteisiin, jonka jälkeen ajoneuvot pysäköidään UPM:n ohjeiden mukaisesti Tavaran poiskuljetukseen tarvitaan tavaran luovuttajan valtuuttaman henkilön erillinen kirjallinen lupa. Kuljetuslupa tai työvälineiden lainaustosite jätetään erikseen määriteltyyn paikkaan. Urakoitsija vastaa omien tavaroidensa poisviennistä. Tarvittaessa poistuvia ajoneuvoja ja henkilöitä tarkastetaan UPM:n omaisuuden luvattoman poisviennin estämiseksi. UPM:n tuotantoyksiköiden perusperiaatteisiin kuuluu, että urakoitsijoiden ajoneuvot pysäköidään tehdasalueen ulkopuolelle niille osoitetuille pysäköintipaikoille (autot, moottoripyörät, polkupyörät). Useimmissa yksiköissä on urakoitsijoille varattu oma pysäköintialue, jolloin pysäköinti UPM:n henkilökunnan pysäköintialueelle ei ole sallittua. Tilapäisillä ajoneuvojen lastaus- ja purkausalueilla tulee huomioida, etteivät ajoneuvot aiheuta vaaraa muulle liikenteelle, ohikulkijoille ja että pelastusajoneuvoilla on mahdollisuus liikkua alueella haluttuun kohteeseen. Ovien, muuntajien ja rakennuspalopostien edustat tulee jättää kaikissa tilanteissa vapaiksi. Ajolupa tulee sijoittaa siten, että tunnistetiedot ovat helposti nähtävissä ajoneuvon ulkopuolelta. Asuntovaunuissa ja -autoissa yöpyminen ei ole sallittua tehdasalueella eikä pysäköintipaikoilla. UPM ei korvaa urakoitsijoiden väärin pysäköidyille ajoneuvoille sattuneita vahinkoja. 5.7 Syrjintä ja kiusaaminen Urakoitsijan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikenlainen työssä ilmenevä syrjintä, kiusaaminen ja häirintä sekä epäasiallinen kohtelu tai epäilys siitä käsitellään välittömästi. 5.8 Urakoitsijoille jaettava turvallisuusmateriaali Urakoitsija saa sopimusasiakirjojen yhteydessä UPM:n Urakoitsijan turvaohjeen sekä tehdaskohtaisen turvaoppaan, johon on koostettu tehtaalla käytössä olevat turvallisuusnormit ja -käytännöt. 5.9 Järjestys ja siisteys Työmaasiisteys on yksi työturvallisuuden peruspilareista. Kulkutiet, ulosmenokäytävät, hätäsuihkujen, kytkinkaappien, sähkökeskusten ja sammutuskalustojen edustat tulee pitää vapaina. Asennusten aikana ja töiden valmistuttua on työpaikalta heti poistettava ylimääräiset työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Urakoitsijan on hyväksytettävä työn jälkisiivous UPM:n edustajalla ennen poistumistaan työmaalta. Jälkisiivous koskee myös hänen käyttämiään varasto- ym. tiloja. Ellei urakoitsija huolehdi siivousvelvollisuudestaan, siivous teetetään UPM:n toimesta urakoitsijan kustannuksella.

7 5 Jos UPM tarjoaa urakoitsijan ja tämän työntekijöiden käyttöön sosiaalitilat, tulee urakoitsijan käyttää vain osoitettuja sosiaalitiloja Jätehuolto UPM edellyttää, että kaikessa toiminnassa tulee toimia niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäte tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön ja toissijaisesti käyttää energiana. Jätteet on lajiteltava. Mikäli urakoitsija laiminlyö velvoitteensa tai lajittelee jätteet väärin, on UPM:llä oikeus laskuttaa toimittajalta laiminlyönnistä tai virhetoiminnasta syntyneet kustannukset. Jätehuollon osalta noudatetaan tehtaan paikallista ohjeistusta Tietoturva Urakoitsijan tulee toimia niin, että luottamuksellista tietoa ja aineistoa ei joudu ulkopuolisten käsiin. Urakoitsijan työaseman tai ulkoisten muistivälineiden liittäminen UPM:n tietoliikenneverkkoon vaatii UPM IT:n luvan Henkilösuojaimet Urakoitsijan työvoiman edellytetään käyttävän UPM:n tiloissa ja alueella vähintään seuraavia suojaimia: turvallinen tehtäväkohtainen työasu, näkyvä vaatetus tehdasalueella suojakäsineet, kun suoritettava työ sitä vaatii viiltosuojakäsineet töissä, joissa on viiltovaara (esim. teränvaihtotöissä) kolhusuojalakki tai vaadittaessa suojakypärä merkityillä alueilla ja seisokeissa turvajalkineet kuulonsuojaimet merkityillä alueilla silmäsuojaimet (suojalasit, hitsausmaskit, kokonaamarit jne.) muut henkilökohtaiset suojaimet (esim. hengityssuojaimet, huomioliivi) valitaan aina suoritettavan tehtävän mukaan turvavaljaita on käytettävä korkealla ja nostokoreissa työskenneltäessä erityistä riskiä sisältävät työt vaativat oman suojainsuunnitelmansa Tarvittava henkilösuojainten käyttö on huomioitava myös ulkoalueella liikuttaessa. Mikäli suojainten käytössä esiintyy laiminlyöntejä, voidaan kyseinen henkilö poistaa työpaikalta. Tarkempi ohjeistus suojaimien käytöstä löytyy UPM:n ohjeesta Henkilökohtaiset suojaimet, liite 12. Lisäksi tehtailla voi olla omaa lisäohjeistusta suojainten käytöstä Työskentely jäteveden ja lietteen käsittelylaitteistoilla Työskenneltäessä jäteveden biologisella puhdistamolla tai lietteenkäsittelyssä, on noudatettava tehtaan yleisperehdytyksessä ja työluvassa annettuja erityisohjeita Työvaatetus Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. Vaatteiden tulee olla ehjät ja suojata työntekijää.

8 6 Vaatetuksessa ja jalkineissa tulee huomioida työn erityistarpeet ja vaatimukset. Työvaatteiden on oltava huomiovärisiä tai tarvittaessa heijastavia (esim. standardin EN 471 mukaiset). Urakoitsijoiden tulee huolehtia, että UPM:n tiloissa työskentelevillä henkilöillä on työasuissa selvästi erottuva yritystunniste ja nimellä varustettu kuvallinen henkilökortti sekä veronumero Vaatimukset urakoitsijan työvälineille Työmaalla käytettävien koneiden, nosto- ja kuljetusvälineiden sekä sähkö- ja muiden laitteiden on oltava turvallisuusmääräysten mukaisia. Laitteet on tarkastettava asianmukaisesti ennen käyttöönottoa. Viallisen laitteen käyttö on kiellettyä. Asennustyössä (mukaan lukien siihen liittyvät lastaus-, purku- ja varastointityöt) ulkopuolisella työvoimalla on oltava oman työnantajansa antaman luvan lisäksi UPM:n antama kirjallinen yksikkökohtainen lupa trukki- tai työkonetyöskentelyyn. Tämä kirjataan Urakoitsijan työlupalomakkeeseen UPM Työkohteen turvallisuusperehdytys. UPM:n työkoneiden ja laitteiden lainaaminen tulee myös kirjata samaan lomakkeeseen. Työvälinettä saa käyttää ainoastaan niihin töihin ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Työvälineen suojalaitteen tai varoitusmerkintöjen poisto on kielletty. Käytettäessä sähkötyökaluja ja/tai jatkoroikkia on käytettävä vikavirtasuojia. Metallisissa säiliöissä, siiloissa ja kanavissa on käytettävä paineilmatyökaluja tai pienoisjännitteisiä sähkötyökaluja tai suojaerotusmuuntajaa, johon saa kytkeä vain yhden laitteen. Myös valaisinten tulee olla pienoisjännitteisiä kyseisissä tiloissa. Työskenneltäessä räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa, työvälineet tulee olla määräysten mukaisesti kyseisiin tiloihin soveltuvia. Kaasupullojen vienti säiliöön tai ahtaaseen tilaan, lukuun ottamatta hengityslaitteisiin liittyviä kaasusäiliöitä, on kiellettyä. Työmaa-aikaiset paineilmakeskukset on sijoitettava rakennuksen ulkopuolelle. 6 Urakoitsijan edellytykset työn aloittamiseksi UPM:n tiloissa 6.1 Ilmoitukset tehtaalle tulevasta työvoimasta Jokainen UPM:n tehdasalueelle työhön saapuva urakoitsija on velvollinen toimittamaan tarvittaessa kaksi viikkoa etukäteen työalueensa tilaajan yhdyshenkilölle ja tehtaan nimeämälle UPM:n edustajalle tehtaalle saapuvien resurssiensa tiedot erilliselle lomakkeelle täytettynä ja pitämään tiedot ajan tasalla. Liite 2 UPM resurssiluettelo. 6.2 Ulkopuolisen työvoiman ammattitaidon toteaminen UPM:n laitoksille tai tehtaille työhön tulevan urakoitsijoiden työvoiman tulee olla kyseiseen, tilattuun toimitukseen tai toimeksiantoon riittävän ammattitaitoinen ja omata työn suorittamisen edellyttämät pätevyydet.

9 Yleiset vaatimukset, jotka koskevat UPM:n yksiköissä työskenteleviä urakoitsijoita: Kuvallinen henkilökortti Henkilöllä on voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä Työturvallisuuskortti Ulkomaisilta työntekijöiltä hyväksytään kyseisen maan vastaava työturvallisuuskortti Henkilöllä on voimassa oleva UPM:n turvallisuuden yleisperehdytys Henkilöllä on voimassa oleva toimipiste- tai tehdaskohtainen turvallisuuden yleisperehdytys Henkilö ymmärtää riittävästi suomenkieltä tai työskentely suomenkieltä osaavan henkilön työparina varmistettu UPM:llä on tavoitteena, että 5 % UPM:n tiloissa työskentelevistä urakoitsijan henkilöistä olisi ensiaputaitoisia Tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti Ulkomaisilta työntekijöiltä hyväksytään kyseisen maan vastaava tulityökortti Dokumentoitu työlupa. 6.3 Perehdytykset Yleisperehdytys Voimassa olevan valtakunnallisen työturvallisuuskortin lisäksi ennen tilaajan tehdasalueelle siirtymistä tulee suorittaa UPM:n tehdaskohtainen turvallisuuden yleisperehdyttämiskoulutus. Yleisperehdytyskoulutus on voimassa kaksi vuotta. Urakoitsijan on varmistettava henkilökuntansa yleisperehdytyskoulutuksen voimassaolo ennen tehdasalueelle tuloa. Käyttäessään ulkomaista työvoimaa on urakoitsijan omalla kustannuksellaan huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä koulutustilaisuuteen Työlupa ja kohdeperehdytys Töitä ei saa aloittaa UPM:n työkohteissa ennen kuin turvallisuusasiat on käyty työkohteessa läpi ja työlle on olemassa työlupa. Työlupa sisältää työkohdeperehdytyksen. Mikäli työkohde käydään läpi vain urakoitsijan työnjohdon kanssa, on tämä velvoitettava käymään läpi samat asiat urakoitsijan työntekijöiden kanssa ennen työn alkua ja heidän on vahvistettava asioiden läpikäynti allekirjoituksellaan työlupaan. Suosituksena on, että työlupaa myönnettäessä mukana olisivat urakoitsijan työntekijät. Työlupa dokumentoidaan ja allekirjoitetaan Urakoitsija pyytää työlupaan allekirjoitukset työntekijöiltään Työlupa on oltava työkohteessa Työlupa on säilytettävä vähintään yksi kuukausi työn valmistumisen jälkeen Sama toimintamalli siirryttäessä työkohteesta toiselle. Lisäksi ennen yksittäisen työn aloitusta on urakoitsijan tehtävä työkohtainen riskinarviointi. Riskinarviointi tehdään aina kirjallisena, riskinarvioinnista toimitetaan pyydettäessä kopio UPM:n edustajalle. Käyttäessään ulkomaista työvoimaa on urakoitsijan omalla kustannuksellaan huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä työlupa ja riskinarviointimenettelyyn. Säännöllisesti tehdasalueella toimivien toimittajien, kuten mm. siivous- ja ateriapalveluiden sekä vastaavien, työlupa voidaan antaa määritellyillä alueilla osastokohtaisesti. Tässä tapauksessa työlupa on voimassa korkeintaan vuoden, jonka ajan urakoitsija säilyttää työluvan. 7

10 8 Pidempiaikainen työlupa on aina henkilökohtainen.työlupa on annettava uudelleen, jos työskentelykohteen työolosuhteet merkittävästi muuttuvat. Tarkemmat ohjeet löytyvät UPM:n ohjeesta Työlupajärjestelmä ja kohdeperehdytys, liite 3 ja Riskinarviointi, liite Ajoneuvon kuljettajat Saapuvien ja lähtevien toimitusten kuljettajat eivät tarvitse urakoitsijoilta vaadittavaa yleisperehdytystä eivätkä työlupia. Heidän on kuitenkin noudatettava yleisiä toimintasääntöjä ja kunkin UPM:n laitoksen erityissääntöjä. Ajoneuvojen kuljettajat noudattavat UPM:n turvaohjetta Raskaan liikenteen kuljettajien suojavälinevaatimukset, liite Työn aloitus- ja lopetuskäytännöt sekä luvanvaraiset työt Työn aloituksen edellytyksenä on aina voimassa oleva työlupa ja riskinarviointi Ilmoittautumismenettelyt Liikkuminen ja työskentely tehtaan prosessialueilla edellyttävät aina lupaa. Jokaisen prosessialueella työskentelevän tai siellä liikkuvan tulee ilmoittautua prosessivalvomoon kirjallisesti ja suullisesti ennen ja jälkeen työskentelyn tai liikkumisen, ellei asiasta työluvassa ole erikseen muuta sovittu Työlupamenettely Kaikki urakoitsijan UPM:n alueella tekemä työ vaatii työluvan. Työlupakäytännön tavoitteena on varmistaa edellytykset työn turvalliselle suorittamiselle. Työluvan voi myöntää ainoastaan UPM:n työstä vastaava henkilö. Turvaerotukset tehdään UPM:n turva-ohjeen Turvaerotusohje mukaisesti, liite 5. Työluvan antajan edustajan ja työluvan vastaanottajan edustajan on kuitattava lupa päättyneeksi, kun työ on täysin valmis. Työlupien osalta noudatetaan UPM:n turvaohjetta Työlupajärjestelmä ja kohdeperehdytys, liite Ympäristöturvallisuuden varmistaminen Ennen töiden aloittamista tulee selvittää työssä mahdollisesti esiintyvät ympäristöriskit. Ympäristöriskeinä saattavat olla päästöt veteen, maaperään, ilmaan sekä ympäristömelu. Ympäristöpäästöihin tulee varautua siten, että mahdollista päästöä voidaan välittömästi rajoittaa tai estää se kokonaan, esim. öljynimeytysturve Työn lopetus Valmistunut työ on aina raportoitava. Töiden valmistuttua työpaikalta on heti poistettava työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Poista asettamasi lukot ja varoituskilvet ja ilmoita työn valmistumisesta työstä vastaavalle UPM:n henkilölle. Huom! Varoituskilpiä, magneettikoteloita tai lukkoja ei saa poistaa kukaan muu kuin ne asentanut henkilö! Työn valmistuttua on varmistettava, että kaikki koneen suojalaitteet on asennettu paikoilleen.

11 9 Jälkien siivous kuuluu jokaiseen työhön ja on edellytys työn valmistumiselle. UPM pidättää itselleen oikeuden teettää siivouksen toimittajan kustannuksella, mikäli työkohteen loppusiivousta ei ole tehty Luvanvaraiset työt Kaikki urakoitsijan tekämä työ edellyttää kirjallisen työluvan.työlupa ei anna oikeutta työn välittömään aloittamiseen ennen kuin kaikki tämän ohjeen edellyttämät muut vaatimukset on täytetty. Urakoitsijan tekemässä toistuvassa, matalariskisessä ja rutiiniluonteisessa työssä voidaan työlupa myöntää korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.työlupa on henkilökohtainen. Lisäksi kaikki urakoitsijan tekemä työ vaatii kirjallisen työluvan (= Ulkopuolisen työlupa ja kohdeperehdytys). Kirjallista lisälupaa vaativat työt: - Tulityö ja kattotulityö - Korkealla työskentely - Suljetussa tilassa työskentely, Säiliötyö ja Putkistotyö - Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely - Kaivu- ja räjäytystyö sekä rakenteiden poraustyöt - Sähkötyöt - Työ, jossa voidaan altistua radioaktiiviselle säteilylle - Juomaveden valmistukseen liittyvät työt - Paikallisesti korkeariskisiksi määritellyt työt 6.5 Tehdasalueen vaarat ja riskit UPM:n tehtaiden järjestelmälliseen turvallisuusjohtamiseen sisältyy riskien tunnistaminen, arviointi, ehkäisy ja seuranta. Urakoitsijan on aina tehtävä työluvan osana työkokonaisuuden kirjallinen riskinarviointi. Tehdasalueilla voi esiintyä mm. seuraavia vaaroja ja riskejä: myrkylliset ja räjähtävät kaasut kuumat aineet ja pinnat puristumisvaara putoamisvaara veden varaan joutuminen putoavat esineet nostotyöt telinetyöt tikastyöskentely vahinkokäynnistys trukkityöskentely säteilyvaarat palovaarat vaarat työskenneltäessä rajoitetuissa tiloissa sähkötöihin liittyvät vaarat painelaitteisiin liittyvät vaarat kemikaalivaarat liukastumisvaarat

12 10 Riskinarvioinnin tulee täyttää UPM:n turva-ohjeen Riskinarviointi, liite 15, vaatimukset. 6.6 Ulkomaalaisen työvoiman käyttö Ulkomaalaisen työvoiman käytöstä on laadittu erillinen toimintaohje nimellä Ohje urakoitsijalle: ulkomaisen työvoiman käyttö, liite 8. Ohjeessa käsitellään, millaisia velvoitteita toimittajalla on käyttäessään ulkomaista työvoimaa UPM:n hallitsemilla alueilla. Projekteissa noudatetaan ohjetta Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät toimittajan velvollisuudet, liite 9. 7 Toiminta hätätilanteessa UPM:ssä noudatetaan yksikön yleisperehdytyksessä annettuja hälytysohjeita. 8 UPM:n ja urakoitsijoiden välinen yhteistoiminta 8.1 Yhteistyö ja tiedottaminen sekä turvaohjeen muutoksien jalkauttaminen Yhteistyö eri osapuolien välillä yhteisellä työpaikalla auttaa parantamaan kaikkien alueella työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta. Eri urakoitsijat ja UPM sopivat yhdessä, miten työt sovitetaan ajan ja paikan suhteen turvallisesti toisiinsa. UPM:n osto-organisaatio tiedottaa keskitetysti sidosryhmille muutoksista UPM:n Urakoitsijan turvaohjeessa. Lisäksi muutokset käydään läpi urakoitsijoille ja palveluntoimittajille suunnatuissa perehdyttämistilaisuuksissa. UPM:llä perehdyttämistilaisuuksia järjestetään säännöllisesti erillisen aikataulun mukaisesti. Voimassa olevat UPM:n turvaohjeet löytyvät myös UPM:n internet-sivuilta. UPM:n yhteyshenkilöt pyrkivät järjestämään kerran vuodessa yhdessä urakoitsijan kanssa palautetilaisuuden, jossa myös turvallisuuteen liittyvät asiat käydään läpi. Tarvittaessa sovitaan myös urakoitsijan toimintaan liittyvä turvallisuusauditointi. 8.2 Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot Urakoitsijan on raportoitava kaikki työpaikalla omalle henkilöstölle sattuneet vaaratilanteet. Vaaratilanteet raportoidaan UPM:n turvallisuustietokantaan. Raportin kirjaa UPM:n kyseiseen työhön liittyvä yhteyshenkilö. Turvallisuushavainnolla voidaan ilmoittaa sekä positiivisia asioita että mahdollisen vaaratilanteen aiheuttajia. Urakoitsijoita kannustetaan tekemään myös turvallisuushavaintoja, jotta yhteisen työpaikan turvallisuustasoa voidaan edelleen parantaa. Havainnot kirjataan UPM:n turvallisuustietokantaan ja UPM:n henkilöstö avustaa havainnon kirjaamisessa. 8.3 Tapaturman ilmoittamisvelvollisuus ja tutkinta Urakoitsijan yhdyshenkilön on ilmoitettava kaikista työpaikalla omalle henkilöstölleen sattuneista tapaturmista ja vahingoista UPM:n yhdyshenkilölle. Tapaturmat tutkitaan UPM:n erillisen tapaturman tutkintaohjeen Tapaturmien tutkinta ja raportointi, Suomi-ohje, liite 10. Urakoitsija on velvollinen osallistumaan omalla kustannuksellaan tapaturman tutkintaan.

13 Auditoinnit UPM on sitoutunut 0-tapaturmaa tavoitteeseen ja vaatii sitä myös alihankkijoiltaan. UPM tekee turvallisuusauditointeja liittyen alihankkijoidensa toimintaan, liite 11, Toimittaja-auditointi. 8.5 UPM:n työvälineiden käyttö UPM:n työvälineiden käyttö / lainaus vaatii aina UPM:n luvan. Työvälineiden lainaus tapahtuu kirjausta vastaan. Kirjaus tehdään urakoitsijan työlupaan kohtaan Työkoneiden ja työkalujen lainaus. Työvälineet palautetaan heti käytön jälkeen ja niiden kunto tarkastetaan ja mahdolliset vauriot ilmoitetaan. 8.6 Ilmoitusvelvollisuus materiaalivahingoista Mikäli urakoitsijan tai palvelun toimittajan toiminnasta aiheutuu materiaalivahinkoja, on niistä välittömästi ilmoitettava UPM:n työnvalvojalle. 9 Turvaohjeen koulutus ja valvonta 9.1 Ohjeen koulutus ja sääntöjen valvontajärjestelmä Koulutus Vaadittujen perehdytyskoulutusten lisäksi urakoitsijoiden tehtävänä on opastaa ja kouluttaa henkilöstöään siten, että kaikki tämän turvaohjeen ohjeet ja määräykset liitteineen, liitteet 1-15, ovat henkilöstön tiedossa ja noudatettavissa. Valvonta Turvaohjeeseen liittyvä valvonta käsittää yleisiin työtapoihin ja menetelmiin liittyvät työluvat (lupamenettely). Toiminnan valvontaan liittyy myös ohjeiden ja käytäntöjen noudattaminen sekä asianmukaisten työolosuhteiden seuraaminen. UPM:n henkilöstö tekee tarkastuksia liittyen tämän ohjeen määräysten valvomiseksi. Kaikkien alueella työskentelevien velvollisuus on puuttua epäkohtiin ja väärinkäytöksiin. Henkilöt, jotka eivät noudata turva-ohjeen määräyksiä, voidaan poistaa tehdasalueelta. 10 Ympäristöasiat 10.1 UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimukset Urakoitsijan tulee huolehtia, että se ei omalla toiminnallaan aiheuta ongelmia UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimuksille. Käytettävien kemikaalien tulee olla yleisesti hyväksyttäviä ja täyttää olemassa olevat kriteerit. Tarvittaessa kemikaalit tulee hyväksyttää ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työpaikalla on urakoitsijan käyttämistä kemikaaleista käyttöturvatiedotteet.

14 Ulkopuolisen työvoiman ympäristönsuojelumääräykset Työssä syntyneiden vesien johtamisesta viemäriverkkoihin tai kanaaleihin tulee pyytää lupa työn tilaajalta ja varmistua, että vedet eivät sisällä haitallisia aineita puhdistusprosessille tai vesistöön. Kemikaaleja, palavia nesteitä, polttoaineita sekä jäteöljyjä on varastoitava ja käsiteltävä lainsäädännön määräämällä tavalla. Merkittävästä ympäristömelua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista, kuten rakentamisesta, räjäytystyöstä, liikenteestä, putkistojen puhalluksesta tai muusta vastaavasta, on ennakkoon ilmoitettava tilaajan edustajalle ja ympäristösuojelun edustajille. 11 Turvaohjeen tiedotus Urakoitsijan turvaohje jaetaan UPM:n osto-organisaation toimesta urakoitsijalle solmittaessa hankintasopimuksia. Turvaohjeen pohjalta on laadittu UPM:n Urakoitsijan turvallisuusopas, jossa on tiivistetysti kuvattu ohjeen sisältö. Turvaohjeen pohjalta on myös laadittu kunkin UPM:n yksikön omat paikalliset turvallisuusohjeet ja oppaat. Ohjeet käydään läpi urakoitsijoiden ja palvelun toimittajien osalta yksiköiden perehdyttämistilaisuuksissa. Ohjeet ovat saatavilla UPM:n yhteyshenkilöiltä ja UPM:n internet-sivuilta sekä tehtaiden porteilta. 12 Ohjeesta poikkeaminen Jos työssä esiintyy tarvetta poiketa tässä ohjeessa esitetyistä toimintatavoista tai määräyksistä, voidaan asiasta sopia UPM:n yhteyshenkilön kanssa edellyttäen, että turvallisuudesta ei tingitä. Tästä on saatava kirjallinen lupa UPM:n edustajalta eikä työn turvallista suorittamista saa missään olosuhteissa vaarantaa.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Urakoitsijaturvallisuus

Urakoitsijaturvallisuus Urakoitsijaturvallisuus TYÖTERVEYTTÄ JA -TURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Sisällys Urakoitsijaturvallisuus... 1 1. Johdanto... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Soveltamisala... 2 4. Määritelmät... 3 5. Yhtiön

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Kilpilahden teollisuusalue kesäkuussa 2005

Kilpilahden teollisuusalue kesäkuussa 2005 Turvallisuuden hallinta DieselProjektissa 2003-2007 Tilaajan käytännöt luovat tahdon Turvallisuuskäytäntö Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon Diesel-projektissa Turvallisuuspäällikkö Leif Andersson Kilpilahden

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

HMS / työturvallisuus

HMS / työturvallisuus Nordisk HMS / työturvallisuus tausta ja tavoitteet projektin havainnot projektin tulokset Jatkotoimenpiteet Suomessa Jatkotoimenpiteet GNA :ssa Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Nordisk

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot