URAKOITSIJAN TURVAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKOITSIJAN TURVAOHJE"

Transkriptio

1 URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 Johdanto UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet Ohjeen tarkoitus Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta Määritelmät sekä roolit ja vastuut Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan työnjohtovastuu Urakoitsijan työntekijän vastuu UPM:n velvollisuudet ja vastuut UPM:n nimetyt lakisääteiset valvojat UPM:n yhteyshenkilöt UPM:n yleiset toimintaohjeet Alkoholi ja muut päihteet Valo- ja videokuvaaminen sekä matkapuhelimen käyttö Tupakointi Ruokailu Kartat Liikenne, kulkulupa, kulunvalvonta, ajoluvat ja pysäköinti Syrjintä ja kiusaaminen Urakoitsijoille jaettava turvallisuusmateriaali Järjestys ja siisteys Jätehuolto Tietoturva Henkilösuojaimet Työskentely jäteveden ja lietteen käsittelylaitteistoilla Työvaatetus Vaatimukset urakoitsijan työvälineille Urakoitsijan edellytykset työn aloittamiseksi UPM:n tiloissa Ilmoitukset tehtaalle tulevasta työvoimasta Ulkopuolisen työvoiman ammattitaidon toteaminen Perehdytykset Yleisperehdytys Työlupa ja kohdeperehdytys Ajoneuvon kuljettajat... 8

2 6.4 Työn aloitus- ja lopetuskäytännöt sekä luvanvaraiset työt Ilmoittautumismenettelyt Työlupamenettely Ympäristöturvallisuuden varmistaminen Työn lopetus Luvanvaraiset työt Tehdasalueen vaarat ja riskit Ulkomaalaisen työvoiman käyttö Toiminta hätätilanteessa UPM:n ja urakoitsijoiden välinen yhteistoiminta Yhteistyö ja tiedottaminen sekä turvaohjeen muutoksien jalkauttaminen Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot Tapaturman ilmoittamisvelvollisuus ja tutkinta Auditoinnit UPM:n työvälineiden käyttö Ilmoitusvelvollisuus materiaalivahingoista Turvaohjeen koulutus ja valvonta Ohjeen koulutus ja sääntöjen valvontajärjestelmä Ympäristöasiat UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimukset Ulkopuolisen työvoiman ympäristönsuojelumääräykset Turvaohjeen tiedotus Ohjeesta poikkeaminen LIITTEET Liite 1 UPM vierailijaohje Liite 2 UPM resurssiluettelo Liite 3 Työlupajärjestelmä ja kohdeperehdytys Liite 4 Raskaan liikenteen kuljettajien suojavälinevaatimukset Liite 5 Turvaerotusohje Liite 6 Suljetussa tilassa työskentely Liite 7 Korkealla työskentely Liite 8 Ohje urakoitsijalle: ulkomaisen työvoiman käyttö Liite 9 Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät toimittajan velvollisuudet Liite 10 Tapaturmien tutkinta ja raportointi, Suomi ohje, versio Liite 11 Toimittaja-auditointi Liite 12 Henkilökohtaiset suojaimet Liite 13 Liikkuva kalusto ja nosturit Liite 14 Kemikaalien käsittely Liite 15 Riskinarviointi

3 1 1 Johdanto 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet UPM:llä kaikkien työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden toimintamme vaikutuspiirissä olevien terveys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tavoitteenamme on olla alan johtava toimija turvallisuusasioissa. UPM:n turvallisuusperiaatteet ovat: turvallisuus ensin turvallisuus alkaa minusta voimme estää kaikki tapaturmat Oman henkilöstömme lisäksi edellytämme myös toimipisteissämme työskentelevien liikekumppaneiden ja heidän työntekijöidensä noudattavan UPM:n turvallisuussääntöjä ja turvallisuusperiaatteita. 2 Ohjeen tarkoitus UPM varmistaa, että kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat sekä näiden työntekijät toimivat turvallisesti sekä ymmärtävät laitoksen säännöt ja noudattavat niitä työskennellessään UPM:n tiloissa. Haluamme varmistaa, että työntekijöitä ei altisteta vaaroille, että he tuntevat ja ymmärtävät turvallisuussäännöt ja sen, mihin laitoksen osiin he saavat ja eivät saa mennä. 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta Työturvallisuuslaki luo pohjan työsuojelulle. Jokaisen on noudatettava sitä. Urakoitsijalla on oltava olemassa oma lainsäädännön seurantajärjestelmä, joka varmennetaan kaupallisen sopimuksenteon yhteydessä tai urakoitsijan tiloissa suoritettavan auditoinnin aikana. 4 Määritelmät sekä roolit ja vastuut Tilaajalla (UPM) tarkoitetaan työturvallisuuslain pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Rakennustyömailla puhutaan yleensä pääurakoitsijasta tai rakennuttajasta. Urakoitsijalla (toimittajalla) tarkoitetaan yhteisellä työpaikalla tilaajan laskuun työtä tekevää työnantajaa. Tässä ohjeessa toimittaja (urakoitsija) -käsite kattaa myös itsenäisen työnsuorittajan. Urakoitsija on toimija, joka tekee laitoksessa fyysistä työtä. Vastuun jakautuminen työturvallisuusasioissa on määritelty työturvallisuuslaissa. Urakoitsijan turvaohjeen pohjalta on laadittu yksiköiden turvaohjeet ja -oppaat, jotka sisältävät tarkennuksia ja lisäyksiä tämän ohjeen vaatimuksiin.

4 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan on tiedotettava seuraavista asioista: tiedottaminen UPM:lle niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita hänen työnsä voi muille aiheuttaa tiedottaminen UPM:lle muista havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä UPM:n antamien tietojen välittäminen omille työntekijöille UPM:n antamien tietojen välittäminen omille toimittajille Urakoitsija vastaa aina omien työntekijöidensä ammattitaidosta ja tarvittavasta suojainten käytöstä. Urakoitsija vastaa myös oman työkohteensa siisteydestä UPM:n ohjeiden mukaisesti Urakoitsijan työnjohtovastuu Urakoitsijan työnjohto vastaa oman henkilöstönsä työnjohdosta sekä UPM:n turvallisuusohjeiden noudattamisesta Urakoitsijan työntekijän vastuu Työntekijän vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita ja huolehtia siisteydestä ja järjestyksestä työssään. Työntekijän tulee myös ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuden vaarantavista vioista esimiehelleen ja UPM:n edustajalle ja poistaa vaaraa aiheuttavat elementit, jos se on mahdollista. Työntekijä ei saa ilman lupaa poistaa tai kytkeä pois päältä turvallisuus- tai suojalaitteita tai ohjetai varoitusmerkintöjä. 4.2 UPM:n velvollisuudet ja vastuut Laadittaessa urakoitsijan kanssa palvelusopimusta, on palvelusopimusten liitteissä (13.1, 13.2) määritetty turvallisuuteen liittyviä periaatteita, joita urakoitsijan tulee noudattaa. UPM on laatinut yhteisen työpaikan turvallisuusohjeet. Ohjeessa kerrotaan, miten työpaikalla toimitaan ja käyttäydytään. UPM välittää urakoitsijalle tiedot turvallisuusohjeista UPM:n nimetyt lakisääteiset valvojat UPM huolehtii siitä, että tuotantolaitoksen turvallisuuteen liittyvät johdon ja henkilöstön tehtävät ja vastuualueet on selkeästi määritelty organisaation kaikilla tasoilla. Vastuut lainsäädännön, viranomaismääräysten ja teknisten määräysten tiedon hankinnassa ja muutosten seurannassa: Maakaasukäytönvalvojat Painelaitteiden käytönvalvojat Kemikaalivalvojat ja varavalvojat Maakaasuturvallisuus Painelaiteturvallisuus - painelaitelaki - lupa- ja ilmoitusasiat Kemikaalien käsittely - kemikaalilaki - lupa- ja ilmoitusasiat

5 3 Sähkötöiden johtajat ja käytön johtajat Säteilyturvallisuudesta vastaava johtaja Työsuojelupäällikkö Sähköturvallisuus Säteilyturvallisuus Työsuojelu - työturvallisuuslaki UPM:n yhteyshenkilöt UPM:n yhteyshenkilöt määritetään aina urakoitsijan kanssa työtä suunniteltaessa. 5 UPM:n yleiset toimintaohjeet 5.1 Alkoholi ja muut päihteet Alkoholin ja huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen tehdasalueella sekä näiden hallussapito on kiellettyä. UPM:llä on oikeus alueellaan suorittaa päihdetestauksia. Päihtyneet poistetaan välittömästi tehdasalueelta. 5.2 Valo- ja videokuvaaminen sekä matkapuhelimen käyttö UPM:n tehdasalueella on valokuvaaminen kielletty. Matkapuhelimen käyttöä voidaan rajoittaa tietyillä alueilla. 5.3 Tupakointi Tupakointi on sallittua vain tehtaan tai toimipisteen ulkopuolella erikseen merkityillä tupakointipaikoilla, jotka UPM:n edustajat osoittavat. 5.4 Ruokailu Henkilöstöravintolat sekä juoma- ja kahviautomaatit ovat kaikkien tehtaalla työskentelevien käytössä. Tehdasalueella saa ruokailla vain sitä varten tarkoitetuissa tiloissa. 5.5 Kartat Tehdasalueella liikkumista varten UPM antaa toimittajien käyttöön tarvittavat kartat. Suojapaikkojen ja muiden vastaavien sijainti käydään läpi tehtaan yleisperehdytyksen ja työluvan myöntämisen yhteydessä. 5.6 Liikenne, kulkulupa, kulunvalvonta, ajoluvat ja pysäköinti Saavuttaessa tehdasalueelle ilmoittaudutaan pääportilla. Urakoitsijan aiemmin ilmoittamiin tietoihin nojaten saavat urakoitsijan työntekijät kulkemiseen oikeuttavat luvat ja opastuksen työkohteeseen. Vieraiden osalta noudatetaan UPM vierailijaohjetta, liite 1. Ulkopuoliset urakoitsijat saavat huoltoautoihinsa tilapäisen ajoluvan, jolla voidaan kuljettaa tarvittavat laitteet ja työkalut kohteeseen.

6 4 Tavaran kuljetus työkohteisiin ja pois: Tavaran kuljetukseen työkohteisiin ja pois noudatetaan UPM:n liikkumissääntöjä sekä ajolupakäytäntöjä Tavarat viedään työkohteisiin, jonka jälkeen ajoneuvot pysäköidään UPM:n ohjeiden mukaisesti Tavaran poiskuljetukseen tarvitaan tavaran luovuttajan valtuuttaman henkilön erillinen kirjallinen lupa. Kuljetuslupa tai työvälineiden lainaustosite jätetään erikseen määriteltyyn paikkaan. Urakoitsija vastaa omien tavaroidensa poisviennistä. Tarvittaessa poistuvia ajoneuvoja ja henkilöitä tarkastetaan UPM:n omaisuuden luvattoman poisviennin estämiseksi. UPM:n tuotantoyksiköiden perusperiaatteisiin kuuluu, että urakoitsijoiden ajoneuvot pysäköidään tehdasalueen ulkopuolelle niille osoitetuille pysäköintipaikoille (autot, moottoripyörät, polkupyörät). Useimmissa yksiköissä on urakoitsijoille varattu oma pysäköintialue, jolloin pysäköinti UPM:n henkilökunnan pysäköintialueelle ei ole sallittua. Tilapäisillä ajoneuvojen lastaus- ja purkausalueilla tulee huomioida, etteivät ajoneuvot aiheuta vaaraa muulle liikenteelle, ohikulkijoille ja että pelastusajoneuvoilla on mahdollisuus liikkua alueella haluttuun kohteeseen. Ovien, muuntajien ja rakennuspalopostien edustat tulee jättää kaikissa tilanteissa vapaiksi. Ajolupa tulee sijoittaa siten, että tunnistetiedot ovat helposti nähtävissä ajoneuvon ulkopuolelta. Asuntovaunuissa ja -autoissa yöpyminen ei ole sallittua tehdasalueella eikä pysäköintipaikoilla. UPM ei korvaa urakoitsijoiden väärin pysäköidyille ajoneuvoille sattuneita vahinkoja. 5.7 Syrjintä ja kiusaaminen Urakoitsijan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikenlainen työssä ilmenevä syrjintä, kiusaaminen ja häirintä sekä epäasiallinen kohtelu tai epäilys siitä käsitellään välittömästi. 5.8 Urakoitsijoille jaettava turvallisuusmateriaali Urakoitsija saa sopimusasiakirjojen yhteydessä UPM:n Urakoitsijan turvaohjeen sekä tehdaskohtaisen turvaoppaan, johon on koostettu tehtaalla käytössä olevat turvallisuusnormit ja -käytännöt. 5.9 Järjestys ja siisteys Työmaasiisteys on yksi työturvallisuuden peruspilareista. Kulkutiet, ulosmenokäytävät, hätäsuihkujen, kytkinkaappien, sähkökeskusten ja sammutuskalustojen edustat tulee pitää vapaina. Asennusten aikana ja töiden valmistuttua on työpaikalta heti poistettava ylimääräiset työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Urakoitsijan on hyväksytettävä työn jälkisiivous UPM:n edustajalla ennen poistumistaan työmaalta. Jälkisiivous koskee myös hänen käyttämiään varasto- ym. tiloja. Ellei urakoitsija huolehdi siivousvelvollisuudestaan, siivous teetetään UPM:n toimesta urakoitsijan kustannuksella.

7 5 Jos UPM tarjoaa urakoitsijan ja tämän työntekijöiden käyttöön sosiaalitilat, tulee urakoitsijan käyttää vain osoitettuja sosiaalitiloja Jätehuolto UPM edellyttää, että kaikessa toiminnassa tulee toimia niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäte tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön ja toissijaisesti käyttää energiana. Jätteet on lajiteltava. Mikäli urakoitsija laiminlyö velvoitteensa tai lajittelee jätteet väärin, on UPM:llä oikeus laskuttaa toimittajalta laiminlyönnistä tai virhetoiminnasta syntyneet kustannukset. Jätehuollon osalta noudatetaan tehtaan paikallista ohjeistusta Tietoturva Urakoitsijan tulee toimia niin, että luottamuksellista tietoa ja aineistoa ei joudu ulkopuolisten käsiin. Urakoitsijan työaseman tai ulkoisten muistivälineiden liittäminen UPM:n tietoliikenneverkkoon vaatii UPM IT:n luvan Henkilösuojaimet Urakoitsijan työvoiman edellytetään käyttävän UPM:n tiloissa ja alueella vähintään seuraavia suojaimia: turvallinen tehtäväkohtainen työasu, näkyvä vaatetus tehdasalueella suojakäsineet, kun suoritettava työ sitä vaatii viiltosuojakäsineet töissä, joissa on viiltovaara (esim. teränvaihtotöissä) kolhusuojalakki tai vaadittaessa suojakypärä merkityillä alueilla ja seisokeissa turvajalkineet kuulonsuojaimet merkityillä alueilla silmäsuojaimet (suojalasit, hitsausmaskit, kokonaamarit jne.) muut henkilökohtaiset suojaimet (esim. hengityssuojaimet, huomioliivi) valitaan aina suoritettavan tehtävän mukaan turvavaljaita on käytettävä korkealla ja nostokoreissa työskenneltäessä erityistä riskiä sisältävät työt vaativat oman suojainsuunnitelmansa Tarvittava henkilösuojainten käyttö on huomioitava myös ulkoalueella liikuttaessa. Mikäli suojainten käytössä esiintyy laiminlyöntejä, voidaan kyseinen henkilö poistaa työpaikalta. Tarkempi ohjeistus suojaimien käytöstä löytyy UPM:n ohjeesta Henkilökohtaiset suojaimet, liite 12. Lisäksi tehtailla voi olla omaa lisäohjeistusta suojainten käytöstä Työskentely jäteveden ja lietteen käsittelylaitteistoilla Työskenneltäessä jäteveden biologisella puhdistamolla tai lietteenkäsittelyssä, on noudatettava tehtaan yleisperehdytyksessä ja työluvassa annettuja erityisohjeita Työvaatetus Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. Vaatteiden tulee olla ehjät ja suojata työntekijää.

8 6 Vaatetuksessa ja jalkineissa tulee huomioida työn erityistarpeet ja vaatimukset. Työvaatteiden on oltava huomiovärisiä tai tarvittaessa heijastavia (esim. standardin EN 471 mukaiset). Urakoitsijoiden tulee huolehtia, että UPM:n tiloissa työskentelevillä henkilöillä on työasuissa selvästi erottuva yritystunniste ja nimellä varustettu kuvallinen henkilökortti sekä veronumero Vaatimukset urakoitsijan työvälineille Työmaalla käytettävien koneiden, nosto- ja kuljetusvälineiden sekä sähkö- ja muiden laitteiden on oltava turvallisuusmääräysten mukaisia. Laitteet on tarkastettava asianmukaisesti ennen käyttöönottoa. Viallisen laitteen käyttö on kiellettyä. Asennustyössä (mukaan lukien siihen liittyvät lastaus-, purku- ja varastointityöt) ulkopuolisella työvoimalla on oltava oman työnantajansa antaman luvan lisäksi UPM:n antama kirjallinen yksikkökohtainen lupa trukki- tai työkonetyöskentelyyn. Tämä kirjataan Urakoitsijan työlupalomakkeeseen UPM Työkohteen turvallisuusperehdytys. UPM:n työkoneiden ja laitteiden lainaaminen tulee myös kirjata samaan lomakkeeseen. Työvälinettä saa käyttää ainoastaan niihin töihin ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Työvälineen suojalaitteen tai varoitusmerkintöjen poisto on kielletty. Käytettäessä sähkötyökaluja ja/tai jatkoroikkia on käytettävä vikavirtasuojia. Metallisissa säiliöissä, siiloissa ja kanavissa on käytettävä paineilmatyökaluja tai pienoisjännitteisiä sähkötyökaluja tai suojaerotusmuuntajaa, johon saa kytkeä vain yhden laitteen. Myös valaisinten tulee olla pienoisjännitteisiä kyseisissä tiloissa. Työskenneltäessä räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa, työvälineet tulee olla määräysten mukaisesti kyseisiin tiloihin soveltuvia. Kaasupullojen vienti säiliöön tai ahtaaseen tilaan, lukuun ottamatta hengityslaitteisiin liittyviä kaasusäiliöitä, on kiellettyä. Työmaa-aikaiset paineilmakeskukset on sijoitettava rakennuksen ulkopuolelle. 6 Urakoitsijan edellytykset työn aloittamiseksi UPM:n tiloissa 6.1 Ilmoitukset tehtaalle tulevasta työvoimasta Jokainen UPM:n tehdasalueelle työhön saapuva urakoitsija on velvollinen toimittamaan tarvittaessa kaksi viikkoa etukäteen työalueensa tilaajan yhdyshenkilölle ja tehtaan nimeämälle UPM:n edustajalle tehtaalle saapuvien resurssiensa tiedot erilliselle lomakkeelle täytettynä ja pitämään tiedot ajan tasalla. Liite 2 UPM resurssiluettelo. 6.2 Ulkopuolisen työvoiman ammattitaidon toteaminen UPM:n laitoksille tai tehtaille työhön tulevan urakoitsijoiden työvoiman tulee olla kyseiseen, tilattuun toimitukseen tai toimeksiantoon riittävän ammattitaitoinen ja omata työn suorittamisen edellyttämät pätevyydet.

9 Yleiset vaatimukset, jotka koskevat UPM:n yksiköissä työskenteleviä urakoitsijoita: Kuvallinen henkilökortti Henkilöllä on voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä Työturvallisuuskortti Ulkomaisilta työntekijöiltä hyväksytään kyseisen maan vastaava työturvallisuuskortti Henkilöllä on voimassa oleva UPM:n turvallisuuden yleisperehdytys Henkilöllä on voimassa oleva toimipiste- tai tehdaskohtainen turvallisuuden yleisperehdytys Henkilö ymmärtää riittävästi suomenkieltä tai työskentely suomenkieltä osaavan henkilön työparina varmistettu UPM:llä on tavoitteena, että 5 % UPM:n tiloissa työskentelevistä urakoitsijan henkilöistä olisi ensiaputaitoisia Tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti Ulkomaisilta työntekijöiltä hyväksytään kyseisen maan vastaava tulityökortti Dokumentoitu työlupa. 6.3 Perehdytykset Yleisperehdytys Voimassa olevan valtakunnallisen työturvallisuuskortin lisäksi ennen tilaajan tehdasalueelle siirtymistä tulee suorittaa UPM:n tehdaskohtainen turvallisuuden yleisperehdyttämiskoulutus. Yleisperehdytyskoulutus on voimassa kaksi vuotta. Urakoitsijan on varmistettava henkilökuntansa yleisperehdytyskoulutuksen voimassaolo ennen tehdasalueelle tuloa. Käyttäessään ulkomaista työvoimaa on urakoitsijan omalla kustannuksellaan huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä koulutustilaisuuteen Työlupa ja kohdeperehdytys Töitä ei saa aloittaa UPM:n työkohteissa ennen kuin turvallisuusasiat on käyty työkohteessa läpi ja työlle on olemassa työlupa. Työlupa sisältää työkohdeperehdytyksen. Mikäli työkohde käydään läpi vain urakoitsijan työnjohdon kanssa, on tämä velvoitettava käymään läpi samat asiat urakoitsijan työntekijöiden kanssa ennen työn alkua ja heidän on vahvistettava asioiden läpikäynti allekirjoituksellaan työlupaan. Suosituksena on, että työlupaa myönnettäessä mukana olisivat urakoitsijan työntekijät. Työlupa dokumentoidaan ja allekirjoitetaan Urakoitsija pyytää työlupaan allekirjoitukset työntekijöiltään Työlupa on oltava työkohteessa Työlupa on säilytettävä vähintään yksi kuukausi työn valmistumisen jälkeen Sama toimintamalli siirryttäessä työkohteesta toiselle. Lisäksi ennen yksittäisen työn aloitusta on urakoitsijan tehtävä työkohtainen riskinarviointi. Riskinarviointi tehdään aina kirjallisena, riskinarvioinnista toimitetaan pyydettäessä kopio UPM:n edustajalle. Käyttäessään ulkomaista työvoimaa on urakoitsijan omalla kustannuksellaan huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä työlupa ja riskinarviointimenettelyyn. Säännöllisesti tehdasalueella toimivien toimittajien, kuten mm. siivous- ja ateriapalveluiden sekä vastaavien, työlupa voidaan antaa määritellyillä alueilla osastokohtaisesti. Tässä tapauksessa työlupa on voimassa korkeintaan vuoden, jonka ajan urakoitsija säilyttää työluvan. 7

10 8 Pidempiaikainen työlupa on aina henkilökohtainen.työlupa on annettava uudelleen, jos työskentelykohteen työolosuhteet merkittävästi muuttuvat. Tarkemmat ohjeet löytyvät UPM:n ohjeesta Työlupajärjestelmä ja kohdeperehdytys, liite 3 ja Riskinarviointi, liite Ajoneuvon kuljettajat Saapuvien ja lähtevien toimitusten kuljettajat eivät tarvitse urakoitsijoilta vaadittavaa yleisperehdytystä eivätkä työlupia. Heidän on kuitenkin noudatettava yleisiä toimintasääntöjä ja kunkin UPM:n laitoksen erityissääntöjä. Ajoneuvojen kuljettajat noudattavat UPM:n turvaohjetta Raskaan liikenteen kuljettajien suojavälinevaatimukset, liite Työn aloitus- ja lopetuskäytännöt sekä luvanvaraiset työt Työn aloituksen edellytyksenä on aina voimassa oleva työlupa ja riskinarviointi Ilmoittautumismenettelyt Liikkuminen ja työskentely tehtaan prosessialueilla edellyttävät aina lupaa. Jokaisen prosessialueella työskentelevän tai siellä liikkuvan tulee ilmoittautua prosessivalvomoon kirjallisesti ja suullisesti ennen ja jälkeen työskentelyn tai liikkumisen, ellei asiasta työluvassa ole erikseen muuta sovittu Työlupamenettely Kaikki urakoitsijan UPM:n alueella tekemä työ vaatii työluvan. Työlupakäytännön tavoitteena on varmistaa edellytykset työn turvalliselle suorittamiselle. Työluvan voi myöntää ainoastaan UPM:n työstä vastaava henkilö. Turvaerotukset tehdään UPM:n turva-ohjeen Turvaerotusohje mukaisesti, liite 5. Työluvan antajan edustajan ja työluvan vastaanottajan edustajan on kuitattava lupa päättyneeksi, kun työ on täysin valmis. Työlupien osalta noudatetaan UPM:n turvaohjetta Työlupajärjestelmä ja kohdeperehdytys, liite Ympäristöturvallisuuden varmistaminen Ennen töiden aloittamista tulee selvittää työssä mahdollisesti esiintyvät ympäristöriskit. Ympäristöriskeinä saattavat olla päästöt veteen, maaperään, ilmaan sekä ympäristömelu. Ympäristöpäästöihin tulee varautua siten, että mahdollista päästöä voidaan välittömästi rajoittaa tai estää se kokonaan, esim. öljynimeytysturve Työn lopetus Valmistunut työ on aina raportoitava. Töiden valmistuttua työpaikalta on heti poistettava työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Poista asettamasi lukot ja varoituskilvet ja ilmoita työn valmistumisesta työstä vastaavalle UPM:n henkilölle. Huom! Varoituskilpiä, magneettikoteloita tai lukkoja ei saa poistaa kukaan muu kuin ne asentanut henkilö! Työn valmistuttua on varmistettava, että kaikki koneen suojalaitteet on asennettu paikoilleen.

11 9 Jälkien siivous kuuluu jokaiseen työhön ja on edellytys työn valmistumiselle. UPM pidättää itselleen oikeuden teettää siivouksen toimittajan kustannuksella, mikäli työkohteen loppusiivousta ei ole tehty Luvanvaraiset työt Kaikki urakoitsijan tekämä työ edellyttää kirjallisen työluvan.työlupa ei anna oikeutta työn välittömään aloittamiseen ennen kuin kaikki tämän ohjeen edellyttämät muut vaatimukset on täytetty. Urakoitsijan tekemässä toistuvassa, matalariskisessä ja rutiiniluonteisessa työssä voidaan työlupa myöntää korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.työlupa on henkilökohtainen. Lisäksi kaikki urakoitsijan tekemä työ vaatii kirjallisen työluvan (= Ulkopuolisen työlupa ja kohdeperehdytys). Kirjallista lisälupaa vaativat työt: - Tulityö ja kattotulityö - Korkealla työskentely - Suljetussa tilassa työskentely, Säiliötyö ja Putkistotyö - Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely - Kaivu- ja räjäytystyö sekä rakenteiden poraustyöt - Sähkötyöt - Työ, jossa voidaan altistua radioaktiiviselle säteilylle - Juomaveden valmistukseen liittyvät työt - Paikallisesti korkeariskisiksi määritellyt työt 6.5 Tehdasalueen vaarat ja riskit UPM:n tehtaiden järjestelmälliseen turvallisuusjohtamiseen sisältyy riskien tunnistaminen, arviointi, ehkäisy ja seuranta. Urakoitsijan on aina tehtävä työluvan osana työkokonaisuuden kirjallinen riskinarviointi. Tehdasalueilla voi esiintyä mm. seuraavia vaaroja ja riskejä: myrkylliset ja räjähtävät kaasut kuumat aineet ja pinnat puristumisvaara putoamisvaara veden varaan joutuminen putoavat esineet nostotyöt telinetyöt tikastyöskentely vahinkokäynnistys trukkityöskentely säteilyvaarat palovaarat vaarat työskenneltäessä rajoitetuissa tiloissa sähkötöihin liittyvät vaarat painelaitteisiin liittyvät vaarat kemikaalivaarat liukastumisvaarat

12 10 Riskinarvioinnin tulee täyttää UPM:n turva-ohjeen Riskinarviointi, liite 15, vaatimukset. 6.6 Ulkomaalaisen työvoiman käyttö Ulkomaalaisen työvoiman käytöstä on laadittu erillinen toimintaohje nimellä Ohje urakoitsijalle: ulkomaisen työvoiman käyttö, liite 8. Ohjeessa käsitellään, millaisia velvoitteita toimittajalla on käyttäessään ulkomaista työvoimaa UPM:n hallitsemilla alueilla. Projekteissa noudatetaan ohjetta Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät toimittajan velvollisuudet, liite 9. 7 Toiminta hätätilanteessa UPM:ssä noudatetaan yksikön yleisperehdytyksessä annettuja hälytysohjeita. 8 UPM:n ja urakoitsijoiden välinen yhteistoiminta 8.1 Yhteistyö ja tiedottaminen sekä turvaohjeen muutoksien jalkauttaminen Yhteistyö eri osapuolien välillä yhteisellä työpaikalla auttaa parantamaan kaikkien alueella työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta. Eri urakoitsijat ja UPM sopivat yhdessä, miten työt sovitetaan ajan ja paikan suhteen turvallisesti toisiinsa. UPM:n osto-organisaatio tiedottaa keskitetysti sidosryhmille muutoksista UPM:n Urakoitsijan turvaohjeessa. Lisäksi muutokset käydään läpi urakoitsijoille ja palveluntoimittajille suunnatuissa perehdyttämistilaisuuksissa. UPM:llä perehdyttämistilaisuuksia järjestetään säännöllisesti erillisen aikataulun mukaisesti. Voimassa olevat UPM:n turvaohjeet löytyvät myös UPM:n internet-sivuilta. UPM:n yhteyshenkilöt pyrkivät järjestämään kerran vuodessa yhdessä urakoitsijan kanssa palautetilaisuuden, jossa myös turvallisuuteen liittyvät asiat käydään läpi. Tarvittaessa sovitaan myös urakoitsijan toimintaan liittyvä turvallisuusauditointi. 8.2 Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot Urakoitsijan on raportoitava kaikki työpaikalla omalle henkilöstölle sattuneet vaaratilanteet. Vaaratilanteet raportoidaan UPM:n turvallisuustietokantaan. Raportin kirjaa UPM:n kyseiseen työhön liittyvä yhteyshenkilö. Turvallisuushavainnolla voidaan ilmoittaa sekä positiivisia asioita että mahdollisen vaaratilanteen aiheuttajia. Urakoitsijoita kannustetaan tekemään myös turvallisuushavaintoja, jotta yhteisen työpaikan turvallisuustasoa voidaan edelleen parantaa. Havainnot kirjataan UPM:n turvallisuustietokantaan ja UPM:n henkilöstö avustaa havainnon kirjaamisessa. 8.3 Tapaturman ilmoittamisvelvollisuus ja tutkinta Urakoitsijan yhdyshenkilön on ilmoitettava kaikista työpaikalla omalle henkilöstölleen sattuneista tapaturmista ja vahingoista UPM:n yhdyshenkilölle. Tapaturmat tutkitaan UPM:n erillisen tapaturman tutkintaohjeen Tapaturmien tutkinta ja raportointi, Suomi-ohje, liite 10. Urakoitsija on velvollinen osallistumaan omalla kustannuksellaan tapaturman tutkintaan.

13 Auditoinnit UPM on sitoutunut 0-tapaturmaa tavoitteeseen ja vaatii sitä myös alihankkijoiltaan. UPM tekee turvallisuusauditointeja liittyen alihankkijoidensa toimintaan, liite 11, Toimittaja-auditointi. 8.5 UPM:n työvälineiden käyttö UPM:n työvälineiden käyttö / lainaus vaatii aina UPM:n luvan. Työvälineiden lainaus tapahtuu kirjausta vastaan. Kirjaus tehdään urakoitsijan työlupaan kohtaan Työkoneiden ja työkalujen lainaus. Työvälineet palautetaan heti käytön jälkeen ja niiden kunto tarkastetaan ja mahdolliset vauriot ilmoitetaan. 8.6 Ilmoitusvelvollisuus materiaalivahingoista Mikäli urakoitsijan tai palvelun toimittajan toiminnasta aiheutuu materiaalivahinkoja, on niistä välittömästi ilmoitettava UPM:n työnvalvojalle. 9 Turvaohjeen koulutus ja valvonta 9.1 Ohjeen koulutus ja sääntöjen valvontajärjestelmä Koulutus Vaadittujen perehdytyskoulutusten lisäksi urakoitsijoiden tehtävänä on opastaa ja kouluttaa henkilöstöään siten, että kaikki tämän turvaohjeen ohjeet ja määräykset liitteineen, liitteet 1-15, ovat henkilöstön tiedossa ja noudatettavissa. Valvonta Turvaohjeeseen liittyvä valvonta käsittää yleisiin työtapoihin ja menetelmiin liittyvät työluvat (lupamenettely). Toiminnan valvontaan liittyy myös ohjeiden ja käytäntöjen noudattaminen sekä asianmukaisten työolosuhteiden seuraaminen. UPM:n henkilöstö tekee tarkastuksia liittyen tämän ohjeen määräysten valvomiseksi. Kaikkien alueella työskentelevien velvollisuus on puuttua epäkohtiin ja väärinkäytöksiin. Henkilöt, jotka eivät noudata turva-ohjeen määräyksiä, voidaan poistaa tehdasalueelta. 10 Ympäristöasiat 10.1 UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimukset Urakoitsijan tulee huolehtia, että se ei omalla toiminnallaan aiheuta ongelmia UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimuksille. Käytettävien kemikaalien tulee olla yleisesti hyväksyttäviä ja täyttää olemassa olevat kriteerit. Tarvittaessa kemikaalit tulee hyväksyttää ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työpaikalla on urakoitsijan käyttämistä kemikaaleista käyttöturvatiedotteet.

14 Ulkopuolisen työvoiman ympäristönsuojelumääräykset Työssä syntyneiden vesien johtamisesta viemäriverkkoihin tai kanaaleihin tulee pyytää lupa työn tilaajalta ja varmistua, että vedet eivät sisällä haitallisia aineita puhdistusprosessille tai vesistöön. Kemikaaleja, palavia nesteitä, polttoaineita sekä jäteöljyjä on varastoitava ja käsiteltävä lainsäädännön määräämällä tavalla. Merkittävästä ympäristömelua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista, kuten rakentamisesta, räjäytystyöstä, liikenteestä, putkistojen puhalluksesta tai muusta vastaavasta, on ennakkoon ilmoitettava tilaajan edustajalle ja ympäristösuojelun edustajille. 11 Turvaohjeen tiedotus Urakoitsijan turvaohje jaetaan UPM:n osto-organisaation toimesta urakoitsijalle solmittaessa hankintasopimuksia. Turvaohjeen pohjalta on laadittu UPM:n Urakoitsijan turvallisuusopas, jossa on tiivistetysti kuvattu ohjeen sisältö. Turvaohjeen pohjalta on myös laadittu kunkin UPM:n yksikön omat paikalliset turvallisuusohjeet ja oppaat. Ohjeet käydään läpi urakoitsijoiden ja palvelun toimittajien osalta yksiköiden perehdyttämistilaisuuksissa. Ohjeet ovat saatavilla UPM:n yhteyshenkilöiltä ja UPM:n internet-sivuilta sekä tehtaiden porteilta. 12 Ohjeesta poikkeaminen Jos työssä esiintyy tarvetta poiketa tässä ohjeessa esitetyistä toimintatavoista tai määräyksistä, voidaan asiasta sopia UPM:n yhteyshenkilön kanssa edellyttäen, että turvallisuudesta ei tingitä. Tästä on saatava kirjallinen lupa UPM:n edustajalta eikä työn turvallista suorittamista saa missään olosuhteissa vaarantaa.

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset...

Lisätiedot

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 1 Työmaan työturvallisuus- ja ympäristöliite 0 YLEISTÄ Tämä työturvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot