P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 26

2 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto Liikevaihdon muutos -4,9 % 7,8 % 1,8 %,1 % 3,6 % Bruttoinvestoinnit Investointiaste, % 37,5 % 16,7 % 2,6 % 34,4 % 25,9 % Henkilöstö keskimäärin KANNATTAVUUS Käyttökate Liiketulos Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,9 % 13,6 % 11,6 % 8, % 3,4 % Oman pääoman tuotto, % 1, % 11,4 % 9,3 % 6,2 % 1,9 % VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste, % 88,4 % 86,9 % 83,5 % 84,2 % 8,8 % Velkaantumisaste, % 13,2 % 15,2 % 19,8 % 18,8 % 23,8 % MAKSUVALMIUS Quick ratio 4,7 4,1 3,7 3,5 3, Current ratio 4,8 4,3 3,8 3,7 3,1 Likvidit varat SIJOITTAJAN TUNNUSLUKUJA Tulos/osake (EPS), euroa 66,1 71,7 54,18 34,32 1,42 Osinko/kokonaistulos, % 189,1 % 35,2 % 46,1 % 52,4 % 144, %

3 S i s ä l t ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Päijät-Hämeen Puhelin Oyj -konserni 9 PHP Holding Oy -konserni 12 PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELIN OYJ Tuloslaskelma 15 Tase 16 Rahoituslaskelma 18 Keskeisiä tunnuslukuja 19 Liitetiedot 2 Tilintarkastuskertomus 24 PHP HOLDING OY:N KONSERNI Konsernituloslaskelma 25 Konsernitase 26 Rahoituslaskelma 28 Keskeisiä tunnuslukuja 29 PHP HOLDING OY Tuloslaskelma 3 Tase 3 Rahoituslaskelma 31 PHP HOLDING OY JA PHP HOLDING OY:N KONSERNI Liitetiedot 32 Tilintarkastuskertomus 36 PHP HOLDING OY JA PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELIN OYJ 37

4 To i m i t u s j o h t a j a n k a t s a u s PHP 1 -juhlavuosi oli uusien palvelu- Enfo Oyj:n teleoperaattoriliiketoiminnas- jen ja uudenlaisen liiketoiminnan vuosi. ta, Lohjan Puhelin Oy:stä, Lännen Puhelin Oy:stä, Satakunnan Puhelin Oy:stä, PHP:n toimialaa on vuonna 26 laajen- Oulun Puhelin Oyj:stä ja Päijät-Hämeen nettu niin, että tietotekniikka painottuu Puhelin Oyj:stä. Yhdistymisen toteutta- siinä entistä vahvemmin. Toimiala on minen edellyttää muun muassa kilpai- nyt aiempaa tietojen välitystä laajempi: luviranomaisten lupaa ja yhdistymiseen sähköiset palvelut. osallistuvien yhtiöiden yhtiökokousten hyväksyntää. PHP on vuoden aikana tuonut sekä laajakaistaan että kaapelitelevisioon uusia TULOSKEHITYS ominaisuuksia ja yritysten tietoliikenteeseen muun muassa globaaleja palveluja Arto Kaikkonen PHP Holding Oy:n konsernin liikevaihto ja uudenlaisia tietotekniikan ratkaisuja oli 61, (64,1) miljoo- Tietoliikennepalvelujen käyttö on kaiken naa euroa. Liikevaihto oli 4,9 prosenttia kaikkiaan lisääntynyt, ja kilpailu mark- pienempi kuin edellisenä vuonna. Mer- kinoilla on ollut kovaa, mutta hintojen kittävin syy edellisvuotta pienempään lasku on ollut maltillisempaa kuin liikevaihtoon oli se, että vuoden 25 muutamana edellisenä vuonna. Vuoden liikevaihdossa oli vielä mukana luettelo- loppupuolella markkinoilla tapahtui jopa liiketoiminta, josta luovuttiin ko. vuoden hintojen nousua muutamissa palveluis- kesällä. sa. Konsernin liikevoitto oli 15,7 (17,1) milphp erosi Finnet-liitosta, ja joonaa euroa ja liikevoittoprosentti 25, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n (26,7) prosenttia. Tulos ennen veroja hallitus päätti, että PHP on mukana, oli 18,4 (18,7) miljoonaa euroa, joka oli kun kuuden alueellisen puhelinyhtiön 3,1 (29,1) prosenttia liikevaihdosta. ja Finnet Oy:n valtakunnalliset liiketoi- Tilikauden voitto oli 13, (14,) miljoo- minnat on tarkoitus yhdistää uudeksi naa euroa. valtakunnallisesti toimivaksi tietoliikennekonserniksi. Jos järjestely toteutuu Operatiivinen tulos (liikevoitto) sekä ti- suunnitellusti, uusi yhtiö käynnistyy likauden tulos ilman kertaluonteisia eriä vuoden 27 loppuun mennessä Finnet olivat tavoitteiden mukaisia ja alan kova Oy:n valtakunnallisista liiketoiminnoista, markkinatilanne huomioiden hyviä.

5 PHP:n kiinteiden verkkojen liittymien yhteismäärä on koko ajan kasvanut. Kasvu oli vuonna 26 liki viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Laajakaistaliittymien ja kaapelitelevisioliittymien lisääntyminen on korvannut kiinteiden puhelinliittymien vähentymisen. Laajakaistaliittymien nopeudet ovat vuoden aikana nousseet huomattavasti. Yleisin laajakaistanopeus on 1 Mb/s, mutta 2 prosenttia liittymistä on jo sitä nopeampia. Merkittävää kysyntää on jo jopa 1 Mb/s yhteyksille. Taloutta on selvitetty tarkemmin PHP Holding Oy:n ja Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n hallitusten kertomuksissa, taloudellisissa laskelmissa ja tunnusluvuissa. Siellä on tietoa myös investoinneista, konsernirakenteista ja tulevaisuuden näkymistä. TÄRKEIMMÄT TUOTTEET JA PALVELUT Aktiivikäytössä olevien PHP:n kiinteiden liittymien kokonaismäärä oli Luku sisältää puhelinliittymien lisäksi laajakaista- ja kaapeli-tv-liittymät ja on 4,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä on vähentynyt, mutta laajakaista- ja kaapeli-tv-liittymien määrät ovat korvanneet vähentymisen. PHP:n markkinaosuus Päijät-Hämeen laajakaistaliittymistä oli 6 prosenttia. Laajakaistaliittymiin tuli uutta palvelutarjontaa, kun tammikuussa julkistettiin palvelu, jolla televisio-ohjelmat ja muut tv-palvelut voidaan välittää asiakkaille laajakaistaliittymän kautta. PHP avasi helmikuussa Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä omat laajakaistaverkot ja tuli näin paikalliseksi tietoliikenneoperaattoriksi myös näissä kaupungeissa. Omien verkkojen kautta

6 LIIKEVAIHTO 1 pystytään nyt myös näissä kaupungeis- nan palveluhalukkuuden ja asiantunte- sa toteuttamaan yrityksille vaativatkin muksen. ratkaisut ja kotitalouksille muun muassa Nettisoittopalvelu ja Laajakaista-tv. Vuoteen 26 sisältyi yksi omalla tavallaan hyvin vaativa palvelujen kokonai Huhtikuussa tuli voimaan lakimuutos, suus: PHP teki 2.1. Lahdessa pidetylle jolla purettiin kolmannen sukupolven EU:n huippukokoukselle tietoliikenne- matkaviestimiltä kielto kytkeä kaupal- yhteyksiä, joihin liittyi toimitusten lisesti yhteen puhelin ja liittymä. Tämä koordinointia, varajärjestelyjä, kulkulupia vauhditti jonkin verran 3G-puhelinten ja monenlaista ohjeistusta. Toimitukseen kauppaa. Matkapuhelinten ja matkapu- kuului suuri määrä paikallisia verkko- helinliittymien myynnistä on merkittävä yhteyksiä puhelin-, data- ja turvajärjes- osuus saatu Kanta-Hämeestä ja pohjoi- telmäkäyttöön, turvakamerayhteydet selta Uudeltamaalta. Helsinki-Vantaan lentokentälle ja moottoritielle sekä kansainvälisiä yhteyksiä LIIKEVOITTO 1 Yritysten palveluihin sisältyy entistä muun muassa hotelleihin. Kokouksen enemmän myös tietoteknisiä ratkaisuja. ajaksi lisättiin DNA:n tukiasemayhteyk- Pienten ja keskisuurten yritysten palve- siä. lupaketit sisältävät usein internetyhteyden, reitittimen, kytkimen, langattoman valmiudet uusille IP-viestintäratkaisuille. Päijät-Hämeen Puhelimen omistusosuus Yrityksille tarjotaan myös muun muassa Finnet Oy:n konsernista oli vuoden 26 sähköposti- ja kalenteripalveluita mat- lopussa 13,8 prosenttia. PHP kasvatti kapuhelimiin ja tietoturvallista palvelua, omistustaan vuoden aikana kaksi pro- jossa yrityksen oman verkon palvelut senttiyksikköä. Matkapuhelinoperaattori ovat käytettävissä internetin kautta. DNA:n liiketulos kasvoi vuoden aikana selvästi positiiviseksi ja liittymämäärä 16 PHP on laajentanut palveluvalikoi- 18 OMAVARAISUUSASTE % kasvoi yli miljoonaan. maa paikallisista ja valtakunnallisista asiakasratkaisuista myös nykyaikaisiin Finnet Oy:n konserniin kuuluva DNA kansainvälisiin toteutuksiin. Toteutukset Verkot teki kesällä Päijät-Hämeen on tehty kansainvälisten yhteistyökump- Puhelin Oyj:n ja Lännen Puhelin Oy:n yh- paneiden kanssa. teenliittymän kanssa sopimuksen, joka sisältää vastuun DNA:n mobiilitekniikan FINNET OY:N KONSERNI lähiverkon, palomuurin, terminoinnin ja 8,8 84,2 83,5 86,9 88,4 Asiakaspalvelututkimuksissa PHP on operoinnista ja valvomopalveluista. saanut hyviä arvosanoja sekä kuluttajilta Tämä vahvistaa PHP:n roolia valvomo- että yrityksiltä. Asiakkaat ovat huoman- palveluiden tarjoajana. neet etenkin asiakaspalveluhenkilökun- 1 26

7 ORGANISAATIOMUUTOKSIA suuri ja systemaattinen: kaikki arvosanat Syyskuussa siirtyivät PHP:n palkka- ja HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ VÄHENI henkilöstöhallinnon toiminnot PHP Hol- SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % olivat nousseet. ding Oy:ltä Silta Oy:lle ja osa asennus- 2 liiketoiminnasta Päijät-Hämeen Puhelin PHP Holding Oy:n konsernin henkilöstö- Oyj:ltä Eltel Networks Oy:lle. Palkka- määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 4 hallinnosta siirtyi uuden työnantajan 359 henkilöä, kun se edellisellä tilikaudel- 6 palvelukseen kaksi henkilöä ja asennus- la oli 377. Henkilöstön määrän vähenty- 8 toiminnasta 44 henkilöä. miseen vaikuttivat eniten edellä kerrotut 1 liiketoimintasiirrot. Lisää henkilöitä on 12 Päijät-Hämeen Puhelimeen perustettiin palkattu lähinnä myyntiin ja tuotekehityk- 14 lokakuussa uusi tuotekehitysyksikkö. seen. Vuoden lopussa henkilöstömäärä Tuotekehityksen vahvistaminen on oli 32. osa tavoitetta, jossa palvelut sisältävät entistä enemmän tietoteknisiä ratkaisuja. Asennukseen liittyvät toiminnot KIITOS KULUNEESTA VUODESTA asemoitiin samaan aikaan osaksi verkkoliiketoimintoja. Marraskuussa uudet Hyvän kannattavuustason ylläpitäminen yksiköt saivat nimet Asiakkuus, Tuotanto, on vaatinut paljon kehittämistä ja monia 3,4 11,6 rakenteellisiakin ratkaisuja. PHP on vuo- kehittämisen tavoitteena on pyrkiä lähel- den 26 aikana muuttunut tavoitteiden le palvelualojen organisaatiomalleja. mukaisessa aikataulussa yritykseksi, joka 2 toimii entistä enemmän internetympä- 4 PHP aloitti sisäisen hankkeen niistä ristössä. Muutos tietoliikenneoperaat- 6 käytännön toimenpiteistä, joilla tieto- torista tietoliikenteen ja tietotekniikan 8 tekniikan painoarvoa lisätään toimin- palveluyhtiöksi on edennyt hyvin. osaamiskartoitus, ja vuoden 27 alussa Kiitän asiakkaita ja omistajia luottamuk- aloitettiin uusiin toimintamalleihin sesta ja PHP:n henkilökuntaa erinomai- valmistava kaksi vuotta kestävä koulutus- sesta toiminnasta. PHP:n juhlavuosi kokonaisuus. suuntautui vahvasti tulevaisuuteen. 13,6 PHP:n VERKKOJEN AKTIIVIKÄYTÖSSÄ OLEVAT LIITTYMÄT kpl Tuotekehitys ja Hallinto. Organisaation noissa. Koko henkilökunnalle on tehty 12,9 8, Sisäinen maine mitattiin laajalla tutkimuksella ensimmäisen kerran vuonna 23 ja uudelleen 26. Muutos parempaan oli tutkimuksen tehneen yrityksen Arto Kaikkonen lausunnon mukaan poikkeuksellisen Toimitusjohtaja

8 PHP:llä on asiakkaita paitsi Päijät-Hämeessä myös muissa Etelä-Suomen kasvukeskuksissa. Omien verkkojensa ansiosta PHP on paikallinen tietoliikenneoperaattori myös Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Tietoliikennettä ja siihen liittyviä palveluita käyttävien asiakkaiden lisäksi PHP:lle ovat tärkeitä asiakkaita myös muut operaattorit, joille PHP tarjoaa yhteyksiä, operointipalveluita ja valvomopalveluita. PHP:N MISSIO on tietoyhteiskunnan kehittäminen tarjoamalla elämää ja toimintaa helpottavia sähköisiä palveluita. PHP ON KASVAVA, kannattava ja jatkuvasti uudistuva eteläsuomalainen tietoliikenne- ja tietotekniikkakonserni. PHP:N ARVOT: Arvostus Luotettavuus Kannattavuus Uudistuminen 26 26

9 H a l l i t u k s e n t o i m i n t a k e r t o m u s PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELIN OYJ -konserni Päijät-Hämeen Puhelin Oyj -konsernin liikevaihto oli 61,1 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 64,3 milj. euroa). Liikevaihto oli 5,1 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Merkittävin syy edellisvuotta pienempään liikevaihtoon oli se, että vuoden 25 liikevaihdossa oli vielä mukana luetteloliiketoiminta. Kiinteän puhelinverkon liittymistä saadut tuotot laskivat aikaisempaa vuotta enemmän. Laajakaistaliittymien ja kaapelitelevisioliittymien määrät kasvoivat edelleen. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,9 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät. Konsernin liikevoitto oli 15,6 (17,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 25,6 (26,8). Tulos ennen veroja oli 17,9 (18,7) miljoonaa euroa, joka oli 29,3 (29,1) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin tilikauden voitto oli 13, (14,4) miljoonaa euroa, joka oli 21,3 (22,4) prosenttia liikevaihdosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,2 (1,5) miljoonaa euroa. RAHOITUSASEMA Päijät-Hämeen Puhelin Oyj -konsernin rahoitusasema säilyi vahvana. Omavaraisuusaste oli 72,5 (87,2) prosenttia. Pitkäaikaiset velat olivat,8 (1,1) miljoonaa euroa ja laskennallinen verovelka 4,7 (4,7) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset velat olivat 36,9 (13,2) miljoonaa euroa. Erä sisältää osingonjakovelkaa 25,6 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan omalla tulorahoituksella ja maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä. INVESTOINNIT Päijät-Hämeen Puhelin Oyj -konsernin bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella yhteensä 7,8 (1,7) miljoonaa euroa. Investoinnit pienenivät 26,8 prosenttia edellisestä vuodesta ja olivat 12,8 prosenttia liikevaihdosta. Bruttoinvestointeihin on tässä laskettu investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Investoinnit Finnet Oy:n osakkeisiin olivat 14,1 miljoonaa euroa. Investoinnit tietoliikenneverkkoon, tietoliikennepalveluihin sekä koneisiin ja kalustoon olivat yhteensä 7,2 (1,3) miljoonaa euroa. Kysymys oli pääosin valokaapeliyhteyksien, valokaapeliverkon sekä internet- ja datasiirtopalvelujen rakentamisesta. FINNET OY -KONSERNI Päijät-Hämeen Puhelin Oyj on toiseksi suurin Finnet Oy:n omistajista. Omistusosuus oli vuoden 26 lopussa 13,8 prosenttia. Finnet Oy:n merkittävimmän liiketoimintayhtiön DNA Finland Oy:n liikevaihto vuonna 26 oli 365 miljoonaa euroa ja liiketulos 42,8 miljoonaa euroa. (,2 miljoonaa vuonna 25). Liikevaihdon kasvu oli 25 %. DNA:n verkossa oli ulkoiset palveluoperaattorit huomioiden vuoden 26 lopussa runsaat miljoona liittymää. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj erosi Finnet-liitosta. Päijät- Hämeen Puhelin Oyj:n hallitus teki päätöksen PHP:n yhdistymisestä uuteen yhtiöön, joka muodostuu Finnet Oy:n valtakunnallisista liiketoi-

10 1 minnoista, Enfo Oyj:n teleoperaattoriliiketoiminnasta, Lohjan Puhelin Oy:stä, Lännen Puhelin Oy:stä, Satakunnan Puhelin Oy:stä, Oulun Puhelin Oyj:stä ja Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:stä. Toteutuminen edellyttää yhtiöiden yhtiökokousten päätösten lisäksi muun muassa kilpailuviranomaisten lupaa. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:ssä oli tilikauden aikana keskimäärin 295 (313) henkilöä. Tytäryhtiö Päijät-Visio Oy:ssä työskenteli 9 henkilöä ja HTK Netcommunication Oy:ssä 15 henkilöä. Syyskuun 2. päivänä Päijät-Hämeen Puhelin Oy:stä siirtyi liiketoiminnan luovutuksessa 44 henkilöä Eltel Networks Oy:n palvelukseen. Uusia henkilöitä on palkattu myyntiin ja tuotekehitykseen. Vuoden 26 lopussa Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n henkilökunnan määrä oli 258. YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti jakaa tilivuodelta 25 osinkoa 1 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. Ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa tilivuodelta 25 lisäosinkoa 5 euroa osakkeelta, yhteensä euroa. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n hallituksen jäseninä ovat katsauskaudella toimineet Juha-Pekka Keskiaho (puh.joht.), Hannele Kalske, Jussi Karinen, Mikko Luhtanen, Jukka Ottela, Heikki Paavilainen, Tarmo Pipatti, Hannu Roine ja Erkki Stjernvall. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n hallituksen kokouksiin oli 85,7. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n toimitusjohtaja on Arto Kaikkonen. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi Lasse Aaltonen, Harri Krokfors, Ari Turunen ja Jukka Usmi. Johtoryhmän kokouksiin ovat osallistuneet henkilöstöedustajina Martti Aslamaa ja Seppo Lundgren. Yhtiön tilintarkastaja on Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi. KONSERNIRAKENNE Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n omistuksessa ei ole tilikauden aikana tapahtunut muutoksia. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n omistavat PHP Holding Oy ja Lahden Seudun Puhelin Oy, ja se kuuluu PHP Holding Oy -konserniin. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Päijät-Visio Oy, HTK Netcommunication Oy, Kiinteistö Oy Lahden Aleksi 1, Hämeenlinnan Puhelin Oy ja Lahden Puhelin Oy ja PHP Myymälät Oy. Yhtiön osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Launeen Kaupat Oy, Oy NovaCall Ab, Puhelinpartnerit Oy ja Softera Ratkaisut Oy. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Päijät-Hämeen Puhelin Oy:n hallitus päätti , että Päijät-Hämeen Puhelin on mukana järjestelyssä, jossa Finnet Oy:n valtakunnalliset liiketoiminnot, Enfo Oyj:n teleoperaattoriliiketoiminta, Lohjan Puhelin Oy, Lännen Puhelin Oy, Oulun Puhelin Oyj, Satakunnan Puhelin Oy ja Päijät-Hämeen Puhelin Oyj muodostavat yhdessä uuden, valtakunnallisesti toimivan täyden palvelun tietoliikenneoperaattorin vuoden 27 loppuun

11 mennessä. Yhdistymisen toteuttaminen edellyttää muun muassa kilpailuviranomaisen lupaa ja sitä, että yhdistymiseen osallistuvien yhtiöiden yhtiökokoukset päättävät suunnitelman hyväksymisestä. Järjestelyllä saavutetaan aiempaa parempi kilpailukyky ja laajempi palvelutarjonta, josta hyötyvät sekä uudet että nykyiset asiakkaat. Muodostuva uusi kokonaisuus on kasvuyhtiö, joka panostaa laadukkaaseen alueelliseen asiakaspalveluun. Yhdistymiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä vuonna 26 oli noin 1 3 henkilöä ja liikevaihto yli 6 miljoonaa euroa. Uusi kokonaisuus nousee 1 suurimman suomalaisen yrityksen joukkoon. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 27 operatiiviseen liiketoimintaan vaikuttaa merkittävästi Päijät- Hämeen Puhelin Oyj:n, Finnet Oy:n ja eräiden paikallisten puhelinyhtiöiden yhdistymisprosessi. Mikäli liiketoiminnat yhdistetään yhtiökokouksen päätöksellä, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n vuoden 27 liikevaihto ja tulos jäävät merkittävästi edellisestä vuodesta. Jos yhdistäminen ei toteudu, vuoden 27 liikevaihdon sekä liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan hieman edellisvuotta suurempia. Kiinteissä tietoliikenneverkoissa on käynnissä suurin murros sitten digitalisoinnin. Perinteisen puhelinverkon piirivälitteinen tekniikka on korvautumassa uusilla internetpohjaisilla verkoilla ja palveluilla. Kehitystä nopeuttaa kiinteän puhelinverkon liikevaihdon vähentyminen. Siirrymme muutaman vuoden sisällä vaiheittain pääosin internetpohjaisiin verkkoratkaisuihin. Muutoksella saavutetaan kustannussäästöjä sekä hankinnoissa että ylläpidossa. RISKIT JA EPÄVARMUUS- TEKIJÄT Finnet Oy:n matkapuhelinliiketoimintojen kehitys on ollut myönteistä ja siihen liittyvät riskit ovat olennaisesti pienentyneet. Matkapuhelinliiketoiminnan riskit liittyvät lähinnä matkapuhelinoperaattorien välisten puheluiden hinnoitteluun (terminointimaksut). Perinteisten puhelinliittymien voimakasta vähentymistä kompensoidaan lisäämällä ennen kaikkea laajakaistaasiakkuuksia lähinnä Etelä-Suomessa ja panostamalla tietoteknisiin palveluihin. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Päijät-Hämeen Puhelin Oyj -konsernin oma pääoma on 112, miljoonaa euroa. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n oma pääoma on 93,6 miljoonaa euroa, josta jakokelpoiset varat ovat 38,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Päijät-Hämeen Puhelin Oyj jakaa vuodelta 26 osinkoa 1 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. 11

12 12 H a l l i t u k s e n t o i m i n t a k e r t o m u s PHP HOLDING OY -konserni PHP Holding Oy on Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö, joka tarjoaa hallinto- ja laskutuspalveluita koko konsernille. PHP Holding Oy:n omistuksessa ei tilikauden aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiöllä oli yhteensä osakkeenomistajaa. PHP Holding Oy -konsernin liikevaihto oli 61, miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 64,1 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 4,9 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Merkittävin syy oli liikevaihdossa vielä vuonna 25 mukana ollut luetteloliiketoiminta. Konsernin liikevoitto oli 15,7 (17,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 25,8 (26,7) prosenttia. Tulos ennen veroja oli 18,4 (18,7) miljoonaa euroa eli 3,1 (29,1) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 13, (14,) miljoonaa euroa eli 21,4 (21,9) prosenttia liikevaihdosta. RAHOITUSASEMA PHP Holding Oy -konsernin omavaraisuusaste oli 88,4 (86,9) prosenttia. Pitkäaikaiset velat olivat,8 (1,1) miljoonaa euroa ja laskennallinen verovelka 4,7 (4,7) miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan omalla tulorahoituksella. Maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä. INVESTOINNIT PHP Holding Oy -konsernin bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella yhteensä 7,8 (1,7) miljoonaa euroa. Erä sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, ei investointeja sijoituksiin. Investoinnit tietoliikenneverkkoon, tietoliikennepalveluihin sekä koneisiin ja kalustoon olivat yhteensä 7,2 (1,3) miljoonaa euroa. Investoinnit Finnet Oy:n osakkeisiin olivat 14,1 miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ PHP Holding Oy -konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 359 henkilöä (377), josta emoyhtiö PHP Holding Oy:n palveluksessa oli keskimäärin 38 (4) henkilöä. PHP:n palkkahallinto siirtyi syyskuun 1. päivänä Silta Oy:lle. PHP Holding Oy:ltä siirtyi kaksi henkilöä Silta Oy:n palvelukseen. Vuoden 26 lopussa emoyhtiö PHP Holding Oy:n henkilöstömäärä oli 37. KONSERNIN YHTIÖT PHP Holding Oy -konserniin kuuluu emoyhtiö PHP Holding Oy:n lisäksi liiketoimintayhtiö Päijät-Hämeen Puhelin Oyj ja sen tytäryhtiöt Päijät-Visio Oy, HTK Netcommunication Oy, Kiinteistö Oy Lahden Aleksi 1, Hämeenlinnan Puhelin Oy, Lahden Puhelin Oy ja PHP Myymälät Oy. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Launeen Kaupat Oy, Oy NovaCall Ab, Puhelinpartnerit Oy ja Softera Ratkaisut Oy. YHTIÖKOKOUKSET JA HALLINTO PHP Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokous päätti jakaa tilivuodelta 25 osinkoa 25 euroa osakkeelta, yhteensä euroa. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina PHP Holding Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet Juha-Pekka Keskiaho (puh.joht.), Hannele Kalske, Jussi Karinen, Mikko Luhtanen, Jukka Ottela, Heikki Paavilainen, Tarmo Pipatti, Hannu Roine ja Erkki Stjernvall. Yhtiön toimitusjohtaja on Arto Kaikkonen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 88,9. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi.

13 TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Päijät-Hämeen Puhelin Oy:n hallitus päätti , että Päijät-Hämeen Puhelin on mukana järjestelyssä, jossa Finnet Oy:n valtakunnalliset liiketoiminnot, Enfo Oyj:n teleoperaattoriliiketoiminta, Lohjan Puhelin Oy, Lännen Puhelin Oy, Oulun Puhelin Oyj, Satakunnan Puhelin Oy ja Päijät-Hämeen Puhelin Oyj muodostavat yhdessä uuden, valtakunnallisesti toimivan täyden palvelun tietoliikenneoperaattorin vuoden 27 loppuun mennessä. Yhdistymisen toteuttaminen edellyttää muun muassa kilpailuviranomaisen lupaa ja sitä, että yhdistymiseen osallistuvien yhtiöiden yhtiökokoukset päättävät suunnitelman hyväksymisestä. Järjestelyllä saavutetaan aiempaa parempi kilpailukyky ja laajempi palvelutarjonta, josta hyötyvät sekä uudet että nykyiset asiakkaat. Muodostuva uusi kokonaisuus on kasvuyhtiö, joka panostaa laadukkaaseen alueelliseen asiakaspalveluun. Yhdistymiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä vuonna 26 oli noin 1 3 henkilöä ja liikevaihto yli 6 miljoonaa euroa. Uusi kokonaisuus nousee 1 suurimman suomalaisen yrityksen joukkoon. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 27 operatiiviseen liiketoimintaan vaikuttaa merkittävästi Päijät- Hämeen Puhelin Oyj:n, Finnet Oy:n ja eräiden paikallisten puhelinyhtiöiden yhdistymisprosessi. Mikäli liiketoiminnat yhdistetään yhtiökokouksen päätöksellä, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n vuoden 27 liikevaihto ja tulos jäävät merkittävästi edellisestä vuodesta. Jos yhdistäminen ei toteudu, vuoden 27 liikevaihdon sekä liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan hieman edellisvuotta suurempia. Kiinteissä tietoliikenneverkoissa on käynnissä suurin murros sitten digitalisoinnin. Perinteisen puhelinverkon piirivälitteinen tekniikka on korvautumassa uusilla internetpohjaisilla verkoilla ja palveluilla. Kehitystä nopeuttaa kiinteän puhelinverkon liikevaihdon vähentyminen. Siirrymme muutaman vuoden sisällä vaiheittain pääosin internetpohjaisiin verkkoratkaisuihin. Muutoksella saavutetaan kustannussäästöjä sekä hankinnoissa että ylläpidossa. RISKIT JA EPÄVARMUUS- TEKIJÄT Finnet Oy:n matkapuhelinliiketoimintojen kehitys on ollut myönteistä ja siihen liittyvät riskit ovat olennaisesti pienentyneet. Matkapuhelinliiketoiminnan riskit liittyvät lähinnä matkapuhelinoperaattorien välisten puheluiden hinnoitteluun (terminointimaksut). Perinteisten puhelinliittymien voimakasta vähentymistä kompensoidaan lisäämällä ennen kaikkea laajakaistaasiakkuuksia lähinnä Etelä-Suomessa ja panostamalla tietoteknisiin palveluihin. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ PHP Holding Oy:n konsernin oma pääoma on 138,8 miljoonaa euroa. PHP Holding Oy:n oma pääoma on 82,2 miljoonaa euroa, josta jakokelpoiset varat ovat 4,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa vuodelta 26 osinkoa 125 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. 13

14 14 Tietotekniikan palvelut ovat olleet tietoliikenteen ohella entistä vahvemmin mukana PHP:n yritysratkaisuissa. Yrityksille on toimitettu tietoliikenteen palveluiden ohella mm. palvelinten ylläpitoa ja palvelintilaa, erilaisia tietoturvaan liittyviä ratkaisuja ja sellaisia kokonaispalveluita, joissa yritysten oman tietoverkon palveluita käytetään turvallisesti verkon ulkopuolelta monilla eri päätelaitteilla. PHP on laajentanut yrityksille tarjottavat palvelut paikallisista ja valtakunnallisista maailmanlaajuisiksi niin, että ratkaisujen globaalit osuudet on toteutettu maailman johtavien verkkoyhtiöiden kanssa. 26

15 P Ä I J ÄT - H Ä M E E N P U H E L I N O Y J TULOSLASKELMA ( 1 EUR ) LIIKEVAIHTO Keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos -58 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut -181 Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

16 1 P Ä I J ÄT - H Ä M E E N P U H E L I N O Y J TASE ( 1 EUR ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Tietoliikenneverkosto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 35 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet SAAMISET Pitkäaikaiset Lainasaamiset 1 14 Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 125 Lainasaamiset 552 Siirtosaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ

17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille 1 29 Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 18 P Ä I J ÄT - H Ä M E E N P U H E L I N O Y J RAHOITUSLASKELMA ( 1 EUR ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Pakollisen varauksen lisäys/vähennys (+/-) Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys (-/+) Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys (-/+) Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys/vähennys (+/-) Korollisten liikesaamisten lisäys/vähennys (-/+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista 214 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut konserniavustukset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys (-/+) Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-) Muun pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys (+/-) -2 8 Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i 2 0 0 9 s a n o i n j a k u v i n J u k k a Tu

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ

TAMPEREEN PUHELIN OYJ TAMPEREEN PUHELIN OYJ 1998 Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18. toukokuuta kello 13.00 Työväentalon konserttisalissa, Hämeenpuisto 28, Tampere Yhtiö julkaisee seuraavat

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 1999 Tietoja osakkeenomistajille YHTIÖKOKOUS Kauppakaari Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 20. maaliskuuta 2000 alkaen klo 17.00 Kansallissalissa, osoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot