LIITE 4/110 1(2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24.9.2013 LIITE 4/110 1(2)"

Transkriptio

1 LIITE 4/110 1(2)

2 (2)

3 1 YV Yh Kyjory Johdanto Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Talousarvion rakenne Talousarvion perustelut... 4 Oppisopimuskeskus... 7 Amisto Edupoli Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Investoinnit Investointien perustelut Hankesuunnitelma Investointien rahoitus v Jäsenkuntien maksuosuudet Erilliset liitteet LIITE Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän strategia LIITE Amiston strategia LIITE Edupolin strategia LIITE Henkilöstöstrategia LIITE Liikelaitos Edupolin rahoituslaskelma

4 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta toiminta-alueensa osaamisen kehittämisestä. Jäsenkuntia ovat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymään kuuluvat Porvoon ammattiopisto eli Amisto, aikuiskoulutuskeskus Edupoli ja konsernipalvelut (kuva 1). Sisäisiä konsernipalveluita ovat kuntayhtymähallinto, kiinteistöpalvelut ja tietotekniikkapalvelut. Ulkoisia konsernipalveluita ovat oppisopimuskeskuksen palvelut (kuva 2). Konsernin markkinointi- ja viestintäpalvelut tuotetaan oppisopimuskeskuksen, Edupolin ja Amiston asiantuntijoiden yhteistyönä. Kuva 1: Kuntayhtymän organisaatio Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on selkeä strategisen suunnittelun järjestelmä, johon osallistuvat kuntayhtymän hallinto ja henkilökunta. Strategia päivitettiin viimeksi keväällä 2013 ja se on esitetty liitteessä. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkamäärä on alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuodelle , vuodelle ja vuodelle lisäopiskelupaikkaa. Nuorisoikäluokan kasvu huomioiden koulutuspaikkamäärä on edelleen alimitoitettu. Kuntayhtymän investointisuunnitelman suurin haaste on Amiston Perämiehentien uudisrakennuksen rakentaminen vuosien välisenä aikana. Hanketta on viivästyttänyt Porvoon kaupungin jarrutus Perämiehentien ja PO- MO-talon tontin kaavoittamisessa. Uudisrakennukseen siirretään POMO-talon toiminnat. POMO-talo myydään samassa yhteydessä ja myynnistä saatavalla pääomalla katetaan osa uudisrakennuksen rakennuskustannuksista.

5 3 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilatyöryhmän työn jälkeen Porvoon kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen, jonka mukaan II-asteen ammatillinen koulutus keskitetään Perämiehentien alueelle. Kuntayhtymä tulkitsee kaupunginvaltuuston linjausta siten, että II-asteen Campus muodostetaan samalle Kuninkaanportin sektorille, jossa Amiston kiinteistö jo on. Askolan toimipisteen saneerausta jatketaan vuonna Saneerauksen kohteena on tekniikan alan opetustilat. Kuntayhtymän tavoitteena on saada saneeraus päätökseen vuoden 2014 aikana. Kuntayhtymä etsii jatkuvasti kustannustehokkaampia toimintatapoja sisäisten toimintojen keskittämisen kautta, kilpailuttamalla sekä ulkoistamalla toimintoja. Kuntayhtymän kaikki keskitetyt tukipalvelut tuotetaan ns. sopimusohjausmallilla. Oppisopimuskeskuksen toiminta on murroksessa. Vuonna 2013 alkaneiden leikkausten oletetaan jatkuvan vuosina Toisaalta leikkauksia kompensoivat juuri peruskoulunsa päättäneisiin sekä nuoriin aikuisiin kohdentuvat tukitoimet. Käytännössä muutokset tarkoittavat oppisopimuskoulutuksen kohderyhmän nuorentumista. Nuorten työpaikalla tapahtuvan ohjauksen laatuun tulee kiinnittää huomiota ja tarjota oppisopimustyönantajille hyviä työkaluja ohjaustehtävän hoitamiseen. Lisäksi on rakennettava koulutuspolkuja, joissa liikkuminen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välillä on opiskelijalle mahdollista ja vaivatonta. Oppisopimuskeskus tuottaa kuntayhtymän sisäisinä palveluina osaamisen kehittämisen ja ulkoisen tiedottamisen palveluita. Henkilöstöjohdon tiimin linjausten mukaan vuoden 2014 aikana keskitytään henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisujen yhtenäistämiseen, esimiesten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, perehdytyskäytäntöjen selkeyttämiseen ja työhyvinvointiosaamisen parantamiseen. Ulkoisen tiedottamisen palvelut sisältävät mediaseurantapalvelun, tiedotteiden jakelupalvelun sekä tarvittaessa tiedotteiden tuottamisen. Vuoden 2006 alusta lukien muutettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta siten, että perustamiskustannusten erilliset valtionosuudet siirrettiin osaksi käyttökustannusten laskennallista valtionosuusjärjestelmää. Kirjanpidossa investointirahoituksen sisältämä yksikköhinta kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouden myyntituottoihin. Näin ollen kuntayhtymän vuosikatteen tulee olla pidemmällä tähtäimellä vähintään poistojen verran ylijäämäinen, jotta kuntayhtymän tuleva investointikyky turvataan. Kuntayhtymä on konserni, joka omistaa osake-enemmistön Porvoon Opiskelija-asunnot Oy Studiebostäder i Borgå Ab:stä sekä Vantaalla sijaitsevan kiinteistöosakeyhtiö Edupolis in ja Edupoli Oy:n koko osakekannan konserniin on kuulunut myös Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto. Yhtiöt tukevat osaltaan kuntayhtymän perustehtävää eli nuorten ja aikuisten elinikäistä oppimista. Kuntayhtymän strategiaprosessin rakenne ja strategia on uudistettu perusteellisesti. Uuteen strategian rakenteeseen kuuluu toiminta-ajatus, arvot, visio, muutosvoimien analysointi ja visiotavoitteet eli strategiset valinnat. Strategiset valinnat koostuvat neljästä näkökulmasta. Ne ovat oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Kuntayhtymän, Amiston ja Edupolin strategiat ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

6 4 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Talousarvion rakenne Kuntayhtymän talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista toimielimistä: Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Oppisopimuskeskus Tukipalvelut Amisto Käyttötalous on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä toimielintasolla. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitoo toimintakate sekä rahoitustulojen ja -menojen erotus. Investointiosa jakautuu hankkeisiin ja hankeryhmiin seuraavasti: Hankkeet: Hanke 83 Askolan peruskorjaus Hanke 84 Amisto Perämiehentie 6 uudisrakennus Hanke 85 Amisto Pmt 6 uudisrakennuksen kalustus Hanke 86 POMO-talon myynti Hankeryhmät: Hanke 71 Kiinteistöjen peruskorjaukset, pienhankkeet Hanke 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke 3 Amiston kone- ja kalustohankinnat Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hankkeet ja hankeryhmät nettomääräisinä. Liikelaitos Edupolin talousarvio ja -suunnitelma on kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen liiteosa. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston liikelaitosta koskeva tavoitteenasettelu näkyy liitteessä Talousarvion perustelut Yleistä Kirjanpitojärjestelmä Kuntayhtymän kirjanpidon järjestämisessä ja tilinpäätöksessä noudatetaan kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa sitovat ohjeet ja ennakkopäätökset kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaos. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on noudatettu Kuntajaoksen voimaan tulleita ohjeita taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman laatimisesta sekä kuntaliiton tilikarttasuositusta. Talousarvion laadintaperusteet Talousarvio 2014 on laadittu 100 euron tarkkuudella. Taloussuunnitelmavuodet esitetään tuhansina euroina.

7 5 Talousarvion palkkamäärärahat sisältävät 1,5 prosentin oletetun palkkatason nousun. Sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 29,80 prosentin mukaan. Poistojen laskemisessa on noudatettu yhtymäkokouksen kesäkuussa 1996 hyväksymää ja marraskuussa 2008 päivitettyä poistosuunnitelmaa. Muilta osin on noudatettu kuntajaoksen suunnitelmanmukaisista poistoista antamaa yleisohjetta. Investointiosaan on merkitty yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Taloussuunnitelma vuosille on laadittu talousarviovuoden 2014 hintatasossa Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen talousarvioperustelut toimielimittäin Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta saa toimintaansa varten tarvittavat määrärahat suoraan yhtymävaltuustolta. Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Yhtymävaltuuston määrärahan laskentaperusteena on kaksi kokousta vuodessa. Toimielin yhtymähallitus sisältää yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän toiminnan. Yhtymähallituksen määrärahoissa on varauduttu 12 kokoukseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamista varten. Johtoryhmän määräraha sisältää johtavan rehtorin palkkakulut. Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Yhteistyöryhmä sisältää työsuojelutoimintaan, työnantajan ja työntekijöiden väliseen yhteistoimintaan sekä työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvät määrärahat. Kuntayhtymä panostaa edelleen työhyvinvointiin ja virkistykseen, mikä näkyy myös yhteistyöryhmän määrärahojen kasvuna.

8 Tukipalvelut 6 Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöpalvelut, tietohallinnon ja keskitetyt hankintapalvelut. Palvelut tuotetaan palvelusopimuksissa määritellyssä laajuudessa kuntayhtymän oppilaitoksille ja Oppisopimuskeskukselle. Tukipalvelut pyrkii varmistamaan toimintansa tuloksellisuuden henkilökunnan motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisen kautta. Vuonna 2014 Tukipalvelut jatkaa kuntayhtymän strategian mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä päivittämällä henkilöstön ensiapuosaamista ja parantamalla henkilöstönsä viestintävalmiuksia. Työn tuottavuutta lisätään ja tapaturmia vähennetään asianmukaisilla työvälineillä. Tuloksellisuuteen perustuvaa palkitsemista kehitetään. Palveluiden laatua seurataan oppilaitosten kanssa käytävien palvelusopimusten toimivuutta koskevien palautekeskustelujen pohjalta. Tavoitteena on, että palvelutarve ja palvelutuotanto kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelujen määrä lisätään kolmeen vuodessa. Lokakuun ja maaliskuun keskusteluissa painopisteenä on palveluiden toimivuus ja laatu. Kesäkuussa toteutettavissa keskusteluissa sovitaan seuraavan vuoden palveluiden määrä ja laatutaso. Kuntayhtymähallinto valmistelee kuntayhtymän eri toimijoita paremmin palvelevien talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kilpailutuksen ja vuoden 2015 aikana tapahtuvan käyttöönoton. Oppilaitosten irtaimiston luettelointia jatketaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Irtaimiston inventoinneissa siirrytään lukulaitteilla tapahtuvaan irtaimiston ja sen sijaintipaikan tunnistamiseen. Kiinteistöhuolto tulee vuonna 2014 jatkamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä sähköisen huoltokirjan käytössä, energiataloudellisuuden tarkkailussa sekä ennakkohuoltotoiminnassa. Kiinteistöihin liittyvien yhteistyökumppaneiden toimintaa tullaan seuraamaan tarkemmin, jotta sopimustavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Kiinteistötiimi Tukipalveluiden kesäretkellä Suomenlinnassa Amisto Askolan siivousmitoitus uusitaan loppuvuonna 2014 peruskorjauksen valmistuttua. Peruskorjauksen takia osa toimipisteen tiloista on suljettuna, mikä vähentää tilapäisesti siivoushenkilöstön tarvetta Askolassa. Askolasta vapautuvaa henkilöstöä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kuntayhtymän muissa toimipisteissä. Ikääntyvän siivoushenkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan erilaisin työjärjestelyin sekä työväline- ja konehankinnoin. Myös eläkkeelle siirtymisiin varaudutaan rekrytoimalla oppisopimuksella siivoushenkilöstöä. Tietohallinnon keskeinen tavoite vuonna 2014 tulee olemaan palveluinfrastruktuurin muokkaaminen sellaiseksi, että se mahdollistaa kuluttajistumisen. Lisäksi tietohallinto jatkaa omien palvelujärjestelmiensä ja toimintaprosessiensa ke-

9 7 hittämistä sekä tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä. Investointiosaan on varattu määräraha kuntayhtymän levyjärjestelmien uudistamiseksi. Oppisopimuskeskus 1. Toimintasuunnitelmaosa, oppisopimuskeskus Oppisopimustoiminta Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus seuraa toiminnassaan kuntayhtymätason strategiaa ja työstää kehittämisen painopistealueet ja toimintasuunnitelman oppisopimustoiminnan lähtökohdista. Kuntayhtymän linjan mukaisesti arvojamme ovat asiakasläheisyys ja kumppanuus, innovatiivisuus, osaaminen ja luotettavuus sekä ympäristövastuullisuus. Toiminta-ajatuksemme mukaan oppisopimuskeskus mahdollistaa tavoitteellisen ja ohjatun ammatillisen osaamisen kehittämisen työsuhteen tai yrittäjyyden osana. Edellisellä kaudella alkoivat opetusministeriön oppisopimuskoulutukseen suunnatut säästötoimet. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tekemiseen oikeuttava lisäkoulutuskiintiö putosi 545 sopimuksesta 370 sopimukseen. Tämä merkitsi uusien lisäkoulutussopimusten hetkellistä jäädyttämistä. Vuonna 2014 säästöjen odotetaan jatkuvan edelleen. Toisaalta Nuorten Aikuisten Osaamisohjelman rahoitus tulee todennäköisesti korvaamaan osan lisäkoulutuksen määrän pudotuksesta. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta vastaamaan vuoden 2013 toteutunutta tasoa eli 370 oppisopimuspaikkaa. Koulutuksia kysytään edelleen ja uusia sopimuksia pystytään tekemään priorisoiden nuoret ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Yrityksille räätälöityjen suurten ryhmien osuus sen sijaan tulee laskemaan. Perustutkintoihin johtava oppisopimuskoulutus on edelleen kiintiöstä vapaata. Perustutkintojen määrä on noussut ja todennäköisesti nousee myös 2014 aikana. Tavoitteena on 311 perustutkintosopimusta. Suoraan peruskoulusta oppisopimukseen siirtyville on ollut tarjolla korotetun koulutuskorvauksen tuki, jonka toivotaan jatkuvan myös Joustavat 2+1 tai 1+2 mallit eli joustava siirtyminen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välillä sujuu aikuisopiskelijoiden kohdalla jo hyvin. Samaan hyvää käytäntöä halutaan kehittää myös nuorisoasteen ammatillisessa koulutuksessa. Nuorisotakuun toteuttaminen ja oppisopimuskoulutuksen painopisteen siirtyminen nuorempaan ikäluokkaan vaatii meiltä panostusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittämistä. Henkilökohtainen yhteydenpito opiskelijoihin ja työnantajan edustajiin tulee entistä tärkeämmäksi ja vaatii resurssointia. Työpaikkakouluttajakoulutuksen sisällöt muuttuvat ja tulevat jatkossa antamaan paremmin eväitä työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Vaikka ammattitaito olisi luja, on ohjaustehtävä monelle työpaikkakouluttajalle uusi. Vuorovaikutustaidot ja ongelmatilanteista selviäminen tulevat painottumaan koulutuksissa entistä enemmän. Oppisopimuskeskus ottaa käyttöön Opetushallituksen Työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman perusteiden mukaan luodun 5 opintopisteen koulutuksen. Koulutuksen suorittaneiden työpaikkakouluttajien ohjauksesta tullaan maksamaan hieman korkeampaa koulutuskorvausta. Koulutuksen voi suorittaa sekä lähiopetuksena että verkossa.

10 8 Hrd Hrd:n (Human Resource Developement) eli osaamisen kehittämisen tiimin suurin yksittäinen tehtävä vuodelle 2014 on sekä palkkahallinnon että osaamisen kehittämisen tarpeisiin vastaavan järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon osallistuminen omalta osaltaan. Henkilöstöasioita hoidetaan tällä hetkellä monen erillisen sovelluksen avulla, mikä merkitsee työajan kulumista manuaaliseen tiedonhuoltoon. Aluehallintoviraston OSAAVA-hanke on rahoittanut kuntayhtymän henkilöstökoulutuksia osaltaan jo kahden vuoden ajan. Kehittämistoiminta on tapahtunut yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa. Rahoituksen jatkuminen vuodelle 2014 on todennäköistä. Oppilaitosten tarpeista nousseita kehittämiskohteita ovat esimiestyön vaikeiden tilanteiden hallinta, varhaisen puuttumisen kulttuurin juurruttaminen, arjessa tapahtuvan rakentavan palautteen antaminen ja perehdytyskäytäntöjen parantaminen. Työhyvinvointipassi koulutusten toteuttamista toivotaan laajalti. Henkilöstöviestintää tullaan kehittämään vuorovaikutteisempaan suuntaan. Koko kuntayhtymän tasolla henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta koordinoi henkilöstöjohtamisen tiimi. Tehtävänä on varmistaa, että henkilöstötoiminnot palvelevat kuntayhtymän strategisia tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstöjohtamisen toteuttaminen nojaa Investors In People standardiin (IIP). Henkilöstöjohdon tiimiin kuuluvat: Laila Erävalo, Edupoli, apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipiha (pj), oppisopimusjohtaja, hrd-tiimin esimies Markku Kantonen, johtava rehtori (osallistuu tarvittaessa) Kimmo Orava, Edupoli, hallintopäällikkö Leena Peltola, henkilöstön kehittämispäällikkö Maija Penttilä, hallintojohtaja Anja Sivonen (siht), hrd-assistentti Pentti Suursalmi, Amisto, rehtori Tarmo Vaalasmaa, Edupoli, toimialajohtaja Ulkoinen tiedottaminen Oppisopimusjohtajalle nimetyn tiedotusvastaavan tehtävän kautta oppisopimuskeskuksessa organisoidaan myös kuntayhtymän ulkoista tiedottamista. Ulkoinen tiedottaminen on uutisointia erilaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Ulkoisella tiedottamisella pyritään kuntayhtymän oppilaitosten ja oppisopimuskeskuksen tunnettuuden lisäämiseen ja myönteisen imagon luomiseen ja sen ylläpitoon. Tavoitteena on tuoda oikeaa, ajantasaista ja myönteistä tietoa kuntayhtymämme toimijoista oikeiden kohderyhmien ulottuville. Ulkoisen tiedottamisen kanavina käytetään pääsääntöisesti alueellisia joukkoviestimiä ja sosiaalista mediaa. Oppisopimuskeskuksessa tehdään sähköisen median, printtimedian ja sosiaalisen median säännönmukaista seurantaa ja arkistointia. Tiedotteita ja artikkeleita voi tilata kuntayhtymän sähköisen palvelutiskin kautta tai oppilaitosten yhteyshenkilöiden välityksellä. Oppilaitosten käytössä on tiedotteiden jakelupalvelu.

11 2. Talousarvio Oppisopimuskeskuksen arvioitu opiskelijamäärä vuonna 2014 laskentapäivien keskiarvona on 680 opiskelijaa. Perustutkintojen määrän kasvun uskotaan jatkuvan. Vuonna 2014 perustutkintoon johtavia oppisopimuksia arvioidaan olevan 311 kappaletta. Sekä tutkintoon johtavan että ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen osuus on laskenut johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön säästötoimista. Lisäkoulutuksen kiintiön on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tasolla, eli 370 lisäkoulutuspaikassa vuotiaille suunnatun Nuorten Aikuisten Osaamisohjelman (NAO) sekä peruskoulunsa päättäneille suunnattujen tukitoimien uskotaan jatkuvan. Varmuutta näistä ei kuitenkaan ole, joten nuorille suunnattua lisärahoitusta ei ole laskettu mukaan talousarvioon..

12 Amisto 10 Kuntayhtymän strategiset valinnat päivitettiin totutun mallin mukaisesti kevään strategiaprosessissa. Ne jakaantuvat edelleen neljään näkökulmaan; oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Seuraavassa tekstissä ilmenee, mitä ne tarkoittavat Amiston toiminnassa sekä yhden että 3-5 vuoden aikajänteellä tarkasteltuina. Strategiat löytyvät tämän asiakirjan liiteosasta. Oppiminen ja kasvu Oppiminen on olennainen osa oppilaitoksen toimintaa kaikilla tasoilla tarkasteltuina. Amistossa talousarviovuoden tavoite on kehittää omaa toimintaansa huomioiden vuonna 2014 tulossa oleviin tutkinnon perusteiden uudistuminen. Selvitämme, minkä tyyppiset osaamiset ovat tiimien toiminnan kannalta tärkeitä tulevaisuudessa ja siten kohdistamme henkilöstön kehittämishankkeet niiden taitojen oppimiseen ja edelleen kehittämiseen. Tärkeänä kumppaninamme tässä työssä on Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu, joka hallinnoi YHDESSÄ-kehittämishanketta. Kasvu on sanana hieman haastavampi kuin oppiminen. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi oppilaitoksen koon kasvattamista. Amiston kohdalla tämä ei ole ensisijainen tavoite, koska oppilaitoksen koko on lähellä optimitasoa tilojen ja opiskelijamäärän suhteen. Amisto kouluttaa alueen vuotiaita nuoria eri ammatillisiin perustutkintoihin. Ammattiin kasvun kanssa samanaikaisesti nuoret kehittyvät sekä fyysisesti että henkisesti kohti aikuisuutta. Tämä asettaa oppilaitokselle haasteita auttaa nuorten lähinnä henkistä kasvua. Kasvun tukeminen liittyy läheisesti henkilöstön osaamiseen ja heidän uuden oppimiseen myös tällä sektorilla. Nuorten syrjäytyminen on edelleen ajankohtainen aihe ja Amisto omalla toiminnallaan pyrkii estämään omien opiskelijoidensa syrjäytymistä. Apuna tässä työssä ovat vakiintuneet toimintatavat ja eri projektien kautta saatava uusi osaaminen sekä myös lisäresurssi opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi. Toimenpiteet, joilla Amisto vastaa strategiassa asetettuihin valintoihin, ovat henkilöstön osaamisprofiilien teko ja substanssiosaamisen tarkat määrittelyt tiimeittäin. Hankkeiden avulla tutkimme erilaisten uusien toimintatapojen käyttöön ottoa esim. hiljaisen tiedon siirtämiseksi opettajien välillä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä sovellamme soveltuvin osin IIP-henkilöstöjohtamisen standardia. Kuntayhtymätasolla toinen menestystekijä on uudet palvelutuotteet. Tässäkin kuntayhtymän yhteisenä tavoitteena on verkko-opintojen kehittäminen sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä. Amisto kehittää omaa verkkooppimistaan. ja ottaa myös käyttöön uusia oppimisympäristöjä. Uudet ympäristöt antavat mahdollisuuksia sekä hyvin menestyville että erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

13 11 Tähän kohtaan kuntayhtymätasolla on liitetty myös tavoite seurata entistä paremmin toimintamme työelämävastaavuutta. Amisto kehittää omia toimintamalleja työelämäyhteistyön tiivistämiseksi. Askolan kone- ja metalliosasto on väistötiloissa toimivan metallialan yrityksen alivuokralaisena. Tämä on hyvä ympäristö todella tehostaa yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Toinen merkittävä työelämän kanssa tehtävä projekti työpaikkaohjaajien koulutus jatkuu vielä talousarviovuoden kesäkuuhun asti. Sen avulla päästään yhdessä tarkastelemaan ammatillisen peruskoulutuksen sisältöjä ja niiden soveltuvuutta tämän hetken työelämän tarpeisiin. Amisto on myös hakenut kehittämisrahaa Opetushallitukselta yhteistyössä Edupolin ja alueen vientitoimintaa harjoittavien suurimpien yritysten kanssa. Tavoitteena on kouluttaa vientiyritysten tarpeisiin osaavaa henkilöstöä. Toimintatavat, prosessit Amiston omaa toimintaa on arvioitu jo usean vuoden ajan EFQM-laatupalkintomallin mukaan. Vuoden 2011 lopulla Amistolle myönnettiin ISO14001 ja OHSAS18001 sertifikaatit, joten ympäristön ja terveyden sekä turvallisuuden osalta toiminta on hyvällä tasolla. Laatusertifikaatti ISO9001 saatiin vuoden 2012 lopulla. Toimintatapojen ja prosessien osalta em. sertifikaatit varmistavat toiminnan laadun. Lisäksi voi todeta, että Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää koulutuksen järjestäjiltä laatujärjestelmiä viimeistään Amistossa ja koko kuntayhtymässä asia on niiden suhteen kunnossa. Opetukseen liittyvien prosessien osalta on menossa erilaisia kehittämishankkeita, jotka liittyvät jo aiemmin mainittuun esim. tutkintojen uudistukseen. Tarkastelun alla on oppimaan oppiminen, erityisopetus ja opintoohjauksen tehostaminen. Taitaja2013 kilpailuissa pronssimitalin nappasivat ravintolakokki Sarlina Saarnio valmentajanaan Yrjö Mensola sekä hiusmuotoilussa Ann-Charlott Lindholm valmentajanaan Katri Pokkinen. Painotuotteen suunnittelijat Heli Haapatalo oli finaalin 8. ja Oula Halonen 7. valmentajanaan Sami Ulmanen. Asiakkuus Menestystekijä on työelämäyhteistyö. Amistossa tämä on erittäin tärkeä osa nuorten oppimisprosessia. Työssäoppiminen on vähintään 20 opintoviikkoa kaikissa perustutkinnoissa, monissa perustutkinnoissa määrää on nostettu jo tutkinnon perusteissa. Amistossa työssäoppiminen vaihtelee 20:stä jopa 60 opintoviikkoon. Jatkossa työssäoppimisen määrä todennäköisesti jopa nousee nykyisestä tasosta. Tähän on syynä opetusministeriön yksikköhintoihin kohdistuvat leikkaukset vuosien 2014 ja 2015 aikana. Käytössä oleva osaamisen arviointimenetelmä, joka perustuu pääsääntöisesti ammattiosaamisen näyttöihin, lisää työelämäyhteistyön tärkeyttä. Kou-

14 12 lutetut ja siten osaavat työelämän edustajat ovat keskeisessä osassa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen arvioinnissa. Tämä on Amiston tärkein työelämäyhteistyöprosessi. Opettajat, opiskelijat ja koko oppilaitos saavat palautetta osaamisestaan ja myös yritysten edustajat käsityksen ammatillisen perustutkintoa suorittavien nuorten taitotasosta. Asiakkuuteen liittyy myös opiskelijoille annettava henkilökohtainen tuki ja ohjaus. Tähän kiinnitetään erityistä huomiota. Opettajien osaamista lisätään erilaisten hankkeiden kautta. Oppimisstudion käyttöä tehostetaan entisestään. Kaikella toiminnalla pyritään saamaan kaikki oppilaitokseen valitut opiskelijat valmistumaan ammatteihinsa. Tavoite on kova ja ehkä hieman epärealistinen, mutta toimimme arvojemme mukaisesti yhteiskuntavastuuta kantaen. Tulevaisuus Tulevaisuus näyttää valoisalta hyvän vetovoiman ja alueellisen sijaintimme vuoksi. Olemme useasti pohtineet ja kirjoittaneetkin huolestamme Itä- Uudenmaan edelleen selkiintymättömästä tilanteesta, miten toisen asteen ammatillinen koulutus järjestetään tulevaisuudessa. Pitkään jatkunut epävarmuus aiheuttaa pään vaivaa investointien suunnittelussa ja on myös osaltaan keskeyttänyt lukion järjestämisluvan siirrosta käytävät neuvottelut Askolan kunnan kanssa. Peruskorjauksen kohteena ovat Askolan toimipisteen tilat. Suunnitelmat on tehty, mutta saneerauksen taso ja aikataulu on sopimatta em. seikoista johtuen. Uskomme, että asiaan löytyy hyvä ratkaisu tulevan talousarviovuoden aikana ja ammatillisen peruskoulutuksen tilanne rauhoittuu alueellamme. Terve, positiivinen talous on kaiken toiminnan lähtökohta. Tämä on selkeä tavoite aina eikä riipu tarkasteluajanjaksojen pituudesta. Amiston kohdalla tilanne on tällä hetkellä haastava, mutta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa tämä menestystekijä on keskeisellä sijalla. Amistossa talouden tervehdyttäminen aloitettiin jo vuoden 2012 aikana. Valitettavasti on todettava,

15 13 että jouduimme leikkaamaan lähiopetuksen tunteja ja karsimaan uusien opiskelijoiden sisäänottoa vuonna Tämän lisäksi vuoden 2013 yhteishaun tulokset johtivat siihen, että kahta opiskelijaryhmää ei voitu aloittaa. Tilanteet aiheuttavat opiskelijamäärän pienen pudotuksen, jatkossa tilanne on parempi, koska talousarviovuoden 2014 alusta järjestämislupamme mukainen opiskelijamäärä kasvaa 1060:een. Tulevien ikäluokkien koko kasvaa alueellamme, joten tältäkin kannalta tulevaisuus on valoisampi. Tämä ohjaa Amiston taloudenkin kehityksen takaisin oikealle reitille. Tästä on hyvä jatkaa turvallisin mielin alueen nuorten kouluttamista tulevaisuutta varten. Talousarvion lähtökohdat Amistolla on toimipisteet Porvoossa Perämiehentiellä ja Aleksanterinkadulla, Askolan Monninkylässä ja Loviisassa. Talousarvion tunnuslukuja TA2013 TAes2014 Palkankorotusvaraus 2,3% 1,5% Yleinen kustannustason nousu 2,3% 0,0% Lähiopetuksen tuntimäärä 29 h/ov 29 h/ov Tunnit (lähiopetus + muut tunnit) Laskennallinen ryhmäkoko 18 op. 18 op. Taulukko 1 Oppilaitoksen keskeinen tehtävä on pääsääntöisesti nuorten ammatillinen peruskoulutus. Taulukossa 1 on esitetty Amiston talousarvion tunnuslukuja vuosilta Lähiopetuksen tuntimäärä on 29 tuntia/viikko, laskennallinen ryhmäkokotavoite on 18 opiskelijaa/ryhmä. Muu tuntivaraus muodostuu pääosin logistiikan kuljettajakoulutuksesta sekä erityis- ja tukiopetuksesta. Talousarvion 2014 perusteita Määrälliset tavoitteet Määrälliset Tp-2012 TA-2013 TAes 2014 Ammatillinen perusk./ II-aste Muutos-% vrt ,5% Taulukko 2 Taulukossa 2 on esitetty vuoden 2014 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoite. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2014 on opiskelijaa. Muu koulutus Amiston nuorten ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarjoama muu koulutus on marginaalista. Joidenkin projektien tavoitteisiin liittyy lyhytkestoista koulu-

16 14 tusta oppilaitoksen henkilöstön ulkopuolisille ryhmille, esimerkiksi työpaikkaohjaajakoulutusta työssäoppimispaikkojen henkilöstölle. Nuorten juuri peruskoulunsa päättäneiden henkilöiden on vaikea löytää oppisopimuspaikkoja; tämän vuoksi Amiston oppisopimuksen teoriakoulutuksen opiskelijamäärä on pieni. Amisto on ollut aktiivinen koulutuksen tarjoaja kansainvälisille kumppaneillemme. Vuosien 2012 ja 2013 koulutimme kaksi venäläisen yhteistyöoppilaitoksemme opiskelijaryhmää (20 opiskelijaa) tietotekniikan saloihin. Talousarviovuoden osalta tilanne on auki. Toinen ulkopuolinen koulutus kohdistui Euroopan alueen opetushenkilöstölle syksyllä 2013 järjestetyn Study visitin osalta. Opiskelijamäärän kehittyminen Amiston opiskelijamäärä on pysynyt viime vuosien aikana korkealla tasolla. Talousarvion valmistelussa laskennallinen ryhmäkoko on 18 op./ryhmä. Ammatillisen peruskoulutuksen vetovoima on hyvä ja Amiston kaikkien toimipisteiden opiskelijamäärät ovat olleet korkeita. Opiskelijamäärä on tällä hetkellä hieman alhaisella tasolla ajatellen tiloja ja saatavaa rahoitusta. Toimialueen nuorten lukumäärä kasvaa jatkossa, joten tätä taustaa vasten tilanne jatkunee vakaana. Taulukko 3 Taulukosta 3 käy ilmi Amiston opiskelijamääräkehitys Yksikköhinta ammatillisessa peruskoulutuksessa Valtion maksaman ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan nousuksi arvioidaan vuoden 2013 toteutuneesta tasosta -1,5 %. Ennakkolaskelmassa on käytetty vuodelle 2013 vahvistettuja kertoimia ja porrastusperusteita.

17 15 Yksikköh/ /opisk. Tp-2012 TA-2013 Taes-2014 Ammatillinen peruskoulutus Taulukko 4 Porrastusperusteisten opiskelijoiden määrä Porrastusperusteella tarkoitetaan tässä yhteydessä jonkin perustutkinnon tai opiskelijaryhmän kohdalla korotettua opiskelijakohtaista yksikköhintaa. Vuodelle 2013 korotus yksikköhintaan logistiikan koulutuksessa oli 35 %, yhdistelmäajoneuvokoulutuksessa 70 % ja muiden erityisopiskelijoiden osalta korotus oli 47 %. Kaikille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta, laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Tästä suunnitelmasta käy ilmi kyseisen opiskelijan tuki- ja ohjaustoimet sekä syy, mihin erityistoimet perustuvat. Porrastusperusteisten opiskelijoiden vaikutus vuoden 2014 yksikköhintapohjaan määräytyy tilastointipäivän mukaan. Toimintatuottojen ja -menojen rakenne TAes-2014 (vrt. TP TA-2013) Kokonaistoimintatuotot TP-2012 TA-2013 TAes Valtio/yksikköhintaan perustuva tulo Muut tulot Kokonaistoimintamenot TP-2012 TA-2013 TAes Henkilöstömenot Palvelut ja tarvikkeet 1) Vuokrat Muut menot 1) Toimintakate Taulukko 6 Taulukossa 6 on selvitetty Amiston toimintatulot ja -menot tulo- ja kuluryhmittäin. Päätoimintatulo muodostuu valtion opiskelijakohtaisesta yksikköhinnasta, jonka Amisto saa 1065 opiskelijasta. Muut tulot koostuvat maksullisesta palvelutoiminnasta, vuokratuloista ja kehittämistoimintaan liittyvistä valtion avustuksista.

18 16 1) Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskut kirjataan suoraan menoiksi eri toimipisteille vuoden 2013 alusta. Askolan toimipisteen kiinteistömenoihin sisältyy kone- ja metalliosaston siirtotilojen vuokria ajalta tammi-elokuu 2014 yht Loviisan toimipisteen tilat on vuokrattu Keskinäinen kiinteistö Oy Loviisan Amistolta. Amiston lisäksi tiloissa ovat vuokralaisina Loviisan kaupungin keskuskeittiö ja Edupoli.

19 17 Edupoli Edupoli on kuntalain mukainen kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos Edupolin strategia on esitetty liitteessä 3. Edupolin rahoituslaskelma vuosille on esitetty liitteessä 5. Liikelaitos Edupolin tarkennettu talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille käsitellään liikelaitoksen johtokunnassa joulukuussa 2013.

20 Ammatillisen koulutuksen ja konsernipalveluiden tuloslaskelma ja rahoituslaskelma TULOSLASKELMA Tp-2012 TA 2013 TAes-2014 Muutos- TAsu 2015 TAsu 2016 % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,2 % * Maksutuotot * Tuet ja avustukset ,5 % * Muut toimintatuotot ,7 % ** ,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,6 % Henkilösivukulut * Eläkekulut ,1 % * Muut henkilösivukulut ,2 % * Palvelujen ostot ,5 % Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana ,9 % * Avustukset ,2 % * Muut toimintakulut ,0 % ** ,6 % TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot * Korkokulut * Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

21 19 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma ilman liikelaitosta TA-2013 TAes 2014 Muutos TAsu 2015 TAsu 2016 % Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,9 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,9 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys ,0 % Pitkäaik.lainojen vähennys ,0 % ,2 % Oman pääoman muutokset ,4 % Rahavarojen muutos ,9 %

22 3. Investoinnit Investointien perustelut Porvoon ammattiopisto Investointiesitykset HANKE 3 Kone- ja laitehankintaesitykset Ammatillisen koulutuksen vetovoima on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Opiskelijaryhmien keskimääräinen koko on suurempi kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa tarvetta opetukseen käytettävän kaluston määrän kasvattamiseen. Jotta oppilaitos voi tarjota laadukasta opetusta ja opiskelijoille laadukkaan oppimisympäristön, täytyy sen satsata kaluston kilpailukykyisenä pitämiseen vuosittain. Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Toimipisteiden esitykset hankekokonaisuudet Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. AMISTO HANKE 3 Kone- ja laitehankintaes. V Esitys Päätös PMT6 Auto Testauslaitteet Sähköharjoitustaulu Työsalin harjoitus-/opetusvälineistö Logistiikka Nykyaikainen/työturvallisempi kuorma-auton puominostin varusteineen Uuden työsalin (ent. Edupolin muovi) kalustus ja oppimisympäristö Sähkö-automaatio Opetusvälineistöä Prosessi Työsalin laitteistoa ja välineistöä ICT Opetusvälineistöä Painoviestintä Suurkuvatulostin + prässi Elintarvike Yleiskone+ lisävarusteet (korvaa lähes 30 v. vanhan toim.varmuus ja työturvallisuus alentunut Catering Astianpesukone elip-cat opk ,00

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50 1 Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2009 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2009 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 27.2.2015 1(4) TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 100 Tarkastuslautakunta 110 Yhtymävaltuusto 120 Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot