LIITE 4/110 1(2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24.9.2013 LIITE 4/110 1(2)"

Transkriptio

1 LIITE 4/110 1(2)

2 (2)

3 1 YV Yh Kyjory Johdanto Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Talousarvion rakenne Talousarvion perustelut... 4 Oppisopimuskeskus... 7 Amisto Edupoli Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Investoinnit Investointien perustelut Hankesuunnitelma Investointien rahoitus v Jäsenkuntien maksuosuudet Erilliset liitteet LIITE Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän strategia LIITE Amiston strategia LIITE Edupolin strategia LIITE Henkilöstöstrategia LIITE Liikelaitos Edupolin rahoituslaskelma

4 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta toiminta-alueensa osaamisen kehittämisestä. Jäsenkuntia ovat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymään kuuluvat Porvoon ammattiopisto eli Amisto, aikuiskoulutuskeskus Edupoli ja konsernipalvelut (kuva 1). Sisäisiä konsernipalveluita ovat kuntayhtymähallinto, kiinteistöpalvelut ja tietotekniikkapalvelut. Ulkoisia konsernipalveluita ovat oppisopimuskeskuksen palvelut (kuva 2). Konsernin markkinointi- ja viestintäpalvelut tuotetaan oppisopimuskeskuksen, Edupolin ja Amiston asiantuntijoiden yhteistyönä. Kuva 1: Kuntayhtymän organisaatio Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on selkeä strategisen suunnittelun järjestelmä, johon osallistuvat kuntayhtymän hallinto ja henkilökunta. Strategia päivitettiin viimeksi keväällä 2013 ja se on esitetty liitteessä. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkamäärä on alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuodelle , vuodelle ja vuodelle lisäopiskelupaikkaa. Nuorisoikäluokan kasvu huomioiden koulutuspaikkamäärä on edelleen alimitoitettu. Kuntayhtymän investointisuunnitelman suurin haaste on Amiston Perämiehentien uudisrakennuksen rakentaminen vuosien välisenä aikana. Hanketta on viivästyttänyt Porvoon kaupungin jarrutus Perämiehentien ja PO- MO-talon tontin kaavoittamisessa. Uudisrakennukseen siirretään POMO-talon toiminnat. POMO-talo myydään samassa yhteydessä ja myynnistä saatavalla pääomalla katetaan osa uudisrakennuksen rakennuskustannuksista.

5 3 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilatyöryhmän työn jälkeen Porvoon kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen, jonka mukaan II-asteen ammatillinen koulutus keskitetään Perämiehentien alueelle. Kuntayhtymä tulkitsee kaupunginvaltuuston linjausta siten, että II-asteen Campus muodostetaan samalle Kuninkaanportin sektorille, jossa Amiston kiinteistö jo on. Askolan toimipisteen saneerausta jatketaan vuonna Saneerauksen kohteena on tekniikan alan opetustilat. Kuntayhtymän tavoitteena on saada saneeraus päätökseen vuoden 2014 aikana. Kuntayhtymä etsii jatkuvasti kustannustehokkaampia toimintatapoja sisäisten toimintojen keskittämisen kautta, kilpailuttamalla sekä ulkoistamalla toimintoja. Kuntayhtymän kaikki keskitetyt tukipalvelut tuotetaan ns. sopimusohjausmallilla. Oppisopimuskeskuksen toiminta on murroksessa. Vuonna 2013 alkaneiden leikkausten oletetaan jatkuvan vuosina Toisaalta leikkauksia kompensoivat juuri peruskoulunsa päättäneisiin sekä nuoriin aikuisiin kohdentuvat tukitoimet. Käytännössä muutokset tarkoittavat oppisopimuskoulutuksen kohderyhmän nuorentumista. Nuorten työpaikalla tapahtuvan ohjauksen laatuun tulee kiinnittää huomiota ja tarjota oppisopimustyönantajille hyviä työkaluja ohjaustehtävän hoitamiseen. Lisäksi on rakennettava koulutuspolkuja, joissa liikkuminen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välillä on opiskelijalle mahdollista ja vaivatonta. Oppisopimuskeskus tuottaa kuntayhtymän sisäisinä palveluina osaamisen kehittämisen ja ulkoisen tiedottamisen palveluita. Henkilöstöjohdon tiimin linjausten mukaan vuoden 2014 aikana keskitytään henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisujen yhtenäistämiseen, esimiesten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, perehdytyskäytäntöjen selkeyttämiseen ja työhyvinvointiosaamisen parantamiseen. Ulkoisen tiedottamisen palvelut sisältävät mediaseurantapalvelun, tiedotteiden jakelupalvelun sekä tarvittaessa tiedotteiden tuottamisen. Vuoden 2006 alusta lukien muutettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta siten, että perustamiskustannusten erilliset valtionosuudet siirrettiin osaksi käyttökustannusten laskennallista valtionosuusjärjestelmää. Kirjanpidossa investointirahoituksen sisältämä yksikköhinta kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouden myyntituottoihin. Näin ollen kuntayhtymän vuosikatteen tulee olla pidemmällä tähtäimellä vähintään poistojen verran ylijäämäinen, jotta kuntayhtymän tuleva investointikyky turvataan. Kuntayhtymä on konserni, joka omistaa osake-enemmistön Porvoon Opiskelija-asunnot Oy Studiebostäder i Borgå Ab:stä sekä Vantaalla sijaitsevan kiinteistöosakeyhtiö Edupolis in ja Edupoli Oy:n koko osakekannan konserniin on kuulunut myös Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto. Yhtiöt tukevat osaltaan kuntayhtymän perustehtävää eli nuorten ja aikuisten elinikäistä oppimista. Kuntayhtymän strategiaprosessin rakenne ja strategia on uudistettu perusteellisesti. Uuteen strategian rakenteeseen kuuluu toiminta-ajatus, arvot, visio, muutosvoimien analysointi ja visiotavoitteet eli strategiset valinnat. Strategiset valinnat koostuvat neljästä näkökulmasta. Ne ovat oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Kuntayhtymän, Amiston ja Edupolin strategiat ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

6 4 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Talousarvion rakenne Kuntayhtymän talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista toimielimistä: Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Oppisopimuskeskus Tukipalvelut Amisto Käyttötalous on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä toimielintasolla. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitoo toimintakate sekä rahoitustulojen ja -menojen erotus. Investointiosa jakautuu hankkeisiin ja hankeryhmiin seuraavasti: Hankkeet: Hanke 83 Askolan peruskorjaus Hanke 84 Amisto Perämiehentie 6 uudisrakennus Hanke 85 Amisto Pmt 6 uudisrakennuksen kalustus Hanke 86 POMO-talon myynti Hankeryhmät: Hanke 71 Kiinteistöjen peruskorjaukset, pienhankkeet Hanke 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke 3 Amiston kone- ja kalustohankinnat Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hankkeet ja hankeryhmät nettomääräisinä. Liikelaitos Edupolin talousarvio ja -suunnitelma on kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen liiteosa. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston liikelaitosta koskeva tavoitteenasettelu näkyy liitteessä Talousarvion perustelut Yleistä Kirjanpitojärjestelmä Kuntayhtymän kirjanpidon järjestämisessä ja tilinpäätöksessä noudatetaan kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa sitovat ohjeet ja ennakkopäätökset kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaos. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on noudatettu Kuntajaoksen voimaan tulleita ohjeita taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman laatimisesta sekä kuntaliiton tilikarttasuositusta. Talousarvion laadintaperusteet Talousarvio 2014 on laadittu 100 euron tarkkuudella. Taloussuunnitelmavuodet esitetään tuhansina euroina.

7 5 Talousarvion palkkamäärärahat sisältävät 1,5 prosentin oletetun palkkatason nousun. Sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 29,80 prosentin mukaan. Poistojen laskemisessa on noudatettu yhtymäkokouksen kesäkuussa 1996 hyväksymää ja marraskuussa 2008 päivitettyä poistosuunnitelmaa. Muilta osin on noudatettu kuntajaoksen suunnitelmanmukaisista poistoista antamaa yleisohjetta. Investointiosaan on merkitty yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Taloussuunnitelma vuosille on laadittu talousarviovuoden 2014 hintatasossa Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen talousarvioperustelut toimielimittäin Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta saa toimintaansa varten tarvittavat määrärahat suoraan yhtymävaltuustolta. Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Yhtymävaltuuston määrärahan laskentaperusteena on kaksi kokousta vuodessa. Toimielin yhtymähallitus sisältää yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän toiminnan. Yhtymähallituksen määrärahoissa on varauduttu 12 kokoukseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamista varten. Johtoryhmän määräraha sisältää johtavan rehtorin palkkakulut. Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Yhteistyöryhmä sisältää työsuojelutoimintaan, työnantajan ja työntekijöiden väliseen yhteistoimintaan sekä työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvät määrärahat. Kuntayhtymä panostaa edelleen työhyvinvointiin ja virkistykseen, mikä näkyy myös yhteistyöryhmän määrärahojen kasvuna.

8 Tukipalvelut 6 Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöpalvelut, tietohallinnon ja keskitetyt hankintapalvelut. Palvelut tuotetaan palvelusopimuksissa määritellyssä laajuudessa kuntayhtymän oppilaitoksille ja Oppisopimuskeskukselle. Tukipalvelut pyrkii varmistamaan toimintansa tuloksellisuuden henkilökunnan motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisen kautta. Vuonna 2014 Tukipalvelut jatkaa kuntayhtymän strategian mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä päivittämällä henkilöstön ensiapuosaamista ja parantamalla henkilöstönsä viestintävalmiuksia. Työn tuottavuutta lisätään ja tapaturmia vähennetään asianmukaisilla työvälineillä. Tuloksellisuuteen perustuvaa palkitsemista kehitetään. Palveluiden laatua seurataan oppilaitosten kanssa käytävien palvelusopimusten toimivuutta koskevien palautekeskustelujen pohjalta. Tavoitteena on, että palvelutarve ja palvelutuotanto kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelujen määrä lisätään kolmeen vuodessa. Lokakuun ja maaliskuun keskusteluissa painopisteenä on palveluiden toimivuus ja laatu. Kesäkuussa toteutettavissa keskusteluissa sovitaan seuraavan vuoden palveluiden määrä ja laatutaso. Kuntayhtymähallinto valmistelee kuntayhtymän eri toimijoita paremmin palvelevien talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kilpailutuksen ja vuoden 2015 aikana tapahtuvan käyttöönoton. Oppilaitosten irtaimiston luettelointia jatketaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Irtaimiston inventoinneissa siirrytään lukulaitteilla tapahtuvaan irtaimiston ja sen sijaintipaikan tunnistamiseen. Kiinteistöhuolto tulee vuonna 2014 jatkamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä sähköisen huoltokirjan käytössä, energiataloudellisuuden tarkkailussa sekä ennakkohuoltotoiminnassa. Kiinteistöihin liittyvien yhteistyökumppaneiden toimintaa tullaan seuraamaan tarkemmin, jotta sopimustavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Kiinteistötiimi Tukipalveluiden kesäretkellä Suomenlinnassa Amisto Askolan siivousmitoitus uusitaan loppuvuonna 2014 peruskorjauksen valmistuttua. Peruskorjauksen takia osa toimipisteen tiloista on suljettuna, mikä vähentää tilapäisesti siivoushenkilöstön tarvetta Askolassa. Askolasta vapautuvaa henkilöstöä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kuntayhtymän muissa toimipisteissä. Ikääntyvän siivoushenkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan erilaisin työjärjestelyin sekä työväline- ja konehankinnoin. Myös eläkkeelle siirtymisiin varaudutaan rekrytoimalla oppisopimuksella siivoushenkilöstöä. Tietohallinnon keskeinen tavoite vuonna 2014 tulee olemaan palveluinfrastruktuurin muokkaaminen sellaiseksi, että se mahdollistaa kuluttajistumisen. Lisäksi tietohallinto jatkaa omien palvelujärjestelmiensä ja toimintaprosessiensa ke-

9 7 hittämistä sekä tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä. Investointiosaan on varattu määräraha kuntayhtymän levyjärjestelmien uudistamiseksi. Oppisopimuskeskus 1. Toimintasuunnitelmaosa, oppisopimuskeskus Oppisopimustoiminta Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus seuraa toiminnassaan kuntayhtymätason strategiaa ja työstää kehittämisen painopistealueet ja toimintasuunnitelman oppisopimustoiminnan lähtökohdista. Kuntayhtymän linjan mukaisesti arvojamme ovat asiakasläheisyys ja kumppanuus, innovatiivisuus, osaaminen ja luotettavuus sekä ympäristövastuullisuus. Toiminta-ajatuksemme mukaan oppisopimuskeskus mahdollistaa tavoitteellisen ja ohjatun ammatillisen osaamisen kehittämisen työsuhteen tai yrittäjyyden osana. Edellisellä kaudella alkoivat opetusministeriön oppisopimuskoulutukseen suunnatut säästötoimet. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tekemiseen oikeuttava lisäkoulutuskiintiö putosi 545 sopimuksesta 370 sopimukseen. Tämä merkitsi uusien lisäkoulutussopimusten hetkellistä jäädyttämistä. Vuonna 2014 säästöjen odotetaan jatkuvan edelleen. Toisaalta Nuorten Aikuisten Osaamisohjelman rahoitus tulee todennäköisesti korvaamaan osan lisäkoulutuksen määrän pudotuksesta. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta vastaamaan vuoden 2013 toteutunutta tasoa eli 370 oppisopimuspaikkaa. Koulutuksia kysytään edelleen ja uusia sopimuksia pystytään tekemään priorisoiden nuoret ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Yrityksille räätälöityjen suurten ryhmien osuus sen sijaan tulee laskemaan. Perustutkintoihin johtava oppisopimuskoulutus on edelleen kiintiöstä vapaata. Perustutkintojen määrä on noussut ja todennäköisesti nousee myös 2014 aikana. Tavoitteena on 311 perustutkintosopimusta. Suoraan peruskoulusta oppisopimukseen siirtyville on ollut tarjolla korotetun koulutuskorvauksen tuki, jonka toivotaan jatkuvan myös Joustavat 2+1 tai 1+2 mallit eli joustava siirtyminen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välillä sujuu aikuisopiskelijoiden kohdalla jo hyvin. Samaan hyvää käytäntöä halutaan kehittää myös nuorisoasteen ammatillisessa koulutuksessa. Nuorisotakuun toteuttaminen ja oppisopimuskoulutuksen painopisteen siirtyminen nuorempaan ikäluokkaan vaatii meiltä panostusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittämistä. Henkilökohtainen yhteydenpito opiskelijoihin ja työnantajan edustajiin tulee entistä tärkeämmäksi ja vaatii resurssointia. Työpaikkakouluttajakoulutuksen sisällöt muuttuvat ja tulevat jatkossa antamaan paremmin eväitä työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Vaikka ammattitaito olisi luja, on ohjaustehtävä monelle työpaikkakouluttajalle uusi. Vuorovaikutustaidot ja ongelmatilanteista selviäminen tulevat painottumaan koulutuksissa entistä enemmän. Oppisopimuskeskus ottaa käyttöön Opetushallituksen Työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman perusteiden mukaan luodun 5 opintopisteen koulutuksen. Koulutuksen suorittaneiden työpaikkakouluttajien ohjauksesta tullaan maksamaan hieman korkeampaa koulutuskorvausta. Koulutuksen voi suorittaa sekä lähiopetuksena että verkossa.

10 8 Hrd Hrd:n (Human Resource Developement) eli osaamisen kehittämisen tiimin suurin yksittäinen tehtävä vuodelle 2014 on sekä palkkahallinnon että osaamisen kehittämisen tarpeisiin vastaavan järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon osallistuminen omalta osaltaan. Henkilöstöasioita hoidetaan tällä hetkellä monen erillisen sovelluksen avulla, mikä merkitsee työajan kulumista manuaaliseen tiedonhuoltoon. Aluehallintoviraston OSAAVA-hanke on rahoittanut kuntayhtymän henkilöstökoulutuksia osaltaan jo kahden vuoden ajan. Kehittämistoiminta on tapahtunut yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa. Rahoituksen jatkuminen vuodelle 2014 on todennäköistä. Oppilaitosten tarpeista nousseita kehittämiskohteita ovat esimiestyön vaikeiden tilanteiden hallinta, varhaisen puuttumisen kulttuurin juurruttaminen, arjessa tapahtuvan rakentavan palautteen antaminen ja perehdytyskäytäntöjen parantaminen. Työhyvinvointipassi koulutusten toteuttamista toivotaan laajalti. Henkilöstöviestintää tullaan kehittämään vuorovaikutteisempaan suuntaan. Koko kuntayhtymän tasolla henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta koordinoi henkilöstöjohtamisen tiimi. Tehtävänä on varmistaa, että henkilöstötoiminnot palvelevat kuntayhtymän strategisia tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstöjohtamisen toteuttaminen nojaa Investors In People standardiin (IIP). Henkilöstöjohdon tiimiin kuuluvat: Laila Erävalo, Edupoli, apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipiha (pj), oppisopimusjohtaja, hrd-tiimin esimies Markku Kantonen, johtava rehtori (osallistuu tarvittaessa) Kimmo Orava, Edupoli, hallintopäällikkö Leena Peltola, henkilöstön kehittämispäällikkö Maija Penttilä, hallintojohtaja Anja Sivonen (siht), hrd-assistentti Pentti Suursalmi, Amisto, rehtori Tarmo Vaalasmaa, Edupoli, toimialajohtaja Ulkoinen tiedottaminen Oppisopimusjohtajalle nimetyn tiedotusvastaavan tehtävän kautta oppisopimuskeskuksessa organisoidaan myös kuntayhtymän ulkoista tiedottamista. Ulkoinen tiedottaminen on uutisointia erilaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Ulkoisella tiedottamisella pyritään kuntayhtymän oppilaitosten ja oppisopimuskeskuksen tunnettuuden lisäämiseen ja myönteisen imagon luomiseen ja sen ylläpitoon. Tavoitteena on tuoda oikeaa, ajantasaista ja myönteistä tietoa kuntayhtymämme toimijoista oikeiden kohderyhmien ulottuville. Ulkoisen tiedottamisen kanavina käytetään pääsääntöisesti alueellisia joukkoviestimiä ja sosiaalista mediaa. Oppisopimuskeskuksessa tehdään sähköisen median, printtimedian ja sosiaalisen median säännönmukaista seurantaa ja arkistointia. Tiedotteita ja artikkeleita voi tilata kuntayhtymän sähköisen palvelutiskin kautta tai oppilaitosten yhteyshenkilöiden välityksellä. Oppilaitosten käytössä on tiedotteiden jakelupalvelu.

11 2. Talousarvio Oppisopimuskeskuksen arvioitu opiskelijamäärä vuonna 2014 laskentapäivien keskiarvona on 680 opiskelijaa. Perustutkintojen määrän kasvun uskotaan jatkuvan. Vuonna 2014 perustutkintoon johtavia oppisopimuksia arvioidaan olevan 311 kappaletta. Sekä tutkintoon johtavan että ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen osuus on laskenut johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön säästötoimista. Lisäkoulutuksen kiintiön on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tasolla, eli 370 lisäkoulutuspaikassa vuotiaille suunnatun Nuorten Aikuisten Osaamisohjelman (NAO) sekä peruskoulunsa päättäneille suunnattujen tukitoimien uskotaan jatkuvan. Varmuutta näistä ei kuitenkaan ole, joten nuorille suunnattua lisärahoitusta ei ole laskettu mukaan talousarvioon..

12 Amisto 10 Kuntayhtymän strategiset valinnat päivitettiin totutun mallin mukaisesti kevään strategiaprosessissa. Ne jakaantuvat edelleen neljään näkökulmaan; oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Seuraavassa tekstissä ilmenee, mitä ne tarkoittavat Amiston toiminnassa sekä yhden että 3-5 vuoden aikajänteellä tarkasteltuina. Strategiat löytyvät tämän asiakirjan liiteosasta. Oppiminen ja kasvu Oppiminen on olennainen osa oppilaitoksen toimintaa kaikilla tasoilla tarkasteltuina. Amistossa talousarviovuoden tavoite on kehittää omaa toimintaansa huomioiden vuonna 2014 tulossa oleviin tutkinnon perusteiden uudistuminen. Selvitämme, minkä tyyppiset osaamiset ovat tiimien toiminnan kannalta tärkeitä tulevaisuudessa ja siten kohdistamme henkilöstön kehittämishankkeet niiden taitojen oppimiseen ja edelleen kehittämiseen. Tärkeänä kumppaninamme tässä työssä on Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu, joka hallinnoi YHDESSÄ-kehittämishanketta. Kasvu on sanana hieman haastavampi kuin oppiminen. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi oppilaitoksen koon kasvattamista. Amiston kohdalla tämä ei ole ensisijainen tavoite, koska oppilaitoksen koko on lähellä optimitasoa tilojen ja opiskelijamäärän suhteen. Amisto kouluttaa alueen vuotiaita nuoria eri ammatillisiin perustutkintoihin. Ammattiin kasvun kanssa samanaikaisesti nuoret kehittyvät sekä fyysisesti että henkisesti kohti aikuisuutta. Tämä asettaa oppilaitokselle haasteita auttaa nuorten lähinnä henkistä kasvua. Kasvun tukeminen liittyy läheisesti henkilöstön osaamiseen ja heidän uuden oppimiseen myös tällä sektorilla. Nuorten syrjäytyminen on edelleen ajankohtainen aihe ja Amisto omalla toiminnallaan pyrkii estämään omien opiskelijoidensa syrjäytymistä. Apuna tässä työssä ovat vakiintuneet toimintatavat ja eri projektien kautta saatava uusi osaaminen sekä myös lisäresurssi opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi. Toimenpiteet, joilla Amisto vastaa strategiassa asetettuihin valintoihin, ovat henkilöstön osaamisprofiilien teko ja substanssiosaamisen tarkat määrittelyt tiimeittäin. Hankkeiden avulla tutkimme erilaisten uusien toimintatapojen käyttöön ottoa esim. hiljaisen tiedon siirtämiseksi opettajien välillä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä sovellamme soveltuvin osin IIP-henkilöstöjohtamisen standardia. Kuntayhtymätasolla toinen menestystekijä on uudet palvelutuotteet. Tässäkin kuntayhtymän yhteisenä tavoitteena on verkko-opintojen kehittäminen sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä. Amisto kehittää omaa verkkooppimistaan. ja ottaa myös käyttöön uusia oppimisympäristöjä. Uudet ympäristöt antavat mahdollisuuksia sekä hyvin menestyville että erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

13 11 Tähän kohtaan kuntayhtymätasolla on liitetty myös tavoite seurata entistä paremmin toimintamme työelämävastaavuutta. Amisto kehittää omia toimintamalleja työelämäyhteistyön tiivistämiseksi. Askolan kone- ja metalliosasto on väistötiloissa toimivan metallialan yrityksen alivuokralaisena. Tämä on hyvä ympäristö todella tehostaa yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Toinen merkittävä työelämän kanssa tehtävä projekti työpaikkaohjaajien koulutus jatkuu vielä talousarviovuoden kesäkuuhun asti. Sen avulla päästään yhdessä tarkastelemaan ammatillisen peruskoulutuksen sisältöjä ja niiden soveltuvuutta tämän hetken työelämän tarpeisiin. Amisto on myös hakenut kehittämisrahaa Opetushallitukselta yhteistyössä Edupolin ja alueen vientitoimintaa harjoittavien suurimpien yritysten kanssa. Tavoitteena on kouluttaa vientiyritysten tarpeisiin osaavaa henkilöstöä. Toimintatavat, prosessit Amiston omaa toimintaa on arvioitu jo usean vuoden ajan EFQM-laatupalkintomallin mukaan. Vuoden 2011 lopulla Amistolle myönnettiin ISO14001 ja OHSAS18001 sertifikaatit, joten ympäristön ja terveyden sekä turvallisuuden osalta toiminta on hyvällä tasolla. Laatusertifikaatti ISO9001 saatiin vuoden 2012 lopulla. Toimintatapojen ja prosessien osalta em. sertifikaatit varmistavat toiminnan laadun. Lisäksi voi todeta, että Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää koulutuksen järjestäjiltä laatujärjestelmiä viimeistään Amistossa ja koko kuntayhtymässä asia on niiden suhteen kunnossa. Opetukseen liittyvien prosessien osalta on menossa erilaisia kehittämishankkeita, jotka liittyvät jo aiemmin mainittuun esim. tutkintojen uudistukseen. Tarkastelun alla on oppimaan oppiminen, erityisopetus ja opintoohjauksen tehostaminen. Taitaja2013 kilpailuissa pronssimitalin nappasivat ravintolakokki Sarlina Saarnio valmentajanaan Yrjö Mensola sekä hiusmuotoilussa Ann-Charlott Lindholm valmentajanaan Katri Pokkinen. Painotuotteen suunnittelijat Heli Haapatalo oli finaalin 8. ja Oula Halonen 7. valmentajanaan Sami Ulmanen. Asiakkuus Menestystekijä on työelämäyhteistyö. Amistossa tämä on erittäin tärkeä osa nuorten oppimisprosessia. Työssäoppiminen on vähintään 20 opintoviikkoa kaikissa perustutkinnoissa, monissa perustutkinnoissa määrää on nostettu jo tutkinnon perusteissa. Amistossa työssäoppiminen vaihtelee 20:stä jopa 60 opintoviikkoon. Jatkossa työssäoppimisen määrä todennäköisesti jopa nousee nykyisestä tasosta. Tähän on syynä opetusministeriön yksikköhintoihin kohdistuvat leikkaukset vuosien 2014 ja 2015 aikana. Käytössä oleva osaamisen arviointimenetelmä, joka perustuu pääsääntöisesti ammattiosaamisen näyttöihin, lisää työelämäyhteistyön tärkeyttä. Kou-

14 12 lutetut ja siten osaavat työelämän edustajat ovat keskeisessä osassa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen arvioinnissa. Tämä on Amiston tärkein työelämäyhteistyöprosessi. Opettajat, opiskelijat ja koko oppilaitos saavat palautetta osaamisestaan ja myös yritysten edustajat käsityksen ammatillisen perustutkintoa suorittavien nuorten taitotasosta. Asiakkuuteen liittyy myös opiskelijoille annettava henkilökohtainen tuki ja ohjaus. Tähän kiinnitetään erityistä huomiota. Opettajien osaamista lisätään erilaisten hankkeiden kautta. Oppimisstudion käyttöä tehostetaan entisestään. Kaikella toiminnalla pyritään saamaan kaikki oppilaitokseen valitut opiskelijat valmistumaan ammatteihinsa. Tavoite on kova ja ehkä hieman epärealistinen, mutta toimimme arvojemme mukaisesti yhteiskuntavastuuta kantaen. Tulevaisuus Tulevaisuus näyttää valoisalta hyvän vetovoiman ja alueellisen sijaintimme vuoksi. Olemme useasti pohtineet ja kirjoittaneetkin huolestamme Itä- Uudenmaan edelleen selkiintymättömästä tilanteesta, miten toisen asteen ammatillinen koulutus järjestetään tulevaisuudessa. Pitkään jatkunut epävarmuus aiheuttaa pään vaivaa investointien suunnittelussa ja on myös osaltaan keskeyttänyt lukion järjestämisluvan siirrosta käytävät neuvottelut Askolan kunnan kanssa. Peruskorjauksen kohteena ovat Askolan toimipisteen tilat. Suunnitelmat on tehty, mutta saneerauksen taso ja aikataulu on sopimatta em. seikoista johtuen. Uskomme, että asiaan löytyy hyvä ratkaisu tulevan talousarviovuoden aikana ja ammatillisen peruskoulutuksen tilanne rauhoittuu alueellamme. Terve, positiivinen talous on kaiken toiminnan lähtökohta. Tämä on selkeä tavoite aina eikä riipu tarkasteluajanjaksojen pituudesta. Amiston kohdalla tilanne on tällä hetkellä haastava, mutta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa tämä menestystekijä on keskeisellä sijalla. Amistossa talouden tervehdyttäminen aloitettiin jo vuoden 2012 aikana. Valitettavasti on todettava,

15 13 että jouduimme leikkaamaan lähiopetuksen tunteja ja karsimaan uusien opiskelijoiden sisäänottoa vuonna Tämän lisäksi vuoden 2013 yhteishaun tulokset johtivat siihen, että kahta opiskelijaryhmää ei voitu aloittaa. Tilanteet aiheuttavat opiskelijamäärän pienen pudotuksen, jatkossa tilanne on parempi, koska talousarviovuoden 2014 alusta järjestämislupamme mukainen opiskelijamäärä kasvaa 1060:een. Tulevien ikäluokkien koko kasvaa alueellamme, joten tältäkin kannalta tulevaisuus on valoisampi. Tämä ohjaa Amiston taloudenkin kehityksen takaisin oikealle reitille. Tästä on hyvä jatkaa turvallisin mielin alueen nuorten kouluttamista tulevaisuutta varten. Talousarvion lähtökohdat Amistolla on toimipisteet Porvoossa Perämiehentiellä ja Aleksanterinkadulla, Askolan Monninkylässä ja Loviisassa. Talousarvion tunnuslukuja TA2013 TAes2014 Palkankorotusvaraus 2,3% 1,5% Yleinen kustannustason nousu 2,3% 0,0% Lähiopetuksen tuntimäärä 29 h/ov 29 h/ov Tunnit (lähiopetus + muut tunnit) Laskennallinen ryhmäkoko 18 op. 18 op. Taulukko 1 Oppilaitoksen keskeinen tehtävä on pääsääntöisesti nuorten ammatillinen peruskoulutus. Taulukossa 1 on esitetty Amiston talousarvion tunnuslukuja vuosilta Lähiopetuksen tuntimäärä on 29 tuntia/viikko, laskennallinen ryhmäkokotavoite on 18 opiskelijaa/ryhmä. Muu tuntivaraus muodostuu pääosin logistiikan kuljettajakoulutuksesta sekä erityis- ja tukiopetuksesta. Talousarvion 2014 perusteita Määrälliset tavoitteet Määrälliset Tp-2012 TA-2013 TAes 2014 Ammatillinen perusk./ II-aste Muutos-% vrt ,5% Taulukko 2 Taulukossa 2 on esitetty vuoden 2014 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoite. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2014 on opiskelijaa. Muu koulutus Amiston nuorten ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarjoama muu koulutus on marginaalista. Joidenkin projektien tavoitteisiin liittyy lyhytkestoista koulu-

16 14 tusta oppilaitoksen henkilöstön ulkopuolisille ryhmille, esimerkiksi työpaikkaohjaajakoulutusta työssäoppimispaikkojen henkilöstölle. Nuorten juuri peruskoulunsa päättäneiden henkilöiden on vaikea löytää oppisopimuspaikkoja; tämän vuoksi Amiston oppisopimuksen teoriakoulutuksen opiskelijamäärä on pieni. Amisto on ollut aktiivinen koulutuksen tarjoaja kansainvälisille kumppaneillemme. Vuosien 2012 ja 2013 koulutimme kaksi venäläisen yhteistyöoppilaitoksemme opiskelijaryhmää (20 opiskelijaa) tietotekniikan saloihin. Talousarviovuoden osalta tilanne on auki. Toinen ulkopuolinen koulutus kohdistui Euroopan alueen opetushenkilöstölle syksyllä 2013 järjestetyn Study visitin osalta. Opiskelijamäärän kehittyminen Amiston opiskelijamäärä on pysynyt viime vuosien aikana korkealla tasolla. Talousarvion valmistelussa laskennallinen ryhmäkoko on 18 op./ryhmä. Ammatillisen peruskoulutuksen vetovoima on hyvä ja Amiston kaikkien toimipisteiden opiskelijamäärät ovat olleet korkeita. Opiskelijamäärä on tällä hetkellä hieman alhaisella tasolla ajatellen tiloja ja saatavaa rahoitusta. Toimialueen nuorten lukumäärä kasvaa jatkossa, joten tätä taustaa vasten tilanne jatkunee vakaana. Taulukko 3 Taulukosta 3 käy ilmi Amiston opiskelijamääräkehitys Yksikköhinta ammatillisessa peruskoulutuksessa Valtion maksaman ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan nousuksi arvioidaan vuoden 2013 toteutuneesta tasosta -1,5 %. Ennakkolaskelmassa on käytetty vuodelle 2013 vahvistettuja kertoimia ja porrastusperusteita.

17 15 Yksikköh/ /opisk. Tp-2012 TA-2013 Taes-2014 Ammatillinen peruskoulutus Taulukko 4 Porrastusperusteisten opiskelijoiden määrä Porrastusperusteella tarkoitetaan tässä yhteydessä jonkin perustutkinnon tai opiskelijaryhmän kohdalla korotettua opiskelijakohtaista yksikköhintaa. Vuodelle 2013 korotus yksikköhintaan logistiikan koulutuksessa oli 35 %, yhdistelmäajoneuvokoulutuksessa 70 % ja muiden erityisopiskelijoiden osalta korotus oli 47 %. Kaikille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta, laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Tästä suunnitelmasta käy ilmi kyseisen opiskelijan tuki- ja ohjaustoimet sekä syy, mihin erityistoimet perustuvat. Porrastusperusteisten opiskelijoiden vaikutus vuoden 2014 yksikköhintapohjaan määräytyy tilastointipäivän mukaan. Toimintatuottojen ja -menojen rakenne TAes-2014 (vrt. TP TA-2013) Kokonaistoimintatuotot TP-2012 TA-2013 TAes Valtio/yksikköhintaan perustuva tulo Muut tulot Kokonaistoimintamenot TP-2012 TA-2013 TAes Henkilöstömenot Palvelut ja tarvikkeet 1) Vuokrat Muut menot 1) Toimintakate Taulukko 6 Taulukossa 6 on selvitetty Amiston toimintatulot ja -menot tulo- ja kuluryhmittäin. Päätoimintatulo muodostuu valtion opiskelijakohtaisesta yksikköhinnasta, jonka Amisto saa 1065 opiskelijasta. Muut tulot koostuvat maksullisesta palvelutoiminnasta, vuokratuloista ja kehittämistoimintaan liittyvistä valtion avustuksista.

18 16 1) Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskut kirjataan suoraan menoiksi eri toimipisteille vuoden 2013 alusta. Askolan toimipisteen kiinteistömenoihin sisältyy kone- ja metalliosaston siirtotilojen vuokria ajalta tammi-elokuu 2014 yht Loviisan toimipisteen tilat on vuokrattu Keskinäinen kiinteistö Oy Loviisan Amistolta. Amiston lisäksi tiloissa ovat vuokralaisina Loviisan kaupungin keskuskeittiö ja Edupoli.

19 17 Edupoli Edupoli on kuntalain mukainen kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos Edupolin strategia on esitetty liitteessä 3. Edupolin rahoituslaskelma vuosille on esitetty liitteessä 5. Liikelaitos Edupolin tarkennettu talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille käsitellään liikelaitoksen johtokunnassa joulukuussa 2013.

20 Ammatillisen koulutuksen ja konsernipalveluiden tuloslaskelma ja rahoituslaskelma TULOSLASKELMA Tp-2012 TA 2013 TAes-2014 Muutos- TAsu 2015 TAsu 2016 % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,2 % * Maksutuotot * Tuet ja avustukset ,5 % * Muut toimintatuotot ,7 % ** ,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,6 % Henkilösivukulut * Eläkekulut ,1 % * Muut henkilösivukulut ,2 % * Palvelujen ostot ,5 % Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana ,9 % * Avustukset ,2 % * Muut toimintakulut ,0 % ** ,6 % TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot * Korkokulut * Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

21 19 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma ilman liikelaitosta TA-2013 TAes 2014 Muutos TAsu 2015 TAsu 2016 % Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,9 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,9 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys ,0 % Pitkäaik.lainojen vähennys ,0 % ,2 % Oman pääoman muutokset ,4 % Rahavarojen muutos ,9 %

22 3. Investoinnit Investointien perustelut Porvoon ammattiopisto Investointiesitykset HANKE 3 Kone- ja laitehankintaesitykset Ammatillisen koulutuksen vetovoima on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Opiskelijaryhmien keskimääräinen koko on suurempi kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa tarvetta opetukseen käytettävän kaluston määrän kasvattamiseen. Jotta oppilaitos voi tarjota laadukasta opetusta ja opiskelijoille laadukkaan oppimisympäristön, täytyy sen satsata kaluston kilpailukykyisenä pitämiseen vuosittain. Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Toimipisteiden esitykset hankekokonaisuudet Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. AMISTO HANKE 3 Kone- ja laitehankintaes. V Esitys Päätös PMT6 Auto Testauslaitteet Sähköharjoitustaulu Työsalin harjoitus-/opetusvälineistö Logistiikka Nykyaikainen/työturvallisempi kuorma-auton puominostin varusteineen Uuden työsalin (ent. Edupolin muovi) kalustus ja oppimisympäristö Sähkö-automaatio Opetusvälineistöä Prosessi Työsalin laitteistoa ja välineistöä ICT Opetusvälineistöä Painoviestintä Suurkuvatulostin + prässi Elintarvike Yleiskone+ lisävarusteet (korvaa lähes 30 v. vanhan toim.varmuus ja työturvallisuus alentunut Catering Astianpesukone elip-cat opk ,00

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Liite 2 Yhtymähallitus hyv ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

Liite 2 Yhtymähallitus hyv ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Liite 2 Yhtymähallitus hyv. 14.4.2011 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012 2016 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

1. Johdanto Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma

1. Johdanto Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 1 Yv 10.11.2011 Yh 6.10.2011 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... 2 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 2 Koulutuspaikkakunnat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Kitee Lieksa Niittylahti Nurmes Outokumpu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2017 2021 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä ja antavat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA 2017 2019 817/13.130/2016 KH 10.10.2016 312 Valmistelu ja lisätiedustelut: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 0405141133, jari.kettunen@porvoo.fi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Pedagogiset huiput Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja

Pedagogiset huiput Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Pedagogiset huiput 2016 Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja 15.9.2016 Toiminta-alue Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (RKK) on maakunnan suurin ja valtakunnallisesti 12. suurin (138:sta) monialainen ammatillisen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ /

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ / Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/656261127857495/ Kpedu 2020 strategia Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi Mitkä tavoitetilat haluamme saavuttaa? Asiakkaan kanssa menestyminen,

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot