LIITE 4/110 1(2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24.9.2013 LIITE 4/110 1(2)"

Transkriptio

1 LIITE 4/110 1(2)

2 (2)

3 1 YV Yh Kyjory Johdanto Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Talousarvion rakenne Talousarvion perustelut... 4 Oppisopimuskeskus... 7 Amisto Edupoli Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Investoinnit Investointien perustelut Hankesuunnitelma Investointien rahoitus v Jäsenkuntien maksuosuudet Erilliset liitteet LIITE Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän strategia LIITE Amiston strategia LIITE Edupolin strategia LIITE Henkilöstöstrategia LIITE Liikelaitos Edupolin rahoituslaskelma

4 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta toiminta-alueensa osaamisen kehittämisestä. Jäsenkuntia ovat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymään kuuluvat Porvoon ammattiopisto eli Amisto, aikuiskoulutuskeskus Edupoli ja konsernipalvelut (kuva 1). Sisäisiä konsernipalveluita ovat kuntayhtymähallinto, kiinteistöpalvelut ja tietotekniikkapalvelut. Ulkoisia konsernipalveluita ovat oppisopimuskeskuksen palvelut (kuva 2). Konsernin markkinointi- ja viestintäpalvelut tuotetaan oppisopimuskeskuksen, Edupolin ja Amiston asiantuntijoiden yhteistyönä. Kuva 1: Kuntayhtymän organisaatio Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on selkeä strategisen suunnittelun järjestelmä, johon osallistuvat kuntayhtymän hallinto ja henkilökunta. Strategia päivitettiin viimeksi keväällä 2013 ja se on esitetty liitteessä. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkamäärä on alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuodelle , vuodelle ja vuodelle lisäopiskelupaikkaa. Nuorisoikäluokan kasvu huomioiden koulutuspaikkamäärä on edelleen alimitoitettu. Kuntayhtymän investointisuunnitelman suurin haaste on Amiston Perämiehentien uudisrakennuksen rakentaminen vuosien välisenä aikana. Hanketta on viivästyttänyt Porvoon kaupungin jarrutus Perämiehentien ja PO- MO-talon tontin kaavoittamisessa. Uudisrakennukseen siirretään POMO-talon toiminnat. POMO-talo myydään samassa yhteydessä ja myynnistä saatavalla pääomalla katetaan osa uudisrakennuksen rakennuskustannuksista.

5 3 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilatyöryhmän työn jälkeen Porvoon kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen, jonka mukaan II-asteen ammatillinen koulutus keskitetään Perämiehentien alueelle. Kuntayhtymä tulkitsee kaupunginvaltuuston linjausta siten, että II-asteen Campus muodostetaan samalle Kuninkaanportin sektorille, jossa Amiston kiinteistö jo on. Askolan toimipisteen saneerausta jatketaan vuonna Saneerauksen kohteena on tekniikan alan opetustilat. Kuntayhtymän tavoitteena on saada saneeraus päätökseen vuoden 2014 aikana. Kuntayhtymä etsii jatkuvasti kustannustehokkaampia toimintatapoja sisäisten toimintojen keskittämisen kautta, kilpailuttamalla sekä ulkoistamalla toimintoja. Kuntayhtymän kaikki keskitetyt tukipalvelut tuotetaan ns. sopimusohjausmallilla. Oppisopimuskeskuksen toiminta on murroksessa. Vuonna 2013 alkaneiden leikkausten oletetaan jatkuvan vuosina Toisaalta leikkauksia kompensoivat juuri peruskoulunsa päättäneisiin sekä nuoriin aikuisiin kohdentuvat tukitoimet. Käytännössä muutokset tarkoittavat oppisopimuskoulutuksen kohderyhmän nuorentumista. Nuorten työpaikalla tapahtuvan ohjauksen laatuun tulee kiinnittää huomiota ja tarjota oppisopimustyönantajille hyviä työkaluja ohjaustehtävän hoitamiseen. Lisäksi on rakennettava koulutuspolkuja, joissa liikkuminen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välillä on opiskelijalle mahdollista ja vaivatonta. Oppisopimuskeskus tuottaa kuntayhtymän sisäisinä palveluina osaamisen kehittämisen ja ulkoisen tiedottamisen palveluita. Henkilöstöjohdon tiimin linjausten mukaan vuoden 2014 aikana keskitytään henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisujen yhtenäistämiseen, esimiesten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, perehdytyskäytäntöjen selkeyttämiseen ja työhyvinvointiosaamisen parantamiseen. Ulkoisen tiedottamisen palvelut sisältävät mediaseurantapalvelun, tiedotteiden jakelupalvelun sekä tarvittaessa tiedotteiden tuottamisen. Vuoden 2006 alusta lukien muutettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta siten, että perustamiskustannusten erilliset valtionosuudet siirrettiin osaksi käyttökustannusten laskennallista valtionosuusjärjestelmää. Kirjanpidossa investointirahoituksen sisältämä yksikköhinta kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouden myyntituottoihin. Näin ollen kuntayhtymän vuosikatteen tulee olla pidemmällä tähtäimellä vähintään poistojen verran ylijäämäinen, jotta kuntayhtymän tuleva investointikyky turvataan. Kuntayhtymä on konserni, joka omistaa osake-enemmistön Porvoon Opiskelija-asunnot Oy Studiebostäder i Borgå Ab:stä sekä Vantaalla sijaitsevan kiinteistöosakeyhtiö Edupolis in ja Edupoli Oy:n koko osakekannan konserniin on kuulunut myös Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto. Yhtiöt tukevat osaltaan kuntayhtymän perustehtävää eli nuorten ja aikuisten elinikäistä oppimista. Kuntayhtymän strategiaprosessin rakenne ja strategia on uudistettu perusteellisesti. Uuteen strategian rakenteeseen kuuluu toiminta-ajatus, arvot, visio, muutosvoimien analysointi ja visiotavoitteet eli strategiset valinnat. Strategiset valinnat koostuvat neljästä näkökulmasta. Ne ovat oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Kuntayhtymän, Amiston ja Edupolin strategiat ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

6 4 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Talousarvion rakenne Kuntayhtymän talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista toimielimistä: Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Oppisopimuskeskus Tukipalvelut Amisto Käyttötalous on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä toimielintasolla. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitoo toimintakate sekä rahoitustulojen ja -menojen erotus. Investointiosa jakautuu hankkeisiin ja hankeryhmiin seuraavasti: Hankkeet: Hanke 83 Askolan peruskorjaus Hanke 84 Amisto Perämiehentie 6 uudisrakennus Hanke 85 Amisto Pmt 6 uudisrakennuksen kalustus Hanke 86 POMO-talon myynti Hankeryhmät: Hanke 71 Kiinteistöjen peruskorjaukset, pienhankkeet Hanke 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke 3 Amiston kone- ja kalustohankinnat Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hankkeet ja hankeryhmät nettomääräisinä. Liikelaitos Edupolin talousarvio ja -suunnitelma on kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen liiteosa. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston liikelaitosta koskeva tavoitteenasettelu näkyy liitteessä Talousarvion perustelut Yleistä Kirjanpitojärjestelmä Kuntayhtymän kirjanpidon järjestämisessä ja tilinpäätöksessä noudatetaan kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa sitovat ohjeet ja ennakkopäätökset kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaos. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on noudatettu Kuntajaoksen voimaan tulleita ohjeita taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman laatimisesta sekä kuntaliiton tilikarttasuositusta. Talousarvion laadintaperusteet Talousarvio 2014 on laadittu 100 euron tarkkuudella. Taloussuunnitelmavuodet esitetään tuhansina euroina.

7 5 Talousarvion palkkamäärärahat sisältävät 1,5 prosentin oletetun palkkatason nousun. Sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 29,80 prosentin mukaan. Poistojen laskemisessa on noudatettu yhtymäkokouksen kesäkuussa 1996 hyväksymää ja marraskuussa 2008 päivitettyä poistosuunnitelmaa. Muilta osin on noudatettu kuntajaoksen suunnitelmanmukaisista poistoista antamaa yleisohjetta. Investointiosaan on merkitty yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Taloussuunnitelma vuosille on laadittu talousarviovuoden 2014 hintatasossa Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen talousarvioperustelut toimielimittäin Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta saa toimintaansa varten tarvittavat määrärahat suoraan yhtymävaltuustolta. Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Yhtymävaltuuston määrärahan laskentaperusteena on kaksi kokousta vuodessa. Toimielin yhtymähallitus sisältää yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän toiminnan. Yhtymähallituksen määrärahoissa on varauduttu 12 kokoukseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamista varten. Johtoryhmän määräraha sisältää johtavan rehtorin palkkakulut. Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Yhteistyöryhmä sisältää työsuojelutoimintaan, työnantajan ja työntekijöiden väliseen yhteistoimintaan sekä työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvät määrärahat. Kuntayhtymä panostaa edelleen työhyvinvointiin ja virkistykseen, mikä näkyy myös yhteistyöryhmän määrärahojen kasvuna.

8 Tukipalvelut 6 Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöpalvelut, tietohallinnon ja keskitetyt hankintapalvelut. Palvelut tuotetaan palvelusopimuksissa määritellyssä laajuudessa kuntayhtymän oppilaitoksille ja Oppisopimuskeskukselle. Tukipalvelut pyrkii varmistamaan toimintansa tuloksellisuuden henkilökunnan motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisen kautta. Vuonna 2014 Tukipalvelut jatkaa kuntayhtymän strategian mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä päivittämällä henkilöstön ensiapuosaamista ja parantamalla henkilöstönsä viestintävalmiuksia. Työn tuottavuutta lisätään ja tapaturmia vähennetään asianmukaisilla työvälineillä. Tuloksellisuuteen perustuvaa palkitsemista kehitetään. Palveluiden laatua seurataan oppilaitosten kanssa käytävien palvelusopimusten toimivuutta koskevien palautekeskustelujen pohjalta. Tavoitteena on, että palvelutarve ja palvelutuotanto kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelujen määrä lisätään kolmeen vuodessa. Lokakuun ja maaliskuun keskusteluissa painopisteenä on palveluiden toimivuus ja laatu. Kesäkuussa toteutettavissa keskusteluissa sovitaan seuraavan vuoden palveluiden määrä ja laatutaso. Kuntayhtymähallinto valmistelee kuntayhtymän eri toimijoita paremmin palvelevien talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kilpailutuksen ja vuoden 2015 aikana tapahtuvan käyttöönoton. Oppilaitosten irtaimiston luettelointia jatketaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Irtaimiston inventoinneissa siirrytään lukulaitteilla tapahtuvaan irtaimiston ja sen sijaintipaikan tunnistamiseen. Kiinteistöhuolto tulee vuonna 2014 jatkamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä sähköisen huoltokirjan käytössä, energiataloudellisuuden tarkkailussa sekä ennakkohuoltotoiminnassa. Kiinteistöihin liittyvien yhteistyökumppaneiden toimintaa tullaan seuraamaan tarkemmin, jotta sopimustavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Kiinteistötiimi Tukipalveluiden kesäretkellä Suomenlinnassa Amisto Askolan siivousmitoitus uusitaan loppuvuonna 2014 peruskorjauksen valmistuttua. Peruskorjauksen takia osa toimipisteen tiloista on suljettuna, mikä vähentää tilapäisesti siivoushenkilöstön tarvetta Askolassa. Askolasta vapautuvaa henkilöstöä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kuntayhtymän muissa toimipisteissä. Ikääntyvän siivoushenkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan erilaisin työjärjestelyin sekä työväline- ja konehankinnoin. Myös eläkkeelle siirtymisiin varaudutaan rekrytoimalla oppisopimuksella siivoushenkilöstöä. Tietohallinnon keskeinen tavoite vuonna 2014 tulee olemaan palveluinfrastruktuurin muokkaaminen sellaiseksi, että se mahdollistaa kuluttajistumisen. Lisäksi tietohallinto jatkaa omien palvelujärjestelmiensä ja toimintaprosessiensa ke-

9 7 hittämistä sekä tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä. Investointiosaan on varattu määräraha kuntayhtymän levyjärjestelmien uudistamiseksi. Oppisopimuskeskus 1. Toimintasuunnitelmaosa, oppisopimuskeskus Oppisopimustoiminta Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus seuraa toiminnassaan kuntayhtymätason strategiaa ja työstää kehittämisen painopistealueet ja toimintasuunnitelman oppisopimustoiminnan lähtökohdista. Kuntayhtymän linjan mukaisesti arvojamme ovat asiakasläheisyys ja kumppanuus, innovatiivisuus, osaaminen ja luotettavuus sekä ympäristövastuullisuus. Toiminta-ajatuksemme mukaan oppisopimuskeskus mahdollistaa tavoitteellisen ja ohjatun ammatillisen osaamisen kehittämisen työsuhteen tai yrittäjyyden osana. Edellisellä kaudella alkoivat opetusministeriön oppisopimuskoulutukseen suunnatut säästötoimet. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tekemiseen oikeuttava lisäkoulutuskiintiö putosi 545 sopimuksesta 370 sopimukseen. Tämä merkitsi uusien lisäkoulutussopimusten hetkellistä jäädyttämistä. Vuonna 2014 säästöjen odotetaan jatkuvan edelleen. Toisaalta Nuorten Aikuisten Osaamisohjelman rahoitus tulee todennäköisesti korvaamaan osan lisäkoulutuksen määrän pudotuksesta. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta vastaamaan vuoden 2013 toteutunutta tasoa eli 370 oppisopimuspaikkaa. Koulutuksia kysytään edelleen ja uusia sopimuksia pystytään tekemään priorisoiden nuoret ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Yrityksille räätälöityjen suurten ryhmien osuus sen sijaan tulee laskemaan. Perustutkintoihin johtava oppisopimuskoulutus on edelleen kiintiöstä vapaata. Perustutkintojen määrä on noussut ja todennäköisesti nousee myös 2014 aikana. Tavoitteena on 311 perustutkintosopimusta. Suoraan peruskoulusta oppisopimukseen siirtyville on ollut tarjolla korotetun koulutuskorvauksen tuki, jonka toivotaan jatkuvan myös Joustavat 2+1 tai 1+2 mallit eli joustava siirtyminen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välillä sujuu aikuisopiskelijoiden kohdalla jo hyvin. Samaan hyvää käytäntöä halutaan kehittää myös nuorisoasteen ammatillisessa koulutuksessa. Nuorisotakuun toteuttaminen ja oppisopimuskoulutuksen painopisteen siirtyminen nuorempaan ikäluokkaan vaatii meiltä panostusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittämistä. Henkilökohtainen yhteydenpito opiskelijoihin ja työnantajan edustajiin tulee entistä tärkeämmäksi ja vaatii resurssointia. Työpaikkakouluttajakoulutuksen sisällöt muuttuvat ja tulevat jatkossa antamaan paremmin eväitä työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Vaikka ammattitaito olisi luja, on ohjaustehtävä monelle työpaikkakouluttajalle uusi. Vuorovaikutustaidot ja ongelmatilanteista selviäminen tulevat painottumaan koulutuksissa entistä enemmän. Oppisopimuskeskus ottaa käyttöön Opetushallituksen Työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman perusteiden mukaan luodun 5 opintopisteen koulutuksen. Koulutuksen suorittaneiden työpaikkakouluttajien ohjauksesta tullaan maksamaan hieman korkeampaa koulutuskorvausta. Koulutuksen voi suorittaa sekä lähiopetuksena että verkossa.

10 8 Hrd Hrd:n (Human Resource Developement) eli osaamisen kehittämisen tiimin suurin yksittäinen tehtävä vuodelle 2014 on sekä palkkahallinnon että osaamisen kehittämisen tarpeisiin vastaavan järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon osallistuminen omalta osaltaan. Henkilöstöasioita hoidetaan tällä hetkellä monen erillisen sovelluksen avulla, mikä merkitsee työajan kulumista manuaaliseen tiedonhuoltoon. Aluehallintoviraston OSAAVA-hanke on rahoittanut kuntayhtymän henkilöstökoulutuksia osaltaan jo kahden vuoden ajan. Kehittämistoiminta on tapahtunut yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa. Rahoituksen jatkuminen vuodelle 2014 on todennäköistä. Oppilaitosten tarpeista nousseita kehittämiskohteita ovat esimiestyön vaikeiden tilanteiden hallinta, varhaisen puuttumisen kulttuurin juurruttaminen, arjessa tapahtuvan rakentavan palautteen antaminen ja perehdytyskäytäntöjen parantaminen. Työhyvinvointipassi koulutusten toteuttamista toivotaan laajalti. Henkilöstöviestintää tullaan kehittämään vuorovaikutteisempaan suuntaan. Koko kuntayhtymän tasolla henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta koordinoi henkilöstöjohtamisen tiimi. Tehtävänä on varmistaa, että henkilöstötoiminnot palvelevat kuntayhtymän strategisia tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstöjohtamisen toteuttaminen nojaa Investors In People standardiin (IIP). Henkilöstöjohdon tiimiin kuuluvat: Laila Erävalo, Edupoli, apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipiha (pj), oppisopimusjohtaja, hrd-tiimin esimies Markku Kantonen, johtava rehtori (osallistuu tarvittaessa) Kimmo Orava, Edupoli, hallintopäällikkö Leena Peltola, henkilöstön kehittämispäällikkö Maija Penttilä, hallintojohtaja Anja Sivonen (siht), hrd-assistentti Pentti Suursalmi, Amisto, rehtori Tarmo Vaalasmaa, Edupoli, toimialajohtaja Ulkoinen tiedottaminen Oppisopimusjohtajalle nimetyn tiedotusvastaavan tehtävän kautta oppisopimuskeskuksessa organisoidaan myös kuntayhtymän ulkoista tiedottamista. Ulkoinen tiedottaminen on uutisointia erilaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Ulkoisella tiedottamisella pyritään kuntayhtymän oppilaitosten ja oppisopimuskeskuksen tunnettuuden lisäämiseen ja myönteisen imagon luomiseen ja sen ylläpitoon. Tavoitteena on tuoda oikeaa, ajantasaista ja myönteistä tietoa kuntayhtymämme toimijoista oikeiden kohderyhmien ulottuville. Ulkoisen tiedottamisen kanavina käytetään pääsääntöisesti alueellisia joukkoviestimiä ja sosiaalista mediaa. Oppisopimuskeskuksessa tehdään sähköisen median, printtimedian ja sosiaalisen median säännönmukaista seurantaa ja arkistointia. Tiedotteita ja artikkeleita voi tilata kuntayhtymän sähköisen palvelutiskin kautta tai oppilaitosten yhteyshenkilöiden välityksellä. Oppilaitosten käytössä on tiedotteiden jakelupalvelu.

11 2. Talousarvio Oppisopimuskeskuksen arvioitu opiskelijamäärä vuonna 2014 laskentapäivien keskiarvona on 680 opiskelijaa. Perustutkintojen määrän kasvun uskotaan jatkuvan. Vuonna 2014 perustutkintoon johtavia oppisopimuksia arvioidaan olevan 311 kappaletta. Sekä tutkintoon johtavan että ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen osuus on laskenut johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön säästötoimista. Lisäkoulutuksen kiintiön on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tasolla, eli 370 lisäkoulutuspaikassa vuotiaille suunnatun Nuorten Aikuisten Osaamisohjelman (NAO) sekä peruskoulunsa päättäneille suunnattujen tukitoimien uskotaan jatkuvan. Varmuutta näistä ei kuitenkaan ole, joten nuorille suunnattua lisärahoitusta ei ole laskettu mukaan talousarvioon..

12 Amisto 10 Kuntayhtymän strategiset valinnat päivitettiin totutun mallin mukaisesti kevään strategiaprosessissa. Ne jakaantuvat edelleen neljään näkökulmaan; oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Seuraavassa tekstissä ilmenee, mitä ne tarkoittavat Amiston toiminnassa sekä yhden että 3-5 vuoden aikajänteellä tarkasteltuina. Strategiat löytyvät tämän asiakirjan liiteosasta. Oppiminen ja kasvu Oppiminen on olennainen osa oppilaitoksen toimintaa kaikilla tasoilla tarkasteltuina. Amistossa talousarviovuoden tavoite on kehittää omaa toimintaansa huomioiden vuonna 2014 tulossa oleviin tutkinnon perusteiden uudistuminen. Selvitämme, minkä tyyppiset osaamiset ovat tiimien toiminnan kannalta tärkeitä tulevaisuudessa ja siten kohdistamme henkilöstön kehittämishankkeet niiden taitojen oppimiseen ja edelleen kehittämiseen. Tärkeänä kumppaninamme tässä työssä on Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu, joka hallinnoi YHDESSÄ-kehittämishanketta. Kasvu on sanana hieman haastavampi kuin oppiminen. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi oppilaitoksen koon kasvattamista. Amiston kohdalla tämä ei ole ensisijainen tavoite, koska oppilaitoksen koko on lähellä optimitasoa tilojen ja opiskelijamäärän suhteen. Amisto kouluttaa alueen vuotiaita nuoria eri ammatillisiin perustutkintoihin. Ammattiin kasvun kanssa samanaikaisesti nuoret kehittyvät sekä fyysisesti että henkisesti kohti aikuisuutta. Tämä asettaa oppilaitokselle haasteita auttaa nuorten lähinnä henkistä kasvua. Kasvun tukeminen liittyy läheisesti henkilöstön osaamiseen ja heidän uuden oppimiseen myös tällä sektorilla. Nuorten syrjäytyminen on edelleen ajankohtainen aihe ja Amisto omalla toiminnallaan pyrkii estämään omien opiskelijoidensa syrjäytymistä. Apuna tässä työssä ovat vakiintuneet toimintatavat ja eri projektien kautta saatava uusi osaaminen sekä myös lisäresurssi opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi. Toimenpiteet, joilla Amisto vastaa strategiassa asetettuihin valintoihin, ovat henkilöstön osaamisprofiilien teko ja substanssiosaamisen tarkat määrittelyt tiimeittäin. Hankkeiden avulla tutkimme erilaisten uusien toimintatapojen käyttöön ottoa esim. hiljaisen tiedon siirtämiseksi opettajien välillä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä sovellamme soveltuvin osin IIP-henkilöstöjohtamisen standardia. Kuntayhtymätasolla toinen menestystekijä on uudet palvelutuotteet. Tässäkin kuntayhtymän yhteisenä tavoitteena on verkko-opintojen kehittäminen sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä. Amisto kehittää omaa verkkooppimistaan. ja ottaa myös käyttöön uusia oppimisympäristöjä. Uudet ympäristöt antavat mahdollisuuksia sekä hyvin menestyville että erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

13 11 Tähän kohtaan kuntayhtymätasolla on liitetty myös tavoite seurata entistä paremmin toimintamme työelämävastaavuutta. Amisto kehittää omia toimintamalleja työelämäyhteistyön tiivistämiseksi. Askolan kone- ja metalliosasto on väistötiloissa toimivan metallialan yrityksen alivuokralaisena. Tämä on hyvä ympäristö todella tehostaa yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Toinen merkittävä työelämän kanssa tehtävä projekti työpaikkaohjaajien koulutus jatkuu vielä talousarviovuoden kesäkuuhun asti. Sen avulla päästään yhdessä tarkastelemaan ammatillisen peruskoulutuksen sisältöjä ja niiden soveltuvuutta tämän hetken työelämän tarpeisiin. Amisto on myös hakenut kehittämisrahaa Opetushallitukselta yhteistyössä Edupolin ja alueen vientitoimintaa harjoittavien suurimpien yritysten kanssa. Tavoitteena on kouluttaa vientiyritysten tarpeisiin osaavaa henkilöstöä. Toimintatavat, prosessit Amiston omaa toimintaa on arvioitu jo usean vuoden ajan EFQM-laatupalkintomallin mukaan. Vuoden 2011 lopulla Amistolle myönnettiin ISO14001 ja OHSAS18001 sertifikaatit, joten ympäristön ja terveyden sekä turvallisuuden osalta toiminta on hyvällä tasolla. Laatusertifikaatti ISO9001 saatiin vuoden 2012 lopulla. Toimintatapojen ja prosessien osalta em. sertifikaatit varmistavat toiminnan laadun. Lisäksi voi todeta, että Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää koulutuksen järjestäjiltä laatujärjestelmiä viimeistään Amistossa ja koko kuntayhtymässä asia on niiden suhteen kunnossa. Opetukseen liittyvien prosessien osalta on menossa erilaisia kehittämishankkeita, jotka liittyvät jo aiemmin mainittuun esim. tutkintojen uudistukseen. Tarkastelun alla on oppimaan oppiminen, erityisopetus ja opintoohjauksen tehostaminen. Taitaja2013 kilpailuissa pronssimitalin nappasivat ravintolakokki Sarlina Saarnio valmentajanaan Yrjö Mensola sekä hiusmuotoilussa Ann-Charlott Lindholm valmentajanaan Katri Pokkinen. Painotuotteen suunnittelijat Heli Haapatalo oli finaalin 8. ja Oula Halonen 7. valmentajanaan Sami Ulmanen. Asiakkuus Menestystekijä on työelämäyhteistyö. Amistossa tämä on erittäin tärkeä osa nuorten oppimisprosessia. Työssäoppiminen on vähintään 20 opintoviikkoa kaikissa perustutkinnoissa, monissa perustutkinnoissa määrää on nostettu jo tutkinnon perusteissa. Amistossa työssäoppiminen vaihtelee 20:stä jopa 60 opintoviikkoon. Jatkossa työssäoppimisen määrä todennäköisesti jopa nousee nykyisestä tasosta. Tähän on syynä opetusministeriön yksikköhintoihin kohdistuvat leikkaukset vuosien 2014 ja 2015 aikana. Käytössä oleva osaamisen arviointimenetelmä, joka perustuu pääsääntöisesti ammattiosaamisen näyttöihin, lisää työelämäyhteistyön tärkeyttä. Kou-

14 12 lutetut ja siten osaavat työelämän edustajat ovat keskeisessä osassa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen arvioinnissa. Tämä on Amiston tärkein työelämäyhteistyöprosessi. Opettajat, opiskelijat ja koko oppilaitos saavat palautetta osaamisestaan ja myös yritysten edustajat käsityksen ammatillisen perustutkintoa suorittavien nuorten taitotasosta. Asiakkuuteen liittyy myös opiskelijoille annettava henkilökohtainen tuki ja ohjaus. Tähän kiinnitetään erityistä huomiota. Opettajien osaamista lisätään erilaisten hankkeiden kautta. Oppimisstudion käyttöä tehostetaan entisestään. Kaikella toiminnalla pyritään saamaan kaikki oppilaitokseen valitut opiskelijat valmistumaan ammatteihinsa. Tavoite on kova ja ehkä hieman epärealistinen, mutta toimimme arvojemme mukaisesti yhteiskuntavastuuta kantaen. Tulevaisuus Tulevaisuus näyttää valoisalta hyvän vetovoiman ja alueellisen sijaintimme vuoksi. Olemme useasti pohtineet ja kirjoittaneetkin huolestamme Itä- Uudenmaan edelleen selkiintymättömästä tilanteesta, miten toisen asteen ammatillinen koulutus järjestetään tulevaisuudessa. Pitkään jatkunut epävarmuus aiheuttaa pään vaivaa investointien suunnittelussa ja on myös osaltaan keskeyttänyt lukion järjestämisluvan siirrosta käytävät neuvottelut Askolan kunnan kanssa. Peruskorjauksen kohteena ovat Askolan toimipisteen tilat. Suunnitelmat on tehty, mutta saneerauksen taso ja aikataulu on sopimatta em. seikoista johtuen. Uskomme, että asiaan löytyy hyvä ratkaisu tulevan talousarviovuoden aikana ja ammatillisen peruskoulutuksen tilanne rauhoittuu alueellamme. Terve, positiivinen talous on kaiken toiminnan lähtökohta. Tämä on selkeä tavoite aina eikä riipu tarkasteluajanjaksojen pituudesta. Amiston kohdalla tilanne on tällä hetkellä haastava, mutta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa tämä menestystekijä on keskeisellä sijalla. Amistossa talouden tervehdyttäminen aloitettiin jo vuoden 2012 aikana. Valitettavasti on todettava,

15 13 että jouduimme leikkaamaan lähiopetuksen tunteja ja karsimaan uusien opiskelijoiden sisäänottoa vuonna Tämän lisäksi vuoden 2013 yhteishaun tulokset johtivat siihen, että kahta opiskelijaryhmää ei voitu aloittaa. Tilanteet aiheuttavat opiskelijamäärän pienen pudotuksen, jatkossa tilanne on parempi, koska talousarviovuoden 2014 alusta järjestämislupamme mukainen opiskelijamäärä kasvaa 1060:een. Tulevien ikäluokkien koko kasvaa alueellamme, joten tältäkin kannalta tulevaisuus on valoisampi. Tämä ohjaa Amiston taloudenkin kehityksen takaisin oikealle reitille. Tästä on hyvä jatkaa turvallisin mielin alueen nuorten kouluttamista tulevaisuutta varten. Talousarvion lähtökohdat Amistolla on toimipisteet Porvoossa Perämiehentiellä ja Aleksanterinkadulla, Askolan Monninkylässä ja Loviisassa. Talousarvion tunnuslukuja TA2013 TAes2014 Palkankorotusvaraus 2,3% 1,5% Yleinen kustannustason nousu 2,3% 0,0% Lähiopetuksen tuntimäärä 29 h/ov 29 h/ov Tunnit (lähiopetus + muut tunnit) Laskennallinen ryhmäkoko 18 op. 18 op. Taulukko 1 Oppilaitoksen keskeinen tehtävä on pääsääntöisesti nuorten ammatillinen peruskoulutus. Taulukossa 1 on esitetty Amiston talousarvion tunnuslukuja vuosilta Lähiopetuksen tuntimäärä on 29 tuntia/viikko, laskennallinen ryhmäkokotavoite on 18 opiskelijaa/ryhmä. Muu tuntivaraus muodostuu pääosin logistiikan kuljettajakoulutuksesta sekä erityis- ja tukiopetuksesta. Talousarvion 2014 perusteita Määrälliset tavoitteet Määrälliset Tp-2012 TA-2013 TAes 2014 Ammatillinen perusk./ II-aste Muutos-% vrt ,5% Taulukko 2 Taulukossa 2 on esitetty vuoden 2014 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoite. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2014 on opiskelijaa. Muu koulutus Amiston nuorten ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarjoama muu koulutus on marginaalista. Joidenkin projektien tavoitteisiin liittyy lyhytkestoista koulu-

16 14 tusta oppilaitoksen henkilöstön ulkopuolisille ryhmille, esimerkiksi työpaikkaohjaajakoulutusta työssäoppimispaikkojen henkilöstölle. Nuorten juuri peruskoulunsa päättäneiden henkilöiden on vaikea löytää oppisopimuspaikkoja; tämän vuoksi Amiston oppisopimuksen teoriakoulutuksen opiskelijamäärä on pieni. Amisto on ollut aktiivinen koulutuksen tarjoaja kansainvälisille kumppaneillemme. Vuosien 2012 ja 2013 koulutimme kaksi venäläisen yhteistyöoppilaitoksemme opiskelijaryhmää (20 opiskelijaa) tietotekniikan saloihin. Talousarviovuoden osalta tilanne on auki. Toinen ulkopuolinen koulutus kohdistui Euroopan alueen opetushenkilöstölle syksyllä 2013 järjestetyn Study visitin osalta. Opiskelijamäärän kehittyminen Amiston opiskelijamäärä on pysynyt viime vuosien aikana korkealla tasolla. Talousarvion valmistelussa laskennallinen ryhmäkoko on 18 op./ryhmä. Ammatillisen peruskoulutuksen vetovoima on hyvä ja Amiston kaikkien toimipisteiden opiskelijamäärät ovat olleet korkeita. Opiskelijamäärä on tällä hetkellä hieman alhaisella tasolla ajatellen tiloja ja saatavaa rahoitusta. Toimialueen nuorten lukumäärä kasvaa jatkossa, joten tätä taustaa vasten tilanne jatkunee vakaana. Taulukko 3 Taulukosta 3 käy ilmi Amiston opiskelijamääräkehitys Yksikköhinta ammatillisessa peruskoulutuksessa Valtion maksaman ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan nousuksi arvioidaan vuoden 2013 toteutuneesta tasosta -1,5 %. Ennakkolaskelmassa on käytetty vuodelle 2013 vahvistettuja kertoimia ja porrastusperusteita.

17 15 Yksikköh/ /opisk. Tp-2012 TA-2013 Taes-2014 Ammatillinen peruskoulutus Taulukko 4 Porrastusperusteisten opiskelijoiden määrä Porrastusperusteella tarkoitetaan tässä yhteydessä jonkin perustutkinnon tai opiskelijaryhmän kohdalla korotettua opiskelijakohtaista yksikköhintaa. Vuodelle 2013 korotus yksikköhintaan logistiikan koulutuksessa oli 35 %, yhdistelmäajoneuvokoulutuksessa 70 % ja muiden erityisopiskelijoiden osalta korotus oli 47 %. Kaikille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta, laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Tästä suunnitelmasta käy ilmi kyseisen opiskelijan tuki- ja ohjaustoimet sekä syy, mihin erityistoimet perustuvat. Porrastusperusteisten opiskelijoiden vaikutus vuoden 2014 yksikköhintapohjaan määräytyy tilastointipäivän mukaan. Toimintatuottojen ja -menojen rakenne TAes-2014 (vrt. TP TA-2013) Kokonaistoimintatuotot TP-2012 TA-2013 TAes Valtio/yksikköhintaan perustuva tulo Muut tulot Kokonaistoimintamenot TP-2012 TA-2013 TAes Henkilöstömenot Palvelut ja tarvikkeet 1) Vuokrat Muut menot 1) Toimintakate Taulukko 6 Taulukossa 6 on selvitetty Amiston toimintatulot ja -menot tulo- ja kuluryhmittäin. Päätoimintatulo muodostuu valtion opiskelijakohtaisesta yksikköhinnasta, jonka Amisto saa 1065 opiskelijasta. Muut tulot koostuvat maksullisesta palvelutoiminnasta, vuokratuloista ja kehittämistoimintaan liittyvistä valtion avustuksista.

18 16 1) Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskut kirjataan suoraan menoiksi eri toimipisteille vuoden 2013 alusta. Askolan toimipisteen kiinteistömenoihin sisältyy kone- ja metalliosaston siirtotilojen vuokria ajalta tammi-elokuu 2014 yht Loviisan toimipisteen tilat on vuokrattu Keskinäinen kiinteistö Oy Loviisan Amistolta. Amiston lisäksi tiloissa ovat vuokralaisina Loviisan kaupungin keskuskeittiö ja Edupoli.

19 17 Edupoli Edupoli on kuntalain mukainen kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos Edupolin strategia on esitetty liitteessä 3. Edupolin rahoituslaskelma vuosille on esitetty liitteessä 5. Liikelaitos Edupolin tarkennettu talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille käsitellään liikelaitoksen johtokunnassa joulukuussa 2013.

20 Ammatillisen koulutuksen ja konsernipalveluiden tuloslaskelma ja rahoituslaskelma TULOSLASKELMA Tp-2012 TA 2013 TAes-2014 Muutos- TAsu 2015 TAsu 2016 % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,2 % * Maksutuotot * Tuet ja avustukset ,5 % * Muut toimintatuotot ,7 % ** ,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,6 % Henkilösivukulut * Eläkekulut ,1 % * Muut henkilösivukulut ,2 % * Palvelujen ostot ,5 % Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana ,9 % * Avustukset ,2 % * Muut toimintakulut ,0 % ** ,6 % TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot * Korkokulut * Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

21 19 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma ilman liikelaitosta TA-2013 TAes 2014 Muutos TAsu 2015 TAsu 2016 % Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,9 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta ,9 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys ,0 % Pitkäaik.lainojen vähennys ,0 % ,2 % Oman pääoman muutokset ,4 % Rahavarojen muutos ,9 %

22 3. Investoinnit Investointien perustelut Porvoon ammattiopisto Investointiesitykset HANKE 3 Kone- ja laitehankintaesitykset Ammatillisen koulutuksen vetovoima on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Opiskelijaryhmien keskimääräinen koko on suurempi kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa tarvetta opetukseen käytettävän kaluston määrän kasvattamiseen. Jotta oppilaitos voi tarjota laadukasta opetusta ja opiskelijoille laadukkaan oppimisympäristön, täytyy sen satsata kaluston kilpailukykyisenä pitämiseen vuosittain. Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Toimipisteiden esitykset hankekokonaisuudet Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. AMISTO HANKE 3 Kone- ja laitehankintaes. V Esitys Päätös PMT6 Auto Testauslaitteet Sähköharjoitustaulu Työsalin harjoitus-/opetusvälineistö Logistiikka Nykyaikainen/työturvallisempi kuorma-auton puominostin varusteineen Uuden työsalin (ent. Edupolin muovi) kalustus ja oppimisympäristö Sähkö-automaatio Opetusvälineistöä Prosessi Työsalin laitteistoa ja välineistöä ICT Opetusvälineistöä Painoviestintä Suurkuvatulostin + prässi Elintarvike Yleiskone+ lisävarusteet (korvaa lähes 30 v. vanhan toim.varmuus ja työturvallisuus alentunut Catering Astianpesukone elip-cat opk ,00

YV Yh 15.10.2013 Kyjory 9.9.2013

YV Yh 15.10.2013 Kyjory 9.9.2013 1 YV Yh 15.10.2013 Kyjory 9.9.2013 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016... 4 2.1 Talousarvion rakenne... 4 2.2 Talousarvion perustelut... 4 Oppisopimuskeskus... 7 Amisto...

Lisätiedot

YV 8.11.2012 Yh LIITE 127 18.10.2012 Kyjory 5.9.2012

YV 8.11.2012 Yh LIITE 127 18.10.2012 Kyjory 5.9.2012 1 YV 8.11.2012 Yh LIITE 127 18.10.2012 Kyjory 5.9.2012 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015... 4 2.1 Talousarvion rakenne... 4 2.2 Talousarvion perustelut... 4 Oppisopimuskeskus...

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2013 2017 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä ja antavat

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Yh hyv.xx.x.2014 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

Yh hyv.xx.x.2014 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yh hyv.xx.x.2014 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2015 2019 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

YH 28.4.2015 46 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

YH 28.4.2015 46 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA YH 28.4.2015 46 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2016 2020 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset EFQM MALLI TOIMINNTA TÚLOKSET 1 Johtajuus Lainsäädäntö Perussopimus Hallintosääntö Ydinprosessit Vuosisuunnitelmat Talousarvio Tilinpäätös Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

YV11.11.2014. LIITE 2 hyväks. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

YV11.11.2014. LIITE 2 hyväks. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA YV11.11.2014 LIITE 2 hyväks. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä...

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2017 2021 Strategian laadinta Toiminta-ajatus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus ja arvot toimivat toimintaamme ohjaavina tekijöinä ja antavat

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

YH 22.10.2015 Liite 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

YH 22.10.2015 Liite 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA YH 22.10.2015 Liite 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä...

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 2 Koulutuspaikkakunnat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Kitee Lieksa Niittylahti Nurmes Outokumpu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA 2017 2019 817/13.130/2016 KH 10.10.2016 312 Valmistelu ja lisätiedustelut: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 0405141133, jari.kettunen@porvoo.fi

Lisätiedot