PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23"

Transkriptio

1 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA :00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TILINPÄÄTÖS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 29 VUODELTA TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN TEOLLISUUSHALLIN 31 MUUTOSTÖIHIN (LAPWALL OY ESIVALMISTUSTILA) 21 ÄSSÄMONITOIMIKENTÄN RAKENTAMINEN LAINAN TAKAAMINEN, KIINTEISTÖ OY 35 UKONOJANKARTANO 23 VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN 36

2 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pahkala Lauri 18:00-20:17 valt. pj. Tuuli Tuomas 18:00-20:17 valt I vpj. Rimpeläinen Satu 18:00-20:17 valt II vpj Aitto-oja Teemu 18:00-20:17 jäsen Hiltunen Jouko 18:00-20:17 jäsen Hoikka Raimo 18:00-20:17 jäsen Karppinen Kauko 18:00-20:17 jäsen Kesti Merja 18:00-20:17 jäsen Konola Matti 18:00-20:17 jäsen, kh:n pj. Körkkö Kari 18:00-20:17 jäsen Leiviskä Matti 18:00-20:17 jäsen Mahosenaho Riitta 18:00-20:17 jäsen Mikkonen Jari 18:00-20:17 jäsen Pellikka Matti 18:00-20:17 jäsen Pellikka Sami 18:00-20:17 jäsen Nissinen Jouko 18:00-20:17 kunnanjohtaja esittelijänä Luttinen Helvi 18:00-20:17 pöytäkirjanpitäjä Tuikkanen Juha 18:00-20:00 henk.- ja talousjohtaja asiantuntijana :ien 17, 18 ja 19 aikana ALLEKIRJOITUKSET Lauri Pahkala Puheenjohtaja Helvi Luttinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Riitta Mahosenaho Jari Mikkonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä klo Pyhännän kunnantalolla. hallintosihteeri Helvi Luttinen

3 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvaltuusto 15 Pyhännän valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston ko koukseen on vähintään 6 päivää ennen kokousta lähetettävä erik seen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtuusto on lisäksi päättänyt, että kokouskutsu esityslistoineen lähe tetään kunkin valtuustoryhmän kahdelle varavaltuutetulle. Työjärjestyksen mukaan kokouksesta on annettava vähintään 6 päi vää ennen kokousta yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaulul la. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on julkaistu lisäksi valtuuston päätöksen mukaisesti kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuil la. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähin tään kaksikolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Valtuusto toteaa, onko kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja jäsenmää rään nähden päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi. Nimenhuudossa oli läsnä 15 valtuutettua.

4 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kunnanvaltuusto 16 Pyhännän valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajat va li taan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja pöytäkirjantarkastajat toi mi vat myös ään tenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä. Valtuusto valitsee työjärjestyksen mukaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Riitta Mahosenaho ja Jari Mikkonen. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Jari Mikkonen ja Riitta Mahosenaho.

5 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös ti li kautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tarkas ta jien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava ti lin päätös kunnanvaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liit tee nä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker tomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 69 :n mukaisesti toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys val tuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teu tumi ses ta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kun nan joh taja. Tuloslaskelma; Toimintatuotot (ulk.) ,31, (1,39 %) Toimintakulut ,91, (6,69 %) Toimintakate ,60, (7,75 %) Verotulot ,24, (6,64 %) Valtionosuudet ,00, (13,19 %) Vuosikate ,40, (57,19 %) Investoinnit; Investointimenot ,78 (-37,24 %) Rahoitusosuudet ,19 (-70,60 %) Tilikauden tulos oli ,41. Tulos parantui vuoteen 2012 verrattuna ,62. Esityslistan oheismateriaalina tilinpäätös Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja lähettää sen tilin tar kas ta jan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle kuntalain 71 :n mukaisessa tarkoituksessa arvioitavaksi. Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen tar kas tus lau ta kun nan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen ,41 käsittelystä seu raavaa: 1. Puretaan kertynyttä poistoeroa suunnitelman mukaan 81540, Siirretään toteutunut tilikauden ylijäämä ,01 yli-/tai alijäämän

6 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto ti lil le. 3. Henkilöstö- ja talousjohtaja voi tehdä tilinpäätökseen mahdollisia tek nisluon tei sia korjauksia. Henkilöstö- ja talousjohtaja Juha Tuikkanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta saattaa tilinpäätöksen 2013 valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä sekä hyväksyy v tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on tämän pöytäkirjan liitteenä. Kunnanvaltuusto 17 Tilinpäätös vuodelta 2013 lähetetään esityslistan oheismateriaalina ja tilintarkastuskertomus on liitteenä. Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen, hyväksyi kunnanhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Valtuusto merkitsi tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Henkilöstö- ja talousjohtaja Juha Tuikkanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. Liitteet Liite 1 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013

7 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n ja hallintosäännön 61 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta on arviointisuunnitelmansa mukaisesti perehtynyt kunnan hallintoon ja talouteen tilintarkastajan antamien selvitysten, talousarvion toteutumisvertailujen, viranomaishaastattelujen, kokouspöytäkirjojen sekä muiden henkilökohtaisten havaintojen perusteella. Arviointikertomus laaditaan valmiiksi tässä kokouksessa. Kunnanvaltuusto 18 Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen. Arviointikertomus esitetään valtuustolle tiedoksi. Valtuusto päättänee niistä toimenpiteistä, joihin valtuusto katsoo arviointikertomuksen antavan aihetta. Arviointikertomus vuodelta 2013 asetetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi. ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on tämän pöytäkirjan liitteenä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on liitteenä. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Satu Rimpeläinen esitteli valtuustolle tarkastuslautakunnan vuodelta 2013 antaman arviointikertomuksen. Valtuutettu Tuomas Tuuli esitti, että vastaisuudessa arviointikertomuksessa käytettäisiin täsmällisempiä lukuja ja ilmaisuja. Valtuusto hyväksyi Tuulen esityksen pontena tämän asian käsittelyn yhteydessä. Arviointikertomus merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi ja se saatetaan tiedoksi myös kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Henkilöstö- ja talousjohtaja Juha Tuikkanen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

8 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Kunnanhallitus Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täy tän töön pano-oh jei den mukaisesti talousarvion toteutumisen ensimmäinen raportointi teh dään huhtikuun lopun tilanteen mukaisesti kunnanhallitukselle, kun nanval tuus tol le ja tarkastuslautakunnalle. Tiedonantoon kuuluvat kirjanpitolistat käyttötalousosan ja investointiosan ta lous ar vion toteutumisesta, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Oheismateriaalina lähetetään tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalouden to teu tu mis ver tai lu, investointivertailu, tase sekä yhteenveto talousarvion to teu tu mi ses ta Kunnanvaltuusto 19 Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisraportit tiedoksi ajalta ja päättää antaa raportit tiedoksi valtuustolle ja tar kas tus lauta kun nal le. Oheismateriaalina lähetetään tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalouden to teu tu mis ver tai lu, investointivertailu, tase sekä yhteenveto talousarvion to teu tu mi ses ta Talousarvion toteutumisraportit ajalta merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi. Henkilöstö- ja talousjohtaja Juha Tuikkanen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

9 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN TEOLLISUUSHALLIN MUUTOSTÖIHIN (LAPWALL OY ESIVALMISTUSTILA) 4/ /2014 Kunnanhallitus Lapwall Oy ja Pyhännän kunta ovat neuvotelleet teollisuushallin muu tostöis tä. Lapwall Oy:n tuotanto on kasvanut niin voimakkaasti, että yhtiö suun nit te lee toisen tuotantolinjan hankkimista nykyisiin tuotantotiloihin. Uu den linjan hankinta edellyttää nykyisten esivalmistuskoneiden, mm. sirkke lei den, siirtämistä toisiin tiloihin. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole käy tet tävis sä sopivaa tilaa esivalmistukseen. Toinen muutos kohdistuu teol li suushal lin päädyssä olevaan kylmään varastoon, josta osa eristettään pressuilla, jot ta elementtien pakkaamista voidaan tehostaa. Tilatarvetta on kartoitettu ja todettu, että esivalmistustila voidaan saada muut ta mal la teollisuushallin yhteyteen rakennetusta katoksesta osa puo liläm pi mäk si tilaksi. Muutettavan tilan suuruus on noin 230 m 2. Tällainen muu tos työ on myös taloudellisesti edullisin ratkaisu. Muutoksen kohteena olevissa tiloissa on suoritettu katselmus, johon ovat osal lis tuneet kunnan, yrityksen ja paloviranomaisten edustajat. Katselmuksessa to det tiin, että em. suunnitelluille muutostöille ei ole rakenteellisia ja pa lo tek ni siä ongelmia. Teknisessä toimistossa on valmisteltu hanketta ja laadittu hankkeelle kustan nus ar vio, joka on esityslistan oheismateriaalina. Muutostöiden kustannukset ovat Hankkeelle on mahdollista saada elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta avustusta % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan varataan hankkeelle LapWall Oy:n teollisuushallin muutostyöt :n menomääräraha. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn myöhempään kokoukseen. Kunnanhallitus Hankesuunnitelmaa on tarkistettu siten, että muutettavan tilan pinta-ala on 279 m 2, mutta rakennussuunnitelmiin tehtyjen muutosten takia kustannusarvio on pienentynyt :oon. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan varataan hankkeelle LapWall Oy:n

10 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto teollisuushallin muutostyöt :n menomääräraha. Kunnanvaltuusto 20

11 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ÄSSÄMONITOIMIKENTÄN RAKENTAMINEN 10/ /2014 Kunnanhallitus Pyhännän kunta jätti koulukeskuksen monitoimikentän rakentamisen ra hoitta mi sek si avustushakemuksen Ässäkenttäohjelmaan Äs sä kenttä oh jel ma on S-ryhmän ja Suomen Palloliiton yhteistyömuoto, jonka ta voittee na on lasten ja nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen lä hi liikun ta paik ka ra ken ta mi sen avulla. Valtakunnallisen mo ni toi mi kent tä oh jelman tavoitteena on rakentaa kaikkiaan 100 monitoimikenttää suomalaisten ala kou lu jen pihoille. Vuosittain pyritään rakentamaan 20 monitoimikenttää. Kunnan investointiohjelmassa on ollut monitoimikenttää vastaavan pe liaree nan rakentaminen jo viisi vuotta. Pyhännän kunta jätti avustushakemuksen Suomen Palloliitolle Äs säkent täoh jel maan , jolla myönnettiin :n avus tus kentän rakentamiseen vuoden 2014 aikana, annettiin Ässäkenttäohjelma on kilpailuttanut kenttien rakentamisen ja hyväksynyt 5 eri toimittajaa, joista kunta voi valita kentän toimittajan. Kaikkien toi mit tajien kenttä maksaa asennettuna, joten avustuksen jälkeen kunnan net to me nok si jää Ässämonitoimikenttä on mitoiltaan 21 m x 12 m ja sisältää seuraavaa: - sivulaidat. korkeus 0.9 m ja päätylaidat, korkeus 3.0 m - koripallokorit - verkon lentopalloon, sulkapalloon ja tennikseen - jalkapallomaalit - hiekkatekonurmen Ässämonitoimikentällä voi pelata mm. jalkapalloa, sählyä, lentopalloa, kori pal loa ja tennistä Koulukeskuksella alakoulun piha-alueella on valmis pohja peliareenalle. Kun nan tehtävänä on tasata kenttäalue ja valita viidestä toimittajasta yksi toi mit ta maan ja asentamaan monitoimikenttä. Kenttä tullaan asentamaan mennessä. Ässäkentän rakentaminen edellyttää, että kunta varaa hankkeelle :n me no mää rä ra han ja :n tulomäärärahan kuluvan vuoden ta lous arvion investointiosaan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Ässämonitoimikentän raken ta mi seen varataan kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan hankkeel le 4312 Ässäkenttä :n menomääräraha ja :n tu lo mää rära ha.

12 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennustarkastaja Timo Aitto-oja oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanvaltuusto 21

13 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAINAN TAKAAMINEN, KIINTEISTÖ OY UKONOJANKARTANO 11/ /2014 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallitus on päättänyt rakentaa kaksi uutta vii den asunnon ri vi ta loa Rantakuja 3:sta puretun rivitalon paikalle. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallitus pyytää Pyhännän kunnalta omavel kais ta takausta Kuntarahoitus Oyj:n :n lainalle. Lainan saamisen edellytyksenä on kunnan omavelkainen takaus. Esityslistan liitteenä on Kiinteistö Oy Ukonojankartanon lai nan ta kaus pyyntö, Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous ja Kiinteistö Oy Ukonojankartanon halli tuk sen pöytäkirjaotteet ja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle omavelkaisen takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Ukon ojan kar ta non Kuntarahoitus Oyj:lta otettavalle :n lainalle. Takauksen myöntämistä esitetään myös lainan korolle, viivästyskorolle sekä uudistamis- ja perintäkuluille. Kunnanvaltuusto 22

14 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 :n ja kuntalain 11:n mukaisesti uu den varavaltuutetun, jos valtuutettujen määrä jää valtuustokauden aikana va jaak si. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määrää mään kunnanvaltuustoon uuden varavaltuutetun edesmenneen va semmis to liit on 2. varavaltuutetun Markku Tikkasen tilalle. Keskusvaalilautakunta määrää vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Sanni Mak ko sen kunnanvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee keskusvaalilautakunnan päätöksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto 23 Keskusvaalilautakunnan päätös merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi.

15 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PYHÄNNÄN KUNTA VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuusto Kokouspvm Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Valitusosoitus Valitusviran-omainen ja valitusaika Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 : mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 15-16, 18-19, 23 HallintolainkäyttöL:n 5 :n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta: Os. Isokatu 4, 3. krs., PL 189, OULU, sähköposti: fax: , puhelin , virka-aika Kunnallisvalitus, pykälät 17, Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, pykälät Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain /701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Tämä valitusosoitus liitetään valtuuston pöytäkirjaan. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60 Kunnanhallitus 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 18:00-18:38 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot