SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA SIMON KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS MUUTOKSET SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖÖN LUOKANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN 84 ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAKSI 38 EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA TALOUSARVION 2015 RAHOITUSOSAN MUUTOS LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN INVESTOINTIOHJELMAAN 41 LISÄMÄÄRÄRAHA KAUKOLÄMPÖVERKON 88 LAAJENTAMISEEN MONTAJANKUJALLE 42 MERI-LAPIN KUNTAJAKOSELVITYKSEN 89 PÄÄTTYMINEN 43 ALOITE VUONNA 2013 KUNNASTA 95 POISMUUTTANEIDEN SYISTÄ MUUTTOON 44 OSAVUOSIKATSAUS 4/ ASEMAKAAVAN MUUTOS MAKSNIEMESSÄ TILOILLA 98 12:27 JA 12:26 46 TEOLLISUUSHALLIN OSTOTARJOUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 102

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hamari Helena 19:00-21:02 jäsen Kantola Lea 19:00-21:02 jäsen Korpikoski Terho 19:00-21:02 jäsen Kuusela Tapani 19:00-21:02 jäsen Leskinen Tarja 19:00-21:02 jäsen Lämsä Seppo 19:00-21:02 jäsen Martimo Sauli 19:00-21:02 puheenjohtaja Marttila Piia 19:00-21:02 jäsen Marttila Tuomo 19:00-21:02 jäsen Niskala Lauri 19:00-21:02 jäsen Onkalo Tuomo 19:00-21:02 jäsen Poikela Matti 19:00-21:02 II varapuheenjohtaja Simoska Minna 19:00-21:02 jäsen Simoska Raimo 19:00-21:02 jäsen Vakkala Lauri 19:00-21:02 I varapuheenjohtaja Veittikoski Marko 19:00-21:02 jäsen Ylikärppä Pirkko 19:00-21:02 jäsen Silvennoinen Jouko 19:00-21:02 Varajäsen T Böökin tilalla Järnfors Janne 19:00-21:02 Varajäsen S Puotiniemen tilalla Marttila Vivi 19:00-21:02 kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 19:00-21:02 hallintojoht,pöytäki rjanpit POISSA Böök Tuomo jäsen Hiltula Ari jäsen Puotiniemi Sami jäsen Toivanen Sari jäsen ALLEKIRJOITUKSET Sauli Martimo Puheenjohtaja Keijo Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Seppo Lämsä Piia Marttila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimisto

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokous kutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedote taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Tämän valtuuston kokouksen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, ensimmäisille varaval tuutetuille ja kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on samana päivänä asetettu nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Lisäksi ko kouskutsu on julkaistu Lounais-Lappi -lehdessä. Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkos järjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko val tuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Lämsä ja Piia Marttila.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall Kuntalain 68 :n mukaan: "Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava ti li kau del ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi ke sä kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tu lok ses ta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset li sätie dot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kun nanjoh ta ja tai pormestari." Kuntalain 68 a :n mukaan: "Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laa tia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon ser ni tilin pää tös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tu loslas kel mien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Kon ser ni ti lin päätök seen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa anne taan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytös tä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laa ti mat ta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edel tä neel tä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai si tä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja kon ser nin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päät ty neel tä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta ty tär yh tei sö jen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmas osan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden ta se ar vos ta." Kuntalain 69 :n mukaan: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston aset tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta kun nas sa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annet ta va tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liit ty-

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto vis tä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kun ta kon ser nin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toi min ta ker to mukses sa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili kau del la sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toi men pi deoh jel man riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys ti li kauden tuloksen käsittelystä." Tilinpäätös esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Lisätietoaineisto: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 ehdotus kj Kunnanhallitus esittää toimintakertomuksessa valtuustolle, että ti likau den 2014 alijäämä, ,05 euroa, siirretään taseen yli jäämä ti lil le. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen, jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja saattaa sen tar kas tus lauta kun nan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tehdä pieniä teknisluonteisia korjauksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan. Kvalt ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoaineisto: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Valtuusto käsittelee kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen. Valtuusto hyväksyi Simon kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014 Kvalt Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta, ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita sekä onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Lisätietoaineisto: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 Valtuusto - merkitsee päivätyn tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Kvalt Kuntalain momentin mukaan tilintarkastukseen liittyvien valtuus tol le esitettävien asioiden lisäksi tarkastuslautakunnan on ar vioita va, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ta voit teet kun nas sa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jär jes tetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa tässä tarkoituksessa val tuus tol le ar viointi ker to muk sen, joka perustuu kunnanhallituksen laa ti man ti lin pää töksen analysointiin ja toimintasuunnitelman sekä -ker to muk sen ver tailuun. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan laatinut ja al le kirjoit ta nut arviointikertomuksen. Lautakunta esittää arviointikertomuksen valtuustolle käsiteltäväksi. Lisätietoaineisto: Arviointikertomus vuodelta 2014 Valtuusto käsittelee Simon kunnan vuoden 2014 ar vioin ti ker to muksen, antaa sen hallitukselle toimenpiteitä varten ja lautakunnille tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SIMON KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 Khall Simon kunnan hyvinvointityöryhmä on valmistellut kunnan sähköisen hy vin voin ti ker to muk sen vuonna Kertomus on lähetetty kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Kertomus lisätietoaineistona. Vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala tulee kunnanhallituksen kokouk seen esittelemään hyvinvointikertomuksen. ehdotus kj Kvalt Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kertomuksen ja lähettää sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoaineisto: Hyvinvointikertomus 2014 Valtuusto käsittelee Simon kunnan hyvinvointikertomuksen vuodelta Valtuusto hyväksyi Simon kunnan hyvinvointikertomuksen vuodelta 2014.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MUUTOKSET SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖÖN Sivltk Simon kunnan sivistysosastolla on tapahtunut seuraavia muutoksia, joi den vuoksi päävastuualueen johtosääntöä täytyy muuttaa: Kivalojen seutuopisto on muuttunut Kivalo-opistoksi ja Kivalo- opiston rehtorin ratkaisuvalta on määritelty Länsi-Pohjan musiikkitoimen yh teis lau ta kun nan ja vapaan sivistystyön jaoston johtosäännössä. Vapaa-aikatoimella ei ole enää toimistosiheeriä, joka on toiminut vapaa-ai ka toi men joh ta jan sijaisena poissaolojen aikana. Perhepäivähoidonohjaajan ja päiväkodin johtajien ratkaisuvaltaa on tar peen muuttaa lyhyiden virkavapaiden ja sijaisuuksien osalta. Simon kunnassa on otettu käyttöön päivähoitopalvelujen jär jes tä misek si palveluseteli, johon liittyvistä asioista päättää per he päi vä hoidon oh jaa ja. Päivähoitoa järjestetään neljässä ryhmäperhepäiväkodissa. ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle si vis tys toi men päävastuualueen johtosääntöön seuraavat muu tokset: 4 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Seutuopiston rehtorin ratkaisuvalta on määritelty Länsi-Pohjan musiik ki toi men yhteislautakunnan ja vapaan sivistystyön jaoston joh tosään nös sä. 4 C. Vapaa-aikatoimenjohtaja Poistetaan teksti: Vapaa-aikatoimenjohtajan poissa ollessa tai ol lessa esteellinen sijaisena toimii toimistosihteeri. 4 E. Perhepäivähoidonohjaaja ja päiväkodin johtaja Kohta 3. Myöntää virkavapauden ja työloman enintään seitsemäksi päi väk si kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työlo man ajalta maksettavan palkan määrä ja ottaa sijaisen. 4 E. Perhepäivähoidonohjaaja päättää lisäksi 2. Palvelusetelin myöntämisestä ja muista palveluseteliin liittyvistä asiois ta. 6 Päivähoitoa järjestetään Simon ja Maksniemen päiväkodeissa, neljäs sä ryhmäperhepäiväkodissa, hoitajan kotona tapahtuvassa perhe päi vä hoi dos sa ja tarvittaessa lautakunnan päätöksellä lapsen

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto omas sa kodissa. ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 4 E. Perhepäivähoidonohjaaja päättää lisäksi 2. Palvelusetelin myöntämisestä ja muista palvelusetelin käyttöön liittyvistä asioista. 6 Päivähoitoa järjestetään Simon ja Maksniemen päiväkodeissa, neljässä ryhmäperhepäiväkodissa, hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja tarvittaessa lautakunnan päätöksellä lapsen omassa kodissa sekä päivähoidon palvelusetelillä. 3 A. Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta 13. Päättää palvelusetelin sääntökirjasta, palvelusetelin ehdoista ja hinnoista. Khall Lisätietoaineisto: sivistystoimen päävastuualueen johtosäännöksi ehdotus kj Kvalt Kunnanhallitus hyväksyy sivistystoimen päävastuualueen johtosäännön muutokset ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoaineisto: sivistystoimen päävastuualueen johtosäännöksi Valtuusto hyväksyy sivistystoimen päävastuualueen johtosäännön. Valtuusto hyväksyi sivistystoimen päävastuualueen säännön. Sääntö tulee voimaan

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LUOKANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAKSI Sivltk ehdotus ktj Perustettavan pienryhmän opettajalla täytyy olla eri tyis luo kan opet tajan kelpoisuus. Simon kunnassa ei ole erityisluokanopettajan vir kaa. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että yksi avoin luokanopettajan virka muutetaan eri tyis luokan opet ta jan viraksi. ehdotus hyväksyttiin. Khall ehdotus kj Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yksi avoin luokanopettajan virka muutetaan erityisluokanopettajan viraksi. ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallituksen jäsen Tarja Leskinen ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kvalt Valtuusto päättää, että yksi avoin luokanopettajan virka muutetaan erityisluokanopettajan viraksi. hyväksyttiin. Valtuutettu Tarja Leskinen ilmoitti olevasa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA 447/ /2015 Khall ehdotus kj Kvalt Minna Peisa on kirjeellään pyytänyt eroa luot ta mus toimes ta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hän on ollut va ra jä se nenä sivistyslautakunnassa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Min na Peisalle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja va litsee uuden varajäsenen Minnan Peisan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto myöntää Minna Peisalle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto myönsi eron Minna Peisalle sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Maiju Tihisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVION 2015 RAHOITUSOSAN MUUTOS 482/ /2015 Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt seuraa vas ti: " Valtuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden myön tää Simon kunnan kuntakonserniin kuuluvalle yhtiölle tai yh teisöl le korkeintaan euroa lainaa kalenterivuodeksi. Koron on ol ta va vähintään kolmen kuukauden euribor-korko. Kunnanhallitus päät tää muuten lainaehdoista." Kunnan myöntämä konsernin sisäinen laina on tarkoitettu tuomaan jous ta vuut ta konserniyhtiöiden talouden hallintaan. Simon kunnan kun ta kon ser niin kuuluvat tytäryhtiöt Simon Vuokratalot Oy (100 %) ja Simon Vesihuolto Oy (78,95 %). Talousarvion 2015 rahoitusosassa ei ole otettu huomioon valtuuston an ta maa valtuutusta konsernilainan annon osalta. Liite ehdotus kj Kvalt Liite TA 2015 rahoitusosa Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi kunnan val tuus ton tekemän kuntakonsernin sisäisen lainan pe ri aa te pää tök sen perusteella TA 2015 rahoitusosaan an to lai na kohtaan antolainojen lisäystä euroa ja antolainojen vähennystä euroa. ehdotus hyväksyttiin. TA 2015 rahoitusosa Valtuusto päättää hyväksyä kun nan val tuus ton tekemän kuntakonsernin sisäisen lainan pe ri aa te pää tök sen perusteella TA 2015 rahoitusosaan an to lai na koh taan antolainojen lisäystä euroa ja antolainojen vähennystä euroa. hyväksyttiin.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2015 INVESTOINTIOHJELMAAN Khall Simon kunta ja TeliaSonera Finland Oyj sopivat yhteisesti Val ta kun nal li seen laajakaista kaikille 2015 hankkeeseen liittyen vies tin tä ver kon rakentamisesta ja ehdoista Ylikärpän alueelle viestintäverkon verkkoratkaisu oli toteutettu ja käyt töönotet ta vis sa. Verkko on nyt kokonaan valmis sopimuksen edel lyt tämäl lä tavalla, ja liittymäsopimuksen tehneet kotitaloudet liitetty verkkoon. Lapin ELY keskus on tehnyt hankkeelle tukipäätöksen (dnro 431/ ) jossa tukikelpoisen verkon rakentamisesta Simon kunnan osuudeksi 22%:n mukaan jää ,12. Simon kunta on maksanut TeliaSonera Finland Oyj:lle en nak ko maksu na hankkeesta vuonna Vuoden 2015 investointiohjelmassa on laajakaistahankkeelle varattu euron määräraha. Hankkeelle tarvitaan vielä euroa lisä mää rä ra haa kunnan rahoitusosuuteen. ehdotus kj Kvalt Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Yli kär pän laajakaistahankkeelle lisämäärärahaa vuoden 2015 talousarvioon euroa. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto päättää myöntää Ylikärpän laajakaistahankkeelle lisämäärärahaa vuoden 2015 talousarvioon euroa. hyväksyttiin.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA KAUKOLÄMPÖVERKON LAAJENTAMISEEN MONTAJANKUJALLE 411/ /2015 Khall Simon kunta ja Simon Sotaveteraanien asuntosäätiö ovat neu vo telleen useita vuosia säätiön omistaman rivitalon liittämisestä kunnan kau ko läm pö verk koon. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Si mon Sotaveteraanien asuntosäätiö on nyt valmis osallistumaan hank keen kustannuksiin eurolla. Hankkeeseen ei ole voitu ai kai sem min varata määrärahaa, koska asuntosäätiön osal lis tu minen kustannuksiin on ollut epävarmaa. Lisätietoaineisto: Teknisen toimen päällikön esitys ehdotus kj Kvalt Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntäisi vuo den 2015 investointiohjelmaan euron lisämäärärahan kau ko läm pö ver kon laajentamiseen Montajankujalle. Tulopuolelle lisätään euroa. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoaineisto: Teknisen toimen päällikön esitys Valtuusto päättää myöntää vuoden 2015 investointiohjelmaan euron lisämäärärahan kaukolämpöverkon laajentamiseen Montajankujalle. Tulopuolelle lisätään euroa. hyväksyttiin

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MERI-LAPIN KUNTAJAKOSELVITYKSEN PÄÄTTYMINEN 231/ /2014 Khall Valtiovarainministeriö määräsi kuntarakennelain 15 :n pe rus teel la toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kemin ja Tor nion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kun tien välillä. Ministeriö asetti kuntajakoselvittäjiksi toimitusjohtaja, VTM Martti Ruotsalaisen ja tutkimuspäällikkö, FM Timo Mäkitalon. Selvittäjien oli suoritettava kuntarakennelain 16 :ssä tarkoitettu erityi nen kuntajakoselvitys, jonka tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voi daan arvioida edellytyksiä yhdistää edellä mainitut kunnat tai osa kun nis ta yhdeksi tai kahdeksi kunnaksi. Selvitystyö alkoi ja mää rä ai ka valmistumiselle on Kuntajakoselvittäjät ehdottavat Kemin, Keminmaan ja Simon kun nille, että Kemin, Keminmaan ja Simon kunnista muodostetaan uusi kun ta. Kuntaliitos toteutettaisiin siten, että kaikki kolme kuntaa lakkai si vat ja ne yhdistettäisiin perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa Kuntajakoselvittäjät esittävät pidettäväksi kuntien välinen neuvottelu , jossa on tarkoitus neuvotella yhdistymissopimuksen sisäl lös tä. Kuntaliitosta koskeva päätös käsitellään kuntien val tuustois sa Kunnanhallituksen tulee keskustella Simon kunnan tavoitteista esitet tyyn kuntaliitokseen liittyen, määritellä miten asiaa valmistellaan Si mon kunnan luottamustoimielimissä sekä mahdollisista osal lis tu jista kuntien välisissä neuvotteluissa. Lisätietoaineisto: Meri-Lapin kuntajakoselvitys, kuntajakoselvittäjien eh do tus sekä Kemin kaupungin, Keminmaan ja Simon kuntien yhdis ty mis so pi mus luon nos ehdotus kj Kunnanhallitus keskustelee Simon kunnan tavoitteista mahdolliseen kol men kunnan kuntaliitokseen liittyen sekä päättää Simon kunnan edus ta jis ta, jotka osallistuvat mahdollisiin kuntien välisiin neu vot te lului hin. Kunnanhallitus päättä järjestää valtuuston iltakoulun, jossa kä si tellään periaatetasolla Simon kunnan halukkuutta kuntaliitokseen, kunnan tavoitteita mahdolliseen liitokseen liittyen sekä kuntien välisten neu vot te lu jen reunaehtoja. Seminaari järjestetään ennen kun ta ja ko-

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto sel vit tä jien esittämää mahdollista kuntien välistä ensimmäistä neuvot te lua Khall Kunnan edustajiksi nimettiin valtuuston puheenjohtaja, kun nan hal lituk sen puheenjohtaja, Perussuomalaisten valtuustoryhmän pu heenjoh ta ja, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja + koalition edus ta ja, kunnanjohtaja Esko Tavia ja Vivi Marttila. Valtiovarainministeriö määräsi kuntarakeennelain 15 :n pe rus teel la toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kemin ja Tor nion kaupunkien sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kun tien välillä. Ministeriö asetti kuntajakoselvittäjiksi toimitusjohtaja, VTM Martti Ruot sa lai sen ja tutkimuspäällikkö, FM Timo Mäkitalon. Selvittäjien oli suoritettava kuntarakennelain 16 :ssä tarkoitettu erityi nen kuntajakoselvitys, jonka tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voi daan arvioida edellytyksiä yhdistää edellä mainitut kunnat tai osa kun nis ta yhdeksi tai kahdeksi kunnaksi. Selvitystyö alkoi ja määräaika valmistumiselle on Kuntarakennelain 4 :ssä säädetään kuntajaon muuttamisen edel lytyk sis tä. Sen mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 :ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä paran taa: 1. kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata pal ve luiden järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimin ta ky kyä; 2. alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia, tai 4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kuntajakoselvittäjät ehdottavat Kemin, Keminmaan ja Simon kun nille, että Kemin, Keminmaan ja Simon kunnista muodostetaan uusi kun ta, joka toteutetaan siten, että kaikki kolme kuntaa lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toi min tan sa Kuntajakoselvittäjät katsovat tekemäänsä selvitykseen perustuen, et tä tässä uudistuksessa kaikki kuntarakennelain 2. ja 4. :n edel lytyk set täyttyvät ja että Kemin kaupungista sekä Keminmaan ja Si-

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mon kunnista on synnytettävissä uusi kunta, joka muodostuessaan luon nol li ses ta työssäkäyntialueesta on riittävän suuri pystyäkseen itse näi ses ti vastaamaan peruspalveluista vaativaa eri kois sai raan hoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta sekä ky kenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä kes tä vän kehityksen edellyttämään maankäyttöön. Erityisen tär keänä kuntajakoselvittäjät pitävät sitä, että suoritetut laskelmat ja sel vityk set osoittavat, että uusi perustettava kunta selviää taloutensa haas teis ta sekä edellytyksistä tuottaa ja järjestää palvelut yksittäisiä kun tia paremmin. Uuden kunnan nimeksi tulee Kemi. Se ottaa käyttöön kau pun ki-ni mityk sen. Uuden kunnan vaakunan valitsee yhdistymishallitus. Kuntien väliset neuvottelut on pidetty ja yhdistymissopimuksesta on pääs ty yhteisymmärrykseen. Muutoksia tuli mm. kohtaan 4.2. Yhdis ty mis hal li tus, 7. Hallinnon periaatteet ja 7.3. Lähidemokratia, osal lis tu mi nen ja vaikuttaminen. Valtiovarainministeriön virkamiesjohto julkisti 19. maaliskuuta ar vionsa talouspolitiikan keskeisistä haasteista ja tarvittavista po li tiik ka toimen pi teis tä ensi vaalikaudella. Arvioidun hitaan kasvun oloissa julki sen talouden velkasuhteen taittaminen laskuun edellyttäisi noin 6 mil jar din euron (3 %/BKT) sopeutustoimia vuoteen 2019 mennessä. Tä män mittaluokan sopeutustoimilla valtiontalous ja kuntatalous palai si vat lähelle tasapainoa. Kuntatalouteen sopeutustoimista kohdistuisi 2 miljardia euroa. Tämä voi daan tehdä tehtäviä ja velvoitteita karsimalla sekä toimintaa tehos ta mal la. Kuntarakenne tulee väistämättä muuttumaan huo matta vas ti lähivuosina. Kemi-Tornio alueella olisi nyt oiva tilaisuus vasta ta tähän haasteeseen ja hyödyntää tilaisuus. Lisätietoaineisto: Meri-Lapin kuntajakoselvitys, kuntajakoselvittäjien eh do tus sekä Kemin kaupungin, Keminmaan ja Simon kuntien yhdis tys mis so pi mus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kun ta ja ko sel vit tä jien ehdotuksen, jonka mukaan Kemin, Keminmaan ja Simon kunnista muodostetaan uusi kunta. Uusi kunta toteutetaan si ten, että kaikki kolme kuntaa lakkaavat ja ne yh dis tetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa Todettiin, ettei kunnanhallitukselle tullut määräaikaan mennessä kun ta lai sil ta yhtään huomautusta ehdotuksesta kuntien yhdistymisesityksestä.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Neuvottelutauko pidettiin kello Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana Tapani Kuusela esitti, ettei valtuusto hyväksy kuntajakoselvittäjien ehdotusta. Esitystä ei kannatettu. ehdotus hyväksyttiin. Tapani Kuusela jätti kunnanhallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen. Kvalt Lisätietoaineisto: Meri-Lapin kuntajakoselvitys, kuntajakoselvittäjien eh do tus sekä Kemin kaupungin, Keminmaan ja Simon kuntien yhdis ty mis so pi mus Valtuusto päättää hyväksyä kuntajakoselvittäjien ehdotuksen, jonka mu kaan Kemin, Keminmaan ja Simon kunnista muodostetaan uusi kun ta. Uusi kunta toteutetaan siten, että kaikki kolme kuntaa lak kaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, joka aloittaa toimintansa Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana val tuu tet tu Lauri Vakkala esitti, ettei valtuusto hyväksyisi kun ta ja kosel vit tä jien ehdotusta. Valtuutettu Tapani Kuusela kannatti Vak kalan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kun nan hal lituk sen esityksestä poikkeava esitys asiasta on äänestettävä. Lauri Vak ka la esitti nimenhuutoäänestystä. Valtuutettu Seppo Lämsä esit ti äänestystavaksi suljettua lippuäänestystä. Puheenjohtaja esitti äänestystä äänestystavasta, jossa valtuutettu Vak ka lan esitys nimenhuutoäänestyksestä on JAA ja valtuutettu Läm sän esitys suljetusta lippuäänestyksestä on EI. Ää nes tys esi tys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Lauri Vakkalan esitys ni men huu to äänes tyk ses tä sai seitsemäntoista (17) ääntä (Martimo Sauli, Böök Tuo mo, Hamari Helena, Hiltula Ari, Korpikoski Terho, Kuusela Ta pani, Leskinen Tarja, Marttila Piia, Marttila Tuomo, Niskala Lauri, Onka lo Tuomo, Poikela Matti, Puotiniemi Sami, Simoska Minna, Si moska Raimo, Vakkala Lauri ja Veittikoski Marko) ja Seppo Lämsän esitys sai neljä (4) ääntä (Kantola Lea, Lämsä Seppo, Toivanen Sari, Yli kärp pä Pirkko).

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot