tekee yhteistyötä enemmän tieto-taito/ bitti -tasolla kuin tavara-tuotannossa integraatio on virtuaalinen, mutta toiminta on reaalista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tekee yhteistyötä enemmän tieto-taito/ bitti -tasolla kuin tavara-tuotannossa integraatio on virtuaalinen, mutta toiminta on reaalista"

Transkriptio

1 1 Martti Vuorio Verkottumiskonsepti STRATEGIA Verkottumisen strategia Virtuaaliyritys on usean erilaisen resurssi- ja osaamispohjan omaavan (itsenäisen) yrityksen/verkon/organisaation tavoitelähtöinen yhteenliittymä, joka tuottaa asiakkaalle tuotekokonaisuuden tekee yhteistyötä enemmän tieto-taito/ bitti -tasolla kuin tavara-tuotannossa integraatio on virtuaalinen, mutta toiminta on reaalista Virtuaaliyritykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. Toimittajayhteistyö, päätoimittaja dominoiva. Usein miten alihankintayhteistyö 2. Tasa-arvoinen verkosto / verkostoyhteistyö Yleensä pienten yritysten yhteenliittymä suuremman tuotteen/ palvelun/ projektin tuottamiseksi 3. Virtuaaliset tiimit. Tavoitehakuisia ad hoc tiimejä, jotka toimivat projektina. Tavoitteena on uusi, agile business- rakenne, jonkin ainutlaatuisen ja asiakaslähtöisen ratkaisun löytämiseksi ja tuotteistamiseksi VÄLKYN (Virtuaalinen ja älykäs) yrityksen ja verkoston vision ja sitä tukevan strategian tulee lähteä seuraavista peruslähtökohdista: Asiakaslähtöisyys VÄLKKY yritys toimii kiinteässä yhteistyössä asiakkaan ja muiden samaan toimitusketjuun kuuluvien yritysten kanssa. Tämän virtuaalisen yhteistoimintayrityksen/verkon on vastattava tuotteen/palvelun koko elinkaaren laadusta, kustannustehokkuudesta sekä muista vaatimuksista. Toiminnan/ tuotannon mukautumiskyky VÄLKKY yritys toimii yhä kiihtyvässä tietämyksen (knowlwdge) ympäristössä, jossa uuden teknologian ja tieto-taidon omaksuminen ja hyödyntäminen on elinehto. Uusien esim. massaräätälöintiin mukautuvien, joustavien, kustannustehokkaiden sekä yhä uudelleen käytettävien moduliosien ja -prosessien on mukauduttava nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Inhimmillisten voimavarojen kehitys- ja muuntumiskyky VÄLKKY yritys edellyttää työntekijöiltään motivoituneisuutta, korkeaa ammattitaitoa sekä tieto-taitoa / tietämystä. Heidän on kyettävä joustavaan ja itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Mukautuminen markkinoihin VÄLKKY yritys kykenee mukauttamaan strategiansa ja toimintansa sekä jatkuvasti muuttuvaa kansainvälistä että paikallista kilpailua ja asiakaskuntaa vastaavaksi. Kumppanuus (partnership), tiimit ja keskittyminen omaan osaamisalueeseen VÄLKKY yritystoiminta perustuu kumppanuus- ja tiimityö menetelmiin; kukin yritys/yksilö keskittyy omaan osaamiseensa ja liittoutuu muiden yritysten/ yksilöitten kanssa mahdollisimman hyvin suunnitellun, tuotetun ja toimitetun tuotteen ja/tai palvelun aikaansaamiseksi. Yrityskulttuuri, toimintatavat ja käytännöt VÄLKKY yritys kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan, organisaatiotaan, yrityskulttuuriaan sekä toimintatapojaan vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Edelleen VÄLKKY yritys ylläpitää henkilöstönsä ammattitaitoa ja tieto-taitoa elinikäisen oppimisen avulla. Nämä muodostavat lähtökohdan myös verkottuneen yritysyhteistyön muodostamiselle. Verkon jäsenten avaintulosalueeet ja niitä mittaavat mittarit tulee tukea verkon kokonaistavoitetta, joka muodostuu yhdestä tai useammasta em. ominaispiirteestä.

2 2 PROSESSIT Verkottumisprosessi Toimintakykyisen virtuaaliyrityksen muodostaminen on haastava ja vaativa tehtävä. Alla on kuvattu prosessi kaksiulotteisella taulukolla, jonka rivit ovat niitä tehtäviä (verkoston elinkaari), joita verkottumisen onnistumiseksi on tehtävä. Sarakkeet muodostuvat verkostoyrityksen ympäristöstä (infrastuktuuri), jonka elementteihin verkostoitumisen prosessi kohdistuu tai jotka on otettava huomioon verkottumisessa. Esimerkiksi yritysten kulttuuriympäristö saattaa vaikuttaa ratkaisevasti partner-yritysten valintaan. Edelleen toimiessa samanlaiset toimintatavat ja -laitteet/systeemit muodostavat toiminnan kannalta oleellisen tekijän. VÄLKKY- ja VIRTUAALINEN Välkkyyritys sekä 2000-luvun /Virtuaalikansainvälinen yritysyhteistyö, yrityksen kouluts- ja kehitysohjelma ympäristö ja kehittämisalueet Välkky-/ virtuaaliyrityksen kehittämisprosessit Mahdollisuuksien kartoitus ja identifiointi sosiaali- / kulttuuriym päristö toimintaa ohjaavat säännöt (lait, tavat, säädökset jne.) toiminnot ja niiden johtaminen prosessit (Business Plan) logistiikka koneet ja laitteet toimintaprosessien rajoitukset iinformaatioympäristö (infrastruktuuri) Yhteistyökumppanien kartoitus ja identifiointi Välkky-/virtuaaliyritys, kehittäminen Välkky-/virtuaaliyritys, toiminta Välkky-/virtuaaliyritys, uudelleenorganisointi/ purkaminen Martti Vuorion konsultointi- / koulutusalueet 1. VIRTUAALIYRITYKSEN MUODOSTAMINEN JA KEHITTÄMINEN (Strategia) Modulin päätteeksi osallistujat: 1. Tietävät ja ymmärtävät ne syyt ja tarpeet, joiden vuoksi yritysten pitää verkottua ja muuntua pysyäkseen markkinoilla. 2. Tunnistavat yrityksen/verkon henkisten ja aineellisten resurssien strategiset ja taktiset vaikutukset, sekä ennen kaikkea tiedostavat muuntumis- ja kehityskykyisen henkilöstön vaatimukset yritykselle. 3. Tiedostavat oman roolinsa yrityksen/verkon kehittämisessä ja muuntumisessa. 4. Tietävät ja tuntevat ne kehittämisalueet, jotka ovat tarpeellisia oman kehittymisen kannalta ja joita tarvitaan oman yrityksen/verkon tavoitteiden saavuttamiseksi sekä yrityksen/verkon kehittämishankkeen läpiviemiseksi. Ensinnäkin pyritään selvittämään ne syyt ja tarpeet, jotka pakottavat yritystä verkottumaan ja muuntumaan yhä kansainvälisemmässä, monimutkaisemmassa ja vaativammassa toimintaympäristössä. Toiseksi moduli antaa osallistujille "eväät" ohjelman ja oman yrityksen/verkon kehittämishankkeiden läpiviemiseksi. Kolmanneksi osallistujat saavat yleiskuvan ohjelmaan liittyvistä moduleista sekä niiden sisällöstä, voidakseen valita/painottaa oman- ja yrityksen/verkon kehittämishankkeen kannalta tarpeellisia osia. 1. Johdanto ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. 2. Mikä on virtuaaliyritys miten se toimii. 3. Yrityksen/verkon johtamisen ja toiminnan kansainvälinen viitekehys.

3 3 4. Teknologinen strategia. 5. Henkilöstöstrategia. 6. Toiminnallinen strategia. 7. Liiketoimintastrategia. 8. Johdatus kehitysprojekteihin. 2. TOIMINTOKETJUJEN (prosessien) JA NIITÄ TUKEVIEN JÄRJESTELMIEN SYSTEMAATTINEN KEHITTÄMINEN VIRTUAALIYRITYKSESSÄ (Re-Engineering, ABM, BPR, TQM, BSC...) Modulin suorittamisen jälkeen osanottaja: 1. Tiedostaa organisaationsa kehittämistarpeet sekä osaa soveltaa em. analyysi- ja kehittämismenetelmiä. 2. Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen/verkon kehittämisprojekteja. 3. Tuntee ja pystyy soveltamaan apuvälineitä, tekniikoita, järjestelmiä, jne., joiden avulla toivottu kehittämisen lopputulos saadaan aikaan. 4. Pystyy soveltamaan käytäntöön (implementoimaan) kehittämisprosessin lopputuloksen ts. uudet toimintatavat, systeemit jne. Kolmannen maailman nopea teollistuminen ja kaupan esteiden poistuminen ovat lisänneet kansainvälistä kilpailua, jossa mukana pysyäkseen yritysten on oltava yhä tehokkaampia. On omaksuttava maailmanluokan yritysten (World Class best practice and Agile enterprise) parhaat käytännöt ja menetelmät. Yritykset yrittävät kehittää toimintaansa pelkästään automaatiota lisäämällä. Tämä kuitenkin epäonnistuu usein, koska olemassa olevat organisaatio-rakenteet ja/tai toimintamenetelmät ja systeemit (esim Atk) eivät tue uusia teknologisia ratkaisuja. Toiminnan todellinen kehittäminen vaatii yrityksen/verkon toimintoketjujen kokonaisvaltaista analyysiä ja kehittämistä. Usein jo tämä lisää, ilman automatisointia, yrityksen/verkon toiminnallista suorituskykyä. Tätä analyysiä ja kehittämistä kutsutaan termillä "Business Process Re-Engineering" eli BPR toimintojen uudelleen organisointi ja kehittäminen. Kehittämiseen kiinteästi myös toimintojohtamisen (ABM, Activity Based Management) kehittäminen sekä laatujohtamisen (TQM, Total Quality Management) kehittäminen. Menetelmien tavoitteena on yrityksen/verkon vaatimusten, toimintaedellytysten sekä laitteiden, systeemien ja menetelmien analyysi ja ratkaisuvaihtoehtojen kehittäminen. Lopputuloksena yrityksen/verkon toimintoketjut organisoidaan uudestaan lähtökohtana esim. hoikka tuotanto (Lean production), massaräätälöinti, asiakaslähtöisyys jne. 1. Muutostarpeen selvittäminen ja analyysi 5. Tulosten mittaus 2. Toiminto- ja järjestelmäanalyysi 6. Inhimilliset tekijät, henkilöjohtaminen Leadership) 3. Toimintojen, tehtävien ja järjestelmien 7. Tarkoituksenmukaiset ja soveltuvat välineet sekä toiminnallinen selvittäminen ja kuvaaminen teknologia 4. Tiimi- ja solutyöskentely 8. Käytäntöön soveltaminen (Implementointi) ja koulutus 5. Toiminnan ohjaus ja integraatio 9. Case- tapaukset ja harjoitukset 3. YRITYKSEN/VERKON TOIMINNAN TEHOSTAMINEN Kurssin suorituksen jälkeen osanottaja: 1. Ymmärtää muutoksen välttämättömyyden 2. Oivaltaa ja pystyy analysoimaan muutosten vaikutuksen yritystoimintaan 3. Tunnistaa mahdollisuudet ja strategiat joilla yrityksen/verkon toimintaa voidaan kehittää jatkuvasti 4. Tuntee ja osaa soveltaa erilaisia menetelmiä muutosten implementoimiseksi. 5. Osaa tehdä ja toimeenpanna jatkuvan kehityksen suunnitelman omassa toiminnassaan. (ks. tarjous)

4 4 Yrityksen/verkon on kehitettävä toimintaansa jatkuvasti pysyäkseen kilpailussa mukana. Yrityksen/verkon johdon on seurattava alansa kehitystä ja visioitava kehitystä ja sen kehittymistä. Mutta pelkkä visiointi ei riitä vaan uudet menetelmät ja ideat on myös osattava soveltaa käytäntöön. Oheinen kurssi paneutuu muutoksiin ja niiden hyödyntämiseen yrityksen/verkon toiminnassa. 1. Jatkuvan kehittämisen olemus ja menetelmät 2. Tuloksen mittaus 3. Jatkuvan parantamisen tekniikat ja menetelmät 4. Liiketoimintaprosessien uudelleen organisointi (BPR) 5. Muutoksen organisointi ja resurssointi 6. Muutosprosessin suunnittelu 7. Muutoksen toimeenpano (implementointi) 8. Oman muutoksen suunnittelu ja implementointi 4. INTEGRAATIO JA INFORMAATIOTEKNOLOGIA Kurssin jälkeen osallistuja tietää: 1. Miten informaatiojärjestelmät (ATK, MULTIMEDIA) auttavat yritystä 2. Miten informaatiojärjestelmät tulee sitoa yrityksen/verkon strategiaan ja toimintaan 3. Miten yrityksen/verkon tarpeet ja vaatimukset informaatiojärjestelmien osalta identifioidaan ja määritellään 4. ATKn ja informatioteknologian hallinta/johtaminen yrityksessä LÄHTÖKOHTA Modulissa käsitellään informaatioteknologian ja -järjestelmien vaikutuksia ja mahdollisuuksia yrityksen/verkon toimintaan kokonaisuutena ja osana eri toimintaketjuja. Pääpaino on informaatioteknologian hyväksikäytön suunnittelussa ja sen aiheuttamien muutosten tiedostamisessa, suunnittelussa ja toimeenpanossa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten informaatiojärjestelmät auttavat yritystä yhteistoiminnassa (partnership) muiden yritysten ja -tahojen kanssa, miten ne auttavat yritystä toimintojen uudelleenorganisoinnissa jne. 1. Johdatus informaatioteknologiaan ja sen hyväksikäyttöön 2. ICTn sitominen yrityksen/verkon strategiaan 3. Toimintojen ja prosessien analyysi sekä ICT-teknologian hyväksikäyttö 4. Tarveanalyysi 5. Järjestelmät ja niiden valinta 6. Organisatoriset vaikutukset 7. Case t 5. PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMINNAN- /TALOUDENOHJAUS Modulin päätteeksi osanottajat: 1. Tietävät ja ymmärtävät yritystoiminnan taloudelliset lainalaisuudet (mm. kustannuskäyttäytymisen)ja osaavat käyttää valittuja menetelmiä ja tekniikoita sekä tietolähteitä - lyhyen tähtäimen päätöksenteossa, (BSC (balanced scorecard)/ tuloskortti, monidimensionaalinen kustannuslaskenta, hinnoittelu, tavoitteenmäärittely jne) - pitkän tähtäimen päätöksenteossa, (investointipäätökset, projektien laskenta, yrityksen/verkon arvon laskeminen jne) 2. Tunnistavat riskit sekä epävarmuuden päätöksenteossa ja osaavat mitata ja analysoida niiden vaikutuksia.

5 5 3. Tiedostavat oman toimintaympäristön epävarmuustekijät ja osaavat ottaa ne huomioon. (ks. tarjous) Jokaisen päätöksentekijän perusongelma on täydellisen informaation puute. Toimenpiteet tehdään liian ruusuisten odotusten, jotka usein osoittautuvat epärealistisiksi, vallitessa. Täten epävarmuus on mukana lähes jokaisessa päätöksenteossa, varsinkin pitkävaikutteisten päätösten kyseeessä ollessa. Kurssin yleistavoite on antaa osallistujille laajempi ja syvällisempi kuva taloudenohjauksen vaikutuksesta yrityksen/verkon toimintaan. Yhdessä kurssin "Taloudelliset analyysit ja seuranta / rahoitus" tämä moduli on ns. perusmoduli, joka kuuluu periaatteessa jokaiseen koulutusohjelmaan. Modulin pääpaino on niissä menetelmissä ja tekniikoissa, joilla päätöksentekoa voidaan auttaa ja epävarmuustekijöitä vähentää mm. investointipäätösten osalta. Edelleen modulissa paneudutaan yrityksen/verkon johtamisen laskentatoimen (sisäinen laskenta) problematiikkaan sen uusiin menetelmiin, toimintolaskentaan, arvolaskentaan jne. Myös kansainvälistymisen (EU-säännökset jne) vaikutukset, hinnoitteluun, yrityksen/verkon arvon laskentaan jne. tulevat modulissa esille. 1. Toiminnan- ja taloudenohjaus kokonaisuutena (BSC, ABM, ABC, Target costing jne) 2. Lyhyen- ja pitkän tähtäimen päätöksenteko ja toiminnan-/ taloudenohjaus 3. Yrityksen/verkon riskit, johtaminen ja taloudenohjaus 4. Erityispäätökset ja taloudenohjaus (ostaa/ valmistaa itse, ulkoistaa,..) Opetus perustuu luentoihin ja case-tapauksiin sekä learning by doing jaksoihin. 6. TALOUDELLINEN SEURANTA JA ANALYYSIT Modulin jälkeen osallistuja: 1. Tiedostaa taloudenohjauksen merkityksen yritystoiminnalle ja sen tuloksellisuudelle. 2. Tuntee yrityksen/verkon taloudenohjauksen raportit ja ymmärtää voiton, kassavarojen ja muiden resurssien yhteyden (Tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma) 3. Ymmärtää taloudenohjauksen periaatteet ja merkityksen yrityksen/verkon toimintojen ja prosessien tasolla (tuotanto, logistiikka, tuotekehitys, Ymmärtää operationaalisten päätösten taloudelliset vaikutukset. Moduli opettaa osallistujille yrityksen/verkon laskentatoimen perusperiaatteet, käsitteet sekä tekniikat, jotta yrityksen/verkon johto ja muu henkilökunta osaa hyödyntää niitä yrityksen/verkon ja ko. yksikön taloudellisessa suunnittelussa ja seurannassa. 1. Yrityksen/verkon sisäinen ja ulkoinen raportointi, toiminnan taloudelliset kriteerit. 2. Tase, tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma, periaatteet ja käyttö. 3. Yrityksen/verkon taloudelliset analyysit ja tunnusluvut 4. Johdon laskenta (Sisäinen laskenta, ABC, target costing jne.) 5. Tuotannon kustannus-tuottosuhteet 7. Budjetointi ja toiminnan suunnittelu; toimintoperusteinen suunnittelu ja seuranta. 8. Strateginen suunnittelu ja pitkän tähtäimen taloussuunnittelu, tuotteen elinkaarikustannukset. Martti Vuorio

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ Laskentatoimi, Pro gradu - seminaarin

Lisätiedot

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Glossary Arviointihaastattelu Arviointihaastattelu on työkalu työntekijöiden opastamista ja arviointi varten. Heidän motivaatiotansa,

Lisätiedot

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 209 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 209 Espoo 2002 TKK-RTA-R209 ASIAKKUUDENHALLINTA

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1 TIIVISTELMÄ Tietämyksen johtaminen tarkoittaa kapea-alaisesti ymmärrettynä tietoresurssien hallintaa eli tiedon johtamista. Tässä tutkielmassa käytämme tietämyksen johtamisen laajempaa määritelmää, jolla

Lisätiedot

August Lilius: "Yksinkertaisesta kirjanpidosta, warsinkin tehdastelijoille ja ammattilaisille.", Turku 1862.

August Lilius: Yksinkertaisesta kirjanpidosta, warsinkin tehdastelijoille ja ammattilaisille., Turku 1862. 1 Martti Vuorio VERKOSTON STRATEGIA JA TOIMINNAN OHJAUKSEN MITTARIT MOTTO: "Pää-asia on että me tiedämme, mitä teokset meille itselle tulewat taikka tuliwat maksamaan, ja mihinkä hintaan me, hitaankin

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄT JOHDON STRATEGISENA TUKENA ASIAKKUUKSIEN SUHTEEN

TIETOJÄRJESTELMÄT JOHDON STRATEGISENA TUKENA ASIAKKUUKSIEN SUHTEEN Janni Riihisaari TIETOJÄRJESTELMÄT JOHDON STRATEGISENA TUKENA ASIAKKUUKSIEN SUHTEEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Riihisaari, Janni Tietojärjestelmät johdon strategisena

Lisätiedot

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Luku 2 Projektipäällikön perustaidot Vaan älä pelkää suuruutta. Toiset ovat syntyneet suuruuteen, toiset hankkivat suuruuden ja toisille suuruus tyrkytetään. William

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu & Päivi Iskanius Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot