Tehostettu palveluasuminen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehostettu palveluasuminen 2009"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (34) Vastaanottaja Katuosoite Postitoimipaikka Tehostettu palveluasuminen 2009 Hankinnan kohde Tämä tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua tehostettua asumispalvelua. Tavoitteena on, että asiakkaat pystyvät asumaan kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään, elämänsä loppuun saakka. Lisäksi tavoitteena on minimoida pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä. Asiakkaiden kanssa tulee käyttää suomen kieltä. Tilaajan osoittamalle tonttialueelle tulee ykkösvaiheessa rakentaa 120 paikkainen yksikkö tai kaksi 60-paikkaista yksikköä, joissa kunta huolehtii palveluista 60 paikan osalta ja ostaa palvelut vuositasolla 60 paikan osalta. Ykkösvaiheen tulisi olla käytössä vuonna Aikataulu määritellään tarkemmin sopimuksessa. Kaupungin oma toiminta siirretään uudisrakennukseen ensimmäiseksi. Kakkosvaihe (60 asukaspaikkaa) on suunniteltava samalla kerralla ykkösvaiheen kanssa. Kakkosvaiheen toteuttamisen ajankohta on tässä vaiheessa auki ja se päätetään erikseen (valmistuminen tapahtuisi aikaisintaan kahden vuoden sisällä ykkösvaiheen käyttöönotosta). Valkeakosken kaupungilla on oikeus tuottaa itse tai ostaa kakkosvaiheen hoivapalvelu tuottajalta. Rakennuksia kakkosvaiheen jälkeen voi olla kaikkiaan 1-3 ja näissä tulee erityisesti huomioida toiminnalliset ja logistiset ratkaisut sillä tavalla, että henkilöstön käyttö on optimoitua. Rakennuksista tulee olla katettu sisäyhteys terveysaseman ja aluesairaalan väliseen yhdyskäytävään. Rakennukset on sijoitettava oheisen karttaliitteen (liite 11) osoittamalle alueelle. Maaperätutkimus on liitteenä (liite 12). Tuottaja tekee vuokrasopimuksen tontista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Maanvuokrahinnan arvioidaan olevan vuodessa noin 5 % 80 euroa per kerrosneliömetri toteutuneiden kerrosneliöiden mukaisesti. Tilaaja tai tilaajan osoittama tuottaja huolehtii ateriapalvelutuotannon asumisyksikköihin (ei jakelua), joten kiinteistöihin ei tarvita ruoanvalmistuskeittiöitä. Valkeakosken kaupunki hankkii tarjouskilpailun kohteena olevia hoivapalveluita valitulta palveluntuottajalta tarpeensa ja harkintansa mukaan. Valkeakosken kaupunki ei tällä tarjouspyynnöllä sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Palveluntuottajalla voi täten sopimuskauden aikana olla paikka ilman asukasta. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

2 Tarjouspyyntö 2 (34) Hankinnasta tehtävä sopimus Sopimuksen syntyminen Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Valkeakosken kaupungin ja valitun toimittajan kesken. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Valitun toimittajan ja kaupungin välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusehdot Hankinnasta tehtävä sopimus laaditaan noudattaen liitteenä olevan (liite 10) sopimusluonnoksen mukaisia ehtoja. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 1994). Sopimuskausi Sopimus alkaa hoivapalvelujen osalta ykkösvaiheen käyttöönotosta ja päättyy Tilaaja varaa itselleen oikeuden jatkaa yhteisesti sopien palvelun ostoa alkuperäistä sopimusta vastaavilla ehdoilla kahdeksi vuodeksi vuosille 2018 ja Optiokauden mahdollisesta käytöstä kaupunki tekee erillisen päätöksen Kaupunki sitoutuu käyttämään hoivapaikkoja ao. tarkoituksessa ainakin 20 vuotta toteuttaen palvelut joko omana toimintana tai ostopalveluna. Tämä edellyttää, että asukkaalta perittävä vuokra on enintään valtioneuvoston asettaman eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavien asumiskustannusten enimmäismäärän mukainen Valkeakoskella. (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ eh) Hankintamenettely Hankintayksikkö Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia julkisista hankinnoista 348/2007 ja lakia täydentävää asetusta 614/2007. Hankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa. Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä, liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Valkeakosken kaupungissa hankinnan valmistelee sosiaali- ja terveyskeskus. Hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus. Tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjoushinta tulee ilmoittaa palvelukohtaisesti kiinteän kuukausihintana ilman arvonlisäveroa hintalomakkeella (liite 5). Lomaketta ei saa millään tavoin muuttaa. Kuukausihinta ilmoitetaan eriteltynä seuraavasti: - Palvelumaksu. Palvelumaksuun tulee sisällyttää kaikki tässä tarjouspyynnössä mainitut asukkaiden hoivasta aiheutuvat kustannukset sekä Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

3 Tarjouspyyntö 3 (34) palveluntuottajan mahdollisesti tarjoamat lisäpalvelut. Tilaaja perii asukkailta asiakasmaksut. - Vuokra Vuokrana tulee ilmoittaa asukkaalta perittävä keskimääräinen vuokra euroa / kk (keskimääräinen, jos huoneiden koko vaihtelee, muussa tapauksessa todellinen vuokra). Kokonaisuudessa kaupungin sijoittamilta asukkailta (kaupungin yksikkö ja ostopalveluyksikkö) ei saa periä yhteensä suurempaa vuokraa kuin mitä kaavalla (keskimääräinen vuokra sijoitetut asukkaat) saadaan laskettua. Lisäksi vuokra saa olla enintään valtioneuvoston asettaman eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavien asumiskustannusten enimmäismäärän mukainen Valkeakoskella (424,92 euroa / asukas / kk vuonna 2009). Ilmoitettua vuokraa käytetään vuokralaskennan perusteena sekä kaupungin operoiman talon että palveluntuottajan operoiman talon osalta. Asiakas maksaa vuokran poissaoloajaltaan vuokrasopimuksen voimassaoloajan mukaisesti. Hoivapalvelusta kaupunki sitoutuu korvaamaan 50 % poistumispäivän jälkeisiltä 14 poissaolovuorokaudelta ja jälleen täysimääräisenä saapumisvuorokaudesta alkaen. Hoivapalvelun hinta on tarjottava kiinteänä vuoden 2012 loppuun. Tarkemmat ehdot hinnan korottamismenettelystä sen jälkeen ovat liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Hankinnan yksilöinti Seuraavassa esitetään hankittavien asumispalveluiden tuotekuvaukset: Tehostettu asumispalvelu (asumisyksikkö) o Asiakas tarvitsee jatkuvaa (ympärivuorokautisesti) apua ja tukea liikkumisessa ja itsensä tai terveytensä hoidossa. o Toimintakyky on Rava-arvolla arvioituna tasoa 3 tai suurempi. o Muistihäiriöisillä on keskivaikea tai vaikea-asteinen dementia (MMSE arvo alle 17). o Asiakkaalle tarjotaan lähinnä pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoivapalvelu hänen avuntarpeensa mukaan (kakkosvaiheeseen voidaan rakentaa jonkin verran lyhytaikaiseen käyttöön olevia paikkoja). o Palvelu on vähintään vähimmäisvaatimusten mukaista, liite 2. o Tavoitteena on, että asiakas voi elää asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. o Hoitoon osallistuvan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan määrä on vähintään 0,65/asukas laskettuna lääninhallituksen vahvistamasta asumisyksikön virallisesta paikkaluvusta. o Henkilöstöllä on dementiaan liittyvää erityisosaamista. Alihankinnat Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palvelun tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijat on nimettävä ja alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

4 Tarjouspyyntö 4 (34) Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien soveltuvuuden tutkiminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tutkiminen 3. Tarjousten vertailu Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava soveltuvuuden todentamiseksi tarjouksen liitteenä vaaditut asiakirjat. (Toimintaa vasta käynnistävän palvelutuottajan osalta voidaan toimittaa kaikki pyydetyt asiakirjat viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä, jolloin sopimukset tulee olla viimeistään allekirjoitettuna.) Vaatimus 1. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: o Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisten hyväksymä velkajärjestely tai muu maksusuunnitelma on tehty. o Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. o Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. Vaatimus 2. Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus ja että tarjoaja on huolehtinut vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta. Esitettävä ennen sopimuksen tekemistä: o Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

5 Tarjouspyyntö 5 (34) Vaatimus 3. Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: o Tilintarkastettu tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman ja taseen viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla tilaajan hyväksymällä tavalla. Vaatimus 4. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: o Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin, ammatti- ja elinkeino-, kaupparekisteriin merkitsemisestä (kaupparekisteriote) sekä Y-tunnus. o Tiedot arvonlisäverovelvollisuudesta. o Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu eo. rekistereihin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna (ns. tilaajavastuulain 1233/2006 mukaisesti edellytämme, että sopimuksen solmimishetkellä selvitykset ovat enintään 3 kk vanhoja). Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava 1-4 selvityksissä tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

6 Tarjouspyyntö 6 (34) Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Soveltuvuusehtojen täyttymättömyyden lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta hankintalain (348/ ) pykälän 53 (Eräisiin rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden ja tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta) perusteella ja/tai pykälän 54 (Muut poissulkemisperusteet) perusteella. Vaadittujen todistusten/selvitysten puuttuminen tarjouksen liitteenä johtaa tarjoajan sulkemisen pois seuraavista tarjousten käsittelyvaiheista. Lisäksi hyväksytyksi tulleen tarjoajan sekä alihankkijan on varauduttava toimittamaan Valkeakosken kaupungille vastaavat selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä sopimuskauden aikana pyydettäessä. Sopimuksen synnyttyä on tilaajalla aina oikeus pyytää tarvittaessa ns. tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja. Toiminnan harjoittamiseen liittyvät muut viranomaisluvat ja selvitykset Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. Vaatimus 5. Tarjoajalla on oltava voimassa hankinnan toteuttamiseksi tarvittavat lakisääteiset luvat ja/tai muut mahdollisesti tarvittavat suostumukset. o Pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys tulee toimittaa ennen palvelutoiminnan aloittamista. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Alihankkijaan liittyvät vaatimukset Vaatimus 6. Tarjoajan on esitettävä selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toimitettavaksi. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: o Tarjoajan laatima selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toimitettavaksi. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

7 Tarjouspyyntö 7 (34) Valkeakosken kaupungin olemassa olevan henkilökunnan ottaminen Vaatimus 7a. Henkilöstön siirtyminen hoivapalvelun alkaessa Palveluntuottajan tulee sitoutua palkkaamaan Valkeakosken kaupungin nykyistä henkilöstöä ns. vanhoina työntekijöinä vähintään nykyisin työeduin. Palveluntuottajan tulee huomioida, että yksityiseen työehtosopimukseen nähden lomapäivien lukumäärä on kunnallisessa työehtosopimuksessa korkeampi, joten palveluntuottajan tulee noudattaa kunnallista työehtosopimusta tältä osin, tai kompensoida ero muulla tavalla. Vaatimus 7b. Henkilöstön siirtyminen toiminnan ollessa vakiintunutta Palveluntuottajan tulee sitoutua neuvottelemaan tilaajan kanssa ennen Valkeakosken kaupungin henkilöstön rekrytoimista, jolla pyritään turvaamaan kaupungin oman palvelutoiminta. Tarjoushinta ja korvausten perusteet Tarjoushinnat ilmoitetaan liitteessä olevaan hinnoittelutaulukkopohjaan. Tarjoushinnat ilmoitetaan liitteen mukaisella tavalla (palvelumaksu euroa / asukas / kuukausi ja asuinhuoneen osalta euroa / asukas / kuukausi. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. (Liite 5) Hintojen tulee sisältää kaikki palvelukuvauksessa ja tarjouspyynnössä mainitut palvelut sekä palveluntuottamiseen tarvittavat välineet ja laitteet. Erillisiä laskutuslisiä tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. Hinnan tulee olla kiinteä saakka. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kalenterivuosittain. Sopimushintojen tarkistaminen tapahtuu osapuolten kirjallisesta aloitteesta. Pohjana hintojen tarkistamiselle ovat muutokset Julkisten menojen hintaindeksi kuntien sosiaali- ja terveystoimessa. Käytetään vertailupohjana vuosineljänneksen indeksejä. Hintojen muutokset sovitaan elokuun loppuun mennessä ja ne tulevat voimaan aikaisintaan Hinnan muutoksen ei tule seurata indeksiä, vaan voi hinnantarkistuspisteissä olla enintään sen muutoksen suuruinen. Palvelun hintoja voidaan tarkistaa kerran vuodessa. Mahdollisista hintojen muutoksista tulee tehdä kirjallinen esitys, josta ilmenee hinnanmuutostarve sekä selvitys kokonaiskustannusten noususta toimialalla ja tarjoajan kustannusten nousua rajoittavista toimenpiteistä, neljä kuukautta ennen aiottua hintojen tarkistamista. Hintamuutos tulee voimaan vasta, kun siitä on kirjallinen yhteisesti hyväksytty sopimus. Mikäli mahdollisista hintojen muutoksista ei päästä sopimukseen, ostaja varaa oikeuden pyytää uudet tarjoukset tarvittavista asiakaspaikoista. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

8 Tarjouspyyntö 8 (34) Valkeakosken kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesitys sopimuskauden aikana, mikäli se ei ole perusteltu eikä perustu todellisiin kustannuksiin. Kaupunki ilmoittaa hinnankorotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lokakuun loppuun mennessä. Käytettävä Tilastokeskuksen tilastotietokanta Tilastotietokannat > Tietokanta: P-Web Statfin > Hinnat ja kustannukset/julkisten menojen hintaindeksi > Muuttujat ja luokat Kuntatalous 2000=100, tehtäväalueittain muuttujina Kuntatyyppi, Tehtäväalue, Vuosi, Vuosineljännes ja Tiedot. Valittuna 12 Sosiaali- ja terveystoimi ja 2009 ennakollinen 1. vuosineljännes on pisteluvultaan 132,7. Käytettäessä indeksin muutosta (M%) korotuksen perusteena, on laskukaavana seuraava: (Indeksi hetkellä T2 Indeksi hetkellä T1) 100 / Indeksi hetkellä T1 = M% Kaavassa Indeksi hetkellä T1 tarkoittaa lähtötilanteen pistelukua ja Indeksi hetkellä T2 tarkoittaa tarkastusajankohdan pistelukua. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Kokonaistarjous Osatarjous Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous sisältäen hoivapalvelut ja asumispalvelut. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoinen tarjous Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Maksuehto Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskettuna laskun saapumisesta. Valkeakosken kaupungin asiakastietojärjestelmä Tarjousten vertailu ja päätösperusteet Palveluntuottajan tulee käyttää omaa asiakastietojärjestelmää. Tarjouksessa tulee olla kuvaus asiakastietojärjestelmästä sekä tietoturva- ja tietosuojaperiaatteiden käytännön toteutuksista ja asiakirjahallinnosta sekä asiakkaan omaisuuden säilyttämisestä. Tarjotun palvelun tulee täyttää kaikilta osin asetut vähimmäisvaatimukset. Valintakriteereinä on kokonaistaloudellisesti edullisin toimituskokonaisuus seuraavilla valintakriteereillä määriteltynä: o hinnoittelu: 80 pistettä o laatupisteet: 20 pistettä (liite 6) Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

9 Tarjouspyyntö 9 (34) Hintapisteiden laskukaava (enintään 80 pistettä) Halvin hinta / tarjottu hinta 80 pistettä = tarkastellun tarjouksen hintapisteet. Laatupisteiden laskukaava (enintään 20 pistettä) Tarkasteltavan tarjouksen laatutekijät / suurimmat annetut laatutekijät 20 pistettä = tarkastellun tarjouksen laatupisteet. Hylkäämisperusteet Asiakirjojen julkisuus Muut ehdot Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia todisteita tarjoajan antamista tiedoista. Valkeakosken kaupunki pidättää perustellusta syystä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus asiassa on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Tietojensaantioikeutta ei kuitenkaan ole muiden tarjousten sisältämiin liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinä. Tarjouksessa esiintyvät liikesalaisuudet tulee nimenomaisesti merkitä salassa pidettäväksi liikesalaisuuksiksi. Muutoin ne katsotaan julkisiksi. Hinta ei kuitenkaan ole liiketai ammattisalaisuus. Hintatiedot tulee olla ainoastaan hintaliitteellä. Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia Valkeakosken kaupungilta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoukset tulee laatia suomenkielellä ja palvelu tulee tuottaa kokonaisuudessaan suomenkielellä. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoajan tulee huomioida, että hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus. Hankintapäätös ei ole hankintasopimus. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi ja hankinta on saanut lainvoiman. Hankintasopimus Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Tilaaja on valmistellut luonnoksen sopimukseksi, jota voidaan täsmentää tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. (Liite 10.) Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

10 Tarjouspyyntö 10 (34) Tarjouksen laatiminen Tarjouksen on oltava ehdoiltaan tämän tarjouspyynnön mukainen sekä allekirjoitettu. Tarjous tulee laatia alla esitetyn sisältörungon ja numeroinnin mukaisesti ja sen tulee sisältää kaikki pyydetyt liitteet. Tarjouksen sisältö, asiat ja liitteet 1. Tarjoajan yleisesittely. 2. Suunnitelma mahdollisten alihankkijoiden käytöstä ja alihankkijoiden nimet. 3. Kuvaus asiakasrekisterin pidosta, asiakirjahallinnon ja asiakkaan omaisuuden säilyttämisen periaatteista. 4. Selvitys tiloista, välineistä ja tarvikkeista (kirjallinen kannanotto tilojen asumistukikelpoisuudesta Kelalta ja mahdollisesti jo tässä vaiheessa Länsi- Suomen lääninhallituksen lupa). 5. Kuvaus laadusta ja laadunvarmistuksesta. 6. Selvitys siivouspalvelujen tuottamisesta. 7. Selvitys lääkkeiden säilytyksestä ja lääkehoidon toteuttamisesta. 8. Palvelukuvaus (sisällytettävä vähimmäisvaatimukset; liite 1): palvelu- ja hoitosuunnitelma, terveyden- ja sairaanhoito, lääkehoito, perushoiva, virkistyspalvelut (viriketoiminta, aktiviteetit ja toiminnallisuus), asiointipalvelut ja saattajapalvelut, hoidon opetus ja ohjaus, yhteistyö, tiedottaminen, turvapalvelut, vaatehuolto, sauna, akuuttien palvelutarpeiden hoito. 9. Selvitys toiminnan kehittämisestä. 10. Selvitys henkilöstön koulutusohjelmasta. 11. Selvitys asiakaspalautejärjestelmästä. 12. Selvitys tarjoajan kokemuksesta vastaavanlaisten tehostettujen asumispalveluiden tuottamisesta (toimiluvan omaavat palvelutalot). 13. Suunnitelma rakennuksista ja rakentamisesta; liitettävä L1-kuvat (pohjat ja julkisivukuvat). 14. Hinnoittelu (hinnat täytettyinä erilliselle liitteelle; liite 5). 15. Vuokrasopimusmalli (asukkaan kanssa tehtävä) 16. Muut aikaisemmin mainituissa vaatimuksissa 1-7 pyydetyt selvitykset. 17. Selvitys hankittavan palvelun toiminnasta vastaavaan koulutuksesta, johtamiskokemuksesta ja työnantajaosaamisesta. 18. Selvitys taloudesta vastaavan henkilön taloushallintoon ja yritystoimintaan liittyvästä osaamisesta. 19. Selvitys asukkaiden hoidosta vastaavan työntekijän koulutuksesta. 20. Henkilöstön määrä, mitoitus, selvitys varallaolojärjestelmästä, rakenne ja ammattipätevyys listauksena palvelukokonaisuuksittain. 21. Kuvaus tarjoajan prosessiedellytyksistä (liikeidea, toimintataat/työmenetelmät, johtamis- ja henkilöstöpolitiikka, yhteistyön muodot ja rutiinit tilaajien kanssa). Lisätietoja antavat/tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Hankintaa koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla viimeistään perjantaina osoitteeseen ja vastaukset annetaan yhteisesti kaikille pe Sähköpostin aiheeseen tulee kirjoittaa Tehostetun palveluasumisen tietoja. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan Valkeakosken kaupungin wwwsivuilla osoitteessa: (http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/kuulutukset/). Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

11 Tarjouspyyntö 11 (34) Tarjousten jättäminen Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään ma klo mennessä osoitteeseen: Valkeakosken kaupunki, PL 20, Valkeakoski tai tarjousasiakirjat voi toimittaa kirjaamoon Valkeakosken kaupungintalolle (Sääksmäentie 2). Kuoren päälle merkintä TARJOUS: Tehostettu palveluasuminen. Valkeakosken kaupunki Tarjouspyynnön liitteet LIITE 1 Perustietolomake LIITE 2 Palvelun vähimmäisvaatimukset LIITE 3 Siivouspalvelun vähimmäisvaatimustaso LIITE 4 Hinnoitteluperiaatteet LIITE 5 Hinnat LIITE 6 Lisäpisteasiat LIITE 7 Vastuunjakotaulukko LIITE 8 Henkilöstötaulukko LIITE 9 Turvajärjestelmien selvitys LIITE 10 Sopimusluonnos LIITE 11 Karttaliite LIITE 12 Maaperätutkimusliite (2 kpl) Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

12 1. Palveluntuottajan nimi- ja yhteystiedot Nimi Y-tunnus Toiminimi Postiosoite Postinumero Yhtiömuoto Kieli Postitoimipaikka Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti Kotikunta www-sivun osoite Nimenkirjoitusoikeutettu edustaja(t) Onko palveluntuottaja merkitty ennakonperintärekisteriin Kyllä Ei 2. Toimintayksikön vastuuhenkilö Sukunimi Osoite Postinumero Etunimet Postitoimipaikka Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti Koulutus Vastuuhenkilönä alkaen Suoritusvuosi

13 Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on näiden kriteereiden täyttäminen. Tämän liitteen mukaiset asiat tulee selvittää tarjouksen yhtenä koottuna liitteenä vastaavaa numerointia käyttäen. Palveluntuottaja Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottajan on velvoitettu perehtymään. Luettelossa on keskeiset toimintaa ohjaavat lait (luettelo ei ole tyhjentävä) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus (607/1983) Kansanterveyslaki (6/1972) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( /785) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Henkilötietolaki (523/1999) Lait terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvollisuudesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) Laki (603/1996) ja asetukset (1208/1996, 1268/2005, 1041/2005) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Pelastustoimilaki 561/1999 ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 Elintarvikelaki ( /23) Tilaajavastuulaki (1233/2006) Työturvallisuuslaki ( /738) Työterveyshuoltolaki ( /1383) Ympärivuorokautiseen asumisyksikköön liittyvä palvelukokonaisuus 1. Yleistä Asumisyksikkö sijaitsee tilaajan osoittamalla tontilla. Asumisyksiköihin asiakasvalinnan tekee tilaaja. Asumisyksikköön muuttaminen valmistellaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa ja heidän toiveensa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaan hoitopaikasta päätettäessä. 2. Asukkaan hoidon laatu 2.1. Hoidon ja palvelun suunnittelu ja sisältö Asiakaskohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimista ohjaa asiakkaan toimintakyky ja avuntarve. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kaupungin, palveluntuottajan, asiakkaan ja omaisten/edunvalvojan kanssa. Palvelu- ja hoitosuunnitelma vahvistetaan kuukauden kuluessa asiakkaan muuttamisesta palveluyksikköön, kun yksilöllinen palvelun ja hoivan tarve on tarkentunut. Palveluntuottaja velvoitetaan tarkistamaan suunnitelma aina asiakkaan toimintakyvyn oleellisesti muuttuessa - kuitenkin vähintään 6 kk välein. Asukkaiden hoito on kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää. Yksikössä asukkaille on nimetty omahoitaja. Omahoitajan tehtävät ja vastuut on määritelty kirjallisesti. Omaiset tuntevat omahoitajan ja hänen tehtävänsä.

14 Palveluntuottaja järjestää asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämisen vaatimat kuljetukset ja mahdollisen saattoavun itse tai omaisen kanssa yhteistyössä. Henkilökohtaisten tarvikkeiden hankinnassa avustetaan asukasta yhdessä omaisten kanssa. Asumisyksikössä järjestetään asukkaille kulttuuri- ja viriketoimintaa, josta on myös kirjallinen suunnitelma ja tapahtumia on vähintään kerran viikossa. Jokaisen yksikön asukkaiden helposti käytettävissä toivotaan olevan käyttäjäryhmän tarpeiden mukainen kuntosali tasapainoratoineen. Omaisten osallistumista asukkaan arkipäivään tuetaan. Asumisyksikössä järjestetään omaisten tapaamisia vähintään kerran vuodessa. Asukkaille on järjestetty turvallinen ulkoilumahdollisuus pihaan, mihin muistihäiriöinen voi päästä eikä tästä pihasta pääse huomaamatta poistumaan. 2.2 Terveyden- ja sairaanhoito Asumisyksikössä on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukainen kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, STM:n oppaita 2005:32). Sairaanhoitaja vastaa asumisyksikön lääkehuollosta. Lääkkeiden antamisesta asukkaille huolehtii lääkehoitoon koulutuksen saanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja poikkeustapauksessa lääkehoitoon peruskoulutukseltaan kouluttamaton henkilö sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Asukkaan hoitoisuutta seurataan säännöllisesti (vähintään kahdesti vuodessa) RAVA-indeksin avulla ja tarvittaessa MMSE-muistitestillä. Yksikössä on kirjalliset ohjeet keskeisistä asioista kuten hygieniaohjeet henkilökunnalle, ohjeet tapaturman sattuessa ja ohje menettelytavoista vanhuksen voinnin heikentyessä. Erityistoimenpiteitä vaativien tarttuvien sairauksien (mm. MRSA) varalle on yksikössä oltava sairaanhoitopiirin ohjeiden mukainen suunnitelma ja sen noudattamisesta raportoidaan tilaajalle. Toimitilojen suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan haettava ratkaisu MRSA-kohortoinnin järjestämiseksi. Kussakin asuinhuoneessa on oltava varustuksena 1 kodinomainen sänky, missä on moottorilla toimivina vähintään korkeussäätö ja selkäosan kallistumissäätö. Vuoteessa on oltava mahdollisuus käyttää laitoja. Kussakin asuinhuoneessa on oltava invamitoitettu hygieniatila. Kussakin asuinhuoneessa on henkilönostinta varten kiinteästi kattoon asennettu kisko. Moottoreita sekä nostoliinoja ym. tarvikkeita on oltava vähintään suhteessa 4/10 (neljä moottoria aina 10 huonetta kohti). 2.3 Ruokahuolto Ateriapalvelut on hankittava tilaajalta tai tilaajan osoittamalta ateriapalveluntuottajalta. Tuottaja voi halutessaan järjestää pienimuotoista kahviomyyntiä asukkaille ja heidän vierailleen. Asumisyksikössä on kuitenkin oltava omavalvontasuunnitelma.

15 2.4 Siisteys (liite 3) Asumisyksikössä on kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu. Siivousta hoitavalla henkilökunnalla on riittävä koulutus ja osaaminen. Asumisyksikön yhteisten tilojen sekä asukashuoneiden yleisilme on siisti. 3. Henkilökunta Toiminnasta vastaavalla tulee olla vähintään AMK- tai opistotasoinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan tutkinto ja kokemusta johtamisesta. Henkilökunnan pätevyysvaatimukset perustuvat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annettuun lakiin ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettuun lakiin. 3.1 Henkilökunnan määrä Henkilöstömitoitus ilmaisee sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan määrän suhteessa lääninhallituksen asumisyksikölle vahvistamaan viralliseen paikkalukuun. Mitoitukseen laskettavaan henkilökuntaan lasketaan hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet työntekijät, jotka tekevät työtä asukkaiden kanssa. Asumisyksiköltä edellytetään mitoituksen mukaista omaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta henkilökuntaa; edellytetty hoitohenkilökunnan mitoitus on 0,65/asukas. Asumisyksikkö voi hankkia hoiva- ja hoitopalvelun sijaisjärjestelyn alihankintana. Palveluntuottaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Hoitohenkilökunnan työvuorot on järjestetty tarkoituksenmukaisesti eri vuorokauden aikoihin asukkaiden tarpeiden mukaisesti, niin että henkilökuntaa on paikalla riittävästi avustamaan asukkaita päivittäisissä toimissa kuten peseytymisessä ja ruokailussa. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta hoitohenkilökuntaa on työssä kaikissa työvuoroissa. Sairaanhoitajakoulutuksen saanut henkilö on työvuorossa jokaisena viikonpäivänä (koskee koko 60 asiakkaan yksikköä). Palveluntuottaja huolehtii siitä, että henkilökuntamitoitus täyttää jatkuvasti kilpailutuksessa luvatun henkilökuntamitoituksen laskettuna lääninhallituksen vahvistamasta asumisyksikön virallisesta paikkaluvusta. Asumisyksikkö voi hankkia tukipalvelut alihankkijalta. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. 3.2 Henkilökunnan perehdytys Asumisyksikössä on kirjallinen perehdytysohjelma, joka tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa. 3.3 Henkilökunnan täydennyskoulutus Asumisyksikössä on kirjallinen koulutussuunnitelma, joka tehdään vuosittain. Vuosittaisen täydennyskoulutuksen määrä on riippuvainen työntekijän peruskoulutuksen pituudesta, toimenkuvasta ja sen muuttumisesta, työn vaativuudesta ja ammatillisista kehittymistarpeista. Asumisyksikössä seurataan täydennyskoulutuksen toteutumista (täydennyskoulutusvelvoite).

16 4. Johtaminen 4.1 Laatu Asumisyksikön arvot ja toimintaperiaatteet sekä vastuut ja valtuudet on määritelty. Palvelun laadunhallinta on järjestelmällistä ja se on kirjattu. Hoidon laatua seurataan keräämällä säännöllisesti hoidon laatuun liittyviä tietoja. Laatupoikkeamat kirjataan ja käsitellään ja niistä raportoidaan tilaajalle. Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty lain mukaisesti. Henkilöstön päihdeohjausta, väkivalta- ja häirintätilanteita ja epäasiallista käytöstä varten on kirjalliset ohjeet. Asumisyksikössä on määritelty kriteerit, joiden perustella tarvittaessa aloitetaan työnohjaus. Asumisyksikössä on kirjallinen työhyvinvointiohjelma, joka tarkistetaan vuosittain. Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti tekemällä henkilökuntakysely vuosittain käyttäen kaupungin kanssa yhteisesti sovittuja mittareita. 4.2 Asukkaat Asiakaspalautejärjestelmä on kuvattu kirjallisesti ja hoidon laatua mitataan säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyin. Asumisyksikkö osallistuu Valkeakosken kaupungin toteuttamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn ja muihin hoidon laadun mittauksiin. Asumisyksikölle suositellaan yhteistyötä ulkopuolisten vapaaehtoistyötä tarjoavien tahojen kanssa. 4.3 Talous Talouden suunnittelu ja seuranta on järjestelmällistä. Tuottajalla tulee olla nimetty asumisyksikön taloudesta vastaava henkilö, jolla on taloushallintoon ja yritystoimintaan liittyvää osaamista koulutuksen kautta, omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Talous on suunniteltu niin, että asumisyksikön toiminta jatkuu keskeytyksettä ja laatu säilyy sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden. Asukastietoja ja asiakirjoja käsitellään tietosuoja- ja tietoturvasäännösten mukaisesti. 5. Seuranta Palveluntuottaja sitoutuu käymään kaupungin kanssa säännölliset, vuotuiset seurantakokoukset ja mahdolliset kehittämiskeskustelut toiminnan sisällöstä kaupungin ilmoittamana ajankohtana. Kaupungilla on oikeus tehdä haluamallaan tavalla seuranta- ja arviointikäyntejä.

17 !"" #"# Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on näiden kriteereiden täyttäminen. Palveluntuottaja Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Mikäli palveluntarjoaja käyttää ulkopuolista siivouspalveluntarjoajaa, tämä tulee sitouttaa noudattamaan hankkijan asettamaa vaatimustasoa. Asumispalveluntarjoaja sitoutuu tarjouksessa siivouspalveluntarjoajan puolesta hankkijan pyytämään vaatimustasoon. Siivouspalvelu tulee tuottaa ympäristö- ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden ja lyhyt kuvaus tästä tulee liittää palvelukuvauksen yhteyteen. Palveluntarve on määritelty kunkin asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa ja sen määrä voi vaihdella yksilökohtaisesti suurestikin. SISÄLTÖ SIIVOUSTIHEYS LAATUKUVAUS Yksityistilat Yksityistilojen ylläpitosiivous Yhteistilat Yhteistilojen ylläpitosiivous - toimistot - eteistilat - aulat, käytävät - ruokailu-/oleskelutila, ym - hissit - sosiaalitilat Yhteistilojen ylläpitosiivous - saniteettitilat - saunat - pesuhuoneet, ym Yhteistilojen ylläpitosiivous - varastot - hätäpoistumistiet Yhteis- ja yksityistilojen perussiivous Lattia- ja kalustepintojen puhdistus ja mattojen imurointi 1 vko, Keittiön siivous 1 vko, astioiden tiskaus 1 pv Saniteettitilat: wc:n + suihkutilan siivous 1 vko + tarpeen mukaan Roskakorien tyhjennys 2 vko + tarpeen mukaan Lattiapintojen ja mattojen puhdistus 5 vko Kaluste- ja tasopintojen puhdistus 1 vko Ikkunalautojen puhdistus 1 vko Roskakorien tyhjennys 5 vko Naulakoiden puhdistus 1 vko Ovien puhdistus 1 vko Kosketuspintojen puhdistus 5 vko Lattiapintojen puhdistus 5 vko Kalustepinnat / Kosketuspinnat 5 vko tai saunan käytön jälk. Ikkunalautojen puhdistus 5 vko Roskakorien tyhjennys 5 vko Wc-istuimien puhdistus 5 vko Käsienpesualtaan puhdistus 5 vko Suihkulaitteiden puhdistus 5 vko Peilien pyyhintä 1 vko Ovien puhdistus 1 vko Lattia- ja tasopinnat 1 kk Ikkunoiden sekä sälekaihtimien puhdistus 1/v. Lattioiden peruspesu ja tarvittaessa materiaalin sitä vaatiessa suojaus 1/v. Patterien, ovien ja oven pielien puhdistus kauttaaltaan, ilmanvaihtosuodattimet (puhdistus ja toiminnan tarkistus) 1/v. Kalusteiden puhdistus 1 /v. Matojen pesu väh. 2 /v + tarpeen mukaan. Verhojen pesu tarvittaessa., väh. 1 / 2v. Seinä ja kattopintojen puhdistus. Huoliteltu tila: hyvä yleisjärjestys ja siisteystaso sekä hyvin hoidetut pinnat (oikeat aineet suhteessa pinnat, ei - allergisoivat tuotteet) Huoliteltu tila: hyvä yleisjärjestys ja siisteystaso sekä hyvin hoidetut pinnat (oikeat aineet suhteessa pinnat, ei - allergisoivat tuotteet) Hygieeninen tila: hyvä puhtaustaso ja hyvin hoidetut hygieeniset pinnat (oikeat aineet suhteessa pinnat, ei - allergisoivat tuotteet) Huollettu tila: kohtuullinen likaantuminen ei haittaa normaalia käyttöä Ikkunapinnat ovat puhtaat ja kirkkaat sekä sälekaihtimet pölyttömät ja tahrattomat. Lattiapinnat puhtaat ja tarvittaessa materiaalin sitä vaatiessa suojatut. Kaluste-, seinä-, ovi-, katto- ja patteripinnat puhtaat. Matot ja verhot puhtaat. Ilmanvaihtosuodattimet puhtaat ja toimivat. Palveluntuottaja hankkii yleistilojen siivous- ja hygieniatarvikkeet ja välineet, sisältäen siivouskoneet, wc- ja käsipaperit, saippuat, yms. Asiakas hankkii ja kustantaa yksityistiloihinsa omat siivoustarvikkeet ja -välineet. Palveluntuottaja auttaa hankintojen tekemisessä.

18 $ Palveluntuottaja Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Valkeakosken kaupunki hankkii ympärivuorokautisia ikäihmisten asumispalveluja silloin, kun asiakas on ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa eikä enää selviydy omassa kodissaan avopalveluiden turvin. Asumispalvelut on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. Palveluntuottajan perimä kuukausihinta tulee muodostua palvelumaksusta. Hinnat lasketaan vuorokausitasolla. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomana Hinnan tulee olla kiinteä saakka, tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa aikaisintaan , tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin. Tarjoushinnat ilmoitetaan liitteessä 5 olevaan hinnoittelutaulukkopohjaan. Tarjoushinnat ilmoitetaan liitteen mukaisella tavalla (palvelumaksu euroa / asukas / kuukausi ja asuinhuoneen osalta euroa / asukas / kuukausi). Hintojen tulee sisältää kaikki palvelukuvauksessa ja tarjouspyynnössä mainitut palvelut sekä palveluntuottamiseen tarvittavat välineet ja laitteet. Erillisiä laskutuslisiä tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. Hintojen muutokset sovitaan elokuun loppuun mennessä ja ne tulevat voimaan aikaisintaan Hinnan muutoksen periaate on selvitetty tarjouspyynnön kohdassa Tarjoushinta ja korvausten perusteet. Valkeakosken kaupunki ostaa palvelua tarpeen ja määrärahan mukaisesti. Palvelujentuottajalla voi olla paikka ilman asukasta, jolloin kaupunki ei maksa korvausta. Valkeakosken kaupunki suorittaa palveluista korvauksen käytettyjen hoivavuorokausien mukaan. Poissaolopäivistä hinta määräytyy seuraavasti: Poissaoloista laskutusta ei voi tehdä poistumispäivän jälkeisiltä vuorokausilta, mutta jälleen saapumisvuorokaudesta. Sairaalahoitojen osalta hoivapalvelusta kaupunki sitoutuu korvaamaan 50 % poistumispäivän jälkeisiltä 14 poissaolovuorokaudelta ja jälleen täysimääräisenä saapumisvuorokaudesta alkaen. Kuolemantapauksessa laskutus keskeytetään tapahtumaa seuraavana päivänä. Saapumispäivä ja lähtöpäivä ovat tuottajalle laskutettavia päiviä. Asumispaikan irtisanominen sovitaan yhteisesti Valkeakosken kaupungin nimeämän henkilön ja asukkaan ja/tai asukkaan asioidenhoitajan kesken.

19 Sairaalassaoloa ei voi tilaaja eikä tuottaja käyttää perusteena vuokrasopimuksen irtisanomiseen, jos on odotettavissa, että asukas palaisi asumisyksikköön sairaalajakson jälkeen. Mahdollisesta maksusta asumispaikan irtisanomisen jälkeiseltä ajalta (asunnon tyhjentämiseen varattava aika) tulee sopia asumispaikan ja asukkaan välisessä sopimuksessa ennalta. Asukas ja/tai asukkaan asioidenhoitaja sopii asumisyksikön kanssa asumisyksikköpaikan tyhjentämisestä. Tilaaja esittää, että vuokrasopimukseen tehdään lauseke tavasta, millä voidaan päättää vuokrasopimus irtisanomisaikaa lyhyemmässä ajassa. PALVELUMAKSU Valkeakosken kaupunki maksaa tuottajalle hoivapalvelumaksun. Asiakas maksaa suoraan vuokranantajalle vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja sähkösekä vesimaksun. Hoivapalvelumaksu kattaa Yleiset kustannukset: Hallintohenkilökunnan kustannukset ja muut hallintokulut. Yhteisten tilojen siivouskustannukset. Asukkaille yleisesti järjestettävät virkistys- ja askartelupalvelut. Turvajärjestelmien, kuten hoitajakutsujärjestelmän ylläpito. Ensiaputarvikkeet. Asiakkaan henkilökohtaiseen palveluun liittyvät kustannukset: Palvelu- ja hoitosuunnitelmaan perustuva hoivapalvelu, joka lasketaan hoitohenkilökunnan palkkakustannusten perusteella. Asukkaan henkilökohtaisten tilojen siivouksen, liina- ja pitovaatteiden pesun sekä asukashuoneen tekstiilien ja ikkunoiden pesun. Asukkaan hoitotarvikkeet, mikäli asukas ei saa kunnalta diagnoosinsa perusteella maksuttomia hoitotarvikkeita. Ruokien jakeluun liittyvät tehtävät ja astiahuolto kokonaisuudessaan (rajapintana kuljetusastioista eteenpäin). Lääkkeiden annosjakelun mikäli lääkkeet toimitetaan annosjakeluna apteekista. Asumisyksikkö huolehtii yhdessä asukkaan ja/tai asukkaan asioiden hoitajan kanssa, että asukkaalle kuuluvat Kelan maksamat sosiaalivakuutusetuudet kuten eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki on haettu. Asumisyksikkö huolehtii myös yhdessä asukkaan ja/tai asukkaan asioiden hoitajan kanssa erilaisten korvausten kuten kuljetuskorvausten sekä lääkekustannuskorvausten hakemisesta myös sen jälkeen, kun Kelalta on tullut määräsummaa koskeva ilmoitus. Pienimuotoisen asiointiavun. Erittely Kelan hoitotukea varten hyväksymistä kustannuksista. Tuottajan tulee tarjouksessa eritellä hinnat eritellään seuraavasti ilman arvonlisäveroa (hinnat täytetään tarjouslomakkeelle; liite 5: 1. Hoivapalvelumaksun hinta: euroa/asukas/kk. 2. Vuokra: asunnosta perittävä vuokra (asuinhuoneisto + jyvitetyt neliöt) euroa/asukas/kk. (Sähkö ja vesimaksujen tulee sisältyä vuokraan)

20 Lääkäri- ja tutkimuspalvelut Asukkaat ovat julkisen terveydenhuollon piirissä samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. Asumisyksikön mahdollisesti tarjoaman yksityislääkärin hoidosta aiheutuvat palkkiot eivät saa sisältyä niihin kustannuksiin, jotka sosiaali- ja terveystoimi korvaa asumispalveluyksikölle. Jos asukas käyttää yksityisen terveydenhuollon palveluja, hän maksaa ne itse, kuten muutkin terveydenhuollon kustannukset esim. lääkkeet. Asiakkaan maksamat käyttökustannukset Asukas maksaa käyttövarastaan itse omat käyttömenonsa kuten lääkekustannukset, terveydenhuoltomenot, silmälasit, hygieniamenot, parturi-kampaamolaskut, matkakustannukset, lehtien tilausmaksut, puhelimen ja tietoliikenteen käyttömenot, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot, sekä muut vastaavat menot.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Koulujen ja oppilaitosten erikoisikkunoiden ja päiväkotien ikkunoiden pesupalvelujen hankinta 2015 HEL 2015-004734 T 02 08 02 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvä palvelukonsepti

Ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvä palvelukonsepti 1 (7) YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUKONSEPTI Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on näiden kriteereiden täyttäminen. Palveluntuottaja Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Palvelun tulee täyttää

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 10.12.2012 4842/02.08.00/2012 LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 1 Hankintayksikkö Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitos. PL 6400, 02070 Espoon kaupunki. 2 Hankinnan kohde Espoon kaupunki

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT 1/6 KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT - Tarjoajan on vastattava alla oleviin kohtiin "kyllä" tai "ei". - Mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. - Tämä

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

12.3.2010 PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT

12.3.2010 PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT Hankinnan kuvaus Hankinnan laajuus Järvenpään kaupungin vammaispalvelut (jäljempänä tilaaja) kilpailuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet.

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet. Khadraoui 10.2.2012 1 (7) Vuokralle tarjotaan elintarvikkeiden myyntipaikkoja Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi Helsingin keskustassa myyntipaikkoja tarjoajan kioskista tapahtuvaan

Lisätiedot

Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu

Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu 5.12.2012 1(6) Porvoon sotainvalidien kotisiivouspalvelu Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne sotainvalidien kotisiivouspalvelusta. Hankintamenettely Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H049-11-1 1 (8) SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet 1.2 Hankintamenettely 1.3 Hankintailmoitus Hankinnan kohde on määritelty

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) Henkilöstökeskus Henkilöstöpolitiikka

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) Henkilöstökeskus Henkilöstöpolitiikka HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) KUNTOREMONTTIKURSSIT TARJOUSKILPAILUN OSALLISTUMISPYYNTÖ Helsingin kaupungin henkilöstökeskus järjestää tarjouskilpailun kuntoremonttikursseista Helsingin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 TOIMITILOJEN MÄÄRÄAIKAISTEN JA TILAPÄISTEN YLLÄPITOSIIVOUSTÖIDEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYLLÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 HANKINNAN TAUSTA JA KOHTEET Helsingin

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä).

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä). TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) ESPOON LUUKINJÄRVEN JA MATALAJÄRVEN KUNNOSTAMINEN ILMASTAMALLA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia ilmastuksen järjestämisestä Espoon Luukinjärvelle kesäksi

Lisätiedot

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio TARJOUSPYYNTÖ H044-10-1 1 (11) KOTIHOIDON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin hankintakeskus järjestää tarjouskilpailun terveyskeskuksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän

Lisätiedot