Tehostettu palveluasuminen 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehostettu palveluasuminen 2009"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (34) Vastaanottaja Katuosoite Postitoimipaikka Tehostettu palveluasuminen 2009 Hankinnan kohde Tämä tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua tehostettua asumispalvelua. Tavoitteena on, että asiakkaat pystyvät asumaan kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään, elämänsä loppuun saakka. Lisäksi tavoitteena on minimoida pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä. Asiakkaiden kanssa tulee käyttää suomen kieltä. Tilaajan osoittamalle tonttialueelle tulee ykkösvaiheessa rakentaa 120 paikkainen yksikkö tai kaksi 60-paikkaista yksikköä, joissa kunta huolehtii palveluista 60 paikan osalta ja ostaa palvelut vuositasolla 60 paikan osalta. Ykkösvaiheen tulisi olla käytössä vuonna Aikataulu määritellään tarkemmin sopimuksessa. Kaupungin oma toiminta siirretään uudisrakennukseen ensimmäiseksi. Kakkosvaihe (60 asukaspaikkaa) on suunniteltava samalla kerralla ykkösvaiheen kanssa. Kakkosvaiheen toteuttamisen ajankohta on tässä vaiheessa auki ja se päätetään erikseen (valmistuminen tapahtuisi aikaisintaan kahden vuoden sisällä ykkösvaiheen käyttöönotosta). Valkeakosken kaupungilla on oikeus tuottaa itse tai ostaa kakkosvaiheen hoivapalvelu tuottajalta. Rakennuksia kakkosvaiheen jälkeen voi olla kaikkiaan 1-3 ja näissä tulee erityisesti huomioida toiminnalliset ja logistiset ratkaisut sillä tavalla, että henkilöstön käyttö on optimoitua. Rakennuksista tulee olla katettu sisäyhteys terveysaseman ja aluesairaalan väliseen yhdyskäytävään. Rakennukset on sijoitettava oheisen karttaliitteen (liite 11) osoittamalle alueelle. Maaperätutkimus on liitteenä (liite 12). Tuottaja tekee vuokrasopimuksen tontista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Maanvuokrahinnan arvioidaan olevan vuodessa noin 5 % 80 euroa per kerrosneliömetri toteutuneiden kerrosneliöiden mukaisesti. Tilaaja tai tilaajan osoittama tuottaja huolehtii ateriapalvelutuotannon asumisyksikköihin (ei jakelua), joten kiinteistöihin ei tarvita ruoanvalmistuskeittiöitä. Valkeakosken kaupunki hankkii tarjouskilpailun kohteena olevia hoivapalveluita valitulta palveluntuottajalta tarpeensa ja harkintansa mukaan. Valkeakosken kaupunki ei tällä tarjouspyynnöllä sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Palveluntuottajalla voi täten sopimuskauden aikana olla paikka ilman asukasta. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

2 Tarjouspyyntö 2 (34) Hankinnasta tehtävä sopimus Sopimuksen syntyminen Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Valkeakosken kaupungin ja valitun toimittajan kesken. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Valitun toimittajan ja kaupungin välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusehdot Hankinnasta tehtävä sopimus laaditaan noudattaen liitteenä olevan (liite 10) sopimusluonnoksen mukaisia ehtoja. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 1994). Sopimuskausi Sopimus alkaa hoivapalvelujen osalta ykkösvaiheen käyttöönotosta ja päättyy Tilaaja varaa itselleen oikeuden jatkaa yhteisesti sopien palvelun ostoa alkuperäistä sopimusta vastaavilla ehdoilla kahdeksi vuodeksi vuosille 2018 ja Optiokauden mahdollisesta käytöstä kaupunki tekee erillisen päätöksen Kaupunki sitoutuu käyttämään hoivapaikkoja ao. tarkoituksessa ainakin 20 vuotta toteuttaen palvelut joko omana toimintana tai ostopalveluna. Tämä edellyttää, että asukkaalta perittävä vuokra on enintään valtioneuvoston asettaman eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavien asumiskustannusten enimmäismäärän mukainen Valkeakoskella. (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ eh) Hankintamenettely Hankintayksikkö Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia julkisista hankinnoista 348/2007 ja lakia täydentävää asetusta 614/2007. Hankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa. Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä, liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Valkeakosken kaupungissa hankinnan valmistelee sosiaali- ja terveyskeskus. Hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus. Tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjoushinta tulee ilmoittaa palvelukohtaisesti kiinteän kuukausihintana ilman arvonlisäveroa hintalomakkeella (liite 5). Lomaketta ei saa millään tavoin muuttaa. Kuukausihinta ilmoitetaan eriteltynä seuraavasti: - Palvelumaksu. Palvelumaksuun tulee sisällyttää kaikki tässä tarjouspyynnössä mainitut asukkaiden hoivasta aiheutuvat kustannukset sekä Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

3 Tarjouspyyntö 3 (34) palveluntuottajan mahdollisesti tarjoamat lisäpalvelut. Tilaaja perii asukkailta asiakasmaksut. - Vuokra Vuokrana tulee ilmoittaa asukkaalta perittävä keskimääräinen vuokra euroa / kk (keskimääräinen, jos huoneiden koko vaihtelee, muussa tapauksessa todellinen vuokra). Kokonaisuudessa kaupungin sijoittamilta asukkailta (kaupungin yksikkö ja ostopalveluyksikkö) ei saa periä yhteensä suurempaa vuokraa kuin mitä kaavalla (keskimääräinen vuokra sijoitetut asukkaat) saadaan laskettua. Lisäksi vuokra saa olla enintään valtioneuvoston asettaman eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavien asumiskustannusten enimmäismäärän mukainen Valkeakoskella (424,92 euroa / asukas / kk vuonna 2009). Ilmoitettua vuokraa käytetään vuokralaskennan perusteena sekä kaupungin operoiman talon että palveluntuottajan operoiman talon osalta. Asiakas maksaa vuokran poissaoloajaltaan vuokrasopimuksen voimassaoloajan mukaisesti. Hoivapalvelusta kaupunki sitoutuu korvaamaan 50 % poistumispäivän jälkeisiltä 14 poissaolovuorokaudelta ja jälleen täysimääräisenä saapumisvuorokaudesta alkaen. Hoivapalvelun hinta on tarjottava kiinteänä vuoden 2012 loppuun. Tarkemmat ehdot hinnan korottamismenettelystä sen jälkeen ovat liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Hankinnan yksilöinti Seuraavassa esitetään hankittavien asumispalveluiden tuotekuvaukset: Tehostettu asumispalvelu (asumisyksikkö) o Asiakas tarvitsee jatkuvaa (ympärivuorokautisesti) apua ja tukea liikkumisessa ja itsensä tai terveytensä hoidossa. o Toimintakyky on Rava-arvolla arvioituna tasoa 3 tai suurempi. o Muistihäiriöisillä on keskivaikea tai vaikea-asteinen dementia (MMSE arvo alle 17). o Asiakkaalle tarjotaan lähinnä pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoivapalvelu hänen avuntarpeensa mukaan (kakkosvaiheeseen voidaan rakentaa jonkin verran lyhytaikaiseen käyttöön olevia paikkoja). o Palvelu on vähintään vähimmäisvaatimusten mukaista, liite 2. o Tavoitteena on, että asiakas voi elää asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. o Hoitoon osallistuvan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan määrä on vähintään 0,65/asukas laskettuna lääninhallituksen vahvistamasta asumisyksikön virallisesta paikkaluvusta. o Henkilöstöllä on dementiaan liittyvää erityisosaamista. Alihankinnat Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palvelun tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijat on nimettävä ja alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

4 Tarjouspyyntö 4 (34) Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien soveltuvuuden tutkiminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tutkiminen 3. Tarjousten vertailu Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava soveltuvuuden todentamiseksi tarjouksen liitteenä vaaditut asiakirjat. (Toimintaa vasta käynnistävän palvelutuottajan osalta voidaan toimittaa kaikki pyydetyt asiakirjat viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä, jolloin sopimukset tulee olla viimeistään allekirjoitettuna.) Vaatimus 1. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: o Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisten hyväksymä velkajärjestely tai muu maksusuunnitelma on tehty. o Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. o Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. Vaatimus 2. Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus ja että tarjoaja on huolehtinut vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta. Esitettävä ennen sopimuksen tekemistä: o Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

5 Tarjouspyyntö 5 (34) Vaatimus 3. Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: o Tilintarkastettu tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman ja taseen viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla tilaajan hyväksymällä tavalla. Vaatimus 4. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: o Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin, ammatti- ja elinkeino-, kaupparekisteriin merkitsemisestä (kaupparekisteriote) sekä Y-tunnus. o Tiedot arvonlisäverovelvollisuudesta. o Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu eo. rekistereihin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna (ns. tilaajavastuulain 1233/2006 mukaisesti edellytämme, että sopimuksen solmimishetkellä selvitykset ovat enintään 3 kk vanhoja). Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava 1-4 selvityksissä tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

6 Tarjouspyyntö 6 (34) Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Soveltuvuusehtojen täyttymättömyyden lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta hankintalain (348/ ) pykälän 53 (Eräisiin rikoksiin syyllistyneiden ehdokkaiden ja tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta) perusteella ja/tai pykälän 54 (Muut poissulkemisperusteet) perusteella. Vaadittujen todistusten/selvitysten puuttuminen tarjouksen liitteenä johtaa tarjoajan sulkemisen pois seuraavista tarjousten käsittelyvaiheista. Lisäksi hyväksytyksi tulleen tarjoajan sekä alihankkijan on varauduttava toimittamaan Valkeakosken kaupungille vastaavat selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä sopimuskauden aikana pyydettäessä. Sopimuksen synnyttyä on tilaajalla aina oikeus pyytää tarvittaessa ns. tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja. Toiminnan harjoittamiseen liittyvät muut viranomaisluvat ja selvitykset Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. Vaatimus 5. Tarjoajalla on oltava voimassa hankinnan toteuttamiseksi tarvittavat lakisääteiset luvat ja/tai muut mahdollisesti tarvittavat suostumukset. o Pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys tulee toimittaa ennen palvelutoiminnan aloittamista. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Alihankkijaan liittyvät vaatimukset Vaatimus 6. Tarjoajan on esitettävä selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toimitettavaksi. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa. Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: o Tarjoajan laatima selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toimitettavaksi. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

7 Tarjouspyyntö 7 (34) Valkeakosken kaupungin olemassa olevan henkilökunnan ottaminen Vaatimus 7a. Henkilöstön siirtyminen hoivapalvelun alkaessa Palveluntuottajan tulee sitoutua palkkaamaan Valkeakosken kaupungin nykyistä henkilöstöä ns. vanhoina työntekijöinä vähintään nykyisin työeduin. Palveluntuottajan tulee huomioida, että yksityiseen työehtosopimukseen nähden lomapäivien lukumäärä on kunnallisessa työehtosopimuksessa korkeampi, joten palveluntuottajan tulee noudattaa kunnallista työehtosopimusta tältä osin, tai kompensoida ero muulla tavalla. Vaatimus 7b. Henkilöstön siirtyminen toiminnan ollessa vakiintunutta Palveluntuottajan tulee sitoutua neuvottelemaan tilaajan kanssa ennen Valkeakosken kaupungin henkilöstön rekrytoimista, jolla pyritään turvaamaan kaupungin oman palvelutoiminta. Tarjoushinta ja korvausten perusteet Tarjoushinnat ilmoitetaan liitteessä olevaan hinnoittelutaulukkopohjaan. Tarjoushinnat ilmoitetaan liitteen mukaisella tavalla (palvelumaksu euroa / asukas / kuukausi ja asuinhuoneen osalta euroa / asukas / kuukausi. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. (Liite 5) Hintojen tulee sisältää kaikki palvelukuvauksessa ja tarjouspyynnössä mainitut palvelut sekä palveluntuottamiseen tarvittavat välineet ja laitteet. Erillisiä laskutuslisiä tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. Hinnan tulee olla kiinteä saakka. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kalenterivuosittain. Sopimushintojen tarkistaminen tapahtuu osapuolten kirjallisesta aloitteesta. Pohjana hintojen tarkistamiselle ovat muutokset Julkisten menojen hintaindeksi kuntien sosiaali- ja terveystoimessa. Käytetään vertailupohjana vuosineljänneksen indeksejä. Hintojen muutokset sovitaan elokuun loppuun mennessä ja ne tulevat voimaan aikaisintaan Hinnan muutoksen ei tule seurata indeksiä, vaan voi hinnantarkistuspisteissä olla enintään sen muutoksen suuruinen. Palvelun hintoja voidaan tarkistaa kerran vuodessa. Mahdollisista hintojen muutoksista tulee tehdä kirjallinen esitys, josta ilmenee hinnanmuutostarve sekä selvitys kokonaiskustannusten noususta toimialalla ja tarjoajan kustannusten nousua rajoittavista toimenpiteistä, neljä kuukautta ennen aiottua hintojen tarkistamista. Hintamuutos tulee voimaan vasta, kun siitä on kirjallinen yhteisesti hyväksytty sopimus. Mikäli mahdollisista hintojen muutoksista ei päästä sopimukseen, ostaja varaa oikeuden pyytää uudet tarjoukset tarvittavista asiakaspaikoista. Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

8 Tarjouspyyntö 8 (34) Valkeakosken kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesitys sopimuskauden aikana, mikäli se ei ole perusteltu eikä perustu todellisiin kustannuksiin. Kaupunki ilmoittaa hinnankorotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lokakuun loppuun mennessä. Käytettävä Tilastokeskuksen tilastotietokanta Tilastotietokannat > Tietokanta: P-Web Statfin > Hinnat ja kustannukset/julkisten menojen hintaindeksi > Muuttujat ja luokat Kuntatalous 2000=100, tehtäväalueittain muuttujina Kuntatyyppi, Tehtäväalue, Vuosi, Vuosineljännes ja Tiedot. Valittuna 12 Sosiaali- ja terveystoimi ja 2009 ennakollinen 1. vuosineljännes on pisteluvultaan 132,7. Käytettäessä indeksin muutosta (M%) korotuksen perusteena, on laskukaavana seuraava: (Indeksi hetkellä T2 Indeksi hetkellä T1) 100 / Indeksi hetkellä T1 = M% Kaavassa Indeksi hetkellä T1 tarkoittaa lähtötilanteen pistelukua ja Indeksi hetkellä T2 tarkoittaa tarkastusajankohdan pistelukua. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Kokonaistarjous Osatarjous Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous sisältäen hoivapalvelut ja asumispalvelut. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoinen tarjous Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Maksuehto Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskettuna laskun saapumisesta. Valkeakosken kaupungin asiakastietojärjestelmä Tarjousten vertailu ja päätösperusteet Palveluntuottajan tulee käyttää omaa asiakastietojärjestelmää. Tarjouksessa tulee olla kuvaus asiakastietojärjestelmästä sekä tietoturva- ja tietosuojaperiaatteiden käytännön toteutuksista ja asiakirjahallinnosta sekä asiakkaan omaisuuden säilyttämisestä. Tarjotun palvelun tulee täyttää kaikilta osin asetut vähimmäisvaatimukset. Valintakriteereinä on kokonaistaloudellisesti edullisin toimituskokonaisuus seuraavilla valintakriteereillä määriteltynä: o hinnoittelu: 80 pistettä o laatupisteet: 20 pistettä (liite 6) Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

9 Tarjouspyyntö 9 (34) Hintapisteiden laskukaava (enintään 80 pistettä) Halvin hinta / tarjottu hinta 80 pistettä = tarkastellun tarjouksen hintapisteet. Laatupisteiden laskukaava (enintään 20 pistettä) Tarkasteltavan tarjouksen laatutekijät / suurimmat annetut laatutekijät 20 pistettä = tarkastellun tarjouksen laatupisteet. Hylkäämisperusteet Asiakirjojen julkisuus Muut ehdot Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia todisteita tarjoajan antamista tiedoista. Valkeakosken kaupunki pidättää perustellusta syystä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus asiassa on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Tietojensaantioikeutta ei kuitenkaan ole muiden tarjousten sisältämiin liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinä. Tarjouksessa esiintyvät liikesalaisuudet tulee nimenomaisesti merkitä salassa pidettäväksi liikesalaisuuksiksi. Muutoin ne katsotaan julkisiksi. Hinta ei kuitenkaan ole liiketai ammattisalaisuus. Hintatiedot tulee olla ainoastaan hintaliitteellä. Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia Valkeakosken kaupungilta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoukset tulee laatia suomenkielellä ja palvelu tulee tuottaa kokonaisuudessaan suomenkielellä. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoajan tulee huomioida, että hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus. Hankintapäätös ei ole hankintasopimus. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi ja hankinta on saanut lainvoiman. Hankintasopimus Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Tilaaja on valmistellut luonnoksen sopimukseksi, jota voidaan täsmentää tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. (Liite 10.) Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

10 Tarjouspyyntö 10 (34) Tarjouksen laatiminen Tarjouksen on oltava ehdoiltaan tämän tarjouspyynnön mukainen sekä allekirjoitettu. Tarjous tulee laatia alla esitetyn sisältörungon ja numeroinnin mukaisesti ja sen tulee sisältää kaikki pyydetyt liitteet. Tarjouksen sisältö, asiat ja liitteet 1. Tarjoajan yleisesittely. 2. Suunnitelma mahdollisten alihankkijoiden käytöstä ja alihankkijoiden nimet. 3. Kuvaus asiakasrekisterin pidosta, asiakirjahallinnon ja asiakkaan omaisuuden säilyttämisen periaatteista. 4. Selvitys tiloista, välineistä ja tarvikkeista (kirjallinen kannanotto tilojen asumistukikelpoisuudesta Kelalta ja mahdollisesti jo tässä vaiheessa Länsi- Suomen lääninhallituksen lupa). 5. Kuvaus laadusta ja laadunvarmistuksesta. 6. Selvitys siivouspalvelujen tuottamisesta. 7. Selvitys lääkkeiden säilytyksestä ja lääkehoidon toteuttamisesta. 8. Palvelukuvaus (sisällytettävä vähimmäisvaatimukset; liite 1): palvelu- ja hoitosuunnitelma, terveyden- ja sairaanhoito, lääkehoito, perushoiva, virkistyspalvelut (viriketoiminta, aktiviteetit ja toiminnallisuus), asiointipalvelut ja saattajapalvelut, hoidon opetus ja ohjaus, yhteistyö, tiedottaminen, turvapalvelut, vaatehuolto, sauna, akuuttien palvelutarpeiden hoito. 9. Selvitys toiminnan kehittämisestä. 10. Selvitys henkilöstön koulutusohjelmasta. 11. Selvitys asiakaspalautejärjestelmästä. 12. Selvitys tarjoajan kokemuksesta vastaavanlaisten tehostettujen asumispalveluiden tuottamisesta (toimiluvan omaavat palvelutalot). 13. Suunnitelma rakennuksista ja rakentamisesta; liitettävä L1-kuvat (pohjat ja julkisivukuvat). 14. Hinnoittelu (hinnat täytettyinä erilliselle liitteelle; liite 5). 15. Vuokrasopimusmalli (asukkaan kanssa tehtävä) 16. Muut aikaisemmin mainituissa vaatimuksissa 1-7 pyydetyt selvitykset. 17. Selvitys hankittavan palvelun toiminnasta vastaavaan koulutuksesta, johtamiskokemuksesta ja työnantajaosaamisesta. 18. Selvitys taloudesta vastaavan henkilön taloushallintoon ja yritystoimintaan liittyvästä osaamisesta. 19. Selvitys asukkaiden hoidosta vastaavan työntekijän koulutuksesta. 20. Henkilöstön määrä, mitoitus, selvitys varallaolojärjestelmästä, rakenne ja ammattipätevyys listauksena palvelukokonaisuuksittain. 21. Kuvaus tarjoajan prosessiedellytyksistä (liikeidea, toimintataat/työmenetelmät, johtamis- ja henkilöstöpolitiikka, yhteistyön muodot ja rutiinit tilaajien kanssa). Lisätietoja antavat/tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Hankintaa koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla viimeistään perjantaina osoitteeseen ja vastaukset annetaan yhteisesti kaikille pe Sähköpostin aiheeseen tulee kirjoittaa Tehostetun palveluasumisen tietoja. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan Valkeakosken kaupungin wwwsivuilla osoitteessa: (http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/kuulutukset/). Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

11 Tarjouspyyntö 11 (34) Tarjousten jättäminen Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään ma klo mennessä osoitteeseen: Valkeakosken kaupunki, PL 20, Valkeakoski tai tarjousasiakirjat voi toimittaa kirjaamoon Valkeakosken kaupungintalolle (Sääksmäentie 2). Kuoren päälle merkintä TARJOUS: Tehostettu palveluasuminen. Valkeakosken kaupunki Tarjouspyynnön liitteet LIITE 1 Perustietolomake LIITE 2 Palvelun vähimmäisvaatimukset LIITE 3 Siivouspalvelun vähimmäisvaatimustaso LIITE 4 Hinnoitteluperiaatteet LIITE 5 Hinnat LIITE 6 Lisäpisteasiat LIITE 7 Vastuunjakotaulukko LIITE 8 Henkilöstötaulukko LIITE 9 Turvajärjestelmien selvitys LIITE 10 Sopimusluonnos LIITE 11 Karttaliite LIITE 12 Maaperätutkimusliite (2 kpl) Valkeakosken kaupunki Vaihde: (03) www. valkeakosk i.fi PL 20, Valkeakoski Y-tunnus:

12 1. Palveluntuottajan nimi- ja yhteystiedot Nimi Y-tunnus Toiminimi Postiosoite Postinumero Yhtiömuoto Kieli Postitoimipaikka Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti Kotikunta www-sivun osoite Nimenkirjoitusoikeutettu edustaja(t) Onko palveluntuottaja merkitty ennakonperintärekisteriin Kyllä Ei 2. Toimintayksikön vastuuhenkilö Sukunimi Osoite Postinumero Etunimet Postitoimipaikka Puhelin Matkapuhelin Faksi Sähköposti Koulutus Vastuuhenkilönä alkaen Suoritusvuosi

13 Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on näiden kriteereiden täyttäminen. Tämän liitteen mukaiset asiat tulee selvittää tarjouksen yhtenä koottuna liitteenä vastaavaa numerointia käyttäen. Palveluntuottaja Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottajan on velvoitettu perehtymään. Luettelossa on keskeiset toimintaa ohjaavat lait (luettelo ei ole tyhjentävä) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus (607/1983) Kansanterveyslaki (6/1972) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( /785) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Henkilötietolaki (523/1999) Lait terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvollisuudesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) Laki (603/1996) ja asetukset (1208/1996, 1268/2005, 1041/2005) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Pelastustoimilaki 561/1999 ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 Elintarvikelaki ( /23) Tilaajavastuulaki (1233/2006) Työturvallisuuslaki ( /738) Työterveyshuoltolaki ( /1383) Ympärivuorokautiseen asumisyksikköön liittyvä palvelukokonaisuus 1. Yleistä Asumisyksikkö sijaitsee tilaajan osoittamalla tontilla. Asumisyksiköihin asiakasvalinnan tekee tilaaja. Asumisyksikköön muuttaminen valmistellaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa ja heidän toiveensa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaan hoitopaikasta päätettäessä. 2. Asukkaan hoidon laatu 2.1. Hoidon ja palvelun suunnittelu ja sisältö Asiakaskohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimista ohjaa asiakkaan toimintakyky ja avuntarve. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kaupungin, palveluntuottajan, asiakkaan ja omaisten/edunvalvojan kanssa. Palvelu- ja hoitosuunnitelma vahvistetaan kuukauden kuluessa asiakkaan muuttamisesta palveluyksikköön, kun yksilöllinen palvelun ja hoivan tarve on tarkentunut. Palveluntuottaja velvoitetaan tarkistamaan suunnitelma aina asiakkaan toimintakyvyn oleellisesti muuttuessa - kuitenkin vähintään 6 kk välein. Asukkaiden hoito on kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää. Yksikössä asukkaille on nimetty omahoitaja. Omahoitajan tehtävät ja vastuut on määritelty kirjallisesti. Omaiset tuntevat omahoitajan ja hänen tehtävänsä.

14 Palveluntuottaja järjestää asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämisen vaatimat kuljetukset ja mahdollisen saattoavun itse tai omaisen kanssa yhteistyössä. Henkilökohtaisten tarvikkeiden hankinnassa avustetaan asukasta yhdessä omaisten kanssa. Asumisyksikössä järjestetään asukkaille kulttuuri- ja viriketoimintaa, josta on myös kirjallinen suunnitelma ja tapahtumia on vähintään kerran viikossa. Jokaisen yksikön asukkaiden helposti käytettävissä toivotaan olevan käyttäjäryhmän tarpeiden mukainen kuntosali tasapainoratoineen. Omaisten osallistumista asukkaan arkipäivään tuetaan. Asumisyksikössä järjestetään omaisten tapaamisia vähintään kerran vuodessa. Asukkaille on järjestetty turvallinen ulkoilumahdollisuus pihaan, mihin muistihäiriöinen voi päästä eikä tästä pihasta pääse huomaamatta poistumaan. 2.2 Terveyden- ja sairaanhoito Asumisyksikössä on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukainen kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, STM:n oppaita 2005:32). Sairaanhoitaja vastaa asumisyksikön lääkehuollosta. Lääkkeiden antamisesta asukkaille huolehtii lääkehoitoon koulutuksen saanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja poikkeustapauksessa lääkehoitoon peruskoulutukseltaan kouluttamaton henkilö sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Asukkaan hoitoisuutta seurataan säännöllisesti (vähintään kahdesti vuodessa) RAVA-indeksin avulla ja tarvittaessa MMSE-muistitestillä. Yksikössä on kirjalliset ohjeet keskeisistä asioista kuten hygieniaohjeet henkilökunnalle, ohjeet tapaturman sattuessa ja ohje menettelytavoista vanhuksen voinnin heikentyessä. Erityistoimenpiteitä vaativien tarttuvien sairauksien (mm. MRSA) varalle on yksikössä oltava sairaanhoitopiirin ohjeiden mukainen suunnitelma ja sen noudattamisesta raportoidaan tilaajalle. Toimitilojen suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan haettava ratkaisu MRSA-kohortoinnin järjestämiseksi. Kussakin asuinhuoneessa on oltava varustuksena 1 kodinomainen sänky, missä on moottorilla toimivina vähintään korkeussäätö ja selkäosan kallistumissäätö. Vuoteessa on oltava mahdollisuus käyttää laitoja. Kussakin asuinhuoneessa on oltava invamitoitettu hygieniatila. Kussakin asuinhuoneessa on henkilönostinta varten kiinteästi kattoon asennettu kisko. Moottoreita sekä nostoliinoja ym. tarvikkeita on oltava vähintään suhteessa 4/10 (neljä moottoria aina 10 huonetta kohti). 2.3 Ruokahuolto Ateriapalvelut on hankittava tilaajalta tai tilaajan osoittamalta ateriapalveluntuottajalta. Tuottaja voi halutessaan järjestää pienimuotoista kahviomyyntiä asukkaille ja heidän vierailleen. Asumisyksikössä on kuitenkin oltava omavalvontasuunnitelma.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 25.6.2014 Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

LIITE 1 A Tarjouskilpailu: siivouspalvelut Vaatimukset siivouspalvelulle: Puhtaustasot Alla esitetyt puhtaustasovaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava palvelussa. Puhtaustasot ja

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot