Maksikoe nro 3 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksikoe nro 3 / 2010"

Transkriptio

1 Maksikoe nro 3 / 2010 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa 1. Tutkija Gideon Kunda toi esiin sen, kuinka liikkeenjohtajat käytännössä yrittävät vaikuttaa organisaation kulttuurisiin tekijöihin omien tarkoitusperiensä ajamiseksi. Kundan mukaan he etsivät keinoja sosiaalistaa työntekijät tietynlaisille ajattelu- ja toimintatavoille. Edgar Schein määritteli organisaatiokulttuurin kolmiosaiseksi ilmiöksi, jonka muodostavat perususkomukset, arvot ja artefaktit. Mikä seuraavista kuvaa Scheinin tarkoittamia artefakteja? 1. Artefaktit ovat ihmisten ja ihmisryhmien välille muodostuvia, väliaikaisia yhteyksiä. 2. Artefaktit ovat organisaation erilaisia ala- ja vastakulttuureita, joiden odotukset ja tavoitteet ovat erilaisia ja jopa keskenään ristiriidassa. Maksikoe3 (1) 3. Maailman monimutkaistuessa ja muuttuessa myös yksilökeskeiset tavat hahmottaa johtajuutta kehittyvät. Bernard M. Bass (1985) teki eron yrityksissä esiintyvän transaktionaalisen ja transformationaalisen johtajuuden välillä. Transaktionaalisessa johtajuudessa on tyypillistä ihmisten välisiin asioihin liittyvien suhteiden eli transaktioiden hoitaminen. Transformationaalisessa johtajuudessa keskeisiä ovat puolestaan johtajuuden vaikutukset johdettaviin. Mikä seuraavista, transformationaalista johtajuutta koskevista väitteistä on epätosi? 1. Asiat saadaan tehdyiksi motivoimalla ja energisoimalla muita, ja antamalla heidän toiminnalleen merkitys. 2. Johtajat omaksuvat käyttäytymisen tapoja, jotka tekevät johtajuuden jakamisen mahdolliseksi. 3. Transformationaaliselle johtajuudelle on käyttöä erityisesti silloin, kun on tarve muutoksiin. 4. Transformationaaliseen johtajuuteen liittyy piirre, jonka mukaan ihmiset seuraavat henkilöä, joka inspiroi heitä. 3. Artefaktit tarkoittavat aistein havaittavia kulttuurisen toiminnan ilmentymiä. 4. Artefaktit ovat organisaatiossa julkituotuja uskomuksia. 4. Liikkeenjohto- ja organisaatiotutkimuksessa niin sanottu käytäntökäänne (Schatzki / 2001) 2. Kirjassa puhutaan uusista kehyksistä. Tällä termillä tarkoitetaan 1. teknologisoitumisen vaikutuksia talouteen. 2. uutta globaalia taloutta. 3. juridiikan ja etiikan merkityksen kasvua. 1. tuottaa erilaisia käsityksiä ja kutsuu ihmisiä samaistumaan tietyntyyppisiin näkemyksiin. 2. korostaa kehollista toimintaa. 3. määrittää totuudeksi sen, mikä on tietyssä ryhmässä yhteisesti jaettua tietyn merkitysjärjestelmän näkökulmasta. 4. Kaikki edelliset näkemykset ovat vääriä. 4. kansainvälisen talouden jatkuvasti monimutkaistuvaa viitekehystä.

2 5. Johdettu muutos 1. on prosessi, jossa huomion kohteena on työn ja toiminnan kehittäminen. 2. rakentuu periaatteille, jotka on johdettu muualla kehitetyistä ohjelmista ja malleista. 2. toteutuu johdon ja työntekijöiden aktiivisen dialogin kautta. 4. Kaikki edellä esitetyt näkemykset ovat virheellisiä. 7. Tutkija Kourula mainitaan kirjassa 1. moraalisen työnjaon yhteydessä. 2. yhteiskuntaetiikan yhteydessä. 3. mediakritiikin yhteydessä. 4. muutosjohtamisen yhteydessä. Maksikoe3 (2) 6. Jaetussa johtajuudessa 1. sukupuoleen ja johtajuuteen liittyvät merkitykset ovat neuvoteltavissa. 2. on tärkeä merkitys kulttuurisella herkkyydellä. 3. arvostetaan sankarien työtä. 4. Mikään edellisistä näkemyksistä ei kuvaa jaetun johtajuuden piirteitä oikein. 8. Käsite klusteri perustuu Michael E. Porterin (1990) ajatukseen siitä, että erityiset liiketoimintaklusterit (business clusters) ovat keskeisessä asemassa eri maiden taloudellisen kehityksen kannalta. Mikä seuraavista, näitä klustereita koskevista väitteistä on epätosi? 1. Klusterin tuottavuus kasvaa yritysten ja muiden yhteisöjen keskinäisen vuorovaikutuksen myötä. 2. Klusterissa rakentuu kyvykkyyksiä ja voimavaroja, jotka luovat pysyviä etuja klusterin vaikutuspiirissä toimiville yrityksille kilpailijoihin nähden. 3. Klusteri voi rakentua esimerkiksi jollekin maantieteelliselle alueelle. 4. Klusterin kehityksen keskeisiä tekijöitä ovat olleet fokusoituminen sekä massatuotteiden valmistuksen vähentyminen.

3 Maksikoe3 (3) 9. Seuraavat väitteet liittyvät finanssivetoistumiseen. Mikä niistä on epätosi? 1. Arvosijoittaja hakee portfoliossaan oleville sijoituksille arvonnousua lyhyellä aikavälillä. 2. Termiinit, futuurit, swapit ja optiot ovat johdannaisia, joissa osapuolet tekevät sopimuksen tulevaisuudessa toteutettavasta kaupasta. 3. Monikansallisten yritysten päähuomion kohteena ovat sellaiset yksiköt, joihin sijoitettu pääoma tuottaa yrityksen omistajille eniten. 4. IMF eli Kansainvälinen valuuttarahasto on eräs esimerkki ylikansallisista instituutioista, joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että vapaa markkinatalous toimii globaalisti. 10. Mantereen ja Vaaran (2008) mukaan strategiatyöhön liittyy erilaisia diskursseja eli puhekäytäntöjä. Nämä diskurssit joko estävät tai mahdollistavat osallistumista. Mantere ja Vaara esittelevät kolme osallistumista estävää (mystifiointi, kurittaminen ja teknologisointi) sekä kolme osallistumista mahdollistavaa (itsensä toteuttaminen, konkretisointi ja dialogi) puhekäytäntöä. Näiden jaottelujen sisällä he esittävät eri käytännöille vertauskuvia, rooleja ja ottavat kantaa osallistumiseen. Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Konkretisoinnissa vertauskuvat saadaan arkipäivän työstä. Teknologisoinnissa tapa tehdä määrittää puitteet ja sitoo kaikkea ajattelua. 2. Mystifioinnissa yhdet johtavat ja toiset seuraavat. Itsensä toteuttamisessa strategia on etsivän yksilön tulkittavissa. 3. Dialogissa alhaalta ylös prosessit ovat tärkeä osa vuorovaikutusta. Kurittamisessa johto määrittelee osallistumisen rajat. 4. Teknologisoinnissa tekemisen tapaan sopimattomat ajatukset tulkitaan turhanpäiväisiksi. Kurittamisessa strategiatyö on sisäpiirin asia.

4 Kinnunen-Laitinen-Laitinen-Leppiniemi-Puttonen AVAIN LASKENTATOIMEEN JA RAHOITUKSEEN 11. Kirjanpitoasetuksen mukaan yrityksen tilinpäätöksessä on annettava liitetietoja muun muassa 1. konsernin emoyrityksestä. 2. yrityksen tuloveroista. 3. ylimmän johdon palkoista ja yrityksen vakuuksista. 4. Liitetietoja tulee antaa kaikista edellisistä seikoista. Maksikoe3 (4) 13. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet riippuvat osaltaan siitä, mitä säännöksiä tilinpäätöksen laadinnassa tulee noudattaa. Suomen kirjanpitolaki tarjoaa kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa, joita ovat Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiiveihin perustuva tilinpäätös ja kansainvälinen IFRS tilinpäätös. Yleisesti ottaen IFRS tilinpäätös laaditaan vain pörssiyrityksissä tai konserniin kuuluvissa yrityksissä. - Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Konsernitilinpäätökseen ei sisällytetä konsernirahoituslaskelmaa, vaan se esitetään emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa. 2. Koska konsernitilinpäätös muodostetaan konserniin kuuluvien yritysten kirjanpitojen ja tilinpäätösten yhdistelmänä, varsinaista konsernikirjanpitoa ei tarvitse pitää. 3. Konsernitilinpäätöksen laatimista edellytetään ainoastaan konsernin emoyritykseltä. 4. Mikäli konsernitilinpäätös laaditaan IFRS tilinpäätöksenä, on siinä mahdollista käyttää uudelleenarvostuksia, jolloin hankintamenoperusteen sijasta voidaan usein ottaa huomioon markkinahinnat. 12. Mitä yleensä mitataan tunnusluvuilla, joiden nimittäjässä on Lyhytaikaiset velat yhteensä? 1. Yrityksen kannattavuutta. 2. Yrityksen maksuvalmiutta. 3. Yrityksen vakavaraisuutta. 4. Yrityksen riskejä. 14. Jos joku saisi euron vuosittaista eläkettä ikuisesti, tämän eläkkeen arvo olisi 20 %:n laskentakorkokantaa käyttäen 1. alle euroa euroa euroa. 4. yli euroa.

5 Maksikoe3 (5) 15. Taseen vastattavaa puolella esitetään Oma pääoma, Tilinpäätössiirtojen kertymä, Pakolliset varaukset ja Vieras pääoma. Mikä seuraavista ei kerrytä taseessa esitettävää omaa pääomaa? 1. Suunnitelman mukaisena poistona vähennetty pysyvien vastaavien arvonalennus, joka on todettu aiheettomaksi, ja kirjataan täten tuloksen oikaisueränä tulokseen ja tätä kautta taseen omaan pääomaan. 2. Osakeyhtiöön sijoitettava osakepääoma. 3. Tulorahoitus eli tilikauden voitto, joka näkyy tuloslaskelmassa ja taseen omassa pääomassa. 17. Tilinpäätöksen julkistamisen 1. taloudenpitonäkökulma 2. investointinäkökulma 3. omistajanäkökulma 4. luotonantajanäkökulma on muodostunut viime aikoina aiempaa tärkeämmäksi. 4. Pysyvien vastaavien arvonkorotukset, jotka ovat luonteeltaan hallussapitovoittoja, ja merkitään täten arvonkorotusrahastoon. 18. Seuraavat väitteet koskevat rahoituslaskelmaa. Mikä niistä on epätosi? 1. Rahoituslaskelman laatimista edellytetään vain osuuskunnilta ja osakeyhtiöiltä. 16. Mikä seuraavista kuvaa jossain määrin yrityksen tuloksen laatua (earnings quality)? 1. Tilinpäätökseen sisältyvien jaksotuserien määrä. 2. Liiketoiminnan nettokassavirta. 3. Nettotulos ennen vähemmistöosuutta. 2. Rahoituslaskelma perustuu yrityksen tilikauden aikana tulleisiin ja menneisiin rahavirtoihin. 3. Koska rahoituslaskelma kuvaa konkreettisia, realisoituneita rahavirtoja, sen perusteella ei voida tehdä päätelmiä yrityksen menestymisestä esim. toimittajana tai asiakkaana. 4. Rahoituslaskelmassa esitetään kolme rahavirtaa, joista yksi on rahoituksen rahavirta. 4. Liikevoittoprosentti.

6 19. BellaMare Oy:ssä pidetään johtoryhmän palaveria. Yrityksen liikeideana on valmistaa ja myydä veneilyyn liittyviä tarvikkeita. Alkuvuoden myynnin todetaan sujuneen hyvin: ensimmäisen kvartaalin myynti oli euroa (35 % enemmän kuin vuotta aiemmin). Liikevaihtoennustetta koko vuodelle nostettiinkin 1,2 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon. Yrityksen kassassa oli rahaa euroa. Lisäksi yrityksellä oli osakkeita (HK Ruokatalo, Olvi, Atria ja Elcoteq) yhteensä euron arvosta. Nämä eivät olleet mitään strategisia sijoituksia, vaan yrityksen johto oli päätellyt, että ylimääräiset rahat kannattaa pitää toistaiseksi osakkeissa, koska johto uskoi talouden kääntyvän lähiaikoina nousuun. Tarkasteltavan tilikauden aikana lainoja pitäisi lyhentää eurolla. Lisäksi tiedetään, että yrityksellä oli ostovelkoja euroa ja myyntisaamisia euroa. Taseen loppusumma on euroa, josta erilaisia velkoja yhteensä euroa. Edellä olevien tietojen perusteella voidaan päätellä, että palaverin ajankohtana 1. yrityksen quick ratio oli tyydyttävä. 2. yrityksen current ratio oli tyydyttävä. 3. yrityksen quick ratio oli heikko. 4. yrityksen current ratio oli hyvä. Maksikoe3 (6) 20. Olet perustanut puuseppäystäväsi Paavo Pikkaraisen kanssa huonekaluja suunnittelevan ja valmistavan firman nimeltä Mööpelimestarit Ky. Yrityksessänne suunnitellaan uuden sohvakaluston tuomista markkinoille. Sen nimeksi on valittu Lepolasse. Asian tiimoilta on jo tehty jonkin verran selvitystöitä ( euron arvosta), mutta nämä uponneet kustannukset jätetään tällä kertaa huomiotta. Tarkoituksenne olisi pystyä myymään kyseistä kalustoa noin 500 kpl hintaan noin 500 euroa 1000 euroa. Kaluston muuttuvaksi yksikkökustannukseksi on arvioitu noin 450 euroa. Valmistuksesta syntynee kiinteitä kustannuksia noin euroa vuodessa, jotta toiminta olisi riittävän laadukasta. Kyseiset kiinteät kustannukset koostuvat markkinoinnin, tuotekehityksen ja hallinnon kustannuksista suhteessa 20%, 30% ja 50%. Näiden tietojen perusteella voidaan päätellä, että tuotteen omakustannusarvo on 1. alle 350 euroa. 2. välillä euroa. 3. välillä euroa. 4. yli 650 euroa.

7 Tikkanen-Vassinen StratMark: Strateginen markkinointiosaaminen 23. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? Maksikoe3 (7) 21. Seuraavat väitteet koskevat asiakastietoa ja markkinatietoa. Mikä näistä väitteistä on tosi? 1. Asiakastieto on aina kohteen tarkkuudella tunnistettavissa. 2. Markkinatiedon osalta keskeisiä seurannan kohteita ovat muun muassa teknologian muutosvauhti sekä teknologinen kehitys. 3. Asiakastieto on yleensä hiljaista tietoa, kun taas markkinatieto on enimmäkseen eksplisiittistä. 4. Osiot 1 ja 2 ovat molemmat oikein. 1. Jotta yritys voisi toimia kauttaaltaan asiakaslähtöisesti, käytännön liiketoimintaprosessit tulee rakentaa tuotekehityksen ehdoilla. 2. Liiketoimintaprosessien toimintakenttä on käytännössä suppeampi kuin markkinoinnin toimintakentäksi tavanomaisesti ymmärretty alue. 3. Markkinoita koskevan tiedon ja ymmärryksen tuottamista on monien tutkijoiden mukaan paljon tärkeämpää korostaa, kuin viestintää, mainontaa ja myyntityötä. 4. Kaikki edelliset näkemykset ovat vääriä. 22. Suurimpana esteenä sille, että markkinoinnin tuloksellisuutta yrityksessä mitattaisiin, kirjassa mainitaan seuraavista erityisesti 1. sitoutumisen puute. 2. kannustimien puute. 3. osaamisen puute. 4. rahoituksen puute. 24. Alhaisen turbulenssin tilanteessa 1. loppukäyttäjän mittarointi on hyvin keskeistä vähittäiskaupalle. 2. liidit kiinnostavat erityisen paljon B2C palvelujen tarjoajia. 3. taloudelliset tunnusluvut ovat erityisen huomion kohteena yrityksissä, joiden tarjooma muodostuu teollisista tuotteista. 4. Kaikki edelliset väittämät ovat vääriä.

8 Maksikoe3 (8) 25. Kirjassa esitellään tutkimustulosta, jossa otettiin kantaa markkinoinnin tuloksellisuuteen yrityksen johdon näkökulmasta. Kuinka monta prosenttia vastaajista oli tällöin sitä mieltä, että tuloksellisuus oli heikko tai jopa erittäin heikko? 1. Lähes 30 %. 2. Suunnilleen 20 %. 3. Noin 10 %. 27. Markkinoita ajava markkinaorientaatio 1. korostaa innovatiivisia liiketoimintakonsepteja. 2. heijastaa reaktiivista liiketoimintalogiikkaa. 3. pyrkii tuottamaan tuotteita, jotka vaikuttavat ympäristöön, vaikka eivät välttämättä muuta sitä. 4. Osiot 1 ja 2 ovat molemmat oikein. 4. Alle 5 %. 26. Kirjassa esitellään tiettyjä mittaajatyyppejä sen perusteella, miten he suhtautuvat mittareiden ja numeroiden käyttöön markkinoinnin tuloksellisuutta seurattaessa. Mikä seuraavista väittämistä on tällöin epätosi? 1. Datankeräilijät toimivat tyypillisesti uusilla, kasvavilla toimialoilla. 2. Ansaintalogiikka on monesti pulmana tulevaisuuden rakentajilla. 3. Mittaroinnista saatavat alkuvaiheen rajahyödyt jäävät monesti saavuttamatta, kun ovat kyseessä yksinkertaisten mittarien käyttäjät. 28. Kirjassa todetaan, että niin sanottua käänteistä markkinointia on 1. tuotekehityksen johtaminen. 2. markkinointiviestinnän johtaminen. 3. sisäinen markkinointi, jonka kohteena siis on oma henkilöstö. 4. Ei mikään edellisistä. 4. Datankeräilijät toimivat tavallisesti sellaisilla markkinoilla, joilla kilpailu on voimakasta.

9 29. Tarkastellaan viestintää liiketoimintaprosessien valossa. Tällöin voidaan todeta: 1. Integroidussa markkinointiviestinnässä pyritään parhaan mahdollisen promootiomixin valintaan kustannuksista piittaamatta. 2. Ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden kehittyminen vaikuttaa kommunikaation perusteisiin ja jopa muuttaa niitä. 3. Toimialojen ja yritysten toimintalogiikat muistuttavat viestintäratkaisujen osalta melko pitkälle toisiaan. 4. Markkinointiviestinnän tehtäväksi voidaan nykyisin laajasti määritellä asiakkaiden valistaminen ja etenkin yrityksen tarjoomasta tiedottaminen. Maksikoe3 (9) 30. Seuraavat väitteet koskevat kirjan liitteenä esitettyjä määritelmiä. Mikä näistä väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Johtajuus on visionaarista. 2. Kompetenssi tarkoittaa toistettavissa olevaa toimintamallia, jonka mukaan yritys käyttää hyväksi saatavilla olevia resursseja tarjooman tuottamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. 3. Kannustimet eli insentiivit jaotellaan kirjassa kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat: 1) Materiaalinen motivaatio 2) Arvostusmotivaatio 3) Kasvumotivaatio. 4. Tärkeimmät governanssiin liittyvät toimijat ovat yrityksen hallitus, toimiva johto sekä omistajat.

10 Pohjola TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Maksikoe3 (10) 31. Kysynnän hintajousto on määritelmän mukaan = 1. hinnan muutos jaettuna kysytyn määrän muutoksella. 2. hinnan suhteellinen muutos jaettuna kysytyn määrän suhteellisella muutoksella. 3. kysytyn määrän muutos jaettuna hinnan muutoksella. 4. kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella. 33. Oheisessa kuviossa esitetyn normaali- D 2 hyödykkeen kysyntäkäyrän siirtymän P on voinut aiheuttaa 1. kuluttajan tulojen väheneminen. 2. ko. tuotteen mainonnan lisääntyminen. 3. substituuttien hintojen lasku. 4. komplementtien hintojen nousu. D 1 q 32. Mikä seuraavista, bruttokansantuotetta koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Bruttokansantuotetta laskettaessa ei oteta huomioon kotityön arvoa. 2. Bruttokansantuotetta laskettaessa hyödykkeiden arvo otetaan yleensä huomioon niiden markkinahintojen avulla. 3. Bruttokansantuote on esimerkki niin kutsutusta varantosuureesta. 4. Välituotteita ei lasketa mukaan bruttokansantuotteeseen, vaan se koostuu vain lopputuotteista. 34. Mikä seuraavista, tasapainotyöttömyyden malliin liittyvistä väitteistä on epätosi? 1. Työmarkkinoiden ollessa tasapainossa vallitseva työttömyys on vapaaehtoista. 2. Kyseisessä mallissa on sellainen piirre, että luonnollinen työttömyys on matalammalla tasolla kuin rakenteellinen työttömyys. 3. Mallissa esiintyvä, työvoimaan osallistumista kuvaava käyrä on eri asia kuin työn tarjontaa kuvaava käyrä. 4. Mallissa esiintyvä, työn tarjontaa kuvaava käyrä nousee loivemmin kuin työvoiman kuvaajakäyrä.

11 Maksikoe3 (11) 35. Mikä seuraavista esittää niin sanottua kvantiteettiyhtälöä? 1. V x Y = M x P 37. Ceteris paribus olettamuksella tarkoitetaan 1. voiton maksimointia. 2. P x V = M x Y 3. P x Y = M x V 4. Ei mikään edellisistä. 2. vähenevän rajahyödyn periaatetta. 3. periaatetta, jonka mukaan muutetaan vain yhtä muuttujaa kerrallaan. 4. tasapainon määräytymistä markkinoilla kysynnän ja tarjonnan yhtäsuuruuden perusteella. 38. Hinta Kysytty Raja- Hinta Kysytty Rajamäärä kustannus määrä kustannus 36. Tarkastellaan tilannetta, jossa kansainväliset pääomanliikkeet ovat vapaita. Mikä seuraavista näkökulmista on tällöin epätosi? 1. Jos valuutta kelluu, finanssipoliittiset toimet ovat tehottomia. 2. Kelluvan valuuttakurssin tilanteessa finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa lähinnä vain kokonaiskysynnän rakenteeseen, mutta ei sen kokoon. 3. Kiinteiden kurssien tapauksessa finanssipolitiikalla ei ole lainkaan syrjäytysvaikutusta kotimaiseen kysyntään. 4. Kiinteiden kurssien vallitessa kukin maa voi oman rahapolitiikkansa avulla itse valita korkokantansa Yllä oleva taulukko esittää monopoliyrityksen rajakustannuksia sekä sen, miten kyseisen yrityksen valmistaman hyödykkeen kysytty määrä riippuu hyödykkeen hinnasta. Jos yritys maksimoi voittoaan, sen tuottama määrä on 1. 3 yksikköä tai vähemmän yksikköä yksikköä yksikköä tai enemmän. Ohje: Merkitse rajatulot ja rajakustannukset ratkaisussa nyt tarkasteltavien määrien kohdalle, ei keskivälille.

12 Maksikoe3 (12) 39. Oheinen kuvio esittää euron arvoa USA:n dollaria ja Japanin jeniä vastaan aikavälillä Tämän kuvion perusteella voidaan päätellä, että vuosien välisenä aikana 1. euroalueelle on tullut runsaasti ulkomaisia sijoituksia. 2. euroalueen korkotaso oli ilmeisesti korkeampi kuin korkotaso USA:ssa. 3. euroalueen vientimahdollisuudet heikkenivät. 4. Kaikki edelliset väitteet ovat oikein. 40. Oletetaan, että Matti Mikkosen kulutus koostuu asumisesta, ATK-kuluista ja juhlimisesta. Kyseiset kulut ovat kehittyneet vuodesta 2000 vuoteen 2010 seuraavan kaavion mukaisesti: Vuosi Asuminen ATK-kulut Juhliminen ,2 10,8 Kyseiset luvut ovat Matti Mikkosen kulutusta kuvaavia kulutusindeksejä. Näiden tietojen valossa voidaan päätellä, että Matti Mikkosen kohtaama inflaatio on kehittynyt seuraavasti: 1. Vuodesta 2000 vuoteen 2005 noin 15 %. 2. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 suunnilleen - 10 %. 3. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 alle 5 %. 4. Kaikki yllä olevat inflaatioarviot ovat vääriä.

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 3/Tosi; Organisaatiokenttää ei mainita (s.35). 2. Osiot 1 ja 2/Epätosia; Puppua. Osio 3/Lähellä oikeata kuvion 2.1 mukaan (s.30). Osio 4/Tosi (sivun 30 tekstin

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa?

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa? TALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 1.6.2017 1. Kerro lyhyesti (korkeintaan kolmella lauseella ja kaavoja tarvittaessa apuna käyttäen), mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: (a) moraalikato (moral hazard) (b)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus 1 2 3 4 5 YHT 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet kohdissa a) e) tarkoittavat ja vastaa kohtaan f) a) Työllisyysaste (2 p) b) Oligopoli (2 p) c) Inferiorinen hyödyke (2 p) d) Kuluttajahintaindeksi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut

Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut Hallinto: 1. Osio 2 / Tosi; Tarinan numero 1 mukaan kyseinen esimies pyrkii tuottamaan tuotteisiin liittyvää tietoa sekä uusia ideoita. Tätä varten pyritään tekemään

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Alma Talent Helsinki 2017 5., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad,

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI Ennakkoharjoittelutehtävät 2010 / Laskentatoimi (1) 1. Tilinpäätös 1) T / E : Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy julkistaa tilinpäätöksensä. (s.13) 2) Tilinpäätöstä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi 1. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan tällöin vallitsevaa ihmiskuvaa on kuvattu mekanistiseksi (s.1). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan tällöin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot