Maksikoe nro 3 / 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksikoe nro 3 / 2010"

Transkriptio

1 Maksikoe nro 3 / 2010 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa 1. Tutkija Gideon Kunda toi esiin sen, kuinka liikkeenjohtajat käytännössä yrittävät vaikuttaa organisaation kulttuurisiin tekijöihin omien tarkoitusperiensä ajamiseksi. Kundan mukaan he etsivät keinoja sosiaalistaa työntekijät tietynlaisille ajattelu- ja toimintatavoille. Edgar Schein määritteli organisaatiokulttuurin kolmiosaiseksi ilmiöksi, jonka muodostavat perususkomukset, arvot ja artefaktit. Mikä seuraavista kuvaa Scheinin tarkoittamia artefakteja? 1. Artefaktit ovat ihmisten ja ihmisryhmien välille muodostuvia, väliaikaisia yhteyksiä. 2. Artefaktit ovat organisaation erilaisia ala- ja vastakulttuureita, joiden odotukset ja tavoitteet ovat erilaisia ja jopa keskenään ristiriidassa. Maksikoe3 (1) 3. Maailman monimutkaistuessa ja muuttuessa myös yksilökeskeiset tavat hahmottaa johtajuutta kehittyvät. Bernard M. Bass (1985) teki eron yrityksissä esiintyvän transaktionaalisen ja transformationaalisen johtajuuden välillä. Transaktionaalisessa johtajuudessa on tyypillistä ihmisten välisiin asioihin liittyvien suhteiden eli transaktioiden hoitaminen. Transformationaalisessa johtajuudessa keskeisiä ovat puolestaan johtajuuden vaikutukset johdettaviin. Mikä seuraavista, transformationaalista johtajuutta koskevista väitteistä on epätosi? 1. Asiat saadaan tehdyiksi motivoimalla ja energisoimalla muita, ja antamalla heidän toiminnalleen merkitys. 2. Johtajat omaksuvat käyttäytymisen tapoja, jotka tekevät johtajuuden jakamisen mahdolliseksi. 3. Transformationaaliselle johtajuudelle on käyttöä erityisesti silloin, kun on tarve muutoksiin. 4. Transformationaaliseen johtajuuteen liittyy piirre, jonka mukaan ihmiset seuraavat henkilöä, joka inspiroi heitä. 3. Artefaktit tarkoittavat aistein havaittavia kulttuurisen toiminnan ilmentymiä. 4. Artefaktit ovat organisaatiossa julkituotuja uskomuksia. 4. Liikkeenjohto- ja organisaatiotutkimuksessa niin sanottu käytäntökäänne (Schatzki / 2001) 2. Kirjassa puhutaan uusista kehyksistä. Tällä termillä tarkoitetaan 1. teknologisoitumisen vaikutuksia talouteen. 2. uutta globaalia taloutta. 3. juridiikan ja etiikan merkityksen kasvua. 1. tuottaa erilaisia käsityksiä ja kutsuu ihmisiä samaistumaan tietyntyyppisiin näkemyksiin. 2. korostaa kehollista toimintaa. 3. määrittää totuudeksi sen, mikä on tietyssä ryhmässä yhteisesti jaettua tietyn merkitysjärjestelmän näkökulmasta. 4. Kaikki edelliset näkemykset ovat vääriä. 4. kansainvälisen talouden jatkuvasti monimutkaistuvaa viitekehystä.

2 5. Johdettu muutos 1. on prosessi, jossa huomion kohteena on työn ja toiminnan kehittäminen. 2. rakentuu periaatteille, jotka on johdettu muualla kehitetyistä ohjelmista ja malleista. 2. toteutuu johdon ja työntekijöiden aktiivisen dialogin kautta. 4. Kaikki edellä esitetyt näkemykset ovat virheellisiä. 7. Tutkija Kourula mainitaan kirjassa 1. moraalisen työnjaon yhteydessä. 2. yhteiskuntaetiikan yhteydessä. 3. mediakritiikin yhteydessä. 4. muutosjohtamisen yhteydessä. Maksikoe3 (2) 6. Jaetussa johtajuudessa 1. sukupuoleen ja johtajuuteen liittyvät merkitykset ovat neuvoteltavissa. 2. on tärkeä merkitys kulttuurisella herkkyydellä. 3. arvostetaan sankarien työtä. 4. Mikään edellisistä näkemyksistä ei kuvaa jaetun johtajuuden piirteitä oikein. 8. Käsite klusteri perustuu Michael E. Porterin (1990) ajatukseen siitä, että erityiset liiketoimintaklusterit (business clusters) ovat keskeisessä asemassa eri maiden taloudellisen kehityksen kannalta. Mikä seuraavista, näitä klustereita koskevista väitteistä on epätosi? 1. Klusterin tuottavuus kasvaa yritysten ja muiden yhteisöjen keskinäisen vuorovaikutuksen myötä. 2. Klusterissa rakentuu kyvykkyyksiä ja voimavaroja, jotka luovat pysyviä etuja klusterin vaikutuspiirissä toimiville yrityksille kilpailijoihin nähden. 3. Klusteri voi rakentua esimerkiksi jollekin maantieteelliselle alueelle. 4. Klusterin kehityksen keskeisiä tekijöitä ovat olleet fokusoituminen sekä massatuotteiden valmistuksen vähentyminen.

3 Maksikoe3 (3) 9. Seuraavat väitteet liittyvät finanssivetoistumiseen. Mikä niistä on epätosi? 1. Arvosijoittaja hakee portfoliossaan oleville sijoituksille arvonnousua lyhyellä aikavälillä. 2. Termiinit, futuurit, swapit ja optiot ovat johdannaisia, joissa osapuolet tekevät sopimuksen tulevaisuudessa toteutettavasta kaupasta. 3. Monikansallisten yritysten päähuomion kohteena ovat sellaiset yksiköt, joihin sijoitettu pääoma tuottaa yrityksen omistajille eniten. 4. IMF eli Kansainvälinen valuuttarahasto on eräs esimerkki ylikansallisista instituutioista, joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että vapaa markkinatalous toimii globaalisti. 10. Mantereen ja Vaaran (2008) mukaan strategiatyöhön liittyy erilaisia diskursseja eli puhekäytäntöjä. Nämä diskurssit joko estävät tai mahdollistavat osallistumista. Mantere ja Vaara esittelevät kolme osallistumista estävää (mystifiointi, kurittaminen ja teknologisointi) sekä kolme osallistumista mahdollistavaa (itsensä toteuttaminen, konkretisointi ja dialogi) puhekäytäntöä. Näiden jaottelujen sisällä he esittävät eri käytännöille vertauskuvia, rooleja ja ottavat kantaa osallistumiseen. Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Konkretisoinnissa vertauskuvat saadaan arkipäivän työstä. Teknologisoinnissa tapa tehdä määrittää puitteet ja sitoo kaikkea ajattelua. 2. Mystifioinnissa yhdet johtavat ja toiset seuraavat. Itsensä toteuttamisessa strategia on etsivän yksilön tulkittavissa. 3. Dialogissa alhaalta ylös prosessit ovat tärkeä osa vuorovaikutusta. Kurittamisessa johto määrittelee osallistumisen rajat. 4. Teknologisoinnissa tekemisen tapaan sopimattomat ajatukset tulkitaan turhanpäiväisiksi. Kurittamisessa strategiatyö on sisäpiirin asia.

4 Kinnunen-Laitinen-Laitinen-Leppiniemi-Puttonen AVAIN LASKENTATOIMEEN JA RAHOITUKSEEN 11. Kirjanpitoasetuksen mukaan yrityksen tilinpäätöksessä on annettava liitetietoja muun muassa 1. konsernin emoyrityksestä. 2. yrityksen tuloveroista. 3. ylimmän johdon palkoista ja yrityksen vakuuksista. 4. Liitetietoja tulee antaa kaikista edellisistä seikoista. Maksikoe3 (4) 13. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet riippuvat osaltaan siitä, mitä säännöksiä tilinpäätöksen laadinnassa tulee noudattaa. Suomen kirjanpitolaki tarjoaa kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa, joita ovat Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiiveihin perustuva tilinpäätös ja kansainvälinen IFRS tilinpäätös. Yleisesti ottaen IFRS tilinpäätös laaditaan vain pörssiyrityksissä tai konserniin kuuluvissa yrityksissä. - Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Konsernitilinpäätökseen ei sisällytetä konsernirahoituslaskelmaa, vaan se esitetään emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa. 2. Koska konsernitilinpäätös muodostetaan konserniin kuuluvien yritysten kirjanpitojen ja tilinpäätösten yhdistelmänä, varsinaista konsernikirjanpitoa ei tarvitse pitää. 3. Konsernitilinpäätöksen laatimista edellytetään ainoastaan konsernin emoyritykseltä. 4. Mikäli konsernitilinpäätös laaditaan IFRS tilinpäätöksenä, on siinä mahdollista käyttää uudelleenarvostuksia, jolloin hankintamenoperusteen sijasta voidaan usein ottaa huomioon markkinahinnat. 12. Mitä yleensä mitataan tunnusluvuilla, joiden nimittäjässä on Lyhytaikaiset velat yhteensä? 1. Yrityksen kannattavuutta. 2. Yrityksen maksuvalmiutta. 3. Yrityksen vakavaraisuutta. 4. Yrityksen riskejä. 14. Jos joku saisi euron vuosittaista eläkettä ikuisesti, tämän eläkkeen arvo olisi 20 %:n laskentakorkokantaa käyttäen 1. alle euroa euroa euroa. 4. yli euroa.

5 Maksikoe3 (5) 15. Taseen vastattavaa puolella esitetään Oma pääoma, Tilinpäätössiirtojen kertymä, Pakolliset varaukset ja Vieras pääoma. Mikä seuraavista ei kerrytä taseessa esitettävää omaa pääomaa? 1. Suunnitelman mukaisena poistona vähennetty pysyvien vastaavien arvonalennus, joka on todettu aiheettomaksi, ja kirjataan täten tuloksen oikaisueränä tulokseen ja tätä kautta taseen omaan pääomaan. 2. Osakeyhtiöön sijoitettava osakepääoma. 3. Tulorahoitus eli tilikauden voitto, joka näkyy tuloslaskelmassa ja taseen omassa pääomassa. 17. Tilinpäätöksen julkistamisen 1. taloudenpitonäkökulma 2. investointinäkökulma 3. omistajanäkökulma 4. luotonantajanäkökulma on muodostunut viime aikoina aiempaa tärkeämmäksi. 4. Pysyvien vastaavien arvonkorotukset, jotka ovat luonteeltaan hallussapitovoittoja, ja merkitään täten arvonkorotusrahastoon. 18. Seuraavat väitteet koskevat rahoituslaskelmaa. Mikä niistä on epätosi? 1. Rahoituslaskelman laatimista edellytetään vain osuuskunnilta ja osakeyhtiöiltä. 16. Mikä seuraavista kuvaa jossain määrin yrityksen tuloksen laatua (earnings quality)? 1. Tilinpäätökseen sisältyvien jaksotuserien määrä. 2. Liiketoiminnan nettokassavirta. 3. Nettotulos ennen vähemmistöosuutta. 2. Rahoituslaskelma perustuu yrityksen tilikauden aikana tulleisiin ja menneisiin rahavirtoihin. 3. Koska rahoituslaskelma kuvaa konkreettisia, realisoituneita rahavirtoja, sen perusteella ei voida tehdä päätelmiä yrityksen menestymisestä esim. toimittajana tai asiakkaana. 4. Rahoituslaskelmassa esitetään kolme rahavirtaa, joista yksi on rahoituksen rahavirta. 4. Liikevoittoprosentti.

6 19. BellaMare Oy:ssä pidetään johtoryhmän palaveria. Yrityksen liikeideana on valmistaa ja myydä veneilyyn liittyviä tarvikkeita. Alkuvuoden myynnin todetaan sujuneen hyvin: ensimmäisen kvartaalin myynti oli euroa (35 % enemmän kuin vuotta aiemmin). Liikevaihtoennustetta koko vuodelle nostettiinkin 1,2 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon. Yrityksen kassassa oli rahaa euroa. Lisäksi yrityksellä oli osakkeita (HK Ruokatalo, Olvi, Atria ja Elcoteq) yhteensä euron arvosta. Nämä eivät olleet mitään strategisia sijoituksia, vaan yrityksen johto oli päätellyt, että ylimääräiset rahat kannattaa pitää toistaiseksi osakkeissa, koska johto uskoi talouden kääntyvän lähiaikoina nousuun. Tarkasteltavan tilikauden aikana lainoja pitäisi lyhentää eurolla. Lisäksi tiedetään, että yrityksellä oli ostovelkoja euroa ja myyntisaamisia euroa. Taseen loppusumma on euroa, josta erilaisia velkoja yhteensä euroa. Edellä olevien tietojen perusteella voidaan päätellä, että palaverin ajankohtana 1. yrityksen quick ratio oli tyydyttävä. 2. yrityksen current ratio oli tyydyttävä. 3. yrityksen quick ratio oli heikko. 4. yrityksen current ratio oli hyvä. Maksikoe3 (6) 20. Olet perustanut puuseppäystäväsi Paavo Pikkaraisen kanssa huonekaluja suunnittelevan ja valmistavan firman nimeltä Mööpelimestarit Ky. Yrityksessänne suunnitellaan uuden sohvakaluston tuomista markkinoille. Sen nimeksi on valittu Lepolasse. Asian tiimoilta on jo tehty jonkin verran selvitystöitä ( euron arvosta), mutta nämä uponneet kustannukset jätetään tällä kertaa huomiotta. Tarkoituksenne olisi pystyä myymään kyseistä kalustoa noin 500 kpl hintaan noin 500 euroa 1000 euroa. Kaluston muuttuvaksi yksikkökustannukseksi on arvioitu noin 450 euroa. Valmistuksesta syntynee kiinteitä kustannuksia noin euroa vuodessa, jotta toiminta olisi riittävän laadukasta. Kyseiset kiinteät kustannukset koostuvat markkinoinnin, tuotekehityksen ja hallinnon kustannuksista suhteessa 20%, 30% ja 50%. Näiden tietojen perusteella voidaan päätellä, että tuotteen omakustannusarvo on 1. alle 350 euroa. 2. välillä euroa. 3. välillä euroa. 4. yli 650 euroa.

7 Tikkanen-Vassinen StratMark: Strateginen markkinointiosaaminen 23. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? Maksikoe3 (7) 21. Seuraavat väitteet koskevat asiakastietoa ja markkinatietoa. Mikä näistä väitteistä on tosi? 1. Asiakastieto on aina kohteen tarkkuudella tunnistettavissa. 2. Markkinatiedon osalta keskeisiä seurannan kohteita ovat muun muassa teknologian muutosvauhti sekä teknologinen kehitys. 3. Asiakastieto on yleensä hiljaista tietoa, kun taas markkinatieto on enimmäkseen eksplisiittistä. 4. Osiot 1 ja 2 ovat molemmat oikein. 1. Jotta yritys voisi toimia kauttaaltaan asiakaslähtöisesti, käytännön liiketoimintaprosessit tulee rakentaa tuotekehityksen ehdoilla. 2. Liiketoimintaprosessien toimintakenttä on käytännössä suppeampi kuin markkinoinnin toimintakentäksi tavanomaisesti ymmärretty alue. 3. Markkinoita koskevan tiedon ja ymmärryksen tuottamista on monien tutkijoiden mukaan paljon tärkeämpää korostaa, kuin viestintää, mainontaa ja myyntityötä. 4. Kaikki edelliset näkemykset ovat vääriä. 22. Suurimpana esteenä sille, että markkinoinnin tuloksellisuutta yrityksessä mitattaisiin, kirjassa mainitaan seuraavista erityisesti 1. sitoutumisen puute. 2. kannustimien puute. 3. osaamisen puute. 4. rahoituksen puute. 24. Alhaisen turbulenssin tilanteessa 1. loppukäyttäjän mittarointi on hyvin keskeistä vähittäiskaupalle. 2. liidit kiinnostavat erityisen paljon B2C palvelujen tarjoajia. 3. taloudelliset tunnusluvut ovat erityisen huomion kohteena yrityksissä, joiden tarjooma muodostuu teollisista tuotteista. 4. Kaikki edelliset väittämät ovat vääriä.

8 Maksikoe3 (8) 25. Kirjassa esitellään tutkimustulosta, jossa otettiin kantaa markkinoinnin tuloksellisuuteen yrityksen johdon näkökulmasta. Kuinka monta prosenttia vastaajista oli tällöin sitä mieltä, että tuloksellisuus oli heikko tai jopa erittäin heikko? 1. Lähes 30 %. 2. Suunnilleen 20 %. 3. Noin 10 %. 27. Markkinoita ajava markkinaorientaatio 1. korostaa innovatiivisia liiketoimintakonsepteja. 2. heijastaa reaktiivista liiketoimintalogiikkaa. 3. pyrkii tuottamaan tuotteita, jotka vaikuttavat ympäristöön, vaikka eivät välttämättä muuta sitä. 4. Osiot 1 ja 2 ovat molemmat oikein. 4. Alle 5 %. 26. Kirjassa esitellään tiettyjä mittaajatyyppejä sen perusteella, miten he suhtautuvat mittareiden ja numeroiden käyttöön markkinoinnin tuloksellisuutta seurattaessa. Mikä seuraavista väittämistä on tällöin epätosi? 1. Datankeräilijät toimivat tyypillisesti uusilla, kasvavilla toimialoilla. 2. Ansaintalogiikka on monesti pulmana tulevaisuuden rakentajilla. 3. Mittaroinnista saatavat alkuvaiheen rajahyödyt jäävät monesti saavuttamatta, kun ovat kyseessä yksinkertaisten mittarien käyttäjät. 28. Kirjassa todetaan, että niin sanottua käänteistä markkinointia on 1. tuotekehityksen johtaminen. 2. markkinointiviestinnän johtaminen. 3. sisäinen markkinointi, jonka kohteena siis on oma henkilöstö. 4. Ei mikään edellisistä. 4. Datankeräilijät toimivat tavallisesti sellaisilla markkinoilla, joilla kilpailu on voimakasta.

9 29. Tarkastellaan viestintää liiketoimintaprosessien valossa. Tällöin voidaan todeta: 1. Integroidussa markkinointiviestinnässä pyritään parhaan mahdollisen promootiomixin valintaan kustannuksista piittaamatta. 2. Ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden kehittyminen vaikuttaa kommunikaation perusteisiin ja jopa muuttaa niitä. 3. Toimialojen ja yritysten toimintalogiikat muistuttavat viestintäratkaisujen osalta melko pitkälle toisiaan. 4. Markkinointiviestinnän tehtäväksi voidaan nykyisin laajasti määritellä asiakkaiden valistaminen ja etenkin yrityksen tarjoomasta tiedottaminen. Maksikoe3 (9) 30. Seuraavat väitteet koskevat kirjan liitteenä esitettyjä määritelmiä. Mikä näistä väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Johtajuus on visionaarista. 2. Kompetenssi tarkoittaa toistettavissa olevaa toimintamallia, jonka mukaan yritys käyttää hyväksi saatavilla olevia resursseja tarjooman tuottamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. 3. Kannustimet eli insentiivit jaotellaan kirjassa kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat: 1) Materiaalinen motivaatio 2) Arvostusmotivaatio 3) Kasvumotivaatio. 4. Tärkeimmät governanssiin liittyvät toimijat ovat yrityksen hallitus, toimiva johto sekä omistajat.

10 Pohjola TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Maksikoe3 (10) 31. Kysynnän hintajousto on määritelmän mukaan = 1. hinnan muutos jaettuna kysytyn määrän muutoksella. 2. hinnan suhteellinen muutos jaettuna kysytyn määrän suhteellisella muutoksella. 3. kysytyn määrän muutos jaettuna hinnan muutoksella. 4. kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella. 33. Oheisessa kuviossa esitetyn normaali- D 2 hyödykkeen kysyntäkäyrän siirtymän P on voinut aiheuttaa 1. kuluttajan tulojen väheneminen. 2. ko. tuotteen mainonnan lisääntyminen. 3. substituuttien hintojen lasku. 4. komplementtien hintojen nousu. D 1 q 32. Mikä seuraavista, bruttokansantuotetta koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Bruttokansantuotetta laskettaessa ei oteta huomioon kotityön arvoa. 2. Bruttokansantuotetta laskettaessa hyödykkeiden arvo otetaan yleensä huomioon niiden markkinahintojen avulla. 3. Bruttokansantuote on esimerkki niin kutsutusta varantosuureesta. 4. Välituotteita ei lasketa mukaan bruttokansantuotteeseen, vaan se koostuu vain lopputuotteista. 34. Mikä seuraavista, tasapainotyöttömyyden malliin liittyvistä väitteistä on epätosi? 1. Työmarkkinoiden ollessa tasapainossa vallitseva työttömyys on vapaaehtoista. 2. Kyseisessä mallissa on sellainen piirre, että luonnollinen työttömyys on matalammalla tasolla kuin rakenteellinen työttömyys. 3. Mallissa esiintyvä, työvoimaan osallistumista kuvaava käyrä on eri asia kuin työn tarjontaa kuvaava käyrä. 4. Mallissa esiintyvä, työn tarjontaa kuvaava käyrä nousee loivemmin kuin työvoiman kuvaajakäyrä.

11 Maksikoe3 (11) 35. Mikä seuraavista esittää niin sanottua kvantiteettiyhtälöä? 1. V x Y = M x P 37. Ceteris paribus olettamuksella tarkoitetaan 1. voiton maksimointia. 2. P x V = M x Y 3. P x Y = M x V 4. Ei mikään edellisistä. 2. vähenevän rajahyödyn periaatetta. 3. periaatetta, jonka mukaan muutetaan vain yhtä muuttujaa kerrallaan. 4. tasapainon määräytymistä markkinoilla kysynnän ja tarjonnan yhtäsuuruuden perusteella. 38. Hinta Kysytty Raja- Hinta Kysytty Rajamäärä kustannus määrä kustannus 36. Tarkastellaan tilannetta, jossa kansainväliset pääomanliikkeet ovat vapaita. Mikä seuraavista näkökulmista on tällöin epätosi? 1. Jos valuutta kelluu, finanssipoliittiset toimet ovat tehottomia. 2. Kelluvan valuuttakurssin tilanteessa finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa lähinnä vain kokonaiskysynnän rakenteeseen, mutta ei sen kokoon. 3. Kiinteiden kurssien tapauksessa finanssipolitiikalla ei ole lainkaan syrjäytysvaikutusta kotimaiseen kysyntään. 4. Kiinteiden kurssien vallitessa kukin maa voi oman rahapolitiikkansa avulla itse valita korkokantansa Yllä oleva taulukko esittää monopoliyrityksen rajakustannuksia sekä sen, miten kyseisen yrityksen valmistaman hyödykkeen kysytty määrä riippuu hyödykkeen hinnasta. Jos yritys maksimoi voittoaan, sen tuottama määrä on 1. 3 yksikköä tai vähemmän yksikköä yksikköä yksikköä tai enemmän. Ohje: Merkitse rajatulot ja rajakustannukset ratkaisussa nyt tarkasteltavien määrien kohdalle, ei keskivälille.

12 Maksikoe3 (12) 39. Oheinen kuvio esittää euron arvoa USA:n dollaria ja Japanin jeniä vastaan aikavälillä Tämän kuvion perusteella voidaan päätellä, että vuosien välisenä aikana 1. euroalueelle on tullut runsaasti ulkomaisia sijoituksia. 2. euroalueen korkotaso oli ilmeisesti korkeampi kuin korkotaso USA:ssa. 3. euroalueen vientimahdollisuudet heikkenivät. 4. Kaikki edelliset väitteet ovat oikein. 40. Oletetaan, että Matti Mikkosen kulutus koostuu asumisesta, ATK-kuluista ja juhlimisesta. Kyseiset kulut ovat kehittyneet vuodesta 2000 vuoteen 2010 seuraavan kaavion mukaisesti: Vuosi Asuminen ATK-kulut Juhliminen ,2 10,8 Kyseiset luvut ovat Matti Mikkosen kulutusta kuvaavia kulutusindeksejä. Näiden tietojen valossa voidaan päätellä, että Matti Mikkosen kohtaama inflaatio on kehittynyt seuraavasti: 1. Vuodesta 2000 vuoteen 2005 noin 15 %. 2. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 suunnilleen - 10 %. 3. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 alle 5 %. 4. Kaikki yllä olevat inflaatioarviot ovat vääriä.

Maksikoe nro 6 / 2011

Maksikoe nro 6 / 2011 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut

Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut Kauppakorkean pääsykokeen / 2011 ratkaisut Hallinto: 1. Osio 2 / Tosi; Tarinan numero 1 mukaan kyseinen esimies pyrkii tuottamaan tuotteisiin liittyvää tietoa sekä uusia ideoita. Tätä varten pyritään tekemään

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2012

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2012 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2012 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Kansantaloustieteen osiota (kysymykset 25 32) lukuun ottamatta vastaus perustuu

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA Metsätalouden liiketieteen pro gradu työ maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Ilkka Muhonen Tammikuu

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: OID-loppuosa (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS

VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS VALINTAKOE 4.6.2014 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 50 tehtävää. Ne on ryhmitelty osa-alueittain. Kunkin tehtävän vastaus perustuu ko. osa-alueen ennakkoon ilmoitettuun koemateriaaliin. Tehtävät 17-36

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua.

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua. 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa?

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset transaktiokustannusteoreettinen näkökulma Motives

Lisätiedot

TALOUS, HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TOIMINTAKULTTUURI TAPAUSTUTKIMUS OSAKEYHTIÖMUOTOISISSA PORSASTUOTANTOYRITYKSISSÄ

TALOUS, HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TOIMINTAKULTTUURI TAPAUSTUTKIMUS OSAKEYHTIÖMUOTOISISSA PORSASTUOTANTOYRITYKSISSÄ TALOUS, HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TOIMINTAKULTTUURI TAPAUSTUTKIMUS OSAKEYHTIÖMUOTOISISSA PORSASTUOTANTOYRITYKSISSÄ Emmi Pietilä Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Maisterintutkielma

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU Case: Talotehtaat Maarit Röyhkiö Olga Suuripää Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot