Maksikoe nro 3 / 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksikoe nro 3 / 2010"

Transkriptio

1 Maksikoe nro 3 / 2010 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa 1. Tutkija Gideon Kunda toi esiin sen, kuinka liikkeenjohtajat käytännössä yrittävät vaikuttaa organisaation kulttuurisiin tekijöihin omien tarkoitusperiensä ajamiseksi. Kundan mukaan he etsivät keinoja sosiaalistaa työntekijät tietynlaisille ajattelu- ja toimintatavoille. Edgar Schein määritteli organisaatiokulttuurin kolmiosaiseksi ilmiöksi, jonka muodostavat perususkomukset, arvot ja artefaktit. Mikä seuraavista kuvaa Scheinin tarkoittamia artefakteja? 1. Artefaktit ovat ihmisten ja ihmisryhmien välille muodostuvia, väliaikaisia yhteyksiä. 2. Artefaktit ovat organisaation erilaisia ala- ja vastakulttuureita, joiden odotukset ja tavoitteet ovat erilaisia ja jopa keskenään ristiriidassa. Maksikoe3 (1) 3. Maailman monimutkaistuessa ja muuttuessa myös yksilökeskeiset tavat hahmottaa johtajuutta kehittyvät. Bernard M. Bass (1985) teki eron yrityksissä esiintyvän transaktionaalisen ja transformationaalisen johtajuuden välillä. Transaktionaalisessa johtajuudessa on tyypillistä ihmisten välisiin asioihin liittyvien suhteiden eli transaktioiden hoitaminen. Transformationaalisessa johtajuudessa keskeisiä ovat puolestaan johtajuuden vaikutukset johdettaviin. Mikä seuraavista, transformationaalista johtajuutta koskevista väitteistä on epätosi? 1. Asiat saadaan tehdyiksi motivoimalla ja energisoimalla muita, ja antamalla heidän toiminnalleen merkitys. 2. Johtajat omaksuvat käyttäytymisen tapoja, jotka tekevät johtajuuden jakamisen mahdolliseksi. 3. Transformationaaliselle johtajuudelle on käyttöä erityisesti silloin, kun on tarve muutoksiin. 4. Transformationaaliseen johtajuuteen liittyy piirre, jonka mukaan ihmiset seuraavat henkilöä, joka inspiroi heitä. 3. Artefaktit tarkoittavat aistein havaittavia kulttuurisen toiminnan ilmentymiä. 4. Artefaktit ovat organisaatiossa julkituotuja uskomuksia. 4. Liikkeenjohto- ja organisaatiotutkimuksessa niin sanottu käytäntökäänne (Schatzki / 2001) 2. Kirjassa puhutaan uusista kehyksistä. Tällä termillä tarkoitetaan 1. teknologisoitumisen vaikutuksia talouteen. 2. uutta globaalia taloutta. 3. juridiikan ja etiikan merkityksen kasvua. 1. tuottaa erilaisia käsityksiä ja kutsuu ihmisiä samaistumaan tietyntyyppisiin näkemyksiin. 2. korostaa kehollista toimintaa. 3. määrittää totuudeksi sen, mikä on tietyssä ryhmässä yhteisesti jaettua tietyn merkitysjärjestelmän näkökulmasta. 4. Kaikki edelliset näkemykset ovat vääriä. 4. kansainvälisen talouden jatkuvasti monimutkaistuvaa viitekehystä.

2 5. Johdettu muutos 1. on prosessi, jossa huomion kohteena on työn ja toiminnan kehittäminen. 2. rakentuu periaatteille, jotka on johdettu muualla kehitetyistä ohjelmista ja malleista. 2. toteutuu johdon ja työntekijöiden aktiivisen dialogin kautta. 4. Kaikki edellä esitetyt näkemykset ovat virheellisiä. 7. Tutkija Kourula mainitaan kirjassa 1. moraalisen työnjaon yhteydessä. 2. yhteiskuntaetiikan yhteydessä. 3. mediakritiikin yhteydessä. 4. muutosjohtamisen yhteydessä. Maksikoe3 (2) 6. Jaetussa johtajuudessa 1. sukupuoleen ja johtajuuteen liittyvät merkitykset ovat neuvoteltavissa. 2. on tärkeä merkitys kulttuurisella herkkyydellä. 3. arvostetaan sankarien työtä. 4. Mikään edellisistä näkemyksistä ei kuvaa jaetun johtajuuden piirteitä oikein. 8. Käsite klusteri perustuu Michael E. Porterin (1990) ajatukseen siitä, että erityiset liiketoimintaklusterit (business clusters) ovat keskeisessä asemassa eri maiden taloudellisen kehityksen kannalta. Mikä seuraavista, näitä klustereita koskevista väitteistä on epätosi? 1. Klusterin tuottavuus kasvaa yritysten ja muiden yhteisöjen keskinäisen vuorovaikutuksen myötä. 2. Klusterissa rakentuu kyvykkyyksiä ja voimavaroja, jotka luovat pysyviä etuja klusterin vaikutuspiirissä toimiville yrityksille kilpailijoihin nähden. 3. Klusteri voi rakentua esimerkiksi jollekin maantieteelliselle alueelle. 4. Klusterin kehityksen keskeisiä tekijöitä ovat olleet fokusoituminen sekä massatuotteiden valmistuksen vähentyminen.

3 Maksikoe3 (3) 9. Seuraavat väitteet liittyvät finanssivetoistumiseen. Mikä niistä on epätosi? 1. Arvosijoittaja hakee portfoliossaan oleville sijoituksille arvonnousua lyhyellä aikavälillä. 2. Termiinit, futuurit, swapit ja optiot ovat johdannaisia, joissa osapuolet tekevät sopimuksen tulevaisuudessa toteutettavasta kaupasta. 3. Monikansallisten yritysten päähuomion kohteena ovat sellaiset yksiköt, joihin sijoitettu pääoma tuottaa yrityksen omistajille eniten. 4. IMF eli Kansainvälinen valuuttarahasto on eräs esimerkki ylikansallisista instituutioista, joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että vapaa markkinatalous toimii globaalisti. 10. Mantereen ja Vaaran (2008) mukaan strategiatyöhön liittyy erilaisia diskursseja eli puhekäytäntöjä. Nämä diskurssit joko estävät tai mahdollistavat osallistumista. Mantere ja Vaara esittelevät kolme osallistumista estävää (mystifiointi, kurittaminen ja teknologisointi) sekä kolme osallistumista mahdollistavaa (itsensä toteuttaminen, konkretisointi ja dialogi) puhekäytäntöä. Näiden jaottelujen sisällä he esittävät eri käytännöille vertauskuvia, rooleja ja ottavat kantaa osallistumiseen. Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Konkretisoinnissa vertauskuvat saadaan arkipäivän työstä. Teknologisoinnissa tapa tehdä määrittää puitteet ja sitoo kaikkea ajattelua. 2. Mystifioinnissa yhdet johtavat ja toiset seuraavat. Itsensä toteuttamisessa strategia on etsivän yksilön tulkittavissa. 3. Dialogissa alhaalta ylös prosessit ovat tärkeä osa vuorovaikutusta. Kurittamisessa johto määrittelee osallistumisen rajat. 4. Teknologisoinnissa tekemisen tapaan sopimattomat ajatukset tulkitaan turhanpäiväisiksi. Kurittamisessa strategiatyö on sisäpiirin asia.

4 Kinnunen-Laitinen-Laitinen-Leppiniemi-Puttonen AVAIN LASKENTATOIMEEN JA RAHOITUKSEEN 11. Kirjanpitoasetuksen mukaan yrityksen tilinpäätöksessä on annettava liitetietoja muun muassa 1. konsernin emoyrityksestä. 2. yrityksen tuloveroista. 3. ylimmän johdon palkoista ja yrityksen vakuuksista. 4. Liitetietoja tulee antaa kaikista edellisistä seikoista. Maksikoe3 (4) 13. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet riippuvat osaltaan siitä, mitä säännöksiä tilinpäätöksen laadinnassa tulee noudattaa. Suomen kirjanpitolaki tarjoaa kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa, joita ovat Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiiveihin perustuva tilinpäätös ja kansainvälinen IFRS tilinpäätös. Yleisesti ottaen IFRS tilinpäätös laaditaan vain pörssiyrityksissä tai konserniin kuuluvissa yrityksissä. - Mikä seuraavista väitteistä on tällöin epätosi? 1. Konsernitilinpäätökseen ei sisällytetä konsernirahoituslaskelmaa, vaan se esitetään emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa. 2. Koska konsernitilinpäätös muodostetaan konserniin kuuluvien yritysten kirjanpitojen ja tilinpäätösten yhdistelmänä, varsinaista konsernikirjanpitoa ei tarvitse pitää. 3. Konsernitilinpäätöksen laatimista edellytetään ainoastaan konsernin emoyritykseltä. 4. Mikäli konsernitilinpäätös laaditaan IFRS tilinpäätöksenä, on siinä mahdollista käyttää uudelleenarvostuksia, jolloin hankintamenoperusteen sijasta voidaan usein ottaa huomioon markkinahinnat. 12. Mitä yleensä mitataan tunnusluvuilla, joiden nimittäjässä on Lyhytaikaiset velat yhteensä? 1. Yrityksen kannattavuutta. 2. Yrityksen maksuvalmiutta. 3. Yrityksen vakavaraisuutta. 4. Yrityksen riskejä. 14. Jos joku saisi euron vuosittaista eläkettä ikuisesti, tämän eläkkeen arvo olisi 20 %:n laskentakorkokantaa käyttäen 1. alle euroa euroa euroa. 4. yli euroa.

5 Maksikoe3 (5) 15. Taseen vastattavaa puolella esitetään Oma pääoma, Tilinpäätössiirtojen kertymä, Pakolliset varaukset ja Vieras pääoma. Mikä seuraavista ei kerrytä taseessa esitettävää omaa pääomaa? 1. Suunnitelman mukaisena poistona vähennetty pysyvien vastaavien arvonalennus, joka on todettu aiheettomaksi, ja kirjataan täten tuloksen oikaisueränä tulokseen ja tätä kautta taseen omaan pääomaan. 2. Osakeyhtiöön sijoitettava osakepääoma. 3. Tulorahoitus eli tilikauden voitto, joka näkyy tuloslaskelmassa ja taseen omassa pääomassa. 17. Tilinpäätöksen julkistamisen 1. taloudenpitonäkökulma 2. investointinäkökulma 3. omistajanäkökulma 4. luotonantajanäkökulma on muodostunut viime aikoina aiempaa tärkeämmäksi. 4. Pysyvien vastaavien arvonkorotukset, jotka ovat luonteeltaan hallussapitovoittoja, ja merkitään täten arvonkorotusrahastoon. 18. Seuraavat väitteet koskevat rahoituslaskelmaa. Mikä niistä on epätosi? 1. Rahoituslaskelman laatimista edellytetään vain osuuskunnilta ja osakeyhtiöiltä. 16. Mikä seuraavista kuvaa jossain määrin yrityksen tuloksen laatua (earnings quality)? 1. Tilinpäätökseen sisältyvien jaksotuserien määrä. 2. Liiketoiminnan nettokassavirta. 3. Nettotulos ennen vähemmistöosuutta. 2. Rahoituslaskelma perustuu yrityksen tilikauden aikana tulleisiin ja menneisiin rahavirtoihin. 3. Koska rahoituslaskelma kuvaa konkreettisia, realisoituneita rahavirtoja, sen perusteella ei voida tehdä päätelmiä yrityksen menestymisestä esim. toimittajana tai asiakkaana. 4. Rahoituslaskelmassa esitetään kolme rahavirtaa, joista yksi on rahoituksen rahavirta. 4. Liikevoittoprosentti.

6 19. BellaMare Oy:ssä pidetään johtoryhmän palaveria. Yrityksen liikeideana on valmistaa ja myydä veneilyyn liittyviä tarvikkeita. Alkuvuoden myynnin todetaan sujuneen hyvin: ensimmäisen kvartaalin myynti oli euroa (35 % enemmän kuin vuotta aiemmin). Liikevaihtoennustetta koko vuodelle nostettiinkin 1,2 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon. Yrityksen kassassa oli rahaa euroa. Lisäksi yrityksellä oli osakkeita (HK Ruokatalo, Olvi, Atria ja Elcoteq) yhteensä euron arvosta. Nämä eivät olleet mitään strategisia sijoituksia, vaan yrityksen johto oli päätellyt, että ylimääräiset rahat kannattaa pitää toistaiseksi osakkeissa, koska johto uskoi talouden kääntyvän lähiaikoina nousuun. Tarkasteltavan tilikauden aikana lainoja pitäisi lyhentää eurolla. Lisäksi tiedetään, että yrityksellä oli ostovelkoja euroa ja myyntisaamisia euroa. Taseen loppusumma on euroa, josta erilaisia velkoja yhteensä euroa. Edellä olevien tietojen perusteella voidaan päätellä, että palaverin ajankohtana 1. yrityksen quick ratio oli tyydyttävä. 2. yrityksen current ratio oli tyydyttävä. 3. yrityksen quick ratio oli heikko. 4. yrityksen current ratio oli hyvä. Maksikoe3 (6) 20. Olet perustanut puuseppäystäväsi Paavo Pikkaraisen kanssa huonekaluja suunnittelevan ja valmistavan firman nimeltä Mööpelimestarit Ky. Yrityksessänne suunnitellaan uuden sohvakaluston tuomista markkinoille. Sen nimeksi on valittu Lepolasse. Asian tiimoilta on jo tehty jonkin verran selvitystöitä ( euron arvosta), mutta nämä uponneet kustannukset jätetään tällä kertaa huomiotta. Tarkoituksenne olisi pystyä myymään kyseistä kalustoa noin 500 kpl hintaan noin 500 euroa 1000 euroa. Kaluston muuttuvaksi yksikkökustannukseksi on arvioitu noin 450 euroa. Valmistuksesta syntynee kiinteitä kustannuksia noin euroa vuodessa, jotta toiminta olisi riittävän laadukasta. Kyseiset kiinteät kustannukset koostuvat markkinoinnin, tuotekehityksen ja hallinnon kustannuksista suhteessa 20%, 30% ja 50%. Näiden tietojen perusteella voidaan päätellä, että tuotteen omakustannusarvo on 1. alle 350 euroa. 2. välillä euroa. 3. välillä euroa. 4. yli 650 euroa.

7 Tikkanen-Vassinen StratMark: Strateginen markkinointiosaaminen 23. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? Maksikoe3 (7) 21. Seuraavat väitteet koskevat asiakastietoa ja markkinatietoa. Mikä näistä väitteistä on tosi? 1. Asiakastieto on aina kohteen tarkkuudella tunnistettavissa. 2. Markkinatiedon osalta keskeisiä seurannan kohteita ovat muun muassa teknologian muutosvauhti sekä teknologinen kehitys. 3. Asiakastieto on yleensä hiljaista tietoa, kun taas markkinatieto on enimmäkseen eksplisiittistä. 4. Osiot 1 ja 2 ovat molemmat oikein. 1. Jotta yritys voisi toimia kauttaaltaan asiakaslähtöisesti, käytännön liiketoimintaprosessit tulee rakentaa tuotekehityksen ehdoilla. 2. Liiketoimintaprosessien toimintakenttä on käytännössä suppeampi kuin markkinoinnin toimintakentäksi tavanomaisesti ymmärretty alue. 3. Markkinoita koskevan tiedon ja ymmärryksen tuottamista on monien tutkijoiden mukaan paljon tärkeämpää korostaa, kuin viestintää, mainontaa ja myyntityötä. 4. Kaikki edelliset näkemykset ovat vääriä. 22. Suurimpana esteenä sille, että markkinoinnin tuloksellisuutta yrityksessä mitattaisiin, kirjassa mainitaan seuraavista erityisesti 1. sitoutumisen puute. 2. kannustimien puute. 3. osaamisen puute. 4. rahoituksen puute. 24. Alhaisen turbulenssin tilanteessa 1. loppukäyttäjän mittarointi on hyvin keskeistä vähittäiskaupalle. 2. liidit kiinnostavat erityisen paljon B2C palvelujen tarjoajia. 3. taloudelliset tunnusluvut ovat erityisen huomion kohteena yrityksissä, joiden tarjooma muodostuu teollisista tuotteista. 4. Kaikki edelliset väittämät ovat vääriä.

8 Maksikoe3 (8) 25. Kirjassa esitellään tutkimustulosta, jossa otettiin kantaa markkinoinnin tuloksellisuuteen yrityksen johdon näkökulmasta. Kuinka monta prosenttia vastaajista oli tällöin sitä mieltä, että tuloksellisuus oli heikko tai jopa erittäin heikko? 1. Lähes 30 %. 2. Suunnilleen 20 %. 3. Noin 10 %. 27. Markkinoita ajava markkinaorientaatio 1. korostaa innovatiivisia liiketoimintakonsepteja. 2. heijastaa reaktiivista liiketoimintalogiikkaa. 3. pyrkii tuottamaan tuotteita, jotka vaikuttavat ympäristöön, vaikka eivät välttämättä muuta sitä. 4. Osiot 1 ja 2 ovat molemmat oikein. 4. Alle 5 %. 26. Kirjassa esitellään tiettyjä mittaajatyyppejä sen perusteella, miten he suhtautuvat mittareiden ja numeroiden käyttöön markkinoinnin tuloksellisuutta seurattaessa. Mikä seuraavista väittämistä on tällöin epätosi? 1. Datankeräilijät toimivat tyypillisesti uusilla, kasvavilla toimialoilla. 2. Ansaintalogiikka on monesti pulmana tulevaisuuden rakentajilla. 3. Mittaroinnista saatavat alkuvaiheen rajahyödyt jäävät monesti saavuttamatta, kun ovat kyseessä yksinkertaisten mittarien käyttäjät. 28. Kirjassa todetaan, että niin sanottua käänteistä markkinointia on 1. tuotekehityksen johtaminen. 2. markkinointiviestinnän johtaminen. 3. sisäinen markkinointi, jonka kohteena siis on oma henkilöstö. 4. Ei mikään edellisistä. 4. Datankeräilijät toimivat tavallisesti sellaisilla markkinoilla, joilla kilpailu on voimakasta.

9 29. Tarkastellaan viestintää liiketoimintaprosessien valossa. Tällöin voidaan todeta: 1. Integroidussa markkinointiviestinnässä pyritään parhaan mahdollisen promootiomixin valintaan kustannuksista piittaamatta. 2. Ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden kehittyminen vaikuttaa kommunikaation perusteisiin ja jopa muuttaa niitä. 3. Toimialojen ja yritysten toimintalogiikat muistuttavat viestintäratkaisujen osalta melko pitkälle toisiaan. 4. Markkinointiviestinnän tehtäväksi voidaan nykyisin laajasti määritellä asiakkaiden valistaminen ja etenkin yrityksen tarjoomasta tiedottaminen. Maksikoe3 (9) 30. Seuraavat väitteet koskevat kirjan liitteenä esitettyjä määritelmiä. Mikä näistä väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Johtajuus on visionaarista. 2. Kompetenssi tarkoittaa toistettavissa olevaa toimintamallia, jonka mukaan yritys käyttää hyväksi saatavilla olevia resursseja tarjooman tuottamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. 3. Kannustimet eli insentiivit jaotellaan kirjassa kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat: 1) Materiaalinen motivaatio 2) Arvostusmotivaatio 3) Kasvumotivaatio. 4. Tärkeimmät governanssiin liittyvät toimijat ovat yrityksen hallitus, toimiva johto sekä omistajat.

10 Pohjola TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA Maksikoe3 (10) 31. Kysynnän hintajousto on määritelmän mukaan = 1. hinnan muutos jaettuna kysytyn määrän muutoksella. 2. hinnan suhteellinen muutos jaettuna kysytyn määrän suhteellisella muutoksella. 3. kysytyn määrän muutos jaettuna hinnan muutoksella. 4. kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella. 33. Oheisessa kuviossa esitetyn normaali- D 2 hyödykkeen kysyntäkäyrän siirtymän P on voinut aiheuttaa 1. kuluttajan tulojen väheneminen. 2. ko. tuotteen mainonnan lisääntyminen. 3. substituuttien hintojen lasku. 4. komplementtien hintojen nousu. D 1 q 32. Mikä seuraavista, bruttokansantuotetta koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? 1. Bruttokansantuotetta laskettaessa ei oteta huomioon kotityön arvoa. 2. Bruttokansantuotetta laskettaessa hyödykkeiden arvo otetaan yleensä huomioon niiden markkinahintojen avulla. 3. Bruttokansantuote on esimerkki niin kutsutusta varantosuureesta. 4. Välituotteita ei lasketa mukaan bruttokansantuotteeseen, vaan se koostuu vain lopputuotteista. 34. Mikä seuraavista, tasapainotyöttömyyden malliin liittyvistä väitteistä on epätosi? 1. Työmarkkinoiden ollessa tasapainossa vallitseva työttömyys on vapaaehtoista. 2. Kyseisessä mallissa on sellainen piirre, että luonnollinen työttömyys on matalammalla tasolla kuin rakenteellinen työttömyys. 3. Mallissa esiintyvä, työvoimaan osallistumista kuvaava käyrä on eri asia kuin työn tarjontaa kuvaava käyrä. 4. Mallissa esiintyvä, työn tarjontaa kuvaava käyrä nousee loivemmin kuin työvoiman kuvaajakäyrä.

11 Maksikoe3 (11) 35. Mikä seuraavista esittää niin sanottua kvantiteettiyhtälöä? 1. V x Y = M x P 37. Ceteris paribus olettamuksella tarkoitetaan 1. voiton maksimointia. 2. P x V = M x Y 3. P x Y = M x V 4. Ei mikään edellisistä. 2. vähenevän rajahyödyn periaatetta. 3. periaatetta, jonka mukaan muutetaan vain yhtä muuttujaa kerrallaan. 4. tasapainon määräytymistä markkinoilla kysynnän ja tarjonnan yhtäsuuruuden perusteella. 38. Hinta Kysytty Raja- Hinta Kysytty Rajamäärä kustannus määrä kustannus 36. Tarkastellaan tilannetta, jossa kansainväliset pääomanliikkeet ovat vapaita. Mikä seuraavista näkökulmista on tällöin epätosi? 1. Jos valuutta kelluu, finanssipoliittiset toimet ovat tehottomia. 2. Kelluvan valuuttakurssin tilanteessa finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa lähinnä vain kokonaiskysynnän rakenteeseen, mutta ei sen kokoon. 3. Kiinteiden kurssien tapauksessa finanssipolitiikalla ei ole lainkaan syrjäytysvaikutusta kotimaiseen kysyntään. 4. Kiinteiden kurssien vallitessa kukin maa voi oman rahapolitiikkansa avulla itse valita korkokantansa Yllä oleva taulukko esittää monopoliyrityksen rajakustannuksia sekä sen, miten kyseisen yrityksen valmistaman hyödykkeen kysytty määrä riippuu hyödykkeen hinnasta. Jos yritys maksimoi voittoaan, sen tuottama määrä on 1. 3 yksikköä tai vähemmän yksikköä yksikköä yksikköä tai enemmän. Ohje: Merkitse rajatulot ja rajakustannukset ratkaisussa nyt tarkasteltavien määrien kohdalle, ei keskivälille.

12 Maksikoe3 (12) 39. Oheinen kuvio esittää euron arvoa USA:n dollaria ja Japanin jeniä vastaan aikavälillä Tämän kuvion perusteella voidaan päätellä, että vuosien välisenä aikana 1. euroalueelle on tullut runsaasti ulkomaisia sijoituksia. 2. euroalueen korkotaso oli ilmeisesti korkeampi kuin korkotaso USA:ssa. 3. euroalueen vientimahdollisuudet heikkenivät. 4. Kaikki edelliset väitteet ovat oikein. 40. Oletetaan, että Matti Mikkosen kulutus koostuu asumisesta, ATK-kuluista ja juhlimisesta. Kyseiset kulut ovat kehittyneet vuodesta 2000 vuoteen 2010 seuraavan kaavion mukaisesti: Vuosi Asuminen ATK-kulut Juhliminen ,2 10,8 Kyseiset luvut ovat Matti Mikkosen kulutusta kuvaavia kulutusindeksejä. Näiden tietojen valossa voidaan päätellä, että Matti Mikkosen kohtaama inflaatio on kehittynyt seuraavasti: 1. Vuodesta 2000 vuoteen 2005 noin 15 %. 2. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 suunnilleen - 10 %. 3. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 alle 5 %. 4. Kaikki yllä olevat inflaatioarviot ovat vääriä.

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi

Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi Kauppakorkean pääsykoe 2016 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi 1. / Ratk: Osio 1 / Epätosi; Ei, vaan tällöin vallitsevaa ihmiskuvaa on kuvattu mekanistiseksi (s.1). Osio 2 / Epätosi; Ei, vaan tällöin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot