Tervein mielin Pohjois-Suomessa PPSHP:n osahankkeen osaprojekti: lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervein mielin Pohjois-Suomessa PPSHP:n osahankkeen osaprojekti: lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjut"

Transkriptio

1 Tervein mielin Pohjois-Suomessa PPSHP:n osahankkeen osaprojekti: lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjut Virva Siira projektityöntekijä, FT Hanna Ebeling, vastuualueen johtaja, professori Pirjo-Liisa Kurki apulaisylilääkäri Anna-Maija Puusti ylihoitaja, TtM Tiina Puotiniemi, TtM projektipäällikkö

2 TIIVISTELMÄ Lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjuselvitys ( ) toteutettiin Tervein mielin Pohjois-Suomessa hankkeen osaprojektina Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosalueen lastenpsykiatrian klinikassa. Lastenpsykiatrian osaprojektin kehittämisen painopistealueena olivat hoitoketjut. Osaprojektin tavoitteena oli hoito- ja palveluketjujen toimintaa koskevien tietojen kerääminen uusien toimintamallien kehittämiseksi. Osaprojektissa selvitettiin 1) vauvaperheen, 2) anoreksiapotilaan ja 3) neuropsykiatrisen potilaan hoito- ja palveluketjua sekä lastenpsykiatrian etäpoliklinikan toimintatapoja kartoittamalla, miten lapsen tutkimusvaihe toteutetaan, miten hoitosuunnitelma muodostetaan eri tilanteissa, mitä potilasasiakirjamerkintöjä tehdään ja mihin tiedot tallennetaan. Lisäksi selvitettiin, miten hoitovastuu määrittyy, kuka toteuttaa käytännössä hoidon ja miten hoitavaa tahoa voidaan työnohjauksen ja/tai koulutuksen sekä yhteistyön avulla tukea. Osaprojektiin osallistui lastenpsykiatrisessa hoidossa olleita potilaita ja heidän vanhempiaan sekä heidän kanssaan työskennelleitä terveydenhuollon ammattilaisia. Aineiston keruun menetelminä käytettiin teemahaastattelua ja lomakekyselyä. Lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjujen toiminnalle oli ominaista moniammatillinen palveluntuottajien organisaatiorajat ylittävä yhteistyö. Vauvaperheiden palveluketjun kehittämisalueeksi erottui toiminnan rakenteiden vakiinnuttaminen siten, että hoidon toteuttamisessa voidaan huomioida riittävästi lapsen kehitysympäristö ja lapsen kasvun myötä ilmenevät muuttuvat iänmukaiset tarpeet. Syömishäiriöiden palveluketjun osalta nousi esille erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen sekä erikoissairaanhoidon sisäisen toimintamallin kehittämisen tarve. Neuropsykiatrian palveluketju oli vakiintunut tarkkaavuuden ongelmiin liittyen, mutta harvemmin esiintyvien lasten neuropsykiatristen ongelmien kohdalla toimintamallien vakiinnuttaminen ja asiantuntijuuden kehittäminen katsottiin vielä tarpeelliseksi. Avainsanat: hoito- ja palveluketju, lastenpsykiatria 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT TULOKSET HOITO- JA PALVELUKETJUITTAIN Vauvaperhe Palveluketjun käytännöt Hoidon toteutus käytännössä Palveluketjun kehittämiskohteet Palveluketjun vahvuudet Tutkimusvaiheen toteutus lastenpsykiatrisen hoidon alkaessa Hoitosuunnitelma ja potilasasiakirjamerkinnät Hoitovastuu Työnohjaus, koulutus ja yhteistyö Syömishäiriö Palveluketjun käytännöt Hoidon toteutus käytännössä Palveluketjun kehittämiskohteet Palveluketjun vahvuudet Tutkimusvaiheen toteutus lastenpsykiatrisen hoidon alkaessa Hoitosuunnitelma ja potilasasiakirjamerkinnät Hoitovastuu Työnohjaus, koulutus ja yhteistyö Neuropsykiatrisen potilaan hoitoketju Palveluketjun käytännöt Hoidon toteutus käytännössä Palveluketjun kehittämiskohteet Palveluketjun vahvuudet Tutkimusvaiheen toteutus lastenpsykiatrisen hoidon alkaessa Hoitosuunnitelma ja potilasasiakirjamerkinnät Hoitovastuu Työnohjaus, koulutus, yhteistyö JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET: LIITTEET LIITE 1 LASTENPSYKIATRIAN OSAPROJEKTIN TAUSTA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET LIITE 2 PROJEKTITIEDOTE PERHEELLE LIITE 3 POTILAAN SUOSTUMUS LIITE 4 TEEMAHAASTATTELU KYSYMYKSET LIITE 5 PROJEKTITIEDOTE 10 VUOTTA TÄYTTÄNEELLE POTILAALLE LIITE 6 KYSELYLOMAKE 3

4 1 JOHDANTO Lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjuosaprojekti toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) Tervein mielin Pohjois-Suomessa -osahankkeessa (Puotiniemi 2009). Taustalla on aikaisemmin Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) toteuttama kehittämis- ja yhteistyöhanke PPSHP:n kuntien kanssa. Lastenpsykiatrian hoitoketjuja on työstetty yhdessä OYS:n ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien (Taivalkoski, Kuivaniemi, Oulunsalo, Utajärvi, Tyrnävä, Raahe, Ylivieska, Pulkkila ja Pyhäjärvi) kanssa jo vuodesta 1997 alkaen (Moring ym.1998). Tuloksena ovat syntyneet valtakunnallisestikin edistykselliset useita lastenpsykiatrisia häiriöitä koskevat PPSHP:n hoito-ohjelmat sekä ohjeistus hoidon porrastuksesta. (PPSPH intra/hoito- ja tutkimusohjeet/hoito-ohjeet/hoitoketjukäsikirja/hoitoketju diagnooseittain tai Nykyisessä laajuudessaan ne ilmestyivät vuonna 2006, ja viimeksi ne on päivitetty vuonna Lastenpsykiatria on lääketieteen ala, joka on erikoistunut lasten mielenterveydenhäiriöiden tutkimiseen ja hoitoon. Lastenpsykiatria tuottaa ja järjestää lasten psykiatristen sairauksien ennaltaehkäisy-, hoito- ja kuntoutuspalveluita. Nykyisessä palvelujärjestelmässä lapsella voi olla runsaasti erilaisia biopsykososiaalista kehitystä tukevia kehitysympäristöjä, kuten kodin lisäksi päiväkoti, koulu, harrastusympäristöt, terveyskeskus ja sairaala. Lapsen psyykkisen kehityksen häiriön hoitaminen edellyttää usein lapsen ja perheen kanssa työskentelevien ammattilaisten toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Hoito- ja palveluketjulla tarkoitetaan sopimusta siitä, miten ja missä potilas tutkitaan ja hoidetaan eri toimijoiden kesken (Nuutinen 2000). Lastenpsykiatrian osaprojektissa selvitettiin hoito- ja palveluketjujen toimintaa. Lastenpsykiatrian klinikka on kehittänyt etäpoliklinikkatoimintaa vuodesta 1993 alkaen yhtenä merkittävänä tapana tehdä yhteistyötä kuntien kanssa. Tätä työtä on tarkasteltu kahdessa lastenpsykiatrian klinikassa tehdyssä raportissa (Väyrynen ym. 1996; 2006). Haasteeksi hoitoketjujen kehittämisessä tällä hetkellä nähdään vauvaperheiden hoito, syömishäiriöiden hoito sekä etäällä suurista kasvukeskuksista 4

5 olevien lapsipotilaiden ja heidän perheidensä psykoterapeuttisen hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen riittävän intensiivisesti hoitoketjun avulla siten, että hoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen ei liiaksi kuormita lapsen ja hänen perheensä arkea. Aiemmissa (Väyrynen ym. 1996; 2006) selvityksissä hoitoketjuja on tarkasteltu kuntien valmiuksien ja kunnan työntekijöiden näkökulman kannalta. Yksittäisen potilaan osalta hoitoketjun hyvä toteutuminen tai sen ongelmat eivät ole selvästi tulleet tarkastelun kohteeksi. Nykyisessä osaprojektissa on tarkoitus kartoittaa lastenpsykiatrisen potilaan hoitoketjua tarkastelemalla niitä tekijöitä, jotka on potilaiden hoidon ja kuntoutuksen kannalta koettu hyvin toimiviksi ja jotka kannattaa vakiinnuttaa käyttöön. Samalla tarkastellaan hoidossa ilmenneitä ongelmia, joissa hoitoketjun toimivuutta tulee kehittää (lainaus Ebeling 2009, Liite 1). Osaprojektin tavoitteena oli 1) vauvaperheen, 2) anoreksiapotilaan ja 3) neuropsykiatrisen potilaan hoito- ja palveluketjun sekä lastenpsykiatrian etäpoliklinikan erilaisten toimintatapojen, kuten ennaltaehkäisyn, konsultaation, tutkimisen ja pitkäjänteisen hoidon/kuntoutuksen, selkiyttäminen. Osaprojektissa selvitettiin, miten lapsen tutkimusvaihe toteutetaan, miten tehdään hoitosuunnitelma eri tilanteissa, mitä kirjataan ja mihin, miten hoitovastuu määrittyy ja miten hoito toteutetaan käytännössä sekä miten hoitavaa tahoa voidaan työnohjauksen ja/tai koulutuksen sekä yhteistyön avulla tukea. Tavoitteena oli hoito- ja palveluketjujen toimintaa koskevien tietojen kerääminen uusien toimintamallien kehittämiseksi. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT Aineiston keruu: Aineisto muodostui lastenpsykiatrisessa hoidossa olleiden potilaiden ja heidän vanhempiensa sekä heidän kanssaan työskennelleiden ammattilaisten haastatteluista ja kyselylomakevastauksista. Tiedonkeruu toteutettiin avoimena teemahaastatteluna ja sähköisenä webropol-kyselynä. Tavoiteena oli haastatella vähintään 10 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lastenpsykiatrisessa hoidossa selvityksen aikana olevaa tai aikaisemmin hoidossa ollutta lasta, heidän vanhempiaan sekä hoito- ja palveluketjun työntekijöitä. Otokseen pyrittiin saamaan maantieteellisesti eri paikkakunnilta eri ikäisiä tyttöjä ja poikia eri diagnoosiluokista. 5

6 OYS:n lastenpsykiatrian työntekijöitä tiedotettiin selvityksestä ja heitä pyydettiin osallistumaan siihen. Haastateltavien valinta suoritettiin lastenpsykiatrian etäpoliklinikan, poliklinikan ja osastojen työntekijöiden esitysten perusteella. Lastenpsykiatrian työntekijä otti ensin yhteyttä potilaansa vanhempiin, esitteli selvityksen ja kysyi potilaan vanhempien halukkuutta osallistua tutkimukseen (Liite 2). Seuraavaksi lastenpsykiatrian työntekijä tai haastattelija antoi vanhemmille suostumuslomakkeen, jossa he ilmoittivat kirjallisesti, ketä heidän lapsensa lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjun toimijoita tutkimuksessa haastatellaan ja keneltä kerätään tietoja kyselylomakkeella (Liite 3). Potilaan vanhempi tai vanhemmat haastateltiin heidän kotonaan tai kunnan tai OYS:n toimipaikassa (Liite 4). Potilas haastateltiin hänen vanhempiensa allekirjoittamalla luvalla joko ennen vanhempien haastattelua tai sen jälkeen vanhempien valinnan mukaisesti. 10 vuotta täyttäneeltä potilaalta pyydettiin lisäksi oma kirjallinen suostumus selvitykseen osallistumisesta (Liite 4, 5). Vanhempien nimeämät työntekijät haastateltiin vanhempien ja potilaan haastatteluiden jälkeen. Työntekijöiltä pyydettiin kirjallinen suostumus selvitykseen osallistumisesta haastattelun yhteydessä. Työntekijät haastateltiin heidän toimipaikoissaan (Liite 3, 4). Vanhempien nimeämille työntekijöille lähetettiin webropol-kysely vastattavaksi selvityksen aikana (Liite 6). Osallistuminen oli vapaaehtoista sekä potilaille, heidän vanhemmilleen että palveluketjussa toimiville työntekijöille. Haastattelut nauhoitettiin. Selvityksessä noudatettiin OYS:n yleisiä kehittämis- ja tutkimusohjeita sekä voimassaolevia salassapitolakeja ja -säädöksiä. Aineisto: Selvitykseen osallistui yhteensä 9 potilasta perheineen (taulukko 1). Selvitys suoritettiin seuraavissa kunnissa: Raahe, Haapajärvi, Haapavesi, Muhos, Liminka, Tyrnävä, Pudasjärvi (taulukko 2). 6

7 Taulukko 1. Selvitykseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärät hoito- ja palveluketjuittain. Hoitoja palveluketju Selvitykseen osallistuneet potilaat Äiti ja/tai isä haastateltu Potilas haastateltu Työntekijä haastateltu Yhteensä haastateltu Kyselylomakevastaukset Vauvaperhe a 12 5 a Syömishäiriö b b Neuropsykiatria c c Yhteensä Haastateltujen työntekijöiden ja kyselylomakkeen palauttaneiden ammatti: a lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykiatrian mielisairaanhoitaja, lastenpsykiatrian osastonhoitaja, erikoissairaanhoidon sosiaalipediatrian sairaanhoitaja, päiväkodin johtaja, perusterveydenhuollon mielenterveystyön lähihoitaja ja sairaanhoitaja, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä. b lastenpsykiatrian erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri ja lastenpsykiatrian sairaanhoitaja, erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijä, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, perheneuvolapsykologi, kouluterveydenhoitaja. c perheneuvolan psykologi ja sosiaalityöntekijä, lastenpsykiatrian sairaanhoitaja, lastenpsykiatrian mielisairaanhoitaja, lastenpsykiatrian puheterapeutti ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, opettaja, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, terveydenhoitaja, perhekodin johtaja ja ohjaaja. 7

8 Taulukko 2. Tiedot kunnista. Kunta Lasten ja lapsiperheiden palvelujen organisaatio Haapajärvi Haapajärven kaupunki, peruspalvelukuntayhtymä Selänne ( alk.), muut palvelun tuottajat Haapavesi Haapaveden kaupunki, sosiaalija terveyspiiri Helmi, muut palvelun tuottajat Raahe Raahen kaupunki, muut palvelun tuottajat Muhos Muhoksen kunta, muut palvelun tuottajat Liminka Limingan kunta, muut palvelun tuottajat Tyrnävä Tyrnävän kunta, muut palvelun tuottajat Pudasjärvi Pudasjärven kaupunki, Oulun kaaren kuntayhtymä, muut palvelun tuottajat Kunnan väkiluku vuonna 2009 Alle18- vuotiaiden osuus kunnan väkiluvusta Kunnan etäisyys Oulusta (km) Aineiston analyysi: Haastatteluaineisto on analysoitu haastattelussa käytettyjen teemojen perusteella (liite 4). Tulokset on analysoitu hoitoketjuittain. Vauvaperheen hoito- ja palveluketjun tulokset koostettiin kirjoittamalla yhteenveto kahden selvitykseen osallistuneen perheen ja heidän kanssaan työskennelleiden ammattilaisten haastatteluista. Syömishäiriön hoito- ja palveluketjun tulokset koostettiin vastaavasti 8

9 yhteenvedoksi kolmesta potilastapauksesta ja neuropsykiatrian hoito- ja palveluketjun tulokset neljästä potilastapauksesta. Seuraavat teemat analysoitiin terveydenhuollon ammattilaisten kyselylomakevastausten perusteella: 1) tutkimusvaiheen toteutus lastenpsykiatrisen hoidon alkaessa, 2) hoitosuunnitelma ja potilasasiakirjamerkinnät, 3) hoitovastuu ja 4) työnohjaus, koulutus ja yhteistyö. 3 TULOKSET HOITO- JA PALVELUKETJUITTAIN 3.1 Vauvaperhe Palveluketjun käytännöt Kun vauvaa oli vaikea hoitaa ja vauvan käyttäytyminen huolestutti vanhempia, he ottivat asian esille perusterveydenhuollossa äitiys- ja lastenneuvolassa. Vauvaperheen hoito käynnistyi myös vanhempien omien, esimerkiksi päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien seurauksena äitiysneuvolassa. Lastensuojelu työskenteli perheen kanssa silloin, kun vanhemmilla oli ongelmia päihteiden käytössä. Äitiysneuvola teki lähetteen erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikalle. Kun hoito siirrettiin erikoissairaanhoitoon sosiaalipediatrian hali-poliklinikalle (huumeet-alkoholi-lääkkeet-imeväisetpoliklinikka), työskentely jatkui vanhempien kanssa vauvan terveyttä seuraamalla. Kotipaikkakunnalla perheiden kanssa työskentelivät perusterveydenhuollon terveydenhoitajat, mielenterveysyksikön psykiatrinen sairaanhoitaja ja lähihoitaja sekä lastenpsykiatrian etäpoliklinikka. Päivähoidossa työskentelivät päiväkodin johtaja, lastenhoitajat ja konsultoiva erityislastentarhanopettaja osana palveluketjun toimintaa. Perheiden kotipaikkakunnan sosiaalityöntekijät ja sosiaalipalvelujen perhetyöntekijät olivat mukana työskentelyssä joko avohuollon tukitoimena tai lastensuojelun palveluna. Ollessaan itse aloitteellisia vanhemmat kävivät vauvan ongelmien vuoksi yksityisen lastenneurologin vastaanotolla ja saivat lähetteen lastenpsykiatrian erikoissairaanhoitoon. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, mielisairaanhoitaja, osastonhoitaja, puheterapeutti, psykologi ja toimintaterapeutti sekä lasten neurologian poliklinikka työskentelivät lapsen arvioinnissa ja hoidossa erikoissairaanhoidossa. 9

10 Lastenpsykiatrian etäpoliklinikka teki kotikäyntejä lapsen ja perheen tilanteen arvioimiseksi. Kotipaikkakunnan työntekijät olivat käynneillä mukana. Kotipaikkakunnalla järjestettiin lapsen toimintaterapia yksityisen palveluntuottajan toteuttamana Hoidon toteutus käytännössä Vanhempien tavoitteena oli mahdollistaa vauvan arviointi, hoito ja kuntoutus. He asettivat tavoitteeksi, että lapsen asiat ovat kunnossa ja perhe pääsee elämään normaalia perhe-elämää. Epäonnistumisen kokemukset myönteisen vuorovaikutuksen aikaansaamisessa vauvan kanssa sekä vauvan reagointitavat eri tilanteissa vauvan syntymästä saakka olivat johtaneet vanhempien tasapainoiluun vauvan, oman vanhemmuuden ja ympäristön tuen kanssa. Vanhemmat alkoivat perehtyä vauvalla havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti. Hoidon käynnistyttyä he keräsivät tietoa yhdessä lapsen kanssa toimivien työntekijöiden kanssa. Hoitoon sisältyi vanhempien osallistuminen omille yksilökäynneille, perhekäynneille kotona ja erikoissairaanhoidossa, videoavusteiseen arviointiin ja hoitoon sekä perhe- ja pariterapiaan, tutkimuspalautteille, verkostopalavereihin ja konsultaatiokäynneille. Vanhemmat puhuivat ja alkoivat miettiä perheterapiassa omia asioitaan, mistä kaikki on lähtenyt. He keskustelivat omilla yksilökäynneillä esille nousseista asioista yhdessä puolison kanssa tarvittaessa yhteiskäynneillä pari- tai perheterapiassa. Lapsen oireilun aikaisesta parisuhteestaan vanhemmat totesivat kun meillä on niitä ongelmia hyvä kun saa puhua, paremmin ymmärtää toista, yhdessä oleminen on ollut vaikeaa. Perhetyöntekijä kävi kotona, että saa yhteistä aikaa asioiden hoitamiseen ja samalla oli opittu sopimaan asioista. Vanhemmat kokivat sosiaalitoimen lastensuojelun velvoitteet tarpeellisiksi hoidon aikana. Vanhempien oma aktiivisuus tuki lapsen kasvua ja kehitystä, hoidon eteenpäin viemistä sekä sopivien hoito- ja tukimuotojen etsimistä. Sosiaalitoimen lastensuojelun kysymys palveluketjun toiminnassa oli millä tukitoimilla perhe pärjää omillaan arjessa ja lapsen kasvatuksessa?. Lastensuojelu seurasi terapeuttien/asiantuntijoiden/työntekijöiden työn etenemistä tavoitteenaan arvioida, mikä on tarkoituksenmukainen tuki perheelle eri vaihtoehtojen joukosta. Lastensuojelun 10

11 toimintaa ohjasi pyrkimys lapsen näkökulman esille tuomiseen. Se laati perheen kanssa yhdessä palvelusopimuksen ja seurasi tavoitteiden toteutumista kolmen kuukauden jaksoissa. Lastensuojelu velvoitti perhettä osallistumaan perhetyöhön, joka tuki vauvan hoitamista. Sosiaalitoimen perhetyön osalta oli kyseessä psykososiaalisen tuen muoto, jossa vanhempien kanssa keskusteltiin ja heitä motivoitiin hoitoon heidän kotonaan. Perheessä työskenneltäessä oltiin yksityisalueella, missä perheeltä saadun palautteen tunnistaminen oli tärkeää. Perheessä oivalletut asiat olivat monesti pieniä asioita, joita työntekijät ottivat puheeksi yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen kanssa toimineet päiväkodin työntekijät kävivät vanhempien toimittamat lasta koskevat asiakirjat läpi lapsen taustatietoihin perehtyessään. Vanhempien kanssa tehtiin varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjattiin vanhempien toiveet asioista, joihin tuli kiinnittää huomiota. Vanhemmat antoivat työntekijöille tietoa lapsen tilanteesta, oireista ja hoidosta. Päiväkodin työntekijät kävivät vanhempien kanssa vapaamuotoisia keskusteluja aina tarvittaessa. Päiväkoti teki tiiviisti yhteistyötä lapsen asiaan perehtyneen erityislastentarhanopettajan kanssa. Päiväkodilla oli mahdollisuus konsultoida puhelimitse lastenpsykiatrian etäpoliklinikan työntekijää. Lasta ja perhettä tuettiin ohjauksen, neuvonnan, kasvatuskeskustelujen, tiedottamisen ja konsultaation keinoin päiväkodissa. Yhteistyö oli tiivistä myös kotipaikkakunnan sosiaalitoimen, äitiysneuvolan, perheneuvolan ja mielenterveyspuolen työntekijöiden kesken sekä lastenpsykiatrian etäpoliklinikan kanssa. Nämä tahot pitivät yhteyttä puhelimitse, ennalta sovituissa vanhempien tapaamisissa ja verkostopalavereissa. Tarvittaessa selviteltiin kriisitilanteita. Yhteydenpidon merkitys korostui tilanteissa, joissa perheen käynnit jäivät toteutumatta. Työntekijät alkoivat luoda uutta toimintasuunnitelmaa keskenään silloin, kun perheen tilanne poikkesi voimassa olleista sopimuksista ja suunnitelmista. Suunnittelusta todettiin, että on niinkö tavallaan tätä tilannetta mietitty ja et miten tästä lähetään menemään etteenpäin. Perusterveydenhuollon mielenterveystyön painopiste siirtyi vanhempien ongelmista vanhemmuuteen, lapseen, parisuhteeseen ja vanhempien henkilökohtaisiin terapeuttisiin 11

12 tavoitteisiin. Monimuotoinen terapiatyöskentely sisälsi vanhempien omat yksilölliset tukikäynnit ja pari- sekä perhetyöskentelyä. Tavoitteena oli, että äiti saa siihen ommaan, et äitiyteen liittyviä asioita ja sitte siihen niinku naisena olemiseen tukea, ja vastaavasti isä sai työskentelyssä tukea isyyteen. Erikoissairaanhoidon lastenosastolla järjestettiin verkostokokous, jossa todettiin, että lapsen tutkiminen ja seuranta erikoissairaanhoidossa on tarpeen. Hali-poliklinikan kanssa yhteistyössä olivat mukana kotipaikkakunnan äitiysneuvola, erikoissairaanhoidon lastenosasto, kunnan sosiaalityöntekijät ja lastenpsykiatrian etäpoliklinikka. Lapsen ja perheen taustiedot saatiin lähetteestä, joka oli käytettävissä ennen lapsen syntymää. Hali-poliklinikan vastaanotolla vanhemmat haastateltiin, lapsen tilanne ja päivärytmi selvitettiin ja lasta arvioitiin havainnoimalla ja tutkimalla. Tiedot lapsen kasvusta, kehityksestä ja iänmukaisista taidoista sekä kuvaus kasvatuksesta ja vuorovaikutuksesta kirjattiin potilaskertomukseen ja neuvolakorttiin. Erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla yksilökohtaisen diagnostisen menetelmän sijasta käytettiin vuorovaikutusarviota ja siihen perustuvaa hoidollista interventiota. Keskusteluissa puhuttiin lapsen ominaispiirteistä, vuorovaikutuksesta ja vanhempien huolesta. Lastenpsykiatria suoritti arvioinnin pienen lapsen ollessa kyseessä vanhempia haastattelemalla ja Early Relationship Assessment-menetelmän (ERA) avulla. Lastenpsykiatrian videoavusteinen perheterapiatyöskentely aloitettiin kriisiinterventiona kotiin. Hoito toteutettiin siten, että videointi ja palaute kuvatun perusteella vuorottelivat. Kuntoutus rakennettiin voimavarakeskeisesti myönteisen palautteen varaan. Tavoitteena oli, että vanhemmat tulevat tietoiseksi omista taidoistaan ja että myönteinen kuva lapsesta vahvistuu. Vanhemmat työstivät perheen muutoksia myös perheterapeuttisin menetelmin. Lastenpsykiatria keräsi päiväkodista tietoja käyttämällä kyselylomaketta, havainnoimalla ja kuvaamalla lasta. Toimintamalli räätälöitiin yksilöllisesti perheen kanssa. Lastenpsykiatrian etäpoliklinikan tehtäviin kuului hoidon etenemisen päivittäminen olemalla yhteydessä suoraan moniammatillisen verkoston eri toimijoihin. Keskeistä toiminnassa oli tiedon välittäminen ja verkostotyön koordinointi. Toiminta perustui lastenpsykiatrian asiantuntemukseen varhaisesta vuorovaikutuksesta, vanhemmuudesta, perheen kehityksestä, perheterapeuttisesta psykoterapiasta ja 12

13 verkostotyöstä sekä taitoon ylläpitää pysyvää verkostoa ja vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Etäpoliklinikan mukaan työskentelyä kuvasi verkostoituminen, avoimuus, läpinäkyvyys, reiluus Palveluketjun kehittämiskohteet Perheet toivat esiin palveluketjun toimijoiden yhteistyön ja tiedottamisen merkityksen. Auttamistahoja oli niin runsaasti, että kaikkien tapaamisten järjestäminen ei onnistunut aina sovittuna aikana. Vanhemmat odottivat käyntien vähenevän sitten, kun omat asiat alkavat järjestyä. Eräs äiti esitti, että raskaudenaikaista päihteettömyyttä tuettaisiin pakollisen hoidon keinoin, koska naisen voi olla vaikea itse sitoutua päihteettömyyteen raskausaikana. Perheessä pohdittiin, oliko kyseessä lastenpsykiatrinen hoito tilanteessa, jossa vauvalla ei ollut lastenpsykiatrista sairautta. Hoito-ohjeet ja kasvatusneuvot eivät tarjonneet vanhemmille aina sopivia ratkaisuja käytännön pulmatilanteisiin lapsen kasvatuksessa kotona eikä perhe saanut aina riittävästi asiantuntemusta ongelmatilanteisiin. Vanhemmat kokivat, että heissä on vika, ja tämä tuntui vaikealta. Silloin kun palvelut eivät vastanneet perheen tarpeisiin, vanhempien tuki toinen toisilleen korostui erityisesti. Vanhemmat kokivat vuorovaikutuksen arvion ja kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen haasteelliseksi, koska vuorovaikutusarvion ja kotikäyntien aikana ei ollut vielä riittävän tarkkaa tietoa lapsen häiriöstä. Heidän mielestään erikoissairaanhoidon palvelua olisi ollut tärkeä saada lapselle ja perheelle nopeammin. Sosiaalitoimessa moniammatillisen yhteistyön osalta nousi esille sovittujen tavoitteiden selkiyttämisen, verkoston toimivuuden ja tiedonkulun merkitys perheen elämän muutosvaiheessa. Vanhempien tuodessa uusia, verkostossa aikaisemmin käsittelemättömiä aiheita työntekijöiltä edellytettiin valmiutta tehdä aloitteita verkoston ja vanhempien suuntaan niin, että yhteistyö ei katkea eri toimijoiden kesken vaan työskentelyssä ovat mukana asian hoitamiseksi tarvittavat ammattilaiset. Perheen hoitomotivaatioon ja sitoutumiseen oli joskus vaikea vaikuttaa sosiaalitoimen perhetyön keinoin. Toimintamallien kehittäminen vanhempien hoitoon ohjaamiseksi koettiin 13

14 lastensuojelussa tärkeäksi syntymättömän lapsen päihteettömän kasvun mahdollistamisessa. Päivähoidossa painottui perhetyön merkitys vanhempien kohtaamisessa. Päiväkodissa oli meneillään perhetyöhön kouluttautuminen, koska päivähoidon peruskoulutus koettiin riittämättömäksi perhetyöhön. Tieto lastenpsykiatrian ja -neurologian palveluista oli puutteellista kuntapalveluiden tasolla. Varsinkin hoidon aloitusvaiheessa tulisi kiinnittää huomiota riittävän nopeaan tiedon siirtämiseen toimijalta toiselle. Päiväkodin toimintaa tulisi kehittää siten, että lapsella olisi mahdollisuus pysyviin hoitosuhteisiin. Pikkulapsipsykiatrialle ominaiset haasteet liittyivät siihen, että asioita peilattiin kahden osapuolen, lapsen ja vanhempien kautta yhdistäen tieto laajempaan ympäristöä koskevaan kontekstiin, jossa vuorovaikutus toimii. Erikoissairaanhoito tunnisti vauvaperheen kanssa työskentelyn syyllistämis- ja syyllistymisherkäksi alueeksi. Työskentelyä ohjasi yhdessä katsomisen, odottamisen ja ihmettelyn periaate samaan aikaan, kun tarvittavat toimenpiteet, interventiot ja hoidot toteutettiin. Kehittäminen tulisi kohdistaa toimintarakenteisiin, jotka tukevat vauvan varhaisvaiheet huomioon ottavaa koko varhaislapsuuden ajan jatkuvaa hoitoa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lapsen kehityksen myötä ilmeneviin mahdollisiin ongelmiin siten, että tarvittavia ja oikeita asioita päästään tekemään mahdollisimman pian meneillään oleva kehitysvaihe huomioiden. Hoitoketjun toiminta tulisi järjestää siten, että työskentely tapahtuu perheiden kanssa suunnitellen ja että vauvaperheessä hoidon kokonaisuus toteutuu riittävästi vauvan ja perheen omassa ympäristössä Palveluketjun vahvuudet Vanhempien mukaan päihteiden ollessa ongelmana hoidossa oli yhtäältä kysymys suostumisesta kontrolliin ja toisaalta mahdollisuus vastaanottaa erilaisia tukia sekä kotona vauvan kanssa arjessa pärjäämiseen että vanhemman ja koko perheen tilanteen pohdintaan ja terapeuttiseen työstämiseen. Ongelmia ratkottaessa puhumaan oppiminen 14

15 koettiin erittäin tärkeäksi. Palveluketjun tukitoimien tavoite liitettiin vauvan kanssa jaksamiseen ja päihteettömyydessä pitäytymiseen. Päiväkodin mukaan tieto kulki eri tahojen välillä hoitoneuvottelujen, puheluiden ja konsultaatioiden välityksellä. Lapsen oireprofiilin tunnistaminen ja ammattilaisten kanssa yhteisten havaintojen kautta käydyt keskustelut koettiin merkittäväksi lapsen ja perheen tilanteen paranemisen edellytyksiksi. Päiväkoti koki tärkeänä, että lapsen ongelmaan perehtynyt erityislastentarhanopettaja antoi tietoa ja ohjausta käytännön toiminta- ja kasvatustilanteisiin ja että lastenpsykiatria tuki vanhempia. Päiväkodin mukaan vanhemmat luottivat päiväkodin työntekijöiden asiantuntemukseen pienten lasten kasvu-, kehitys- ja tunneasioissa. Sosiaalitoimen näkökulmasta yhteistyö eri viranomaisten kanssa sujui, ja yhteydet eri toimijoihin olivat hyvät. Perhettä kuultiin ja perhe sitoutui yhteistyöhön, jolloin eri auttajatahojen oli hyvä toimia. Perhe arvioi ja antoi palautetta lastensuojelun palveluista työntekijöille. Lastenpsykiatria koki palveluketjun toiminnan joustavaksi selkeän toimintamallin kannatellessa suunnitelmista poikkeavissakin tilanteissa. Riittävät aika- ja asiantuntijaresurssit olivat välttämättömiä lapsen ja perheen hoitamiseksi. Erikoissairaanhoidon moniammatillisen työryhmän tuki, työpari ja lastenpsykiatrian erikoislääkärin konsultaatio toimivat hoidon tavoitteiden saavuttamisen edellytyksinä. Vanhempien luottamus työntekijöihin koettiin ensisijaiseksi vauvan terveyttä ja kasvua sekä vanhempien kuntoutumista tukeneeksi tekijäksi. Lapsen häiriötä selittävien tekijöiden selkiytyminen ja toimintaterapia auttoivat ymmärtämään lapsen yksilöllisiä piirteitä ja sitä kautta hänen käyttäytymistään Tutkimusvaiheen toteutus lastenpsykiatrisen hoidon alkaessa Aloite lastenpsykiatrisen hoidon käynnistämiseksi tuli lapsen vanhemmilta ja/tai kotipaikkakunnan sosiaalityön- sekä päihdehuollon työntekijöiltä. Lastenpsykiatrinen hoidon tarve arvioitiin keskustelemalla vanhempien kanssa, havainnoimalla lasta, 15

16 konsultaation avulla ja osana perustyötä. Lasta havainnoitiin perheen kodissa, päiväkodissa päivittäisten toimien yhteydessä ja perhettä kotipaikkakunnan toimipisteissä sekä erikoissairaanhoidossa tavattaessa hoidon tarpeen arviointivaiheessa Hoitosuunnitelma ja potilasasiakirjamerkinnät Omat asiantuntija/työntekijäkohtaiset ammatilliset tiedot koettiin puutteellisiksi vauvaperheiden lastenpsykiatrisen hoidon suunnittelussa ja hoidossa, mutta omat hyvät asiantuntija/työntekijäkohtaiset ammatilliset taidot tukivat hoidon toteutumista (Taulukko 1; Haastateltujen työntekijöiden ja kyselylomakkeen palauttaneiden ammatti: a ). Perheen yhteistyötaidon koettiin olleen myönteinen vaikuttaja. Tiedonkulun, toimintaohjeiden, toimintamallien ja yhteistyötahojen tuntemisen koettiin olleen puutteellista. Palveluita koettiin toisaalta olleen hyvin saatavilla, mutta tieto palveluiden saatavuuden epävarmuudesta vaikeutti hoidon suunnittelua. Päivähoito laati lapsen henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman, joka kirjattiin manuaaliseen ja sähköiseen päivähoitorekisteriin. Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoito kirjasi lastenpsykiatrian hoitosuunnitelman erikoissairaanhoidon sähköiseen potilasrekisteriin. Hoitosuunnitelman lisäksi kirjalliseen muotoon tallennettiin lapsen ja vanhempien henkilötiedot, tapahtumien päivämäärät, tapahtumat käynneittäin, kuntoutussuunnitelma, tutkimustulokset, esi- ja taustatiedot lapsesta, perhekokoonpano, yhteenveto sovituista toimista, epikriisi, lausunnot, lapsen erityistarpeet ja käyntien syyt. Osa vastaajista tunsi lastenpsykiatrisen hoitosuunnitelman sisällön kokonaan tai osittain. Lastenpsykiatrinen hoitosuunnitelma lisäsi lapsen tilanteen ymmärrystä, selkeytti työntekijöiden välistä työnjakoa, selkeytti oman työn tavoitteita ja tuki lapsen psyykkiseen hyvinvointiin tähtäävää hoitoa/toimintaa yksiselitteisesti kysymykseen vastanneiden kohdalla. 16

17 3.1.7 Hoitovastuu Virkavastuu koettiin useimmiten tärkeimmäksi lastenpsykiatrian palveluketjussa toimimista määrittäväksi vastuun ulottuvuudeksi. Hoito-, asiantuntija- ja ammatillinen vastuu valittiin myös usein kuvaamaan koettua vastuuta Työnohjaus, koulutus ja yhteistyö Lastenpsykiatrian, sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon mielenterveystyön työntekijöiden mukaan moniammatilliset verkostopalaverit, yhteiset tapaamiset perheen ja heidän kanssaan toimivien ammattilaisten kesken ja riittävä yhteinen, ennakkoon suunniteltu säännöllinen aika olivat toimivan yhteistyön edellytyksenä. Työnohjauksen tarve korostui pienten lasten vuorovaikutushoidoissa ja interventioissa erikoissairaanhoidossa. Toimintamallien yhteinen tarkastelu ja kehittämistyö koettiin myös tärkeäksi. Alle 3-vuotiaiden lasten lastenpsykiatriseen diagnosointiin toivottiin erikoissairaanhoidossa lisää koulutusta. Päiväkoti toivoi erityispedagogisen osaamisen vahvistamista ja tietoa sekä materiaalia erilaisista lastenpsykiatrisista häiriöistä ja hoidosta. Päiväkoti toivoi koulutusta myös perheiden kanssa tehtävään työskentelyyn ja päihdetyöhön Syömishäiriö Palveluketjun käytännöt Syömishäiriöihin liittyvät ongelmat ilmenivät lapsen vähäisenä syömisenä, jaksamattomuutena ja kasvun hidastumisena tai pysähtymisenä. Hoito aloitettiin perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidon päivystyksessä lapsen oireiden tasosta riippuen. Ensimmäinen kontakti erikoissairaanhoitoon oli lähete, päivystyskäynti, konsultaatio tai verkostoneuvottelu. Hoidon aloitusvaiheessa oireiden ei aina tiedetty liittyvän syömättömyyteen. Vanhemmat hakivat kotona koettuihin vaikeisiin, lapsen toimintakykyä rajoittaviin oireisiin välillä hoitoa myös erikoissairaanhoidon päivystyksestä. Palveluketjun toimijat olivat yhteydessä toisiinsa lähetteiden ja 17

18 konsultaation avulla sekä verkostotyön keinoin. Kotipaikkakunnalla perheen kanssa työskenteli perusterveydenhuollon terveyskeskuslääkäri ja -psykologi, mielenterveyshoitaja, kouluterveydenhoitaja ja -kuraattori sekä perheneuvolapsykologi. Erikoissairaanhoidossa hoito toteutettiin seuraavissa yksiköissä: lastenpsykiatrian poliklinikka ja etäpoliklinikka, kriisihoito-osasto ja hoito-osasto sekä lasten somaattinen hoito-osasto ja kasvupoliklinikka, erikoissairaanhoidon yhteispäivystys sekä nuorisopsykiatrian poliklinikka. Psykoterapia toteutettiin yksityisten taide- ja yksilöpsykoterapiapalveluita tuottavien palveluntuottajien toimesta. Sosiaalitoimi ja erityisammattioppilaitos olivat mukana palveluketjun toimijoina Hoidon toteutus käytännössä Potilaat kuvasivat omaa kokemustaan seuraavasti: huono olo kun en syönyt, jäin kotiin ku söin niin hyvin, ravitsemusterapeutti kertoo palijo saa syyä, ei ollu tietoa, oli suunnitelma paljonko pitäs laihtua. Potilaat kertoivat, että he olivat piirtäneet, leikkineet, täyttäneet kyselylomakkeita, pelanneet pelejä, käyneet kylpylässä ja katsoneet elokuvia omilla yksilökäynneillään. Osaston lasten kanssa osallistuttiin saturyhmään. Joskus nenämahaletku ja ravintolisät kuuluivat hoitoon. Vanhempi tai vanhemmat kävivät myös lapsen kanssa yhtä aikaa vastaanotolla. Erään potilaan mukaan yhteiskäynneillä oli tavoitteena, että vanhemmat tietävät missä ollaan syömishäiriön suhteen menossa. Vanhemmat hakivat lapselleen ulkopuolista apua, koska omat ratkaisukeinot koettiin riittämättömiksi. Hoitoon kuului osallistuminen perhekäynneille kotona, perheneuvolassa, terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Perheelle järjestettiin pari- ja perheterapiaa sekä vanhemman omia tukikäyntejä. Lapsen ja perheen asioita käsiteltiin tutkimuspalautteilla, verkostopalavereissa ja hoito- sekä koulupalavereissa. Työntekijöihin pidettiin yhteyttä puhelimitse. Vanhemmat olivat hoitavan tahon kanssa joistakin asioista eri mieltä. Vanhempien pyrkimyksenä oli myös vaikuttaa hoitojärjestelmään lapsen hoidon kehittämiseksi. Kotona keskusteltiin hoidossa olleen lapsen ja perheen toisten lasten sekä puolison kanssa hoitoon liittyneistä asioista. Hoidon koettiin vaikuttaneen siten, että on ruvennu miettimään aikasempia asioita että 18

19 miten ne voi vaikuttaa. Omaa toimintaa pyrittiin muuttamaan suhteessa perheeseen, puolisoon, lapsen toiseen vanhempaan ja lapseen. Lapsi kävi kotipaikkakunnalla perheneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa tukikäynneillä. Perheen ja lapsen kanssa yhdessä työskenneltäessä keskusteltiin soveltaen ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Heille annettiin tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja syömishäiriöstä. Lapseen luotiin luottamussuhde, jotta lapsi uskaltautuisi puhumaan ja saatais painoa seurattua. Vanhempien ja lapsen kaikkiin yhteydenottoihin pyrittiin vastaamaan hoidon aikana. Hoitoverkoston yhdyshenkilönä toimiminen ja yhteistyö kotipaikkakunnan koulun sekä kouluterveydenhuollon kanssa olivat keskeisiä palveluketjun toimintaa ylläpitäviä perheneuvolan työtehtäviä. Se järjesti lastenpsykiatrian konsultoivan lääkärin vastaanoton kotipaikkakunnalle. Perheneuvola ja terveyskeskus tekivät lapsen painon ja somaattisen terveyden seurannassa yhteistyötä. Perheneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa työskentelyä suunniteltiin perheen ja eri toimijoiden kanssa sekä potilasasiakirjamerkintöjen perusteella. Työntekijöiden käytössä olivat perusterveydenhuollon potilaskertomukset ja erikoissairaanhoidon epikriisit. Erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla arvioinnissa ja hoidossa keskeisiä toimintoja olivat hoitokontaktin luominen lapseen ja perheeseen, lapsen yksilötutkimukset, diagnostinen arvio, tutkimuspalautteet, lääkehoito, hoitosuositusten antaminen sekä psykoterapian ja muiden terapioiden järjestäminen. Lasta ja perhettä tavattiin säännöllisesti arvioinnin ja hoidon aikana kotikäynneillä ja sairaalassa. Hoitoneuvotteluissa keskusteltiin hoidon jatkosuunnitelmista ja suositeltiin sekä järjestettiin kriisi- ja pitkäaikaisosastohoitoa, erikoissairaanhoidon seurantaa tai avohoitoa. Erikoissairaanhoidon lastentaudeille annettiin lastenpsykiatrian konsultaatiota. Kotipaikkakunnan sosiaalitoimen kanssa tehtiin yhteistyötä. Työskentely perustui syömishäiriön tunnistamiseen, erotusdiagnostiikkaan ja tutkimukseen sekä hoitovaihtoehtoihin liittyvään lastenpsykiatriseen asiantuntemukseen lapsen yksilölliset ominaisuudet ja perheen kokonaisuus huomioiden moniammatillisessa verkostotyössä. 19

20 Lastenpsykiatrisella osastolla perheiden tapaamisissa työskenteli kaksi työntekijää. Vanhempien jaksamista tuettiin, heitä motivoitiin ja heidän kanssaan luotiin luottamuksellinen yhteistyösuhde. Työntekijöiden toiminnan perustana oli tieto, taito ja tunne, ja käytännössä järjestettiin keskusteluaikoja, kuunneltiin ja käsiteltiin asioita, neutraalisti ja suoraan tavoitteena ymmärtää hätää empaattisesti. Perheen kokonaisuus huomioitiin perhetyössä ottamalla perheen lapset työskentelyyn mukaan. Omahoitajuus perustui tiiviiseen hoitosuhteeseen lapsen kanssa. Hoidon tavoitteet rakennettiin yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsen kanssa keskusteltiin hoidossa esille nousseista tilanteista, ja vanhemmat otettiin mukaan keskusteluihin. Yhteiset päätoimintalinjat ohjasivat yhteistyötä, mutta työntekijöiden tilannekohtaiset ratkaisut hyväksyttiin myös työryhmässä. Lastentautien hoito-osastolla erikoissairaanhoidossa työskentelyssä korostui lastenpsykiatrian ja somatiikan käsitteiden tulkkina toimiminen vanhemmille kahden eri hoitokulttuurin välillä. Vanhempien kanssa keskusteltiin siitä, mitä lapsen kanssa eri tilanteissa tapahtui lapsen ollessa mukana keskusteluissa. Hoitosuunnitelmaan kirjattiin lapsen suhtautuminen ruokaan, energiamäärät ja miten lapsen turvallisuuden tunnetta ja itsetuntoa tuetaan Palveluketjun kehittämiskohteet Potilaat ja vanhemmat nostivat esille vaihtoehtoisten hoito-, kuntoutus- ja terapiapalveluiden toiveen: pitäs olla jotain mistä nuori tykkää ryhmä vaikka jotaki samanikäisten kans, joilla on jotaki samaa, semmosta jonku verran, ratsastus tai koiraterapia tekemisen kautta. Potilaat olivat kokeneet eri työntekijät erilaisiksi - joidenkin kanssa tuli paremmin juttuun. Perheen näkökulmasta katsottuna terveyskeskuksesta olisi pitänyt päästä erikoissairaanhoitoon nopeammin. Perhe odotti keskustelua, ei sanelua, hoitovaihtoehdoista. Hoitopaikan ulkoiset puitteet eivät vastanneet aina vanhempien käsitystä hoitoa tukevasta ympäristöstä. Osastojen aukioloajat koettiin ongelmallisiksi silloin, kun varsinaista hoitopaikkaa jouduttiin odottamaan osastojen sulkemisten 20

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 Alueellinen kehittämishanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI Arjen Mieli-hanke 2011-2013 Neuvolan koti- ja perhetyön arviointi: loppuraportti NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

(/b0b1/$1.$ 352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005

(/b0b1/$1.$ 352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005 (/b0b1/$1.$352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005 /23385$32577, 6LVlOO\VOXHWWHOR -2+'$172 1.1. Tausta... 1 1.2. Päämäärät... 2 1.3. Kohderyhmä... 2 1.4. Tavoitteet... 3 1.4.1. Tavoitteet pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Lapsen ääni koulussa

Lapsen ääni koulussa Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 57 Annukka Armanto, Aija Kettunen, Terhi Laine, Hanna Niemi, Aino-Elina Pesonen & Ilse Vogt Lapsen ääni koulussa Projektin loppuraportti Annukka Armanto, Aija

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Heini Kapanen, Anne Leinonen Kokemusarviointi Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7 Hoitoon ohjautuminen, hoito ja avohoitoon siirtyminen Kokemusarvioijat:

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi..

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi.. 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...4 1. Projektin taustaa.....4 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet.....6 3. Projektin organisointi ja vastuut.....7 3.1. Ydintiimi..8 3.2. Aluetiimi..8 4. Projektin aikataulu

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI Jenni Kärki, Annika Nissinen, Merja Timonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Vauva lastensuojelun asiakkaana

Vauva lastensuojelun asiakkaana Vauva lastensuojelun asiakkaana Susanna Nyman Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityön oppiaine S24 Käytäntötutkimus Kevät 2014 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

KERTOMUKSIA KUNTOUTUKSESTA Asiakkaana olevien vanhempien kokemuksia perheiden avokuntoutuksesta Lännen päihdepoliklinikalla

KERTOMUKSIA KUNTOUTUKSESTA Asiakkaana olevien vanhempien kokemuksia perheiden avokuntoutuksesta Lännen päihdepoliklinikalla KERTOMUKSIAKUNTOUTUKSESTA Asiakkaanaolevienvanhempienkokemuksiaperheiden avokuntoutuksestalännenpäihdepoliklinikalla S25Asiantuntijuustoimintaympäristöissään Helsinginyliopisto Sosiaalityönoppiaine Käytäntötutkimusraportti

Lisätiedot