Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja Turunen Risto 17:00-20:52 kv:n I vpj. Niemi Petteri 17:00-20:52 kv:n II vpj. Aven Eero 17:00-20:52 valtuutettu Heino Marko 17:00-20:52 valtuutettu Hildén Raili 17:00-20:52 valtuutettu Hokkanen Seppo 17:00-20:52 valtuutettu Huvinen Kimmo 17:00-20:52 valtuutettu Jaakkola Ilkka 17:00-20:52 valtuutettu Järvinen Kaija 17:00-20:11 valtuutettu Kantanen Pekka 17:00-20:52 valtuutettu Kari Juha 17:00-20:52 valtuutettu Karppinen Sanna 17:00-20:52 valtuutettu Kasurinen Seija 17:00-20:04 valtuutettu Kauppinen Kari 17:00-20:52 valtuutettu Kekkonen Kauko 17:00-20:52 valtuutettu Koponen Sanna 17:00-20:26 valtuutettu Koskinen Jukka 17:00-20:52 valtuutettu Kuusela Ville-Matti 17:00-20:52 valtuutettu Lehtimäki Kirsi 17:00-20:52 valtuutettu Lehtokoski Anne 17:00-20:52 valtuutettu Lukkarinen Markku 17:00-20:52 valtuutettu Oikarinen Arto 17:00-20:52 valtuutettu Perkiö Irmeli 17:00-20:52 valtuutettu Pitkä Tero 17:00-20:52 valtuutettu Rajajärvi Jouko 17:00-20:52 valtuutettu Riutta Heimo 17:00-20:52 valtuutettu Rusila Pekka 17:00-20:52 valtuutettu Rämö Hannele 17:00-20:52 valtuutettu Saittakari Seija 17:00-20:52 valtuutettu Seppälä Juuso 17:00-20:52 valtuutettu Tarzalainen Dimitri 17:00-20:52 valtuutettu Timonen Kirsi 17:00-20:52 valtuutettu Ulmanen Hannu 17:00-20:52 valtuutettu Varjo Niina 17:00-20:52 valtuutettu Vesikko Tuomo 17:00-20:52 valtuutettu Virtanen Timo 17:00-20:52 valtuutettu Väisänen Veikko 17:00-20:52 valtuutettu Väli-Torala Tapio 17:00-20:52 valtuutettu Ikonen Pertti 17:00-20:52 Kok:n 1. varavaltuutettu Moilanen Pekka 17:00-20:52 PS:n 1. varavaltuutettu Niemi Jaana 17:00-20:52 Kesk. 1. varavaltuutettu Tuovinen Pirjo 17:00-20:52 SDP:n 2. varavaltuutettu Teittinen Jussi 17:00-20:52 va. kaupunginjohtaja Malin Sinikka 17:00-20:52 pöytäkirjanpitäjä Muu Hepo-oja Pirjo 17:00-20:52 sivistystoimenjohtaja Pesonen Tapio 17:00-20:14 teknisen toimen johtaja Riusala Aila 17:00-20:40 vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Walldén Riitta 17:00-20:14 va. henkilöstöjohtaja Kujala Timo 17:00-20:52 IT-suunnittelija

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Vasankari Tommi 17:00-18:40 UKK-instituutin johtaja, asiantuntija 45 Nieminen Matti 17:00-18:40 liikuntatoimenjohtaja, asiantuntija 45 Niemi Sami 18:00-20:40 Vahanen-yhtiöt, yksikön päällikkö, asiantuntija 45 Pitkäranta Miia 18:00-20:40 Vahanen-yhtiöt, mikrobiologi, asiantuntija 45 Poissa Anttonen Tarja valtuutettu Bonden Aimo valtuutettu Kerijoki Harri valtuutettu Winter Seppo valtuutettu Korttila Kirsi sosiaali- ja terveysjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Oikarinen ja Heimo Riutta. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Timo Ihamäki Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Arto Oikarinen Heimo Riutta pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen 45 Informaatiot ja esittelyt kaupunginvaltuuston kokouksessa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Myllyojan koulun väistötilojen hankinta 2014 / lisämääräraha 8 48 Osavuosikatsaus 1 / Valtuustoaloite "Homekoirat töihin" Valtuustoaloite/ Seminaarin ja Myllyojan koulujen homesaneeraus tarkistettava homekoirilla Valtuustoaloite koulupäivän alkamisen myöhentämisestä Valtuustoaloitteiden käsittely 23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen Kval 44 Puheenjohtaja (TI): Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esi tys listan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi ja todeta jä tetyt val tuus to aloit teet. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että jätettiin seu raa vat valtuustoaloitteet: - Tero Pitkä ym: Heinolan kaupungin kannanotto hallituksen vireillä ole vaan sosiaali- ja terveysalan esitykseen - Tero Pitkä: Opintie 2:n sisäilman puhtaudesta saatava varmuus - Juuso Seppälä ym: Nuorisovaltuuston edustajat puhe- ja läs näolo-oi keu del la lautakuntiin - Arto Oikarinen ym: Tablet-tietokoneiden hankkiminen kau pun ginhal li tuk sen ja valtuuston jäsenille - Pekka Kantanen ym: Puukoulu Myllyojan koulun ra ken ta mis vaih toeh to na - Hannu Ulmanen ym: Heinolan kaupungin infotaulu tielle nro 46 ja moot to ri tiel le.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Informaatiot ja esittelyt kaupunginvaltuuston kokouksessa / /2012 Khal UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari tulee esittelemään kau pungin val tuus tol le Valtakunnallisia yhteisiä linjauksia terveyttä ja hy vinvoin tia edistävään liikuntaan vuoteen 2020 ja liikuntatoimenjohtaja Mat ti Nieminen Heinolan terveysliikuntamallia. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto kuulee UKK-instituutin joh ta ja Tommi Vasankarin esityksen Valtakunnalliset yhteiset linjauk set terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan vuoteen 2020 ja liikuntatoimenjohtaja Matti Niemisen esityksen Heinolan ter veys liikun ta mal lis ta. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval 45 Edellä kaupunginhallituksen ehdottaman informaation lisäksi kaupun gin val tuus ton puheenjohtaja on sopinut Päi jät-hä meen seu rakun tien edustajien kanssa lyhyestä 10 minuutin in for maa tios ta valtuu te tuil le ja teknisen tulosalueen kanssa kos teus vau rio asian tun ti joiden pyytämisestä antamaan valtuutetuille lyhyen tie to is kun ra kennus ten kosteusvaurioista, niiden tutkimisesta, kor jaa mi ses ta ja es tämi ses tä. Asiantuntijoiksi on kutsuttu Va ha nen-yh ti öis tä yksikön päällik kö Sami Niemi ja mikrobiologi Miia Pitkäranta. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä in for maa tiot ja esittelyt tiedoksi. Valtuutetut Kaija Järvinen, Seija Kasurinen ja Sanna Koponen poistui vat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 2397/ /2013 Khal Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto ovat valmistelleet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Muu tos tar ve johtuu kuntaliitosten myötä jäsenkunnissa ta pah tu neista muutoksista sekä toimintaympäristön muutoksesta. Kuntalain 79 :n mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muut taa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannat taa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteen las ke tus ta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muut tami ses ta tekevät jäsenkuntien valtuustot, joissa asia päätetään normaa liin tapaan enemmistöpäätöksellä kuntalain 59 :ää noudattaen. Luonnos uudeksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän pe rus sopi muk sek si on ollut jäsenkunnissa lausuntokierroksella keväällä Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut luonnoksesta lausuntonsa Lausunnossa on esitetty perussopimuksen 19 muo toil ta vak si seuraavanlaiseksi: "Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, toimintaa jatkavilla kun nilla on oikeus lunastaa eroavan kunnan osuus yhtymän varoista ja velois ta. Mikäli kunnat eivät käytä lunastusoikeuttaan, kuntayhtymän pe rus pää omaa alennetaan ja yhtymä suorittaa yhtymävaltuuston pää tök sel lä eroavalle jäsenkunnalle sen osuuden yhtymän varoista ja veloista. Korvaukselle ei makseta korkoa." Luonnoksessa ei ole huomioitu edellä olevaa muutosta. Jäsenkuntien tulee tehdä päätös perussopimuksen muuttamisesta mennessä. Esityslistan liitteenä 1 - voimassa oleva perussopimus - luonnos perussopimukseksi Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että se hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kunta yh ty män perussopimuksen muuttamisen lukien pöy tä kirjan liitteen mukaiseksi.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luonnos perussopimukseksi on pöytäkirjan liitteenä 1. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval 46 Esityslistan liitteenä 1 - voimassa oleva perussopimus - luonnos perussopimukseksi Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muut ta mi sen lukien pöytäkirjan liitteen mukaiseksi. Luonnos perussopimukseksi on pöytäkirjan liitteenä 1. Tiedoksianto: Virallinen ote Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä Kopio sosiaali- ja terveystoimi

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Myllyojan koulun väistötilojen hankinta 2014 / lisämääräraha 2522/ /2013, 3308/ /2014 Tekla Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , etu Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, et tä Myllyojan koulu sijoitetaan väistötiloihin ja ne pyritään saamaan toi min ta kun toon koulun alkuun mennessä syksyllä. Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että tilat on oltava koulun käy tössä viimeistään Kalustamiseen ja tavaroiden järjestämiseen jäi si siten noin 1½ viikkoa ennen koulutyön alkamista. Kaupungin omistamissa rakennuksissa ei ole Myllyojan koulun väistö ti loik si sopivia tiloja. Aikataulu on niin tiukka, että se käytännössä karsii pois kaikki sel laiset vaihtoehdot, joissa tilojen kuntoonpanoon jouduttaisiin tekemään suu reh ko ja muutostöitä. Vaihtoehdoiksi jää joko sellaisenaan tai pienil lä muutostöillä kuntoon saatavat tilat tai käytetty ti la ele ment ti koulu. Uuden tilaelementtikoulun toimitusaika on tilauksesta n kk, jo ten tämäkin vaihtoehto on pois laskuista. Koulun edustajat ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet tutustumassa Reu man tie 4:ssä oleviin opetustiloihin sekä kahden eri valmistajan val mii siin tilaelementtikouluihin, joissa vuokrasopimukset ovat päätty neet tai päättymässä tänä keväänä. Näiden käyntien perusteella on pyydetty vuokratarjoukset. Vuokrattavat tilat Kiinteistö Oy Heinolan Teollisuustalo tarjoaa vuokrattavaksi Reuman tie 4:stä n. 645 m² opetus- ja opetuksen oheistiloja. Näiden lisäk si vuokrattavissa on avointa hallitilaa useita satoja neliöitä. Luokka huo nei ta on 4 kpl sekä ryhmätyötila. Luokkatilat ovat suuria, kolme yli 90 m² ja yksi noin 78 m². Kiinteistössä on myös lii kun ta käyttöön soveltuva palloiluhalli. Vuokra on 5,00 /m²/kk (alv 0 %). Vuokra sisältää lämmityksen ja veden. Sähkö laskutetaan kulutuksen perus teel la. Opetustilojen osalta vuokra on 3.225,00 /kk (alv 0%). Muut mahdolliset tilat tulevat tämän lisäksi. Reumantie 4:n lähellä on hyvät hiihtoladut, uimahalli ja jäähalli. Liikun ta mah dol li suu det ovat siis erinomaiset. Haittapuolina ovat:

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto koko koulu ei mahdu tiloihin, joten osa oppilaista jatkaisi nykyisen kou lun väistötiloissa ja osa Reumantie 4:ssä. Koulukuljetuksia tulisi pal jon; aamuin illoin ja päivälläkin erikoisluokkiin Myllyojalle. - kiinteistöllä ei ole koulukäyttöön soveltuvaa piha-aluetta tai pe likent tää välituntiliikuntaan. Kiinteistön piha-alueella on myös hen kilö- paketti- ja kuorma-autoliikennettä pitkin päivää. Pihalla on mm. Itel lan autokatos. Koulutuskeskus Salpauksen Opintie 2:ssa on vapautumassa tiloja, mut ta ne tilat ovat vaihtoehtona tarkasteltaessa Seminaarin koulun väis töä. Tilaelementtiratkaisut Tilaelementtitoimittajista Cramo Adapteolla on Jyväskylässä vapaa 752 m²:n koulu, johon voidaan liittää jakelukeittiöyksikkö. Pinta-ala on tällöin 795 m². Elementit ovat puuverhottuja ja harjakattoisia. Niis sä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön tal teen ot tolait tein. Minimivuokra-aika on 24 kk ja neliövuokra on 11,19 /m²/kk. Vuok ran lisäksi tulevat kuljetus- ja asennuskulut sekä purku- ja poiskul je tus ku lut sekä kuljetusvakuutus yhteensä n Tilaajan ku lu ja ovat vielä vesi-, viemäri-, sähköliittymien rakentaminen sekä poh jan tasaus ja perustusten teko, autonosturi, rakenteiden purku vuok ra-ajan jälkeen, jakelukeittiön koneiden siirto ja asennus koulun ny kyi ses tä keittiöstä sekä varustelu. Arvioidut tilaajan kulut ovat n Kahden vuoden kulut kokonaisuudessaan ovat n , kolmen vuoden ja viiden vuoden Läm mi tys-, siivous eikä muut ylläpitokulut sisälly em. lukuihin. Kaikki em. euromäärät ovat arvonlisäverottomia. Parmaco Oy:llä on kaksi rakennusta joista yhdistämällä saadaan riittä vät tilat Myllyojan koulun käyttöön. Toinen sähkölämmitteinen raken nus on 558 m² ja toinen sähkökattilalla ja vesikiertoisella pat te riläm mi tyk sel lä varustettu rakennus 361 m². Pienemmässä ra ken nukses sa on jakelukeittiövaraus. Rakennukset ovat puuverhottuja ja har ja kat toi sia. Myös näissä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto läm mön talteenottolaittein. Minimivuokra-aika on 24 kk ja ne liö vuokra on tällöin 18,27 /m²/kk. Parmaco Oy:n kuljetus- ja asennuskulut se kä purku- ja poiskuljetuskulut ovat yhteensä Arvioidut ti laa jan kulut ovat n Kahden vuoden arvioidut ko ko naisku lut ovat , kolmen vuoden ja viiden vuoden Kaikki em. euromäärät ovat arvonlisäverottomia. Molemmat tilaelementtiratkaisut mahtuvat samalle kentälle jo olemas sa olevien tilaelementtien viereen ja tilaa jää vielä reilun ko koisel le pelikentälle. Molemmilla valmistajilla on mahdollisuus jatkaa tar vit taes sa vuokrasopimusta useita vuosia.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yhteenveto Koulun toiminnan kannalta ehdottomasti paras ratkaisu on vuokrata li sää tilaelementtejä nykyiselle koulun tontille. Koulu pysyy silloin yhdes sä paikassa eikä kuljetuksista tule ongelmaa kaupungille eikä van hem mil le. Lapset voivat tulla kouluun jatkossakin tuttuun paikkaan. Toiminta nykyisissä väistötiloissa on ollut ongelmatonta, joten ko ke mus niistä on ollut positiivinen. Negatiivisena asiana on ti la element ti rat kai su jen kulut, jotka ovat melko suuret. Edullisemman tarjouk sen on tehnyt Cramo Adapteo. Reumantie 4:n etuna ovat erinomaiset liikuntamahdollisuudet ja edul li nen vuokra ja negatiivisena asiana onneton piha ja koulun jaka mi nen kahteen paikkaan ja siitä aiheutuvat hankaluudet ja kul jetus kus tan nuk set. Sivistystoimi ja koulun henkilökunta ovat tilaelementtiratkaisun kannal la. Esityslistan liitteenä 6 tilaelementtitarjousten vertailu Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää, että 1) Myllyojan koulun väistötiloiksi vuokrataan Cramo Adapteolta 795 m²:n tilaelementtikoulu 24 kk:n minimivuokra-ajalla ensimmäisen vuo den vuokran ollessa /kk (alv 0%) ja tarjouksen no mukaisin muin ehdoin, 2) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään euron lisämäärärahaa vuodelle 2014 talo-osaston käyt töme noi hin tilaelementtikoulun perustamis- ja vuokrakuluihin, 410 Peruskoulutus, menot Rakennukset ja isännöinti, tulot Rakennukset ja isännöinti, menot Rakennukset ja isännöinti Ta 2014 Muutos Ta+muutos Tulot Menot Nettomenot

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Peruskoulutus Ta 2014 Muutos Ta+muutos Tulot Menot Nettomenot ) kiinteistöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimus ja neu vot te le maan vuokrauksen yksityiskohdista, 4) tämä päätös tulee kaupunkia sitovaksi vasta sen tultua lain voimai sek si. Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijana sivistystoimenjohtaja Pir jo Hepo-ojaa ja kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiää, jotka kuulemisen jäl keen poistuivat kokouksesta. Tiedoksianto: Virallinen ote tarjouksen jättäneet yritykset Jatkokäsittely sivistyslautakunta kaupunginhallitus Sivla Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää esittää kaupun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuo den 2014 talousarvioon tehdään seuraava muutos: Sivistyslautakunta 410 Peruskoulutus Ta 2014 Muutos Ta+muutos Tulot Menot Nettomenot Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Khal

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että vuoden 2014 talousarvioon tehdään seu raava muutos: Sivistyslautakunta 410 Peruskoulutus Ta 2014 Muutos Ta+muutos Tulot Menot Nettomenot Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval 47 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää tehdä vuoden 2014 talousarvioon seuraavan muutoksen: Sivistyslautakunta 410 Peruskoulutus Ta 2014 Muutos Ta+muutos Tulot Menot Nettomenot Tiedoksianto: Kopio sivistystoimi talouspalvelut

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus 1 / / /2014 Khal Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh Esityslistan liitteenä 2 on katsaus 1 / 2014 vuoden 2014 toimintaan ja talouteen. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä katsauk sen tiedoksi ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus kuuli asiantuntijana kaupunginkamreeri Reijo Loukoa. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval 48 Esityslistan liitteenä 2 on katsaus 1 / 2014 vuoden 2014 toi min taan ja talouteen. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kat sauk sen tiedoksi.

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite "Homekoirat töihin" 2242/ /2013 Khal Tero Pitkä ym. ovat jättäneet valtuuston kokouksessa otsik ko asiaa koskevan valtuustoaloitteen. Aloite esityslistan liitteenä 13. Va. kaupunginjohtaja (TR): Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen valmisteltavaksi sivistystoimelle ja tekniselle toimelle. Hyväksyttiin. Tiedoksianto: Kopio sivistystoimi tekninen toimi Sivla Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Tero Pitkän ym. valtuustoaloitteessa esitetään ho me koi ra tut ki muk sia Se mi naa rin koululle mahdollisten homevaurioiden pai kal lis ta mi sek si ja niiden laajuuden selvittämiseksi. Val tuus to aloit tees sa vaaditaan myös pikaisia toimia koulun sisäilmasta joh tu vien ongelmien kor jaami sek si. Valtuustoaloite liitteineen on esityslistan liitteenä 9. Homekoiratutkimus saattaa selventää kiinteistössä olevia vau rioi ta. Tar kem pi lopputulos saadaan vertailtaessa kahden eri koi ran te kemiä merkkauksia. Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää esittää 1. kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edel lä ole van vastauksenaan Tero Pitkän ym. val tuus to aloit tee seen. 2. tekniselle toimelle, että Seminaarin koulun kiin teis tös sä tee te tään ho me koi ra tut ki mus kevään 2013 aikana mah dol lis ten ho me vau rioiden paikallistamiseksi. 3. tekniselle toimelle, että tutkimuksia Seminaarin kou lun si sä il maon gel mien aiheuttajien selvittämiseksi te hos te taan.

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto että opetus- ja koulutuspalvelut sekä tekninen toimi val mis tau tuvat sii hen, että tarvittaessa pahiten ongelmien takia kär si vät op pi laat ja henkilökunta siirretään väistötiloihin lukuvuoden alusta. Hyväksyttiin. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Kopio tekninen toimi Tekla Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , etu Tero Pitkä ym. esittävät valtuustoaloitteessaan homekoiran käyt töä Se mi naa rin koululla vaurioiden löytämiseen ja vaativat pi kai sia toimia sisäilmasta johtuvien ongelmien korjaamiseksi. Koulun sisäilmaa ja sen ongelmien syitä on selvitetty lukuisin tut kimuk sin. Tutkimuksissa on selvinnyt joitakin mahdollisia syi tä on gelmiin, mutta ei sellaisia, jotka selittäisivät hen ki lö kun nan ja lasten oirei lu jen määrää. Havaitut mikrobi-, mi ne raa li vil la kui tu- ja VOC-pi toisuu det, joita on löytynyt, ovat niin alhaisella ta sol la että ne eivät täysin selitä oireiluja. Viimeisten tulosten perusteella on joitakin osia koulusta kui ten kin otet tu pois käytöstä. Homeet ja homekoirat Eri homelajeja on kymmeniä tuhansia. Homekoiralla tar koi te taan kos teus vau riois sa yleisimmin esiintyvien homeiden ja mui den mik robien etsimiseen koulutettua koiraa. Koiran hajuaisti on n. 60 kertaa ih mi sen hajuaistia herkempi ja siis erittäin te ho kas löytämään pii levät vauriot. Rakennusten koneellinen il man vaih to säädetään niin, että se on ulkoilmaan nähden ali pai nei nen, jotta rakenteisiin ei tii vis tyisi kosteutta. Jos rakenteissa on mik ro be ja, niin ne kulkeutuvat huone il maan ilmavuotojen mu ka na rakenteissa olevien halkeamien ja ra ko jen kautta. Mm. näitä il ma vuo to ja koira aistii ja ilmaisee, jos ilma vir ran mukana tulee myös mikrobeja. Ilman laatuun vaikuttavat myös hyvin monet muut tekijät kuin vain mik ro bit. Sitä huonontavat mm. liika lämpö, liika sisäilman kui vuus tai kosteus, pöly, tilassa käytettävät koneet ja laitteet se kä käyttäjistä joh tu vat tekijät. Tilassa saattaa olla il man vaih don mitoitukseen nähden liikaa ihmisiä, jolloin hii li diok si di pi toi suus nousee liian suureksi. Ti lan käyttötarkoitusta on saatettu muut taa, eikä ilmanvaihtoa ole kor jat tu vastaamaan uutta ti lan net ta. Käyttäjien vaatteissa saattaa

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kul keu tua kotona olevasta ho me vau rios ta mikrobeja, joista muut saa vat oireiluja. Si sä il ma on gel ma on usein monen tekijän yh teis vaiku tus. Liian usein se kuitenkin nimetään pelkästään rakennuksen ho me on gel mak si. Koulutettu homekoira on käynyt Seminaarin koululla Koira merkkasi tuolloin useita paikkoja. Osa oli jo ennalta tie det ty jä vaurio paik ko ja, mutta osa selvisi vasta koiran käynnillä. Mer ka tut paikat oli vat yleensä seinä- ja lattiarakenteen tai seinä ja kattorakenteen liit ty mä koh tien ilmavuotoja. Koiran osoittamat il ma vuo to koh dat on kor jat tu. Koiran ohjaajan mukaan koira merk ka si paikat selvästi mutta ei haukkunut eikä ulvonut, joka oli si tarkoittanut todella pahaa vau rio ta. Homekoiran käyttö ei ole ns. virallinen tutkimusmenetelmä, jo ten se voi olla vain apuna kartoitettaessa mahdollisia vau rio koh tia. Yksin koi ran käyttöön ei rakennuksen sisäilmaongelman tut ki mis ta voi perus taa. Esityslistan liitteenä 9 valtuustoaloite Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edel lä ole van vastauksenaan Tero Pitkän ym. val tuus to aloit tee seen. Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijana kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyy ti ää, joka ei osallistunut päätöksentekoon. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Khal Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymän työ jär jes tyksen 20 mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloit tei ta kun nan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Val tuus to aloit teeseen on kaupunginhallituksen vastattava pää sään töi ses ti puolen vuo den kuluessa. Vastauksesta voidaan kes kus tel la ja tehdä päätös. Esityslistan liitteenä 5 valtuuston kokouksessa jätetty valtuus to aloi te Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää vastata jätettyyn valtuustoaloitteeseen "Homekoirat töihin" edel lä ole vas ta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan val mis te lu teks-

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tis tä ja pää tök sis tä ilmenevällä tavalla ja esittää, et tä kau pun gin valtuus to 1) toteaa vastauksen riittäväksi ja 2) asian sekä aloitteen loppuun käsitellyksi. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval 49 Esityslistan liitteenä 3 valtuuston kokouksessa jätetty valtuustoaloite Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää 1) todeta vastauksen riittäväksi ja 2) asian sekä aloitteen loppuun käsitellyksi. Aloite pöytäkirjan liitteenä 2. Tiedoksianto: Koneote aloitteen tekijä

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite/ Seminaarin ja Myllyojan koulujen homesaneeraus tarkistettava homekoirilla 2607/ /2013 Tekla Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , etu Tero Pitkä ym. esittävät valtuustoaloitteessaan, että Seminaarin ja Myl ly ojan koulujen homesaneeraus on syytä tarkistaa vielä ho me koiril la ja tarvittaessa asiantuntijoilla, jotta mahdolliset yllätykset voidaan mah dol li sim man tehokkaasti minimoida. Heinolan kaupunki on käyttänyt koulutettuja homekoiria löytämään ra ken teel li sia kosteusvaurioita sekä Seminaarin että Myllyojan kouluil la. Koirien käytöstä on saatu pääosin myönteisiä kokemuksia. Koi ria ja koiranohjaajia on koulutettu muutaman vuoden ajan, mutta ta so on vielä kirjavaa. Hyvän kouluttajan ja koiran valinta perustuu muil ta käyttäjiltä saatuihin käyttökokemuksiin. Mitään laa tu stan darde ja toiminnalle ei ole. Sisäilmaongelmat johtuvat yleensä useammasta tekijästä kuin vain ho mees ta. Ilman laatua heikentäviä tekijöitä ovat homeiden lisäksi muut mikrobit, pöly, mineraalivillakuidut, ilman kuivuus läm mi tys kaudel la, tilassa käytettävät koneet ja laitteet, tilan käyttötarkoituksen vas tai nen käyttö, liian suuri henkilömäärä ilmanvaihdon mitoitukseen näh den ja käyttäjien vaatteissa muualta kulkeutuvat mikrobit. Raken nuk sen korjauksessa pitää olla selvillä kaikki ilmanlaatua huonon ta vat tekijät ja huomioida ne korjauksessa. Homekoiran käyttö homekorjauksen onnistumisen varmistamiseen on käyttökelpoinen ajatus ja kokeilemisen arvoinen. Myllyojan koulus ta on kaupunginvaltuuston purkupäätös ja koululle tultaneen raken ta maan uusi rakennus. Seminaarin koululla on käynnissä kel la riker rok sen korjaussuunnittelu ja kun se korjaus saadaan valmiiksi niin siellä voisi kokeilla koirien käyttöä korjauksen jälkeiseen tar kistuk seen. Esityslistan liitteenä 8 valtuustoaloite. Vs.teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä ole van vastauksenaan Tero Pitkän ym.valtuustoaloitteeseen. Merkittiin, että lautakunta kuuli asiantuntijana kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiää, joka ei osallistunut päätöksentekoon.

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Khal Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymän työ jär jes tyksen 20 mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloit tei ta kun nan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Val tuus to aloit teeseen on kaupunginhallituksen vastattava pää sään töi ses ti puolen vuo den kuluessa. Vastauksesta voidaan kes kus tel la ja tehdä päätös. Esityslistan liitteenä 6 valtuuston kokouksessa jätetty valtuus to aloi te. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää vastata jätettyyn valtuustoaloitteeseen "Seminaarin ja Myl ly ojan kou lu jen homesaneeraus tarkistettava homekoirilla" edellä ole vas ta tek ni sen lautakunnan valmistelutekstistä ja pää tök ses tä ilmenevällä ta val la ja esittää, että kaupunginvaltuusto 1) toteaa vastauksen riittäväksi ja 2) asian sekä aloitteen loppuun käsitellyksi. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval 50 Esityslistan liitteenä 4 valtuuston kokouksessa jätetty valtuustoaloite. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää 1) todeta vastauksen riittäväksi ja 2) asian sekä aloitteen loppuun käsitellyksi. Aloite pöytäkirjan liitteenä 3. Tiedoksianto: Koneote aloitteen tekijä

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 11/2014 470 Tekninen lautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot