VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta AIKA klo 16:00 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 73 ASIANTUNTIJAT TÄSSÄ KOKOUKSESSA 4 74 KUNNALLISVAALIEN KESKITETTY ULKOMAINONTA 5 SASTAMALAN KAUPUNGISSA 75 SEUDULLISEN LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJA- 8 RYHMÄN MUODOSTAMINEN 76 JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTTA- 12 MINEN LASTENVALVOJAN VIRAKSI 77 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEKÄ VAALILAUTA- 14 KUNTIEN JA -TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN 78 KOKOUSPALKKIOT SEKÄ MUUT PALKKIOT JA KOR- VAUKSET 19

2 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JÄRJTMK Päätös:

3 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JÄRJTMK Vuorossa ovat Pauli Pietilä ja Samueli Seljänperä. Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Pauli Pietilän ja Samueli Seljänperän. Päätös:

4 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta ASIANTUNTIJAT TÄSSÄ KOKOUKSESSA JÄRJTMK Järjestelytoimikunta on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus järjestelytoimikunnan kokouksissa on työvaliokunnalla. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää, että tässä kokouksessa ovat työvaliokunnan lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat: Paavo Lahtinen Päätös:

5 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta KUNNALLISVAALIEN KESKITETTY ULKOMAINONTA SASTAMALAN KAUPUNGISSA JÄRJTMK Vammalan kaupungilla sekä Mouhijärven ja Äetsän kunnilla on ollut edellisissä vaaleissa käytössä taajama-alueilla ns. keskitetty vaalimainonta. Tämän mukaisesti kaupunki hankkii vaalimainostelineet, asettaa telineet paikoilleen ja poistaa telineet vaalien jälkeen. Puolueiden/ryhmien tehtävänä on taustalevyjen hankinta (Äetsässä kunta on hankkinut ja Mouhijärvellä on kiinteät telineettaustalevyineen) ja mainosten liimaaminen levyille sekä asettaminen telineisiin nimetyille paikoille. Keskitetyssä vaalimainonnassa jokaisella puolueella/ryhmällä on samat mahdollisuudet vaalimainonnan harjoittamiseen Vammalan kaupungin keskustaajamassa sekä muissa taajamissa (samat kuin aikaisemmin). Vaalimainostelineitä on vuoden 2008 kunnallisvaaleissa suunniteltu sijoitettavaksi seuraaviin paikkoihin: 1 kaupungin tori 2 Itsenäisyydentie (sairaalan kohta) 3 Itsenäisyydentie (K-Superin kohta) 4 Jaatsin aukio (Asemakadun varressa) 5 Ystävyydenpuisto (Sastamalankadun varressa) 6 Sylvään ranta (rantakahvilan läheisyydessä) 7 Kannintori 8 Aarnontie (kioskin läheisyydessä) 9 Tuomiston risteys (mikäli telineitä riittää) 10 Käsityökatu (KiVoilin huoltoasema) (mikäli telineitä riittää) 11 Kirjaston parkkipaikan viereen 12 Suodenniemen kunnantalon läheisyydessä 13 Pehula 14 Keikyä 15 Kiikka 16 Uotsola 17 Häijää Kaupunki asettaa vaalimainostelineet paikoilleen. Puolueiden/ryhmien tulee huolehtia taustalevyjen hankinnasta ja mainosten liimaamisesta levyille (Äetsässä kunta toimittaa, Mouhijärvellä kiinteät taustalevyt). Vaalimainostilaa annetaan yhtä paljon kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle/ryhmälle. Järjestys telineessä on sama kuin järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä.

6 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Kun taajama-alueilla kaupunki osoittaa käyttöön vaalimainostelineet, se merkitsee sitä, että vaalimainonta keskitetään näihin paikkoihin ja vaalimainoksia ei aseteta muualle. Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen mukaan kunnallisvaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli alkaen. Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kunnalliseen vaalimainontaan liittyvät laillisuuskysymykset ovat koskeneet yleensä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista eli tasapuolisuutta mainospaikkojen jaossa. Koska vaalien ulkomainonnan järjestäminen kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla ei ole lakisääteistä toimintaa ja on kunnan vapaasti järjestettävissä, Kuntaliitto ei ole antanut suosituksia vaalimainospaikkojen maksullisuudesta. Kunnallisvaaleissa lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että kunnan järjestämät mainospaikat ovat ehdokkaita asettaneille tahoille maksuttomia. Kukin kunta ratkaisee paikallisista lähtökohdista vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Maksullisuuteen vaikuttaa kustannusten suuruus, aiemmin omaksuttu käytäntö ja sen sujuvuus, palvelun taso, mainoskehikkojen laatu, kuka huolehtii vaalimainoskehikkojen pystytyksestä ja purkamisesta (kunnan organisaatio, urheiluseura, mainostoimisto jne.) ja kuka vastaa mainosten liimaamisesta ja kiinnittämisestä (kunnan organisaatio, puolueiden paikallisosastot, mainostoimistot jne.). Olennaista on, että kaikki ehdokkaita asettaneet ryhmät voivat varata saman määrän mainospaikkoja ja jos maksuja peritään, maksuilla katetaan määritellyt kunnalle aiheutuvat kustannukset ja maksut ovat samansuuruiset kaikille mainospaikkoja varanneille ryhmille. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 :ssä. Maantielakia sovelletaan asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaava-alueen liikennealueella. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa. Em. kielto ei koske esim. vaaleja koskevaa ilmoittelua. Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ilmoitukset ja mainokset saa

7 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää, ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 :ssä ja tieliikennelain 56 :ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää, että - vuoden 2008 kunnallisvaalien ulkomainonta Vammalan kaupungin keskustaajamassa sekä edellä esitetyissä muissa taajamissa keskitetään kaupungin osoittamiin vaalimainostelineisiin - ehdokkaita asettaneilta puolueilta/ryhmiltä ei peritä maksuja vaalimainostelineiden käytöstä - vaalimainonta saadaan aloittaa keskiviikkona kello ja vaalimainokset on välittömästi vaalin jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmen päivän kuluessa vaalin päättymisestä eli mennessä, poistettava mainoksen asettajien toimesta sekä - vaalimainontaan liittyvät käytännön järjestelyt kuntien entisen käytännön pohjalta ja toimenpiteet annetaan järjestelytoimikunnan sihteerin tehtäväksi yhdessä kuntien teknisten toimien kanssa. Päätös:

8 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Perusturvalautakunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta SEUDULLISEN LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJARYHMÄN MUODOSTAMINEN 671/03/02/2005 PELTK voimaantulleen lastensuojelulain (417/ 2007) 14 :ssä edellytetään, että kuntien on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa em. alojen moniammatillinen lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa, kun tilanteet ovat erityisen vaativia. Asiantuntijaryhmällä ei ole päätösvaltaa, mutta se voi tarvittaessa antaa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi erityisesti hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lausuntoja voidaan antaa myös lapsen sijoittamisesta erityisen huolenpidon yksikköön. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee voida konsultoida asiantuntijaryhmää tarvittaessa. Asiakaslaki antaa sosiaalityöntekijälle kuitenkin mahdollisuuden pyytää muitakin asiantuntijalausuntoja. Ehdotus työryhmän eri asiantuntija-alojen jäseniksi on seuraava: Oikeudellinen asiantuntemus: kaupunginlakimies Tapani Koivu Lastenlääkäri : lastentautien erikoislääkäri Anna Korpela Lastenpsykiatri: lastenpsykiatri Kristiina Hyttinen Psykologi, perheneuvola: psykologi Seija Uusitalo-Hietanen Terveydenhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola : terveydenhoitaja Tuija Salakari Tukitalo: sosiaaliasiamies Pirkko Niemi Päivähoidon edustaja: perhepäivähoidon ohjaaja Sari Peltonen Perhepalveluiden sosiaalityö: sosiaalityöntekijä Kaija Vesterinen sekä vs. sosiaalityönpäällikkö Virpi Kokko Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Virpi Kokko ja sihteerinä Kaija Vesterinen. Tarvittaessa poliisin edustajana toimii komisario Pauli Pitkäkoski. Em. henkilöt ovat antaneet suostumuksensa asiantuntijaryhmän jä-

9 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ seniksi.

10 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Valmisteluvastuu: perusturvajohtaja; vt. sosiaalityönpäällikkö Ehdotus perusturvajohtaja: Seudullinen lastensuojelun asiantuntijaryhmä toimii: 1. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän kuntien lastensuojelun asiantuntijaryhmänä vuoden 2008 loppuun saakka. 2. Vuosi 2008 on ryhmän kouluttamista ja toiminnan aloittamista. 3. Vuoden 2009 alussa Sastamalan kaupunki nimeää ryhmän uudelleen ja mahdollinen laajentuminen seutukunnan muihin kuntiin otetaan tällöin huomioon. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Lisäksi perusturvajohtajan kokouksessa tekemästä ehdotuksesta hyväksyttiin, että esitys menee myös Äetsän ja Mouhijärven perusturvalautakuntien käsiteltäväksi sekä työvaliokuntaan. TYOVALIO 235 Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri, perusturvajohtaja; vt. sosiaalityönpäällikkö Ehdotus kj: Työvaliokunta saattaa asian järjestelytoimikunnalle tiedoksi. Päätös: Työvaliokunta päätti panna asian pöydälle. TYOVALIO 252 Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri, perusturvajohtaja; vt. sosiaalityönpäällikkö Ehdotus kj: Työvaliokunta saattaa asian järjestelytoimikunnalle tiedoksi. Päätös: Työvaliokunta päätti jättää asian vielä pöydälle. Asian valmistelu on kesken. TYOVALIO 262 Sosiaaliasiamies Pirkko Niemi on antanut asiassa selvityksensä ja ilmoittaa, että mikäli työvaliokunta katsoo hänet jääviksi, hän eroaa ryhmän jäsenyydestä ja esittää tilalleen YM Tarja Kuoppaa, joka työskentelee Vammalan- Huittisten Seudun mielenterveysseura ry:n tuottamissa palveluissa nimikkeellä hankekoordinaattori. Päätös: Työvaliokunta päätti hyväksyä Pirkko Niemen eronpyynnön lastensuojelun asiantuntijaryhmästä ja nimesi hänen tilalleen hankekoordinaattori Tarja Kuopan. Työvaliokunta saattaa asian järjestelytoimikunnalle tiedoksi. JÄRJTMK Ehdotus kj: Työvaliokunta saattaa asian järjestelytoimikunnalle tiedoksi.

11 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Päätös:

12 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTTAMINEN LASTENVALVOJAN VIRAK- SI TYOVALIO 257 Järjestelytoimikunta on päättänyt kokouksessaan muuttaa Vammalan kaupungin sosiaalityön päällikön viran Sastamalan kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän viraksi lukien. Perusturvatyöryhmä on esittänyt keväällä 2008 suunnitelman, jonka mukaan johtava sosiaalityöntekijä sijoittuu hyvinvoinnin ydinprosessin alle perhepalvelujen osaprosessiin. Johtavan sosiaalityöntekijän on suunniteltu toimivan käytännössä lastensuojelutiimin vetäjänä: hän koordinoi tiimin operatiivista toimintaa, on työntekijöiden konsultoitavissa lastensuojelun asiakastyössä ja hän osallistuisi myös asiakastyöhön. Osaprosessin johtajan eli perhepalvelupäällikön on suunniteltu toimivan lastenvalvojana, minkä lisäksi hän vastaa osaprosessin hallinnosta, esimiestyöstä (mm. henkilöstöpäätösten tekemisestä) ja toimii lastensuojelulain (2007/417) mukaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana. Perhepalveluiden osaprosessin suunnitellusta vakanssirakenteesta johtuen lastenvalvojan tehtävien hoitaminen tulee sitomaan perhepalvelupäällikön resurssia siinä määrin, että operatiivisen toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä lastensuojelun työntekijöiden esimiehenä toimiminen ovat vaarassa jäädä sivuun. Koska lastenvalvojan työtä on tulevassa Sastamalan kaupungissa paljon (v alueella Vammala-Mouhijärvi-Äetsä on tehty yli 500 lastenvalvojan selvitystä/sopimusta), tulee perhepalvelupäällikön työajasta kulumaan käytännössä suurin osa lastenvalvojan työhön. Tämän vuoksi perhepalvelupäällikkö ei käytännössä pystyisi osallistumaan lastensuojelutyöhön muutoin kuin hallinnollisena esimiehenä. Perhepalvelujen osaprosessiin sisältyvistä neljästä sosiaalityön osaalueesta (lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, perhetyö ja koulun sosiaalityö) on lastensuojelu selkeästi laajin osatoiminto, ja käytännössä myös perhetyö ja koulun sosiaalityö ovat niveltyneet osaksi lastensuojelutyötä. Perhepalvelujen osaprosessin työtoiminnan tuloksellinen johtaminen edellyttää selkeätä ja läpinäkyvää johtamisjärjestelmää, mikä ei toteudu suunnitellussa johtamismallissa. Suunnitellussa mallissa operatiivista toimintaa johtaisi tosiasiallisesti johtava sosiaalityöntekijä, joka ei ole esimiesasemassa, ja osaprosessin varsinaisen johtajan eli perhepalvelupäällikön rooliksi asettuisi pitkälti lastenvalvojana toimiminen. Koska lastenvalvojan tehtäviin kuuluvia töitä tulee olemaan Sastamalan kaupungissa riittävästi työllistämään yhden kokopäivätoimisen lastenvalvojan, olisi töiden toimivan järjestelyn ja organisoinnin näkökulmasta perusteltua eriyttää lastenvalvojan tehtävä omaksi kokonaisuudekseen. Sisällöllisesti

13 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ lastenvalvojan työ on selkeästi lastensuojelutyöstä eroava tehtäväkokonaisuus, joka edellyttää omaa erityisosaamistaan. Lastenvalvojan tehtävien eriyttäminen omaksi kokonaisuudekseen vapauttaisi perhepalvelupäällikön resurssista työaikaa siinä määrin, että hän voisi tosiasiallisesti johtaa ja kehittää lastensuojelun operatiivista toimintaa ja toimia työntekijöiden lähiesimiehenä. Lisäksi perhepalvelupäällikkö voisi osallistua lastensuojelun asiakastyöhön (lukuun ottamatta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtäviä) ja vastata perhepalveluiden osaprosessin hallinnollisista tehtävistä. Lastensuojelulain (2007/417) mukaisina sosiaalihuollon johtavina viranhaltijoina toimisivat Sastamalan kaupungissa perhepalvelupäällikkö ja hyvinvointijohtaja. Sastamalan kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän virka muutetaan Sastamalan kaupungin lastenvalvojan viraksi alkaen. Virka laitetaan ensin Sastamalan sisäiseen hakuun. Mikäli sisäisellä haulla ei löydy tehtävään henkilöä, laitetaan virka ulkoiseen hakuun. Jos lastenvalvojan virkaan valitaan nykyisessä virassa oleva henkilö, täytetään virka vasta alkaen ja avoimeksi tullut sosiaalityöntekijän virka laitetaan ulkoiseen hakuun syksyllä Valmisteluvastuu: Hyvinvoinnin prosessitiimi Ehdotus kj: Työvaliokunta päättää esittää järjestelytoimikunnalle, että Sastamalan kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän virka muutetaan Sastamalan kaupungin lastenvalvojan viraksi alkaen. Virka laitetaan ensin Sastamalan sisäiseen hakuun. Mikäli sisäisellä haulla ei löydy tehtävään henkilöä, laitetaan virka ulkoiseen hakuun. Jos lastenvalvojan virkaan valitaan nykyisessä virassa oleva henkilö, täytetään virka vasta alkaen ja avoimeksi tullut sosiaalityöntekijän virka laitetaan ulkoiseen hakuun syksyllä Päätös: Hyväksyttiin ehdotus. JÄRJTMK Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää, että Sastamalan kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän virka muutetaan Sastamalan kaupungin lastenvalvojan viraksi alkaen. Virka laitetaan ensin Sastamalan sisäiseen hakuun. Mikäli sisäisellä haulla ei löydy tehtävään henkilöä, laitetaan virka ulkoiseen hakuun. Jos lastenvalvojan virkaan valitaan nykyisessä virassa oleva henkilö, täytetään virka vasta alkaen ja avoimeksi tullut sosiaalityöntekijän virka laitetaan ulkoiseen hakuun syksyllä Päätös:

14 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEKÄ VAALILAUTAKUNTIEN JA -TOIMIKUNTIEN ASET- TAMINEN JÄRJTMK 16 Työvaliokunta asia 200: Kunnallisvaalit järjestetään sunnuntaina ja ennakkoäänestys kotimaassa Järjestelytoimikunta asettaa kunnallisvaaleja varten keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Järjestelytoimikunta asettaa kunnallisen keskusvaalilautakunnan mahdollisimman pian. Oikeusministeriö suosittelee, että keskusvaalilautakunta asetettaisiin viimeistään Vaalilain (714/1998) :n 13 mukaan "Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa." Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Keskusvaalilautakunta aloittaa työnsä välittömästi ja suorittaa vaalilaissa mainitut keskusvaalilautakunnan tehtävät. Järjestelytoimikunnan asettaman keskusvaalilautakunnan toimikausi päättyy tammikuussa 2009, kun Sastamalan kaupunginvaltuusto on asettanut uuden keskusvaalilautakunnan vaalikaudelle Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän äänestysalueet säilyvät ennallaan, mutta niiden numerointi yhtenäistetään oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

15 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Järjestelytoimikunnan on otettava kantaa uuden kunnan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin viimeistään Lisäksi järjestelytoimikunnan on asetettava jokaiselle äänestysalueelle vaalilautakunta sekä vähintään yksi vaalitoimikunta koko Sastamalan kaupunkia varten. Vaalilain (714/1998) :n 15 mukaan "Kunnanhallituksen (järjestelytoimikunnan) on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. - - Kunnallisvaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä." Poliittista edustavuutta on arvioitava nimenomaan uuden kaupungin alueen kokonaisuus huomioon ottaen. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4.2, joka kuuluu seuraavasti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Mouhijärvellä, Vammalassa ja Äetsässä vuoden 2004 kunnallisvaaleissa esiintyivät seuraavat puolueet: KESK, SDP, KOK, VAPA/SIT, VAS, KD, VIHR ja PS. Sastamalan kaupunki on vuoden 2008 kuntavaaleissa jaettu seuraaviin äänestysalueisiin: 1 Kantakaupunki 2 Sastamala 3 Muistola 4 Hoppu 5 Varila 6 Illo 7 Kaukola

16 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sammaljoki 9 Stormi 10 Tyrväänkylä 11 Palviala 12 Kärppälä 13 Suodenniemi 14 Äetsä 15 Kiikka 16 Keikyä 17 Mouhijärvi Hallinnon tukipalveluissa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että laitos- ja kotiäänestyksiä varten asetetaan kuntavaaleissa omat vaalitoimikunnat Mouhijärvelle, Äetsään, Suodenniemelle ja muuhun Vammalaan. Valmisteluvastuu: ks, klm Ehdotus: Työvaliokunta päättää esittää järjestelytoimikunnalle, että se merkitsee vaaliviranomaisia koskevan tekstin tiedokseen ja asettaa kokouksessaan keskusvaalilautakunnan ja elokuun kokouksessaan vaalilautakunnat ja -toimikunnat vuoden 2008 kunnallisvaaleja varten. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä on luettelo edellisten vaalien vaaliviranomaisista Mouhijärvellä, Vammalassa ja Äetsässä. Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta merkitsee vaaliviranomaisia koskevan tekstin tiedokseen ja päättää asettaa kokouksessaan keskusvaalilautakunnan ja elokuun kokouksessaan vaalilautakunnat ja -toimikunnat vuoden 2008 kunnallisvaaleja varten. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi järjestelytoimikunta päätti yhtenäistää yhdistyvien Sastamalan kuntien äänestysalueiden numeroinnin seuraavasti: 1 Kantakaupunki 2 Sastamala 3 Muistola 4 Hoppu 5 Varila 6 Illo 7 Kaukola 8 Sammaljoki 9 Stormi 10 Tyrväänkylä 11 Palviala 12 Kärppälä

17 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Suodenniemi 14 Äetsä 15 Kiikka 16 Keikyä 17 Mouhijärvi Edelleen järjestelytoimikunta päätti, että ne uuden kunnan asukkaat, joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle, merkitään Kantakaupungin äänestysalueeseen nro 1. JÄRJTMK 52 Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri, kaupunginlakimies Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää asettaa vuoden 2008 kunnallisvaaleja varten keskusvaalilautakunnan ja valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä seitsemän varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Järjestelytoimikunnan asettaman keskusvaalilautakunnan toimikausi päättyy tammikuussa 2009, kun Sastamalan kaupunginvaltuusto on asettanut uuden keskusvaalilautakunnan vaalikaudelle Päätös: Järjestelytoimikunta asetti keskusvaalilautakunnan ja valitsi sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti: Jukka Tuominen Urpo Heiskala Anja Ryömä Pirkko Esko Leena Saarela puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä 1. Aarre Mäkinen varajäsen 2. Hellevi Kotkatvuori varajäsen 3. Elisa Tanhuanpää varajäsen 4. Kalevi Osara varajäsen 5. Ritva Alakoski varajäsen 6. Ulla Neronen varajäsen 7. Timo Ijäs varajäsen JÄRJTMK Puolueilta saadaan kokoukseen mennessä nimiehdotukset vaalilautakuntien ja -vaalitoimikuntien jäsenistä ja varajäsenistä. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri

18 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää asettaa Sastamalan kaupungin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat vuoden 2008 kunnallisvaaleja varten. Päätös:

19 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta KOKOUSPALKKIOT SEKÄ MUUT PALKKIOT JA KORVAUKSET JÄRJTMK Luottamushenkilöllä on oikeus saada tehtävänsä hoitamisesta palkkiota sekä korvausta aiheutuneista kustannuksista. Kuntalain 42 :n mukaan luottamushenkilölle maksetaan: 1. kokouspalkkiota; 2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; sekä 3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Valtuuston asiana on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Tämä tapahtuu yleensä hyväksymällä erillinen palkkiosääntö. Luottamushenkilöllä on oikeus saada kokouspalkkio. Kokouspalkkioita maksetaan kunnan toimielinten kokouksista, ei sen sijaan esimerkiksi valtuustoryhmien kokouksista. Eri toimielinten kokouspalkkiot voivat olla erisuuruisia ja puheenjohtajalle voidaan maksaa suurempi kokouspalkkio kuin muulle toimielimen jäsenelle. Myös erillinen vuosipalkkio on mahdollinen. Määräajalta maksettava palkkio tulee yleensä kysymykseen silloin, kun luottamushenkilö hoitaa tehtäväänsä osa- tai kokopäivätoimisesti. Erillispalkkioilla tarkoitetaan palkkioita määrätyistä erityistehtävistä kuten palkkioita neuvotteluun tai muuhun tilaisuuteen osallistumisesta. Luottamustoimen hoidon aiheuttamasta ansionmenetyksestä ja kustannuksista suoritetaan korvausta. Niidenkin perusteista määrätään palkkiosäännössä, jossa voidaan myös määrätä, mitä selvityksiä aiheutuneesta ansionmenetyksestä ja aiheutuneista kustannuksista on esitettävä. Kustannuskorvausten ei tarvitse olla täysimääräisiä. Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset ovat verotettavaa tuloa. Ns. puoluevero, luottamushenkilömaksu, pidätetään luottamushenkilöltä hänen antamansa valtuutuksen nojalla. Luottamushenkilömaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen tulon hankkimisesta johtunut meno. Oheismateriaalina on Suomen Kuntaliiton yleiskirje 26/80/2008 luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista sekä muista työskentelyn edellytyksistä Mouhijärvellä, Vammalassa ja Äetsässä kokouspalkkiot ovat tällä hetkellä Mouhijärvi valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta 33 lautakunnat 27/21

20 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Vammala valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta 50 lautakunnat 35 Äetsä valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta 50 lautakunnat 40/30 Oheismateriaalina on selvitys Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän luottamushenkilöiden palkkioista. Suomen Kuntaliitto on koonnut selvityksen kuntien luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioista sekä muista korvauksista vuonna Selvitys löytyy Kuntaliiton kotisivuilta osoitteesta Selvityksen mukaan asukkaan kunnissa keskimääräiset kokouspalkkiot olivat vuonna 2005: valtuusto 72 hallitus 70 lautakunnat 56 Kunnat korottavat palkkioita yleisesti vaalikauden alussa, joten keskiarvot nousevat vuonna Hallinnon tukipalvelut esittää, että luottamushenkilötyön edellytysten vahvistamiseksi ja arvostuksen lisäämiseksi Sastamalan kaupungin kokouspalkkioita uuden kaupungin aloittaessa korotetaan nykyisten kolmen kunnan tasosta seuraavasti: valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta 70 lautakunnat ja johtokunnat 50 Vaaliviranomaisten palkkioihin esitetään myös korotuksia samoin kuin ansionmenetyskorvausten ala- ja ylärajoihin. Vuosipalkkiot ja muut palkkiot esitetään pidettäväksi suurin piirtein Vammalan nykyisellä tasolla. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II luvun 11 :n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan toimivaltaisen viranomaisen määräämä kokouspalkkio, jos viranhaltija/työntekijä on kokouksessa toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan vähintään puoli tuntia tai niin, että kokous alkaa vähintään kaksi tuntia hänen varsinaisen työaikansa päättymisen jälkeen. Kokouspalkkiota ei makseta viranhaltijalle/työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä. Käytännössä viranhaltijoille on kokouspalkkiot maksettu samansuuruisina kuin luottamushenkilöille.

21 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Valmisteluvastuu: Hallinnon tukipalvelut Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta käy asiasta suunnittelukeskustelun. Päätös:

Kaupunginhallitus 472 03.12.2014. Eduskuntavaalit 2015 ja ulkomainonta 468/01/014/2014

Kaupunginhallitus 472 03.12.2014. Eduskuntavaalit 2015 ja ulkomainonta 468/01/014/2014 Kaupunginhallitus 472 03.12.2014 Eduskuntavaalit 2015 ja ulkomainonta 468/01/014/2014 KH 472 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak ko ää nes tys toi mi tetaan 8. - 14.4.2015. Vaalien

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat.

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. -3, KV 29.1.2015 18:30 Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 29.1.2015 Esityslista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo,

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot