Valtuustoaloite / Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päivitys / Arja Paakkanen ym.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoaloite 23.9.2013 / Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päivitys / Arja Paakkanen ym."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Valtuustoaloite / Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päivitys / Arja Paakkanen ym. 1071/ /2013 Khall 99 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Arja Paakkanen + 3 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet kau pun ginval tuus ton kokouksessa seuraavan sisältöisen val tuus toaloit teen: "Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päivitys "Lapset ovat yhteiskunnassamme vahva voimavara, jotka antavat pal jon meille aikuisille ja jotka tulevat aikanaan ottamaan vastuun yhtei sis tä asioistamme. Lapsilla on oikeus hyvinvointiin ja ter veel li seen kasvuun ja kehitykseen". Näin todetaan lapsipoliittisessa ohjelmassa vuodelta Näistä vuo sis ta ajat ja myös lasten elinolot sekä monin osin myös lain säädän tö on muuttunut niin että ohjelma pitää päivittää. Lähes 10 vuotta vanhan ohjelman aikainen kuntarakenne on oleel lises ti muuttunut: Vuoden 2005 ohjelman teettäjinä olivat Jämsän ja Jäm sän kos ken kaupungit, Kuhmoisten kunta sekä Jämsän seudun ter vey den huol lon kuntayhtymä. Jämsän ensimmäisen hyvinvointikertomuksen (2013 v) lapsia ja nuoria koskevat tiedot masennuksesta, yksinäisyydestä, ter vey den ti lan huonoksi kokemisesta antavat myös aiheen paneutua lasten ti lanteen korjaamiseen. Hyvinvointikertomuksen mukaan (s. 23) eräistä myönteisistä sei koista huolimatta Jämsän yläkouluikäisillä on vertailukuntia enemmän päi vit täi siä oireita, he kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huo nok si. Vaikka koulukiusattujen määrän nousu on pysähtynyt, kuiten kin joka 10:s kokee joutuvansa kiusatuksi viikoittain. Masentuneiden nuorten osuus on pysynyt ennallaan, mutta heidän mää rän sä (14,3 %) on vertailukuntia korkeampi. Lasten ja nuorten psy kiat ri nen laitoshoito on vähentynyt huomattavasti hoitojen ta pahtues sa nykyisin enemmän avohoidossa omalla paikkakunnalla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on ollut koko 200-luvun jat ku vas sa nousussa. Avohuollollisten tukitoimien määrä on vuoden

2 2008 tasoa." Aloitteesta on pyydetty varhaiskasvatusjohtajan lausunto. Varhaiskasvatusjohtaja: Vuonna 2005 valmistunut Jämsän seudun kuntien seudullinen lap sipo liit ti nen ohjelma oli osa seudullista hanketta, jossa olivat mukana Jäm sän ja Jämsänkosken kaupungit, Kuhmoisten kunta ja Jämsän seu dun terveydenhuollon kuntayhtymä, jonka em. kolme kuntaa tuolloin muodostivat. Lapsipoliittisen ohjelmatyön lisäksi hankkeen tehtävänä oli mo niamma til li sen verkostotyön kehittäminen ja varhaisen puuttumisen toimin ta mal lin luominen. Hankkeen toteuttivat kaksi ulkopuolista kokoaikaista pro jek ti työn te kijää. Lisäksi seudulliseen 9-henkiseen ohjausryhmään kuului kolmen kun nan sosiaalijohtajat, sosiaalisihteeri, koulupsykologi, kou lu ku raatto rit, opinto-ohjaaja ja Jämsän seudun terveydenhuollon kun ta yh tymän ylihoitaja ja lastentautien erikoislääkäri. Jämsässä eri hallintokuntien esimiehistä koottiin 5-henkinen työ ryhmä, joka työsti kuntien omia tavoitteita omissa yksiköissään alais tensa kanssa. Ryhmään kuului myös poliisin edustaja. Jämsänkoskella ja Kuhmoisissa vastaavan työn tekivät 12- ja 10- henkiset ko ti ha rava - ryhmät. Samanaikaisesti lapsipoliittisen ohjelman kanssa valmisteltiin päi vähoi dos sa varhaiskasvatuksen seudullisia linjauksia yhdessä Jäm sän, Jämsänkosken ja Kuhmoisten kanssa 12-henkisessä työ ryh mäs sä. Linjausten valmistuttua, ne päätettiin laittaa liitteeksi lap si po liit ti seen ohjelmaan samoin kuin Moniammatillinen verkostotoiminta Jäm sän seudun kunnissa. Jämsän seudun kuntien lapsipoliittiseen ohjelmaan saatiin rahoitus sil loi sel ta Lääninhallitukselta, Jämsän kaupungin panos oli hank keen hallinnointi. Työn tekivät kaksi täysiaikaista projektityöntekijää. Projek tin kestoajaksi oli arvioitu 1,5 vuotta, mutta siihen saatiin 1,5 kk:n jatkoaika. Vuonna 2005 valmistunut lapsipoliittinen ohjelma on todettava vanhen tu neek si. Mm. Jämsän ja Jämsänkosken kaupungit ovat yh dis tyneet, organisaatio- ja hallintorakenteet, tuki- ja palvelujärjestelmät ovat muuttuneet, kasvu- ja oppimisympäristöt ovat kehittyneet, la kimuu tok set ovat velvoittaneet työtapojen ja käytänteiden muu toksiin, moniammatilliseen yhteistyöhön on luotu uusia linjauksia jne. Edel lä mainituista syistä lapsipoliittisen ohjelman päivitys ei ole tar-

3 koi tuk sen mu kais ta, vaan ohjelma olisi uusittava ja laadittava vas taamaan tämän hetkistä tilannetta, mikäli ohjelman laatiminen nähdään tar koi tuk sen mu kai sek si ja perustelluksi. Talousarvion valmistelun yhteydessä määrärahavarausta ei ole ohjel man laadintaa varten esitetty. Myöskään sivistyslautakunnan hyväk sy mä käyttötaloussuunnitelma ei pidä sisällään ko. asiaan määrä ra ha va raus ta. Kuten yllä olevasta käy ilmi, aiemman lap si po liit ti sen ohjelman laadinta vaati kahden henkilön täysaikaisen työs ken te lyn noin puolentoista vuoden ajan. Tällä hetkellä sivistystoimialan agendalla on opetussuunnitelmien val mis te lu sekä uusien lainsäädäntövelvoitteiden toimeenpano. Molem mat asioita, jotka lainsäädäntö velvoittaa valmistelemaan ja vaati vat runsaasti työaikaa, koska toimiala pitää tärkeänä valmistelutyön huo lel li suut ta. Henkilöstövoimavarat eivät kuitenkaan riitä yhtaikaa moninaisiin valmis te lu teh tä viin vaikka tahtoa olisi. Sinällään lasten hyvinvoinnin ja pal ve lu jen pitäminen esillä ja niiden kehittäminen ovat kannatettavia ja tärkeitä asioita. Kaupungissa on laadittu hyvinvointistrategia, mihin voitanee yh dis tää sisällyttää lapsipoliittisen ohjelman elementtejä. Myös kaupungin ylei ses sä strategiassa ja palvelustrategiassa voidaan asiat ottaa huo mi oon. On tarkoituksenmukaista, että aloitteeseen pyydetään sosiaali- ja ter veys toi mi alan lausunto. Perhe- ja vammaispalvelujen tulosaluejohtajan lausunto: Varhaiskasvatusjohtaja on edellä kuvannut seikkaperäisesti vuonna 2005 valmistuneen lapsipoliittisen ohjelman laadintaprosessia. Kyseessä oli varsin vaativa, liki kaksi vuotta kestänyt ja runsaasti hen ki lös tö voi ma va ro ja vaatinut työrupeama. Hankkeeseen saatiin ulko puo lis ta rahoitusta silloiselta Lääninhallitukselta. Jämsän kau pun ki hallinnoi hanketta ja varsinaisen työn tekivät kaksi täy si ai kais ta hanketyöntekijää. Pitää paikkansa, että lapsipoliittinen ohjelma on vanhentunut. Pelk kä nykyisen ohjelman päivitys ei ole riittävä, sillä var hais kas va tus joh tajan edellä mainitsemista lukuisista muutoksista johtuen ohjelma oli si syytä laatia uudestaan. Mikäli ohjelma päätettäisiin laatia uu des taan, tulisi sitä varten varata asianmukainen määräraha sekä si vis tys toimen että sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon. Tämä on mah dollis ta aikaisintaan v

4 Maassamme on parhaillaan suunnitteilla mittava sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen, eli sote-uu dis tuk sen tarkoituksena on taata ihmisille yhdenvertaiset so siaa li- ja terveyspalvelut koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriön aset ta ma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain val mis te lu ryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pää pe riaat teet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hal li tusoh jel maan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laa dit tu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hal li tuk sen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä si säl tää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja ra hoit ta mi ses ta. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta ja muilta ao. tahoil ta lausunnot lakiesityksestä. Jämsän kaupunki esittää, että so siaa li- ja terveysalue (sote-alue) on voitava muodostaa la ki luon nokses ta poiketen myös muiden kuin keskuskaupunkien ja asu kas lu vultaan vähintään asukkaan kuntien ympärille. Monien ny kyis ten vahvojen alueiden ympärille on muodostunut sosiaali- ja ter vey denhuol lon yhteistoiminta- tai muita alueita, joilla järjestetään pe rus palve lui ta laajempia sote-palveluita. Näille alueille tulee antaa oikeus toi mia sote-alueena, vaikka yksittäisen kunnan asukasluku ei ase tettua asukkaan rajaa täytäkään. Pelkästään yksittäisen kun nan asukaslukua ei tulisi käyttää sote-alueiden muodostamisen pe rus teena, vaan valtion toimin tulisi pyrkiä edistämään nykyisten hy vin toimivien yksiköiden yhteyteen muodostettavien sote-alueiden syn tymis tä. Jämsän kaupunki haluaa toimia useasta lähikunnasta muo dos tet tavan noin asukkaan sote-alueen vastuukuntana ja järjestää so si aa li- ja terveyspalvelut ja siten myös osan erikoissairaanhoidon pal ve luis ta, vaikka kunnan asukasluku ei täytäkään asuk kaan vaatimusta. Tämä mahdollistuisi edellä kuvatuilla muutoksilla lau sunnol la olevaan lakiluonnokseen. Mikäli Jämsän kaupungille ei anneta oikeutta toimia sote-alueen vastuu kun ta na, haluaa Jämsän kaupunki toimia toissijaisesti pe rus ta son alueen vastuukuntana ja järjestää vähintään nykyisenlaajuiset so siaa li- ja terveyspalvelut mukaan lukien osa erikoissairaanhoidon palve lui ta, erityisesti kirurgiset palvelut, omaa työssäkäyntialuetta huomat ta vas ti laajemmalle alueelle ympäri Suomea. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitys viimeistellään. Lakiesitys on tar koi tus saada eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014 ja voimaan seu raa van vuoden alusta. Kuntia kuullaan myös lain vahvistamisen jäl keen alueiden muodostamisesta. Sote-alueet käynnistävät toi mintan sa viimeistään vuoden 2017 alussa. Tulevista sote-alueista päätetään v Olisi järkevää laatia

5 lap si po liit ti nen ohjelma tulevalle sote-alueelle. Päätös lapsipoliittisen oh jel man laadinnasta tulisi tehdä sen jälkeen, kun tulevat so te-alueet ovat selvillä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen valtuus to aloit tee seen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa val tuus to aloitteen pohjalta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Aloite on loppuun käsitelty. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot