2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan."

Transkriptio

1 Toimitusnumero (5) Uusjako Kohde: Leskelän uusjako Aika: kello Paikka: Siikalatvan kunnantalon Pulkkila-Sali, Pulkkilantie 4 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Ari Leppikangas Hannu Iso-Junno ja Matti Särkelä Petteri Alikoski valtakirjalla Aino Alikosken puolesta, Timo Alikoski, Esa Eberhardt, Antti Haapalainen, Kimmo Hiltunen, Esko Hiltunen, Teuvo Holma, Sisko Holma, Mika Ilorinne, Toivo Ilorinne, Pasi Joki, Markku Joki, Mauno Junno, Pekka Kauranen, Erkki Kauranen/Leskelänkylän nuorisoseura, Antti Koskela, Eero Leskinen, Leena Niemi, Vappu Nikumatti, Esa Ojanlatva, Paavo Ojapelto, Mimmi Ojapelto, Hannu Repo, Paavo Ritola, Tauno Tinkala, Matti Valkonen, Juha Ähkynen, Kari Ähkynen sekä Mikko Äijälä Siikalatvan kunnasta. 1. Tiedottaminen Kokouksesta oli tiedotettu lähetetyillä kutsukirjeillä asianosaisille sekä ilmoituksella Siikajokilaakso-lehdessä Asianosaiset eivät esittäneet huomautuksia toimituksen tiedottamisesta. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 168 ja Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan. Kokouksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 4 ja Toimituksen eteneminen Maaoikeus on käsitellyt toimituksen edellytys- ja laajuuspäätökseen liittyneet valitukset Valittajat saivat jatkoaikaa kesäkuuhun saakka valituksen tekemiseksi Korkeimpaan Oikeuteen. Tästä syystä kesälle 2014 suunnitellut työt siirtyivät seuraavaan vuoteen, vaikka valitus peruutettiin. Kesällä 2015 toimitusinsinööri arvioi jakoalueen pellot. Ensimmäinen jakosuunnitelma laaditaan syksyllä 2015, toinen ja kolmas vuoden 2016 aikana. Palstat voisivat vaihtua syksyllä Valtaojitushankkeen suunnittelu käynnistyy syksyllä Kuivatussuunnittelu Toimitusinsinööri selosti valta- ja salaojituksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä asioita. Uusjaon hankkeina tehtävien perusparannushankkeiden tulee olla taloudellisesti kannattavia ja liittyä jakosuunnitelman toteuttamiseen. Jakosuunnitelmassa säilyvien alueiden kuivatuksia ei toteuteta uusjakojen tukemislain mukaisella rahoituksella.

2 Toimitusnumero (5) Kuivatushankkeita toteutetaan maanomistajien esittämien toiveiden perusteella. Lopulliset toiveet kysytään maanomistajilta jakosuunnitelman valmistuttua. Valtaojien tulevat linjaukset huomioidaan jakosuunnitelmaa tehtäessä. Hankkeet kilpailutetaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Suunnittelija valitaan toimitsijoiden kokouksessa. 5. Tilusten käytön rajoitukset Toimitusinsinööri selosti asianosaisille kiinteistönmuodostamislain 177 :n määräykset. Toimitusinsinööri totesi, että toimitus koskee pääosin peltoja ja etteivät rajoitukset ole välttämättömiä. Ainoastaan puustokorvauksen laatiminen jakosuunnitelman valmistumisen jälkeen edellyttää hakkuiden ilmoitusmenettelyä. Asianosaiset sopivat, että puuston hakkaamisesta on ilmoitettava toimitusinsinöörille lopullisessa jakosuunnitelmassa vaihtuvien metsätilusten osalta. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki Jakoperuste Toimitusinsinööri selvitti kiinteistönmuodostamislain 77 säännökset jakoperusteesta. Jako voidaan tehdä joko jyvitysarvojen tai tilusten ja muiden omaisuusosien kokonaisarvojen mukaan. Toimitusinsinööri totesi, että Leskelän uusjako on tarkoituksenmukaista suorittaa jyvittämällä. Toimitusinsinööri selosti jyvitysperusteita yleisesti ja ilmoitti, että tarkat perusteet käsitellään myöhemmin kokouksessa. Peltojen jyvitys perustuu pellon kestävään tuottokykyyn. Jyvityksessä huomioidaan vain pysyviä ja pitkäaikaisesti vaikuttavia tekijöitä. Jakoperusteena käytetään jyvitysarvoja. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki Viljavuusnäytteet Tilusten arvioinnin suorittaminen edellyttää maalajien selvittämistä. Kustannusten säästämiseksi kannattaa hyödyntää valmiit viljavuusnäytteet. Sovittiin, että maanomistajat toimittavat viljavuusnäytteet karttoineen toimitusinsinöörille tai kunnan maataloustoimistoon viimeistään huhtikuussa. Maataloustoimisto on lupautunut skannaamaan asiakirjat tarvittavilta osin ja toimittamaan ne edelleen toimitusinsinöörille. 8. Toimitsijoiden valinta Asianosaiset voivat valita toimitsijoita avustamaan toimitusinsinööriä uusjaon toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Toimitusinsinööri ehdotti, että asianosaiset valitsevat 3 toimitsijaa. Toimitsijoiksi valittiin keskustelun päätteeksi seuraavat henkilöt: Eero Leskinen, päätoimitsija Esa Eberhardt Matti Valkonen

3 Toimitusnumero (5) 9. Toimitsijoiden tehtävät Toimitsijoiden tärkeimpiä tehtäviä ovat perusparannushankkeiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät. Esimerkkeinä urakoitsijoiden valinta, urakkasopimusten tekeminen, perusparannushankkeiden hyväksyminen ja apumiesten hankkiminen. 10. Toimitsijoiden kokoukset Toimitsijoiden kokouksen puheenjohtajana toimii päätoimitsija tai toimitusinsinööri. Kokouksen kutsuu koolle päätoimitsija tai toimitusinsinööri joko kirjallisesti, sähköpostitse, tekstiviestillä tai suullisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on kaksi toimitsijaa sekä toimitusinsinööri tai hänen määräämänsä henkilö. 11. Toimitsijoiden palkkiot Päätoimitsijalle maksetaan kuukausikorvausta 50 /kk hänen toimituksessa suorittamistaan tehtävistä. Korvauksen maksu aloitetaan, kun perusparannushankkeiden toteuttaminen käynnistyy. Toimitsijoiden kokouksiin osallistumisesta maksetaan päätoimitsijalle sekä toimitsijoille kokouspalkkio 50 euroa/kokous. Edellä mainitut summat sisältävät mm. matkoista, puhelimen käytöstä ja postituksesta aiheutuneet kulut. Mikäli toimitsija osallistuu perusparannushankkeiden tekemiseen tai valvontaan, maksetaan hänelle korvausta seuraavasti: tuntipalkka 10 /h moottorisahatyöstä sahakorvaus 6 /h tuntipalkan lisäksi traktorityöstä 40 /h tuntipalkan lisäksi. Mainituista summista voidaan poiketa toimitusinsinöörin ja työn valvojan luvalla erityistapauksissa. 12. Valtion maanhankinta Toimitusinsinööri ilmoitti, että ELY-keskus ostaa tiluksia tilusjärjestelyalueelta sekä sen välittömästä läheisyydestä jakosuunnittelun helpottamiseksi. Asiasta kiinnostuneet maanomistajat voivat ilmoittaa myyntihalukkuudesta toimitusinsinöörille. Valtion kaupat ovat kevyemmän verotuksen vuoksi myyjälle edullisia. Hankintameno-olettama on tässä yhteydessä 80 %. 13. Jakoalueen supistaminen Toimitusinsinööri totesi, että maaoikeuden päätöksessä mainittu 0,5 ha suuruinen alue kiinteistöstä Rinne on tarkoituksenmukaista jättää toimitusalueen ulkopuolelle. Lisäksi alueella on useita rakennuspaikkoja sekä muutama metsäpalsta, jotka voidaan jättää jaosta pois. Edellytyksenä on lisäksi se, ettei asianosainen ole muiden kiinteistöjen osalta uusjaon osakas. Toimitusmiehet päättivät supistaa jakoaluetta. Uusi aluerajaus ilmenee pöytäkirjan liitteenä olevasta kartasta. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 69 ja Kokouksista tiedottaminen Asianosaiset sopivat, että kokouksista tiedotetaan lähettämällä kullekin käyttöyksikölle yksi kutsukirje.

4 Toimitusnumero (5) Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki Lopettaminen Koska kaikki kokouskutsun mukaiset asiat oli käsitelty, toimitusinsinööri lopetti kokouksen. Toimitusinsinööri selosti muutoksenhakumenettelyn. Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla 30 päivän kuluessa toimituksen lopettamisesta lukien. Toimitus saavuttaa lainvoiman valitusajan päätyttyä tai kun mahdollinen muutoksenhaku on lopullisesti ratkaistu. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 190 ja 232

5 Toimitusnumero (5) Valitusosoitus Tämä valitusosoitus koskee erillistä päätöstä toimituksesta , päätöksen antamispäivä Erillinen päätös: Uusjako Leskelän uusjako Toimitukseen tai siinä annettuun ratkaisuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai päätös annettiin. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään torstaina viraston aukioloaikana. Tässä asiassa toimivaltainen maaoikeus toimii Oulun käräjäoikeudessa, joka on avoinna virka-aikana klo 8-16:15. käyntiosoite: Rata-aukio 2, Oulu postiosoite: PL 141, Oulu sähköpostiosoite: oulu.ko(at)oikeus.fi Muutoksenhakuasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä taikka lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköpostina maaoikeuteen. Muutoksenhakuasiakirjat lähetetään lähettäjän vastuulla. Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava kaikki seuraavat asiat: toimitus tai muu päätös, jota muutoksenhakemus koskee miltä kohdin toimitukseen tai siinä tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta muutokset, jotka vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan todisteet, jotka aiotaan esittää ja asiat, jotka todisteilla aiotaan näyttää toteen vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos valittaja pitää sitä aiheellisena mahdollinen pyyntö perusteluineen asian ratkaisemisesta ilman suullista pääkäsittelyä Muutoksenhakukirjelmässä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja hänen laillisen edustajansa, asiamiehensä tai avustajansa yhteystiedot sekä postiosoite, johon kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Myös todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot on ilmoitettava. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava maaoikeudelle. Valittajan tai kirjelmän laatijan (jollei valittaja ole laatinut sitä itse) on allekirjoitettava muutoksenhakukirjelmä. Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä tämä valitusosoitus tai sen jäljennös ja lisäksi asiakirjat, joihin muutoksenhakukirjelmässä vedotaan ja jotka eivät sisälly muutoksenhaun alaisen toimituksen tai ratkaisun käsittelyn asiakirjoihin. Jos asianosainen laillisen esteen vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määräajassa hakea muutosta, maaoikeus voi asettaa hakemuksesta uuden määräajan muutoksenhaun tekemistä varten. Uutta määräaikaa on pyydettävä kirjallisella hakemuksella, joka on osoitettava maaoikeudelle ja toimitettava ennen muutoksenhakuajan päättymistä maaoikeuteen. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakemuksen perusteesta. Tällöin on noudatettava muutoksenhakukirjelmän laatimisohjeita. Maaoikeus voi kehottaa toimituksen asianosaista antamaan vastauksen muutoksenhakemukseen, jos hakemus koskee asianosaisen oikeutta. Vastaus ja siihen liitetyt asiakirjat annetaan tiedoksi muutoksenhakijalle. Maaoikeus voi kehottaa toimitusinsinööriä antamaan kirjallisen lausuntonsa. Lausunto annetaan tiedoksi pääkäsittelyyn kutsuttavalle asianosaiselle. Jollei asiaa ratkaista ilman pääkäsittelyä, maaoikeuden istunnosta ilmoitetaan kirjeellä, joka annetaan postin kuljetettavaksi tai muulla tavoin toimitetaan asianosaiselle vähintään 14 päivää ennen istuntoa. Jos muutoksenhakija jää pois istunnosta, muutoksenhakemus jätetään sillensä. Muun asianosaisen poissaolo ei estä asian ratkaisemista. Maaoikeus voi suorittaa paikalla katselmuksen. Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 196 euron oikeudenkäyntimaksu. Asianosaisten oikeudenkäyntikuluihin maaoikeudessa sovelletaan riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevia oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. Toimitusinsinööri: Ari Leppikangas

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Asia: Vahinkoaika: Vahinkopaikka: kunnan/kaupungin kylässä sijaitseva niminen tila Rnro lohko paliskunnan alueella

Asia: Vahinkoaika: Vahinkopaikka: kunnan/kaupungin kylässä sijaitseva niminen tila Rnro lohko paliskunnan alueella kunnan arvioimislautakunta Lapin ELY-keskus 1/11 Asian vireilletulo Asia: vahingonkorvaus aitaamisvaatimus Vahinkoaika: Vahinkopaikka: kunnan/kaupungin kylässä sijaitseva niminen tila Rnro lohko paliskunnan

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot