Lääkäreillä keskeinen rooli etuuksista päätettäessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkäreillä keskeinen rooli etuuksista päätettäessä"

Transkriptio

1 Katsaus Ulla Tiililä Auttajista lausuntoautomaateiksi? Lääkäreillä keskeinen rooli etuuksista päätettäessä Lääkärin työssä on yhä enemmän kirjoittamista. Suuri osa tekstitöistä on erilaisten todistusten ja lausuntojen kirjoittamista. Tässä katsauksessa tarkastellaan lääkärinlausuntojen asemaa hakemusprosessissa ja päätösteksteissä. Esimerkkinä ovat erityisesti vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset sekä niihin liittyvät hakemukset ja lausunnot. Lääkärinlausunnon tarve on toisinaan johdettavissa laista. Joskus taustalla ovat organisaation vakiintuneet toimintatavat. Päätöksentekoprosessissa lääkärin rooli vaihtelee niin, että periaatteellisissa puheissa lääkärit esitetään prosessiin osallistuvina asiantuntijoina. Päätösasiakirjoissa heille annetaan silti auktoriteetin ja jopa päätöksentekijän rooli. Tämä hallitseva rooli vaikuttaa päätösten kieleen ja toisaalta se on siitä luettavissa. Lääketieteellisen argumentoinnin ylivertaisuus on osaltaan johtanut lääkärien työn byrokratisoitumiseen. Lääkäreiden byrokratiatalkoot olisivat sekä lääkäreiden että potilaiden eduksi. S uuri osa lääkäreistä on hakeutunut alalle halustaan auttaa ja kohdata ihmisiä. Lääketieteessä yhtyvät monen mielestä kiehtovalla tavalla humanismi ja luonnontiede (Lahelma ym. 2003). Työn arki voi kuitenkin yllättää, sillä aikaa kuluu paljon paperitöissä: potilaat tarvitsevat esimerkiksi lausuntoja etuushakemustensa liitteeksi. Mikä on lääkärin asema, kun etuuksia myönnetään tai evätään? Mihin tämä asema perustuu ja mitä siitä seuraa? Lausuntoja lakien ja tapojen vuoksi Lääkärinlausuntoja tarvitaan monesti silloin, kun haetaan erilaisia oikeuksia, etuuksia, eläkkeitä, tukia, palveluja tai korvauksia. Usein lääkärin keskeinen asema voidaan kiistattomasti johtaa laista. Esimerkiksi kansaneläkelaissa (57. ) velvoitetaan työkyvyttömyyseläkkeen hakijaa liittämään hakemukseensa lääkärinlausunnon. Samoin tapaturmavakuutuslain (14. ) mukaan»epäiltäessä sairautta ammattitaudiksi korvauksen suorittaminen edellyttää, että tutkimus perustuu työterveyshuoltoon perehtyneen lääkärin arviointiin». Sen sijaan esimerkiksi vammaispalvelulaki on muotoiltu väljemmin. Tämän lain (11. ) mukaan hakija»voidaan osoittaa lääkärin tai muun asiantuntijan tutkimukseen» palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittämiseksi. Toisinaan säädöksen sisällöstä on epäilyksittä pääteltävissä, että kuvatussa toiminnassa tarvitaan lääketieteellistä asiantuntemusta. Tällainen on esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairauden ja vammojen haittaluokituksesta (1012/86). Tulkinnanvaraisempaa lääketieteellisen arvion tarve on vaikkapa laissa liikennevakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuksesta. Kun arvioidaan vammasta ja sairaudesta aiheutuvia Duodecim 2008;124: U. Tiililä

2 rajoituksia (5. ), onko välttämättä aina turvauduttava lääkäriin? Käytännössä sekä oikeusoppineet että päätöksiä laativat työntekijät pitävät lääkärintutkimusta ja todistusta monesti välttämättömänä. Näin on esimerkiksi päätettäessä vammaispalveluista: on ymmärrettävää, että päätöksen tekevä sosiaalityöntekijä kokee riittämättömyyttä arvioidessaan esimerkiksi, milloin näkökyvyn heikentyminen on luokiteltavissa vaikeavammaisuudeksi (Tiililä 2007). Vammaispalveluja myöntävien virastojen ohjeissa lääkärinlausunto esitetäänkin tavallisesti pakolliseksi osaksi hakemusta. Lääkäri asiantuntijana Lääkärinlausuntoa siis vaaditaan hakemuksen liitteeksi, olipa vaatimuksella selvä lakipohjainen perusta tai ei. Oma kysymyksensä on lisäksi se, millainen rooli lääkärille ja lausunnolle päätösprosessissa annetaan. Periaatteessa korostetaan, että lääkäri on etuusasioissa asiantuntijan asemassa. Hoitavaa lääkäriä ohjataan välittämään esimerkiksi vakuutuskorvauksiin liittyvissä lausunnoissa»mahdollisimman objektiiviset lääketieteelliset tiedot vakuutuslaitoksen päätöksenteon pohjaksi» (Aro ym. 2004). Lausunnon kirjoittavan lääkärin korostetaan olevan oman asiansa asiantuntija, joka ei päätä esimerkiksi eläkkeelle jäämisestä tai oikeudesta korvauksiin (Lääkärin etiikka 2000, Aro 2004, Aro ym. 2004). Oikeusasiamiehen tulkinnan mukaan vakuutuslääkärit taas toimivat arvioita tehdessään»päätöksenteon osana» (Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 2001, myös Juntunen ja Havu 2000). Tätä samaa korostavat vammaispalvelun työntekijät kuvatessaan sosiaaliviraston asiantuntijalääkärin roolia (Tiililä 2007). Asiantuntijan ja päättäjän roolin ero ei kuitenkaan aina ole selvä. Rajanvedon vaikeus on luettavissa esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen raportista henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuudesta. Raportissa korostuu lääkäri päätösehdotuksen tekijänä, mutta mainitsematta jää, tehtiinkö kokeilussa milloinkaan päätöksiä vastoin tätä ehdotusta. Raportin lopussa mainitaan lyhyesti, että»varsinaisen eläkepäätöksen teki eläkeratkaisija» (Virta ja Lahtela 2005). Asiantuntijasta auktoriteetti Lääkärin rooli päätösprosessissa näyttäytyykin eri tilanteissa ja dokumenteissa erilaisena. Se on omanlaisensa laeissa, periaatteissa, puheissa ja käytännöissä. Omanlaisekseen rooli muodostuu myös päätösasiakirjoissa. Aineistonani 55 kunnallista kuljetuspalvelupäätöstä sekä niihin liittyviä hakemuksia ja lääkärinlausuntoja olen tarkastellut muun Lääkärinlausuntoa vaaditaan hakemuksen liitteeksi, muassa sitä, millainen on lääkärinlausunnon asema näi olipa vaatimuksella selvä lakipohjainen perusta tai ei den tekstien muodostamassa ketjussa. Tätä olen selvittänyt tutkimalla referoimisen ja argumentoimisen käytäntöjä (Tiililä 2007). Kielitieteellinen tekstianalyysi osoittaa, että lääkärinlausunto vaikuttaa päätösteksteissä muita tietolähteitä vahvemmin. Aineistoni päätöksistä on luettavissa hierarkia, jossa lääkärin ääni ohittaa palvelunhakijan äänen. Hakijan oman lääkärin äänen taas voittaa viraston asiantuntijalääkärin ääni. Tällainen hierarkia rakentuu teksteissä monella tavalla. Kun päätösteksteissä selostetaan asiakkaan tilannetta, referoidaan yhtäältä useammin lääkärinlausuntoja kuin hakemuksia. Lääkärinlausuntoja referoidaan eniten siitä huolimatta, että päätökset lähes aina viriävät hakemuksesta, jossa asiakas lomakkeen ohjaamana valottaa tilannettaan monipuolisesti. Lääkäri voidaan merkitä tietolähteeksi silloinkin, kun tiedot ovat mitä ilmeisimmin muualta peräisin. Hakijan hakemuksessaan esille tuomat asiat saatetaan päätöstekstissä sivuuttaa tai ne esitetään lääkärin kirjaamina. Myös puheenaiheet valikoituvat tietolähteen mukaan: hakijan puhe kivusta päätyy päätöksen asiaselosteeseen yleensä vain, jos se on kirjattu myös lääkärinlausuntoon. Toisinaan taas lääkärinlausunto esitetään päätöksessä lähteeksi tiedolle, joka ei edellytä Auttajista lausuntoautomaateiksi? Lääkäreillä keskeinen rooli etuuksista päätettäessä 897

3 Lääkäri voidaan merkitä tietolähteeksi silloinkin, kun tiedot ovat muualta peräisin erityistä lääketieteellistä asiantuntemusta. Ei-lääketieteellistä tietoa ohjataan ilmoittamaan myös lääkärinlausuntolomakkeessa, jossa lääkärin odotetaan esimerkiksi kertovan, onko hakijalla paikallisliikenteen invalidilippu. Äänien hierarkiassa ylimpänä on viraston asiantuntijalääkäri. Hänen äänensä on niin vahva, että häneltä voidaan kirjata pelkästään kantaa ottava näkemys. Tämä näkemys riittää vailla perusteluja kumoamaan myönteistä päätöstä tukevat seikat, joita oman lääkärin lausunnosta referoidaan. Asiantuntijalääkäri saa argumentoinnissa henkilöauktoriteetin roolin. Tällainen auktoriteetti on vain hyppäyksen päässä päätöksentekijästä, jona lääkäri myös voidaan esittää. Seuraava esimerkki on vakuutusyhtiön päätös aiemmasta tutkimusaineistostani (Tiililä 1992). Siinä lääkärin toteamuksena kerrottu asia on samanaikaisesti ilmoitus asian ratkaisusta eli myönnetyn korvauksen määrästä ja laadusta:»yhdistyksemme asiantuntijalääkäri on todennut, että vammojenne jälkitilan hoidossa yksi 15 kerran fysikaalinen hoitosarja kahdessa vuodessa kuuluu x-vakuutuksesta korvattavaksi.» Lausuntojen kieli kiertää Koska lääkärinlausuntoja referoidaan päätöksissä ahkerasti, lausuntojen kielikin vaikuttaa päätöksiin. Lausunnoista saatetaan lainata päätökseen pitkähköjä jaksoja, joiden muotoilut toistetaan lähes sellaisinaan. Tyypillisesti lainataan sähketyylisiä jaksoja, joista puuttuu verbi tai tekijään viittaava ilmaus. Tällaiset vajaatkin tekstijaksot voivat olla ymmärrettäviä, mutta kun tulkinnanvaraisuus tällä tavoin lisääntyy, myös väärinkäsitysten riski kasvaa. Erääseen hakemukseen liitetyssä lääkärintodistuksessa todetaan seuraavaa:»diagnoosina aivojen ruhjevamma, tarvitsee toisen henkilön apua jokapäiväisissä toiminnoissa. Sisätiloissa liikuntakyky normaali. Ongelmana aivovammaan liittyen suunnistamisvaikeudet ja kykenemättömyys liikkua yksin ulkona.» Lausuntojen termit on aineistoni päätöksissä useimmiten muokattu yleiskieliksi. Haemorrhagia intracerebralis cum hemiparesis muuttuu muotoon aivoverenvuoto ja vasemman puolen halvaus. Sanojen kirjoitusasua myös muutetaan niin, että vieraskielisiä ilmauksia eli sitaattilainoja mukautetaan suomen äänne- ja kirjoitusjärjestelmään (esim. polyneuropathia polyneuropatia). Suomeen mukautetut, mutta termimäiset ilmaukset, kuten artroosi, ovat kaksikasvoisia. Ne ovat helpompia hahmottaa kuin sitaattilainat, mutta verrattuna yleis- tai arkikielen sanoihin ne kuitenkin edustavat asiantuntijakieltä: vrt. arthrosis artroosi nivelrikko. Sanasto on kytköksissä myös virke- ja lauserakenteisiin, sillä tietynlaisia rakenteita käyttämällä vältytään lausunnosta poimittujen luokitusten ja termien taivuttamiselta. Sanojen taivutus voidaan välttää niin kutsuttuja eksistentiaalilauseita käyttämällä:»lääkärintodistuksesta ilmenee diagnoosina sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, keuhkoahtauma-tauti ja alaselkäkivut.» Samaa tarkoitusta palvelee omistusrakenne:»hakijalla on keuhkoembolia ja alaraajan pinnallinen ja syvä laskimotukos ja sen jälkitila.» Molemmat rakenteet ovat käypää suomea ja tarpeen muun muassa asioita määriteltäessä ja luokiteltaessa. Tällaista esittämisen tapaa on kuitenkin kuvattu pikemminkin olemisen kuin tekemisen kieliopiksi (Ivanič 1998). Lääkäri välittäjänä Etuusprosessissa lääkärinlausuntojen vahva asema rakentuu referoimisen ja argumentoimisen käytännöissä. Nämä käytännöt kytkeytyvät tiiviisti kielellisiin valintoihin: päätöksentekijän puhekumppaniksi rakennetaan useimmiten ns. asiantuntija, erityisesti lääkäri. Hakija taas ei useinkaan kelpaa sellaiseksi puhekumppaniksi, jonka esille ottamiin aiheisiin reagoitaisiin tai jonka sanomisia referoitaisiin. Lääkäri ja hänen lausuntonsa näyttävätkin toimivan välittäjinä hakijan ja etuuspäätöksen tekijän välillä. Näin ovat selitettävissä lausuntolomakkeen kysymykset esimerkiksi invalidilipusta. 898 U. Tiililä

4 Välittäjän asema on jäljitettävissä myös asiakirjojen kielellisiä valintoja vertaillen. Esimerkiksi hakijan tilaa ja kykyjä kuvattaessa on päätöksissä useimmiten verbi kyetä ja sen johdoksia (kyky, kykenemättömyys). Aineistoni hakemuksissa taas on käytetty yksinomaan pystyä-verbiä. Niissä harvoissa tapauksissa, kun pystyä on päätöstekstissä, se on kohdissa, joissa referoidaan lääkärinlausuntoja ja lainataan niiden kieltä. Silmiinpistävä ero on myös hakemusten ja päätösten kipusanastossa. Aineistoni päätöksissä esiintyy vain substantiivia kipu ja sen adjektiivijohdosta kivulias, ja nämä ilmaisut esitetään referointina lääkärinlausunnoista. Hakemuksissa puhutaan kivun lisäksi kipuarkuudesta, särystä ja särkevistä, tunnottomuudesta, tuskallisuudesta ja aristuksesta. Tällaiset asiakirjojen piirteet kertovat tiedonkulun suunnasta. Toisinaan on pohdittu sitä, onko etuuden saaminen riippuvaista lääkärin kyvystä kirjoittaa lausunto (Paso 2007). Omat havaintoni panevat miettimään, olisiko hakijan osattava käyttää tietynlaista kieltä tullakseen kuulluksi. Pitäisikö hakemus kirjoittaa sellaisella kielellä, että sitä voisi sellaisenaan referoida päätöksiin? Myös vammaispalvelulain soveltamiskäytäntöjä esittelevän Rädyn (2002) mukaan vammaisuutta tai vaikeavammaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon muitakin näkökulmia kuin lääketieteellinen. Asiakaslähtöisyys tuodaan esille lisäksi monen organisaation toiminta-ajatuksessa, ja samaa saattavat korostaa työntekijät, esimerkiksi haastatteluissa (Tiililä 2007). Lääkäreiden ja lääketieteen hallitseva asema päätösprosesseissa näyttää joissakin tapauksissa perustuvan pikemminkin kirjoittamattomiin kuin kirjoitettuihin lakeihin. Odotuksenmukaista on, että lääkäreitä pidetään ainoina luotettavina sairautta koskevan tiedon lähteinä (Fairclough 1997), mutta heitä ilmeisesti työllistetään myös ei-lääketieteellisen tiedon välittäjinä. Lääketieteellinen argumentointi onkin monessa hallinnollisessa prosessissa ylivertaista, ja osaltaan sen vuoksi lääkäreitä kuormitetaan yhä enemmän tekstien laatimisella. Tässä byrokraatin roolissaan monet lääkärit ovat vastentahtoisesti (Junnila 1987, Cavén 1999, Huttunen 2003). Sivuutettu asiakas, työllistetty lääkäri Sairauden- ja terveydenhoidossa hoitavan lääkärin ja potilaan intressit ovat periaatteessa yhteneväiset. Kun kolmas osapuoli, kuten etuuskäsittelijä tai eläkeratkaisija, päättää etuuksista, potilas ja lääkäri eivät enää olekaan ikään kuin samalla puolella, vaan lääkärinlausunto korostuu hakemuksen kustannuksella tai jopa syrjäyttää sen (Vehkakoski 2006). On selvää, että lääketieteellistä asiantuntemusta tarvitaan useissa päätösprosesseissa. Monet lait tähdentävät kuitenkin myös asiakkaan tai potilaan kuulemista ja kunnioittamista. Tällaisia ovat esimerkiksi hallintolaki (34. ) ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (8. ). Samoja periaatteita tuodaan esille myös esimerkiksi sosiaalityön eettisissä periaatteissa ja osallistavan sosiaalityön ajatuksissa. y d i n a s i a t Lääkärinlausuntoja vaaditaan sekä kirjoitettujen että kirjoittamattomien lakien pohjalta. Etuuspäätöksissä lääkäreille voidaan luoda auktoriteetin tai päätöksentekijän rooli, vaikka puheissa ja periaatteissa korostetaan asiantuntijuutta. Lääkärinlausunnon hallitseva rooli vaikuttaa päätöstekstien kieleen, ja toisaalta se on siitä luettavissa. Lääketieteellisen argumentoinnin ylivertaisuus johtaa kirjoittamistöiden lisääntymiseen. Auttajista lausuntoautomaateiksi? Lääkäreillä keskeinen rooli etuuksista päätettäessä 899

5 Lopuksi Haahtela ja Kunnamo (2007) toteavat, että tiedon hallinta on lääkärin työssä yhä keskeisempää. Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että työssä on yhä enemmän kirjaamista ja kirjoittamista: lääkärin on vastaanotolla työskenneltävä vähintäänkin yhtä paljon päätteen kuin potilaan kanssa. Sähköisistä Kirjattujen tietojen tulkinnat voivat muuttua järjestelmistä on uskottu asiakirjojen kierrossa tulevan merkittävää apua tiedonhallintaan ja -käsittelyyn, mutta esimerkiksi kirjaamisen käytäntöjä ja ongelmia sekä kirjoittajien tarpeita on tutkittu vähän. Haahtela ja Kunnamo kuitenkin arvelevat, että kirjaaminen vastaanottotilanteen kiireessä saattaa huonontaa kirjatun tiedon laatua. Myös Nokso-Koivisto (2001) on tuonut esille kirjoittamisen ongelmia ja kirjatun tiedon suhteellisuutta. Cavénin (1999) haastattelemat lääkärit taas näkevät, että erilaisten todistusten luotettavuus ei ole aukoton erityisesti siksi, että kirjattujen tietojen tulkinnat voivat muuttua asiakirjojen kierrossa. Tässä katsauksessa esitellyt havainnot koskevat erityisesti tietojen kiertoa asiakirjoissa, mutta nämä tiedot ovat kytköksissä myös siihen, mitä yksittäiseen asiakirjaan on kirjattu. Havainnot ovat osa päätösteksteihin keskittyvää tutkimustani, ja tulokset perustuvat pienehköön aineistoon yhdenlaisia päätöksiä. Ne saavat kuitenkin tukea muista tutkimuksista (Hall ym. 1997, Vehkakoski 2006). Analyysi osoittaa muun muassa, miten lausuntojen kieli vaikuttaa päätösasiakirjoihin. Kielen kiertoa on lausunnoissa hyvä ennakoida esimerkiksi niin, että käytetään suositusten mukaisissa kohdissa suomea latinan sijaan. Päätöksiä lausuntojen pohjalta kirjoittava virkailija voi muuten joutua kohtuuttoman vaivalloiseen käännöstyöhön. Diagnoosien vahva asema asiakirjojen verkostossa voi johtaa myös siihen, että ongelmien määritys lääketieteellistyy muiden tekijöiden kustannuksella (Vehkakoski 2006). Tekstianalyysi valottaa toiminnan käytäntöjä yleisemminkin. Tilanne, jossa asiakasta ei kuulla ja lääkäri on muuttunut byrokraatiksi, on epäedullinen molemmille osapuolille. Lääkäreiden byrokratiatalkoisiin tarvitaan kuitenkin mukaan myös etuuksia myöntävät virastot, vakuutusyhtiöt ja eläkelaitokset. Osasta lausuntoja päästäisiin kenties eroon, jos selvitettäisiin, mihin lausunnon tarve perustuu. Perustuuko se lakiin vai vaatiiko päätettävä asia muuten selvästi lääketieteellistä asiantuntemusta? Entä voisiko päätöksen tehdä muiden tai jo olemassa olevien asiakirjojen perusteella? Lääkärinlausuntojen suuri tarve näyttää osittain kumpuavan siitä, että päätöksiä tekevät virkailijat hakevat taustatukea työlleen. Tämä tuki on toisinaan selvästi tarpeen. Osassa tapauksista lääkärinlausuntoon saatetaan turvautua, koska päätöksentekijä ei käytä tai hänen ei anneta käyttää sitä harkintavaltaa, joka hänellä toimessaan on. Arkuus päätöksenteossa voi liittyä etuuskäsittelijöiden tai eläkeratkaisijoiden ammatilliseen statukseen: lääkäreitten arvovallassa on hyvä muidenkin paistatella. Lääketieteen ja muiden alojen asiantuntijoihin turvautuminen kertoo yhtäältä asiakkaisiin kohdistuvasta epäluulosta. Olisi kuitenkin syytä tähdentää, että myös asiakkaan sanaan on lupa uskoa: etuuksien väärinkäyttö ei ole ainakaan joidenkin tutkimusten mukaan niin yleistä kuin luullaan (Heikkilä ym. 1999). Etuuksia jää toisaalta myös käyttämättä juuri esimerkiksi byrokratian vaivalloisuuden ja turhauttavuuden vuoksi. Näin koko luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen tähtäävä prosessi asiantuntijalausuntoineen kääntyy alkuperäistä tarkoitustaan vastaan eikä asiakas tai potilas saa tarvitsemaansa apua. 900 U. Tiililä

6 Kirjallisuutta Aro T. Lääkärinlausunnon merkitys. Kirjassa: Aro T, Huunan-Seppälä A, Kivekäs J, Tola S, Torstila I, toim. Vakuutuslääketiede. Saarijärvi: Kustannus Oy Duodecim 2004, s Aro T, Huunan-Seppälä A, Kivekäs J, Tola S, Torstila I, toim. Vakuutuslääketiede. Saarijärvi: Kustannus Oy Duodecim Cavén O. Sujutusta ja pyöritystä. Tutkimus byrokratian merkityksistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä. Väitöskirja. Tampereen yliopisto Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna Helsinki: Edita Oyj phx?documentid=gz &cmd=download Fairclough N. Miten media puhuu. Tampere: Vastapaino Haahtela T, Kunnamo I. Tieto, tietotekniikka ja lääkärintyön murros. Kirjassa: Pasternack A, Pelkonen R, Eskola K, Haahtela T, toim. Lääkäriksi. Keuruu: Kustannus Oy Duodecim 2007, s Hall C, Sarangi S, Slembrouck S. Moral construction in social work discourse. Kirjassa: Gunnarsson BL, Linell P, Nordberg B, toim. The construction of professional discourse. Lontoo ja New York: Longman 1997, s Heikkilä M, Leppänen A, Lahti T. Viranomaisten tietoon tullut sosiaaliturvan väärinkäyttö. Kirjassa: Hellsten K, Uusitalo H toim. Näkökulmia sosiaaliturvan väärinkäyttöön. Stakes, raportteja 245. Jyväskylä: Stakes 1999, s Huttunen MO. Onko todistusten kirjoittelu psykiatrin tärkein tehtävä? Duodecim 2003;119: Ivanič R. Writing and identity. The discoursal construction of identity in academic writing. Studies in written language and literacy 5. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Junnila SYT. Lääkärintodistus: arvio työkyvystä vai sosiaalisten etuuksien jakoa? Duodecim 1987;103: Juntunen J, Havu T. Onko vakuutuslääkäri viisaampi kuin hoitava lääkäri? Duodecim 2000;116: Lahelma E, Broms U, Karisto A.»Pienestä pitäen olen halunnut lääkäriksi». Lääketieteen opiskelijoiden tausta ja suuntautuminen. Suom Lääkäril 2003;58: Lääkärin etiikka Helsinki: Suomen Lääkäriliitto. Nokso-Koivisto P. Potilas ja kaksi hahmoa työkyvynarvioinnissa ja kuntoutussuunnitelmassa. Semioottinen tulkinta lääkärinlausunnoista. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 59. Helsinki: Kansaneläkelaitos Paso E. Työkyky merkitsee. Työkyvyn merkityksen ja maailman rakentuminen lehtiteksteissä. Universitatis Ouluensis. Humaniora B. Väitöskirja. Oulun yliopisto Räty T. Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Helsinki: Kynnys ry Tiililä U. Hallinto- ja korvauspäätökset dialogissa. Analyysiä viranomaisten ja kansalaisten kirjeenvaihdosta. Painamaton pro gradu työ. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos Tiililä U. Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. Väitöskirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Vehkakoski T. Leimattu lapsuus? Vammaisuuden rakentuminen ammattiihmisten puheessa ja teksteissä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 297. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto Virta L, Lahtela K. Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön. Keskeiset havainnot PCA-menetelmästä (Personal Capability Assessment). Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 46/2005. Kansaneläkelaitos. Säädökset Hallintolaki 434/2003 Kansaneläkelaki 568/2007 Laki liikennevakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 626/1991 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 18 a :ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta 1012/1986 Tapaturmavakuutuslaki 608/1948 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 ULLA TIILILÄ, FT, tutkija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie Helsinki Auttajista lausuntoautomaateiksi? Lääkäreillä keskeinen rooli etuuksista päätettäessä 901

Päätökset teksteinä - kirjoitettuja ja kirjoittamattomia lakeja

Päätökset teksteinä - kirjoitettuja ja kirjoittamattomia lakeja Päätökset teksteinä - kirjoitettuja ja kirjoittamattomia lakeja Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.1.2013 Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 1 Kirjoitetut lait Hallintolaki 34. Asianosaisen kuuleminen

Lisätiedot

Yksilölliset kohtalot yhtenäiset oikeudet. Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun myös työkyvyttömyysasioissa.

Yksilölliset kohtalot yhtenäiset oikeudet. Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun myös työkyvyttömyysasioissa. Yksilölliset kohtalot yhtenäiset oikeudet Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun myös työkyvyttömyysasioissa. Vakuutuslääkäri ei sooloile Vakuutuslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija, joka

Lisätiedot

Kela Kelan tutkimusosasto. Lauri Virta ja Kari Lahtela Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön

Kela Kelan tutkimusosasto. Lauri Virta ja Kari Lahtela Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön Lauri Virta ja Kari Lahtela Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön Keskeiset havainnot PCA-menetelmästä (Personal Capability Assessment) 46/2005 Sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Sosiolingvistiikkaa ja kielipolitiikkaa 18.9.2009 Julkishallinnon kieli tietoisen ja tahattoman kielipolitiikan ristipaineessa

Sosiolingvistiikkaa ja kielipolitiikkaa 18.9.2009 Julkishallinnon kieli tietoisen ja tahattoman kielipolitiikan ristipaineessa Sosiolingvistiikkaa ja kielipolitiikkaa 18.9.2009 Julkishallinnon kieli tietoisen ja tahattoman kielipolitiikan ristipaineessa Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Kielipolitiikka ja -suunnittelu

Lisätiedot

Todistusaakkoset ABCDE

Todistusaakkoset ABCDE Todistusaakkoset ABCDE Yleislääkäripäivät 30.11.01 Ylilääkäri Kyösti Haukipuro Asiantuntijalääkäri Riitta Aropuu Kela, Etelä-Suomen vakuutusalue Lääkärintodistusten muoto tai kaava todistuksen nimi ja

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta samankaltaisessa tilanteessa

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.4.2012 Taltionumero 889 Diaarinumero 843/3/11 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Palvelusuunnitelma prosessina (laaja tulkinta) Palvelusuunnitelma lomakkeena tai sähköisenä järjestelmänä (suppea tulkinta) Ajattelutavan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Vaatiiko subjektius subjektin? Sosiaalinen konstruktionismi kielentutkimuksessa ja kielenhuollossa

Vaatiiko subjektius subjektin? Sosiaalinen konstruktionismi kielentutkimuksessa ja kielenhuollossa Vaatiiko subjektius subjektin? Sosiaalinen konstruktionismi kielentutkimuksessa ja kielenhuollossa Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ulla.tiilila@kotus.fi Kielitieteen päivät Helsingissä

Lisätiedot

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi 14.11.2015 Sisällys 1) Suomen kielen huolto Kotuksen tehtävänä 2) Kielenhuollon toimintaympäristö

Lisätiedot

Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa

Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa Välityömarkkinoiden työpaja 1/2017 Ilkka Rantanen, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, TKK-Pilotit hanke Terveydentilan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.5.2015 Taltionumero 1249 Diaarinumero 4087/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä?

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? Kysymyksiä: Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? (KLVL ry) on tyytyväinen siihen, että lakiin ei ole sisällytetty kuulovammaan perustuvaa lääketieteellistä määrittelyä ja näin ollen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 282 Diaarinumero 1079/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n kaupungin perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Tietojärjestelmät ja kirjoittaminen

Tietojärjestelmät ja kirjoittaminen Tietojärjestelmät ja kirjoittaminen Johdatus päivän aiheeseen Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 14.1.14 Kotimaisten kielten keskus VM:n Avoin hallinto hanke Toimintasuunnitelmassa 4 osa-aluetta:

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Hyvinvointi kielitaidon varassa, palvelut paperisodan päässä. Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 7.4.2009

Hyvinvointi kielitaidon varassa, palvelut paperisodan päässä. Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 7.4.2009 Hyvinvointi kielitaidon varassa, palvelut paperisodan päässä Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 7.4.2009 1 Ymmärsitkö, mitä talousuutisissa kerrottiin? Selvisikö sinulle lääkärinlausunnosta,

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat,

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2012 Taltionumero 722 Diaarinumero 611/3/11 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen tilanne Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta 7.11.2014 Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärihankkeen tausta Ministeriöön tulee paljon

Lisätiedot

Työssä vai työkyvyttömänä

Työssä vai työkyvyttömänä Työssä vai työkyvyttömänä Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 10.00 10.20 Kevan tavoitteet työssä jatkamisen tukemisessa 1. Mahdollisimman moni jatkaisi työssä omaan eläkeikäänsä

Lisätiedot

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS Perustettu vuonna 1995 Vantaan, Helsingin,

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS ---

KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS --- KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS --- SUUNNITELMA JA HAKEMUS --- Henkilötiedot 1. Nimi Henkilötunnus Työosoite Työpuhelimet Kotiosoite Kotipuhelimet Sähköpostit Koulutus 2. Oppiarvot (LL, LKT/LT, dos./prof.

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 876 Diaarinumero 3482/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Lähtökohtana tarve rakentaa: Menettely, jossa etuuskäsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot saadaan suoraan terveydenhuollosta

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa l Inari Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Taustaa Vammaispalvelulain l l i ja sosiaalihuoltolain l l i velvoitteet: Kunnan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 26.4.2013 Taltionumero 1494 Diaarinumero 2340/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus Hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Lääketieteellinen arviointi adoptiolautakunnan työskentelyssä Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA

Lääketieteellinen arviointi adoptiolautakunnan työskentelyssä Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA Lääketieteellinen arviointi adoptiolautakunnan työskentelyssä Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA 25.1.2013 Riitta Aejmelaeus 1 Lääkärijäsen Lääkärin läsnäolo perustuu adoptioasetuksen

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. Kelan toiminta-ajatus Kaikkien Kela

Lisätiedot

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa:

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Kolme näkökulmaa prosessin toimivuuteen M. Peräaho, S. Laapotti, A. Katila & K. Hernetkoski Liikennepsykologia, Turun yliopisto Tausta ja menetelmä Jatkoa

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI 1(7) 17.10.2012 TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Johdanto Sosiaalivakuutusjärjestelmän toimeenpanossa ja siihen liittyvissä muutoksenhakuelimissä toimivien asiantuntijalääkärien

Lisätiedot

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Valtio Expo 2016 17.5.2016 Tilastot vuodelta 2015 Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Lisätiedot

Moniammatillisen yhteistyön osa-alueet ja verkostoneuvottelu. Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa

Moniammatillisen yhteistyön osa-alueet ja verkostoneuvottelu. Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Moniammatillisen yhteistyön osa-alueet ja verkostoneuvottelu Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Moniammatillinen yhteistyö Suomen kielessä vain yksi moniammatillisuutta kuvaava käsite,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.10.2016 Taltionumero 4293 Diaarinumero 970/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Kielenkäyttö on suhdetoimintaa. Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kela 26.1.2011

Kielenkäyttö on suhdetoimintaa. Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kela 26.1.2011 Kielenkäyttö on suhdetoimintaa Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kela 26.1.2011 1 Hakijalle tehdyn laskelman perusosaa on alennettu 20 %, koska toimeentulotuen tarve on aiheutunut siitä,

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jukka Kivekäs Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jukka Kivekäs Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jukka Kivekäs Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Aiheet Jukka Kivekäs Ylilääkäri 1. Vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin rooli 2. Miksi eläkeratkaisu

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Kunta Kela Vakuutuslaitos Työhallinto Työeläkelaitokset Valtiokonttori 2 On lakisääteinen velvoite ja virkavelvollisuus, johon tulee panostaa

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.9.2013 Taltionumero 3057 Diaarinumero 1828/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta. Kouvola Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva

Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta. Kouvola Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta Kouvola 5.10.2016 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Sidonnaisuudet LL, yhteiskuntatieteiden maisteri Vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi:

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.8.2014 Taltionumero 2558 Diaarinumero 1424/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Adoptiolautakunnan lääkäri Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA

Adoptiolautakunnan lääkäri Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA Adoptiolautakunnan lääkäri Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA 6.2.2014 Riitta Aejmelaeus 1 Lääkärijäsen Lääkärin läsnäolo perustuu adoptioasetuksen 12 :ään, jossa on säädetty lautakunnan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 878 Diaarinumero 3782/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen 21.10.2015 VAMMAISPALVELUT Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle mielekäs ja muihin asukkaisiin

Lisätiedot

Kelan VAKE hanke VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke

Kelan VAKE hanke VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke Kelan VAKE hanke 2006-2013 VAKE vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämishanke 23.8.2012 NKL pilotin päätösseminaari Tiina Suomela-Markkanen Asiantuntijalääkäri, Kela, Terveysosasto Parasta

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon 90 päivän lausunto Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a, tthl 12 1 mom 5 a kohta) Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän

Lisätiedot

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Erityisen eetos..ja mitä sille tapahtui 28.1.2010 Liisa Heinämäki 2 Erityisen eetos Eri järjestelmissä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot