STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA. LIIKEVAIHTO 2a , ,53

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA. LIIKEVAIHTO 2a 3 259 545 853,05 2 681 624 281,53"

Transkriptio

1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 2a , ,53 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + / , ,80 Valmistus omaan käyttöön , ,36 Liiketoiminnan muut tuotot 2b , ,74 Materiaalit ja palvelut , ,19 Henkilöstökulut , ,78 Poistot ja arvonalentumiset , ,70 Liiketoiminnan muut kulut 6, , , , ,97 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,33 SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot , ,31 Satunnaiset kulut 0, ,97 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot , ,55 Välittömät verot , ,79 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , ,65 Tilikauden 2009 luvut sisältävät emoyhtiöön sulautettut tytäryhtiöt Stora Enso Saimaa Services Oy, Varenso Oy Pankavara Oy, Stora Enso Sales Finland Oy, Stora Enso Pulp and Paper Asia Oy ja Kombivoima Oy lähtien ja Sunila Oy lähtien

2 EMOYHTIÖN TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,65 Aineelliset hyödykkeet 14, , ,29 Sijoitukset 15 Osakkeet saman konsernin yrityksissä , ,39 Muut sijoitukset , ,17 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,66 Pitkäaikaiset saamiset , ,38 Lyhytaikaiset saamiset , ,93 Rahoitusarvopaperit , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,37 Vastattavaa , ,87 OMA PÄÄOMA 21 Osakepääoma , ,30 Ylikurssirahasto , ,65 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,80 PAKOLLISET VARAUKSET , ,60 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma 26, 27, , ,21 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,87 Tilikauden 2009 luvut sisältävät emoyhtiöön sulautettut tytäryhtiöt Stora Enso Saimaa Services Oy, Varenso Oy Pankavara Oy, Stora Enso Sales Finland Oy, Stora Enso Pulp and Paper Asia Oy ja Kombivoima Oy lähtien ja Sunila Oy lähtien

3 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden voitto/tappio , ,65 Oikaisuerät: Välittömät verot , ,79 Tilinpäätössiirrot , ,55 Satunnaiset erät , ,66 Poistot ja arvonalennukset , ,70 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot , ,80 Nettorahoitustulot , ,89 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,54 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,11 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,48 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,59 Saadut korot liiketoiminnasta , ,85 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,23 Saadut osingot , ,97 Muut rahoituserät, netto , ,34 Maksetut välittömät verot , ,79 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,63 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,63 Investointien rahavirta: Tytäryritysten hankinnat , ,22 Muiden osakkeiden hankinnat , ,00 Investoinnit , ,61 Tytäryritysten myynnistä saadut tulot , ,53 Osakkuusyritysosuuksien myynnistä saadut tulot , ,31 Muiden osakkeiden myynnistä saadut tulot , ,27 Muun käyttöomaisuuden myynnistä saadut tulot , ,51 Muutos pitkäaikaisissa saamisissa , ,64 Investointien rahavirta (B) , ,43 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos , ,76 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 0, ,56 Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,20 Rahavarojen vähennys (A+B+C) , ,26 Muuntoerot , ,99 Rahavarat sulautuneissa yhtiöissä 0, ,26 Rahavarat tilikauden alussa , ,09 Rahavarat tilikauden lopussa , ,60

4 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 1. Laskentaperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomen kirjanpitolainsäädäntöä. Merkittävimmät laskentaperiaatteet on kuvattu konsernin liitetiedoissa (liite nro 1). Merkittävimmät erot konsernin ja Stora Enso Oyj:n laskentaperiaatteissa liittyvät: - Rahoitusvarojen ja -velkojen arvostamiseen - Johdannaissopimusten arvostamiseen sekä niihin liittyvien voittojen ja tappioiden kirjaamisperiaatteisiin - Arvopaperisijoitusten arvostamiseen - Laskennallisten verojen kirjaamisperiaatteisiin ja esittämisiin Liite 2a. Liikevaihto toimialoittain Aikakauslehtipaperit , ,00 Hienopaperit , ,00 Pakkauskartongit , ,00 Metsä , ,00 Muut toiminnot ja sisäiset myynnit , , , ,53 Liite 2b. Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot ja käyttökorvaukset , ,19 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,68 Vakuutuskorvaukset , ,44 Tuotanto- ja kunnossapitopalvelut , ,22 Avustukset, tuet ja korvaukset , ,44 Hallintopalvelut , ,25 Päästöoikeuksien myynnit , ,31 Muut liiketoiminnan tulot , , , ,74 Liite 3. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,86 Varaston muutos + / , , , ,89 Ulkopuoliset palvelut , ,30 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,19

5 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 4. Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , ,91 Henkilöstökulut yhteensä , ,78 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot , ,00 Toimitusjohtajan eläkesitoumukset Yhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta. Henkilöstön määrä keskimäärin Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Liite 5. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,05 Yhteensä , ,70 Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan aineelliset hyödykkeet.

6 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 6. Liiketoiminnan muut kulut Tuotteiden toimituskulut , ,32 Myyntipalkkiot , ,39 Vuokrakulut , ,25 Hallinto- ja toimistopalvelut , ,68 Vakuutusmaksut , ,28 Osakkeet ja osuudet, myyntitappio , ,16 Koneet ja kalusto, myyntitappio 3 932,96 0,00 Ympäristövarauksen muutos , ,02 Muut liiketoiminnan menot , ,54 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,60 Liite 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot , ,00 Veroneuvonta 6 947, ,00 Muut palkkiot , , , ,25 Liite 8. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,75 Omistusyhteysyrityksiltä , ,02 Muilta , ,20 Yhteensä , ,97 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä , ,07 Muilta , ,26 Yhteensä , ,33 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,99 Muilta , ,90 Yhteensä , ,89 Korkotuotot yhteensä , ,22 Sijoitusten arvonalentumiset Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautumiset , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,58 Muille , ,02 Yhteensä , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,89 Erään korko- ja rahoituskulut sisältyy kurssivoittoa/tappiota (netto) , ,90

7 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 9. Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset ,00 0,00 Fuusiovoitto 0, , , ,31 Satunnaiset kulut Fuusiotappio 0, ,97 Muut satunnaiset kulut, kartellisakko 0, ,00 0, ,97 Satunnaiset erät yhteensä , ,66 Liite 10. Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,55 Liite 11. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,79 Liite 12. Ympäristökulut Materiaalit ja palvelut , ,64 Henkilöstökulut , ,75 Poistot ja arvonalentumiset , ,65 Yhteensä , ,04 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu , ,23 Jätevesien käsittely , ,43 Jätehuolto , ,72 Maaperän ja pohjavesien suojelu , ,00 Melun ja tärinän torjunta , ,71 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu , ,05 Tutkimus ja kehitys , ,00 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet , ,90 Yhteensä , ,04

8 EMONYHTIÖN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Liite 13. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Yhteensä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset ,19 724,00 0, ,19 Vähennykset , ,12 0, ,14 Siirrot erien välillä , ,38 0, ,59 Hankintameno , , , ,79 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , , , ,50 Vähennysten, siirtojen ja fuusioiden kertyneet poistot , , , ,14 Tilikauden poisto , , , ,78 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,14 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Liite 14. Aineelliset hyödykket Maa ja vesialueet Rakennukset ja Rakennelmat Koneet ja Kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Hankintameno , , , , ,05 Lisäykset , , , , ,65 Vähennykset , , , , ,91 Siirrot erien välillä , , , ,34 Hankintameno , , , , ,13 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , , , , ,92 Vähennysten, siirtojen ja fuusioiden kertyneet poistot 0, , , , ,57 Tilikauden poisto 0, , , , ,99 Arvonalennukset , , ,00 0, ,34 Arvonalentumis-/palautuspoisto , ,73 Kertyneet poistot , , , , ,45 Arvonkorotukset ,34 0,00 0,00 0, ,34 Kirjanpitoarvo , , , , ,65 Kirjanpitoarvo , , , , ,10 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,74 Kirjanpitoarvo ,46 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja Rakennelmat Koneet ja Kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,21-0, , , ,20 Lisäykset , , , , ,26 Vähennykset , , ,18 Tilikauden poisto 0,00 Siirrot erien välillä , , , , ,93 Hankintameno , , , , ,35

9 EMONYHTIÖN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Ympäristönsuojelu Aineelliset hyödykkeet Aktivoidut ympäristömenot Hankintameno , ,90 Lisäykset , ,46 Poistot , ,64 Yhteensä , ,72 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu , ,36 Jätevesien käsittely , ,36 Jätehuolto , ,00 Maaperän ja pohjaveden suojelu , ,00 Melun ja tärinän torjunta , ,00 Yhteensä , ,72 Vuosina 2010 ja 2009 ei ole maksettu ympäristöperusteisia sakkoja, maksuja tai korvauksia, eikä ole saatu ympäristönsuojeluun liittyviä tukia tai avustuksia. Liite 15. Pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvat osakkeet, osuudet ja lainasaamiset Emoyhtiössä Konserniyhtiöt Osakkeet , ,39 Lainasaamiset , ,84 Yhteensä , ,23 Omistusyhteysyritykset Osakkeet , ,15 Lainasaamiset , ,00 Yhteensä , ,15 Muut Osakkeet, kirjanpitoarvo , ,16 Osakkeet, arvonkorotukset , ,16 Muut saamiset , , , ,24

10 Päästöoikeudet Yhtiö on saanut Euroopan unionin päästökauppadirektiivissä määriteltyjä päästöoikeuksia vastikkeetta yhteensä 1.5 miljoonaa tonnia ja käsitellyt ne kirjanpidossaan ns. nettomenettelyn mukaisesti eli toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erotus on käsitelty tulosvaikutteisesti, jos toteutuneet päästötonnit ovat ylittäneet saadut oikeudet. Tilikauden aikana toteutuneet päästöt olivat 1.4 miljoonaa tonnia, joten toteutuneilla päästöillä ei ollut tulos- ja tasevaikutusta. Tilikauden päättyessä päästöoikeuksien markkina-arvo oli 13,75 euroa tonnilta ja kokonaisarvo 2,8 miljoonaa euroa. Liite 16. Saamiset yhtiön johdolta Yhtiön johdolta ei ole saamisia. Vaihtuvat vastaavat Liite 17. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,17 Keskeneräiset tuotteet , ,37 Valmiit tuotteet , ,07 Muu vaihto-omaisuus , , , ,66 Saamisten erittely Liite 18. Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,38 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,38

11 Liite 19. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,99 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , ,79 Yhteensä , ,56 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,45 Muut saamiset , ,50 Yhteensä , ,95 Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset , ,48 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,78 Lyhytaikaiset korolliset saamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset , ,50 Korkosaamiset , ,87 Muut arvopaperit , ,26 Yhteensä , ,63 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Korkosaamiset , ,98 Yhteensä , ,98 Korkosaamiset , ,54 Muut arvopaperit , ,88 Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä , ,03 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Hyödykejohdannaissaamiset konsernilta , ,46 Muut siirtosaamiset konsernilta , ,04 Vakuutusmaksusaamiset 0, ,32 Hyödykejohdannaissaamiset , ,96 Henkilösivukuluerät 0, ,64 Muut siirtosaamiset , , , ,27

12 Liite 20. Aktivoidut korot, rakennukset, koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Koneet ja kalusto Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Yhteensä Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Liite 21. Oma pääoma Osakepääoma , ,30 Osakepääoma , ,30 Ylikurssirahasto , ,73 Pääoman palautus 0, ,00 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,08 Ylikurssirahasto , ,65 Vararahasto , ,12 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,12 Vararahasto ,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,20 0,00 Siirto vararahastosta 0, ,12 Siirto ylikurssirahastosta 0, ,08 Siirto voittovaroihin ,67 0,00 Varojen jako ,40 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,29 Siirto vapaan oman pääoman rahastosta ,67 Maa-alueiden arvonkorotuksen palautus , ,73 Edellisten tilikausien voitto , ,02 Tilikauden voitto/tappio , ,65 Sidottu oma pääoma , ,95 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Kertyneet tappiot , ,67 Tilikauden voitto ,08 0,00 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , ,53

13 Liite 22. Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-osakkeet R-osakkeet Yhteensä Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Osakeanti (Consolidated Papers) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2001) Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2002) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2003) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 5-11/ Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2004) Merkintä optio-oikeuden perusteella Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Mitätöidyt osakkeet Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Mitätöidyt osakkeet Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 12/ / Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Vasta-arvo (nimellisarvo) EUR 1.70 per osake A-osake R-osake Osakepääoma

14 Liite 23. Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Aineettomat oikeudet , ,81 Liikearvo , ,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Rakennukset ja rakennelmat , ,45 Koneet ja kalusto , ,93 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,80 Liite 24. Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Uudelleenjärjestelyvaraukset , ,05 Ympäristövaraukset , ,55 Eläkevaraukset , ,00 Muut varaukset , , , ,60 Liite 25. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennallinen verovelka poistoerosta , ,69 Laskennallinen verovelka johdannaisista , ,53 Laskennallinen verovelka käyttöomaisuuseristä , ,00 Laskennallinen verosaaminen tappiosta , ,47 Laskennallinen verosaaminen varauksista , ,62 Laskennallinen verosaaminen/-velka yhteensä , ,93 Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei ole merkitty taseeseen.

15 Liite 26. Lyhytaikaiset korolliset velat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Muut lyhytaikaiset lainat , ,63 Korkovelat , ,92 Yhteensä , ,55 Muut lyhytaikaiset lainat , ,88 Korkovelat , ,62 Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä , ,05 Liite 27. Muu lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,40 Ostovelat , ,09 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Saadut ennakot 9 020, ,26 Ostovelat , ,75 Muut velat , ,91 Siirtovelat , ,51 Yhteensä , ,43 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat , ,88 Muut velat , ,52 Yhteensä , ,40 Muut velat , ,47 Siirtovelat , ,65 Muu lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,44 Siirtovelkojen olennaiset erät Uudelleenjärjestelyvaraus , ,87 Siirtyvät palkka- ja lomapalkkavelat , ,38 Vuosialennukset , ,57 Muut siirtovelat , , , ,16

16 Liite 28. Vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset , ,00 Konserniyhtiön velasta Takaukset , ,51 Osakkuusyhtiöiden puolesta Takaukset , ,27 Muiden puolesta Takaukset , ,57 Muut omat vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasing-vastuut , ,88 Myöhemmin maksettavat leasing-vastuut , ,25 Kiinnitykset , ,00 Muut vastuut , ,00 Yhteensä Kiinnitykset , ,00 Takaukset , ,35 Leasing-vastuut , ,13 Muut vastuut , ,00 Yhteensä , ,48

17 Liite 29. Korolliset Lainat Pitkäaikaisen korollisen vieraan pääoman takaisinmaksuohjelma 31/12/2010 mukaan lukien lyhennysosuudet KEUR Total Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat metsämyyjiltä Muut pitkäaikaiset velat konserniyrityksille Joukkovelkakirjalainat MEUR Korko Valuutta Alkuperäinen Tasearvo Tasearvo lainamäärä Kiinteäkorkoiset ,600 USD 50,0 40,4 42, ,125 EUR 750,0 672,3 686, ,404 USD 507,9 340,7 369, ,250 USD 300,0 205,7 222, ,500 SEK 500,0 51,8 58, ,750 SEK 2400,0-268,8 Takaisinmaksetut lainat ,9 Vaihtuvakorkoiset Euribor+0.96 EUR 25,0 25,0 25, Euribor+0.72 EUR 50,0 49,9 49, Euribor+4.21 EUR 390,0 390,0 390, Euribor+2.39 EUR 25,0-24, Euribor+2.41 EUR 25,0-24, Stibor+3.70 SEK 1400,0-157,9 Takaisinmaksetut lainat ,0 2624,7 2320,9

18 Liite 30. Rahoitusinstrumenttien käypä arvo Avoimet riskienhallintaan käytetyt sopimukset MEUR Käypä arvo Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 135,4 156,6 Korko-optiot -35,3-26,7 Korkojohdannaiset yhteensä 100,1 129,9 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 42,0 52,2 Valuutanvaihtosopimukset 0,0 0,0 Valuuttaoptiot 4,4 30,3 Valuuttajohdannaiset yhteensä 46,4 82,5 Hyödykejohdannaiset Energia- ja paperijohdannaiset 19,0 4,3 Optioiden suojausinstrumentit Optioiden suojausinstrumentit 13,8-14,1 Nimellisarvo Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 4202,0 3912,6 Korko-optiot 601,0 387,4 Korkojohdannaiset yhteensä 4803,0 4300,0 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 5244,6 6411,9 Valuutanvaihtosopimukset 0,0 0,0 Valuuttaoptiot 3724,8 2446,6 Valuuttajohdannaiset yhteensä 8969,4 8858,5 Hyödykejohdannaiset Energia- ja paperijohdannaiset 543,9 716,0 Optioden suojausinstrumentit Optioiden suojausinstrumentit 83,1 104,7

19 YMPÄRISTÖVASTUUT Pateniemen saha-alue Stora Enso Oyj omistaa Oulussa kiinteistön, jolla on toiminut Pateniemen saha 1800-luvun lopulta vuoteen Toiminnan seurauksena puutavaran käsittelyja varastoalueiden maaperä on pilaantunut. Alueen puhdistamisesta ja kunnostamisesta on vastaa Stora Enso Oyj. Ympäristövaikutusten arviointi valmistui vuonna 2005 ja ympäristöriskien kartoitus valmistui helmikuussa Kaatopaikan sulkeminen sekä voimakkaimmin pilaantuneen alueen puhdistamisurakka aloitettiin joulukuussa Voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti, sekä maaperän puhdistamisen, että kaatopaikan sulkemisen on oltava valmiit vuoden 2014 loppuun mennessä. 2. Klooritehtaan kennosalin purku Stora Enso Oyj, silloinen Enso Oyj, myi paperikemian liiketoiminnan Akzo Nobelille vuonna Silloisessa kaupassa Oulussa sijaitseva kloori- ja kloraattitehdas siirtyi uudelle omistajalle. Tehdas toimii Eka Chemicals Oy:n nimellä. Kauppasopimuksessa määriteltiin, että ympäristövastuut ennen kauppahetkeä jäivät myyjälle. Vuonna 2007 purettiin käytöstä poistetut kloorin valmistuksessa käytetyt kennot siten, että ne eivät aiheuta työturvallisuusriskiä. Erikseen sovittiin, että kun Eka Chemicals lopettaa elohopeamenetelmään perustuva kloorin ja natriumhydroksidin valmistuksen, niin Stora Enso vastaa alueen puhdistamiskustannuksista kauppasopimuksen mukaisesti. Eka Chemicals n tulee lopettaa elohopeamenetelmä vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Kemijärven sellutehdas Kemijärven sellutehtaan tuotantotoiminta päättyi huhtikuussa Aluehallintovirasto antoi toiminnan lopettamisen ympäristölupapäätöksen huhtikuussa Stora Enso Oyj valitti lupapäätöksestä Vaasan hallintooikeuteen. Ympäristölupaprosessi on kesken. Tehdasalueen maaperä on puhdistettu 2010 voimassa olevan maaperän puhdistamisen ympäristöluvan mukaisesti. Vanha kaatopaikka on suljettu vuoden 2010 aikana ympäristöluvan mukaisesti. 4. Summan tehdas Summan tehtaan tuotanto loppui tammikuussa Toiminnan lopettamisen ympäristölupa on saatu kesällä Maaperän ja pohjaveden puhdistustoimenpiteet on pääosin tehty, samoin muut ympäristöluvassa olevat velvoitteet on pääosin täytetty.

20 5. Varkauden tehdas Varkauden tehdasalueella tehtiin maaperän pilaantuneisuuskartoitus vuonna 2010, liittyen sanomalehtipaperin tuotannon lopettamiseen. 6. Sunilan tehdas Sunilan tehdasalueella tehtiin suppea maaperän pilaantuneisuuskartoitus vuonna 2009, liittyen tehtaan sulkemissuunnitelmaan. Riskinarvion perusteella alueella ei ole tarvetta aloittaa puhdistamistoimia, koska teollinen toiminta jatkuu. 7. Heinola Fluting tehdas Stora Enso Oyj:n Heinolan Fluting tehtaan kaatopaikka-alueella sijaitsee nk. jäteliemiallas, joka rakennettiin vuonna 1979 laihalipeän varastointialtaaksi. Altaaseen on johdettu laihalipeää aina vuoteen 2001 asti. Kaatopaikka-alueen lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä annettiin vuonna 2006 lupamääräys alueen maaperän pilaantumisen selvittämisestä ja kunnostussuunnitelman laatimisesta. Tehtyjen selvitysten perusteella maaperä ei ole osoittautunut pilaantuneeksi, mutta jäteliemialtaan tyhjentäminen ja kunnostaminen on katsottu tarpeelliseksi. Alustava kunnostussuunnitelma on esitetty viranomaisille vuonna Lopullinen kunnostussuunnitelma ja aikataulu tarkentuvat tulevissa viranomaisneuvotteluissa.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Leasing Leasing-vuokrat kirjataan kuluksi leasing-muodosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot