STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA. LIIKEVAIHTO 2a , ,53

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA. LIIKEVAIHTO 2a 3 259 545 853,05 2 681 624 281,53"

Transkriptio

1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 2a , ,53 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + / , ,80 Valmistus omaan käyttöön , ,36 Liiketoiminnan muut tuotot 2b , ,74 Materiaalit ja palvelut , ,19 Henkilöstökulut , ,78 Poistot ja arvonalentumiset , ,70 Liiketoiminnan muut kulut 6, , , , ,97 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,33 SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot , ,31 Satunnaiset kulut 0, ,97 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot , ,55 Välittömät verot , ,79 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , ,65 Tilikauden 2009 luvut sisältävät emoyhtiöön sulautettut tytäryhtiöt Stora Enso Saimaa Services Oy, Varenso Oy Pankavara Oy, Stora Enso Sales Finland Oy, Stora Enso Pulp and Paper Asia Oy ja Kombivoima Oy lähtien ja Sunila Oy lähtien

2 EMOYHTIÖN TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,65 Aineelliset hyödykkeet 14, , ,29 Sijoitukset 15 Osakkeet saman konsernin yrityksissä , ,39 Muut sijoitukset , ,17 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,66 Pitkäaikaiset saamiset , ,38 Lyhytaikaiset saamiset , ,93 Rahoitusarvopaperit , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,37 Vastattavaa , ,87 OMA PÄÄOMA 21 Osakepääoma , ,30 Ylikurssirahasto , ,65 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,80 PAKOLLISET VARAUKSET , ,60 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma 26, 27, , ,21 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,87 Tilikauden 2009 luvut sisältävät emoyhtiöön sulautettut tytäryhtiöt Stora Enso Saimaa Services Oy, Varenso Oy Pankavara Oy, Stora Enso Sales Finland Oy, Stora Enso Pulp and Paper Asia Oy ja Kombivoima Oy lähtien ja Sunila Oy lähtien

3 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden voitto/tappio , ,65 Oikaisuerät: Välittömät verot , ,79 Tilinpäätössiirrot , ,55 Satunnaiset erät , ,66 Poistot ja arvonalennukset , ,70 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot , ,80 Nettorahoitustulot , ,89 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,54 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,11 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,48 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,59 Saadut korot liiketoiminnasta , ,85 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,23 Saadut osingot , ,97 Muut rahoituserät, netto , ,34 Maksetut välittömät verot , ,79 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,63 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,63 Investointien rahavirta: Tytäryritysten hankinnat , ,22 Muiden osakkeiden hankinnat , ,00 Investoinnit , ,61 Tytäryritysten myynnistä saadut tulot , ,53 Osakkuusyritysosuuksien myynnistä saadut tulot , ,31 Muiden osakkeiden myynnistä saadut tulot , ,27 Muun käyttöomaisuuden myynnistä saadut tulot , ,51 Muutos pitkäaikaisissa saamisissa , ,64 Investointien rahavirta (B) , ,43 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos , ,76 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 0, ,56 Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,20 Rahavarojen vähennys (A+B+C) , ,26 Muuntoerot , ,99 Rahavarat sulautuneissa yhtiöissä 0, ,26 Rahavarat tilikauden alussa , ,09 Rahavarat tilikauden lopussa , ,60

4 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 1. Laskentaperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomen kirjanpitolainsäädäntöä. Merkittävimmät laskentaperiaatteet on kuvattu konsernin liitetiedoissa (liite nro 1). Merkittävimmät erot konsernin ja Stora Enso Oyj:n laskentaperiaatteissa liittyvät: - Rahoitusvarojen ja -velkojen arvostamiseen - Johdannaissopimusten arvostamiseen sekä niihin liittyvien voittojen ja tappioiden kirjaamisperiaatteisiin - Arvopaperisijoitusten arvostamiseen - Laskennallisten verojen kirjaamisperiaatteisiin ja esittämisiin Liite 2a. Liikevaihto toimialoittain Aikakauslehtipaperit , ,00 Hienopaperit , ,00 Pakkauskartongit , ,00 Metsä , ,00 Muut toiminnot ja sisäiset myynnit , , , ,53 Liite 2b. Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot ja käyttökorvaukset , ,19 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,68 Vakuutuskorvaukset , ,44 Tuotanto- ja kunnossapitopalvelut , ,22 Avustukset, tuet ja korvaukset , ,44 Hallintopalvelut , ,25 Päästöoikeuksien myynnit , ,31 Muut liiketoiminnan tulot , , , ,74 Liite 3. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,86 Varaston muutos + / , , , ,89 Ulkopuoliset palvelut , ,30 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,19

5 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 4. Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , ,91 Henkilöstökulut yhteensä , ,78 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot , ,00 Toimitusjohtajan eläkesitoumukset Yhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta. Henkilöstön määrä keskimäärin Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Liite 5. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,05 Yhteensä , ,70 Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan aineelliset hyödykkeet.

6 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 6. Liiketoiminnan muut kulut Tuotteiden toimituskulut , ,32 Myyntipalkkiot , ,39 Vuokrakulut , ,25 Hallinto- ja toimistopalvelut , ,68 Vakuutusmaksut , ,28 Osakkeet ja osuudet, myyntitappio , ,16 Koneet ja kalusto, myyntitappio 3 932,96 0,00 Ympäristövarauksen muutos , ,02 Muut liiketoiminnan menot , ,54 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,60 Liite 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot , ,00 Veroneuvonta 6 947, ,00 Muut palkkiot , , , ,25 Liite 8. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,75 Omistusyhteysyrityksiltä , ,02 Muilta , ,20 Yhteensä , ,97 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä , ,07 Muilta , ,26 Yhteensä , ,33 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,99 Muilta , ,90 Yhteensä , ,89 Korkotuotot yhteensä , ,22 Sijoitusten arvonalentumiset Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautumiset , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,58 Muille , ,02 Yhteensä , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,89 Erään korko- ja rahoituskulut sisältyy kurssivoittoa/tappiota (netto) , ,90

7 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 9. Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset ,00 0,00 Fuusiovoitto 0, , , ,31 Satunnaiset kulut Fuusiotappio 0, ,97 Muut satunnaiset kulut, kartellisakko 0, ,00 0, ,97 Satunnaiset erät yhteensä , ,66 Liite 10. Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,55 Liite 11. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,79 Liite 12. Ympäristökulut Materiaalit ja palvelut , ,64 Henkilöstökulut , ,75 Poistot ja arvonalentumiset , ,65 Yhteensä , ,04 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu , ,23 Jätevesien käsittely , ,43 Jätehuolto , ,72 Maaperän ja pohjavesien suojelu , ,00 Melun ja tärinän torjunta , ,71 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu , ,05 Tutkimus ja kehitys , ,00 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet , ,90 Yhteensä , ,04

8 EMONYHTIÖN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Liite 13. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Yhteensä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset ,19 724,00 0, ,19 Vähennykset , ,12 0, ,14 Siirrot erien välillä , ,38 0, ,59 Hankintameno , , , ,79 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , , , ,50 Vähennysten, siirtojen ja fuusioiden kertyneet poistot , , , ,14 Tilikauden poisto , , , ,78 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,14 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Liite 14. Aineelliset hyödykket Maa ja vesialueet Rakennukset ja Rakennelmat Koneet ja Kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Hankintameno , , , , ,05 Lisäykset , , , , ,65 Vähennykset , , , , ,91 Siirrot erien välillä , , , ,34 Hankintameno , , , , ,13 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , , , , ,92 Vähennysten, siirtojen ja fuusioiden kertyneet poistot 0, , , , ,57 Tilikauden poisto 0, , , , ,99 Arvonalennukset , , ,00 0, ,34 Arvonalentumis-/palautuspoisto , ,73 Kertyneet poistot , , , , ,45 Arvonkorotukset ,34 0,00 0,00 0, ,34 Kirjanpitoarvo , , , , ,65 Kirjanpitoarvo , , , , ,10 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,74 Kirjanpitoarvo ,46 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja Rakennelmat Koneet ja Kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,21-0, , , ,20 Lisäykset , , , , ,26 Vähennykset , , ,18 Tilikauden poisto 0,00 Siirrot erien välillä , , , , ,93 Hankintameno , , , , ,35

9 EMONYHTIÖN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Ympäristönsuojelu Aineelliset hyödykkeet Aktivoidut ympäristömenot Hankintameno , ,90 Lisäykset , ,46 Poistot , ,64 Yhteensä , ,72 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu , ,36 Jätevesien käsittely , ,36 Jätehuolto , ,00 Maaperän ja pohjaveden suojelu , ,00 Melun ja tärinän torjunta , ,00 Yhteensä , ,72 Vuosina 2010 ja 2009 ei ole maksettu ympäristöperusteisia sakkoja, maksuja tai korvauksia, eikä ole saatu ympäristönsuojeluun liittyviä tukia tai avustuksia. Liite 15. Pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvat osakkeet, osuudet ja lainasaamiset Emoyhtiössä Konserniyhtiöt Osakkeet , ,39 Lainasaamiset , ,84 Yhteensä , ,23 Omistusyhteysyritykset Osakkeet , ,15 Lainasaamiset , ,00 Yhteensä , ,15 Muut Osakkeet, kirjanpitoarvo , ,16 Osakkeet, arvonkorotukset , ,16 Muut saamiset , , , ,24

10 Päästöoikeudet Yhtiö on saanut Euroopan unionin päästökauppadirektiivissä määriteltyjä päästöoikeuksia vastikkeetta yhteensä 1.5 miljoonaa tonnia ja käsitellyt ne kirjanpidossaan ns. nettomenettelyn mukaisesti eli toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erotus on käsitelty tulosvaikutteisesti, jos toteutuneet päästötonnit ovat ylittäneet saadut oikeudet. Tilikauden aikana toteutuneet päästöt olivat 1.4 miljoonaa tonnia, joten toteutuneilla päästöillä ei ollut tulos- ja tasevaikutusta. Tilikauden päättyessä päästöoikeuksien markkina-arvo oli 13,75 euroa tonnilta ja kokonaisarvo 2,8 miljoonaa euroa. Liite 16. Saamiset yhtiön johdolta Yhtiön johdolta ei ole saamisia. Vaihtuvat vastaavat Liite 17. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,17 Keskeneräiset tuotteet , ,37 Valmiit tuotteet , ,07 Muu vaihto-omaisuus , , , ,66 Saamisten erittely Liite 18. Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,38 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,38

11 Liite 19. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,99 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , ,79 Yhteensä , ,56 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,45 Muut saamiset , ,50 Yhteensä , ,95 Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset , ,48 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,78 Lyhytaikaiset korolliset saamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset , ,50 Korkosaamiset , ,87 Muut arvopaperit , ,26 Yhteensä , ,63 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Korkosaamiset , ,98 Yhteensä , ,98 Korkosaamiset , ,54 Muut arvopaperit , ,88 Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä , ,03 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Hyödykejohdannaissaamiset konsernilta , ,46 Muut siirtosaamiset konsernilta , ,04 Vakuutusmaksusaamiset 0, ,32 Hyödykejohdannaissaamiset , ,96 Henkilösivukuluerät 0, ,64 Muut siirtosaamiset , , , ,27

12 Liite 20. Aktivoidut korot, rakennukset, koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Koneet ja kalusto Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Yhteensä Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Liite 21. Oma pääoma Osakepääoma , ,30 Osakepääoma , ,30 Ylikurssirahasto , ,73 Pääoman palautus 0, ,00 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,08 Ylikurssirahasto , ,65 Vararahasto , ,12 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,12 Vararahasto ,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,20 0,00 Siirto vararahastosta 0, ,12 Siirto ylikurssirahastosta 0, ,08 Siirto voittovaroihin ,67 0,00 Varojen jako ,40 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,29 Siirto vapaan oman pääoman rahastosta ,67 Maa-alueiden arvonkorotuksen palautus , ,73 Edellisten tilikausien voitto , ,02 Tilikauden voitto/tappio , ,65 Sidottu oma pääoma , ,95 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Kertyneet tappiot , ,67 Tilikauden voitto ,08 0,00 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , ,53

13 Liite 22. Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-osakkeet R-osakkeet Yhteensä Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Osakeanti (Consolidated Papers) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2001) Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2002) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2003) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 5-11/ Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2004) Merkintä optio-oikeuden perusteella Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Mitätöidyt osakkeet Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Mitätöidyt osakkeet Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 12/ / Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Vasta-arvo (nimellisarvo) EUR 1.70 per osake A-osake R-osake Osakepääoma

14 Liite 23. Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Aineettomat oikeudet , ,81 Liikearvo , ,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Rakennukset ja rakennelmat , ,45 Koneet ja kalusto , ,93 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,80 Liite 24. Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Uudelleenjärjestelyvaraukset , ,05 Ympäristövaraukset , ,55 Eläkevaraukset , ,00 Muut varaukset , , , ,60 Liite 25. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennallinen verovelka poistoerosta , ,69 Laskennallinen verovelka johdannaisista , ,53 Laskennallinen verovelka käyttöomaisuuseristä , ,00 Laskennallinen verosaaminen tappiosta , ,47 Laskennallinen verosaaminen varauksista , ,62 Laskennallinen verosaaminen/-velka yhteensä , ,93 Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei ole merkitty taseeseen.

15 Liite 26. Lyhytaikaiset korolliset velat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Muut lyhytaikaiset lainat , ,63 Korkovelat , ,92 Yhteensä , ,55 Muut lyhytaikaiset lainat , ,88 Korkovelat , ,62 Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä , ,05 Liite 27. Muu lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,40 Ostovelat , ,09 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Saadut ennakot 9 020, ,26 Ostovelat , ,75 Muut velat , ,91 Siirtovelat , ,51 Yhteensä , ,43 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat , ,88 Muut velat , ,52 Yhteensä , ,40 Muut velat , ,47 Siirtovelat , ,65 Muu lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,44 Siirtovelkojen olennaiset erät Uudelleenjärjestelyvaraus , ,87 Siirtyvät palkka- ja lomapalkkavelat , ,38 Vuosialennukset , ,57 Muut siirtovelat , , , ,16

16 Liite 28. Vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset , ,00 Konserniyhtiön velasta Takaukset , ,51 Osakkuusyhtiöiden puolesta Takaukset , ,27 Muiden puolesta Takaukset , ,57 Muut omat vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasing-vastuut , ,88 Myöhemmin maksettavat leasing-vastuut , ,25 Kiinnitykset , ,00 Muut vastuut , ,00 Yhteensä Kiinnitykset , ,00 Takaukset , ,35 Leasing-vastuut , ,13 Muut vastuut , ,00 Yhteensä , ,48

17 Liite 29. Korolliset Lainat Pitkäaikaisen korollisen vieraan pääoman takaisinmaksuohjelma 31/12/2010 mukaan lukien lyhennysosuudet KEUR Total Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat metsämyyjiltä Muut pitkäaikaiset velat konserniyrityksille Joukkovelkakirjalainat MEUR Korko Valuutta Alkuperäinen Tasearvo Tasearvo lainamäärä Kiinteäkorkoiset ,600 USD 50,0 40,4 42, ,125 EUR 750,0 672,3 686, ,404 USD 507,9 340,7 369, ,250 USD 300,0 205,7 222, ,500 SEK 500,0 51,8 58, ,750 SEK 2400,0-268,8 Takaisinmaksetut lainat ,9 Vaihtuvakorkoiset Euribor+0.96 EUR 25,0 25,0 25, Euribor+0.72 EUR 50,0 49,9 49, Euribor+4.21 EUR 390,0 390,0 390, Euribor+2.39 EUR 25,0-24, Euribor+2.41 EUR 25,0-24, Stibor+3.70 SEK 1400,0-157,9 Takaisinmaksetut lainat ,0 2624,7 2320,9

18 Liite 30. Rahoitusinstrumenttien käypä arvo Avoimet riskienhallintaan käytetyt sopimukset MEUR Käypä arvo Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 135,4 156,6 Korko-optiot -35,3-26,7 Korkojohdannaiset yhteensä 100,1 129,9 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 42,0 52,2 Valuutanvaihtosopimukset 0,0 0,0 Valuuttaoptiot 4,4 30,3 Valuuttajohdannaiset yhteensä 46,4 82,5 Hyödykejohdannaiset Energia- ja paperijohdannaiset 19,0 4,3 Optioiden suojausinstrumentit Optioiden suojausinstrumentit 13,8-14,1 Nimellisarvo Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 4202,0 3912,6 Korko-optiot 601,0 387,4 Korkojohdannaiset yhteensä 4803,0 4300,0 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 5244,6 6411,9 Valuutanvaihtosopimukset 0,0 0,0 Valuuttaoptiot 3724,8 2446,6 Valuuttajohdannaiset yhteensä 8969,4 8858,5 Hyödykejohdannaiset Energia- ja paperijohdannaiset 543,9 716,0 Optioden suojausinstrumentit Optioiden suojausinstrumentit 83,1 104,7

19 YMPÄRISTÖVASTUUT Pateniemen saha-alue Stora Enso Oyj omistaa Oulussa kiinteistön, jolla on toiminut Pateniemen saha 1800-luvun lopulta vuoteen Toiminnan seurauksena puutavaran käsittelyja varastoalueiden maaperä on pilaantunut. Alueen puhdistamisesta ja kunnostamisesta on vastaa Stora Enso Oyj. Ympäristövaikutusten arviointi valmistui vuonna 2005 ja ympäristöriskien kartoitus valmistui helmikuussa Kaatopaikan sulkeminen sekä voimakkaimmin pilaantuneen alueen puhdistamisurakka aloitettiin joulukuussa Voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti, sekä maaperän puhdistamisen, että kaatopaikan sulkemisen on oltava valmiit vuoden 2014 loppuun mennessä. 2. Klooritehtaan kennosalin purku Stora Enso Oyj, silloinen Enso Oyj, myi paperikemian liiketoiminnan Akzo Nobelille vuonna Silloisessa kaupassa Oulussa sijaitseva kloori- ja kloraattitehdas siirtyi uudelle omistajalle. Tehdas toimii Eka Chemicals Oy:n nimellä. Kauppasopimuksessa määriteltiin, että ympäristövastuut ennen kauppahetkeä jäivät myyjälle. Vuonna 2007 purettiin käytöstä poistetut kloorin valmistuksessa käytetyt kennot siten, että ne eivät aiheuta työturvallisuusriskiä. Erikseen sovittiin, että kun Eka Chemicals lopettaa elohopeamenetelmään perustuva kloorin ja natriumhydroksidin valmistuksen, niin Stora Enso vastaa alueen puhdistamiskustannuksista kauppasopimuksen mukaisesti. Eka Chemicals n tulee lopettaa elohopeamenetelmä vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Kemijärven sellutehdas Kemijärven sellutehtaan tuotantotoiminta päättyi huhtikuussa Aluehallintovirasto antoi toiminnan lopettamisen ympäristölupapäätöksen huhtikuussa Stora Enso Oyj valitti lupapäätöksestä Vaasan hallintooikeuteen. Ympäristölupaprosessi on kesken. Tehdasalueen maaperä on puhdistettu 2010 voimassa olevan maaperän puhdistamisen ympäristöluvan mukaisesti. Vanha kaatopaikka on suljettu vuoden 2010 aikana ympäristöluvan mukaisesti. 4. Summan tehdas Summan tehtaan tuotanto loppui tammikuussa Toiminnan lopettamisen ympäristölupa on saatu kesällä Maaperän ja pohjaveden puhdistustoimenpiteet on pääosin tehty, samoin muut ympäristöluvassa olevat velvoitteet on pääosin täytetty.

20 5. Varkauden tehdas Varkauden tehdasalueella tehtiin maaperän pilaantuneisuuskartoitus vuonna 2010, liittyen sanomalehtipaperin tuotannon lopettamiseen. 6. Sunilan tehdas Sunilan tehdasalueella tehtiin suppea maaperän pilaantuneisuuskartoitus vuonna 2009, liittyen tehtaan sulkemissuunnitelmaan. Riskinarvion perusteella alueella ei ole tarvetta aloittaa puhdistamistoimia, koska teollinen toiminta jatkuu. 7. Heinola Fluting tehdas Stora Enso Oyj:n Heinolan Fluting tehtaan kaatopaikka-alueella sijaitsee nk. jäteliemiallas, joka rakennettiin vuonna 1979 laihalipeän varastointialtaaksi. Altaaseen on johdettu laihalipeää aina vuoteen 2001 asti. Kaatopaikka-alueen lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä annettiin vuonna 2006 lupamääräys alueen maaperän pilaantumisen selvittämisestä ja kunnostussuunnitelman laatimisesta. Tehtyjen selvitysten perusteella maaperä ei ole osoittautunut pilaantuneeksi, mutta jäteliemialtaan tyhjentäminen ja kunnostaminen on katsottu tarpeelliseksi. Alustava kunnostussuunnitelma on esitetty viranomaisille vuonna Lopullinen kunnostussuunnitelma ja aikataulu tarkentuvat tulevissa viranomaisneuvotteluissa.

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot