STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA. LIIKEVAIHTO 2a , ,53

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA. LIIKEVAIHTO 2a 3 259 545 853,05 2 681 624 281,53"

Transkriptio

1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 2a , ,53 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + / , ,80 Valmistus omaan käyttöön , ,36 Liiketoiminnan muut tuotot 2b , ,74 Materiaalit ja palvelut , ,19 Henkilöstökulut , ,78 Poistot ja arvonalentumiset , ,70 Liiketoiminnan muut kulut 6, , , , ,97 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,33 SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot , ,31 Satunnaiset kulut 0, ,97 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot , ,55 Välittömät verot , ,79 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , ,65 Tilikauden 2009 luvut sisältävät emoyhtiöön sulautettut tytäryhtiöt Stora Enso Saimaa Services Oy, Varenso Oy Pankavara Oy, Stora Enso Sales Finland Oy, Stora Enso Pulp and Paper Asia Oy ja Kombivoima Oy lähtien ja Sunila Oy lähtien

2 EMOYHTIÖN TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,65 Aineelliset hyödykkeet 14, , ,29 Sijoitukset 15 Osakkeet saman konsernin yrityksissä , ,39 Muut sijoitukset , ,17 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,66 Pitkäaikaiset saamiset , ,38 Lyhytaikaiset saamiset , ,93 Rahoitusarvopaperit , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,37 Vastattavaa , ,87 OMA PÄÄOMA 21 Osakepääoma , ,30 Ylikurssirahasto , ,65 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,02 Tilikauden voitto (tappio) , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,80 PAKOLLISET VARAUKSET , ,60 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma 26, 27, , ,21 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,87 Tilikauden 2009 luvut sisältävät emoyhtiöön sulautettut tytäryhtiöt Stora Enso Saimaa Services Oy, Varenso Oy Pankavara Oy, Stora Enso Sales Finland Oy, Stora Enso Pulp and Paper Asia Oy ja Kombivoima Oy lähtien ja Sunila Oy lähtien

3 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden voitto/tappio , ,65 Oikaisuerät: Välittömät verot , ,79 Tilinpäätössiirrot , ,55 Satunnaiset erät , ,66 Poistot ja arvonalennukset , ,70 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot , ,80 Nettorahoitustulot , ,89 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,54 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,11 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,48 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,59 Saadut korot liiketoiminnasta , ,85 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,23 Saadut osingot , ,97 Muut rahoituserät, netto , ,34 Maksetut välittömät verot , ,79 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,63 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,63 Investointien rahavirta: Tytäryritysten hankinnat , ,22 Muiden osakkeiden hankinnat , ,00 Investoinnit , ,61 Tytäryritysten myynnistä saadut tulot , ,53 Osakkuusyritysosuuksien myynnistä saadut tulot , ,31 Muiden osakkeiden myynnistä saadut tulot , ,27 Muun käyttöomaisuuden myynnistä saadut tulot , ,51 Muutos pitkäaikaisissa saamisissa , ,64 Investointien rahavirta (B) , ,43 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos , ,76 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 0, ,56 Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,20 Rahavarojen vähennys (A+B+C) , ,26 Muuntoerot , ,99 Rahavarat sulautuneissa yhtiöissä 0, ,26 Rahavarat tilikauden alussa , ,09 Rahavarat tilikauden lopussa , ,60

4 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 1. Laskentaperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomen kirjanpitolainsäädäntöä. Merkittävimmät laskentaperiaatteet on kuvattu konsernin liitetiedoissa (liite nro 1). Merkittävimmät erot konsernin ja Stora Enso Oyj:n laskentaperiaatteissa liittyvät: - Rahoitusvarojen ja -velkojen arvostamiseen - Johdannaissopimusten arvostamiseen sekä niihin liittyvien voittojen ja tappioiden kirjaamisperiaatteisiin - Arvopaperisijoitusten arvostamiseen - Laskennallisten verojen kirjaamisperiaatteisiin ja esittämisiin Liite 2a. Liikevaihto toimialoittain Aikakauslehtipaperit , ,00 Hienopaperit , ,00 Pakkauskartongit , ,00 Metsä , ,00 Muut toiminnot ja sisäiset myynnit , , , ,53 Liite 2b. Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot ja käyttökorvaukset , ,19 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,68 Vakuutuskorvaukset , ,44 Tuotanto- ja kunnossapitopalvelut , ,22 Avustukset, tuet ja korvaukset , ,44 Hallintopalvelut , ,25 Päästöoikeuksien myynnit , ,31 Muut liiketoiminnan tulot , , , ,74 Liite 3. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,86 Varaston muutos + / , , , ,89 Ulkopuoliset palvelut , ,30 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,19

5 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 4. Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , ,91 Henkilöstökulut yhteensä , ,78 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot , ,00 Toimitusjohtajan eläkesitoumukset Yhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta. Henkilöstön määrä keskimäärin Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Liite 5. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,05 Yhteensä , ,70 Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan aineelliset hyödykkeet.

6 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 6. Liiketoiminnan muut kulut Tuotteiden toimituskulut , ,32 Myyntipalkkiot , ,39 Vuokrakulut , ,25 Hallinto- ja toimistopalvelut , ,68 Vakuutusmaksut , ,28 Osakkeet ja osuudet, myyntitappio , ,16 Koneet ja kalusto, myyntitappio 3 932,96 0,00 Ympäristövarauksen muutos , ,02 Muut liiketoiminnan menot , ,54 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,60 Liite 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot , ,00 Veroneuvonta 6 947, ,00 Muut palkkiot , , , ,25 Liite 8. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,75 Omistusyhteysyrityksiltä , ,02 Muilta , ,20 Yhteensä , ,97 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä , ,07 Muilta , ,26 Yhteensä , ,33 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,99 Muilta , ,90 Yhteensä , ,89 Korkotuotot yhteensä , ,22 Sijoitusten arvonalentumiset Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautumiset , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,58 Muille , ,02 Yhteensä , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,89 Erään korko- ja rahoituskulut sisältyy kurssivoittoa/tappiota (netto) , ,90

7 Tuloslaskelman liitetiedot Liite 9. Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset ,00 0,00 Fuusiovoitto 0, , , ,31 Satunnaiset kulut Fuusiotappio 0, ,97 Muut satunnaiset kulut, kartellisakko 0, ,00 0, ,97 Satunnaiset erät yhteensä , ,66 Liite 10. Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,55 Liite 11. Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,79 Liite 12. Ympäristökulut Materiaalit ja palvelut , ,64 Henkilöstökulut , ,75 Poistot ja arvonalentumiset , ,65 Yhteensä , ,04 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu , ,23 Jätevesien käsittely , ,43 Jätehuolto , ,72 Maaperän ja pohjavesien suojelu , ,00 Melun ja tärinän torjunta , ,71 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu , ,05 Tutkimus ja kehitys , ,00 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet , ,90 Yhteensä , ,04

8 EMONYHTIÖN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Liite 13. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Yhteensä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset ,19 724,00 0, ,19 Vähennykset , ,12 0, ,14 Siirrot erien välillä , ,38 0, ,59 Hankintameno , , , ,79 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , , , ,50 Vähennysten, siirtojen ja fuusioiden kertyneet poistot , , , ,14 Tilikauden poisto , , , ,78 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,14 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Kirjanpitoarvo , , , ,65 Liite 14. Aineelliset hyödykket Maa ja vesialueet Rakennukset ja Rakennelmat Koneet ja Kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Hankintameno , , , , ,05 Lisäykset , , , , ,65 Vähennykset , , , , ,91 Siirrot erien välillä , , , ,34 Hankintameno , , , , ,13 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , , , , ,92 Vähennysten, siirtojen ja fuusioiden kertyneet poistot 0, , , , ,57 Tilikauden poisto 0, , , , ,99 Arvonalennukset , , ,00 0, ,34 Arvonalentumis-/palautuspoisto , ,73 Kertyneet poistot , , , , ,45 Arvonkorotukset ,34 0,00 0,00 0, ,34 Kirjanpitoarvo , , , , ,65 Kirjanpitoarvo , , , , ,10 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,74 Kirjanpitoarvo ,46 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja Rakennelmat Koneet ja Kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,21-0, , , ,20 Lisäykset , , , , ,26 Vähennykset , , ,18 Tilikauden poisto 0,00 Siirrot erien välillä , , , , ,93 Hankintameno , , , , ,35

9 EMONYHTIÖN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Ympäristönsuojelu Aineelliset hyödykkeet Aktivoidut ympäristömenot Hankintameno , ,90 Lisäykset , ,46 Poistot , ,64 Yhteensä , ,72 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu , ,36 Jätevesien käsittely , ,36 Jätehuolto , ,00 Maaperän ja pohjaveden suojelu , ,00 Melun ja tärinän torjunta , ,00 Yhteensä , ,72 Vuosina 2010 ja 2009 ei ole maksettu ympäristöperusteisia sakkoja, maksuja tai korvauksia, eikä ole saatu ympäristönsuojeluun liittyviä tukia tai avustuksia. Liite 15. Pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvat osakkeet, osuudet ja lainasaamiset Emoyhtiössä Konserniyhtiöt Osakkeet , ,39 Lainasaamiset , ,84 Yhteensä , ,23 Omistusyhteysyritykset Osakkeet , ,15 Lainasaamiset , ,00 Yhteensä , ,15 Muut Osakkeet, kirjanpitoarvo , ,16 Osakkeet, arvonkorotukset , ,16 Muut saamiset , , , ,24

10 Päästöoikeudet Yhtiö on saanut Euroopan unionin päästökauppadirektiivissä määriteltyjä päästöoikeuksia vastikkeetta yhteensä 1.5 miljoonaa tonnia ja käsitellyt ne kirjanpidossaan ns. nettomenettelyn mukaisesti eli toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erotus on käsitelty tulosvaikutteisesti, jos toteutuneet päästötonnit ovat ylittäneet saadut oikeudet. Tilikauden aikana toteutuneet päästöt olivat 1.4 miljoonaa tonnia, joten toteutuneilla päästöillä ei ollut tulos- ja tasevaikutusta. Tilikauden päättyessä päästöoikeuksien markkina-arvo oli 13,75 euroa tonnilta ja kokonaisarvo 2,8 miljoonaa euroa. Liite 16. Saamiset yhtiön johdolta Yhtiön johdolta ei ole saamisia. Vaihtuvat vastaavat Liite 17. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,17 Keskeneräiset tuotteet , ,37 Valmiit tuotteet , ,07 Muu vaihto-omaisuus , , , ,66 Saamisten erittely Liite 18. Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,38 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,38

11 Liite 19. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,99 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , ,79 Yhteensä , ,56 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,45 Muut saamiset , ,50 Yhteensä , ,95 Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset , ,48 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,78 Lyhytaikaiset korolliset saamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset , ,50 Korkosaamiset , ,87 Muut arvopaperit , ,26 Yhteensä , ,63 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Korkosaamiset , ,98 Yhteensä , ,98 Korkosaamiset , ,54 Muut arvopaperit , ,88 Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä , ,03 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Hyödykejohdannaissaamiset konsernilta , ,46 Muut siirtosaamiset konsernilta , ,04 Vakuutusmaksusaamiset 0, ,32 Hyödykejohdannaissaamiset , ,96 Henkilösivukuluerät 0, ,64 Muut siirtosaamiset , , , ,27

12 Liite 20. Aktivoidut korot, rakennukset, koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Koneet ja kalusto Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Yhteensä Aktivoidut korot , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset , ,00 Aktivoidut korot , ,00 Liite 21. Oma pääoma Osakepääoma , ,30 Osakepääoma , ,30 Ylikurssirahasto , ,73 Pääoman palautus 0, ,00 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,08 Ylikurssirahasto , ,65 Vararahasto , ,12 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,12 Vararahasto ,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,20 0,00 Siirto vararahastosta 0, ,12 Siirto ylikurssirahastosta 0, ,08 Siirto voittovaroihin ,67 0,00 Varojen jako ,40 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,29 Siirto vapaan oman pääoman rahastosta ,67 Maa-alueiden arvonkorotuksen palautus , ,73 Edellisten tilikausien voitto , ,02 Tilikauden voitto/tappio , ,65 Sidottu oma pääoma , ,95 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,20 Kertyneet tappiot , ,67 Tilikauden voitto ,08 0,00 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , ,53

13 Liite 22. Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-osakkeet R-osakkeet Yhteensä Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Osakeanti (Consolidated Papers) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2001) Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2002) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2003) Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 5-11/ Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Merkintä optio-oikeuden perusteella Mitätöidyt osakkeet (yhtiökokous 2004) Merkintä optio-oikeuden perusteella Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Mitätöidyt osakkeet Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Mitätöidyt osakkeet Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 12/ / Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Muunto A-osakkeista R-osakkeiksi 1-11/ Vasta-arvo (nimellisarvo) EUR 1.70 per osake A-osake R-osake Osakepääoma

14 Liite 23. Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Aineettomat oikeudet , ,81 Liikearvo , ,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Rakennukset ja rakennelmat , ,45 Koneet ja kalusto , ,93 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,80 Liite 24. Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Uudelleenjärjestelyvaraukset , ,05 Ympäristövaraukset , ,55 Eläkevaraukset , ,00 Muut varaukset , , , ,60 Liite 25. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennallinen verovelka poistoerosta , ,69 Laskennallinen verovelka johdannaisista , ,53 Laskennallinen verovelka käyttöomaisuuseristä , ,00 Laskennallinen verosaaminen tappiosta , ,47 Laskennallinen verosaaminen varauksista , ,62 Laskennallinen verosaaminen/-velka yhteensä , ,93 Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei ole merkitty taseeseen.

15 Liite 26. Lyhytaikaiset korolliset velat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Muut lyhytaikaiset lainat , ,63 Korkovelat , ,92 Yhteensä , ,55 Muut lyhytaikaiset lainat , ,88 Korkovelat , ,62 Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä , ,05 Liite 27. Muu lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,40 Ostovelat , ,09 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Saadut ennakot 9 020, ,26 Ostovelat , ,75 Muut velat , ,91 Siirtovelat , ,51 Yhteensä , ,43 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat , ,88 Muut velat , ,52 Yhteensä , ,40 Muut velat , ,47 Siirtovelat , ,65 Muu lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,44 Siirtovelkojen olennaiset erät Uudelleenjärjestelyvaraus , ,87 Siirtyvät palkka- ja lomapalkkavelat , ,38 Vuosialennukset , ,57 Muut siirtovelat , , , ,16

16 Liite 28. Vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset , ,00 Konserniyhtiön velasta Takaukset , ,51 Osakkuusyhtiöiden puolesta Takaukset , ,27 Muiden puolesta Takaukset , ,57 Muut omat vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasing-vastuut , ,88 Myöhemmin maksettavat leasing-vastuut , ,25 Kiinnitykset , ,00 Muut vastuut , ,00 Yhteensä Kiinnitykset , ,00 Takaukset , ,35 Leasing-vastuut , ,13 Muut vastuut , ,00 Yhteensä , ,48

17 Liite 29. Korolliset Lainat Pitkäaikaisen korollisen vieraan pääoman takaisinmaksuohjelma 31/12/2010 mukaan lukien lyhennysosuudet KEUR Total Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat metsämyyjiltä Muut pitkäaikaiset velat konserniyrityksille Joukkovelkakirjalainat MEUR Korko Valuutta Alkuperäinen Tasearvo Tasearvo lainamäärä Kiinteäkorkoiset ,600 USD 50,0 40,4 42, ,125 EUR 750,0 672,3 686, ,404 USD 507,9 340,7 369, ,250 USD 300,0 205,7 222, ,500 SEK 500,0 51,8 58, ,750 SEK 2400,0-268,8 Takaisinmaksetut lainat ,9 Vaihtuvakorkoiset Euribor+0.96 EUR 25,0 25,0 25, Euribor+0.72 EUR 50,0 49,9 49, Euribor+4.21 EUR 390,0 390,0 390, Euribor+2.39 EUR 25,0-24, Euribor+2.41 EUR 25,0-24, Stibor+3.70 SEK 1400,0-157,9 Takaisinmaksetut lainat ,0 2624,7 2320,9

18 Liite 30. Rahoitusinstrumenttien käypä arvo Avoimet riskienhallintaan käytetyt sopimukset MEUR Käypä arvo Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 135,4 156,6 Korko-optiot -35,3-26,7 Korkojohdannaiset yhteensä 100,1 129,9 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 42,0 52,2 Valuutanvaihtosopimukset 0,0 0,0 Valuuttaoptiot 4,4 30,3 Valuuttajohdannaiset yhteensä 46,4 82,5 Hyödykejohdannaiset Energia- ja paperijohdannaiset 19,0 4,3 Optioiden suojausinstrumentit Optioiden suojausinstrumentit 13,8-14,1 Nimellisarvo Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 4202,0 3912,6 Korko-optiot 601,0 387,4 Korkojohdannaiset yhteensä 4803,0 4300,0 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 5244,6 6411,9 Valuutanvaihtosopimukset 0,0 0,0 Valuuttaoptiot 3724,8 2446,6 Valuuttajohdannaiset yhteensä 8969,4 8858,5 Hyödykejohdannaiset Energia- ja paperijohdannaiset 543,9 716,0 Optioden suojausinstrumentit Optioiden suojausinstrumentit 83,1 104,7

19 YMPÄRISTÖVASTUUT Pateniemen saha-alue Stora Enso Oyj omistaa Oulussa kiinteistön, jolla on toiminut Pateniemen saha 1800-luvun lopulta vuoteen Toiminnan seurauksena puutavaran käsittelyja varastoalueiden maaperä on pilaantunut. Alueen puhdistamisesta ja kunnostamisesta on vastaa Stora Enso Oyj. Ympäristövaikutusten arviointi valmistui vuonna 2005 ja ympäristöriskien kartoitus valmistui helmikuussa Kaatopaikan sulkeminen sekä voimakkaimmin pilaantuneen alueen puhdistamisurakka aloitettiin joulukuussa Voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti, sekä maaperän puhdistamisen, että kaatopaikan sulkemisen on oltava valmiit vuoden 2014 loppuun mennessä. 2. Klooritehtaan kennosalin purku Stora Enso Oyj, silloinen Enso Oyj, myi paperikemian liiketoiminnan Akzo Nobelille vuonna Silloisessa kaupassa Oulussa sijaitseva kloori- ja kloraattitehdas siirtyi uudelle omistajalle. Tehdas toimii Eka Chemicals Oy:n nimellä. Kauppasopimuksessa määriteltiin, että ympäristövastuut ennen kauppahetkeä jäivät myyjälle. Vuonna 2007 purettiin käytöstä poistetut kloorin valmistuksessa käytetyt kennot siten, että ne eivät aiheuta työturvallisuusriskiä. Erikseen sovittiin, että kun Eka Chemicals lopettaa elohopeamenetelmään perustuva kloorin ja natriumhydroksidin valmistuksen, niin Stora Enso vastaa alueen puhdistamiskustannuksista kauppasopimuksen mukaisesti. Eka Chemicals n tulee lopettaa elohopeamenetelmä vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Kemijärven sellutehdas Kemijärven sellutehtaan tuotantotoiminta päättyi huhtikuussa Aluehallintovirasto antoi toiminnan lopettamisen ympäristölupapäätöksen huhtikuussa Stora Enso Oyj valitti lupapäätöksestä Vaasan hallintooikeuteen. Ympäristölupaprosessi on kesken. Tehdasalueen maaperä on puhdistettu 2010 voimassa olevan maaperän puhdistamisen ympäristöluvan mukaisesti. Vanha kaatopaikka on suljettu vuoden 2010 aikana ympäristöluvan mukaisesti. 4. Summan tehdas Summan tehtaan tuotanto loppui tammikuussa Toiminnan lopettamisen ympäristölupa on saatu kesällä Maaperän ja pohjaveden puhdistustoimenpiteet on pääosin tehty, samoin muut ympäristöluvassa olevat velvoitteet on pääosin täytetty.

20 5. Varkauden tehdas Varkauden tehdasalueella tehtiin maaperän pilaantuneisuuskartoitus vuonna 2010, liittyen sanomalehtipaperin tuotannon lopettamiseen. 6. Sunilan tehdas Sunilan tehdasalueella tehtiin suppea maaperän pilaantuneisuuskartoitus vuonna 2009, liittyen tehtaan sulkemissuunnitelmaan. Riskinarvion perusteella alueella ei ole tarvetta aloittaa puhdistamistoimia, koska teollinen toiminta jatkuu. 7. Heinola Fluting tehdas Stora Enso Oyj:n Heinolan Fluting tehtaan kaatopaikka-alueella sijaitsee nk. jäteliemiallas, joka rakennettiin vuonna 1979 laihalipeän varastointialtaaksi. Altaaseen on johdettu laihalipeää aina vuoteen 2001 asti. Kaatopaikka-alueen lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä annettiin vuonna 2006 lupamääräys alueen maaperän pilaantumisen selvittämisestä ja kunnostussuunnitelman laatimisesta. Tehtyjen selvitysten perusteella maaperä ei ole osoittautunut pilaantuneeksi, mutta jäteliemialtaan tyhjentäminen ja kunnostaminen on katsottu tarpeelliseksi. Alustava kunnostussuunnitelma on esitetty viranomaisille vuonna Lopullinen kunnostussuunnitelma ja aikataulu tarkentuvat tulevissa viranomaisneuvotteluissa.

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

STORA ENSO OYJ EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA STORA ENSO OYJ 1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 2a 2 681 624 281,53 3 434 233 646,13 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + / - -51 986 515,80-42

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot