Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki 16USP0069 ASEMAKAAVASELOSTUS Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

2 1 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos

3 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos LAPPEENRANNAN KAUPUNKI RAUHAN SATAMAN ALUE ASEMAKAAVA, ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HEINÄKUUN 3. PÄIVÄNÄ 2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava Asemakaavan muutos Muodostuu Laatija: Vireille tulo: Hyväksytty: Yhteinen vesialue 876:22:1 (osa) 563 Tiuruniemen kylä osalle tilaa 11: Rauha virkistys- ja liikennealueet. 224 Rauha kortteli 284, puisto-, lähivirkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueet. Pöyry Finland Oy, Lappeenrannan toimisto, os. Valtakatu 25, Lappeenranta, yhteyshenkilö arkkitehti Matti Veijovuori. Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63 :n mukaisesti tiedottamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta lehtikuulutuksella Kv Suunnittelualue HC Saimaa kylpylähotelli Suunnittelualueen sijainti

4 3 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan virallinen nimi: Tarkoitus: Laajuustiedot: Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Rauhan kaupunginosassa, Rauhan matkailu- ja vapaa-aikakeskuksen alueella. Alue käsittää Rauhan asemakaavan satama-, puisto- ja lähivirkistysaluetta sekä kaavoittamatonta vesialuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty sivun 2 kartalla. Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Mahdollistaa kelluvien asuntojen ja palveluiden sijoittaminen satamaalueelle. Maa-alueelle sijoitetaan satamatoimintoihin liittyviä ja tukeutuvia palveluja sekä satamatoimintojen tarvitsemia paikoitustiloja. Kokonaispinta-ala 7,03 hehtaaria, josta W/LS-aluetta on noin 5,62 hehtaaria. Puistoa n. 0,19 ha ja lähivirkistysaluetta n. 0,04 ha Satama-aluetta (LS-3) noin 0,26 ha ja venevalkamaa noin 0,09 ha Autopaikkojen korttelialuetta noin 0,06 ha Katualuetta noin 0,18 ha Vesialuetta noin 0,59 ha Rakennusoikeus yhteensä 4770 k-m 2 Tämän asemakaavaselostuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: 1. Perusselvityskartat: 1a Maanomistus, 1b Infraverkko, 1c Rakennettu ympäristö 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Viranomaisneuvottelun muistio 4. Havainnepiirros 5. Asemakaavakartta 1: Asemakaavan seurantalomakkeet 7. Rakentamisohjeisto 8. Ruoppauskaavio 9. a) MRA 30 :n kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet b) Lyhennelmät MRA 30 :n kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin c) Luettelo osallisista, joita on kuultu kirjeitse. Kaava-aluetta koskevia asiakirjoja, taustaselvityksiä ja lähdemateriaalia: 1. Rauhan sataman ja vesialueen asemakaavan muutos. Luontoselvitys Pöyry Finland Oy Tiurun ja Rauhan osayleiskaavan muutos. Joutsenon kaupunki; Pöyry Environment Oy Rauhan ydinalueen asemakaavan muutos. Lappeenrannan kaupunki, Pöyry Finland Oy New Port Saimaa Gardens Rauhan huvivenesataman pohjatutkimukset. Insinööritoimisto Geosaimaa ky New Port Saimaa Gardens rauhan huvivenesataman rakentaminen; maanrakennustyö I rakennusvaihe (alue a). Insinööritoimisto Geosaimaa ky Rauhan entinen sairaala-alue; maaperätutkimukset (Pöyry Environment Oy ). 7. Maaperän pilaantuneisuuden perusselvitysraportti; Entisen Rauhan sairaalan jakelualue. Holiday Club Resorts Oy, Pöyry Building Services Oy Tiuruniemen hulevesiselvitys. Hulevesisuunnitelma/ Rauhan alue. Lappeenrannan kaupunki, Pöyry Finland Oy Rauhan sataman asemakaavamuutosalueen arkeologinen vedenalaisinventointi ja Subreering Ammattisukellustyöt Oy 2012 Johanna Mäkinen. 10. Rauhan satama-alueen taustamelun mittaus. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

5 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos SISÄLTÖ PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen historiaa Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Ympäristön häiriö- ja riskitekijät Maanomistus Väestö ja työpaikat Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tausta ja tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet Suunnitteluvaiheet Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun luonnosvaihtoehdot ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavan yleiskuvaus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Asemakaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Tutkimukset ja selvitykset, arviointimenetelmä Ekologiset vaikutukset - Vaikutukset luonnonympäristöön (FM Soile Turkulainen) Vaikutukset maisemaan ja kulttuurimaisemaan Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset liikenneverkkoon, liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen Sosiaaliset vaikutukset Kulttuuriset vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN... 43

6 5 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt vuoden 2011 lopulla. MRA 26 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Lappeenrannassa Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtävillä olosta lehtikuulutuksella sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille. OAS pidetään MRL:n 62 :n ja 63 :n mukaisesti nähtävillä alkaen kaavaprosessin ajan. Asemakaavaluonnos on pidetty MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana , jolloin siitä on pyydetty lausunnot suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. MRA 30 :n kuulemisessa saatiin 10 pyydettyä lausuntoa ja seitsemän mielipidettä. Asemakaavaa on tarkistettu kuulemisessa saadun palautteen pohjalta ja laadittu asemakaavaehdotus. Kaavaan tehtyjä muutoksia on selostettu tarkemmin tämän selostuksen kohdassa 3.4. Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja pidetään sen jälkeen MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa. Tämän jälkeen kaava viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Asemakaavan on laatinut Pöyry Finland Oy Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. Kaavatyötä on valmistellut Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoitus. Kaupunkiorganisaatiosta työhön ovat osallistuneet lisäksi kadut ja ympäristö-toimiala, kiinteistö- ja mittaustoimi, rakennusvalvonta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan Energia Oy. Lisäksi kaavan valmisteluun ovat osallistuneet Marinetek Group, Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy ja Miriensis Oy. 1.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostetaan Rauhan sataman alueelle uusi vapaa-ajan asuntojen alue (W/LS), johon liittyy mantereella satamatoimintoja (LS-3) sekä virkistysalueita (VL, VP) ja katuja. Pääosan suunnittelualueesta muodostaa nykyisen huvivenesataman paikalle sijoittuva vesialue (W/LS), jolle saa sijoittaa ponttoneille rakennettuja kelluvia vapaa-ajan asuntoja ja palveluita. Lisäksi alueelle saa sijoittaa kelluvia laituri- ja terassirakenteita la/te-1-alueille. W/LS-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 4190 k-m 2. Rakentamisalueet painottuvat alueen etelä- ja itäosaan, kun taas Rantatorin jatkeena oleva pohjois-eteläsuuntainen akseli on jätetty talonrakentamiselta vapaaksi. Kulku vapaa-ajan asuntoihin tapahtuu kelluvia laitureita pitkin. Asunnot tulee liittää vesijohto- ja viemäriverkkoon. Satama-alueen palveluja ja pysäköintiä varten on osoitettu satama-alue (LS-3), joille saa sijoittaa satamatoimintaa palvelevia huolto- ja palvelurakennuksia sekä laiturirakenteita. LS-3-alueella on vapaaajan asuntoja ja satamaa palveleva pysäköimispaikka. Suunnittelualueen kaakkoisosassa on venevalkama-alue (LV), joka sisältää kiinteistötoimituksessa muodostetut kaksi venevalkamaoikeuskäyttöyksikköä. Rauhan Kylpylänpuistoon liittyvä ranta-alue suunnittelualueen länsiosassa on osoitettu puistoalueena (VP) ja suunnittelualueen luoteiskulma lähivirkistysalueena (VL). Puistoon sijoittuu uimaranta-alue (vv-1). Suunnittelualueen katuyhteytenä toimii Alminraitti -niminen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. Alminraitti rajoittuu kahdessa kohtaa W/LS-alueeseen. Suunnittelualueella ei ole luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita eikä kaavaan ole ollut tarpeen sisällyttää luonnonympäristöä koskevia varauksia tai merkintöjä. Kylpylänpuiston ranta-alue puustoineen sisältyy VP-alueeseen. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 7,03 hehtaaria, josta W/LS-aluetta on noin 5,62 hehtaaria. Puistoa on noin 0,19 ha ja lähivirkistysaluetta noin 0,04 ha. Satama-aluetta (LS-3) on noin 0,26 ha, ve-

7 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos nevalkamaa noin 0,09 ha, autopaikkojen korttelialuetta noin 0,06 ha, katualuetta noin 0,18 ha ja vesialuetta noin 0,59 ha. Alueen rakennusoikeus on yhteensä 4770 k-m 2. Lopullinen vapaa-ajan asuntojen määrä on noin 40 kpl. 1.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamiseksi tulee ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä osakaskunnan ja kaupungin sekä Salpasafarien ja kaupungin kesken solmia maankäyttösopimus ellei osakaskunta myy vesialuetta kaupungille (ks. tarkemmin luku 6). Kaavan rakentamisalueiden toteuttaminen voidaan aloittaa asemakaavan saatua lainvoiman. Satama-alueen rakentaminen etenee kysynnän mukaan. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen historiaa Nykyistä Rauhan ranta-aluetta on 1800-luvun lopulle asti kutsuttu Jakosenrannaksi Jakosen talon ja suvun mukaan luvun loppupuolella Rauhan editse kulki vilkkaasti liikennöity laivaväylä, joka on merkitty vuodelta 1884 olevaan merikorttiin luvulla Gustaf Alm osti Jakosenrannan laituripaikan 8000 markan hinnasta tilallinen Yrjö Jakoselta. Helmikuussa 1885 Alm ja kauppias F. Sergejeff ostivat höyrylaivan, joka kastettiin Imatraksi. Laiva alkoi liikennöidä Lappeenrannan ja Ruokolahden välillä ja se pysähtyi mm. Jakosenrannassa, joka palveli Imatran matkailua. Venäjän keisari Aleksanteri III vieraili Imatrankoskella. Keisarillinen seurue tuli Jakosenrantaan Marevo -nimisellä laivalla neljän suomalaisen luotsiveneen saattelemana. Keväällä 1892 keisari myönsi Almin anomuksesta luvan käyttää Jakosenrannasta nimitystä "Keisarinranta", joka painettiin laivojen aikatauluihin. Nimitys on aikojen myötä jäänyt pois käytöstä ja unohtunut. Gustaf Alm aloitti majoitustoiminnan Rauhassa vuonna Myöhemmin 1900-luvun alussa Rauha muuttui täyshoitolasta nykyaikaiseksi kylpylaitokseksi, joka oli erityisesti venäläisten suosiossa. Vuonna 1923 tapahtuneen tulipalon jälkeen kylpylaitosta ei enää rakennettu uudelleen, vaan alue siirtyi 1924 piirimielisairaalan kuntainliitolle. Matkailutoiminnan aikana ranta-alue palveli niin satamana kuin itäisiltä osiltaan myös uimarantana. Ranta-alueelta on säilynyt kylpylän aikaista valokuvamateriaalia, erityisesti uimarannan osalta, mutta keskeistä laivarantaa näkyy kuvissa runsaan puuston vuoksi vähän. Alueelta ei ole myöskään tiettävästi säilynyt kylpylän aikaista karttaa. Rauhan sairaalan aikana vuodesta 1926 lähtien ranta-alue toimi lähinnä puutavaran lastaus- ja varastointialueena. Alueelle muodostui laaja puutavaran varastokenttä, josta puut kuljetettiin viereiseen lämpökeskukseen. Rauha säilyi yhtenä Etelä-Saimaan matkustajalaivaliikenteen keskeisistä satamista 1930-luvulle saakka, minkä jälkeen rautatie- ja maantieliikenne veivät vähitellen voiton vesiliikenteeltä henkilökuljetuksen hallitsevana muotona. Puutavaran varastointi päättyi vuonna 1972, jolloin lämpökeskus muutettiin öljykäyttöiseksi.

8 7 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Näkymä Jakosenrannasta. Kuva on todennäköisesti 1900-luvun alusta. Näkymä Keskipaviljongilta rantaan. Kuva on todennäköisesti 1900-luvun alusta. Rauhan aluetta 1937.

9 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Luonnonympäristö Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja mahdolliset luontoarvoiltaan merkittävät kohteet. Luontoselvitystä varten koottiin aluetta koskevat luontotiedot ja tehtiin maastokäynnit ja Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä. Lähtötiedot Tiurun ja Rauhan osayleiskaavamuutosta ja Rauhan ydinalueen asemakaavaa varten on tehty luontoselvitykset vuonna 2006 (Pöyry Environment Oy). Asemakaavan luontoselvityksessä on mainittu huomionarvoisena luontokohteena sataman länsipuolen ruovikko ja rantapuusto. Asemakaavamuutosta varten tarkistettujen ympäristöhallinnon OIVA -ympäristö- ja paikkatietopalvelun, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin tietojen mukaan alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia luontokohteita tai uhanalaisten lajien esiintymiä. Selvitysalue sijaitsee I Salpausselän alueella. Sataman kohdalla maasto on loivapiirteistä ja maaperä osin täyttömaata. Vesistöalueena on Suur-Saimaan vesistöalueen Ala-Saimaan lähialue (vesistöalueen nro 4.112). Sataman edustalta lounaaseen on avointa selkävettä noin 3 km ja itäpuolelle jää loivapiirteinen lahti, jota pohjoisessa rajaa Lammassaari (kuva 1). Vesistöjen tilan arvioinnissa Suur-Saimaan ekologinen luokka on arvioitu erinomaiseksi (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008). Selvitysalue sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellun Tiuruniemen pohjavesialueen ( ) Saimaaseen rajoittuvaan pohjoisreunaan, joka ei ole pohjaveden muodostumisaluetta. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 14,72 km2, muodostumisalueen pinta-ala 10,9 km2 ja arvio muodostuvan pohjaveden määrästä 8500 m3/d (Suomen ympäristökeskus 2009). Pohjaveden pinta on pohjavesialueella suppia lukuun ottamatta syvällä. Tulokset Satama-alueen itäosassa on laivalaituri ja vanha uimalaituri (kuva alla). Ranta on pengerretty kivistä ladotulla penkereellä. Rakenteilla oleva Rantatorin alue ulottuu melkein rantaan asti, niin että väliin jää kapea kaistale, jossa kasvaa muutamia nuoria koivuja, mäntyjä, raitoja ja vaahteroita. Laivalaiturin kohdalla on hoitamatonta joutomaa-aluetta, jossa kasvaa mm. leskenlehteä, pujoa, vadelmaa, nokkosta, hevonhierakkaa ja syysmaitiaista. Laiturien välissä on hieman siimapalpakkoa ja kaakossa jää selvitysalueen ulkopuolelle pienialainen ruovikko. Selvitysalueen itäosan rantaa. Huvivenesatama 8

10 9 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Laivalaiturin ja sen länsipuolella olevan venelaiturin välinen vesialue on avointa ja rantaa reunustaa kivinen penger. Penkereen reunassa kasvaa muutamia koivuja ja joutomaiden- ja nurmikenttien kasvillisuutta. Satama-alueen länsiosassa rantaa reunustavat koristepuiksi istutetut terijoensalavat. Niiden alla kasvaa mm. keltamoa ja vuohenputkea (kuvat ohessa). Tiuruniemeen ja Rauhaan tehdyssä kasvikartoituksessa (Saarinen & Valtonen 2006) mainitaan, että terijoensalavien alla kukkii koristekasveina kaukaasiankirahvinkukkia. Rantapenger on jyrkkä, mutta ei kivetty, ja sen edustalla on laajahko ruovikkoalue. Penkereen ja ruovikon välissä on kivikkoista rantaa, jossa kasvaa hieman rantakasveja, mm. vataa. Länsireunalla ruovikko ulottuu selvitysalueen ulkopuolelle ja rajoittuu niemen rantapuustoon, jonka muodostavat kookkaat tervalepät ja kohtalaisen iäkkäät männyt. Niiden alla kasvaa nuoria pihlajia, mustikkaa, puolukkaa, metsäkastikkaa ja alueelle levinnyttä keltamoa. Ruovikon läpi kulkee lounaiskulmaan veneura. Ruovikon suojissa pesii ja ruokailee mm. silkkiuikkuja, mutta erityisen merkittävä se ei pesimäalueena tai muuton aikaisena levähdyspaikkana ole (paikallisen lintuasiantuntijan Karri Kuitusen arvio). Rantaa huvivenesataman kohdalla Selvitysalueen länsiosan ruovikkoa ja rantapuustoa Johtopäätökset Luontoselvityksen perusteella kaavamuutosalueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka rajoittaisivat sen maankäyttöä. Alueella ei todettu luonnonsuojelulain suojeltuja (29 ) luontotyyppejä, vesilaki- (15 a ja 17 a) tai metsälakikohteita (10 ) eikä sillä arvioida olevan erityistä merkitystä muulle uhanalaiselle tai muuten huomionarvoiselle lajistolle. Länsireunan rantapuuston säilyttäminen on suositeltavaa. Mahdollinen vesialueella tapahtuva rakentaminen tulee toteuttaa niin, ettei se heikennä vesistön tilaa. Lähteet: Geologian tutkimuskeskus 2011: Geokartta-palvelu (http://geokartta.gtk.fi/) ja tietoaineistot/reunamuodostumat (http://www.gsf.fi/aineistot/mp-opas/jaatikkojoki_rm.htm). Pöyry Environment Oy 2006a: Tiurun ja Rauhan osayleiskaavan muutoksen luontoselvitys. 21 s. Pöyry Environment Oy 2006b: Rauhan ydinalueen ja Vipeleen alueen asemakaavaan luontoselvitys. 13 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. ja Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Saarinen, K. & Valtonen, A. 2006: Joutsenon Tiuruniemen ja Rauhan sairaala-alueiden rikas kasviperintö. Lutukka 22: Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Luonto ja luonnonvarat. Suomen ympäristökeskus. Valtion ympäristöhallinnon virastojen OIVA-ympäristöja paikkatietopalvelu.

11 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Yhteydenotot: Lappeenrannan kaupunki, kaavoitus ja ympäristötoimi sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Rakennettu ympäristö Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan Rauhan matkailu- ja vapaa-aikakeskuksen alueella. Alue on Saimaan rannassa noin 300 metriä kylpylähotelli Holiday Club Saimaan pohjoispuolella. Suunnittelualue käsittää Saimaan vesialuetta sekä siihen välittömästi liittyvää ranta-aluetta noin metrin leveydeltä. Suunnittelualueen keskeisen osan muodostaa vuonna 2009 valmistunut New Port Saimaa Gardens huvivenesatama, jossa on tällä hetkellä noin 40 venepaikkaa. Sataman länsireunassa on noin 100 metrin pituinen aallonmurtajana toimiva laituri, johon liittyy kolme pistolaituria. Laiturit on toteutettu kelluvina betoniponttonilaitureina. Laiturien korkeusasema noudattaa vedenpinnan korkeusasemaa. Satamaalueen itäosassa on vanha puurakenteinen laivalaituri, jonka alkupää on pengerrettyä maalaituria. Laivalaiturin itäpuolella on huonokuntoinen puinen venelaituri. Rantatori Lappeenrannan kaupunki/ Raimo Suomela Kylpylänpuisto Ilmakuva kesältä 2012 Rantaviiva on huvivenesataman länsiosassa louheella verhottua luiskaa ja tämän itäpuolella luonnonkivistä ladottua pystysuoraa pengerrystä. Sataman länsipuolella rantapenger on jyrkkä, mutta ei kivetty, ja sen edustalla on laajahko ruovikkoalue. Ranta-alue on keväällä 2013 sataman kohdalla avointa, pääosin sepeli- ja hiekkapintaista kenttää. Sataman läpi kulkee Alminraitin päällystetty ajorata. Kylpylänpuiston ja Rantatorin alueella on tehty kevään ja kesän 2013 aikana ympäristötöitä. Sataman länsipuolella on Rauhan kylpylänpuistoon liittyvä puistomainen ranta-alue, jolla sijaitsee vuonna 2011 valmistunut kotarakennus sekä kotieläinaitauksia. Kesällä 2013 rantaan valmistui Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy:n toimitalo, joka sisältää mm. kahvilan ja terassitilaa. Vesialueella on määräaikaisella 5 vuoden rakennusluvalla kelluva asuinrakennus, joka oli kesän 2012 loma-asuntomessujen oheiskohde. Rakennetun ympäristön nykytilanne on esitetty liitekartalla 1c. 10

12 11 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Suunnittelualueen eteläpuolella on Marina Village-niminen vuosina toteutettu lomaasuntokokonaisuus, joka muodostuu pitkänomaisen Rantatorin ympärille. Marina Village käsittää 30 rivitaloasuntoa ja vuonna 2013 valmistuvan pienkerrostalon. Rantatorin itäreunalla on vuonna 1936 valmistunut entinen pesularakennus, nykyinen liike- ja näyttelyrakennus. Torin eteläreunaa rajaa entinen korjauspajarakennus, johon on valmistunut kesällä 2012 ravintola. Torin pohjoispäässä on Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n pumppaamorakennus. Suunnittelualueen etelärajaa pitkin kulkee rannan suunnassa viettoviemäri/viemärit sekä vesijohto, joihin on rakennettu venesataman kohdalle kaksi tonttiliittymää. Samassa kaivannossa viettoviemärin kanssa on osan matkaa myös hulevesiputki, jonka purkupaikka on Saimaassa noin 230 metrin päässä rannasta. Kaavamuutosalueen eteläpuolella on vuonna 2011 valmistunut Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n jäteveden pumppaamo, joka korvaa satamassa sijainneen vanhan pumppaamon. Rauhasta vesistön poikki Imatran Lammassaareen kulkeva paineviemäri on poistettu käytöstä. Uudesta pumppaamosta lähtee kaakkoon paineviemäri (osittain suunnittelualueella), jonka kautta jätevedet pumpataan nykyisin etelään Korvenkylän taajaman verkostoon. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kaukolämpöverkosto ulottuu suunnittelualueen eteläpuolisille Marina Villagen kiinteistöille sekä alueen länsipuolelle mm. Rantalaan. Suunnittelualueen sisällä ei ole kaukolämpö- eikä maakaasujohtoja. Vesi- ja viemäriverkko on esitetty liitekartalla 1b. Kota ja poroaitauksia. Kiinteät muinaisjäännökset Alueelta ei tunneta Museoviraston käytettävissä olevien rekisteri- ja arkistoaineistojen perusteella muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueella suoritettiin syksyllä 2012 vedenalaisinventointi. Alue kartoitettiin systemaattisesti vedettävällä kaksitaajuusviistokaikuluotaimella sekä kiinteällä viistokaikuluotaavalla laitteella. Suunnittelualueen lisäksi kartoitettiin sen ulkopuolista aluetta vähintään Museoviraston suosittaman 50 m:n leveydeltä. Ne alueet, jossa viistokaikuluotaus ei ollut mahdollista, tutkittiin sukeltamalla, kahlaamalla ja sondaamalla. Viistokaikumateriaalissa havaittiin useita anomalioita, joista sukeltamalla tarkastettiin kolme. Alueen itärajan tuntumassa ollut anomalia tulkittiin veneen hylyksi jo viistokaikuaineistoa läpikäytäessä. Kohteen tarkastaminen osoitti sen pienen puuveneen hylyksi. Hylky dokumentoitiin videokuvaamalla. Kenttätöiden jälkeisessä tarkastelussa todettiin hylyn sijaitsevan inventointialueen ulkopuolella eikä se näin ollen vaikuta alueella toteutettavaan rakennushankkeeseen. Toinen tarkastettu anomalia osoittautui keppien, risujen ja kivien muodostamaksi kasaksi, jonka vieressä lojui kaksi irtonaista salvottua tukkia. Kolmas viistokaikuluotauksessa havaittu anomalia joka sukeltamalla tarkastettiin, osoittautui kahdeksi painanteeksi, joiden yhteydessä oli muutama tukki. Tukit olivat käsittelemättömiä luonnonpuita. Lisäksi luotauksessa havaittiin vanhaan laituriin liittyvä hirsiarkun jäännös kaavamuutosalueen

13 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos ulkopuolella. Aallonmurtajan länsipuolella kasvavan ruovikon kauimpana rannasta sijaitseva reunaalue kartoitettiin viistokaikuluotaamalla. Muu osa ruovikosta, jossa viistokaikuluotaus ei ollut mahdollista, tutkittiin kahlaamalla ja sondaamalla. Mitään mahdolliseen muinaisjäännökseen viittaavaa ei ruovikon alueella havaittu. Aallonmurtajan itäpuoleista aluetta aivan rantapenkereen juurella tutkittiin sukeltamalla. Myöskään tältä alueelta ei havaittu mitään, mikä voisi viitata muinaisjäännökseen. Inventoinnissa hankealueella ei havaittu vedenalaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä irtaimiksi muinaisesineiksi tunnistettavia esinelöytöjä tehty. Mikäli rakennushankkeen kuluessa alueella havaitaan mahdollisia muinaisjäännöksiä tai irtaimia muinaisesineitä, tulee työn toteuttajan ottaa välittömästi yhteyttä Museovirastoon (Muinaismuistolaki 14, 16 ja 20 ) Ympäristön häiriö- ja riskitekijät Suunnittelualueella ei ole liikenne- eikä tehdasmelusta aiheutuvia ympäristöhäiriöitä. Kaavamuutosalueella ei ole tehty melumittauksia, mutta lähimmän maantien etäisyyden, nopeusrajoituksen ja liikennemäärän sekä välissä olevan maaston perusteella voidaan arvioida, että suunnittelualueella ei tällä hetkellä esiinny valtioneuvoston ohjearvot ylittäviä liikennemelutasoja. Ohjearvot eivät ylity myöskään ratamelun osalta. Rauhan ranta-alueella suoritettiin maaperätutkimuksia vuonna Maanäytteitä otettiin kymmenestä pisteestä ja niistä tutkittiin mineraaliöljyjen, metallien, haihtuvien yhdisteiden sekä PCB- ja PAH - yhdisteiden pitoisuuksia. Sataman kaavamuutosalueelle sijoittui vain yksi tutkimuspiste (nro 6) muiden jäädessä alueen eteläpuolelle. Näytteissä todettiin haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettyjen SAMASE-ohjearvojen pitoisuudet, mutta kaikkien analysoitujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat tutkituissa näytteissä SAMASE-raja-arvot. Pisteessä 6 rannan täyttöalueella todettiin sinkin osalta pieniä SAMASE-ohjearvojen ylityksiä. Suunnittelualueen eteläpuolella tarvittavat maaperän puhdistustoimet on suoritettu rakentamistoimenpiteiden yhteydessä vuodesta 2009 lähtien. Maaperän pilaantuneisuutta on kuvattu tarkemmin raportissa Rauhan entinen sairaala-alue; maaperätutkimukset (Pöyry Environment Oy ) Maanomistus Suunnittelualueen maanomistajia ovat Miriensis Oy (osa sataman ranta-alueesta), Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy (kiinteistö 11:111) ja Holiday Club Resorts Oy/ Saimaa Action Park Oy (yleiset puisto- ja lähivirkistysalueet). Vesialueen omistaa Kohoniemen ja Tiuruniemen osakaskunta. Osakaskunta on vuokrannut vuonna 2009 New Port Saimaa Gardens-nimiselle yhtiölle voimassa olevan asemakaavan LS-alueen venesatamaa varten 25 vuodeksi. Venesatama-alueelle on lisäksi pidetyssä toimituksessa muodostettu laivalaiturin kaakkoispuolelle kaksi venevalkamaoikeus-käyttöyksikköä, joista toiseen on yksi oikeutettu tila ja toiseen 8 oikeutettua tilaa Väestö ja työpaikat Suunnittelualueella ei ole vakinaisia asukkaita. Sekä kota että kesällä 2013 valmistunut Salpasafarien palvelurakennus työllistävät kumpikin muutamia henkilöitä. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympä-

14 13 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos ristö. Tavoitteet tulee ottaa huomioon ja niiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaavoituksessa ja erityisesti yleiskaavoissa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta ja tarkistetut tavoitteet ovat astuneet voimaan Tämän asemakaavan laatimiseen erityisesti vaikuttavien VAT:ien toteutumista arvioidaan selostuksen vaikutusosassa. Maakuntakaava Etelä-Karjalan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut sen Maakuntakaava on laadittu koko Etelä-Karjalan maakunnan alueelle kokonaiskaavana. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä ja sillä on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja sen suunnittelussa. Maakuntakaava korvasi vahvistuessaan seutukaavan. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaavassa koko Rauhan alue on osoitettu matkailupalvelujen alueena (RM). Suunnittelualueen kohdalla on lisäksi venesatama-kohdemerkintä. Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät pienvenesatamat. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräyksen mukaan ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin tarve voidaan arvioida. Satamaan johtaa laivaväylä-merkintä. Satamasta itään johtaa viheryhteystarve / ekologinen käytävä. Merkinnällä osoitetaan virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia yhteystarpeita. Merkinnästä ei aiheudu maa- ja metsätalouteen eikä maaseutuelinkeinoihin ja asumiseen liittyviä rajoituksia. Suunnittelumääräyksen mukaan Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava ulkoilu- ja retkeilypolkujen jatkuvuudesta virkistys-, luonto-, matkailu- ja palvelualueiden välillä sekä otettava huomioon lähialueen kansallispuistoihin liittyvät yhteydet sekä se, että yhteystarpeiden merkitys eläinlajien liikkumisalueena ei heikenny. Viheryhteyksiin liittyvissä yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa tulee ottaa huomioon alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilyminen ja lajiston liikkumismahdollisuudet myös liikenneväylien suhteen. Ote maakuntakaavasta.

15 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Alue sijaitsee myös matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueella (mv). Alue on tärkeätä pohjavesialuetta (pv). Lisäksi alue kuuluu kasvukeskusalueen laatukäytävä -alueeseen. Tiurun ja Rauhan alueet on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena ympäristönä (ma/km + vaakaviivoitus). Saimaan vesialue on merkitty Suur-Saimaan kehittämisen kohdealueena (oranssi vinoviivoitus). Etelä-Karjalan liitto on käynnistänyt vuonna 2012 vaihekaavan laatimisen. Vaihekaavaluonnos on ollut rakennusasetuksen 32 :n mukaisesti nähtävillä Vaihekaavaluonnoksessa ei ole varauksia Rauhan alueella. Yleiskaava Pääosa suunnittelualueesta kuuluu hyväksytyn oikeusvaikutteisen Tiurun ja Rauhan osayleiskaavan muutoksen alueeseen. Suunnittelualueella on yleiskaavassa seuraavat varaukset: o Satama-alue (LS) o Puistoalue. jolla ympäristö säilytetään. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 :n nojalla määrätään, että alueella olevat maisemallisesti merkittävät puut ja istutukset sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävä suihkulähde ja muuta rakennelmat on säilytettävä. (VP/s) o Lähivirkistysalue (VL). Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia pienehköjä rakennuksia ja rakennelmia. Alueella on voimassa MRL 128 :n mukainen toimenpiderajoitus. Satama-alueen eteläpuolitse puistoalueen pohjoisosassa kulkee ulkoilureitti (palloviiva). Osa suunnittelualueeseen sisältyvästä vesialueesta kuuluu Saaristo I- rantaosayleiskaavaan, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Kyseinen alue on Saaristo I-kaavassa vesialuetta. Ote yleiskaavasta

16 15 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Asemakaava Pääosa suunnittelualueesta kuuluu Rauhan ydinalueen ja Vipeleen asemakaavaan, jonka Joutsenon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kyseisessä kaavassa osa vesialueesta on Satamaaluetta. Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaa palvelevia huolto- ja palvelurakennuksia. (LS). Kylpylänpuisto on Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 :n nojalla määrätään, että alueella olevat maisemallisesti merkittävät puut ja istutukset on säilytettävä tai vaiheittain uusittava. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä suihkulähde ja muut rakennelmat on säilytettävä. (VP/s- 1). Osa suunnittelualueesta kuuluu Rauhan ydinalueen asemakaavan muutoksen alueeseen, jonka Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tässä kaavassa satama-alueen mantereen puoleinen osa on Satama-aluetta. Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaa palvelevia huolto- ja palvelurakennuksia. (LS-2). Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 450 k-m 2 yksikerroksiselle rakennukselle. LS-2-alueen eteläpuolella on lähivirkistysalue (VL), jonka kautta kulkee yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Osa vesialueesta on asemakaavoittamatonta. pp/t Ote ajantasa-asemakaavasta. - Muut suunnitelmat ja varaukset Lappeenrannan kaupungin uusittu rakennusjärjestys on tullut voimaan

17 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Suunnittelualue kuuluu Tiuruniemen I luokan eli vedenhankintaa varten tärkeään pohjavesialueeseen, jonka kokonaispinta-ala on 14,72 km² ja muodostumisalueen pinta-ala 10,9 km². Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on noin 8500 m³/d. - Pohjakartta Asemakaavamuutoksen pohjana on käytetty Lappeenrannan kaupungin laatimaa numeerista asemakaavan pohjakarttaa, jota on päivitetty viimeksi toukokuussa ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Suunnittelun tausta ja tarve Joutsenon kaupunki *) hankki Tiurun ja Rauhan entiset sairaala-alueet ympäristöineen, yhteensä n. 406 ha, omistukseensa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriltä vuonna Joutsenon kaupunginhallitus hyväksyi yhteistoiminta- ja aiesopimuksen Rauhan entisen sairaala-alueen myymisestä kiinteistökehitysyhtiö Joutsenmaa Oy:lle (nykyinen Miriensis Oy). Sopimus koski n. 290 hehtaarin aluetta Rauhan ja Tiurun alueella ja Saimaan Masteensaaresta. Kesällä 2006 tehdyn sopimuksen perusteella Joutsenmaa Oy/ Miriensis Oy vastaa projektin toteutumisesta. Alueen yleiskaava ja ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin , minkä jälkeen Miriensiksen ja kaupungin kesken tehtiin aluerakentamis- ja maankäyttösopimus. Joutsenon kaupunki sitoutui investoimaan alueen kunnallistekniikkaan ja infrastruktuuriin 10,7 milj. euroa. Rauhan ja Tiurun alueen uudelleenkäyttöprosessi tähtää monipuolisen matkailu- ja vapaaaikakeskuksen luomiseen. Alueen toiminnallisena keskuksena on Rauhan ydinalueelle syksyllä 2011 valmistunut Holiday Club Saimaa -kylpylähotelli ja monitoimiareena. Kesällä 2013 alueelle valmistuvat golfkenttä ja kauppakeskus. Kylpylähotellin ja muiden palvelujen ympärille rakennetaan yleis- ja asemakaavojen mukaisesti eri tyyppistä vapaa-ajan asumista. Tässä yhteydessä on herännyt ajatus sijoittaa kelluvaa ympärivuotista vapaa-ajan asumista satama-alueelle, johon Marinetek on jo toteuttanut New Port Saimaa Gardens - venesataman. *) Joutsenon kaupunki liittyi vuoden 2009 alussa Lappeenrantaan 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Lappeenrannan kaupungin kaavoituspäällikön viranhaltijapäätöksellä (Päätös kaavoituksen käynnistämisestä). Samalla päätöksellä valittiin kaavan laatijaksi Pöyry Finland Oy. Asemakaavahanke on Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä sekä vaikutusarviointia varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on myös lueteltu kaavatyössä osallisena olevat tärkeimmät maanomistajat, viranomaiset ja muut tahot (kaavaselostuksen liite 2). Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä. Lähialueen asukkaita ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä tärkeimmistä suunnitteluvaiheista. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoituksessa ja internet- sivulla.

18 17 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Viranomaisyhteistyö: Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot osallisena olevilta viranomaisilta, joita ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Museovirasto. Asemakaavasta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Asemakaavaehdotuksesta pyydetään vähintään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto. 3.4 Suunnitteluvaiheet Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Marinetek Groupin ja Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy:n aloitteesta vuoden 2011 lopulla. Marinetek Group on jättänyt Lappeenrannan kaupungille kaavoitusaloitteen asemakaavan muuttamisesta sijoittaakseen vesialueelle kelluvia asuntoja ja palveluita. MRA 26 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Lappeenrannassa Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtävillä olosta lehtikuulutuksella sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille. OAS on pidetty MRL:n 62 :n ja 63 :n mukaisesti nähtävillä alkaen kaavaprosessin ajan. Vesialueen omistavaa osakaskuntaa on informoitu kaavahankkeesta järjestetyllä tiedotustilaisuudella ja uudelleen osakaskunnan vuosikokouksen yhteydessä. Lisäksi osakaskunnan edustajien kanssa on pidetty työpalaveri Asemakaavaluonnos on pidetty MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana , jolloin siitä on pyydetty lausunnot suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Lausuntoihin ja niiden huomioimiseen liittyen on pidetty työpalaveri ELY:n, kaupungin ja muiden keskeisten viranomaisten keskeen MRA 30 :n kuulemisessa saatiin 10 pyydettyä lausuntoa ja seitsemän mielipidettä. Asemakaavaa on tarkistettu kuulemisessa saadun palautteen pohjalta ja laadittu asemakaavaehdotus. Kaavaan on tehty muutoksia ja tarkennuksia, jotka on referoitu ohessa. Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja pidetään sen jälkeen MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa. Tämän jälkeen kaava viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Asemakaavan on laatinut Pöyry Finland Oy Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. Kaavatyötä on valmistellut Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoitus. Kaupunkiorganisaatiosta työhön ovat osallistuneet lisäksi kadut ja ympäristö-toimiala, kiinteistö- ja mittaustoimi, rakennusvalvonta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan Energia Oy. Lisäksi kaavan valmisteluun ovat osallistuneet Marinetek Group, Tapahtumapalvelu Salpasafarit Oy ja Miriensis Oy. Laatimisvaiheessa saatu palaute ja sen huomioiminen Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa, että tulevaan kaupunki- ja maisemakuvaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. ELY:n mukaan jatkosuunnittelun aikana on laadittava joko tulevan rakennuskannan laatua ja kokoa koskevat kaavamääräykset tai sitovat rakentamistapaohjeet. Myös ranta-alueen ja rantaviivan viimeistelyyn ja niiden käsittelyohjeisiin tulisi kiinnittää jatkosuunnittelussa huomiota joko kaavamääräyksissä tai sitovissa rakennustapaohjeissa. Alueelle on laadittu rakentamisohjeisto, joka asemakaavaselostuksen liitteenä 7. Keskeiset rakentamistapaa koskevat vaatimukset on sisällytetty asemakaavamääräyksiin velvoittavina. Mikäli vaiheen 1 autopaikat osoitetaan LPA-alueelta korttelissa 284 ja muut tarvittavat lisäautopaikat Vesitorninmäeltä, Vesitorninmäen paikoitusalue on sisällytettävä kaavaan ja sille sekä LPA-alueelle (k 284) on merkittävä, että niille saa sijoittaa korttelin 224 autopaikkoja.

19 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos Kaavaan tehtyjen tarkennusten jälkeen LS-3-, LV- ja LPA-alueille on mahdollista sijoittaa noin 70 autopaikkaa. Kaava-aluetta varten ei ole tarpeen osoittaa autopaikkoja vesitornin mäeltä. Muusta toiminnasta ja huviveneilystä aiheutuva mahdollinen meluhaitta on jatkosuunnittelussa syytä selvittää. Alueella on tehty melumittauksia ja kaavaselostusta on täydennetty meluvaikutusten osalta. Jätevesijärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asia huomioidaan kunnallistekniikan toteutussuunnittelussa. Onko lämmitysmuodon valinnanvapaus perusteltua, kun veden lämpösisällön hyödyntäminen on edullista ja ilmastoa säästävä ratkaisu? Lämmitysmuodon määrääminen asemakaavavaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista, kun lämmitykseen liittyviä teknisiä edellytyksiä ei ole vielä tarkemmin tutkittu. Kaupungin ja ELY:n välisissä neuvotteluissa on painotettu, että hulevedet pitäisi saada menemään kosteikon tai muun suodatuksen/ varastoinnin kautta. Asemakaavamääräyksiin on lisätty, että hulevesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä vesistöön, vaan ne tulee johtaa suodattimen kautta kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Selostuksesta ei ilmene vesialueen pohjan korkeudet ja tarvittava vesisyvyys. Olisi myös hyvä saada alustava tieto tarvittavien ruoppausten määrästä ja ruoppausmassojen sijoituksesta. Kelluvien rakennusten alla vesisyvyyden tulee olla riittävä. Rakentamista tulee pohtia myös matalan vedenkorkeuden kannalta. Kaavaselostukseen on liitetty Marinetekin laatima ruoppauskaavio, jossa ruopattavan alueen laajuus on esitetty. Ruoppausmassojen sijoituspaikkaa ei ratkaista kaavaprosessin yhteydessä. Kaavaselostusta on täydennetty myös matalaa vedenkorkeutta koskevien vaikutusten osalta. Rakentamiskorkeuden määrittelyssä on käytetty 0,7 metrin aallonkorkeutta. Pohjoiseen avautuu Saimaan ulappaa noin 3,5 km matka. Yksikkö suosittaa vielä aallon korkeuden luvun tarkistamista, sillä se vaikuttaa korkealta. Riittääkö aallonvaimennin aaltovaikutuksen eliminoimiseen? Jäiden vaikutus rakentamisen suunnittelussa on myös huomion arvoinen seikka. Jään liike voi olla sulamisaikana tuulisissa olosuhteissa yllättävää. Jäät voivat kasautua rannalle ja tämä riski tulee huomioida. Vaikutuksia on tarkennettu kaavaselostukseen. Asiakirjoista ilmenee, että laitureille ei haluta kaiteita. Turvallisuusseikat rakentamisessa tulee kuitenkin ao. määräysten mukaan täyttyä ja ottaa huomioon. Kyseiset rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset ratkaistaan toteutussuunnittelun ja lupamenettelyn yhteydessä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos toteaa mm. että veden päälle rakentaminen vaikuttaa osaltaan henkilö- ja paloturvallisuuden riskeihin, niiden kehittymiseen ja hallintaan sekä varmistamiseen. Muuttuvia riskejä voidaan kuitenkin hallita onnistuneesti hyvällä suunnittelulla, toteutuksella ja ylläpidolla sekä toimintoja edelleen kehittämällä. Suunnittelualue kuuluu tällä hetkellä riskiluokkaan 3. On mahdollista, että alueen luokitus muuttuu riskiluokkaan 2. Jatkosuunnittelussa on huomioitava seuraavaa: Tulipalon kehittymiseen ja leviämiseen, ihmisten turvalliseen poistumiseen ja vahinkojen rajoittamiseen sekä pelastustoiminnan turvalliseen suorittamiseen liittyviä seikkoja tulee tarkentaa ja täsmentää jatkosuun-

20 19 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos nittelussa siten, että kokonaisuudesta muodostuu ehyt ja saumaton. Rakentaminen asettaa erityisiä vaatimuksia siltä osin, että pelastuskalustoa ei voida hyödyntää kohteessa täysimääräisesti, koska ajoneuvot joudutaan jättämään rannalle. Rakentamisen normisto ei ole täysin sovellettavissa veden päällä tapahtuvaan rakentamiseen. Tämän hankkeen yhteydessä olisi mahdollista lähteä kehittämään veden päälle rakentamisen normistoa tapauskohtaisen räätälöinnin sijaan. Lausunnossa ei esitetä muutoksia tai lisäyksiä asemakaavaan. Asiat tulevat huomioiduksi lupamenettelyssä ja rakennussuunnittelussa sekä tarkemmassa korttelisuunnitelmassa. Etelä-Karjalan liiton mielestä Rauhan alueen etuna ja mahdollisuutena on toteuttaa uudenlaisia lomaasumisen ratkaisuja. Kelluvia asuntoja on suunnitteilla ja rakenteilla myös muualle Suomeen. Niistä saatavat kokemukset ovat tärkeä lisä tämän alueen suunnitteluun. Talviolosuhteet, Saimaan vedenpinnan korkeuden rajut vaihtelut sekä myrskyt on tärkeä ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Kaavamuutos toteuttaa voimassaolevan maakuntakaavan tavoitteita. Suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon myös Suur-Saimaan kehittämisen kohdealueen virkistykseen ja suojeluun liittyvät suunnittelumääräykset sekä vesiensuojelun tavoitteet (lausunnossa ei esitetä muutoksia kaavaan). Etelä-Karjalan museo toteaa, että suunnittelualue sijoittuu Rauhan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöökokonaisuuden tuntumaan. Loma-asuntoalueiden sijoittelussa on huomioitu säilytettävän puistoalueen edusta ja rantatorilta ylös johtava akseli rakennuksista vapaina alueina. Kaavassa on myös yleismääräys yhtenäisestä rakentamistavasta ja alueelle toteutettavasta korttelisuunnitelmasta. Kuitenkaan esim. yksittäisten loma-asuntojen koolle, muodolle tai julkisivumateriaaleille ei ole asetettu rajoituksia kaavaan. Tarkempaa rakentamistapaohjeistusta tulisi tutkia jatkosuunnittelun aikana. Kaavaselostuksen liitteeksi 7 on laadittu rakentamisohjeisto. Keskeisimmät rakentamistapaa koskevat vaatimukset on sisällytetty asemakaavamääräyksiin velvoittavina. Museovirasto toteaa, että alueelta ei tunneta entuudestaan muinaisjäännöksiä maasta eikä vedestä. Vedenalainen kulttuuriperintö tulee parhaiten huomioiduksi siten, että kaavan W/LS-alueella tehdään vedenalaisinventointi kaavan valmistelun yhteydessä. Vedenalaisinventointi on tehty syksyllä Lappeenrannan Energiaverkot Oy toteaa, että se rakentaa kunnallistekniikan siten, että liittymät ovat mantereen puolella. Lausunnossa ei esitetä muutoksia kaavaan. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi toteaa maanomistustilanteen ja esitetyt rakennusoikeudet. Vesialueen omistajan osakaskunnan ja kaupungin kesken neuvotellaan maankäyttösopimus, ellei osakaskunta myy vesialuetta kaupungille. Maa-alueella neuvotellaan maankäyttösopimus kolmen omistajatahon kesken. Maankäyttösopimukset tulee olla allekirjoitettuja ennen kuin asemakaavamuutos voidaan hyväksyä. Kaavaratkaisussa on mietittävä tarkkaan, onko vesialueelle tarkoituksenmukaista muodostaa tontteja ja miten hoidetaan kulkuyhteydet ja tekninen huolto. Maankäyttösopimus neuvotellaan kaavaprosessin rinnalla siten, että sopimus on valmiina asemakaavan lähtiessä lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn. Osakaskunta ei ole halukas kauppaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa vesialueen jakamisen maksimissaan jopa yli 10 tonttiin huomioiden rasiteteiden määrää koskevat säädökset. Myös operointi hallinnanjakosopimuksilla on mahdollinen. Kaavamääräysten mukaan asemakaava-alueelle tulee laatia erillinen sitova tonttijako, joten tonttijaon osalta kaava jättää useita ratkaisumahdollisuuksia. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen palvelutuotannolla ei ole huomautettavaa. Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnalla ei lausunnossa ole huomautettavaa.

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÖYRY FINLAND OY Liite 2 Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 5 541 8300 Fax +358 5 541 8351 Päiväys 3.7.2013 Viite 16USP0069.BSE Sivu 1 (9) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, MIRIENSIS OY TIURUNIEMEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, MIRIENSIS OY TIURUNIEMEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, MIRIENSIS OY TIURUNIEMEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA PÖYRY FINLAND OY LIITE 2 Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 5 541 8300 Fax +358 5 541

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot