Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, LOHJA. Grönfors-Roos Terttu Jäsen Haapanen Noora Jäsen. Nieminen Mikki jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Grönfors-Roos Terttu Jäsen Haapanen Noora Jäsen. Nieminen Mikki jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-19:52 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma Pekka jäsen Nygård Stina Varajäsen Grönfors-Roos Terttu Jäsen Haapanen Noora Jäsen Hägg Toni jäsen Holappa Jarkko varajäsen Kopra Tapani jäsen klo Makkonen Maarit jäsen Merilä Pertti jäsen Nieminen Mikki jäsen Niskala Kaisa jäsen Viljanen Kaarina jäsen POISSA Grandell Rolf jäsen Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen MUUT Sassi Jukka Kaupunginhallituksen varaedustaja Savela Jussi tekninen johtaja esittelijä Jantunen Jere ruoka- ja asiantuntija siivouspalvelupäällikkö Lötjönen Seppo katupäällikkö asiantuntija Rönkä-Nieminen Raija hallintopäällikkö asiantuntija Syrjälä Juha-Pekka järjestelmäasiantuntija tekninen asiantuntija Andersson Maritta toimistosihteeri pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Aho Puheenjohtaja Maritta Andersson Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Noora Haapanen Toni Hägg PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa Maritta Andersson, toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kullervonkadun katusuunnitelma Karjalohjankadun katusuunnitelma Veijolantien katusuunnitelmat Kauppatorin kesäaikainen pysäköinti Toritoiminnan kehittäminen Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen / Peltoniemen jätevedenpuhdistamon väliselkeytysaltaiden pohjalaahaimien hankinta 45 Keittiöverkko Rantaravintolan ja polttoaineenjakelupisteen maanvuokraus Aurlahdesta / Aurlahden kesäkatsomo 47 Hyrsylän koulun sisäilmakorjaus, investointien käyttösuunnitelma Aloite Lohjan sisäisen joukkoliikenteen toteuttamisesta Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan yhdistymissopimuksessa sovitun mukaan 49 Aloite Harjutien siirtämisestä kaavanmukaiselle sijainnille Aloite kaupungin ulkoilmoitustaulujen sijoittelusta vuoden 2014 talousarviokäsittelyssä 51 Keskeneräiset kunnan jäsenten aloitteet Keskeneräiset Lohjan kaupungin valtuustoaloitteet Tuottavuushankkeen mukaiset toimenpiteet teknisellä toimialalla Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät vuosille Vuoden 2015 talouden ja toiminnan katsaus Selvitys toiminnasta ja työtilanteesta helmikuulta Yksityistiejaoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluontoiset asiat Ajoneuvojen huoltoleasing palvelut, Kuntahankinnat Oy:n sitoumuksen hyväksyminen 60 Sähkönhankinta, Kuntahankinnat Oy:n sitoumuksen hyväksyminen

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLA Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TEKLA Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina teknisessä toimessa. Kokouksen puheenjohtajan tulee ensin allekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja pidetään nähtävänä asiakaspalvelukeskuksessa kokousta seuraavana tiistaina viraston aukioloajan ja mikäli ao. päivä on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen lautakunnan jäsenet Noora Haapanen ja Toni Hägg.

5 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kullervonkadun katusuunnitelma 117/ /2015 TEKLA Kullervonkadun katusuunnitelma koskee korttelin 42 eteläpuolista kadun osuut ta välillä Koulukatu-Karjalohjankatu. Kortteliin 42 on rakentumassa kol mes ta rakennuksesta ensimmäinen, jonka päätyy sijoittuu Kul ler von kadul le. Samassa yhteydessä rakennetaan myös korttelin 42 yhteinen py säköin ti hal li, jonka päälle rakentuvan piha-kannen kulkuyhteys tulee Kul lervon ka dun puolelta. Saneerattavan osuuden eteläpuolella sijaitsee toi minta kes kus Harjula ja sen vieressä yleinen pysäköintialue. Kullervonkadun ajoradan leveys on 5.50 metriä. Keskustan pyörätieverkko laa je nee kun ajoradan pohjoispuolelle korttelin 42 puoleiselle reunalle tulee 3.0 mertiä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Ajorata erotetaan gra niit ti sel la reunakivellä yhdistetystä pyörätiestä ja jalkakäytävästä sekä ajo ra dan eteläreunan luiskasta. Kadun korkeustasoja muutetaan siten, että korkein kohta tulee Harjulan ja korttelin 42 pihakannen liittymien koh dalle ja katu viettää Koulukadulle ja Karjalohjankadulle päin. Näin kadun kuiva tus saadaan parannettua ja kulkuyhteys Harjulaan ja korttelin 42 pi hakan nel le helpottuu. Harjulan viereisen pysäköintialueen kohdalle rakennetaan ma ta la tukimuuri maaston korkeuseroista johtuen. Vesihuoltoa parannetaan saneerattavalla osuudella uusimalla vesijohto ja ra ken ta mal la sadevesikaivoja. Myös kaapelinsiirtotöitä joudutaan te kemään. Suunnitelmien kustannusarvio on (alv. 0%), josta ve si huol lon osuus on (alv. 0%). (Esa Rantala) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kohteen sijaintikartta - Yleisasemapiirustus - Tyyppipoikkileikkaukset vs Tekninen lautakunta päättää asettaa Kullervonkadun katusuunnitelmat Ib-KA TU-56-2 ja Ib-KATU-90-1 RakA 43 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. TEKLA Kullervonkadun katusuunnitelmat (piir.nro Ib-KATU-56-2 ja Ib-KATU-90-1) ovat olleet nähtävillä asiakaspalvelukeskuksessa ajalla Suun ni tel mia vastaan on tullut yksi muistutus. Muistutuksen on tehnyt Jan Tall qvist. Tallqvist kirjoittaa, että kaava asettaa asukkaat epäedulliseen asemaan, kos ka korttelin 42 rakennukset tulevat liian lähelle Kullervonkatua. Teh tyään muistutuksen kerrostalon rakennuslupavaiheessa hän on tulkinnut saa man sa vastauksen, että katujärjestelyitä ei muuteta. Hänen mielestään

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta suun ni tel mas sa Karjalohjankadun jälkeinen osuus Kullervonkadulla ka tualu een etelänpuoleinen reuna on piirretty kulkemaan eteläreunan talojen pääl tä tai taloon kiinni. Hänen mielestään tekniselle lautakunnalle ei ole riit tä vän selkeästi kerrottu, että katu tulee siirtymään ja leventymään. Lisäk si lautakunta ei ole osannut huomioida suunnitelman vaikutuksia ja jatko seu raa muk sia (seuraavat vaiheet). Sokkelien halkeamien syyt Kar ja lohjan ka dun kadun rakennuksiin täytyy tutkia ja Kullervonkadun leventäminen ja siirtäminen saattaa aiheuttaa lisäongelmia tämän suhteen. Kult tuu ri histo rial li nen arvokas ympäristö ja suojellut rakennukset tulee huomioida päätök ses sä. Muistutuksessa esitetään katusuunnitelman palauttamista uuteen val miste luun kahden vaihtoehdon pohjalta: 1. Vaihtoehdossa esitetään Kullervonkadun sulkemista ajo neu vo lii ken teeltä kokonaan Karjalohjankadun ja Harjulan liittymän väliltä ja sille osuudelle tu lee pelkkä jalkakäytävä-pyörätie. 2. Nähtävillä ollut katusuunnitelma toteutetaan pelkästään Koulukadun ja Har ju lan liittymän väliltä. Kullervonkatu muutetaan yksisuuntaiseksi Kar jaloh jan ka dun ja Harjulan liittymän väliltä. Muistutus kokonaisuudessaan on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Teknisen toimen vastine muistutukseen: Kullervonkadun katusuunnitelma koskee Koulukadun ja Karjalohjankadun vä lis tä osuutta. Jan ja Lena Tallqvistin omistamat kiinteistöt (63/10, 4/571 ja 4/572) sijaitsevat Kul ler von ka dun ja Karjalohjankadun liittymässä suunnit te lu alu een rajalla. Sa mal la harjun puoleisella reunalla sijaitsee kau pungin omistama nuo ri so ta lo-toi min ta kes kus Harjula ja yleinen pysäköintialue. Karjalohjankadun katusuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat voimassa ole van ase ma kaa van mukaisella ka tu alu eel la. Suunnitelman mukaiset toimen pi teet päät ty vät Karjalohjankadun liit ty mään ja siitä eteenpäin Kul lervon ka dul le ei ole esi tet ty toimenpiteitä nyt käsittelyssä olevan ka tu suun nitel man yhteydessä. Suunniteltu ajoradan leveys 5,50 metriä on osittain leveämpi kuin nykyinen 4,5-5,6 m:n leveys. Suunniteltu leveys on sopiva, koska kadulle tulee reuna ki vel lä erotettu yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Kadun ajoradan leveys on mitoitettu huomioiden kadun liikennemäärä, liikenteen suun tau tumi nen ja sopeutuminen ympäristöön. Kul ler von ka dul le on suun ni tel tu liiken ne tur val li suus syis tä kevyen liikenteen väy lät, koska kort te lin 42 ra kennut tua jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden mää rä kyseisillä ka duil la tulee lisään ty mään. Lisäksi keskustan pyörätie-ja ja lan kul ku ver kos to täy den tyy ra ken net ta vil la osuuksilla ja liikkuminen kes kus tas sa osaltaan saa daan tur val li sem mak si. Suunnitelmassa esitetty 3,0 met riä leveä yh dis tet ty pyörä tie ja jalkakäytävä on sijoitettu samalle puo lel le ajorataan näh den (pohjois puo lel le) kuin olemassa olevat jalkakäytävät en nen ja jälkeen suunnt telu alu et ta ovat. Tällöin jalankulkijoiden ja pyö räi li jöi den on tur val li sem paa liik kua kun ajoradan ylityksiä on mahdollisimman vä hän. Myös yhdistetyn ja lan kul ku ja polkupyörätien leveys 3,0 metriä on normaali kyseisien väylien osalta. (Esa Ran ta la)

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Erikseen jaettavat asiakirjat: - muistutus Tekninen lautakunta päättää 1) todeta, että muistutus on saapunut määräajassa, 2) todeta, että muistutuksen johdosta ei ole tarvetta muuttaa ka tu suun nitel maa, 3) hyväksyä Kullervonkadun katusuunnitelmat teknisen toimen joh to säännön II luvun 5 :n 2. kohdan mukaisesti.

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Karjalohjankadun katusuunnitelma 113/ /2015 TEKLA Karjalohjankadun saneerattava osuus sijaitsee Kullervonkadun ja Nyy ri kinka dun välisellä osuudella ns. Sokoksen hiekkaparkin eli korttelin 42 viereisellä katualueella. Kortteliin 42 on rakentumassa ensimmäinen kerrostalo tontille 12 Kar ja loh jan ka dun puoleiselle reunalle. Karjalohjankadun ajoradan leveys on 5.50 metriä ja korttelin 42 puoleiselle reu nus tal le tulee kaavan mukaiselle alueelle 3.0 metriä leveä yhdistetty pyö rä tie ja jalkakäytävä. Kadun vastakkaisella puolella tontilla 48/5 (Lohjan Hel lun tai lä he tys r.y.) oleva nykyinen jalkakäytävä puretaan. Ajoradan molem mil le reunoille tulevat graniittiset reunakivet. Ajoyhteys rakenteilla olevan rakennuksen pysäköintihalliin ja piha-alueelle tulee Karjalohjankadun kaut ta. Rakennettavan pyörätien ja jalkakäytävän osalla joudutaan te kemään kaapelien siirtotöitä. Sadevesiviemäröintiä parannetaan. Suunnitelmien kustannusarvio on (alv 0%) (Esa Rantala) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kohteen sijaintikartta - Yleisasemapiirustus - Tyyppipoikkileikkaukset vs Tekninen lautakunta päättää asettaa Karjalohjankadun katusuunnitelmat Ib-KA TU 56-2 ja 3 RakA 43 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. TEKLA Karjalohjankadun katusuunnitelmat (piir.nro Ib-KATU 56-2 ja 3) ovat olleet nähtävillä asiakaspalvelukeskuksessa ajalla Suunnitelmia vastaan on tullut yksi muistutus. Muistutuksen on tehnyt Jan Tallqvist. (Andersson/Rantala) Tallqvist kirjoittaa, että kaava asettaa asukkaat epäedulliseen asemaan, koska korttelin 42 rakennukset tulevat liian lähelle Kullervonkatua. Tehtyään muistutuksen kerrostalon rakennuslupavaiheessa hän on tulkinnut saamansa vastauksen, että katujärjestelyitä ei muuteta. Hänen mielestään suunnitelmassa Karjalohjankadun jälkeinen osuus Kullervonkadulla katualueen etelänpuoleinen reuna on piirretty kulkemaan eteläreunan talojen päältä tai taloon kiinni. Hänen mielestään tekniselle lautakunnalle ei ole riittävän selkeästi kerrottu, että katu tulee siirtymään ja leventymään. Lisäksi lautakunta ei ole osannut huomioida suunnitelman vaikutuksia ja jatkoseuraamuksia (seuraavat vaiheet). Sokkelien halkeamien syyt Karjalohjankadun kadun rakennuksiin täytyy tutkia ja Kullervonkadun leventäminen ja siirtäminen saattaa aiheuttaa lisäongelmia tämän suhteen. Kulttuurihistoriallinen arvokas ympäristö ja suojellut rakennukset tulee huomioida päätöksessä.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Muistutuksessa esitetään katusuunnitelman palauttamista uuteen valmisteluun kahden vaihtoehdon pohjalta: 1. Vaihtoehdossa esitetään Kullervonkadun sulkemista ajoneuvoliikenteeltä kokonaan Karjalohjankadun ja Harjulan liittymän väliltä ja sille osuudelle tulee pelkkä jalkakäytävä-pyörätie. 2. Nähtävillä ollut katusuunnitelma toteutetaan pelkästään Koulukadun ja Harjulan liittymän väliltä. Kullervonkatu muutetaan yksisuuntaiseksi Karjalohjankadun ja Harjulan liittymän väliltä. Karjalohjankadun katusuunnitelmaan Tallqvist ei esitä muutoksia. Muistutus kokonaisuudessaan on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Teknisen toimen vastine muistutukseen: Teknisen toimen näkemyksen mukaan muistutuksessa esitetään muutoksia samaan aikaan suunniteltuun Kullervonkatuun. Karjalohjankatuun ei esitetä muutoksia. Karjalohjankadun katusuunnitelma koskee Nyyrikinkadun ja Kullervonkadun välistä osuutta. Jan ja Lena Tallqvistin omistamat kiinteistöt (63/10, 4/571 ja 4/572) sijaitsevat Kullervonkadun ja Karjalohjankadun liittymässä suunnittelualueen rajalla. Katusuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat voimassa olevan kaavan mukaisella katualueella. Suunnitelman mukaiset Karjalohjankadun toimenpiteet päättyvät Kullervonkadun liittymään ja siitä eteenpäin ei ole esitetty toimenpiteitä. Karjalohjankadulle on suunniteltu liikenneturvallisuussyistä kevyen liikenteen väylä, koska korttelin 42 rakennuttua jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä kyseisillä kaduilla tulee lisääntymään. Lisäksi keskustan pyörätie-ja jalankulkuverkosto täydentyy rakennettavalla osuudella ja liikkuminen keskustassa osaltaan saadaan turvallisemmaksi. (Esa Rantala) Erikseen jaettavat asiakirjat: - muistutus Tekninen lautakunta päättää 1) todeta, että muistutus on saapunut määräajassa, 2) todeta, että muistutuksen johdosta ei ole tarvetta muuttaa Karjalohjankadun katusuunnitelmaa, 3) hyväksyä Karjalohjankadun katusuunnitelmat teknisen toimen johtosäännön II luvun 5 :n 2. kohdan mukaisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Veijolantien katusuunnitelmat 1049/ /2013 TEKLA Tekniseen toimeen on tullut vuosien varrella paljon palautetta Veijolantien lii ken ne tur val li suu teen liityen. Ajoneuvojen nopeudet on koettu korkeiksi ja Ta ka sen ka dun ja Kuljunkadun liittymien toimivuus heikoksi lii ken ne tur val lisuu den kannalta. Takasenkadun liittymä on toteutettu nelihaaraliittymänä Vei jo lan tie hen. Kuljunkadun liit ty mä on toteutettu y-liittymänä Vei jo lan tiehen joka houkuttelee ajamaan Vei jo lan tie tä ajavien eteen etenkin Kul junka dul ta keskustan suuntaan ajettaessa. Veijolantie koe taan kor keam man no peus ra joi tuk sen väyläksi kuin nykyinen alue no peus ra joi tus 40 km/h sallii, osittain ylileveästä ajo ra das ta johtuen. Saadun palautteen perusteella tek ni nen toimi muutti vuonna 2010 Vei jo lan tien alue no peus ra joi tuk sek si 40 km/h. Tämän jälkeen tehtiin Vei jo lan tiel lä nopeusmittaus vuon na 2012, jon ka mukaan n. 75 % autoilijoista ajaa edelleen ylinopeutta. Ylinopeudet joh tu ne vat osittain siitä, että Veijolantie on läpiajokatu ja jatkuu yk si tyis tienä Vei jo lan suuntaan. Veijolantien katusuunnitelmassa ajoradan leveyttä esitetään ka ven net tavak si 8,0 m:stä 7,0 m:ksi. Lisäksi Takasenkadun ja Kuljunkadun liittymät muo toil laan tur val li sem mik si. Takasenkadun liittymästä tehdään ns. porras tet tu liittymä, jo ka estää suoraan ajamisen Veijolantien yli. Ylinopeuksia alen ne taan ko rot ta mal la Takasenkadun liittymä-alue. Korotusalue muo toillaan siten, että se mahdollistaa raskaan liikenteen liikkumisen Pap pi lankor ven teol li suus alu eel le. Kuljunkadun liittymä linjataan kohtisuoraan Veijo lan tie hen näh den. Kuljunkadun liittymäalueelle tehdään lyhyt yhdistetty pyö rä tie ja jalkakäytäväosuus ja Vei jo lan tiel le uusi suojatieylitys. Siwan edus tan py sä köin tiä selkeytetään rakentamalla reunatuet pysäköinnin/ pyö rä tien ja pyö rä tien/ Siwan piha-alueen välisille rajoille. Sadevesiviemäröintiä parannetaan rakentamalla uusia ritiläkaivoja. Uusi jal ka käy tä vä rakennetaan Takasenkadun liittymästä viereiselle lii tyn tä pysä köin ti alu eel le. Suunnitelmien kustannusarvio on euroa (alv. 0 %), josta ve si huollon osuus on euroa (alv. 0 %) ja päällysteiden n euroa (alv. 0 %). (Esa Rantala) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kohteen sijaintikartta - Yleisasemapiirustus - Tyyppipoikkileikkaukset Tekninen lautakunta päättää asettaa Veijolantien katusuunnitelmat Ib-KA- TU-532-1, 2, 3, 4 ja 5 RakA 43 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le.

11 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kauppatorin kesäaikainen pysäköinti 660/ /2014 TEKLA Tekninen lautakunta päätti toritoiminnan kehittämiseen liittyen, et tä selvitetään torialueen kesäaikaisen pysäköinnin tarpeellisuus. Kauppatorin alue on toiminut toriaikojen ulkopuolella maksullisena py säköin ti alu ee na. Toripäivinä (tiistai, torstai, perjantai ja lauantai) torin au ki oloai ka na pysäköinti torialueella on kielletty. Lisäksi pysäköintiä on rajoitettu to ril la järjestettävien tapahtumien aikana. Teknisen toimen näkemyksen mukaan kauppatorilla pysäköinti voidaan ko kei lu luon toi ses ti kieltää välisenä aikana. Pysäköinnin rajoit ta mi sen vaikutuksista tehdään seurantaa ja mahdollisesta pysyvästä py sä köin nin rajoittamisesta päätetään erikseen. (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - kartta torialueesta Tekninen lautakunta päättää, että 1) Lohjan kauppatorilla kielletään pysäköinti kokeiluluontoisesti välisenä aikana, 2) mahdollisesta pysyvästä pysäköinnin rajoittamisesta päätetään erikseen koh dan 1 mukaisen kokeilun päätyttyä.

12 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Toritoiminnan kehittäminen 514/ /2014 KH 316 Kaupunginhallitus päätti kehittää Lohjan toritoimintaa ja perusti Lohjan torin kehittämistyöryhmän, jonka tavoitteena oli "kehittää Lohjan toria eri toimenpiteillä ja menettelytavoilla jo tulevaa kesää varten ottaen huomioon myös pidemmän aikavälin kehittäminen torin ja lähialueen suunnittelussa. Toriryhmän kokoonpano on vapaa siten, että mukaan voidaan kutsua lisää henkilöitä tarpeen mukaan. Tori vaatii ilmeen muuttamista houkuttelevammaksi ja sitä elävöitetään eri toimenpiteillä". Kehittämistyöryhmä on kokoontunut 5 kertaa ja työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo. Lisäksi työryhmään kuuluivat Matti Pajuoja, Leo Rintanen, Lassi Huhtala, Ari Pihlström, Riikka Ventelä, Timo Saloranta, Rebecka Streng, Sari Niinikoski, Juha Anttila, Evita Malm, Minna Ermala ja Raija Rajantaus sihteerinä. Työryhmä käytti asiantuntijana TMK Tori- ja markkinointikaupan palvelukeskuksen toiminnanjohtaja Ari Kallasta, joka haastatteli toritoiminnassa mukana olevia ryhmittäin. Toiminnanjohtaja Kallas oman kokemuksensa ja haastattelujen perustella laati raportin, jossa hän esittää ehdotuksia Lohjan toritoiminnan kehittämisestä. Kesäkaudella 2014 on Lohjan toritoiminnan kehittämiseen on ollut kiinnostusta eri tahoilla ja torin kehittämistyöryhmä katsoo Lohjan toritoiminnan vilkastuneen huomattavasti. Torille ollaan tultu kauempaakin mm. Salosta saakka. Torilla on järjestetty mm. rantalentis-kisa, konsertteja sekä keskiviikkoiset maksuttomat iltatorit. Kehittämistyössä on ollut mukana eri tahoja mm. Keskustan kehittämisyhdistys Lohcase ja yrityksiä. Torin kehittämistyöryhmä on laatinut raportin toiminnastaan, mikä lähetetään kaupunginhallitukselle. Raportissa esitetään :n määrärahaa vuoden 2015 talousarvioon sitä varten, että torille saataisiin tori-isäntä, ja että toria voitaisiin myös ensi vuonna kunnostaa ja elävöittää erilaisin pienin toimenpitein. Kokoukselle jaettava oheismateriaali: - Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportti - Raportti ja esitys Lohjan kaupungin toritoiminnan kehittämisestä liitteineen (1-4) Ari Kallas, toiminnanjohtaja TMK Tori- ja markkinointikaupan palvelukeskus. (Raija Rajantaus / Eero Soinio) Kj Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportin; 2. esittää tekniselle lautakunnalle, että se huomioisi vuoden 2015

13 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta talousarvioehdotuksessaan harkintansa mukaan torityöryhmän ehdotuksia. TEKLA Teknisen toimen edustajana torin kehittämistyöryhmässä on ollut tie mes tari Timo Saloranta jonka alaisuudessa toritoiminta on teknisessä toimessa. Tekninen toimi on toteuttanut seuraavat torin ilmettä parantavat toi men piteet vuoden 2014 aikana: - torilava on maalattu ja lavan reunaan on toteutettu kukkaistutuksia - torille on asennettu 2 kpl penkkejä - torin valaisinpylväitä ja vesipistekaappi on maalattu - Kalevankadun puolelle on asennettu ajoesteiksi pollareita ja uudet pyö räte li neet - torille on asennettu aukioloajoista kertovat opasteet sekä muiden kes kusta koh tei den opasteita. Lisäksi keskustaan johtavien pääkatujen varteen on asen net tu torin opastetaulut. Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannukset olivat n (alv 0 %) Torityöryhmän esityksenä on kehittää Lohjan toria edelleen mm. seu raavien asioiden osalta: - tori-isännän palkkaaminen (Lohcase) - toripäivien määrän ja aukioloaikojen muuttamista - vuokrausehtojen tarkistamista - kesätorille ja talvitorille laaditaan omat karttansa - pysäköinnin rajoittaminen kesäaikaan - torin rakenteiden kehittämistä edelleen, mm. portaat torilavan eteen (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportti - Raportti ja esitys Lohjan kaupungin toritoiminnan kehittämisestä liit teineen (1-4) Ari Kallas, toiminnanjohtaja TMK Tori- ja markkinointikaupan pal ve lu kes kus. Tekninen lautakunta päättää käydä periaatekeskustelun torin ke hit tä mises tä torityöryhmän esityksen pohjalta Tekninen lautakunta kävi periaatekeskustelun torin ke hit tä mi ses tä torityöryhmän esityksen pohjalta. TEKLA Tekninen toimi toteutti Lohjan kauppatorin kehittämiseen liittyen kyselyn

14 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta vuo si pai kan lunastaneille torikauppiaille ja ns. päiväpaikka kävijöille. Ky sely lo mak kei ta jaettiin n. 25 kappaletta. Kyselyllä haluttiin saada vakituisten to ri kaup piai den mielipide torin ja sen toiminnan kehittämiseen. Ky se ly lomak kei ta palautettiin viisi kap pa let ta. Vastauksien vähäisyyden takia on ky se lyn tu los vain suuntaa antava. Tekninen toimi ei esitä erillistä määrärahaa vuoden 2015 talousarvioon, vaan tarvittavat pienimuotoiset uudistus ja parannustoimenpiteet to teu tetaan vuoden 2015 talousarvion puitteissa. Korjausta vaativia kohteita ovat to ri la van lattia ja sähkönjakelun alakeskukset. Lisäksi hankitaan vastaavat kuk ka is tu tuk set kuin 2014 kesällä. Teknisen toimen näkemyksen mukaan määräraha ns. tori-isäntää varten ei ole teknisen toimen toimialaan liittyvää. Torikarttaa uudistetaan ottamalla käyttöön kesä- ja talvitori. Kesätorilla säily vät nykyiset myyntipaikat entisillä paikoilla ja talvitorilla myyntipaikat ryhmi te tään tiiviisti Lohjan Tähden kauppakeskuksen puoleiseen päätyyn. Tal vi to ri otettaisiin kokeiluluontoisesti käyttöön vä lisek si ajaksi. Toripäivinä torialue suljetaan puo mein ajoneuvoliikenteeltä sallien kuitenkin torikauppiaiden ja torin vält tä mä tön huoltoajo. Lohcase ry ja torikauppiaiden kanssa yhteistyössä käydään neuvottelut mah dol lis ten torin aukioloaikojen muuttamisesta ja yhteensovittamisesta mui den toritapahtumien kanssa. (Timo Saloranta) Erikseen jaettavat asiakirjat: - kyselylomake - yhteenveto Tekninen lautakunta päättää, että 1. Lohcase ry:n, torikauppiaiden ja teknisen toimen välillä käydään tarvittavat yhteistyöneuvottelut torin aukioloaikojen ja muiden toritapahtumien yh teen so vit ta mi sek si; 2. torikarttaa uu dis te taan ottamalla kokeiluluontoisesti käyttöön kesätalvitorikartat; 3. selvitetään torialueen kesäaikaisen ajoneuvojen pysäköinnin tarpeellisuus; 4. vuoden 2015 talousarvioesitys ei sisällä erillistä torin kehittämismäärärahaa eikä tori-isännän palkkaamiseen esitettyä määrärahaa. Pienimuotoiset korjaustoimet to teu te taan vuoden 2015 talousarvion puitteissa.

15 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Muutosesitys Mikki Nieminen esitti seuraavan muutosesityksen: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1. Torin tekniset tehtävät hoitaa tekninen toimi ja markkinoinnin tehtäv ät osoitetaan Lohcase ry:lle; 2. Lohcase ry:n, torikauppiaiden ja teknisen toimen välillä käydään tarvittavat yhteistyöneuvottelut torin aukioloaikojen ja muiden toritapahtumien yh teen so vit ta mi sek si sekä torin välittömässä läheisyydessä olevan parkkipaikan saamisesta inva-käyttöön; 3. torikarttaa uu dis te taan ottamalla kokeiluluontoisesti käyttöön kesätalvitorikartat; 4. selvitetään torialueen kesäaikaisen ajoneuvojen pysäköinnin tarpeellisuus; 5. vuoden 2015 talousarvioon varataan :n määräraha torin kehittämiseen, torilavan portaiden tekemiseen ja torivalvonnan tehostamiseen sekä toritoiminnanohjaajan palkkaamiseen. raukesi kannattamattomana. hyväksyttiin. Jäsen Noora Haapanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo KH 380 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - kyselylomake - yhteenveto Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan toimenpiteet torin kehittämistyöryhmän raportin johdosta. Tekninen johtaja Jussi Savela oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo

16 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta TEKLA Tekninen toimi toteuttaa kauppatorilla seuraavat pienimuotoiset parannustoimenpiteet vuonna 2015: - torilavan kansi uusitaan (työt käynnissä) - sähkön alakeskukset uusitaan kesäkauteen mennessä - torilavan reunaan asennetaan samanlaiset kukkaistutukset kuin vuonna 2014 Muita sovittuja toimenpiteitä: - talviaikaan kauppiaiden sijoittumista torille on tiivistetty aiempiin vuosiin verrattuna - torikauppiaiden kanssa on sovittu pidettäväksi kokous 26.3.ja sen yhteydessä tarkistetaan torikarttaa - torin kesäaikainen pysäköinti on erillisenä pykälänä teknisen lautakunnan käsittelyssä. (Seppo Lötjönen) Tekninen lautakunta päättää merkitä vuoden 2015 toritoiminnan kehittämistoimenpiteet tiedoksi.

17 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen / Peltoniemen jätevedenpuhdistamon väliselkeytysaltaiden pohjalaahaimien hankinta 815/ /2013 TEKLA VA Teknik on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan päätöksestä VA Teknik pyytää tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen perusteella ot tamaan hankinnan täydellisesti uusiksi seuraavasti: "... pyydän teitä ottamaan tämän hankinnan täydellisesti uusiksi. Alla olevas sa tarjouspyynnössä ovat ne lähtöpisteet ja tiedot, jolla tarjosin teille usei ta vaihtoehtoja joita vertailussa ei olla arvostettu oikeuden mukaisesti. Päämääräinen valitus koskee asiaa toimitusaikaa: - Te olette tehnyt päätöksen vertaamalla pelkästään alinta hintaa eikä ollen kaan toimitusaikaa niin kuin käy ilmi tarjouspyynnöstä että "olemme liikkeel lä nopealla aikataululla". Lisäksi hinnat ovat samaa luokkaa jotta voivat olla verrattavissa yhtä kuin samoina joten toimitusajan kuuluisi olevan en nes tään tärkeämpi vaikuttaja. Toisena valituksena: - Tarjouksessa olevaa sisältöä ei olla verrattu, esim. 3-akselisessa ko neistos sa on huomattavasti enemmän meteriaalia kuin 2-akselisessa, kau punki on saanut 2-, 3- ja 4-akselisen tarjouksen, joten hintahaarukka on ollut tie dos sa. Tässä tapauksessa ei olla kilpailutettu teknisesti verrattavia koneis to ja/tar jo uk sia toimittajilta. Selvitystä olisi tarvittu tehdä. Mielestäni tämä on väärin ja teidän kuuluisi tehdä joko vertailu uusiksi tai uu sia koko hankinta." Tekninen toimi on pyytänyt Peltoniemen jätevedenpuhdistamoon tar jouspyyn töä sähköpostitse seuraavan sisältöisenä "Olemme uusimassa Pel tonie men jätevedenpuhdistamolla väliselkeytyksen (kaksi linjaa) laahaimet. Olem me liikkeellä nopealla aikataululla eli pääsisittekö ensi viikolla tu tus tumaan kohteeseen ja tekemään tarjouksen. Tarkoitus on saada työ aluilleen tässä ennen kevättä." Tarjouspyyntö lähetettiin VA Teknikille, De wacol le, Finnchainille ja Ep Snetecille. Tarjous saatiin kaikilta muilta paitsi Ep Sne te cil tä. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu ehtoja laahaimille, tarjouspyynnössä on vain haluttu uusia olevat laahaimet. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu painoarvoa toimitusajalle, joten tar jousten vertailussa ei toimitusaikaa voi painottaa. Hankinnoissa hinta on ratkaiseva silloin, kun tarjouspyynnössä ei ole esitet ty muuta perustetta tarjousten vertailemiseksi. Hankintaan liittyvä oikaisuvaatimus on tehty Hankintapäätös on teh ty Oikaisuvaatimus on tehty oikaisuvaatimusaikana.

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Partioniemen alueen ja rakennusten vuokraaminen Partioniemi ry:lle

Partioniemen alueen ja rakennusten vuokraaminen Partioniemi ry:lle OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Partioniemen alueen ja rakennusten vuokraaminen Partioniemi ry:lle 1108/10.03.02/2013 TEKLA 25.02.2014 26 Tekninen toimi on valmistellut palveluverkon ulkopuolisista rakennuksista luo

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta Kaupunginhallitus 296 28.09.2015 Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta 418/52.522/2015 KAUPHALL 28.09.2015 296 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi

Lisätiedot

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä Tekninen lautakunta 139 11.10.2016 Kaupunginhallitus 337 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 93 09.11.2016 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä 617/10.03.01/2013 TEKLA 11.10.2016

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 Tekninen lautakunta 5 17.01.2017 Kaupunginhallitus 34 30.01.2017 Kaupunginvaltuusto 5 20.02.2017 5 Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 TEKLTK 17.01.2017 5 TEKLTK 10.05.2016 74 Uuden urheilutalon

Lisätiedot