Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, LOHJA. Grönfors-Roos Terttu Jäsen Haapanen Noora Jäsen. Nieminen Mikki jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Grönfors-Roos Terttu Jäsen Haapanen Noora Jäsen. Nieminen Mikki jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-19:52 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma Pekka jäsen Nygård Stina Varajäsen Grönfors-Roos Terttu Jäsen Haapanen Noora Jäsen Hägg Toni jäsen Holappa Jarkko varajäsen Kopra Tapani jäsen klo Makkonen Maarit jäsen Merilä Pertti jäsen Nieminen Mikki jäsen Niskala Kaisa jäsen Viljanen Kaarina jäsen POISSA Grandell Rolf jäsen Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen MUUT Sassi Jukka Kaupunginhallituksen varaedustaja Savela Jussi tekninen johtaja esittelijä Jantunen Jere ruoka- ja asiantuntija siivouspalvelupäällikkö Lötjönen Seppo katupäällikkö asiantuntija Rönkä-Nieminen Raija hallintopäällikkö asiantuntija Syrjälä Juha-Pekka järjestelmäasiantuntija tekninen asiantuntija Andersson Maritta toimistosihteeri pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Aho Puheenjohtaja Maritta Andersson Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Noora Haapanen Toni Hägg PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa Maritta Andersson, toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kullervonkadun katusuunnitelma Karjalohjankadun katusuunnitelma Veijolantien katusuunnitelmat Kauppatorin kesäaikainen pysäköinti Toritoiminnan kehittäminen Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen / Peltoniemen jätevedenpuhdistamon väliselkeytysaltaiden pohjalaahaimien hankinta 45 Keittiöverkko Rantaravintolan ja polttoaineenjakelupisteen maanvuokraus Aurlahdesta / Aurlahden kesäkatsomo 47 Hyrsylän koulun sisäilmakorjaus, investointien käyttösuunnitelma Aloite Lohjan sisäisen joukkoliikenteen toteuttamisesta Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan yhdistymissopimuksessa sovitun mukaan 49 Aloite Harjutien siirtämisestä kaavanmukaiselle sijainnille Aloite kaupungin ulkoilmoitustaulujen sijoittelusta vuoden 2014 talousarviokäsittelyssä 51 Keskeneräiset kunnan jäsenten aloitteet Keskeneräiset Lohjan kaupungin valtuustoaloitteet Tuottavuushankkeen mukaiset toimenpiteet teknisellä toimialalla Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät vuosille Vuoden 2015 talouden ja toiminnan katsaus Selvitys toiminnasta ja työtilanteesta helmikuulta Yksityistiejaoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluontoiset asiat Ajoneuvojen huoltoleasing palvelut, Kuntahankinnat Oy:n sitoumuksen hyväksyminen 60 Sähkönhankinta, Kuntahankinnat Oy:n sitoumuksen hyväksyminen

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLA Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TEKLA Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina teknisessä toimessa. Kokouksen puheenjohtajan tulee ensin allekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja pidetään nähtävänä asiakaspalvelukeskuksessa kokousta seuraavana tiistaina viraston aukioloajan ja mikäli ao. päivä on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen lautakunnan jäsenet Noora Haapanen ja Toni Hägg.

5 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kullervonkadun katusuunnitelma 117/ /2015 TEKLA Kullervonkadun katusuunnitelma koskee korttelin 42 eteläpuolista kadun osuut ta välillä Koulukatu-Karjalohjankatu. Kortteliin 42 on rakentumassa kol mes ta rakennuksesta ensimmäinen, jonka päätyy sijoittuu Kul ler von kadul le. Samassa yhteydessä rakennetaan myös korttelin 42 yhteinen py säköin ti hal li, jonka päälle rakentuvan piha-kannen kulkuyhteys tulee Kul lervon ka dun puolelta. Saneerattavan osuuden eteläpuolella sijaitsee toi minta kes kus Harjula ja sen vieressä yleinen pysäköintialue. Kullervonkadun ajoradan leveys on 5.50 metriä. Keskustan pyörätieverkko laa je nee kun ajoradan pohjoispuolelle korttelin 42 puoleiselle reunalle tulee 3.0 mertiä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Ajorata erotetaan gra niit ti sel la reunakivellä yhdistetystä pyörätiestä ja jalkakäytävästä sekä ajo ra dan eteläreunan luiskasta. Kadun korkeustasoja muutetaan siten, että korkein kohta tulee Harjulan ja korttelin 42 pihakannen liittymien koh dalle ja katu viettää Koulukadulle ja Karjalohjankadulle päin. Näin kadun kuiva tus saadaan parannettua ja kulkuyhteys Harjulaan ja korttelin 42 pi hakan nel le helpottuu. Harjulan viereisen pysäköintialueen kohdalle rakennetaan ma ta la tukimuuri maaston korkeuseroista johtuen. Vesihuoltoa parannetaan saneerattavalla osuudella uusimalla vesijohto ja ra ken ta mal la sadevesikaivoja. Myös kaapelinsiirtotöitä joudutaan te kemään. Suunnitelmien kustannusarvio on (alv. 0%), josta ve si huol lon osuus on (alv. 0%). (Esa Rantala) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kohteen sijaintikartta - Yleisasemapiirustus - Tyyppipoikkileikkaukset vs Tekninen lautakunta päättää asettaa Kullervonkadun katusuunnitelmat Ib-KA TU-56-2 ja Ib-KATU-90-1 RakA 43 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. TEKLA Kullervonkadun katusuunnitelmat (piir.nro Ib-KATU-56-2 ja Ib-KATU-90-1) ovat olleet nähtävillä asiakaspalvelukeskuksessa ajalla Suun ni tel mia vastaan on tullut yksi muistutus. Muistutuksen on tehnyt Jan Tall qvist. Tallqvist kirjoittaa, että kaava asettaa asukkaat epäedulliseen asemaan, kos ka korttelin 42 rakennukset tulevat liian lähelle Kullervonkatua. Teh tyään muistutuksen kerrostalon rakennuslupavaiheessa hän on tulkinnut saa man sa vastauksen, että katujärjestelyitä ei muuteta. Hänen mielestään

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta suun ni tel mas sa Karjalohjankadun jälkeinen osuus Kullervonkadulla ka tualu een etelänpuoleinen reuna on piirretty kulkemaan eteläreunan talojen pääl tä tai taloon kiinni. Hänen mielestään tekniselle lautakunnalle ei ole riit tä vän selkeästi kerrottu, että katu tulee siirtymään ja leventymään. Lisäk si lautakunta ei ole osannut huomioida suunnitelman vaikutuksia ja jatko seu raa muk sia (seuraavat vaiheet). Sokkelien halkeamien syyt Kar ja lohjan ka dun kadun rakennuksiin täytyy tutkia ja Kullervonkadun leventäminen ja siirtäminen saattaa aiheuttaa lisäongelmia tämän suhteen. Kult tuu ri histo rial li nen arvokas ympäristö ja suojellut rakennukset tulee huomioida päätök ses sä. Muistutuksessa esitetään katusuunnitelman palauttamista uuteen val miste luun kahden vaihtoehdon pohjalta: 1. Vaihtoehdossa esitetään Kullervonkadun sulkemista ajo neu vo lii ken teeltä kokonaan Karjalohjankadun ja Harjulan liittymän väliltä ja sille osuudelle tu lee pelkkä jalkakäytävä-pyörätie. 2. Nähtävillä ollut katusuunnitelma toteutetaan pelkästään Koulukadun ja Har ju lan liittymän väliltä. Kullervonkatu muutetaan yksisuuntaiseksi Kar jaloh jan ka dun ja Harjulan liittymän väliltä. Muistutus kokonaisuudessaan on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Teknisen toimen vastine muistutukseen: Kullervonkadun katusuunnitelma koskee Koulukadun ja Karjalohjankadun vä lis tä osuutta. Jan ja Lena Tallqvistin omistamat kiinteistöt (63/10, 4/571 ja 4/572) sijaitsevat Kul ler von ka dun ja Karjalohjankadun liittymässä suunnit te lu alu een rajalla. Sa mal la harjun puoleisella reunalla sijaitsee kau pungin omistama nuo ri so ta lo-toi min ta kes kus Harjula ja yleinen pysäköintialue. Karjalohjankadun katusuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat voimassa ole van ase ma kaa van mukaisella ka tu alu eel la. Suunnitelman mukaiset toimen pi teet päät ty vät Karjalohjankadun liit ty mään ja siitä eteenpäin Kul lervon ka dul le ei ole esi tet ty toimenpiteitä nyt käsittelyssä olevan ka tu suun nitel man yhteydessä. Suunniteltu ajoradan leveys 5,50 metriä on osittain leveämpi kuin nykyinen 4,5-5,6 m:n leveys. Suunniteltu leveys on sopiva, koska kadulle tulee reuna ki vel lä erotettu yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Kadun ajoradan leveys on mitoitettu huomioiden kadun liikennemäärä, liikenteen suun tau tumi nen ja sopeutuminen ympäristöön. Kul ler von ka dul le on suun ni tel tu liiken ne tur val li suus syis tä kevyen liikenteen väy lät, koska kort te lin 42 ra kennut tua jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden mää rä kyseisillä ka duil la tulee lisään ty mään. Lisäksi keskustan pyörätie-ja ja lan kul ku ver kos to täy den tyy ra ken net ta vil la osuuksilla ja liikkuminen kes kus tas sa osaltaan saa daan tur val li sem mak si. Suunnitelmassa esitetty 3,0 met riä leveä yh dis tet ty pyörä tie ja jalkakäytävä on sijoitettu samalle puo lel le ajorataan näh den (pohjois puo lel le) kuin olemassa olevat jalkakäytävät en nen ja jälkeen suunnt telu alu et ta ovat. Tällöin jalankulkijoiden ja pyö räi li jöi den on tur val li sem paa liik kua kun ajoradan ylityksiä on mahdollisimman vä hän. Myös yhdistetyn ja lan kul ku ja polkupyörätien leveys 3,0 metriä on normaali kyseisien väylien osalta. (Esa Ran ta la)

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Erikseen jaettavat asiakirjat: - muistutus Tekninen lautakunta päättää 1) todeta, että muistutus on saapunut määräajassa, 2) todeta, että muistutuksen johdosta ei ole tarvetta muuttaa ka tu suun nitel maa, 3) hyväksyä Kullervonkadun katusuunnitelmat teknisen toimen joh to säännön II luvun 5 :n 2. kohdan mukaisesti.

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Karjalohjankadun katusuunnitelma 113/ /2015 TEKLA Karjalohjankadun saneerattava osuus sijaitsee Kullervonkadun ja Nyy ri kinka dun välisellä osuudella ns. Sokoksen hiekkaparkin eli korttelin 42 viereisellä katualueella. Kortteliin 42 on rakentumassa ensimmäinen kerrostalo tontille 12 Kar ja loh jan ka dun puoleiselle reunalle. Karjalohjankadun ajoradan leveys on 5.50 metriä ja korttelin 42 puoleiselle reu nus tal le tulee kaavan mukaiselle alueelle 3.0 metriä leveä yhdistetty pyö rä tie ja jalkakäytävä. Kadun vastakkaisella puolella tontilla 48/5 (Lohjan Hel lun tai lä he tys r.y.) oleva nykyinen jalkakäytävä puretaan. Ajoradan molem mil le reunoille tulevat graniittiset reunakivet. Ajoyhteys rakenteilla olevan rakennuksen pysäköintihalliin ja piha-alueelle tulee Karjalohjankadun kaut ta. Rakennettavan pyörätien ja jalkakäytävän osalla joudutaan te kemään kaapelien siirtotöitä. Sadevesiviemäröintiä parannetaan. Suunnitelmien kustannusarvio on (alv 0%) (Esa Rantala) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kohteen sijaintikartta - Yleisasemapiirustus - Tyyppipoikkileikkaukset vs Tekninen lautakunta päättää asettaa Karjalohjankadun katusuunnitelmat Ib-KA TU 56-2 ja 3 RakA 43 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. TEKLA Karjalohjankadun katusuunnitelmat (piir.nro Ib-KATU 56-2 ja 3) ovat olleet nähtävillä asiakaspalvelukeskuksessa ajalla Suunnitelmia vastaan on tullut yksi muistutus. Muistutuksen on tehnyt Jan Tallqvist. (Andersson/Rantala) Tallqvist kirjoittaa, että kaava asettaa asukkaat epäedulliseen asemaan, koska korttelin 42 rakennukset tulevat liian lähelle Kullervonkatua. Tehtyään muistutuksen kerrostalon rakennuslupavaiheessa hän on tulkinnut saamansa vastauksen, että katujärjestelyitä ei muuteta. Hänen mielestään suunnitelmassa Karjalohjankadun jälkeinen osuus Kullervonkadulla katualueen etelänpuoleinen reuna on piirretty kulkemaan eteläreunan talojen päältä tai taloon kiinni. Hänen mielestään tekniselle lautakunnalle ei ole riittävän selkeästi kerrottu, että katu tulee siirtymään ja leventymään. Lisäksi lautakunta ei ole osannut huomioida suunnitelman vaikutuksia ja jatkoseuraamuksia (seuraavat vaiheet). Sokkelien halkeamien syyt Karjalohjankadun kadun rakennuksiin täytyy tutkia ja Kullervonkadun leventäminen ja siirtäminen saattaa aiheuttaa lisäongelmia tämän suhteen. Kulttuurihistoriallinen arvokas ympäristö ja suojellut rakennukset tulee huomioida päätöksessä.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Muistutuksessa esitetään katusuunnitelman palauttamista uuteen valmisteluun kahden vaihtoehdon pohjalta: 1. Vaihtoehdossa esitetään Kullervonkadun sulkemista ajoneuvoliikenteeltä kokonaan Karjalohjankadun ja Harjulan liittymän väliltä ja sille osuudelle tulee pelkkä jalkakäytävä-pyörätie. 2. Nähtävillä ollut katusuunnitelma toteutetaan pelkästään Koulukadun ja Harjulan liittymän väliltä. Kullervonkatu muutetaan yksisuuntaiseksi Karjalohjankadun ja Harjulan liittymän väliltä. Karjalohjankadun katusuunnitelmaan Tallqvist ei esitä muutoksia. Muistutus kokonaisuudessaan on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Teknisen toimen vastine muistutukseen: Teknisen toimen näkemyksen mukaan muistutuksessa esitetään muutoksia samaan aikaan suunniteltuun Kullervonkatuun. Karjalohjankatuun ei esitetä muutoksia. Karjalohjankadun katusuunnitelma koskee Nyyrikinkadun ja Kullervonkadun välistä osuutta. Jan ja Lena Tallqvistin omistamat kiinteistöt (63/10, 4/571 ja 4/572) sijaitsevat Kullervonkadun ja Karjalohjankadun liittymässä suunnittelualueen rajalla. Katusuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat voimassa olevan kaavan mukaisella katualueella. Suunnitelman mukaiset Karjalohjankadun toimenpiteet päättyvät Kullervonkadun liittymään ja siitä eteenpäin ei ole esitetty toimenpiteitä. Karjalohjankadulle on suunniteltu liikenneturvallisuussyistä kevyen liikenteen väylä, koska korttelin 42 rakennuttua jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä kyseisillä kaduilla tulee lisääntymään. Lisäksi keskustan pyörätie-ja jalankulkuverkosto täydentyy rakennettavalla osuudella ja liikkuminen keskustassa osaltaan saadaan turvallisemmaksi. (Esa Rantala) Erikseen jaettavat asiakirjat: - muistutus Tekninen lautakunta päättää 1) todeta, että muistutus on saapunut määräajassa, 2) todeta, että muistutuksen johdosta ei ole tarvetta muuttaa Karjalohjankadun katusuunnitelmaa, 3) hyväksyä Karjalohjankadun katusuunnitelmat teknisen toimen johtosäännön II luvun 5 :n 2. kohdan mukaisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Veijolantien katusuunnitelmat 1049/ /2013 TEKLA Tekniseen toimeen on tullut vuosien varrella paljon palautetta Veijolantien lii ken ne tur val li suu teen liityen. Ajoneuvojen nopeudet on koettu korkeiksi ja Ta ka sen ka dun ja Kuljunkadun liittymien toimivuus heikoksi lii ken ne tur val lisuu den kannalta. Takasenkadun liittymä on toteutettu nelihaaraliittymänä Vei jo lan tie hen. Kuljunkadun liit ty mä on toteutettu y-liittymänä Vei jo lan tiehen joka houkuttelee ajamaan Vei jo lan tie tä ajavien eteen etenkin Kul junka dul ta keskustan suuntaan ajettaessa. Veijolantie koe taan kor keam man no peus ra joi tuk sen väyläksi kuin nykyinen alue no peus ra joi tus 40 km/h sallii, osittain ylileveästä ajo ra das ta johtuen. Saadun palautteen perusteella tek ni nen toimi muutti vuonna 2010 Vei jo lan tien alue no peus ra joi tuk sek si 40 km/h. Tämän jälkeen tehtiin Vei jo lan tiel lä nopeusmittaus vuon na 2012, jon ka mukaan n. 75 % autoilijoista ajaa edelleen ylinopeutta. Ylinopeudet joh tu ne vat osittain siitä, että Veijolantie on läpiajokatu ja jatkuu yk si tyis tienä Vei jo lan suuntaan. Veijolantien katusuunnitelmassa ajoradan leveyttä esitetään ka ven net tavak si 8,0 m:stä 7,0 m:ksi. Lisäksi Takasenkadun ja Kuljunkadun liittymät muo toil laan tur val li sem mik si. Takasenkadun liittymästä tehdään ns. porras tet tu liittymä, jo ka estää suoraan ajamisen Veijolantien yli. Ylinopeuksia alen ne taan ko rot ta mal la Takasenkadun liittymä-alue. Korotusalue muo toillaan siten, että se mahdollistaa raskaan liikenteen liikkumisen Pap pi lankor ven teol li suus alu eel le. Kuljunkadun liittymä linjataan kohtisuoraan Veijo lan tie hen näh den. Kuljunkadun liittymäalueelle tehdään lyhyt yhdistetty pyö rä tie ja jalkakäytäväosuus ja Vei jo lan tiel le uusi suojatieylitys. Siwan edus tan py sä köin tiä selkeytetään rakentamalla reunatuet pysäköinnin/ pyö rä tien ja pyö rä tien/ Siwan piha-alueen välisille rajoille. Sadevesiviemäröintiä parannetaan rakentamalla uusia ritiläkaivoja. Uusi jal ka käy tä vä rakennetaan Takasenkadun liittymästä viereiselle lii tyn tä pysä köin ti alu eel le. Suunnitelmien kustannusarvio on euroa (alv. 0 %), josta ve si huollon osuus on euroa (alv. 0 %) ja päällysteiden n euroa (alv. 0 %). (Esa Rantala) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kohteen sijaintikartta - Yleisasemapiirustus - Tyyppipoikkileikkaukset Tekninen lautakunta päättää asettaa Veijolantien katusuunnitelmat Ib-KA- TU-532-1, 2, 3, 4 ja 5 RakA 43 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le.

11 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kauppatorin kesäaikainen pysäköinti 660/ /2014 TEKLA Tekninen lautakunta päätti toritoiminnan kehittämiseen liittyen, et tä selvitetään torialueen kesäaikaisen pysäköinnin tarpeellisuus. Kauppatorin alue on toiminut toriaikojen ulkopuolella maksullisena py säköin ti alu ee na. Toripäivinä (tiistai, torstai, perjantai ja lauantai) torin au ki oloai ka na pysäköinti torialueella on kielletty. Lisäksi pysäköintiä on rajoitettu to ril la järjestettävien tapahtumien aikana. Teknisen toimen näkemyksen mukaan kauppatorilla pysäköinti voidaan ko kei lu luon toi ses ti kieltää välisenä aikana. Pysäköinnin rajoit ta mi sen vaikutuksista tehdään seurantaa ja mahdollisesta pysyvästä py sä köin nin rajoittamisesta päätetään erikseen. (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - kartta torialueesta Tekninen lautakunta päättää, että 1) Lohjan kauppatorilla kielletään pysäköinti kokeiluluontoisesti välisenä aikana, 2) mahdollisesta pysyvästä pysäköinnin rajoittamisesta päätetään erikseen koh dan 1 mukaisen kokeilun päätyttyä.

12 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Toritoiminnan kehittäminen 514/ /2014 KH 316 Kaupunginhallitus päätti kehittää Lohjan toritoimintaa ja perusti Lohjan torin kehittämistyöryhmän, jonka tavoitteena oli "kehittää Lohjan toria eri toimenpiteillä ja menettelytavoilla jo tulevaa kesää varten ottaen huomioon myös pidemmän aikavälin kehittäminen torin ja lähialueen suunnittelussa. Toriryhmän kokoonpano on vapaa siten, että mukaan voidaan kutsua lisää henkilöitä tarpeen mukaan. Tori vaatii ilmeen muuttamista houkuttelevammaksi ja sitä elävöitetään eri toimenpiteillä". Kehittämistyöryhmä on kokoontunut 5 kertaa ja työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo. Lisäksi työryhmään kuuluivat Matti Pajuoja, Leo Rintanen, Lassi Huhtala, Ari Pihlström, Riikka Ventelä, Timo Saloranta, Rebecka Streng, Sari Niinikoski, Juha Anttila, Evita Malm, Minna Ermala ja Raija Rajantaus sihteerinä. Työryhmä käytti asiantuntijana TMK Tori- ja markkinointikaupan palvelukeskuksen toiminnanjohtaja Ari Kallasta, joka haastatteli toritoiminnassa mukana olevia ryhmittäin. Toiminnanjohtaja Kallas oman kokemuksensa ja haastattelujen perustella laati raportin, jossa hän esittää ehdotuksia Lohjan toritoiminnan kehittämisestä. Kesäkaudella 2014 on Lohjan toritoiminnan kehittämiseen on ollut kiinnostusta eri tahoilla ja torin kehittämistyöryhmä katsoo Lohjan toritoiminnan vilkastuneen huomattavasti. Torille ollaan tultu kauempaakin mm. Salosta saakka. Torilla on järjestetty mm. rantalentis-kisa, konsertteja sekä keskiviikkoiset maksuttomat iltatorit. Kehittämistyössä on ollut mukana eri tahoja mm. Keskustan kehittämisyhdistys Lohcase ja yrityksiä. Torin kehittämistyöryhmä on laatinut raportin toiminnastaan, mikä lähetetään kaupunginhallitukselle. Raportissa esitetään :n määrärahaa vuoden 2015 talousarvioon sitä varten, että torille saataisiin tori-isäntä, ja että toria voitaisiin myös ensi vuonna kunnostaa ja elävöittää erilaisin pienin toimenpitein. Kokoukselle jaettava oheismateriaali: - Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportti - Raportti ja esitys Lohjan kaupungin toritoiminnan kehittämisestä liitteineen (1-4) Ari Kallas, toiminnanjohtaja TMK Tori- ja markkinointikaupan palvelukeskus. (Raija Rajantaus / Eero Soinio) Kj Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportin; 2. esittää tekniselle lautakunnalle, että se huomioisi vuoden 2015

13 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta talousarvioehdotuksessaan harkintansa mukaan torityöryhmän ehdotuksia. TEKLA Teknisen toimen edustajana torin kehittämistyöryhmässä on ollut tie mes tari Timo Saloranta jonka alaisuudessa toritoiminta on teknisessä toimessa. Tekninen toimi on toteuttanut seuraavat torin ilmettä parantavat toi men piteet vuoden 2014 aikana: - torilava on maalattu ja lavan reunaan on toteutettu kukkaistutuksia - torille on asennettu 2 kpl penkkejä - torin valaisinpylväitä ja vesipistekaappi on maalattu - Kalevankadun puolelle on asennettu ajoesteiksi pollareita ja uudet pyö räte li neet - torille on asennettu aukioloajoista kertovat opasteet sekä muiden kes kusta koh tei den opasteita. Lisäksi keskustaan johtavien pääkatujen varteen on asen net tu torin opastetaulut. Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannukset olivat n (alv 0 %) Torityöryhmän esityksenä on kehittää Lohjan toria edelleen mm. seu raavien asioiden osalta: - tori-isännän palkkaaminen (Lohcase) - toripäivien määrän ja aukioloaikojen muuttamista - vuokrausehtojen tarkistamista - kesätorille ja talvitorille laaditaan omat karttansa - pysäköinnin rajoittaminen kesäaikaan - torin rakenteiden kehittämistä edelleen, mm. portaat torilavan eteen (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportti - Raportti ja esitys Lohjan kaupungin toritoiminnan kehittämisestä liit teineen (1-4) Ari Kallas, toiminnanjohtaja TMK Tori- ja markkinointikaupan pal ve lu kes kus. Tekninen lautakunta päättää käydä periaatekeskustelun torin ke hit tä mises tä torityöryhmän esityksen pohjalta Tekninen lautakunta kävi periaatekeskustelun torin ke hit tä mi ses tä torityöryhmän esityksen pohjalta. TEKLA Tekninen toimi toteutti Lohjan kauppatorin kehittämiseen liittyen kyselyn

14 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta vuo si pai kan lunastaneille torikauppiaille ja ns. päiväpaikka kävijöille. Ky sely lo mak kei ta jaettiin n. 25 kappaletta. Kyselyllä haluttiin saada vakituisten to ri kaup piai den mielipide torin ja sen toiminnan kehittämiseen. Ky se ly lomak kei ta palautettiin viisi kap pa let ta. Vastauksien vähäisyyden takia on ky se lyn tu los vain suuntaa antava. Tekninen toimi ei esitä erillistä määrärahaa vuoden 2015 talousarvioon, vaan tarvittavat pienimuotoiset uudistus ja parannustoimenpiteet to teu tetaan vuoden 2015 talousarvion puitteissa. Korjausta vaativia kohteita ovat to ri la van lattia ja sähkönjakelun alakeskukset. Lisäksi hankitaan vastaavat kuk ka is tu tuk set kuin 2014 kesällä. Teknisen toimen näkemyksen mukaan määräraha ns. tori-isäntää varten ei ole teknisen toimen toimialaan liittyvää. Torikarttaa uudistetaan ottamalla käyttöön kesä- ja talvitori. Kesätorilla säily vät nykyiset myyntipaikat entisillä paikoilla ja talvitorilla myyntipaikat ryhmi te tään tiiviisti Lohjan Tähden kauppakeskuksen puoleiseen päätyyn. Tal vi to ri otettaisiin kokeiluluontoisesti käyttöön vä lisek si ajaksi. Toripäivinä torialue suljetaan puo mein ajoneuvoliikenteeltä sallien kuitenkin torikauppiaiden ja torin vält tä mä tön huoltoajo. Lohcase ry ja torikauppiaiden kanssa yhteistyössä käydään neuvottelut mah dol lis ten torin aukioloaikojen muuttamisesta ja yhteensovittamisesta mui den toritapahtumien kanssa. (Timo Saloranta) Erikseen jaettavat asiakirjat: - kyselylomake - yhteenveto Tekninen lautakunta päättää, että 1. Lohcase ry:n, torikauppiaiden ja teknisen toimen välillä käydään tarvittavat yhteistyöneuvottelut torin aukioloaikojen ja muiden toritapahtumien yh teen so vit ta mi sek si; 2. torikarttaa uu dis te taan ottamalla kokeiluluontoisesti käyttöön kesätalvitorikartat; 3. selvitetään torialueen kesäaikaisen ajoneuvojen pysäköinnin tarpeellisuus; 4. vuoden 2015 talousarvioesitys ei sisällä erillistä torin kehittämismäärärahaa eikä tori-isännän palkkaamiseen esitettyä määrärahaa. Pienimuotoiset korjaustoimet to teu te taan vuoden 2015 talousarvion puitteissa.

15 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Muutosesitys Mikki Nieminen esitti seuraavan muutosesityksen: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1. Torin tekniset tehtävät hoitaa tekninen toimi ja markkinoinnin tehtäv ät osoitetaan Lohcase ry:lle; 2. Lohcase ry:n, torikauppiaiden ja teknisen toimen välillä käydään tarvittavat yhteistyöneuvottelut torin aukioloaikojen ja muiden toritapahtumien yh teen so vit ta mi sek si sekä torin välittömässä läheisyydessä olevan parkkipaikan saamisesta inva-käyttöön; 3. torikarttaa uu dis te taan ottamalla kokeiluluontoisesti käyttöön kesätalvitorikartat; 4. selvitetään torialueen kesäaikaisen ajoneuvojen pysäköinnin tarpeellisuus; 5. vuoden 2015 talousarvioon varataan :n määräraha torin kehittämiseen, torilavan portaiden tekemiseen ja torivalvonnan tehostamiseen sekä toritoiminnanohjaajan palkkaamiseen. raukesi kannattamattomana. hyväksyttiin. Jäsen Noora Haapanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo KH 380 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - kyselylomake - yhteenveto Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan toimenpiteet torin kehittämistyöryhmän raportin johdosta. Tekninen johtaja Jussi Savela oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo

16 PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta TEKLA Tekninen toimi toteuttaa kauppatorilla seuraavat pienimuotoiset parannustoimenpiteet vuonna 2015: - torilavan kansi uusitaan (työt käynnissä) - sähkön alakeskukset uusitaan kesäkauteen mennessä - torilavan reunaan asennetaan samanlaiset kukkaistutukset kuin vuonna 2014 Muita sovittuja toimenpiteitä: - talviaikaan kauppiaiden sijoittumista torille on tiivistetty aiempiin vuosiin verrattuna - torikauppiaiden kanssa on sovittu pidettäväksi kokous 26.3.ja sen yhteydessä tarkistetaan torikarttaa - torin kesäaikainen pysäköinti on erillisenä pykälänä teknisen lautakunnan käsittelyssä. (Seppo Lötjönen) Tekninen lautakunta päättää merkitä vuoden 2015 toritoiminnan kehittämistoimenpiteet tiedoksi.

17 PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen / Peltoniemen jätevedenpuhdistamon väliselkeytysaltaiden pohjalaahaimien hankinta 815/ /2013 TEKLA VA Teknik on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan päätöksestä VA Teknik pyytää tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen perusteella ot tamaan hankinnan täydellisesti uusiksi seuraavasti: "... pyydän teitä ottamaan tämän hankinnan täydellisesti uusiksi. Alla olevas sa tarjouspyynnössä ovat ne lähtöpisteet ja tiedot, jolla tarjosin teille usei ta vaihtoehtoja joita vertailussa ei olla arvostettu oikeuden mukaisesti. Päämääräinen valitus koskee asiaa toimitusaikaa: - Te olette tehnyt päätöksen vertaamalla pelkästään alinta hintaa eikä ollen kaan toimitusaikaa niin kuin käy ilmi tarjouspyynnöstä että "olemme liikkeel lä nopealla aikataululla". Lisäksi hinnat ovat samaa luokkaa jotta voivat olla verrattavissa yhtä kuin samoina joten toimitusajan kuuluisi olevan en nes tään tärkeämpi vaikuttaja. Toisena valituksena: - Tarjouksessa olevaa sisältöä ei olla verrattu, esim. 3-akselisessa ko neistos sa on huomattavasti enemmän meteriaalia kuin 2-akselisessa, kau punki on saanut 2-, 3- ja 4-akselisen tarjouksen, joten hintahaarukka on ollut tie dos sa. Tässä tapauksessa ei olla kilpailutettu teknisesti verrattavia koneis to ja/tar jo uk sia toimittajilta. Selvitystä olisi tarvittu tehdä. Mielestäni tämä on väärin ja teidän kuuluisi tehdä joko vertailu uusiksi tai uu sia koko hankinta." Tekninen toimi on pyytänyt Peltoniemen jätevedenpuhdistamoon tar jouspyyn töä sähköpostitse seuraavan sisältöisenä "Olemme uusimassa Pel tonie men jätevedenpuhdistamolla väliselkeytyksen (kaksi linjaa) laahaimet. Olem me liikkeellä nopealla aikataululla eli pääsisittekö ensi viikolla tu tus tumaan kohteeseen ja tekemään tarjouksen. Tarkoitus on saada työ aluilleen tässä ennen kevättä." Tarjouspyyntö lähetettiin VA Teknikille, De wacol le, Finnchainille ja Ep Snetecille. Tarjous saatiin kaikilta muilta paitsi Ep Sne te cil tä. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu ehtoja laahaimille, tarjouspyynnössä on vain haluttu uusia olevat laahaimet. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu painoarvoa toimitusajalle, joten tar jousten vertailussa ei toimitusaikaa voi painottaa. Hankinnoissa hinta on ratkaiseva silloin, kun tarjouspyynnössä ei ole esitet ty muuta perustetta tarjousten vertailemiseksi. Hankintaan liittyvä oikaisuvaatimus on tehty Hankintapäätös on teh ty Oikaisuvaatimus on tehty oikaisuvaatimusaikana.

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 11/2014 470 Tekninen lautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päiväkotiyhteistyö

Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päiväkotiyhteistyö Kasvatus- ja opetuslautakunta 51 23.04.2014 Tekninen lautakunta 91 13.05.2014 Tekninen lautakunta 135 26.08.2014 Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päiväkotiyhteistyö 310/05.10.00/2014 KOPLK

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta 12.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 113 AHJOLAN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAVALINTA 4 114 JOKIPUISTON PÄIVÄKODIN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot