Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen"

Transkriptio

1 (14) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: Kunta: Kuhmo 3. Maakunta: Kainuu 4. Kuntakokoluokka: Kuntaliiton vakioluokitus a. 1= Alle 2000 as. b. 2= as. c. 3= as. d. 4= as. e. 5= as. f. 6= as. g. 7= Yli as. 5. Kunnan vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot: Nimi Eila Valtanen Nimike Kaupunginjohtaja Puhelinnumero Sähköposti 6. Kyselylomakkeen teknisen vastaajan yhteystiedot (jos eri kuin edellä) Nimi Juhana Juntunen Nimike hallintojohtaja Puhelinnumero Sähköposti 7. Miten kyselyn vastaus on kunnassanne valmisteltu? Ollut esillä johtoryhmässä ja käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa Toimielimet ja johtaminen jaoston kysymykset 8. Valtuuston toimikauden aloittamista on syytä aikaistaa

2 2(14 9. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, millä seuraavista tavoista valtuuston toimikauden aikaistaminen voisi parhaiten tapahtua a. säädetään, että valtuuston toimikausi alkaa heti vaalien jälkeen b. aikaistetaan kunnallisvaalien ajankohtaa mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen syksyllä c. aikaistetaan kunnallisvaalien ajankohtaa keväälle d. aikaistetaan kunnallisvaalien ajankohtaa keväälle ja samalla yhdistetään kunnallisvaalit ja eduskuntavaalit. e. muu tapa, mikä? Mahdolliset kommentit: Kuntavaalien ja vuodenvaihteen välys on joka tapauksessa lyhyt, kalenterivuodet ovat selkeitä toiminnan jaksottamisen kannalta. 10. Valtuuston koosta tulisi parhaiten säännellä seuraavalla tavalla a. säännellään valtuuston koot, jotka vaihtelevat kuntakoon mukaisesti b. säännellään valtuuston koon ala- ja ylärajat, joiden sisällä kunta voi itse päättää koon c. valtuuston koko tulisi jättää kunnan omaan harkintaan d. muulla tavalla, millä? Mahdolliset kommentit: Aika vie kohti toimikuntia, sosiaalisen median ja internetin todellista hyödyntämistä asukkaiden kuulemisessa, mutta selkeät rajat takaavat samanlaiset menettelyt läpi maan. 11. Kunnanhallituksen puheenjohtajan tulisi olla a. nykyisenkaltainen sivutoiminen luottamustoimi? b. kokopäiväinen luottamustoimi? c. osa-aikainen luottamustoimi? Mahdolliset kommentit: Turun esimerkki pormestarimallista ei ollut kovin vakuuttava: pormestari pyrki yritysmäiseen johtamiseen ja unohti tietosuojalain säädökset. Mikäli pormestarimalliin mennään, se politisoi operatiivista johtamista. Tämä tulee tiedostaa. Skandinavian maissa on luotettu virkamiesten rooliin valmistelijoina ja päättäjien rooliin päätöksentekijöinä, mikä on johtanut läpinäkyvimpiin demokratioihin maailmassa, parhaisiin tuloksiin maiden kilpailukykyä verrattaessa ja vahvaan talouteen. 12. Mihin seuraavista ryhmistä sidonnaisuuksien ilmoittamisen tulisi kohdistua? (voitte valita useamman vastausvaihtoehdon)

3 3(14 a. valtuutettuihin b. valtuuston puheenjohtajistoon c. kunnanhallituksen jäseniin ja varajäseniin d. kunnanhallituksen puheenjohtajistoon e. lautakuntien jäseniin ja varajäseniin f. lautakuntien puheenjohtajiin g. kunnanjohtajaan h. johtoryhmän jäseniin i. muu, mikä? Mahdolliset kommentit: Sidonnaisuuksien perusteella luottamushenkilöt ja viranhaltijat jääväävät itsensä. Suomen hallinto on ollut näihin päiviin saakka läpinäkyvää, ja tästä periaatteesta tulee pitää kiinni. Johtavien viranhaltijoiden olisi hyvä luopua yritysten hallitusjäsenyyksistä. 13. Kunnanjohtajan ja kunnan välisten johtajasopimusten tulisi mielestänne olla a. vapaaehtoisia b. pakollisia Mahdolliset kommentit: Talouden kiristyessä on ollut havaittavissa ajautumista kunnanjohtajien vastuiden ja valtuuksien näyttäviin selvittelyihin. Johtajasopimus voi hyvin laadittuna määritellä valtuudet selkeästi, ja erityisen tärkeää on sopia menettelytavoista mahdollisten ristiriitatilanteiden varalta. Kunnanjohtajalla on käytännössä toimitusjohtajan vastuu, mutta ei toimitusjohtajan valtuuksia. 14. Kunnanjohtajan erokorvausten määrä tulisi mielestänne a. olla kunnan ja kunnanjohtajan välinen sopimukseen perustuva asia b. perustua kuntalaissa asetettuihin väljiin raameihin c. määräytyä muutoin, miten Mahdolliset kommentit: Koska julkinen talous ja yritystalous eroavat merkittävästi toisistaan, ei kunnanjohtajan työtehtäviä voi suoraan rinnastaa yritysjohtajien tehtäviin. Näin ollen ohjeistaminen voi olla paikallaan, sillä luovuus tuntuu kukkivan erorahojen määristä sovittaessa. Myös Kuntatyönantajan suositus saattaa riittää. 15. Pitäisikö uudessa kuntalaissa olla säännöksiä myös valiokunta- ja ministerimallista? Jos, niin mitä näistä malleista olisi tarpeen säätää? (Nykyisin kuntalaissa on mallinnettu vain perusmalli ja pormestarimalli.) Uuden kuntalain soisi olevan enemmän mahdollistava kuin tiukasti määräävä. Työskentelyn kannalta olisi hyväksi, jos esimerkiksi yrittäjätaustaisen luottamushenkilön osaamista voitaisiin hyödyntää elinvoimaministerinä, sosiaali- ja terveysalan osaajana palveluministerinä jne. Kuitenkin liian jäykkä, lakisääteinen malli voi johtaa vaikeisiin

4 4(14 tilanteisiin. Kunnille tulee jättää vapaus muodostaa työryhmiä ja valiokuntia, sillä istuntoja on kohtalaisen paljon, eikä työ tehostu niiden määrää lisäämällä Tulisiko laissa olla mahdollisuus ottaa suora pormestarin vaali käyttöön? 17. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, onko kunnassanne arvionne mukaan halukkuutta ottaa käyttöön suora pormestarin vaali? Mahdolliset kommentit: (EV:n terveinen hallitukselle: mitä mieltä olette? Useimmissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa pormestarit vaihtuvat vaalikausittain. Asioilla on puolensa. On mahdollista, että poliittinen pormestari tai poliittisesti sitoutunut kunnanjohtaja voi joutua poliittisiin ristiriitoihin viranhaltijaa helpommin. Oma näkemykseni on ollut kahdeksan vuoden kokemuksen jälkeen, että on helpompi toimia kaikkien puolueiden kanssa siksi, että olen poliittisesti sitoutumaton ja tullen sellaisena pysymään elämäni loppuun saakka). Demokratiajaoston kysymykset Hallitus on linjannut, että uuteen kuntalakiin valmisteltaisiin sähköiseen viestintään ja osallistumiseen liittyviä, velvoittavia säännöksiä. 18. Mihin seuraavista asioista kunnallanne olisi valmius kuntalaisen ja kunnan välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi? Valitkaa listatuista vaihtoehdoista. Voitte valita useamman vaihtoehdon. kyllä kaikkiin ei ei osaa sanoa a. kunnan sivuston ylläpitäminen verkossa b. minimisisällön luominen kunnan verkkosivuille c. kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä niiden liitteiden saatavuus sähköisesti (julkisten asioiden osalta) d. toimielinten päätöksistä tiedottaminen sähköisesti f. kuntalaispalautteen antaminen sähköisesti g. kuntalaisaloitteen tekeminen sähköisesti h. avoimempaa valmistelua voisi edistää muilla sähköisillä keinoilla, millä? Olemme jo käyttäneet useita kertoja verkkokyselyjä, ja saaneet hyvin vastauksia ajankohtaisiin asioihin.

5 5(14 Mahdolliset kommentit: maailma on jo muuttunut internetin ja sosiaalisen median ansiosta, verkkoasiointia ja verkkodemokratiaa tulee kehittää. Osallisuus kehittyy kustannustehokkassti tätä tietä. On kuitenkin pidettävä tarkasti huolta siitä, että varsinainen, lainvoiman saava päätöksenteko tapahtuu päättävissä elimissä. Netillä voi olla vain näkemyksiä luotaava merkitys (mahdollisia verkkovaaleja lukuun ottamatta). Nykyisen kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan lain 27 :n mukaan edistää erityisesti: 1) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin; 2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa; 3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia; 4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa; 6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä 7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä. 19. Mitkä ovat kuntanne kannalta sellaisia vuorovaikutusta edistäviä keinoja, joilla nykyistä kuntalain 27. pykälää tulisi täydentää? Valitkaa listatuista vaihtoehdoista. Voitte valita useamman vaihtoehdon. a. kansalaisraadit (asukasraadit, käyttäjäraadit) b. käyttäjälähtöisyyden edistäminen palvelujen suunnittelussa c. osallistuva budjetointi d. tietoteknisten mahdollisuuksien hyödyntäminen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi (esim. sosiaalisen median käyttö tai valtuuston kokousten lähettäminen verkossa) e. muu mikä? Mahdolliset kommentit: Asiakaskuuntelu, käyttäjäpalautteet ovat suorin tapa vaikuttaa palvelun laatuun. Asiakaskuuntelujärjestelmän tulisi olla läpinäkyvä ja teknologialtaan notkea ja asiakkaan tulisi pystyä myös seuraamaan palautteensa kulkua. Teknologia helpottaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia merkittävästi. Sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden teknologiaosaamiseen kannattaa satsata. Työntekijä voidaan velvoittaa lukemaan sähköpostina ja käyttämään tietokantoja, luottamushenkilöitä ei voimaan tulevan nk. vanhuspalvelulain (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) mukaan kunnan on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Hallitus on linjannut, että vastaavasti valmisteltaisiin lainsäädäntöä, joka velvoittaisi kunnat myös asettamaan nuorisovaltuuston tai vastaavan toimielimen. Tarkoitus on parantaa nuorten, erityisesti alle 18-vuotiaiden mielipiteiden välittymistä kunnan päätöksentekoon.

6 6( Mitä hyviä käytäntöjä kunnassanne on päättäjien ja nuorten välisen vuoropuhelun edistämiseksi? Nuoriso-ohjelma on jo vanhentunut, nuoret tekivät sen itse v. 2005, sitä ollaan oltu uusimassa. Aiemmalla valtuustokaudella nimettiin nuorisokummit eri puolueista, mutta järjestelmä ei käytännössä toiminut. Meillä on ollut polttava ongelma henkilöstövajeen takia nuorisotiloista, ja vuoropuhelun parantamiselle on todellinen tarve. Sosiaalinen media, tilaongelman ripeä ratkaisu ja ehkä myös nuorisovaltuustokäytännön käynnistäminen voivat olla keinoja parempaan. 21. Jos kunnassanne toimii nuorisovaltuusto tai siihen rinnastettava vaikuttajaryhmä, miten nuorten mielipiteet sen kautta välittyvät päättäjille? (voitte valita useamman vaihtoehdon) a. nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita kunnan toimielimille b. nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoja, mistä asioista? c. nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja/tai puheoikeus muiden toimielinten kokouksissa, missä toimielimissä? d. kummivaltuutettu-järjestelyn avulla, e. päättäjien kyselytuntien kautta, f. nuorten ja päättäjien tapaamisten kautta, g. nuorille suunnattujen kyselyjen avulla, h. muilla tavoin, miten? Mahdolliset kommentit: Tämän hetken tilanne kuvattiin kohdassa 20. Työtä on. Nuorisovaltuusto on hyvä ajatus, ja sen linjausten kulku kaupungin päättäviin elimiin tulee pohtia selkeäksi, ettei synny katteettomia odotuksia. Hallitus on myös linjannut, että selvitetään tarve velvoittaa kunta asettamaan vammaisneuvosto tai vastaava toimielin. 22. Mitä mieltä olette seuraavasta väittämästä? Vammaisneuvoston säätäminen pakolliseksi parantaisi selvästi vammaisten mielipiteiden välittymistä kunnan päättäjille kunnassamme. 23. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei, mikä keino mielestänne parantaisi vammaisten mielipiteiden välittymistä päätöksentekoon? Mahdolliset kommentit:

7 7( Näettekö, että kokopäivätoimisilla/puolipäivätoimisilla kunnanhallituksen puheenjohtajilla tulisi olla oikeus saada virka/työvapaata kunnanhallituksen toimikauden ajaksi? Mahdolliset kommentit: 25. Tulisiko saman sääntelyn koskea lautakuntien puheenjohtajia? Mahdolliset kommentit: riippuu kunnan koosta Hallitus on linjannut, että lähidemokratian vahvistamista valmistellaan alueellisen toimielinten mallin pohjalta ja luonteeltaan mahdollistavalla lainsäädännöllä. Lisäksi selvitetään kuntien halukkuus ottaa käyttöön vaaleilla valittuja toimielimiä kunnanosatasolla ja ryhdytään tarvittaessa jatkovalmisteluun. 26. Mitä tehtäviä alueellisilla toimielimillä on tai voisi olla kunnassanne? Valitkaa vaihtoehdoista. Voitte valita useamman vaihtoehdon. on voisi olla ei voisi olla a. edesauttaa asukkaiden vaikuttamista b. edesauttaa asukkaiden näkemysten välittymistä kunnalliseen päätöksentekoon c. vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä d. tukea ja edistää alueen kehittämistä e. edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria f. vaikuttaa alueen ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen g. tiedottaa kunnan asioista alueen asukkaille h. antaa lausuntoja kunnan viranomaisille i. tehdä esityksiä ja aloitteita kunnanhallitukselle ja muille toimielimille j. hoitaa alueen koulun/koulujen ja/tai päiväkodin/-kotien johtokunnan tehtävät k. hoitaa alueen muiden palvelupisteiden johtokunnan tehtävät l. päättää alueelliselle toimielimelle varattujen määrärahojen käytöstä m. järjestää ja valmistella kaikille avoin alueellinen kunnanosatilaisuus, esim. kylä- tai kaupunginosafoorumi n. osallistua joidenkin palveluiden järjestämiseen, minkä palveluiden?terveydenhuollossa liikkuvia palveluja tulee lisätä harvaanasutulla seudulla, ja tässä aluelautakunnilla voi olla oma roolinsa. o. Mitä muita?

8 8(14 Mahdolliset kommentit: kuntien talous kyntää tällä hetkellä syvällä. Aluelautakunnille ei ole osoittaa rahaa, mutta viestinnässä ja aloitteiden teossa niillä voi olla oma merkityksensä. 27. Onko kunnassanne tarvetta vaaleilla valittaville toimielimille kunnanosatasolla nykytilanteessa? Mahdolliset kommentit: raha, raha, raha sitä ei ole 28. Näettekö vaaleilla valittavan toimielimen kunnanosatasolla tarpeellisena tilanteessa, jossa kuntarakenne merkittävästi muuttuu? Mahdolliset kommentit: Mitä voitetaan, jos kuntien kokoa suurennetaan ja tilalle perustetaan todellista päätösvaltaa käyttäneiden valtuustojen tilalle kuin uudestaan aluevaltuustot, joilla ei kuitenkaan ole päätösvaltaa. Luopukaa sekavasta vahva peruskunta -käsitehirviöstä. Se on johtanut tämän kaltaisiin johdannaisiin. 29. Mikäli kunnanosatasolle olisi mahdollisuus valita toimielin vaalein, mitä tehtäviä ja millaista päätösvaltaa vaaleilla valittavilla osa-alueen toimielimillä tulisi olla kunnassanne? Jos ei ole rahaa, on hyvin vaikea käyttää päätäntävaltaa. Aluelautakuntien rooli painottuisi ainakin nykytilanteessa viestintään. Nykyisen kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 30. Tulisiko aloitteen määritelmää tarkentaa nykyisestä? 31. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, niin miten sitä pitäisi tarkentaa?

9 9(14 Jos voimavaroja olisi, aloitteentekijöille tulisi varata myös tiedonhankinta-apua kuntien organisaation sisältä. Nyt saamme aloitteita asioista, joiden kanssa on tehty työtä, mutta aloitteentekijä ei ole asiasta tietoinen. Kysymällä tilanne luonnollisesti selviäisi, tätä viestintää koetamme parantaa. Voimavaroja tulisi käyttää aloitteiden laadinnan tukemiseen, koska aloitteissa olisi silloin enemmän potkua. Mahdolliset kommentit: 32. Missä ajassa kuntalaisaloitteen tekijälle tulisi ilmoittaa sen johdosta tehdyt toimenpiteet? Heti, kun ne on tehty ja viimeistään kahden kuukauden kuluttua aloitteen jättämisestä, jos on kysymys pitkäjäykkäisemmistä asioista. Talousjaoston kysymykset 33. Antaako tilinpäätös mielestänne kuntalain edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot kyllä ei ei osaa sanoa a. kunnan toiminnan tuloksesta? Kyllä b. taloudellisesta asemasta? Ei c. pysyvien vastaavien arvosta? Ei d. poistojen oikeasta tasosta/riittävyydestä? Ei e. toiminnan rahoituksesta, oman pääoman riittävyydestä ja vieraasta pääomasta? Kyllä 34. Jos vastasitte johonkin edellisistä kohdista ei, miten tilinpäätösinformaatiota voitaisiin parantaa? Kuntien poistoajat on olleet perinteisesti pitkiä. Se ja kohtalaiset taseet, joissa lienee yhä ilmaa, antanevat liian hyvän kuvan kuntien vakaudesta. Rahoituslaskelma paljastaa todellisuuden. Mahdolliset kommentit: Voisiko joku esittää laskelman, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekava valmistelu ja läpivienti on maksanut Suomen kansantaloudelle. Siitä kärsivät tällä hetkellä kaikki Suomen kunnat, lue = suomalaiset veronmaksajat. 35. Antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot kunnan kannalta kyllä ei ei osaa sanoa a. kuntien yhteistoiminnan aiheuttamista taloudellisista vastuista kunnalle? Kyllä

10 4 10(1 b. tytäryhteisöjen aiheuttamista taloudellisista vastuista kunnalle? Kyllä c. kuntakonsernin taloudellisesta asemasta kokonaisuutena? Kyllä d. takauksista ja muista taloudellisista vastuista kuten esim. erilaisista sopimusvastuista? kuntayhtymän jäsenen rahoitusvastuusta kuntayhtymän taseeseen kertyneestä? alijäämästä, ympäristövastuista yms.? Ei 36. Jos vastasitte johonkin edellisistä kohdista ei, millä tavoin tiedonsaantia voitaisiin parantaa? Oikeastaan kaikkiin voisi esittää saman parannusehdotuksen: havainnollisuutta voidaan huomattavasti parantaa. Mahdolliset kommentit: 37. Pitäisikö alijäämän kyllä ei ei osaa sanoa a. kattamisvelvollisuusaikaa /tasapainotusaikaa lyhentää? Ei b. kattamisvelvollisuus ulottaa kuntayhtymiin? Kyllä Mahdolliset kommentit: Kuntayhtymät toimivat rahastusautomaatti-periaatteella. Toisaalta valtiovalta on kohtuuttomasti lisännyt sote-pakotteita, jotka aiheuttavat kustannuksia. Suuret, itsenäiset sote-alueet, joilla on myös verotusoikeus, voivat olla lopullinen ratkaisu. Rahoitussapluunaan tulee yhdistää myös KELA, sillä kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä on johtanut osaoptimointiin. Miksi KELA on jätetty pois uudistuksesta? 38. Pitäisikö tarkastuslautakunnan roolia mm. kunnan toiminnan ja talouden arvioinnissa ja tilintarkastuksen järjestämisessä muuttaa? 39. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, niin miten sitä mielestänne tulisi muuttaa? Tarkastuslautakuntien osaamista ja roolia tulee kehittää, tärkeä elin. Tällä hetkellä sen toiminta muistuttaa valtakunnan tason hallituksen ja opposition vuorovaikutusta. Voisi olla hyvä, jos toiminnan ja talouden tarkastuksessa käytettäisiin enemmän ammattilaisvoimaa. Mahdolliset kommentit: Kunnat ja markkinat -jaoston kysymykset

11 4 11(1 40. Mitkä ovat ne yleistä toimialaa rajoittavat yleiset periaatteet, jotka näkemyksenne mukaan ovat vielä voimassa? (voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) a. yleishyödyllisyys b. paikallisuus c. yhdenvertaisuus d. tarkoitussidonnaisuus e. suhteellisuus f. objektiviteetti g. spekulatiivisen toiminnan kielto h. hallinnon toissijaisuus i. muu, mikä Mahdolliset kommentit: Tarkoittaako kysymys yleinen toimiala siis kunnan toimialaa? EU:n uudet kaavailut kilpailudirektiiveistä tulevat viemään kehitystä parempaan suuntaan. Nykyinen ankara hintakeskeisyys on käytännössä vienyt palveluja suurille, kansainvälisille yrityksille ja paikallinen PK-yritystoiminta on kärsinyt. Tämä on aiheuttanut vakavia ongelmia. Suomi ei ole enää yhdenvertainen kaikille asukkailleen, sillä kasvukeskukset pärjäävät paremmin. 41. Katsotteko, että kunnan toiminnassa tulee ottaa huomioon, että kunnan tekemät yleiseen toimialaan kuuluvat toimenpiteet eivät vääristä kilpailua? Mahdolliset kommentit: 42. Mikä on yleisen toimialan taloudellinen tai muu merkitys kunnan toiminnassa? 43. Kenelle kunnassanne on annettu takauksia? (voitte valita useamman vaihtoehdon) a. yritykset b. yhdistykset c. kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt d. muu taho, mikä? 44. Kenelle kunnassanne on annettu lainoja? (voitte valita useamman vaihtoehdon) a. yritykset b. yhdistykset c. kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt

12 4 12(1 d. muu taho, mikä? 45. Kenelle kunnassanne on annettu avustuksia? (voitte valita useamman vaihtoehdon) a. yritykset b. yhdistykset c. kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt d. muu taho, mikä? Mahdolliset kommentit: 46. Millaisissa tilanteissa takauksia on käytetty? (voitte valita useamman vaihtoehdon) a. työpaikkojen säilyttäminen b. liiketaloudelliset syyt c. toiminnan tukeminen d. kansalaistoiminta e. muu tilanne, mikä? 47. Millaisissa tilanteissa takauksia on käytetty? (voitte valita useamman vaihtoehdon) a. työpaikkojen säilyttäminen b. liiketaloudelliset syyt c. toiminnan tukeminen d. kansalaistoiminta e. muu tilanne, mikä? 48. Millaisissa tilanteissa avustuksia on käytetty? (voitte valita useamman vaihtoehdon) a. työpaikkojen säilyttäminen b. liiketaloudelliset syyt c. toiminnan tukeminen d. kansalaistoiminta e. muu tilanne, mikä? Mahdolliset kommentit: 49. Tulisiko kunnan takaus- ja lainanantomahdollisuuksia rajata siten, ettei kunta voisi myöntää lainoja ja takauksia muille kuin kuntakonserniin kuuluville tai kuntaomisteisille yhtiöille sekä mikä vaikutus tällaisella rajauksella olisi? Tulisi. Veronmaksajien eurot tulee suunnata julkisten palvelujen tuottamiseen, pankkitoiminta kuuluu pankeille ja rahoituslaitoksille. 50. Onko kunnassanne käytössä yleisiä linjauksia tai periaatteita takausten, lainojen ja avustusten myöntämisessä?

13 4 13(1 51. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, mitkä ne ovat? Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamissuunnitelmassa vv on linjattu, että kaupunki pidättäytyy yritystakuista ja lainoista. Tasapainottamissuunnitelma päivitetään tänä vuonna. Mahdolliset kommentit: 52. Kuntalakiin ehdotetaan kunnille palvelustrategian laatimista. Tulisiko palvelustrategia ottaa huomioon osana kunnan strategista suunnittelua? 53. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, mitä asioita palvelustrategiassa tulisi linjata? (voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) a. kunnallisten palvelujen tarve strategiakaudella b. miten ko. palvelut tullaan järjestämään ko. kaudella c. palvelujen laadulliset näkökulmat d. kustannustehokkuuden varmistaminen e. oman tuotannon tuotteistus f. henkilöstönäkökohdat palvelujen tuottamisessa g. Muita asioita, mitä? palvelujen alueellinen jakauma, liikkuvat palvelut ja niiden luominen Mahdolliset kommentit: olisi järkevää rajata sana strategia vain koko konsernia koskevaksi. Palveluohjelma on parempi. Yhdellä juridisella yksiköllä tulee olla vain yksi strategia, muuten tulee runsaasti väärinymmärryksiä,. 54. Minkälaisia ongelmia on kunnassanne ilmennyt kunnallisen yhteistoiminnan ja hankintalainsäädännön yhteensovittamisessa? Olemme pyrkineet hyödyntämään paikallisia yrityksiä ja esimerkiksi lähiruokaa niin paljon kuin vain on mahdollista. Kuitenkin esimerkiksi oppimateriaalihankinnoissa säästöt suurten maakunnallisten yhteishankintojen = hankintarenkaan kautta ovat olleet kustannustehokkaampi. Mitä tästä on seurannut? Paikkakunnalla ei ole enää toimivaa kirjakauppaa. 55. Millaisia hyötyjä ja haittoja palvelualoitteella ja/tai sen käyttöönotolla olisi?

14 4 14(1 SGEI-palveluihin olennaisena osana liittyvät tietyn julkisen palvelun saatavuuden varmistaminen, kohtuullinen hintataso ja riittävä laatu. Tämä johtaa usein tilanteeseen, jossa kyseisiä palveluja ei voida tuottaa markkinaperusteisesti, sillä toiminta olisi yrityksille kannattamatonta. Mikäli jäsenvaltiot haluavat kuitenkin toteuttaa palvelut yritysten voimin, voidaan toimintaa tukea ja siten mahdollistaa julkisen palvelun tehtävästä suoriutuminen. Tämä varmistetaan julkisen palvelun velvoitteen antamisella yksityiselle taholle käyttämällä ns. SGEI-menettelyä. 56. Onko kunnassanne sovellettu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua, ns. SGEI-menettelyä? 57. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, missä tilanteissa? Mahdolliset kommentit: 58. Millaisissa konkreettisissa tapauksissa näette, että julkisen palvelun velvoitteen antamisen tulisi olla käytössä? Hämärä kysymys

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 11.9.2013 1(12) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 2. Kunta: 3. Maakunta: 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000 5000 as. c. 3= 5001 10 000

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi/ Lausuntopyyntö VM065:00/2012, Kunta- ja aluehallinto-osasto 8.5.2014

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi/ Lausuntopyyntö VM065:00/2012, Kunta- ja aluehallinto-osasto 8.5.2014 Meidän Turku Vårt Åbo ry c/o puheenjohtaja Pauliina de Anna Puolalanpuisto 2 b B 7 20100 Turku s-posti: meidanturku@gmail.com tai info@meidanturku.com Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 2015 Iin kunta - Kunnanvirasto Jokisuuntie 2 postiosoite Pl 24, 91101 Ii Vaihde p. 08 5875 5000 neuvonta p. 050 310 3458 etunimi.sukunimi@ii.fi Johdanto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) KIRJOITTAJAT Jukka-Pekka Rantakokko Tuuli Lehtinen Ilona Lundström Mikko Kenni 1. painos ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain.

Lisätiedot

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 2015 Iin kunta - Kunnanvirasto Jokisuuntie 2 postiosoite Pl 24, 91101 Ii Vaihde p. 08 5875 5000 neuvonta p. 050 310 3458 etunimi.sukunimi@ii.fi Johdanto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 1 Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 Johtajasopimus Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto

Lisätiedot

Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN

Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN Jarkko Karjalainen KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON - CASE: SÄKYLÄN NUORTEN KANSALAISRAADIN JÄRJESTÄMINEN Liiketalouden koulutusohjelma 2014 KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOON-

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot