Hangon opetussuunnitelma Perusopetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus"

Transkriptio

1 Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus

2 Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen rakenne 1.4 Tuntijako ja kieliohjelma 2. luku Opetuksen toteuttaminen 2.1 Oppimiskäsitys ja työtavat Tietostrategia 2.2 Oppimisympäristö 2.3 Toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri 2.4 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 3. luku Opiskelun yleinen tuki 3.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 3.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Oman koulun yhteistyö muiden tahojen kanssa 3.3 Oppimissuunnitelma 3.4 Ohjauksen järjestäminen 3.5 Tukiopetus 3.6 Oppilashuolto Oppilashuoltotyöryhmän toiminta Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi 3.7 Kerhotoiminta 4. luku Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 4.1 Eri tukimuodot 4.2 Osa-aikainen erityisopetus 4.3 Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus 4.4 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 4.5 Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain 5. luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 5.1 Maahanmuuttajien opetus 1

3 5.2 Valmistavan luokan opetussuunnitelma 6. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 6.1 Eheyttäminen, painotukset ja aihekokonaisuudet 6.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu 6.3 Äidinkieli ja kirjallisuus Muu oppilaan äidinkieli Suomi toisena kielenä 6.4 Toinen kotimainen kieli Ruotsi 6.5 Vieraat kielet 6.6 Matematiikka 6.7 Ympäristö- ja luonnontieto 6.8 Biologia ja maantieto 6.9 Fysiikka ja kemia 6.10 Terveystieto 6.11 Uskonto Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Muut uskonnot 6.12 Elämänkatsomustieto 6.13 Historia 6.14 Yhteiskuntaoppi 6.15 Musiikki 6.16 Kuvataide 6.17 Käsityö 6.18 Liikunta 6.19 Kotitalous 6.20 Valinnaiset aineet 6.21 Oppilaanohjaus 7. luku Oppilaan arviointi 7.1 Arviointi opintojen aikana 7.2 Päättöarviointi 7.3 Todistukset 8. luku Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen Liitteet Liite 1 Vanhempien ajatuksia perusopetuksen arvopohjasta Liite 2 Noudatettava yhteinen tuntijako 2

4 Liite 3 Kirjainmallit, numerot ja välimerkit Liite 4 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko Liite 5 Valtioneuvoston asetus 1435/2001 Liite 6 Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi Liite 7 Käyttäytymisen arvioinnin perusteet numeroarvostelussa Liite 8 Periaatesopimus Länsi-Uudenmaan yhteistyöstä maahanmuuttajaopetuksessa Liite 9 Esimerkkejä aihepiirien sisällöistä vuosiluokilla 1-5 / Elämänkatsomustieto Liite 10 Tietotekniikan opetus ala-asteella PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

5 Johdanto Hangon suomenkielisten koulujen käyttöön laadittu opetussuunnitelma on Opetushallituksen antamien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Se on laadittu vuosiluokille 1-9. Työn ydinajatuksena oli tehdä koko perusopetuksen ohjaava yhtenäinen käsikirja. Opetussuunnitelman laatimisen paikallista työskentelyä on johtanut viiden opettajan eri luokka-asteilta koottu opetussuunnitelmatyöryhmä. Ryhmä kouluttautui tähän työhön alkaen syksyllä 2003 Opekon ja Opetushallituksen prosessinohjaajakoulutuksessa. Prosessinohjaajat organisoivat työn. Yleinen osio tehtiin yhteistyössä muun opettajakunnan kanssa. Kaiken työn pohjana oli opettajilta mm. VESO-päivillä ja vanhemmilta kyselyissä saatu palaute. Ainekohtaiset osuudet laadittiin oppiainekohtaisissa työryhmissä. Jokainen opettaja työskenteli yhdessä tai useammassa työryhmässä. Tämä opetussuunnitelma siihen kuuluvine todistuksineen otetaan käyttöön porrastetusti Hangon kaupungin suomenkielisissä kouluissa. Kolmas, viides, seitsemäs ja kahdeksas luokka aloittavat 1. elokuuta 2005 ja ensimmäinen, toinen, neljäs, kuudes ja yhdeksäs luokka aloittavat 1. elokuuta Hangossa keväällä 2005 Opetussuunnitelmatyöryhmä Vilma Heliövaara-Lietzén Jaana Kouri Tarja Tenhunen Tarmo Ahonen Veli-Jukka Rousu 4

6 5

7 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Ihmisoikeudet Tasa-arvo Demokratia ARVOT Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen Monikulttuurisuuden hyväksyminen Hangon suomenkielisissä kouluissa kunnioitetaan opettajien kokemuksia opettamisesta ja arvojen toteuttamisesta paikallisella tasolla. Opettajat haluavat tehdä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Arvopohja on koulun toiminnan taustatuki. Opettajat kokevat kiireen ja ongelmallisten oppilaiden suuren määrän vaikutuksen jokapäiväisessä opetustyössä. Siksi opettajat korostavat opetuksessaan inhimillisyyttä, käytännönläheisyyttä ja paikkakuntakohtaisuutta sekä oppilasryhmätajua: työtavat ja menetelmät valitaan ryhmän mukaan. 6

8 Opetuksessa tuetaan oppilaan sosiaalisten taitojen, terveen itsetunnon ja persoonallisuuden kehittymistä. Koululaisen vastuuntuntoisuus kasvaa vuosi vuodelta perustaitojen hallinnan ja oman työn arvostamisen kautta. Oikeudenmukaisuus, rehellinen käyttäytyminen ja parhaansa tekeminen on itsensä ja muiden kunnioittamista ja huomioonottamista. Opetuksen ja mahdollisen yhteistyön avulla edistetään suvaitsevuutta ja eri kulttuurien välistä ymmärtämystä niin maahanmuuttajien, suomen - ja ruotsinkielisten kuin muidenkin eri ryhmien välillä. Opettajien välistä sekä koulun ja kodin yhteistyötä korostetaan, jotta oppilaat saisivat opiskelunsa tarvitseman tuen ja perusturvallisuuden. Hangon sijainti ja erityislaatuinen luonto Itämeren rannalla heijastuu opetuksen arvopohjan painotuksiin. Ympäröivää luontoa ja kaupunkia, sen nykypäivää ja historiaa, tehdään oppilaille tutuksi eri oppiaineissa paikallisin esimerkein. Ympäristöstä opetetaan huolehtimaan kestävän kehityksen periaattein. Liitteessä 1 on vanhempien esittämiä ajatuksia perusopetuksen arvopohjasta. 1.2 Perusopetuksen tehtävä Perusopetuksella on kasvatus ja opetustehtävä. Tehtävänä on tarjota yleissivistystä ja mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuus. Oppilas hankkii elämässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, jotka ovat pohjana jatko-opinnoille. Opetuksella tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja äidinkielen kehitystä. Perusopetus kehittää kriittisen arvioinnin, ajattelu- ja toimintatapojen kykyä. Tavoitteena on elämänikäisen oppimishalun herääminen. Lapsuudessa omaksuttu terve itsetunto auttaa lasta toimimaan viisaasti ja rakentavasti sosiaalisissa tilanteissa sekä koulussa että myöhemmin työelämässä. 1.3 Perusopetuksen rakenne Hangon perusopetuksessa noudatetaan yhtenäistä opetussuunnitelmaa, jonka yleisessä osassa on koulukohtaisia painotuksia. Oppilas etenee opinnoissaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaan. Oppiaineet on järjestetty aineryhmittäin. Tuntijaon mukaisten nivelkohtien päätteeksi on laadittu oppilaan hyvän osaamisen kuvaus. Tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat valtioneuvoston asetusta ja perusopetuksen opetussuunnitelman 2004 perusteita, Opetushallituksen määräys Luokilla 1-2 erityistehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Vuosiluokat 8-9 ovat peruskoulun päättövaihetta, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. 7

9 Oppiaineet, joissa yhdysluokkaopetuksessa eri vuosiluokilla on erilaiset viikkotuntimäärät, voidaan viikkotuntimäärä jakaa osiin ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit. Yhdysluokan oppimäärä voidaan määritellä myös opintokokonaisuudeksi jakamatta sitä vuosiluokkiin. Koulut määrittelevät työsuunnitelmassaan, miten yhdysluokkaopetus on mahdollisesti tasattu kunakin lukuvuonna, kuitenkin siten, että oppilaan kokonaistuntimäärä noudattaa tuntijakoa. 1.4 Tuntijako ja kieliohjelma Tuntijako Hangon kaupungin sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto on vahvistanut kokouksessaan suomenkielisissä kouluissa noudatettavan tuntijaon. Liitteenä tuntijakokaavio, liite 2. Kieliohjelma Hangon kaupungin sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt pidetyssä kokouksessa suomenkielisissä kouluissa noudatettavan kieliohjelman. Kieliohjelmassa on kaikilla oppilailla kolmannella luokalla alkava A1-kieli englanti. Neljännellä luokalla aloitetaan toisen kotimaisen kielen opiskelu A2-kielenä. Sen opiskelu on 4-6 luokilla vapaaehtoista. Seitsemännellä luokalla voi aloitettua A2-kieltä jatkaa tai aloittaa sen opiskelu B1-kielenä. Kahdeksannella luokalla voi aloittaa valinnaisaineena (B2-kieli) myös saksan tai ranskan opiskelun, mikäli tarpeeksi moni oppilas valitsee kyseisen kielen ja valinnaisaineryhmät muodostetaan. 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1 Oppimiskäsitys ja työtavat Oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Tavoitteena on, että oppilaan myönteinen minäkuva vahvistuu. Oppiminen on tilannesidonnaista, siksi oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä eritystä huomiota. Oppilas omaksuu tietojen ja taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppilas kehittää aktiivisesti omaa tapaansa oppia ja ottaa vähitellen yhä suurempaa vastuuta omasta oppimisestaan. Hän opettelee tutkimaan ja työskentelemään yksin, pareittain ja ryhmässä. Oppilas käyttää erilaisia tieto- ja viestintävälineitä ja osaa arvioida tiedon sisältöä kriittisesti. Yleissivistyksen lisäksi tavoitteena on saada valmiuksia elämään ja oppimiseen. 8

10 Oppiminen on päämääräsuuntautunut prosessi. Aktiivista itsenäistä tai yhteisöllistä ongelmanratkaisua tuetaan. Oppilaasta kasvaa ahkera, suvaitseva ja vastuuntuntoinen toiset huomioiva yksilö. Oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. Oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmaista itseään monipuolisesti vahvistuvat ja kehittyvät. Hän kehittää luovuuttaan ja hänelle avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan. Oppimiskäsitys näkyy esiopetuksessa opettajan ohjauksessa leikin kautta oppimisena ja oppimisympäristöön panostamisena, monipuolisena toiminnallisuutena perusopetuksessa sekä lukiossa opiskelijan tekeminä valintoina ja itsenäisenä työskentelynä Tietostrategia Hangonkylän koulun tietostrategia Koulun toimintakulttuuri luo perustan koulun tietostrategialle. Tietostrategia on toimintamalli, jonka mukaan edetään opettamiseen, oppimiseen ja kasvattamiseen liittyvissä koulun tehtävissä. Tietostrategia edellyttää koulutuksenjärjestäjältä riittäviä pedagogisia, fyysisiä, teknisiä ja taloudellisia resursseja. Tietostrategian vision perustana on oppimisteoria, jonka mukaan oppilas on aktiivinen tiedonhankkija ja prosessoija. Tietostrategia käsittää konkreettisia toimia (opettajainkokouksissa sovitaan tarkemmin käytännöt), joiden avulla oppilaista kasvatetaan toimijoita nykyiseen yhteiskuntaan. Tietostrategian tavoitteena on oppilaiden yksilöllisten elinikäisten oppimistaitojen, vuorovaikutus- ja yhteistoiminnallisten taitojen oppiminen. Hangonkylän koulun tietostrategiassa lähdetään liikkeelle oppilaan lähiympäristöstä. Oppilas harjoittelee valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Opetus etenee integroidusti eri oppiaineissa. Erilaisia opiskelutaitoja harjoitellaan tavoitteellisesti. Medialukutaitoa ja muita tietotekniikan taitoja opetellaan jo lukutaidon opettelemisen yhteydessä, jolloin jatkossa näistä taidoista kehittyy luonnollisia taitoja. Oppilasta ohjataan ja opastetaan vastuulliseen ja kriittiseen tietotekniikan käyttöön, aktiiviseen tiedonhankintaan ja tiedonprosessointiin (liitteenä atk-opetussuunnitelma). Hanko Pohjoisen koulun tietostrategia tutkimalla oppiminen elämyksellisyys oivaltamisen ilo 9

11 lupa kokeilla mahdollisuus erehtymisen kautta oppimiseen oppimaan oppiminen kertaus harjoitus pitkäjänteisyys sujuva lukutaito mediakriittisyys Keskuskoulun tietostrategia Keskeinen kysymys on: Miten oppilas oppii? Tietostrategialla tarkoitetaan koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria, jonka päätarkoitus on edistää oppimaan oppimista. Tietostrategian suunnittelu perustuu oppimisteorialle, jonka mukaan oppilas on aktiivinen tiedonhakija ja - etsijä. Tavoitteena on yksilöllisten elinikäisten oppimistaitojen saavuttaminen esimerkiksi seuraavissa seikoissa - medialukutaito - keskeisen asian löytäminen tiedosta - kriittinen arviointi - tiedonhallintataidot - yksilöllisten ideaalisten oppimiskeinojen kartoitus - monimuotoiset vuorovaikutustaidot ja viestintävalmiudet Oppimistaitojen oppiminen edellyttää koulujen välisen tiedonkulun kehittämistä, oppimisympäristön ja opetusmenetelmien tarkoituksenmukaista valintaa. Opettajainkokouksissa sovitaan tarkemmin koulukohtaisista käytännönjärjestelyistä tavoitteen saavuttamiseksi. Hangon keskuskoulun tietostrategiaa ovat esimerkiksi - oppimistaitojen päämäärätietoinen harjoittelu - tekniikan liittäminen perinteisiin tietostrategiamenetelmiin - yhteydenpito ja tiedottaminen kodin ja koulun välillä - työyhteisön sopimukset työnjaosta, tiedonkulusta ja yhteydenpidosta muihin tahoihin Keskustan koulun tietostrategia Tietoyhteiskunnalle on tyypillistä, että tietoa on saatavilla monien medioiden välityksellä. Ihmisiltä vaaditaan uudenlaista lukutaitoa, tiedon välityksen, käsittelyn ymmärtämisen ja tulkinnan taitoja. Perusopetuksen aikana oppilaan tulisi oppia tietotekniikan perustaidot. 10

12 Keskustan koulussa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään eri oppiaineissa oppimisen apuvälineenä. Monissa oppiaineissa on käytössä cd-romeja ja opetusohjelmia. Käytetyin työvälineohjelma on Word. Internetistä etsitään tietoa eri oppiaineissa. Monelle oppilaalle tietokone on myös tärkeä tai ainoa itsenäisen työskentelyn apuväline. Perinteisten tietokoneohjelmien ja välineiden lisäksi tarvitaan usein myös erityisiä apuvälineitä. Näitä pyritään löytämään oppimiskeskusten ja yliopistollisten sairaaloiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Tietotekniikan käytön tavoitteet asetetaan oppilaskohtaisesti tarvittaessa hojks:ssa. Keskustan koulun tietostrategiassa ongelmana on koulun tilojen toimimattomuus. Tällä hetkellä luokkiin mahtuu muutamia koneita, mutta ei tarvittavaa määrää. Tietokoneet tulee voida sijoittaa aina oman erityisopetuksen luokan yhteyteen, koska oppilaiden yksilölliset oppimistavoitteet säätelevät käyttötarvetta jatkuvasti. Myös Internet-yhteys on oltava kaikissa erityisluokissa. Tietokoneiden sijoittelu erityisluokkiin on suunniteltava kutakin käyttötilannetta ja -tarvetta varten erikseen, mutta peruslähtökohtana on, että jokaisessa erityisluokassa on 6-10 konetta Internet-yhteydellä varustettuna. Verkostopohjainen oppiminen on mahdollistettava erityisopetuksen luokissa. Lappohjan koulun tietostrategia Koulun toimintakulttuuri luo perustan koulun tietostrategialle. Tietostrategia on toimintamalli, jonka mukaan edetään opettamiseen, oppimiseen ja kasvattamiseen liittyvissä koulun tehtävissä. Tietostrategia edellyttää koulutuksenjärjestäjältä riittäviä pedagogisia, fyysisiä, teknisiä ja taloudellisia resursseja. Lappohjan koulussa erilaisilla oppimis-, työskentely- ja arviointitavoilla vahvistetaan oppilaskeskeistä kasvatusta, jossa opettaja ohjaa ja kannustaa oppilasta sekä asettaa oppilaalle rajoja ja kohdistaa häneen odotuksia. Opetus etenee integroidusti eri oppiaineissa. Erilaisia opiskelutaitoja harjoitellaan tavoitteellisesti ja tietotekniikan taitoja opetellaan jo lukutaitoa opeteltaessa niin, että oppilas kasvaa vastuulliseksi ja kriittiseksi tiedon hankkijaksi. Hankoniemen yläasteen tietostrategia Suomi on maailman kärkimaita osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskuntana. Menestys perustuu tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Näin on todettu Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa. Hankoniemen yläasteella on laadittu oma tieto- ja viestintästrategia lukuvuonna Se on tehty yhdessä Hankoniemen lukion kanssa. Strategiassa on kuvattu olemassa olevat tekniset resurssit, verkko sekä sen ylläpito ja tekninen tuki tavoitteineen. 11

13 Tavoitteet käytännön tasolla: Oppilas tottuu käyttämään tieto- ja viestintätekniikan laitteita luontevasti työvälineinään ja osaa myös soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja koulutyössä. Alaluokilla opittujen perustaitojen lisäksi oppilas osaa perusopetuksen päättyessä tehdä tekstinkäsittelyohjelmalla esimerkiksi opintoihin liittyviä tutkielmia tai esitelmiä. Hän osaa myös hakea tietoa eri lähteistä ja arvioida sen luotettavuutta sekä lajitella tietoja. Oppilas osaa myös käyttää sähköpostia. Hän tuntee verkkokäyttäytymisen säännöt, tietoturvan vaatimukset ja tutustuu tekijänoikeuksiin. Edellä kuvatut sisällöt opetetaan läpäisyperiaatteella kaikissa aineissa niille luontevalla tavalla. 2.2 Oppimisympäristö Hangonkylän koulun oppimisympäristö Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu, oppiminen ja työskentely tapahtuvat. Oppimisympäristöön sisältyy tilojen, materiaalien ja muun fyysisen ympäristön lisäksi myös ilmapiiriin ja ihmissuhteisiin liittyvä psyykkinen ympäristö. Oppilaat ja koulun henkilökunta tarvitsevat turvallisen ympäristön työskentely-ympäristön. Fyysinen ympäristö Pyrimme hyödyntämään koulun pienen koon ja ympäristön suomia mahdollisuuksia. Koulun metsäinen puistotontti (piha-alueella jalkapallokenttä / luistinrata, leikkivälineitä), kävelymatkan päässä oleva virkistysalue sekä lähimaasto antavat monipuoliset mahdollisuudet liikunnan ja ympäristötiedon opiskeluun. Samassa korttelissa toimii Hangöbyskolan, joka on merkittävä koulumme yhteistyötaho. Hangonkylän koulurakennuksen kunto on tyydyttävä. Peruskorjauksia on osittain tehty. Luokkien ilmanvaihto on puutteellinen. Opetustilat ovat riittävät nykyiselle oppilasmäärälle. V koulussa toimii 2. ja 3. luokka (2 opettajaa). V syyslukukaudella koulu jatkaa alkuopetuskouluna. Koulussa on 2 kotiluokkaa, yhteistoimintaluokka, käsityö- / kirjastoluokka, liikuntasali ja ruokasali sekä teknisentyön luokka. Opetusvälineistön määrään ja tasoon vaikuttavat koulutuksenjärjestäjän niihin myöntämät resurssit. AV- ja tietotekniikan opetusvälineet ovat pääosin vanhentuneita. Pyrimme voimavarojemme puitteissa uusimaan kaikkea opetusvälineistöä siten, että ne vastaisivat nykyaikaisen opetuksen tarpeita. Koululle on rakennettu laajakaistayhteys. Oppimateriaalia voidaan hankkia myönnettyjen resurssien puitteissa tyydyttävästi. Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö 12

14 Psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät yksittäisen oppilaan sekä tiedolliset ja tunne-elämään liittyvät tekijät että vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Pyrimme luomaan kouluumme avoimen, rohkaisevan, kiireettömän ja myönteisen ilmapiirin. Oppimisympäristön on tuettava oppilaan kasvua ja oppimista. Viihtyisä ja turvallinen ilmapiiri vaikuttavat positiivisesti oppilaan koulumotivaatioon. Koulussa tarvitaan rutiineja, rajoja ja sääntöjä, jotta saavutetaan turvallinen työskentelyilmapiiri. Asetamme selkeät tavoitteet käyttäytymiselle, työskentelylle, toisten huomioonottamiselle ja yhteistoiminnalle. Ongelmatilanteisiin puututaan heti ja ne pyritään ratkaisemaan perusteellisesti. Koululle on laadittu kriisisuunnitelma. Koulun säännöt ja toimintatavat tehdään kaikille selviksi ja niiden noudattamista valvotaan. Tarvittaessa käytetään myös kurinpitokeinoja. Koulun ilmapiirin ylläpitämisestä ovat vastuussa opettajat, oppilaat ja koulun muu henkilökunta työtehtävästä riippumatta. Hanko Pohjoisen koulun oppimisympäristö Hanko Pohjoisen koulu on luokat käsittävä korttelikoulu. jokaista vuosiluokkaa on yksi ja jokaisella luokalla on oma luokanopettaja. Koulu on turvallisen tuntuinen, kodikas, pienen koululaisen tarpeisiin soveltuva oma yhteisö. Se sijaitsee samassa pihapiirissä esikoulun kanssa, joten koulun piha on lapselle tuttu jo ennen kouluun tuloa. Myös alkuopetuksen iltapäiväkerho toimii samassa pihapiirissä. Koulun turvallisuutta lisää se, että koulun koko henkilökunta, ei pelkästään opettajat, toimii hyvässä yhteishengessä yhteisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi. Korttelikoulumaista oppimisympäristöä laajentaa ja elävöittää koulun pihaan rajoittuva pieni metsä, johon lapset tutustuvat erilaisten oppisisältöjen yhteydessä. Keskuskoulun oppimisympäristö Fyysinen oppimisympäristö Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Koulumme peruskorjaus vie aikaa. Fyysisiin tiloihin kohdistuvia parannustarpeita koulussamme ovat mm. opetus- ja harjoitteluvälineiden ajanmukaisuus ja huolto, pienryhmäopetustilojen saaminen ja piha-alueen kunnostaminen viihtyisäksi ja turvalliseksi. Koulussa on työturvallisuussuunnitelma. Oppimisympäristön pitäminen toimivana ja esteettisesti miellyttävänä sekä vastuu sen ylläpitämisestä ja kehittämisestä on koko koulun henkilökunnalla. Oppilasta opetetaan ja kannustetaan huolehtimaan ympäristöstä hyvän käyttäytymisen osana. 13

15 Oppitunnit ja vierailut lähiympäristön luonnossa ja kaupungilla laajentavat oppimisympäristön koulualueen ulkopuolelle. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta. Kotiseutu tulee oppilaalle tutuksi ja hän oppii myös arvostamaan sitä. Lapsen kasvaminen ja oppiminen tasapainoiseksi, omaa elämäänsä hallitsevaksi aktiiviseksi kansalaiseksi edellyttää sosiaalisten taitojen harjoittelua. Työrauhaa noudattamalla pyrimme huolelliseen työskentelyyn, innostuksen herättämiseen sekä aktiiviseen tiedon hankintaan. Koulun säännöt takaavat perusturvallisuuden jokaiselle oppilaalle. Psyykkinen oppimisympäristö Oppilaan ja opettajan vuorovaikutus tapahtuu myönteisessä ja kiireettömässä ilmapiirissä, joka tukee oppilaan itsetunnon kehitystä. Motivoiva Rohkaiseva Kannustava Kuunteleva oppilas VUOROVAIKUTUS Avoimuus Turvallisuus Työrauha Hyväksyntä opettaja Oppimisympäristössä esiin tuleviin epäkohtiin puututaan mahdollisimman pian käytettävissä olevin keinoin. Turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö tukee oppilaan elämänhallintaa. Opettajien välinen ilmapiiri heijastuu oppilaisiin, siksi hyvää keskusteluyhteyttä henkilökunnan keskuudessa pidetään tärkeänä. Uusi työntekijä saa käyttöönsä perehdyttämiskansion. Keskustan koulun oppimisympäristö Laajasti ymmärrettynä koulun oppimisympäristö käsittää kaikki oppijan toimintoihin, oppimiseen, asennoitumiseen ja koulunkäyntiin vaikuttavat seikat. 14

16 Psyykkinen oppimisympäristö on oppilaan psyykkisen kokemisen tila, miten hän kokee kuuluvansa oppimisympäristöön. Sosiaalinen oppimisympäristö kuvaa oppilaiden välisen vuorovaikutuksen laatua. Fyysinen oppimisympäristö tarkoittaa koulun tiloja ja oppimateriaaleja ja välineitä. Kognitiivinen oppimisympäristö liittyy oppilaiden tiedollisen eli kognitiivisen kehitysprosessin tukemiseen. Keskustan koulu on erityisopetusta antava koulu. Koulussa on kuusi kymmenen oppilaan opetusryhmää. Ryhmistä neljä toimii samoissa tiloissa Keskustan koulun rakennuksessa, kaksi Keskuskoulussa ja yksi Hankoniemen yläasteella. Keskustan koulun periaatteena on tarjota tuttu ja turvallinen, yksilölliset tarpeet huomioiva oppimisympäristö koko perusopetuksen ajan. Koulu toimii tällä hetkellä väliaikaisissa tiloissa. Koulun tiloja ei ole suunniteltu erityisopetuksen tarpeita silmällä pitäen. Optimaaliseen oppimisympäristöön pääsemisessä on vielä haasteita ja tavoitteita saavuttamatta. Selkeimpinä puutteina ovat tällä hetkellä liikuntatilojen, yksilötyöskentelytilojen ja terapiatilojen puuttuminen. Tämä hankaloittaa moniammatillista yhteistyötä ja vaikeuttaa oppilaiden kuntoutumista. Keskustan koulu pyrkii huomioimaan erilaisten oppijoiden erilaiset tarpeet. Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että samassa opetusryhmässä voi olla esim. näkövammaisia, kuulovammaisia, tarkkaavaisuushäiriöisiä, autistisia ja kielihäiriöisiä oppilaita. Pienien oppilasmäärien vuoksi ei ole mahdollista perustaa jokaiselle erityisryhmälle omaa opetusryhmää. Oppimisvaikeuksiin liittyy aina jonkin asteista aistitoimintojen vajavuutta tai hahmottamisen vaikeutta. Hahmottaminen tarkoittaa aivojen kykyä rekisteröidä, järjestää ja tulkita aistihavaintoja. Oppiminen tapahtuu kaukoaisteilta ( kuulo-, näkö-, haju-, maku-, ja tuntoaisti) ja lähiaisteilta ( taktiilinen, vestibulaarinen ja proprioseptiivinen aisti ) tulevien ärsykkeiden kautta. Jokaiselle oppilaalle tulee tarjota opetusta joka ottaa huomioon jonkin aistin vajavuuden ja toisen vahvuuden. Oppimisympäristö tulee tästä syystä rakentaa monipuoliseksi, jolloin eri aistikanavia käyttävien oppilaiden tarpeet voidaan ottaa samanaikaisesti huomioon. Tämä edellyttää selkeää suunnittelua oppimistilojen rakenteissa. Lapsen älyllinen-, motorinen-, sosiaalinen ja tunne-tahtokehitys on hyvin kokonaisvaltaista. Pienikin motorinen häiriö voi vaikuttaa laaja-alaisesti havainnointikykyyn ja sitä kautta muuhun oppimiseen. Motoristen taitojen kehittäminen on näin ollen erityisen tärkeää. Oikein suunnatuilla motorisilla harjoituksilla kehitetään myös aistitietojen yhdentymistä eli sensorista integraatiota. Tarkkaavaisuuden, sosiaalisista ja emotionaalisista häiriöistä kärsivien oppilaiden oppimisympäristön tulee olla mahdollisimman rauhallinen paikka, missä on mahdollisimman vähän visuaalisia ja auditiivisia ärsykkeitä. Oppilaan pulpetin ja tuolin tulisi olla oppilaan mittoihin muuntuva. Ylivilkkaan ja keskittymishäiriöisen oppilaan on koko ajan saatava tuntuma fyysiseen ympäristöönsä. Alustatuntuman saaminen jaloille rauhoittaa ja vähentää levottomuutta 15

17 ja ylimääräistä pyörimistä eikä paremman työskentelyasennon hakeminen häiritse lapsen eikä koko luokan opiskelua. Erityistä huomiota opetuksessa on kiinnitettävä taktuaaliseen kanavaan sekä toiminnallisiin opetustuokioihin. Luokkatilan tulee olla riittävän iso. Pienessä tilassa oppilaat joutuvat liian lähelle toisiaan, mikä aiheuttaa keskittymisen ongelmia. Luokassa tulisi olla ainakin yksi ylimääräinen tila pienryhmätila, jota voitaisiin käyttää yksilö-, tai ryhmätyöskentelyyn. Mielellään tila olisi yhteydessä luokkaan esimerkiksi ison ikkunan välityksellä. Lappohjan koulun oppimisympäristö Koulussamme on kolme luokkahuonetta, maisematila sekä erilliset tekstiili ja teknisen käsityön tilat ja suuri liikuntasali. Koulu on siisti sisältä, mutta ulkopinta vaatii uusintaa. Samoin opetus- ja liikuntavälineet vaativat ajanmukaistamista. Teknisen työn tila on remontoitu turvalliseksi ja innostavaksi työskentelytilaksi. Koulun oppimisympäristöön kuuluvat turvallinen piha-alue ja sitä ympäröivä metsä. Ne antavat virikkeitä monipuoliseen toimintaan välitunneilla ja oppitunneilla. Koulurakennuksessa toimivat kaupungin sivukirjasto ja vanhustenkerho Holken. Hankoniemen yläasteen oppimisympäristö Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuu. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Lisäksi siihen kuuluvat muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostamiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Hankoniemen yläaste toimii yhteisissä tiloissa Hankoniemen lukion kanssa. Koulurakennuksen korjauksella tilat on saatu suhteellisen asianmukaiseen kuntoon ja niiden kunnon toivotaan edelleen paranevan, kun korjauksia jatketaan. Tyypillisistä 80-luvun talojen ongelmista tuskin kuitenkaan päästään täysin eroon. Oppimisympäristön tulee tukea opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Hankoniemen yläasteen kaltaisella pienellä yläasteella, jossa kaikki opettajat tuntevat kaikki oppilaat on vuorovaikutus puolin ja toisin luonnollista. Oppilaat voivat tulla kertomaan huolensa ja murheensa erilaisista asioista kenelle tahansa opettajalle. Varsinkin yläasteelle tultaessa tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta auttavat sopeutumaan uuteen ympäristöön ja talon tavoille. Tällä tavalla voidaan ohjata oppilaita toimimaan ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä oppilaille, opettajille sekä kaikille talossa työskenteleville. 16

18 2.3 Toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri Hangonkylän koulun toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri Koulumme toiminta-ajatuksena on vastuullinen työskentely yksin ja yhdessä sekä yhteisöllisyyteen kasvaminen. Kasvatamme ja opetamme oppilasta ottamaan vastuuta itsestä, omasta toiminnastaan ja oppimisestaan. Korostamme yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä sekä oppimisessa että työskentelyssä. Hyvien tapojen ja koulutyön tunnollinen hoitaminen ovat keskeisiä asioita. Toimintakulttuuri perustuu perusopetuksen arvopohjaan. Toimintakulttuurilla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Koulun opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan väliset vuorovaikutussuhteet muodostavat olennaisen osan koulun toimintakulttuuria. Tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Koulun toimintakulttuuri näkyy myös oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa, kuten juhlissa, teemapäivissä sekä erilaisissa tapahtumissa. Koulun käytännöt tukevat kasvatus- ja koulutyötä myös oppituntien ulkopuolella. Sivistyslautakunnan hyväksymien järjestyssääntöjen lisäksi koulussamme on yhteiset pelisäännöt joiden avulla pyrimme takaamaan niin oppilaille kuin henkilökunnalle turvallisen koulu/työpäivän. Hangonkylän koulun järjestyssäännöt Oppilaan on toteltava ja noudatettava välittömästi opettajan tai koulun muun henkilökunnan antamia ohjeita ja kehotuksia. Kiusaaminen on kielletty. Koulupäivän aikana ei saa poistua koulun välituntialueelta. Välitunnilla ollaan ulkona. Oppilaat saavat mennä luistinradalle vain liikuntatuntien aikana. Kivien, keppien, lumipallojen yms. heitteleminen on kielletty. 17

19 Välitunnin päätyttyä oppilaat siirtyvät välittömästi omiin luokkiinsa omille paikoilleen. Ruokailussa ruokaillaan rauhallisesti. Käytävällä kuljetaan kävellen. Toisten tavaroihin koskeminen ilman lupaa on kielletty. Oppilas ei saa mennä ilman erillistä lupaa toisiin luokkiin. Koulupäivän päätyttyä oppilaat lähtevät viivyttelemättä kotimatkalle. Hanko Pohjoisen koulun toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri Alueellisena kouluna Hanko Pohjoisen koululla on toimivat, hyvät välit oppilaiden vanhempiin. Kodin ja koulun käytännössä lähes päivittäinen yhteistyö kohentaa koulun toimivuutta. Tunnelmalliset joulu- ym. juhlat ovat koko koulua sekä lasten perheitä yhdistäviä tilaisuuksia. Eräs koulun keskeisiä painotuksia on sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen. Sen myötä opitaan yhteistoimintaa sekä erilaisuuden hyväksymistä. Eräs erilaisuuden hyväksymisen käytännön toimintamuotoja on, että koulu on jo vuosia vastannut erilaisten oppijoiden asettamiin haasteisiin ja integroinut normaaliopetukseen muuten erityisopetusta vaativia oppilaita. Se on mahdollista siksi, että koulu on varsin pieni ja siksi joustava yksikkö. Kestävä kehitys on tärkeä periaate. Edellä mainitun sosiaalisen kestävyyden ohella oppilaita ohjataan myös ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden suuntaan. Keskuskoulun toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri Keskuskoulun toiminta-ajatus on: Keskuskoulussa oppilas kasvaa hyväksytyksi ja oppii hyväksymään muut. Kannamme vastuun itsestämme, yhteisestä koulustamme ja ympäristöstämme. Kehitämme kouluamme yhdessä. Tärkeää on yhdessä kasvamisen periaate hyviä tapoja noudattaen. Koulussamme kohdellaan toisia kunnioittavasti ja tehdään työtä ystävällisessä hengessä niin aikuisten kuin lasten kanssa. 18

20 Lapsen kasvaminen ja oppiminen tasapainoiseksi, omaa elämäänsä hallitsevaksi aktiiviseksi kansalaiseksi edellyttää sosiaalisten taitojen harjoittelua. Koulussamme vaalitaan työrauhaa. Oppimistilanteilla tavoitteena on huolellinen työskentely, innostuksen herääminen sekä aktiivinen tiedon hankinta. Koulun säännöt edesauttavat perusturvallisuutta. Keskuskoulun järjestyssäännöt ovat: Keskuskoulussa oppilaiden on noudatettava opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita ja annettava työrauha. Kiellettyä on: poistuminen koulun alueelta luvaton poissaolo haistattelu ja ruma kielenkäyttö kiusaaminen tappeleminen lumipallon heittäminen purukumin ja makeisten syöminen lunttaaminen kaiteella leikkiminen tupakointi ja päihteiden käyttö luokan oppilas harjoittelee koulun sääntöjen oppimista. Mitä vanhemmasta oppilaasta on kysymys sitä tarkempaa sääntöjen noudattamista häneltä edellytetään. Arvoperustan täsmentämisessä keskeisenä työtapana on eettinen pohdinta ja keskustelut. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan avaraa, eri näkökulmista lähtevää asioiden punnitsemista. Koulumme yhteisölliseen toimintakulttuuriin kuuluu tietostrategia, jonka päätarkoitus on edistää oppimaan oppimista. Keskustan koulun toiminta-ajatus ja toimintakulttuuri Yksilöllisestä opetuksesta - elämänhallintaan. Keskustan koulussa jokaiselle oppilaalle laaditaan hänen omista lähtökohdistaan, vahvuuksistaan ja kehittymässä olevista taidoistaan lähtevä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ( hojks ). Jokainen oppilas on yksilö, jonka kehittymistä seurataan, tuetaan ja arvioidaan suhteessa hänen omaan kehitykseensä. Opetuksen ja oppimisen lähtökohtina ympäröivän yhteiskunnan arvoista korostuvat inhimillisyys ja suvaitsevaisuus. Tätä kautta oppilaalle pyritään antamaan eväät rehelliseen itsetuntemukseen, omat vahvuutensa ja heikkoutensa tunnustavaan itsekunnioitukseen, oman elämänsä hallintaan. 19

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 26.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPETUSSUUNNITELMA... 7 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 7 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 8 1.3 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot